"Livet mellem tørrestativerne" Afd. 1 AB

Page 1

livet omkring tørrestativerne gürdens sociale og individuelle omdrejningspunktstedet idag

Stedet kontekst Boligforeningen AB afd. 1 ligger i udkanten af Esbjerg centrum, placeret mellem Sydvestjysk Sygehus og Remisen med det store parkeringshus for sygehusets personale og kommende ungdomspark. Bebyggelsen ligger ca. 500 m fra Rådhuset, hvor byens handelsstrøg starter. Området støder op til Nørrebrogade, der er en af byens gamle bygader samt et ældre villakvarter. Bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneatlasset. Bebyggelsesstrukturen er karréstruktur og består af 2 ½ karré, der hver lukker sig omkring et fælles gårdrum med grøn karakter. Lejlighederne har små altaner, der vender ind mod gårdrummene.

Boligforeningen er fra 1917 og hører til blandt nogle af de første boligforeninger i Danmark. Boligforeningen bærer præg af et prydanlæg med stort driftsbudget, der bruges på græsklipning, klipning af buske og hække samt lugen i mange bede. I gårdrummene er eneste aktivitet legepladser (der bor relativt få børn i afd. 1 i dag), og det er meget sparsomt med opholdspladser. Området er spækket med gamle tørrestativer, hvor kun få anvendes til at tørre tøj på og et sted anvendes tørrestativer til stativ for telt ved årets gårdfest. Boligforeningen AB afd. 1 - gårdrummet med tørrestativer, stierne langs bygningen.

Stedet opleves i 3 skaler: STOR SKALA Byperspektiv, hvor gårdrummene fremtræder som frodige grønne rum, der kobler sig på byen via forbindelser på kryds og tværs af gårdrummene. Sådan er det ikke i virkeligheden – der er blokeret for kobling mellem gårdene flere steder pga kommunes dispositioner. (bede med grønt krat og p. pladser)

MELLEM SKALA Boligperspektivet, hvor gårdene bidrager med grønne kig – dog med et monotont præg, da alle buske klippes, så de aldrig blomstrer.

Sygehuset

Remissen

Boligforeningen AB afd. 1 den vilde idé Kontekst - kort oversigt.

LILLE SKALA Menneskeperspektivet, hvor man tydeligt fornemmer, at der fra gangarealer langs bygninger ligger en barriere i hække langs med stierne, og at boligerne ikke er koblet på det grønne rum – det ligger som en isoleret grøn ø der ikke motiverer til aktivitet og ophold.

hvorfor den vilde idé i AB ? Det er relevant at gentænke datidens gårdrum og bryde med ”det pæne” og indholdsløse – gårdene er gentænkt på baggrund af en professionel drevet beboerproces med fokus på “Den vilde idé”. Beboerprocessen har dannet baggrund for en helhedsplan og den ”vilde idé” er vokset ud af processen omkring helhedsplanen. Gårdene/stedet rummer potentialet til at skabe gode fysiske og sociale rammer - det beboerne mangler!!

1


Beboerproces

Beboerprocessen er planlagt og afholdt af MOVE, der også er uddannede proceskonsulenter. Processen bygger på principper for forandringsledelse og tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang og er planlagt ud fra ”Apriciate inquiry” og bygger på ”Det man fokuserer på vokser”. Der har været fokus på ressourcer, hvor brok også ses som en ressource som bund for udvikling. Gennem den anerkendende og nysgerrige tilgang med vægt på dialog gennem gruppearbejde er der udviklet stort engagement, en fælles forståelse og ejerskab til projektet!

