Page 1

 PROFIL 2016 BYGGERI | ENERGI & INDUSTRI | INFRASTRUKTUR

ÅRSRESULTAT Økonomiske hoved- og nøgletal for MOE Koncernen

MOE | BUILDINGDESIGN Nye værktøjer og banebrydende forskning der styrker MOE som arkitektens sparingspartner

BIM-STRATEGI Udviklingen i de digitale værktøjer frem mod 2020

s. 9

s. 16

s. 18


PROJEKTINFO MOE DOMICIL I SØBORG Kontordomicil med dagligvarebutik i stueetagen. DGNB Guld certificeret. Bygherre Pension Danmark Arkitekt schmidt hammer lassen


VELKOMMEN MOE er inde i en positiv udvikling med vækst i både omsætning og indtjening. Væksten kommer fra alle forretningsområder. Der er i 2015 udviklet en ny vision og strategi, der er rammesættende for koncernens udvikling frem mod år 2020. Vi har sat os ambitiøse mål. MOE vil udvikle sig til en stærk rådgiver i Norden. Vi ønsker vækst og udvikling i hele organisationen samtidig med, at vi fastholder den unikke kultur, som udgør DNA’et i MOE. Vores medarbejdere og deres faglighed er MOEs vigtigste ressource og forudsætningen for at drive rådgivende virksomhed. Tak til alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for jeres tillid, faglighed og engagement, der er drivkraften i udviklingen af MOE.

Christian Listov-Saabye Adm. direktør, CEO

Mikael Lyngsfeldt Direktør, COO


INDHOLD 6

16

28

RESULTATER

MOE

UDVIKLING OG FORSKNING

3 Velkommen

12 Vores historie

16 MOE | Building Design Ny forskning skal give bedre beslutninger i den tidlige designfase

6 Ledelsesberetning Fortsat udvikling og vækst

14 Vores DNA Vi er MOE

18 Building Smart Vi sætter Danmark på verdenskortet som førende BIM-nation

9 Hoved- og nøgletal

15 Studieturen - socialt og fagligt samvær Vi oplever verden sammen

10 Organisation

14

18

29


30

34

36

MARKEDET 20 Domicil- og kontorbyggeri "Et hus af teknikere til teknikere"

29 Miljørådgivningen styrkes Til lands og til vands

35 Broer En plads i solen, der binder byen sammen

22 Shoppingcentre i Norden Centerrådgivning i Skandinavien

30 Energi En fremtid med bæredygtige energikilder

36 Helhedsplaner Byudvikling med omtanke

24 Sundhedsbyggeri Helende arkitektur og ren luft på operationsstuen

32 Lokal kunde - stærkt samarbejde Industri fra inderst til yderst

38 MOE | Tetraplan Vi går nye veje inden for infrastruktur

26 Laboratorier Rammer for forskningen skal være foranderlige

33 12 hektar siliciumfabrik på Island Her starter produktionen af solceller

39 Cykeltrafik i udlandet Bedre forhold for cyklister i London

28 Formidling og idræt Med blik for fortidens og nutidens vikinger

34 Lufthavne Vi skaber nye forbindelser

33

35

38


Livsvitenskapsbygget | Norges største universitetsbyggeri | Statsbygg | Ratio Arktiekter og Cubo

Ledelsesberetning

FORTSAT UDVIKLING OG VÆKST

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Koncernen er inde i en positiv udvikling med vækst i både omsætning og indtjening. Væksten kommer fra alle forretningsområder, og den øgede indtjening fra generelt forbedrede forretningsprocesser og satsning på mere lønsomme områder. Årets nettoomsætning i den samlede koncern MOE udgør 454,6 mio. kr. mod 416,1 mio. kr. sidste år. Årets nettoomsætning i modervirksomheden MOE Danmark udgør 430,0 mio. kr. mod 397,6 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 19,5 mio. kr. mod 18,6 mio. kr. sidste år. Resultatet lever op til forventningerne og vurderes som tilfredsstillende. 6

RESULTATER

Udvikling i Forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur danner tilsammen de tre forretningsområder i MOE. Byggeriområdet står for godt halvdelen af omsætningen, Infrastruktur og Energi & Industri står hver for sig for halvdelen af resten. I Infrastruktur og Energi & Industri fokuseres der på vækst og nye muligheder for at udvikle rådgivningspaletten. Byggeri er præget af et skarpt fokus på at udbygge lønsomheden i projekterne og udvikle nye rådgivningsydelser. Inden for alle forretningsområder er der fokus på at udnytte muligheder for reduktion af projektomkostningerne. I 2015 blev trafikrådgiveren Tetraplan en del af MOE. Stærke kompetencer inden for strategisk trafik- og godsrådgivning samt modellering blev kombineret med MOEs trafikplanlægnings-

Medarbejderne udgør koncernens vidensressource og deres engagement er afgørende for udvikling af forretningen. Koncernen satser målrettet på at skabe et stærkt fagligt miljø med de bedste rammer for medarbejdernes faglige udvikling.


kompetencer under navnet MOE | Tetraplan. For at kunne reducere projektomkostningerne har MOE investeret i et ingeniørfirma i Asien og arbejder fortsat på at flytte flere projekteringsopgaver hertil for at imødekomme markedskrav og vækst. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Koncernen har stort fokus på fortsat udvikling af kompetencer, ydelser og processer. Det sker gennem efteruddannelse, joblæring, strategiske ansættelser og allokering af økonomiske midler til udvikling. MOE har igangsat et ErhvervsPhD-projekt, der skal bidrage til udviklingen af MOEs specialistviden. Projektet er endvidere en investering, der skal styrke konkurrenceevnen gennem tilførsel af ny viden og danne grobund for nye forretningsmuligheder.

Vidensressourcer Viden og evnen til at nyttiggøre viden til værdiskabende løsninger er essentiel for koncernen. Der arbejdes målbevidst med vidensdeling og kompetenceudvikling. Værktøjet MOE | Kompetencer og uddannelsesprogrammet MOE | Akademi er udviklet for at muliggøre dette. Medarbejderne udgør koncernens vidensressource og deres engagement er afgørende for udvikling af forretningen. Koncernen satser målrettet på at skabe et stærkt fagligt miljø med de bedste rammer for medarbejdernes faglige udvikling. Vision og strategi Der er i 2015 udviklet en ny vision for koncernens næste 5 år – Vision 2020. Visionen er blevet til i en proces med involvering af alle medarbejdere i MOE.

RESULTATER

7


Vision MOE vil udvikle sig til en stærk rådgiver i Norden. Den markante position i Danmark skal udbygges, og samtidig skal Norge, og på sigt Sverige, udvikles til samme styrke. Vækst og udvikling skal ske samtidig med, at vi udvikler vores kompetencer og fastholder den unikke, transparente og innovative arbejdskultur, som udgør DNA’et i MOE. MOE vil skabe langsigtet værdi og sætte aftryk på fremtidens samfund. Både når vi bygger ny infrastruktur, sikrer fremtidens energiforsyning, og løser en række af de klima- og miljømæssige udfordringer, verden står overfor. MOE vil være branchens bedste arbejdsplads. Medarbejderne og deres faglighed er MOEs vigtigste ressource og forudsætningen for at kunne drive rådgivende virksomhed. Faglig udvikling gennem spændende projekter og deltagelse i MOE | Akademi giver det faglige afsæt til udviklingen af forretningen. MOE har et bredt udbud af kultur – og sportsaktiviteter, og en årlig studietur til en europæisk storby, som alle medarbejdere inviteres til at deltage på. Forretningsområderne Vores rådgivning spænder over et bredt felt af kompetencer inden for forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur. Byggeri Vi skaber bygninger til mennesker, hvor komfort og indeklima er i højsædet. Vi arbejder sammen med landets førende arkitekter og gør kreative idéer til virkelighed ved ikonbyggerier som Den Sorte Diamant, Den Blå Planet og VMBjerget. Vi er på forkant med udviklingen inden for bæredygtige løsninger, og vi har licens til at foretage bæredygtighedsvurderinger med BREEAM og DGNB. Energi & Industri Verdens energibehov gør det nødvendigt at udnytte de forskellige energiressourcer optimalt. Der er tale om komplekse forhold, der både kræver ekspertise fra erfarne fagspecialister og en særlig evne til at se på tværs af discipliner og tænke i helhedsløsninger. Vi tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af industriel produktion, fra bygningerne til

