Page 1

Centrum.

Gemeente Amsterdam

Jaargang 7 nummer 7

amsterdam.nl

07| 04|11 Inhoud

Amsterdamse Boekennacht vrijdag 15 april, zie pagina 4

2 ■

Informatiemarkt Leidseplein 16 maart

Opknapbeurt deel Rokin

energiebesparende tips voor monumenten

Foto Klaas Fopma

3 ■

Vervolg Horecavisie

Meer fietsparkeerplekken bij Kriterion

4

Genieten van de eerste lentezon

Hondenuitrenstrook Muidergracht

Kraanwatertap op Leidseplein

Burgerzaken: voorkom wachten

Agenda

Vorige week was het eindelijk zover: de eerste echt lekkere zonnige lentedagen! Meteen zaten de terrasjes vol mensen die zich laafden aan de warmte van dit heerlijke zonnetje. Over terrasjes gesproken: de week daarvoor organiseerde stadsdeel Centrum een informatie- en discussieavond over de visie op nieuw horecabeleid voor de binnenstad. Lees het artikel op deze pagina.

Dagelijks bestuur peilt draagvlak Horecavisie

Foto Klaas Fopma

Met meer dan honderd bewoners en horecaondernemers is de Boekmanzaal van het Stadhuis deze dinsdagavond goed gevuld. “Horeca is een belangrijk onderwerp voor stadsdeel Centrum”, zo begint stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren dan ook haar introductie. Ze wordt geflan-

keerd door collega-bestuursleden Roeland Rengelink en Boudewijn Oranje. “Het aantal bezoekers van de binnenstad is de laatste vijftien jaar enorm toegenomen, evenals het aantal terrassen. We hebben met zijn drieën veel gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Dat heeft uiteinde-

lijk geleid tot deze Horecavisie. Vanavond willen we het draagvlak voor deze visie peilen bij de raadsleden en bij u.” Overlast Het eerste thema op de agenda is meteen het meest gevoelige: overlast. “Overlast is hét centrale begrip in conflicten tussen bewoners en horecaondernemers”, aldus portefeuillehouder Roeland Rengelink. “Het lastige is dat in de regelgeving geen plek is voor het begrip overlast op straat. We willen daarom kiezen voor een gedragscode voor ondernemers, als onderdeel van de vergunning. Zo dwing je ondernemers om meer naar bewoners te luisteren. Handhaving moet strikt zijn, maar alleen op de plekken waar het echt mis gaat. We willen de klachtenregistratie verbeteren en bij echte overtredingen kiezen voor een lik-op-stukbeleid. Dit betekent beperking van het aantal stappen in het stappenplan.” De commissieleden (Algemene Zaken) staan positief tegenover de maatregelen die het dagelijks bestuur voorstelt. Wanneke Sabatino (PvdA): “Verruimen waar mogelijk, handhaven waar noodzakelijk.” Thijs Kleinpaste (D66) pleit voor een bruisende binnenstad. “Dit is de eerste stap op weg naar een nieuw beleid.

Bewoners en ondernemers lossen het zoveel mogelijk samen op, met de overheid als vangnet.” Ook Hans Mensink (VVD) is voorstander van meer eigen verantwoordelijkheid: “Communicatie tussen bewoners en ondernemers is van groot belang. Alleen jammer dat de klachtenregistratie nog steeds niet op orde is.” Tijdens de zaaldiscussie onder leiding van de doortastende gespreksleider Frénk van der Linden komen er kritische geluiden naar boven, met name van bewoners. Een bewoner van de Zeedijk vraagt zich af of bewoners wel in staat zijn om bepaalde problemen zelf op te lossen: “Sommige cafés houden zich niet aan sluitingstijden, of hun terras is te groot. Moet ik daar op afstappen? Dat is toch een zaak van de politie?!” Rengelink antwoordt: “Dat is inderdaad een taak van de politie. Handhaven van de regels is een taak van het stadsdeel. Wij willen geen regels handhaven maar overlast bestrijden. Overlast bestrijden begint met horecaondernemers die zich verantwoordelijk voelen en hun verantwoordelijkheid nemen en bewoners die hen daarop aanspreken. Pas als dat niet werkt volgen er sancties op het overtreden van de regels.” Een ander twijfelt aan het Lees verder op pagina 3.

Expositie Outsider Art, zie Agenda

5 Bekendmakingen

7 Verslag vergadering commissie

Bouwen en Wonen en commissie Algemene zaken Vragen en voorstellen van de raad

8 ■

Jaarverslag van de raad - deel 1

Foto Wim Salis

Terugdringen van overlast, verruiming van sluitingstijden en meer verantwoordelijkheid voor ondernemers. Dat waren de belangrijkste thema’s die 22 maart aan bod kwamen bij de presentatie van de Horecavisie van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Raadsleden en ondernemers reageerden over het algemeen positief, bewoners waren kritischer. “Moet ik bij overlast zelf op een ondernemer afstappen?” Verslag van een avond vol discussie.

Krant niet ontvangen? www.tntpost.nl > Klantenservice > 'Heeft u een klacht' Of bel: tel. 0900 0990 (€ 0,10/pm).

Krant ook op internet Dit nummer en alle eerder verschenen edities (inclusief specials) kunt u vinden op www.centrum.amsterdam.nl.


2

centrum.amsterdam.nl

7 april 2011

Nieuws

Informatiemarkt herinrichting Leidseplein goed bezocht

Bezoekers konden zich uitvoerig laten informeren hoe het plein en de ondergrondse fietsenstalling er in de toekomst uit zouden kunnen gaan zien en waar de taxistandplaats op de Leidsebrug is gepland, maar ook over actuele zaken zoals het beheer van de openbare ruimte, veiligheid en het bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad. Met name de stand over de geplande taxistandplaats op de Leidsebrug en de opstelstrook op de Stadhouderskade trok veel belangstelling; dit waren dan ook de onderwerpen waarover in de zaal de meeste discussie ontstond. Plein verdient allure De Leidsebuurt is een van de parels van de binnenstad. Door de vele bezoekers, de drukte van tram- en busreizigers, toeristen, dagjesmensen en uitgaanspubliek vormt het vrijwel dag en nacht een van de meest levendige plekken in de stad. Vooral het gebied rond het Leidseplein

Hoe staat het er nu voor? Na de inspraakperiode van juni t/m september 2009 hebben de stadsdeelraad Centrum en de gemeenteraad op 28 januari respectievelijk 17 februari 2010 de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de herinrichting van het Leidseplein vastgesteld. Daarbij zijn twee amendementen door de gemeenteraad en één amendement door de stadsdeelraad aangenomen, waarin op een aantal punten nader onderzoek is gevraagd. De onderzoeksresultaten en conclusies zijn begin februari 2011 door het stadsdeelbestuur en College van B&W vrijgegeven voor maatschappelijke presentatie en consultatie. Naar verwachting kunnen de stadsdeelraad en gemeenteraad nog voor de zomer van 2011 de NvU definitief gaan vaststellen.

functioneert niet optimaal. Het plein wordt gebruikt door voetgangers, fietsers, auto’s, taxi’s en openbaar vervoer. Vooral de voetganger heeft er onvoldoende ruimte en het plein oogt rommelig. Verder hebben een aantal toonaangevende culturele instellingen, zoals de Stadsschouwburg, de Melkweg, de Citybioscoop en het DeLaMar Theater flink geïnvesteerd. Bij deze ontwikkelingen past een mooi heringericht plein met allure. Voetganger centraal Belangrijkste doelstelling van de herinrichting van het Leidseplein is het vergroten en verbeteren van de voetgangersruimte in een mooi, bereikbaar en (verkeers)veilig plein, waar de voetganger centraal staat. Dat houdt in dat het plein autovrij wordt gemaakt en de taxistandplaats naar de rand van het plein (Leidsebrug) wordt verplaatst. Onderdeel van de plannen is de renovatie van de Leidsebrug en de

Werkzaamheden Om het fietsparkeren te reguleren worden vier fietsparkeervakken gerealiseerd. Deze zijn gelijk aan de vakken zoals op het Muntplein. Vervolgens verwijdert stadsdeel Centrum de tegels en vernieuwt netbeheerder Liander de gietijzeren gasbuizen. Na de werkzaamheden van Liander brengt het stadsdeel direct nieuwe rode betonstenen straatstenen aan. Deze rode betonstenen zijn al eerder gebruikt op het Rokin: het gedeelte tussen Dam en Spui. Bereikbaarheid Om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden in twee fasen uitgevoerd. Het eerste deel betrof Rokin nrs 112 t/m 136 en is zojuist afgerond. Het tweede deel, Rokin nrs 140 t/m 174, gaat 7 april van start en duurt tot en met 21 april. Er wordt van maandag tot en met vrij-

Sinds april kunnen bewoners en ondernemers hun afval weer op de vertrouwde tijden van vóór de proef aanbieden: twee keer in de week, op dinsdag- en vrijdagochtend vanaf 06.00 uur.

dag gewerkt vanaf 07.00 uur tot 16.00 uur. Het kan noodzakelijk zijn dat het werk eerder in de ochtend begint; dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor toelevering van de bedrijven. De goederen van leveranciers moeten deels te voet via de loopplanken worden afgeleverd aan de winkels en horeca. Tijdens de werkzaamheden blijven de winkels, horeca, bedrijven en gebouwen met plankiers bereikbaar voor voetgangers. Verkeersmaatregelen en verkeersomleidingen worden met borden aangegeven. De secondaire weg blijft bereikbaar voor al het verkeer.

Resultaten proef Wat zijn nu de resultaten van deze inmiddels dus afgeronde proef, waarbij o.a. niet twee, maar drie keer per

tact op met Bernard Kroeger, projectsecretaris Leidseplein en omgeving, tel. 020 552 4124 of e-mail stadsdeel@centrum.amsterdam.nl t.a.v. Bernard Kroeger.

week het afval werd opgehaald? Gebleken is dat drie keer per week inzamelen niet de oplossing is voor het probleem van de afvalbergen die steeds in deze buurt ontstaan. Wel is duidelijk geworden dat veel ondernemers meer afval bij het huisvuil aanbieden dan toegestaan. Deze bedrijven zijn allemaal door de Reiniging benaderd. Een aantal ondernemers ziet het belang van een schone straat in voor

hun bedrijf, en hebben een contract afgesloten. De buurt wordt dus zeker schoner na deze proef! Verder is het aangezicht van de Oudebrugsteeg met sprongen vooruit gegaan sinds hier de afvalkooi is verwijderd en er een fietsenrek is geplaatst. Het straatbeeld is hierdoor verbeterd en het gevoel van veiligheid vergroot. Voor vragen en reacties kunt u contact opnemen met de Reiniging van stadsdeel Centrum via tel. 020 551 9555. Kijk voor meer informatie op www.centrum.amsterdam.nl/afval.

Energie besparen kan óók bij monumenten Stadsdeel Centrum heeft speciaal voor monumenten en monumentale panden een aantal energiebesparende tips online gezet. In de Amsterdamse binnenstad staan ruim 8.000 monumenten - ongeveer

Afvalinzameling Als er in uw straat wordt gewerkt, moet u het afval op de voor u gebruikelijke inzameldagen aanbieden op locaties waar de bestrating aanwezig is. Bedrijven die een particulier inzamelcontract hebben moeten de veranderde inzamellocaties tijdig doorgeven aan hun afvalbedrijf. Afval dat op andere plekken of dagen wordt aangeboden, wordt niet ingezameld. U loopt dan kans bekeurd te worden. Voor informatie over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van stadsdeel Centrum, de heer Bert Lammers, tel. 020 552 4109; of met de opzichter van het werk, de heer Adrie Konings, tel. 06 2059 5463. Netbeheerder Liander heeft alle bewoners en ondernemers rondom de werkzaamheden een brief gestuurd en is te bereiken via tel. 088 542 6323.

Kijk voor meer informatie over de planvorming en besluitvorming over de herinrichting van het Leidseplein op www.amsterdam.centrum.nl > Grote projecten > Leidsebuurt. Of neem con-

De afgelopen maanden hield de Reiniging van stadsdeel Centrum in de Warmoesstraat en omgeving een proef met de inzameltijden van afval. Deze proef liep 31 maart af.

Foto Edwin van Eis

De werkzaamheden worden gecombineerd met het vernieuwen van gasbuizen door netbeheerder Liander. De uitvoering van het werk begon eind maart en duurt nog tot en met 21 april 2011.

De informatiemarkt over de plannen voor het Leidseplein trok veel bewoners en ondernemers.

Afvalinzameling Warmoesstraat weer op oude tijden

Opknapbeurt deel Rokin Op verzoek van de Vereniging Ondernemers Rokin (VOR) is stadsdeel Centrum begonnen met het opknappen van het voetpad aan het Rokin. Het gaat om de even zijde, het deel tussen Spui en Munt.