“Da vi var børn, var der liv omkring tørrestativerne.Om dagen var det de hjemmegående kvinder der holdt liv i tørrestativerne med vasketøj og snak... og en kop kaffe... når tøjet var tørret i dagtimerne og pillet ned, spillede vi badminton, legede ta’ fat, spillde fodbold, kastede med bolde over stativerne osv…. Det var der livet foregik” - Lise, Afd.1

workshop 1 Workshop 1 blev afholdt d. 24. Februar. Workshoppen dannede rammen om de gode fortællinger, om brok og om drømme om fremtidens gårdrum. Arbejdsgruppemøde Vi arbejdede ud fra opsummeringen fra workshop 1, arkitektens gennemgang af analysen samt spørgsmål fra RealDania og gennem dialogen voksede ”Den vilde idé”: ”Nyt liv i tørrestativerne”

Beboerprocessen blev afholdt i værkstedet i bebyggelsen hvor både viceværter og ledelse deltog!

workshop 2 Workdhop 2 blev afholdt d. 13. April. Workshoppen dannede rammen om prioritering af drømmene fra workshop 1 og arbejdet omkring ”den vilde idé” samt spørgsmål om beboerne ville tage aktivt del i arbejdet med forandringen af gårdrummene – svaret var klart: JA! Generalforsamling Forslaget til helhedsplan og ”Den vilde idé” blev fremlagt og modtaget med stor opbakning. Arbejdsgruppemøde Der blev afholdt miniworkshop omkring ”Den vilde idé” ud fra situationsafklarende, perspektiverende, generende og situationsafklarende spørgsmål. Gennem dialogen blev idéen konkretiseret, der blev skrevet postkort fra fremtiden og der blev taget hul på realiseringstanker, blandt andet hvordan beboerne selv kan bidrage med realiseringen.

Resume – workshopforløb ”Den vilde idé”: ”Nyt liv omkring tørrestativerne” er som planlagt vokset ud af processen. Projektet er en del af en helhedsplan som tog form mens vi arbejde med “Det gode boligliv”. Projektet er dybt forankret, og der er skabt ejerskab blandt beboerne.

motivation for deltagelse kommer fra beboerne Beboerne er drivkraften i hele processen. Det har i mange år været et stort ønske for beboerne af ændre deres gårdrum, så der blev skabt rum til fællesskabet og det individuelle med fokus på bæredygtighed. Det er beboerne der har overtalt ledelsen til at bevilge midler til at hyre MOVE arkitektur ind til at stå for proces og projektudformning!

Workshop i værkstedet 2

Stedets ressourcer

Idé cirklen


Vision

”Det er til glæde for alle - både beboere og som oase for dem, der vælger at gå en tur gennem rummet og opleve den helt særlige oasestemning midt i byen. Især for de syge, der kan få et mentalt pust fra det sterile sygehusmiljø” - Dorthe, Afd.1

en helhedsplan med 3 aktiveringselementer

Stor skala - invitere indenfor

STIER Gårdrummene har potentiale til at koble sig på de nære omgivelser og invitere dagplejemødre, hospicepatienter og patienter fra sygehuset eller personalets daglige gåtur fra parkeringshuset til Sydvestjysk Sygehus indenfor i en urban oase. Hvert gårdrum åbner sig mod omgivelserne med flere porte. Inde i gårdene udformes en slynget parksti i stenmel der kobler sig på de eks. tværgående stier, der igen kobler sig på omgivelserne. Som ledetråd mellem stierne og markering mod omgivelserne tilføres et nyt lag på den eksisterende belægning.

Mellem skala - fællesskabet

TØRRESTATIVER Gårdrummene inviterer til mere fællesskab og styrker det sociale liv – der er skabt rum til at mødes på stien og til fælles aktiviteter og ophold…. og fordeling af aktiviteter/ oplevelser opfordrer til at gå på besøg hos hinanden. De eksisterende tørrestativer genanvendes. Tørrestativerne males hvide og der kobles nye elementer på/ til stativerne, så de skaber basis for nye sociale rum i gårdene.

Lille skala - det individuelle

MICROHAVER Gårdrummene byder på mulighed for plads til det individuelle i form af ophold/microhaver, der samtidig kan bidrage til det sociale liv i gårdene Microhaverne udformes som elipser (2,5m x 1,5m) i en højde på 45 cm over terræn og udføres som hvidcoatede stålkummer.