8

RESULTATER

styring af maskinanlæg i produktionsvirksomheder. Vi rådgiver om nødvendige styringsændringer i forbindelse med energioptimering eller effektiviseringer af procesanlæg. Infrastruktur Nytænkning på transportområdet er højaktuelt, og MOE leverer ekspertisen til optimale løsninger inden for veje, broer, motorveje, parkering og flytrafik. Vi er samtidig blandt Danmarks førende inden for trafikplanlægning og -sikkerhed, og vi har i den forbindelse stor succes på cyklistområdet. På anlægssiden arbejder vi med alle former for jord- og ledningsarbejder, fjernvarme, geoteknik og miljørådgivning. Vi rådgiver ligeledes om spildevandshåndtering, og vi er med til at skabe innovativ klimatilpasning, hvor det overskydende regnvand genanvendes. Den multidisciplinære helhedsløsning Tværfaglighed er en vigtig del af vores DNA. Vi ved af erfaring, at alle nødvendige aspekter bør tages i betragtning for at skabe bedst mulig balance mellem bygherrens ønsker og projektets økonomi og bygbarhed. Vi tager derfor altid udgangspunkt i vores faglige bredde og sammensætter præcis den ekspertise, der matcher de specifikke behov ved det enkelte projekt. Forventning til 2016 Opgavebeholdningen er fornuftig, og det forventes at både omsætning og indtjening vil udvikle sig positivt i 2016. Ved årsskiftet blev det besluttet at miljørådgiveren Seacon bliver en del af MOE. Seacon er en anerkendt og meget respekteret rådgiver inden for større infrastrukturprojekter. Samarbejdet med Seacon ligger fint i tråd med strategien om at udvide og styrke high-end rådgivning. MOE vil i 2016 fortsætte med at effektivisere forretningssystemer, -processer og værktøjer. Uddannelsesprogrammet MOE | Akademi for medarbejdere og ledere vil ligeledes blive udbygget i 2016.

MOE vil skabe langsigtet værdi og sætte aftryk på fremtidens samfund. Både når vi bygger ny infrastruktur, sikrer fremtidens energiforsyning, og løser en række af de klima- og miljømæssige udfordringer, verden står overfor.


HOVED- OG NØGLETAL Resultat for MOE koncernen

2012 (t. DKR)

2013 (t. DKR)

2014 (t. DKR)

2015 (t. DKR)

345.686

404. 170

416.095

454.575

Resultat primær drift

15.994

17 .915

21.878

25.932

Resultat efter skat

13.520

15.930

18.581

19.535

Egenkapital

39.679

5 1.587

60.526

71.950

Overskudsgrad

4,6

4,4

5,3

5,7

Soliditet

19,5

24,4

26,7

27,0

Nettoomsætning

NETTOOMSÆTNING

OVERSKUDSGRAD

T DKK 500000

% 6,0

375000

4,5

250000

3,0

125000

1,5

0

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

SOLIDITET

0,0

600

21

450

14

300

7

150

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

GENNEMSNITLIGT ANTAL FULDTIDSANSATTE

% 28

0

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

0

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

RESULTATER

9


ORGANISATION Christian Listov-Saabye Adm. direktør, CEO E: cls@moe.dk T: +45 2540 0107

Mikael Lyngsfeldt Direktør, COO E: mly@moe.dk T: +45 2540 0197 OSLO

Janne Sidal Økonomichef, CFO E: jls@moe.dk T: +45 2540 0124

Morten Andersson IT & Udviklingschef, CIO E: man@moe.dk T: +45 2540 0046

Helle Dueholm Danekilde HR Ansvarlig E: hdd@moe.dk T: +45 2540 0101

Sune Wendelboe Direktør MOE Norge E: swe@moe-as.no T: +47 9073 1073

Alex Fraenkel Divisionschef København Byggeri & Design E: afr@moe.dk T: +45 2540 0011

Kim Schwartzlose Divisionschef København Infrastruktur E: ksc@moe.dk T: +45 2540 0111

Sten W. Christensen Divisionschef København Energi & Industri E: swc@moe.dk T: +45 2540 0029

Gunnar Vagn Andersen Divisionschef København Erhverv & Bolig E: gva@moe.dk T: +45 2540 0102

Klaus Jørgensen Divisionschef Vordingborg E: kjo@moe.dk T: +45 2528 1819

Kasper Munk Andersen Divisionschef Fredericia E: kan@moe.dk T: +45 2540 0233

AALBORG

AARHUS

KØBENHAVN FREDERICIA

VORDINGBORG

Ole L. Mikkelsen Divisionschef Aarhus E: olm@moe.dk T: +45 2540 0077

10

RESULTATER

Lars Kjeldgaard Divisionschef Aalborg E: lkj@moe.dk T: +45 2540 0030


BASISORGANISATION

Direktion

IT, udvikling & KSM

København

Aarhus

Vores organisation sikrer en optimal udnyttelse af de samlede ressourcer og kompetencer på tværs af forretningsområder og geografi.

Adm., HR, Økonomi & Kommunikation

Aalborg

Vordingborg

Fredericia

Norge

BYGGERI

Byggeri & Design Erhverv & Bolig

ENERGI & INDUSTRI

Energi & Industri Infrastruktur

INFRASTRUKTUR

PROJEKTORGANISATION

Kunde

KSM

Projektleder

Projektmedarbejdere

Projektansvarlig

MOE har en enkel og overskuelig projektorganisation, der sikrer en kort kommandovej og hurtig beslutningstagning. Den enkelte opgave løses af en projektleder i spidsen for et projektteam, der sammensættes til opgaven og består af medarbejdere fra de relevante afdelinger. Projektlederen er overordnet ansvarlig i forhold til kunden og refererer til den projektansvarlige.

RESULTATER

11


VORES HISTORIE I 1930 oprettede Civilingeniør A.J. Moe en ingeniørvirksomhed baseret på faglighed, skaberevne og tillid. I 1994 fusionerede A.J. Moe og O.H.Brødsgaard til Moe & Brødsgaard, en virksomhed med 80 medarbejdere. Virksomheden er sidenhen vokset gennem organisk vækst og opkøb. I 2013 skiftede virksomheden navn til MOE i forbindelse med hovedkontorets flytning til et nyt bæredygtigt domicil.

1999 Den Sorte Diamant indvies

I dag har virksomheden mere end 600 medarbejdere fordelt på seks kontorer i København, Aarhus, Aalborg, Fredericia, Vordingborg og Oslo. MOE A/S er et aktieselskab, der ejes af de ledende medarbejdere.

