Page 1

Amsterdam

03|2018 editie West

Speciale uitgave van de gemeente Amsterdam

For En gl inform ish ation, see pa g e 2 an www.a msterd d a electio m.nl/ ns

Woensdag 21 maart: naar de stembus

Verkiezingen Op woensdag 21 maart mag u stemmen voor de gemeenteraad én de nieuwe stadsdeelcommissies. Door te stemmen bepaalt u mee door wie Amsterdam bestuurd wordt. Op 21 maart vindt ook een landelijk referendum plaats. Dat gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Gemeentebestuur De gemeenteraad van Amsterdam heeft 45 leden, die worden gekozen door de Amsterdammers. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle be-

langrijke besluiten die gaan over Amsterdam. De raad stelt het beleid vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks

bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college. Nieuw: stadsdeelcommissies U stemt op 21 maart niet alleen voor de gemeenteraad, maar ook voor de nieuwe stadsdeelcommissie van uw eigen stadsdeel. Kandidaten voor de stadsdeelcommissie zijn buurtbewoners. Zij mogen lid zijn van een politieke partij, maar dat hoeft niet. De stadsdeelcommissie geeft advies aan het dagelijks bestuur van hun stadsdeel. Ook kan zij de gemeenteraad adviseren. Bijvoorbeeld over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting van het stadsdeel en de uitvoering van werkzaamheden. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel wordt niet meer gekozen door bewoners, maar aangesteld door het college van burgemeester en wethouders. Referendum U kunt op 21 maart ook uw stem uitbrengen bij het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. Het gaat om een landelijk raadgevend referendum waar-

bij u vóór of tegen de nieuwe wet kunt stemmen. Meer informatie over het referendum vindt u op pagina 10 van deze krant en op: www.referendumwiv2017.nl Voorwaarden om te mogen stemmen U mag alleen stemmen als u op 21 maart 18 jaar of ouder bent. Voor de gemeenteraadsverkiezing, de stadsdeelcommissieverkiezing en het referendum gelden verschillende voorwaarden die bepalen of u mag stemmen. U krijgt voor elke verkiezing een stempas thuisgestuurd als u aan de voorwaarden voldoet. Waar u kunt stemmen Het nieuwe bestuurlijk stelsel van Amsterdam heeft gevolgen voor de mogelijke locaties waar u kunt stemmen. Om te stemmen voor de stadsdeelcommissie moet u naar een stembureau in uw eigen buurt. Op uw stempas staat het adres van een stembureau in uw buurt. Daar kunt u voor alle verkiezingen tegelijk stemmen. Op pagina 11 en 12 van deze krant vindt u een overzicht van alle stembureaus.

Wat u moet weten om te kunnen stemmen

Nieuw bestuurlijk stelsel: wat er allemaal verandert

Kandidatenlijsten gemeenteraad en stadsdeelcommissies

2

5

6-8


2 Amsterdam | maart 2018

Belangrijke informatie

Wat u moet weten om te kunnen stemmen op 21 maart Stempas Op woensdag 21 maart zijn er in Amsterdam verkiezingen voor de gemeenteraad en de nieuwe stadsdeelcommissies. Tegelijkertijd vindt er een landelijk raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Hoe kunt u uw stem uitbrengen?

Wie mag stemmen Voor de gemeenteraadsverkiezing, de stadsdeelcommissieverkiezing en het referendum gelden verschillende voorwaarden om te mogen stemmen. Op www.amsterdam.nl/verkiezingen leest u waar u voor mag stemmen. Stempas én identiteitsbewijs Om uw stem uit te brengen moet u uw stempas(sen) én een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. De stempas ligt tussen donderdag 1 maart en woensdag 7 maart in uw brievenbus. Geen stempas Hebt u op woensdag 7 maart nog geen stempas ontvangen of bent u die kwijt? Vraag dan een nieuwe stempas aan. U moet dit persoonlijk doen bij een van de Stadsloketten. U moet dan een identiteitsbewijs meenemen. Een nieuwe stempas aanvragen kan tot uiterlijk 20 maart 12.00 uur. Schriftelijke verzoeken voor een nieuwe stempas moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart binnen zijn bij de afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam, Postbus 2752, 1000 CT, Amsterdam, of afgegeven zijn bij een Stadsloket. Geldig identiteitsbewijs Voor het stemmen mag uw identiteitsbe-

wijs verlopen zijn, maar niet langer dan vijf jaar. Geldige identiteitsbewijzen zijn een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Of een identiteitsdocument uit een ander EU-land of uit Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland (geen rijbewijs) of IJsland. Waar u kunt stemmen ■ Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u in heel Amsterdam stemmen. U mag zelf kiezen bij welk stembureau. ■ Voor de stadsdeelcommissieverkiezingen kunt u alleen stemmen in uw eigen buurt. In uw buurt mag u zelf kiezen bij welk stembureau u stemt. Kijk voor een overzicht van de buurten op www.amsterdam.nl/verkiezingen of op pagina 11 en 12 van deze krant. ■ Voor het referendum kunt u in heel Amsterdam stemmen. U mag zelf kiezen bij welk stembureau. Voor het referendum kunt u ook buiten Amsterdam stemmen, maar dan moet u wel eerst een kiezerspas aanvragen. Al uw stemmen tegelijk uitbrengen Wilt u gelijktijdig stemmen voor de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad én het referendum? Ga dan naar het stembureau dat op uw stempas vermeld staat of naar een ander stembureau in uw buurt. Locaties en openingstijden De stembureaus zijn op woensdag 21 maart open van 7.30 tot 21.00 uur. Voor sommige locaties gelden afwijkende openingstijden. Op pagina 11 en 12 en op www.amsterdam.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van alle stemlocaties.

‘Ik heb er nooit goed over nagedacht’ Mo (53) gaat op 21 maart hoogstwaarschijnlijk niet stemmen. “Ik zal je vertellen: ik woon hier al sinds 1975 en ik heb nog nooit gestemd. Om de doodeenvoudige reden dat ik er nooit aan toe ben gekomen om daar goed over na te denken. Mijn indruk is dat de gemeenteraad zijn werk prima doet. Ik zou het wel goed vinden als burgers meer mee mogen denken over het beleid. Het is tenslotte hun stad.”

Iemand machtigen Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. U regelt dit via een volmacht. Er zijn twee vormen van volmacht: een onderhandse volmacht en een schriftelijk aangevraagde volmacht. Onderhandse volmacht Een onderhandse volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen (woensdag 21 maart). U vult hiervoor het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas of kiezerspas in. U geeft dit samen met (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde. Zo’n onderhandse volmacht is alleen geschikt

als de persoon die namens u gaat stemmen, zelf ook in Amsterdam en/of in dezelfde buurt (voor de stadsdeelcommissie) mag en gaat stemmen. Een onderhandse volmacht op een kiezerspas voor het referendum mag in heel Nederland worden uitgebracht. Schriftelijke volmacht Een schriftelijke volmacht is geschikt als u zelf niet over een geldig identiteitsbewijs beschikt. Of als u iemand wilt machtigen en u hebt (nog) geen stempas. Of wanneer u (voor het referendum) iemand uit een andere gemeente wilt machtigen. Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de gemachtigde een apart volmachtbewijs thuisgestuurd. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u downloaden op de website: www.amsterdam.nl/verkiezingen of afhalen bij een Stadsloket. Het ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 16 maart binnen zijn bij de afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam of afgegeven zijn bij een Stadsloket. Belangrijke informatie voor de gemachtigde ■ De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor

zichzelf stemmen. Dit mag niet op twee verschillende momenten. Een gemachtigde mag per stemming voor maximaal twee andere personen stemmen.

Informatie voor blinden en slechtzienden Kent u blinden of slechtzienden, vertel hen dan over de verkiezingen van 21 maart. Laat hen ook weten dat bij de Oogvereniging Amsterdam de kandidatenlijsten in gesproken vorm verkrijgbaar zijn. De Oogvereniging Amsterdam is bereikbaar via de secretaris. Stuur een e-mail naar hj.nobel@ziggo.nl of bel 020 645 1962. Meer informatie Voor meer informatie over de verkiezingen en het stemmen: ■ www.amsterdam.nl/verkiezingen ■ Twitter: @AmsterdamNL ■ Telefoon: 14 020, het informatienummer van de gemeente Amsterdam, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. ■ Postadres afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam: Postbus 2752, 1000 CT Amsterdam (voor aanvragen schriftelijke volmacht, vervangende stempas, kiezerspas).

Stadsloketten alleen open voor spoedaanvragen Tijdens de verkiezingen op 21 maart zijn de Stadsloketten alleen open voor afhalen en spoedaanvragen rijbewijzen en reisdocumenten, aangifte overlijden en geboorte, en gemaakte afspraken WPI en Sociaal Loket. www.amsterdam.nl/openingstijden

Important information

Local Elections in Amsterdam City Council On Wednesday 21 March 2018, people living in Amsterdam will have the opportunity to vote for a new City Council. The members of the City Council will select the city’s Alderpersons who, together with the Mayor, form the College. The College of Mayor and Alderpersons governs the city and is accountable to the City Council. The elections that will take place on Wednesday 21 March 2018 are not only

for the City Council; residents of Amsterdam can also vote for committee members for their city districts. And vote for the advisory referendum on the new Intelligence and Security Services Act (Wiv). This new law was passed by the House of Representatives and the Senate. Do you want to know if you’re allowed to participate in one of these elections? Check www.amsterdam.nl/elections for more information.


3 Amsterdam | maart 2018

Gemeenteraad

Hoe de raad werkt

Stadsbestuur Op woensdag 21 maart mag u stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Door te stemmen bepaalt u mee door wie Amsterdam bestuurd wordt. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle belangrijke besluiten over Amsterdam. Eén keer in de vier jaar kiezen Amsterdammers hun nieuwe raadsleden. De gemeenteraad heeft in totaal 45 leden. De raadsleden stellen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente vast. De gemeenteraad controleert daarnaast de uitvoering van het beleid door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken. De raadsleden bespreken actuele onderwerpen en stellen soms vragen aan burgemeester en wethouders. Bij sommige onderwerpen vindt nog een

‘Ik wil graag de touwtjes in handen hebben’ Mystica (19) mag op 21 maart voor de tweede keer naar de stembus en dat gaat ze zeker doen. “Ik vind het belangrijk om mijn mening te geven. Als je niet stemt, gaat jouw stem eigenlijk naar iemand anders. Ik wil graag zelf de touwtjes in handen hebben. In mijn buurt wordt veel ingebroken, elke week zie ik weer deuren die ingetrapt zijn. Dus ik hoop dat de gemeenteraad zorgt voor meer toezicht op straat. Een veilige buurt is voor mij een belangrijk punt.”

debat plaats voordat de raad besluit. Een besluit wordt genomen als een meerderheid van de raad vóór stemt. Het college stemt niet mee. Raadscommissie Voordat de raad een besluit neemt, worden de meeste onderwerpen eerst in raadscommissies besproken. Besluiten nemen de raadscommissies niet, maar de discussies gaan vaak dieper dan in de gemeenteraad. Een raadscommissie richt zich namelijk op bepaalde onderwerpen, zoals wonen of werk en inkomen. In zo'n raadscommissie zitten de experts van de politieke partijen in de gemeenteraad, de woordvoerders. Ook zijn er ambtenaren aanwezig die een toelichting kunnen geven. Inspreekhalfuur Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is het ‘inspreekhalfuur'. In dit halfuur kunnen belanghebbenden vragen stellen, hun mening geven of ideeën aandragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Aan het begin van de commissievergadering wordt de agenda vastgesteld. Meestal worden de onderwerpen behandeld in de volgorde zoals zij op de agenda staan. Toch kan het voorkomen dat de volgorde van de agendapunten nog verandert of dat agendapunten worden toegevoegd of afgevoerd. Houdt u daarom het begin van de vergadering goed in de gaten. De vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de

vergadering dus vanaf de tribune volgen of live via internet. Voorzitters De voorzitter van de raadsvergadering is de burgemeester of diens vervanger. Elke commissievergadering wordt voorgezeten door een raadslid uit die commissie. Ondersteuning van de raad De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. Bij de raadsgriffie werken achttien mensen onder leiding van de raadsgriffier. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de

gemeenteraad. Tijdens de gemeenteraadsvergadering ondersteunt de griffier de burgemeester in diens taak als voorzitter van deze vergadering. De raadsgriffie bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies voor en draagt zorg voor een goed verloop ervan. Ondersteuning van politieke partijen De raadsfracties (politieke partijen) hebben zelf ook medewerkers die hun raadsleden ondersteunen bij het raadswerk. Deze medewerkers helpen hun raadsleden bijvoorbeeld bij het maken van voorstellen.