3 2


situationsplan med “Den vilde idé”

4

10m


nu fremtid STIEN Der tilføres en ny slynget sti i ”byoasen” – et socialt rum der forbinder aktiviteter/ophold og gårdrummene med hinanden og kobler dem til omgivelserne. Stien anlægges med naturlig karakter som stenmelssti, så den falder flot ind i den nye urbane oase. Anlægges efterår 2013

TØRRESTATIVERNE Tørrestativerne gentænkes og tilføres igen liv i form af ophold, leg og aktivitet.

nu nu fremtid fremtid MICROHAVERNE Det særlige element med ”microhaverne” placeres omkring tørrestativerne og giver plads til det individuelle i fællesskabet.

FREMTIDENS MULIGHEDER FOR UDVIKLING Gaderummet Gaderummet tilføres et nyt grønt lag og fysiske koblinger mellem gårdrum og til omgivelserne. Bunkerne Bunkerne retænkes som en ny dimension i gårdene med et ekstra lag til fællesskabet som fx sauna. Udvidelse af tørrestativerne - nye ideer Nye området omkring tørrestativerne udvikles via nye beboerprocesser og gennemføres - fx væksthus, lounge, udendørs bio BIODIVERSITET Gårdrummene ændrer karakter fra pæne ”tomme” drifttunge anlæg til bæredygtige byoaser med blomstereng, forskellige eksisterende og nye træer, klatreplanter, blomsterløg og alt hvad de private tilfører i deres ”microhaver”. Anlægges efterår 2013.

GÅRDGUIDEN Gårdguidens mission er at synliggøre om gårdrummenes potentialer samt regler og rammer for ”microhaver”, ophold og aktiviteter.

5


aktiveringselementer

tørrestativer skabe fællesskabet!

stier, tørrestativer, microhaver

stier

GRILL ZONE

invitere indenfor! Den nye naturlige sti kobler via den urbane sti til omgivelserne og inviterer indenfor i kvarterets nye byoase! hvide sejl dels som læ og dels som over dækning

NATURLIG STI

MIT EGET STED

Den nye slyngede sti udføres som en naturpræget sti i stenmel, der slynger sig gennem byoaserne.

+ wirer med klatreplanter

URBAN STI VASK OG HANGOUT

Den urbane sti er det nye lag på eksisterende stier/fortove/veje der med et “frækt” pust vækker opsigt og leder ind/igennem de nye byoaser.

+ wirer med klatreplanter

RELAX

hvide nethængekøjer 6

10m

+


Der er 6 typer af tørrestativer: - sejl - wirer med klatreplanter

- hvide snore til vasketøj (leg) - hængebænke - sofagynger - nethængekøjer Elementer kombineret sammen skaber mindre fælles områder med forskellige identiteter.

+

+ en almindelig grill

*

“Den vilde idé” er udviklet på baggrund af eksisterende - det er hurtigt at realisere og har utallige muligheder for videre at udvikles til ophold og aktivitet - “Nyt liv omkring tørrestativerne” er værdiskabende til det nye livsrum mellem husene i afd. 1! Tørrestativerne ændres fra indholdsløse stativer til designede opholds- og aktivitetsrum!

microhaver

det individuelle

I tilknytning til tørrestativerne er koblet det individuelle element – MICROHAVER. Microhaveren er det element, der skaber plads til individualiteten i fællesskabet samtidig med, at det beriger gårdrummene med mangfoldighed. Man skal kunne låne microhaverne for et år ad gangen og bliver de ikke holdt overdrages de til en på listen. Er alle ikke ”lejet” ud, så overtager viceværterne ”driften”.

=

Microhaverne udføres som hvide stålkar med en elipseform – stramt og markant for at holde fast i enkeltheden midt i mangfoldigheden.

wirer med klatreplanter

Beskrivelsen: planter

+ hvide snore mellem stativerne og på tværs i ender til vasketøj(leg)

= en almindelig stol

*

+ hængebænke

= gyngesofaer i ubehandlet eg

* Anmindelige elementer

= græs

(nethængekøjer - plan)

Beboerne er velkommen til at medbringe deres eget midlertidige udstyr (som grill eller stole), for at bidrage til aktivering af tørrelommerne og bebo “lommerne” i baghaven. I fremtiden udstyres de mest populære spots af boligforeningen. 7


“Nyt liv i tørrestativet”

HVORFOR ”DEN VILDE IDÉ” GØR EN FORSKEL Med bevilling af midler til at skabe nyt liv i tørrestativet vil det virke som den første sten der kastes i vandet og derefter vil udviklingen og det nye liv omkring tørrestativerne brede sig som ringe i vandet.

fremtidens scenarios

”Den vilde idé” kan være en lektion til andre boligforeningen om at tage udgangspunkt i stedets potentiale og involvere beboerne i driften…og ikke mindst, at udviklingen er dybt forankret i beboernes egne drømme om ”Det gode boligliv” – der er skabt EJERSKAB!

