Page 1

ZÁKONÍK REPUBLIKY MORAVSKOSLEZSKÉ Ročník 2020 Vyhlášeno: 3. 12. 2019 Obsah dokumentu je právně závazný. 4 ZÁKON ze dne 3. prosince 2019 o samosprávě vyšších územních celků Lid Moravskoslezské republiky se usnesl na tomto zákoně: Základní ustanovení §1 (1) Vyšší územní celek je oblast. (2) Oblast je samostatný územní samosprávný a správný celek Moravskoslezské republiky. (3) Zřizují se tyto oblasti: a) Brněnská oblast se sídlem v Brně, b) Jihlavská oblast se sídlem v Jihlavě, c) Olomoucká oblast se sídlem v Olomouci, d) Ostravská oblast se sídlem v Ostravě, e) Těšínská oblast se sídlem v Těšíně, f) Uherskohradišťská oblast se sídlem v Uherském Hradišti. (4) Územní obvod oblasti je shodný s územním obvodem oblasti. Územní obvod oblasti lze změnit jen zákonem. (5) Oblast je právnická osoba, která za podmínek stanovených zákonem samostatně hospodaří s vlastním majetkem a s vlastními příjmy, zajišťuje a chrání práva a zájmy svých obyvatel. (6) Oblast má své symboly, které může používat při výkonu samosprávy. Symboly oblasti jsou erb, vlajka a pečeť, případně znělka. (7) Oblastem lze ve věcech územní samosprávy ukládat povinnosti a omezení pouze zákonem a na základě mezinárodní smlouvy. §2 Orgány oblasti jsou a) oblastní národní výbor, b) předseda oblastního národního výboru (dále jen „předseda“). §3 (1) Obyvatel oblasti je osoba, která má trvalý pobyt v obci na jeho území.


(2) Obyvatel oblasti se účastní jeho samosprávě. Je oprávněn zejména a) volit oblastní národní výbor a být volen do oblastního národního výboru, b) volit předsedu oblastního národního výboru a být volen předsedou oblastního národního výboru, c) hlasovat v referendu oblasti za podmínek stanovených tímto zákonem (dále jen "referendum"), d) účastnit se zasedání oblastního národního výboru, e) obracet se se svými podněty, stížnostmi a jinými podáními na předsedu oblastního národního výboru, oblastní národní výbor a orgány jím zřízené. (3) Na výkonu samosprávy lze s výjimkou oprávnění podle odstavce 2 písm. a) až c) podílet i ten, kdo na území oblasti a) má nemovitý majetek, b) je přihlášen k přechodnému pobytu, c) má jako cizinec povolen dlouhodobý pobyt. Působnost oblasti §4 (1) Oblast se při výkonu samosprávy stará o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých obyvatel. Přitom zejména a) zabezpečuje tvorbu a plnění programu sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje území oblasti, b) vykonává plánovací činnosti týkající se území oblasti, c) obstarává, projednává a schvaluje územně plánovací podklady oblasti a územní plány regionů, d) účelně využívá místní lidské, přírodní a jiné zdroje, e) vykonává vlastní investiční činnost a podnikatelskou činnost v zájmu zajištění potřeb obyvatel oblasti a rozvoje oblasti, f) zakládá, zřizuje, zrušuje a kontroluje své rozpočtové a příspěvkové organizace a jiné právnické osoby podle zvláštních předpisů, g) podílí se na tvorbě a ochraně životního prostředí, h) vytváří předpoklady na optimální uspořádání vzájemných vztahů sídelních útvarů a ostatních prvků svého území, i) obstarává a schvaluje program rozvoje v oblasti poskytování sociálních služeb a spolupracuje s obcemi a jinými právnickými osobami a fyzickými osobami při výstavbě zařízení a bytů určených k poskytování sociálních služeb, j) utváří podmínky pro rozvoj zdravotnictví, k) utváří podmínky pro rozvoj výchovy a vzdělávání, zejména ve středních školách, a na rozvoj dalšího vzdělávání, l) utváří podmínky pro tvorbu, prezentaci a rozvoj kulturních hodnot a kulturních aktivit a stará se o ochranu památkového fondu, m) utváří podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a koordinuje tento rozvoj, n) koordinuje rozvoj tělesné kultury a sportu a péče o děti a mládež, o) spolupracuje s obcemi při tvorbě programů sociálního a ekonomického rozvoje obcí, p) podílí se na řešení problémů, které se týkají několika obcí na území oblasti, q) rozvíjí spolupráci s územními celky a s orgány jiných států, r) provádí další působnosti stanovené zvláštními zákony. (2) Oblast je povinna utvářet v rámci své působnosti účinný systém kontroly, zřídit funkci hlavního kontrolora oblasti (dále jen „hlavní kontrolor“) a volit hlavního kontrolora. Oblast je také povinna vytvářet vhodné organizační, finanční, personální a materiální podmínky pro nezávislý výkon kontroly.