Zelf invloed uitoefenen De gemeenteraad neemt besluiten die alle Amsterdammers aangaan. Wat kunt u doen als u uw stem wilt laten horen? Als u invloed wilt uitoefenen, kunt u direct contact opnemen met een raadslid of een politieke partij. U kunt ook een brief - een raadsadres - sturen of inspreken bij een commissie van de raad. Daarnaast kunt u een burgerinitiatief, volksinitiatief of referendum starten. Inspreken Een vast agendapunt van iedere commissievergadering is het ‘inspreekhalfuur' waar u vragen kunt stellen, uw mening kunt geven en/of ideeën kunt aandragen. Ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. U kunt zich als inspreker aanmelden via de website bij de griffie tot 24 uur voor de vergadering. Alle vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering volgen vanaf de tribune of via internet. www.amsterdam.nl/gemeenteraad


4 Amsterdam | maart 2018

Buurtbewoners

Een nieuw bestuurlijk stelsel Betrokkenheid In november 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het bestuurlijk stelsel te vernieuwen. Elk stadsdeel krijgt drie benoemde bestuurders en een gekozen stadsdeelcommissie. De gemeente wil hiermee de stad beter kunnen besturen, met meer betrokkenheid vanuit de buurten. De gemeenteraad wil de gebiedsgerichte aandacht voor buurten en wijken van de stad blijven benadrukken. Daarom moeten alle Amsterdammers gemakkelijk toegang hebben tot een bestuurder die het gebied kent. Een bestuurder die aandacht heeft voor de wensen van de buurten. En die ook besluiten kan nemen die nodig zijn voor het gebied. De gemeente heeft daarom gekozen het stadsdeelbestuur te houden. Maar wel in een andere vorm, met een benoemd dagelijks bestuur. Beter samenwerken In het nieuwe bestuurlijk stelsel vervangt de gemeente de huidige bestuurscommissies van de stadsdelen. In plaats daarvan komt er in elk stadsdeel een door het college benoemd dagelijks bestuur en een door Amsterdammers gekozen stadsdeelcommissie. Het idee daarachter is dat de centrale stad en de stadsdelen zo beter kunnen samenwerken. Het college

van burgemeester en wethouders en de dagelijkse besturen van de stadsdelen besturen samen de stad. De stadsdeelcommissies in elk stadsdeel zijn bedoeld om de belangen van de bewoners op lokaal niveau goed te behartigen. De bewoners kiezen de leden van de stadsdeelcommissies door verkiezingen per gebied.

Aanleiding Aanleiding voor deze verandering van het stadsdeelbestuur is de evaluatie van het bestuurlijk stelsel door de commissie Brenninkmeijer. Deze commissie concludeerde in 2016 dat het oude bestuurlijk stelsel verbeterd kon worden. De commissie vond dat er binnen Am-

sterdam niet goed werd samengewerkt tussen centrale stad en stadsdelen. Ook vond de commissie het niet logisch dat stadsdeelbestuurders zich zowel naar college en gemeenteraad als naar hun kiezers moesten verantwoorden.

Stadsdeelcommissies

Wat de stadsdeelcommissies gaan doen Advies De gekozen stadsdeelcommissies geven het dagelijks bestuur van hun stadsdeel straks gevraagd en ongevraagd advies. Dit advies weegt zwaar: de bestuursleden moeten een goede reden hebben als ze het advies niet willen opvolgen.

‘Lastig om een keuze te maken’ Suzanne (25) weet nog niet zeker of ze op 21 maart gaat stemmen. “Eigenlijk zou iedereen boven de achttien jaar moeten stemmen. Zo kun je laten weten wie je bent en wat je wilt. Ik weet zelf alleen nog niet voor welke partij ik moet kiezen. Er zijn meerdere partijen met goede standpunten, ik vind het lastig om daaruit een keuze te maken. Ik ben zelf opgegroeid op het Friese platteland, dus ik wil dat kinderen in de stad ook veilig buiten kunnen spelen. Goede voorzieningen voor kinderen vind ik sowieso heel belangrijk. Het is goed dat we bij de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie ook op bewoners kunnen stemmen. Zo krijgen bewoners meer invloed op hun eigen bestuur.”

Vanaf 21 maart heeft elk stadsdeel een gekozen stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie bestaat bestaat uit minimaal acht en maximaal zestien leden. Het aantal leden is afhankelijk van het aantal inwoners. Leden van de stadsdeelcommissie hoeven geen lid te zijn van een politieke partij, maar dat mag wel. Advies De stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting van het stadsdeel en de uitvoering van werkzaamheden. Dit doen de stadsdeelcommissieleden namens hun buurtgenoten. Het advies kan zowel gevraagd als ongevraagd zijn. Het advies van een stadsdeelcommissie is zwaarwegend. Dat betekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, zij het goed uit moet kunnen leggen. Onderwerpen Om het bestuur goed te kunnen advise-

ren over wat er speelt in het stadsdeel, praat de stadsdeelcommissie met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Onderwerpen die meer aandacht moeten krijgen, bespreken zij in hun gezamenlijke overleg met het dagelijks bestuur. De stadsdeelcommissie kan ook onderwerpen direct op de agenda zetten bij het dagelijks bestuur. Vergoeding De stadsdeelcommissie vergadert twee keer per maand met het dagelijks bestuur. Daarnaast voeren de stadsdeelcommissieleden gesprekken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in de buurt. Hier-

voor krijgen zij een vergoeding van 700 euro per maand.

Aantal leden Het aantal leden per stadsdeelcommissie is afhankelijk van het aantal inwoners van het stadsdeel: Centrum: 8 leden Noord: 12 leden Zuidoost: 12 leden West: 14 leden Zuid: 15 leden Nieuw-West: 16 leden Oost: 16 leden


5 Amsterdam | maart 2018

Veranderingen

Wat er na de verkiezingen anders is Nieuw Amsterdam heeft na de verkiezingen van woensdag 21 maart een nieuw bestuurlijk stelsel. In de nieuwe stadsdeelcommissies zitten voor het eerst ook bewoners zonder politieke achtergrond. De leden van het dagelijks bestuur van elk stadsdeel worden benoemd door het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Stadsdeelbestuurders worden niet meer gekozen door bewoners. De grootste verandering is dat bewoners voor het eerst direct invloed hebben op hun eigen stadsdeel, zonder dat zij lid hoeven te zijn van een politieke partij. U stemt tijdens de verkiezingen voor de stadsdeelcommissies namelijk op een buurtbewoner die zich hiervoor kandidaat heeft gesteld. Deze bewoner mag lid zijn van een politieke partij, maar dat hoeft niet. Invloed De gekozen bewoners gaan in de stadsdeelcommissies namens hun buurtgenoten invloed uitoefenen op het bestuur van Amsterdam. Dat doen zij door de dagelijks besturen van de stadsdelen te adviseren. Het aantal inwoners van een gebied bepaalt hoe groot de stadsdeelcommissie van een stadsdeel uiteindelijk wordt.

De bestuursleden worden dus niet meer door bewoners gekozen. Het dagelijks bestuur in de stadsdelen bestaat straks uit drie bestuurders per stadsdeel. Taken en bevoegdheden Elk stadsdeel heeft na de verkiezingen

dus weer een nieuw dagelijks bestuur, met dezelfde taken en bevoegdheden die de bestuurscommissie nu ook heeft. De door u gekozen stadsdeelcommissie adviseert het dagelijks bestuur over de inrichting van straten, pleinen, groen, parken en welzijnswerk. Daarnaast leve-

ren de stadsdeelcommissies een bijdrage aan de gebiedsplannen. Het bestuur moet rekening houden met het advies van de stadsdeelcommissie bij de besluitvorming. www.amsterdam.nl/nieuwbestuurlijkstelsel

Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur in de stadsdelen wordt aangesteld door het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

De 22 gebieden van Amsterdam Bij de stadsdeelcommissieverkiezingen stemt u op een bewoner uit uw buurt. Op www.amsterdam.nl/verkiezingen ziet u in welk gebied u mag stemmen.

Noord-West

Noord-Oost

‘Stemrecht is kostbaar’ Dennis (55) twijfelt geen moment: stemmen op 21 maart is voor hem een democratische plicht. “Stemrecht heb ik gekregen, dan vind ik dat daar ook gebruik van moet maken. Stemrecht is kostbaar, zeker in een democratisch land. Ik wil vooral dat Amsterdam geen yuppenstad wordt, een stad die alleen nog maar betaalbaar is als je veel geld hebt. Absurd dat je op van die hippe plekken bijna een tientje betaalt voor een simpel gerechtje. Amsterdam moet een stad zijn voor alle Amsterdammers.”

Geuzenveld-SlotermeerSloterdijken

Bos en Lommer

Westerpark

Oud-Noord

CentrumWest Oud-West / De Baarsjes

Osdorp

Indische Buurt / Oostelijk HavenCentrumgebied Oost

Slotervaart Oud-Zuid De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten

IJburg / Eiland Zeeburg

OudOost De Pijp / Rivierenbuurt

Watergraafsmeer

Buitenveldert / Zuidas

BijlmerOost BijlmerCentrum Gaasperdam / Driemond


6 Amsterdam | maart 2018

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2018 1 Democraten 66 (D66) 1 van Dantzig, R.H. (Reinier) (m) Amsterdam 2 ten Bruggencate, M. (Mascha) (v) Amsterdam 3 Bosman, A.M. (Marijn) (v) Amsterdam 4 Hammelburg, A.R. (Alexander) (m) Amsterdam 5 Timman, D. (Dehlia) (v) Amsterdam 6 Guldemond, P.V. (Paul) (m) Amsterdam 7 Vroege, J.S.A. (Jan-Bert) (m) Amsterdam 8 El Ksaihi, Y. (Yassmine) (v) Amsterdam 9 Kat, H. (Hülya) (v) Amsterdam 10 Capel, S.T. (Sebastiaan) (m) Amsterdam 11 Kaya, M. (Meltem) (v) Amsterdam 12 Rooderkerk, I. (Ilana) (v) Amsterdam 13 de Jager, D.O.C. (Daniëlle) (v) Amsterdam 14 Verheul, A. (Ariëlla) (v) Amsterdam 15 Warmerdam, S. (Sjoerd) (m) Amsterdam 16 Vink, B.L. (Bart) (m) Amsterdam 17 Evans-Knaup, I.R. (Roderic) (m) Amsterdam 18 de Graaff, A.E. (Aafke) (v) Amsterdam 19 Choho, A. (Abdeluheb) (m) Amsterdam 20 van der Ham, M.J.M. (Marc) (m) Amsterdam 21 Türkkol, N. (Nazmi) (m) Amsterdam 22 Moeskops, E.D.M. (Elise) (v) Amsterdam 23 Mirck, J.H. (Jeroen) (m) Amsterdam 24 Aslami, A.S. (Suleyman) (m) Amsterdam 25 Cherif, I. (Inssaf) (v) Amsterdam 26 Hermans, T.J. (Thomas) (m) Amsterdam 27 Hofland, R.P. (Rob) (m) Amsterdam 28 Omar, A.M. (Amal) (v) Amsterdam 29 Lekkerkerker, J.J.W. (Judith) (v) Amsterdam 30 Wirken, S.T. (Stefan) (m) Amsterdam 31 van Woerkom, T.A.S. (Thom) (m) Amsterdam 32 van Langen, L.C. (Lidwien) (v) Amsterdam 33 van Dijk, R. (Remco) (m) Amsterdam 34 van den Heuvel, M.E. (Marcel) (m) Amsterdam 35 van Veen, D. (Debbie) (v) Amsterdam 36 Mauer, R.J. (Ronald) (m) Amsterdam 37 Berckenkamp, S.B. (Sarah) (v) Amsterdam 38 Büller, O.E.H. (Oleg) (m) Amsterdam 39 Huizinga, E.P. (Eelco) (m) Amsterdam 40 Berkhout, E.F. (Ed) (m) Amsterdam 41 Hettinga, S.M. (Sigrid) (v) Amsterdam 42 van der Veer, M.M.S. (Mark) (m) Amsterdam 43 Aupers, B. (Bart) (m) Amsterdam 44 Lengkeek, F.W. (Florine) (v) Amsterdam 45 Bongaerts, Q.L.C.M. (Quirijn) (m) Amsterdam 46 El Bouakili, O. (Omar) (m) Amsterdam 47 van Lanschot, J.W.E. (Willem) (m) Amsterdam 48 Kukenheim, S. (Simone) (v) Amsterdam 49 Kock, U. (Udo) (m) Amsterdam

1 Moorman, M. (Marjolein) (v) Amsterdam 2 Mbarki, S. (Sofyan) (m) Amsterdam 3 Biemond, H.J.T. (Hendrik Jan) (m) Amsterdam 4 de Heer, A.C. (Carolien) (v) Amsterdam 5 La Rose, N.V.M. (Nenita) (v) Amsterdam 6 Boutkan, D.F. (Dennis) (m) Amsterdam 7 van Berkel, J.H.L. (Jeroen) (m) Amsterdam 8 Heinhuis, L.E. (Lian) (v) Amsterdam 9 Bast, C. (Caesar) (m) Amsterdam 10 Sarican, N. (Nisan) (m) Amsterdam 11 Miedema, A.J. (Arjan) (m) Amsterdam 12 Jansen, E.C. (Carlinke) (v) Amsterdam 13 Muurlink, A.J.M. (Alphons) (m) Amsterdam 14 Pinkus, O. (Onika) (v) Amsterdam 15 Leenders, T.A.J.H. (Tom) (m) Amsterdam 16 Oulad Hadj, F. (Fatima) (v) Amsterdam 17 Verbeek, L.J. (Julian) (m) Amsterdam 18 Hoepel, G.G. (Gracella) (v) Amsterdam 19 Joles, M. (Max) (m) Amsterdam 20 Colijn, T.A. (Tim) (m) Amsterdam 21 Bons, A.D.J. (Dinah) (v) Amsterdam 22 Appeldoorn, M.W. (Maurits) (m) Amsterdam 23 van Proosdij - de Bruijn, J. (Julia) (v) Amsterdam 24 Rolsma, G.J.J. (Ger) (m) Amsterdam 25 Jager, G. (Ger) (m) Amsterdam 26 van der Vlerk, O. (Onno) (m) Amsterdam

