Page 1

Mont Imatges de muntanya i natura

“Cientos de bellas y sorprendentes

Isabel Díez San Vicente

Centre Excursionista de Lloret de Mar Secció de Fotografia

Mont

Imatges de muntanya i natura

imágenes han deleitado a los visitantes en las exposiciones, y ahora este libro nos acerca a una buena muestra de ellas. El sueño continúa”.

Foto Portada: Otoño. Asier Azarola Lizarralde


Mont

Imatges de muntanya i natura 10 anys del Montbarbat


Mont

Imatges de muntanya i natura 10 anys del Montbarbat

Centre Excursionista de Lloret de Mar Secci贸 de Fotografia


s

Crèdit

Edita:

Centre Excursionista de Lloret de Mar Secció de Fotografia www.celloret.com/montbarbat foto@celloret.com

Realització:

Palahí, AG info@palahi.cat

ISBN:

??-???-????-?

Dipòsit legal:

Gi. ???-2007

Tots els drets reservats. Aquesta publicació no pot ser reproduïda, ni integrament ni parcial, ni registrada en un sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni per cap mitjà, sigui mecànic, fotoquímic, electrònic, per fotocòpia o d’altres, ni pot ser tramesa per cap d’aquests sistemes sense permís per escrit de l’editor.


Dedicat als amants de la muntanya i als que respecten la natura, als que creuen en reptes impossibles i als que prodiguen una amistat sense límits. A tots els que lluiten per la vida...

...per a tu, Xavi. dedicat al nostre amic Xavi Farrús (1970 - 2003)

Dedicado a los amantes de la montaña y a los que respetan la naturaleza, a los que creen en retos imposibles y a los que prodigan una amistad sin límites. A los que luchan por la vida...

...para ti, Xavi. dedicado a nuestro amigo Xavi Farrús (1970 - 2003)


Índex
índex PresentaciONS / PresentaciOnes Xavier Crespo i Llobet, Alcalde de Lloret de Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Josep Carreras, President del Centre Excursionista de Lloret de Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Paco MembriveS, Coordinador del Trofeu Montbarbat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

L’horitzó mai havia estat tan proper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 El horizonte nunca había parecido tan cercano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Albert Torras i Paco membrives

Dades tècniques de les edicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Amics i col·laboradors Trofeu Montbarbat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Relació de fotografies Muntanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Relació de fotografies natura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Relació de fotografies Denúncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Relació de fotografies Espais naturals de les comarques gironines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Relació de fotografies i dades tècniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Agraïments / AGRADECIMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249


10

“La paciència és un arbre d’arrel amarga però de fruits molt dolços” això és el que ens diu un proverbi persa, més tard adoptat per Jean Jacques Rosseau. I crec que aquesta és la cita que millor defineix el què i el com d’aquest llibre.

El Centre Excursionista de Lloret de Mar amb motiu del seu 10è aniversari ens ofereix un recull de les millors fotografies que s’han presentat en els concursos fotogràfics de Muntanya i Natura. Aquest llibre neix amb l’esperit de que les fotografies, més enllà del concurs, no quedin en l’oblit.

Observant les imatges, no només hem de pressuposar la capacitat creativa que ha de tenir l’artista, sinó la bona condició física, la perseverança, la constància, i especialment, la paciència. Aquestes últimes són condicions indispensables per poder enfrontar-se a una muntanya i escalar-la.

Amb aquestes línies pretenc elogiar el vostre esforç, la capacitat de saber esperar el moment fins a tenir la imatge adequada o reconèixer la millor hora per pujar la muntanya, l’entrenament necessari per poder-ho fer en bones condicions, passant per la companyonia i l’entusiasme amb què heu endegat aquest reeixit projecte. D’altra banda, m’agradaria que el lector, no només gaudís de la bellesa de les fotografies, sinó que quan les observés, apreciés aquelles qualitats que són tan necessàries i alhora invisibles per poder-les obtenir.

Xavier Crespo i Llobet Alcalde


11

“La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces”, esto es lo que nos dice un proverbio persa, más tarde adoptado por Jean Jacques Rosseau. I creo que esta es la cita que mejor define el qué y el cómo de este libro.

El Centro Excursionista de Lloret de Mar con motivo de su décimo aniversario nos ofrece una colección de las mejores fotografías que se han presentado en los concursos fotográficos de Montaña y Naturaleza. Este libro nace con el espíritu de que las fotografías, más allá del concurso, no queden en el olvido.

Observando las imágenes, no sólo hemos de presuponer la capacidad creativa que ha de tener el artista, sino la buena condición física, la perseverancia, la constancia y especialmente, la paciencia. Estas últimas son condiciones indispensables para poder enfrentarse a una montaña y escalarla.

Con estas líneas pretendo elogiar vuestro esfuerzo, la capacidad de saber esperar el momento hasta conseguir la imagen adecuada o reconocer la mejor hora para subir a la montaña, el entrenamiento necesario para poder hacerlo en buenas condiciones pasando por el compañerismo y entusiasmo con el que habéis puesto en marcha este exitoso proyecto. Por otra parte, me gustaría que el lector, no sólo gozara de la belleza de las fotografías, sino que cuando las observara, apreciase aquellas cualidades que son tan necesarias y a la vez invisibles para poderlas obtener.

Xavier Crespo i Llobet Alcalde


12

Des de la seva fundació, un dels propòsits del centre va ser divulgar les activitats de muntanya als lloretencs. Aviat es va veure que, apart de les activitats pròpies, la millor forma d’assolir-lo era a través de les imatges. Fou així, com una colla de companys vàrem posar fil a l’agulla per muntar el primer Concurs de Fotografia de Muntanya i Natura, que va aplegar concursants de Lloret de Mar i d’arreu d’Espanya. Vista la participació, el grau d’acceptació i la voluntat de les persones encarregades de tirar endavant l’empresa, encapçalades per en Paco Membrives, persona entusiasta que ha sabut configurar un bon equip de treball i que s’ha relacionat amb figures destacades del món de la fotografia i de la difusió gràfica, aquell projecte que es preveia a nivell local, ha arrelat a nivell

Centre Excursionista de Lloret de Mar

nacional, i avui per avui, està considerat com un dels més prestigiosos a nivell estatal. Per això vull que aquestes ratlles serveixin d’agraïment a tot l’equip organitzador del Concurs, també a totes les institucions i en especial a l’Ajuntament de Lloret de Mar pel seu suport econòmic que ens ha permès tirar endavant el projecte i assolir nous objectius. A tots els col·laboradors i empreses que han permès que el Concurs arribi a la seva desena edició i que aquest llibre s’hagi publicat, i també, de manera molt especial, a tots els concursants, ja que sense les seves fotografies no hauria estat possible que aquest somni es fes realitat. A tots ells, també els encoratjo a continuar participant-hi, per tal que el nostre Concurs pugui arribar a ser un punt de referència en el món de la fotografia, i d’aquesta manera aconseguir, que el nom de Lloret de Mar quedi lligat a un esdeveniment cultural de primer ordre.

Josep Carreras President del Centre Excursionista de Lloret de Mar


13

Desde su fundación, uno de los objetivos del centro fue divulgar las actividades de montaña a los lloretenses. Pronto se vió que, aparte de las actividades propias, la mejor forma era llegar a ello a través de las imágenes. De esta manera, un grupo de amigos nos pusimos manos a la obra para montar el primer Concurso de Fotografía de Montaña y Naturaleza, que reunió concursantes de Lloret de Mar y de toda España. Vista la participación, el grado de aceptación y la voluntad de las personas encargadas de sacar adelante la empresa, encabezadas por Paco Membrives, persona entusiasta que ha sabido configurar un buen equipo de trabajo y que se ha relacionado con figuras destacadas del mundo de la fotografía y de la difusión gráfica, aquel proyecto que se preveía a nivel local, ha arraigado a nivel nacional, y hoy por hoy, está considerado como uno de los más prestigiosos a nivel estatal. Por esto quiero que estas líneas sirvan de agradecimiento a todo el equipo organizador del Concurso, también a todas las instituciones y en especial al Ayuntamiento de Lloret de Mar por su apoyo económico que nos ha permitido sacar adelante el proyecto y cumplir nuevos objetivos. A todos los colaboradores y empresas que han permitido que el Concurso llegue a su décima edición y que este libro se haya publicado, y también de manera muy especial a todos los concursantes, ya que sin sus fotografías no hubiese sido posible que este proyecto se hiciera realidad. A todos ellos, también les animo a continuar participando, para que nuestro Concurso pueda llegar a ser un punto de referencia en el mundo de la fotografía, y de esta manera conseguir, que el nombre de Lloret de Mar quede unido a un acontecimiento cultural de primer orden.

Josep Carreras Presidente del Centre Excursionista de Lloret de Mar


14

És per a mi un orgull formar part d’un grup de persones que compartim la passió per la fotografia i les activitats al medi natural, i que plegats hem anat donant forma a aquest certamen des de fa deu anys. Un concurs nascut amb una clara finalitat de difusió del respecte pel nostre entorn natural, i obert a tothom. Aquests deu anys ens han permès, de mica en mica, evolucionar cap un certamen que dóna tanta importància a les imatges com als seus autors. Un constant procés de canvis on les prioritats han estat els suggeriments i les inquietuds dels fotògrafs i dels col·laboradors, alhora que cercar els mecanismes per congregar tot tipus de participants, des dels més novells fins als més experts. La recerca de nous camins ens ha permès fer nous amics i ells han estat la clau per crear un caliu que nodreix el certamen i que, sense cap mena de dubte, n’és l’ingredient fonamental. Desitjo que aquest desè aniversari no sigui una fita, sinó un punt de partida des d’on continuar mantenint aquests vincles que ja formen part de la nostra identitat. Aquest llibre vol ser molt més que una simple recopilació de fotografies. Pretén ser una mostra de la gran varietat de sensibilitats i de percepcions de les fotografies de muntanya i natura segons siguin aficionats a la fotografia, al naturalisme o al muntanyisme.

Paco Membrives Coordinador del Trofeu Montbarbat


15

Es para mí un orgullo formar parte de un grupo de personas que compartimos la pasión por la fotografía y las actividades en el medio natural, y que juntos hemos ido dando forma a este certamen desde hace diez años. Un concurso nacido con una clara finalidad de difusión del respeto por nuestro entorno natural, y abierto a todos. Estos diez años nos han permitido, poco a poco, evolucionar hacia un certamen que valora tanto las imágenes como sus autores. Un constante proceso de cambios donde la prioridad ha sido atender las sugerencias e inquietudes de los fotógrafos y colaboradores, al mismo tiempo que buscar los mecanismos para congregar todo tipo de participantes, desde los más noveles hasta los más experimentados. Esta búsqueda de nuevos caminos nos ha permitido hacer nuevos amigos y ellos han sido la clave para crear la calidez que nutre el certamen y que sin duda es el ingrediente fundamental. Deseo que este décimo aniversario no sea un hito, sino un punto de partida desde donde continuar manteniendo estos vínculos que ya forman parte de nuestra identidad. Este libro pretende ser más que una simple recopilación de fotografías. Quiere ser una muestra de la gran variedad de sensibilidades y percepciones de las fotografías de montaña y naturaleza según sean aficionados a la fotografía, al naturalismo o al montañismo.

Paco Membrives Coordinador del Trofeu Montbarbat


16

L’horitzó mai havia estat tan proper

Sempre hem intentat pensar en el Concurs de Fotografia de Muntanya i Natura de Lloret de Mar com si fos un ser viu, amb la necessitat vital constant d’alimentar-se i de créixer, d’evolucionar i d’adaptar-se a les necessitats de l’espai i del medi que l’envolta. I la veritat és que avui queda ja molt poc de l’element primitiu que conformava la primera edició del Concurs. Un projecte que neix des de la pròpia ambició per donar a conèixer el poble de Lloret de Mar a la resta del país a través d’una proposta artística i cultural capaç, no només de trencar fronteres amb altres províncies sinó també d’agermanar-les a partir de la comunicació visual, de la necessitat per demostrar a la societat actual la importància de preservar els valors naturals del nostre planeta a través de la creativitat dels autors, d’establir una comunitat fotogràfica amb l’objectiu d’ensenyar a ensenyar dins del món de la fotografia, d’enllaçar el món de l’excursionisme i la natura i totes les seves vessants, des de les més familiars fins a les més arriscades, des del paisatge a la fauna i la flora, a un mitjà pedagògic més ampli, de forma que cada imatge sigui una lliçó a aprendre, i cada premi, un objectiu més a assolir. D’aquesta manera, dels vuit premis atorgats en la primera edició celebrada l’any 1997, hem passat als cinquanta-dos, entre premiats i finalistes, de la darrera edició. Aquesta multiplicació quasi per vuit dels premis en deu anys creiem que és una forma més d’incentivar els autors, tant professionals com aquells més novells, a participar en el nostre concurs. Perquè el que és important creiem que no és aquella quantitat atorgada com a premi, sinó el repartiment d’aquests, i així intentar gratificar al major nombre d’autors participants. El 2001, celebrant la quarta edició del Concurs, es crea el premi a la millor col·lecció de tres fotografies de muntanya. Per premiar la col·lecció, l’escultor Julian Ariza (Julius) ens dissenya una peça de bronze de més de 12 quilos de pes que anomenem Trofeu Montbarbat (cim més rellevant i emblemàtic de les nostres rodalies) i que des de llavors donarà nom al certamen. És a partir d’aquí quan el Concurs accelera en el seu propòsit de guanyar en qualitat i en quantitat, tant d’obres com d’autors. En el Jurat, es passa de la inestimable col·laboració d’un munt de fotògrafs locals i vinculats sovint a agrupacions fotogràfiques properes al nostre poble però d’una solvència inqüestionable, a d’altres personalitats del món de la fotografia professional amb vàlua internacional i molts d’ells amb obra publicada. I finalment pel que fa al patrocini del món editorial amb la participació de les revistes temàtiques més prestigioses del país.


17

El horizonte nunca había parecido tan cercano

Siempre hemos intentado pensar en el Concurso de Fotografía de Montaña y Naturaleza de Lloret de Mar, como un ser vivo, con la necesidad vital constante de alimentarse y crecer, evolucionar y adaptarse a las necesidades del espacio y del medio que lo rodea. Y la verdad es que hoy, queda ya muy poco del elemento primitivo que conformaba la primera edición del Concurso. Un proyecto que nace desde la propia ambición para dar a conocer el pueblo de Lloret de Mar al resto del país a través de una propuesta artística y cultural capaz no sólo de romper fronteras con otras provincias sino también de hermanarlas a partir de la comunicación visual, de la necesidad por demostrar a la sociedad actual la importancia de preservar los valores naturales de nuestro planeta a través de la creatividad de los autores, de establecer una comunidad fotográfica con el objetivo de enseñar a enseñar dentro del mundo de la fotografía, de enlazar el mundo del excursionismo y la naturaleza y todas sus vertientes, desde las más familiares hasta las más arriesgadas, desde el paisaje a la fauna y flora, a un medio pedagógico más amplio, de manera que cada imagen sea una lección a aprender, y cada premio, un objetivo más a conseguir. De esta manera, de los ocho premios otorgados en la primera edición celebrada el 1997, hemos pasado a los cincuenta y dos, entre premiados y finalistas, de la última edición. Esta multiplicación casi por ocho de los premios en diez años creemos que es una forma más de incentivar a los autores, tanto profesionales como aquellos más noveles, a participar en nuestro concurso. Porque lo que es importante creemos que no es la cantidad otorgada como premio, sino el reparto del mismo, y de esta forma se intenta gratificar al mayor número de autores participantes. El 2001, celebrando la cuarta edición del Concurso, se crea el premio a la mejor colección de tres fotografías de montaña. Para premiar la colección, el escultor Julián Ariza (Julius) nos diseña una pieza de bronce de más de 12 quilos de peso a la que ponemos por nombre Trofeu Montbarbat (cima más relevante y emblemática de nuestros alrededores) y que a partir de entonces dará nombre al certamen. Es a partir de aquí cuando el Concurso acelera en su propósito de ganar en calidad y en calidad, tanto de obras como de autores. En el Jurado, pasando de la inestimable colaboración de muchos fotógrafos locales y vinculados a menudo a agrupaciones fotográficas cercanas a nuestro pueblo pero de una solvencia incuestionable, a otras personalidades del mundo de la fotografía profesional con reconocimiento internacional y muchos de ellos con obra publicada. Y finalmente por lo que respecta al patrocinio del mundo editorial con la participación de las revistas temáticas más prestigiosas del país.


