MoroSystems Culture Book 2017

Page 1

JSME ČESKÁ SOFTWAROVÁ FIRMA POKROK

11

SKRZE 130+ 83 SPOLUPRÁCI

úspěšných let na trhu

skvělých MoroSystémáků

dokončených projektů


JSME ČESKÁ SOFTWAROVÁ FIRMA

11

130+

83

úspěšných let na trhu

skvělých MoroSystémáků

dokončených projektů
CO TĚ ČEKÁ


6-9

01

10 - 13

02 NÁŠ PŘÍBĚH

14 - 17

03 NAŠE POSLÁNÍ

18 - 21

04 JACÍ JSME

22 - 25

05 CO U NÁS NAJDEŠ

26 - 27

06 JAK BÝT SPRÁVNÝM

PROČ VZNIKLA TATO KNIHA

MOROSYSTEMÁKEM 28 - 107

07 NAŠE PŘÍBĚHY


PROČ VZNIKLA TATO KNIHA


Protože chceme dát světu vědět, kdo jsme, v co věříme, o co usilujeme, a představit vám naši skvělou firmu a firemní kulturu skrze příběhy každého jednoho MoroSystemáka. Dlouho jsme se ptali sami sebe, jak můžeme oslovit nové kolegy a zákazníky. Co jedinečného jim můžeme nabídnout? Odpověď je jednoduchá. Naše přátelství, lidský přístup, vzájemnou toleranci a respekt, které jsou nedílnou součástí naší firemní kultury, jejíž manifest právě držíte v ruce. Pro nás je tato kniha manifestem MoroSystemáctví, ke kterému se hrdě hlásíme.

Jak to celé začalo? Na konci roku 2013 nás bylo 62. Měli

umožnil firmu řídit. Tím nástrojem se ukázaly být společné

jsme kanceláře v Brně, Hradci Králové, Bratislavě a řadu

hodnoty, které nám umožňují budovat firmu postavenou

kolegů na home office či přímo u zákazníků. Řešili jsme vel-

na lidech a jejich schopnostech namísto hromady procesů

ké projekty pro světové značky. Zkušené kolegy jsme po-

a nařízení. Společně s vedoucími našich týmů jsme identi-

výšili na vedoucí týmů a hledali jsme nové kluky a holky se

fikovali hodnoty a základní principy, na kterých je naše fir-

stejným nadšením, jako bylo to naše. Cítili jsme, že se naše

ma postavena. Vše jsme sepsali do Culture Book 2014. Tak

firma mění. Uvědomili jsme si, že jsme ztratili přímý kontakt

vzniklo MoroSystems, pokrok skrze spolupráci.

s kolegy. Rozhodli jsme se proto najít nástroj, který by nám 7V roce 2016 jsme se každého MoroSystemáka zeptali, jaké jsou podle něj silné a slabé stránky firmy a co pro něj znamenají firemní hodnoty, v něž věříme, podle kterých žijeme a hlásáme je kolem sebe do světa. Zajímalo nás, proč by někomu doporučili naši firmu a jaký by podle nich měl být správný MoroSystemák. Dlouho jsme všichni společně na toto téma diskutovali a postupně dali všechno dohromady. Nechtěli jsme totiž do světa vypustit nic, co není pravda. Tak vznikla Culture Book 2016. Právě držíte v ruce Culture Book 2017. Každého MoroSystemáka jsme požádali o aktualizaci svého příběhu a aktuální pohled na naši firmu a firemní kulturu. Příběhy jsou součástí této knihy přesně tak, jak nám je MoroSystemáci dali k dispozici. Jsme přesvědčeni, že po přečtení této knihy budete naprosto přesně vědět, co od nás můžete čekat. Rozhodnutí, zda chcete být součástí našeho týmu nebo jestli nám svěříte realizaci svého projektu, je jenom na vás. Nahlédněte do nitra naší firmy! Přejeme vám zajímavé čtení. Tomáš a Standa zakladatelé společnosti

9


NÁŠ PŘÍBĚH


MoroSystems jsme založili na podzim roku 2006 v reakci na zvýšenou poptávku po našich službách. Od začátku budujeme firmu založenou na lidech a jejich schopnostech. Vytváříme prostředí, které podněcuje spolupráci a otevřenou diskuzi. Smlouvy podepisujeme podáním ruky a sliby plníme nejen o Vánocích.

První zkušenosti jsme začali sbírat v roce 2004. V tomto

Od začátku nám bylo jasné, že dělat webovky nebude to

roce jsme poskytovali služby pod značkou JavaWeb.biz.

pravé. Bavily nás informační systémy s pokročilou logikou

Tehdy jsme ještě chodili do školy a podařilo se nám skvěle

a perfektně vyladěným uživatelským rozhraním. Vsadili

skloubit teorii a praxi. Poznatky získané ze školy a samostu-

jsme proto na platformu Java EE, která je podle nás nej-

dia, které pro nás bylo a stále ještě je přirozeným způsobem

vhodnější platformou pro tvorbu podnikových informačních

získávání nových informací, jsme ihned aplikovali v praxi.

systémů, webových aplikací a portálů. Nebáli jsme se expe-

V noci jsme studovali a ve dne pracovali, abychom splnili

rimentovat a zkoušet cutting-edge technologie. Ty, které

závazky dané našim zákazníkům. Bylo to období formování

se nám osvědčily, jsme si perfektně osvojili a využili je ve

našich hodnot, na nichž je společnost postavena dodnes.

svých projektech. Všechna naše řešení jsou mistrovská díla postavená na těch nejlepších technologiích na trhu. 11Rok za rokem jsme rostli a získávali zkušenosti. Když jsme něco slíbili, splnili jsme to. Když jsme udělali chybu, poučili jsme se z ní. Vztahy se zákazníky i kolegy jsme vždy stavěli na důvěře a loajalitě. Nikdy bychom nedodali službu, o níž bychom si mysleli, že není pro našeho klienta ta nejlepší. Od roku 2010 pomáháme našim zákazníkům zlepšovat spolupráci a komunikaci pomocí implementace Atlassian nástrojů. Sami je ve firmě intenzivně využíváme. Přestože máme kanceláře ve čtyřech městech a řadu kolegů na home office, umožňují nám tyto nástroje efektivní komunikaci a spolupráci V roce 2016 jsme oslavili desáté výročí od založení firmy. Bylo nás 120. Uvědomili jsme si, že už nejsme malou firmičkou. Řekli jsme si, že máme perfektní znalosti, zkušenosti a historii, na kterou můžeme být hrdí. Že stále pracujeme s nasazením a entuziasmem a plníme to, co klientům slíbíme, jako když jsme začínali. Že máme kolem sebe partu špičkových a talentovaných kolegů, kteří věří, že to, co dělají, má smysl. Nejen pro nás, jako pro firmu, nejen pro spokojeného zákazníka, ale i pro ně samotné. A na tom všem chceme dále stavět. Nemáme křišťálovou kouli a do budoucnosti nevidíme. Máme však velké sny a odhodlání je naplnit. A z toho nikdy neuhneme.

13


NAŠE POSLÁNÍ


Pokrok skrze spolupráci

The most powerful force ever known on this planet is human cooperation — a force for construction and destruction.” Jonathan Haidt

Jsme přesvědčeni o tom, že technologie, umění a věda vznikají nejlépe v kooperativním prostředí. Lidé se rodí s odlišným nadáním, různou inteligencí a schopnostmi, ale pouze v nesobeckých společenstvích dokážou tyto své talenty rozvinout k dokonalosti. Spojujeme nejtalentovanější a nejschopnější jednotlivce v oblasti informačních technologií do jednoho funkčního celku. Jeho smyslem je přinášet svou odbornost jiným a pomáhat jim lépe naplňovat jejich potenciál.

15


Mistrovství díky znalostem

If knowledge can create problems, it is not through ignorance that we can solve them.“ Isaac Asimov

Při naší práci v první řadě dbáme na vysokou úroveň znalostí. Cíleně si vybíráme potenciální technologie, které dokonale ovládneme, nesnažíme se znát vše. Díky otevřenosti k pozitivní i negativní zpětné vazbě vytváříme prostředí, ve kterém lidé rychle odhalují chyby a efektivněji se posouvají. Svým přístupem řešíme nedostatek vědomostí v oblasti návrhu a realizace softwarových řešení na straně klientů. Díky rozsáhlé znalostní bázi se nám daří lépe zvládat projekty a nalézat vyhovující postupy.

16


Ovládáme informace

As technology accumulates and people in more parts of the planet become interdependent, the hatred between them tends to decrease, for the simple reason that you can‘t kill someone and trade with him too.” Steven Pinker

Lidstvo za posledních 200 let nejvíce posunul masivní rozvoj průmyslu a technických oborů. K tomu bylo zapotřebí rychlé ovládnutí informací vedoucí k vyšší vzdělanosti, větší efektivitě práce a ke snížení počtu válečných konfliktů. K neustálému pokroku přispíváme vytvářením snadného přístupu k informačním technologiím. Proto se zabýváme jak prací na softwarových projektech jiných firem, tak vývojem vlastního softwaru. Na základě odborných konzultací dokážeme vždy navrhnout řešení, které je jednoduché, přehledné a funkční.

17


JACÍ JSME


Pracujeme na sobě. Nic nás nezastaví.

Držíme slovo. Vždy a za každou cenu.

Máme talent, nasazení, vytrvalost a vůli. Dokážeme

Co slíbíme, to splníme. Naše slovo je víc než smlouva.

úspěšně dokončit každý projekt. Přemýšlíme o tom,

Nikdy se nespokojíme s poloviční kvalitou a nedokon-

co děláme. Jsme schopni věci domyslet. Máme tou-

čenou prací. Zakázky dodáváme v dohodnuté kvalitě.

hu excelovat. Neustále na sobě pracujeme. Nebojí-

Vždy usilujeme o maximum. Když něco nejde podle

me se výzev. Naučíme se, co je třeba. Vždy hledáme

plánu, ihned komunikujeme. Jsme otevření. Hraje-

řešení, ne výmluvy. Naším vzorem je Rocky Balboa.

me fér.

Nevzdáme se. Nikdy.

19


Hrajeme jako tým. Jeden za všechny a všichni za jednoho.

Změny vnímáme jako příležitosti, nikoli překážky.

To, co děláme, je více než práce. Je to náš žvot, naše

Život je neustálá a nikdy nekončící změna. Pro nás to

poslání. Očekáváme od sebe nadšení a zápal. Jsme

znamená nekonečně mnoho příležitostí pro zlepše-

kolegové i kamarádi. Záleží nám na sobě. Vzájemně si

ní jednotlivců, našich produktů, služeb i firmy a její-

pomáháme a můžeme se na sebe spolehnout. Jsme

ho okolí. U nás má každý příležitost být iniciátorem

schopni převzít zodpověnost nejen za svou práci, ale i za

změny. Je na každém z nás, jaké úlohy se zhostí.

práci celého týmu. Táhneme za jeden provaz. Společně sdílíme úspěchy i neúspěchy, pracujeme a bavíme se. V práci i mimo ni.


Důvěra a loajalita je pro nás základ pevného vztahu.

Vytváříme prostředí založené na lidech.

Důvěra a loajalita pro nás není ničím navíc. Je zá-

Spolupráci stavíme na lidech a jejich schopnostech,

kladním stavebním kamenem našeho vztahu s klien-

nikoli na pravidlech a procesech. Budujeme přátel-

ty i kolegy a principem, jak o vztazích přemýšlíme.

ské prostředí založené na lidském přístupu, vzájem-

Neustále pracujeme na rozvoji vzájemných vztahů.

né toleranci a respektu, ve kterém se dohody pode-

Nehledáme krátkodobá vítězství. Usilujeme o dlou-

pisují podáním ruky a sliby se plní nejen o Vánocích.

hodobé vyrovnané vztahy s kolegy i klienty.

Podporujeme týmovost a respektujeme individualitu. Vždy hledáme cesty k „ano“ a dokážeme se na všem dohodnout. Chováme se tak k sobě navzájem i k našim partnerům a klientům.

21


CO U NÁS NAJDEŠ


Svobodu a zodpovědnost.

Skvělou atmosféru, fajn lidi a otevřený partnerský přístup.

Dva klíčové principy, na kterých je naše firma posta-

Nejsme jen kolegové, jsme i kamarádi. Čas spolu ne-

vena. Cest k naplnění cílů je mnoho. U nás ti nebu-

trávíme pouze v práci, ale rádi si spolu zajdeme na

deme diktovat, kterou z nich se máš vydat. Pokud se

pivko nebo podnikneme nějakou akci.

rozhodneš jít vlastní cestou, můžeš. Nesvážeme tě nesmyslnými nařízeními a pravidly. Je jen na tobě, co dokážeš a jak rychle se prosadíš. Rádi tě podpoříme. Společně tvoříme tým a víme, že se na sebe můžeme spolehnout i obrátit s prosbou o pomoc nebo radu.

23


Neformální přátelské pracovní prostředí.

Různorodé projekty.

Nejsme korporát a neholdujeme byrokracii. Firmu staví-

Každý projekt, na kterém pracujeme, je jiný. Různá

me na lidech a jejich schopnostech. Změny a rozhod-

zadání, postupy, technologie. Našimi klienty jsou

nutí děláme do druhého dne. K práci získáš vše, co

české i mezinárodní firmy, pro které děláme zajíma-

budeš potřebovat. Pracujeme s moderními nástroji

vou a smysluplnou práci. Abychom ze sebe dostali

ve vyladěném vývojovém prostředí. Preferuješ Dell,

to nejlepší, neustále na sobě pracujeme. Toužíme po

nebo Mac? Linux, Windows, nebo Mac OS? Vyber si

tom učit se nové věci, nebojíme se výzev a změny

to, co ti nejvíce vyhovuje.

jsou náš každodenní chleba.


Mnoho rituálů.

Zaujali jsme tě?