23 Tromp, M.N.J.L. (Michel) (m) Amsterdam 24 Wessels, J. (Joel) (m) Amsterdam 25 Nijssen, S.C. (Stijn) (m) Amsterdam 26 Pollarini, G.M. (Gianni) (m) Amsterdam 27 Deinema, M. (Maarten) (m) Amsterdam 28 Wijnants, D.P.B. (Daan) (m) Amsterdam 29 Meijer, K.T. (Karsten) (m) Amsterdam 30 Goijen, R.E.G. (Regina) (v) Amsterdam 31 Dekker, D.P.J. (Desmin) (m) Amsterdam 32 Molenaar, M. (Martijn) (m) Amsterdam 33 Wouterlood, C.W.A. (Chris) (m) Amsterdam 34 Grassi, A. (Alexander) (m) Amsterdam 35 Adrichem, E.J. (Egbert) (m) Amsterdam 36 Çankaya, E. (Eslem) (v) Amsterdam 37 Boezer, M.J.E. (Merijn) (m) Amsterdam 38 Pel, J.G. (Jef) (m) Amsterdam 39 Schepens, H.A.G.J. (Hein) (m) Amsterdam 40 Mennenga, J. (Jan) (m) Purmerend 41 Van Wijngaarden, J. (Jeroen) (m) Amsterdam 42 de Bruijn, S.J.W. (Stefan) (m) Amsterdam 43 Asscher, E. (Edward) (m) Amsterdam 44 Luijten, P.J.H.M. (Paul) (m) Amsterdam 45 Bouchibti, S. (Samira) (v) Amsterdam 46 Dekker, A.M. (Annette) (v) Amsterdam 47 Bottse, A.D. (Andro) (m) Amsterdam 48 Hermans, C.G.M. (Caroliene) (v) Amsterdam 49 Eisenmann, A.T. (Ronnie) (m) Amsterdam 50 Ruigrok, M.H. (Marja) (v) Amsterdam

3 VVD

4 SP (Socialistische Partij)

1 van der Burg, E. (Eric) (m) Amsterdam 2 Poot, M.C.G. (Marianne) (v) Amsterdam 3 de Grave-Verkerk, D.G.M. (Dorienke) (v) Amsterdam 4 Torn, R.K. (Rik) (m) Amsterdam 5 Naoum Nehme, H. (Hala) (v) Amsterdam 6 Marttin, A.A.M. (Anne) (v) Amsterdam 7 Slettenhaar, P.P.J. (Paul) (m) Amsterdam 8 Martens, C. (Claire) (v) Amsterdam 9 Popma, C.F.J. (Chris) (m) Amsterdam 10 Willing, S.P. (Simon) (m) Amsterdam 11 Eenhoorn, P.C. (Cees) (m) Amsterdam 12 van Bijsterveld, M.J.E. (Monique) (v) Amsterdam 13 Terwal, K.J. (Klaas Jeroen) (m) Amsterdam 14 Mokveld, M.C.N. (Marcel) (m) Amsterdam 15 van der Sande, S.C. (Bas) (m) Amsterdam 16 Jager, J.M. (Jasper) (m) Amsterdam 17 Groot, E. (Elisabeth) (v) Amsterdam 18 Termorshuizen, S. (Simon) (m) Amsterdam 19 van Kraaij, R.L.R. (Raphaël) (m) Amsterdam 20 van Vliet, F.J. (Frans) (m) Amsterdam 21 de Heus, J.A.C. (Arjen) (m) Amsterdam 22 Neerhof, G.J. (Gertjan) (m) Amsterdam

1 Ivens, L.G.F. (Laurens) (m) Amsterdam 2 Flentge, E.A. (Erik) (m) Amsterdam 3 Temmink, N.G.J. (Nicole) (v) Amsterdam 4 Berends, E. (Erna) (v) Amsterdam 5 Bakker, N.T. (Tiers) (m) Amsterdam 6 Bijleveld, W.A.M. (Helmie) (v) Amsterdam 7 Schreuders, D. (David) (m) Amsterdam 8 Groenendijk, J. (Cobie) (v) Amsterdam 9 Jassim, D. (Diyar) (v) Amsterdam 10 Alberts, R. (Remine) (v) Amsterdam 11 Brand, R.C. (Robert) (m) Amsterdam 12 Murawski, S.A. (Sara) (v) Amsterdam 13 van Breugel, D. (Daphne) (v) Amsterdam 14 Lividikou, D. (Dessie) (v) Amsterdam 15 Spoor, R.J. (Regirla) (v) Amsterdam 16 van der Veen, G. (Gerben) (m) Amsterdam 17 Hakiki, F. (Fatima) (v) Amsterdam 18 Jurrema, F.R. (Frans Rein) (m) Amsterdam 19 Luijten, J. (Justin) (m) Amsterdam 20 Bobeldijk, E. (Erik) (m) Amsterdam 21 van Oorsouw, M.F. (Marie-France) (v) Amsterdam 22 Polat, V. (Vural) (m) Amsterdam 23 Wetzer, M. (Michiel) (m) Amsterdam

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

24 Boeijen, W.P. (Wilbert) (m) Amsterdam 25 Offenberg, C.I. (Charlotte) (v) Amsterdam 26 Alkaya, M.Ö. (Mahir) (m) Amsterdam 27 Choma, G.M. (Gabi) (v) Amsterdam 28 Proos, T.S.L. (Sebastiaan) (m) Amsterdam 29 Duijndam, P.J.M. (Nelly) (v) Amsterdam 30 Busz, M.C. (Mac) (v) Amsterdam 31 Bucak, N. (Nezahat) (v) Amsterdam 32 Schinkel, F.E.J.A. (Frank) (m) Amsterdam 33 Meijer, M.P. (Meta) (v) Amsterdam 34 Kwint, J.P. (Peter) (m) Amsterdam 35 Boelhouwer, C. (Carlien) (v) Amsterdam 36 Schaeffer, C. (Chris) (m) Amsterdam 37 van Raak, A.A.G.M. (Ronald) (m) Amsterdam 38 Peters, D.W.S. (Daniël) (m) Amsterdam 39 Vliegenthart, A. (Arjan) (m) Amsterdam

5 GROENLINKS 1 Groot Wassink, B.R. (Rutger) (m) Amsterdam 2 Roosma, F. (Femke) (v) Amsterdam 3 Grooten, L. (Lene) (v) Amsterdam 4 Nadif, I. (Imane) (v) Amsterdam 5 Groen, R.J. (Jasper) (m) Amsterdam 6 Karaman, M.D. (Deniz) (m) Amsterdam 7 Ernsting, Z.D. (Zeeger) (m) Amsterdam 8 Blom, S.R.H. (Simion) (m) Amsterdam 9 de Jong, D.S. (Dorrit) (v) Amsterdam 10 Nuijens, J.W. (Jorrit) (m) Amsterdam 11 van Renssen, N.A. (Nienke) (v) Amsterdam 12 de Fockert, T.C. (Tirza) (v) Amsterdam 13 van Pijpen, J.F. (Jenneke) (v) Amsterdam 14 El Abd, Z. (Zohair) (m) Amsterdam 15 Heilbron, M.R. (Miguel) (m) Amsterdam 16 van der List, M. (Marijn) (v) Amsterdam 17 Russo-Ishaq, S. (Shazia) (v) Amsterdam 18 Lagendijk, E.R. (Esther) (v) Amsterdam 19 Bromlewe, E. (Erwin) (m) Amsterdam 20 IJmker, E.C. (Elisabeth) (v) Amsterdam 21 Levert, A. (Anouk) (v) Amsterdam 22 Can, E.E. (Emel) (v) Amsterdam 23 Azarhoosh, R. (Firoez) (m) Amsterdam 24 Amine, R. (Redouane) (m) Amsterdam 25 Ineke, C.M.M. (Tanja) (v) Amsterdam 26 van Schijndel, B. (Bob) (m) Amsterdam 27 van Tongeren, L. (Liesbeth) (v) Amsterdam 28 van Ojik, A. (Bram) (m) Amsterdam 29 van Pinxteren, A. (Jeanine) (v) Amsterdam 30 Corton, E. (Eric) (m) Amsterdam

6 Partij voor de Dieren 1 van Lammeren, J.F.W. (Johnas) (m) Amsterdam 2 Bakker, A.L. (Anke) (v) Amsterdam 3 Bloemberg-Issa, J.F. (Jennifer) (v) Amsterdam

4 Akerboom, E.S. (Eva) (v) Amsterdam 5 Emmerik, M.J. (Marc) (m) Amsterdam 6 Welker, W. (Wouter) (m) Amsterdam 7 Zijlstra, T.G. (Tim) (m) Amsterdam 8 Sterk, R.J. (Reinout) (m) Amsterdam 9 Broersen, L.M. (Linda) (v) Amsterdam 10 van Duijn, D.C. (Daniël) (m) Amsterdam 11 Janmaat, I. (Ivar) (m) Amsterdam 12 van Dijk-Armor, M.M. (Monique) (v) Amsterdam 13 van der Waaij, J. (Jaap) (m) Amsterdam 14 van Heijningen, J. (Joyce) (v) Amsterdam 15 Boogaard, H. (Hannah) (v) Amsterdam 16 Engelen, E.R. (Ewald) (m) Amsterdam 17 van Raan, L. (Lammert) (m) Amsterdam

37 de Boer, A.T. (Adriën) (m) Amsterdam 38 Estourgie, C.M. (Céline) (v) Amsterdam 39 Gunning, M.N. (Marlise) (v) Amsterdam 40 Limburg, J.M. (Jur) (m) Amsterdam 41 Dullaert, C.W.M. (Christ'l) (v) Amsterdam 42 Beimers, R.J. (Reinoud) (m) Amsterdam 43 Rombouts, S.J.E. (Steffi) (v) Amsterdam 44 Stevens-Meewis, L.C.A. (Ciel) (v) Amsterdam 45 Wijmenga-van Dijk, R.C. (Rianne) (v) Amsterdam 46 Hoeve, A.A.C.M. (Angela) (v) Amsterdam 47 Witting, A. (Albert) (m) Amsterdam 48 van Uchelen, P.A. (Patricia) (v) Amsterdam 49 Nassenstein, J.C. (Jocelyn) (v) Amsterdam

8 Partij van de Ouderen (P.v.d.O.)

7 CDA 1 Boomsma, D.T. (Diederik) (m) Amsterdam 2 Klok, J. (Jacques) (m) Amsterdam 3 Schipper, L.A.D. (Lotte) (v) Amsterdam 4 Ebbinge, B.W. (Ben) (m) Amsterdam 5 de Roy van Zuidewijn-Rive, S.C.T. (Susanne) (v) Amsterdam 6 Cerutti, N.C. (Nicolle) (v) Amsterdam 7 Haverkamp, C.M. (Marc) (m) Amsterdam 8 de Lange, K.M. (Koen) (m) Amsterdam 9 van Drooge, A.H. (Lex) (m) Amsterdam 10 Michel, B.C. (Bowine) (v) Amsterdam 11 Lochtenberg, L.J.J. (Laurens) (m) Amsterdam 12 Klok, D. (Dirk) (m) Amsterdam 13 Jansen, L.A. (Laurie) (v) Amsterdam 14 van Hellenberg Hubar, A.J.G.S.M. (Teun) (m) Amsterdam 15 Wouda, P.H.T. (Patricia) (v) Amsterdam 16 Wijmenga, J.N. (Niek) (m) Amsterdam 17 Verstoep, J. (Joram) (m) Amsterdam 18 Breur, M.E.M. (Monica) (v) Amsterdam 19 de Koning, J.A. (Jos) (m) Amsterdam 20 van Geijn, F.H.M.A. (Erik) (m) Amsterdam 21 Nieweg, H.O.S. (Henk) (m) Amsterdam 22 Zwirs, T. (Tino) (m) Amsterdam 23 Res, H.M. (Hans) (m) Amsterdam 24 Badal, L. (Jozef) (m) Amsterdam 25 Olmer, O.J.M. (Olaf) (m) Amsterdam 26 Wijmenga, R.P. (Renate) (v) Amsterdam 27 Mante, A.J.H. (Lex) (m) Amsterdam 28 Voerman, D.G.L. (Dorien) (v) Amsterdam 29 Havelaar, R.B. (Rogier) (m) Amsterdam 30 van den Bogert, E.J. (Ellen) (v) Amsterdam 31 van Triest, S. (Suzanne) (v) Amsterdam 32 Schuddebeurs, A.F.M. (Femke) (v) Amsterdam 33 Heijnen, D.G. (Dennis) (m) Amsterdam 34 Nederlof-Runia, E.C. (Emma) (v) Amsterdam 35 Hoogendam, J. (Jacco) (m) Amsterdam 36 Ceha, S.A. (Sharona) (v) Amsterdam