18

Posteriorment hem afegit dos temes més a concurs, a més dels ja citats de muntanya i natura. Aquests són Denúncia Ecològica, amb un caire clarament reivindicatiu pel que fa al respecte del medi ambient, i Espais Naturals de les Comarques Gironines, amb la finalitat de potenciar el coneixement dels espais naturals més propers i fomentar-ne la seva difusió. A més a més d’aquests paràmetres purament típics del concurs, i dintre d’aquest objectiu que abans citàvem com a pedagògic, l’espai “xerrem de fotografia” ha estat la porta i una oportunitat única pels presents a l’acte, de conèixer de primera mà aquests autors, alhora jurat, la seva forma de treballar i la plasmació del seu treball en les desenes de llibres que s’han presentat. Jaciment ibèric al cim del Montbarbat. Yacimiento ibérico en la cima del Montbarbat. Foto: Enric Fontdeglòria

A tots ells, als col·laboradors, als patrocinadors però sobretot als autors, va dirigit aquest llibre, i el nostre reconeixement més gran per ser la peça fonamental d’aquest trencaclosques. Sense ells, sense la seva participació any rere any, sense l’esforç dels centenars de persones que cada any han dedicat un temps preciós de la seva vida a pensar, a treballar i a enviar una fotografia per al nostre concurs, mai hauríem pogut ni tan sols imaginar la iniciativa que amb aquestes breus línies presentem. Sigui doncs, aquest llibre, un homenatge i l’agraïment més sentit als participants de totes les edicions. No només volem parlar en passat i en present. El futur comença per nosaltres avui, amb la posada en marxa dels actes del X Trofeu Montbarbat i d’altres sorpreses que anireu rebent i que confiem que en gaudiu i hi participeu com heu fet fins ara. Esperem que disfruteu d’aquest llibre i que sapigueu perdonar els errors que puguem haver comès. Per nosaltres, aquella línia a l’horitzó que deu anys enrere ens semblava tan llunyana, quasi confosa entre els núvols del matí i el mar amb la primera llum del dia, és ara una clara i definida forma, i si hom gaudeix de bona visió potser fins i tot començarà a fitar-hi la costa, primer, i una mica més enllà, el cim del Montbarbat. Us encoratgem a preparar la motxilla, calçar-vos les botes i començar l’excursió que per nosaltres significa aquest llibre. I que pugueu fer-ne el cim!

Albert Torras i Paco Membrives


19

Posteriormente hemos añadido dos temas más a concurso, además de los ya citados de montaña y naturaleza. Estos son Denuncia ecológica, con un cariz claramente reivindicativo sobre el respeto hacia el medio ambiente, y Espacios Naturales de las Comarcas de Girona, con la finalidad de potenciar el conocimiento de los espacios naturales más cercanos y fomentar su difusión. Además de estos parámetros puramente típicos del concurso, y dentro de este objetivo que antes citábamos como pedagógico, el espacio “hablemos de fotografía” ha sido la puerta y una oportunidad única para los presentes en el acto, de conocer de primera mano estos autores, a la vez jurado, su forma de trabajar y la plasmación de su trabajo en las decenas de libros que se han presentado. L’artista Julius retocant l’escultura del Trofeu Montbarbat. El artista Julius retocando la escultura del Trofeu Montbarbat.

A todos ellos, a los colaboradores, patrocinadores pero sobretodo a los autores, va dirigido este libro, y nuestro reconocimiento más grande por ser la pieza fundamental de este rompecabezas. Sin ellos, sin su participación cada año, sin el esfuerzo de los centenares de personas que cada año han dedicado un tiempo precioso de su vida a pensar, trabajar y enviar una fotografía a nuestro concurso, jamás hubiésemos podido ni siquiera imaginar la iniciativa que con estas breves líneas presentamos. Sea pues, este libro, un homenaje y el agradecimiento más sentido a los participantes de todas las ediciones. No sólo queremos hablar en pasado y en presente. El futuro empieza para nosotros hoy, con la puesta en marcha de los actos del X Trofeu Montbarbat, y de otras sorpresas que iréis recibiendo y que confiamos disfrutéis y participéis de ellos como habéis hecho hasta ahora. Esperamos que os deleitéis con este libro y que sepáis perdonar los errores que podamos haber cometido. Para nosotros, aquella línea en el horizonte que diez años atrás nos parecía tan lejana, casi confundiéndose entre las nubes de la mañana y el mar con la primera luz del día, es ahora una clara y definida forma, y si uno goza de buena visión quizás hasta comenzará a ver la costa, primero, y un poco más allá, la cima del Montbarbat. Os animamos a preparar la mochila, calzaros las botas y empezar la excursión que para nosotros significa este libro. ¡I que podáis llegar a la cima!

Albert Torras y Paco Membrives


Dades Tècn


niques

Dades Tècniques de les edicions


1997 23

I edició

1997 Temes: A – Muntanya B – Natura

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0


99 II edició

1999

Temes: A – Muntanya B – Natura

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

24


00 25

III edició

2000

Temes: A – Muntanya B – Natura

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0


01 IV edició

2001

Temes: A – Muntanya B – Natura

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

26


02 27

V edició

2002

Temes: A – Muntanya B – Natura

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3100 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


2003 28

VI edició

2003

Temes: A – Muntanya B – Natura C – Denúncia ecològica

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Obres Tema C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3900 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18


04 29

VII edició

2004

Temes: A – Muntanya B – Natura C – Denúncia ecològica

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Obres Tema C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


05 VIII edició

2005

Temes: A – Muntanya B – Natura C – Denúncia ecològica D – Espais naturals de Girona

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Obres Tema C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Obres Tema D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5950 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

30


06 31

IX edició

2006

Temes: A – Muntanya B – Natura C – Denúncia ecològica D – Espais naturals de Girona

Obres rebudes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 Obres Tema A: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Obres Tema B: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Obres Tema C: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Obres Tema D: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Autors participants: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Autors locals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Autors resta Catalunya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Autors resta Espanya: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Quantia en premis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6110 €

Obres premiades: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Obres finalistes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Amics i col路 Trofeu Mon


路laboradors ntbarbat Amics i col路laboradors

Trofeu Montbarbat


35

Albert Masó

Fotògraf , professor i gran divulgador dels valors de la natura. El seu ampli reconeixement ve avalat per nombrosos premis i publicacions. “El trofeu Montbarbat és un concurs fotogràfic de Natura i de Muntanya... i també és alguna cosa més que això. Recull centenars d’imatges de tota mena, cadascuna portadora d’un missatge i d’una il·lusió. Reparteix una pila de premis en les diferents modalitats... però també difon la cultura amb la promoció de llibres, amb les conferències, les exposicions, les tertúlies, etc. Si, decididament no és un concurs més; és tot un esdeveniment cultural que any rere any acull nombrosos amants de la Natura i de l’aire lliure... que aviat complirà el primer decenni, convertint-se en un referent de Lloret de Mar i comarca, i per a tot Catalunya.”

Fotógrafo, profesor y gran divulgador de los valores de la naturaleza. Su amplio reconocimiento viene avalado por numerosos premios y publicaciones. “El trofeu Montbarbat es un concurso fotográfico de Naturaleza y Montaña... y también es algo más que esto. Recoge centenares de imágenes de toda clase, cada una de ellas portadora de un mensaje y de una ilusión. Reparte un montón de premios en las distintas modalidades... pero también difunde la cultura con la promoción de libros, con las conferencias, exposiciones, tertulias, etc. Sí, decididamente no es un concurso más; es todo un acontecimiento cultural que cada año acoge a numerosos amantes de la Naturaleza y del aire libre... que pronto cumplirá el primer decenio, convirtiéndose en un referente de Lloret de Mar y comarca, y para toda Cataluña.”

Tino Soriano

­ n dels més reconeguts reporters fotogràfics internacionals U del nostre país. La seva personal manera de retratar i la seva agradable personalitat el fan un personatge entranyable.

Uno de los más reconocidos reporteros fotográficos internacionales de nuestro país. Su personal manera de retratar y su agradable personalidad hacen de él un personaje entrañable.

“És, de llarg, el concurs més interessant de la seva categoria que se celebra a la comarca i un dels més prestigiosos de Girona. El Montbarbat aporta una peculiaritat que, amb els premis, és un altre valor afegit: la deliberació pública del jurat. Els participants poden escoltar els comentaris i, de pas, aprendre’n. Els fotògrafs convidats per fer de jurat són sempre escollits entre la flor i nata de la professió. Val la pena assistir al veredicte.”

“Es, de largo, el concurso más interesante de su categoría que se celebra en la comarca y uno de los más prestigiosos de Girona. El Montbarbat aporta una peculiaridad que, junto con los premios, es otro valor añadido: la deliberación pública del jurado. Los participantes pueden escuchar los comentarios y, de paso, aprender. Los fotógrafos invitados para hacer de jurado son siempre escogidos entre la flor y nata de la profesión. Vale la pena asistir al veredicto.”

És un del grans fotògrafs de natura del nostre temps. Les seves obres es prodiguen a les principals revistes i diaris de tirada nacional i a diversos mitjans internacionals.

Es uno de los grandes fotógrafos de naturaleza de nuestro tiempo. Sus obras se prodigan en las principales revistas y periódicos de tirada nacional y en diversos medios internacionales.

“Sempre m’han agradat els projectes amb entusiasme. El Montbarbat amb el seu enfocament, respecte per la muntanya i el lloable objectiu d’haver-se convertit en pocs anys en un trofeu de renom fotogràfic va aconseguir convertir-me en jurat d’un dels seus certàmens. Va ser tot un prestigi realment compartit ja que l’experiència va ser enriquidora, les jornades delicioses i les fotografies contemplades de qualitat. Tot un projecte fotogràfic que mereix la pena de donar-hi suport. Ànims i a fer 10 anys més!”

“Siempre me han gustado los proyectos con entusiasmo. El Montbarbat con su enfoque, su respeto por la montaña y el loable empeño de haberse convertido en pocos años en un trofeo de renombre fotográfico logró convertirme en jurado de uno de sus certámenes. Fue todo un prestigio realmente compartido ya que la experiencia fue enriquecedora, las jornadas deliciosas y las fotografías contempladas de calidad. Todo un proyecto fotográfico que merece la pena ser apoyado. ¡Ánimo y a por otros 10 años!

Juan Carlos Muñoz


36

Benito Cantero

Un dels més reconeguts fotògrafs de la Federació basca de fotografia. Destaquen les seves obres de muntanya y natura.

Uno de los más reconocidos fotógrafos de la Federación vasca de fotografía. Destacan sus obras de montaña y naturaleza.

“És el que té això de ser un obsés de la fotografia, principalment la de natura i muntanya: un dia et toques el costat esquerra de l’arnés i descobreixes, per al teu esglai, que amb els nervis d’aquella paret desconeguda, has oblidat el “complement”. T’entra un desànim, una espècie d’orfandat de la qual trigues a recuperar-te. Allà, en aquella situació, no hi ha remei. Altres vegades, amb botes en lloc de peus de gat, arrastrant -literalment- la motxilla i l’equip fotogràfic, a més de les teves neures, rodant en busca de qui sap què, i molt de tant de tant, aconsegueixes una imatge rodona - o com a mínim, a tu t’ho sembla - sents un formigueig a l’estómac i exclames : aquesta a Lloret, al Trofeu Montbarbat.”

“Es lo que tiene esto de ser un obseso de la fotografía, principalmente la de naturaleza y montaña: un día te tocas el lado izquierdo del arnés y descubres, para tu pasmo, que con los nervios de esa pared desconocida, has olvidado el “complemento”. Te entra un desánimo, una especie de orfandad de la que tardas en recuperarte. Ahí, en esa situación, no hay remedio. Otras veces, con botas en lugar de pies de gato, arrastrando –literal- la mochila y el equipo fotográfico, además de tus neuras, pateando en busca de sabe Dios qué, y muy de vez en cuando, consigues una imagen redonda, -o por lo menos, a ti te lo parece-, sientes un hormigueo en el estómago y exclamas: ésta a Lloret, al Trofeo Montbarbat.

Ferran Latorre

La seva fama el precedeix des de la seva participació com a alpinista i càmera d’alçada en “Al filo de lo imposible”, però la seva vàlua i qualitat, va més enllà de la seva projecció mediàtica. “Pels que hem fet del contacte amb la natura, ja sigui des del vessant esportiu, artístic, o tots dos alhora, una part central de la nostra vida, ha estat un honor participar en un trofeu de fotografia que situa la natura com a objecte central d’adulació i de culte. Immortalitzar la bellesa que ens envolta, ha estat una de les obsessions més importants de la humanitat. I aquesta és una causa a la qual s’hi ha sumat el Trofeu Montbarbat amb molt d’èxit, en un just homenatge a la mare de tots nosaltres, i a la veritable font de tot allò que és susceptible de ser il·luminat per la bellesa: la natura.”

Su fama le precede desde su participación como alpinista y cámara de altura en “Al filo de lo imposible”, pero su valúa y calidad va más allá de su proyección mediática. “Para los que hemos hecho del contacto con la naturaleza, ya sea des de un punto de vista deportivo, artístico, o los dos al mismo tiempo, una parte central de nuestra vida, ha sido un honor participar en un trofeo de fotografía que sitúa la naturaleza como objeto central de adulación y de culto. Inmortalizar la belleza que nos rodea, ha sido una de las obsesiones más importantes de la humanidad. Y esta es una causa a la cual se ha sumado el Trofeu Montbarbat con mucho éxito, en un justo homenaje a la madre de todos nosotros, y a la verdadera fuente de todo lo que es susceptible de ser iluminado por la belleza: la naturaleza.

Oriol Alamany

Fotògraf professional de natura y de viatges. És autor i coautor de molts llibres temàtics. La seva tasca divulgativa de la fotografia i de la defensa de la natura és per tots ben coneguda.

Fotógrafo profesional de naturaleza y de viajes. Es autor y coautor de muchos libros temáticos. Su tarea divulgativa de la fotografía y de la defensa de la naturaleza es por todos bien conocida.

“Ja fa uns quants anys que em varen sol·licitar fer de jurat en una de les primeres edicions del Concurs de fotografia Trofeu Montbarbat. Amb el pas del temps el certamen ha anat agafant embranzida i m’agrada veure com la fotografia de la natura té indrets on expressar-se i ser reconeguda com altres disciplines artístiques.”

“Ya hace unos años que me pidieron hacer de jurado en una de las primeras ediciones del Concurso de fotografía Trofeu Montbarbat. Con el paso del tiempo el certamen ha cogido carrerilla y me gusta ver como la fotografía de naturaleza tiene lugares donde expresarse y ser reconocida como otras disciplinas artísticas.”


37

Isabel Díez San Vicente

José Isidro Gordito

Antoni Aragon

Extraordinària fotògrafa de natura. La qualitat de les seves obres ha estat reconeguda amb nombrosos premis i distincions. La seva qualitat personal només és comparable al valor artístic de les seves obres.

Extraordinaria fotógrafa de naturaleza. La calidad de sus obras ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones. Su calidad humana sólo es comparable al valor artístico de sus obras.

“Unes poques frases em varen servir per percebre l’entusiasme i la calidesa humana de les persones que any rere any fan possible que el Trofeu Montbarbat se celebri. El que un dia va ser un somni, avui és un punt de trobada pels amants de la natura i de la fotografia, així com un referent de qualitat fotogràfica. Centenars de belles i sorprenents imatges han delectat als visitants de les exposicions, i ara aquest llibre ens n’acosta una bona mostra. El somni continua.”

“Unas pocas frases me sirvieron para percibir el entusiasmo y la calidez humana de las personas que año tras año hacen posible que el Trofeo Montbarbat se celebre. Lo que en su día fue un sueño, hoy es un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza y de la fotografía, así como un referente de calidad fotográfica. Cientos de bellas y sorprendentes imágenes han deleitado a los visitantes en las exposiciones, y ahora este libro nos acerca a una buena muestra de ellas. El sueño continúa.”

Premiat i reconegut escalador i alpinista. Les seves fotografies han obtingut els més importants premis nacionals.

Premiado y reconocido escalador y alpinista. Sus fotografías han obtenido los más importantes premios nacionales.

“Estranys són, en el nostre país, els concursos dedicats a la fotografia de muntanya. Però excepcionals aquells en els quals la deliberació del jurat resulta pública. Montbarbat és una d’aquestes poques excepcions, si no n’és l’única. El tracte humà dels organitzadors no eclipsa la seva professionalitat, que exerceixen de forma altruista. Ni l’acurat respecte que es concedeix tant al jurat com als participants. Aquest respecte enalteix tant al concurs com al propi art de la fotografia, que aquí va de la mà amb la Natura i la protecció del Medi Ambient. Un plaer, i un privilegi, poder contribuir a tan nobles i necessaris fins.

”Raros son, en nuestro país, los concursos dedicados a la fotografía de montaña. Pero excepcionales aquellos en los que la deliberación del jurado resulta pública. Montbarbat es una de esas pocas excepciones, si no la única. El trato humano de los organizadores no eclipsa su profesionalidad, que ejercen de modo altruista. Ni el cuidado respeto que se concede tanto al jurado como a los participantes. Ese respeto engrandece tanto al concurso como al propio arte de la fotografía, que aquí va de la mano con Naturaleza y protección del Medio Ambiente. Un placer, y un privilegio, poder contribuir a tan nobles y necesarios fines.”

Gran escalador, fotògraf i escriptor de múltiples guies de muntanya.

Gran escalador, fotógrafo y escritor de múltiples guías de montaña.

“Quantitat i qualitat dels treballs presentats –la natura en totes les seves manifestacions -, decisió del jurat a cara descoberta, frescor i rigor en l’organització, un concurs plantejat amb empenta, fet amb cura i sensibilitat. Això, juntament amb l’amabilitat de l’organització, la llibertat d’actuació, la transparència de la deliberació, són alguns dels fets que em vam captivar. Un concurs que amb humilitat ha anat creixent fins a aconseguir tenir classe, nom i reconeixement. Participar en el trofeu Montbarbat és contribuir a la difusió, el coneixement i l’admiració del món de la natura i de la muntanya.”