(1) (2)

(3) (4) (5)

(6)

(7)

§5 Oblast může v rozsahu své působnosti spolupracovat s územními a celky nebo s úřady jiných států vykonávajícími regionální funkce. Má právo stát se členem mezinárodního sdružení územních celků nebo územních orgánů. Spolupráce se uskutečňuje pouze na základě dohody o spolupráci, která musí obsahovat a) názvy a sídla účastníků dohody, b) předmět dohody (spolupráce), c) určení doby, na který se uzavírá. Jestliže je nutné zřídit dohodou o spolupráci zvláštní orgán, musí být uveden v dohodě, stejně jako způsob jeho ustavení. Tento orgán může mít pouze soukromoprávní povahu. Dohoda o spolupráci musí být uzavřena písemně a musí být předem schválena nadpoloviční většinou všech poslanců oblastního národního výboru. Dohoda o spolupráci nebo členství v mezinárodním sdružení územních celků nebo územních orgánů nesmí být v rozporu s Ústavou Moravskoslezské republiky, s ústavními zákony, se zákony a s mezinárodními smlouvami, kterými je Moravskoslezská republika vázána, a nesmí být v rozporu s veřejným zájmem. Oblast zasílá stejnopis uzavřené dohody o spolupráci nebo dokladu o členství v mezinárodním sdružení územních celků nebo územních orgánů župnímu národnímu výboru v sídle oblasti, v jehož územním obvodu má sídlo. Župní národní výbor v sídle oblasti vede evidenci uzavřených dohod o spolupráci a o členství oblastí v mezinárodních sdruženích územních celků nebo územních orgánů. Župní národní výbor v sídle oblasti může podat k soudu z důvodu nesplnění podmínek stanovených v odstavcích 2, 3, 4 a 5 návrh na určení povinnosti vypovědět dohodu o spolupráci nebo členství v mezinárodním sdružení územních celků nebo územních orgánů; před podáním návrhu na soud si vyžádá stanovisko příslušného místního orgánu státní správy.

§6 (1) Na oblast lze zákonem přenést některé úkoly místní státní správy. (2) S přenesením úkolů na oblast podle odstavce 1 stát poskytne obvodu potřebné finanční a jiné materiální prostředky. §7 (1) Oblast při výkonu své působnosti spolupracuje se státními orgány, s jinými oblastmi, obcemi a s jinými právnickými osobami. (2) Oblast předkládá Ministerstvu vnitra Moravskoslezské republiky návrh symbolů na zápis do heraldického rejstříku Moravskoslezské republiky. (3) Státní orgány poskytují oblastí potřebné údaje z jednotlivých evidencí v rozsahu vymezeném zvláštními zákony. Oblast poskytuje státním orgánům, obcím a jiným právnickým osobám údaje potřebné k jejich činnost v rozsahu vymezeném zvláštními zákony. (4) Státní orgány podporují spolupráci oblasti s územními a celky nebo s orgány nebo s úřady jiných států vykonávajícími regionální funkce; dbají na to, aby oblast byl informován o možnostech této spolupráce. (5) Státní orgány a oblast utvářejí podmínky pro další vzdělávání předsedů poslanců oblastního národního výboru a zaměstnanců oblasti. (6) Přednosta příslušného župního národního výboru v sídle oblasti se účastní zasedání oblastního národního výboru, pokud program zasedání se týká úloh místní státní správy. (7) Oblast upozorňuje orgány místní státní správy a obce na nedostatky, které zjistí v jejich činnosti při plnění svých úkolů. (8) Obec poskytuje oblasti na plnění jeho úkolů údaje z evidencí, které vede. (9) Obec, která je sídlem oblasti, poskytuje součinnost při zajišťování umístění jeho orgánů.