Foto Ron Zwagemaker

aanleg van een ondergrondse fietsenstalling.

Stadsdeel Centrum is druk bezig met de voorbereidingen van de herinrichting van het Leidseplein. Om bewoners en ondernemers op en rond het Leidseplein en overige belanghebbenden te informeren over de laatste ontwikkelingen, organiseerde het stadsdeel op 16 maart in De Balie een informatiemarkt.

een derde van de totale gebouwenvoorraad. Energiebesparing wordt ook voor monumenten steeds belangrijker, nu energiebronnen duurder worden en eindig zijn. Het stadsdeelbestuur telde beide feiten op en bekeek wat er zoal mogelijk is bij monumenten, waar

immers andere regels voor gelden dan bij panden zonder monumentale status. Eenvoudig Stadsdeelvoorzitter en portefeuillehouder Milieu Jeanine van Pinxteren: “Monumenten zijn op zich al heel duurzaam, maar als eigenaren of bewoners ook nog op energiekosten willen besparen, dan zijn er diverse mogelijkheden.” Zo kan al veel worden bereikt met eenvoudige, niet-kostbare en niet-ingrijpende maatregelen als het aanbrengen van deurdrangers, het gebruiken van dichtgewoven gordijnen en (indien aanwezig) het sluiten van luiken voor de ramen. Stadsdeel Centrum heeft een aantal energiebesparende tips voor monumenten en monumentale panden op de stadsdeelwebsite geplaatst (zie onder). Kijk op www.centrum.amsterdam.nl > Wonen en leefomgeving > Monumenten en archeologie. Meer informatie over milieu en energiebesparing vindt u verder op www.centrum.amsterdam.nl > Wonen en leefomgeving > Milieu.


centrum.amsterdam.nl

3

7 april 2011

Vervolg van pagina 1. nut van onderlinge afspraken: “Iedere avond werkt er een andere student, hoe kun je mensen dan aan afspraken houden?” Rengelink: ‘Daar is de gedragscode voor. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer dat zijn personeel zich aan de gedragscode houdt en gemaakte afspraken nakomt. Net als het de verantwoordelijkheid is van de ondernemer om goede service te leveren aan klanten.” Een vrouw vraagt zich af hoe het stadsdeel in tijden van bezuinigingen al die gesprekken met ondernemers en mediation-trajecten gaat betalen. Rengelink antwoordt dat het aantal handhavingsacties als gevolg van de terrascontroles vorig jaar gelukkig erg klein was. Er zijn minder handhavers nodig en zodoende blijft er geld over voor mediation. “We moeten alleen handhaven als er daadwerkelijk sprake is van overlast.” Ruimere openingstijden Het tweede thema van deze avond: verruiming van openingstijden. Het dagelijks bestuur is voorstander van verruiming, maar alleen op de plekken waar dat kan. Van Pinxteren: “We maken duidelijk onderscheid tussen woonbuurten en uitgaanspleinen. In beide gevallen is er een grote rol weggelegd voor de horecaonder-

nemers. In woonstraten moet de ondernemer zorgen voor een fatsoenlijke verhouding met bewoners. Op de uitgaanspleinen moeten álle ondernemers bijdragen aan de veiligheid van het totale plein, bijvoorbeeld door het inzetten van ‘stewards’. Alleen dan zouden we een proef kunnen houden met verruiming van openingstijden, bijvoorbeeld op het Rembrandtplein en in de Reguliersdwarsstraat.” De raadsleden zijn enigszins verdeeld over de verruiming van openingstijden. Wanneke Sabatino (PvdA) is voor verruiming, maar tegen overlast: “Laat de gemeente ook kijken naar mogelijkheden in andere stadsdelen dan Centrum.” Van D66 en de VVD mogen de plannen wel wat ambitieuzer. Thijs Kleinpaste (D66) is voorstander van experimenten met venstersluitingstijden en een afkoeluurtje; Stefan de Bruijn (VVD) wil de 2 4uursopening wel uitproberen op het Rembrandtplein en in de Reguliersdwarsstraat. Vanwege de overlast op de uitgaanspleinen bepleit Jorrit Nuijens (GroenLinks) proeven met verruiming van openingstijden in bijvoorbeeld de Warmoesstraat en op de Zeedijk. De SP blijft als enige een tikkeltje sceptisch: “Als de politie al bang is voor meer overlast en geweld op de uitgaanspleinen, moeten we dan wel kiezen voor verruiming?”

Foto Klaas Fopma

Nieuws

Vanuit de zaal zijn het nu vooral de horecaondernemers die zich laten horen. John Schraven (Koninklijke Horeca Nederland) breekt een lans voor de reguliere horecabedrijven: “Vanwege de investeringen in goede maatregelen tegen overlast moet alleen reguliere horeca recht krijgen op verruiming van openingstijden. Het is geen goed idee om een 2 4-

Meer fietsparkeerplekken bij Kriterion In de Roetersstraat, ter hoogte van bioscoop Kriterion, worden twee parkeerplaatsen opgeheven zodat er ruimte komt voor meer fietsrekken. Eind 2010 vroeg stadsdeel Centrum omwonenden van Kriterion per brief naar hun mening over het voorstel om ter hoogte van Kriterion twee parkeerplaatsen op te heffen en in plaats hiervan fietsparkeerplaatsen te realiseren. Deze brief werd verstuurd naar 38 adressen. Uiteindelijk hebben zeven bewoners gereageerd: vijf bewoners waren negatief over het opheffen van parkeerplaatsen, één bewoner was neutraal en één was positief. Er werd ook gereageerd op het gedrag van terrasgebruikers van

Kriterion die in sommige gevallen overlast veroorzaken of die, al dan niet met fietsen, het trottoir versperren. Volle rekken Uiteindelijk zijn al deze reacties samen met het voorstel voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. De portefeuillehouder Openbare Ruimte heeft op basis hiervan een afweging gemaakt. Er is op diverse momenten geschouwd om te bekijken hoe hoog de bezettingsgraad van de bestaande fietsrekken was. Op bijna alle momenten werden de rekken vol aangetroffen en stond een deel van het trottoir vol met geparkeerde fietsen die de doorgang voor voetgangers belemmerden.

Op basis van bovenstaande bevindingen is besloten om de twee parkeerplaatsen op te heffen en de vrijkomende ruimte te bestemmen voor fietsparkeren. Afspraken Met de uitbaters van Kriterion is afgesproken dat bezoekers actief zullen worden benaderd op hun parkeergedrag en de uitwassen daarvan. De afdeling Handhaving Openbare Ruimte zal ook extra aandacht schenken aan de fietsproblematiek en aan het gebruik van het terras tijdens openingstijden van Kriterion. Alle maatregelen nog even op een rij: ■ het opheffen van twee parkeerplaatsen; ■ het plaatsen van nieuwe fietsrekken in schuinere stand (meer loopruimte); ■ duidelijker terrasafbakening; ■ extra controles door afdeling Handhaving Openbare Ruimte; ■ extra inzet Kriterion ter voorkoming van overlast. Het dagelijks bestuur denkt met deze maatregelen recht te doen aan zowel de behoeften van bezoekers van Kriterion als van de bewoners in de directe omgeving. Eventuele klachten kunnen worden gemeld bij de gebiedsbeheerder Chris Seinen via tel. 020 552 4342 of per mail stadsdeel@centrum.amsterdam.nl t.a.v. Chris Seinen.

uursvergunning te geven voor het C&A-gebouw.” Een horecaondernemer van het Leidseplein vraagt zich af of de overlast zich niet zal verplaatsen naar het Rembrandtplein als daar ruimere openingstijden gelden. Roeland Rengelink: “Als het Leidseplein de goede condities kan scheppen, is ook daar over verruiming te praten.” Volgens een bewoner moet het dagelijks bestuur een keuze maken: “Je kunt niet 2 4-uurszaken mogelijk maken én de overlast terugdringen.” Portefeuillehouder Boudewijn Oranje: “In uitgaansgebieden gaan we alleen verruimen als de veiligheid gegarandeerd wordt.” Mengformules In de derde en laatste ronde buigen de aanwezigen zich over de ‘mengformules’: grote bedrijven en winkels met een (beperkte) horecafunctie. Boudewijn Oranje: “De krantenuitgever met een debatcentrum, het verzorgingshuis met een restaurant, de bakker met een tafeltje voor koffie... Volgens onze definitie hebben horecabedrijven een terras, ruimere openingstijden en schenken zij alcohol. Wat ons betreft hebben de ‘mengformules’ geen exploitatievergunning meer nodig, mits ze geen terras hebben en dezelfde openingstijden hanteren als een winkel.” Uit de commissie komen over het al-

gemeen positieve geluiden, maar de zaal plaatst nog wel wat kanttekeningen. Zo vraagt winkelstraatmanager Nel de Jager (Haarlemmerstraat) zich af of de ambtenaren wel goed geïnstrueerd zijn: “Er bestaat nog onduidelijkheid over de definitie van mengformules; wie besluit daarover? En ook niet-horecagelegenheden mogen geen bankjes meer hebben, ondanks de meerwaarde voor de openbare ruimte en de sociale functie.” Volgens Boudewijn Oranje zullen er altijd grensgevallen blijven: “Ondernemers komen gelukkig steeds met nieuwe ideeën; ‘mengformule’ is geen statisch begrip. De hoofdregel blijft: geen ruimere openingstijden en geen alcohol. Over die bankjes moeten we het nog maar een keer hebben.” Het emotionele slotwoord is voor een horecaondernemer van de Zeedijk, “al sinds 1200” een uitgaansstraat. “Er wordt nog te weinig erkend dat er heel veel horecaondernemers zijn die goede service bieden, mensen op tijd naar huis laten gaan en zeker niemand dronken de straat op laten rollen. Het gaat me aan het hart als iemand niet meer normaal uit zijn ogen kan kijken; dat is vakmanschap. En als mijn personeelsleden het niet goed doen, krijgen ze op hun sodemieter!” Jorrit Nuijens (GL) constateert hierop: “Dit is nu precies het soort ondernemer dat we nodig hebben.”

Vervolg Horecavisie Het dagelijks bestuur heeft de meningen van de verschillende partijen gepeild rondom de Horecavisie. Op 9 juni 2011 vergadert de commissie Algemene Zaken en Financiën van de gemeente Amsterdam over horeca. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum zal aan de commissieleden meegeven wat de meningen waren over de Horecavisie en hoe de horecabijeenkomst is verlopen. Commissievergaderingen zijn openbaar toegankelijk. Voor meer informatie over aanvangstijden en inspraakreacties verwijzen wij u naar de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl.

Kijk voor een uitgebreider verslag van deze avond op www.centrum.amsterdam.nl > Ondernemen > Horeca. Hier vindt u uiteraard ook de besproken Horecavisie en alle andere relevante documenten.


4

centrum.amsterdam.nl

7 april 2011

Nieuws

Burgerzaken: voorkom wachten, maak een afspraak

Agenda

Wilt u een reisdocument, rijbewijs, uittreksel, aangifte doen van een geboorte of uw ondertrouw vastleggen, dan kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken.

Er gebeurt nog meer in de binnenstad.

Centrum open op de volgende tijden: Op afspraak: Maandag t/m vrijdag: 13.00 – 16.00 uur. ■ Vrije inloop (zonder afspraak): Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.00 uur. En op donderdagavond: 17.00 – 19.00 uur. De huidige tijden (dus geldend tot 1 mei) vindt u onder ‘Informatie’ op pagina 5 van deze krant (bij de Bekendmakingen).

Wilt u wachttijden vermijden dan kunt u telefonisch een afspraak maken via het gemeentelijke informatienummer 14 020 óf u doet dit via internet: www.centrum.amsterdam.nl > Dienstverlening > Digitaal Loket.

Andere tijden per 1 mei Let op! Vanaf 1 mei heeft de afdeling Burgerzaken andere openingstijden. Per 1 mei is Burgerzaken van stadsdeel

Digitaal Loket Wilt u een verhuizing doorgeven of een uittreksel aanvragen? Dat kan via het Digital Loket Centrum: ga naar www.centrum.amsterdam.nl > Dienstverlening > Digitaal Loket. U kunt hier ook voor uw uittreksel, rijbewijs, reisdocumenten en verklaringen digitaal een afspraak maken. U vindt de loketten van Burgerzaken in de binnenstraat van het Stadhuis (Amstel 1). Meer informatie: www.centrum.amsterdam.nl.