Společně slavíme každé narozeniny a navzájem se

Napiš nám na ahoj@morosystems.cz

vzděláváme v rámci MoroSnídaní. Účastníme se

a stav se u nás na nejlepší kávu široko

fotbalových, volejbalových i squashových turnajů,

daleko!

běháme pro Světlušku… Díky MoroKilometrům měříme, kolik jsme toho všichni za celý rok uběhli, uplavali nebo ujeli na kole či in-linech. Pravidelně pořádáme MoroTýmování. A to není ani zdaleka vše.


JAK BÝT SPRÁVNÝ MOROSYSTEMÁK


Správný MoroSystemák přemýšlí o tom, co dělá,

Odmítáme pracovat s arogantním sólistou, ředite-

a když něco slíbí, tak to splní. Dá se na něj spoleh-

lem zeměkoule nebo neloajálním člověkem s paten-

nout. Je samostatný, chce na sobě pracovat a ně-

tem na rozum, který na všem hledá chyby. Člověk,

čeho dosáhnout. Hraje fér, je otevřený, tolerantní

který nehraje fér a chce vyhrávat na úkor ostatních,

a respektuje ostatní. Baví jej, co dělá. Je přátelský

nemá u nás ve firmě místo.

a chce spolupracovat. Je ochotný převzít zodpovědnost za práci svoji i týmu. Přemýšlí a zajímá se o to, co dělá. Hledá souvislosti. Když něco neví, tak se zeptá. Je otevřený novým myšlenkám, změnám a zpětné vazbě. Je s ním radost pracovat. Jak říkají kluci v Bratislavě: „Taký týpek, no.“ 2707

NAŠE PŘÍBĚHY


Radek CTO

Rok 2017 je pro mě rokem velkých změn. A to nejen v pracovním, ale i osobním životě. S rodinou jsem se přestěhoval do nového domu. V MoroSystems jsme spustili řadu změn a já jsem opět mohl být u toho. Stal jsem se součástí vedení – úzké skupiny lidí, kteří definují strategii firmy, plánují a prioritizují činnosti, kterým se budeme věnovat. To pro mě znamenalo otočit svou pozornost jiným směrem – přenechat svým kolegům aktivní působení na projektech a začít pracovat zcela odlišným způsobem. Sestavit tým lidí, kteří mi pomohou splnit náročné úkoly a ve kterém si budeme navzájem plně důvěřovat. Čeká mě hodně výzev, které se snažím pokořit, a jsem rád, že mám kolem partu lidí, kteří mi s nimi pomáhají. MoroSystems roste, pracuje na sobě a stále je věrné svým hodnotám – těm, kvůli kterým tu jsem rád a kvůli kterým to všechno dává smysl.“

30

Lukáš Developer

Zažil jsem MoroSystems, kdy bylo v Hradci pouze zhruba 5–6 lidí, a teď zažívám MoroSystems, kde je celkem ve všech pobočkách 125 lidí. Změnil se jen počet lidí, jinak je firma stále stejná. Je tu stejné neformální a přátelské prostředí, jako bylo, stejně příjemní lidé a stejná radost z práce.“


Michal Senior Developer

Do MoroSystems som sa dostal viac menej náhodou. Po odchode z nemenovanej korporácie som si práve hľadal prácu. Vtedy moja priateľka (teraz moja manželka) našla inzerát, kde hľadali externého JAVA vývojára. Zaujala ma možnosť vzdiale-

Michal Solution Architect

Nikdy som si nevedel predstaviť, že by som v jednej firme mohol vydržať viac ako päť rokov. Ale MoroSystems je firma, ktorá stále zostáva priateľskou aj napriek tomu, že sa naše rady rozrástli a museli sme niektoré procesy profesionalizovať. Je úžasné,

nej spolupráce, ktorá v tej dobe a vlastne ani teraz, nie je úplne

že dokážeme efektívne pracovať v rôzných mestách, štátoch

bežná. Páčili sa mi hodnoty, projekty a otvorené rýchle jedna-

a často aj časových zónach, pričom mám pocit, že sme v jed-

nie. Po niekoľkých e-mailoch s Tomášom sme sa dohodli na

nej miestnosti. Napriek vyťaženosti si dokážeme nájsť čas aj na

mesačnej „skúšobnej“ spolupráci a teraz je z toho už viac ako

osobné stretnutie a pravidelne oslavovať úspechy. Verím, že ich

8 rokov.

bude stále viac pribúdať ;-)“

Počas tohto obdobia som sa podieľal na vývoji alebo servise viac ako 30 projektov. Boli medzi nimi projekty pre malých zákazníkov, ale aj pre veľké nadnárodné spoločnosti, od systémov určených pre firemný intranet až po tie najznámejšie na českom internete, od užasných technologických hračiek až po mission critical systémy. Hoci boli tak odlišné, všetky mali niečo spoločné. Boli zaujímavé, poskytovali obrovský priestor na profesionálny rast, a hlavne pracovali na nich super ľudia.“

31


Luboš Delivery Manager

Ajťákem jsem se stal náhodou… Přihlášku na AI na FIM UHK jsem si dal

po 7 letech vývoje, ovlivňuje nakupování v obchodech po celém světě.

jenom jako nouzovku, pokud bych se nedostal na medinu nebo farmač-

Díky svým komunikačním schopnostem jsem získal možnost vyzkoušet

ku, kam mě to během studia na gymplu nejvíce táhlo. S odstupem času

si i roli školitele, a to nejenom v ČR. Protože úplně nemiluji cestování,

jsem rád, že to takto dopadlo a stal jsem se ajťákem.

dohodli jsme se, že to pro mě není ideální, stal jsem se lídrem týmu na výše zmíněném projektu. Od roku 2016 jsem působil v MoroSys-

Neumím, ale chci… MoroSystems je v podstatě moje první oprav-

tems jako branch manažer a měl jsem na starosti chod naší hradecké

dové zaměstnání, kam jsem na doporučení svého kamaráda poslal

pobočky.

životopis. Pozvánka na pohovor přišla obratem, vše klaplo a zanedlouho jsem byl u otevírání naší hradecké pobočky (jedné místnosti

Branch manažer – to byla většinou samá operativa a vycítili jsme,

5×5 m :-)). Jsem rád, že u pohovoru nebyl kladen důraz na moje dosavad-

že to není to pravé, a pozice se zrušila. Současná pozice delivery mana-

ní (ne)znalosti a (ne)zkušenosti, ale spíše na to, jaké má člověk vlastnosti,

žera je pro mě skloubením všeho, co mě na práci baví. Mám možnost

jak se chová, a na to, že má chuť něčeho dosáhnout a pracovat na sobě.

pracovat s lidmi, ovlivňovat stávající projekty i být u startu těch nových nebo komunikovat přímo se zákazníkem. A když je potřeba, tak si otevřu

Klikač, programátor, školitel, manažer… Neznalý jakýchkoliv kláveso-

i Eclipse a ten „if“ tam pořád zvládnu dodělat :-)

vých zkratek, mým hlavním pracovním nástrojem byla myš. Naštěstí

32

díky trpělivosti a podpoře ze strany mých zkušenějších kolegů jsem za-

Nehledě na název pozice, pořád vidím kamarádský kolektiv a dobrou

nedlouho objevil klávesnici i to, jak dělat věci efektivněji a rychleji. Oka-

partu lidí, která spolu umí spolupracovat, inspirovat se a vyvíjet skvělý

mžitě jsem se zapojil jako programátor do menšího projektu, který nyní,

software.“


Pavel Solution Architect

Moje první opravdová práce v IT přišla po dokončení studia na vy-

Rychle po nástupu jsem se dostal do klíčové role na náročném projektu

soké škole. Začal jsem jako programátor v jedné renomované firmě

a bylo pro mě těžké se s takovou odpovědností vyrovnat. Projekt však

a strávil tam necelé 3 měsíce. Pracovní prostředí i celkový přístup mě

skončil úspěchem a já se hodně naučil. Když už jsem si myslel, že mě

dusil a rychle jsem dospěl k závěru, že takovouhle práci dělat nechci.

v práci nic nepřekvapí, a vše se zdálo snadno řešitelné a uchopitelné,

Několik měsíců jsem poté hledal, něco málo zkusil, a dokonce uvažoval

stalo se to znovu. Přišel nový projekt, ještě mnohem větší a náročnější

o úplné změně oboru, až mě oslovil inzerát firmy MoroSystems.

a mnoho z nás mu muselo obětovat opravdu hodně. I tenhle projekt jsme však zvládli a já si uvědomil, že nic jiného, než přijímání takových výzev,

Pohovor proběhl velmi neformálně přes Skype, byl jsem přijat a rozhodl

mě nemůže posunout o tolik dál.

jsem se dát IT ve svém životě ještě jednu šanci. Proto jsem tu a čelím výzvám s týmem MoroSystems.“ Do MoroSystems jsem nastoupil v době, kdy firma otevřela svou pobočku v Hradci Králové. V Hradci nás tehdy bylo 6 a celá firma čítala něja– kých 20 zaměstnanců. Dnes nás v Hradci sedí 30 a celkem je nás už kolem 120, přesto stále každý den cítím to, co dělá práci v MoroSystems tak výjimečnou – přátelský duch, neformální atmosféra, svoboda, důvěra, příležitost dělat velké věci, přijímat výzvy, prosadit se a růst.

33


Jiří Team Leader

Když jsem před šesti lety hledal při návratu do rodného kraje

kancelářích s komfortním servisem a zbrusu novým relax

novou práci, oslovil jsem hned několik firem. Ale pouze z Moro se

roomem. Už se v hospodě nevejde celá kancelář k jednomu

během hodiny ozval přímo jeden z majitelů s tím, že se sejdeme

malému stolu. Už nám nestačí jedna konvice kávy na celý den.

v kavárně a určitě se domluvíme. Domluvili jsme se velmi rychle

Taky už nemáme konvici, ale výkonný kávovar. To hlavní je ale

a věděl jsem, že na pohovory do dalších firem už ani nemá cenu

stále stejné – špičková parta a výborná pracovní atmosféra, kdy

chodit.

není problém si s kýmkoliv uprostřed dne zahrát fotbálek nebo šipky.“

Prvním seznámením s firmou pro mě byl vánoční večírek, který se velmi vydařil, a tak jsem už měsíc před nástupem věděl, že v Moro bude super parta. Již po měsíci jsem měl první možnost pracovat na novém zajímavém projektu v oblasti bezhotovostních plateb, kde jsem se kromě vývoje podílel aktivně i na návrhu. Takových špičkových projektů pak byla celá řada a nikdy mě nepřestaly bavit. Moro se za tu dobu hodně změnilo. Už nesedíme v těsné kanceláři vedle hlučného call centra, ale v prostorných klimatizovaných

34


Martin Senior Developer

Môj príbeh začal pred cca 8,5 rokmi, keď som prvýkrát kontakto-

skúsenosť, ktorú si veľmi cením. Prinieslo mi to kopu úsmevných

val MoroSystems. Vtedy to ešte bola mala firmička s menej ako

momentov. Napríklad prvýkrát som videl svojich kolegov až sko-

10 ľuďmi a neexistovali žiadne kancelárie. V tej dobe som mal

ro po roku spolupráce, pretože som spolupracoval externe a v tej

za sebou len základy jazyka Java, ktoré do mňa vliali na vysokej

dobe sa ešte žiadne sociálne akcie neorganizovali.

škole. O Springu a Hibernate som nemal ani poňatia. Pohovor v podstate ani nebol, rovno som bol vrhnutý na skúšobný projekt,

Môj vývoj napredoval ruka v ruke s rozmachom firmy. Za ten čas

ktorý mal odradit všetkých záujemcov, ktorý to s MoroSystems

som získal veľké množstvo skúseností pri vývoji veľkých projek-

nemysleli vážne. Pre úspešné zvládnutie tejto skúšky bolo veľmi

tov, stretol som veľké množstvo rôznych ľudí a podarilo sa mi pre-

dôležité okamžite nasať veľké množstvo informácií, aby som do-

cestovať kus sveta.

hnal deficity, ktoré som na poli technológii mal. Napokon sa mi to aj podarilo, a preto som vstúpil do malej „rodinnej“ firmy, kde

Keď sa teraz pozriem na MoroSystmes po viac ako osmi rokoch,

každý každého poznal a každý vedel všetko o všetkých projek-

vidím veľmi komplexnú a flexibilnú štruktúru plnú mladých, a hlav-

toch. Moje začiatky a celkovo začiatky firmy vyzerajú o to úsmev-

ne šikovných ľudí. Som rád, že som mohol a môžem byť súčasť

nejšie, keď sa teraz pozriem na MoroSystems ako firmu, ktorá

firmy, a už sa teším, ako bude príbeh pokračovať ďalej. Ak vývoj

zamestnáva viac ako 100 ľudí, spolupracuje na nadnárodných

firmy pôjde podobnou rýchlosťou ako doteraz, tak sa rozhodne

projektoch a má prepracované firemné štruktúry.

máme na čo tešiť!“

Som rád, že som mohol byť svedkom vývoju firmy, je to unikátna

35


Pavel Delivery Manager

Pff, ten čas letí... Je to už skoro pět let, kdy mě firma MoroSystems přijala jako nezkušeného juniora. Sháněl jsem přivýdělek v oboru ke studiu na vysoké škole. Z práce na částečný úvazek se během krátké doby stal nejen full-time, ale hlavně záliba, koníček. Za dobu u MoroSystems jsem se lecčemu přiučil, poznal nové technologie, našel přátele a získal důvěru, díky které jsem pracovně procestoval spousty okolních, ale i vzdálených států. S tím souvisí, že se aktuálně spíš než na programování zaměřuji na práci s lidmi, přičemž se pro ně snažím vytvořit skvělé pracovní podmínky a zajistit další nové super projekty. Říká se, že po X letech by měl člověk změnit zaměstnání. Blbost! Pokud jste ve skvělé firmě, kde nic není nemožné a na většině věcí se dá domluvit, v kanceláři vás denně čeká parta přátel, není ke změně důvod. Takovou firmu by opouštěli opravdu jenom blázni, a to my nejsme!“

36

Jan Senior Developer

Pořád pracuju tak, abych byl sám sobě vzorem.“


Jakub Senior Developer

Když jsem na konci čtvrtého ročníku začal hledat zajímavé

Jednoznačně nejvíc u mě ovšem Moro boduje přátelským

místo na půl úvazku, potkal jsem na semináři spolužáka Pavla

přístupem všech kolegů včetně vedení. Myslím, že není mnoho

Stárka, který se mi zmínil, že před měsícem nastoupil do firmy

společností, kde můžete jít s majiteli po práci na volejbal a potom

MoroSystems, kde je to prý v pohodě. V té době jsem za sebou

ještě skočit do hospody na pivo. Moro takovou společností je!“

měl již několik pohovorů, a i když jsem o MoroSystems nikdy předtím neslyšel, řekl jsem si, že jeden pohovor navíc mi neublíží. Mým plánem bylo najít si vhodné místo na dva roky a díky němu získat dobré reference do životopisu. V MoroSystems jsem už přes pět let. Během této doby se mě už mnoho lidí ptalo na obvyklou otázku: Jak je v práci? Pokaždé si v duchu říkám, jakou mám kliku, že jsem našel super job na „první dobrou“, a na otázku odpovídám, že se mám skvěle. Za těch pět let jsem pracoval na projektech nejen pro tuzemské, ale hlavně pro zahraniční zákazníky, a dokonce jsem se dvakrát podíval do Austrálie. Díky zkušeným odborníkům (dnes již mým přátelům) jsem se toho také spoustu naučil.

