MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Page 1

22664503-2-43 Adószám: Főváros Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Közhasznúsági melléklet 2016

Budapest, 2017. Május 12.

Hambuch Gerda ügyvezető igazgató


-1A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A tárgyévben végzett tevékenységek bemutatását a 2. fejezet tartalmazza.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Tevékenység általában A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2010 évben jött létre, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján. Az alakulás célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa A Kft az 1997. évi CXL. törvény alapján, valamint a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott alapító okirat, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a Kft számvitel-politikája valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzítettek alapján végzi munkáját, gyakorolja jogait és kötelességeit. Az intézmény alapfeladata, a lokális közművelődési feladatok ellátása, kulturális események szolgáltatása. Munkáját nonprofit szervezetként végzi; üzleti tevékenységét felhasználva biztosítja szolgáltatásait, fejleszti azokat. A tulajdonos intézkedése révén a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2014. július 1- vel telephellyel bővült a Városmajor utca 44 szám alatti Barabás Villával.

- elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését; - nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását; - közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében; - támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, - részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában; - közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában; - megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket.

2016. évben a látogatók száma: 270.657 fő


-2Főtevékenység: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

Egyéb tevékenységi körök: 4762 Újság-, papír kiskereskedelem 4763 Zene-, videó felvétel kiskereskedelme 4764 Sportszer –kiskereskedelem 4765 Játék – kiskereskedelem 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5621 Rendezvények, étkeztetés 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 5914 5920 6820 7311 7729 8230 8299 8412 8551 8552 8559 9001 9002 9003 9102 9103 9319 9329 9499 9604 9609

Filmvetítés /közhasznú tev./ Hangfelvétel készítése, kiadása Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése Reklámügynöki tevékenység Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése Konferencia szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás /kivéve: társadalombiztosítás/ igazgatása Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb felnőttoktatás Előadó művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Fizikai közérzetet javító szolgáltatás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze:

A társaság közhasznú tevékenységi körei: 9004 Művészeti létesítmények működtetése 5914 8412 8551 8552 8559 9001 9002 9003 9102 9103 9319 9329 9499

Filmvetítés /közhasznú tev./ Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás Sport, szabadidős képzés Kulturális képzés M.n.s. egyéb felnőttoktatás Előadó művészet Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység Alkotóművészet Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Egyéb sporttevékenység M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység


-3A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységi körei 6820 9604

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A MOM Kulturális Központ a kultúra egészére nyitott, a kulturális tradíciókat fundamentumként értelmező, az alkotó újdonságoknak helyet adó, a kultúrát erőforrásként kezelő kulturális szervezet. A Hegyvidéki Önkormányzat nagyszabású /2009.október – 2011.május/ beruházásának köszönhetően, a XII. kerület egy modern, XXI. század technikai igényeit kiszolgáló, korszerű épületegyüttest hozott létre. A felújítást követően megszépültek, és akadálymentesen megközelíthetőek lettek a belső és külső terek, megújult a színháztermi eszközpark, nagyságrendekkel javult a színházterem akusztikája, a hang-és fénypark közel háromszorosára bővült, szabadtéri színpad került kialakításra, megújult a játszótér. Ezek az infrastrukturális adottságok nagyban hozzájárultak a lokális szinten túlmutató funkció-bővítés lehetőségéhez. A beruházást követően, az igény szerint vízszintbe hozható közel 600 m2-es egysíkú teremmé alakítható nézőtér bálok, vásárok, kiállítások, cégek extra igényeit is kiszolgáló rendezvény-helyszínné válhatott. A felújítást megelőzően hasonló volumenű rendezvények megvalósítására nem volt alkalmas az épület. Ilyenformán vált a MOM Kulturális Központ a hazai és nemzetközi kulturális produkciók helyszínévé, amelyek látogató összetétele messze túlmutat a kerület határain. A MOM Kulturális Központ nemcsak keresett koncerthelyszínné, hanem kedvelt találkozóhellyé is vált. A MOM Kulturális Központ minőségi szolgáltatást nyújtó, fővárosi szinten a kulturális ágazatban elismert és keresett színtérré vált.

