Zákon o právnických osobách (5/2019 ZRM)

Page 1

ZÁKONÍK REPUBLIKY MORAVSKOSLEZSKÉ Ročník 2019 Vyhlášeno: 27. 4. 2019 Obsah dokumentu je právně závazný. 5 ZÁKON ze dne 27. dubna 2019 o právnických organizacích Lid republiky Moravskoslezské se usnesl na tomto zákoně: §1 Právnická osoba Právnická osoba je organizace, která má samostatný majetek a může svým jménem nabývat práva a povinnosti. §2 Druhy právnických osob a) b) c) d) e) f)

Právnické osoby jsou: státní podniky; státní organizace, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu a mají samostatný rozpočet; státní organizace financované z jiných zdrojů, které mají samostatný rozpočet; družstevní organizace a jejich sdružení, jiné společenské organizace, jakož i jejich podniky; podniky s účastí státu; jiné organizace stanovené právními předpisy.

§3 Statut právnické osoby (1) Právnická osoba jedná na základě svého statutu. (2) Státní organizace napojené na státní rozpočet a další organizace stanovené právními předpisy mohou působit na základě obecných ustanovení pro organizace tohoto typu. §4 Právní způsobilost právnické osoby (1) Právnická osoba má právní způsobilost v souladu se svým statutem. (2) Právní způsobilost právnické osoby vzniká okamžikem schválení jejího statutu.


§5 Založení právnické osoby Právnické osoby se zakládají způsobem stanoveným právními předpisy. Jestliže není právními předpisy založení právnické osoby upraveno, řídí se obecnými ustanoveními a svým statutem. §6 Orgány právnické osoby (1) Právnická osoba nabývá práv a povinností prostřednictvím svých orgánů působících v mezích, které jim stanoví zákon nebo statut organizace. (2) Postup při jmenování nebo volbě orgánů právnické osoby stanoví statut. §7 Název právnické osoby Právnická osoba má svůj název, který musí být odlišný od názvu již existující právnické osoby. §8 Sídlo právnické osoby Sídlo právnické osoby se považuje za sídlo jejího stálého orgánu. §9 Pobočky a zastoupení právnické osoby (1) Právnická osoba může otvírat pobočky a zastoupení způsobem stanoveným právními předpisy. (2) Vedoucí pobočky nebo zastoupení jedná na základě plné moci udělené příslušnou právnickou osobou. § 10 Odpovědnost právnické osoby Právnická osoba nese odpovědnost za své závazky svým majetkem. § 11 Rozdělení odpovědnosti státu a právnických osob (1) Stát nenese odpovědnost za závazky státních organizací, které jsou právnickými osobami, a tyto organizace neodpovídají za závazky státu. (2) Podmínky a postup pro vymáhání pohledávek vůči státním organizacím napojených na státní rozpočet, pokud nemůže být pokryto z jejich rozpočtu, řeší zvláštní právní předpisy. § 12 Rozdělení odpovědnosti družstevní organizace, společenské organizace nebo podniku se státní účastí a jejich členů (1) Členové družstevní organizace nebo společenské organizace a podílníci podniku se státní účastí ručí za závazky právnické osoby do výše svého vkladu, pokud statut nestanoví jinak. (2) Družstevní organizace, společenská organizace nebo podnik se státní účastí neručí za závazky svého člena nebo podílníka. Výkon exekuce na vkladu člena nebo podílníka není povolen, s výjimkou případů, kdy dlužník ukončí členství v organizaci. § 13 Zrušení právnické osoby (1) Právnická osoba se ruší likvidací nebo reorganizací (fúze nebo rozdělení).


(2) Při zrušení právnické osoby fúzí nebo rozdělením přechází majetek na nově vzniklé právnické osoby. (3) Majetek se převádí ke dni podpisu převodu, nestanoví-li zákon jinak. (4) Postup pro likvidaci a reorganizaci právnické osoby stanoví vláda. § 14 Zrušení státní organizace O zrušení státní organizace rozhoduje orgán, který ji zřídil. § 15 Zrušení družstevní nebo společenské organizace nebo podniku se státní účastí (1) Družstevní nebo společenské organizace a podniky se státní účastí se ruší z důvodů stanovených zákonem nebo statutem. (2) Zrušení družstevní nebo společenské organizace a podniku se státní účastí je povolena pouze rozhodnutím členské schůze (valné hromady) jejích členů (podílníků). § 16 Využití majetku zbývajícího po likvidaci právnické osoby Majetek zbývající po uspokojení nároků všech věřitelů likvidované právnické osoby se použije, pokud zákon nestanoví jinak, pro vrácení vkladů členů nebo podílníků. Šťasten v. r.