(10) Státní orgány vykonávají dozor a kontrolu nad činností oblasti v rozsahu vymezeném v zákoně. §8 (1) Oblast může ve věcech územní samosprávy vydávat obecně závazné nařízení (dále jen "nařízení"); nařízení nesmí být v rozporu s Ústavou Moravskoslezské republiky, s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami, s nimiž vyslovil souhlas Sněm Moravskoslezské republiky a které byly ratifikovány a vyhlášeny způsobem stanoveným zákonem, se zákony a s nařízeními vlády. (2) Ve věcech, ve kterých oblast plní úkoly státní správy, může vydávat nařízení pouze na základě zmocnění zákonem a v jeho mezích. Takové nařízení nesmí být v rozporu s Ústavou Moravskoslezské republiky, s ústavními zákony, mezinárodními smlouvami, s nimiž vyslovil souhlas Sněm Moravskoslezské republiky a které byly ratifikovány a vyhlášeny způsobem stanoveným zákonem, se zákony, s nařízeními vlády, s obecně závaznými předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. (3) Návrh nařízení, o němž má jednat oblastní národní výbor, zveřejní kancelář oblastního národního výboru (dále jen "kancelář") jeho vyvěšením na úřední desce a na internetové adrese oblasti alespoň 15 dní před jednáním oblastního národního výboru. (4) Dnem vyvěšení návrhu nařízení začíná běžet nejméně desetidenní lhůta, během níž mohou fyzické osoby a právnické osoby uplatnit připomínku k návrhu nařízení v písemné formě, elektronicky nebo ústně do protokolu v kanceláři. Připomínkou lze ve stanovené lhůtě navrhnout nový text nebo doporučit úpravu textu, a to doplnění, změnu, vypuštění nebo zpřesnění původního textu. Z připomínky musí být zřejmé, kdo ji předkládá a musí být odůvodněna, jinak na připomínku nemusí navrhovatel nařízení přihlížet. Na ostatní podněty (názory, náměty a doporučení) nemusí navrhovatel nařízení přihlížet, a to zejména tehdy, pokud nejsou odůvodněny. (5) Pokud jde o mimořádnou situaci, postup podle odstavců 3 a 4 se nepoužije. (6) Vyhodnocení připomínek uskuteční navrhovatel nařízení s příslušnou komisí, pokud je zřízena. Vyhodnocení obsahuje stručný obsah připomínky, údaje o tom, kdo předložil připomínku, kterým připomínkám bylo vyhověno nebo vyhověno a z jakých důvodů. (7) Vyhodnocení připomínek musí být předloženo poslancem oblastního národního výboru písemně nejpozději tři dny před jednáním oblastního národního výboru o návrhu nařízení. (8) Fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo na území oblasti, mohou zaslat společnou připomínku. Za společnou připomínku se považuje každá obsahově totožná připomínka zaslána samostatně, pokud je její součástí zplnomocnění téže fyzické osoby k zastupování komentátorů osob. Pokud společnou připomínku zaslalo alespoň 200 fyzických nebo právnických osob, udělí oblastní národní výbor zmocněnci slovo na jednání oblastního národního výboru v té části jednání, kterého se připomínka týká. Časový limit na vystoupení zplnomocněného zástupce je nejméně deset minut. (9) Nařízení se vyhlašuje vyvěšením jeho úplného znění na úřední desce oblasti nejméně na 15 dní; účinnosti nabývá 15. dnem od vyvěšení, jestliže v něm není stanoven pozdější začátek účinnosti. Pokud je to odůvodněno naléhavým veřejným zájmem, může se v nařízení výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. (10) Prohlášení nařízení podle odstavce 4 je podmínkou jeho platnosti; kromě toho se nařízení zveřejní i v místě obvyklým způsobem. (11) Oblast zasílá neprodleně a bezplatně jeden výtisk nařízení každé obci na svém území. Obec zajistí, aby nařízení bylo přístupné každému, kdo o to projeví zájem. §9 (1) Jestliže soud na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že mezi obecně závazným nařízením ve věcech územní samosprávy a zákonem je nesoulad a ve věcech při plnění úkolů státní správy i s nařízením vlády a obecně závaznými právními předpisy ministerstev


a ostatních ústředních orgánů státní správy, ztrácí obecně závazné nařízení, jeho část, případně některé jeho ustanovení účinnosti dnem právní moci rozhodnutí soudu. (2) Oblast je povinna do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu uvést ho ve věcech územní samosprávy do souladu se zákonem a věcech při plnění úkolů státní správy i s nařízením vlády a obecně závaznými právními předpisy ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy. Pokud tak oblast neučiní, obecně závazné nařízení, jeho část, případně některé jeho ustanovení pozbývají platnosti po šesti měsících od nabytí právní moci rozhodnutí soudu. (3) Rozhodnutí soudu podle odstavce 1 zveřejní oblast jeho vyvěšením na úřední desce a na internetové adrese oblasti na šest měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí soudu. Tím není dotčen postup při přípravě a vydávání obecně závazného nařízení podle § 8. (4) Oblast zašle neprodleně a bezplatně výtisk pravomocného rozhodnutí soudu podle odstavce 1 každé obci, městu a městské části na svém území. § 10 (1) Jestliže soud usnesením na návrh prokurátora dočasně pozastavil účinnost obecně závazného nařízení, jeho části, případně některého jeho ustanovení podle zvláštního zákona, 10a) oblast zveřejní pravomocné usnesení soudu jeho vyvěšením na úřední desce a na internetové adrese oblasti, a to až do doby, dokud není zrušeno nebo neztratí platnost. (2) Oblast zašle neprodleně a bezplatně výtisk právoplatného usnesení soudu podle odstavce 1 každé obci, městu a městské části na svém území. (1) (2) (3) (4) (5)

§ 11 Základem finančního hospodaření oblasti je rozpočet, který se sestavuje na období jednoho kalendářního roku. Oblast financuje své potřeby především z vlastních příjmů, dotací ze státního rozpočtu a z dalších zdrojů. Návrh rozpočtu oblasti musí být před schválením nejméně 15 dní veřejně přístupný, aby se mohli o něm vyjádřit obyvatelé oblasti, jakož i osoby podle § 3 odst. 3; to platí i o návrhu závěrečného účtu oblasti. Oblast vede účetnictví podle zvláštního zákona. Roční účetní závěrku oblasti ověřuje auditor. Auditor ověřuje i další skutečnosti stanovené zvláštním zákonem. Postavení rozpočtu oblasti, jeho tvorbu a obsah, pravidla rozpočtového hospodaření, tvorbu a použití mimorozpočtových zdrojů, způsob finančního vyrovnávání mezi oblastmi, vztahy ke státnímu rozpočtu a k rozpočtům obcí stanoví zvláštní zákon.