2.2 Közhasznú tevékenység főbb eredményei Támogatás összege 264.177.878- Ft

Közhasznú tevékenység bevételei A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei: - Rendezvények, előadások bevétele

116.640.741 Ft

- Jegyértékesítési jutalék

6.105.672 Ft

- Ruhatári szolgáltatás

5.148.056 Ft

- Egyéb technikai szolgáltatással kapcsolatos bevétel

6.374.111 Ft

- Magyar Konyha szerződés szerinti térítése - Káreseményekkel kapcsolatos bevételek - Kerekítési különbözet - Elkülönített alapokból kapott támogatás (pályázatok)

47.291.820 Ft 442.985 Ft 14.156 Ft 34.284.023 Ft

- Felajánlott SZJA 1%-ból kapott támogatás

16.900 Ft

- Különféle egyéb bevételek

24.946Ft


-4-

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem értéke

Saját tőke

3.000

Összesen:

3.000

Felhasználás célja

4. Cél szerinti juttatások kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

0 0

Cél szerinti juttatás nem történt.(adott) Összesen:

0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF)

Előző év

Tárgyév

5.464 241 5.705

Munkabér Gépkocsi költségtérítés Összesen: (A1-A2)

6.967 227 7.194

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

522.791

636.016

45 221.318

17 264.178

301.428 522.791

371.821 636.016

109.319 452.539 0

160.178 531.720 0

0

0

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)


-5-

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése Igen Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

579.404 e Ft 0 0,22

Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X X X

0 0,85 0


-6-

8. Kiegészítő melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok részletes tartalma és bemutatása,egy-egy rendezvény látogatottsága a Társaság Titkárságán megtekinthető a „Szakmai beszámolóban”.

KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS PROGRAMOK KERÜLETI – KÖZPONTI –RENDEZVÉNYEK – ÁLLAMI ÜNNEPEK, EMLÉKNAPOK MÁRCIUS 15-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS OKTÓBER 23-I ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS DÍSZPOLGÁRAVATÓK EMLÉKTÁBLA ÉS SZOBOR AVATÁSOK HEGYVIDÉKI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP MAGYAR KULTÚRA NAPJA PROGRAMSOROZAT HEGYVIDÉKI NAPOK PROGRAMSOROZAT HEGYVIDÉKI EGÉSZSÉGNAP BUSZOS VÁROSNÉZÉSEK HEGYVIDÉKI ŐSZ UTAZÓ PLANETÁRIUM KARÁCSONYI ÉS ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGEK VÁROSHÁZA TÉR HÚSVÉTVÁRÓ ANYÁK NAPJA GYEREKNAP HEGYVIDÉKI SÖRFESZTIVÁL SZŐLŐ-ÜNNEP

KULTURÁLIS PROGRAMOK KONCERTEK - SZÍNHÁZTEREM ÉS KUPOLA TEREM OROSZ ZOLTÁN ÉS BARÁTAI QUIMBY VARÁZSZENE RÁCZ GERGŐ LEMEZBEMUTATÓ ESTJE CSEH TAMÁS TÖRTÉNELEMKÖNYVE PÉTERFY BORI & LOVE BAND -2B VÉGIGJÁTSZÓ KONCERT GÁJER BÁLINT-VALENTIN-NAPI NAGYKONCERT SZIRTES EDINA MÓKUS - KI VISZI ÁT SBB AMADINDA- HOT JAZZ BAND - HANGULATBAN MOMKULT JAZZTAVASZ DOBPERGÉS -AZ AMADINDA CSALÁDI HANGVERSENYSOROZATA BUDAPEST BÁR GITÁRTRIÓ | BABOS GYULA, LÁSZLÓ ATTILA, TÁTRAI TIBOR SINATRA EST KICSI A VILÁG - PANKASTIC LEMEZBEMUTATÓ KONCERT