“Cantidad y calidad de los trabajos presentados - la naturaleza en todas sus manifestaciones -, decisión del jurado a cara descubierta, frescor y rigor en la organización, un concurso planteado con ganas, hecho con estima y sensibilidad. Esto, juntamente con la amabilidad de la organización, la libertad de actuación, la transparencia de la deliberación, son algunos de los hechos que me cautivaron. Un concurso que con humildad ha ido creciendo hasta conseguir tener clase, nombre y reconocimiento. Participar en eel trofeu Montbarbat es contribuir a la difusión, el conocimiento y la admiración del mundo de la naturaleza y de la montaña”


38

Ton Coma

Artista, fotógrafo, escultor y creador de obras fruto del desarrollo de variadas técnicas.

“Alguns premis i concursos fotogràfics que deu o vint anys enrere tenien un abast i ressò més aviat minsos, amb el pas del temps han acabat gaudint d’una qualitat i d’un prestigi considerables. Un exemple significatiu i clar el tenim en el concurs fotogràfic de Lloret de Mar Trofeu Montbarbat. Personalment he quedat sorprès del nombre de participants i de la qualitat de moltes obres. Com a membre del jurat d’aquest any 2006 considero que és de lloar el bon tarannà de l’organització, així com les facilitats per a poder realitzar sense traves aquesta tasca.”

“Algunos premios y concursos fotográficos que diez o veinte años atrás tenían un alcance e importancia más bien pobres, con el paso del tiempo han terminado disfrutando de una calidad y de un prestigio considerable. Un ejemplo significativo y claro lo tenemos en el concurso fotográfico de Lloret de Mar, Trofeu Montbarbat. Personalmente he quedado sorprendido del número de participantes, y de la calidad de muchas obras. Como miembro del jurado de la edición 2006 considero que es de loar el buen hacer de la organización, así como las facilidades para poder realizar sin trabas esta tarea.”

Un dels nostres grans erudits. S’autoanomena coneixedor de la terra, la gent i el paisatge català. Fa servir la paraula i la fotografia amb gran mestria per desenvolupar la seva tasca divulgativa.

Uno de nuestros grandes eruditos. Se autodenomina conocedor de la tierra, la gente y el paisaje catalán. Hace uso de la palabra y la fotografía con gran maestría para desarrollar su trabajo duvulgativo.

“Que el Centre Excursionista de Lloret organitzi un concurs fotogràfic amb ambició i projecció de futur no és atzar, sinó la feliç continuïtat de la feina iniciada l’any 1876 per les entitats excursionistes. Una feina ingent, que en moltes èpoques ha suplert la falta d’universitats o de govern. Gràcies, lloretencs, i endavant.”

“Que el Centre Excursionista de Lloret organice un concurso fotográfico con ambición y proyección de futuro no es azar, sino la feliz continuidad de la tarea iniciada en 1876 por las entidades excursionistas. Una tarea ingente, que en muchas épocas ha suplido la falta de universidades o de gobierno. Gracias, lloretenses, y adelante.”

Ex-director de l’arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. Va ser coordinador del “Saló Internacional de fotografia de Muntanya” que organitzava la Federació Catalana de Fotografia. Col·laborador a l’edició de diversos llibres.

Ex-director del archivo fotográfico del Centre Excursionista de Catalunya. Fue coordinador del “Saló Internacional de fotografia de Muntanya” que organizaba la Federació Catalana de Fotografia. Colaborador en la edición de diversos libros.

“Des del moment en què varen convidar-me a col·laborar en el TROFEU MONTBARBAT m’he adonat del seu interès i que té molt de futur, per l’enfocament que han donat els seus organitzadors, i sobretot, la manera transparent de les deliberacions del jurat. Desitjo que no defalliu i que duri molts anys el vostre concurs. Moltes felicitats!”

“Desde el momento en que me invitaron a colaborar en el TROFEU MONTBARBAT me di cuenta de su interés y que tiene mucho futuro, por el enfoque que han dado sus organizadores, y sobretodo, la manera transparente de las deliberaciones del jurado. Deseo que no desfallezcáis y que dure muchos años vuestro concurso. ¡ Muchas felicidades!”

Foto: JOAN JUANOLA

Ernest Costa

Artista, fotògraf, escultor i creador d’obres fruit del desenvolupament de variades tècniques.

Ton Abel


39

Joan Morales

Antoni Santarén

Juanjo Sierra

Naturalista vocacional i fotògraf aficionat, col·laborador a la primera edició del concurs.

Naturalista vocacional y fotógrafo aficionado, colaborador en la primera edición del concurso.

“Apart d’agrair que em recordeu, he pensat que aquesta mirada enrere pot servir per animar-nos a continuar endavant en tasques com la vostra, tasques que el que pretenen és enriquir-nos conjuntament amb la societat que ens rodeja. Qui fullegi aquest llibre hi trobarà les imatges captades per una gent que molts cops va pel món mirant el que l’envolta amb una intenció creativa, que intenta parlar, transmetre sensacions i sentiments d’una manera peculiar.”

“Aparte de agradecer que me recordéis, he pensado que esta mirada atrás puede servir para animarnos a continuar adelante en tareas como la vuestra, tareas que lo que pretenden es enriquecernos conjuntamente con la sociedad que nos rodea. Quien hojee este libro encontrará en él las imágenes captadas por una gente que muchas veces va por el mundo mirando lo que le rodea con una intención creativa, que intenta hablar, transmitir sensaciones y sentimientos de una manera peculiar.”

Aficionat a la fotografia des de fa 20 anys, vinculat a les agrupacions fotogràfiques de Calella i de Malgrat de Mar. Premiat en nombrosos concursos.

Aficionado a la fotografía desde hace 20 años, vinculado a las agrupaciones fotográficas de Calella y Malgrat de Mar. Premiado en numerosos concursos.

“Com a membre del jurat de la primera edició del concurs, em vaig començar a adonar de que per fer una bona foto de natura, l’has de viure de molt a prop, i que a la muntanya no és el mateix la llum, el color... Gràcies per poder gaudir de totes aquestes sensacions durant 10 anys de fotografies.”

“Como miembro del jurado de la primera edición del concurso, me empecé a dar cuenta de que para hacer una buena foto de naturaleza tienes que vivir ésta de muy cerca, y que en la montaña no es lo mismo la luz, el color... Gracias por poder gozar de todas estas sensaciones durante 10 años de fotografías.”

Amant de la natura i la fotografia, les seves obres de muntanya són presents als més importants certàmens nacionals.

Amante de la naturaleza y la fotografía, sus obras de montaña están presentes en los más importantes certámenes nacionales.

“Els muntanyencs, fotògrafs i en general tots els amants de la natura i l’art que acceptem el repte del Montbarbat, any rere any només podem estar d’enhorabona quan des de Lloret de Mar es proposen llançar un nou projecte. Amb tanta il·lusió, talent i el seu tracte sempre exquisit ens convida a participar d’una manera o altra, intentant sempre fer arribar la muntanya i la natura allà on d’una altra manera seria difícil, i donar-la a conèixer a través de la imatges a un públic cada cop més nombrós i compromès. Ja se sap, conèixer és estimar.”

“Los montañeros, fotógrafos y en general todos los amantes de la naturaleza y el arte que aceptamos el reto del Montbarbat año tras año sólo podemos estar de enhorabuena cuando desde Lloret de Mar se proponen lanzar un nuevo proyecto. Con tanta ilusión, talento y su trato siempre exquisito nos invita a participar de una manera u otra, intentando siempre hacer llegar la montaña y la naturaleza allá donde de otra manera sería difícil, y darla a conocer a través de la imagen a un público cada vez más numeroso y comprometido. Ya se sabe, conocer es amar.”


40

Diego Pérez Gran apassionat de la fotografia artística vinculat a l’Agrupació Fotogràfica de Blanes, dedicat col·laborador en la primera edició del concurs.

Gran apasionado de la fotografía artística vinculado a la Agrupación Fotográfica de Blanes, dedicado colaborador en la primera edición del concurso.

“Gràcies al treball d’unes poques persones, tenim el privilegi de veure i admirar tant la natura que ens envolta, com l’esforç dels que estimen la muntanya, i donar a conèixer les nostres petites obres fotogràfiques i parlar amb els nostres grans fotògrafs.”

“Gracias al trabajo de unas pocas personas, tenemos el privilegio de ver y admirar tanto la naturaleza que nos rodea, como el esfuerzo de los que aman la montaña, y dar a conocer nuestras pequeñas obras fotográficas y hablar con nuestros grandes fotógrafos.”

Fotògraf de natura. Compromès amb la defensa mediambiental. Premiat en diferents ocasions per el concurs “Wildlife Photographer of the Year”. Imparteix cursos formatius y ha publicat molts llibres de fotografia de natura.

Fotógrafo de naturaleza. Comprometido con la defensa medioambiental. Premiado en varias ocasiones por el concurso “Wildlife Photographer of the Year”. Imparte cursos formativos y ha publicado muchos libros de fotografía de naturaleza.

“El concurs de fotografia Montbarbat és sobretot un homenatge a la natura; un excel·lent marc per exposar el treball creatiu de tots els que l’estimem i la respectem.”

“El concurso de fotografía Montbarbat es ante todo un homenaje a la naturaleza; un excelente marco para exponer el trabajo creativo de cuantos la amamos y respetamos.”

Compromès reporter social, treballa la seva obra amb la satisfacció dels qui volen transformar la dura realitat dels països pobres.

Comprometido reportero social, trabaja su obra con la satisfacción de quienes quieren transformar la dura realidad de los países pobres.

“Fotografia i natura han anat de la mà en els últims 150 anys. Penso que tots els que compartim aquestes dues passions, creiem que el resultat de la contemplació, del coneixement, de l’encanteri de la natura que mostrem en les fotografies ha de ser posat a l’abast del gran públic a fi i efecte de crear una cultura del respecte vers la nostra terra. Això és el que durant els darrers 10 anys ha significat el Trofeu Montbarbat: coneixement i respecte a la natura mitjançant la fotografia.”

“Fotografía y naturaleza han ido de la mano durante los últimos 150 años. Pienso que todos los que compartimos estas dos pasiones, creemos que el resultado de la contemplación, del conocimiento, del encantamiento de la naturaleza que mostramos en las fotografías debe ser puesto al alcance del gran público, con el objetivo de crear una cultura del respeto hacia nuestra tierra. Esto es lo que durante los últimos 10 años ha significado el Trofeu Montbarbat: conocimiento y respeto hacia la naturaleza mediante la fotografía.”

José Benito Ruiz

Tomàs Abella


41

Tato Rosés

Jordi Bas

Membre de la Intenational Wildlife Photography i reconegut fotògraf de viatges i de muntanya. Alpinista per afició. Ha obtingut importants premis internacionals de fotografia.

Miembro de la International Wildlife Photography y reconocido fotógrafo de viajes y de montaña. Alpinista por afición. Ha obtenido importantes premios internacionales de fotografía.

“Un dels pocs concursos enfocats a la fotografia de muntanya que existeixen en el nostre país. Excel.lents imatges, però el millor, sense cap mena de dubte, és el tracte humà que es dóna als concursants i al jurat. És un plaer poder participar i contribuir en aquest bell projecte. Animo tothom a que presenti les seves fotos en qualsevol de les categories. Encara que no guanyis cap premi, ajudaràs a conscienciar a la societat sobre la importància de protegir la natura.”

“Uno de los pocos concursos enfocados a la fotografía de montaña que existen en nuestro país. Excelentes imágenes, pero lo mejor, sin duda alguna, es el trato humano que se da a los concursantes y al jurado. Es un placer poder participar y contribuir en este bello proyecto. Animo a todo el mundo a que presente sus fotos en cualquiera de las categorías. Aunque no ganes ningún premio, ayudarás a concienciar a la sociedad sobre la importancia de proteger la naturaleza.”

Professor de professió i fotògraf de Natura per vocació. Col· labora regularment en projectes d’entitats conservacionistes locals i estatals.

Profesor de profesión y fotógrafo de naturaleza por vocación. Colabora regularmente en proyectos de entidades conservacionistas locales y estatales.

“Ja des de les primeres edicions, el Montbarbat estava en el meu particular calendari de concursos estatals de fotografia de Natura. Hi he participat sempre que la memòria m’ho ha fet possible. Des de la redacció de les bases, el contacte amb els participants, l’elecció del jurat, l’exposició o la magnífica web, tot plegat emana una estima per la Natura, per la muntanya i per la fotografia capaç de vèncer any rera any els sacrificis que de segur comporta pels organitzadors. Que aquest llibre no suposi un punt i final, sinó un punt i seguit en la trajectòria del Montbarbat.”

“Ya desde sus primeras ediciones, el Montbarbat estaba en mi particular calendario de concursos estatales de fotografía de Naturaleza. He participado siempre que la memoria lo ha hecho posible. Desde la redacción de las bases, el contacto con los participantes, la elección del jurado, la exposición o la magnífica web, todo ello emana una estimación por la Naturaleza, por la montaña y por la fotografía capaz de vencer año tras año los sacrificios que seguro conlleva para los organizadores. Que este libro no suponga un punto y final sino un punto y seguido en la trayectoria del Montbarbat.”

Des dels 14 anys ha anat a la muntanya amb més o menys regularitat. La fotografia la va començar també fa molt temps amb una càmera Kodak Fiesta. Va fer de jurat representant la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Desde los 14 años ha ido a la montaña con más o menos regularidad. La fotografía la comenzó también hace muchos años con una cámara Kodak Fiesta. Hizo de jurado representando la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

“El que més m’agrada del concurs de Lloret, deixant de banda la qualitat de les obres, és la il·lusió que hi posen els qui l’organitzen. Són com una petita família que estan per tot i per a tothom i que t’hi trobes bé des del primer moment.”

“Lo que más me gusta del concurso de Lloret, dejando de lado la calidad de las obras, es la ilusión que ponen los organizadores. Son como una pequeña familia que están para todo y para todos y con quien te encuentras bien desde el primer momento”.

Josep Maria Corbella


42

Lluís Maimí

Anton Fontdevila

Gran coneixedor del mon fotogràfic, tant com a fotògraf com a precursor de múltiples iniciatives des de Palafrugell.

Gran conocedor del mundo fotográfico, tanto como fotógrafo como precursor de múltiples iniciativas desde Palafrugell.

“Va ser tot un honor formar part del Concurs Fotogràfic de Muntanya i Natura, que tan dignament organitza el Centre Excursionista de Lloret. Recordo haver compartit la tasca de jurat amb persones cordials i amb criteri. Obres amb qualitat i bona participació. I les persones de l’organització... afables i amb ganes de fer les coses ben fetes. Felicitats per assolir aquesta fita, i que aquesta publicació que tireu endavant, representi els mèrits justos que us mereixeu.”

“Fue todo un honor formar parte del Concurs Fotogràfic de Muntanya i Natura, que tan dignamente organiza el Centre Excursionista de Lloret. Recuerdo haber compartido la tarea de jurado con personas cordiales y con criterio. Obras de calidad y buena participación. Y las personas de la organización... afables, y con ganas de hacer las cosas bien hechas. Felicidades por la consecución de este hito, y que esta publicación que tiráis adelante, represente los méritos justos que os merecéis.”

President de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya). Es manté en actiu practicant el seu esport preferit, l’escalada en roca. Es un gran afeccionat a la fotografia.

Presidente de la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya). Se mantiene en activo practicando su deporte preferido, la escalada en roca. Es un gran aficionado a la fotografía.

“No se ben bé com va ser, però jo, que mai havia participat en un concurs de fotografia, ni de concursant ni de jurat, arribava a Lloret i em trobava davant d’una muntanya de fotos i havia d’ajudar a triar la millor. Ho portava ben estudiat, però davant de cada foto, pot ser qüestió de química, no podia deixar de preguntar-me què sentiria el fotògraf en el moment de disparar, què el val motivar a fer el “clic”, si inconscientment volia aturar el temps, etc. No recordo massa la foto guanyadora, se que era la millor del concurs, però sí que tinc un bon record d’aquella única experiència de posar-me darrere de la càmera dels altres.”

“No se muy bien como fue, pero yo, que nunca había participado en un concurso de fotografía, ni de concursante ni de jurado, llegaba a Lloret y me encontraba ante una montaña de fotos y debía ayudar a escoger la mejor. Lo traía bien estudiado, pero ante cada foto, puede ser cuestión de química, no podía dejar de preguntarme qué sentiría el fotógrafo en el momento de disparar, qué lo motivo a hacer el “clic”, si inconscientemente quería parar el tiempo, etc. No recuerdo muy bien la foto ganadora, sé que era la mejor del concurso, pero sí que tengo un buen recuerdo de aquella única experiencia de ponerme detrás de la cámara de los demás.”

Webmàster de professió i fotògraf de la natura per afició, està vinculat activament en organitzacions conservacionistes de Catalunya. Administra el domini Fotonatura.org.

Webmaster de profesión y fotógrafo de la naturaleza por afición, está vinculado activamente en organizaciones conservacionistas de Cataluña. Administra el dominio Fotonatura.org.