§ 12 (1) Majetek oblasti slouží k plnění úkolů oblasti. (2) Majetek oblasti a nakládání s ním stanoví zvláštní zákon. § 13 Oblastní národní výbor (1) Oblastní národní výbor je sbor složený z poslanců oblasti zvolených v přímých volbách. Způsob volby poslanců oblastního národního výboru stanoví zvláštní zákon. Oblastní národní výbor určí počet poslanců na celé volební období v poměru 12 000 až 15 000 obyvatel na jednoho poslance a určí volební obvody podle zvláštního zákona. Funkční období oblastního národního výboru skončí složením slibu poslanců nově zvoleného oblastního národního výboru. (2) Oblastnímu národnímu výboru je vyhrazeno rozhodovat o základních otázkách oblasti, a to a) usnášet se na nařízeních, b) určovat zásady hospodaření a nakládání s majetkem oblasti a s majetkem přenechanému do užívání oblasti,


(3)

(4)

(5)

(6) (7)

c) schvalovat program sociálního, ekonomického a kulturního rozvoje oblasti, regionální strategii výchovy a vzdělávání ve středních školách, regionální rozvojové plány a programy, jakož i územně plánovací podklady oblasti a územní plány regionů, d) schvalovat rozpočet oblasti a jeho změny, kontrolovat čerpání rozpočtu a schvalovat závěrečný účet oblasti; v rozsahu určeném oblastním národním výborem může změny rozpočtu vykonávat předseda oblastního národního výboru, e) o přijetí úvěru nebo půjčky oblasti, f) schvalovat řád odměňování zaměstnanců oblasti vypracovaný podle zvláštního předpisu, g) o vyhlášení referenda, h) zřizovat, zakládat, rušit a kontrolovat právnické osoby oblasti a na návrh předsedy oblastního národního výboru jmenovat a odvolávat jejich vedoucích (ředitelů), pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, jakož i schvalovat majetkovou účast oblasti v právnické osobě, i) schvalovat dohody podle § 5, schvalovat sdružování prostředků a činností oblasti, jakož i členství oblasti ve sdruženích, j) volit a odvolávat na návrh předsedy z poslanců oblastního národního výboru místopředsedy oblastního národního výboru (dále jen "místopředseda"), jakož i určovat místopředsedovi, který je dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce, přiměřenou odměnu, k) zřizovat komise a jiné orgány oblastního národního výboru, určovat jim úkoly, volit a odvolávat jejich předsedy a dalších členů, l) volit na období šesti let a odvolávat hlavního kontrolora a určovat jeho odměnu, m) určovat odměnu poslancům, n) určovat odměnu členům komisí, kteří nejsou poslanci, o) zřizovat kancelář oblastního národního výboru, p) schvalovat jednací řád oblastního národního výboru, q) o dalších věcech, které si může vyhradit ve statutu oblasti, pokud nejsou zákonem svěřeny předsedovi. Oblastní národní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce; jeho zasedání svolává a vede předseda. Pokud o svolání zasedání oblastního národního výboru požádá alespoň třetina poslanců, svolá předseda zasedání oblastního národního výboru tak, aby se konalo do 30 dnů od doručení požadavku na jeho jednání. Návrh programu jednání se poslancům oznámí písemně nejpozději deset dní před zasedáním oblastního národního výboru, a pokud jde o zasedání oblastního národního výboru svolaného na žádost alespoň třetiny poslanců, oznámí ho nejpozději tři dny před jeho konáním; současně ho zveřejní vhodným způsobem tak, aby se s ním mohla seznámit veřejnost. Oblastní národní výbor jedná vždy ve sboru. Je způsobilý jednat a usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech poslanců. K přijetí usnesení oblastního národního výboru je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. K přijetí nařízení je třeba souhlasu třípětinové většiny hlasů všech poslanců. Pokud oblastní národní výbor není způsobilý jednat a usnášet, svolá předseda do 14 dnů nové zasedání. Zasedání oblastního národního výboru se může konat i tehdy, pokud jej předseda podle odstavce 3 nebo 4 nesvolá; v takovém případě zasedání oblastního národního výboru svolá místopředseda nebo jiný poslanec, který zasedání oblastního národního výboru i vede, pokud jej odmítne vést předseda. Jestliže oblastní národní výbor zřídil poradní orgán, vyžádá si jeho stanovisko před přijetím rozhodnutí ve věci, na kterou byl poradní orgán zřízen. Jednání oblastního národního výboru je veřejné, pokud oblastní národní výbor neprohlásí jednání za neveřejné. Oblastní národní výbor prohlásí jednání vždy za neveřejné, jestliže předmětem jednání jsou informace nebo věci chráněné podle zvláštních zákonů; to neplatí, pokud je předmětem jednání oblastního národního výboru