-7BALÁZS ELEMÉR GROUP 15’ | ÖRÖK SZERELEM DJABE 20 SNÉTBERGER ZENEI TEHETSÉGKÖZPONT ZÁRÓ KONCERTJE JAZZ KARAVÁN CHARLIE NAGYKONCERT OMAR BASHIR PETRUSKA – KAPUNYITÓ LEMEZBEMUTATÓ BOB ÉS BOBÉK ORCHESTRA GET CLOSER JAZZ FEST MÁGA ZOLTÁN KONCERTJE ÉS A BUDAPESTI PRIMARIUS SZIMFONIKUS ZENEKAR CARAMELL – KÖZELEBB MELODIKA CSOPORT RAUL MIDÓN ÉS A BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA FLIPPER ÖCSI SZÜLETÉSNAPI EMLÉKKONCERT LUMEN CHRISTI GOSPEL KÓRUS RHODA SCOTT ÉS A MODERN ART ORCHESTRA NYÁRI ALIZ ÉS NYÁRI EDIT - SZÉP SZAVAK ARTURO SANDOVAL EMILY’S D+EVOLUTIO ESPERANZA SPALDING MÁGA ZOLTÁN ÉS SZTÁR VENDÉGEI USIQUE DE L’EUROPE FESTIVAL JAZZ FESZTIVÁL MÁGA JENNIFER BOLDOGSÁG, GYERE HAZA - VÁLOGATÁS CSERHÁTI ZSUZSA DALAIBÓL JAZZ ÉS IRODALOM NIKE WEST ROCK UP AND SING! POMÁZ WIND ORCHESTRA - STAR WARS FANTASY 5.1 - AZ ÉBREDŐ ERŐ VICTOR WOOTEN CSEMER BOGLÁRKA „BOGGIE” KONCERTJE GÁJER BÁLINT - LEMEZBEMUTATÓ KONCERT OLÁH GERGŐ - ROMA SOUL MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN - MASI-KONCERT CHAMELEON JAZZ BAND GITÁRTRIÓ BABOS GYULA - LÁSZLÓ ATTILA - TÁTRAI TIBOR -SZTÁRVENDÉG: OMAR BASHIR PATRICIA BARBER SEMMI KONFERENCIA – KISCSILLAG ELHALLGATOTT ZENEKAROK KLEZMER ÉS PESTI DALOK PÁL DÉNES – ÜNNEP - KONCERT FOOL MOON – 15 ÉV SZÁZ PERC SZÁZ EMBERÉRT-BEREGSZÁSZI OLGA JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE SZIRTES EDINA MÓKUS PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS CSALÁDJÁNAK, BARÁTAINAK KÖZÖS KONCERTJE GOLGOTA GOSPEL KÓRUS - „ELJÖTT KÖZÉNK CSERPES LAURA – LAURAKUSZTIK


-8UDVAROS DOROTTYA - MAJDNEM VALAKI TRIÁSZ BUDAPEST VOICE – ÚJÉVI NAGYKONCERT HOT JAZZ BAND – ELŐSZILVESZTERI KONCERT

KOMOLY ZENEI KONCERTEK SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA ÉS A SOLTI GYÖRGY ZENEKAR ÚJÉVI KONCERTJE ÜTŐS DALLAMOK - KÓSA GÁBOR VIBRAFON, MARIMBA, METALLOFON SZÓLÓESTJE KOREAI NEMZETI KÓRUS BANDA ÁDÁM ÉS AZ ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR - ARS SACRA FESZTIVÁL ÉVFORDULÓK NYOMÁBAN – SOLTI GYÖRGY ZENEKARA A PENTAGRAMMA NYOMÁBAN ANIMA MUSICAE KAMARAZENEKAR - A HEGEDŰ MESTEREI - KELEMEN BARNABÁS „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”

TÁNCPRODUKCIÓK NEMZETI TÁNCSZÍNHÁZ LAKATOS JÁNOS ELŐADÁS SOROZATA MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES ZENEKARA ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ MESTEREK ZURGÓ DIÓ ÉS ZURGÓ TÁNCHÁZ COINCIDANCE TÁNCEGYÜTTES – SZENTIVÁNÉJI ÁLOM MAFFIA SWING ’N’ ROLL

MOM KLASSZ KERT - ÉNEKLŐ KADÉTOK - SNÉTBERGER KÖZPONT IFJÚ TEHETSÉGEI - HEGYVIDÉKI SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA KONCERTJE - COLORADO HONOR BAND - HAMPSHIRE MEGYEI IFJÚSÁGI ZENEKAR - NAGY BRITANNIA NEMZETI IFJÚSÁGI HÁRFA EGYÜTTESE - ESSEX IFJÚSÁGI SZIMFÓNIKUS ZENEKAR MOM JAZZ KERT - TÓTH VIKTOR TERCET - VÖRÖS NIKI QUARTETT