“És una agradable sorpresa trobar-se espais tan interessants com el Trofeu Montbarbat, un concurs on la participació sempre ha demostrat un alt nivell de qualitat i el públic pot gaudir de les deliberacions del jurat en directe. Aquest nivell de participació fa que sigui un dels concursos de fotografia de muntanya i natura referents en l’àmbit català i espanyol.”

“Es una agradable sorpresa encontrar espacios tan interesantes como el Trofeu Montbarbat, un concurso donde la participación siempre ha demostrado un alto nivel de calidad y el público puede disfrutar de las deliberaciones del jurado en directo. Este nivel de participación hace que sea uno de los concursos de fotografía de montaña y naturaleza referentes en el ámbito catalán y español.”

Oriol Muntané


43

Iñaki Relanzón

Ricardo Vila

Francesc Muntada

Fotògraf de natura. És autor i coautor de molts llibres temàtics. Publica imatges en medis nacionals i internacionals. Premiat i reconegut internacionalment.

Fotógrafo de naturaleza. Es autor y coautor de muchos libros temáticos. Publica imágenes en medios nacionales e internacionales. Premiado y reconocido internacionalmente.

“El trofeu Montbarbat i els afeccionats a la fotografia de muntanya es nodreixen mútuament. Mentre el concurs ha anat augmentat el seu nivell qualitatiu, els participants han de ser cada dia més exigents amb sí mateixos i les seves fotografies. Aquest fet és molt positiu, i és admirable com el Centre Excursionista Lloret, una entitat d’àmbit local, ha estat persistent fins a aconseguir que el trofeu sigui una referència en el món de la fotografia de muntanya i excursionisme.”

“El trofeu Montbarbat y los aficionados a la fotografía de montaña se nutren mutuamente. Mientras que el concurso ha aumentado paulatinamente su nivel cualitativo, los participantes tienen que ser cada día más exigentes consigo mismos y sus fotografías. Este hecho es muy positivo, y es admirable como el Centro Excursionista Lloret, una entidad de ámbito local, ha persistido hasta conseguir que el trofeo sea una referencia en el mundo de la fotografía de montaña y excursionismo.”

Un dels millors editors d’Espanya de llibres de fotografia de natura. Treballa la seva obra des de la captació fotogràfica fins l’últim detall de l’edició.

Uno de los mejores editores de España de libros de fotografía de naturaleza. Trabaja su obra desde la captación fotográfica hasta el último detalle de la edición.

“Tan difícil resulta la realització d’un llibre sobre Natura, com la selecció d’imatges. Durant el Concurs 2003 a Lloret de Mar vàrem haver de descartar-ne algunes de gran qualitat. Tenia la sensació que eliminàvem fotografies que bé podríem haver estat guanyadores. Però els concursos són així. Amb aquestes imatges ha pogut realitzar-se un llibre tan atractiu com aquest. La meva enhorabona a tots els participants per la seva qualitat i als organitzadors pel seu gran treball altruista i el seu bon acolliment.”

“Tan difícil resulta la realización de un libro sobre Naturaleza, como la selección de imágenes. Durante el Concurso de 2003 en Lloret de Mar tuvimos que descartar algunas de gran calidad. Tenía la sensación de que eliminábamos fotografías que bien podrían haber sido las ganadoras. Pero los concursos son así. Con estas imágenes ha podido realizarse un libro tan atractivo como éste. Mi enhorabuena a todos los participantes por su calidad y a los organizadores por su gran trabajo altruista y su buen acogimiento.”

Professor de fotografia a l’Escola Universitària de Fotografia de Terrassa, compromès envers la defensa i la conservació dels valors de la natura.

Profesor de fotografía en l’Escola Universitària de Fotografia de Terrassa, comprometido con la defensa y la conservación de los valores de la naturaleza.

“Em sembla admirable que el CE de Lloret, una entitat d’una població de la mida de Lloret, pugui organitzar i mantenir durant més d’una dècada un concurs fotogràfic com el Montbarbat. La participació, la qualitat de les imatges presentades i el prestigi de molts dels qui hi han fet de jurat l’han convertit en un referent dins la fotografia de muntanya i de natura del nostre país. Però el més destacat, des del meu punt de vista, és el fet de posar al nostre abast la sensibilitat, l’admiració i el respecte que tants fotògrafs han demostrat envers el patrimoni natural.”

“Me parece admirable lo que el CE Lloret, una entidad de una población del tamaño de Lloret, pueda organizar y mantener durante más de una década un concurso fotográfico como el Montbarbat. La participación, la calidad de las imágenes presentadas y el prestigio de muchos de los que han hecho de jurado lo han convertido en un referente dentro de la fotografía de montaña y naturaleza de nuestro país. Pero lo más destacado, desde mi punto de vista, es el hecho de poner a nuestro alcance la sensibilidad, la admiración y el respeto que tantos fotógrafos han demostrado hacia el patrimonio natural.”


Munta


anya

Relaci贸 de fotografies

Muntanya


Muntanya

Ascenso al Baborte Antonio Martテュn テ」ila

46

Ventisca Benito Cantero Espectacular dia a San Lorenzo de Ezcaray (Rioja), pujant la cara nord. Espectacular dテュa en San Lorenzo de Ezcaray (Rioja), subiendo su cara norte.


47

Muntanya

Portadors a la vall de Gokyo Jordi Gallego Caldas


Muntanya

Nit al Pic de Coma Ermada Jordi Francesc Guillaumes

48


49

Muntanya

Biscante Mariano L贸pez Gallego


Muntanya

Descans a la carena Jordi Llorens Pinilla

Hem fet el cim Ernest Pallas Vilella

50


51

Muntanya

Bona nit, Osorno NarcĂ­s Soler Valverde

En la cumbre Joseba Mikel Grajales FernĂĄndez


Muntanya

52

Muntanya II Paco Membrives Jiménez Prop del refugi d’Ull de Ter, preparats per sortir i valorant el risc de l’intens Torb. Cerca del refugio de Ull de Ter, preparados para salir y valorando el riesgo del intenso Torb.


53

Muntanya

Sombras Francisco José Pazos PachÓn Sortida cap a la Vall Blanca (Chamonix) des de l’Aguille de Midi. Salida hacia el Valle Blanco (Chamonix) desde la Aguille de Midi.

El cel és més aprop Àlex Bertran i Benejam


Muntanya

Aguja Roja Benito Cantero Baixàvem de la clàssica Aguja Roja de Riglos y vàrem veure aquesta composició amb dos escaladors que pujaven la via Sònia. Bajábamos de la clásica Aguja Roja de Riglos y vimos esta composición con dos escaladores que subían la vía Sonia.

Amunt !! Marc Ruiz Anglada

54


55

Muntanya

Acherito José Agustín Gurruchaga El gel era l’amo i senyor de l’Acherito en aquest dia d’hivern. El hielo era dueño y señor del Acherito en ese día de invierno.

Alphubel Benito Cantero Baixant de l’Alphubel, 1995. Bajando del Alphubel, 1995.


Muntanya

Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga

Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga

56


57

Muntanya

Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga


Muntanya

58

Reflejo en Aigualluts Benito Cantero


59

Muntanya

Acuarela I RaÚl García Rodríguez


Muntanya

Perfils 2 Jordi Segalés Coromines Pujant al Pic de Pedrons. Andorra Subiendo al Pic de Pedrons, Andorra

Mirades al cim Miquel Alba i Martí Al fons Torre d’Eina. Febrer 2000 Al fondo Torre de Eina. Febrero 2000.

60


61

Muntanya

Rafael López Barrios

Perfils 1 Jordi Segalés Coromines Pujant al Pic de Coma d’Or (Ariège) Subiendo al Pic de Coma d’Or (Ariège).


Muntanya

62

Neu de tardor Josep Carreras Viella Grau Roig (Andorra).

Peru-Saroi Benito Cantero Aquest lloc, entre les províncies d’Alava i Guipúscoa és pres per la boira habitualment creant un espectacle únic. Este lugar, entre las provincias de Alava y Guipuzcoa es tomado por la niebla habitualmente creando un espectáculo único.


63

Muntanya

Lachenal Mariano L贸pez Gallego

Ull de Ter Paco Membrives Jim茅nez


Muntanya

Tur贸n I帽aki Urkiola Lizarralde

Rappel Marc Ruiz Anglada

64


65

Muntanya

Camí del cim Josep Planiol Salvà


Muntanya

Escaleta José Agustín Gurruchaga La Vall d’Aigualluts (Benasque) ens va sorprendre amb aquesta bonica cascada de gel. El Valle de Aigüalluts (Benasque) nos sorprendió con esta bonita cascada de hielo.

66

Sonia José Agustín Gurruchaga A Riglos és possible escalar a zones realment espectaculars com la Via Sònia a l’Aguja Roja. En Riglos es posible escalar en zonas realmente espectaculares como la Via Sonia en la Aguja Roja.


67

Muntanya

En solitario José Agustín Gurruchaga El vent, el gel i el fred ens varen acompanyar fins el cim del Pic San Lorenzo. La ventisca, el hielo y el frío nos acompañaron hasta la cumbre del Pico San Lorenzo.


Muntanya

Mar de nubes Asier Azarola Lizarralde Presa al mont Irimo (Guipúscoa). Sacada en el monte Irimo (Guipúzcoa).

Brocken Josep Planiol Salvà

68


69

Muntanya

Nit creixent al campament Xavier Perea Obiols Collada Se帽al de Viad贸s (2500 m) - Osca. Collado Se帽al de Viad贸s (2500 m) - Huesca.

Gran Blau Pere Hospital Junca


Muntanya

Senda de las flores - Tontorrean Joseba Egibar

Cercant objectius 1 Valentí Morera Casanovas Escalada al Montgrony (Ripollès).

70


71

Muntanya

Glacera II Mónica Cunill Olivas

Muntanya 2 Paco Membrives Jiménez Detall del Pirineu gironí des d’un finestral a la Mare de Déu del Mont. Detalle del Pirineo de Girona des de un ventanal en la Mare de Déu del Mont.


Muntanya

72

Bajo las nubes Josu PĂŠrez HernĂĄndez


73

Muntanya

Peru Saroi Benito Cantero Bosc de Faig a la serra de Aitzgorri. Bosque de hayas en la sierra de Aitzgorri.


Muntanya

Lachenal II Mariano L贸pez Gallego

Lachenal III Mariano L贸pez Gallego

74


75

Muntanya

Tre Cime di Lavaredo Enric Vernet Punyet

Matinada al Midi d’Oseau Antoni Guasch Giner Pirineu Francès (Midi d’Oseau al fons). Pirineo Francés (Midi d’Oseau al fondo).


Muntanya

Anapurna Mariano L贸pez Gallego

Lachenal Mariano L贸pez Gallego

76


77

Muntanya

Biscante Mariano L贸pez Gallego


Muntanya

78

Llum al Pedra Xavi Roca i Pedrola Primeres llums del matí sota el Roc de la Clusa, Sant Julià de Cerdanyola. Primeras luces de la mañana bajo el Roc de la Clusa, Sant Julià de Cerdanyola.

Erupción Enrique López-Tapia de Inés Capvespre del Volcà Villarrica, Araucanía xilena, amb la seva característica i inquietant fumarola sortint del cràter per recordar-nos que no està adormit del tot. Atardecer del Volcán Villarrica, Araucanía chilena, con su caracteristica e inquietante fumarola saliendo del cráter para recordarnos que no está dormido del todo.


79

Muntanya

Francisco Javier Lado Sánchez Llums de matinada hivernal. Prop del Pic Najarra. Luces de amanecer invernal. Estribaciones del Pico Najarra.

Volcans 3 Mónica Cunill Olivas Volcà zona de Timanfaya, Lanzarote.


Muntanya

Cresta Josep Planiol SalvĂ

Nuvolada Jordi Busquets i Nuell Treking a Khumbu – Nepal.

80


81

Muntanya

Cima 1 Juanjo Sierra Alcalá Alpinistes arribant al cim de Tête Blanche (3.724 m). Alpinistas llegando a la cima de Tête Blanche (3.724 m).


Muntanya

Las Blancas II Juan Brioso Mairal Vall d’Aragó, Pirineu d’Osca. Valle de Aragón, Pirineo de Huesca

Ventisca Pablo Quesada Vilá Coll de la Coma de l’Orri. (al SW del Gra de Fajol, zona d’Ulldeter). Llegando a la Coma de l’Orri (al SW del Gra de Fajol, zona de Ulldeter).

82


83

Muntanya

Travesía en Urbia 1 José Agustín Gurruchaga Es difícil fer travessa (esquí) a Euskadi. Una de les poques vegades en què va ser possible. Es difícil hacer travesía (esquí) en Euskadi. Una de las pocas veces en que fue posible.

Panticosa Iñaki Urkiola Lizarralde


Muntanya

Boires matinals Xavier Perea Obiols Vall de Llobregat des de Montserrat.

84

Des del Mont Isabel Garrido PĂŠrez PanorĂ mica des del cim de la Mare de Deu del Mont. PanorĂĄmica desde la cima de la Mare de Deu del Mont.


85

Muntanya

Landmannalaugar Antonio Gallego López Muntanyes de Landmannlaugar des de Bláhnúkur. Regió de Fjallabak (Islàndia). Montañas de Landmannlaugar desde Bláhnúkur. Región de Fjallabak (Islandia).

Rio Cuervo 1 Evelio García Sepúlveda


Muntanya

Lachenal Mariano L贸pez Gallego

Lachenal 3 Mariano L贸pez Gallego

86


87

Muntanya

Lachenal 2 Mariano L贸pez Gallego


Muntanya

88

Asombrarse es la esencia de la vida Mónica Riveiro González A vegades la bellesa del paisatge fa aturar a l’excursionista a disfrutar durant uns minuts mentres es recupera l’alè. A veces la belleza del paisaje hace parar al excursionista a disfrutar durante unos minutos mientras se coge resuello.

Kilimanjaro Vicente Peiró Asensio


89

Muntanya

Midi Imanol DÍaz de Garaio Esnaola Última hora de la tarda. Deu minuts increïbles, moments que un fotògraf no pot oblidar per les llums que vàrem veure. Última hora de la tarde. Diez minutos increíbles, momentos que un fotógrafo no puede olvidar por la luces que vimos.

Fluyendo en la inmensidad Antonio Limpo Becerra Vallée d’Aure.


Muntanya

Torres del Paine - Chile Sergio Jarque Vázquez Patagònia xilena. Febrer de 2004. Patagonia chilena. Febrero de 2004.

Paisaje 2 Vicente Pérez Belda

90


91

Muntanya

Les bosses Álex Martín Segarra

Sense títol Vicent Aris i Julia Pujant el Pic de l’Aneto. Estanyol del Coll de Corones al 1955. Subiendo la cima del Aneto. Estanyol del Coll de Corones, 1955.


Muntanya

92

Cresta 2 Josep Planiol SalvĂ


93

Muntanya

Travesía al Javalambre Tomás Martín Ruiz


Muntanya

94

Nuptse Enrique López-Tapia de Inés Des del cim del Kalaphatar (5.550 m.). Últimes llums de la tarda al cim del Nuptse (7.870 m.), Vall del Khumbu, Everest, Nepal. Desde la cumbre del Kalaphatar (5.550 m). Últimas luces del atardecer en la cumbre del Nuptse (7.870 m), Valle del Khumbu, Everest, Nepal.

Neila I José Venegas Flores Llacs de Neila (Burgos). Lagos de Neila (Burgos).


95

Muntanya

Montañas vestidas de seda Asier Castro de la Fuente Presa des del capdamunt del port d’Izaña. Toma desde lo alto del puerto de Izaña.

Atxarte Benito Cantero La paret del primer plà s’usa per donar cursets i la il.luminada es diu Labargorri. La pared del primer plano se usa para dar cursillos y la iluminada se llama Labargorri.


Muntanya

Volcans... Nevats i dormint Xavier Perea Obiols Volcà Etna - Sicília (Itàlia). Volcán Etna - Sicilia (Italia)

Des de l’Aguille de Midi 1 Roser Gruart Ruiz Setembre 2004. Septiembre 2004.

96


97

Muntanya

Caminant cap al Montblanc-1 Josep Carreras Viella Des de l’Aguille de Midi, setembre 2004. Desde l’Aguille de Midi, septiembre 2004.

Convergencias 1 Juanjo Sierra Alcalá Nit de lluna plena al massís de Combins. Noche de luna llena en el macizo de Combins.


Muntanya

Annapurna 1 Mariano L贸pez Gallego

Annapurna 3 Mariano L贸pez Gallego

98


99

Muntanya

Annapurna 2 Mariano L贸pez Gallego


Muntanya

Esquí 2 Albert Torras Sánchez Parc d’Ordesa, primera setmana de desembre. La neu començava a la plana del parc i no es podia anar més enllà del Bosque de las Hayas. Parque de Ordesa, primera semana de diciembre. La nieve comenzaba en la llanura del parque y no se podía ir más allá del Bosque de las Hayas.

Ordesa 2 Mónica Cunill Olivas Ordesa, des de la Cascada de la Cueva.