1 van Soest, W. (Wil) (v) Amsterdam 2 Overweg, D.W. (Dennis) (m) Amsterdam 3 de Vries, K.D. (Danny) (m) Landsmeer 4 Beving, P.R. (Paul) (m) Amsterdam 5 den Dekker, G. (Gerti) (v) Amsterdam 6 Meijer, N. (Nico) (m) Amsterdam 7 Leeflang, T. (Tom) (m) Amsterdam 8 de Wolff, F.A.H. (Frits) (m) Amsterdam 9 Grift, R.G. (Ronald) (m) Amsterdam 10 Kes, J.S. (Hans) (m) Amsterdam 11 Beks, W.J. (Wieger) (m) Amsterdam 12 Donker, J. (Janny) (v) Amsterdam 13 Stulemeijer, H.J.F.X.P. (Hein) (m) Weesp 14 Engel, F. (Vera) (v) Amsterdam 15 Bom, C.J. (Cor) (m) Amsterdam 16 van Zweden, J.C. (Cobeline) (v) Amsterdam 17 Dekker, M.A.M. (Theo) (m) Bergen (NH) 18 de Ruiter, E. (Lineke) (v) Amsterdam 19 Wijnberg, F. (Ine) (v) Amsterdam 20 Aberkrom, P. (Piet) (m) Amsterdam

9 DENK 1 Taimounti, M. (Mourad) (m) Amsterdam 2 Kiliç, A. (Ayşegül) (v) Amsterdam 3 Khan, S.Y. (Sheher) (m) Amsterdam 4 Pinas, R.H. (Remon) (m) Amsterdam 5 Yilmaz, N. (Numan) (m) Amsterdam 6 Mangal, E.S.J. (Eduard) (m) Amsterdam 7 Alkaduhimi, M. (Mohamed) (m) Amsterdam 8 El Johari, A. (Achraf) (m) Amsterdam 9 Mohammad Ibrahim Ghazi, - (Ibrahim) (m) Amsterdam 10 Moussaid, Y. (Yasmine) (v) Amsterdam 11 Hidalgo, P.H. (Patrick) (m) Amsterdam 12 Ihammanen, A. (Anwar) (m) Amsterdam 13 Abalhoussaien, S. (Soumaya) (v) Amsterdam 14 Özdoğan, O. (Oğus) (m) Amsterdam


7 Amsterdam | maart 2018

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2018 15 Benamar, M. (Mourad) (m) Amsterdam 16 Bakhtali, R.M.A. (Raoul) (m) Amsterdam 17 Göktaş, I.R.H. (Ikra) (v) Amsterdam 18 Koyuncu, S. (Süleyman) (m) Amsterdam 19 Azarkan, F. (Farid) (m) Culemborg

10 Platform Amsterdam 1 Wirnkar, K.J. (Jude Kehla) Amsterdam 2 Bonsu, D.K. Diemen 3 Noort, S.M. Haarlem 4 Iwuchukwu, I.W. Amsterdam 5 Aduful, P.N.Y. Amsterdam 6 Weldai, E. Amsterdam 7 Bird, S.T. Amsterdam 8 Gared, B.G. Amsterdam 9 Adesida, J.A. Amsterdam 10 Brunsveld, J. Amsterdam 11 Heshmat Manesh, M.R. Amsterdam 12 Angu Ebamu, S. Amsterdam 13 Owusu Agyemang, R. Amsterdam 14 Ouro-Akondo, Y. Amsterdam 15 Among, C. Amsterdam 16 Mensah, O.A.K. Amsterdam 17 Attakora, P. Amsterdam 18 Zaalman, J. Amsterdam

11 destemvandestraat 1 Brown, S.K.A. (Steve) (m) Amsterdam 2 Pietersen, A.W. (Adrie) (m) Purmerend 3 Esajas, F.L. (Franklin) (m) Amsterdam 4 Dekker, C.J. (Joop) (m) Amsterdam 5 Putter, G.J. (Jerry) (m) Amsterdam 6 Timmermans, F.M. (Frieda) (v) Amsterdam 7 Verhoef, H.M.J. (Gonnie) (v) Amsterdam 8 Pluijm, M. (Marije) (v) Amsterdam 9 Brown, J.A. (Jesse) (m) Amsterdam 10 Morel, J.G.R. (Jessy) (m) Amsterdam 11 Neuteboom, M. (Mischa) (m) Amsterdam 12 Brand, J. (Joke) (v) Amsterdam 13 Morel-IJsbrandij, S.J. (Sylvia) (v) Amsterdam 14 Pepe, G.V. (Gennaro) (m) Amsterdam 15 Schuster, N. (Nico) (m) Diemen 16 Gyallai, K. (Karin) (v) Purmerend 17 van Dixhoorn, L. (Luc) (m) Amsterdam 18 Gomes Campos, L. (Lenilda) (v) Diemen 19 de Meijer, R. (Ronald) (m) Amsterdam 20 Polman, W.P. (Willem) (m) Amsterdam 21 Fokkens, L. (Louise) (v) Almere 22 Fokkens, M. (Martine) (v) IJmuiden 23 Bootsveld, N.A.J. (Norbert) (m) Amsterdam 24 Rietveld, R.A.A. (Ruud) (m) Amsterdam 25 van der Spek, J.J. (Jose) (v) Almere

26 Sebulon, R.K. (Rauna) (v) Amsterdam 27 Noot, M. (Maurice) (m) Amsterdam 28 van den Ham, N.G. (Nico) (m) Amsterdam

12 Piratenpartij Amsterdam 1 de Graaf, J. (Jelle) Amsterdam 2 Pontier, M.A. (Matthijs) Amsterdam 3 Fokkens, S.O. (Lynn) Amsterdam 4 Feitsma, T.T. (Tjerk) Amstelveen 5 Werner-Wafelman, L.S. (Leontien) Amsterdam 6 de Jong, J.T. (Joran) Uithoorn 7 van Horssen, J.J. (Justin) Amsterdam 8 Voss, D. (Doris) Amsterdam 9 Stokhof, C.E. (Clara) Amsterdam 10 Gautier, J.T.N. (Teun) Amsterdam 11 van Houts, G.M. (George) Amsterdam

13 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 Schot, P. (Paula) (v) Amsterdam 2 Nas, J.N. (Joshua) (m) Amsterdam 3 van der Wal, D. (Dirk) (m) Amsterdam 4 Leenstra, W.B. (Bas) (m) Amsterdam 5 Westerman, M. (Martin) (m) Amsterdam 6 Kaal, F.A. (Frits) (m) Amsterdam 7 van Duinkerken, P. (Peter) (m) Amsterdam 8 van Zaane, J.H. (Jan) (m) Koog aan de Zaan 9 Visser, W. (Willem) (m) Koog aan de Zaan

14 Forum voor Democratie 1 Nanninga, A. (Annabel) (v) Amsterdam 2 Ramautarsing, Y.J.S. (Yernaz) (m) Amsterdam 3 van Schijndel, A.H.J.W. (Anton) (m) Amsterdam 4 Kreuger, K.M. (Kevin) (m) Amsterdam 5 Köhler, G.H.J. (Gerard) (m) Bergen (NH) 6 Kerklingh, H.K. (Hemmie) (m) Diemen 7 Türkmen, K. (Kristina) (v) Amsterdam 8 Gortworst, M. (Maxim) (m) Amsterdam 9 van Kampen-Maij, P. (Peter) (m) Amsterdam 10 Pouw-Verweij, N.J.F. (Nicki) (v) Amsterdam 11 Berkhout, H.A. (Hugo) (m) Amsterdam 12 van Odijk, S.E.P. (Sytze) (m) Amsterdam 13 de Vries, J.W.E. (Jeroen) (m) Amsterdam 14 Otten, H. (Henk) (m) Amsterdam 15 Rooken, R.J. (Rob) (m) Muiderberg 16 Cliteur, P.B. (Paul) (m) Amsterdam 17 Hiddema, T.U. (Theo) (m) Maastricht 18 Baudet, T.H.P. (Thierry) (m) Amsterdam

15 U-Buntu Connected Front UCF 1 Leeuwin, I.W. (Iwan) Amsterdam 2 Kabamba, C.K.E. (Carla) Amsterdam

1 Sagsu, M. (Mehmet) Arnhem 2 Öztürk, A. (Ayse) Amsterdam 3 Sagsu, A.F.H. (Ahmet) Arnhem 4 Tuncer, Ş. (Şerife) Amsterdam 5 Sagsu, D. (Durmus) Arnhem 6 Tuncer, M. (Memiş) Amsterdam

4 de Bruine, H.M. (Hélène) (v) Amsterdam 5 Voordewind, M. (Manuel) (m) Amsterdam 6 Klein, A.C. (Annacarina) (v) Amsterdam 7 Hart, E.J. (Efraïm) (m) Amsterdam 8 Moll, T.G. (Tamara) (v) Amsterdam 9 Da Costa, G.J. (Gianni) (m) Amsterdam 10 Sedney, S.C.A. (Samany) (v) Amsterdam 11 van den Heuvel, G.J.J. (Gerjan) (m) Amsterdam 12 Verwijs, M.W. (Mirjam) (v) Amsterdam 13 Huisman, S.S. (Sander) (m) Amsterdam 14 Acuner, S.B. (Selma) (v) Amsterdam 15 de Gelder, E.J. (Evan) (m) Amsterdam 16 Ramzy, B. (Bahaa) (m) Almere 17 Roezi, W. (Wahid) (m) Amsterdam 18 Kotadiny, J.S. (Joshua) (m) Amsterdam 19 Janssen, G.O. (George) (m) Lelystad 20 Hoffman, C.E.A.J. (Christel) (v) Amsterdam 21 Leonora, D.Q.A. (Dylan) (m) Amsterdam 22 Arhin, G. (Godwin) (m) Amsterdam 23 Gill, J. (Jessie) (v) Almere 24 Prins, R.O. (Richard) (m) Amsterdam 25 Payne, Q.D. (Quasim) (m) Lelystad 26 de Vries, M.S. (Matthias) (m) Amsterdam 27 Veldbloem, S.D. (Sergio) (m) Amsterdam 28 Oosterhuis, J.C. (Joshua) (m) Zaandam 29 de Groot, B.T. (Bas) (m) Amsterdam 30 Susaña Gomez, F. (Franklin) (m) Amsterdam 31 Bosshardt, P.C. (Nelleke) (v) Amsterdam 32 Spronk, F. (Floris) (m) Amsterdam 33 van Essen, H.J. (Hendrik) (m) Amsterdam 34 Zeijl-Brouwer, W.J. (Irina) (v) Amsterdam 35 de Snoo, T. (Teun-Pieter) (m) Amsterdam 36 de Ruiter, H.A. (Bert) (m) Amsterdam 37 Krijtenburg-Wiersma, Y.J. (Ineke) (v) Amsterdam 38 Bezemer, J. (Jan) (m) Amsterdam 39 Roest, G.J. (Gert-Jan) (m) Amsterdam 40 den Hertog, P.J. (Paul) (m) Amsterdam 41 Butt, M.A. (Asger) (m) Amsterdam 42 Brinksma, P.J. (Piet) (m) Amsterdam 43 Rutgers, M.J. (Martijn) (m) Amsterdam 44 Alagbe, M.O. (Moses) (m) Edam 45 ten Brinke, J.M. (Jurjen) (m) Amsterdam 46 Visser, P.J. (Paul) (m) ’s-Gravenhage 47 Macnack, R.I. (Regina) (v) Amsterdam 48 Kuiper, R. (Roel) (m) Amsterdam 49 Voordewind, J.S. (Joël) (m) Amsterdam 50 Bottenbley, O.E. (Orlando) (m) Drachten

19 ChristenUnie

20 Amsterdam BIJ1

1 Ceder, D.G.M. (Don) (m) Amsterdam 2 Kuiper-de Haan, T. (Tjitske) (v) Amsterdam 3 Olsen, J.H. (John) (m) Amsterdam

1 Simons, S.H. (Sylvana) Duivendrecht 2 Veldhuyzen, J.A. (Jazie) Amsterdam 3 Roustayar, S. (So) Utrecht

3 Koorndijk, K.M.F.R. (Kwasi) Amsterdam 4 Muntslag, E.R. (Emy) Amsterdam 5 Roseval, W.R. (Walter) Amsterdam 6 Vreden, G.R.R. (Gladys) Amsterdam 7 Cairo, B.M. (Bryan) Amsterdam 8 Ackah, S.N. (Susana) Amsterdam 9 Wielingen, G.A. (Gerrit) Almere 10 Balker, I.W. (Iwan) Amsterdam 11 Otadaferua, N.M.C. (Noble) Duivendrecht 12 Levant, A.A. (Altagracia) Amsterdam 13 Ogbuli, F.O. (Francis) Amsterdam 14 Azih, E.U. (Evelyn) Gorinchem

16 Basisinkomen Partij (BIpartij) 1 Smit, H.R.M.P. (Ron) (m) Amsterdam 2 Winkler, D. (Désirée) (v) Amsterdam 3 Delsing, S.A.M. (Susanne) (v) Amsterdam 4 Klaver, E.T.J.M. (Eduard) (m) Amsterdam