(8) použití veřejných prostředků na platy, odměny a jiné náležitosti spojené s výkonem funkce orgánů oblasti, členy orgánů oblasti, zaměstnance oblasti nebo osob, které vykonávají za úplatu činnost pro oblast, (9) nakládání s majetkem ve vlastnictví oblasti, zejména převod vlastnictví k majetku ve vlastnictví oblasti, nabytí majetku do vlastnictví oblasti nebo přenechání majetku oblasti do užívání jiným osobám. (10) Jestliže na jednání oblastního národního výboru požádá o slovo prezident Moravskoslezské republiky, poslanec Sněmu Moravskoslezské republiky, člen vlády Moravskoslezské republiky nebo osoba zmocněná vládou, zástupce jiného státního orgánu, předseda místního národního výboru nebo primátor města, které patří do území oblasti, slovo se mu udělí; může se udělit i jiné osobě. (11) Nařízení a usnesení oblastního národního výboru podepisuje předseda nejpozději do deseti dnů od jejich schválení. (12) Podrobnosti o jednání oblastního národního výboru upravuje jednací řád oblastního národního výboru. Poslanci § 14 (1) Poslanec je oprávněn zejména a) předkládat oblastnímu národnímu výboru a jeho orgánům návrhy, b) interpelovat předsedy ve věcech týkajících se výkonu jeho činnosti, c) požadovat od vedoucích (ředitelů) právnických osob zřízených nebo založených oblastí vysvětlení ve věcech týkajících se jejich činnosti, d) požadovat informace a vysvětlení od fyzických a právnických osob, které vykonávají činnost na území oblasti, ve věcech týkajících se jejich podnikání, e) účastnit se na kontrolách, prověrkách, vyřizování stížností a jiných podání, které provádí oblastní národní výbor a jeho orgány, f) požadovat vysvětlení od státních orgánů ve věcech potřebných pro řádný výkon poslanecké funkce. (2) Poslanec je povinen zejména a) složit slib na prvním zasedání oblastního národního výboru, kterého se zúčastní, b) hájit zájmy oblasti a jeho obyvatel, c) účastnit se zasedání oblastního národního výboru a jeho orgánů, do kterých byl zvolen, d) informovat na požádání voličů o své činnosti a o činnosti oblastního národního výboru. (3) Poslanec skládá slib, který zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu řádně plnit své povinnosti, chránit zájmy oblasti, dodržovat Ústavu Moravskoslezské republiky, ústavní zákony, zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy a při výkonu své funkce poslance je budu uplatňovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. ". (4) Funkce poslance se provádí zpravidla bez přerušení pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu. Poslanec nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech ani na nárocích vyplývajících z pracovního poměru nebo z obdobného pracovního vztahu. Zaměstnavatel umožní svému zaměstnanci výkon funkce poslance podle zvláštních předpisů. Poslanci, který je na výkon funkce dlouhodobě uvolněn ze zaměstnání, patří místo mzdy nebo jiné odměny v zaměstnání odměna od oblasti. (5) Poslanci náleží náhrada výdajů podle zvláštního předpisu, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce. (6) Poslanci, který není dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce, je možné za výkon funkce poskytnout odměnu v kalendářním roce nejvíce v částce dvacetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním předpisem.


(7) Pokud poslanci patří i plat poslance Sněmu Moravskoslezské republiky, během pobírání platu poslance Sněmu Moravskoslezské republiky patří poslanci odměna podle odstavce 4 nebo odstavce 6 nejvíce v částce minimální mzdy. (8) Platí ode dne provedení nejbližších voleb předsedů místních národních výborů a primátorů měst. § 15 (1) Funkce poslance je neslučitelná s funkcí a) předsedy, b) zaměstnance oblasti nebo c) podle zvláštního zákona. (2) Mandát poslance zaniká a) uplynutím funkčního období, b) odmítnutím slibu nebo složením slibu s výhradou, c) vzdáním se mandátu, d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo právoplatným odsouzením za trestný čin, pokud výkon trestu odnětí svobody nebyl podmíněně odložen, e) zbavením způsobilosti k právním úkonům nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, f) ukončením trvalého pobytu v obci na území oblasti, g) smrtí nebo h) podle zvláštního zákona. (3) Vzdání se mandátu musí poslanec učinit písemně a jeho účinky nastávají doručením kanceláři. Vzdání se mandátu nelze vzít zpět. § 16 Ustavující zasedání nově zvoleného oblastního národního výboru svolá dosavadní předseda tak, aby se konalo do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Ustavující zasedání nově zvoleného oblastního národního výboru vede dosavadní předseda do složení slibu nového předsedy. § 17 (1) Oblastní národní výbor vyhlásí referendum o důležitých otázkách, které se týkají výkonu samosprávy oblasti, pokud se na tom usnese nebo pokud o to peticí požádá alespoň 30% oprávněných voličů. (2) Oblastní národní výbor vyhlásí referendum o odvolání předsedy, pokud a) je nepřítomnost nebo zdravotní nezpůsobilost předsedy na výkon funkce delší než šest měsíců, b) hrubě nebo opakovaně zanedbává povinnosti předsedy, a tím vznikají vážné nedostatky ve správě oblasti, nebo c) o to peticí požádá alespoň 30% oprávněných voličů. (3) Oblastní národní výbor vyhlásí referendum podle odstavců 1 a 2 písm. a) a b) tak, aby se uskutečnilo do 90 dnů od schválení usnesení o vyhlášení referenda. (4) Pokud petice splňuje náležitosti stanovené zvláštním zákonem, zastupitelstvo vyhlásí referendum tak, aby se uskutečnilo do 90 dnů od doručení petice oblasti. Petici podle odstavců 1 a 2 písm. c) ověřují alespoň tři poslanci určení oblastním národním výborem, kteří nemohou být členy petičního výboru. (5) Výsledky referenda jsou platné, pokud se na něm zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů a pokud bylo rozhodnutí přijato nadpoloviční většinou platných hlasů účastníků referenda. (6) Referendum o téže věci lze opakovat nejdříve po uplynutí 24 měsíců od jeho provedení; to neplatí, jde-li o referendum o odvolání předsedy.


