MoroSystems Culture Book 2016

Page 1

POKROK SKRZE SPOLUPRÁCI

1


JSME ČESKÁ SOFTWAROVÁ FIRMA

10

75+

120

úspěšných let na trhu

dokončených projektů

skvělých spolupracovníků


4

5


00

CO TĚ ČEKÁ

6-9

01

PROČ VZNIKLA TATO KNIHA

10 - 13

02 NÁŠ PŘÍBĚH

14 - 17

03 NAŠE POSLÁNÍ

18 - 21

04 JACÍ JSME

22 - 25

05 CO U NÁS NAJDEŠ

26 - 27

06 JAK BÝT SPRÁVNÝM MOROSYSTEMÁKEM

28 - 109

07 NAŠE PŘÍBĚHY


01

PROČ VZNIKLA TATO KNIHA

8

Protože rosteme. Už nejsme malá softwarová firmička. Letos je nás více než 120. Pracujeme na světových projektech, o kterých často nemůžeme mluvit. Jsme tak trochu jako James Bond. Dlouho jsme se ptali sami sebe, jak můžeme oslovit nové kolegy a zákazníky? Co jedinečného jim můžeme nabídnout? Odpověď je jednoduchá. Naše přátelství, lidský přístup, vzájemnou toleranci a respekt, které jsou nedílnou součástí naší firemní kultury, jejíž manifest právě držíte v ruce.

Jak to celé začalo? Na konci roku 2013 nás bylo 62. Měli

mění. Uvědomili jsme si, že jsme ztratili přímý kontakt s kole-

jsme kanceláře v Brně, Hradci Králové, Bratislavě a řadu ko-

gy. Rozhodli jsme se proto najít nástroj, který by nám umož-

legů na homeoffice či přímo u zákazníků. Řešili jsme velké

nil firmu řídit. Tím nástrojem se ukázaly být společné hodno-

projekty pro světové značky. Zkušené kolegy jsme povýšili

ty, které nám umožňují budovat firmu postavenou na lidech

na vedoucí týmů a hledali jsme nové kluky a holky se stej-

a jejich schopnostech namísto hromady procesů a nařízení.

ným nadšení, jako bylo to naše. Cítili jsme, že se naše firma

Společně s vedoucími našich týmů jsme identifikovali hod9


noty a základní principy, na kterých je naše firma postavena. Vše jsme sepsali do Culture Book 2014. Tak vzniklo MoroSystems, pokrok skrze spolupráci. Letos jsme se každého MoroSystemáka zeptali, jaké jsou podle něj silné a slabé stránky firmy a co pro něj znamenají firemní hodnoty, v něž věříme, podle kterých žijeme a hlásáme je kolem sebe do světa. Zajímalo nás, proč by někomu doporučili naši firmu a jaký by podle nich měl být správný MoroSystemák. Dlouho jsme všichni společně na toto téma diskutovali a postupně dali všechno dohromady. Nechceme totiž do světa vypustit nic, co není pravda. K čemu jsme došli, si přečtete v tomto manifestu naší firemní kultury. Jsme přesvědčeni, že po přečtení této knihy budete naprosto přesně vědět, co od nás můžete čekat. Rozhodnutí, zda chcete být součástí našeho týmu nebo jestli nám svěříte realizaci svého projektu, je jenom na vás. Nahlédněte do nitra naší firmy! Přejeme vám zajímavé čtení. Tomáš a Standa zakladatelé společnosti

10

11


02

NÁŠ PŘÍBĚH

12

MoroSystems jsme založili na podzim roku 2006 jako reakci na zvýšenou poptávku po našich službách. Od začátku budujeme firmu založenou na lidech a jejich schopnostech. Vytváříme prostředí, které podněcuje spolupráci a otevřenou diskuzi. Smlouvy podepisujeme podáním ruky a sliby plníme nejen o Vánocích.

První zkušenosti jsme začali sbírat v roce 2004. V tomto

Od začátku nám bylo jasné, že dělat webovky nebude to

roce jsme poskytovali služby pod značkou JavaWeb.biz.

pravé. Bavily nás informační systémy s pokročilou logikou

Tehdy jsme ještě chodili na školu a podařilo se nám skvěle

a perfektně vyladěným uživatelským rozhraním. Vsadili jsme

skloubit teorii a praxi.

proto na platformu Java / JEE, která je podle nás nejvhodnější platforma pro tvorbu podnikových informačních sys-

Poznatky získané ze školy a samostudia, které pro nás bylo

témů, webových aplikací a portálů.

a stále ještě je přirozeným způsobem získávání nových informací, jsme ihned aplikovali v praxi. V noci jsme studovali

Nebáli jsme se experimentovat a zkoušet cutting-edge

a ve dne pracovali, abychom splnili závazky dané našim zá-

technologie. Ty, které se nám osvědčily, jsme si perfektně

kazníkům. Bylo to období formování našich hodnot, na nichž

osvojili a využili je ve svých projektech. Všechna naše řešení

je společnost postavena dodnes.

jsou mistrovská díla postavená na těch nejlepších technologiích na trhu. 13


Rok za rokem jsme rostli a získávali zkušenosti. Když jsme něco slíbili, splnili jsme to. Když jsme udělali chybu, poučili jsme se z ní. Vztahy se zákazníky i kolegy jsme vždy stavěli na důvěře a loajalitě. Nikdy bychom nedodali službu, o níž bychom si mysleli, že není pro našeho klienta ta nejlepší. Od roku 2010 pomáháme našim zákazníkům zlepšovat spolupráci a komunikaci pomocí implementace Atlassian nástrojů. Sami je ve firmě intenzivně využíváme. Přestože máme kanceláře ve čtyřech městech a řadu kolegů na home office, umožňují nám tyto nástroje efektivní komunikaci a spolupráci. Letos, v roce 2016, slavíme 10 let výročí od založení firmy. Je nás více jak 120. Máme perfektní znalosti, zkušenosti a historii, na kterou můžeme být hrdí. Stále pracujeme s nasazením a entuziasmem a plníme to, co klientům slíbíme. Už na to nejsme sami. Máme kolem sebe partu špičkových a talentovaných kolegů, kteří věří, že to, co dělají, má smysl. Nejen pro nás, jako pro firmu, nejen pro spokojeného zákazníka, ale i pro ně samotné. Realizují se. A to je z našeho pohledu to nejlepší, co jim můžeme nabídnout.

14

15


03

NÁŠE POSLÁNÍ

16

Pokrok skrze spolupráci

The most powerful force ever known on this planet is human cooperation ― a force for construction and destruction.” Jonathan Haidt

Jsme přesvědčeni o tom, že technologie, umění a věda vznikají nejlépe v kooperativním prostředí. Lidé se rodí s odlišným nadáním, různou inteligencí a schopnostmi, ale pouze v nesobeckých společenstvích dokážou tyto své talenty rozvinout k dokonalosti. Spojujeme nejtalentovanější a nejschopnější jednotlivce v oblasti informačních technologií do jednoho funkčního celku. Jeho smyslem je přinášet svou odbornost jiným a pomáhat jim lépe naplňovat jejich potenciál.

17


Mistrovství díky znalostem

Ovládáme informace

If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.“ Isaac Asimov

As technology accumulates and people in more parts of the planet become interdependent, the hatred between them tends to decrease, for the simple reason that you can‘t kill someone and trade with him too.” Steven Pinker

Při naší práci v první řadě dbáme na vysokou úroveň znalostí. Cíleně si vybíráme potenciální technologie, které dokonale ovládneme, nesnažíme se znát vše. Díky otevřenosti k pozitivní i negativní zpětné vazbě vytváříme prostředí, ve kterém

Lidstvo za posledních 200 let nejvíce posunul masivní rozvoj průmyslu a technických oborů. K tomu bylo zapotřebí rychlé

lidé rychle odhalují chyby a efektivněji se posouvají.

ovládnutí informací vedoucí k vyšší vzdělanosti, větší efek-

Svým přístupem řešíme nedostatek vědomostí v oblasti ná-

stálému pokroku přispíváme vytvářením snadného přístupu

vrhu a realizace softwarových řešení na straně klientů. Díky rozsáhlé znalostní bázi se nám daří lépe zvládat projekty a nalézat vyhovující postupy.

tivitě práce a ke snížení počtu válečných konfliktů. K neuk informačním technologiím. Proto se zabýváme jak prací na softwarových projektech jiných firem, tak vývojem vlastního softwaru. Na základě odborných konzultací dokážeme vždy navrhnout řešení, které je jednoduché, přehledné a funkční.

18

19


04

Pracujeme na sobě. Nic nás nezastaví.

Držíme slovo. Vždy a za každou cenu.

Máme talent, nasazení, vytrvalost a vůli. Dokážeme úspěšně

Co slíbíme, to splníme. Naše slovo je víc než smlouva. Nikdy

dokončit každý projekt. Přemýšlíme o tom, co děláme. Jsme

se nespokojíme s poloviční kvalitou a nedokončenou pra-

schopni věci domyslet. Máme touhu excelovat. Neustále na

cí. Zakázky dodáváme v dohodnuté kvalitě. Vždy usilujeme

sobě pracujeme. Nebojíme se výzev. Naučíme se, co je tře-

o maximum. Když něco nejde podle plánu, ihned komuniku-

ba. Vždy hledáme řešení, ne výmluvy. Naším vzorem je Roc-

jeme. Jsme otevření. Hrajeme fér.

JACÍ JSME

20

ky Balboa. Nevzdáme se. Nikdy.

21


Hrajeme jako tým. Jeden za všechny a všichni za jednoho.

Změny vnímáme jako příležitosti, nikoli překážky.

Důvěra a loajalita je pro nás základ pevného vztahu.

Vytváříme prostředí založené na lidech.

To, co děláme, je více než práce. Je to náš život, naše po-

Život je neustálá a nikdy nekončící změna. Pro nás to zname-

Důvěra a loajalita pro nás není něčím navíc. Je základ-

Spolupráci stavíme na lidech a jejich schopnostech, nikoli

slání. Očekáváme od sebe nadšení a zápal. Jsme kolego-

ná nekonečně mnoho příležitostí pro zlepšení jednotlivců,

ním stavebním kamenem našeho vztahu s klienty i kolegy

na pravidlech a procesech. Budujeme přátelské prostředí

vé i kamarádi. Záleží nám na sobě. Vzájemně si pomáháme

našich produktů, služeb i firmy a jejího okolí. U nás má každý

a principem, jak o vztazích přemýšlíme. Neustále pracujeme

založené na lidském přístupu, vzájemné toleranci a respek-

a můžeme se na sebe spolehnout. Jsme schopni převzít

příležitost být iniciátorem změny. Je na každém z nás, jaké

na rozvoji vzájemných vztahů. Nehledáme krátkodobá ví-

tu, ve kterém se dohody podepisují podáním ruky a sliby se

zodpovědnost nejen za svou práci, ale i za práci celého

úlohy se zhostí.

tězství. Usilujeme o dlouhodobé vyrovnané vztahy s kolegy

plní nejen o Vánocích. Podporujeme týmovost a respektu-

i klienty.

jeme individualitu. Vždy hledáme cesty k „ano“ a dokážeme

týmu. Táhneme za jeden provaz. Společně sdílíme úspěchy i neúspěchy, pracujeme a bavíme se. V práci i mimo ni.

se na všem dohodnout. Chováme se tak k sobě navzájem i k našim partnerům a klientům.

22

23


05

CO U NÁS NAJDEŠ

24

Skvělou atmosféru, fajn lidi a otevřený partnerský přístup.

Neformální přátelské pracovní prostředí.

Zní to skvěle? Je to skvělé! Nejsme jen kolegové, jsme i ka-

Nejsme korporát, ani neholdujeme byrokracii. Firmu stavíme

marádi. Čas spolu netrávíme pouze v práci, ale rádi si spolu

na lidech a jejich schopnostech. Změny a rozhodnutí děláme

zajdeme na pivko nebo podnikneme nějakou akci.

do druhého dne. K práci získáš vše, co budeš potřebovat. Pracujeme s moderními nástroji ve vyladěném vývojovém prostředí. Preferuješ Dell nebo Mac? Linux, Windows nebo Mac OS? Vyber si to, co ti nejvíc vyhovuje.

25


26

Svobodu a zodpovědnost.

Různorodé projekty.

Mnoho rituálů.

Zaujali jsme tě?

Dva klíčové principy, na kterých je naše firma postavena.

Každý projekt, na kterém pracujeme, je jiný. Různá zadání,

Společně slavíme každé narozeniny a navzájem se vzdělá-

Napiš nám na ahoj@morosystems.cz

Cest k naplnění cílů je mnoho. U nás ti nebudeme diktovat,

postupy, technologie. Našimi klienty jsou české i meziná-

váme v rámci MoroSnídaní. Účastníme se fotbalových, volej-

a stav se u nás na nejlepší kávu široko

kterou z nich se máš vydat. Pokud se rozhodneš jít vlast-

rodní firmy, pro které děláme zajímavou a smysluplnou prá-

balových i squashových turnajů, běháme pro Světlušku, po-

daleko!

ní cestou, můžeš. Nesvážeme tě nesmyslnými nařízeními

ci. Abychom ze sebe dostali to nejlepší, neustále na sobě

chutnáváme si na svatomartinské huse nebo si ukazujeme

a pravidly. Je jen na tobě, co dokážeš a jak rychle se prosa-

pracujeme. Toužíme po tom učit se nové věci, nebojíme se

fotky z dovolené. Díky MoroKilometrům měříme, kolik jsme

díš. Rádi tě podpoříme. Společně tvoříme tým a víme, že se

výzev a změny jsou náš každodenní chleba.

toho všichni za celý rok uběhli a ujeli na kole nebo in-linech.

na sebe můžeme spolehnout a obrátit s prosbou o pomoc

Pravidelně pořádáme MoroTýmování. V pátek mluvíme ang-

nebo radu.

licky. A to není ani zdaleka vše.

27


06

JAK BÝT SPRÁVNÝM MOROSYSTEMÁKEM

28

Správný MoroSystemák přemýšlí o tom, co dělá,

Odmítáme pracovat s arogantním sólistou, ředite-

a když něco slíbí, tak to splní. Dá se na něj spoleh-

lem zeměkoule nebo neloajálním člověkem s paten-

nout. Je samostatný, chce na sobě pracovat a něče-

tem na rozum, který na všem hledá chyby. Člověk,

ho dosáhnout. Hraje fér, je otevřený, tolerantní a re-

který nehraje fér a chce vyhrávat na úkor ostatních,

spektuje ostatní. Baví jej, co dělá. Je přátelský a chce

nemá u nás ve firmě místo.

spolupracovat. Je ochotný převzít zodpovědnost za práci svoji i týmu. Přemýšlí a zajímá se o to, co dělá. Hledá souvislosti. Když něco neví, tak se zeptá. Je otevřený novým myšlenkám, změnám a zpětné vazbě. Je radost s ním pracovat. Jak říkají kluci v Bratislavě: „Taký týpek, no.“ 29


07

NAŠE PŘÍBĚHY

30

Radek CTO

Letos je to pro mě těžko uvěřitelných 10 let, kdy jsem při studiu

mohu vždy spolehnout, a kde mohu řešit jakékoliv pracovní i ži-

druhého ročníku vysoké školy oslovil firmu MoroSystems, dostal

votní situace. Já osobně se už moc těším na další desítky let a to,

šanci a stal se jedním z prvních MoroSystémáků.

co nám přinesou.”