17 1 van Oudenallen, H.F.M. (Gonny) (v) Amsterdam 2 Swart, J.R. (Anja) (v) Amsterdam 3 Koppelaar-Siebers, S. (Saskia) (v) Amsterdam 4 van de Kamp, L. (Lize) (v) Amsterdam 5 Versluijs, A.M. (Agnes) (v) Amsterdam 6 de Koning, F.E. (Rietje) (v) Amsterdam 7 Montfoort, P.T. (Nella) (v) Amsterdam 8 Bürer, L.M. (Linda) (v) Amsterdam 9 van Kasbergen, H.M.M. (Hansje) (v) Amsterdam 10 Krupenia, J.T. (Joulia) (v) Amsterdam 11 Winter, M. (Myra) (v) Amsterdam 12 Sonneborn, A.H. (Alja) (v) Amsterdam 13 van der Heijden, J. (Hedwig) (v) Amsterdam 14 Förster, M.J. (Marion) (v) Amsterdam 15 Bakboord, P. (Nellie) (v) Amsterdam 16 Schoenmaker-de Groot, J.J.M. (Coby) (v) Amsterdam 17 Schwartz, S.M. (Simone) (v) Amsterdam 18 van Estrik, S. (Sophia) (v) Loenen aan de Vecht

18 Partij voor Iedereen

4 Manichand, W. (Ana Paula Lima) Amsterdam 5 Miskin, V.R. (Vayhishta) Amsterdam 6 Verkerke, J.E. (vreer) Amsterdam 7 Lado, G. (Godfrey) Amsterdam 8 Nzume, A.S. (Anousha) Amsterdam 9 Sax, M. (Marjan) Amsterdam 10 Vijzelman, A.C. (Glenda) Amsterdam 11 Reijmer, M.H.M. (Manju) Amsterdam 12 Meulenbelt, A.H. (Anja) Amsterdam 13 Bergman, S.N.R. (Sunny) Amsterdam 14 Wekker, G.D. (Gloria) Amsterdam

21 SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) 1 Ng, Y.K. (Yuen) (m) Amsterdam 2 Koppers, F. (Frits) (m) Amsterdam 3 Koebeer, N. (Narin) (m) Amsterdam 4 Khelawan, P. (Premwatie) (v) Amsterdam 5 Sheerbahadursing, G. (Hellen) (v) Amsterdam 6 Gadjdjoe, S.D. (Sageeta) (v) Amsterdam 7 Rusch, T.J. (Theo) (m) Amsterdam 8 Chan, K.K. (Kok) (m) Amsterdam 9 Douglas, R. (Raajkumar) (m) Amsterdam 10 van Ophuizen, R.A. (Ruben) (m) Amsterdam 11 Jakobs, F. (Ferdy) (m) Amsterdam 12 Huang, Y. (Yiwei) (m) Amsterdam 13 Grimaldi, M.C.A.F. (Ria) (v) Amsterdam 14 Gorter, S. (Sharon) (v) Amsterdam 15 Meijer, M.J. (Martin) (m) Amsterdam 16 van Eldert, H.J. (Henk) (m) Amsterdam 17 Ramphal, A.S. (Artie) (v) Amsterdam 18 Eleonora, H.E. (Henny) (m) Amsterdam 19 Seymonson, G.R.M. (Gregory) (m) Amsterdam 20 Kenter, F.H.P. (Francis) (v) Amsterdam 21 Hoogdorp, C.F.C (Cassidy) (v) Amsterdam 22 Bar, A. (Amir) (m) Amsterdam 23 de Vries, R. (Ronald) (m) Amsterdam 24 Gouwerok, J.A. (Jamuna) (v) Diemen 25 de Haan, J. (Johan) (m) Amsterdam 26 Dekkers, J. (Jennifer) (v) Amsterdam 27 Kerkhout, R.E. (Roewel) (m) Amsterdam 28 Niemel, L.M. (Lakeesha) (v) Amsterdam 29 Koebeer, K.C. (Candice) (v) Amsterdam 30 Jairam, A. (Anisha) (v) Amsterdam 31 Panou, T.A. (Tabitha) (v) Amsterdam 32 Behari, T. (Tara) (v) Amsterdam 33 Man, K.M. (Frank) (m) Amsterdam 34 Kessing, N.M. (Nonette) (v) Amsterdam 35 Gaffar, R.M. (Rudy) (m) Amsterdam 36 Ho, H.Y. (Vera) (v) Amsterdam 37 Zuiverloon, R.L.A. (Robert) (m) Amsterdam 38 To, K.K. (Kwok Kei) (m) Amsterdam

39 Stevens, M. (Mariska) (v) Amsterdam 40 Bissesar, R. (Randjan) (m) Amsterdam 41 van der Schors, J.L.S. (Jasper) (m) Amsterdam 42 Hoeksma, A.A. (Aartje) (v) Amsterdam

22 Anti-Scooter Partij 1 van Bennekum, W.H.J. (Wiljo) (m) Amsterdam

23 Blije Burgers 1 Hoeboer, P.G. (Peter) (m) Amsterdam 2 Amraoui, A. (Anissa) (v) Amsterdam

24 Carryonthemove 1 Sastro, S.C. (Caroll) (v) Amsterdam

25 QUEER 1 Bouman, J.P. (Jeanine) Amsterdam 2 de Tombe, W.E. (Enno) Amsterdam 3 Reschofsky, O.P. (Olivia) Amsterdam 4 Pons, A.S.A (Alice) Amsterdam

26 50PLUS 1 Schutten, E.B. (Ellen) (v) Amsterdam 2 Vonhoff, C.E. (Caroline) (v) Amsterdam 3 van Dregt, M. (Mario) (m) Amsterdam 4 van Es, J.W. (Jan Willem) (m) Amsterdam 5 Sijthoff, A. (Alina) (v) Amsterdam 6 Frank, B.F.C. (Bernard) (m) Amsterdam 7 Laan, G.J.T. (Ger) (m) Amsterdam 8 de Oude, W.G. (Wim) (m) Amsterdam 9 Jacobus, S.A. (Simon) (v) Amsterdam 10 Blaak, M.G.M.H. (Metje) (v) Amsterdam 11 Boer Rookhuizen, H. (Herman) (m) Amsterdam 12 van Putten, I.C. (Irma) (v) Amsterdam 13 Hofwijks, R.H. (Roy) (m) Amsterdam 14 Dales, G.D. (Geert) (m) Hoofddorp

27 De Republikeinse Politieke Partij 1 Felter, D.A. (Delano) (m) Amsterdam 2 Post, J. (Jelle) (m) Amsterdam

28 1 Berendsen, P. (Paul) (m) Amsterdam 2 Zikking, A.P.A. (Angela) (v) Amsterdam 3 Doting, R. (Rijndert) (m) Amsterdam 4 Bakkers, T.F.M. (Tom) (m) Amsterdam 5 van Zwoll, R.M.E. (Reina) (v) Amsterdam 6 Visser, R.W. (Richard) (m) Amsterdam 7 Matenko, R.W.E. (Ryszard) (m) Amsterdam 8 ter Haar, O.H. (Otto) (m) Utrecht 9 Blik, D. (David) (m) Amsterdam


8 Amsterdam | maart 2018

Kandidatenlijsten

Kandidatenlijsten stadsdeelcommissies Amsterdam West 2018 Oud-West / De Baarsjes

Bos en Lommer

Westerpark

1 Democraten 66 (D66)

9 DENK

1 Democraten 66 (D66)

9 DENK

1 Democraten 66 (D66)

5 GROENLINKS

1 van Buren, R.B.K.J. (Ruud) (m) Amsterdam 2 Warmerdam, S. (Sjoerd) (m) Amsterdam 3 Lanser, B. (Bjørn) (m) Amsterdam 4 Dorhout, I.E. (Isabelle) (v) Amsterdam 5 van Gelderen, M. (Marlies) (v) Amsterdam

1 Ihammanen, A. (m) Amsterdam 2 Boydaş, N. (m) Amsterdam

1 Mol, J.P. (Hans) (m) Amsterdam 2 Bonga, F.M.P.A. (Friso) (m) Amsterdam 3 Berckenkamp, S.B. (Sarah) (v) Amsterdam 4 El Amrani, A. (Ahlam) (v) Amsterdam 5 Rolsma, A.A. (Anke) (v) Amsterdam 6 Haaksman, S. (Sebastiaan) (m) Amsterdam 7 Choho, A. (Abdeluheb) (m) Amsterdam

1 Harmouch, O. (v) Amsterdam 2 van de Watering, A.R. (v) Amsterdam

1 Vaneker, C.H.J. (Charles) (m) Amsterdam 2 Diederiks, M. (Tijs) (m) Amsterdam 3 Joosten, D.P. (Diana) (v) Amsterdam 4 van den Dungen, E.M. (Evi) (v) Amsterdam

1 Gevers, T.N.E. (Tirza) (v) Amsterdam 2 Pijpers, M.M.W. (Michiel) (m) Amsterdam 3 de Jager, D. (Dirk) (m) Amsterdam 4 Jansen, D.M. (Dick) (m) Amsterdam 5 Schautt, A.S. (Annette) (v) Amsterdam 6 Hansen, J.H. (Hokon) (m) Amsterdam

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 Brontsema, K.H. (Hilde) (v) Amsterdam 2 van der Gaast, K.H. (Koen) (m) Amsterdam 3 van der Wende, F. (Frank) (m) Amsterdam 4 Bogie, A.S. (Annet) (v) Amsterdam

33 1 Lupu, A. (Alina) (v) Amsterdam

34 Visie Vooruit 1 Lutfi, S. (Shariff) (m) Amsterdam

1 de Monchy, J.J.O. Amsterdam

36 BoLo

1 Benjamins, K. (Koen) (m) Amsterdam 2 Hoes, S.C.M. (Stephan) (m) Amsterdam 3 Huijsman, E. (Elroy) (m) Amsterdam 4 Neerhof, G.J. (Gertjan) (m) Amsterdam

1 de Jong, L. (Lex) (m) Amsterdam

1 van Munster, C.A.D. (Carlo) (m) Amsterdam 2 Becker, S. (Sharon) (v) Amsterdam 3 Jacobs, N.A. (Noortje) (v) Amsterdam 4 Tjen-A-Kwoei, A. (Alberto) (m) Amsterdam 5 Bijl, M. (Maartje) (v) Amsterdam 6 Moscoviter, A. (Aäron) (m) Amsterdam 7 Hofman, Y.N. (Yvette) (v) Amsterdam

1 Berendsen, P. (Paul) (m) Amsterdam 2 Bakkers, T.F.M. (Tom) (m) Amsterdam

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

30

1 van der Geest, N.A.M. (v) Amsterdam 2 Runderkamp, I.P. (m) Amsterdam

1 Stephan, M.C. (Marcel) (m) Amsterdam

35 Lijst Buurman Joris

3 VVD

5 GROENLINKS

2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

28

1 Bejaoui, M. (Mohamed) (m) Amsterdam 2 Duvnjak, Z. (Zora) (v) Amsterdam 3 Roodbeen, G. (Gijs) (m) Amsterdam 4 Muresan, A. (Anca) (v) Amsterdam

1 ten Ham, M.C.T. (Marloes) (v) Amsterdam

3 VVD

1 Adriaan, R.H. Amsterdam

1 Staartjes, L. (Laurent) (m) Amsterdam 2 Hulshof, E.S. (Emmeke) (v) Amsterdam 3 Kuitert, R.R. (Roderick) (m) Amsterdam 4 Schepens, H.A.G.J. (Hein) (m) Amsterdam

31

3 VVD 1 Popma, C.F.J. (Chris) (m) Amsterdam 2 Hendriks, W.M.J. (Wilmar) (m) Amsterdam 3 van Niele, S. (Sebastiaan) (m) Amsterdam

21 SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) 1 Chan, K.K. (Kok) (m) Amsterdam 2 Kenter, F. (Francis) (v) Amsterdam

37 BuurtVuist 1 van Schaik, G.J. (Geert) Amsterdam

32

35 Lijst Buurman Joris 1 van Dijck, F. Amsterdam 2 Duvekot, M.A. Amsterdam

37 BuurtVuist 5 GROENLINKS 1 Veenhoff, A.M. (Anneke) (v) Amsterdam 2 van Bekhoven, S.J.A. (Sjoerd) (m) Amsterdam 3 de Jong, M.W. (Matthias) (m) Amsterdam 4 Can, E.E. (Emel) (v) Amsterdam 5 Ulichki Boudchourt, F. (Fenna) (v) Amsterdam 6 van Ojik, A. (Bram) (m) Amsterdam

1 van Dijk, H.M. (Henk) Amsterdam 2 Verhoog, M.C.M. (Monica) Amsterdam 3 van Kampen, C.L.A. (Ineke) Amsterdam

Let op: voor de stadsdeelcommissie kunt u alleen stemmen op een kandidaat uit uw eigen buurt.