Gratis schoon water tappen op Leidseplein Op het Leidseplein staat sinds 22 maart een kraanwatertappunt, een initiatief van Stichting Jointhepipe.org dat met steun van de gemeente Amsterdam werd gerealiseerd.

richtte. Voor ieder kraanwatertappunt dat Jointhepipe.org plaatst, wordt ook een drinkwaterpomp in een ontwikkelingsland gefinancierd. Dankzij het tappunt op het Leidseplein zal er nu ook een drinkwaterput geslagen worden in Dasmina in Bangladesh. Door samenwerkingsverbanden met instellingen, scholen en bedrijven worden

WereldWaterDag Op 22 maart was het WereldWaterDag en werden er diverse openbare kraanwatertappunten geopend. Zo ook in Amsterdam, waar op het Leidseplein stadsdeelvoorzitter Jeanine van Pinxteren de openingshandeling ver-

de projecten gefinancierd. Het onderhoud en beheer van de watertapkraan op het Leidseplein is in handen van stadsdeel Centrum, dat daarmee tevens een financiële bijdrage levert aan het project. Kijk voor meer informatie op www.jointhepipe.org.

Hondenuitrenstrook Plantage Muidergracht Op de groenstrook langs het water van de Plantage Muidergracht komt een hondenuitrenstrook.

Zitgelegenheid Op aanvraag van een aantal buurtbewoners studeert het stadsdeel verder op de mogelijkheden tot het aanleggen van zitgelegenheid langs het water. De bewoners vinden dat van de groenstrook meer en beter gebruik gemaakt kan worden dan tot nu toe het geval is.

Het aanleggen van de hondenuitrenstrook vloeit voort uit een besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum eind 2009. De hekken worden begin april geplaatst en dienen uitsluitend als barrière tussen de honden en de fietsstrook/trambaan. Ze worden niet afgesloten. De hekken hebben een hoogte van 0,80 meter en zijn uitgevoerd in standaard ‘Amsterdams groen’, een kleur die vaak wordt gebruikt in plantsoenen. De hondenuitrenstrook heeft een lengte van circa 80 meter, en loopt, vanaf het fietspad naar Entrepotdok gezien, richting Muiderpoort (achterkant Artis).

Stadsdeel Centrum organiseert te zijner tijd een informatieavond, met alle gelegenheid om van gedachten te wisselen over de uitvoering van dit punt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gebiedsbeheerder Chris Seinen, tel. 020 552 4342.

Stille Omgang in de binnenstad

Foto Melanie van der Voort

Opruimplicht In de strook blijft de opruimplicht van hondenpoep van kracht. Het stadsdeel neemt een periode van 6 maanden in acht om te bekijken of de strook aanleiding geeft tot meer vervuiling. Mocht dit zo zijn, dan kan in overleg met de direct omwonenden worden besloten de strook weer op te heffen.

Symposium De Kracht van Compassie ■ Zaterdag 9 april ■ 10.30 – 17.30 uur ■ Mozes en Aäronkerk Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan. Dat is de kern van compassie. Maar zeker bij botsende belangen en overtuigingen is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Daarover gaat het symposium ‘De Kracht van Compassie’, met bijdragen van o.a. Ahmed Marcouch, thematische groepsgesprekken, muziek en verhalen. Speciale aandacht voor compassie in de (jeugd)hulpverlening, de zorg, methodiekontwikkeling, het diversiteitsdebat en homoseksualiteit in de islam. Kosten € 25 (€ 15 voor studenten), aanmelden via www.handvestvoorcompassie.nl/9-4-2011. Cursus Amsterdamse grachtenhuizen ■ Dinsdagavond (vanaf 12 april) ■ 20.00 – 22.00 uur ■ Wijkcentrum d’Oude Stadt (Nieuwe Doelenstraat 55) Wist u dat Amsterdam de grootste collectie tuinhuizen heeft? Tijdens de cursus ‘Amsterdamse grachtenhuizen’ vertelt gids en monumentenkenner Hans Tulleners u er alles over – en nog veel meer. De cursus bestaat uit negen dinsdagavonden plus een afsluitende wandeling op zondag 19 juni (11.00 – 13.00 uur). Kosten: € 100, incl. koffie en syllabus. Informatie en aanmelden via tel. 020 622 2213 of hanstulleners@zonnet.nl. Zie ook www.amsterdam-inside.nl.

Foto Henk Rougoor

Stichting Jointhepipe.org is een nonprofit organisatie die zich inzet voor de waterproblematiek in de wereld. Jointhepipe.org is het eerste sociale netwerk van kraanwaterdrinkers met als droom de langste waterpijpleiding ter wereld aan te leggen en zo iedereen overal ter wereld van schoon drinkwater te voorzien.

Open Dag Muziekschool ■ Zaterdag 9 april ■ 11.00 – 14.00 uur ■ Nieuwe Kerkstraat 122 Op zaterdag 9 april zet Muziekschool Amsterdam haar deuren wagenwijd open. Iedereen die wil (leren) muziek maken, is van harte welkom. Je kunt zelf muziekinstrumenten uitproberen en luisteren naar optredens van bandjes, orkesten en koren. Leerlingen en docenten van Muziekschool Amsterdam geven antwoord op al je vragen. En er zijn tal van leuke activiteiten. Kijk op www.muziekschoolamsterdam.nl.

Amsterdamse Boekennacht ■ Vrijdag 15 april ■ v.a. 19.30 uur ■ Op en rond het Spui Voor de derde keer wordt de Amsterdamse Boekennacht gehouden. Thema dit jaar is ‘De ontdekking’. Er komt een grote boekenmarkt op het Spui en er vinden vele literaire evenementen en presentaties plaats in de deelnemende boekhandels, antiquariaten, culturele instellingen en horeca op en rond het Spui (van Koningsplein tot Rokin). Onder de schrijvers, dichters en wetenschappers die zullen optreden zijn Arie Boomsma, Nico Dijkshoorn, Tijs Goldschmidt, Nelleke Noordervliet, Christine Otten, Robert Vuijsje en vele anderen. De toegang is overal gratis! De Amsterdamse stadsdichter F. Starik opent de Boekennacht om 19.30 bij het Lieverdje op het Spui. Meer informatie op www.boekennacht.nl. Meibockfestival ■ Zondag 17 april ■ 13.00 – 20.00 uur ■ Posthoornkerk (Haarlemmerstraat 126A) Op het 13e Meibockfestival in Amsterdam, georganiseerd door Brouwerij de Prael en PINT regio Noord-Holland, hebben bezoekers een unieke kans om op een fraaie locatie kennis te maken met een gevarieerd aanbod aan meibocken en andere voorjaarsbieren uit eigen land en daarbuiten. Meer informatie: www.prnh.pint.nl. Expositie Strips & outsider art ■ t/m 29 april ■ Ma: 11.00 – 15.00 uur, di t/m za: 11.00 – 18.00 uur ■ Amsterdam Outsider Art (Nieuwe Keizersgracht 1A) Nieuwe expositie van bijzondere artiesten met bijzonder werk in de Amsterdam Outsider Art-galerie: alles staat in het teken van strips en cartoons. Meer informatie op www.amsterdam-outsider-art.nl.

De Amsterdamse woningmarkt dreigt op slot te raken. De Gemeente Amsterdam wil betaalbare huurwoningen anders verdelen. Kan het verdelen van schaarse huurwoningen sneller, slimmer en goedkoper? Amsterdam wordt ook wel ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. In 2011 werd de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 maart.

Ga naar www.amsterdam.nl/ woonruimteverdeling en geef uw mening.


centrum.amsterdam.nl

5

7 april 2011

Bekendmakingen Nieuwe bekendmakingen wekelijks online Elke week zijn er nieuwe bekendmakingen. Deze worden iedere donderdag online gepubliceerd op de website van het stadsdeel. Ook bekendmakingen die niet meer verplicht op papier hoeven te worden afgedrukt (zoals evenementen) vindt u online terug. In deze krant, die niet wekelijks maar eens in de 14 dagen verschijnt, vindt u het grootste deel van de bekendmakingen van de afgelopen twee weken. Alle actuele bekendmakingen staan op www.centrum.amsterdam.nl > Bekendmakingen vergunningen. KENNISGEVING Ontwerp herziening exploitatieplan locatie Wiener Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt ingevolge de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp voor de herziening van het exploitatieplan locatie Wiener van 8 april tot en met 19 mei 2011 op schrift ter inzage ligt bij het Voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl. Het ontwerp van de herziening van het exploitatieplan is eveneens digitaal beschikbaar via www.centrum.amsterdam.nl (onder ‘publicaties’, ‘kennisgevingen’). Deze herziening is noodzakelijk omdat structurele onderdelen uit het exploitatieplan in de herziening zijn aangepast aan gewijzigde omstandigheden en vanwege ontwikkelingen in de jurisprudentie. Het exploitatieplan vormt de juridische basis om de door het stadsdeel gemaakte en te maken kosten in het kader van de ontwikkeling van de locatie Wiener te verhalen op de eigenaar van de in het exploitatiegebied gelegen gronden. Het kostenverhaal via het exploitatieplan vindt plaats op het moment dat een omgevingsvergunning wordt verleend voor bouwwerkzaamheden binnen het exploitatiegebied. De exploitatieopzet beschrijft de kosten en opbrengsten in het plan en op welke wijze de kosten toegerekend worden aan de eigenaar. In dit verband omschrijft het exploitatieplan welke werken en werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in het kader van het bouwrijp maken, de aanleg

Informatie Adres: Amstel 1, 1011 PN Amsterdam tel. 14 020 • fax 020 552 4433 e-mail stadsdeel@centrum.amsterdam.nl Postadres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam Openingstijden: ■ Burgerzaken: ma t/m vr 8.30 - 15.30 uur, do 12.00 - 19.00 uur ■ Voorlichtingsloket (inzien van bouwplannen, raadsstukken e.d.): ma t/m vr 8.30 - 16.00 uur ■ Bouwloket: Alleen op afspraak:* ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur ■ Horecaloket: Alleen op afspraak:* ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur Het stadsdeel is 24 uur per dag digitaal bereikbaar, zie www.loket.amsterdam.nl * Een afspraak kan tot twee werkdagen

van tevoren worden gemaakt. Bel hiervoor met het gemeentelijke informatienummer 14 020 of stuur een e-mail aan: vergunningenbouw@centrum.amsterdam.nl, resp. horecavergunningen@centrum.amsterdam.nl. Meldnummers: ■ Reiniging, bestrating en groenvoorziening, tel. 020 551 9555 (7.00 - 18.00 uur) ■ Horeca-overlast, tel. 020 421 4567 (24 uur per dag) ■ Overlast te water, tel. 0900 9394 (24 uur per dag) ■ Zorg en Overlast, tel. 020 552 4442 (9.00 - 17.00 uur)

Colofon Uitgave en redactie: afdeling Communicatie van stadsdeel Centrum Realisatie: Movement Vormgeving: Floppy Design Druk: Drukkerij Dijkman Verspreiding: TNT Post Oplage: 65.500 Suggesties, tips of andere reacties: stadsdeel@centrum.amsterdam.nl of via: stadsdeel Centrum, t.a.v. redactie stadsdeelkrant Centrum, Stadhuis, kamer 3346, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Stadsdeelkrant gemist? Alle verschenen edities vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/stadsdeelkrant.