Mám za tu dobu spoustu vzpomínek. Jak jsme pracovali v pronajaté chatce na Seči na projektu, jak jsme šli poprvé za naším důležitým zákazníkem a nevěděli, že z toho bude začátek 8 let trvající spolupráce, jak jsem otevíral kanceláře v Hradci a viděl poprvé moje nové kolegy a nynější kamarády, nebo jak jsem poprvé letěl za zákazníkem do USA. Za ty roky se mnoho změnilo – z pěti nás je přes 120, z práce z domova jsou pohodlné kanceláře s kvalitním zázemím, z malých projektů se staly velké a ze zodpovědnosti za sebe se stala zodpovědnost za týmy. To nejdůležitější však zůstalo stejné – to jak funguje MoroSystems uvnitř. MoroSystems je pro mě součást života a rodina, na kterou se

31


Michal

Martin

Atlassian Competency Leader

Senior Java Developer

Mnohdy rád vzpomínám na mé začátky spolupráce s MoroSys-

není problém a bez problémů se mohu bavit s kýmkoliv o čem-

tems. Na probdělé noci, kdy jsem se učil technologie a pracoval

koliv. To je důvod, proč je MoroSystems hluboko v mém srdci

na projektech, protože přes den nezbyl čas kvůli studiu. Praktic-

a společnost vnímám jako součást mě samotného.

ky okamžitě mě strhly technologie i projekty. Když se tímto smě-

32

Môj príbeh začal pred cca 8,5 rokmi, keď som prvýkrát kontakto-

Napríklad prvýkrát som videl svojich kolegov až skoro po roku

val MoroSystems. Vtedy to ešte bola mala firmička s menej ako

spolupráce, pretože som spolupracoval externe a v tej dobe sa

10 ľuďmi a neexistovali žiadne kancelárie. V tej dobe som mal

ešte žiadne sociálne akcie neorganizovali.

za sebou len základy jazyka Java, ktoré do mňa vliali na vyso-

rem ohlížím, tak vím, že to kouzlo nebylo pouze technologické

Těším se tedy na další projekty a příležitosti, které přinese bu-

kej škole. O Springu a Hibernate som nemal ani poňatia. Pohovor

Môj vývoj napredoval ruka v ruke s rozmachom firmy. Za ten čas

nebo že by projekty byly tolik výjimečné. To kouzlo, kterému jsem

doucnost.”

v podstate ani nebol, rovno som bol vrhnutý na skúšobný projekt,

som získal veľké množstvo skúseností pri vývoji veľkých projek-

propadl bylo především o lidech s kterými jsem se na všem mohl

ktorý mal odradil všetkých záujemcov, ktorí to s MoroSystems

tov, stretol som veľké množstvo rôznych ľudí a podarilo sa mi

podílet. Již tenkrát ve firmě platily naše firemní hodnoty a tým se,

nemysleli vážne. Na úspešné zvládnutie tejto skúšky bolo veľmi

precestovať kus sveta.

i přes nezkušenosti, vyznačoval velkou profesionalitou.

dôležité okamžite nasať veľké množstvo informácií, aby som dohnal deficity, ktoré som na poli technológii mal. Napokon sa mi

Keď sa teraz pozriem na MoroSystmes po viac ako 8 rokoch vi-

Jak firma rostla, rostl jsem s ní. Přicházely stále nové výzvy, díky

to aj podarilo, a preto som vstúpil do malej „rodinnej“ firmy, kde

dím veľmi komplexnú a flexibilnú štruktúru plnú mladých a hlav-

kterým jsem se stále měl co učit. Měl jsem tu příležitost vyzkou-

každý každého poznal a každý vedel všetko o všetkých projek-

ne šikovných ľudí. Som rád, že som mohol a môžem byť súčasť

šet pracovat v různých pozicích na různorodých projektech.

toch. Moje začiatky a celkovo začiatky firmy vyzerajú o to úsmev-

firmy, a už sa teším, ako bude príbeh pokračovať ďalej. Ak vývoj

A musím říct, že to byla parádní jízda.

nejšie, keď sa teraz pozriem na MoroSystems ako firmu, ktorá

firmy pôjde podobnou rýchlosťou ako doteraz, tak sa rozhodne

zamestnáva viac ako 100 ľudí, spolupracuje na nadnárodných

máme na čo tešiť!“

Nejlepší na všem je, že i nyní je v mých očích firma stejná jako

projektoch a má prepracované firemné štruktúry. Som rád že

v „punkových“ začátcích. Je to především o duchu, který se na-

som mohol byť svedkom vývoja firmy, je to unikátna skúsenosť,

příč nese, o nasazení, přátelské atmosféře a prostředí, kde nic

ktorú si veľmi cením. Prinieslo mi to kopu úsmevných momentov.

33


David

Michal

Michal

Lukáš

Java Developer

Senior Java Developer

Analyst / Consultant

Java Developer

V roce 2007 jsem jako už ne úplně čerstvý absolvent hledal způsob, jak získat nějaké zkušenosti s vývojem J2EE aplikací na re-

Do MoroSystems som sa dostal viac-menej náhodou. Po odchode z nemenovanej korporácie som si práve hladal prácu.

Koncom roku 2010 som sa rozhodol, že nechcem už ďalej pracovať vo veľkej korporácii, kde si vedenie prestalo vážiť zamest-

Po škole jsem pracoval ve třech firmách a po obrovském lidském zklamání z toho, jestli takto fungují všichni nebo jsem měl

álných projektech. Při procházení různých tutoriálů na internetu

Vtedy moja priateľka (teraz moja manželka) našla inzerát, kde

nancov, a rozhodol som sa pre zmenu. S MoroSystems som

jen štěstí, jsem dostal tip od bývalých kolegů na firmu Moro-

jsem narazil na diplomovou práci několika studentů, která po-

hľadali externého Java vývojára. Zaujala ma možnosť vzdia-

sa dohodol veľmi rýchlo a som rád, že sa tak stalo. Našiel som

Systems, která v té době chystala otevření pobočky v Hradci.

jednávala o frameworku Spring. Popis mne zaujal, a když jsem

lenej spolupráce, ktorá v tej dobe, a vlastne ani teraz, nie je

tu nielen partiu super ľudí, s ktorými sa rád schádzam v prá-

Po pohovoru s majitelem, který probíhal po Skype, jsem přišel

na stejných webových stránkách našel i nabídku práce pro fir-

úplne bežná. Páčili sa mi hodnoty, projekty a otvorené rýchle

ci aj mimo nej, ale tiež skupinu špičkových IT špecialistov, od

do kanceláře, kde se montovaly stoly, a hned od začátku pa-

mu MoroSystems na projektech využívajících Spring, hned jsem

jednanie. Po niekoľkých emailoch s Tomášom sme sa dohodli

ktorých som sa veľa naučil.

novala přátelská a uvolněná atmosféra, na kterou jsem nebyl

zareagoval. Několik dalších měsíců jsem strávil se skupinou

na mesačnej „skúšobnej“ spolupráci a teraz je z toho už viac

stejně nadšených kolegů, které jsem sice naživo nepotkal, ale

ako 7 rokov.

zvyklý. Tato atmosféra zůstala stále nezměněná i po letech Za tie roky sa v MoroSystems veľa zmenilo. Narástol počet ko-

a já jsem rád, že existuje firma, kde se vše řeší na rovinu, féro-

legov a s tým aj priestory, otvorili sme nové kancelárie v Prahe

vě, lidsky a hlavně, že jsem tu firmu našel a dostal příležitost

Počas tohto obdobia som sa podieľal na vývoji alebo servise

a Bratislave, z lokálnych projektov sme prešli na celosvetové. Čo

zde již tolik let pracovat na super projektech ne s kolegy, ale

O pět let později jsem hledal zaměstnání, a i když jsem měl další

viac ako 30 projektov. Boli medzi nimi projekty pre malých zá-

však zostalo je rodinná atmosféra a výborná partia.

s kamarády.“

nabídky, rád jsem se přidal k MoroSystems už na plný úvazek.

kazníkov, ale aj pre veľké nadnárodné spoločnosti, od systé-

Firma se mezitím rozrostla, ale původní nadšení a přátelská at-

mov určených pre firemný intranet až po tie najznámejšie na

Viaže sa k tomu veľa spomienok – prvé skúsenosti s vývojom

mosféra zůstala. V MoroSystems se můžu spolehnout, že mi ka-

českom internete, od užasných technologických hračiek až po

Android aplikácií, spolunažívanie v byte v Prahe, kde sme praco-

ždý pomůže s problémy, které mě při práci potkají, a stejně tak

mission critical systémy. Hoci boli velmi odlišné, všetky mali

vali na projekte, cesty do USA, vývoj a úspešné nasadenie rie-

se snažím pomáhat i já.“

niečo spoločné. Boli zaujímavé, poskytovali obrovský priestor

šenia, ktoré pozitívne ovplyvňuje životy stámiliónov ľudí. Teším

na profesionálny rast a hlavne na nich pracovali super ľudia.“

sa na to, čo nám prinesie ďalších 10 rokov.“

při práci jsme komunikovali přes skype a užili si i dost legrace.

34

35


Pavel

Luboš

Solution Architect

Software Development Manager

Moje první opravdová práce v IT přišla po dokončení studia na

Rychle po nástupu jsem se dostal do klíčové role na náročném

vysoké škole. Začal jsem jako programátor v jedné renomované

projektu a bylo pro mě těžké se s takovou odpovědností vyrov-

firmě a strávil tam necelé 3 měsíce. Pracovní prostředí i celko-

Ajťákem jsem se stal náhodou... Přihlášku na AI na FIM UHK jsem

programátor do menšího projektu, který nyní po 7 letech vývoje

si dal jenom jako nouzovku, pokud bych se nedostal na medinu

ovlivňuje nakupování v obchodech po celém světe. Díky svým

nat. Projekt však skončil úspěchem a já se hodně naučil. Když

nebo farmačku, kam mně to během studia na gymplu nejvíce

komunikačním schopnostem jsem získal možnost vyzkoušet si

vý přístup mě dusil a rychle jsem dospěl k závěru, že takovouhle

už jsem si myslel, že mě v práci nic nepřekvapí a vše se zdálo

táhlo. S odstupem času jsem rád, že to takto dopadlo a stal jsem

i roli školitele, a to nejenom v ČR. Protože úplně nemiluji cestová-

práci dělat nechci. Několik měsíců jsem poté hledal, něco málo

snadno řešitelné a uchopitelné, stalo se to znovu. Přišel nový

se ajťákem. Neumím, ale chci... MoroSystems je v podstatě moje

ní, dohodli jsme se, že to pro mě není ideální a stal jsem se team

zkusil a dokonce uvažoval o úplné změně oboru, až mě oslovil

projekt, ještě mnohem větší a náročnější a mnoho z nás mu mu-

první opravdové zaměstnání, kam jsem životopis poslal na dopo-

leaderem na výše zmíněném projektu. Od roku 2016 působím

inzerát firmy MoroSystems.

selo obětovat opravdu hodně. I tenhle projekt jsme však zvládli

ručení svého kamaráda.

v MoroSystems jako branch manager a mám na starosti chod

a já si uvědomil, že nic jiného, než přijímání takových výzev, mě Pohovor proběhl velmi neformálně přes Skype, byl jsem přijat

nemůže posunout o tolik dál.

a rozhodl jsem se dát IT v mém životě ještě jednu šanci.

jsem byl u otevírání naši hradecké pobočky (jedné místnosti

Branch manager... je ale pro mě pouze název pozice. Já pořád

5 × 5 m :-)) Jsem rád, že u pohovoru nebyl kladen důraz na moje

vidím jen náš kamarádsky kolektiv a dobrou partu lidí, která spolu

Do MoroSystems jsem nastoupil v době, kdy firma otevřela svou

dosavadní (ne)znalosti a (ne)zkušenosti, ale spíše na to, jaké má

umí spolupracovat, inspirovat se a vyvíjet skvělý software.“

pobočku v Hradci Králové. V Hradci nás tehdy bylo 6 a celá fir-

člověk vlastnosti, jak se chová a na to, že má chuť něčeho dosáh-

ma čítala nějakých 20 zaměstnanců. Dnes nás v Hradci sedí 30

nout a pracovat na sobě. Klikač, programátor, školitel, manager...

a celkem je nás už kolem 120, přesto stále každý den cítím to, co

Neznalý jakýchkoliv klávesových zkratek, byl můj hlavní pracovní

dělá práci v MoroSystems tak výjimečnou – přátelský duch, ne-

nástroj myš. Naštěstí díky trpělivosti a podpoře od mých zku-

formální atmosféra, svoboda, důvěra, příležitost dělat velké věci,

šenějších kolegů jsem zanedlouho objevil i klávesnici a to, jak

přijímat výzvy, prosadit se a růst.

dělat věci efektivněji a rychleji. Okamžitě jsem se zapojil jako

Proto jsem tu a čelím výzvám s týmem MoroSystems.“

36

naší hradecké pobočky. Pozvánka na pohovor přišla obratem, vše klaplo a zanedlouho

37


Bára

Pavel

Jirka

BackOffice Manager

Java Developer

Team Leader & Senior Java Developer

Do MoroSystems jsem nastupovala před více jak pěti lety. Tenkrát nás bylo okolo dvaceti. Dnes je nás o sto více a jsem pře-

Firma MoroSystems mě přijala jako nezkušeného juniora před čtyřmi lety, kdy jsem sháněl přivýdělek v oboru ke studiu na vy-

Když jsem před téměř 5 lety hledal při návratu do rodného kraje

celářích s komfortním servisem. Už se v hospodě nevejde celá

novou práci, oslovil jsem hned několik firem. Ale pouze z Moro se

kancelář k jednomu malému stolu. Už nám nestačí jedna konvice

svědčena, že toto číslo není konečné. Hořím zvědavostí, kolik

soké škole. Z práce na částečný úvazek se během krátké doby

během hodiny ozval přímo jeden z majitelů s tím, že se sejdeme

kávy na celý den. Taky už nemáme konvici, ale výkonný kávovar.

nás bude za rok a kolik za pět let. Jsem moc ráda, že mohu být

stal nejen plný úvazek, ale hlavně záliba, koníček.

v kavárně a určitě se domluvíme. Domluvili jsme se velmi rychle

To hlavní je ale stále stejné – špičková parta a výborná pracovní

a věděl jsem, že na pohovory do dalších firem už ani nemá cenu

atmosféra.“

součástí tak skvělého a dynamicky se rozvíjejícího týmu.“ Za dobu u MoroSystems jsem se lecčemu přiučil, poznal nové

chodit.

technologie, našel nové kamarády a vybojoval si důvěru, díky které jsem pracovně procestoval spousty okolních, ale i vzdá-

Prvním seznámením s firmou pro mě byl vánoční večírek, který

lených států.

se velmi vydařil, a tak jsem už měsíc před nástupem věděl, že v Moro bude super parta.

Říká se, že po pěti letech by měl člověk změnit zaměstnání. Blbost! Pokud jste ve skvělé firmě, kde nic není nemožné a na

Již po měsíci jsem měl první možnost pracovat na novém zají-

většině věcí se dá domluvit, v kanceláři vás denně čeká parta

mavém projektu v oblasti bezhotovostních plateb, kde jsem se

přátel, není ke změně důvod. Takovou firmu by opouštěl oprav-

kromě vývoje podílel aktivně i na návrhu. Takových špičkových

du jenom blázen.“

projektů pak byla celá řada a nikdy mě nepřestaly bavit. Moro se za tu dobu hodně změnilo. Už nesedíme v těsné kanceláři vedle call centra, ale v prostorných klimatizovaných kan-

38

39


40

41


Tom

Kuba

Senior Java Developer

Java Developer

Do firmy jsem se dostal tak, že jsem po zkušenostech s projekty

A začátky jakéhokoli projektu nebo aplikace jsou vždy nejzají-

v PHP na volné noze hledal zkušenosti s Javou (kterou jsem se

mavější, ale zároveň i nejděsivější a nejkritičtější chvíle. První

učil ve škole a líbila se mi jako jazyk – jaký jazyk není příjemný,

Když jsem na konci čtvrtého ročníku začal hledat zajímavé místo

Jednoznačně nejvíc u mě ovšem Moro boduje přátelským pří-

na půl úvazku, potkal jsem na semináři spolužáka Pavla Stárka,

stupem všech kolegů včetně vedení. Myslím, že není tolik spo-

nadechnutí dává hlavní tvar budoucímu výsledku, ale i vývoji.

který se mi zmínil, že zrovna nastoupil do firmy, MoroSystems,

lečností, kde můžete jít s majiteli po práci na volejbal a potom

když kde člověk z PHP?) a MoroSystems zrovna měli, jako jedni

V této fázi, oproti pozdějším, mají rozhodnutí, nastavení a kód

kde je to prý v pohodě. V té době jsem za sebou měl již několik

ještě skočit do hospody na pivo. Moro takovou společností je!“

z mála tehdy, inzerát na práci právě v Javě. Na pohovoru s To-

tendence se šířit jako lavina. Takovéto prostředí vyžaduje rychlé

pohovorů, a i když jsem o MoroSystems nikdy předtím neslyšel,

mem jsem tehdy rovnou řekl, že s Java EE zkušenosti nemám

změny, občas i obraty o 180°, ať už v technologiích nebo přístu-

řekl jsem si, že mě ještě jeden pohovor nezabije. Mým plánem

a právě proto se hlásím, nicméně mám obecně zkušenosti s vývo-

pu, a když se u toho ještě s kolegy v práci nebo mimo můžete

bylo najít si vhodné místo na dva roky a díky němu získat dobré

jem webů. No, a od té doby dělám ve firmě na různých projektech

zasmát, dostaneme velice příjemné neformální prostředí u nás

reference do životopisu.

v různých technologiích, a tíhne to spíš čím dále více k front-en-

v MoroSystems.

du (dílem i proto, že věci jako CSS/Javascript na mě vždycky propadly, když je nikdo nechtěl dělat ). Díky tomu, že firma dělá outsourcing vývoje, znamená to, že se

V MoroSystems jsem už přes čtyři roky. Během této doby se mě V budoucnu mě tedy nikdo do velké firmy nebo korporace, kde

už mnoho lidí ptalo na obvyklou otázku – jak je v práci? Pokaždé

se tyto principy a atmosféra ztrácí, nedostane.“

si v duchu říkám, jakou mám kliku, že jsem našel super job na první dobrou, a na otázku odpovídám, že se mám skvěle.

nevyvíjí žádný velký produkt za spoustu let, ale často spíš více

42

menších projektů, v různých technologiích a přístupech – dle

Za ty čtyři roky jsem pracoval na projektech nejen pro tuzemské,

toho, co se hodí či zákazník vyžaduje. Taky to znamená, že když

ale i pro zahraniční zákazníky, a dokonce jsem se dvakrát podíval

je někdy nějaká méně zábavná zakázka, nebude trvat několik let,

do Austrálie. Díky zkušeným odborníkům (dnes již mým přátelům)

než se z toho člověk dostane, ale zase bude něco nového.

jsem se toho spoustu naučil.