1980 Gladsaxe Hovedbibliotek med Bjørn Nørgaards karakteristiske udsmykninger indvies

1953 Frederiksberg Rådhus indvies

1969 Datidens største danske anlægsprojekt, Københavns Lufthavns landingsbane, påbegyndes

1944 6.000 beskyttelsesrum til i alt 300.000 borgere opføres landet over

1930 Firmaet stiftes da grundlæggeren A.J. Moe får til opgave at projektere en udvidelse af H.C. Ørstedsværket

12

MOE

1994 A.J. Moe fusionerer med O.H. Brødsgaard under det nye navn Moe & Brødsgaard


2014 MOE vinder stort norsk universitetsprojekt, Livsvitenskapsbygget

2015 MOE vinder, ny biomassefyret blok til Amagerværket, BIO4

2008 VM-Bjerget kåres til verdens bedste boligbyggeri

2010 MOE vinder Amager Bakke

2005 Rødovre Centrum udvides

2001 Ferring bygningen står færdig

2013 Den Blå Planet, Danmarks Akvarium indvies

2003 Opkøb af Associerede Ingeniører ApS

2012 2009 2004

Opkøb af Ole Mortensen A/S

2005 Opkøb af Sten Ejsing A/S og Larsen & Laursen a-s

Datterselskabet MOE Norge AS dannes samt opkøb af PolyPlan AS Opkøb af Bay & Elkjær

Opkøb af Skude & Jacobsen

2013 Opkøb af Lufthavnskonsulenterne

2015 Opkøb af Tetraplan

2016 Opkøb af Seacon

2011 Opkøb af PEG Electric

MOE

13


Vores DNA

VI ER MOE Det skal både være sjovt og udfordrende at arbejde hos os. I MOE har vi brug for engagerede og fagligt kompetente medarbejdere. Vi har derfor fokus på videreuddannelse, deltagelse i spændende projekter og en lang række personalegoder. Vi har en uformel omgangstone og sørger for gode sociale rammer med sports- og kulturtilbud, årlig ski- og studietur samt hyggelige fredagscaféer og festlige arrangementer.

14

MOE


Studieturen – socialt og fagligt samvær

VI OPLEVER VERDEN SAMMEN I år fejrer studieturen i MOE 10-års jubilæum. Første tur gik til Barcelona og i år går turen dertil igen. Katja Jungfalk Andersen er koncernkompetencechef for Arbejdsmiljø i MOE og har været med til at arrangere studieturen siden begyndelsen. Hvad er konceptet bag MOE studieturen?

”Vi kommer ud og ser, hvordan man arbejder inden for vores fag i andre lande, og ofte med en arkitektur og megakonstruktioner, vi ikke har herhjemme. Og så er der selvfølgelig det sociale!” Hvad synes du, er den største kvalitet ved studieturen?

”Det er, at man danner nye relationer. Man får lært nogle vidt forskellige mennesker at kende på kryds og tværs af vores mange afdelinger og geografier. På tre dage kan man få opbygget en kæmpe berøringsflade, og det er bestemt også en fordel i det daglige, når man har brug for hjælp eller sparring til en opgave. For mig et det lidt som at komme på lejrskole igen. På arbejdet er man sammen 8-16, men på studieturen er det 24/7. Det giver noget helt særligt.” I år går turen til Barcelona, hvad ser du særligt frem til?

”Det bliver spændende at se La Sagrada Familia igen, og hvor langt de er kommet med det gigantiske byggeri. Hele projektet er ret fascinerende, både konstruktionsmæssigt og fordi det er et byggeri, der har stået på i så mange år. Barcelona har også en fantastisk havnepromenade, som jeg også glæder mig meget til at gense.”


MOE | BuildingDesign

NY FORSKNING SKAL GIVE BEDRE BESLUTNINGER I DEN TIDLIGE DESIGNFASE En ny ErhvervsPhD skal styrke MOE i rollen som arkitektens foretrukne sparringspartner. Vi har udviklet et unikt simuleringsværktøj, der tydeligt viser mulighederne for at optimere i designet, så bygningen samtidig får det optimale indeklima og et minimalt energiforbrug. Er det muligt at kaste et blik på arkitektens første skitser og teste, hvor godt bygningsdesignet tager højde for energiforbrug, indeklima og bæredygtighed? Kan man allerede her afgøre hvilke optimeringer, der skal foretages for at nå målet? Den slags spørgsmål har PhD–studerende og ingeniør i MOE, Torben Østergård, sat sig for at undersøge i samarbejde med MOE, Aalborg Universitet og Innovationsfonden. Til det har man valgt et holistisk perspektiv. Hvis man f.eks. skal beregne bygningens energiforbrug og samtidig have øje for indeklimaet, må man nødvendigvis se på alt fra valg af facade og isolering til byggematerialer og rumstørrelser. Alle disse designparametre bliver hermed også variabler i en temmelig avanceret ligning. Det er netop evnen til at analysere hele dette komplekse samspil, der gør det nye simuleringsværktøj unikt.

”De uanede muligheder i de tidlige faser undersøges ved at foretage tusindvis af simuleringer, forud for møder med arkitekt, bygherre og entreprenør. Således kan vi i fælleskab udforske de mange løsninger og straks se konsekvenserne af forskellige designvalg. Hvis arkitekten vil øge glasarealet med 20 %, kan vi øjeblikkeligt se, hvordan det påvirker energiforbrug og termisk komfort. Vi kan illustrere forskellige veje til at nå et specifikt energiforbrug under hensynstagen til indeklimaet. Derved kan entreprenøren f.eks. vurdere, om det er billigst at forbedre glassets isoleringsevne eller i stedet installere et mere effektivt ventilationsanlæg.” udtaler Torben Østergård Det nye simuleringsværktøj giver et særdeles godt udgangspunkt for samarbejdet mellem arkitekt, ingeniør og bygherre, endda med hensyn til de mest prisvenlige løsninger.

PROJEKTINFO AARhus Udvikling af Aarhus Ø der omfatter 25.000 m2 boligbyggeri og et havnebassin. Bygherre Aarhus Kommune og Kilden & Mortensen Arkitekt BIG Landskabsarkitekt GEHL Architects

VÆRKTØJET I PRAKSIS Lejlighederne i det spektakulære V- formede boligkompleks, som BIG har tegnet til Aarhus Ø, har et naturligt stort lysindfald, med store vinduesarealer, der hylder den unikke udsigt. De store mængder dagslys er samtidig en væsentlig udfordring for indeklimaet, da rumtemperaturerne kan blive høje i sommermånederne. Det nye simuleringsværktøj kunne her pege på de typer af ruder, der kunne afhjælpe problemet og samtidig kortlægge præcis hvilke glasarealer, der kunne skabe balance mellem æstetiske hensyn og behovet for et behageligt indeklima. En følsomhedsanalyse, der ligeledes er en del af værktøjet, kunne herudover påpege, at udformningen af altanerne havde en langt større betydning end hidtil antaget. Dette blev værdifuld viden for både arkitekt og bygherre.


DIAGRAMINFO Vores metode hjælper til at forstå og håndtere de komplekse sammenhænge mellem designparametre og bygningens performance.

MOE | BuildingDesign ErhvervsPhD-projektet er et af flere elementer på det nye site "buildingdesign.moe.dk", der sætter fokus på MOEs ydelser inden for tidligt bygningsdesign. Foruden energiberegninger og indeklima er der også fokus på bæredygtighedscertificeringer og Life Cycle Analysis af byggematerialer i den tidlige designfase. Som koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima Steffen E. Maagaard formulerer det, er der en klar ambition med hele indsatsen:

”De mange krav til energiforbrug, indeklima og bæredygtighed kan ofte blive en mærkbar udfordring i de senere faser, når man ikke har haft perspektivet med fra start af. Vi går derfor målrettet efter at levere ny viden og værktøjer, der sikrer at man allerede i designfasen kan tage stilling til bygningens fremtidige performance. Vi viser og udvider det kreative spillerum for arkitekten, og vi giver bygherren et langt bedre beslutningsgrundlag i de tidlige faser”

"Vi viser og udvider det kreative spillerum for arkitekten, og vi giver bygherre et langt bedre beslutningsgrundlag i de tidlige faser"

SE MERE HER

buildingdesign.moe.dk

Steffen E. Maagaard Koncernkompetencechef Energidesign & Indeklima

UDVIKLING & FORSKNING

17


Building Smart

VI SÆTTER DANMARK PÅ VERDENSKORTET SOM FØRENDE BIM-NATION I 2015 vandt MOE en Tekla Global BIM Award for projekteringen af Københavns nye forbrændingsanlæg og skibakke, Amager Bakke. Den internationale pris viser, MOEs evne til at gøre BIM til en integreret del af projekterne og høste de markante fordele ved de digitale bygningsmodeller. Amager Bakke er på alle måder et spektakulært byggeri. Det 41.000 m2 store forbrændingsanlæg er nu ved at rejse sig i sine 85 meters højde. Det ses allerede tydeligt, hvordan Bjarke Ingels særegne arkitektur får en central plads i Københavns skyline. Den udfordrende arkitektur er samtidig en af årsagerne til, at byggeriet er uhyre komplekst og har stillet store krav til ingeniørarbejdet. I MOE blev der tidligt taget en beslutning om, at der var behov for at tænke innovativt. Der blev skruet gevaldigt op for ambitionerne for, hvor langt man kan komme med en helhjertet brug af BIM-værktøjer. Dette skulle vise sig at blive en kæmpe gevinst i forhold til at minimere fejl og udgifter, lette arbejdsprocesserne og imødekomme geometriske udfordringer. I december 2015 fik indsatsen ligeledes imponeret dommerkomitéen bag Tekla Global BIM Awards, der kårede MOE som vinder i kategorien Industrial Buildings.