37


Tomáš Developer

Do firmy jsem se dostal tak, že jsem po zkušenostech s projekty

A začátky jakéhokoli projektu nebo aplikace jsou vždy nejzají-

v PHP na volné noze hledal zkušenosti s Javou (kterou jsem se

mavější, ale zároveň i nejděsivější a nejkritičtější chvíle. První

učil ve škole a líbila se mi jako jazyk – jaký jazyk není příjemný,

nadechnutí dává hlavní tvar budoucímu výsledku, ale i vývoji.

když jde člověk z PHP? :-) a v MoroSystems zrovna měli, jako jedni

V této fázi, oproti těm pozdějším, mají rozhodnutí, nastavení

z mála tehdy, inzerát na práci právě v Javě. Na pohovoru s To-

a kód tendence se šířit jako lavina. Takovéto prostředí vyžaduje

mem jsem tehdy rovnou řekl, že s Java EE zkušenosti nemám,

rychlé změny, občas i obraty o 180 stupňů, ať už v technologiích

a právě proto se hlásím, nicméně mám obecně zkušenosti s vý-

nebo přístupu, a když se u toho ještě s kolegy v práci nebo mimo

vojem webů. No, a od té doby dělám ve firmě na různých projek-

můžete zasmát, dostaneme velice příjemné neformální prostředí

tech v různých technologiích a tíhnu spíš čím dále více k fron-

u nás v MoroSystems.

tendu (dílem i proto, že věci jako css/javascript na mě vždycky propadly, když je nikdo nechtěl dělat :-)).

V budoucnu mě tedy nikdo do velké firmy nebo korporace, kde se tyto principy a atmosféra ztrácí, nedostane :-))“

Díky tomu, že firma dělá outsourcing vývoje, znamená to, že se nevyvíjí žádný velký produkt spoustu let, ale často spíš více menších projektů v různých technologiích a přístupech. Dle toho, co se hodí či zákazník vyžaduje. Taky to znamená, že když je někdy nějaká méně zábavná zakázka, nebude trvat několik let, než se z toho člověk dostane, ale zase brzy bude něco nového.

38


Pavel Developer

Můj příběh se v MoroSystems začíná psát v druhé polovině roku

opravdu žijeme) v krásném prostředí vedle zeleně hned v centru

2012. Tenkrát, po návratu ze studijního pobytu v Lucembursku,

Brna (alespoň tedy ta brněnská část, ale i ostatní pobočky mají co

jsem začal řešit standardní otázku: „Mám, nebo nemám jít praco-

nabídnout). Máme prostory, kde se nám pracuje dobře, kam cho-

vat?“ Neměl jsem ještě dostudováno, nechtěl jsem se někde uvá-

díme rádi, kde nás to baví. Zajímavé projekty jsou samozřejmostí,

zat, měl jsem možná i trochu obavy, přeci jen jsem jako student

ale to má kde kdo, co ovšem ne všichni mají, je rodinné, neformál-

neuměl skoro nic. No, dobrá, uměl, ale nemohl jsem to dokázat

ní, pravidly nepříliš svázané pracovní prostředí. Jo a taky máme

praxí na nějakém papíře.

to nejlepší kafe v Brně (minimálně co se týče firem). A proč? Protože máme profi kávovar a o kafe se starám já :-) Takže ano, i v IT

Vzpomněl jsem si na kamaráda, který se mě už jednou ptal, jestli

firmě se můžete stát baristou, a to vám jinde nenabídnou!“

nechci jít pracovat do MoroSystems. „Taková malá rodinná firmička, nikdo ji nezná, ale je to tam fajn,“ říkal. A opravdu, však pohovor vedl sám majitel společnosti. To, že jsem neuměl technologie, které firma používala? Nevadí, jen je potřeba ukázat, že na to mám, a naučit se je. No a za chvíli už jsem měl své místo ve firmě, která v té době měla 42 lidí. Dnes nás je hodně přes 100. A rosteme dále. Staré kanceláře jsme opustili, žijeme (záměrně neříkám pracujeme, protože my tu

39


Lukáš Senior Developer

Když u mě nastala potřeba změnit zaměstnavatele, tak se můj zrak upřel k firmě MoroSystems. Od známých lidí uvnitř, tak i z informací zvenčí, jsem dostával jen pozitivní informace. Neváhal jsem a životopis byl odeslán. Vstupní pohovor proběhl velmi rychle a bylo rozhodnuto. Dnes, po téměř pěti letech,

Michael Developer

Už v deseti, když jsem Ježíškovi poslal první přáníčko v HTML, jsem věděl, že „programování“ bude mým dlouhodobým koníčkem. Stát za virtuálními výtvory, které následně mohou použít tisíce lidí, je nepopsatelné. Tímto koníčkem jsem si poté přivydělával na brigádách během studií střední a vysoké školy.

rozhodnutí nelituju, ba naopak jsem velmi šťastný z toho rozhodnutí. Uvnitř firmy panuje přátelská atmosféra a týmový

Tam jsem se dozvěděl, že někteří kamarádi a spolužáci začali

duch založený na firemních hodnotách. Vedení firmy se nezajímá

pracovat v malém týmu v jedné hradecké kanceláři. Kluci práci

pouze o to, zda práci odvádíme správně, ale zajímá je taky naše

chválili, a proto jsem si řekl, proč nespojit příjemné s příjem-

spokojenost a pohodlí při práci i vybavení kanceláří pro náš lepší

ným. MoroSystems tak dostalo i můj životopis, a tím jsem se

vývoj nebo relaxaci. S kolegy netrávíme čas pouze v kancelářích,

zapojil do týmu ve zbrusu nových kancelářích v pátém patře

ale firma podporuje i mimopracovní aktivity. Dále velmi vítanou

i já.

věcí je cestování za zákazníkem. Nikdy bych nevěřil, že navštívím Austrálii (a né jednou!), o které jsem snil už od mládí.“

Nyní je to již pátý rok, kdy mohu spolupracovat na mezinárodním projektu s českými i zahraničními kolegy. Každý den tak na mě čekají nové zajímavé výzvy a zkušenosti, které mi pomáhají rozvíjet jak můj „koníček“, tak i zručnost ve fotbálku, v šipkách nebo pití kořky.“

40


Jiří Developer

Když jsem po škole začal hledat práci, zjistil jsem, že v okolí není moc možností, kam se uchýlit. Naštěstí se objevila i nabídka práce v MoroSystems. Javu jsem sice do té doby viděl jen z rychlíku, ale to mě neodradilo na nabídku zareagovat. Záhy jsem zjistil,

David Senior Developer

V roce 2007 jsem jako už ne úplně čerstvý absolvent hledal způsob, jak získat nějaké zkušenosti s vývojem J2EE aplikací na reálných projektech. Při procházení různých tutoriálů na internetu jsem narazil na diplomovou práci několika studentů, která

že to byl velice dobrý krok. Věci se daly rychle do pohybu a než

pojednávala o frameworku Spring. Popis mne zaujal, a když jsem

jsem se nadál, už jsem pracoval na svém prvním projektu. Velice

na stejných webových stránkách našel i nabídku práce pro firmu

si vážím kamarádské atmosféry, která velmi zmírňuje počáteční

MoroSystems na projektech využívajících Spring, hned jsem za-

nejistotu v novém prostředí. Stejně tak oceňuji i neformální pro-

reagoval. Několik dalších měsíců jsem strávil se skupinou stejně

středí a ochotu s čímkoli pomoci. Za těch skoro pět let jsem se

nadšených kolegů, které jsem sice naživo nepotkal, ale při práci

posunul o obrovský kus dopředu a získal velmi cenné zkušenos-

jsme komunikovali přes Skype a užili si i dost legrace.

ti. Jsem rád, že můžu být jedním z lidí, kteří se v pondělí nebojí opět jít do práce.“

O pět let později jsem hledal zaměstnání, a i když jsem měl další nabídky, rád jsem se přidal k MoroSystems už na plný úvazek. Firma se mezitím rozrostla, ale původní nadšení a přátelská atmosféra zůstala. V MoroSystems se můžu spolehnout, že mi každý pomůže s problémy, které mě při práci potkají, a stejně tak se snažím pomáhat i já.“

41
Jan Solution Architect

V IT jsem začal jako programátor a během 16 let jsem postupně

administrativou. Z lidí ve firmě vyzařuje nadšení a odhodlání

prošel různými profesemi až po vedoucího vývoje v početném

dělat věci správně. To je skvělá zpráva pro budoucnost nás

týmu, což představovalo vesměs personální práci. Měl jsem

všech a příjemné osvěžení pro starého harcovníka, který už ví, že

pocit, že se mně technologie vzdalují, měním se v psychologa,

zdaleka ne všude to takhle funguje.“

a hledal jsem změnu. Prošel jsem několik firem a výběrových řízení, byl už přijatý do velké energetické firmy, když jsem si – v podstatě náhodou – všiml inzerátu a zatelefonoval do MoroSystems. Zanedlouho jsem se setkal s výjimečným člověkem, jehož osobní kouzlo mě přimělo změnit dlouze promýšlené rozhodnutí, a já v podstatě přes noc nastoupil do týmu pracujícího plně pro nadnárodní IT koncern v Praze. Hned jsem dostal velkou důvěru a vyjel připravovat projekt do Austrálie. Dnes, po čtyřech letech, mám za sebou řadu zajímavých projektů a cest po celém světě. Mám známé v Německu, Itálii, Austrálii, Malajsii, Singapuru, Hong Kongu, Barmě, USA a na Filipínách. Z několika z nich jsou přátelé. Projekt, se kterým jsem ve firmě začal, řadím k těm vůbec nejlepším, na kterých jsem v životě pracoval. V MoroSystems jsem měl vždycky perfektní zázemí a podporu s cestovní a pracovní

44


Peter Team Leader

Môj príbeh v MoroSystems sa začal písať zhruba pred štyri a pol rokom. Nastúpil som na pozíciu developera. Spolu s kolegom sme začali vyvíjať platobný systém pre veľkého zahraničného klienta v podstate na zelenej lúke. Práca na projekte bola pre mňa veľká zábava, čo spôsobilo, že čas ubiehal rýchlosťou

Pavol Delivery Manager

V Bratislave sme sa rozhodli, že natočíme video o nás. Kanceláriu sme zmenili na štúdio a zažili kopec srandy pri predvádzaní hereckých výkonov. Výsledok bol fajn, ale pre mňa bola dôležitejšia cesta za ním. A tú sme si dokázali poriadne užiť.

blesku. Dnes je zo mňa team leader a projekt je už v produkcii, no, stále sa vyvíja rovnako dynamicky ako na začiatku.

A tak podobne je to aj každý iný ďeň. Super parta ľudí a pohodová atmosféra sú základom toho, že dosahujeme

Mám rád svoju prácu, kolegov, a hlavne spôsob, akým

skvelé výsledky a popritom sa ešte aj dobre zabavíme :)“

MoroSystems funguje a aké hodnoty uznáva. MoroSystems je pre mňa ako rodina, kolektív skvelých ľudí, odborníkov, s ktorými je možné dosiahnuť čokoľvek.“

45


Roman Developer

V průběhu střední a vysoké školy jsem vyzkoušel několik brigád

hlavně kvůli jedné větě. Můj návrh: „Nevím, jak to tam máte řešené,

a trochu zklamán tím, jak to chodí v různých firmách, jsem si začal

ale já bych...“ byl přerušen větou: „Romane, ne jak to máte, ale

přivydělávat tvorbou webových stránek. Blížil se konec vysoké

jak to máme.“ V tu chvíli mi došlo, že tady to funguje všechno asi

školy a já začal přemýšlet o nějaké stálejší práci, třeba jen na

trochu jinak.

zkoušku. Shodou okolností jsem se v té době dozvěděl od svých kamarádů o firmě MoroSystems.

Dnes, po více než čtyřech a půl letech v MoroSystems, jsem si vyzkoušel práci na několika nadnárodních projektech, nacestoval

Odesláno CV, splněn krátký úkol ve Springu a už sedím na

více jak 150 000 km, přičemž jsem navštívil spoustu zajímavých

pohovoru. První velké překvapení: Přijímací pohovor se mnou

zemí a načerpal spoustu pracovních i životních zkušeností.“

dělá týpek, který nemůže být o moc starší jak já a místo nějakých strojených otázek se bavíme o technologiích z mého CV a co z toho bych mohl v MoroSystems využít. Neuplynul ani týden a já přicházím poprvé do práce. Druhé překvapení: „Tady máš notebook. Je tam Windows, pokud ti to nevyhovuje, dej si tam klidně Linux.“ No a už sedím na týmové poradě, kde mě seznamují s mými prvními úkoly na projektu, na který jsem byl přiřazen. Tahle první porada se mi vryla do paměti

46


Roman Developer

V současnosti pracuji na pozici Java developer a jsem součástí největšího týmu, který vytváří aplikaci pro podporu marketingu. Od doby, co jsem nastoupil, jsem vystřídal spoustu projektů, slavil nemálo úspěchů a poznal mnoho úžasných lidí a kamarádů.