100


101

Muntanya

Hacia la Laguna Grande Mónica Riveiro González Realitzada poques hores després de l’albada, quan l’atmosfera ens regala un ambient net i fresc. Realizada pocas horas después de amanecer, cuando la atmósfera nos brindaba un ambiente límpio y fresco.


Muntanya

102

Luces de montaña II Juanjo Sierra Alcalá Alpinistes sobre una aresta en una glacera alpina. Alpinistas sobre una arista en un glaciar alpino

Luces de montaña Juanjo Sierra Alcalá Aresta del Midi a l’albada. Arista del Midi al amanecer.


103

Muntanya

Nanga Parbat Francisco Rosés Martínez La brillantor de la tenda de campanya es va aconseguir encenent una llanterna durant uns 5 minuts aproximadament. El brillo de la tienda de campaña se consiguió encendiendo una linterna durante unos 5 minutos aproximadamente.

Estrella polar Francisco Rosés Martínez En el centre de la imatge es pot veure l’estrella polar, fixa en el firmament, gràcies a que està en línea amb l’eix de rotació de la Terra. La resta d’estels descriuen un moviment circular al seu voltant, reflectint la rotació de la Terra. La il.luminació prové del reflex de la llum del Sol, per sota de l’horitzó a l’atmosfera. En el centro de la imagen se puede ver la estrella polar, fija en el firmamento gracias a que está alineada con el eje de rotación de la Tierra. El resto de estrellas describe un movimiento circular a su alrededor, reflejando la rotación de la Tierra. La iluminación proviene del reflejo de la luz del Sol, por debajo del horizonte en la atmósfera.


Muntanya

Endoia III Luis Fco. Llavori Romatet

Endoia I Luis Fco. Llavori Romatet

104


105

Muntanya

Endoia II Luis Fco. Llavori Romatet Finals d’octubre a Endoia, encara no havia sortit el sol i a l’horitzó, es començava a entreveure el seu color. Finales de octubre en Endoia, aun no había salido el sol y en el horizonte, se vislumbraba su color.


Muntanya

106

Grands mulets Josep Planiol SalvĂ


107

Muntanya

Otoño Asier Azarola Lizarralde Monte Irimo (Guipúscoa).


Muntanya

108

Lainoak Iñaki Urkiola Lizarralde

Atardecer en Los Galayos Mónica Riveiro González Baixant de la Mira (Gredos) ens va sorprendre la tarda a mig camí. La llum càlida banyava les agulles dels Galayos. Bajando de la Mira (Gredos)nos sorprendió el atardecer a mitad de camino. La luz cálida bañaba las agujas de los Galayos.


109

Muntanya

Cim llunyà Salvador Solergastó Moratalla Cim Illymani després de fer el cim del Hyana Potosi (Bolívia). Cima del Illymani después de llegar a la cima del Hyana Potosi (Bolivia)

Azul bajo las nubes Isabel Díez San Vicente


Muntanya

110

Ăšltimas luces sobre Estany Llong Isabel DĂ­ez San Vicente


111

Muntanya

Matterhorn Josep Carreras Viella Mont Cervino des de Zermatt. Monte Cervino desde Zermatt.


Muntanya

112

Peygeret I Benito Cantero Vàrem aparcar al Portalet, el dia era espectacular, amb boira a les valls i neu magnífica. Al collat on comença la zona més inclinada, la vista sobre el Midi és espectacular. Aparcamos en el Portalet, en un día espectacular, con niebla en los valles y nieve estupenda. En el collado donde empieza la zona más inclinada, la vista sobre el Midi es espectacular.


113

Muntanya

Peygeret II Benito Cantero

Pico Aneu Benito Cantero L’entorn era increïblement bonic, els núvols eren espectaculars, de manera que vaig demanar a l’Unai que es desviés del camí normal per prendre aquesta composició. El entorno era increíblemente bonito, las nubes eran espectaculares, así que le pedí a Unai que se desviara del camino normal para conseguir esta composición.


Muntanya

114

Luz de luna gaizka Bilbao


115

Muntanya

Un estanque en el cielo Raúl Esteban Lerma Un estany de muntanya al voltant del Pic du Midi d’Osseau. Parc National des Pyrénées. França. Estanque de montaña en los alrededores del Pic du Midi d’Osseau. Parc National des Pyrénées. Francia


Muntanya

Capra Ibex Eduardo Blanco Mendizábal Retrat d’una cabra montesa als Alps. Reserva Natural d’Aiguilles Rouges. Els Alps (França) Retrato de cabra montés en los Alpes. Reserva Natural de Aiguilles Rouges. Los Alpes (Francia)

Tres en Raya Asier Castro de la Fuente Parc Natural d’Aralar - Navarra Parque natural de Aralar - Navarra

116


117

Muntanya

Días de ventisca III Ángel aparisi del amo Un dia de mal temps al Pirineu, telecabina en desús a l’estació d’esquí de Formigal, Osca. Un dia de mal tiempo en el Pirineo, telecabina en desuso en la estación de esquí de Formigal, Huesca.


Muntanya

Primers raigs d’allau Joan Moreno ER (Pirineu francès)

Camí del Montblanc I Roser gruart Ruiz

118


119

Muntanya

Excursionista 1 M貌nica Cunill Olivas Ordesa, direcci贸 a la cascada de Cua de Cavall. Ordesa, hacia la cascada de Cola de Caballo.


Muntanya

Un sueño cumplido (Madrid) Enrique fernández Ferrá

Lainoak I Luis Llavori Romatet Presa a Endoia (Zestoa) Realizada en Endoia (Zestoa)

120


121

Muntanya

Els colors de la nit sara-Esther Calvo Tuca Alta, Vall de Llardaneta

Aeri Xavier pastrana Bitria Fotografia aèria. Fotografía aérea.


Muntanya

122

Seracs Isabel dĂ­ez san vicente


123

Muntanya

Luz de montaña Eduardo Blanco Mendizábal Surt el sol sobre una agulles als Alps francesos. Aparece el sol sobre unas agujas en los Alpes franceses.

Ascensión al Cotopaxi (2) Francisco Rosés Martínez


Muntanya

124

Somnis i malsons patagònics laura Piferrer Fernández El Cerro Torre al bell mig de la Patagònia, símbol de la dificultat màxima per a molts escaladors. El major mèrit d’aquesta imatge és poder observar-la lliure de núvols. El Cerro Torre en el centro de la Patagonia, símbolo de la dificultad máxima para muchos escaladores. El mayor mérito de esta imagen es poder observarla libre de nubes.

Treking Iosu Garai


125

Muntanya

Ib贸n de Plan Isabel d铆ez san vicente


Nat


atura

Relaci贸 de fotografies

Natura


Natura

Reineta DĂ­dac MĂŠndez Egea

128


129

Natura

Vellut Joan GarcĂ­a Moliner

Esclat Francesc Sureda Climent


Natura

130

Horbelak José Agustín Gurruchaga Les primeres glaçades creen boniques formes en les fulles caigudes. Las primeras heladas crean bonitas formas en las hojas caídas.


131

Natura

Pájaros José Manuel Maiquez Mijares

Ura Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga


Natura

132

Hojas III Joseba Mikel Grajales Fernรกndez


133

Natura

Capvespre Francesc Sureda Climent

GuardiĂ de la boira Jordi Draper Costa


Natura

Mar Negre Miquel Alba i Martí Gavines al Mar Negre, Rumania. Gaviotas en el Mar Negro, Rumanía

Paisaje desértico IV Rubén Vázquez Trujillo

134


135

Natura

Arrencant el vol Jaume Ros


Natura

136

Pez Payaso Vicente Peir贸 Asensio Sharm El Shaik (Egipte).


137

Natura

Pantalasa José A. Torres Tabanera Costa Oriental de Màlaga.

Matinal Isabel Garrido Pérez Panoràmica pujant al Pedraforca. Panorámica subiendo al Pedraforca.


Natura

Otoñal 2 Miguel Angel Tejeda Cuesta

Pagadi José Agustín Gurruchaga Quan la boira s’ensenyoreix de les muntanyes, les fagedes em fan sentir sensacions molt especials. Cuando la niebla se adueña de las montañas, los hayedos me hacen sentir sensaciones muy especiales.

138


139

Natura

Estanys de Sils (Girona) Narc铆s Muns贸 Prats

Mandarixa Benito Cantero Fageda situada entre Elgoibar i Azkoitia. Hayedo situado entre Elgoibar y Azkoitia.


Natura

Genciana Roser Gruart Ruiz Vall d’Incles (Andorra).

Punxes amb verd i groc PAco Membrives Jiménez Detall d’una pita molt comú als jardins i parcs. Detalle de una pita muy común en los jardines y parques.

140


141

Natura

Flors penjants Albert Torras Sánchez La poca llum i la falta de trípode em varen obligar a tirar amb un diafragma molt obert (f/4), el qual va donar aquesta sensació d’ingravidesa a les flors. La poca luz y la falta de trípode me obligaron a disparar con un diafragma muy abierto (f/4), el qual dio esta sensación de ingravidez a las flores.


Natura

Natura II PAco Membrives JimĂŠnez Fulla a contrallum. Hoja a contraluz.

Profunditat Marina Serrat Fuentes

142


143

Natura

Raya y pecio Vicente Peir贸 Asensio Halaveli Wreck (Maldives).

Payasito Vicente Peir贸 Asensio Ari (Maldives).


Natura

Lainoak Joseba Egibar

144


145

Natura

Fageda Eloi Figueras Trouwborst Fageda entre Urbia i el Santuari d’Arantzazu (Guipúscoa). Hayedo entre Urbia y el Santuario de Arantzazu (Guipuzkoa).

Castilla en rojo III Roberto García Saenz Camp de cereals, amb guaret de roselles, província de Salamanca, a finals de primavera. Campo cerealista, con barbecho de amapolas, provincia de Salamanca, a finales de primavera.


Natura

Luis Antonio Gil Pellín Falgueres al bosc de Muniellos, Astúries. Helechos en el bosque de Muniellos, Asturias.

Luis Antonio Gil Pellín Primavera als camps de Teruel. Pimavera en los campos de Teruel.

146


147

Natura

Bebiendo SebastiÁn Chinchilla Granero Xinxa sobre flor de card. Chinche sobre flor de cardo.

Teranyina d’aigua Xavier Xaubet Serra Aquesta teranyina estava situada a la reixa d’una finestra, en el seu interior havia una mosquitera de color verd. Esta telaraña estaba situada en la reja de una ventana, en su interior había una mosquitera de color verde.


Natura

148

Torcal José A. Torres Tabanera Torcal d’Antequera.


149

Natura

Torcal JosĂŠ Maria Bermejo Saenz


Natura

150

Contraluz 1 Sebastiテ] Chinchilla Granero Garceta caテァant. Garceta cazando.


151

Natura

Comen todos menos yo Juan JosĂŠ Nogueiras Lamas


Natura

152

La dansa del ventre Xavier Perea Obiols Condado del Jaruco (Lloret de Mar).

Ous Albert Torras SĂĄnchez Em va atraure la textura dels ous de granota, i la fulla em va servir per poder comparar mides, textures i colors. Me atrajo la textura de los huevos de rana, y la hoja me sirviĂł para poder comparar tamaĂąos, texturas y colores.


153

Natura

Trollfjörden Mónica Cunill Olivas La llum era tan natural i pura que els colors ja eren prou pol.laritzats a l’aigua. La luz era tan natural y pura que los colores ya eran suficientemente polarizados en el agua.


Natura

Paisaje con pĂĄjaros 5 JosĂŠ Manuel Maiquez Mijares

Volada Josep M. Toset Roig

154


155

Natura

Albufera Luis Antonio Gil Pellín Capvespre a l’Albufera de València. Atardecer en la Albufera de Valencia


Natura

Arco iris Kiko Arcas GarcĂ­a Manzaneda (Ourense).

Puput Antoni Campoy Altarriba

156


157

Natura

Punta Santa Anna PAco Membrives JimĂŠnez Punta de Santa Anna a Blanes a primera hora del matĂ­. Punta de Santa Ana de Blanes a primera hora de la maĂąana.

Sakoneta Luis Fco. Llavori Romatet Tarda amb boira marina a la costa entre Zumaia i Deba. Tarde con niebla marina en la costa entre Zumaia y Deba.


Natura

158

Arrainak Benito Cantero Realitzada en l’Aquàrium de Donostia, a baixa velocitat d’obturació. Realizada en el Aquarium de Donostia, a baja velocidad de obturación.

Lobos luchando Vicente Peiró Asensio Los Islotes (Baixa Califòrnia - Mèxic). Los Islotes (Baja California - Méjico)


159

Natura

Invierno Asier Azarola Lizarralde Realitzada a la Sierra de Urbasa (Navarra) Sacada en la Sierra de Urbasa (Navarra)


Natura

Romeo & Julieta JosĂŠ Maria Llavori Romatet Realitzada a Extremadura. Realizada en Extremadura.

Ocells Antoni Campoy Altarriba Noruega.

160


161

Natura

Vuelo nocturno Sebastian Chinchilla Granero Òliba arribant a l’agafador. Lechuza llegando al posadero.


Natura

162

Aurora Albert Torras Sánchez Nit inolvidable a Noruega i una de les experiències més colpidores com a fotògraf. Noche inoblidable en Noruega y una de las experiencias más emocionantes como fotógrafo.

Joan Moreno


163

Natura

Urbasa 2 Benito Cantero El meu paradís de tardor, una delícia de fageda, sobretot amb boira, com pres d’un conte de fades, qualsevol tardor d’aquestes, segur que em trobo algun gnom. Mi paraíso otoñal, una delicia de hayedo, sobre todo con niebla, como sacado de un cuento de hadas, cualquier otoño de estos, seguro que me encuentro algún gnomo.


Natura

Témpanos Enrique Fernández Ferrá Llac Grev, P.N. Torres del Paine, Chile

Duna Alberto Porres Viñes

164


165

Natura

Tierras de sal Enrique López-Tapia de Inés Diuen que les Salines d’Uyuni, és el llac salat més gran del món. Durant el dia és un gegantí mirall blanc el mateix reflex del qual és una llum cegadora. La fotografia està feta al capvespre, i per això ens vàrem quedar a dormir en un dels illots rocosos de l’interior de la salina, coberts de cactus gegants i curioses viscatxes. Dicen que el Salar de Uyuni, es el mayor lago salado del mundo. Durante el día es un gigantesco espejo blanco cuyo reflejo es una luz cegadora. La fotografía está hecha al atardecer, y para ello, nos quedamos a dormir en uno de los islotes rocosos del interior del salar, cubiertos de cactus gigantes y de curiosas vizcachas.


Natura

166

Alcaudón Alfonso RoldÁn Losada Parc Natural de Sierra de Hornachuelos. Parque Natural de Sierra de Hornachuelos.

Sense títol Jordi Bas Casas A l’anar i venir d’alimentar els pollets, papà i mamà oreneta passaven per aquesta finestra entre dues habitacions. La foto era evident i la temptació massa forta com per no intentar-ho. Al ir y volver de cebar a los pollitos papá y mamá golondrina pasaban por esa ventana entre dos habitaciones. La foto era evidente y la tentación demasiado fuerte cómo para no intentarlo.


167

Natura

Convivència Josep Carreras Viella Vall d’Ordesa.

Helechos Benito Cantero Tardor guipuscoana, en una sortida per fer fotos. Otoño guipuzcuano, en una salida de fotos.


Natura

Cascada Asier Azarola Lizarralde Sierra de Urbasa (Navarra).

Angel morritos Vicente Peiró Asensio Zanzíbar (Tanzània).

168


169

Natura

Albada Roser Gruart Ruiz Sortida de sol a la platja de Sa Boadella. Juliol 2004. Salida de sol en la playa de Sa Boadella. Julio 2004.


Natura

Islandia 1 José A. Torres Tabanera Plana Skeidarar, prop de Skogar (Islàndia). Llanura Skeidarar, cerca de Skogar (Islandia).

170

Caminante solitario Enrique López-Tapia de Inés Un antílop Orix camina al peu d’una de les majors dunes del desert del Namib, Namíbia. Un antílope Orix camina al pie de una de las mayores dunas del desierto del Namib, Namibia.


171

Natura

Cries Albert Torras Sánchez Aquestes cries anaven amunt i avall del nostre hotel fins que vaig descubrir la seva mare alimentant-les. Estas crías iban arriba y abajo de nuestro hotel hasta que descubrí a su madre alimentándolas.

Atrapando el otoño Asier Castro de la Fuente Després de veure el preciós mar de núvols, me’n vaig anar al port d’Udana. Estava bastant cobert com per fotografiar quan vaig arribar, però també cobert de teranyines; i aquesta concretament va atrapar una petita part de la tardor. Después de ver el precioso mar de nubes, me fui hacia el puerto de Udana. Estaba bastante cubierto como para fotografiar cuando llegué, pero también cubierto de telarañas; y ésta concretamente atrapó una pequeña parte del otoño.


Natura

172

Ganado en la sierra Rubén Vázquez Trujillo


173

Natura

Peneda-Gères Juan Miguel Alba Molina


Natura

Utah José A. Torres Tabanera “Delicate Arch”. Utah.

174


175

Natura

Muévalos José MarÍa Bermejo SÁenz


Natura

Emplomallada Antoni Campoy Altarriba Garreta (Berga).