(7) Oblastní národní výbor vyhlásí výsledky referenda do tří dnů od doručení zápisu o výsledcích referenda. (8) Oblastní národní výbor nařízením stanoví podrobnosti o organizaci referenda. Předseda § 18 (1) Předsedu volí obyvatelé oblasti v přímých volbách. Způsob volby předsedy stanoví zvláštní zákon. Funkční období předsedy skončí složením slibu nově zvoleného předsedy. (2) Předseda skládá slib, který zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu řádně plnit své povinnosti, chránit zájmy oblasti, dodržovat Ústavu Moravskoslezské republiky, ústavní zákony, zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy a při výkonu své funkce předsedy je budu uplatňovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. ". (3) Předseda zastupuje oblast navenek. V majetkoprávních vztazích, pracovněprávních vztazích a v jiných vztazích je statutárním orgánem; rozhoduje i ve věcech, ve kterých zákon svěřuje oblastem rozhodování o právech a povinnostech právnických osob a fyzických osob v oblasti veřejné správy kromě věcí, o kterých na jeho návrh rozhoduje organizační útvar kanceláře určený v organizačním řádu kanceláře. (4) Pokud se předseda domnívá, že usnesení oblastního národního výboru je v rozporu se zákonem nebo že je pro oblast nevýhodné, může pozastavit jeho výkon tak, že ho nepodepíše ve lhůtě podle § 13 odst. 9. (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na usnesení o volbě a odvolání hlavního kontrolora. (6) Jestliže byl výkon usnesení oblastního národního výboru pozastaven podle odstavce 4, oblastní národní výbor může toto usnesení třípětinovou většinou všech poslanců potvrdit. Výkon potvrzeného usnesení nemůže předseda pozastavit. Pokud oblastní národní výbor usnesení nepotvrdí do dvou měsíců od jeho schválení, usnesení pozbývá platnosti. (7) Předseda svolává zpravidla jednou za měsíc předsedů komisí k projednání otázek týkajících se oblasti. (8) Předseda odpovídá na interpelaci poslance oblastního národního výboru ústně na zasedání oblastního národního výboru nebo písemně do 30 dnů. (9) Předsedu zastupují místopředsedové v rozsahu určeném předsedou. (10) Funkce předsedy je neslučitelná s funkcí a) poslance oblastního národního výboru, b) statutárního orgánu rozpočtové organizace nebo příspěvkové organizace zřízené oblastem, v němž byl zvolen, c) zaměstnance oblasti, d) předsedy místního národního výboru nebo primátora města, nebo e) podle zvláštního zákona. (11) Funkce předsedy je veřejná funkce a neprovádí se v pracovním poměru. Dosavadní pracovní vztah nebo obdobný pracovní vztah zůstává zachován. (12) Předsedovi náleží za výkon funkce plat podle zvláštního zákona. § 19 (1) Mandát předsedy zaniká a) uplynutím funkčního období, b) odmítnutím slibu nebo složením slibu s výhradou, c) vzdáním se mandátu, d) pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo právoplatným odsouzením za trestný čin, pokud výkon trestu odnětí svobody nebyl podmíněně odložen, e) zbavením způsobilosti k právním úkonům nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, f) ukončením trvalého pobytu v obci na území oblasti,