Vojtěch Developer

Máte po státnicích, vaší jedinou pořádnou programátorskou zkušeností je diplomová práce a pár projektů pro kamarády a jejich známé... Co teď? Vydat se na pohovor do MoroSystems! Přesně tak jsem před lety v MoroSystems začínal já. Dva dny po pohovoru, na kterém se Tom choval víc jako kámoš než

Když jsem přišel do MoroSystems, tak se celá firma skládala

jako můj potenciální šéf a zaměstnavatel, mi volal, že můžu

asi z 30 lidí a já měl pocit, že jsem přišel mezi partu kamarádů.

hned druhý den nastoupit. To byl jeden z důvodů, proč jsem se

Všichni se spoléhali na všechny a dohromady tvořili projekty,

rozhodl kývnout na jeho nabídku. Nejsem zrovna ranní ptáče,

které se mi v době mého nástupu zdály neřešitelné. Kdo by to

a proto mi kanceláře v centru Brna, kde část naší firmy sídlí,

byl řekl, že se v té budově na rohu ulice vytváří aplikace, které

vyhovují. Ale nejen kvůli pozdějšímu vstávání. Můžu si totiž

řídí obrovskou síť čerpacích stanic nebo podporuje marketing

navečer zajít kamkoliv s kamarády nebo kolegy zasportovat

světového online obchodu.

a potom na pivo. A pokud mi ráno budík prostě nezazvoní, přijdu později, a můžu tak jít z práce rovnou na pivo. V MoroSystems

Jeden může namítnout, že projekty nejsou všechno. Já na to

jsem získal (a stále získávám) spoustu nových zkušeností

souhlasně přikývnu. Hlavní důvod, proč jsem stále součástí této

a bandu skvělých přátel, čehož si velmi cením.“

firmy, nejsou projekty a technologie, ale úžasní lidé, kamarádi, dobrá káva, noční akce, ranní akce a celkově atmosféra v celé firmě.“

47


Jan CFO

Minulý rok před oslavou desetiletého výročí jsem si říkal, že rok

Obzvlášť, když se snažíte grilovat na plátky nakrájenou mrkev

2017 bude asi poklidný, že nás nečeká žádné stěhování a už vím,

a polovina jí skončí v grilu.

do čeho jdu. Hned týden po oslavě jsem se dozvěděl informace o budoucích změnách, které jsem si pořádně neuměl ani

Prostě mám rád to, že se scházíme a žijeme zde společně, a ne

představit. Už to bude skoro rok a já vidím, že máme stále na čem

jen vedle sebe.“

pracovat a že se budeme vyvíjet stále dál. Těší mě, že jsem u toho. I naše kultura se mění. A tím nemyslím k horšímu, ale upevňuje se. Nové kanceláře, nový kávovar. Zlí jazykové tvrdili, že se po měsíci všichni od páky vrátí k té automatické mašině. Dnes je automatická mašina pryč a nikdo si neumí přípravu kávy představit jinak, než ji děláme. A že jsou tady na to někteří experti. I já se měním – kávu piju stále intenzivněji – letos jsem měl už asi 30 káv. S létem přichází grilovací sezóna a nesmí chybět gril. Je grilování 2–3krát do měsíce dost? Rozhodně ne pro nás. My grilujeme 2–3krát do týdne na oběd! Při grilování je spousta legrace.

48


Jan Developer

V minulém vydání culture booku jsem popisoval, jak jsem se sem dostal, jaké mi dala firma příležitosti a jak se mi tu líbí. Nerad bych se tu dnes opakoval, protože předchozí příběh je stále platný. Snad bych jen dodal, že v tomto roce jsem se po několika letech

Lukáš Developer

Už na škole jsem věděl, že nechci pracovat v korporátu. Při studiu jsem si tedy našel malou firmu, ve které jsem začal svoji první práci v IT. Programoval jsem v jazyce PHP a dělal jsem na docela zajímavých projektech. V této firmě jsem začal získávat

přesunul na nový projekt, který mi dennodenně přináší spoustu

nové zkušenosti (hlavně negativní) a pomalu jsem si začal

nových výzev a překvapení. I díky tomu jsem rád, že jsem

ujasňovat, co a jak chci v budoucnu dělat. Přešel jsem tedy na

součástí MoroSystems!“

Javu a začal hledat firmu, která by mi vyhovovala. Na inzerát MoroSystems jsem narazil náhodou a už při prvním pohovoru vše vypadalo super. Netrvalo dlouho a do firmy jsem nastoupil. Ve firmě se mi už od začátku líbilo. Přátelská a pohodová atmosféra byla ideální na práci a na učení se nových věcí. Hodně jsem ocenil možnost výběru operačního systému a softwaru, se kterým denně pracuji. Pracovat v MoroSystems mě baví a vím, že když budu mít nějaký problém nebo budu chtít něco změnit, tak se vždycky dá domluvit.“

49


„ Mnohdy

Michal Consultant

rád

vzpomínám

na

své

začátky

spolupráce

MoroSystems, a hlavně celý tým, bude mít vždy místo v mém

s MoroSystems. Na probdělé noci, kdy jsem se učil technologie

srdci. Přeji si, ať si i dál drží svého ducha a pokračuje ve své

a pracoval na projektech, protože přes den nezbyl čas kvůli stu-

práci, protože především prostředí a firemní kultura dělá

diu. Prakticky okamžitě mě strhly technologie i projekty. Když se

z MoroSystems skvělé místo. Děkuji za vše.“

tímto směrem ohlížím, tak vím, že to kouzlo nebylo pouze technologické, nebo že by projekty byly tolik výjimečné. To kouzlo, kterému jsem propadl, bylo především o lidech, se kterými jsem se na všem mohl podílet. Již tenkrát ve firmě platily naše firemní hodnoty a tým se, i přes nezkušenosti, vyznačoval vysokou profesionalitou. Jak firma rostla, rostl jsem s ní. Přicházely stále nové výzvy, díky kterým jsem se stále měl co učit. Měl jsem tu příležitost vyzkoušet si pracovat v různých pozicích na různorodých projektech. A musím říct, že to byla parádní jízda. Jsem hrozně rád, že jsem měl příležitost být 10 let součástí MoroSystems a mohl jsem ovlivňovat směřování společnosti.

50


Tomáš Senior Developer

Asi takhle: Když první, co uslyšíš na pohovoru, je: „Ahoj, já jsem Radek... Nevadí, když si budem tykat?“, tak už ve dveřích víš, že jsi dost pravděpodobně na správné adrese. A taky že jsi, protože v podobném duchu v Moru funguje vše a všichni a nic se na tom

Jaroslav Delivery Manager

Autobiografie nikdy nebyla mojí silnou stránkou, takže to vezmu ve zkratce: Čtyři roky, Hradec... Za mě dobrý.“

nezměnilo ani po třech letech mého Moropůsobení, přestože se náš počet už více než ztrojnásobil. Spolupráce v takové partě zapálených profíků je radost a žádná challenge není dost velká na to, aby nás zastavila. Přičti k tomu služební výlety do Austrálie, USA nebo třeba Německa, nekončící zábavu nejen na teambuildingových akcích, společných zájezdech, sportovních víkendech atd., ale především každý den v kanceláři a není co řešit. A ne, tohle opravdu není Marketing 101, tohle jsme My v MoroSystems.“

51


Antonín Solution Architect

Před necelými třemi lety jsem se po mnoha letech strávených převážně ve velkých korporacích rozhodl pro krok do neznáma. Toho času jsem se rozhodoval mezi několika nabídkami až do chvíle, kdy jsem se na jednom z pohovorů setkal s Petrem a Standou z MoroSystems.

Jiří CEEO

Před čtyřmi roky, kdy jsem v MoroSystems začínal jako team leader, mě ani ve snu nenapadlo, že budu součástí tak velkých změn, jakými v tomto roce procházíme. Naše firma roste, daří se jí a mě nesmírně naplňuje to, že můžu být prakticky každý den u toho a můžu se podílet na směru, kterým se ubíráme. MoroSystems, a především lidé v něm, se stali součástí mého

Po nějakém tom čase stráveném hovorem o společnosti a nadnárodním projektu pro klienta v USA, na kterém bych měl pracovat, jsem se rozhodl.

Nalezl jsem tak skvělou partu lidí s neuvěřitelným přístupem jak k práci, tak k životu. Po dlouhých letech boje s korporátním alibismem jsem tak udělal jedno z nejlepších rozhodnutí nejen z profesního hlediska.“

52

života a já si už neumím představit, že by tomu bylo jinak.“


Ján QA Leader

V MoroSystems som už skoro 4 roky a stále sa mi tu páči. Skvelí kolegovia, výborní odborníci a moderné technológie. Párty minimálne dvakrát do roka – čo viac si môžem priať :)“

Boris Senior Developer

Za ten rok od posledného culture book som sa utvrdil v tom, že čo sa týka prostredia, firemnej kultúry a ľudí okolo, tak som si vybral fakt dobre. Partia, priestory v BA, voľnosť pri výbere nástrojov, zaujímavý projekt... Stačí? :)“

53


Michal Solution Architect

Když jsem před pár lety opouštěl předchozího zaměstnavatele, hledal jsem nejen nového, ale i jiný typ firmy. Místo korporace jsem hledal menší či střední softwarovou firmu, kde se lidé nebojí převzít osobní odpovědnost a kde úspěch projektu znamená víc

Gabriela Personnel Administrator

Můj příběh „já a MoroSystems“ jsem nastínila už v loňském culture book, takže ho jen doplním. Za ten rok se udála spousta změn – pozitivní i ty méně

než roční odměny. Když mi Tomáš na prvním setkání představil

pozitivní – a některé z nich ovlivnily pokračování mého příběhu

vizi Mora – jaké je a mělo by být, byl jsem nadšený a věděl jsem,

v MoroSystems.

že to musím zkusit. Jednou z těch pozitivních změn je, že roste nejen firma, ale Jsem rád, že jsem přijal nabídku. To, co jsem hledal, jsem v Moru

konečně i tým back office (nebo, chcete-li, nově MAFIN), do

našel. A nejen to. Moro už rozhodně není malou firmou, a přesto

kterého patřím i já. Díky tomu mám možnost se více specializovat

se dál drží vize, která má smysl a stojí za úsilí ji rozvíjet.“

a vzdělávat v oblastech, které mám primárně na starosti, a být tak pro kolegy silnější oporou. I když je firma větší a větší, jsme parta naprosto skvělých lidí, kteří vás dokážou rozesmát, když máte náladu pod psa. A to se mi na MoroSystems opravdu líbí!“

54


Tomáš Developer

Poslední rok na VUT FIT jsem začal hledat místo, kde budu

vývojovými týmy, od PostgreSQL databáze až po frontend

pokračovat po škole. Prošel jsem různé pracovní veletrhy,

v Reactu. Poskytlo mi to náhled, jak je složité dělat velkou aplikaci

prohlédl si různé pracovní nabídky. Navzdory tomu jsem však

zároveň agilně i kvalitně. Ne každý den je růžový, ale vždy vím, že

našel své zaměstnání při jízdě ve vlaku. Tam jsem se dal do

s perfektním týmem za zády to zvládnu.“

řeči se svým spolužákem Petrem, který už v MoroSystems v té době pracoval. Řekl: „Proč to nezkusíš u nás, máme tam super lidi.“ Tak jsem to zkusil a zaslal nabídku spolupráce do MoroSystems. V první odpovědi mi bylo sděleno, že se další programátoři nehledají. To však ještě Moro nevědělo, kolik jich bude potřebovat. Proto jsem o měsíc později obdržel pozvání na pohovor. Poslední semestr jsem tak pracoval na poloviční úvazek, kde jsme se s MoroSystems navzájem poznali v praxi. Jelikož Petr nekecal a v Moru jsou opravdu super lidi, zůstal jsem po dokončení studia v MoroSystems a jsem tam doteď. Od doby, co jsem nastoupil, pracuji na stále stejném projektu, i přesto jsem však měl příležitost naučit se spoustě rozličných věcí. Od fungování ve scrumu, kde umíme fungovat se třemi

55
Peter Developer

Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce som si povedal, že by sa mi hodila aj nejaká prax. Náhodne som našiel javovskú pracovnú ponuku v blízkosti môjho ubytovania. A bolo to, našiel som Moro. Už na pohovore ma zaskočilo, že skôr ako

Eduard Business Unit Manager

Na jaře 2014 jsem se sešel s Tomášem, který mi představil zajímavý projekt pro nadnárodní společnost. Nabídka byla vést menší projekt, pár lidí na několik měsíců. Po letech práce na interních projektech bylo fajn pracovat pro zajímavého

moje dovednosti skúmajú moje záľuby. A oplatilo sa (som tu už

nadnárodního zákazníka. Přístup a rychlost, s jakou jsme se

2 roky). Príjemná atmosféra a super ľudia je to, čo odporúčam

dohodli na spolupráci, mě nadchla. Projekt pro eBay běží již

každému. Nečakal som, že v IT firme nájdem toľko športových

čtvrtým rokem a tým se rozrostl na 30 lidí. Létáme na služební

nadšencov, čo ma milo potešilo, kedže šport je moje veľké

cesty od Londýna až po Silicon Valley.

hobby. Takže zdravím všetkých spartanov a maratóncov, poctivo trénujte.“

Prostředí a přístup kolegů v MoroSystems jsou úžasné. Neformální přístup a přátelská atmosféra nejsou vždy samozřejmostí. MoroSystems je firma postavená na lidech a Tomáš se Standou, majitelé, jsou otevřeni jakékoliv diskuzi. Vážím si toho.“

58


Tomáš Developer

S MoroSystems spolupracuji už skoro tři roky a je vidět, že se firma opravdu snaží zpříjemňovat pracovní prostředí, jak jen to jde. Ať už je to společenská místnost, káva a čaj, ovoce a zelenina, fotbálek, herní konzole, šipky, květiny, konference

Michal Senior Tester

S odstupem několika let v sobě vidím ohromný posun co se týče nabytých znalostí a dovedností. Nikdy by tomu tak nebylo, kdybych necítil podporu svých kolegů, neměl skvělé pracovní podmínky a my všichni dohromady netvořili přátelský kolektiv.

nebo hromada mimo pracovních aktivit… Také si vážím důvěry,

Je to čirá radost pracovat v tomto prostředí a obzvlášť si na

kterou má firma ve svých zaměstnancích a spolupracovnících.

to vzpomenu, když slýchávám od svého okolí větu: „Mně se

Nikdo nekontroluje, jak dlouho člověk tráví ve společenské

nechce zítra do práce!“ V MoroSystems totiž takový problém

místnosti, nejsou tu žádné „píchačky“, je to o osobní zodpověd-

neřeším.“

nosti každého. A za to všechno si této firmy velmi vážím.“

59


Dušan Developer

Pro Morosystems pracuji skoro tři roky. Jsem v sekci, která má na starosti vývoj SW pro velkou nadnárodní firmu. Díky tomu mám možnosti vycestovat do zahraničí a taky zlepšit své jazykové znalosti. Další, pro mne velkou výhodou je, že většinu času nemusím být v kanceláři a pracuji z domu.