43


Roman

Pavel

Java Developer

Java Developer

V současnosti jsem Java developerem na plný úvazek a součástí

bych mohl napsat, že jsem součástí party už od roku 2012. Osud

skvělého týmu. Od doby, co jsem nastoupil, jsem vystřídal něko-

tomu chtěl, abych v Moru pracoval a vše zařídil o rok později, kdy

lik zajímavých projektů, slavil nemálo osobních i firemních úspě-

jsem nastoupil jako junior Java developer na částečný úvazek.“

Můj příběh v MoroSystems se začal psát před čtyřmi lety. Tehdy

Od té doby uběhla spousta dní. Firma už dávno nemá jen dvě

jsem se, ještě jako student na Fakultě Informatiky MU v Brně, vrá-

kanceláře, už dávno nemá 42 lidí ve 3 pobočkách. Ale mnoho-

til ze zahraničního pobytu zpátky do rodné země a řekl jsem si, že

násobně více. Za chvíli se i budeme stěhovat. Proč? Proto, aby se

chů a poznal mnoho úžasných lidí a kamarádů. K tomu všemu

je potřeba se posunout dále a zkusit si najít stálou práci. Měl jsem

nám lépe pracovalo, abychom měli tvůrčí a přátelštější prostředí.

ale vedla strastiplná cesta plná překážek. Ještě na střední škole

obavy, přeci jen škola, těsně před státnicemi, závěrečná práce

Na MoroSystem se mi líbí, že i při velkém počtu lidí, kteří pracující

jsem studoval geodézii. V půlce studia jsem zjistil, že to není úpl-

ani z daleka ne dokončená a najít si něco stálejšího, co nebude

na několika velkých projektech, neztratila nic ze svého přátelské-

ně to, co by mě bavilo, proto když mělo přijít rozhodnutí co dál,

jako brigáda na léto... Vzpomněl jsem si na kamaráda, tehdejšího

ho a otevřeného prostředí, které tu bylo, když jsem nastupoval.

podal jsem si přihlášku na informatiku, na obor, o kterém jsem vě-

zaměstnance, a dal na doporučení.

Není to korporát, kde k posunutí monitoru o deset centrimetrů

děl, že mě bude bavit. Jednoduše mě zajímalo, jak na maximum využít počítač a bavilo mě si s touto technikou hrát.

44

musíte mít dvě povolení a ještě to musí udělat proškolený praZa týden na to jsem seděl ještě ve starých prostorách firmy

covník. Není to korporát, kde k home office potřebujete schvá-

a osobní pohovor vedl přímo majitel společnosti. Už to pro mě

lení od všech nadřízených měsíc dopředu. Chcete zítra pracovat

Když jsem poprvé slyšel o MoroSystems, nevěnoval jsem tomu

bylo něco jiného. Kde je ta hromada náborových pracovníků,

z domu? Prostě pracujete. Tečka. A to je to, co se mi na Moro-

příliš pozornost. Ptal jsem se kamaráda jestli neví o něčem, kde

co sledují každý váš pohyb, každou kapku potu, co vám teče po

Systems líbí – úžasní lidé, úžasná atmosféra a zajímavé projekty.“

získat praxi. Napsal jsem si jméno firmy na papírek s tím, že se

čele? Nikde nikdo. Přátelský úsměv a žádné zbytečné otázky. To,

později podívám, čím se zabývají. V tu dobu jsem už byl ve třetím

že jsem neuměl skoro ani jednu technologii, kterou ve firmě po-

ročníku bakalářského studia informatiky a chystal jsem se na na-

užívají? Nevadí. Stačí se to doučit. Však jedním z firemních hesel

vazující studium. Neměl jsem žádné praktické zkušenosti a věděl

je, že na sobě pracujeme. A to se mi líbilo. Za pár dní na to jsem už

jsem, že se bez nich neobejdu. Kdybych ten papírek neztratil, tak

seděl s notebookem na svém novém pracovním místě.

45


Jirka

Lukáš

Honza

Michael

Java Developer

Java Developer

Java Developer

Java Developer

Když jsem po škole začal hledat práci, zjistil jsem, že v okolí není moc možností, kam se uchýlit. Naštěstí se objevila i nabíd-

Když u mě nastala potřeba změnit zaměstnavatele, tak se můj zrak upřel k firmě MoroSystems. Od znamých lidí uvnitř, tak

Jako kluk jsem se rád motal v pracovně, když táta programoval, takže když jsem se pak ve dvaadvaceti rozhodoval, co dál dělat,

Už v deseti, když jsem Ježíškovi poslal první přáníčko v HTML, jsem věděl, že “programování” bude mým dlouhodobým koníč-

ka práce v MoroSystems. Javu jsem sice do té doby viděl jen

i z informací zvenčí, jsem dostával jen pozitivní informace. Ne-

programátořina byla jasná volba. Jasně, člověk se musí otáčet,

kem. Stát za virtuálními výtvory, které následně mohou použít

z rychlíku, ale to mě neodradilo na nabídku zareagovat. Záhy

váhal jsem a životopis byl odeslán. Vstupní pohovor proběhl

ale já věřím, že když děláte věci špičkově, v MoroSystems (i jin-

tisíce lidí, je nepopsatelné. Tímto koníčkem jsem si poté přivy-

jsem zjistil, že to byl velice dobrý krok. Věci se daly rychle do po-

velmi rychle a bylo rozhodnuto. Dodnes tohoto rozhodnutí ne-

de) to ocení.“

dělával na brigádách během studií střední a vysoké školy.

hybu a než jsem se nadál, už jsem pracoval na svém prvním pro-

lituji. Uvnitř firmy panuje přátelská atmosféra a týmových duch

jektu. Velice si cením kamarádské atmosféry, která velmi zmír-

založen na firemních hodnotách. S kolegy netrávíme čas pou-

Tam jsem se dozvěděl, že někteří kamarádi a spolužáci začali

ňuje počáteční nejistotu v novém prostředí. Stejně tak i ochotu

ze v kancelářích, ale firma podporuje i mimopracovní aktivity.

pracovat v malém týmu v jedné hradecké kanceláři. Kluci práci

s čímkoli pomoci a neformální prostředí. Za těch 3 a půl roku

Dále velmi vítanou věcí je cestování za zákazníkem. Nikdy bych

chválili, a proto jsem si řekl, proč nespojit příjemné s příjem-

jsem se posunul o obrovský kus dopředu a získal velmi cenné

nevěřil, že navštívím Austrálii, o které jsem snil od mládí.“

ným. MoroSystems tak dostalo i můj životopis a tím jsem se za-

zkušenosti. Jsem rád, že můžu být jedním z lidí, kteří se v pondělí

pojil do týmu ve zbrusu nových kancelářích v pátém patře i já.

nebojí opět jít do práce.“ Nyní je to již čtvrtý rok, kdy mohu spolupracovat na mezinárodním projektu s českými i zahraničními kolegy. Každý den tak na mě čekají nové zajímavé výzvy a zkušenosti, které mi pomáhají můj “koníček” stále rozvíjet. Stejně tak na mě čeká i tým kamarádů, se kterými se vždy rád zúčastním jakýchkoli pracovních i mimopracovních aktivit.“

46

47


Honza

Roman

Solution Architekt

Java Developer

V IT jsem začal jako programátor a během 16 let postupně pro-

nistrativou. Z lidí ve firmě vyzařuje nadšení a odhodlání dělat věci

šel různými profesemi až po vedoucího vývoje v početném týmu,

správně. To je skvělá zpráva pro budocnost nás všech a příjemné

což představovalo vesměs personální práci. Měl jsem pocit, že se mi technologie vzdalují, měním se v psychologa, a hledal

V průběhu střední a vysoké školy jsem vyzkoušel několik brigád a

hlavně kvůli jedné větě. Na můj návrh: „Nevím, jak to tam máte

trochu zklamán tím, jak to chodí v různých firmách, jsem si začal

řešené, ale já bych...“, jsem byl přerušen větou: „Romane, ne jak

osvěžení pro starého harcovníka, který už ví, že zdaleka ne všude

přivydělávat tvorbou webových stránek. Blížil se konec vysoké

to máte, ale jak to máme“. V tu chvíli mi došlo, že tady to funguje

to takhle funguje.“

školy a já začal přemýšlet o nějaké stálejší práci, třeba jen na

všechno asi trochu jinak.

jsem změnu. Prošel jsem několik firem a výběrových řízení, a byl

zkoušku. Shodou okolností jsem se v té době dozvěděl od svých

už přijatý do velké energetické firmy, když jsem si – v podstatě

kamarádů o firmě MoroSystems.

náhodou – všiml inzerátu a zatelefonoval do MoroSystems. Za-

Dnes, po více než třech a půl letech v MoroSystems, jsem si vyzkoušel práci na několika nadnárodních projektech, nacestoval

nedlouho jsem se setkal s výjimečným člověkem, jehož osobní

Odesláno CV, splněn krátký úkol ve Springu a už sedím na

více jak 100 000 km, přičemž jsem navštívil spoustu zajímavých

kouzlo mě přimělo změnit dlouze promýšlené rozhodnutí, a já

pohovoru. První velké překvapení: přijímací pohovor se mnou

zemí, a načerpal spoustu pracovních i životních zkušeností.“

v podstatě přes noc nastoupil do týmu pracujícího plně pro

dělá týpek, který nemůže být o moc starší jak já a místo nějakých

nadnárodní IT koncern v Praze. Hned jsem dostal velkou důvěru

strojených otázek se bavíme o technologiích z mého CV a co

a vyjel připravovat projekt do Austrálie. Dnes, po čtyřech letech,

z toho bych mohl v MoroSystems využít.

mám za sebou řadu zajímavých projektů a cest po celém světě.

48

Mám známé v Německu, Itálii, Austrálii, Malajsii, Singapuru, Hong

Neuplynul ani týden a já přicházím poprvé do práce. Druhé

Kongu, Barmě, USA a na Filipínách. Z několika z nich jsou přátelé.

překvapení: „Tady máš notebook. Je tam Windows, pokud ti to

Projekt, se kterým jsem ve firmě začal, řadím k těm vůbec nejlep-

nevyhovuje, dej si tam klidně Linux.“ No a už sedím na týmové

ším, na kterých jsem v životě pracoval. V MoroSystems jsem měl

poradě, kde mě seznamují s mými prvními úkoly na projektu, na

vždycky perfektní zázemí a podporu s cestovní a pracovní admi-

který jsem byl přiřazen. Tahle první porada se mi vryla do paměti

49


50

51


Peter

Honza

Senior Java Developer

Java Developer

Môj príbeh v MoroSystems sa začal písať zhruba pred troma ro-

to pocit bolo správne. Som súčasťou Moro rodiny, spoločnosti

kmi, kedy moje znechutenie po niekoľkoročnej práci v korporáte

postavenej na hodnotách, v kolektíve skvelých ľudí, s ktorými je

vystriedala prázdnota a neistota z nezamestnanosti. Do Moro-

možné dosiahnuť ČOKOĽVEK.“

Již od základní školy mě to táhlo do světa výpočetní techniky.

součástí týmu MoroSystems, a doufám, že ještě nějaký ten rok

Věděl jsem, že bych chtěl být vývojářem, a za tímto cílem jsem

jeho součástí budu.

šel. V průběhu vysoké školy jsem si uvědomil, že samotné

Systems som sa dostal vlastne úplnou náhodou cez pohovor do

studium už pro mě není dostatečná výzva, a proto jsem se začal

A co mi tato práce dala? Získal jsem spoustu nových zkušeností

inej firmy na štátny projekt, ktorý sa nakoniec ani nezačal.

rozhlížet po něčem novém. Narazil jsem na inzerát MoroSystems,

a zážitků. Procestoval jsem „půl“ Evropy. Do práce nechodím

který popisoval přesně to, čemu jsem se chtěl věnovat. Odpověď

s kolegy, ale s kamarády. Ale hlavně dělám to, co mě baví.“

Pamätám si, keď som tam vtedy prvýkrát stretol Standu a počul

na moji reakci přišla záhy a netrvalo dlouho a již jsem značně

ho rozprávať o MoroSystems a projektoch, na ktorých pracujú.

nervózní seděl na pohovoru. Avšak během pohovoru ze mě

Nepamätám si už, čo presne hovoril, ale pamätám si pocit, ktorý

všechna nervozita opadla a odcházel jsem s velice příjemným

som pri tom mal. Myslím, že to bolo niečo ako túžba, túžba stať sa

pocitem. Zanedlouho mi přišla nabídka spolupráce, se kterou

súčasťou toho všetkého, o čom rozprával. Mal som jeden z tých

jsem samozřejmě bez váhání souhlasil.

pocitov, kedy sa vám zdá daný okamih tak známy, že si poviete „Hej, moment, veď toto som už niekedy prežil.“

Najednou jsem se jako nováček ocitl v partě příjemných a již zkušených lidí, kteří pracovali na nadnárodních projektech

52

Vždy som bol presvedčený o tom, že tieto okamihy ukazujú na

a díky kterým jsem za velmi krátkou dobu nasbíral mnoho nových

zlomové body v našich životoch. Pomáhajú nám v danej chvíli

a cenných zkušeností. Jako velké plus mi přišla neformální

rozhodnúť sa správne, ovplyvniť tak cestu, po ktorej sa náš život

atmosféra ve firmě, díky které je možné se na čemkoli s kýmkoli

bude ďalej odvíjať. Dnes už viem, že moje rozhodnutie dať na ten-

bez problému domluvit. Už jsou to tři roky, co jsem se stal

53


Pavol

Honza

Vojta

Lukáš

Branch Manager

Chief Financial Officer

Java Developer

Java Developer

Keď Peter oslavoval 30 rokov, tak doniesol plné misy klobások, šunky, salámy, pohostil nás ako kráľov. Niekto k tomu priniesol

Při nástupu do MoroSystems (to jsme slavili 7 výročí založení firmy) jsem příliš netušil, co všechno mě může potkat. Moje

Máte po státnicích, vaší jedinou pořádnou programátorskou zkušeností je diplomová práce a pár projektů pro kamarády