g) prohlášením výsledku referenda, kterým se rozhodlo o odvolání předsedy, h) smrtí nebo i) podle zvláštního zákona. (2) Vzdání se mandátu předsedy musí učinit písemně a jeho účinky nastávají doručením kanceláři oblastního národního výboru. Vzdání se mandátu předsedy nelze vzít zpět. § 20 (1) Oblast může uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání za porušení nařízení pokutu do 250 000 kirátů. Pokuta je příjmem oblasti. (2) Oblast při ukládání pokut přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. (3) Pokutu lze uložit do jednoho roku, kdy se oblast dozvěděl o tom, kdo se porušení dopustil, nejpozději do tří let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. Hlavní kontrolor § 21 (1) Hlavního kontrolora volí a odvolává oblastní národní výbor. Hlavní kontrolor je zaměstnancem oblasti a pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na něj všechny povinnosti ostatního vedoucího zaměstnance podle zvláštního předpisu. Hlavní kontrolor nesmí podnikat nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost a být členem řídících, kontrolních nebo dozorčích orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. Toto omezení se nevztahuje na vědeckou činnost, pedagogickou činnost, lektorskou činnost, přednáškovou činnost, překladatelskou činnost, publicistickou činnost, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku nebo správu majetku svých nezletilých dětí. Kontrolní činnost vykonává nezávisle a nestranně a nepřihlíží na příkazy, které jsou v rozporu se základními pravidly kontrolní činnosti. Během výkonu funkce nemůže být členem politické strany nebo hnutí. Tuto skutečnost doloží čestným prohlášením v den podpisu pracovní smlouvy. (2) Funkce hlavního kontrolora je neslučitelná s funkcí a) poslance oblastního národního výboru, b) předsedy, c) člena orgánu právnické osoby, jejíž zřizovatelem nebo zakladatelem je samosprávy oblast, d) jiného zaměstnance oblasti. § 22 (1) Kvalifikačním předpokladem na funkci hlavního kontrolora je dokončené vysokoškolské vzdělání prvního stupně ekonomického, právnického nebo technického směru. (2) Den konání volby hlavního kontrolora vyhlásí oblastní národní výbor na úřední desce a způsobem v místě obvyklým nejméně 40 dnů před dnem konání volby v oblastním národním výboru tak, aby se volba provedena během posledních 60 dní funkčního období dosavadního hlavního kontrolora. Kandidát na funkci hlavního kontrolora musí předat svou písemnou přihlášku nejpozději 14 dní před dnem konání volby v kanceláři. Součástí přihlášky je i doklad o vzdělání a údaje kandidáta potřebné na vyžádání výpisu z registru trestů. Údaje podle třetí věty oblast neprodleně zašle v elektronické podobě prostřednictvím elektronické komunikace Generální prokuratuře Moravskoslezské republiky na vydání výpisu z rejstříku trestů. (3) Na zvolení hlavního kontrolora je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců oblastního národního výboru. Pokud ani jeden z kandidátů takovou většinu nezískal, ještě na téže schůzi oblastní národní výbor provede druhé kolo voleb, do kterého postoupí dva kandidáti, kteří získali v prvním kole voleb největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů do


druhého kola voleb postupují všichni kandidáti s největším počtem hlasů. Ve druhém kole voleb je zvolen ten kandidát, který získal největší počet platných hlasů. Při rovnosti hlasů v druhém hlasování se rozhoduje losem. Další podrobnosti o způsobu a provedení volby hlavního kontrolora a náležitosti přihlášky ustanoví oblast usnesením. (4) Jestliže výkon funkce hlavního kontrolora zaniká způsobem podle odstavce 8 písm. a), b) nebo d), vyhlásí oblastní národní výbor nové volby hlavního kontrolora tak, aby se konaly nejpozději do 60 dnů ode dne skončení výkonu funkce hlavního kontrolora. (5) Hlavního kontrolora volí oblastní národní výbor na šest let. Jeho funkční období začíná dnem, který je určen jako den nástupu do práce. Pokud Hlavní kontrolor vykonávající funkci v den volby je kandidátem na funkci hlavního kontrolora a nebyl oblastním národním výborem opět zvolen do funkce, má nárok na odstupné ve výši dvou měsíčních platů. Do výšky platu se pro tento účel nezapočítá odměna přiznána podle § 23 odst. 2. (6) Hlavnímu kontrolorovi vzniká po zvolení nárok na uzavření pracovní smlouvy s oblastí. (7) Předseda je povinen s právoplatně zvoleným hlavním kontrolorem uzavřít pracovní smlouvu nejpozději v den následující po dni skončení funkčního období předchozího hlavního kontrolora. Den nástupu do práce se určí na den následující po dni skončení funkčního období předchozího hlavního kontrolora. (8) Výkon funkce hlavního kontrolora zaniká a) vzdáním se funkce, b) odvoláním z funkce, c) uplynutím jeho funkčního období, d) smrtí nebo prohlášením za mrtvého, e) dnem právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, f) dnem právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen za úmyslný trestný čin nebo pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud výkon trestu odnětí svobody nebyl podmíněně odložen, g) dnem, kdy začal vykonávat funkci podle § 21 odst. 2. (9) Oblastní národní výbor může odvolat hlavního kontrolora z funkce, pokud a) poruší povinnosti zaměstnance nebo vedoucího zaměstnance, b) hrubě nebo opakovaně zanedbává povinnosti vyplývající z jeho funkce a byl na to alespoň jednou písemně upozorněn oblastním národním výborem, c) uvede nepravdivý údaj v čestném prohlášení podaném podle § 21 odst. 1 nebo v údajích o svých majetkových poměrech. (10) Na odvolání hlavního kontrolora z funkce je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. (11) Dnem zániku výkonu funkce hlavního kontrolora zaniká i jeho pracovní poměr. § 23 (1) Plat hlavního kontrolora je 70% platu předsedy včetně paušálních náhrad. (2) Oblastní národní výbor může schválit hlavnímu kontrolorovi odměnu až do výše 30% souhrnu platů stanovených podle odstavce 1. § 24 (1) Kontrolní činností se rozumí kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektivnosti při hospodaření a nakládání s majetkem a majetkovými právy oblasti, jakož i s majetkem, který oblast užívá podle zvláštních předpisů, dále kontrola příjmů a výdajů oblasti, kontrola vyřizování stížností a petic, kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů, včetně nařízení oblasti, kontrola plnění usnesení oblastního národního výboru, kontrola dodržování interních předpisů oblasti a kontrola plnění dalších úkolů stanovených zvláštními předpisy. (2) Kontrolní činnosti podle tohoto zákona podléhá