Jan Developer

V prosinci 2014 jsem se konečně rozhodl pracovat, a tak jsem oslovil několik firem včetně MoroSystems. Jednalo se o druhý pohovor a já už věděl, že mám jasno. Vizi jsem měl jasnou, a to takovou, že chci být programátor. Ze strachu z vlastních zkušeností jsem se však přihlásil na junior testera. Příjemným překvapením pak pro mě bylo, když jsem dostal feedback

Od začátku své spolupráce s MoroSystems mi ostatní ochotně

s návrhem nastoupit na pozici junior programátora. Dodnes

pomáhali, když jsem se seznamoval s novými technologiemi

vlastně nevím, komu za to vděčím :-)

a postupy ve firmě, a také teď je spolupráce s lidmi v týmu bezproblémová.“

Uplynul rok a půl a já sedím v kanceláři se svými kamarády, pracuji na mezinárodních projektech a popíjím výbornou kávu. Jsem zkrátka spokojený člověk.“

60


René Tester

Po škole jsem hledal práci ve svém oboru, která by mě bavila a naplňovala. Na začátku hledání mě hned zaujala pozice právě v Moru. Nyní zde pracuji dva a půl roku a potvrdilo se, že to byla správná volba. V Moru jsem získal skvělou práci, spoustu pracovních zkušeností i fajn partu kolegů.“

Roman Support Leader

Black and yellow, black and yellow. Prišiel som, videl som, zobrali ma, tu som. El Caballo Negro reprezent a.k.a skrotenie projektu eBay. Dobre tu, davaj het, PEACE. Ďakujem.“

61


Martin Developer

Do MoroSystems jsem přišel před dvěma lety ze společnosti, která byla plná byrokracie a neosobního jednání. Proto, když jsem do MoroSystems přecházel, jsem doufal, že zde najdu lepší přístup a atmosféru. Takový rozdíl v přístupu k lidem a obecně k řízení společnosti mě ale překvapil. Nyní pracuji na zajímavých projektech se super lidmi. Nedávno jsem se třeba podíval i na služební cestu do Texasu. Jsem rád, že jsem to rozhodnutí přejít do jiné a z mého pohledu lepší společnosti udělal.“

62

Marek Consultant

Mít prostor k realizaci vlastních vizí je osvobozující, ale zároveň zavazuje. Cítím odpovědnost ke všem, kteří MoroSystems tvoří, a to možná i větší než sám k sobě. Profesionální okolí mne nutí pracovat na sobě a neustále se zlepšovat. Díky všem za podporu a ochotu pomoct řešit kdykoli cokoli.“


Ľubomír Developer

Nastúpil som sem len s akademickými skúsenosťami, pracujem tu už viac ako dva roky na pozícii Java developer. Počas tejto doby som mal možnosť sa zlepšiť v mnohých oblastiach dôležitých pre programátora.

Jakub Junior Developer

Som tu už 2 roky a niečo a vôbec neľutujem :) Nová kancelária, nové znalosti, len nedávno objavená závislosť na káve, to je len zopár vecí, ktoré sa tu za rok stihli udiať. Teším sa na ďalšie super výzvy, kamarátskych kolegov a super atmosféru.“

U nás je možné nájsť ľudí, ktorí spolu odvedú kvalitnú prácu. Neváhajú zabrať vždy, keď je potrebné. Budujú zo zákazníkom pevný vzťah založený na dôvere. MoroSystems sa nepretržite snaží o svoj rast, a tým umožňuje rozvíjať potenciál svojich zamestnancov.“

63


Ondřej Developer

MoroSystems pro mě představuje především přátelské prostředí,

Ještě před nástupem jsem prošel výběrovým řízením sestávajícím

flexibilitu a otevřenost. Poprvé jsem na tuto firmu narazil na Job Fair

z pohovoru a úkolu zadaného k vypracování. I přes své prakticky

na Fakultě informačních technologií VUT. Sem jsem trochu zabloudil

pouze školní znalosti jsem prošel a nastoupil na pozici junior Java

ze své alma mater, Technické univerzity v Liberci, s myšlenkou, že

developera. Velkou roli v tom hrála moje ochota učit se nové věci,

když jdu studovat navazující magisterský obor, tak bych mohl navá-

ale i pomoc kluků z firmy, kteří mi dali pár dobrých rad. Upřímně jsem

zat i jinde než doma. Objektivně ano, ale jako mnohem štastnější se

byl překvapený, jak přátelské a otevřené prostředí ve firmě panuje.

ukázalo právě setkání s mým budoucím team leaderem na zmíně-

Nikomu nevadilo, že si s něčím nevím rady a potřebuji poradit. Díky

ném Job Fair a jeho vyprávění o MoroSystems.

tomu jsem se nebál ptát a postupně jsem se naučil mnoho nových věcí a mohl týmu více a více pomáhat.

Na navazující studium jsem šel s jasnou představou, že škole nechci věnovat veškerý svůj čas a že bych rád získal i zkušenosti

Flexibilita se projevila i v ochotě pokračovat v další spolupráci na dál-

z praxe. Z prvního hlediska se moje působení v Brně na FITu ne-

ku poté, co jsem se vrátil zpět do Liberce ke studiu na TUL. Aktuál-

setkalo s úspěchem a po semestru a půl jsem studium ukončil.

ně pracuji vzdáleně a snad jediné, co mi chybí, je, že se nepotkávám

Z hlediska druhého můžu být naprosto spokojený, začal jsem praco-

s kolegy každý den naživo, ale pouze při videohovorech na dálku.

vat pro MoroSystems a za cca dva a půl roku svého působení jsem

Jako osobní velké plus vidím možnost otevřeně se bavit o věcech

získal opravdu hodně nových zkušeností.

profesních i osobních, a tak pro mě nemusí být problém domluvit si volno při zkouškách ve škole nebo ve chvíli, kdy jsem povolán na cvičení Aktivních záloh, a můžu tak ideálně spojit osobní i profesní život.“

64


Jiří Developer

Již při studiu na vysoké škole jsem vyvíjel mobilní aplikace a to mě

Nejprve to bylo dost těžké, ale časem jsem většinu technologií

velice bavilo. Není tedy divu, že po ukončení VŠ jsem nějaký ten čas

ovládl a po půl roce vůbec nelitoval.

pracoval na vlastních projektech a snažil se prorazit ve světě. Přibližně po roce jsem si ale uvědomil, že mi chybí hlavně kolektiv a nový

Po nějaké době mi byl nabídnut přechod na Android vývoj, ale já jsem

pohled na vývoj. Rozhodl jsem se tedy, že zkusím „štěstí“ v nějaké

s díky odmítl, protože jsem tu na projektu spokojen a našel i dobrou

místní IT firmě.

partu kolegů.“

V Morosystems mě zaujali především účastí na mezinárodních projektech, vývoji v technologiích Java EE a možností pokračovat jako Android vývojář. Kolečko přijímacích pohovorů, mailové korespondence a přijetí proběhlo neformálním a příjemným způsobem, a i proto mě to utvrdilo v nástupu do PRÁCE. Po prvních dnech mě čekal ale tak trošku šok, jelikož na Androidu již nezbyly žádné volné pracovní pozice a já se místo toho musel zapojit do jiného rozjetého projektu. Bral jsem to jako výzvu a možnost přiučit se novým věcem a začít vše od začátku.

65


Martin Developer

Při nástupu na magisterskou část studia jsem si řekl, že toho mám

Jsem rád, že jsem součástí týmu skvělých lidí, se kterými si mám

na práci málo, a tak jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání.

vždy co říct, a to nejen v práci...“

V tu chvíli mi bylo docela jedno, co a kde budu dělat. Bohužel jsem během jednoho roku, kdy jsem se naučil vše podstatné o spravovaném produktu, zjistil, že práce na jednotvárném projektu nebude nic pro mě. I tak jsem vydržel další dva roky, kdy přibývaly zákazy a příkazy ze strany zaměstnavatele. Když jsem poté, znechucen neustálými pochvalami a zároveň absolutní ignorací nejen mé osoby ze strany korporátu, začal hledat novou práci, zareagoval jsem na nabídku z MoroSystems. Neformální jednání, absence nesmyslných procesů a nařízení mi učarovala a řekl jsem si, že bych se zde mohl snad konečně opět nadechnout. Protože bydlím na severní Moravě a žádné místo, ve které máme pobočku, se mi nezdá atraktivní ke stěhování, mám hned od začátku domluvený 100% home office, kdy stačí dojet do kanceláře podle domluvy.

66


Ondrej Developer

Po dlhšej dobe strávenej v korporátnom bankovom svete som si povedal, že treba zmenu. Odvtedy ubehli dva roky a zatiaľ túto zmenu neľutujem.

Pavel Junior Developer

Od prvního vydání culture booku se mi podařilo úspěšně dokončit studium softwarového inženýrství na FIT ČVUT. Po ukončení studií jsem během léta pracoval pouze na parttime úvazek, takže jsem se mohl věnovat rybaření a cestování.

V MoroSystems je výborný kolektív, úprimní ľudia, uvoľnená

To jsou moje nejoblíbenější činnosti, které jsem kvůli škole

atmosféra. Páči sa mi, že robím na zahraničnom projekte,

trošku zanedbával. V rybaření jsem se začal specializovat na

absolvoval som niekoľko služobných ciest do USA, takže človek

lov sumců, který mě opravdu nadchnul. Vyzkoušel jsem si

popri práci aj čo to „pocestuje“.

i několik nových sportů, ze kterých mě nejvíce oslovil downhill. Od září jsem nastoupil na full-time úvazek.“

A samozrejme je skvelá naša meetingová miestnosť alebo aj „Party Room“, kde mávame narodeninové klobáskové a tlačenkové seansy :-), a taktiež štyri gitary a tri kombá, takže keď si potrebuješ vyčistiť hlavu, chytíš do ruky gitaru a niečo si zabrnkáš a hneď ti ide práca lepšie!“

67


Marek Developer

Skvelí kolegovia, dostatok kávy, hudobne ladené posedenia, široký záber debatných tém od politiky až po kritiku módnych trendov prezentovaných v ženských časopisoch, a neposledne i pracovná náplň – i týmito prostriedkami píšem svoj príbeh v tejto firme. Aké je však jeho vyvrcholenie, to sám ešte netuším ;-)“

68

Michal Junior Developer

Pohádkový. Za dva roky jsem přešel od „neználka“ na poli IT přes testera k vysněnému staviteli vzdušných zámků. Vše je o fantazii a vůli, čemuž se v našem království meze nekladou. Hlavně se nebát!“


Tomáš Tester

Po takmer piatich rokoch práce v korporácii som chcel zažit niečo iné, ako stále riešiť korporátne „procesy“. A tak som sa rozhodol, že skúsim pracovať pre nejakú menšiu

Jaroslav Project Manager

MoroSystems mě baví. Baví mě naše neformální kamarádská atmosféra, naše otevřenost a ochota vzájemně si pomoct a spolupracovat. Baví mě vidět, jak se vyvíjíme, posunujeme a neustále zlepšujeme. Hlavně mě ale baví být toho součástí.

firmu, v ktorej by bol nejaký menší, no, o to viac rodinnejší,

Těším se, co nám přinese budoucnost a co skvělého při tom

kolektív luďí.

zažijeme. Podle toho, co jsem v MoroSystems doteď poznal, je alespoň jedna věc jistá – určitě se u toho výborně pobavíme.“

Po dvoch rokoch práce v More musím povedať, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie.“

69
Cord Support Analyst

I started at Morosystems at the age of 21 as a support analyst on a project for one of the largest e-commerce companies in the world. I was looking for someone to give me a chance, looking for a company that would give me the opportunity to fulfill my

Junior Developer

MoroSystems je pro mě kolektiv zajímavých a přátelských lidí. Našla jsem si tady spoustu skvělých a nepostradatelných kamarádů, se kterými ráda chodím nejen pokecat do kuchyňky, ale taky s nimi trávím volný čas. Myslím, že tvoříme super tým,

potential, and Morosystems did just that. I have been given more

kde se můžu spolehnout na své kolegy a společně s nimi čelit

responsibility, and more trust than I could imagine. This has been

překážkám na projektu, a hlavně tým, díky kterému se těším do

an amazing experience. I have had managers that trust me and

práce.“

know how to use my talents and my potential for growth. We are a family here, and the work culture and people we have here are not only fantastic at what we do, but are a pleasure to work with every day. It‘s not the average company that you come to work and are happy to see the people you are working with. We work on some amazing projects, seeing businesses and projects internally from start to end to be able to optimize their processes, it‘s an opportunity that I believe no one would trade in. I‘ve been with Morosystems for almost 2 years now, and I‘m looking forward to further work in a company that I believe in, and that I know is capable of working miracles.“

72

Kristýna


Tomáš Developer

Všiml jsem si, že trávím v práci více času než dříve. Když mi to vyjde, chodím s kolegy hrát večer deskovky. Zúčastnil jsem se dvou hackatonů. Několikrát jsme v kanclu promítali filmy. A taky, abych nezapomněl, rozjíždím s kolegy kampaň ve stolních RPG,

Pavel Analyst

K mému původnímu příběhu bych rád dodal dovětek: „Na Vánoce 2016 jsme si všichni nadělili dárek. Nové kanceláře. Dodnes si pamatuji na své pocity, když jsem procházel nové

kdy bychom se chtěli scházet každý týden.

prostory a u toho se usmíval. Štěstím. A taky dojetím.