176

Vida y muerte Carlos González Pérez Aranyes (Misumena sp.) mascle, petit i marró, i femella blanca alimentant-se d’una papallona (Pyronica bathseba). Arañas (Misumena sp.) macho, pequeño y marron y hembra blanca alimentandose de una mariposa (Pyronica bathseba)


177

Natura

El vuelo JosĂŠ Manuel Maiquez Mijares

Disputa familiar Jorge Ruiz del Olmo Al matĂ­, parets de Mondarruego (Ordesa), lloc on viuen uns quants trencalossos. Al amanecer, paredes de Mondarruego (Ordesa), lugar donde viven unos cuantos quebrantahuesos.


Natura

178

Àgora Antoni Campoy Altarriba Alòs d’Àneu.


179

Natura

Zintzilik Luis Fco. Llavori Romatet Arrua Erreka (Cestona).


Natura

180

Dematí Mónica Cunill Olivas Des de la finestra de casa, un matí a la sortida del sol. Desde la ventana de casa, una mañana a la salida del sol.

Colors de tardor Josep M. Abadia Palau Pujant per la Vall de Varradós, a la Vall d’Aran, cap al Saut deth Pish. El dia es va llevar plujós i amb boira. Subiendo por el Valle de Varradós, en el Valle de Aran, hacia el Saut deth Pish. Amaneció lluvioso y con niebla.


181

Natura

El Torcal Juan Miguel Alba Molina


Natura

182

Nocturna Carlos GonzĂĄlez PĂŠrez


183

Natura

Elegancia Kiko Arcas GarcĂ­a Marisma del Guadalquivir (Sevilla).


Natura

184

Ocell Albert Torras Sánchez

Gaviotas José F. Rodríguez Nieto Parella de gavines descansant entre les Armerías a les Rías Altas. Pareja de gaviotas descansando entre las Armerías en las Rias Altas.


185

Natura

Pregadéu Roser Gruart Ruiz Passejant pel jardí de casa. Paseando por el jardín de casa.

Miradas Asier Azarola Lizarralde Sierra de Aitzkorri (Guipúscoa).


Natura

186

Saut deth Pish Isabel Díez San Vicente Finals de primavera a l’Artiga de Varradós (Lleida); és el bell salt de Pish amb un mantell de flors als seus peus. Aquest dia va ser un regal després d’una setmana sense un sol núvol al cel. Finales de primavera en la Artiga de Varradós (Lleida); es el bello salto de Pish con un manto de flores a sus pies. Este día fue un regalo después de una semana sin una sola nube en el cielo.


187

Natura

Utah José A. Torres Tabanera

Cantabria José A. Torres Tabanera Costa Occidental de Cantàbria.


Natura

Mar de Plata (Almería) Enrique Fernández Ferrá

188


189

Natura

Luz de la ma単ana gaizka Bilbao


Natura

190

De cara Antoni Campoy Altarriba


191

Natura

Ós a la taiga finlandesa. Sumossalmi (Finlàndia) Jordi bas Casas Fotografia presa als boscos de la regió finlandesa de Sumossalmi des d’un hide permanent amb ossos encebats prèviament amb menjar perquè hi acudeixin. Fotografía tomada en los bosques de la región finlandesa de Sumossalmi desde un hide permanente con osos cebados previamente con comida para que acudan allí.

Vida i color Pau Guillaumes Rius


Natura

Tardor paco membrives Jiménez Tardor al Montseny. Otoño en el Montseny.

Colors de tardor Joan Moreno L’Alpujarra.

192


193

Natura

Rosada Paquita Gruart Ruiz


Natura

Colores (Torrejรณn de Ardoz) Enrique Fernรกndez Ferrรก

194


195

Natura

Siluetas al amanecer gaizka Bilbao


Natura

196

Dunas ramon mestres Miquel


197

Natura

Vuelo nocturno Sebastián Chinchilla Granero

Cabra montés Juan manuel Hernández López Presa a Gredos. Realizada en Gredos.


Natura

Pelea de flamencos Miguel A. pedrera Presa a la Camargue. Tomada en la Camargue.

Tibur贸n ballena Vicente Peir贸 Asensio

198


199

Natura

SimetrĂ­as de oro Isabel DĂ­ez San Vicente


Natura

200

Urbia benito Cantero Queia una forta nevada i cam铆 de la fonda, pensant en un brou calent, vaig fer aquesta composici贸. Nos estaba cayendo una nevada fuerte y camino de la fonda, pensando en un caldo caliente, hice esta composici贸n.


201

Natura

Pell Seca Josep M. Abadia i palau Detall d’una bassa d’aigua seca a les Bardenas. Detalle de charca de agua seca en las Bardenas.

Dunas Luis Leandro Serrano


DenĂşn


ncia

Relaci贸 de fotografies

Den煤ncia


Muntanya Den煤ncia

Inodoros Vicente Peir贸 Asensio Sharm El Sheik (Egipte).

Sense paraules III Francisco Catal谩 Aren贸s

204


205

Muntanya Denúncia

Redes Mortales Enrique López-Tapia de Inés Pingüí Magallanes atrapat en una xarxa de pescadors. Illa de Chiloé, Patagònia xilena. Pingüino Magallanes atrapado en una red de pescadores. Isla de Chiloé, Patagonia chilena.

Mogote Mariano López Gallego


Muntanya Denúncia

206

Contraste Vicente Peiró Asensio Galícia.

Delta 2 Emili Vilamala Benito Delta de l’Ebre, Punta del Fangar.


207

Muntanya DenĂşncia

Abandono II Juan Tejero GĂ“mez Embassament de Sau. Pantano de Sau.


Muntanya Den煤ncia

Comienzo de una destrucci贸n Asier Castro de la Fuente

208


209

Muntanya Denúncia

Sense títol Albina Tenorio Álvarez Portobelo, Panamà. Cria de mono aluata capturada per a venda il·legal. Portobelo, Panamá. Cría de mono aullador capturada para venta ilegal.


Muntanya DenĂşncia

210

Playas las de Levante, costas las de... Dakar Josep Delemus Batllosera Costes de Dakar.

Escaleras al cielo Luis Fco. Llavori Romatet Azpeitia (GuipĂşscoa).


211

Muntanya Denúncia

Vertidos atmosféricos Óscar Carrasco Royal


Muntanya DenĂşncia

212

Fragilidad JoaquĂ­n Albaladejo Velasco


213

Muntanya Denúncia

Víctimas colaterales José F. Rodríguez Nieto Mascarell mort a les xarxes, probablement mentres buscava aliment. Alcatraz muerto en las redes, probablemente mientras buscaba alimento.

Sense títol Joan Moret i Camps Restes d’un incendi a Lloret de Dalt, juny del 2005. Restos de un incendio a Lloret de Dalt, junio de 2005.


Muntanya Denúncia

Sense oxigen Ferran Arumí Tot i l’augment d’instal·lacions de depuradores d’aigües, encara hi ha abocaments incontrolats que provoquen imatges com aquesta. A pesar del aumento de instalaciones depuradoras de aguas, todavía existen los vertidos incontrolados que provocan imágenes como esta.

214


215

Muntanya DenĂşncia

Exterminio Asier Castro de la Fuente Gavarnie - Pirineu francès.

Kiratsa (Hedor) Iosu garai


Muntanya Denúncia

216

Cuba Albert Expòsit recasens

Riu lluminós Josep M. Abadia i Palau Vista de la química de Flix des de l’embassament a l’Ebre (Tarragona). Vista de la química de Flix desde el pantano en el Ebro (Tarragona).


217

Muntanya DenĂşncia

David i Goliat xavier Pastrana Bitria Delta de l’Ebre.


Espais natura comarques g


als de les gironines

Relaci贸 de fotografies

Espais naturals de les comarques gironines


Comarques Muntanya gironines Denúncia

Contrallum de matí Mónica Cunill Olivas Sortida de sol des de casa. Salida de sol desde casa.

Llac de Banyoles Rafael Díaz Fernández Contrallum del llac amb filtre blau. Contraluz del lago con filtro azul.

220


221

Muntanya gironines Den煤ncia Comarques

Desertitzaci贸 Josep Comellas Corral


Comarques Muntanya gironines Denúncia

Con buena compañía Juan Tejero GÓmez Terme de Maçanet de Cabrenys. Término de Maçanet de Cabrenys.

222


223

Muntanya gironines Denúncia Comarques

Massís de l’Albera Enric Guillén Solá

Riuet Pere Font Ruiz


Comarques gironines

224

Boira als desmais Pere Aurich Planas Primeres llums de l’albada amb boira a l’estany de Banyoles. Primeras luces de un amanecer con niebla en el lago de Banyoles


225

Comarques gironines

Amanece en el río Fluvià Miguel A. Pedrera Fotografiada als voltants de Sant Miquel de Fluvià (Girona). Fotografiada en las cercanías de Sant Miquel de Fluviá (Girona).

Aiguamolls de l’Empordà Marc Munill Bernardich L’últim raig de sol il·lumina el canyís als Aiguamolls de l’Empordà. El último rayo de sol ilumina el cañizal en los Aiguamolls de l’Empordà.


Comarques gironines

Temporal de llevant Jep FlaquĂŠ FerrĂşs

Les arrels de la fageda Jordi-Francesc Guillaumes

226


227

Comarques gironines

Llum a la fageda Pere Aurich Planas Després d’una tarda plujosa es va filtrar la llum a la Fageda d’en Jordà, a la Garrotxa. Después de una tarde lluviosa se filtró la luz en la Fageda d’en Jordà, en la Garrotxa.


relaci贸 de fotografies i dades t猫cniques


229

Muntanya

relació de fotografies i dades tècniques

relació de fotografies i dades tècniques - Muntanya

Ascenso al Baborte Antonio Martín Ávila Premi Social Muntanya 1997 Pàg. 46

Descans a la carena Jordi Llorens Pinilla Premi Social Muntanya 1999 Pàg. 50

Sombras Francisco José Pazos Pachon 1r Premi Muntanya 2000 Pàg. 53

Ventisca Benito Cantero 1r Premi Muntanya 1997 Pàg. 46

Hem fet el cim Ernest Pallas Vilella Premi Social Muntanya 1999 Pàg. 50

El cel és més aprop Àlex Bertran i Benejam Premi Social Muntanya 2000 Pàg. 53

Porters a la vall de Gokyo Jordi Gallego Caldas 2n Premi Muntanya 1997 Pàg. 47

Bona nit, Osorno Narcís Soler Valverde 3r Premi de Muntanya 1999 Pàg. 51

Aguja Roja Benito Cantero 3r Premi Muntanya 2000 Pàg. 54

Nit al Pic de Coma Ermada Jordi Francesc Guillaumes 3r Premi Muntanya 1997 Pàg. 48

En la cumbre Joseba Mikel Grajales Fernández 2n Premi Muntanya 1999 Pàg. 51

Amunt !! Marc Ruiz Anglada Premi Social Muntanya 2000 Pàg. 54

Biscante Mariano López Gallego 1r Premi Muntanya 1999 Negativo TRI X (400 ASA) Papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 49

Muntanya II Paco Membrives Jiménez 2n Premi Muntanya 2000 Pentax Z1P, obj. 28-105 mm, pel. Velvia Pàg. 52

Acherito José Agustín Gurruchaga Finalista Muntanya 2001 Pàg. 55


relació de fotografies i dades tècniques

Muntanya

230

Alphubel Benito Cantero Finalista Muntanya 2001 Diapocolor duplicada en B/N Teknikal Pan y papel baritado. Pàg. 55

Perfils 2 Jordi Segalés Coromines Finalista Muntanya 2001 Canon AE1 Program, Agfachrome 100 Pàg. 60

Lachenal Mariano López Gallego Finalista Natura 2001 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 63

Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga Trofeu MONTBARBAT 2001 Pàg. 56

Mirades al cim Miquel Alba i Martí Finalista Muntanya 2001 Obj. 28-85mm., película T-MAX 100. Pàg. 60

Ull de Ter Paco Membrives Jiménez Premi Social Muntanya 2001 Pentax Z1P, obj. 28-105 mm, pel. Velvia Pàg. 63

Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga Trofeu MONTBARBAT 2001 Pàg. 56

Rafael López Barrios Finalista Muntanya 2001 Pàg. 61

Turón Iñaki Urkiola Lizarralde Finalista Muntanya 2001 Nikon F-50, obj. 24-120 mm., pel. Velvia 50. Pàg. 64

Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga Trofeu MONTBARBAT 2001 Pàg. 57

Perfils 1 Jordi Segalés Coromines Finalista Muntanya 2001 Canon AE1 Program, Agfachrome 100 Pàg. 61

Rappel Marc Ruiz Anglada Premi Social Muntanya 2001 Pàg. 64

Reflejo en Aigualluts Benito Cantero 2n Premi Muntanya 2001 Pàg. 58

Neu de tardor Josep Carreras Viella Premi Social Natura 2001 Nikon F70, obj. 28-80mm. Pàg. 62

Camí del cim Josep Planiol Salvà 1r Premi Muntanya 2001 Pàg. 65

Acuarela I Raul García Rodríguez 3r Premi Muntanya 2001 Pàg. 59

Peru-Saroi Benito Cantero Finalista Natura 2001 Pàg. 62

Escaleta José Agustín Gurruchaga Trofeu MONTBARBAT 2002 Pàg. 66


231

Muntanya

relació de fotografies i dades tècniques

Sonia José Agustín Gurruchaga Trofeu MONTBARBAT 2002 Pàg. 66

Senda de las flores - Tontorrean Joseba Egibar Finalista Muntanya 2002 Pàg. 70

Lachenal II Mariano López Gallego Finalista Muntanya 2002 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4 Pàg. 74

En solitario José Agustín Gurruchaga Trofeu MONTBARBAT 2002 Pàg. 67

Cercant objectius 1 Valentí Morera Casanovas Finalista Muntanya 2002 Canon EOS 500 N, obj. 300 mm. Pàg. 70

Lachenal III Mariano López Gallego 4t Premi Muntanya 2002 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 74

Mar de nubes Asier Azarola Lizarralde Finalista Muntanya 2002 Nikon F70, Nikkor 24-120 mm., Pel. Velvia. Filtro calido KR3 + degr. neutro. Pàg. 68

Glacera II Mónica Cunill Olivas Premi Social Muntanya 2002 Càmara: Nikon F50. Obj. 35-80mm. Pel. Kodak Gold 100. Pàg. 71

Tre Cime di Lavaredo Enric Vernet Punyet Finalista Muntanya 2002 Pàg. 75

Brocken Josep Planiol Salvà 4t Premi Muntanya 2002 Pàg. 68

Muntanya 2 PAco Membrives Jiménez Premi Social Muntanya 2002 Pentax Z1P, obj. 28-105 mm. Pel. Velvia 50. Pàg. 71

Matinada al Midi d’Oseau Antoni Guasch Giner Finalista Muntanya 2002 Pàg. 75

Nit creixent al campament Xavier Perea Obiols Premi Social Muntanya 2002 Minolta X300s, Obj. 35-70 mm., pel. Sensia 100. Pàg. 69

Bajo las nubes Josu Pérez Hernández 1r Premi Muntanya 2002 Pàg. 72

Anapurna Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2003 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 76

Gran Blau Pere Hospital Junca 3r Premi Muntanya 2002 Pàg. 69

Peru Saroi Benito Cantero 2n Premi Muntanya 2002 Pàg. 73

Lachenal Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2003 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 76


relació de fotografies i dades tècniques

Muntanya

232

Biscante Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2003 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 77

Nuvolada Jordi Busquets i Nuell Finalista Muntanya 2003 Fujichrome Velvia Pàg. 80

Boires matinals Xavier Perea Obiols Premi Social Muntanya 2003 Nikon F-90 X, Obj. 28105mm., pel. Provia 100. Pàg. 84

Llum al Pedra Xavi Roca i Pedrola Finalista Muntanya 2003 Nikon F100, obj. Nikon 28105mm., Pel. Velvia. Pàg. 78

Cima 1 Juanjo Sierra Alcalá 5è Premi Muntanya 2003 Pàg. 81

Des del Mont Isabel Garrido Pérez Premi Social Muntanya 2003 Pàg. 84

Erupción Enrique López-Tapia de Inés 4t Premi Muntanya 2003 Nikon F100, Obj. 200 mm, pel. Ektachrome 100 VS. Pàg. 78

Las Blancas II Juan Brioso Mairal Finalista Muntanya 2003 Nikon F80, Obj. 28-80 mm., pel. Kodakchrome. Pàg. 82

Landmannalaugar Antonio Gallego López 2n Premi de Muntanya 2003 Nikon F80. Obj. 70-210 mm. pel. Fuji Velvia 50. Pàg. 85

Francisco Javier Lado Sánchez Finalista Muntanya 2003 Bronica ETRsi, Obj. PE 200 mm. pel. Fuji Velvia. Pàg. 79

Ventisca Pablo Quesada Vilá 1r Premi Muntanya 2003 Nikon F70 obj. 28-80 mm., pel. Velvia 50. Pàg. 82

Rio Cuervo 1 Evelio García Sepúlveda Finalista Muntanya 2003 Pàg. 85

Volcans 3 Mónica Cunill Olivas Premi Social Muntanya 2003 Nikon F50, Obj. 35-80 mm. Pàg. 79