SIRÁLY GITÁR – SIRÁLY SÉTÁNY - OTI ACOUSTIC - ALICE - KÖRNYEI MIKLÓS - KODACHROME DUÓ


-9FILMVETÍTÉSEK BORZONGÓ SÉTÁNY – SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS - PSYCHO - RAGYOGÁS - SZÖRNYECSKÉK - PARFÜM: EGY GYILKOS TÖRTÉNETE - INTERJÚ A VÁMPÍRRAL AZ ÉN FILMEM MOZIKERT – SZABADTÉRI FILMVETÍTÉS KELETI NYUGALOM – A MÁSODIK MARIGOLD HOTEL A NÉMAFILMES EGY GÉSA EMLÉKIRATAI LAST VEGAS A KIS HERCEG LEÁNY GYÖNGY FÜLBEVALÓVAL AZ ÖRDÖG PRÁDÁT VISEL VAD SZIGETKÖZ RÓMEÓ + JÚLIA ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A CSALÁDBÓL

GYEREK PROGRAMOK ESZTER-LÁNC SZÜLINAPI KONCERT GRYLLUS VILMOS - MASZKABÁL APNOÉ ZENEKAR -LEMEZBEMUTATÓ ELŐADÁS - BINDE BÁCSI BARÁTAI NÓTÁS MIKULÁS - GRYLLUS VILMOS CSALÁDI KONCERTJE HEGYVIDÉKI KARÁCSONYVÁRÓ -BAHORKA TÁRSULAT – TÉLI MESE KALÁKA EGYÜTTES | SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL ZENÉS MOM PIKNIK A ZONGORA GYEREKMOM DOMI BÁBSZÍNHÁZA BABAKONCERTEK

NYUGDÍJAS KOROSZTÁLYNAK SZÓLÓ RENDEZVÉNYEK NYUGDÍJAS FILMKLUB ÉS TEAHÁZ NYUGDÍJAS TORNA NOSZTALGIA TÁRSASTÁNC EGÉSZSÉGESEN A HEGYVIDÉKEN HANGUTAZÁS


-10EGYÉB RENDEZVÉNYEK SZABADPOLC LYUKASÓRA KLUB AZ ILLÚZIÓ MESTEREI EGÉSZSÉGESEN A HEGYVIDÉKEN „S BETÖLT A HÚSVÉT MINDEN REMÉNYT” KÖNYVBEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT ÖSSZMŰVÉSZETI EST KETTESBEN - KACZIÁNY ALADÁR FESTŐMŰVÉSZ ÉS SCHULTZ DÓRA NAPLÓJÁNAK BEMUTATÓJA IRGALMASSÁG ÉVE A HEGYVIDÉKEN - TEMATIKUS PROGRAMSOROZAT SHAOLIN KUNG FU HARCOS SZERZETESEINEK MÁGIKUS EREJE NYOLCAK ANTROPOSOPHIA-NAP LAÁROGÁSOK ÉS GALLANTÁSOK XXII. TABÁN EST NIA JAM ALOHA FESZTIVÁL | POLINÉZIA GYÖNGYSZEME – KULTURÁLIS RENDEZVÉNY ARS SACRA FESZTIVÁL - „SZENT ISTVÁN INTELMEI” KOREAI KULTURÁLIS FESZTIVÁL | A DANKOOK EGYETEM TÁNCKARÁNAK ELŐADÁSA VASKAKAS BÁBSZÍNHÁZ - VÍZ, VÍZ, TISZTA VÍZ ELŐADÁS - TEZIN WANGYAL RINPOCSE NŐCOMMENT! A HEGYVIDÉKI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIÁLLÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT MŰSOROS ESTJE AZ ERŐSZAKMENTES ÉLET NAPJA ÖNKÉNTESSÉG VILÁGNAPJA PRÓFÉTA A SAJÁT HAZÁJÁBAN? BILICSI DÍJ PAPP LÁSZLÓ EMLÉKÉRE NYÍL HELYETT TOLL” | ERDÉLYI HELIKON IRODALMI EST ZŰRÖS SZÍVÜGYEK DR. HEVESI KRISZTA ELŐADÁSA HANGUTAZÁS ÉS HANGFÜRDŐ ÓVÁRI ÁRPÁD ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS SOROZATA HITELEST