Myslím, že je skvělé, že máme tolik lidí ochotných organizovat

MoroSystems nevnímám jako prostor k práci, ale také místo

mimopracovní aktivitu. „Shora řízená zábava pro asociální

setkávání. Sledujeme společně vybrané filmy, hrajeme

programátory,“ řeknete si možná. Ale koneckonců, byli to moji

deskovky, grilujeme. Poznáváme více sebe navzájem a našich

kolegové z Mora, kteří mě požádali, abych pro ně odvedl nějaké

akcí se účastní naši životní partneři. Protože jim chceme

RPG. A myslím si, že to, že spolu chceme trávit čas i mimo práci,

ukázat, kde pracujeme a jaké skvělé lidi máme kolem sebe

o něčem vypovídá. Je pravdou, že nám v tom hodně pomáhají

v době, kdy nejsme s nimi.

nové kanceláře. Ale pamatuju si, že jsme podobné aktivity pořádali i předtím, než jsme se do nich přestěhovali. Jen jich

Tady je mi dobře. Tady chci být.“

nebylo tolik.“

73


Martin Junior Developer

Po studiu jsem začal hledat firmu, u které bych uplatnil získané

MoroAkademie trvala tři měsíce. Režim byl volný. V průběhu jsem

vědomosti. Mým vysněným povoláním byl vývojář. Začal jsem

se seznamoval s budoucími kolegy a připravoval se na práci. Po

rozesílat životopisy a účastnil se několika pohovorů. Některé při-

absolvování mi byla nabídnuta pozice vývojáře.

pomínaly státní zkoušky. Většinou se firmy neozvaly vůbec, jiné protahovaly přijímací řízení a hledaly zkušenější uchazeče.

Již to budou skoro dva roky od nástupu do Mora. Během této doby jsem se účastnil několika firemních akcí (celofiremní sjezd,

Téměř jsem nastoupil na pozici správce sítě / servisního pra-

oslava desátého výročí, účast na zahraniční konferenci WeAre-

covníka v malé firmě, když mi zavolala zaměstnankyně

Developers, vánoční besídka...), seznámil se s kolegy a zapadl do

z MoroSystems. Proběhl krátký a příjemný hovor v anglickém

kolektivu. Na MoroSystems si nejvíce cením kolektivu, prostředí,

jazyce. Hovor obsahoval otázky na mé jméno, proč se zajímám

vstřícnosti a naslouchání názoru všech.“

o práci u MoroSystems a zda mám představu, co dělají. Po pohovoru přišel mail se zadáním vstupního příkladu a kontaktem pro konzultace. Příklad jsem nestihl dokončit celý. Chyběly mi potřebné znalosti. Místo odmítnutí mi byla nabídnuta druhá šance. Odřekl jsem pozici správce sítě / servisního pracovníka a nastoupil do MoroAkademie.

74


Tomáš Developer

Den -28: Někde hluboko na webu nalézám internetovou soutěž

Den 1: První den v práci potkávám svého spolužáka z FIT VUT.

z programování v jazyce Java. Klikám na ni. Otázkám vůbec nero-

Všichni z mého nového týmu pobíhají kolem a stresují kvůli ně-

zumím. Klikám na [A], [B], [C], [D], [Odeslat].

jakým časovým pásmům. Začínám se integrovat a zjišťovat, jak to tu chodí.

Den -21: Dozvídám se, že jsem vyhrál internetovou soutěž, na kterou jsem už zapomněl. Domlouvám si schůzku s pořadateli

Den 227: Můj zaměstnavatel stále ještě nezjistil, že neumím pro-

soutěže (jakási firma MoroSystems) ohledně vyzvednutí ceny.

gramovat. Často jen dávám náhodně do kupy znaky na klávesnici, dokud program nedělá přesně to, co potřebuji. S kolegy se dá

Den -11: Setkávám se s majitelem firmy MoroSystems (Tomem) a

vycházet perfektně. Jsem spokojen.“

Jirkou. Mají super kafe. Povídáme si. Kluci jsou v pohodě. Dozvídám se, na jakých projektech pracují a jaké technologie využívají. Zní to dobře, rád bych pracoval na stejných věcech. Den -7: Píšu Jirkovi, že bych chtěl pracovat pro MoroSystems. Jirka souhlasí. Den -4: Pomalu opouštím svého stávajícího zaměstnavatele a domlouvám se s Jirkou na nástupu do MoroSystems.

75


Michal Junior Developer

Ve 2. ročníku VŠ jsem si řekl, že je na čase poohlédnout se i po nějaké praxi a rozhodl jsem se chytit se příležitosti, která se objeví. Shodou náhod to byla právě stáž v MoroSystems, která mě dovedla na pozici junior testera. Od nástupu to bude rok a půl a já se zapojuji na mobilním projektu jako Android developer.“

Daniel Support Analyst

Když jsem se na začátku listopadu 2015 poohlížel po novém zaměstnání, pracovní nabídka od MoroSystems byla jedna z prvních, na kterou jsem vůbec reagoval. Tehdy mě přemluvila přítelkyně, ať na nabídku odpovím, i když si myslím, že pro takovouto pozici v IT firmě nemám dostatek zkušeností. Zaujalo mě, že firma používá pro projektové řízení Confluence a Atlassian JIRU, se kterou jsem již pracoval v minulém zaměstnání. Co se nestalo, Eda mě před Vánoci pozval na pohovor a práci jsem nakonec dostal. Jak se časem ukázalo, není JIRA jako JIRA a pro tu „eBayáckou“ to platí dvojnásob. Každý den mám pocit, že se učím něco nového, i po více jak roce a půl. Moje práce je tak zábavná a kreativní. Co víc si přát?“

76


Jan Developer

Můj příběh v MoroSystems je zatím poměrně krátký, proto i můj příspěvek nebude z nejdelších. Po delším působení ve vývoji v klasické „fabrice“, jsem zde poznal, že lze provozovat IT firmu s minimem „ne-IT“ pracovníků, bez zbytečné byro-

Ondřej Consultant

Práce v MoroSystems mne naplňuje: perfektní kolektiv, možnost seberealizace a zajímavá práce v nekorporátním a příjemném prostředí. Jsem rád, že jsem členem týmu.“

kracie a nekonečných příkazů, zákazů a „píchaček“. Na této firmě si cením mladého kolektivu, používání nových technologií, zaměření na výsledek, ale také klidného prostředí na práci a možnosti home office. Velkou výhodou je zde vysoká koncentrace osob majících ve svém oboru hluboké znalosti, od kterých se lze mnoho přiučit. Odměnou za neformální prostředí je parta správných lidí, se kterými je radost trávit čas nejen v zaměstnání, ale i ve volném čase.“

77


Pavel Administrator

Můj příběh začíná v době mého studia na vysoké škole, kdy jsem

i spolupráce administrátora systému, dostal jsem kluky z Moro

během této studijně náročné doby pracoval ve velké, nadnárodní

na starost, abych jim byl ve všem nápomocen. Práce s nimi na zajíma-

korporátní firmě. V posledním roce jsem dostal v této firmě mož-

vém projektu mě naprosto nadchla. Nikdy dříve jsem se totiž nesetkal

nost začít pracovat na něčem neznámém, pro mě úplně novém,

s tak skvělými lidmi se vstřícným přístupem, jako právě u kluků

a to seznámit se se světem Atlassian. Z poznávání nových produk-

z MoroSystems. Ve velké firmě Vás nikdo moc příliš neposlouchá,

tů jsem byl nadšený a každý den jsem se snažil naučit něco nového

když se něco snažíte změnit, ale hlavně nikdo nedokáže dobře ocenit

a plnit tak úkoly, které mi byly svěřovány. Šlo mi to poměrně dobře.

snahu a pracovní nasazení. Takovýto přístup v Moro neznali. Práce

Tak dobře, až jsem dostal na starost všechno, co se týkalo Atlassi-

s klukama mě opravdu bavila, a to až tak moc, že jsem se nakonec

an produktů. Nějakou chvíli jsem si tuto pozici užíval a cítil se dobře,

rozhodl vyzkoušet i jiné pracovní prostředí než jen korporátní sféru.

že se mohu i tak dále rozvíjet, ale po pár měsících přišlo vystřízlivění. Práce se mi stala jednotvárnou a nudnou, protože v korporátním svě-

Dnes jsem opravdu rád, že jsem tuto změnu udělal. V MoroSystems

te jsme řešili neustále ty stejné problémy, nic nového nepřicházelo

jsem dostal šanci k osobnímu rozvoji tak jako ještě nikde jinde. Moje

a obecně kolektivní nálada ve firmě byla nic moc.

názory všechny zajímají a mám pocit, že něco opravdu dokážu změnit. Největší radost mám z naprosto skvělých kolegů, kteří vždy doká-

78

Světlou chvilkou se stal moment, kdy se ve firmě rozjížděl poměr-

ží poradit za každé situace, ať je den či noc, pracovní den nebo neděle

ně velký projekt, zabývající se redesignem firemních IT procesů

večer. Za sebe tedy mohu s klidem říci, že MoroSystems je skvělá

a tohoto úkolu se zmocnila společnost MoroSystems. Protože vývoj

parta nadšenců, kteří se nebojí nových výzev a boření stanovených

tohoto řešení vyžadoval nejen účast různých oddělení, ale byla třeba

limitů.“


Daniela Marketing Manager

Chystá se někdo jít do práce v sobotu? Tohle je otázka, která mě nedávno pobavila, ale zároveň jsem si uvědomila, jak relevantní dotaz to v této firmě je. Ne proto, že bychom tak usilovně pracovali a museli chodit do práce i o víkendu, ale protože sem jdeme za zábavou a za kolegy. Grilovačka, promítání, deskovky...

Martin Tester

Během posledního ročníku na vysoké škole jsem začal přemýšlet o tom, co budu dělat po škole, a že je potřeba získat nějaké zkušenosti během studia. Na HIT kariéře jsem se u stánku MoroSystems dozvěděl, že budou otevírat MoroAkademii. Od kamarádů, kteří v dané firmě pracují, jsem si zjistil pár věcí a hned druhý den jsem se přihlásil.

Za tu dobu, co jsem v MoroSystems, jsem potkala spoustu báječných lidí a získala hodně nových přátel. Práce mě tu baví,

V průběhu MoroAkademie jsem se dozvěděl spoustu nových

ale když ji ještě navíc děláte s takovými lidmi, těšíte se každý den

informací a poznal firemní kulturu. Po úspěšném absolvování mi

o to víc.“

bylo nabídnuto, že v klidu můžu dodělat diplomovou práci a poté nastoupit do firmy na pozici test engineer. Po necelém roce nelituji svého rozhodnutí a jsem rád, že jsem nastoupil do této firmy, kde získávám drahocenné informace.“

79


Lukáš Tester

Nie je to tak dávno kedy som prišiel do MoroSystems bez očakávaní,

Dnes už je to rok a pol čo pôsobím v MoroSystems ako QA a je to

že to bude odlišná firma oproti ostatním firmám v okolí. Opak sa stal

skvelý pocit byť stále súčasťou teamu s výbornou komunikáciou

skutočnosťou, už na pohovore bola príjemná atmosféra kedy som

medzi sebou a pracovať v príjemných nových priestoroch v parku,

si povedal, že tu chcem skutočne pracovať a po chvíli pôsobenia

kde si môžem dať kvalitnú kávu s mojimi priateľmi :)“

v MoroSystems som neveril, že to môže byť realita. Každý deň som chodil s radosťou do práce. Bol to skvelý pocit, keď ma úžasný kolektív prijal medzi seba a do svojho teamu, kde sme si od začiatku rozumeli, kde boli všetci nápomocný a kde sa príjemne pracovalo. Mohol som prísť za kýmkoľvek a každý si hneď našiel čas a všetko mi vysvetlil. Okrem toho je tu veľká sranda, sme team ako pracovne tak i vo voľnočasových aktivitách. Mnoho z nás športuje, hrá deskovky, griluje spolu počas obeda a trávi príjemné chvíle plné zábavy. Cítim, že ako QA som plnohodnotný člen teamu, ktorý má rovnaké slovo ako ostatní členovia teamu. Práca je niekedy náročná, ale i rozmanitá, človek sa tu nikdy nenudí a vždy má čo robiť a s tak skvelým kolektívom sa vždy všetko zvládne bez problémov.