Bodil og Kaj har inviteret børnene til grillaften, så de glæder sig til at indvie den nye grillplads med de klatreplanter og de hvide sejl... Når duggen falder kan de blive siddende i skæret af olielamperne og nyde duften fra blomsterengen og kaprifolierne...

Lene er lige komme hjem fra arbejde. Hendes microhave kalder på hende. Der skal luges mellem urterne, men inden skal der lige slappes af i solsengen med en kop kaffe. Karin er i gang med rosenbedet. Begge synes det er dejligt med de små microhaver – de både forskønner gårdrummene og beriger livet mellem husene…

vi griller viPOSTKORT griller FRA FREMTIDEN

En del af processen var at få beboerne til at skrive et postkort fra fremtiden omkring livet i deres gårdrum. Fremtidsscenarier beskrevet på postkort præsenterer beboernes forventninger til livet omkring tørrestativerne samt den måde fællesområderne forventes at fungere.

8

mit eget sted


Anders er i gang med at luge sin microhave, mens Lars lige får vasketøjet på snore. I dag er Emma gået med ned i gården, og hun sidder med sin computer på sofagyngen. Det er dejligt med det nye liv tørrestativerne har bidraget med til gårdene – det har givet så meget aktivitet mellem husene - her er plads til både privatlivet og fællesskabet, og det er så dejligt med besøgene fra sygehuset, når de kommer og henter lidt opladning i de stemningsfulde gårde...

Det er en af de skønne sommerdage hvor blomsterengen står i fuld flor. Bedste er nede i haven for at luge i sit staudebed. Hun nyder synet af de mange microhaver, der giver en smuk variation i gårdrummet. Mathilde er på besøg i dag ,og hun er i gang med at bygge hule i tørrestativet med det gamle sengetæppe… bedstefar ligger i den anden ende af gården og får sig en lur i hængekøjen under det

når vi vasker 9


tidsplan

budget

Projektet er udviklet i samarbejde med beboerne i afd. 1 ved workshops og arbejdsgruppe møder. På den måde har vi fået en ide der er dybt forankret hos de fremtidige brugere, der er skabt ejerskab!

Boligforeningen AB har sat penge af til S - at etablere stier, pladser og blomstereng samt fældning og rydning, som en del af den helhedsplan der er vokset ud af arbejdet med “Det gode boligliv”. Besparelser på driften skal finansiere de øvrige spots omkring tørrestativerne over de næste ca. 8 år.

FASE 1: (S)

Økonomisk oversigt AFD 1. Den "vilde ide" L: Microhaverne Stål kummer coated hvide, 10 stk. (min)

STK

pris 30

Placering af kummerne Regulering og plante klargøring (muld ect.) t 9375) Total pris S

30

DKK 10 80 kr. 157.765,00 80 80 kr. 65.625,00 kr. 223.390,00

kr. 53.255,00 FASE 1 kr. 426.040,00 kr. 113.400,00 kr. 96.600,00 kr. 636.040,00

11 kr. 16.800,00 17 kr. 19.200,00 7 kr. 13.200,00 4 kr. 7.800,00 8 kr. 8.200,00 3 kr. 1.500,00 7 kr. 43.200,00 kr7 22 800 00 kr. 22.800,00 8 kr. 0,00 40 kr. 0,00 10 kr. 0,00 kr. 132.700,00

kr. 46.200,00 kr. 54.400,00 kr. 46.200,00 kr. 10.400,00 kr. 32.800,00 kr. 1.500,00 FASE 2 kr. 60.900,00 kr 26 600 00 kr. 26.600,00 kr. 93.600,00 kr. 40.000,00 kr. 40.000,00 kr. 232.800,00