”At det er et dansk firma, der vinder netop denne pris, er blot endnu et tegn på at Danmark har en fremtrædende rolle i BIM udviklingen, og som i meget høj grad bærer sit præg på den internationale scene. MOE har vist det store engagement og den strategiske planlægning, der skal til for at have succes med BIM.” Martin Birk, direktør for Tekla Danmark Flow i BIM-processen Ástridur E. Ásgeirsdóttir er koncernkompetencechef for BIM | Tekla i MOE og hermed en vigtig primus motor for at styrke brugen af BIM og BIM-processen både internt og eksternt. Ástridur ser mange styrker ved, at BIM-modeller benyttes helt fra designfasen til udførslen på byggepladsen:

18

UDVIKLING & FORSKNING

”Når modellerne bruges konsekvent, er det ikke kun et effektivt projekteringsværktøj. Det er samtidig en langt bedre kommunikationsplatform, end hvad vi hidtil har haft i byggeriet. Sammen har vi langt bedre muligheder for at visualisere både udfordringer og løsninger. Som branche er det derfor vigtigt, at vi indstiller os på mere transparens og samarbejde. Det er evnen til at skabe glidende overgange mellem byggeriets faser, hvor BIM-værktøjerne for alvor viser deres styrke.”

"Når modellerne bruges konsekvent, er det ikke kun et effektivt projekteringsværktøj. Det er samtidig en langt bedre kommunikationsplatform, end hvad vi hidtil har haft i byggeriet" Ástridur E. Ásgeirsdóttir Koncernkompetencechef BIM | Tekla

SE MERE HER

BIM-udvikling i MOE Ifølge koncernens Vision 2020, er der sat ekstra fokus på videreudvikling af interne uddannelsesforløb i BIM-værktøjer og etablering af innovationsnetværk på tværs af organisationen. De mange BIM-specialister i MOE er i øvrigt ofte at finde ved forskellige BIM-konferencer og -workshops, både som deltagere og som oplægsholdere.

”Der er en intens og spændende udvikling inden for BIM-værktøjer, og der gør vi alt, hvad vi kan for at være med i førerfeltet. Det handler om, at vi dygtiggør os og har den nyeste viden inden for de enkelte værktøjer. Men det handler ligeså meget om, at vi fokuserer på tværfaglighed, og hvordan værktøjerne bedst kombineres. Det er ikke applikationerne, der skal bestemme hvordan vi afleverer byggeriet. Det er byggeriet, der bestemmer, hvilke applikationer vi skal bruge.” slutter Ástridur E. Ásgeirsdóttir.

Se processen fra Tekla til den virkelige konstruktion af Amager Bakke.

"Det er evnen til at skabe glidende overgange mellem byggeriets faser, hvor BIM-værktøjerne for alvor viser deres styrke" Ástridur E. Ásgeirsdóttir Koncernkompetencechef BIM | Tekla


TAGELEMENTER KRÆVER ALTERNATIV TANKEGANG Ganske få af de betonelementer, der skal danne den dobbeltkrummede tagflade er ens. Denne geometriske udfordring blev løst ved at kombinere en række BIM-værktøjer. Beregningsprocessen blev automatiseret, så man kunne screene hele tagfladen, og få et udtræk over hvilke betonelementer, der skulle produceres. MOEs BIM-model blev udgangspunkt for leverandørens egen model, hvormed udveksling og informering af de komplekse dækelementer blev gjort mere effektivt og præcist.

"At det er et dansk firma, der vinder netop denne pris, er blot endnu et tegn på at Danmark har en fremtrædende rolle i BIM udviklingen" Martin Birk Direktør Tekla Danmark

Visualisering af overgang fra Tekla-model til de udførte stålkonstruktioner på Amager Bakke. Tekla blev tidligt i designfasen benyttet til princip detaljer i 3D, hvilket giver et bedre overblik over byggeriet og sikrer, at de beregnede principdetaljer også er bygbare. UDVIKLING & FORSKNING

19


Domicil- og kontorbyggeri

"ET HUS AF TEKNIKERE TIL TEKNIKERE" Det nye driftscenter til Forsyning Helsingør skal både signalere selskabets kerneydelser og ønsket om at være en del af den bæredygtige udvikling.

PROJEKTINFO HELSINGØR FORSYNING Bygherre Helsingør Forsyning A/S Arkitekt Christensen Co. og TREDJE NATUR

Forsyning Helsingør leverer fjernvarme, vand og el til borgerne i Helsingør og står ligeledes for spildevandsrensning og affaldshåndtering i kommunen. Selskabet har været placeret på en lang række adresser i Helsingør, men har besluttet at samle medarbejderne i et nyt tværfagligt domicil på ca. 5.000 m2. Foruden selve domicilet, der kaldes Kuben, omfatter byggeprojektet et garageanlæg til selskabets ca. 40 køretøjer, en lagerbygning samt en mindre demo- og udstillingsbygning. Synergi mellem bygninger Koncernkompetencechef for Bæredygtighed Peter Hesselholt, er projektleder på projektet, hvilket skyldes, at bæredygtighed er et vigtigt omdrejningspunkt i projektet.

20

MARKEDET

”Byggeriet skal opføres i bygningsklasse 2020, hvilket i sig selv er ambitiøst. Men fra start af har der også været et fælles ønske om at finde kreative og originale løsninger.” udtaler Peter Hesselholt. En af de idéer, der er opstået undervejs i projektet, er at udnytte den såkaldte overskudsvarme fra selskabets eget flisfyrede varmeværk, der ligger få hundrede meter væk. Ved afbrænding af våd træflis bliver der produceret 10-20 m3/h, 35 °C varmt kondensvand, som ikke kan udnyttes til varme i fjernvarmenettet. Forsyning Helsingør er ydermere forpligtet til at afkøle dette kondensvand til maksimalt 5 °C over udetemperatur inden det ledes til recipient. En måde at afhjælpe denne afkøling på er at udnytte overskudsvarmen som opvarmningskilde i driftscenteret.


RELATEREDE PROJEKTER Arkitekt: C.F. Møller | Foto: Julian Weyer

Nyt stort domicil for Aarhus Havn med fokus på bæredygtige løsninger og lave driftsomkostninger.

65.000 m² stort kontorbyggeri ved Kay Fiskers Plads i Ørestaden.

Pakhuset er et unikt erhvervsog boligbyggeri på Aarhus Havn.

Nyt globalt domicil for DSV med fokus på indeklima.

”Vi forsyner op til 50 % af domicilet med overskudsvarme, der ellers ville være et ressourcekrævende spildprodukt. Det bliver endda benyttet til at forvarme ventilation og til gulvvarme i garageanlægget.” udtaler Peter Hesselholt og påpeger, at det sammenlagt med andre initiativer såsom solceller betyder, at husets energiforbrug ligger langt under normalen.

Den tredje dimension

Klimasikring

”Der er synlige installationer i hele huset, og det stiller jo nogle krav til projekteringen, da det skal lægges ekstra pænt. For så snart du kigger op i loftet kan du se alle ventilationskanaler og alle varmerør. Det giver et meget råt og rustikt udtryk, hvor teknikken er i fokus. Det er også noget, vi ingeniører godt kan lide. Det her er på rigtig mange måder et hus af teknikere til teknikere.” slutter Peter Hesselholt.