Už na škole jsem věděl, že nechci pracovat v korporátu. Při studiu jsem si tedy našel malou firmu, ve které jsem začal svoji

tiež najsilnejšiu žalúdočnú virózu, akú sme všetci na pobočke

tehdejší pracovní zkušenosti byly z různých oborů a spíše po-

kedy zažili. Na príbehoch ako sme s ňou víkendovali sa doteraz

mocného charakteru. Po nástupu bylo mým prvním úkolem

radi smejeme :)

rozjet projekt na vzdělávání zaměstnanců, který byl financo-

Přesně tak jsem před lety v MoroSystems začínal já. Dva dny po

vat nové zkušenosti (hlavně negativní) a pomalu jsem si začal

ván z dotací. Hned vzápětí následovalo finanční řízení – dostat

pohovoru, na kterém se Tom choval víc jako kámoš než jako můj

ujasňovat, co a jak chci v budoucnu dělat. Přešel jsem tedy na

Za 3 roky v MoroSystems som zažil toho o mnoho viac ako za

cash-flow pod kontrolu, nastavit reporting, nastavit sledování

potenciální šéf a zaměstnavatel, mi volal, že můžu hned druhý

Javu a začal hledat firmu, která by mi vyhovovala. Na inzerát

6 rokov v korporáte, kde som pracoval predtým. Otváranie kan-

nákladů a výnosů na projektech, tvorba rozpočtů pro následu-

den nastoupit. To byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl kýv-

MoroSystems jsem narazil náhodou a už při prvním pohovoru

celárií v Bratislave, prvá cesta do USA či Indie, úspešné projekty

jící roky a spousta dalších úkolů. Tehdy jsem občas zaslechl, že

nout na jeho nabídku.

vše vypadalo super. Netrvalo dlouho a do firmy jsem nastoupil.

nasadené na viac ako 10 000 čerpacích staniciach v Amerike,

k desátému výročí si MoroSystems v Brně koupí nějakou ne-

ale aj náročné časy pred releasmi projektu.

movitost nebo se přestěhuje do něčeho lepšího. Říkal jsem si,

Nejsem zrovna ranní ptáče, a proto mi kanceláře v centru Brna,

Ve firmě se mi už od začatku líbilo. Přátelská a pohodová at-

že je to za dlouho a občas jsem přemýšlel nad tím, jakým způ-

kde část naší firmy sídlí, vyhovují. Ale nejen kvůli pozdějšímu

mosféra byla ideální na práci a na učení se nových věcí. Hodně

To všetko sa stalo vďaka tomu, že v MoroSystems som našiel

sobem bychom to mohli financovat. Dnes intenzivně řešíme

vstávání. Můžu si totiž navečer zajít kamkoliv s kamarády nebo

jsem ocenil možnost výběru operačního systému a softwaru,

super partu ľudí, ktorých baví svet. Atmosféru, v ktorej je cítiť

stěhování a celý tento projekt mám na starosti já. Nejvíce mě

kolegy zasportovat a potom na pivo. A pokud mi ráno budík pro-

se kterým denně pracuji. Pracovat v MoroSystems mě baví

pohodu, odhodlanie a nadšenie riešiť veci správne. Kamarátov,

v práci baví to, že mám důvěru majitelů firmy a že lidé poslou-

stě nezazvoní, přijdu později a můžu tak jít z práce rovnou na

a vím, že když budu mít nějaký problém nebo budu chtít něco

ktorých baví spolu riešiť náročné úlohy a zlepšovať sa v tom.

chají mé názory, že u spousty věcí jsem od začátku a mám

pivo.

změnit, tak se vždycky dá domluvit.“

a jejich známé… Co teď? Vydat se na pohovor do MoroSystems!

první práci v IT. Programoval jsem v jazyce PHP a dělal sem na docela zajímavých projektech. V této firmě jsem začal získá-

možnost je ovlivnit, že je moje práce různorodá a že v podstatě Vďaka tomu chodím do práce s úsmevom na tvári :)“

54

každý týden čelím novým výzvám. Tohle všechno a parta skvě-

V MoroSystems jsem získal (a stále získávám) spoustu nových

lých lidí je to, proč se do práce každý den těším.“

zkušeností a bandu skvělých přátel, čehož si velmi cením.“ 55


Jarda

Tom

Tonda

Jano

Team Leader

Senior Java Developer

Solution Architect

Solution Architect & Team Leader

Spolupráce, důvěra, týmový duch, přátelství a tak dále, jsou slova, která se snažíme převést na skutečnost. Kdo to nezažil, tak

Asi takhle: když první, co uslyšíš na pohovoru, je „Ahoj, já jsem Radek, nevadí když si budem tykat?“, tak už ve dveřích víš, že

Před necelými třemi lety jsem se po mnoha letech strávených převážně ve velkých korporacích rozhodl pro krok do neznáma.

Ako to zhrnúť? Som na dovolenke a píšem tento príbeh. Prečo? Pretože sme sa na tom dohodli a my v MoroSystems držíme

může jen stěží věřit, že něco takového může fungovat. Z vlastní

jsi dost pravděpodobně na správné adrese. A taky že jsi, proto-

Toho času jsem se rozhodoval mezi několika nabídkami až do

zkušenosti vím, že nikdy není nic stoprocentní, ale když se člo-

že v podobném duchu v Moru funguje vše a všichni a nic se na

chvíle, kdy jsem se na jednom z pohovorů setkal se Petrem

věk snaží a najde si tu svou cestu, pak se k tomu ideálnímu stavu

tom nezměnilo ani po třech letech mého MoroPůsobení, přes-

a Standou z MoroSystems. Po nějakém tom čase stráveném ho-

Po skúsenostiach v korporátoch som dostal ponuku od kama-

neustále přibližuje.“

tože se náš počet už více než ztrojnásobil. Spolupráce v takové

vorem o společnosti a nadnárodním projektu pro klienta v USA,

ráta, či by som nešiel pracovať do MoroSystems. Firmu som

partě zapálených profíků je radost a žádná challenge není dost

na kterém bych měl pracovat, jsem se rozhodl.

ako takú nepoznal, ale povedal som si, že to skúsim.

Austrálie, USA nebo třeba Německa, nekončící zábavu nejen

Nalezl jsem tak skvělou partu lidí s neuvěřitelným přístupem

Nedá sa povedať, že by mi korporát nič nedal, určite som tam

na teambuildingových akcích, společných zájezdech, spor-

jak k práci, tak k životu. Po dlouhých letech boje s korporátním

nabral pracovné skúsenosti, ale niečo tomu chýbalo.

tovních víkendech atd., ale především každý den v kanceláři,

alibismem jsem tak udělal jedno z nejlepších rozhodnutí nejen

a není co řešit. A ne, tohle opravdu není Marketing 101, tohle

z profesního pohledu.“

slovo :)

velká na to, aby nás zastavila. Přičti k tomu služební výlety do

jsme MY v MoroSystems.“

Nastúpil som ako tester v Bratislavskej pobočke. Boli sme malý tým, ktorý sa časom rozrástol na dvojnásobok. Ale ani väčší počet zamestnancov nezmenil vzťahy a atmosféru v teame. Dnes viem, že to bol správny krok, ísť do firmy, v ktorej je super kolektív a rodinný duch a aj nejaký IT duch, ktorý zhromažďuje IT profíkov.“

56

57


Jirka

Gabča

Software Development Manager

Asistentka

Jako dnes si vybavuji svoje první pocity, když jsem přicházel do

tak jsem se toho hodně naučil.

MoroSystems na první pohovor. Upřímně – moc dobré nebyly. Tu

Do MoroSystems jsem přišla hned po škole. Byla to moje prv-

Ale především je MoroSystems místem, kam se každý den moc

ní skutečná práce na full-time. I když se vysoká škola, kam jsem

těším.“

značku jsem vůbec neznal, natož abych tušil, co vůbec dělá a jací

Můj život v MoroSystems má ještě jeden důležitý milník. Přišel

chodila, naparovala, jak je její studium prakticky zaměřené, ne-

lidé v ní pracují. Měl jsem však velkou touhu pracovat v IT, naučit

za mnou do kanceláře Standa s otázkou, zda bych měl chvíli na

měla jsem pořádně žádné zkušenosti a praxi. Přesto mi MoroSys-

se něco nového a úplně změnit to, co do té chvíle platilo mé účty

rozhovor. Šli jsme do kanceláře, kde čekal Tom a mě trochu zatr-

tems dalo šanci a za necelý měsíc jsem procházela jednotlivými

a instinkt mi říkal, že tohle by přece jen mohla být správná volba.

nulo, co se stalo. Jeho první větu nikdy nezapomenu: „Hledáme

kancelářemi a snažila si zapamatovat všechna ta jména: „Ahoj, já

A byla... Když mi na druhém setkání Standa popisoval, jak vypadá

někoho, kdo bude vést vývoj v sekci zakázkového vývoje. Jdeš

jsem Michal“, „Tomáš, těší mě“, „Michal, ahoj“, „Já jsem Pavel, jak

projekt, na kterém bych pracoval, měl jsem jasno, že u toho chci

do toho s námi?“. Jsou nabídky, které se neodmítají...“

se máš?“. Pak jsem se usadila ke svému pracovnímu stolu s note-

být. Chvíli potom jsme si plácli a bylo to jedno z nejlepších roz-

bookem, začala se rozkoukávat a v duchu jsem si říkala: „Tady to

hodnutí mého života.

bude super!“ Pak na dveře zaklepali mí noví kolegové, jestli nepůjdu s nimi do indické na oběd. Tak jsem se stala součástí jejich, již

Začínal jsem jako team leader s malým týmem dvou junior pro-

zaběhlé, tradice společných obědů. A nezůstalo nejen u obědů.

gramátorů – Lukáše a Vojty, kteří byli z toho, co se kolem nich

S kolegy (dnes už s kamarády) podnikáme nespočet skvělých

děje, jen o málo méně vyjukaní, než já. Ale jak rostla naše sebe-

akcí, a to nejen v rámci firemních teambuildingů.

důvěra, rostlo i zapojení do projektu, tým, o který jsem se sta-

58

ral, rostla zodpovědnost, kterou jsem měl a s tím vším i radost

MoroSystems mě naučilo spoustu nových věcí a ukázalo mi, že

a uspokojení, se kterými jsem svou práci dělal. Když nad tím pře-

práce může být i zábavná. Díky MoroSystems jsem poznala mno-

mýšlím a podívám se zpět, udělal jsem spoustu chyb. Ale stejně

ho kamarádů, s kterými můžu zažívat nové zážitky.

59


60

61


Rado

Boris

Michal

Eda

Java Developer

Java Developer

Solution Architect

Branch Manager

Do spolocnosti MoroSystems som sa dostal celkom rychlo. Presne si nepamatam odkial som ziskal kontakt. So Standom

Po 8 rokoch v predchádzajúcej firme som si povedal, že by bolo pekné vyskúšať niečo iné. A nie, nebolo to MoroSystems.

Když jsem před pár lety opouštěl předchozího zaměstnavatele, hledal jsem nejen nového, ale i jiný typ firmy. Místo korporace

Na jaře 2014 jsem se sešel s Tomášem, který mi představil zajímavý projekt pro nadnárodní společnost. Nabídka byla vést

sme sa stretli v kaviarni, a zhruba po hodine neformalneho po-

Ale už po pár dňoch som prišiel na to, že zmena nebola to, čo

jsem hledal menší či střední softwarovou firmu, kde se lidé ne-

menší projekt, pár lidí na několik měsíců. Po letech práce na

hovoru som vedel, ze chcem pracovat pre MoroSystems.“

som čakal. Tak som si otvoril stránky profesia.sk a našiel som

bojí převzít osobní odpovědnost a kde úspěch projektu zna-

interních projektech bylo fajn pracovat pro zajímavého nadná-

inzerát od MoroSystems.

mená víc než roční odměny. Když mi Tomáš na prvním setkání

rodního zákazníka. Přístup a rychlost s jakou jsme se dohodli

představil vizi Mora – jaké je a mělo by být, byl jsem nadšený

na spolupráci mě nadchla. Projekt pro eBay běží již třetí rok

a věděl jsem, že to musím zkusit.

a tým se rozrostl na 30 lidí. Létáme na služební cesty od Londý-

Moro... Moro... jasné... vsadnajavu.cz, to poznám. Ponuka vyzerala ok, tak som to skúsil. Pohovor s Tomom cez skype dopadol

na až po Silicon Valley.

(asi) dobre, pohovor v Bratislave so Sedom tiež nedopadol úp-

Jsem rád, že jsem přijal nabídku. To, co jsem hledal, jsem v Moru

lne tragicky a už som tu (skoro) 3 roky.

našel. A nejen to. Moro už rozhodně není malou firmou a přesto

Prostředí a přístup kolegů v MoroSystems jsou úžasné. Nefor-

se dál drží vize, která má smysl a stojí za úsilí ji rozvíjet.“

mální přístup a přátelská atmosféra nejsou vždy samozřejmos-

Zhrnuté: zaujímavá práca, kopa srandy a tá káva v BA.“

tí. Vážím si toho. A není to vždy jen o práci. Na jaře jsme vyrazili na zajímavou sportovní výzvu Spartan Race. 16 km po horách nahoru a dolů. Z práce běželo 14 kolegů. Baví mě to.“

62

63


Ondra

Tom

Michal

Peter

Team Leader & System Analyst

Java Developer

Java Developer

Java Developer

Do MoroSystems jsem nastupoval téměř ihned po dokončení magisterského studia na pozici team leadera. Za tyto uplynulé

Poslední rok na VUT FIT jsem začal hledat místo, kde budu pokračovat po škole. Prošel jsem různé pracovní veletrhy,

MoroSystems je mojou prvou reálnou pracovnou skúsenosťou. Do dneška som mal tú česť stretnúť mnoho skvelých ľudí, za-

Po úspešnom obhajobe bakalárskej práce som si povedal, že by sa mi hodila aj nejaká prax. Náhodne som našiel javovskú

dva roky řešil náš tým celou řadu projektů, které přinesly spous-

prohlédl si různé pracovní nabídky. Navzdory tomu jsem však

žiť plno nezabudnuteľných zážitkov a podielať sa na mnohých

pracovnú ponuku v blízkosti môjho ubytovania. A bolo to, na-

tu nových výzev. Společně jsme schopní tyto výzvy překonávat

našel své zaměstnání při jízdě ve vlaku. Tam jsem se dal do

pracovných aj mimo pracovných projektoch, či aktivitách. Som

šiel som Moro. Už na pohovore ma zaskočilo, že skôr ako moje

a usnadňovat tak zákazníkům jejich každodenní práci. Právě

řeči se svým spolužákem Petrem, který už v MoroSystems

rád, že som si pre vstup do pracovného života vybral práve túto

znalosti skúmajú moje záluby. A oplatilo sa (som tu už 2 roky).

této schopnosti týmového řešení problémů a agilního přístupu

v té době pracoval. Řekl: „Proč to nezkusíš u nás, máme tam

spoločnosť.“

Príjemná atmosféra a super ľudia je to, čo doporučujem každé-

k novým výzvám si u MoroSystems vážím nejvíce.“

super lidi.“ Tak jsem to zkusil a zaslal nabídku spolupráce do

mu. Nečakal som, že v IT firme nájdem tolko športových nad-

MoroSystems. V první odpovědi mi bylo sděleno, že se další

šencov, čo ma milo potešilo, kedže šport je moje veľké hobby.

programátoři nehledají. To však ještě Moro nevědělo kolik jich

Takže zdravím všetkých Spartanov a maratóncov, poctivo tré-

bude potřebovat. Proto jsem o měsíc později obdržel pozvání

nujte.“

na pohovor. Poslední semestr jsem tak pracoval na poloviční úvazek, kde jsme se s MoroSystems navzájem poznali v praxi. Jelikož Petr nekecal a v Moru jsou opravdu super lidi, zůstal jsem po dokončení studia v MoroSystems a jsem tam do teď.“

64

65


Michal

Lukáš

Tom

Nikola

Android / iOS Developer

Junior Java Developer

Android / iOS Developer

Test Engineer

Když jsem před X lety nastupoval jako mladý bažant po škole do MoroSystems, uměl jsem mimo kupy teoretických znalostí,

Při bakalářském studiu jsem toužil získat první praxi v oboru IT. Byl jsem na několika pohovorech a vybral jsem si pozici Junior

Do MoroSystems jsem nastoupil skoro před dvěma lety jako iOS developer bez předchozích zkušeností s touto platformou.