-11KIÁLLÍTÁSOK ÜNNEPBE.LÉPŐ - REICH KÁROLY LÉPCSŐHÁZ GALÉRIA, SIRÁLY SÉTÁNY NÁDAS LÁSZLÓ - „Advent” című kiállítása BARABÁS MIKLÓS - akvarelljeinek nemes másolatából készült kiállítás GYÜGYI ÖDÖN - „Felhőkarcok” c., Cziffra fesztiválhoz kapcsolódó kiállítása BARDI PAPP ZSUZSA - „Tavaszváró” c. kiállítása TÓTH PITYA ISTVÁN - Groteszk mesék c. kiállítása PÁPAI MÁRTA - Kavicsvilág kiállítása BENKÓCZY PÉTER – akvarell-kiállítása LITKEY GYÖRGY - festőművész - Belgiumban festett képeiből BARABÁS MIKLÓS - akvarelljeinek nemes másolatából készült kiállítás MÁRTON ÁRON --kiállítás és emlékhangverseny HEGYVIDÉKI ÖRMÉNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT- kiállítása

ÁLLANDÓ KLUBOK, TANFOLYAMOK TÁRSASJÁTÉKTALÁLKOZÓ ÓBUDA MOZGÁSMŰVÉSZETI ISKOLA ROCK & MAGIC NIA BABA-MAMA KLUB BABAMASSZÁZS ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ TÜCSÖKZENE - LABDÁS TÜCSÖK TORNA BESZÉLŐ BABAKEZEK FAKALINKA ÓVÓKA GRACE MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ HIP-HOP ÉS MODERNTÁNC TANFOLYAM TÜNDÉRTÁNC - GYEREKTÁNCTERÁPIA SZIVÁRVÁNY SHOWTÁNC MOM RÁDIÓKLUB CSILLAGSZEMŰ TÁNCOKTATÁS CSIPKEVERŐK BARÁTI KÖRE RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA


-12-

BARABÁS VILLA - telephely A Barabás Villa 2014. július1-től üzemel a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft telephelyeként. 2016-os évben az új intézmény ismertté tétele folytatódik.

Főbb kitűzött tevékenységei közművelődési feladatok ellátása kultúraközvetítés közösségi színtér megteremtése és fenntartása ingatlan üzemeltetése, rövid távú bérbeadása kulturális programok szervezése, lebonyolítása ingatlan üzemeltetése, rövid távú bérbeadása önkormányzati rendezvények lebonyolítása esküvők lebonyolítása

KULTURÁLIS PROGRAMOK RENDSZERES PROGRAMOK VILLA SÉTA TÁNC! MERIDIÁN TORNA TAI CHI KEREKÍTŐ FOGLALKOZÁS MAMINBABA MASZATOLÓ STÍLUSKIVONATOK VAD HORGOLÓK KLUBJA BORKLUB KERESZTÉNY ÉRTÉKMEGŐZŐ EGYESÜLET KONTACT BULIK EGÉSZSÉG EÉS CSALÁDVÉDŐ EGYESÜLET GYEREKPROGRAMOK VILLA BEREK KERETÉBEN MESEKUCKÓ FARSANGI LÁMPÁS KÉSZÍTÉS NAGY AKAROK LENNI ANYÁK NAPJA RUTKAI BORI KONCERT HÚSVÉTI KREATÍV SAROK KÖLYÖK KORZÓ ÜNNEPRE FEL CSIMOTA VARÁZSLATOS DOBOZA A FÁN LAKÓ GYERMEKEK KARÁCSONYI MŰHELY BÚGÓCSIGA ZENEDE – MIKULÁSVÁRÓ KARÁCSONY KONCERT