Travesía en Urbia 1 José Agustín Gurruchaga Finalista Muntanya 2003 Pàg. 83

Lachenal Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2004 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 86

Cresta Josep Planiol Salvà Finalista Muntanya 2003 Pàg. 80

Panticosa Iñaki Urkiola Lizarralde 3r Premi Muntanya 2003 Nikon F-50, Obj. 24-120 mm., pel. Velvia 50. Pàg. 83

Lachenal 3 Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2004 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 86


233

Muntanya

relació de fotografies i dades tècniques

Lachenal 2 Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2004 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 87

Paisaje 2 Vicente Pérez Belda Finalista Muntanya 2004 Nikon F-90X, obj. 200mm, Pel. Velvia 50 Pàg. 90

Neila I José Venegas Flores Finalista Muntanya 2004 Nikon F-70,Obj. 24-70mm., pel. Ektachome 64 Pàg. 94

Asombrarse es la esencia de la vida Mónica Riveiro González Finalista Muntanya 2004 Pàg. 88

Les bosses Alex Martín Segarra Finalista Muntanya 2004 Pàg. 91

Montañas vestidas de seda Asier Castro de la Fuente 2n Premi Muntanya 2004 D100, Obj. 28-300 a 300mm, f/11-8sg compensación: +1.3EV Pàg. 95

Kilimanjaro Vicente Peiró Asensio Finalista Muntanya 2004 Nikon D-70 Obj. 18-70 mm. Pàg. 88

Sense títol Vicent Aris i Julia Finalista Muntanya 2004 B/N ZEIZ/IKON 6x 4,12. Pàg. 91

Atxarte Benito Cantero 4t Premi de Muntanya 2004 Pàg. 95

Midi Imanol Diaz de Garaio Esnaola Finalista Muntanya 2004 Nikon F70, obj. 135-400 mm. Pàg. 89

Cresta 2 Josep Planiol Salvà 1r Premi Muntanya 2004 Pàg. 92

Volcans... Nevats i dormint Xavier Perea Obiols Premi Social Muntanya 2004 Nikon F-90, Obj. 28-105mm., pel. Provia 100. Pàg. 96

Fluyendo en la inmensidad Antonio Limpo Becerra Finalista Muntanya 2004 Pentax P-30, obj. 28-80 mm., pel. Velvia 100. Pàg. 89

Travesía al Javalambre Tomás Martín Ruiz Finalista Muntanya 2004 Pàg. 93

Des de l’Aguille de Midi 1 Roser Gruart Ruiz Premi Social Muntanya 2004 Nikon F70, obj.300mm. Pel. Sensia Pàg. 96

Torres del Paine - Chile Sergio Jarque Vázquez Finalista Muntanya 2004 Nikon F-100, obj. 17-35, película Velvia 50. Pàg. 90

Nuptse Enrique López-Tapia de Inés 3r Premi Muntanya 2004 Nikon F100, Obj. 80-200 mm, pel. Ektachrome 100 VS Pàg. 94

Caminant cap al Montblanc-1 Josep Carreras Viella Premi Social Muntanya 2004 Nikon F60, Obj. 70-300 mm., Polaritzador Pàg. 97


relació de fotografies i dades tècniques

Muntanya

234

Convergencias 1 Juanjo Sierra Alcalá 5è Premi Muntanya 2004 Nikon F-801S, obj. 2040mm., pel. Velvia 100. Expos. 10 min. Pàg. 97

Hacia la Laguna Grande Mónica Riveiro González Finalista Muntanya 2005 Fuji S3 Pro, obj. Sigma 15-30, trípode Pàg. 101

Endoia I Luis Fco. Llavori Romatet 1r Premi Muntanya 2005 Nikon F5, Obj. 80-200 mm., pel. Velvia 50 y trípode. Pàg. 104

Annapurna 1 Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2005 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4 Pàg. 98

Luces de montaña II Juanjo Sierra Alcalá Finalista Muntanya 2005 Nikon F-90 X, obj. 70-180 mm., pel. Velvia 50. Pàg. 102

Endoia II Luis Fco. Llavori Romatet Finalista Muntanya 2005 Nikon F5, Obj. 80-200 mm., pel. Velvia 50, trípode i Polaritzador. Pàg. 105

Annapurna 3 Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2005 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4 Pàg. 98

Luces de montaña Juanjo Sierra Alcalá 3r Premi Muntanya 2005 Nikon F-90X, obj. Micro Nikkor 55 mm, pel. Velvia 50. Pàg. 102

Grands mulets Josep Planiol Salvà 4t Premi Muntanya 2005 Pàg. 106

Annapurna 2 Mariano López Gallego Trofeu MONTBARBAT 2005 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4 Pàg. 99

Nanga Parbat Francisco Rosés Martínez Finalista Muntanya 2005 Olympus Pentax LX . Obj. 2035 mm 1:4, pel. Fuji Sensia 100, Exp. 1,5 hs. a f/4. Pàg. 103

Otoño Asier Azarola Lizarralde Finalista Muntanya 2005 Nikon F70, Obj. 24-120 mm., Pel. KodaK VS. Pàg. 107

Esquí 2 Albert Torras Sánchez Premi Social Muntanya 2005 Nikon F50, Obj. 80-200 mm. Pàg. 100

Estrella polar Francisco Rosés Martínez 2n Premi Muntanya 2005 Olympus OM 2-N. Obj. 17 mm 1:3.5, Pel. Fuji Sensia 100, Exp. 1 hora a f/3,5 Pàg. 103

Lainoak Iñaki Urkiola Lizarralde Finalista Muntanya 2005 Nikon F-80, Obj. 24-120 mm., pel. Velvia 50. Pàg. 108

Ordesa 2 Mónica Cunill Olivas Premi Social Muntanya 2005 Nikon F50, 80-200 mm. Pàg. 100

Endoia III Luis Fco. Llavori Romatet Finalista Muntanya 2005 Nikon F5, Obj. 80-20 mm., pel. Velvia 50, trípode i Polaritzador. Pàg. 104

Atardecer en Los Galayos Mónica Riveiro González 5è Premi Muntanya 2005 Fuji Finepix S2pro, obj. sigma 15-30. Pàg. 108


235

Muntanya

relació de fotografies i dades tècniques

Cim llunyà Salvador Solergastó Moratalla Finalista Muntanya 2005 Pàg. 109

Pico Aneu Benito cantero Trofeu MONTBARBAT 2006 Canon 20D, obj. 17-85 USM Pàg. 113

Primers raigs d’allau Joan Moreno Premi Social Muntanya 2006 Nikon D50, obj. 18mm Pàg. 118

Azul bajo las nubes Isabel Díez San Vicente Finalista Muntanya 2005 Canon Eos 3, obj. Canon 100-400, pel. Velvia 50 . Pàg. 109

Luz de luna Gaizka Bilbao 1r Premi Muntanya 2006 Canon EOS 20D, obj. 1740 a 22mm, f/11, 10 seg, filtre degradat neutre-3, tres peus Pàg. 114

Camí del Montblanc I Roser Gruart Ruiz Premi Social Muntanya 2006 Nikon D70, obj. 70-300 mm Pel. Sensia Pàg. 118

Últimas luces sobre Estany Llong Isabel Díez San Vicente Finalista Muntanya 2005 Canon Eos 3, obj.Canon 24-70, pel. Velvia 50. Filtro degradado neutro Pàg. 110

Un estanque en el cielo Raúl esteban Lerma 2n Premi Muntanya 2006 Canon EOS 10D, obj. 1740, filtre degradado neutre -3, tres peus. Pàg. 115

Excursionista 1 Mònica Cunill Olivas Premi Social Muntanya 2006 Nikon D70, obj. 28-80 Pàg. 119

Matterhorn Josep Carreras Viella Premi Social Muntanya 2005 Nikon F70, Obj. 70300mm., Polaritzador Pàg. 111

Capra Ibex Eduardo Blanco Mendizábal 3r Premi Muntanya 2006 Canon 5D, obj. 100-400. Pàg. 116

Un sueño cumplido (Madrid) Enrique fernández Ferrá Finalista Muntanya 2006 Canon EOS 20D, obj. EFS 10-22 mm., filtre degradat neutre invers-3, tres peus. Pàg. 120

Paygeret I Benito cantero Trofeu MONTBARBAT 2006 Canon 20D, obj. 17-85 USM Pàg. 112

Tres en raya Asier Castro de la fuente 4t Premi Muntanya 2006 Nikon D100, obj. Tamron 28-300, polaritzador, tres peus. Pàg. 116

Lainoak I Lluís Llavori Romatet Finalista Muntanya 2006 Nikon F5, obj. Nikkor 80200, pel. Velvia 50 Pàg. 120

Paygeret II Benito cantero Trofeu MONTBARBAT 2006 Canon 20D, obj. 17-85 USM Pàg. 113

Días de ventisca III Ángel aparisi del amo 5è Premi Muntanya 2006 Konica-Minolta Dimage A-2 Pàg. 117

Els colors de la nit sara-esther calvo Finalista Muntanya 2006 Minolta X-300, pel. Velvia 100 Pàg. 121


relació de fotografies i dades tècniques

Muntanya

Aeri Xavier pastrana Bitria Finalista Muntanya 2006 Canon EOS 350D, obj. 17-40 L. Pàg. 121

Ascensión al Cotopaxi (2) Francisco Rosés martínez Finalista Muntanya 2006 Pàg. 123

Treking Iosu garai Finalista Muntanya 2006 Pàg. 124

Pàg. 00 Seracs Isabel Díez San Vicente Premi 2006 Dades tècniques Pàg. 122

Somnis i malsons patagònics Laura piferre fernández Finalista Muntanya 2006 Canon PowerShot G6, efecte BN Pàg. 124

Ibon de Plan isabel Díez San vicente Finalista Muntanya 2006 Pàg. 125

Luz de montaña Eduardo Blanco Mendizábal Finalista Muntanya 2006 Canon 5D, Obj. 100 mm. Pàg. 123

236


237

Natura

relació de fotografies i dades tècniques

relació de fotografies i dades tècniques - Natura

Reineta Dídac Méndez Egea 1r Premi Natura 1997 Pàg. 128

Ura Migel Anjel Otsoa de Alda Gurrutxaga 3r Premi de Natura 1999 Pàg. 131

Paisaje desértico IV Rubén Vázquez Trujillo 3r Premi de Natura 2000 Pàg. 134

Esclat Francesc Sureda Climent 3r Premi Natura 1997 Pàg. 129

Hojas III Joseba Mikel Grajales Fernández 1r Premi de Natura 1999 Pàg. 132

Arrencant el vol Jaume Ros 1r Premi Natura 2000 Pàg. 135

Vellut Joan García Moliner Premi Social Natura 1997 Nikon FM2. Obj. 28 mm Pàg. 129

Capvespre Francesc Sureda Climent Premi Social Natura 1999 Pàg. 133

Pez Payaso Vicente Peiró Asensio 1r Premi de Natura 2001 Nikon F-90 Obj. 105 macro Pàg. 136

Horbelak José Agustín Gurruchaga 2n Premi Natura 1997 Pàg. 130

Guardià de la boira Jordi Draper Costa Premi Social Natura 1999 Pàg. 133

Pantalasa José A. Torres Tabanera Finalista Natura 2001 Cámara Fuji 6x9 sobre APX25. Pàg. 137

Pájaros José Manuel Maiquez Mijares 2n Premi de Natura 1999 Nikon 801S. Obj. 35mm y 70-210mm. Doble exp. en ampliadora. Pel. TRI X Pàg. 131

Mar Negre Miquel Alba i Martí 2n Premi Natura 2000 Nikon 85 mm, pel. T-MAX100 Pàg. 134

Matinal Isabel Garrido Pérez Premi Social de Muntanya 2001 Pàg. 137


relació de fotografies i dades tècniques

Natura

238

Otoñal 2 Miguel Angel Tejeda Cuesta Finalista Natura 2002 Pàg. 138

Flors Penjants Albert Torras Sánchez Finalista Natura 2001 Bronica SQB, Obj 80mm. Pàg. 141

Fageda Eloi Figueras Trouwborst Finalista Natura 2002 Nikon F-70, obj. 28-105 mm., pel. Sensia. Pàg. 145

Pagadi José Agustín Gurruchaga 4t Premi de Natura 2002 Pàg. 138

Natura II PAco Membrives Jiménez Premi Social Natura 2000 Pentax Z1P, obj. 28-105 mm, pel. Velvia. Pàg. 142

Castilla en rojo III Roberto García Saenz Finalista Natura 2002 Olympus OM4, obj. 8-70 mm, diapos. Fujichrome 100ASA. Pàg. 145

Estanys de Sils (Girona) Narcís Munsó Prats Finalista Natura 2001 Pàg. 139

Profunditat Marina Serrat Fuentes Premi Social Natura 2000 Pàg. 142

Luis Antonio Gil Pellín Finalista Natura 2002 Nikon FM2, Obj. Micro Nikon 105mm, pel. velvia 50 y trípode. Pàg. 146

Mandarixa Benito Cantero 2n Premi Natura 2001 Pàg. 139

Raya y pecio Vicente Peiró Asensio 4t Premi Natura 2002 Nikon, Obj. 35 mm Pàg. 143

Luis Antonio Gil Pellín 3r Premi de Natura 2002 Nikon FM2, Obj. 200mm, fuji 400 y trípode. Pàg. 146

Genciana Roser Gruart Ruiz Premi Social Natura 2001 Nikon F70, obj. 35-80mm. pel. Sensia Pàg. 140

Payasito Vicente Peiró Asensio Finalista Natura 2002 Nikon F-90 Obj. 105 mm. macro Pàg. 143

Bebiendo Sebastian Chinchilla Granero Finalista Natura 2001 Nikon FM2 Obj. 90 mm. Anilllo de extensión. Pàg. 147

Punxes amb verd i groc PAco Membrives Jiménez Premi Social Natura 2001 Pentax Z1P, obj. 28-105 mm, pel. Velvia Pàg. 140

Lainoak Joseba Egibar Finalista Natura 2002 Pàg. 144

Teranyina d’aigua Xavier Xaubet Serra Nikon 60 mm, Obj. Macro, trípode 3r Premi de Natura 2001 Pàg. 147


239

Natura

relació de fotografies i dades tècniques

Torcal José A. Torres Tabanera Finalista Natura 2003 Olympys OM-4. Pel. Velvia Pàg. 148

Trollfjörden Mónica Cunill Olivas Premi Social Natura 2002. Nikon F50, 35-80mm. Pàg. 153

Punta Santa Anna PAco Membrives Jiménez Premi Social Natura 2003 Pentax Z1P, obj. 28-105 mm. Pel. Velvia 50. Pàg. 157

Torcal José Maria Bermejo Saenz 1r Premi de Natura 2002 Pàg. 149

Paisaje con pájaros 5 José Manuel Maiquez Mijares 1r Premi Natura 2003 Nikon 801S. Obj. 15 mm y 70-210 mm.. Doble exp. en ampliadora. Pel. infrarroja y TRI X. Pàg. 154

Sakoneta Luis Fco. Llavori Romatet 4t Premi Natura 2003 Digital Fuji Finepix Pàg. 157

Contraluz 1 Sebastian Chinchilla Granero 2n Premi de Natura 2002 Camara F-801S Obj. 500 mm.+ 1,4” Pàg. 150

Volada Josep M. Toset Roig Finalista Natura 2002 Pàg. 154

Arrainak Benito Cantero Finalista Natura 2003 Pàg. 158

Comen todos menos yo Juan José Nogueiras Lamas Finalista Natura 2002 Pàg. 151

Albufera Luis Antonio Gil Pellín Finalista Natura 2003 Nikon FM2, Obj. 200mm, pel. velvia 50 y trípode. Pàg. 155

Lobos luchando Vicente Peiró Asensio 5è Premi Natura 2003 Nikon F-90, obj. 35 mm Pàg. 158

La dansa del ventre Xavier Perea Obiols Premi Social Natura 2002 Nikon F-90X, micro Nik. AF-S 70-180, Flah Speedlight SB 29, pel. Provia 100. Pàg. 152

Arco iris Kiko Arcas García Finalista Natura 2003 Nikon F100, Obj. 300mm., tripode y hide. Pàg. 156

Invierno Asier Azarola Lizarralde 3r Premi de Natura 2003 Nikon F70, Obj. 24120mm., Pel. Kodak VS+ Polarizador. Pàg. 159

Ous Albert Torras Sánchez Premi Social Natura 2002 Nikon F50. Obj micro nikkor 60mm. F/32. Pàg. 152

Puput Antoni Campoy Altarriba Finalista Natura 2003 Nikon F100, Obj. 50-500 mm. f8, 1/60 Pàg. 156

Romeo & Julieta José Maria Llavori Romatet Finalista Natura 2003 Nikon F5, Obj. 500 mm, pel. Velvia 50 y trípode. Pàg. 160


relació de fotografies i dades tècniques

Natura

240

Ocells Antoni Campoy Altarriba Finalista Natura 2003 Nikon F100 + sigma 50500 f5,6 v1/125 Pàg. 160