Ještě půl roku před nástupem do MoroSystems jsem byla přesvědčená, že ač studuji aplikovanou informatiku, práce

si prakticky dobře zavázat boty. Tkaničky si umím, díky bohu,

Developera v MoroSystems. Rozhodl jsem se kvůli příjemnému

Před pád dny jsem dělal školení pro své kolegy a ostatním po-

v IT zaručeně není nic pro mě. Přesto jsem po návratu z Erasmu

celkem kvalitně uvázat dodnes, ale mimo jiné jsem se naučil,

neformálnímu prostředí, možnosti práce při škole a samozřej-

máhám do vývoje proniknout. Ať už je to iOS nebo Android, vý-

zkusila čistě ze zvědavosti, bez jakýchkoliv praktických zkuše-

snad také docela kvalitně, psát aplikace pro obě největší mo-

mě zajímavé práci. Za 2 roky, co ve firmě působím, jsem zís-

voj aplikací mě baví a je to můj život.“

ností, odpovědět právě na inzerát MoroSystems… A vida, jsou

bilní platformy a spolupracovat na nadnárodních projektech.

kal spoustu nových zkušeností, zážitků a přátel. Díky nabytým

to už téměř dva roky, co patřím do party nadšenců, pro které

Naučil jsem se, co to je projektová odpovědnost a komunikace

zkušenostem je pro mě nyní navazující studium snazší. Po do-

práce rozhodně není jen osmihodinovým okénkem ve dni, kte-

se zákazníkem. Naučil jsem se učit se.

končení studia bych chtěl přejít na plný pracovní poměr.“

ré by bylo nutné přežít.

Co mi ale firma dala navíc a čeho si nejvíc vážím, je individuální

Jsem ráda za možnost vyzkoušet si a naučit se spoustu no-

přístup a schopnost skloubit pracovní a osobní život, což nejde

vých věcí díky zajímavým projektům. Ještě trochu víc si ale

bez existence skvělých kolegů a přátelské atmosféry. Co to pro

vážím vstřícného přístupu, ochoty, atmosféry ve firmě a všech

mě konkrétně znamená? Nespočet společenských a sportov-

úžasných lidí, které jsem tak mohla poznat a se kterými spolu

ních akcí, bez kterých si nedovedu (a hlavně nechci) představit

trávíme i nemalou část svého volného času.“

moji každodenní existenci, a taky skoro půl roku digitálního nomádství na cestách po Asii a Austrálii. Ale hlavně spoustu skvělých kamarádů/kolegů…“

66

67


Michal

Dušan

Honza

Martin

Senior Test Engineer

Java Developer

Java Developer

Junior Java Developer

Když jsem v průběhu studia na VŠ začal přemýšlet o tom, kde bych rozšířil znalosti a nasbíral cenné zkušenosti, dozvěděl

Pro MoroSystems pracuji skoro dva roky. Jsem v sekci, která má na starosti vývoj SW pro velkou nadnárodní firmu. Díky

V prosinci 2014 jsem se konečně rozhodl pracovat, a tak jsem oslovil několik firem včetně MoroSystems. Jednalo se o druhý

Do MoroSystems jsem přišel před rokem a půl ze společnosti, která byla prolezlá byrokracií a neosobním jednáním.

jsem se o firmě MoroSystems, kam jsem zaslal CV. Už při prv-

tomu mám možnosti vycestovat do zahraničí a taky zlepšit své

pohovor a já už věděl, že mám jasno. Vizi jsem měl jasnou, a to

Proto když jsem do MoroSystems přecházel, doufal jsem, že

ním pohovoru jsem byl příjemně překvapen z přátelského pro-

jazykové znalosti. Další pro mne velkou výhodou je, že většinu

takovou, že chci být programátor. Ze strachu z vlastních zkuše-

zde bude lepší atmosféra. Takový rozdíl v přístupu k lidem

středí a lidí ve firmě. Právě díky neformální atmosféře a přístupu

času nemusím být v kanceláři a pracuji z domu.

ností jsem se však přihlásil na junior testera. Přijemným překva-

a obecně k řízení společnosti jsem ale nečekal. Nyní pracuji

pením pak pro mě bylo, když jsem dostal feedback s návrhem

v příjemných prostorách a se skvělým kolektivem. Jsem rád,

Od začátku své spolupráce s MoroSystems mi ostatní ochot-

pro nástup na pozici junior programátora. Dodnes vlastně ne-

že jsem udělal to rozhodnutí, přejít do jiné a z mého pohledu

ně pomáhali, když jsem se seznamoval s novými technolo-

vím, komu za to vděčím :)

lepší společnosti.“

k lidem se pro mě MoroSystems velmi pozitivně odlišovalo od jiných firem. Práce se zde pro mě stala koníčkem a to hlavně díky pestros-

giemi a postupy ve firmě, a i teď je spolupráce s lidmi v týmu

ti úkolů, které dennodenně řeším, a lidem, kteří mě inspirují.

bezproblémová.“

Za celou tu dobu jsem získal mnoho zkušeností, vypil hektolit-

Uplynul rok a půl a já sedím v kanceláři se svými kamárády, pracuji na mezinárodních projektech a popíjím výbornou kávu.

ry skvělé kávy a naučil že, překážky nejsou problém. Do práce v MoroSystems nechodím s nechutí, nechodím mezi kolegy, ale

Jsem zkrátka spokojený člověk.“

mezi kamarády a to je na tom to skvělý!“

68

69


70

71


Standa

Roman

Senior Java Developer

First Level Support

V MoroSystems pracujem ako externý kontraktor už 2 roky. Od

lupráci na diaľku, či pružnosť pracovnej doby. Dôležitá je v Mo-

začiatku do mňa vložili veľkú dôveru, keď som okrem práce na

roSystems spoľahlivosť, úprimnosť a korektnosť. Potom všetko

vývoji nových úloh prevzal aj servis viacerých dôležitých pro-

bez problémov funguje, aj bez zbytočných obmedzení.“

MoroSystmes – ako som sa stal mediálnou hviezdou.

Spoločensky život tiež ujde – chodime behať (akože fakt veľké akcie jak polmarathon abo Spartan Race) a potom na pivo.

Celé to začalo v jedno upršané popoludnie (asi to bol štvrtok, či

jektov pre veľkých zákaznikov. Túto dôveru som sa snažil vrátiť

ne, vlastne to bol pondelok). Popíjajúc pivo v NoDe mi Eduardo

v maximálnej možnej miere. Odvtedy som si už vyskúšal prácu na

(telefonicky samozrejme – vtedy sme ešte na pivo nechodili)

niekoľkých ďalších, väčších či menších zákazkach, preto môžem

oznámil, že MoroSystems sa mi rozhodlo dať vianočný darček

spoľahlivo povedať, že v MoroSystems sa človek určite nenudí.

v podobe nového zamestnania pár dni pred bližiacimi sa Via-

...a hej som na titulke – bo som BEAUTIFUL (to povedali oni, ne ja) Tak diki MoroSystems, ste super, ľubim vás.“

nocami. Momentálne pracujem na vývoji projektu pre nadnárodnú spoločnosť v tíme desiatok ľudí. Aj napriek tomu sa necítim pod

Začal som teda pracovať na pozícii First Level Support na projek-

tlakom – na každú z úloh dostaneme toľko času, koľko je nevy-

te pre nadnárodnú spoločnosť (a.k.a eBay – všimli ste si, ako sa

hnutné, aby bola dodaná v dostatočnej kvalite. Keď si s niečím

to rýmuje?). Za prvý pol rok som sa naučil ohromne veľa vecí (ale

nedokážem poradiť, vždy sa nájde niekto, kto mi ochotne a de-

akože faaakt veľa, dakedy až viac, ako som chcel), keďže moja

tailne všetko vysvetlí. Aj navzdory náročnosti práce nepociťujem

pozícía sa prelínala na rozmedzí suportu, analytika a testera.

v tíme ani zo strany vedenia nervozitu, práve naopak – úsmevy a dobrá nálada medzi nami vždy dominuje.

Nemám sa tu zle. V MoroSystems ma majú tak radi, že mi dokonca zaplatili mesačnú dovolenku v Kalifornii. Kolegovia tiež nie su

Ako „freelancer“ veľmi oceňujem najmä otvorenosť firmy, spo-

72

zlí – „da še s nimi vipic“ a väčšinou poradia keď potrebujem.

73


René

Juraj

Ondra

Test Engineer

Java Developer

Java Developer

Po škole jsem hledal práci ve svém oboru, která by mě bavila a naplňovala. Na začátku hledání mě hned zaujala pozice právě

V januári 2015 som sa po jeden a pol ročnej skúsenosti práce z domu pre austrálsku spoločnosť rozhodol vymeniť pohodlný

MoroSystems pro mě představuje především přátelské prostře-

Ještě před nástupem jsem prošel výběrovým řízením sestá-

dí, flexibilitu a otevřenost. Poprvé jsem na tuto firmu narazil na

vajícím z pohovoru a úkolu zadaného k vypracování. I přes své

v Moru. Nyní zde pracuji rok a půl a potvrdilo se, že to byla správ-

homeoffice a prácu s webovkami za niečo, čo bola pre mňa vý-

Job fair na Fakultě informačních technologií VUT. Sem jsem tro-

prakticky pouze školní znalosti jsem prošel a nastoupil na pozici

ná volba. V Moru jsem získal skvělou práci, spoustu pracovních

zva. Potvrdilo sa to od prvých chvíľ strávených na našich pro-

chu zabloudil ze své alma mater, Technické univerzity v Liberci

Junior Java Developera. Velkou roli v tom hrála moje ochota učit

zkušeností a i fajn partu kolegů.“

jektoch, kedy som sa každý deň niečo nové naučil a kedy som

s myšlenkou, že když jdu studovat navazující magisterský obor,

se nové věci, ale i pomoc kluků z firmy, kteří mi dali pár dobrých

každý deň nasával vedomosti a skúsenosti ako taká špongia.

tak bych mohl navázat i jinde než doma. Objektivně ano, ale jako

rad. Upřímně jsem byl překvapený, jak přátelské a otevřené pro-

A deje sa tak doteraz a som za to vďačný.“

mnohem štastnější se ukázalo právě setkání s mým budoucím

středí ve firmě panuje. Nikomu nevadilo, že si s něčím nevím rady

team leaderem na zmíněném Job fair a jeho vyprávění o Moro-

a potřebuji poradit. Díky tomu jsem se nebál ptát a postupně

Systems.

jsem se naučil mnoho nových věcí a mohl týmu více a více pomáhat. Flexibilita se projevila i v ochotě pokračovat v další spo-

Na navazující studium jsem šel s jasnou představou, že škole ne-

lupráci na dálku, poté, co jsem se vrátil zpět do Liberce ke studiu

chci věnovat veškerý svůj čas a že bych rád získal i zkušenosti

na TUL. Aktuálně pracuji vzdáleně a snad jediné, co mi chybí, je,

z praxe. Z prvního hlediska se moje působení v Brně na FITu ne-

že se nepotkávám s kolegy každý den naživo, ale pouze při video

setkalo s úspěchem a po semestru a půl jsem studium ukončil.

hovorech na dálku. Jako osobní velké plus vidím možnost ote-

Z hlediska druhého můžu být naprosto spokojený, začal jsem

vřeně se bavit o věcech profesních i osobních a tak pro mě ne-

pracovat pro MoroSystems a za cca rok a půl svého působení

musí být problém domluvit si volno při zkouškách ve škole nebo

jsem získal opravdu hodně nových zkušeností.

ve chvíli, kdy jsem povolán na cvičení Aktivních záloh a můžu tak ideálně spojit osobní i profesní život.“

74

75


Marťa

Marek

System / Business Analyst

Consultant & Solution Architect

Po svém ročním cestování v cizině jsem se rozhodla opět vrátit

Asi jsem zatím nezažila tak dynamického klienta, spoustu poža-

do světa IT. Snila jsem o pozici analytika v malé či středně velké

davků v jeden čas, ale na druhé straně team, který dokáže promt-

firmě. Za sebou jsem v tu dobu měla několik let v korporátním

Za všechno může jeden jednoduchý web, následovaný rezer-

Následovala odbočka k CRM systémům, a protože o náhody není

vačním systémem a eshopem! Při studiu ekonomie, vlastně už

v tomto Světě nouze, setkal jsem se poprvé s Atlassian produkty.

ně zareagovat a navrhnout kreativní řešení. Je to hodně o cílech,

mnohem dřív jsem si přivydělával jako instruktor windsurifngu

Nebylo jiné cesty, než prověřit český trh, zda u některého z čes-

prostředí a pár kreativních projektů. Jako analytik jsem si přála

prioritách, velké dávce komunikace a kreativitě. Analytik tu má

a také neustále vrtal do strategie celé školy. Brzo po maturitě

kých partnerů nenajdu zajímavou nabídku a hned u toho prvního

být u všech nápadů klienta, vidět jeho svět a pomáhat ho reali-

možnost se účastnit všech těchto aktivit.“

jsem začal pracovat na úpravě komunikačních materiálů, které

jsem ji našel.“

zovat.

zahrnovaly také web. Měli jsme poměrně konkrétní představu, která vyústila ve spolupráci s nejmenovanou brněnskou firmič-

Na většině pohovorů jsem slýchala velká marketingová hesla, až

kou. Ukázalo se, že vymýšlet, navrhovat a řídit mě baví a IT by

v den svých narozenin jsem se vydala na pohovor do MoroSys-

mohl být ten správný směr.

tems. Diplomová práce už mluvila za vše – Inovační management ve

76

Vlastně se mi tam moc nechtělo, v pátek dopoledne jsem byla

společnosti J.K.R. s.r.o. (jen doplním, že se jedná o úspěšného

uz marketingovými dialogy úplně vyčerpána. Nicméně jsem se

tuzemského výrobce a distributora ERP řešení). Obhajoba šla

těšila, co přijde. Pohodový pohovor, žádný marketing, údajně dy-

s podepsaným kontraktem za zády mnohem lépe. ERP byla ur-

namické prostředí a SCRUM. Prima, v této firmě se asi něco tvoří!

čitě zajímavou zkušeností, ale konzultant si zde často hraje na

Bylo mi jasné, že tam chci pracovat. Za deset dní jsem se už se-

Supermana. Znát dokonale všechny moduly prostě nejde, s tím

znamovala s teamem zákazníka a účastnila se prvního standupu.

jsem se těžko smiřoval. Také jsem chtěl vyzkoušet i něco jiného

Nyní pracujeme na projektu pro nadnárodní společnost.

a třeba se později vrátit.

77


Jirka

Vlaďka

Ondrej

Martin

Java Developer

Senior Test Engineer

Java Developer

Java Developer

Již při studiu na vysoké škole jsem vyvíjel mobilní aplikace a to mě velice bavilo. Není tedy divu, že po ukončení VŠ jsem nějaký

Adrenalín je to, čo ma posúva vpred k lepším a dokonalejším výsledkom. Nachádzam ho aj v prekonávaní každej prekážky,

Po dlhšej dobe strávenej v korporátnom bankovom svete som si povedal, že treba zmenu.

Při nástupu na magisterskou část studia jsem si řekl, že toho mám na práci málo, a tak jsem nastoupil do svého prvního za-

ten čas pracoval na vlastních projektech a snažil se prorazit ve

ktorá sa mi postaví do cesty. Čím je prekážka náročnejšia, tým

světě. Přibližně po roce jsem si ale uvědomil, že mi chybí hlavně

je adrenalínu viac a pocit z úspechu je nekonečný. Najúžasnej-

Naskytli sa mi dve zaujímavé ponuky, nakoniec som sa rozhodol

Bohužel jsem během jednoho roku, kdy jsem se naučil vše pod-

kolektiv a nový pohled na vývoj. Rozhodl jsem se tedy, že zku-

šie na tom je, že v boji s prekážkami nikdy nie som sama a cítim

pre tú, na prvý pohľad menej lukratívnu – nižší plat, menej zau-

statné o spravovaném produktu, zjistil, že práce na jednotvár-

sím „štěstí“ v nějaké místní IT firmě. V MoroSystems mě zaujali

podporu v celej firme, tak skvelej skupine ľudí, akú som ešte

jímavé benefity.

ném projektu nebude nic pro mě. I tak jsem vydržel další dva

především účastí na mezinárodních projektech, vývoji v tech-

nikdy nezažila.“

městnání. V tu chvíli mi bylo docela jedno, co a kde budu dělat.

roky, kdy přibývaly zákazy a příkazy ze strany zaměstnavatele.

nologiích Java EE a možností pokračovat jako Android vývojář.