-13ZENEI PROGRAMOK JAZZ ÉS BOR –MYRTILL ÉS A SWINGUISTIQUE JAZZ ÉS BOR –TÓTH EVELIN TRIÓ HANG VILLA KONCERTEK HANGOK VARÁZSA CIRKUSZKA CANARRO SAJNARANA SZÁRNYAD ÁRNYÉKÁBAN – ARS SACRA ÚJ BOR ÚJ DAL – TÓTH EVELIN TRIÓM ADVENTI HANGVERSENY FILMVETÍTÉSEK KETTŐS LÁTÁS Szerelmesfilm Annie Hall Egy nap Szerelem második látásra Velem vagy nélküled 500 nap nyár Napos oldal Szeretni bolondulásig Egy makulátlan elme örök ragyogása A nő Szeress, ha mersz Holiday KIÁLLÍTÁSOK Judy Rogers: Kiállítás a bőröndből Pop-art – a Klebersberg Kuno Gimnázium 10. osztályos diákjaiból alakult K1.0 alkotócsoport kiállítása Talent Tour – a Bakelit Multi Art Center Alapítvány kiállítás MOME Fotó 1.0 | MOME Streetfotó – A Moholy Nagy Művészeti Egyetem Fotográfia Tanszék tanfolyamainak zárókiállítása Rékasi Attila: Arcok anyám kertjéből Gáspár Annamária: Girls just wanna have fun Budai Rajziskola: Képekkel kirakott utak M. Pálfy Lívia és a „fényfejek” Viggo Wallensköld: Hölgyek (a Finnagora intézet szervezésében) Endrődy Orsolya: Piros kenu, fehér bögre, kék alsógatyó MŰVÉSZETI VÁSÁROK -

Villa korzó – KORTÁRS zóna Karácsony a villában

ESKÜVŐK


-14-

8.2. Támogatási programok bemutatása Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától igényeltünk vissza nem térítendő támogatást pályázat útján, a HEGYVIDÉKI SOLTI GYÖRGY ZENEKARHANGVERSENYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA. A pályázat sikeres volt, a bevétel 2015-ben realizálódott. (pályázati azonosító 3033/04180) 2015-2016 Solti pályázatra befolyt összeg 500.000 Ft 2016. évi költségei: zongorahangolás 75.000 Ft előadói művészeti tevékenység 516.698 Ft zongora szállítás 38.100 Ft Hang- és fénytechnika 15.000 Ft A SOLTI pályázatot megismételtük, amely ismét sikeres volt. Vissza nem térítendő támogatás. Ennek a bevétele 2016-ban befolyt, pályázat elszámolása 2017-ben.történik. A befolyt támogatásból 350.000 Ft 2017.évre elhatárolásra került. (pályázati azonosító: 110133/04635) 2016-2017 Solti pályázatra befolyt összeg 2016. évi költségei: zongorahangolás előadói művészeti tevékenység zongora bérlés Pályázat nevezési díja

500.000 Ft 15.000 Ft 190.080 Ft 198.755 Ft 17.450 Ft

Pályázatot adtunk be Jazz Kert Koncertek megvalósítására. A pályázat sikeres volt. Vissza nem térítendő támogatás A pályázat elszámolása 2016-ban megtörtént. (pályázati azonosító: 202139/01961) 2016-ban Jazz Kert Koncertekre befolyt összeg 400.000 Ft 2016. évi költségek: Reklám és marketing költség 506.690 Ft előadói művészeti tevékenység 475.600 Ft Pályázatot adtunk be a CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL megvalósítására. A pályázat sikeres volt Vissza nem térítendő támogatást Cziffra György Művészeti Fesztivál és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapjuk. A bevétel egy része (pályázati azonosító 110193/00227) 750.000 Ft-ot 2015.12.21-én átutaltak. 2015-2015 Cziffra pályázatra befolyt összeg 2015-ben 750.000 Ft Ennek költsége 2016-ban jelentkezett. 1.143.000 Ft A CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL megvalósítására elnyert további vissza nem térítendő támogatás bevétele és költsége 2016-ban realizálódik (pályázati azonosító 110108/00933) A bevétel 2016.02.03-án 22.500.000 Ft jelentkezett, 2016.07.18-án pedig 2.500.000 Ft. A 2016-ban megjelent költségek Anyagköltség 755.081 Ft Zongora szállítás 65.619 Ft Bérleti díjak – zongora, egyéb 1.143.000 Ft Reklám és marketing költség 14.508.921 Ft Előadói művészeti tevékenység 4.948.752 Ft Egyéb szolgáltatások- posta, fotózás,zongora hangolás 1.561.585 Ft Jóléti és kulturális költségek 1.863.883 Ft