10 Amsterdam | maart 2018

Na de verkiezingen

Als de stemmen geteld zijn Nieuw Na het tellen van de stemmen krijgt Amsterdam een nieuwe gemeenteraad en zeven nieuwe stadsdeelcommissies. Het dagelijks bestuur van de stadsdelen wordt uiteindelijk benoemd door het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Gemeenteraad Op 29 maart beëdigt de waarnemend burgemeester de nieuwe leden van de gemeenteraad. De fracties die het met elkaar eens zijn over het beleid voor de komende jaren en die samen een meerderheid vormen in de gemeenteraad, sluiten een coalitieakkoord. Natuurlijk gaat hier eerst een periode van onderhandelingen aan vooraf. Deze onderhandelingen beginnen na de verkiezingen. Als de coalitiepartijen een akkoord hebben gesloten, bepalen ze ook wie de wethouders worden. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college. De nieuwe gemeenteraad stelt ook het profiel vast voor de nieuwe burgemeester en maakt een keuze uit de kandidaten. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting na de zomer geïnstalleerd. Stadsdeelbestuur Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wijst per stadsdeel drie bestuurders aan, die samen het dagelijks bestuur vormen van het stadsdeel. Het college kiest per stadsdeel uit de drie bestuurders ook een voorzitter van het dagelijks bestuur. Stadsdeelcommissies Het werk van de nieuwe stadsdeelcom-

missies begint direct na de verkiezingen. De stadsdeelcommissies geven gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. In eerste instantie blijft (een deel van) van het huidige stadsdeelbestuur aan als waarnemer. Daarna nemen de door het college benoemde bestuurders het dagelijks bestuur van het stadsdeel over. De stadsdeelcommissies kunnen het woord voeren in een vergadering van een raadscommissie als een onderwerp wordt besproken waarover de stadsdeelcommissie heeft geadviseerd. Ook de dagelijks bestuurders kunnen op verzoek van het college genomen besluiten of adviezen toelichten in de vergaderingen van het college of de raadscommissies.

Weten op wie u kunt stemmen Er zijn online hulpmiddelen die u kunnen helpen een afgewogen keuze te maken. Voor de gemeenteraadsverkiezing en voor de stadsdeelcommissieverkiezingen. Deze stemhulpen zijn speciaal voor Amsterdam ontwikkeld. U vindt ze op de website. Daar vindt u ook meer informatie over de verkiezingen en de kandidaten. www.amsterdam.nl/verkiezingen

Landelijk referendum

Waar gaat het referendum over? Nieuwe wet Op 21 maart wordt ook een landelijk referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Bij dit raadgevend referendum kunt u vóór of tegen deze nieuwe wet stemmen. Hieronder leest u meer over de inhoud van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

‘Het enige moment dat je iets te zeggen hebt’ Fiona (45) stemt altijd als er verkiezingen zijn, dus ook op 21 maart. “Het is het enige moment dat je iets te zeggen hebt over wat er gebeurt in ons land. Mijn vader zei vroeger: als je niet gaat stemmen, mag je ook niet zeuren. En daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Wat mij betreft zet de gemeenteraad zich vooral in voor een schone en leefbare stad, met goede scholen. En het zou goed zijn als de gemeente de stad niet te veel laat veryuppen. Ook gewone Amsterdammers moeten hier kunnen blijven wonen.”

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) gaat over het werk van de algemene inlichtingendienst AIVD en de militaire inlichtingendienst MIVD. Deze diensten helpen om de veiligheid en de democratische rechtsorde te beschermen door het verzamelen en analyseren van informatie. In de Wiv staat wat hun taken zijn, welke middelen ze mogen inzetten en hoe het toezicht is geregeld. Verouderd De nieuwe wet vervangt de Wiv uit 2002. Deze bestaande wet is volgens de regering op een aantal punten verouderd. Wereldwijd communiceren we grotendeels via de kabel. Mobiele telefoons en andere apparaten maken contact met

modems of zendmasten, die vervolgens informatie doorgeven over de kabel. Onder de huidige wet mogen de AIVD en de MIVD deze kabelgebonden communicatie slechts beperkt onderscheppen. Verruiming bevoegdheden Door de verruiming van hun bevoegdheden in de nieuwe wet kunnen de inlichtingendiensten kabelgebonden communicatie breder onderscheppen dan nu. Dat kan ertoe leiden dat ze ook gegevens verzamelen van personen die niet kwaadwillend zijn. De diensten mogen echter alleen gegevens verzamelen met een bepaald doel. Niet-relevante gegevens moeten ze zo snel mogelijk vernietigen. Om ervoor te zorgen dat het

verzamelen van gegevens zorgvuldig gebeurt, wordt het onafhankelijk toezicht op het werk van de diensten uitgebreid. Initiatiefnemers De initiatiefnemers van het referendum vrezen dat door de nieuwe wet de privacy in gevaar komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen. Om het referendum mogelijk te maken, verzamelden de initiatiefnemers ongeveer vierhonderdduizend steunverklaringen van sympathisanten. Advies De uitslag van het raadgevend referendum is alleen geldig bij een opkomst van minimaal dertig procent. Als de opkomst hoog genoeg is en een meerderheid tegen de Wiv stemt, moet de regering opnieuw naar de wet kijken. De uitslag van het referendum is een advies en is niet bindend. Meer informatie: www.referendumwiv2017.nl


11 Amsterdam | maart 2018

Stemlocaties

Stemlocaties

Let op: voor de gemeenteraad en het referendum kunt u stemmen in alle Amsterdamse stembureaus. Voor de stadsdeelcommissies alleen in een stembureau in uw eigen buurt (gebied). Stemlocaties op de kaart: www.amsterdam.nl/verkiezingen

Open van 7.30 tot 21.00 uur De stemlocaties zijn verdeeld in vier categorieën: ■ A: zelfstandig toegankelijk voor rolstoelen ■ A + P: gelijk aan de A-locaties, maar met een gehandicaptenparkeerplaats ■ B: met hulp toegankelijk voor rolstoelen ■ C: niet toegankelijk voor rolstoelen

A+P A A+P A+P

Grand Hotel Amrath OBS De Witte Olifant Conservatorium van Amsterdam Huis van de Buurt De Boomsspijker OBS De Witte Olifant Academie voor Theater en Dans Stadhuis Doopsgezinde Singelkerk NH Caransa Atria Kennisinstituut Kerk De Duif Hampshire Hotel - Amsterdam American De Balie Basisschool de Kleine Reus Bezoekerscentrum De Nederlandsche Bank ASVO school De Key Voormalige Stadstimmertuin De Witte Boei Zuidpool De Keyzer Kensho Premium Fitness Ouder-Kind teams Amsterdam Korfbalvereniging Swift Dr. Sarphatihuis Museumwerf 't Kromhout Crea Cultureel Studentencentrum

Prins Hendrikkade 108 Gymlokaal tegenover Lastageweg 4-18 Oosterdokskade 151 Recht Boomssloot 52 Nieuwe Batavierstraat 2 Jodenbreestraat 3 Amstel 1 Singel 452 Rembrandtplein 19 Vijzelstraat 20 Prinsengracht 756 Leidsekade 97 Kleine-Gartmanplantsoen 10 Nieuwe Looiersstraat 9 Sarphatistraat 1 - 3 Frederiksplein 37 Hoogte Kadijk 179 Voorm Stadstimmertuin 4-6 Kleine Wittenburgerstr 201 Kleine Wittenburgerstr 100 Czaar Peterstraat 10 Czaar Peterstraat 22 Kraijenhoffstraat 32 C Plantage Parklaan 20 A Roetersstraat 2 Kruithuisstraat 25 Nieuwe Achtergracht 170

Gebied: Centrum-West A+P A A B A+P A A B B A A A A C C C B B B B A+P B A B C A A+P B

1012 AB 1012 DB 1012 JS 1012 KD 1012 PM 1012 VB 1012 WP 1013 BH 1013 EX 1013 HA 1013 HP 1013 JR 1013 KS 1015 BL 1015 CV 1015 GS 1015 HP 1015 LH 1015 NA 1015 NG 1015 ZN 1016 CJ 1016 GW 1016 RD 1016 RJ 1016 TG 1016 TX 1016 XP

Level Eleven Leger des Heils NH Grand Hotel Krasnapolsky Frascati Amsterdam Museum UvA - locatie P.C. Hoofthuis Universiteitsbibliotheek Amsterdam Ateliers Westerdok Posthoornkerk Umsjatka VOF Roode Bioscoop Woon-en Zorgcentrum De Rietvinck School De Eilanden Burghtschool De Rode Hoed Stichting De Onderwijskamer Gymzaal De Noorderspeeltuin Noorderkerk Theo Thijssenschool Het Marnix Museum Het Grachtenhuis Westerkerk Galerie Fontana De Toneelmakerij Brandweerkazerne Marnix Het Claverhuis Jeugdtheater De Krakeling

Pieter Calandlaan 3 (ingang links om de hoek) Louwesweg 6 Ottho Heldringstraat 13 A

ASV De Dijk Het Zwanenmeer OBS De Vijfsterren Brede Mgr. Bekkersschool Huis van de Wijk Muziekschool Noord Middelbare School Hogelant Stichting !Woon team noord Stichting Al-Houda Basisschool Cosmicus Impuls Senioren-flat de Wasknijper OBS Buikslotermeerschool De Die Het Schouw Stadsdeelkantoor Amsterdam-Noord Evean Korthagenhuis Dorpshuis de Beke

Schellingwouderdijk 220 Beemsterstraat 491 Markengouw 245 A Volendammerweg 160 Waterlandplein 302 Alkmaarstraat 10 Duinluststraat 20 J. Drijverweg 5 J. Drijverweg 5 Het Breed 10 G.J. Scheurleerweg 15 Breedveld 7 Loenermark 900 Dollardplein 2 Buikslotermeerplein 2000 Amerbos 590 Dorpsweg Ransdorp 29

Gebied: Oost

Gebied: Centrum-Oost 1011 AK 1011 DB 1011 DL 1011 EC 1011 LX 1011 NG 1011 PN 1017 AW 1017 CT 1017 HK 1017 LD 1017 PN 1017 RR 1017 VA 1017 WS 1017 XL 1018 BK 1018 ET 1018 LT 1018 LZ 1018 PR 1018 PR 1018 RL 1018 ST 1018 WC 1018 WJ 1018 WV

Calvijn College Huizingaschool - Jacob Geelstraat 42 MC Slotervaart Cordaan

NOORD

CENTRUM A B A A+P A A A+P A A A A+P A+P A A+P A B A B A+P A A+P A B A+P A+P B A+P

1065 KH 1065 VT 1066 EC 1066 XT

Stationsplein 51 Oudezijds Achterburgwal 45 Dam 9 Nes 63 Sint Luciënsteeg 27 Spuistraat 134 - 3e etage Singel 425 Westerdok 318 Haarlemmerstraat 124-126 Brouwersgracht 130 Haarlemmerplein 7 Vinkenstraat 185 Grote Bickersstraat 102 Herengracht 34 Keizersgracht 100 Lijnbaansgracht 58A Palmstraat 13 Tweede Lindendwarsstraat 10 Noordermarkt 44 Anjeliersstraat 153 Marnixplein 1 Herengracht 386 Prinsengracht 279 Lauriergracht 11 Lauriergracht 99 C Marnixstraat 170 Elandsgracht 70 Nieuwe Passeerdersstraat 1

C A A+P A A+P A A A A B A+P B A+P A+P A+P A+P B

1023 NB 1024 BE 1024 EA 1024 JR 1024 NB 1024 TT 1024 VK 1025 BH 1025 BH 1025 HR 1025 MZ 1025 PZ 1025 VR 1025 XJ 1025 XL 1025 ZZ 1028 BK

Gebied: Oud-Noord A B B A+P A A B A B A+P A A A A A A A+P A

1021 BZ 1021 CS 1021 LA 1021 PH 1022 AD 1023 BH 1023 EL 1023 EP 1025 NN 1025 PX 1031 AE 1031 CB 1031 CC 1031 HD 1032 HW 1032 JR 1032 LH 1033 SB

OBS De Kinderboom OBS Het Vogelnest Buurtcentrum De Valk Buurtcentrum De Meeuw Museum Amsterdam Noord Protestantse Gemeente Nieuwendam Speeltuinvereniging Nieuwendam Vrije school Kairos Orion College Amsterdam Buurtcentrum de Driehoek OBA van der Pek OBS De Klimop Het Tolhuis Kringloopbedrijf De Lokatie Het Anker OBS Oranje Nassauschool S.O. De Heldring ROC-TOP

Adelaarsweg 113 (ingang speelplaats) Mussenstraat 26 IJplein 3 Motorwal 300 Zamenhofstraat 28 a Brede Kerkepad 6-8 (ingang via hek) Monnikendammerplantsoen 12 A Wognumerplantsoen 2-4 Beijerlandstraat 2 Waddenweg 116 Gentiaanstraat 1 Varenweg 6 Buiksloterweg 7 Distelweg 85 Kamperfoelieweg 226 Ribesstraat 13-15 Bosrankstraat 1 NDSM-straat 1

Gereformeerde Gemeente Amsterdam Twiskehuis Buurtcentrum De Evenaar Basisschool de Satelliet Gebouw 't Laantje SBO De Zeppelin Cordaan - Het Anker Kerk de Ark Huis van de Wijk Boven IJ Ziekenhuis OBS De Vier Windstreken OBS De Driemaster Buiksloterkerk Eduard Douwes Dekkerhuis OBS De Bonkelaar OBS De Krijtmolen OBA Molenwijk OBS Twiskeschool Basisschool IKC Noordrijk

