Page 1

Erasmus + project "WE MAKE OUR DREAMS COME TRUE ABOUT EDUCATION AND WORK IN EU COUNTRIES"

in the High School No. 1 in Barlinek From 01/09/2015, our school is implementing an international project in

cooperation with two foreign schools. Our partners in the project are: Trgovacka Skola, Zagreb, Croatia – which teaches young people aged between 16-19. It is a technical and vocational high school. The school educates students in two programs, for retailers and traders. The school also offers an adult program. The second partner is Vrilissia Second Lyceum, Athens, Greece, which is a public high school, high school, located in the northern part of Athens. The annual recruitment of the school is around 110-130 students who receive a general

education. Students of our schools thanks to the knowledge, experience acquired during the project implementation and through the International Program of Extracurricular Activities could plan their path of personal and professional development more consciously. For three years, once a month we have carried out thematic workshops on entrepreneurship and setting up a business. During these extracurricular activities, during which we recorded films, performed surveys among young people, studied rankings of educational directions and needs of labor markets, confronting them with the dreams and preferences of our students.

During the project implementation period, there were 4 organization-monitoring visits for teachers and 4 youth exchanges. In every exchange participated 12 to 18 students and 2 teachers from each partner school. During these meetings, we visited companies, universities, and also participated in numerous workshops related with education and the labor market in the host countries. Working in international groups, we presented our colleagues with the results of research on our own dreams, future fields of education and dreamed, interesting and wellpaid jobs or professions in our countries. The first students exchange took place in April 2016 in Zagreb, the second in

October 2016 in Athens, the third in May 2017 in Zagreb. Currently 15-20 April 2018, we are holding the last summary exchange in Barlinek.


The tripartite project is coming to an end. As part of the preparatory visit, the High School Complex hosted in February 2018 representatives of the teaching staff and management from schools in Zagreb and Athens. The meeting was aimed at planning the last student exchange planned in Barlinek in April this year. The work and discussions on the various elements of the exchange program were very intense. They are associated with the selection of families who will kindly receive and provide care for students from Athens and Zagreb, ensuring security and conducting interesting workshops on the subject of the project. On the last day of the visit, we invited our guests to visit Szczecin with a

short history of our lands, the Pomeranian Dukes' Castle and the National Museum in Szczecin. Our guests were delighted with Polish hospitality and cuisine, unfortunately we had to say goodbye and the guests were driven to the airport in Berlin. Just to give you a hint what we are going to experience in this exchange I will reveal that we planned the "Erasmus March" on 16/04/2018 (Monday), to which we kindly invite all residents from 10.30 am to 11.30 pm, as well as workshops in MĹ‚yn-Papiernia, and in the next days we are going to hold some study visits at universities

in

Torun

and

Szczecin

and

in

the

local

company

Barlinek

Investments. Polish specialties as part of dinners will be provided by the school canteen run by Kinga and Adam Land, and the April stay of students in Barlinek will end with a gala dinner for 80 people in the Pension Leśny Dom. With the satisfaction of fruitful cooperation, we are looking forward to the last exchange of students, which starts already this Sunday.