van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het stadsdeel maakt bij dit exploitatieplan gebruik van de mogelijkheid om eisen te stellen aan (de uitvoering van) het bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Ook omvat het regels over woningbouwcategorieën. Het gebied waar het ontwerp van de herziening van het exploitatieplan betrekking op heeft wordt globaal begrensd door de Oostenburgervoorstraat, het fietspad langs de Oostenburgerdwarsstraat, de Wittenburgervaart en de perceelgrens van een aantal percelen aan de Oostenburgergracht. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan de stadsdeelraad van stadsdeel Centrum. Een schriftelijke zienswijze richt u aan stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, afdeling Projecten, t.a.v. mevrouw L. Douma, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via tel. 020 552 4754. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch of per e-mail uw zienswijze kenbaar te maken. Amsterdam, 7 april 2011, Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum VERKEERSBESLUIT Elektrische oplaadpunten voor elektrische taxi’s Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het mandaatbesluit van het dagelijks Bestuur van 24 mei 2005, nr. 05/4473. Overwegende; ■ dat de Gemeente Amsterdam elektrisch vervoer stimuleert zoals opgenomen in het Programma Luchtkwaliteit 2006 en sinds 2009 een pilot ‘oplaadpunten’ uitvoert; ■ dat elektrisch taxivervoer één van de onderdelen is van de pilot ‘oplaadpunten’; ■ dat voor elektrisch taxivervoer een netwerk van oplaadplekken noodzakelijk is; ■ dat deze oplaadplekken onder andere worden aangelegd in stadsdeel Centrum, - 1 oplaadplek op het Raamplein, - 1 oplaadplek aan het begin van de Funenkade, - 1 oplaadplek aan de Spuistraat ter hoogte van de Raadhuisstraat; ■ dat genoemde oplaadplekken bestemd zijn voor exclusief gebruik door elektrische taxi’s; ■ dat bij genoemde oplaadplekken één oplaadpunt met twee aansluitingen wordt geplaatst; ■ dat op het Raamplein en de Funenkade de 2e aansluiting gebruikt zal worden voor een openbare oplaadplek voor elektrisch vervoer. ■ dat de genoemde oplaadplek in de Spuistraat bij besluit van 25-06-2003 is aangewezen als taxistandplaats en dat middels het voorliggende besluit de eerste standplaats (gezien vanuit de rijrichting) bestemd wordt als oplaadplek uitsluitend voor elektrische taxi’s; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum en gelegen binnen stadsdeel Centrum; Besluiten: 1. door het plaatsen van het bord E05 (taxistandplaats) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 in combinatie met het onderbord ‘uitsluitend elektrische taxi’s’ aan te wijzen als taxistandplaats voor uitsluitend elektrische taxi’s: a. 1 parkeerplek op het Raamplein, ter hoogte van huisnummer 1; b. 1 parkeerplek aan de Funenkade ter hoogte van huisnummer 7A, plek 1 aan de rechterzijde, komend vanaf de Zeeburgerstraat. 2. door het plaatsen van het bord E08 met het onderbord ‘uitsluitend elektrische voertuigen’ te bestemmen de parkeerplaatsen a. 1 parkeerplek op het Raamplein, ter hoogte van huisnummer 1, zijde Marnixstraat, komend vanaf de ingang van het parkeergebied; b. 1 parkeerplek aan de Funenkade ter hoogte van huisnummer 7A, plek 2 aan de rechterzijde, komend vanaf de Zeeburgerstraat. 3. door in de Spuistraat, ter hoogte van huisnummer 175, komend vanaf de Raadhuisstraat: a. bij de eerste taxistandplaats door het vervangen van het onderbord ‘5x’ door het onderbord ‘uitsluitend elektrische taxi’s’, deze plek aan te wijzen als taxistandplaats voor uitsluitend elektrische taxi’s; b. bij de tweede taxistandplaats door het plaatsen van bord E05 (taxistandplaats) in combinatie met onderbord ‘4x’ deze 4 plekken aan te wijzen als taxistandplaatsen. 4. Het besluit d.d. 25-06-2003 betreffende het instellen van 5 taxistandplaatsen in de Spuistraat in te trekken. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Algemene Zaken, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. VERKEERSBESLUIT Westerdokskade Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, en gelet op het mandaatsbesluit van het dagelijks bestuur

van 24 mei 2005, nr. 05/4473. Overwegende: ■ dat de Westerdokskade, tussen de Haarlemmer Houttuinen en de H. Lammersbrug is geherprofileerd; ■ dat op deze weg snelheidsbeperkende voorzieningen zoals verhoogd kruisingsvlak en drempels zijn aangelegd; ■ dat hierdoor deze weg voldoet aan de eisen van een 30 km weg en aansluit op het 30 km gebied van de Haarlemmer Houttuinen; ■ dat tezamen met de wegen het een stelsel van straten vormen, welke het aanwijzen van een 30 km per uur zone rechtvaardigen; ■ dat ter regulering en bescherming van het voetgangersverkeer op de rijbaan van de Westerdokskade een voetgangersoversteekplaats is aangelegd; ■ dat een voetgangersoversteekplaats voor de voetganger een herkenbare aanduiding is waar hij het beste kan oversteken en waar hij recht heeft op ongehinderde doorgang; ■ dat deze voetgangersoversteekplaats als zodanig dient te worden aangewezen; ■ dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de Dienst Controle, Infrastructuur, Verkeer, afdeling Verkeer, die is gemandateerd namens de korpschef van het regionaal politiekorps Amsterdam-Amstelland; ■ dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 deze maatregelen genomen worden: - om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren; - ter bescherming van de weggebruikers en de passagiers; - om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen; ■ dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen stadsdeel Centrum; Besluit: 1. door het plaatsen van verkeersborden conform model A1 (zône) van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te bepalen dat op het/de hierna te noemen weggedeelte de maximumsnelheid 30 km/u zal zijn: ■ de Westerdokskade, tussen de H. Lammersbrug en de Haarlemmer Houttuinen; 2. door het aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens: ■ de Westerdokskade, ter hoogte van de kruising met de H. Lammersbrug; Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum. Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze. De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen BJZ, Stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden gevraagd. Hieraan zijn griffierechten verbonden. Verzoeken tot voorlopige voorziening dienen, na het indienen van een bezwaarschrift, te worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

KENNISGEVING Uitnodiging inspraakbijeenkomst over het conceptontwerpprojectbesluit Entrepotdok 97 S Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt ingevolge het bepaalde in art. 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemens is een projectbesluit voor te bereiden voor de locatie Entrepotdok 97 S. Het projectbesluit voorziet erin dat de ligplaatsaanduiding met 8,50 meter wordt vergroot. De breedte is 7 meter; dit is gelijk aan de breedte van de zone in het bestemmingsplan. De vergroting van de aanduiding is nodig om de bestaande woonboot door een grotere te kunnen vervangen. Het eerste moment waarop de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van zienswijzen zal zijn in het kader van de terinzageligging van het ontwerpprojectbesluit. Het stadsdeel nodigt u uit voor een inspraakbijeenkomst over het concept-ontwepprojectbesluit Entrepotdok 97 S. Deze vindt plaats op: donderdag 28 april 2011 om 16.00 uur. Locatie: Stadhuis, Amstel 1, zaal 0231 ‘Alida de Jong zaal’. Op deze inspraakbijeenkomst zult u nader worden ingelicht over de inhoud van het plan en de procedure. U krijgt op deze bijeenkomst de gelegenheid om uw mening te geven over het plan. Het concept-ontwerpprojectbesluit Entrepotdok 97 S, ligt vanaf 8 april 2011 ter inzage bij: ■ het Voorlichtingsloket van het Stadhuis, Amstel 1. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl; ■ en is digitaal beschikbaar via www.centrum.amsterdam.nl. Amsterdam, 7 april 2011 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum KENNISGEVING Bestemmingsplan ‘Oostelijke binnenstad’ Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt bekend, dat het bestemmingsplan ‘Oostelijke binnenstad’ met ingang van 30 maart 2011 in werking is getreden. Het besluit van 28 september 2010 van de deelraad van stadsdeel Centrum tot vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan, heeft van 5 november 2010 tot en met 16 december 2010 ter inzage gelegen. De tegen dit besluit ingediende verzoeken om voorlopige voorziening zijn bij uitspraak van 30 maart 2011, nr. 201011114/2/R1, afgewezen door de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over de ingediende beroepschriften is nog geen uitspraak gedaan, zodat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. Het bestemmingsplan ‘Oostelijke binnenstad’ is in te zien op: ■ het Stadhuis, Amstel 1, Bouwloket, bel voor openingstijden 14 020; ■ en is digitaal beschikbaar via: www.bestemmingsplannen.amsterdam.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl. Amsterdam, 7 april 2011 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum.

KENNISGEVING Uitnodiging inspraakbijeenkomst concept-ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke binnenstad Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum maakt volgens het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Zuidelijke binnenstad. Er is een concept-ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke binnenstad opgesteld en dit concept-ontwerp is vrijgegeven voor inspraak. Het bestemmingsplangebied wordt in het noorden begrensd door het Singel en de Binnen Amstel, in het oosten door de Amstel, in het zuiden door de Singelgracht en in het westen door de Leidsegracht, Herengracht en Beuningssloot. Het gebied wordt in twee delen gesplitst door het bestemmingsplan Noord/Zuidlijn. In verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn heeft het bestuur van de centrale stad (gemeente Amsterdam) de bevoegdheid voor het onbebouwde deel tussen de voorgevels van de panden aan weerszijden van de Vijzelstraat een bestemmingsplan vast te stellen. Om die reden valt dit deel van het gebied buiten het plangebied van het bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad. Het bestemmingsplan Zuidelijke binnenstad richt zich voornamelijk op het beheer van de bestaande situatie en het vastleggen van de bestaande functionele en ruimtelijke structuur. Het zet in op de bescherming van de aanwezige cultuurhistorische waarden en biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat bestemmingsplannen elke tien jaar geactualiseerd moeten worden. Om aan deze actualisatieplicht te voldoen is het bestemmingsplan voor de Zuidelijke binnenstad opgesteld. Dit bestemmingsplan vervangt de plannen Rembrandtplein e.o., Leidse- en Weteringbuurt en Vijzelstraat-Amstel. Het eerste moment waarop gelegenheid wordt geboden om uw mening te geven (in te spreken) over het nieuwe bestemmingsplan voor de Zuidelijke binnenstad, is in het kader van de inspraakprocedure. Het stadsdeel nodigt u daarom uit voor een inspraakbijeenkomst op: woensdag 27 april 2011 in gebouw De Bazel, Vijzelstraat 32, vanaf 20.00 uur. Op deze avond kunt u tussen 20.00 en 21.00 uur binnenlopen om vragen te stellen over de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure. Van 21.00 tot 22.00 uur heeft u de mogelijkheid om officieel in te spreken. Vanaf 8 april 2011 kunt u het concept van het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke binnenstad inzien op www.centrum.amsterdam.nl en op het Stadhuis, Amstel 1, Voorlichtingsloket (Burgerzaken). Bel voor openingstijden met telefoonnummer 14 020 of kijk onder ‘contact’ op www.centrum.amsterdam.nl. Amsterdam, 7 april 2011 Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum

BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 31 MAART) De hier gepubliceerde ontwerpbesluiten en verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. II Ontwerpbesluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art 3.23 Wro) De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 1 april 2011 tot en met 12 mei 2011: - Prinsengracht 466/468/470 - aanvraag 81-10-0524 - voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van d.d. 17 mei 2010 onder BWT 81-09-0751 verleende vergunning waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de lichtkoepels/daklichten op de achteruitbouw van het gebouw Prinsengracht 466/468/470. Rijksmonumenten De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 1 april 2011 tot en met 12 mei 2011: - Kolksteeg 8 - aanvraag 03-10-0391 - voor het maken van een vluchtroute aan de achterzijde van het gebouw. - Bloemstraat 27 - aanvraag 03-10-0315 - voor het veranderen van de begane grond en eerste verdieping van het gebouw Bloemstraat 27. - Vijzelgracht 4 /6 /8 / Eerste Weteringdwarsstraat 70 - aanvraag 03-10-0274 - voor het waterpas vijzelen van de gebouwen Vijzelgracht 4 /6 / 8 / en de 1e Weteringdwarsstraat 70. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en ontwerpbesluiten kan eenieder, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, in verband met correspondentie. III Besluiten Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.23 Wro) Op 17 maart 2011 is verleend: - Prinsengracht 466/468/470 - aanvraag 81-10-0524 - voor het bouwen in afwijking van de bij beschikking van d.d. 17 mei 2010 onder BWT 81-09-0751 verleende vergunning waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van de lichtkoepels/daklichten op de achteruitbouw van het gebouw Prinsengracht 466/468/470. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende)

vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het desbetreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk en in blokletters vermelden, in verband met correspondentie. Rijksmonumenten Op 21 maart 2011 is verleend: - Damstraat 40 / 44 - aanvraag 03-10-0254 - voor het veranderen van het gebouw. Op 22 maart 2011 is verleend: - Prinsengracht 560 - aanvraag 03-10-0073 - voor het veranderen van de indeling op de derde verdieping van het gebouw Prinsengracht 560. Op 22 maart 2011 is verleend: - Plantage Parklaan 14 - aanvraag 03-10-0321 - voor het inpandige veranderen van de eerste en tweede verdieping van het gebouw Plantage Parklaan 14. Op 23 maart 2011 is geweigerd: - Kolksteeg 8 - aanvraag 03-10-0391 - voor het maken van een vluchtroute aan de achterzijde van het gebouw. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde verleende of geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AM Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk en in blokletters vermelden, in verband met correspondentie. IV Overige bekendmakingen Rijksmonumenten Tegen de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: - Damstraat 40 / 44 - aanvraag 03-10-0254 - voor het veranderen van het gebouw. - Kolksteeg 8 - aanvraag 03-10-0391 - voor het maken van een vluchtroute aan de achterzijde van het gebouw. - Prinsengracht 672 - aanvraag 03-10-0114 - voor het stabiliseren van de fundering, het inpandig veranderen van de indeling en het wijzigen van de voor- en achtergevel van het gebouw Prinsengracht 672. - Plantage Parklaan 14 - aanvraag 03-10-0321 - voor het inpandige veranderen van de eerste en tweede verdieping van het gebouw Plantage Parklaan 14. - Vijzelgracht 4 /6 /8 / Eerste Weteringdwarsstraat 70 - aanvraag 03-10-0274 - voor het waterpas vijzelen van de gebouwen Vijzelgracht 4 /6 / 8 / en de 1e Weteringdwarsstraat 70. V Omgevingsvergunningen Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving in werking getreden. Hiermee is de wijze van publicatie ook iets anders geworden: bouwvergunningen, monumentenvergunningen, sloopvergunningen enz. zitten nu als deelaspecten onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen en mededelingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Omgevingsvergunningen (Wabo) De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 1 april 2011 tot en met 14 april 2011: - Fokke Simonszstraat 11-B - aanvraag 84821 - ingediend op 28 februari 2011 - voor het veranderen en vergroten van de woning door het bebouwen van een deel van de tuin en verenigen daarvan met een bestaand gebouw (tuinkamer). - Leidsekade 81 t/m 86 - aanvraag 67084 - ingediend op 28 januari 2011 - voor herstelwerkzaamheden. - Keizersgracht 478 - aanvraag 94217 - ingediend op 21 februari 2011 - voor het kappen van 1 dennenboom op Keizersgracht 478. - Damrak 97 - aanvraag 82198 - ingediend op 21 februari 2011 - voor het veranderen van de winkelpui en het aanbrengen van reclame. - Leidsestraat 78 - aanvraag 78922 - ingediend op 16 februari 2011 - voor het aanbrengen van verlichte reclame aan de voorgevel van het gebouw Leidsestraat 78. - Amstel 135 - Onbekendegracht 8 - aanvraag 80556 ingediend op 2 februari 2011 - voor Asbestverwijdering. - Warmoesstraat 49 - 51 - aanvraag 70138 - ingediend op 2 februari 2011 - voor a. het veranderen van de indeling van het gebouwgedeelte Warmoesstraat 49 met behoud van bestemming daarvan tot bedrijfsruimte en drie woningen, b. het vergroten van de woning op de eerste verdieping en c. het aanbrengen van een extra rookgasafvoerkanaal. - Nieuwe Leliestraat 4 - aanvraag 20001 - ingediend op 1 februari 2011 - voor het maken van een dakterras op het gebouw Nieuwe Leliestraat 4 ten behoeve van de woning. - Prinsengracht 185 - aanvraag 91724 - ingediend op 7 maart 2011 - voor dakterras. - Kalverstraat 60 - aanvraag 55854 - ingediend op 31 januari 2011 - voor wijzigen van de trap in vluchtweg en het ophogen van de vloer. - Oudekerksplein 4 - aanvraag 95833 - ingediend op 14 maart 2011 - voor verbouwing. - Kalverstraat 167 - aanvraag 47006 - ingediend op 28 januari 2011 - voor het uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen van het gebouw Kalverstraat 167 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. - Leidsegracht 31 - aanvraag 68590 - ingediend op 2 februari 2011 - voor verbouwing. - Amstel 22 - aanvraag 77904 - ingediend op 15 februari 2011 - voor Fase 2 van aanvraag fase 1 aanvraag BWT 8308-0033, die is vergund op 24 juli 2009. - Rembrandtplein 6 - aanvraag 79786 - ingediend op 17 februari 2011 - voor vervangen van de reclame. - Herengracht 121-A - aanvraag 54830 - ingediend op 7 januari 2011 - voor vervangen van een schuur in de achtertuin van het gebouwgedeelte Herengracht 121 A. - Leidsestraat 101 - aanvraag 88865 - ingediend op 2 maart 2011 - voor verbouwing. - Prinsengracht 58 - aanvraag 93101 - ingediend op 16 maart 2011 - voor funderingsherstel en samenvoeging. - Vijzelgracht 27 - aanvraag 57716 - ingediend op 13 januari 2011 - voor het veranderen en vergroten van het gebouw Vijzelgracht 27 met een dakterras. - Prins Hendrikkade overzijde nr 135, Zanddwarsstraat t.h.v. nr 14, Nieuwe Herengracht t.h.v. 27-


6

centrum.amsterdam.nl

7 april 2011

Bekendmakingen 129,Rapenburg t.h.v. nr 101 - aanvraag 91584 - ingediend op 7 maart 2011 - voor het kappen van 5 bomen in rayon stadshart vanwege veiligheidsrisico's voor de omgeving. - Jacob Bontiusplaats diverse locaties - 22 bomen in rayon Oost - aanvraag 91737 - ingediend op 7 maart 2011 - voor kapaanvraag 22 bomen rayon oost stadsdeel Centrum. - Spuistraat 1 A - aanvraag 93890 - ingediend op 10 maart 2011 - voor vervangen van de lichtreclame. - Nieuwezijds Voorburgwal 82 - aanvraag 98943 ingediend op 17 maart 2011 - voor het vernieuwen van de kozijnen in de voorgevel op de 2e en 4e verdieping van het gebouw. - Leidseplein 2 - aanvraag 84250 - ingediend op 17 februari 2011 - voor het aanbrengen van een zonnescherm aan de voorgevel van het gebouwgedeelte Leidseplein 2. - Lauriergracht 140 A - aanvraag 89075 - ingediend op 2 maart 2011 - voor het realiseren van een dakterras op het gebouw. - Marnixkade 104 - aanvraag 64350 - ingediend op 13 maart 2011 - voor het realiseren van een aanbouw aan de achtergevel. - Wijde Kerksteeg 5 - aanvraag 94961 - ingediend op 1 maart 2011 - voor reclame. - Leidseplein 22 - aanvraag 91312 - ingediend op 7 maart 2011 - voor sloopvergunning t.b.v. funderingsherstel van het gebouw. - Laagte Kadijk 20 - aanvraag 94731 - ingediend op 11 maart 2011 - voor het plaatsen van een tijdelijk kunstwerk aan de gevel van het gebouw. - Prinsengracht 390 - aanvraag 97761 - ingediend op 17 maart 2011 - voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Prinsengracht 390. - Vierwindendwarsstraat 9 - aanvraag 80846 - ingediend op 8 maart 2011 - voor het bouwen in afwijking van de onder nummers 81-10-0247, 81-10-0358, 81-100428 en 81-10-0300 verleende bouwvergunningen voor het veranderen van het gebouw Vierwindendwarsstraat 9-17 met bestemming daarvan tot drie woningen, waarbij de afwijking bestaat uit het veranderen van het gebouw Vierwindenstraat 9-17 met bestemming daarvan tot twee woningen. - Westerstraat 198 - aanvraag 95678 - ingediend op 6 maart 2011 - voor het veranderen van de derde- en vierde verdieping van het gebouw Westerstraat 198 met behoud van bestemming tot wonen. - Nieuwendijk 212 - aanvraag 20-11-0001 - ingediend op 22 maart 2011 - voor asbestsanering. - Monnikenstraat 7- 5-B - aanvraag 88533 - ingediend op 2 maart 2011 – voor het veranderen van de tussenverdieping en eerste verdieping en het maken van een lichthof in het gebouwgedeelte Monnikenstraat 7-5B met bestemming hiervan tot woning en bedrijfsruimte. VI Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen Aanvragen, uitgebreide procedure (Wabo) De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 1 april 2011 tot en met 12 mei 2011: - Jacob Bontiusplaats (kavel 5M), VOC-kade (koudgasgebouw) - soort: uitgebreid - aanvraag 25815 - voor veranderen van het gebouw op het terrein begrensd door de VOC-kade en de Jacob Bontiusplaats (koudgasgebouw/ kavel 5M). - Herengracht 386 - soort: uitgebreid - aanvraag 7860 voor het veranderen en vergroten van het gebouw Herengracht 386 met bestemming daarvan tot museum en kantoor. - Nieuwe Leliestraat 59 - soort: uitgebreid - aanvraag 33941 - voor het uitvoeren van funderingsherstel en het veranderen van het gebouw Nieuwe Leliestraat 59 met bestemming daarvan tot één woning. - Prins Hendrikkade 130 - soort: uitgebreid - aanvraag 65605 - voor funderingsherstel voor de gebouwen Pr. Hendrikkade 130-131. - Prinsengracht 617-A - soort: uitgebreid - aanvraag 40671 - voor dakterras. - Oudezijds Achterburgwal 52 - soort: uitgebreid aanvraag 16993 - voor het vernieuwen van de fundering van het gebouw Oudezijds Achterburgwal 52. - Marnixstraat 250 - soort: uitgebreid - aanvraag 79167 - voor het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk op het terrein Marnixstraat 250 met bestemming horeca. - Herenmarkt 17 A-B - soort: uitgebreid - aanvraag 24434 - voor het maken van een dakterras op het gebouw Herenmarkt 17. - Nieuwezijds Voorburgwal 18A - soort: uitgebreid aanvraag 31774 - voor het veranderen van gevelreclame. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een belanghebbende, binnen de termijn van ter inzage legging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VII Kennisgeving verlengen ven beslistermijn (Wabo) De volgende aanvragen zijn verlengd met een beslistermijn van 6 weken: - Elandsgracht 103 - aanvraag 70169 - dakterras. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). VII-A Kennisgeving ingetrokken omgevingsvergunning (Wabo) De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Weteringschans 237 - aanvraag 21133 - voor het herstel van de ingestorte kademuur en het rooien van een boom op het terrein behorende bij het gebouw Weteringschans 237. - Prins Hendrikkade 20 - aanvraag 63774 - voor het verbouwen van het interieur Prins Hendrikkade 20B.

Op 22 maart 2011 is verleend: - Henri Polaklaan 13 - aanvraag 88164 - soort: regulier voor het veranderen van de voorgevel van de gebouwen Henri Polaklaan 13 en 13 B. Op 23 maart 2011 is verleend: - Herengracht 121-A - aanvraag 59317 - soort: regulier voor kapvergunning. Op 23 maart 2011 is verleend: - Korte Prinsengracht 25 - aanvraag 42369 - soort: regulier - voor het intern veranderen van de Korte Prinsengracht 25-3. Op 23 maart 2011 is verleend: - Weteringschans 70 - aanvraag 66644 - soort: regulier - voor het veranderen van het souterrain en beletage van het gebouw Weteringschans 70 met behoud van bestemming daarvan tot woning. Op 23 maart 2011 is verleend: - Kalverstraat 25 - aanvraag 88093 - soort: regulier voor het veranderen van het interieur en de voorgevel van het gebouw Kalverstraat 25 met behoud van bestemming daarvan tot winkel. Op 23 maart 2011 is verleend: - in Wertheimpark t.o.v. Nieuwe Herengracht 14 aanvraag 72449 - soort: regulier - voor kapvergunning Wertheimpark. Op 23 maart 2011 is verleend: - Nieuwendijk 212 - aanvraag 20-11-0001 - soort: regulier - voor asbestsanering. Op 23 maart 2011 is verleend: - Nieuwe Kerkstraat 50 - aanvraag 44925 - soort: regulier - voor het vernieuwen van de bestaande achteruitbouw van het gebouw Nieuwe Kerkstraat 50. Op 23 maart 2011 is verleend: - Rapenburg 105 / Rapenburgerplein 9 - aanvraag 57411 - soort: regulier - voor sloopwerkzaamheden (TBV BWT 81-10-0069). Op 17 maart 2011 is verleend: - Rokin 38 - aanvraag 70979 - soort: regulier - voor reclame. Op 17 maart 2011 is verleend: - Lauriergracht 106 - aanvraag 77992 - soort: regulier voor het aanbrengen constructie. Op 17 maart 2011 is verleend: - Oudeschans 69A-G/71 - aanvraag 60575 - soort: regulier - voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden ten behoeve van aanvraag om bouwvergunning BWT 81-10-0500. Op 17 maart 2011 is verleend: - Kerkstraat 153 - aanvraag 22244 - soort: regulier voor sloopaanvraag Kerkstraat 153 BWT 81-10-0410. Op 22 maart 2011 is verleend: - Nieuwendijk 146 - aanvraag 78527 - soort: regulier voor het wijzigen van de winkelpui van het gebouw. Op 14 maart 2011 is verleend: - Lauriergracht 4-6 - aanvraag 59848 - soort: regulier voor het kappen van 1 lijsterbes. Op 16 maart 2011 is verleend: - Nieuwe Prinsengracht t.h.v. 122/124 - aanvraag 72655 - soort: regulier - voor een kapvergunning. Op 17 maart 2011 is verleend: - Bloemstraat 134 - aanvraag 73051 - soort: regulier voor het kappen van 1 esdoorn in de Bloemstraat ter hoogte van huisnummer 134. Op 22 maart 2011 is verleend: - Czaar Peterstraat 171 A en B - aanvraag 39350 - soort: regulier - voor het veranderen van de begane grondverdieping en souterrain van het gebouw Czaar Peterstraat 171A en de begane grondverdieping en het verenigen van beide gebouwgedeelten, met bestemming daarvan tot horecagelegenheid. Geweigerde omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) OP 23 maart 2011 is geweigerd: - Herengracht 121-A - aanvraag 54830 - soort: regulier - voor het vervangen van een schuur in de achtertuin van het gebouwgedeelte Herengracht 121 A. Op 17 maart 2011 is geweigerd: - Rozengracht 144-146-148/Bloemstraat 147 - aanvraag 39743 - soort: regulier - voor het aanbrengen van drie GSM-antennes aan de gevels van de noordelijke klokkentoren van het gebouw. - Kloveniersburgwal 42 - aanvraag 39916 - voor het plaatsen van een airco-unit aan het gebouw Kloveniersburgwal 42 ten behoeve van de coffeeshop. Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. BOUWVERGUNNINGEN (PUBLICATIEDATUM 7 APRIL) De hier gepubliceerde ontwerpbesluiten en verzoeken om ontheffing van het bestemmingsplan zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. I Aanvragen Bouwaanvragen, tevens verzoek ontheffing bestemmingsplan (2 weken) - Nieuwe Achtergracht 166 - aanvraag BWT 81-100529 - voor het maken van een warmte/koude-opslaginstallatie bij het gebouw Nieuwe Achtergracht 166 ten behoeve van de UvA. - Terrein t/o Prinseneiland 109 - aanvraag BWT 8310-0005 - voor het oprichten van een nieuw bedrijfsgebouw op het na sloop vrijgekomen terrein met behoud van de bestemming. - Schippersgracht 6 - aanvraag BWT 81-10-0297 - voor het veranderen van het dak van het gebouw Schippersgracht 6 te behoeve van het restaurant. II Ontwerpbesluiten

Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n).