Duna Alberto Porres Viñes Finalista Natura 2004 Pàg. 164

Cascada Asier Azarola Lizarralde Finalista Natura 2004 Nikon F70, Obj. 24120mm., Pel. KodaK VS + Polarizador. Pàg. 168

Vuelo nocturno Sebastian Chinchilla Granero Finalista Natura 2003 Nikon FM2 Obj. 90 mm Barrera de infrarrojos y 2 flashes. Pàg. 161

Tierras de sal Enrique López-Tapia de Inés Finalista Natura 2004 Nikon F90X, Obj. 20 mm, pel. Fuji Velvia 50 ASA y Trípode. Pàg. 165

Angel morritos Vicente Peiró Asensio Finalista Natura 2004 Nikon F-90 Obj. 24-50mm. Pàg. 168

Aurora Albert Torras Sánchez Premi Social Natura 2003 Nikon F50, 35-80mm. Pàg. 162

Alcaudón Alfonso Roldan Losada 5è Premi de Natura 2004 Nikon F-70, obj. 75210mm. Pel. Sensia. Pàg. 166

Albada Roser Gruart Ruiz Premi Social Natura 2004 Nikon F70, obj.300mm., Pel. Sensia Pàg. 169

Joan Moreno Premi Social Natura 2003 Pàg. 162

Sense títol Jordi Bas Casas 4t Premi Natura 2004 Cámara 6 x 4,5, con 5 flashes, barrera de IR casera. pel. Provia 100F (forzada a 200 iso). Pàg. 166

Islandia 1 José A. Torres Tabanera 1r Premi Natura 2004 Fuji 6X9, Pel. Provia. Pàg. 170

Urbasa 2 Benito Cantero 2n Premi Natura 2003 Pàg. 163

Convivència Josep Carreras Viella Premi Social Natura 2004 Nikon Coolpix 4300, posició macro Pàg. 167

Caminante solitario Enrique López-Tapia de Inés Finalista Natura 2004 Nikon F90X, tele 400 mm, pel. Sensia 100. Pàg. 170

Témpanos Enrique Fernández Ferrá Finalista Natura 2004 Canon EOS 33, obj. 75300mm., Pel. Velvia 50. Pàg. 164

Helechos Benito Cantero 2n Premi Natura 2004 Pàg. 168

Cries Albert Torras Sánchez Premi Social Natura 2004 Nikon F50, obj. 28-300 mm. Pàg. 171


241

Natura

relació de fotografies i dades tècniques

Atrapando el otoño Asier Castro de la Fuente 3r Premi Natura 2004 NIKON D100, Obj. 28-300 mm. a 135mm, f/6.3 1/160, iso a 640. Pàg. 171

Vida y muerte Carlos González Pérez Finalista Natura 2005 Obj. Tamron 90 mm Macro. Pàg. 176

Colors de tardor Josep M° Abadia Palau Finalista Natura 2005 Nikon D100, obj. 70-300 mm., f4-5,6. Pàg. 180

Ganado en la sierra Rubén Vázquez Trujillo Finalista Natura 2004 Pàg. 172

El vuelo José Manuel Maiquez Mijares Finalista Natura 2005 Nikon FM2, Obj. 17-35 mm., pel. Superia 100 ASA. Pàg. 177

El Torcal Juan Miguel Alba Molina 5è Premi de Natura 2005 Emulsión de plata con baño de selenio. Pàg. 181

Peneda-Gères Juan Miguel Alba Molina Finalista Natura 2004 Emulsión de plata con baño de selenio. Pàg. 173

Disputa familiar Jorge Ruiz del Olmo Finalista Natura 2005 Nikon D-100, Obj. 300 mm., f4, ISO 200, trípode, hide. Pàg. 177

Nocturna Carlos González Pérez 1r Premi Natura 2005 Doble Exposición. Luna con obj. 20-400mm. y mariposa con Obj. Macro 50mm. Pàg. 182

Utah José A. Torres Tabanera Finalista Natura 2004 Fuji 6x9 sobre APX 25 Pàg. 174

Agora Antoni Campoy Altarriba Finalista Natura 2005 Nikon F100, Obj. 105mm. macro, f2,8 1/400. Pàg. 178

Elegancia Kiko Arcas García 4t Premi Natura 2005 Nikon D-100, Obj. 120300mm., trípode y hide. Pàg. 183

Muevalos José Maria Bermejo Saenz Finalista Natura 2004 Pàg. 175

Zintzilik Luis Fco. Llavori Romatet Finalista Natura 2005 Nikon F3, Obj. 105 mm., aros de extensión, pel. Velvia 50 Pàg. 179

Ocell Albert Torras Sánchez Premi Social Natura 2005 Nikon F50, Obj. 80-200mm. Pàg. 184

Emplomallada Antoni Campoy Altarriba Finalista Natura 2005 Nikon F100, Obj. 50500mm., f8 1/125”. Pel. Fuji Velvia 50 i trípode. Pàg. 176

Dematí Mónica Cunill Olivas Premi Social Natura 2005 Nikon F50, Obj. 35-80 mm. Pàg. 180

Gaviotas José F. Rodríguez Nieto Finalista Natura 2005 Nikon D70, Obj. 80-200 mm. Teleconvertidor 2x. Pàg. 184


relació de fotografies i dades tècniques

Natura

242

Pregadeus Roser Gruart Ruiz Premi Social Natura 2005 Nikon D50, obj. 55-200 mm. Pàg. 185

Luz de la mañana gaizka Bilbao 2n Premi Natura 2006 Canon EOS 20D, obj. 1740 mm., f/11 y 1/30 seg., tres peus. Pàg. 189

Rosada Paquita Gruart Ruiz Premi Social Natura 2006 Pàg. 193

Miradas Asier Azarola Lizarralde Finalista Natura 2005 Nikon F70, Obj. 24-120 mm., pel. Velvia, Polarizador. Pàg. 185

De cara Antoni campoy Altarriba 3r Premi Natura 2006 Nikon F-100, obj. 24-70 mm., pel. velvia 503, flashes SB-24 Pàg. 190

Colores (Torrejón de Ardoz) Enrique fernández Ferrá Finalista Natura 2006 Canon EOS 20D, obj. EFS 10-22 mm., degradat neutre invers-3, tres peus. Pàg. 194

Saut deth Pish Isabel Díez San Vicente 3r Premi Natura 2005 Eos 3, Canon 24-70 f/2,8 L, Velvia 50 Pàg. 186

Ós a la taiga finlanesa. Sumossalmi (Finlàndia) Jordi Bas Casas 4t Premi Natura 2006 Reflex digital, Obj. 200-400 mm. F.4, V 1/10, Flash ajustat manualment. Pàg. 191

Siluetas al amanecer gaizka Bilbao Finalista Natura 2006 Canon EOS 20D, obj. 70200 mm., f/14, 1/500 seg., tres peus. Pàg. 195

Utah José A. Torres Tabanera Finalista Natura 2005 Cámara Olympus OM-4, pel. Velvia. Pàg. 187

Vida i color Pau Guillaumes Rius 5è Premi Natura 2006 Pàg. 191

Dunas ramon Mestres Miquel Finalista Natura 2006 Pàg. 196

Cantabria José A. Torres Tabanera 2n Premi de Natura 2005 Fuji 6x9 sobre APX 25. Pàg. 187

Tardor Paco membrives Premi Social Natura 2006 Sony A-100, obj 18-70 Pàg. 192

Vuelo nocturno Sebastián Chinchilla Granero Finalista Natura 2006 Nikon FM2, obj. 90 mm., barrera d’infrarrojos amb tres flaixos. Pàg. 197

Mar de plata (Almería) Enrique Fernández Ferrá 1r Premi Natura 2006 Canon EOS 20D, obj. EFS 10-22 mm., filtre degradat neutre invers-3, tres peus. Pàg. 188

Colors de tardor Joan Moreno Premi Social Natura 2006 Nikon D50, obj. 18 mm. Pàg. 192

Cabra montés Juan manuel Hernández López Finalista Natura 2006 Nikon D70s, obj. 18-30 mm Pàg. 197


243

Natura

relació de fotografies i dades tècniques

Pelea de flamencos Miguel A. pedrera Finalista Natura 2006 Nikon D100, obj. Zoom Nikkor 24-120 a 35mm, polaritzador i trípode. Pàg. 198

Simetrías de oro isabel Díez San vicente Finalista Natura 2006 Pàg. 199

Pell seca Josep M. Abadia i palau Finalista Natura 2006 Nikon D100, obj. Zoom Nikkor 24-120 a 24mm, i trípode. Pàg. 201

Tiburón ballena vicente Peiró asensio Finalista Natura 2006 Pàg. 198

Urbia Benito Cantero Finalista Natura 2006 Canon 20D, obj. 17-85 USM Pàg. 200

Dunas Luis leandro serrano Finalista Natura 2006 Pàg. 201


relació de fotografies i dades tècniques

Denúncia

244

relació de fotografies i dades tècniques - denúncia

Inodoros Vicente Peiró Asensio 1r Premi Denúncia 2003 Nikon, obj. 35 mm Pàg. 204

Delta 2 Emili Vilamala Benito Finalista Denúncia 2004 Olympus-OM1, obj. 28 mm, pel. Ilford HP.5 Pàg. 206

Escaleras al cielo Luis Fco. Llavori Romatet Finalista Denúncia 2005 Nikon F5, Obj. 35-70mm., pel. Velvia 50 y Polarizador. Pàg. 210

Sense paraules III Francisco Catalá Arenós 2n Premi Denúncia 2003 Pàg. 204

Abandono II Juan Tejero Gomez Finalista Denúncia 2004 Pàg. 207

Vertidos atmosféricos Oscar Carrasco Royal 3r Premi Denúncia 2005 Pàg. 211

Redes Mortales Enrique López-Tapia de Inés Finalista Denúncia 2003 Nikon F100, Obj. 200 mm, pel. Ektachrome 100 VS. Pàg. 205

Comienzo de una destruccion Asier Castro de la Fuente 3r Premi Denúncia 2004 Pàg. 208

Fragilidad Joaquín Albaladejo Velasco 2n Premi Denúncia 2005 Pàg. 212

Mogote Mariano López Gallego Finalista Denúncia 2003 Negativo TRI X (400 ASA) Positivado en papel AGFA BH 310 RC 4. Pàg. 205

Sense títol Albina Tenorio Alvarez 1r Premi Denúncia 2004 Nikon, obj. 28mm. Pàg. 209

Víctimas colaterales José F. Rodríguez Nieto 1r Premi Denúncia 2005 Nikon D70, Obj. 24mm. Pàg. 213

Contraste Vicente Peiró Asensio 2n Premi Denúncia 2004 Nikon F-90, obj. 180 mm Pàg. 206

Playas las de Levante, costas las de... Dakar Josep Delemus Batllosera Finalista Denúncia 2005 Pàg. 210

Sense títol Joan Moret i Camps Finalista Denúncia 2005 Pàg. 213


245

Denúncia

relació de fotografies i dades tècniques

Sense oxigen Ferran Arumí 2n Premi Denúncia 2006 Canon T-90, obj. 28 mm, pel. Ektachrome Pàg. 214

Kiratsa (Medor) Iosu Garai 3r Premi Denúncia 2006 Pàg. 215

Riu lluminós Josep M. Abadia i palau Finalista Denúncia 2006 Pàg. 216

Exterminio Asier castro de la fuente 1r Premi Denúncia 2006 Nikon D2X, obj. 80-400 mm. Pàg. 215

Cuba Albert expòsiT recasens Finalista Denúncia 2006 Pàg. 216

David i Goliat xavier pastrana Bitria Finalista Denúncia 2006 Canon EOS 350D, obj. 70-300 mm. Pàg. 216


relació de fotografies i dades tècniques

Comarques gironines

246

relació de fotografies i dades tècniques - comarques gironines

Contrallum de matí Mónica Cunill Olivas Finalista Comarques Gironines 2005 Nikon F50, Obj. 35-80 mm. Pàg. 220

Massis de l’Albera Enric Guillén Solá 1r Premi Comarques Gironines 2005 Pàg. 223

Aiguamolls de l’Empordà marc Cunill Bernardich 3r Premi E.N.Comarques Gironines 2006 Pàg. 225

Llac de Banyoles Rafael Díaz Fernández 2n Premi Comarques Gironines 2005 Pàg. 220

Riuet Pere Font Ruiz 3r Premi Comarques Gironines 2005 Pàg. 223

Temporal de llevant Jep Flaqué Ferrús Finalista E.N. Comarques Gironines 2006 Pàg. 226

Desertització Josep Comellas Corral Finalista Comarques Gironines 2005 Pàg. 221

Boira als desmais Pere aurich planas 1r Premi E.N.Comarques Gironines 2006 Canon EOS-20D, obj.1740 mm., pel. ISO 100, f.4, 3,2”, Pàg. 224

Les arrels de la fageda Jordi Francesc Guillaumes Finalista E.N. Comarques Gironines 2006 Pàg. 226

Con buena compañía Juan Tejero Gomez Finalista Comarques Gironines 2005 Pàg. 222

Amanece en el río Fluvià Miguel A. Pedrera 2n Premi E.N.Comarques Gironines 2006 Nikon D2X, obj. 28-70 mm, tres peus. Pàg. 225

Llum a la fageda Pere aurich Planas Finalista E.N. Comarques Gironines 2006 EOS-20D, obj.17-40 mm., pel. ISO100 Pàg. 227


Agraïments

A Narcís Munsó de l’Agrupació Fotogràfica de Blanes i a Josep Blanc del Centre Excursionista d’Olot per ajudar-nos a arrencar aquest concurs. A Julián Ariza (Julius) per saber convertir una idea en una escultura de veritable valor artístic. A Diego Pérez, Joan Morales, Antoni Santarén, Pilar Cols, Anton Fontdevila, Joan Comas, Lluís Maimí, Jordi Gascons, Oriol Alamany, Josep Trull, Ferran Latorre, Iñaki Relanzón, Ricardo Vila, Antoni Aragon, Josep Maria Corbella, Ton Abel, Jaume Escalé, Juan Carlos Muñoz, Tato Rosés, Tomàs Abella, Ernest Costa, José Benito Ruiz, Ton Coma i Jose Isidro Gordito per la difícil tasca i la seva dedicació a l’hora de seleccionar les obres guanyadores. A Tino Soriano i a Albert Masó per afegir-se al desenvolupament del concurs amb les seves enriquidores aportacions. A Mar Ramírez, Lizzy Gallo i Anna Oliver per la seva complicitat. A Oriol Muntané, Benito Cantero, Isabel Díez, Francesc Muntada, Jordi Bas i Juanjo Sierra per la seva visió positiva del certamen. A l’espai WEB de fotonatura.com i les revistes Naturaleza Salvaje a través de la fotografia i Desnivel per la seva tasca de difusió. A Aresta, Color Centre, Viatges Marítim, Fincas Lloret i la Caixa per ajudar-nos a començar. A Serveis Integrals, Aglomerats Girona, Caixa de Girona, Diputació de Girona, IRG Mediasegur, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava i Lloret Turisme per ser sempre al nostre costat. A FotoTrull, Foto Mas, Foto 4x4 i Foto Costa per les seves aportacions personals i professionals. A Àrea cúbica per dedicar-nos tan de temps i fer-nos enormes pancartes. Als restaurants el Trull i el Romaní per les seves aportacions gastronòmiques. A la llibreria Ulyssus pels seus comentaris literaris sempre interessants. A l’Hotel Samba per trobar sempre espai pels nostres jurats. A Kike Ballesteros i Hugo Rodríguez per fer més fàcil la feina de donar premis. A l’Ajuntament de Lloret de Mar i, més particularment, als regidors de Cultura dels darrers deu anys: Lucía Echegoyen, Jou Ramírez i, especialment, a Laura Bertran pel seu recolzament més enllà de les seves atribucions al càrrec. A la Marina, la Mercè, en Xavi Delòs i la seva dona, en Vadó i la Margarita pel seu suport i col· laboració permanent, perquè quan el volum de feina ho ha requerit han estat al nostre costat. A la Mònica i la Isa per la seva complicitat i paciència. I molt especialment a tota la familia Carreras-Gruart per permetre fer de casa seva, els nostre lloc de trobada, i a l’Enric Fontdeglòria per la seva enorme predisposició a col·laborar. A tots els participants. Aquests darrers deu anys hem conegut molta gent que ens ha ajudat i ens ha engrescat perquè aquest projecte tiri endavant. Sense ells no podríem tenir ara aquest llibre a les mans. Esperem que hagin entès que el Trofeu Montbarbat també és una mica d’ells. Gràcies a tots!


Mont Secció de Fotografia

Isabel Díez San Vicente

Ajuntament de

Lloret de Mar

Imatges de muntanya i natura

Centre Excursionista de Lloret de Mar

Mont

“Cientos de bellas y sorprendentes imágenes han deleitado a los visitantes en las exposiciones, y ahora este libro nos acerca a una buena muestra de ellas. El sueño continúa”.

Imatges de muntanya i natura

Foto Portada: Otoño. Asier Azarola Lizarralde

Mont, imatges de muntanya i natura  

Publicado en 2007, recoge las imágenes de los primeros 10 años del concurso MontPhoto, anteriormente denominado Montbarbat. Concurso de fot...

Advertisement