Projekt Erasmus+ na „Górce” czyli „SPEŁNIAMY MARZENIA O KSZTAŁCENIU I PRACY W KRAJACH UE” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku Od 01.09.2015 w naszej szkole realizowany jest międzynarodowy projekt we współpracy z dwiema zagranicznymi szkołami. Partnerami naszymi w ramach projektu są: Trgovacka Skola, Zagrzeb, Chorwacja - uczy się w niej młodzież w wieku 16-19. Jest to szkoła średnia technikalno-zawodowa. Szkoła kształci uczniów w dwóch programach, dla sprzedawców detalicznych i handlowców. Szkoła oferuje również program dla dorosłych. Drugim partnerem jest II Liceum Vrilissia, Ateny,Grecja, jest publiczną szkołą średnią, licealną, znajduje się w północnej części Aten. Roczny nabór szkoły to około 110-130 uczniów, którzy otrzymują wykształcenie ogólne. Uczniowie naszych szkół dzięki wiedzy, doświadczeniom nabytym podczas realizowania projektu oraz poprzez wdrożenie Międzynarodowego Programu Zajęć Pozalekcyjnych mogli bardziej świadomie zaplanować swoją ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego. Przez 3 lata raz w miesiącu realizowaliśmy warsztaty tematyczne z zakresu przedsiębiorczości i zakładania biznesu. Podczas tych zajęć pozalekcyjnych nagrywaliśmy filmy, wykonywaliśmy sondy wśród młodzieży, badaliśmy rankingi kierunków kształcenia i potrzeb rynków pracy, konfrontując je z marzeniami i preferencjami naszych uczniów. W okresie realizacji projektu odbyły się 4 wizyty organizacyjno-monitorujące dla nauczycieli oraz 4 wymiany młodzieży. W każdej wymianie uczniowskiej uczestniczy od 12 do 18 uczniów z każdej szkoły partnerskiej i po 2 nauczycieli. Podczas tych wizyt, odwiedzaliśmy firmy przedsiębiorstwa, uniwersytety, a także uczestniczyliśmy w licznych warsztatach związanych z edukacją i rynkiem pracy w krajach goszczących. Pracując w międzynarodowych grupach, prezentowaliśmy kolegom i koleżankom wyniki badań na temat naszych własnych marzeń, przyszłościowych dziedzin kształcenia w Polsce i wymarzonej, ciekawej i dobrze płatnej pracy / profesjach w naszym kraju. Pierwsza wymiana uczniów miała miejsce w kwietniu 2016 w Zagrzebiu, druga w październiku 2016 r. w Atenach, trzecia w maju 2017 r. w Zagrzebiu, a obecnie 1520.04.2018 trwa ostatnia wymiana podsumowująca w Barlinku. Trójstronny projekt po woli dobiega do końca. W ramach wizyty przygotowawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gościł u siebie przedstawicieli grona pedagogicznego oraz dyrekcję ze szkół z Zagrzebia i Aten. Spotkanie miało na celu zaplanowanie ostatniej wymiany uczniowskiej zaplanowanej w Barlinku w kwietniu br. Prace i dyskusje nad różnymi elementami programu wymiany były bardzo intensywne. Wiążą się z wyłonieniem rodzin, które życzliwie przyjmą i udzielą opieki uczniom z Aten i Zagrzebia, z zapewnieniem bezpieczeństwa i przeprowadzeniem ciekawych warsztatów w tematyce projektu. W ostatnim dniu wizyty, zaprosiliśmy naszych gości do zwiedzania Szczecina z krótką historią naszych


ziem, Zamku Książąt Pomorskich oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zachwyconych Polską gościnnością i kuchnią gości, pożegnaliśmy i odwieźliśmy na lotnisko w Berlinie. By uchylić Państwu rąbka tajemnicy zdradzę, że zaplanowane zostały miejski „Marsz Erasmusa”, na który zapraszamy mieszkańców dnia 16.04.2018 w godzinach 10.30-11.30, warsztaty w Młynie-Papierni, a w kolejnych dniach wizyty studyjne na uniwersytetach w Toruniu i Szczecinie i w firmie Barlinek Inwestycje. Polskie specjały w ramach obiadów, zapewni nam stołówka szkolna prowadzona przez Państwa Kingę i Adama Land, a kwietniowy pobyt uczniów w Barlinku zakończy uroczysta kolacja dla 80 osób w Pensjonacie Leśny Dom. Nie kryjąc zadowolenia z owocnej współpracy, czekamy na ostatnią wymianę uczniów, która rozpoczyna się już w tą niedzielę.

Erasus+ WE MAKE OUR DREAMS COME TRUE ABOUT EDUCATION AND WORK IN THE EU COUNTRIES" 15-20 April 2018  

Final Exchange of Erasmus+ projekt partner countries Poland-Croatia-Greece Partnes schools: 1. ZSP Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "...

Erasus+ WE MAKE OUR DREAMS COME TRUE ABOUT EDUCATION AND WORK IN THE EU COUNTRIES" 15-20 April 2018  

Final Exchange of Erasmus+ projekt partner countries Poland-Croatia-Greece Partnes schools: 1. ZSP Nr 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego "...

Advertisement