Blandt de bæredygtige tiltag, findes en række effektive metoder til helt at afkoble regnvandet fra kloakken og gøre det til en ressource. Alt regnvand, der falder på grunden, ledes til nedsivningsanlæg i form af små søer, som benyttes landskabeligt. Imens ledes alt vand, der falder på taget, til tanke, hvorfra det kan benyttes til toiletskyl og bilvask. Her kan der spares adskillige liter rent vand, ikke mindst når det gælder rengøring af en af selskabets slamsugere.

En af Forsyning Helsingørs visioner med både domicilet, driftsgården og det tilstødende varmeværk er, at hele området skal indrettes, så det kan benyttes til undervisning af skoleklasser. Ønsket om at formidle viden om energifremstilling og -forsyning ses derfor også afspejlet i de arkitektoniske valg i domicilet.

Kontorbyggeriet INNOVEST skal fremstå som et lokalt fyrtårn inden for integreret energidesign, bæredygtighed og arbejdsmiljø.

MARKEDET

21


Shoppingcentre i Norden

CENTERRÅDGIVNING I SKANDINAVIEN MOE har erfaringer fra mere end 700.000 m2 dansk centerbyggeri og har med Mall of Scandinavia også gjort sin entré på det svenske retail–marked.

NORDENS STØRSTE SHOPPINGCENTER I november 2015 blev Mall of Scandinavia indviet i Stockholm, og med et samlet areal på ca. 300.000 m2 er der lagt op til den ultimative shoppingoplevelse. Mall of Scandinavia er idéelt beliggende i bydelen Solna tæt på det centrale Stockholm. Bygherren er Europas største børsnoterede erhvervsejendomsselskab, UnibailRodamco, og MOE har som bygherrerådgiver for selskabet stået for byggeledelse, logistikplanlægning og styring af lejemålsindretninger. Med mere end 224 forskellige butikker og fritidstilbud, har der været tale om en kompleks opgave med koordinering mellem mange parter. Bygherre Unibail-Rodamco Arkitekt Wingårdh Arkitektkontor

22

MARKEDET


RØDOVRE CENTRUM UDVIDES PÅ NY Siden 2002 har MOE været tilknyttet som fast rådgiver på Rødovre Centrum, og er derfor også med når centeret nu udvides med 30.000 m². Udvidelsen omfatter en forlængelse af centergaden ”Kolonaden” samt en ny tværgade til ”Galleriet” i stueplan, med ca. 20 butikker og en ny stor dagligvarebutik på 3.700 m2. Der etableres herudover 2 parkeringskældre og tagparkering. Bygherre Rødovre Centrum Arkitekt Årstiderne Arkitekter

DA ILLUM FIK NY FACADE Inden for centerrådgivning er renovering og ombygning vigtige kompetencer. Der stilles konstant nye krav til de fysiske rammer når kundetilstrømningen øges, nye butikskoncepter udvikles og forbrugeradfærden ændrer sig. Besøgende i Københavns centrum har sikkert lagt mærke til ombygningen af ILLUM. MOE har været med til at etablere de nye facader og indgangspartier. Vi har ligeledes rådgivet ved totalrenoveringen af hjørnebygningen mod Storkespringvandet der skal forberede den gamle bygning til ny topmoderne butiksindretning. Alt er foretaget med mindst mulig gene af centerets øvrige drift. Bygherre La Rinasscente Arkitekt Vilhelm Lauritzen Arkitekter MARKEDET

23


Sundhedsbyggeri

HELENDE ARKITEKTUR OG REN LUFT PÅ OPERATIONSSTUEN

I Slagelse har MOE været med til at opføre et bemærkelsesværdigt psykiatrisygehus. I samme by skal vi nu i gang med en ny udvidelse af et somatisk hospital. H.K.H. Kronprinsesse Mary er officiel protektor for landsforeningen SIND og var derfor inviteret til at klippe den røde snor, da det nye psykiatriske hospital i Slagelse blev indviet. Udover at være det største danske psykiatribyggeri i nyere tid, udmærker bygningen sig ved at begrebet "helende arkitektur" er den dominerende grundidé. Forskning bekræfter, at de fysiske omgivelser øver afgørende indflydelse på krop, psyke og velvære, og det er der taget højde for ved alle aspekter af det nye byggeri. Mens der på psykiatrisygehuset har været fokus på æstetikken og indretningen, er vi på de somatiske hospitaler med til at løse helt andre udfordringer. Særligt de instal24

MARKEDET

lationstunge funktioner, som når et effektivt ventilationssystem skal sikre ren luft på operationsstuen. Dette er en af opgaverne når MOE skal være med til at udvide Slagelse Sygehus med det nye Fase 2-hus. Den nye bygning på 18.700 m2 er tegnet i 4 plan og skal først og fremmest sikre optimale og tidssvarende kvinde-barn faciliteter. I stueplan kommer Fase 2-huset til at have føde- og sectiostuer, gynækologi og obstetrik, mens de 3 yderligere etager skal give plads til i alt 200 sengepladser til sygehusets øvrige funktioner. Projektet omfatter ligeledes udvendig drift og vedligeholdelse i et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).


RELATEREDE PROJEKTER

Udvidelse og modernisering af Slagelse Sygehus med etablering af et kvinde-barn hus.

Demenscenter Tornhøjhaven i Aalborg bliver med sine 72 boliger samt 970 m² servicearealer et af landets førende demenscentre.

Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for områdets 310.000 borgere – og arbejdsplads for 4.000 medarbejdere.

Nybygning, ombygning og renovering af lokalt sygehus i Hallingdal i Norge.

RØRPOST PÅ TVÆRS AF SUPERSYGEHUSET På et stort hospital, som det nye supersygehus i Gødstrup, er der behov for hurtigt at kunne sende leverancer på tværs af bygningen. Her er rørpost en effektiv og hygiejnisk optimal løsning, der ikke kræver manuel arbejdskraft. Der er i høj grad tale om et nicheområde og individuelt tilpassede installationer, hvor det som ingeniør er centralt at kunne sætte sig i brugerens sted. En blodprøve skal f.eks. kunne sendes ved en reduceret hastighed, så den ikke ødelægges af G-påvirkningen, mens produkter til kemoterapi skal transporteres i sit eget lukkede system, så man kan isolere en evt. lækage.

PROJEKTINFO NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE Byggeriet er med 44.000 m² det største psykiatribyggeri i nyere tid og skal indeholde plads til 190 patienter fordelt på både almenpsykiatrisk, retspsykiatrisk og sikrede afsnit. Herudover opføres sports- og svømmehal samt kontordomicil til forskningsog undervisningsfaciliteter. Bygherre Region Sjælland Arkitekt Karlsson Arkitekter

MARKEDET

25


Laboratorier

RAMMER FOR FORSKNINGEN SKAL VÆRE FORANDERLIGE På DTU er man ved at opføre en laboratoriebygning, der er fremtidssikret til, når forskningen stiller nye krav til indretningen. Det kræver teknisk snilde, når man har at gøre med et særdeles installationstungt byggeri. På DTU i Lyngby er man i fuld gang med byggeriet af en ny laboratoriebygning til Universitetets nye grundforskningscenter: "The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability". Bygningen får et samlet etageareal på ca. 12.200 m² og kommer til at indeholde moderne forsknings- og kontorfaciliteter. Fremtidssikring og flexzoner Forskningscentret er særdeles laboratorietungt. Laboratorierne har høje krav til temperatur og renhed. Laboratorierne er klassificeret til arbejde med GMO klasse 1 og visse steder til GMO klasse 2. Ifølge Erik Krøll, der er projektchef i MOE, er ambitionen et fleksibelt og

26

MARKEDET

bæredygtigt center, som er på forkant med behovet for større og kostbare forandringer i en dynamisk organisation.

