Page 1

Separatkloakering I mange ældre byområder er der fælleskloakering. De store regnskyl, som vi er vidne til i disse år, giver dog ofte kapacitetsproblemer i afløbssystemet. I fællessystemer kan dette resultere i oversvømmelse af både kældre og recipienter med fortyndet spildevand.

| Frede akering i Sæby Separatklo

Separering af regn- og spildevand, hvor vandet løber i adskilte systemer, kan afhjælpe disse problemer. MOE | Afløbsteknik besidder de nødvendige kompetencer til at yde rådgivning i forbindelse med separering af fællessystemer.

rikshavn Forsyning

Afhjælpning af problemer

Mange fordele

Separatkloakering kan forbedre funktionen af afløbssystemet. Separering af regn- og spildevand kan med fordel udføres i fælleskloakerede områder, hvor manglende kapacitet giver problemer med opstuvning i kældre eller oversvømmelse på terræn. Det kan ligeledes være fordelagtigt at udføre separering i forbindelse med en nødvendig renovering af et eksisterende fællessystem. Ved planlægningen af en separering kan indgå overvejelser om rekreativ anvendelse af regnvand og nedsivning af regnvand på matriklerne. Desuden kan systemet klimasikres ved at dimensionere det til fremtidens større regnskyl.

Ud over at give en bedre funktion af afløbssystemet, er separering også en gevinst for miljøet. Ved separatkloakering mindskes problemerne med udledning af spildevand til recipienter som følge af overløb fra systemet. Separering giver desuden økonomiske og driftsmæssige fordele for renseanlæg, da spildevandsmængderne samt variationen i dem er mindre ved et separatkloakeret system. Samlet set vil separering således give et afløbssystem med en bedre funktion, som er tilpasset fremtidens store regnskyl, samtidig med at belastningen af miljøet formindskes.

www.moe.dk


Kompetencer og referencer I MOE har vi et team med afløbsingeniører. Tilsammen har vi alle nødvendige kompetencer til at yde rådgivning om alle aspekter omkring separering.

I MOE tilbyder vi følgende ydelser omkring separatkloakering: • • • • • •

Skitseprojekt Dimensionering Udarbejdelse af udbudsmateriale Byggeledelse Myndighedskontakt Borgerinddragelse

Separatkloakering | Strandområdet ved Ishøj

Find mere information om separering af afløbssystemer samt vores andre ydelser og referencer på www.moe.dk

Udvalgte referencer: • • • • •

Strandområdet ved Ishøj, Ishøj Forsyning Sæby, Frederikshavn Forsyning Bispeparken, FSB Strøby Egede, Stevns Forsyning Dansborgskolen, Hvidovre Kommune

Kontakt Lene Bisballe Afdelingsleder Afløbsteknik København T: 2540 0222 E: lbi@moe.dk

Benny W. Jepsen Afdelingsleder Anlæg Aalborg T: 2540 0100 E: bje@moe.dk

Bjarke Rasmussen Afdelingsleder Anlæg Vordingborg T: 2528 1846 E: bjr@moe.dk

Gitte Marcussen Projektleder Afløbsteknik København T: 2540 0113 E: gim@moe.dk

www.moe.dk

MOE | Afløbsteknik | Separatkloakering  
MOE | Afløbsteknik | Separatkloakering