80


Miloš Developer

Jsem v MoroSystems rok a půl a za tu dobu se toho stalo moc. První měsíce v Moro jsem ještě trávil ve starých kancelářích na Šumavské, dneska ale sedíme v krásných nových prostorách s výhledem do parku. Dříve některé projekty nebyly úplně

Tomáš Junior Developer

Ve firmě jsem již více než rok a zažil jsem toho více než jinde za delší čas. Také množství načerpaných znalostí je větší než kdy dříve. Nebylo to rozhodně snadné proniknout do všech problémů, kterými jsem se musel prokousat, ale dle hesla „Život

podle mých představ, ale dnes pracujeme pro velké zákazníky

je boj! Skvělé!“ jsem to někdy více, někdy méně úspěšně zvládl

s oboustrannou spokojeností. Rozrůstáme se, a přesto jsme

a učím se stále dále. Za dobu, co jsem ve firmě, doznal projekt,

„malá“ firma. Je vidět, že na sobě makáme. Díky za to všem!“

na kterém pracuji, pozitivních změn co se týče způsobu jeho vývoje. Snaha posouvat projekt stále dál je velice dobře viditelná, a to je dobře. Týmové akce jsou moc fajn a na každou další se těším. Letos jsem byl na velké vývojářské konferenci Devoxx v Polsku. Za mě tedy spokojenost, stále se něco děje.“

81


Jaroslav Senior Developer

V IT se pohybuji od střední školy. Komerční praxi jsem začal před cca 8 lety a od té doby jsem již pracoval v pěti společnostech. Společnosti byly různé, malým startupem počínaje a velkou korporací konče. Technologicky taky velice různorodé – např. PHP, Java SE, Java EE, Flex, JQuery, C# atd. Před nástupem do Mora jsem zápolil s korporátními praktikami, kde i sebemenší změna znamenala neuvěřitelný problém. Poslední kapkou bylo, když mi bylo zamítnuto pracovat z domu – chtěl jsem trávit více času s rodinou a cesta do Brna a zpět mi zabírá cca 3 hodiny. V této době mi můj kamarád Petr poradil: „Však pojď k nám do Mora, jsou tu super lidi a můžeš pracovat z domu!“ Tak jsem neváhal a domluvil si pohovor. Na Moru oceňuji, že se dá snadno domluvit asi na všem. Tenkrát mi vyšli vstříc i s mým neobvyklým požadavkem možnosti nástupu až za půl roku od pohovoru.“

82

Mária Tester

Som tu rok a som tu šťastná.“


Michael Developer

Když se blížil konec mého studia na vysoké škole, začal jsem se poohlížet po práci. Už při studiu mě informatika a programování bavilo a chtěl jsem se vydat tímto směrem. O MoroSystems jsem se dozvěděl od spolužáků z ročníku, kteří firmu pravidelně

Pavol Developer

Máme v zasadačke dve elektrické gitary, akustickú, basu a dva kombá… A cez prestávku sú všetky obsadené. Treba k tomu niečo dodať?“

navštěvovali v rámci MoroAkademie. Ačkoliv jsem do té doby dělal pouze pár webových stránek a nějaké projekty do školy, po vypracování zkušebního projektu jsem byl přijat. Díky skvělé domluvě s vedením firmy nebyl sebemenší problém úspěšně dokončit studium společně s prací na plný úvazek. Po jednom roce působení ve firmě jsem měl možnost se podívat na měsíc do Texasu v rámci projektu pro americkou banku, na kterém aktuálně pracuji. Svého rozhodnutí nastoupit do MoroSystems nelituji. Každý den získávám spoustu nových zkušeností v neformálním a kamarádském prostředí.“

83
Peter Tester

Rôčik a nejaké drobné ubehol a stále platí, že je to najlepšia práca, akú som doteraz mal… Ďalší rok za mnou… :-) Starší, skúsenejší, krajší :-D Stále sa snažíme byť lepší, skúšať nové veci, pracovať na sebe, nestagnovať… Čo ma napĺňa a som spokojný…“

Jakub Administrator

Vše začalo tím, když jsem začal hledat práci při svém studiu na vysoké škole. Od známých jsem slyšel o skvělé firmě, která hledá nového člověka na pozici Atlassian administrátor. Proto jsem neváhal, chytil jsem se nové příležitosti a ihned zaslal životopis. I přesto, že jsem neměl žádnou praxi, dali mi v MoroSystems šanci nabrat nové zkušenosti. Vždy jsem si přál pracovat ve skvělém kamarádském kolektivu, který si důvěřuje a dokáže táhnout za jeden provaz, a to se mi v této firmě splnilo.“

86


Antonín Junior Developer

Moje první zaměstnání bylo o tom, abych přišel ve stanovený čas, dodržel přesně stanovenou pracovní dobu a dělal, že dělám (státní sektor). Což mě nenaplňovalo a nedávalo mi to smysl. Využil jsem příležitosti a odešel, i přesto, že mi ostatní říkali, jak mám fajn práci.

Bibiána Assistant

Po roku v MoroSystems môžem opäť len konštatovať, že odísť z korporátu bolo dobré rozhodnutie. Tá partia v kancelárii, gitarové seansy a narodeninové hostiny od výmyslu sveta mi každý deň vyčaria úsmev na tvári. Za ten rok mám nespočetné množstvo skvelých zážitkov a teším sa, ako bude toto dobrodružstvo pokračovať :-)“

Z toho vznikly mé požadavky na nové pracovní místo. Pružný začátek a konec pracovní doby, přátelské jednání, přátelský kolektiv, zajímavé projekty, možnost vzdělávání, mít možnost se vyjádřit k dění ve firmě, pravidla, co dávají smysl. To mě přivedlo do firmy MoroSystems, kde jsem už více jak rok. Musím říct, že to byla dobrá volba. Ještě jsem navíc získal spoustu zážitků, nejen z firemních akcí. Celé Moro je o pracování s kamarády.“

87


Jana Junior Developer

Proč chceš pracovat jako developer?“ Hmm, zistila som, že som

Takto nejako by som zhrnula moje zoznámenie sa s Morosystems

sa možno sekla vo výbere školy? Dáta, matiku a analýzy mám síce

a prvé dni, kým som v sebe zozbierala potrebnú sebadôveru

rada, ale programovaním trávim svoj voľný čas…

a definitívne rozhodla, že to risknem… A predstavte si, firma existovala :-)

„Nenašel jsem ve tvém životopise žádnou zmínku o tom, že bys v minulosti programovala. Nebo se mýlím?“ Nie, nie, uisťujem ťa,

Dokonca som v nej našla nielen perfektných kolegov, ale aj

že čítať vieš a všade chcenú prax nemám… Ehm, to ti nestačí, že?

kamarátov, ktorí ochotne posúvajú moje vedomosti vpred :-)“

Tak som to aspoň skúsila. „Kdy se můžeš stavit na kávu?“ Jééj, ozval sa. Asi nechce, aby som sa cítila blbo, tak mi chce osobne povedať, že z toho asi nič nebude… I tak som zvedavá, čo za típek len tak z fleku každému tyká. „Pokud máš stále zájem, nabízím ti pozici junior Java developera a společně s tím to, že ti vytvořím podmínky a dám dostatek možností k tomu, abys dosáhla svého cíle.“ Fíha… A existuje tá firma vôbec? Nerobí si zo mňa ten ujo iba dobrý deň, však?

88


Tomáš QA Leader

Do MoroSystems jsem přišel před více než rokem na pozici spojující v sobě team leadera a QA konzultanta. Tuto společnost jsem si vybral proto, že se její hodnoty velice podobaly hodnotám prostředí, ze kterého jsem přicházel, a hodnotám, které

Petr Sales Director

Od mého nástupu do Moro utekl jeden rok jak voda. Byl dost hektický a plný změn. Bez váhání můžu říct, že změn k lepšímu. Našel jsem tady smysluplnou práci, která mě naplňuje a umožňuje profesně i lidsky růst. Navíc jsem poznal nové přátele, se

vyznávám. V MoroSystems jsem viděl obrovskou příležitost

kterými rád trávím čas v práci i mimo ni. Prostě pecka. Je před

naučit se spoustu nových věcí, potkat nové lidi, zažít nové

námi pořád kopec práce. Já ale vím, že s touhle bandou to za

příběhy a dokázat něco velkého.

další rok posunem zas o pěkný kus dál. “

Na lidech si zde nejvíce vážím jejich chuti neustále se posouvat, pracovat na sobě – pokrok je pak vidět s každým novým dnem. Na společnosti si pak cením faktu, že nás v tomto podporuje. Jsem rád, že se to potkalo ve všem, co jsem očekával, a že nyní, když po roce hodnotím, jak společnost a lidé v ní fungují, to můžu „podepsat krví“ ;-)“

89


Michal Financial Manager

Ještě během studií na vysoké škole jsem dostal jedinečnou příležitost začít pracovat v MoroSystems. Na neformálním pohovoru mě velmi rychle přesvědčil přímo finanční ředitel firmy a zanedlouho jsem nastoupil. Každým dnem se tady můžu učit nové věci, které mě posouvají profesně neustále dopředu.

Tomáš Junior Developer

V posledním semestru školy jsem hledal zaměstnání, kam bych rád chodil nejen kvůli práci. Po nějaké době hledání jsem našel a oslovil firmu, která nabízela skvělé projekty, výborné prostředí, vychytané procesy, benefity atd. Prostě to, co skoro každá IT firma. Ale už na vstupním pohovoru jsem zjistil, že to nejsou pouhé fráze, ale skutečnost. Po odevzdání vypracovaného

V MoroSystems nejvíce oceňuji příjemné pracovní prostředí,

vstupního úkolu situace nabrala rychlý spád a dnes jsem

firemní kulturu a také vynikající kávu.“

v MoroSystems zaměstnaný více než rok. Zároveň se mi už při práci podařilo odevzdat diplomovou práci a dokončit své studium na vysoké škole. Nyní není MoroSystems jen místem, kde denně trávím čas prací, ale místem, kde se cítím jako doma a kde mám spoustu kamarádů. Grilování, deskové hry, kino, legrace nebo i pomoc při stěhování? To vše je v MoroSystems samozřejmostí. A co víc můžete od práce chtít, než se na ni každý den těšit?“

90


Barbora Analyst

Po čtyřech letech v původní společnosti jsem se rozhodla posunout

Celkově mě baví zdravě neformální atmosféra a stále startupový

se zase o kus dál, naučit se novým věcem, získat další přátele, par-

duch, kdy člověk může zajít na schůzku s kolegy jen tak na deku do

ticipovat na velkých projektech, prostě se celkově seberealizovat.

parku, bavit se s majitelem firmy, jako by to byl jeho nejlepší kama-

MoroSystems mě pomocí svých marketingových materiálů zcela

rád, nebo třeba svými nápady ovlivnit celkový chod firmy. Lidi tady ti

uchvátilo, a tak to byla jasná volba!

opravdu naslouchají a záleží jim na tom, aby ses tu cítil dobře.“

Dnes, bez mála po roce mého tamního působení, musím říct, že to nebyla jen bezvýznamná slova na papíře. To, co MoroSystems hlásá do světa, je opravdu pravda! Nikdy nezapomenu na svůj první pracovní den, který byl zároveň i prvním dnem mých brněnských kolegů ve vytuněných nových kancelářích. Již tenkrát mě velice přátelsky přijal početný kolektiv. Od té doby jsem s nimi zažila spoustu srandy, mohla být součástí již několika zajímavých projektů pro nadnárodní společnosti a osvojila si spoustu nových patřičných dovedností.

91


Marcela Tester

Do MoroSystems jsem nastoupila v lednu 2017. Tuto společnost jsem si vybrala na základě doporučení mnoha známých, kteří zde již nějaký čas pracovali. Nebyla náhoda, že všichni postupem času mířili do stejné společnosti – byli a jsou to lidé, kteří nejsou jen oby-

Project Manager

Když jsem se po pěti letech u jedné firmy začala rozhlížet, kde se dále posunout, moje požadavky byly jasné - chci do firmy, která je upřímná a chová se fér (nejen interně, ale i směrem ke svým zákazníkům, což je pro mne jako „projekťáka“ důležité),

čejní kolegové, ale i přátelé. Díky tomu to byla i pro mě sázka na

kde najdu přátelský a motivující kolektiv a kde budu mít

jistotu, a když jsem se dozvěděla, že se otevírá nová testerská po-

možnost v reálném čase ovlivnit a změnit věci, které nefungují.

zice, neváhala jsem. MoroSystems má ve svých hodnotách „Pra-

To vše jsem našla v MoroSystems. Jsem ráda, že můžu být

cujeme na sobě“ a je skvělé, že to není jen prázdná fráze. Ačkoliv

součástí tohohle skvělého týmu a podílet se na jeho neustálém

jsem nastoupila před pár měsíci, zlepšila jsem si za tu relativně krát-

rozvoji. Zároveň si fakt cením toho, že práce zde je postavena

kou dobu angličtinu, učím se psát automatizované testy, pracovat

na důvěře a osobní zodpovědnosti, místo na jakýchkoliv

s databázemi a spousta dalšího mě ještě čeká…

formách kontroly. A funguje to :)“

Aktuálně pracuji se skvělou partou lidí na jednom z největších projektů – eBay. Vím, že je tato knížka určena především pro ty, kteří chtějí MoroSystems poznat, ale ráda bych touto cestou poděkovala právě celému eBay týmu, díky kterému se každý den těším do práce a který tvoří spousta fajn lidí! :-)“

92

Jana


Martin Developer

Keď som sa koncom roku 2016 rozhodoval, aké bude moje nové profesné pôsobisko, mal som o prioritách jasno. Vedel som, že chcem byť v otvorenej firme, ktorá má chuť zlepšovať sa, kde je možnosť ozvať sa a kde budú moje názory aj vypočuté. Vedel som, že mať okolo seba v práci ľudí, s ktorými si rozumiem,

Tomáš Developer

Programování je pro mě životní láska. Vždycky jsem byl a pořád do velké míry jsem zvyklý dělat software „garážově“, doma, ve své pracovně, s kočkou na parapetu. V Moro tohle respektují, nikdo mě zbytečně neorganizuje. Dokud jsou výsledky, můžu pracovat, jak chci a umím. Toho si cením.“

ktorých rešpektujem a s ktorými trávim aj svoj voľný čas, je pre mňa veľmi dôležité. A v neposlednej rade som vedel, že hľadám výzvy – zaujímavé projekty, technológie a problémy. Myslím, že čo som hľadal, to som v MoroSystems aj našiel. MoroSystems nie je dokonalá firma, má svoje muchy a nie všetky procesy fungujú tak ako by mali. Napriek tomu sa do práce teším každý deň, mám rád atmosféru, ktorá tu panuje, bavia ma projekty, na ktorých pracujem, a hlavne: v MoroSystems vidím veľký potenciál!“

93


Barbara Support Analyst

Lidé v MoroSystems mě podpořili v rozhodnutí změnit směr své dosavadní pracovní cesty z úplně odlišného oboru do IT. Za tuto šanci jsem MoroSystemákům moc vděčná, učím se od těch nejlepších a jsem tu strašně spoko.“