”Når man har en forskerafdeling, så vokser den nemt. Særligt når man har at gøre med installationstunge byggerier, er det ofte lige så dyrt at bygge om, som at bygge nyt. Det har vi taget højde for her ved at indrette såkaldte flexzoner. De fungerer som kontorarealer, men er bestykket installationsmæssigt så de kan blive laboratorier”.

RELATEREDE PROJEKTER

Livsvitenskapsbygget bliver Norges største universetsbyggeri, på 66.000 m2.

SDU - Nyt Teknisk Fakultet på 19.000 m², hvor fremtidens ingeniører skal uddannes.


Ringventilation som hovedprincip

Ingeniøren med fra første færd

Bygningen har et fleksibelt og modulært bygningslayout. Vægge, der skal kunne lukke af brand-, lyd- og hygiejnemæssige årsager kan nemt flyttes, uden man behøver at rive installationer over loftet ned. Men ifølge Erik Krøll er ringventilation den tekniske løsning, som giver den største gevinst.

Som Erik Krøll slutteligt påpeger, er centeret et godt eksempel på, at ingeniørerne skal være med til at tænke visionerne fra start af, hvis man vil opnå et fremtidssikret byggeri.

”Ved udskiftning af ældre ventilationsløsninger, skal man også skifte kanalerne i de rum der ligger op til, og det er dyrt. Her har vi en hovedkanal i samme dimension hele vejen igennem med afgreninger, hvor man nemt kan lave nye tilslutninger.” udtaler Erik Krøll og påpeger at ringventilation også medfører betragtelige besparelser på energisiden, hvilket tilmed reducerer støj.

”De tunge installationer gælder også afløb og vandrør til varmt, koldt og demineraliseret vand. Da vand som bekendt løber nedad, kan man hurtigt komme i karambolage med andre installationer og underboere, når man bygger om. Det er derfor vigtigt, at vi som ingeniører tager del i en lang række indretningsmæssige overvejelser. ”

The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability | DTU | Vilhelm Lauritsen Arkitekter

RELATEREDE PROJEKTER

Haldor Topsøe A/S har igennem årene fået ombygget en gammel lagerhal til moderne laboratorier og testcenter.

MARKEDET

27


Formidling og idræt

MED BLIK FOR FORTIDENS OG NUTIDENS VIKINGER Bygninger til sport, kultur og undervisning kræver specialviden om alt fra bevarelse af kulturskatte til svømmebadsteknik og indeklima. Ny Trelleborg – Oplevelses og videncenter

Norges Idrettshøgskole

Trelleborg ved Slagelse er en af Danmarks største kulturskatte. Vikingeborgen siges at være opført af Harald Blåtand omkring år 980. Den forventes at blive optaget på UNESCOS verdensarvsliste over umistelige kulturmonumenter. Slagelse Kommune og Nationalmuseet er derfor gået sammen om at skabe et nyt oplevelses- og videncenter. Ved Trelleborg har man Danmarks eneste bevarede vikingeskjold, hvilket har inspireret til udformningen af centeret, der kommer til at ligge som et skævt, kæmpe skjold, man kan gå op på. Herfra kan man få en fantastisk udsigt over Trelleborg.

Ved Sognsvann i det nordlige Oslo ligger Norges nationale knudepunkt for uddannelse og forskning inden for idræt og fysisk aktivitet. Norges Idrettshøgskole har studerende fra bachelorniveau til doktorgrad og tilbyder samtdig forskellige kursusaktiviteter. Skolen ligger i nær tilknytning til Olympiatoppen, hvor Norges topatleter har deres træningsfaciliteter, og dermed har direkte adgang til den nyeste viden og ekspertise.

Ny Trelleborg får et areal på cirka 2.000 m2 og vil foruden udstillingsområder have en café og faciliteter til bl.a. foredrag, møder og workshops . Selve udstillingen er opbygget som en narrativ fortælling, hvor man følger en vikingefamilie.

Den nye ombygning af skolen omfatter bl.a. tre gymnastiksale og en svømmehal. Dele af byggeriet er erklæret bevaringsværdigt, og særligt svømmehallen bliver set som et vigtigt kulturminde. Både interiør og den udvendige facade er fredet, hvilket stiller store krav til de tekniske løsninger ved ombygningen.

Norges Idrettshøgskole | Statsbygg Arkitektkontoret Nils Tveit

Ny Trelleborg | Slagelse Kommune og Nationalmuseet | PLH Arkitekter

28

MARKEDET

RELATEREDE PROJEKTER

Ny multihal til Falkonergården Gymnasium. Byggeriet er vinder af årets "Store Arne" i 2015.

I Carlsberg Byen opføres Ny Europaskole med plads til 900 elever fordelt på 3 spor.

Harboe Bryggerierne har stigende fokus på eksport og opfører nu et 1.200 m2 stort besøgscenter


Miljørådgivningen styrkes

TIL LANDS OG TIL VANDS

RELATEREDE PROJEKTER

Illustration: Pierre Mens

Miljøkoordinering, -ledelse og CSR på Øresundsbroen.

Miljørådgiveren Seacon er blevet en del af MOE Infrastruktur på havet

Flere kompetencer

Når man ser tilbage på de store anlægsprojekter ved og på havet de sidste 15 år, er Seacon meget ofte blandt rådgiverne. Det gælder Øresundsbroen, Femern forbindelsen og flere havmølleparker. Dette skyldes, at Seacon har oparbejdet stærke kompetencer til at vurdere bygge- og anlægsprojekters påvirkning af natur og miljø, herunder plante- og dyrelivet i havet. Seacon tilbyder også miljørådgivning i en mere bred forstand med mange projekter længere inde på land. Seacon har f.eks. samarbejdet med MOE omkring den helt nye by Vinge, som er ved at skyde op ved Frederikssund.

MOE har længe haft miljørådgivning som område, men får nu udvidet paletten markant. Den nye marine ekspertise vil være relevant ved bro- og tunnelprojekter, etablering af havne og kystnære byggerier. I den overordnede miljørådgivning styrkes kompetencerne inden for VVM-redegørelser, Natura 2000, industrimiljø, miljøledelse og CSR. MOE | Seacon kan ligeledes tilbyde offshore management i bred forstand, hvor der trækkes på erfaringer fra havvindmølleprojekter i Danmark, Tyskland og England.

Illustration: Femern A/S

Intern miljørådgiver for Femern A/S.

Kortlægning af ynglevandhuller for løvfrøer i Lolland Kommune.

Miljøvurderinger ved etablering af havne og søkabler.

MARKEDET

29


Energi

EN FREMTID MED BÆREDYGTIGE ENERGIKILDER Den nye biomassefyrede blok til Amagerværket, BIO4, er blandt flere effektive tiltag, der skal sænke udledningen af CO2.

PROJEKTINFO AMAGERVÆRKET - BIO4 BIO4 skal være et vartegn for bæredygtig varmeproduktion og et udflugtsmål for københavnere og turister Bygherre HOFOR Arkitekt Gottlieb Paludan Architects 30

MARKEDET


København har sat som mål at være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. HOFOR, der leverer fjernvarme til over 500.000 af byens indbyggere, vil derfor omstille energiproduktionen på Amagerværket fra kul til bæredygtig energi. Dette har ført til planerne om en markant ombygning af værket, der indebærer en helt ny kraftværksblok, som skal anvende bæredygtig biomasse. Den nye blok er blevet døbt BIO4, og er det største af en lang række biofyrede varmeværker, hvor MOE er rådgiver. På BIO4 er vi ingeniører på bygge- og anlægsdelen, og på andre værker rådgiver vi også om selve maskineriet. Waste to Energy

DANMARKS STØRSTE BOR

sit præg. Her er Amager Bakke ved at rejse sig i sin fulde højde. Om få år er man klar til at omsætte affald til energi på det kombinerede forbrændingsanlæg og skibakke, der skal forsyne københavnerne med el, varme og vintersport.

Vordingborgs fjernvarmebrugere har fået en ny transmissionsledning fra kraftvarmeværket på Masnedø. I august og september blev der derfor boret i 16 meters dybde under Masnedsund, hvor Danmarks største bor kom i brug.