-15Pályázatot adtunk be a CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL megvalósítására. A pályázat sikeres volt Vissza nem térítendő támogatást Cziffra György Művészeti Fesztivál és a Nemzeti Kulturális Alaptól kapjuk. A bevétel egy része (pályázati azonosító 110107/00148) 9.000.000 Ft-ot 2016.12.21-én átutaltak. A befolyt támogatásból 265.977 Ft 2017.évre elhatárolásra került Teljes vissza nem térítendő támogatás 30.000.000 Ft. Amiből 21.000.000 Ft, 2017-ben realizálódik Pályázat költségei 2016-ban és 2017-ben jelentkezik. 2016-2017 Cziffra pályázatra befolyt összeg 9.000.000 Ft 2016. évi költségek: Anyagköltségek 466.555 Ft Zongora szállítás 65.320 Ft Bérleti díjak – zongora, egyéb 560.000 Ft Reklám, marketing honlap és internet költség 8.983.955 Ft Előadói művészeti tevékenység 460.580 Ft Egyéb szolgáltatások- posta, fotózás,zongora hangolás 118.615 Ft Pályázat nevezési díja 13.874 Ft Megbízási díjak 389.020 Ft Jóléti és kulturális költségek 384.196 Ft Járulékok, adók 94.533 Ft

A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

Köszönetnyilvánítás A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben segítséget nyújtott.


22664503-2-43 Adószám: Fővárosi Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Közhasznú) 1124 Budapest, Csörsz utca 18.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Budapest, 2017.Május 12.

Hambuch Gerda Ügyvezető igazgató P.h.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Közhasznú Adószám:

Oldal:

1

22664503-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.

Előző év

1.000 HUF 01. A. Befektetett eszközök (02-04. sorok) 02. I. Immateriális javak 03. II. Tárgyi eszközök 04. III.Befektetett pénzügyi eszközök 05. B. Forgóeszközök (06-09. sorok) 06. I. Készletek 07. II. Követelések 08. III.Értékpapírok 09. IV. Pénzeszközök 10. C. Aktív időbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor) 12. D. Saját tőke (13-19. sorok) 13. I. Jegyzett tőke 14. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 15. III.Tőketartalék 16. IV. Eredménytartalék 17. V. Lekötött tartalék 18. VI. Értékelési tartalék 19. VII.Adózott eredmény 20. E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek (22-24. sorok) 22. I. Hátrasorolt kötelezettségek 23. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 24. III.Rövid lejáratú kötelezettségek 25. G. Passzív időbeli elhatárolások 26. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)

Budapest, .2017.Május 12..

Tárgyév

34.251 5.928 28.323 0

38.069 6.955 31.114 0

138.396 3.559 82.062 0 52.775

140.793 73 88.707 0 52.013

2.955

5.550

175.602

184.412

3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 75.201 0 0 75.201 97.401

3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 87.738 0 0 87.738 93.674

175.602

184.412

Hambuch Gerda Ügyvezető igazgató P.H.


22664503-2-43 0Adószám: Fővárosi Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Közhasznú) 1124 Budapest, Csörsz utca 18.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

Budapest, 2017.Május 12.

Hambuch Gerda Ügyvezető igazgató P.h.


MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. - Közhasznú

Oldal:

2

22664503-2-43 Adószám: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016 december 31. Alaptevékenység Előző év Tárgyév

1.000 HUF I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Vállalkozási tevékenység Előző év Tárgyév

Összesen Előző év Tárgyév

172.350

181.561

126.077

155.494

298.427

337.055

0

0

0

0

0

0

Egyéb bevételek

224.218

298.961

0

0

224.218

298.961

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

332.618

358.697

70.252

103.640

402.870

462.337

V.

Személyi jellegű ráfordítások

109.319

160.178

0

656

109.319

160.834

VI.

Értékcsökkenési leírás

10.499

12.008

0

0

10.499

12.008

VII.

Egyéb ráfordítások

103

826

0

0

103

826

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

-55.971 146

-51.187 0

55.825 0

51.198 0

-146 146

11 0

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

11

0

0

0

11

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)

146

-11

0

0

146

-11

C

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

X.

Adófizetési kötelezettség

-55.825 0

-51.198 0

55.825 0

51.198 0

0 0

0 0

D.

ADÓZOTT EREDMÉNY

0

0

0

0

0

0

Budapest, .2017.Május 12..

Hambuch Gerda Ügyvezető igazgató P.H.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.