Melkweg 16 Watermanstraat 2 Kometensingel 189 Kometensingel 54 (ingang hoofdgebouw) Meteorenweg 19 A Bessenpad 1 (ingang Mandarijnenstraat) Klinkerweg 73 Aakstraat 60 Bezaanjachtplein 243-247 Statenjachtstraat 1 Parlevinker 11 Binnenvaart 1 Buiksloterkerkpad 10 Schoenerstraat 11 Molenwijk 3 Molenwijk 8 Molenwijk 21 Pandorinastraat 7A (ingang hoofdgebouw) Braeburnstraat 1

Gebied: West B A+P A A B B A A A A+P A A A+P A+P A B A+P A A

1033 AC 1033 AN 1033 BE 1033 BW 1033 GT 1033 LW 1033 PK 1034 AA 1034 CR 1034 CS 1034 PX 1034 SG 1034 VZ 1034 XZ 1035 EE 1035 EE 1035 EG 1035 VR 1036 LD

OOST Gebied: IJburg/Eiland Zeeburg

NIEUW-WEST Gebied: De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten A+P A C B A+P A A A+P A

1060 LW 1060 NT 1060 TZ 1066 EP 1066 EZ 1066 HK 1066 HL 1066 KK 1066 PP

Basisschool de Odyssee Horizon Brenner Obs de Horizon Dutch Design Hotel Artemis Molen van Sloten Dependance De Mijlpaal Ymere Amsterdam-West Obs De Vlaamse Reus R.K. Basisschool De Mijlpaal

Cycladenlaan 2 Brenner 9 (ingang Monte Rosaplein) zij-ingang Iwan Kantemanplein John M. Keynesplein 2 Akersluis 10 Anderlechtlaan 1 Anderlechtlaan 200 Hechtelstraat 49 (zij-ingang Hechtelstr) Westmallepad 11

Gebied: Geuzenveld-Slotermeer-Sloterdijken A B B A+P A A C B B A A+P A B A+P A A+P A A

1043 DR 1063 AD 1063 BA 1063 BE 1063 JN 1064 BR 1064 CE 1064 KC 1064 NE 1064 ST 1064 SW 1067 CE 1067 CG 1067 DD 1067 DE 1067 GM 1067 HG 1067 JM

Meininger Hotel Al Wafa Islamitische Basisschool Buurtkamer Tante Ali Leger des Heils De Kandelaar OBA Slotermeer Munduscollege Noordmansschool Basisschool Veerkracht SBO De Kans Oase/De Bron Tuinstadhuis Geuzenveld Amsta De Raak Pieter Jelles Troelstraschool PlusPunt Eigenwijks Geuzenveld 't Koggeschip Katholieke Basisschool Stichting De Brug Woonzorgcentrum Nieuw Geuzenveld Timotheusschool

Orlyplein 1 Harry Koningsbergerstr 30 Burg Vening Meineszlaan 185 Burg Vening Meineszlaan 64 Slotermeerlaan 103 E Herman Poortstraat 17 Louis Couperusstraat 131 Van Moerkerkenstraat 89 Thomas van Aquinostraat 2 Willem Kloosstraat 1 Plein '40-'45 nr. 1 Dr. H. Colijnstraat 431 Dr. H. Colijnstraat 2 Albardakade 5-7 Abraham Kuyperplein 2 Aalbersestraat 248 A Cornelis Outshoornstraat 126 Sam van Houtenstraat 2

Gebied: Osdorp B A+P B A A+P B A+P B B A+P A A A A+P A

1068 BZ 1068 EL 1068 LL 1068 MR 1068 NP 1068 SJ 1068 TG 1068 VN 1069 AJ 1069 BW 1069 HN 1069 JR 1069 PC 1069 RK 1069 WK

Prof. Dr. H. Kraemerschool OBA Osdorp Lucas Community Osdorpse Montessorischool Dienstencentrum Osdorperhof Ichthusschool Stadsloket Vrouw en Vaart Verenigingsgebouw Nivon Zorgcentrum Leo Polak Nieuw Amstelrade Basisschool De Wereldburger-gymgebouw Huis van de Wijk De Aker De Kikker Jenaplanschool Atlantis

1057 BW 1058 GC 1061 AD 1062 AA 1062 CJ 1062 CK 1062 XK 1064 PN 1064 WZ 1065 BH 1065 DC 1065 GJ 1065 JX

Hotelschool The Hague Westcord Fashion Hotel Amsterdam Hogeschool Ipabo Het Meervoud Alexander Roozendaalschool Woon- en Zorgcentrum De Riekerhof Brede school Fiep Westendorp Cordaan de Oostoever BSO De Groeiwereld De Schutse Huis van de wijk Het Anker Regenbooggemeente Pro Rege Basisschool

1086 VB 1086 WB 1087 EJ 1087 EM 1087 EM 1087 GN 1087 HN 1087 HP 1087 LG 1095 MD 1095 MM

abbs De Zuiderzee Montessorischool Steigereiland De Binnenwaai Katholieke Basisschool Willibrord Flexbieb - Talbotstraat 46 OBA IJburg Basisschool De Archipel IJburg College Gymzaal Laterna Magica MKC Zeeburgereiland IJburg College 2

Brigantijnkade 51 John Hadleystraat 4 Ed Pelsterpark 2 Diemerparklaan 11 ingang Maria Austriastraat Diemerparklaan 79 Franz Zieglerstraat 11 Pampuslaan 1 Eva Besnyöstraat 491 Faas Wilkesstraat 451 Geertje Wielemaplein 1

Gebied: Indische Buurt/Oostelijk Havengebied A B A A A A C B A+P B A+P A B A+P A+P A+P A A+P A A

1019 AT 1019 BN 1019 DC 1019 HC 1019 JR 1019 KZ 1019 LE 1019 MJ 1019 RT 1019 WL 1094 CC 1094 GS 1094 JE 1094 JN 1094 RB 1095 CS 1095 ET 1095 JS 1095 KS 1095 VX

Int. Instituut voor Sociale Geschiedenis De Nieuwe KHL Sportzaal J.F. van Hengelstraat Pakhuis de Zwijger De Eester Gymzaal 8e montessorischool Zeeburg Kompaszaal Café Kanis en Meiland OBS De Kleine Kapitein Eetcafé Oceaan Stayokay Amsterdam Zeeburg Nowhere J.P. Coenschool De Meevaart Basisschool de Waaier Het JAV'ART Huis Basisschool De Toekomst Kindervreugd Verenigingsgebouw Batavia Flevoparkschool

Cruquiusweg 31 Oostelijke Handelskade 44 J.F. van Hengelstraat 100 Piet Heinkade 181 K C. van Eesterenlaan 266 Borneokade 103 KNSM-laan 311 Levantkade 127 Tosaristraat 30 A R.J.H. Fortuynplein 29 Timorplein 21 Madurastraat 90 Balistraat 79 Balistraat 48A Obiplein 115 Javaplantsoen 6 Bataviastraat 24 bg Kramatweg 31 A Tidorestraat 107 Soembawastraat 61

Gebied: Oud-Oost gymlok ingang Veldzicht Osdorpplein 16 Notweg 32 Hoekenes 59 Pieter Calandlaan 84 Louis Davidsstraat 103 Osdorpplein 1000 President Allendelaan 733 Ouwerdingenpad 3 Saaftingestraat 8 Clauskindereweg 21 Koos Vorrinkweg 5 Noorderakerweg 2 Evertsweertplantsoen 3 Schuitenhuisstraat 5

Gebied: Slotervaart B A A+P A B A A A B A+P A+P A B

A A A A+P A A+P A A+P A A A

Jan Evertsenstraat 171 Hendrikje Stoffelsstraat 1 Jan Tooropstraat 136 August Allebéplein 5 Jan Sluijtersstraat 3 Johan Jongkindstraat 3 Overschiestraat 168 A Bonnefantenstraat 10 Lakenhalstraat 2 Comeniusstraat 20 Jacques Veltmanstraat 427 Van Ollefenstraat 9 Hemsterhuisstraat 87 A

C A B A C A A A A B A A A A A A+P B A A A A+P C A

1091 AC 1091 AC 1091 AN 1091 EG 1091 ET 1091 GM 1091 LX 1091 NG 1091 VG 1091 XX 1092 CC 1092 CW 1092 GN 1092 LA 1092 VK 1093 BJ 1093 BS 1093 EG 1093 KL 1093 KP 1093 SH 1093 SK 1093 XG

Oosterparkkerk OLVG locatie Oost OBS Aldoende 4e Montessorischool de Pinksterbloem Weesper HVA - Locatie Wibauthuis Buurtcentrum Kraaipan Openbare Basisschool De Kaap Cygnus Gymnasium BOOST Transvaal Barbaraschool Buurtcentrum Oosterpark Biko Woonzorgcentrum Kastanjehof Tugelahuis Ouderencentrum De Gooyer Havo De Hof Muiderkerk Montessori College Oost Sporthal Wethouder Verheij Ouder en Kindcentrum Pontanusstraat De Kids van Amsterdam Oost Basisschool De Dapper

Oosterpark 5 Oosterpark 9 Tweede Boerhaavestraat 22 Weesperzijde 57 ingang gymzaal Weesperzijde 147 Wibautstraat 3 A Hofmeyrstraat 67 Christiaan de Wetstraat 23 Vrolikstraat 8 Danie Theronstraat 2 Eikenplein 3 Derde Oosterparkstraat 159 Steve Bikoplein 2 Kastanjeplein 60 Tugelaweg 59 A Von Zesenstraat 298 Dapperstraat 315 Linnaeusstraat 37 Polderweg 3 Polderweg 300 Pontanusstraat 278 Zeeburgerdijk 19 A Pieter Nieuwlandstraat 3

Gebied: Watergraafsmeer C C B B

1096 AC 1096 DP 1097 BS 1097 BT

Waternet Café De Keet Huize Frankendael Grand Café Frankendael

Korte Ouderkerkerdijk 7 H.J.E. Wenckebachweg 3002 Middenweg 72 Middenweg 116


12 Amsterdam | maart 2018

Stemlocaties

Stemlocaties

Let op: voor de gemeenteraad en het referendum kunt u stemmen in alle Amsterdamse stembureaus. Voor de stadsdeelcommissies alleen in een stembureau in uw eigen buurt (gebied). Stemlocaties op de kaart: www.amsterdam.nl/verkiezingen

Open van 7.30 tot 21.00 uur De stemlocaties zijn verdeeld in vier categorieën: ■ A: zelfstandig toegankelijk voor rolstoelen ■ A + P: gelijk aan de A-locaties, maar met een gehandicaptenparkeerplaats ■ B: met hulp toegankelijk voor rolstoelen ■ C: niet toegankelijk voor rolstoelen A C A A+P A+P A+P A A B A C A B A A A

1097 CA 1097 DM 1097 DZ 1097 EP 1097 KD 1097 PP 1097 RP 1097 TV 1098 CA 1098 KM 1098 LW 1098 NG 1098 SM 1098 WD 1098 XH 1098 XH

Gymzaal Lidwinaschool Het Spectrum - James Wattstraat 10 Hogeschool van Amsterdam, Leeuwenburg Koningskerk Koningskerk ZGAO De Open Hof Frankendael, locatie Von Liebigweg Servicepunt Het Brinkhuis Frankendael, locatie Hogeweg De Amsterdamse Mavo Gymzaal kinderopvang SKW (Villa Bons) Sportvereniging Real Sranang Scouting Oost 1 Het Parkhuis Café restaurant Polder Eetcafé Oerknal

Simon Stevinstraat 48 zij-ingang in de Senefelderstraat Weesperzijde 190 van 't Hofflaan 20 Ostwaldstraat 1 Fahrenheitstraat 115 Von Liebigweg 68 Brink 45 Hogeweg 63 Linnaeushof 48 Galileiplantsoen 39 Radioweg 67 Kruislaan 224 Anfieldroad 110 Science Park 203 Science Park 306

WEST Gebied: Bos en Lommer A B A B B A A+P A+P A B A+P B B A

1014 AN 1055 CK 1055 EK 1055 KK 1055 NK 1055 PE 1055 SB 1055 SC 1055 VC 1055 WC 1056 AZ 1056 EP 1061 BN 1061 MA

Mediacollege Tijl Uilenspiegelschool De Volksuniversiteit de Wiltzangh KBS De Boomgaard IBS El Amien Wachterliedpaviljoen Centrum voor Ouderen De Boeg t Landhuis Narcis-Queridoschool Brede School de Springplank A.K.C. Blauw-Wit Bos en Lommerschool MBO College West

Contactweg 36 Tijl Uilenspiegelstraat 11 Bos en Lommerplein 176 Hertspieghelweg 55 Gibraltarstraat 61 Van Gentstraat 16 A Wachterliedplantsoen 2 Hoofdweg 495 Gerard Callenburgstraat 38 Jan den Haenstraat 41 Robert Scottstraat 28 Joos Banckersweg 18 A Meimorgenstraat 2 Laan van Spartaan 2

Gebied: Oud-West/De Baarsjes A A A A+P B A A A+P B B A A+P A A B A B A+P A A B B A B A A B

1053 DX 1053 GK 1053 LW 1053 PB 1053 PE 1053 RT 1053 SX 1053 WP 1053 ZP 1054 BR 1054 DZ 1054 GZ 1054 TH 1054 ZB 1056 DT 1056 TR 1056 WB 1057 CA 1057 DT 1057 DZ 1057 HS 1057 JJ 1057 TX 1057 VB 1057 VS 1057 XN 1058 DA