Solvarme Den bæredygtige fjernvarmeproduktion er generelt set i udvikling, og mange steder i landet fokuseres der også på solvarme, der anses som en af de mest klimavenlige energiformer. Stege, Fuglebjerg, Søllested og Gedser er blandt de danske byer, hvor vi er med til at opføre solvarmeanlæg, og her kommer anlægene til at stå for 20 % af årsforbruget.

RELATEREDE PROJEKTER

Man skal ikke mere end få hundrede meter væk fra BIO4, for at se endnu et eksempel på fremtidssikret energiproduktion, hvor MOE har sat Babcock & Wilcox Vølund etablerer et nyt 40 m højt affaldsforbrændingsanlæg nær Dunbar i Scotland for Viridor UK. Anlægget skal producere energi fra afbrændingen af ca. 38 tons affald i timen.

Trustrup Varmeværk etablerer en solvarmepark med 7.500 m2 paneler i 2016. Solvarmeanlægget vil producere 4.000 MWh pr. år, svarende til 30 % af varmeværkets produktion.

SK Forsyning har fået etableret et 14 MW flisfyret varmeværk med 6.000 m3 varmeakkumuleringstank.

Danish Malting Group skifter fra energiproduktion på et 10 MW gasfyret kedelanlæg til biomasse.

MARKEDET

31


Lokal kunde - stærkt samarbejde

INDUSTRI FRA INDERST TIL YDERST MOE har længe været fast rådgiver for Aalborg Portland. Vi har erfaringer fra alle hjørner af fabrikken med hovedfokus på maskiner og automatik. Aalborg Portland er den eneste cementproducent i Danmark. Virksomheden er markedsleder på det danske marked og verdens største eksportør af hvid cement. Når man lander med fly i Aalborg kan man tydeligt se kridtgraven, hvorfra virksomheden henter kridt ind til fabrikken. Hen over to lange transportbånd strækker sig en bro. Broen, som MOE har projekteret, har solide betonkonstruktioner, der kan bære de helt tunge køretøjer.

Men ifølge forretningschef for Industri i MOE Aalborg, Susanne Ørnbo, er det inde på selve fabrikken, MOE-medarbejdere primært har deres gang. De beskæftiger sig med alt fra implementering af nyt udstyr og SRO-anlæg til maskinanlæg og projektledelse.

”Vi kan gå fra at være meget detailorienterede som ved eksempelvis PLC-programmering til at være på niveauet over, hvor der udarbejdes udbudsmateriale til entreprenører og indkøb af udstyr. Jeg synes, vi har nogle folk, der i kraft af deres store erfaring er gode til at knække koder og løse knuder. Ofte er det svært at skrive på et stykke papir præcis, hvad vi gør, men vi tænker som industrien, og vi kan stille de rigtige spørgsmål.” 32

MARKEDET

Alsidig rådgivning Susanne Ørnbo fremhæver, at mange års tæt samarbejde giver en stor alsidighed i opgaverne. Hun er selv netop blevet projektleder på et udviklingsprojekt på en ny type cement. Til slut fortæller hun, at man som fast rådgiver også kan få nogle akutte opgaver, man ikke umiddelbart havde regnet med:

”Ved Aalborg Portland er der en stor vej, hvor der går en rørbro over, det vil sige en stor betonkonstruktion. Der var én, der havde glemt at sænke ladet og derfor havde påkørt broen. De ringede til os, og i løbet af et kvarter var vi derude med en konstruktionsmand fra vores byggeriafdeling. Min kollega kørte direkte op til motorcykelbetjenten og kunne hurtigt give en vurdering af, om broen kunne holde. Så kunne trafikken starte igen.”

"Ofte er det svært at skrive på et stykke papir præcis, hvad vi gør, men vi tænker som industrien, og vi kan stille de rigtige spørgsmål" Susanne Ørnbo Forretningschef Industri, Aalborg


12 hektar siliciumfabrik i Island

HER STARTER PRODUKTIONEN AF SOLCELLER

RELATEREDE PROJEKTER

Opførelse af 100.000 m3 træpillesilo på Strudstrupværket

MOE står for projektering af betonkonstruktioner til en ny fabrik i Island, som MT Højgaard skal opføre for amerikanske Silicor, der producerer silicium til solceller. Island er idéelt til produktion af metallet silicium, der er en vigtig bestanddel i fremstillingen af solceller. Dette skyldes landets meget billige energi fra vandkraftværker, hvilket er nødvendigt til den ekstremt energikrævende produktion. Den amerikanske siliciumproducent Silicor vil derfor opføre en ny fabrik

ved Grundartangi, 40 km nord for Reykjavik i Island. Fabrikken kommer til at dække et areal på 121.000 m2. Silicor forventer, at fabrikken fra 2018 vil være klar til fremstilling af 16.000 ton silicium om året, der skal afsættes til producenter af solceller og solpaneler over hele verden.

Nyt biomassefyret kedelanlæg samt anlæg for pneumatisk transport af sheanødde skrå.

Etablering af bygningsanlæg til en Clinker Cooler samt fundering for el-filter og skorsten på cementfabrik i Vietnam.

Programmering af nyt PLC- og SCADA-system til Løkkevejens Kraftvarmeværk for at klargøre til nyt halmanlæg.

Stena Recycling skal have opført et nyt anlæg på et eksisterende site i Grenaa.

NOVO opfører en ny dampcentral på 10 mW i Hillerød. Dampcentralen projekteres i 3D til brug for præfabrikering i samarbejde med Weishaupt. MARKEDET

33


Lufthavne

VI SKABER NYE FORBINDELSER Den 1. december 2015, landede der for første gang et Airbus 380 passagerfly i Københavns Lufthavn. Verdens største passagerfly kræver plads og Landingsbane 04R-22L er derfor blevet udvidet med 4 m hver side svarende til i alt 26.000 m2. Her har MOE stået for udskiftning af banelys, udvidelse af belægninger, el-installationer, omlægning af kabelblokke og ikke mindst en effektiv løsning til afvanding af banen. Langs begge sider er der etableret ca. 30 m brede trug til at håndtere fremtidige og særligt voldsomme regnskyl. Systemet tilbageholder overfladevandet, indtil hovedafvandingssystemet kan modtage og bortlede de store vandmasser, der kan falde på den 68 m brede og 3,3 km lange bane. Passagerfly af den kaliber betyder også flere passagerer, og Finger C er derfor blevet udvidet

for at kunne håndtere tilstrømningen i nonSchengen og non-EU trafik. MOE har været totalrådgiver og haft alle ingeniørdiscipliner på den 6.000 m2 store udvidelse, hvor der tages højde for, at man fremover kan boarde i to etager. En nødvendighed, når et fly som Airbus 380 lægger til. De nye opholdsarealer og loungefaciliteter er indrettet med hvide marmorgulve og cirkulære lysarmaturer i loftet. Det, der for alvor er med til at sætte et skandinavisk præg, er Arne Jacobsens Klassiske 7’er stole, hvor de rejsende kan bruge ventetiden. Arkitekterne på projektet er schmidt hammer lassen, som MOE også har samarbejdet med på Den Sorte Diamant og MOEs hovedkontor i Søborg.

Landing af Airbus 380 | Københavns Lufthavne

Finger C | Københavns Lufthavne

34

MARKEDET

RELATEREDE PROJEKTER

På Det Nye Universitetshospital i Aahus opføres et nyt parkeringshus som OPP, på ca. 21.000 m² med heliport, der er hævet 35 meter over terræn.

FedEx etablerer 1.600 m² cargohal med tilhørende kontorbyggeri og forpladsområde.