Čo rozhodlo vo výbere bolo najmä, že sa jedná o zahraničný

Kolečko přijímacích pohovorů, mailové korespondence a přijetí

projekt s možnosťou služobných ciest a počet ľudí pracujúcich

Když jsem poté znechucen neustálými pochvalami a zároveň

proběhlo neformálním a příjemným způsobem, a i proto mě to

na tomto projekte (vtedy do 10).

absolutní ignorací nejen mé osoby ze strany korporátu začal

utvrdilo v nástupu do PRÁCE. Po prvních dnech mě čekal ale tak

hledat novou práci, zareagoval jsem na nabídku z MoroSys-

trošku šok, jelikož na Androidu již nezbyly žádné volné pracovní

Som tu približne rok a pol a doteraz svoju voľbu neľutujem. Je tu

tems. Neformální jednání, absence nesmyslných procesů

pozice a já se místo toho musel zapojit do jiného rozjetého pro-

výborný kolektív, úprimní ľudia, uvoľnená atmosféra a perfektné

a nařízení mi učarovala a řekl jsem si, že bych se zde mohl snad

jektu. Bral jsem to jako výzvu a možnost přiučit se novým věcem

narodeninové klobáskové a tlačenkové seansy :-)

konečně opět nadechnout. Protože bydlím na Severní Moravě

a začít vše od začátku. Nejprve to bylo dost těžké, ale časem

a žádné místo, ve kterém máme pobočku, se mi nezdá atraktiv-

jsem většinu technologií ovládl a po půl roce vůbec nelitoval. Po

O tom, že to nie sú len prázdne slova, svedčí aj fakt, že som do

ní ke stěhování, mám hned od začátku domluvený 100% home

nějaké době mi byl nabídnut přechod na Android vývoj, ale já

Moro dotiahol jedného kamaráta a ďalší dvaja čakajú na poho-

office, kdy stačí dojet do kanceláře podle domluvy. Jsem rád,

jsem s díky odmítl, protože jsem tu na projektu spokojen a našel

vor.“

že jsem součástí týmu skvělých lidí, se kterými si mám vždy co

i dobrou partu kolegů.“ 78

říct a to nejen v práci.“ 79


80

81


Michal

Kuba

Ľubomír

Test Engineer

Junior Java Developer

Junior Java Developer

Po ukončení bakalářského studia jsem si řekl, že je potřeba spolu s navazujícím studiem začít dělat i něco smysluplného, něco,

Po mojom prvom part-time jobe v korporáte som si povedal, že je čas na zmenu. A tá zmena prišla vo forme MoroSystems.

co mi konečné dá nějaké zkušenosti do života. Naskytla se mi

Popri škole som sa rozhodol venovať vývoju webových apliká-

software. Najskôr som mal príjemný rozhovor cez telefón, dostal

cii pomocou Spring MVC frameworku, vďaka čomu som získal

som úlohu s použitím Springu, na ktorej som si vyskúšal niečo

prehľad aj v ďalších moderných technológiách. Nadobudnuté

nové a to custom validation constraint anotácie.

skvělá příležitost, ucházet se v MoroSystems o pozici testera,

Firmu som si našiel cez profesiu a po pohovore som si povedal,

vedomosti som zužitkoval na projekte v poslednom trimestri za-

tak jsem si řekl, že to by mohlo být ono. Zanedlouho se ukáza-

že tu bude sranda a že tu panuje priateľská a rodinná atmosfé-

meranom na Javu EE, kde som za krátky čas mohol splniť požia-

Hneď po príchode na pohovor som mal možnosť zažiť priateľskú

lo, že je to přesně to, co jsem hledal. Za poslední rok jsem totiž

ra. Som tu už rok a niečo a môžem povedať, že to tak naozaj je

davky a odovzdať hotovú, už na prvý pohlaď zaujímavú webovú

atmosféru, správny priestor pre tvorivú prácu, pre vytváranie

získal nejen spoustu nových zkušeností, ale i skvělých zážitků

a že to aj naozaj funguje

aplikáciu. Po projekte som chcel odstrániť nedostatky na ktoré

niečoho veľkého, čo môže uľahčovať život ľudom po celom sve-

a zejména přátel!“

.

som narazil počas projektu a tak som sa zameral na Java Persi-

te. Oceňujem, že hodnoty, ktoré firma uznáva nie sú len napísane

Ako part-timer oceňujem fakt, že tu môžem rozvíjať svoje

stence API a integračné testy so Spring MVC Test a modernými

na papieri, ale že nimi firma žije a naďalej ich upevňuje a rozvíja.

znalosti, a tým pádom sa dokážem posúvať vpred. K tomu mi

testovacími knižnicami, navyše s použitím Java 8 to bola skutoč-

MoroSystems neustále rastie, jej zamestnanci, jej hodnoty. Oce-

pomáha partia super kolegov, ktorý nemajú problém pomôcť

ná radosť a zábava.

ňujem, že mám možnosť pracovať so skúsenými programátormi

a poradiť. Je to tu naozaj v pohode.“

na veľkom zahraničnom projekte, kde je vzťah so zákazníkom poĎalej som sa už musel zamerať na hľadanie si práce. Stránka

stavený na dôvere. Mám voľnosť pracovať na niečom, čo si vyža-

MoroSystems ma okamžite zaujala svojim vzhľadom, ako aj sa-

duje veľkú zodpovednosť. V neposlednom rade je to otvorenosť,

motné logo a použité farby. Po prečítaní jednotlivých podstránok

ochota odovzdávať svoje skúsenosti a vytvárať tak ďalších skve-

som bol potešený technológiami, ktoré sa vo firme využívajú, po-

lých odborníkov. Som presvedčený, že MoroSystems sa bude aj

stoj akým sa k ich využívaniu firma stavia, že sa nesnaží vedieť

naďalej uberať správnym smerom, pričom svoju vieru a postoj

všetko, ale len to, čo má zmysel a vedieť to ovládať majstrovsky.

zachová nezmenené.“

Zaujalo ma množstvo zákazníkov pre ktoré firma vyvíjala a vyvíja 82

83


Marek

Pavel

Petr

Marek

Junior Java Developer

Junior Java Developer

System / Business Analyst

Tester

Cestou na pohovor som si niekoľkokrát v hlave premietal scénu po príchode – vojdem dnu, ohlásim sa na recepcii a vypýtam

Po ukončení třetího ročníku studia na vysoké škole jsem se rozhodl, že jako letní brigádu bych chtěl něco odborného, co

Jak v soukromém, tak v profesním životě, je pro mě velmi důležité držet slovo. Na tomto základě lze vybudovat důvěru a důvěra

Je to už skoro rok, co jsem hledal práci a narazil na inzerát v té době pro mě neznámé firmy MoroSystems. Líbilo se mi, jak

si Pavla Sedláka – človeka, ktorý so mnou mal pohovor viesť.

by mě posunulo dál a dodalo praktické zkušenosti. Ze všech

je základem pro budování dlouhodobých vztahů. Jsem rád, že

neformálně a pohodově působil – takové pracovní prostředí

Avšak bezprostredne po vstupe do priestorov firmy sa oproti

nabídek mě nejvíce oslovila právě ta od MoroSystems. To, že

držet slovo vždy a za každou cenu, je v MoroSystems jednou

jsem hledal. Když jsem otevřel stránky Mora, abych zjistil o fir-

mne rútil človek, a z nášho očného kontaktu som pochopil, že

jsem zdřívějška neměl zkušenosti s komerčním programová-

ze základních hodnot společnosti. I díky dalším hodnotám se

mě více, udělal na mě dojem úctyhodný seznam referencí plný

práve jeho hľadám. Skutočne – predstavil sa mi ako Pavol Sed-

ním, nebyl problém. Vše se vyřešilo tím, že jsem vypracoval

Standovi a Tomovi podařilo vybudovat takovou kulturu, která

velkých jmen, a proto jsem se rozhodl poslat životopis. Hned

lák. Recepcia nikde. Tento rozpor predstáv s realitou ma v tej

modelový příklad, který měl ověřit moje dovednosti. Krátce po

přitahuje spoustu skvělých lidí, se kterými je radost pracovat.“

druhý den dopoledne mi zazvonil telefon a já si domluvil poho-

chvíli natoľko vykoľajil, že po podaní ruky som sa zmohol iba na

odevzdání příkladu jsem se ocitl na velice přátelském pohovo-

vor. Pohodová atmosféra během pohovoru posílila můj prvotní

slová: „Ja som pán Timura“.

ru, kde mi byla nabídnuta pozice part-time Junior Java Develo-

dojem a já měl jasno, že bych v Moru rád pracoval, i když jsem

pera. Měl jsem trochu obavy, jak skloubím studium s prací, ale

nevěřil, že to vyjde. O to více mě překvapilo, když jsem další

Zjavne som však nezanechal najhorší dojem, pretože uz vyše

díky home office a skvělým kolegům to není žádný problém.

týden dostal nabídku práce s tím, že můžu hned další týden

roka úspešne zavádzam chyby a politicky nesprávne komentá-

V současné době mám práci, kam se těším a kde se mohu vě-

nastoupit.

re do kódu.“

novat nejmodernějším technologiím nejen okolo programovacího jazyka Java.“

Na práci v Moru nejvíce oceňuji přátelské prostředí, kde se k problémům přistupuje s humorem a nelpí se na formalitách a byrokracii, přestožeprojekt, na kterém pracujeme, rozhodně není malého významu. A taky jsem se tady naučil pít čaj.“

84

85


Jarda

Martin

Kristýna

Jozef

Trainee Programme Leader

Team Leader

Junior Java Developer

Senior Java Developer

Firemní kultura MoroSystems mě dostala ihned od prvního kontaktu a seznámení s firmou. Mimo jiné mě na první pohled zau-

Členem našeho týmu jsem se stal po předchozích zkušenostech pestrých jak z hlediska velikosti, tak oboru působnosti. Na

Když jsem na škole získala možnost pracovat na vývoji jedné aplikace, byla jsem nadšená. S postupem času jsem ale zjistila,

Po skončení predchádzajúceho dlhodobého projektu som sa začal rozhliadať po niečom novom a zaujímavom. A práve

jalo absolutně neformální a kamarádské prostředí, díky kterému

MoroSystems proto oceňuji jedinečné stránky dynamicky ros-

že to není úplně ono. A tak jsem začala hledat i někde jinde. Na

v tom čase prišiel môj kolega Julo s otázkou, či nechceme sk-

se v práci cítím dobře. Zároveň můžu říct, že je radost v takovém

toucí mladé IT společnosti, kde nic není nemožné. Jsem rád, že

internetu jsem našla právě MoroSystems. Ačkoliv to ze začátku

úsiť vývoj pluginov do JIRA – že ho oslovila ho nejaká česká

prostředí spolupracovat. Nezáleží na tom, jestli je kolega o de-

kolem sebe mám jedinečnou partu lidí, kteří dokáží táhnout za

nebylo lehké se zapojit do práce na tak velkém projektu, hod-

firma, ktorá vraj dokonca používa SCRUM metodológiu riade-

set let starší nebo mladší – vím, že se na každého bez výjimky

jeden provaz. Spousta zajímavých podnětů, možnost se skvě-

ně mi pomohlo přátelské prostředí a týmový kolektiv. Neměla

nia projektov.

můžu kdykoliv obrátit a každý mi rád vyjde vstříc. Máme skvělou

lými lidmi zdolávat nové výzvy, a příležitost stále se zdokonalo-

jsem strach se zeptat, když jsem něčemu nerozuměla, protože

partu, což dokazuje i to, že se rádi potkáváme i mimo práci – při

vat, mě nikdy nepřestanou bavit.“

mi vždy někdo poradil. Právě neformální přístup a pohodová at-

Po chvíli zvažovania som súhlasil a... neľutujem, pretože pra-

sportu, na grilu, v hospodě a při mnoha dalších aktivitách. Z ko-

mosféra dělá MoroSystems tím, čím je. Jsem ráda, že tady můžu

cujem vo firme, ktorá o Agile nie len hovorí, ale ho aj reálne

legů se stávají přátelé a kamarádi.

pracovat a dělat něco, co mě skutečně baví.“

a úspešne využiva, a kde vládne pohodová a neformálna pracovná atmosféra a kde som zároveň našiel super kolegov :-)“

Vidím, jak se rozvíjíme, zlepšujeme a rosteme. Jsem rád, že toho můžu být součástí, a těším se na to, co nám přinese budoucnost.“

86

87


Cord

Tom

First Level Support Analyst

Java Developer

Coming more or less straight out of University and never having

ning, being successful, is a mind set and a culture that has been

worked in the IT world before, MoroSystems has been an ama-

created within MoroSystems. This fact alone, and the room for

zing opportunity. They have given me the room I need to grow,

Programuju, protože mě baví se ve věcech vrtat a vymýšlet, jak

Standu a Jirku spolehnout, což mi chybělo ve velké korporaci,

na počítači řešit problémy, nejčastěji v rámci nějakého frame-

kde jsem předtím pracoval. Vím, že jsou k nám upřímní a když

growth to do what you are great at, rather than being forced to do

worku nebo knihovny. V tom jsem asi typický programátor. Bo-

něco řeknou, tak to dodrží. Vím, že pokud budu mít nějaký pro-

the freedom to make my own mistakes and learn from them, the

something that you are average at, is what makes this company

hužel, v současné době se všude dělají velké informační systémy

blém, můžu za nimi zajít a pokusí se ho se mnou nějak vyřešit.

trust that I will work hard just as any other employee would, even

great.

a práce na nich většinou spočívá v jejich ohýbání (přidávání funk-

A doufám, že to samé můžou říct o mně.“

with me being one of the youngest employees if not the youn-

cí) nebo odstraňování chyb, což mě nebaví. Když jsem šel do Mo-

gest, and haven’t discriminated against the fact that I am a fore-

As far as employment in the Czech Republic goes, I have had bad

roSystems, byl jsem s tím smířený a rozhodlo hlavně doporučení

igner, but have rather used my abilities in the best way possible.

experience after bad experience, as most expats would concur

od kamaráda a možnost zkráceného úvazku.

Great leaders always know how to get the best out of their sol-

with as the norm in the Czech Republic. As wide eyed foreigners

diers, and MoroSystems gives you the opportunity to focus on

we are often misused and underappreciated. With MoroSystems

Zjistil jsem ale, že se věci dají dělat i jinak. Ano, pracuju na vel-

what you are good at, and what you enjoy, rather than forcing you

I have had the exact opposite experience, and it has been a won-

kém systému. Ale poměrně nedávno dostal náš tým možnost

into a box.

derful breath of fresh air. Even though I would never call myself

jednu jeho část napsat tak, jak chceme my. A to přesto, že jde

an IT person, within an environment of there is no fail, there is

o poměrně důležitého zákazníka a technologii, kterou jsme po-

only win and improve, any overachiever can feel at home.

užili (React+Redux), znali ve firmě jen dva lidi, a to jen z vlastních

Being an overachiever all of my life, this company was more or less built for me, and I for them. Never before have I seen a com-

domácích projektů. Teď s ní pracuje devět lidí. Určitě to vypovídá

pany so focused on overachieving, and surrounding one’s self

I want to thank MoroSystems for the opportunity I have been gi-

with like-minded, success driven individuals. For me, a person

ven to be a part of something great.“

can always learn how to do their job correctly, however win-

88

o důvěře, kterou k nám vedení MoroSystems má. Když už mluvíme o vedení a důvěře, cítím, že se můžu na Toma,

89


90

91


Tom

Martin

Java Developer

Junior Java Developer

Den -28:

Den -4:

Někde hluboko na webu nalézám internetovou soutěž z progra-

Pomalu opouštím svého stávajícího zaměstnavatele a domlou-

mování v jazyce Java. Klikám na ni. Otázkám vůbec nerozumím.

vám se s Jirkou na nástupu do MoroSystems.