Philadelphia Zorg Amsterdam Schoolgebouw Winterkoninkje Leonardo da Vinci school De Klinker Brede School De Kinkerbuurt Galerie Beeldend Gesproken Buurthuis De Havelaar De Nieuwe Liefde Schoolgebouw ROC Mentrum Wackersacademie Vondelstede Cremerplein Annie M.G. Schmidt Rosa Boekdrukkerschool Al Maes School De Roos Openbare Bibliotheek Amsterdam Het Sieraad Nieuw Vredenburgh Dansschool Meneer de Wit Chassé Dance Studios Buurthuis Jacob Maris Dr. J. Th. de Visserschool Joop Westerweelschool De Wending Aslan Muziekcentrum

Kinkerstraat 42 Jan Pieter Heijestraat 45 Nassaukade 342 A Borgerstraat 45 ingang Nicolaas Beetsplantsoen Hannie Dankbaarpassage 23 Douwes Dekkerstraat 2 Da Costakade 102 Da Costastraat 64 1e C Huygensstraat 38 Eerste Helmersstraat 271 Anna van den Vondelstraat 30 J.J. Cremerplein 27 A Pieter Langendijkstraat 44 Vancouverstraat 3-5 Cornelis Dirkszstraat 6 Reinier Claeszenplein 12 Mercatorplein 89 Postjesweg 1 Postjesweg 125 Baarsjesweg 202 Chasséstraat 64 Columbusplein 253 Columbusplein 34 Balboaplein 44 Witte de Withplein 5 Corantijnstraat 9

Gebied: Westerpark A C A+P A B A A+P A A+P A A B A+P A+P

1013 NJ 1013 PV 1013 VW 1013 WG 1014 ZG 1051 AX 1051 BA 1051 CE 1051 HE 1051 HE 1051 KM 1051 XM 1052 LS 1052 WN

Zuiderspeeltuin De Zeeheld De Bogt Westerbeer Museum Het Schip De Spaarndammerhout Westerparkschool De Koperen Knoop Van Hogendorphal Openbare Bibliotheek Amsterdam Dependance Westerparkschool Marcanti College School De Bron Amsta locatie De Poort Amsta locatie De Werf

Doven Ontmoetings Centrum V.B.S.K. Albert Cuyp Berlage Lyceum 9e Montessorischool De Scholekster 3e Daltonschool hoofdgebouw Studio Automat Amsterdam Senioren bewonersruimte IVKO school De Edelsteen Boxing Gym Abov Portocabin IJselplein Knijn Bowling OBS De Dongeschool Rijn 58 Centrum Karunika Centrum Karunika Anne Frankschool Gymzaal De Rivierenschool SBO Kolom/Meander Catharinaschool ROC Zuid Vivium Torendael

Stadhouderskade 89 Albert Cuypstraat 241 Pieter Lodewijk Takstr 34 Karel du Jardinstraat 74 Van Ostadestraat 201-203 Tweede Jan Steenstraat 80-82 Servaes Noutsstraat 3 t/m 99 Rustenburgerstraat 15 Smaragdplein 3 Amstelkade 13 t/o Reggestraat nr 20 Scheldeplein 3 Geulstraat 9 Rijnstraat 58 Meerhuizenplein 11 Meerhuizenplein 38 Niersstraat 41 Lekstraat 35-37 Winterdijkstraat 10 Vechtstraat 88 Europaboulevard 13 Veluwelaan 21

Gebied: Oud-Zuid A A A C B B A A+P A B A C A+P B A B A A A+P A+P A B A+P C B

1058 SG 1059 CT 1059 VX 1071 CW 1071 KM 1071 LN 1071 SK 1071 WG 1071 XA 1071 XL 1075 KJ 1075 NS 1075 RV 1075 VJ 1075 XL 1076 BN 1076 DE 1076 DN 1076 EP 1076 RT 1076 VX 1077 AZ 1077 BA 1077 HE 1077 LH

Dep. OBS De Notenkraker HoofdKwartier Tobiasschool Cornelis Vrijschool Obrechtkerk Concertgebouw Gymzaal Nicolaas Maesschool De Coenen Gezond in Zuid Paramedisch centrum NH Museum Quarter Het Amsterdams Lyceum Basisschool Elout Flatgebouw Baarsstraat Wicked Grounds- The Studio Dansschool Oostveen Olympiaschool Olympisch Stadion Bibliotheek Olympisch Kwartier Sporthallen Zuid Huis van de Wijk Olympus Willem de Zwijgerkerk Gymzaal Apollohal Hervormd Lyceum Zuid St. Ignatius Gymnasium

Leiduinstraat 13 Hoofddorpweg 25 Rietwijkerstraat 55 Van de Veldestraat 3 Jacob Obrechtstraat 30 Concertgebouwplein 2 Heinzestraat 9 Joh.M. Coenenstraat 4-6 Ruysdaelstraat 49 A (rode G op de deur) Hobbemakade 50 Pieter Lastmankade 1 Cornelis Krusemanstraat 68 Baarsstraat 17A t/m 29E Schinkelkade 30 Amstelveenseweg 132 Stadionkade 113 B Olympisch Stadion 2 Laan der Hesperiden 18 Burgerweeshuispad 54 Hygiëaplein 10 Olympiaweg 14 Willem Witsenstraat 8 Stadionweg 5 (linker ingang) Brahmsstraat 7 ingang Adama van Scheltemaplein

ZUIDOOST Gebied: Bijlmer-Centrum A+P A B A B B A+P A

1102 CW 1102 DK 1102 HG 1102 JA 1102 JR 1102 MX 1102 RA 1102 WD

Stadsloket Zuidoost OBA Bijlmerplein/Imagine IC Kidz & Friends Basisschool De Achtsprong Basisschool Shri Laksmi Basisschool Klaverblad Wooncentrum De Venser Praktijkcollege de Dreef

Anton de Komplein 150 Bijlmerplein 393 Hogevecht 138 C Huntum 14 Janusz Korczakstraat 73 Darlingstraat 1 Berthold Brechtstraat 1 Alexander Dumaslaan 7

Gebied: Bijlmer-Oost A+P B A A+P A B A+P A+P B B

1103 AC 1103 BE 1103 BG 1103 PA 1104 CD 1104 HJ 1104 JA 1104 NB 1104 PH 1104 SE

Basisschool Polsstok Open Schoolgemeenschap Bijlmer Jongerencentrum No Limit Serviceflat Garstkamp Buurtcentrum De Bonte Kraai Bijlmerdrieschool Serviceflat Koornhorst Evean Henriëtte Roland Holst Wijkcentrum Ala Kondre Stichting MaDi

EGoli 2 Gulden Kruis 5 Geldershoofd 80 Garstkamp 32 Kraaiennest 68 Kantershof 641 - 642 Koornhorst 32 Kortvoort 100 Krimpertplein 5 Karspeldreef 1009

A A+P A B A A+P B B A B B A+P A+P

1106 AW 1106 AW 1106 HW 1106 JX 1106 LP 1106 SB 1106 ZG 1107 EZ 1107 NB 1107 NG 1108 EL 1108 GH 1109 BR

Scholengemeenschap Reigersbos Sporthal Gaasperdam Lotusschool Woongroep Surinaamse Ouderen Buurthuis Holendrecht Wooncentrum De Drecht School Het Gein Basisschool Mobiel Buurthuis Gein School De Ster OBS Nellestein Woon- en zorgcentrum Nellestein Matchzo

Ravenswaaipad 3 Ravenswaaipad 5 Mijehof 406 Randwijkhof 20-50 Holendrechtplein 38 Niftrikhof 1 Cornelis Aarnoutsstraat 80 Reigersbos 313 Wisseloord 83 Woudrichemstraat 8 Leksmondplein 31 Lopikhof 1 Stammerlandweg 10

Extra stemlocaties

Gebied: Buitenveldert/Zuidas 1077 WX 1081 AS 1081 ES 1081 HL 1081 HV 1081 HV 1081 JB 1082 EK 1082 GG 1082 LP 1082 MD 1083 BD 1083 HH

Thomaskerk Menno Simonszhuis/Dynamo Marius ten Catehof Andrieskerk Vrije Universiteit Amsterdam VUmc Woonzorgcentrum Buitenveldert Gymzaal bij school De Ark NH Amsterdam Zuid Multifunctioneel Centrum Binnenhof De Nieuwe Poort Zorgcentrum De Buitenhof Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof

Naast bovenstaande stemlocaties, wil de gemeente het iedereen nog makkelijker maken, zodat u op weg naar werk, de winkel, de school, of een ander reisdoel uw stem kunt uitbrengen. Prinses Irenestraat 36 Noordhollandstraat 17 A Van Nijenrodeweg 937 Arent Janszoon Ernststr 869 De Boelelaan 1105 De Boelelaan 1117 Doornburg 2 Zuid-Hollandstraat 7 Van Leijenberghlaan 221 Arent Janszoon Ernststr 112 Claude Debussylaan 8 Nieuw Herlaer 2 De Klencke 111

Gebied: De Pijp/Rivierenbuurt B A+P B B C A+P

1073 AV 1073 BH 1073 KL 1073 TE 1073 TN 1074 CR 1074 ED 1074 EP 1074 HA 1078 AB 1078 CZ 1078 GR 1078 KW 1078 RD 1078 TB 1078 TD 1078 VJ 1079 EM 1079 GT 1079 JN 1079 PC 1079 PX

Gebied: Gaasperdam/Driemond Barentszplein 14 Roggeveenstraat 14 Polanenstraat 6 Oostzaanstraat 45 Revaleiland 1 Van Hogendorpplein 11 Van Limburg Stirumstraat 119 Van Hogendorpstraat 921 Van Hallstraat 615 Van Hallstraat 621 Jan van Galenstraat 31 Van Beuningenstraat 141 Hugo de Grootkade 28 Van Reigersbergenstraat 829

ZUID A A+P A A A+P A+P A+P B A A+P A A+P A+P

A+P C A B B A A+P A B B C C B A B B B B B A B A+P

1072 JS 1072 MA 1072 MH 1072 RD 1072 TS 1073 AE

Pastorie Vredeskerk d'Oude Raai De Kleine Valk Sportcentrum De Pijp OBS Oscar Carré Oranjekerk

Pijnackerstraat 9 Ferdinand Bolstraat 321 Marie Heinekenplein 5 Lizzy Ansinghstraat 88 1e Jan vd Heijdenstraat 161 2e Van der Helststraat 1-3

Let op: deze locaties hebben soms afwijkende openingstijden! Categorie

Postcode

Stadsdeel

Gebied

Locatie

Adres

Openingstijden

A

1012 AA

Centrum

Centrum-West

De Ruijterkade 40a (IJhal)

06:30-20:00 uur

A

1012 AB

Centrum

Centrum-West

Stationsplein 15 -Perron 2B

06:30-21:00 uur

A

1031 KS

Noord

Oud-Noord

Overhoeksplein 1

12:00-16:00 uur

A

1077 XW

Zuid

Strawinskylaan 77

07:30- 20:00 uur

C

1102 BR

Zuidoost

Buitenveldert/ Zuidas Bijlmer-Centrum

Centraal Station Wurst & Schnitzelhaus Centraal Station Restaurant 1e klas A'DAM Toren (A'dam Lookout BV) WTC Toren A t/m G

Hoekenrode

07:30-20:00 uur

A+P

1105 AZ

Zuidoost

Bijlmer-Centrum

Meibergdreef 9

07:00- 19:00 uur

Portocabin naast Station Amsterdam Bijlmer ArenA Academisch Medisch Centrum (AMC)

Colofon Jaargang 5, verkiezingskrant, maart 2018 ■ Deze verkiezingskrant is een uitgave van de gemeente Amsterdam ■ Amstel 1 ■ Postbus 202, 1000 AE Amsterdam ■ E-mail: krant@amsterdam.nl ■ Internet: www.amsterdam.nl ■ Telefoon: 14 020 (Ingesprektoon of geen toon? Bel 020 624 1111) ■ Vormgeving: Floppy Design (Amsterdam) ■ Productie: Movement (Amsterdam) ■ Druk: Koninklijke Drukkerij Vorsselmans BV Zundert ■ Verspreiding: Door Verspreidingen ■ Verspreiding vindt plaats van maandag t/m vrijdag ■ In deze krant staat informatie van de gemeente Amsterdam ■ De krant wordt huis aan huis verspreid, ook bij brievenbussen met een JA- of NEE-NEE omdat het om overheidsinformatie gaat ■ Krant niet ontvangen? Als u voor maandag 12.00 uur (na de week van verspreiding) uw klacht doorgeeft, ontvangt u de krant op dinsdag via nabezorging ■ Klachten over de bezorging? Bel 020 261 2675 of bezorging@amsterdam.nl ■ U mag teksten en informatie van de gemeente hergebruiken mits u ze voorziet van een duidelijke bronvermelding en datum. Op beeldmateriaal, logo’s, campagnemateriaal en slogans zijn beperkingen van toepassing. Deze mag u daarom niet zonder toestemming hergebruiken.

Verkiezingskrant West  
Verkiezingskrant West