a) kancelář oblastního národního výboru, b) rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace zřízené oblastí, c) právnické osoby, ve kterých má oblast majetkovou účast, a jiné osoby, které nakládají s majetkem oblasti nebo kterým byl majetek oblasti přenechán k užívání, a to v rozsahu dotýkající se tohoto majetku, d) osoby, kterým byly poskytnuty z rozpočtu oblasti účelové dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zvláštního předpisu v rozsahu nakládání s těmito prostředky. (3) Kontrolní činnost podle odstavce 1 se nevztahuje na řízení, v němž o právech, právem chráněných zájmech nebo o povinnostech právnických osob nebo fyzických osob rozhoduje v oblasti veřejné správy oblast. § 25 Hlavní kontrolor při výkonu kontrolní činnosti postupuje podle pravidel, která stanoví zvláštní zákon. Další podrobnosti o pravidlech kontrolní činnosti může stanovit oblast usnesením. § 26 (1) Hlavní kontrolor a) provádí kontrolu v rozsahu ustanovení § 24, b) předkládá oblastnímu národnímu výboru jednou za šest měsíců návrh plánu kontrolní činnosti, který musí být nejpozději 15 dní před projednáním v oblastním národním výboru zveřejněn způsobem v místě obvyklým, c) vypracovává odborná stanoviska k návrhu rozpočtu oblasti a k návrhu závěrečného účtu oblasti před jeho schválením v oblastním národním výboru, d) na požádání oblastního národního výboru nebo předsedy předkládá zprávu o výsledcích kontroly oblastnímu národnímu výboru na jeho nejbližším zasedání, e) předkládá oblastnímu národnímu výboru nejméně jednou ročně zprávu o kontrolní činnosti, a to do 60 dnů po uplynutí kalendářního roku, f) spolupracuje se státními orgány ve věcech kontroly hospodaření s prostředky přidělenými oblastem ze státního rozpočtu, g) je povinen provést kontrolu, pokud jej o to požádá oblastní národní výbor, h) plní další úkoly stanovené zvláštním zákonem. (2) Hlavní kontrolor se účastní zasedání oblastního národního výboru s hlasem poradním; může se rovněž podílet na zasedáních komisí zřízených oblastním národním výborem. § 27 (1) Oblast zřizuje útvar hlavního kontrolora. (2) Útvar hlavního kontrolora řídí a za jeho činnost odpovídá hlavní kontrolor. (3) Útvar hlavního kontrolora zajišťuje odborné, administrativní a organizační věci související s plněním úkolů hlavního kontrolora. (4) Organizaci útvaru hlavního kontrolora stanoví oblastním národním výborem v organizačním řádu. (5) Útvar hlavního kontrolora je povinen na požádání neprodleně zpřístupnit výsledky kontrol poslancem zastupitelstva nebo předsedovi. § 28 Komise (1) Oblastní národní výbor zřizuje mandátovou komisi, finanční komisi a další komise, pokud tak stanoví zvláštní zákon; může zřizovat další komise jako své stálé nebo dočasné poradní, iniciativní a kontrolní orgány. Členem mandátové komise může být pouze poslanec. (2) Komise jsou složeny z poslanců a z dalších osob zvolených oblastním národním výborem. Poslanci musí tvořit více než polovinu členů komise; předsedou komise je poslanec. Pro posouzení odborných otázek mohou komise přizvat odborníky z praxe.


(3) Komise se scházejí podle potřeby, zpravidla však jednou za měsíc. (4) Úkoly a způsob jednání komisí určuje oblastní národní výbor. (5) Členovi komise, který není poslanec, lze poskytnout odměnu v kalendářním roce nejvíce v částce desetinásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním předpisem. (6) Členovi komise, který není poslancem, náleží náhrada výdajů podle zvláštního předpisu, které mu vznikly v souvislosti s výkonem funkce.

(1) (2) (3) (4)

§ 29 Kancelář Administrativní a organizační věci oblastního národního výboru, předsedy a dalších orgánů zřízených oblastním národním výborem zabezpečuje kancelář oblastního národního výboru (dále jen „kancelář“), kterou tvoří zaměstnanci oblasti. Vnitřní organizaci kanceláře, počet zaměstnanců a skladbu jejich pracovních funkcí stanoví organizační řád kanceláře, který vydává předseda. Práci kanceláře řídí a organizuje ředitel kanceláře, který za svou činnost odpovídá předsedovi. Ředitel kanceláře se účastní zasedání oblastního národního výboru s hlasem poradním. Společná a závěrečná ustanovení

§ 30 Pokud oblast rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni, odvolací orgán stanoví zvláštní předpis. § 31 První zasedání oblastního národního výboru zvoleného v roce 2020 svolá přednosta župního národního výboru v sídle oblasti tak, aby se uskutečnilo do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků voleb do orgánů oblastí. § 32 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Šťasten v. r.

Profile for Moravskoslezská republika

Zákon o samosprávě vyšších územních celků (5/2020 ZRM)  

Zákon o samosprávě vyšších územních celků (5/2020 ZRM)  

Advertisement