STK Pris STK kr. 5.325,50

ALT pris 30

kr. 2.500,00

30

kr. 4.200,00 kr. 3.200,00 kr. 6.600,00 kr. 2.600,00 kr. 4.100,00 kr. 500,00 kr. 8.700,00 kr 3 800 00 kr. 3.800,00 kr. 11.700,00 kr. 1.000,00 kr. 4.000,00

4 6 2 3 2 3 6 6 7 0 0

M: Tørrestativerne Bænke (kæmpe gynger) Espalier med 9 lodrette wirer Espalier med 18 lodrette wirer Espalier / minitørrestativ m. 3 vandrette wirer Nye tørresnorer 6 rækker i hvert stativ Hængekøjer Solsejl sæt (1 horisontal 1 vertikal) rabat 1500 per sæt Formatering stativ + ny pæl til solsejl Formatering stativ + ny pæl til solsejl Fast Grill Løse flytbare stole Løse borde Total pris M S: Stier Rydning af eksiterende buske og krat Etablering af eng beplantning Anlægning af stenmelssti Total pris L Vederlag rådgiver for ansøgning og workshop Total pris for S, M, L: Moms 25% Total inkl. Moms 10

4 6 2 3 2 3 6 6 0 0 0

Gave AB Gave AB Gave AB

kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 42.000,00 kr. 398.090,00 kr. 99.522,50 kr. 497.612,50

kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 42.000,00 kr. 1.130.640,00 FASE 3 kr. 282.660,00 kr. 1.413.300,00

Fase 1 påbegyndes i august i år med rydning af eksisterende buske/hække. Der etableres en bund af enggræsser, urter samt blomster , hvor der før bare var græsplæne. Til sidst etableres stien som løber ned midt i gårdrummet, “lommer” de små pladser samt markeringerne på de eksisterende belægninger som inviterer indenfor. Fase 1 som er en del af helhedsplanen forventes klar november 2013

kr. 159.765,00

FASE 2: “DEN VILDE IDÉ” (M+L) kr. 75.000,00 (mulig raba Projekt start december 2013 med bestillkr. 234.765,00 ing af microhaver og sejl som produceres til gårdene. I februar placeres microhaverne og gøres planteklare, ligeledes monteres wirer og andet nyt beslag på tørrestativerne. Eks. kr. 16.800,00 tørrestativer males start april 2014 (alt efter kr. 19.200,00 vejrforhold). Der plantes klatreplanter i marts. kr. 13.200,00 Beboerdag med renovering af eksisterende kr. 7.800,00 havemøbler til de ny rum ved tørrestativerne kr. 8.200,00 bliver to dag midt i april 2014. Placering af sejl start maj 2014 (vil blive sat op hvert år i maj kr. 1.500,00 og tages ned i september samme år alt efter kr. 52.200,00 (u. rabat) vejret). kr 22 800 00 kr. 22.800,00 “Den vilde idè” forventes klar til brug senest kr. 81.900,00 drift ? ultimo juni 2014. kr. 0,00 drift kr. 0,00 drift FASE 3: GÅRDGUIDEN

kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 0,00 kr. 42.000,00 kr. 500.365,00 kr. 125.091,25 kr. 625.456,25

Der nedsættes en arbejdsgruppe der i løbet af 2014-15 til udarbejde en gårdguide samt informationsmateriale. Og hvis alt går godt kan man kun håbe at planen udvikler sit fulde potentiale over de næste 8 år og i 2020 står som et aktivt blomstrende eksempel på hvordan , en “død” gård kan forvandles til et levende engagerende miljø.


2


kontaktpersoner Bodil Anakjær Nielsen Valdemarsgade 3.st. 6700 Esbjerg tlf.: 27242255 e-mail: bodilankjaer@gmail.com

Arbejdernes Boligforening Kirkegade 55 6700 Esbjerg tlf.: 75128544 e-mail: jk@abesbjerg Mer akiteur  hverdgen!

www.movearkitektur.dk


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.