Klikám na [A], [B], [C], [D], [Odeslat]. Den 1:

Po studiu jsem začal hledat firmu, u které bych uplatnil získané zesílat životopisy a zúčastnil se několika pohovorů. Některé při-

Přestože jsem součástí MoroSystems poměrně krátkou dobu,

pomínaly státní zkoušky. Většinou se firmy neozvaly vůbec, jiné

tak nelituji. V MoroSystems panuje přátelská atmosféra a po-

protahovaly přijímací řízení a hledaly zkušenější uchazeče.

stupně se z kolegů stávají přátelé.“

Den -21:

První den v práci potkávám svého spolužáka z FIT VUT. Všichni

Dozvídám se, že jsem vyhrál internetovou soutěž, na kterou jsem

z mého nového týmu pobíhají kolem a stresují kvůli nějakým ča-

Téměř jsem nastoupil na pozici správce sítě – servisního pracov-

už zapomněl. Domlouvám si schůzku s pořadateli soutěže (jakási

sovým pásmům. Začínám se integrovat a zjišťovat, jak to tu chodí.

níka v malé firmě, když mi zavolala zaměstnankyně z MoroSys-

firma MoroSystems) ohledně vyzvednutí ceny.

tems. Proběhl krátký a příjemný hovor v anglickém jazyce. Hovor Den 227:

obsahoval otázky na mé jméno, proč se zajímám o práci u Mo-

Den -11:

Můj zaměstnavatel stále ještě nezjistil, že neumím programovat.

roSystems a zda mám představu, co dělají. Po pohovoru přišel

Setkávám se s majitelem firmy MoroSystems (Tomem) a Jirkou.

Často jen dávám náhodně do kupy znaky na klávesnici, dokud

mail se zadáním vstupního příkladu a kontaktem pro konzultace.

Mají super kafe. Povídáme si. Kluci jsou v pohodě. Dozvídám se,

program nedělá přesně to, co potřebuji. S kolegy se dá vycházet

Příklad jsem nestihl dokončit celý. Chyběly mi potřebné znalos-

na jakých projektech pracují a jaké technologie využívají. Zní to

perfektně. Jsem spokojen.“

ti. Místo odmítnutí mi byla nabídnuta druhá šance. Odřekl jsem

dobře, rád bych pracoval na stejných věcech.

absolvování mi byla nabídnuta pozice vývojáře.

vědomosti. Mým vysněným povoláním byl vývojář. Začal jsem ro-

pozici správce sítě – servisního pracovníka a nastoupil do MoroAkademie.

Den -7:

92

Píšu Jirkovi, že bych chtěl pracovat pro MoroSystems. Jirka sou-

MoroAkademie trvala tři měsíce. Režim byl volný. V průběhu jsem

hlasí.

se seznamoval s budoucími kolegy a připravoval se na práci. Po 93


Mirek

Regina

Pavel

Junior Atlassian Konzultant

Business Analyst

Team Lead / Scrum Master

Abych mohl dobře vysvětlit, jak jsem se dostal do MoroSystems

Jsem Business Analyst, miluji svou práci, nosím ji v srdci.“

V IT pracuji už 20 let. Za tu dobu jsem zažil spoustu firem, projek-

k dodávce software. To, že vedení podporuje mé oblíbené jab-

tů a týmů. Když jsem tehdy začínal, bylo “in” dostat se do velké

lečné stroje, bylo dalším znakem, že se mi jako aktivnímu fandovi

pem do této firmy. Začalo to léta páně 1990 našeho letopočtu,

společnosti, kde bylo spoustu benefitů, velké kanceláře, velcí

Apple bude v MoroSystems dobře pracovat.

kdy se narodila skvělá osoba jménem Miroslav Balog. Dalších

zákazníci. A tak byly postaveny i nabídky práce. Když mě někdo

23 let jsem studoval a svoje studium jsem zakončil na ekonom-

oslovil, nabízel možnost práce ve velké (větší) společnosti a pro

Ještě se s vámi musím podělit o jednu zkušenost. Je to praktický

ce v Brně. Do prostředí IT jsem se dostal přes svou první stáž.

velké zákazníky. Tahle prestiž spojená s velkými jmény byla ale

důkaz pružnosti a dynamického ducha, který se v Morosystems

V tu dobu jsem hledal nějaký obor, o kterém jsem se učil jen te-

vykoupena daní v podobě ztráty pružnosti, dynamiky a sešněro-

skrývá. 10. ledna jsem odpověděl na inzerát, 11. mě kontaktovali

oreticky v knížkách, a tak jsem se dostal do IT. Vše pro mě bylo

váním směrnicemi. Nejvíc to bylo znát v korporacích, které měly

z HR a dohodli pohovor, 12. jsem byl na pohovoru, 14. jsem do-

nové a jako každý správný stážista jsem celý rok sledoval chod

IT oddělení. Nebyly to IT firmy. Směrnice svázaly celé týmy do

stal nabídku, 15. jsme dohodli detaily a 18. ledna, v pondělí, jsem

firmy a dělal jsem tam zhruba cokoliv, co bylo potřeba v rám-

těsného korzetu a cokoli realizovat, prosadit nebo změnit trva-

se stal součástí skvělého týmu MoroSystems. Od prvního kon-

ci slušných mravů. Po ukončení studia jsem se rozhodoval, co

lo věčnost. Pokud se to tedy vůbec podařilo. Takové prostředí

taktu uplynul týden. A takhle rychle to tu umíme se vším.“

dál. Chtěl jsem poznat nové prostředí a zjistit, zda bych našel

člověka zpomalí. Ať chcete nebo nechcete, schopnost rychle

produkt, který by mě opravdu oslovoval. Procházel jsem různé

a akčně se rozhodovat začne atrofovat i u vás.

a proč, je potřeba nejdříve říct, co jsem dělal před mým nástu-

weby, které nabízejí práci, a tu náhle jsem zahlídl velice zajíma-

94

vou nabídku. Odpověděl jsem, šel jsem na pohovor a byl jsem

A to byl ten okamžik, kdy jsem začal hledat MoroSystems. Hledal

překvapený neformálním a příjemným jednáním, takže Moro-

jsem středně velkou firmu, která má mladého, dynamického du-

Systems byla jasná volba. Během práce tady jsem se naučil

cha, která je orientovaná na výsledek. Už u příjimacího pohovoru

hodně nových věcí, o kterých jsem neměl ani tušení, a nemyslel

jsem poznal, že to bude to pravé. Tykání hned od začátku, podob-

si, že jim někdy budu rozumět.“

né názory na řízení a dodávku projektů, ale hlavně agilní přístupy 95


Adrián

Dan

Lukáš

Honza

Atlassian Administrátor

First Level Support Analytik

Atlassian Developer

Java Developer

Môj príbeh začína niekedy v máji roku 1993, keď som prišiel na svet. 19 rokov po tom, ako som prišiel na vysokú školu som sa

Když jsem se na začátku listopadu 2015 poohlížel po novém zaměstnání, pracovní nabídka od MoroSystems byla jedna

S MoroSystems ma spája pivo. Prečo? Odchádzal som akurát z jednej IT firmy a premýšľal, kde zakotvím. Prešiel som mno-

Můj příběh v MoroSystems je zatím poměrně krátký, proto i můj příspěvek nebude z nejdelších. Po delším v působení ve

začal zaujímať na fakulte o IT, hlavne o linuxy, programovacie ja-

z prvních, na kterou jsem vůbec reagoval. Tehdy mě přemluvila

hými pohovormi, no stále to nebolo to pravé orechové. Až som

vývoji v klasické „fabrice“, jsem zde poznal, že lze provozovat

zyky a sieťové technológie.

přítelkyně, ať na nabídku odpovím, i když si myslím, že pro ta-

jedného slnečného dňa zavolal kamarátovi a pozval ho na pivo.

IT firmu s minimem ne-IT pracovníků, bez zbytečné byrokracie

kovouto pozici v IT firmě nemám dostatek zkušeností. Zaujalo

Okrem iného sme sa dostali až k téme práca a ja som sa svoj-

a nekonečných příkazů, zákazů a „píchaček“. Na této firmě si

Po odbití bakalárskeho štúdia, nástupe na pozíciu operátor IT

mě, že firma používá pro projektové řízení Confluence a At-

volne rozpovedal o mojich predstavách. Jednoducho som mu

cením mladého kolektivu, používání nových techonologií, za-

helpdesku som po pol roku začal premýšlať, čo s mojou karié-

lassian JIRU, se kterou jsem již pracoval v minulém zaměstnání.

popísal ako by mal môj dream job vyzerať.

měření na výsledek, ale také klidného prostředí na práci a mož-

listoval stránkami profesia.cz a tam svietilo MoroSystems ako

Co se nestalo, Eda mě před Vánoci pozval na pohovor a prá-

Nechýbali tam slová ako home office, pohodový kolektív a kre-

osob majících ve svém oboru hluboké znalosti od kterých se

hľadá linux administrátora. Tým, že stále študujem som si pove-

ci jsem nakonec dostal. Jak se časem ukázalo není JIRA jako

atívna práca a samozrejme... občasné posedenie s kolegami na

lze mnoho přiučit. Odměnou za neformální prostředí je parta

dal, že to bude dobrý, výzva pre mňa a že to skúsim. Tak som sa

JIRA, a pro tu naši to platí dvojnásob. Každý den mám pocit, že

pivku. Spýtal sa ma, či poznám MoroSystems, že hľadajú nieko-

správných lidí, se kterými je radost trávit čas nejen v zaměst-

tam prihlásil a zažil som najlepší pohovor, už pri ktorom sme si

se učím něco nového, i po více jak půl roce. Moje práce je tak

ho na pozíciu Java Developer. S neveľkými očakávaním som si

nání, ale i ve volném čase.“

hneď tykali, a vedel som, že to bude len dobre. Od doby, čo som

zábavná a kreativní. Co víc si přát?“

názov firmy poznačil, predsa len po skúsenostiach s finančnými

rou ďalej a mal som nejaké tie znalosti s linuxom, keď som zrazu

nosti home office. Velkou výhodou je zde vysoká koncentrace

v MoroSystems som sa toho na linuxoch a windows serveroch

poradcami nemávam od sľubov veľké očakávania, a pobral sa

veľa naučil, takisto aj niektoré programovacie jazyky, za čo Mo-

domov. Doma som sa na pozície pozrel a kedže ponúkali presne

roSystems ďakujem.

to, čo som chcel, hneď som sa aj ozval. Na pohovore ma privítal Michal Hybášků s Jirkom Malým a k dohode došlo prakticky

96

Som skutočne rád, že som tu zamestnaný, spoznal som kopu

okamžite. Odvtedy sme ja a MoroSystems v pracovno-právno-

skvelých ľudí a že je tu tak príjemne.“

-kamarátskom vzťahu. A zatiaľ nám to klape.“ 97


Danča

Pavel

Product Manager

Atlassian Administrátor

Práci, kterou jsem dělala, jsem milovala a byla mi více méně ži-

hodnoty, které vypadají velmi dobře na papíře, ale ještě lépe ve

votním posláním. Postupem času ale přicházely změny. Klasické

skutečnosti, protože jimi firma opravdu žije. V mnoha případech

korporátní svázování, nařízení a změny, které z mého pohledu nebyly k lepšímu. Neodcházelo se mi vůbec lehce, ale nakonec

Můj příběh začíná v době mého studia na vysoké škole, kdy jsem

vývoj tohoto řešení vyžadoval nejen účast různých oddělení, ale

během této studijně náročné doby pracoval ve velké, nadnárodní

byla třeba i spolupráce administrátora systému, dostal jsem klu-

jsem nenašla jen kolegy, ale i přátele. Nejlepší na tom je, že dělám

korporátní firmě. V posledním roce jsem dostal v této firmě mož-

ky z Moro na starost, abych jim byl ve všem nápomocen. Práce

práci, která mě baví, a stále se učím něco nového.“

nost začít pracovat na něčem neznámém, pro mě úplně novém,

s nimi na zajímavém projektu mě naprosto nadchla. Nikdy dříve

jsem rozhodla, že změním práci. Hledala jsem mimo obor, proto-

a to seznámit se se světem Atlassian. Z poznávání nových pro-

jsem se totiž nesetkal s tak skvělými lidmi se vstřícným přístu-

že jsme se chtěla naučit něco nového. Snažila jsem se vyhýbat

duktů jsem byl nadšený a každý den jsem se snažil naučit něco

pem, jako právě u kluků z MoroSystems. Ve velké firmě vás nikdo

velkým korporacím. Na stole leželo několik nabídek z vyhraných

nového a plnit tak úkoly, které mi byly svěřovány. Šlo mi to po-

moc příliš neposlouchá, když se něco snažíte změnit, ale hlavně

konkurzů, ale pořád jsem se pevně nerozhodla, kterou přijmu.

měrně dobře. Tak dobře, až ze mě udělali druhého hlavního ad-

nikdo nedokáže dobře ocenit snahu a pracovní nasazení. Tako-

Snad už jen ze zvyku či zvědavosti jsem znovu procházela nabíd-

ministrátora. Nějakou chvíli jsem si tuto pozici užíval a cítil se

výto přístup v Moro neznali. Práce s klukama mě opravdu bavila

ky práce a našla tu z MoroSystems. Vcelku vtipně napsaná. Ne-

dobře, že se mohu i tak dále rozvíjet, ale po pár měsících přišlo

a to až tak moc, že jsem se nakonec rozhodl vyzkoušet i jiné pra-

dalo mi to a otevřela jsem tehdejší webové stránky. Začetla jsem

vystřízlivění. Práce se mi stala jednotvárnou a nudnou, protože

covní prostředí než jen korporátní sféru. Dnes jsem opravdu rád,

se do příběhu zakladatelů, prošla facebook a blog. Moc se mi

v korporátním světe jsme řešili neustále ty stejné problémy, nic

že jsem tuto změnu opravdu udělal. V MoroSystems jsem dostal

vše líbilo a tak i přesto, že už jsem vlastně v podstatě práci měla,

nového nepřicházelo. Všichni ve firmě byli, dalo by se říci, zpru-

šanci k osobnímu rozvoji tak jako ještě nikde jinde. Moje názory

poslala jsem svůj životopis. Druhý den zazvonil telefon s pozván-

zelí z jejich každodenních a jednotvárných pracovních úkolů

všechny zajímají a mám pocit, že něco opravdu dokážu změnit.

kou na ústní pohovor. Když jsem přišla na chodbu, slyšela jsem

a obecně kolektivní nálada ve firmě byla nic moc.