Jan Product Owner

Tak super pracovní prostředí jako v Moro jsem ještě nikde jinde nezažil, a to mohu srovnávat s malou českou firmou nebo globálními společnostmi, ve kterých jsem pracoval. Máme podmínky dělat věci poctivě, a to se jen tak nevidí :) Náš nástroj v eBay ulehčuje práci více než 1500 lidem. Aktuálně jej vylepšujeme, aby byl ještě více uživatelsky přátelským a také rychlejším. Je to tedy výborná příležitost jak nabrat nové zkušenosti a naučit se něco nového.“

94


Petra Support Analyst

Pár měsíců před dokončením vysokoškolského studia jsem vě-

smysl. Do kanceláře se navíc netěším jenom na nové výzvy, ale

děla, že po škole nechci pracovat ve firmě, kde vládne znudě-

právě také mezi kolegy, kteří si (spolu)práci, kolektiv i příjemné

ná nebo vyhořelá atmosféra, kde přicházejí nesmyslná nařízení

prostředí naplno užívají.“

vedení z jiného státu a kam se v podstatě už nikdo netěší – jak to vypadá ve většině korporátů. Takovým myšlením se nikdo nechce nakazit, tím spíš ne hned po škole. Proto když přišla nabídka z MoroSystems, přestože jsem měla dva měsíce do státní zkoušky a plno jiných myšlenek, příliš jsem neváhala. Přesvědčil mě už pohodový pohovor (vlastně spíš rozhovor) v úžasných prostorách, a hlavně veselá, přátelská atmosféra plná odhodlání společně něco dokázat. A bylo to skvělé rozhodnutí. Dostala jsem prostor pro dokončení školy a pak naskočila na plný úvazek. Přestože jsem v MoroSystems naplno pouhé dva měsíce, myslím, že jsem se toho naučila víc než za poslední dva roky v jiných firmách. A přestože jsem měla jenom málo zkušeností v oboru, můj názor je v Moro brán v úvahu, a tak vidím, že moje práce má

95


František Tester

Můj příběh začal, když mi kamarád u piva vyprávěl, že pracuje v supr firmě, kde je velmi přátelský kolektiv, všechno skvěle funguje a firma dbá o své lidi a jejich potřeby. Ze začátku jsem moc nevěřil, protože dost často se v různých firmách stává,

Human Relations Manager

Možná vás zaujmu hlavně tím, že se na tuto pozici vůbec nehlásím. Ale chtěla jsem, abyste o mně věděli, protože jednou u vás rozhodně budu pracovat. Takto jsem začala svůj průvodní dopis v reakci na pozici human relations manager. Dru-

že to je jen wow efekt, který po pár měsících přejde. Nebo ho

hý den jsem dostala pozvání na setkání, které rovnou vyústilo

přebijí nějaká negativa. Při psaní tohoto textu jsem stále ješ-

v podání nabídky. Nabídky, která se neodmítá. Jenomže já v té

tě ve zkušební lhůtě. Mám za sebou ve firmě tedy jen necelé

době téměř odjížděla na delší dobu do zahraničí a měla úplně

tři měsíce. Musím ale říct, že i po těch pár měsících zde věřím,

jiné plány. Napsala jsem tedy zamítací e-mail. Naštěstí jsem jej

že mi můj skvělý pocit, nově nabyté přátelství, různorodou

nikdy neposlala.“

a zajímavou práci nic nevezme.“

96

Michaela


Jakub Junior Developer

Moro je pro mě prvním zaměstnáním po studiích a zaujalo mě hned na pohovoru příjemnou, uvolněnou atmosférou v kancelářích. Bylo mi umožněno si plně vybrat, kterým směrem se chci profilovat. Za půl roku, co tu jsem, jsem se naučil dost o technologiích, se kterými jsem v době nástupu začínal.

Tereza Junior Developer

Když jsem byla malá, chtěla jsem se stát doktorkou nebo pilotkou. Práci ajťačky bych proto nazvala zlatou střední cestou, která mě začala lákat od studia na vysoké škole. Na začátku tohoto roku jsem měla to štěstí, že jsem se stala součástí projektu Digitální akademie with Czechitas supported by Google.org, díky které jsem poznala skvělé lidi ze světa informačních technologií

Díky skvělému kolektivu, zajímavým projektům a individuálnímu

(Taťána le Moigne), zajímavé projekty a která mi ukázala, jaké

přístupu do práce chodím rád.“

cesty IT nabízí. Však těch praktických zkušeností jsem neměla mnoho, až na nějaké školní projekty, webovky apod., proto jsem moc ráda, že si mě MoroSystems vzalo pod svá křídla. Ačkoliv jsem do Mora nastoupila teprve před pár měsíci, mám pocit, že to tu znám už docela dlouho, a to díky Honzovi, který mi vždy doma vyprávěl skvělé historky. Byla jsem tak zvědavá, že jsem tedy i já sama přijala nabídku a do MoroSystems nastoupila, i když mě většina lidí odrazovala, že pracovat s přítelem v jedné firmě nebude dělat dobrotu. U nás to však funguje dobře. Práce na projektu mě baví a moc se těším na to, jak se všechno bude vyvíjet dál :-) To be continued...“

97


Oliver Developer

Za tých pár mesiacov, od kedy pracujem v MoroSystems, si užívam hlavne príjemné pracovné prostredie bez väčších stresov s pohodovými kolegami. Zároveň vidím, že ľudia sú tu veľmi cieľavedomí, zodpovední, rozumní a oddaní svojej práci.

Tester

Do MoroSystems jsem nastoupil před třemi měsíci z firmy Moravia IT, kde jsem byl na pozici test engineer po dobu roku a půl. Již z počátku jsem věděl, že tahle firma není jen tak ledajaká firma, jelikož už z pohovoru jsem byl velmi nadšený,

Táto kombinácia pozitívnych vlastností nebola pri mojich

a to díky přístupu lidí a také příjemnému prostředí. V Moru se

predchádzajúcich pracovných skúsenostiach nikdy tak dobre

stále rozkoukávám, ale prozatím jsem tu velmi spokojený, a to

vyvážená.“

díky typu komunikace, řešení problémů, nedostatků a prostoru pro osobní rozvoj.“

98

Marcel


Petra Assistant

MoroSystemákem jsem se stala teprve pár měsíců zpátky a musím říct, že jsem za to velice ráda. Příjemné pracovní prostředí v nových kancelářích, úžasná firemní kultura a v neposlední řadě milí kolegové, na které se můžu obrátit s jakýmkoliv problémem.

Zdeněk Developer

Přes 2,5 roku jsem pracoval v jednom nejmenovaném korporátu a cítil jsem, že je čas změnit působiště. Dostal jsem se tak do menší nejmenované vývojářské firmy, která ovšem zdaleka nenaplnila moje očekávání, a tak jsem se po velmi

Hlavní ale je to, že to nejsou jen kolegové, ale především super

krátké epizodě znovu vydal na cestu hledání nového štěstí. Po

banda lidí, kteří spolu tráví spoustu volného času i mimo práci,

prozkoumání softwarových nabídek na trhu mě zaujal inzerát

což potom vytváří právě to přátelské pracovní prostředí, do

z firmy MoroSystems, který byl napsán netradiční, veselou

kterého se vstává ráno s úsměvem. A co je víc, než když tě práce

a přitažlivou formou. Už pohovor byl koncipován zajímavou

baví a chodíš do ní rád? :-)“

formou, kdy se nekladly otázky typu: Řekni nám něco o programovacím jazyku XY, ale byl spíše veden formou otázek směřujících k tomu, zdali zapadnu do kolektivu. Po nástupu jsem raději neměl žádná přehnaná očekávání, nicméně za dobu mého působení tady jsem narážel jenom na příjemná překvapení (např. „Představujeme vám nového kolegu, jmenuje se gril Weber a odteď bude váš obědový parťák.“).“

99


Marika Junior Developer

Môj príbeh v MoroSystems je veľmi krátky, som tu necelé dva mesiace aj s dovolenkou :-) Za ten čas som sa iba utvrdila v správnom rozhodnutí stať sa MoroSystemákom, neľutujem! Je tu skvelá partia ľudí a prostredie, ktoré ma neobmedzuje v práci.“

100

Róbert Developer

Môj, už druhý príbeh v MoroSystems, je pomerne krátky. Ale musím skonštatovať, že ste sa za 3 roky mojej absencie posunuli výrazne vpred. Ďakujem Peterovi, že ma zavolal naspäť.“


Michal Analyst

Během shánění práce v Praze jsem narazil na inzerát

dýchá i přesto, že ve skutečnosti sedím a denně se setkávám

MoroSystems, firmy, na kterou jsem již v minulosti narazil z po-

s lidmi z úplně jiné společnosti a s ostatními „MoroSystémáky“ se

hledu zákazníka, byť nakonec pouze potencionálního. Na inzerát

vídám zatím zřídkakdy.

jsem zareagoval a nyní musím zpětně prohlásit, že to bylo dobře. Už při pohovoru v pražských kancelářích na mě dýchlo domácí

Proto pevně doufám, že si tento text budu moct za rok přečíst

prostředí a kamarádské vystupování všech a já v ten okamžik

a s úsměvem zavzpomínat, jak to tehdy bylo...“

věděl, že tady by se mi líbilo. Když jsem si poté v přátelském rozhovoru s Radkem a Honzou – ano, nebyl to pohovor tak, jak je znám – dozvěděl, že náplní mojí práce by mělo být něco, co jsem dosud znal jen jako běžný uživatel, trochu ve mně hrklo, protože jsem spíše člověk, snažící se pomoci zákazníkovi tím, co vím a umím. Když mi tedy o pár dní později přistála v emailu nabídka spolupráce, byl jsem velmi příjemně překvapen a přes všechny předchozí pochybnosti jsem neváhal odpovědět, protože Moro mi přišlo jako prototyp firmy, ve které bych pracovat chtěl. Nyní po měsíci v Moru jsem přesvědčen, že jsem udělal dobře. Přátelská a domácí atmosféra na mě skrze komunikační kanály

101


Lucie Key Account Manager

Pracuji tady zatím jen chvíli, ale i po tak krátké době jsem zjistila, v čem je MoroSystems tak unikátní – pracují tady profíci, kteří všichni do jednoho tvoří super kolektiv. Domnívám se, že právě lidi jsou základem úspěchu každé firmy a MoroSystems je jasným příkladem!“

Junior Developer

Jsem teprve na začátku. Ale bývám velmi věrná, takže věřím, že to bude minimálně na pár let. Řídím se vždy intuicí a ta mě nezklamala nikdy. Holka, kterou nikdy nenapadlo pracovat v IT, natož se o tento obor zajímat, je najednou jeho součástí. A to po roce sebevzdělávání po večerech. Takže pojďme se další roky vzdělávat.“

102

Tereza


Radek Developer

Když se kohokoliv zeptám, jestli ho baví jeho zaměstnání, se-

Systems nehledejte korporát, tady prostě není, a jak to vypadá,

tkám se s různými názory. Vždy samozřejmě záleží na konkrétní

jsou tu místo něho fajn lidi. Prostředí pro seberealizaci tu je, tak

pozici. Naneštěstí se povětšinou setkám s převážně negativními

uvidíme, co přinese čas.“

názory, kdy si někdo z mých přátel stěžuje na pracovní podmínky, prostředí nebo plat. Naštěstí doba je pro nás IT příznivá a je možno do velké míry takovéto stavy ovlivnit. Už od vysoké školy mě programování živí a měl jsem možnost si projít pár firem jako řadový zaměstnanec. Bohužel drtivá většina firem byla korporátního směru. Tady jsem získal hromadu negativních zkušeností, kdy jste jedna ovečka v milionovém stádu a zaměstnavatele víceméně nezajímá, jestli jste spokojen. Byla náhoda, že, když jsem na poslední pozici v jedné z „pramáti“ všech korporátů hledal nový směr, ozval se mi kamarád. Přišel s nabídkou práce pro MoroSystems. Byla to změna, kterou jsem hledal. Aktuálně jsem v MoroSystems velice krátce. Co teď již můžu říci, že negativní dopad nenastal. Naopak, firemní kultura, přístup k lidem a prostředí firmy více než příjemně překvapily. V Moro-

103


Antonín Tester

V MoroSystems jsem zatím velmi krátce, můj příběh teprve začíná. Přešel jsem do MoroSystems rovnou ze školy, kterou jsem přerušil, jelikož mě už nebavilo neustále sedět nad papíry a testy, ale věděl jsem, že cesta, jak se věci opravdu naučit, je učit

Jiří Solution Architect

Nejsem v MoroSystems dlouho, vlastně jsem nastoupil tento týden. Pro tuto firmu jsem se rozhodl proto, že se mi kromě pracovní pozice líbilo pracovní prostředí a neformální způsob komunikace při pohovoru.

se je přímo v praxi a na reálných situacích. Začal jsem tedy pátrat a velmi brzo mě zaujala nabídka na pozici testera, na kterou jsem

Nebylo to ale jednoduché rozhodnutí. Technologie, se kterými

neváhal reagovat. Již na pohovoru se mi v MoroSystems líbilo,

jsem byl zvyklý pracovat, jsem v MoroSystems nemohl využít.

a tak jsem se rozhodl dát tomu šanci. Teď už se jen těším na

Nakonec jsem to ale přijal jako výzvu, že se naučím něco nového

získávání nových zkušeností.“

a rozšířím si obzory. Takže jsem tu a zatím to vypadá, že jsem se rozhodl správně.“

104


?

Tvé jméno Práce, co tě bude bavit

A jaký bude tvůj příběh v MoroSystems?

Napiš nám na ahoj@morosystems.cz

Stav se na výbornou kávu a společně něco vymyslíme.
JSME ČESKÁ SOFTWAROVÁ FIRMA

11

Aktuální informace o nás najde š na blogu www.vsadnajavu.cz

130+

a www.facebook.com/MoroSystems.

úspěšných let na trhu

skvělých MoroSystémáků

www.morosystems.cz

ahoj@morosystems.cz

83

dokončených projektů

+420 737 543 936


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.