Rijksmonumenten De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 8 april 2011 tot en met 19 mei 2011: - Kerkstraat 139 - aanvraag BWT 03-10-0369 - voor het plaatsen van een dakraam in het dak van het gebouw Kerkstraat 139.

Kennisgeving besluiten

III Besluiten

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 1 april 2011 tot en met 12 mei 2011:

Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.6 Wro) Op 29 maart 2011 is verleend:

- Marnixkade 33 t/m 38 / 1e Marnixplantsoen 1/3 aanvraag 81-10-0484 - voor het veranderen van het gebouw Marnixkade 33 t/m 38/ 1e Marnixplantsoen 1/3 met bestemming daarvan tot 19 woningen. Bouwaanvragen, die mede zijn aangemerkt als een verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.23 Wro) Op 29 maart 2011 is verleend: - Oudeschans 83-85 - aanvraag 81-10-0317 - voor het herplaatsen van de tweelingskap van de gebouwen Oudeschans 83 en 85, met behoud van bestemming tot kantoor/ bedrijfsruimte. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde (verleende) vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, Sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het desbetreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk en in blokletters vermelden, in verband met correspondentie. Rijksmonumenten Op 25 maart 2011 is verleend: - Vijzelgracht 4 /6 /8 / 1e Weteringdwarsstraat 70 aanvraag 03-10-0274 - voor het waterpas vijzelen van de gebouwen Vijzelgracht 4/ 6/ 8 en de 1e Weteringdwarsstraat 70. Op 29 maart 2011 is verleend: - Prinsengracht 672 - aanvraag 03-10-0114 - voor het stabiliseren van de fundering en het inpandig veranderen van de indeling en wijzigen van de voor- en achtergevel van het gebouw . Op 10 februari 2011 is geweigerd: - Langestraat 45A / Korsjespoortsteeg 14 - aanvraag 03-10-0348 - voor het wijzigen van de begane grondverdieping van het gebouw Langestraat 45-A/ Korsjespoortsteeg 14 . Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde verleende of geweigerde vergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AM Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk en in blokletters vermelden, in verband met correspondentie. IV Overige bekendmakingen Rijksmonumenten Tegen de volgende ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend: - Prinsengracht 199 - aanvraag 03-10-0212 - voor het bouwen in afwijking van de beschikking BWT 81-080146 van 4 maart 2009 waarbij de afwijking bestaat uit het samenvoegen tot 3 woningen. - Nieuwe Amstelstraat 6 - aanvraag 03-10-0009 voor het veranderen van de indeling van het middendeel op de zolderverdieping van het gebouw. V Omgevingsvergunningen (Wabo) Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarmee samenhangende weten regelgeving in werking getreden. Hiermee is de wijze van publicatie ook iets anders geworden: bouwvergunningen, monumentenvergunningen, sloopvergunningen enz. zitten nu als deelaspecten onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Onderstaande nieuwe aanvragen, kennisgevingen en mededelingen zijn van de na 1 oktober 2010 ingediende omgevingsvergunningen. Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning, kennisgeving van de ontwerpbesluiten en mededelingen van de besluiten zijn ter inzage gelegd op het Voorlichtingsloket van stadsdeel Centrum, Amstel 1, geopend op werkdagen van 08.30 tot 16.00 uur. Kennisgeving nieuw ingediende aanvragen Omgevingsvergunningen (Wabo) De volgende binnengekomen aanvragen zijn in te zien van 8 april 2011 tot en met 21 april 2011: - Lange Leidsedwarsstraat 51 - aanvraag 87763 - ingediend op 3 maart 2011 - voor het plaatsen van reclame. - Egelantiersstraat 53 - aanvraag 74368 - ingediend op 15 maart 2011 - voor het veranderen van de voorgevel op de begane grond van het gebouw Egelantiersstraat 53. - Brouwersgracht 805 - aanvraag 100344 - ingediend op 22 maart 2011 - voor het plaatsen van twee dakramen aan het dak van het gebouw Brouwersgracht 805. - Dam 9 - aanvraag 89095 - ingediend op 14 maart 2011 voor het renoveren van Hotel Krasnapolsky. - Prinsengracht 830 - aanvraag 98043 - ingediend op 17 maart 2011 - voor het kappen van een esdoorn. - Kloveniersburgwal 18-A - aanvraag 100841 - ingediend op 23 maart 2011 - voor het verwijderen van asbest. - Sarphatistraat 101 - aanvraag 96891 - ingediend op 15 maart 2011 - voor het plaatsen van balkons aan de achterzijde en het wijzigen van raam naar deur. - Amstelstraat 12 - aanvraag 96791 - ingediend op 15 maart 2011 - voor het veranderen van een gedeelte van de begane grond verdieping van het gebouw Rembrandtplein 47, Herengracht 595,597, Amstelstraat 12 met bestemming daarvan tot restaurant. - Oudezijds Voorburgwal 15 - aanvraag 93048 - ingediend op 9 maart 2011 - voor het aanbrengen van een zonwering en het veranderen van de voorgevel op de begane grond van het gebouw Paleis van de Weemoed Oudezijds Voorburgwal 15 met behoud van bestemming tot bedrijfsruimte. - Rapenburgerplein 9 - aanvraag 97617 - ingediend op 16 maart 2011 - voor het wijzigen van de gevelkozijnen. - Berenstraat 15 - aanvraag 87974 - ingediend op 1 maart 2011 - voor het gedeeltelijk slopen van het interieur met inbegrip van kelder-, souterrain- en begane grondvloer en het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw Berenstraat 15 (zie ook BWT 81-07-0478). - Bloemstraat 63 - aanvraag 103150 - ingediend op 7 maart 2011 - voor het uitvoeren van funderingsherstel en het intern veranderen van het gebouw Bloemstraat 63 met behoud van bestemming daarvan tot wonen. - Raadhuisstraat 33 - aanvraag 104083 - ingediend op 25 maart 2011 - voor sloopaanvraag. - Elandsgracht 103 - aanvraag 102201 - ingediend op 21 februari 2011 - voor samenvoeging en renovatie. - Molensteeg 12 - aanvraag 98650 - ingediend op 17 maart 2011 - voor het vervangen van de ramen en deuren, achtergevel en maken van een dakterras op de bestaande uitbouw. - Nieuwendijk 101 - aanvraag 100674 - ingediend op 16 maart 2011 - voor het veranderen van de gevelpui van het gebouw Nieuwendijk 101.

- Lijnbaansgracht 232 - aanvraag 98926 - ingediend op 17 maart 2011 - voor het vervangen van kozijnen. - Kerkstraat 401 c - aanvraag 102159 - ingediend op 23 maart 2011 - voor aanvraag van een omgevingsvergunning voor gierzwaluwnestkasten. - Hasselaerssteeg 14 - aanvraag 61517 - ingediend op 25 januari 2011 - voor het veranderen van de begane grond van het gebouwgedeelte Hasselaerssteeg 14 met behoud van bestemming tot bedrijfsruimte (massagesalon). - Utrechtsedwarsstraat 125 - aanvraag 103580 - ingediend op 15 maart 2011 - voor funderingsherstel. - Paardenstraat 15 - aanvraag 90443 - ingediend op 4 maart 2011 - voor het maken van een doorgang tussen de percelen Paardenstraat 15 en Amstelstraat 17. - Kalverstraat 203 - aanvraag 103211 - ingediend op 24 maart 2011 - voor het veranderen van de gevelreclame. - Eerste Looiersdwarsstraat 4 - aanvraag 83001 - ingediend op 24 februari 2011 - voor aanvraag van een mengformule. - Kalverstraat 167 - aanvraag 96184 - ingediend op 14 maart 2011 - voor veranderen van de voorpui. - Laagte Kadijk 51-58 - aanvraag 60649 ingediend op 24-01-2011 - voor het gewijzigd uitvoeren van de verleende vergunning onder nummer BWT 81-07-0228. VI Kennisgeving Ontwerpbesluit Omgevingsvergunningen Aanvragen, uitgebreide procedure (Wabo) De volgende ontwerpbesluiten zijn in te zien van 8 april 2011 tot en met 19 mei 2011: - Krom Boomssloot 53C - soort: uitgebreid - aanvraag 14317 - voor het veranderen van de tweede, de derde en zolderverdieping van het gebouw Krom Boomssloot 53 met behoud van bestemming daarvan tot één woning. - Oudebrugsteeg 8 - soort: uitgebreid - aanvraag 26173 - voor het plegen van groot onderhoud aan de uitwendige scheidingsconstructie. - Lindenstraat 3 - soort: uitgebreid - aanvraag 6464 voor het maken van een trap in de achtergevel, het plaatselijk verdiepen en verhogen van de tuin en het intern veranderen van het gebouw Lindenstraat 3. - Warmoesstraat 111 - soort: uitgebreid - aanvraag 104701 - voor het aanbrengen van een reclamebord met de tekst ‘restaurant Anna’ aan de gevel van het pand. - Prinsengracht 617-A - soort: uitgebreid - aanvraag 40671 - voor het maken van een dakterras. - Nieuwe Kerkstraat 145 - soort: uitgebreid - aanvraag 77417 - voor het wijzigen van de pui. - Nieuwezijds Voorburgwal 18-A - soort: uitgebreid aanvraag 31774 - voor het veranderen van de gevelreclame. Ten aanzien van de hierboven gepubliceerde aanvragen en kennisgevingen van de ontwerpbesluiten kan een belanghebbende, binnen de termijn van terinzagelegging, zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, te richten aan: stadsdeel Centrum, sector Bouwen en Wonen, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam, onder vermelding van het betreffende adres en aanvraagnummer. Graag uw naam en adres duidelijk in blokletters vermelden, dit in verband met correspondentie. VIII Kennisgeving ingetrokken aanvragen (Wabo) De volgende aanvragen zijn ingetrokken door de aanvrager: - Damrak 31 - aanvraag 80866 - aanbrengen van een reclamebord aan de voorgevel van het gebouw. Ten aanzien van de hierboven genoemde kennisgevingen van verlengen beslistermijn kan er geen bezwaar worden ingediend. Is uitsluitend een kennisgeving voor belanghebbende(n). IX Kennisgeving besluiten, reguliere procedure (Wabo) De volgende besluiten zijn in te zien van 8 april 2011 tot en met 19 mei 2011: Verleende omgevingsvergunningen Op 1 januari 2011 is verleend: - Prof. Tulpplein - aanvraag 29966 - soort: regulier voor het plaatsen van een standbeeld van de jonge Rembrandt op het Professor Tulpplein. Op 4 januari 2011 is verleend: - Reguliersdwarsstraat 5 - aanvraag 38678 - soort: regulier - voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouwgedeelte. Op 8 januari 2011 is verleend: - Sarphatistraat 79-A - aanvraag 14508 - soort: regulier - voor het vervangen van de kozijnen. Op 14 januari 2011 is verleend: - Rozengracht 222 - aanvraag 37128 - soort: regulier voor het aanbrengen van reclame aan de gevel van het gebouwgedeelte Rozengracht 222. Op 26 januari 2011 is verleend: - Oudezijds Achterburgwal 48 - aanvraag 34805 soort: regulier - voor het veranderen van de voorgevel van het gebouw. Op 28 januari 2011 is verleend: - Leidsestraat 51 - aanvraag 23056 - soort: regulier voor het aanbrengen van reclame. Op 24 februari 2011 is verleend: - Bloedstraat 27 - aanvraag 39133 - soort: regulier - voor het uitsluitend verwijderen van asbesthoudende materialen uit het gebouw. Op 9 maart 2011 is verleend: - Utrechtsestraat 106 - aanvraag 80052 - soort: regulier - voor het verwijderen van een asbesthoudende geiser uit de keuken op de tweede verdieping van het gebouw. Op 15 maart 2011 is verleend: - Marnixstraat 261 - aanvraag 34934 - soort: regulier voor het aanbrengen van reclame. Op 17 maart is verleend: - Haarlemmer Houttuinen 39 - aanvraag 32392 soort: regulier - voor het maken van een dakterras en het veranderen van de tweede en derde verdieping van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. Op 22 maart is verleend: - Prinsengracht t.h.v. 803 - aanvraag 72540 - voor het kappen van 1 iepenzaailing. Op 25 maart 2011 is verleend: - Amstel 132-141 - aanvraag 80556 - soort: regulier voor het verwijderen van asbest. Op 25 maart 2011 is verleend: - Leidsegracht 31 - aanvraag 68590 - soort: regulier voor het bouwen in afwijking van de verleende vergunning 86-09-0008, bestaat uit het verdiepen van de kelder van het gebouw Leidsegracht 31. Op 25 maart 2011 is verleend: - ’s Gravelandseveer 7-5 - aanvraag 67549 - soort: regulier - voor het vergroten van het bestaande dakterras op het gebouw ten behoeve van de woning. Op 25 maart 2011 is verleend:

- Kerkstraat 347-A - aanvraag 21275 - soort: regulier voor het veranderen van de woning. Op 29 maart 2011 is verleend: - Warmoesstraat 49 - 51 - aanvraag 70138 - soort: regulier - voor a. het veranderen van de indeling van het gebouwgedeelte Warmoesstraat 49 met behoud van bestemming daarvan tot bedrijfsruimte en drie woningen; b. het vergroten van de woning op de eerste verdieping en het aanbrengen van een extra rookgasafvoerkanaal. Op 29 maart 2011 is verleend: - Anjeliersstraat 31 D - aanvraag 50908 - soort: regulier - voor het aanvraag van een dakterras. Op 29 maart 2011 is verleend: - Amstelstraat 12/ Herengracht 595/Rembrandtplein 47 - aanvraag 33375 - soort: regulier - voor het plaatsen van extra brandwerende metalstudwanden in het gebouw Herengracht 595/Rembrandtplein 47. Op 29 maart 2011 is verleend: - Utrechtsedwarsstraat 37 - aanvraag 72239 - soort: regulier - voor het slopen van diverse onderdelen voor de uitvoering van de verleende bouwvergunning. Op 29 maart 2011 is verleend: - Spuistraat 318 - aanvraag 39569 - soort: regulier - voor het aanbrengen van reclame aan de voorgevel van het gebouw Spuistraat 318. Op 29 maart 2011 is verleend: - Keizersgracht 421 - aanvraag 16863 - soort: regulier voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand Keizersgracht 421. Op 29 maart 2011 is verleend: - Voormalig Stadstimmertuin 81 - aanvraag 70929 soort: regulier - voor het kappen van 1 boom. Op 30 maart 2011 is verleend: - Prof. Tulpstraat 16 - aanvraag 77400 - soort: regulier voor aanvraag kapvergunning. Op 31 maart 2011 is verleend: - Keizersgracht 179 - aanvraag 21234 - soort: regulier voor funderingsherstel en het veranderen van de gevels en een interne verandering van het souterrain van het gebouw met bestemming daarvan tot één woning. Op 31 maart 2011 is verleend: - Damrak 97 - aanvraag 82198 - soort: regulier - voor het veranderen van de winkelpui en het aanbrengen van reclame. Geweigerde omgevingsvergunningen Op 28 januari 2011 is geweigerd: - Damstraat 10 - aanvraag 34837 soort: omgevingsvergunning regulier - voor het aanbrengen van reclame. Op 2 februari 2011 is geweigerd: - Prinsengracht 332 - aanvraag 25406 - soort: omgevingsvergunning regulier - voor renovatiewerkzaamheden en vervanging van de kozijnen in het gebouw Prinsengracht 332. Op 24 februari 2011 is geweigerd: - Rozengracht 114 - aanvraag 28009 - soort: omgevingsvergunning regulier - voor het aanbrengen van gevelreclame aan het gebouw. Op 4 februari 2011 is geweigerd: - Keizersgracht 421 - aanvraag 16863 - soort: regulier voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het pand Keizersgracht 421. Op 14 maart 2011 is geweigerd: - Rozenstraat 200-C - aanvraag 38653 - soort: regulier voor het maken van een loggia, ten behoeve van de woning, ter plaatse van de voorgevel van het gebouw. Op 29 maart 2011 is geweigerd: - Kalverstraat 120 - aanvraag 70078 - soort: omgevingsvergunning initieel - voor het wijzigen van de gevelreclame. Op 29 maart 2011 is geweigerd: - Westeinde 26 - aanvraag 46846 - soort: regulier voor het plaatsen van zonwering met reclame en het plaatsen van gevelverlichting aan het gebouw. Op 29 maart 2011 is geweigerd: - Boomstraat 84 - aanvraag 44838 - soort: regulier voor het plaatsen van een dakkapel met een plat dak aan de linkerzijkant van de woning aan de Boomstraat 84. Op 29 maart 2011 is geweigerd: - Marnixkade 17 - aanvraag 75377 - soort: regulier - voor het aanbrengen van drie dakramen in de kap van het gebouw. Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Op 23 februari 2011 is van rechtswege verleend: - Heiligeweg 36/ Handboogstraat 24 - aanvraag 27905 - voor het veranderen van de gevels van het gebouw. Op 16 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Damrak 34 - aanvraag 26961 - voor het aanbrengen van reclame en het wijzigen van de voorgevel van het gebouw. Op 22 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Amstelstraat 7 - aanvraag 39479 - voor het aanbrengen van reclames aan de voorgevel van het gebouw. Op 25 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Dam 17/19 - aanvraag 29352 - aanvraag - voor het aanbrengen van doosletters en uithangborden aan de gevel. Op 25 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Marnixkade 83 - aanvraag 29563 - voor het veranderen en samenvoegen van de Marnixkade 83-2V en 83-2A, en het veranderen en samenvoegen van Marnixkade 83-3 en de zolderverdieping en het vervangen van de kozijnen in de achtergevel van genoemde woningen. Op 25 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Herengracht 68 - aanvraag 36242 - voor het veranderen van de schuur in tuin Herengracht 68. Op 29 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Lange Leidsedwarsstraat 29 - aanvraag 81-08-0618 het veranderen van de indeling van het restaurant en het vernieuwen van de fundering Op 30 maart 2011 is van rechtswege verleend: - Keizersgracht 179 - aanvraag 21234 - voor soort: regulier - voor funderingsherstel en het veranderen van de gevels en een interne verandering van het souterrain van het gebouw Keizersgracht 179 met bestemming daarvan tot één woning. Verlengen beslistermijn (regulier en uitgebreid) - Westerstraat 75 - aanvraag 85797 - voor het veranderen van de inrichting van de winkel en het aanbrengen van nieuwe reclame op de noordgevel, en het vervangen van de condensor van het gebouw Westerstraat 75 en 79-85 met behoud van bestemming hiervan tot supermarkt (Albert Heijn). Ten aanzien van de hierboven genoemde mededelingen van (verleende of geweigerde) omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum, sector Middelen, Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 202, 1000 AE Amsterdam. Graag uw naam en adres duidelijk in blok letters vermelden, dit in verband met correspondentie.


centrum.amsterdam.nl

7

7 april 2011

Raadspagina

Stadsdeelraad De stadsdeelraad (29 raadsleden) en het dagelijks bestuur (stadsdeelvoorzitter en twee stadsdeelwethouders) hebben ieder eigen taken. De raad stelt beleid vast en het dagelijks bestuur voert dit uit. De raad controleert vervolgens de uitvoering door het dagelijks bestuur en stuurt eventueel bij. Dit gebeurt in de commissies en in de raadsvergaderingen. Op deze en de volgende pagina staat wat uw raad zoal bezighoudt.

Volg de raadscommissies

Raambordelen

Foto Wim Salis

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in een aantal panden in het (postcode) 1012-gebied raamprostitutie te beëindigen. In de commissie spreken alle partijen hun steun uit voor het beleid. Wel is de kanttekening geplaatst dat het verminderen van het aantal raambordelen geen op zichzelf staand doel is. Alle partijen zullen de gang van zaken nauwgezet blijven volgen en vinden dat er geen volledig dichtgetimmerd bestemmingsplan moet komen. Dagelijks bestuurder Boudewijn Oranje is het hiermee eens:

Sint Annendwarsstraat.

Fracties raad GroenLinks (GL) T: 020 552 4532 E: groenlinks@centrum.amsterdam.nl D66 T: 020 552 4726 E: d66@centrum.amsterdam.nl VVD T: 020 552 4560 E: vvd@centrum.amsterdam.nl

“Initiatieven van bewoners en ondernemers zijn van groot belang.”

Coffeeshop Tweede Laurierdwarsstraat GroenLinks, VVD en de SP waren het niet eens met het advies van het dagelijks bestuur over de coffeeshop in de Tweede Laurierdwarsstraat. Er is geen oplossing gevonden voor het - op een bedrijfseconomische wijze - voortbestaan van de coffeeshop na renovatie van het pand. De partijen willen dat het dagelijks bestuur nogmaals gaat onderhandelen. Kort geschetst gaat de geschiedenis van de kwestie terug tot in de jaren negentig. Het pand is in de jaren zeventig gekraakt en nu onderdeel van een stadsvernieuwingsproject. Sinds 1999 is het stadsdeel in overleg met de gebruikers over het behoud van de hier gevestigde coffeeshop en de woonruimte. Hierbij zijn verschillende opties aan de orde geweest. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. In 2004 heeft het stadsdeel de huur opgezegd om tot restauratie over te kunnen gaan. Na de huuropzegging zijn de panden verkocht. Uit onderzoek blijkt dat het terugkopen van het pand en verhuur van de ruimte aan de huidige gebruikers voor het stadsdeel negatief uitvalt, omdat de huur die de huidige gebruikers willen betalen onder de marktprijs ligt. Het verhuren van bedrijfsruimte aan commerciële ondernemingen onder de marktprijs is onrechtmatige staatssteun, hetgeen strijdig is met de Europese regelgeving. Verder is het onzeker of de coffeeshop na de twee jaar durende renovatie nog terug kan keren op deze plek, gezien het toekomstige landelijke gedoogbeleid. GroenLinks, VVD en SP vragen zich af of de koop ontbonden kan worden en

wat de kosten hiervan zijn. De PvdA en D66 steunen het advies wel, zij vinden dat er een punt achter deze kwestie moet worden gezet. In de komende editie van deze krant leest u over de verdere behandeling van dit onderwerp in de raad van 29 maart jl.

deze in staat is om het pand op te knappen. In 2006 is al naar aanleiding van een voorstel van de SP besloten om de reclame op de doeken met 50% te verminderen. De SP en PvdA hebben gezien de ervaringen in de afgelopen jaren het nieuwe voorstel ingediend. Hierin wordt onder meer voorgesteld om de steigerdoekreclame zo snel mogelijk af te schaffen en met de stei-

Stadsdeelfeestjes Alle leden van de commissie kunnen zich vinden in het voorstel van het dagelijks bestuur over het vaststellen van maximale bedragen voor feestjes van het stadsdeel. Zo mag er bij het afscheid van een dagelijks bestuurder hoogstens € 8.000 worden uitgegeven. Een cadeau dat een bestuurder, raadslid of ambtenaar namens het stadsdeel overhandigt bij jubilea of andere feestelijke aangelegenheden voor externe relaties mag hooguit € 50 kosten. Er is geen maximum bedrag vastgesteld voor de (her)opening van straten, pleinen e.d., omdat dit per gelegenheid kan verschillen. Ook voor de nieuwjaarsreceptie is geen hoogst toegestaan bedrag afgesproken, omdat dit vooral een geste aan bewoners en ondernemers is. Wel wordt als uitgangspunt ‘doelmatigheid en soberheid’ gehanteerd en moeten de uitgaven in verhouding staan tot de aard van de festiviteiten.

gerbouwers afspraken te maken over doeken met bijvoorbeeld een gevelimpressie. In het voorstel staat ook om te onderzoeken of bij zo’n doek een bescheiden vermelding van de sponsor mogelijk is. De VVD en D66 willen voorlopig niet aan het vastgestelde beleid tornen. Ook dit onderwerp is in de raad van 29 maart jl. besproken, in de komende krant meer hierover.