Největší radost mám z naprosto skvělých kolegů, kteří vždy do-

smích za zavřenými dveřmi. Něco, co jsem v práci neslyšela už

98

káží poradit za každé situace, ať je den či noc, pracovní den nebo

dlouho. Příjemný pohovor vyústil v nabídku práce a podepsanou

Světlou chvilkou se stal moment, kdy se ve firmě rozjížděl poměr-

neděle večer. Za sebe tedy mohu s klidem říci, že MoroSystems

smlouvu. Proč? Atmosféra v práci, báječný tým lidí, se kterými

ně velký projekt, zabývající se redesignem firemních IT procesů

je skvělá parta nadšenců, kteří se nebojí nových výzev a boření

pracujete, otevřenost majitelů ke všem nápadům a hlavně firemní

a tohoto úkolu se zmocnila společnost MoroSystems. Protože

stanovených limitů.“ 99


100

101


102

Ondra

Tom

Atlassian Consultant

Junior Java Developer

Při výběru nového zaměstnání jsem hledal to, co mne naplňovalo v tom minulém: perfektní kolektiv, možnost seberealizace

Je klidný podzimní podvečer roku 2015. Sedím doma u svého

obavy mírní nabídka home office, „hmmm to by se dalo zvládnout“,

První den v práci. Dostal jsem výkonný notebook Dell a proběhlo

počítače s jedinou myšlenkou. Jsem rozhodnutý, je čas najít

říkám si a už na nabídku odepisuji.

seznámení s projektem, na kterém budu pracovat. Potom jsem se

a zajímavá práce v nekorporátním prostředí. Jsem rád, že vše

si novou práci. Před pěti lety jsem přešel z jazyka C++ na Javu

seznámil s kolegy. Potěšilo mě, že, ačkoliv patřím ve firmě k věko-

z toho mohu v MoroSystems zažívat a být členem týmu.“

a tento jazyk a volně dostupné IDE NetBeans si zamiloval. Bo-

Po několika týdnech přijíždím do královéhradecké pobočky Moro-

vě starší menšině, nebyl problém se zapadnutím do kolektivu. Fi-

hužel můj zaměstnavatel to vidí jinak a i přes mnoho úspěšných

Systems. Nejsem sám, je se mnou kamarád/kolega Javista, které-

remní „wikipedie“ a systém pro evidenci práce JIRA je fakt super :-)

aplikací, které jsme s kamarády v Javě napsali, v tomto jazyce

mu se firma také velmi zalíbila. Trochu mě znervózňovalo vědomí,

S lepším seznámením s projektem mi pomáhal zkušený vývojář,

budoucnost nevidí. Je čas odejít. Prohledávám internet a hle-

že mé dosavadní zkušenosti s Javou byly jen s Java SE a tvorbou

který byl mým mentorem. Byl vždy ochotný mi poradit, a že bylo co

dám zaměstnavatele, který by ocenil člověka, který rád pracuje

desktopových aplikací, knihoven a implementací komunikačních

radit, protože začátky pro mě nebyly snadné. Seznámení s mnoha

v Javě. Narazil jsem na nabídku práce v MoroSystems. Po ote-

protokolů v Javě. Nicméně přivítání bylo příjemné a nabídka tyká-

technologiemi, které jsem neznal, na složitém projektu bylo nároč-

vření hezkých a působivých stránek firmy a přečtení několika

ní hned od začátku mě vyhovovala a rozhodně přispěla k menší

né, ale díky dobrému kolektivu se to podařilo. Velmi mile mě pře-

řádků se mi objevil na tváři úsměv. Práce s použitím moderních

nervozitě a přátelské atmosféře. I přesto, že jsem na několik otá-

kvapil velmi dobrý a přátelský přístup ze strany vedení firmy, a to

technologií kolem Java EE, velmi zajímavý seznam firemních

zek ohledně technologií odpověděl s úsměvem větou „slyšel jsem

i z nejvyšších pozic. To jsem jinde nezažil. Na MoroSystems si vážím

hodnot, z nichž nejvíce mě zaujalo „držíme slovo“, kvalitní vy-

o tom, bohužel jsem neměl příležitost tuto technologii ovládnout,

toho, že dává šanci všem lidem, kteří na sobě chtějí pracovat a držet

bavení značky Dell a Apple, mladý kolektiv, páteční akce zvané

ale rád bych se to naučil“, tak odpovědí nebylo zklamání, ale věta

krok s nejmodernějšími technologiemi kolem vývoje SW. Cením si

MoroSnídaně, kde se kamarádi dělí o své zážitky, a zkušenosti

typu „u nás by ses to jistě naučil“, pronesená s upřímným úsměvem

dobrého kolektivu a věřím, že firemní strategie vede tím správným

získané na konferencích, kvalitní Frolíkova káva, atd. :-)

na tváři. Mohu říci, že to byl nejpříjemnější přijímací pohovor, který

směrem, to jest k vývoji skvělých SW řešení, stvořených k plné spo-

jsem zažil a to už jsem jich absolvoval za svůj život více než 10. Po

kojenosti zákazníků a dobré pohodě lidí, kteří tato řešení vyvíjí.“

Jisté obavy ve mě vyvolává to, že nejbližší pobočka firmy je

nějaké době se mi ozval branch manažer královéhradecké pobočky

v Hradci Králové, což je pro mě více než hodina cesty. Tyto

s nabídkou zaměstnání a dohodli jsme se na mém termínu nástupu. 103


Lukáš

Miloš

Pavel

Michal

Tester

Senior Java Developer

QA Manager

Test Engineer

Počas štúdia na vysokej škole som pracoval v jednej malej firme, ktorú som po roku zmenil, ale zistil som, že ani to nepomohlo.

Jsem v MoroSystems jen 4 měsíce a jsem tu rád. Když jsem po více jak 5 letech hledal novou práci, nechtěl jsem do přeproce-

Dobrou práci v Hradci Králové nenajdeš,“ prorokují mi všichni. Pracuju v Praze v megakorporaci a jak Prahy, tak korporací

Když se začaly objevovat zmínky prvním CZJUGu v Hradci pod záštitou MoroSystems, bylo to poprvé, kdy jsem o této firmě

Stále mi niečo chýbalo. Zlomový prevrat však nastal, keď som

sovaného korporátu a ani na startup jsem se necítíl. Chtěl jsem

a korporátního stylu myšlení mám už plný krk. Chci se vrátit

slyšel. Shodou náhod se organizace na FIM UHK řešila právě

sa dozvedel o firme MoroSystems. Zistil som si mnoho informá-

být někde, kde budu platným hráčem a budu mít možnost se

domů, do Hradce Králové, kde jsem vyrůstal a prožil velkou část

s oddělením, kde pracuji. A jelikož bylo třeba udělat z akce pár

cií o tejto firme a neváhal som poslať životopis. Už na pohovo-

podílet na firemním dění a kultuře. Nechtěl jsem kolegy, chtěl

svého života. Agentury mlčí, headhunteři se tváří, jako kdyby na

fotek a mě moderní technologie zajímají, přihlásil jsem se, že

re bola príjemná atmosféra, kde ma dokázali namotivovať ešte

jsem kamarády. A to jsem našel v MoroSystems. První jiskra

trhu práce existovala jenom Praha a nic jiného. Až pak na mě vy-

půjdu fotit. Po velmi vydařené přednášce jsem zařadil Moro-

viac, že je to tá správna firma pre mňa. Sú tu skvelé projekty,

přeskočila už při brouzdání po firemním webu a jasno bylo na

bíhají stránky MoroSystems. Váhám přesně půl hodiny. Sepisuju

Systems mezi oblíbené stránky a jakmile byl oznámen další

atmosféra a najmä kolektív. S tak skvelým kolektívom som sa

osobním pohovoru s Michalem. Ten mimochodem probíhal

motivační dopis a přikládám svůj životopis.

CZJUG, automaticky jsem se hlásil o foťák.

doposiaľ nestretol v žiadnej práci. Je tu výborná komunikácia

úplně jinak než všechny ostatní pohovory, které jsem do té

medzi kolegami, čo uľahčuje prácu na projektoch. Práca v Mo-

doby absolvoval, a jinak myslím „dobře jinak“.

A všem, co mi říkali, že to nejde ukazuju, že to jde. Našel jsem

V lednu jsem si všiml článku o nabídce stáže v rámci MoroAka-

roSystems ma napĺňa a dáva mi všetko, čo potrebujem.“

skvělou práci v Hradci. A není to korporace, spíš naopak: Firma

demie a já si řekl, proč ne. V únoru jsem nastoupil do MoroAk-

Jako všude jinde to ani v MoroSystems není úpně dokonalé,

s uvolněnou kulturou a stylem myšlení, který mi sedí: „Je jedno,

ademie a v červnu vycházel jako její čerstvý absolvent. A když

ale víme o tom a je super, že to řešíme a pořád se zlepšujeme

jestli něco neumíš. Tady se to můžeš naučit. Máš profesní přání?

mi byla nabídnuta další spolupráce ve formě polovičního úvaz-

a to je základ dobře fungující firmy!

Budeme pracovat na tom, aby sis ho mohl uskutečnit.“

ku na pozici testera, jak by někdo mohl říct ne, po tak skvělé

Já vlastně nechodím do práce, ale za zábavou :)“

Konečně jsem doma.“

zkušenosti.“

104

105


Jarda Senior Java Developer / Technical Leader

V IT se pohybuji od střední školy. Komerční praxi jsem začal před cca 8 lety a od té doby jsem již pracoval v pěti společnos-

Michael

Pavol

Peter

Junior Java Developer

QA Analytik / Tester

Junior QA Analytik / Tester

Když se blížil konec mého studia na vysoké škole, začal jsem se poohlížet po práci. Už při studiu mě informatika a progra-

V Moro stačí prísť na pohovor, aby človek okúsil atmosféru tohto miesta. Skvelí ľudia a skvelý prístup, kde sa všetko dá, stačí

Nedávno som hľadal zamestnanie, pohovory sa naťahovali, nešlo to práve „svižne“ A tak nejak som narazil aj na ponuku

tech. Společnosti byly různé – od malého startupu počínaje až

mování bavilo a chtěl jsem se vydat tímto směrem. O Moro-

velkou korporací konče. Technologicky taky velice různorodé –

Systems jsem se dozvěděl od spolužáků z ročníku, kteří firmu

ma zaujalo... aj keď samozrejme veľmi som tomu neveril, ale

např. PHP, Java SE, Java EE, Flex, JQuery, C#. Před nástupem do

pravidelně navštěvovali v rámci MoroAkademie. Slyšel jsem od

poslal som životopis a neľutujem. Prvýkrát som zažil ukážkový

Mora jsem se zápolil s korporátními praktikami, kde i sebemenší

nich samou chválu a rozhodl jsem se proto domluvit si pohovor

pohovor – príjemný, no stress, spokojnosť na oboch stranách...

změna znamenala neuvěřitelný problém. Poslední kapkou bylo,

na pozici Junior Java vývojáře. Ačkoliv jsem do té doby dělal

Nastúpil som a neľujtujem – zahraničné projekty, robím prá-

když mi bylo zamítnuto pracovat z domu – chtěl jsem trávit více

pouze pár webových stránek a nějaké projekty do školy, po

cu, ktorá ma baví a je pre mňa výzvou, kamarátsky až rodinný

času s rodinnou a cesta do Brna a zpět mi zabírá cca 3 hodiny.

vypracování zkušebního projektu jsem byl přijat. Díky skvělé

kolektív, žiaden korporát, kde ste len malé koliečko vo veľkom

domluvě s vedením firmy nebyl sebemenší problém úspěšně

stroji...“

V této době mi můj kamarád Petr poradil: „Však pojď k nám do

dokončit studium společně s prací na plný úvazek. Po necelém

Mora, jsou tu super lidi a můžeš pracovat z domu!“. Tak jsem ne-

půl roce svého rozhodnutí nastoupit do MoroSystems nelituji.

váhal a domluvil si pohovor. Na Moru oceňuji, že se dá snadno

Každý den získávám spoustu nových zkušeností v neformál-

domluvit asi na všem. Tenkrát mi vyšli vstříc i s mým neobvyk-

ním a kamarádském prostředí.“

chcieť.“

od MoroSystems – bola napísaná, kamarátskom duchu – čo

lým požadavkem možnosti nástupu až za půl roku od pohovoru.“

106

107


Kuba

Kuba

Petr

Bibiána

Atlassian Administrátor

Junior Project Manager

Sales Director

Asistentka

Vše začalo tím, když jsem začal hledat práci při mém studiu na vysoké škole. Od známých jsem slyšel o skvělé firmě, která hle-

MoroSystems mě přilákalo svými hodnotami a svým přátelským prostředím. Napsal jsem přes jejich stránky, že bych měl

Třetinu života jsem prožil ve firmě Agora. Název pochází z řeckého „αγορά” a v překladu znamená tržiště nebo shromaždiště

Prejsť z korporátneho prostredia do veselej partie v MoroSystems bola veľká a veľmi príjemná zmena. Za necelý mesiac, čo

dá nového člověka na pozici Atlassian administrátor. Proto jsem

zájem u nich pracovat. Bylo to výborné rozhodnutí. Přátelský

uprostřed starověkého města. Plně to vyjadřuje vizi obchodní

som tu, môžem povedať, že toto rozhodnutie pre zmenu neľu-

neváhal, chytil jsem se nové příležitosti a ihned zaslal životopis.

kolektiv, práce která baví, prostor pro realizaci – to vše jsem

firmy, ve které jsem měl příležitost vystřídat řadu zajímavých

tujem. Sama som zvedavá, čo za príbehy mi toto dobrodruž-

I přes to, že jsem neměl žádnou praxi, dali mi v MoroSystems

tu našel. Firma mi nabídla také spoustu výhod. Kdykoliv chci,

rolí. Po letech ve firmě, kde jsem prožil spoustu krásných i těž-

stvo s MoroSystems prinesie.“

šanci nabrat nové zkušenosti. Vždy jsem si přál pracovat ve

mohu pracovat z domu! A to hlavní – není to korporace. Mož-

kých chvil, kde jsem se učil od nejlepších v oboru a poznal mra-

skvělém kamarádském kolektivu, který si důvěřuje a dokáže

ná si řeknete: „Co to je za výhodu?“ Ale zkuste si pracovat rok

ky skvělých lidí, jsem ucítil potřebu změny. Nový impuls přišel

táhnout za jeden provaz, a to se mi v této firmě splnilo.“

v korporaci a uvidíte. Osobně vám MoroSystems doporučuji.

v pravý čas.

Ale varuji Vás - pokud vyzkoušíte, pravděpodobně už neodejdete :)“

Když mě Tom oslovil s nabídkou přidat se k MoroSystémákům, zaujala mě uvolněná firemní kultura, příjemná komunikace, společné hodnoty a vysoké ambice. Sice nastupuji až v říjnu, ale už jsem měl možnost poznat partu super lidí, na kterých je firma postavena a jsem přesvědčený, že jsem se rozhodl dobře. Rád přispěji k dosahování ambiciózních cílů, které stojí před námi a to jak v pracovním, tak osobním životě. Těším se na spolupráci, lidi!“

108

109


Tonda

Tom

Petr

Junior Android Developer

QA Consultant

Senior Java Developer

Zajímal jsem se o místo Android vývojáře, tak jsem byl na pohovorech u různých firem. Chtěl bych vyzdvihnout dvě zkušenosti.

Těžko zatím psát příběh, v MoroSystems jsem jen pár dnů. Tuto společnost jsem si vybral proto, že se její hodnoty velice po-

Moje cesta MoroSystems začala hned poté, co jsem odpromoval. Pamatuji si, že již to odpoledne jsem měl pohovor s To-

V jedné nejmenované firmě, kterou jsem navštívil, na mě atmo-

dobají hodnotám prostředí, ze kterého přicházím, a hodnotám,

mem, který na mě působil velmi příjemně. Což byl důvod, proč

sféra působila velice nepříjemně, pohovor probíhal formou: do-

které vyznávám. V MoroSystems vidím obrovskou příležitost

jsem se přidal k MoroSystemákům. Můj první den v práci byl

kážeme ti, že nejsi tak dobrý, jak si myslíš. Pak jsem byl na poho-

naučit se spoustu nových věcí, potkat nové lidi, zažít nové pří-

takový, že jsem přišel se svým osobním laptopem. To jsem po-

voru v MoroSystems, kde byla situace o poznání jiná, dalo by se

běhy. Tak uvidíme … ;-)“

znal Báru, která nadšeně prohlásila, že jsem připraven se svým

říct i úplně opačná. Přátelské prostředí, veselo, prostě příjemná

Práce, co tě bude bavit

A jaký bude tvůj příběh v MoroSystems?

notebookem.

atmosféra. Těším se, že mi MoroSystems umožní další rozvoj a nové zkušenosti. A že budu moct být přínosem pro firmu.

?

Tvé jméno

S Moro jsem profesně začal vzrůstat a ocenil jsem, že i jako méně zkušený developer jsem měl možnost se prosadit. Po

V MoroSystem jsem krátce. Podle toho, co jsem stihl za tak krát-

pár měsících jsem již upravil návrh modelu notifikací aplikace,

kou dobu zažít, je můj pocit z firmy velice pozitivní.“

kterou jsme vyvíjeli pro našeho belgického klienta. Nyní, po pár

Napiš nám na ahoj@morosystems.cz

letech, mám možnost pracovat na mezinárodních projektech a rozvíjet si i jazykovou znalost.“

Stav se na výbornou kávu a společně něco vymyslíme.

110

111


Poznรกmky


Touto knihou jsme chtěli ukázat světu, jací jsme uvnitř. Víš o někom, koho by mohla zajímat? Tak mu ji dej. O vlastní výtisk si napiš na ahoj@morosystems.cz, rádi ti ho pošleme.

Aktuální informace o nás najdeš na blogu www.vsadnajavu.cz a www.facebook.com/MoroSystems.

Stav se za námi v Brně, Praze, Hradci Králové a Bratislavě. www.morosystems.cz 114

ahoj@morosystems.cz

+420 737 543 936