Vragen en voorstellen van de raad Regelmatig doen raadsleden voorstellen om zaken aan te pakken. Ook worden er schriftelijke vragen ingediend bij het dagelijks bestuur. Welke voorstellen en vragen waren er de afgelopen tijd? En welke zijn er beantwoord? Vragen ■ Van de SP over democratische besluitvorming over de stadsdeelkrant. ■ Van de VVD en D66 over de ontwikkeling van de parkeergarage Bellevue. ■ Van D66 over duurzame pleinen. ■ Van de SP over de brief aan UNESCO. ■ Van de SP over de tijdelijke behuizing van verzorgingshuis Bernardus. ■ Van D66 over het Slam FM-feest op het Rembrandtplein op Koninginnedag. ■ Van D66 over de grasmat op het Rembrandtplein. ■ Van de SP over sociale woningen op het ex-Terlingenterrein (Laagte Kadijk). Beantwoorde vragen ■ Van D66 over de vlotten in de Realengracht. ■ Van de SP over de Eilandenboulevard. ■ Van de PvdA over Amsterdam op de lijst ‘Dirtiest hotels in Europe’.

Zowel de voorstellen als de schriftelijke vragen en de antwoorden hierop zijn te vinden op www.centrum.amsterdam.nl/raad.

Advies op voorstel SP en PvdA over steigerdoeken Zowel de PvdA, SP als GroenLinks kunnen zich niet vinden in het advies van het dagelijks bestuur op het voorstel van de SP en PvdA ‘van steigerdoekreclame naar gevel-impressiedoeken’. Zij willen een wat soberder beleid. In 2002 is door het toenmalige stadsdeelbestuur besloten om steigerdoekreclame toe te staan vanwege de reclameopbrengsten voor zowel het stadsdeel als de eigenaar van het pand, waardoor

Foto Edwin van Eis

Op 15 maart jl. was er een gecombineerde vergadering van de commissie Bouwen en Wonen én de commissie Algemene Zaken. Hieronder een beknopt verslag van een aantal punten die in deze vergadering zijn besproken.

Czaar Peterhuis aan de Oostenburgergracht.

PvdA T: 020 552 4564 E: pvda@centrum.amsterdam.nl SP T: 020 552 4584 E: sp@centrum.amsterdam.nl

Commissie- en raadsvergaderingen Vergadering

Datum en tijd

Locatie

Op de agenda onder andere

Commissie Algemene Zaken

Dinsdag 12 april 20.00 uur,

Stadhuis, De Mirandazaal (0235)

- Voorstel over vrijere openingstijden horeca

inloop vanaf 19.45 uur

Griffie De raadsgriffie en raadsleden werken mee aan deze raadspagina. De hoofdredactie van de krant berust bij de afdeling Communicatie. Wilt u inspreken tijdens een commissievergadering, of heeft u vragen over de raad, de commissies of een artikel op de raadspagina's, dan kunt u de griffie bellen via het gemeentelijk informatienummer 14 020. Of mail naar: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl. Stukken en besluiten vindt u op www.centrum.amsterdam.nl/raad; ook liggen ze ter inzage bij het Voorlichtingsloket van het stadsdeel. Het loket vindt u in het Stadhuis, Amstel 1. Geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Commissie Bouwen en Wonen

Dinsdag 12 april 20.00 uur,

- Voorstel over Amsterdam Gay Capital Stadhuis, De Rooszaal (0239)

inloop vanaf 19.45 uur

- Gevelreclame (LED-schermen) - Overloopplantsoen - Bouw fietsenstalling Sarphatistraat

Commissie Begrotingsinrichting

Dinsdag 19 april 20.00 uur

Stadhuis, kamer 3395

- Behandeling Jaarverantwoording 2010

Dinsdag 26 april, 20.00 uur,

Stadhuis, raadzaal

- Nog niet bekend

en Verantwoording Raad

inloop vanaf 19.45 uur Zowel de raads- als de commissievergaderingen zijn op de dinsdagen en beginnen met een INLOOP, met uitzondering van de commissie BIV. Tussen 19.45 en 20.00 uur bent u welkom om informeel met de raadsleden of aanwezige ambtenaren van gedachten te wisselen. Om 20.00 uur begint de reguliere vergadering, met in de commissies 45 minuten voor insprekers. De pauzes voor de commissievergaderingen zijn gelijk: van 21.15 tot 21.30 uur. Voor zover de vergaderingen plaatsvinden in de raadzaal, de De Rooszaal (0239) en de De Mirandazaal (0235) op het Stadhuis kunt u deze zowel live als achteraf bekijken via de website: www.centrum.amsterdam.nl/raad > Raad in Beeld. Meer informatie, zoals vergaderdata, agenda’s, stukken en adresgegevens vindt u op: www.centrum.amsterdam.nl/raad. Ook kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via het gemeentelijk informatienummer 14 020 of via de mail: raadgriffie@centrum.amsterdam.nl.


8

centrum.amsterdam.nl

7 april 2011

Jaarverslag - deel 1

Jaarverslag 2010 van stadsdeelraad Centrum Een aantal onderwerpen is nog in de ‘oude’ raad behandeld, andere weer in de nieuwe raad. En sommige onderwerpen, zoals het faillissement van welzijnsinstelling IJsterk, in beide.

In de komende edities van de stadsdeelkrant besteden we aandacht aan het Jaarverslag 2010 van de stadsdeelraad. We blikken terug op een bijzonder jaar. Een jaar dat in het teken stond van de verkiezingen. Hoewel er nog enkele vertrouwde gezichten bleven, namen we ook afscheid van veel mensen met wie we de afgelopen jaren hadden samengewerkt. Drie partijen, Opheffen.Nu, Amsterdam Anders/De Groenen en de Fractie Lahaise stelden zich niet herkiesbaar en vertrokken uit de politieke arena.

Oude of nieuwe raad: wat blijft is onze inzet voor de stad en mensen. En dat doen we zorgvuldig en daadkrachtig én met verdubbelde energie. We willen laten zien dat de lokale politiek in de vorm van deelraden belangrijk is en toekomst heeft. De intentie blijft dat we geen besluiten nemen zonder eerst de stad in te gaan voor contact met de direct belanghebbenden - met fietstochten, werkbezoeken, vergaderen op locatie en dergelijke.

Raad stadsdeel Centrum

Want het werkt! Zo heeft een aantal raadsleden afgelopen zomer op de fiets een bezoek gebracht aan Oostenburg. Daarna is het dagelijks bestuur verzocht om nog eens na te gaan of de bebouwing aan de koppen van de Nieuwe Oostenburgerstraat achterwege kon blijven. ‘Uw’ raad, met veel nieuwe gezichten, blijft zich ook de komende periode inspannen voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van het stadsdeel. En probeert via allerlei manieren de verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers te respecteren en de samenwerking met elkaar te bevorderen. Yellie Alkema, raadsvoorzitter

Voorzitter Yellie Alkema (D66)

Verkiezingen Griffier

Het was een beweeglijk jaar, met verkiezingen op woensdag 3 maart. GroenLinks werd de grootste partij. Zij kregen 24,9% van de stemmen en kregen daarmee acht van de 29 zetels in de raad. D66 werd tweede en kreeg zeven zetels, de VVD volgde als derde

Rietje Dujardin-van Hove

Raadsleden

GroenLinks

van de nieuwe raadsleden met mensen van maatschappelijke instellingen, organisaties, buurtgroepen, wijkcentra, ondernemers en andere belangstellenden in de binnenstad. Zij werden in de gelegenheid gesteld om dringende boodschappen mee te geven aan de fracties, voordat deze aan

Egbert Bouwhuis Fred Kramer Davey Meelker Micha Mos

een meerderheid in de raad (15 zetels). Genoeg om te gaan besturen. Maar zij kozen voor samenwerking met nog een derde partij. Met de VVD erbij zou een grote meerderheid ontstaan. GroenLinks koos ervoor, met steun van D66, om met de PvdA samen te werken. Hierdoor ontstond een ‘linksliberale’ coalitie van drie partijen. De VVD en SP werden uitgenodigd om in gesprek te blijven bij het samenstellen van het programakkoord voor de komende bestuursperiode.

Jorrit Nuijens

Installatie nieuwe raad

Marie-Anne van Reijen

Op 11 maart werden, tijdens een zogeheten constitutionele zitting zitting van de stadsdeelraad, de leden van de nieuwe raad geïnstalleerd. Yellie Alkema, de nestor van de raad (het oudste lid in jaren) legde de eed af in handen van de tijdelijke voorzitter van de raad, Els Iping. Daarna legden de nieuwe leden van de raad hun belofte of eed af aan raadslid Alkema. Meteen na het in functie treden wees de raad Yellie Alkema aan als voorlopig raadsvoorzitter. In april werd zij als opvolger van Sarien Zijlstra tot definitief raadsvoorzitter van de nieuwe raad benoemd.

Liesbeth Reurts Esther van Schagen

Yellie Alkema Thijs Baas Vera Bergkamp Mascha ten Bruggencate Gerrit Brunink Hugo van Heemstra Thijs Kleinpaste

VVD Stefan de Bruijn

Foto Wim Salis

D66

met zes zetels. De PvdA kreeg vijf zetels en de SP drie. Het CDA haalde niet genoeg stemmen voor een raadszetel. GroenLinks, als grootste partij, startte hierop de onderhandelingen met de andere partijen om tot een coalitie (verbond) te komen die het stadsdeel voor de komende vier jaar gaat besturen.

Jan-Sebastian van Lissum Eric de Marez Oyens Olga de Meij Hans Mensink

Kennismakingsavond Voorafgaand aan de formatiebesprekingen was er in de Zuiderkerk vorig jaar maart een kennismakingsavond

hun onderhandelingen over het beleid voor de komende vier jaar zouden beginnen. De opkomst was hoog! Een aantal door de aanwezigen geopperde boodschappen, bijvoorbeeld het maken van een wooncarrière voor binnenstadsbewoners en het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen, zijn ook terug te vinden in het programakkoord.

Coalitie GroenLinks en D66 vormen samen

Marlies Katy Smit

PvdA Tineke Koopman Joop Lahaise Rogier Noyon Wanneke Sabatino

Er zijn ook veel nieuwe raadsleden gekozen. Alle raadsleden, ook die van de andere stadsdelen, kregen een programma ter introductie in het raadswerk. Dat ging over staatsrecht, begroting en verantwoording, de organisatie van de gemeente, de Ombudsman, de Rekenkamer. Verder was er een integriteitstraining, indachtig de uitspraak van Ien Dales in 1992: “Een beetje integer bestaat niet.” Politici (en ambtenaren) moeten onkreukbaar, onomkoopbaar, en frank en vrij hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en afleggen.

Benoeming dagelijks bestuurders

Vera Alexandrova Nelly Duijndam Frans Icke

De drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen: Jorrit Nuijens (GroenLinks) Gerrit Brunink (D66)

Wanneke Sabatino (PvdA)

(Foto Ingrid de Groot)

(Foto Richard Mouw)

(Foto Wim Salis)

Jeanine van Pinxteren is voorzitter van het dagelijks bestuur, met de volgende onderwerpen: Openbare Ruimte, incl. Groen en Verkeer en Parkeren, Milieu en Duurzaamheid, Water, Evenementen (vergunningverlening en handhaving), Plantage aan de Amstel, Dierenwelzijn, Rode Loper, Zuidelijke IJ-oevers, Veiligheid, Coördinatie 1012, Integrale handhaving, Prostitutie; vergunningverlening en handhaving, Coffeeshops; vergunningverlening en handhaving, Horeca; vergunningverlening en handhaving, Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken en Burgerzaken.

Boudewijn Oranje heeft als dagelijks bestuurder de volgende onderwerpen onder zijn beheer: Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling, incl. Bouw- en Woningtoezicht en Onderwijshuisvesting, Parkeergarages, Monumenten, incl. UNESCO, Vastgoed, Ruimtelijk Beleid, Economische Zaken, Marktzaken, Sport, Burgerparticipatie, Bestuurlijke Vernieuwing/Dienstverlening en aanpak Leidsebuurt.

Roeland Rengelink gaat over: ICT, Personeel en Organisatie, Documentaire Informatie Voorziening, Huisvesting, Interne Zaken, Communicatie, Financiën/Planning & Control, Welzijn incl. Zorg en Diversiteit, Kunst en Cultuur, Onderwijs en Jeugd.

Introductieavonden

Ido Verhagen

SP

bestuurders van het stadsdeel. De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld:

De raad benoemde op 13 april Jeanine van Pinxteren (GroenLinks), Boudewijn Oranje (D66) en Roeland Rengelink (PvdA) tot de nieuwe dagelijks

In de volgende editie van deze krant meer over de wijzigingen die zich in 2010 in ‘uw’ stadsdeelraad hebben voorgedaan, het programakkoord en de eerste besluiten die de raad nam. Daarna volgt een ‘wandeling’ door de binnenstad en staan we stil bij plekken die voor de raad bijzonder waren.

Stadsdeelkrant Centrum  

Stadsdeelkrant Centrum 07/04/11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you