Broer

EN PLADS I SOLEN, DER BINDER BYEN SAMMEN Sydhavnens kanalkvarter får en ny trafikåre og et svævende byrum med byens længste bænk. En ny kombineret vej- og stibro skal krydse Frederiksholmsløbet i Sydhavnen og forbinde Enghave Brygge med Teglholmskvarteret. Den 90 m lange bro, der er tegnet af COBE, får kørende trafik i begge retninger samt fortov og cykelsti i begge sider. MOE er totalrådgiver på teamet bag projektet, og her har visionen været at gøre et stykke infrastruktur til et attraktivt byrum, der bidrager til områdets charmerende og rolige atmosfære.

Teamet har bl.a. ladet sig inspirere af, hvordan Dronning Louises Bro, ved søerne i København, inden for de sidste par år, er blevet et populært samlingspunkt, særligt når solen kaster sin glans over byen. Henover den nye bro vil der derfor slænge sig en meget lang bænk, der vender sig mod sydvest og dermed fanger den sene eftermiddags- og aftensol. Et nyt byrum, der placeres tæt på den kommende Metrostation, og er oplagt som et mødested eller som hvileplads til og fra stationen i en hektisk hverdag.

RELATEREDE PROJEKTER

Broforbindelse over Københavns inderhavn skal give bedre adgang for cykler og gående.

Stibro, der er en del af supercykelstien ”Frederikssundsruten”.

Ny stibro over Overdrevsvejen i Hillerød.

Renovering af bro over Harrestrup Å for Københavns Kommune

PROJEKTINFO BRO OVER FREDERIKSHOLMSLØBET Ny kombineret vej- og stibro, der udformes som en fast bro i forspændt beton med en længde på 90 m og en bredde på ca. 18 m. Bygherre Københavns Kommune Arkitekt COBE

MARKEDET

35


Helhedsplaner

BYUDVIKLING MED OMTANKE

Vi er med til at skabe helstøbte helhedsplaner, hvor både arkitekturen og de tekniske løsninger har øje for funktionalitet, de sociale aspekter og fremtidige udfordringer.

CBS Campus Copenhagen Business School på Frederiksberg er fortsat en af Danmarks mest populære uddannelsesinstitutioner med en stor tilstrømning af studerende. MOE har været med til at udarbejde en ny masterplan for området mellem Fasanvej Station og Solbjerg Plads, som skal sætte rammerne for en udvidelse af universitetet, hvilket bl.a. indebærer ca. 33.000 m2 nybyggeri. Teamet har haft stor fokus på anvendelse af DGNB-kriterierne for, at kunne opfylde CBS’ forventninger til bæredygtighed. Ifølge planen skal der etableres et grønt byrum med et skulpturelt vandforløb, som kan håndtere større mængder regnvand.

Copenhagen Business School | C. F. Møller Architects

Frederiksberg er en af Danmarks tættest befolkede kommuner, og i den forbindelse er MOE med til at løse en række udfordringer i forhold til trafikplanlægning. Det gælder særligt den meget høje intensitet af cyklister, da cyklen er de studerendes foretrukne transportmiddel, og området samtidig krydses af den yderst populære og 8 km lange cykelrute ”Den Grønne Sti”.

Lejerbo | Karl Henning Sørensen arkitekter

Mjølnerparken I juni stemte beboerne i Mjølnerparken og Hothers Plads ja til en helhedsplan, der skal give boligområdet et markant løft med ca. 500 mio. kr. til renovering af bygningerne og 300 mio. kr. til fornyelse af infrastrukturen. Et centralt aspekt ved den nye helhedsplan er, at boligområdet på Nørrebro på den ene side skal åbnes op for omverdenen, mens der i samme instans etableres mere intime og hyggelige gårdmiljøer. Derfor skal det offentlige gadenet trækkes ind i bebyggelsen ved, at de smalle passager mellem gårdene omdannes til urbane gader. Bebyggelsen opdeles hermed i 4 selvstændige karreer, der hver får sit individuelle facadeudtryk, hvilket er et modtræk til den monotoni, der hidtil har kendetegnet boligområdet.

36

MARKEDET


Teamet har haft stor fokus på anvendelse af DGNB-kriterierne for, at kunne opfylde CBS’ forventninger til bæredygtighed. Masterplan - CBS Campus

Risskovbrynet Aarhus Byråd har vedtaget en ny visionær lokalplan for det tidligere industriområde mellem Vejlby Ringvej, Grenåvej og Gustav Holms Vej. Det betyder, at Aarhus får en helt ny, attraktiv bydel med navnet Risskovbrynet. Der skal opføres mellem 1.500-1.800 boliger, som kommer til at huse både studerende, familier og seniorer, da målet er at sikre en mangfoldig beboersammensætning. Planen indeholder desuden daginstitutioner, indkøbsmuligheder, beboerhuse og andre fællesfaciliteter.

Udgravningen af både åer og regnvandsparken har også en dobbeltfunktion, da det giver mulighed for helt at afkoble regnvandet fra kloaksystemet. Helhedsplan for Brøndby Strand Parkerne

Domis Ejendomme A/S | AP Pension | Kay Ove Madsen A/S | Arkitema

Risskovbrynet får et samlet areal på 129.000 m2 og skal gennemføres med respekt for naturen. Projektet indeholder et rekreativt, grønt område på 24.000 m2, som vil blive holdt fri for bebyggelse. Alt byggeri i området vil være energirigtigt og leve op til de højeste kendte standarder inden for miljø og bæredygtighed, både når det gælder materialevalg, konstruktionsprincipper og udnyttelse af grøn teknologi.

Brøndby Strand Almennyttige Boligselskab | DOMUS Arkitekter

Brøndby Strand Parkerne Brøndby Strand Parkerne er med sine ca. 2.900 boliger et af landets største boligområder. De 300.000 m2 huser i alt 8.000 beboere, hvilket svarer til indbyggertallet i en mindre dansk by som Tønder, Skælskør eller Fåborg. Visionen bag den nye helhedsplan er at søge bedre integration mellem halvfjerdserbyggeriets ikoniske særpræg og det omgivende naturlandskab. Et af de tiltag, der skal fremhæve mødet mellem natur og byliv, er at omdanne de eksisterende cykel- og gangkorridorer til åer, mens der udgraves en regnvandspark, der kan fungere som rekreativt vådområde. Den overskydende jord fra udgravningen benyttes herefter til at anlægge nye stier på hævede niveauer. Dette skal give et bakket og naturpræget landskab, der bryder det monotone, og der skabes et langt mere sammenhængende stisystem, hvor folk naturligt mødes. Udgravningen af både åer og regnvandsparken har en dobbeltfunktion, da det også giver mulighed for helt at afkoble regnvandet fra kloaksystemet.

MARKEDET

37


MOE | Tetraplan

VI GÅR NYE VEJE INDEN FOR INFRASTRUKTUR MOE har fået en ny trafikplanlægningsafdeling, der gør os i stand til at levere full-service rådgivning fra de største infrastrukturprojekter til den mindste kantstensændring. I juni 2015 blev Tetraplan en del af MOE. Konsulentvirksomheden består af en række kompetente specialister inden for trafikplanlægning og -modellering. Firmaet er kendt for at rådgive på et overordnet strategisk niveau, hvor analyserne ofte er med til at danne grundlag for væsentlige beslutninger om den fremtidige infrastruktur. Projektporteføljen tæller både danske og internationale projekter, og kundegrundlaget omfatter alt fra trafikselskaber og regioner til ministerier, styrelser og EU-kommisionen.

38

MARKEDET

MOE og Tetraplan komplementerer hinanden godt, da MOE har stor erfaring med trafikplanlægning på et mere ”lokalt” niveau, samt planlægning og projektering af infrastruktur. Den nye enhed MOE | Tetraplan indgår hermed i en værdifuld kombination med vores øvrige afdelinger, når vi leverer langsigtede helhedsløsninger, der udvikler infrastrukturen i både Danmark og udlandet.

MOE | TETRAPLAN KOMPETENCER • • • • • • • • • • • • •

Trafikmodeller Infrastrukturplanlægning Kollektive trafikplaner Kommunale trafik- og miljøplaner Mobilitetsplanlægning Planlægning af cykeltrafik Strategiske analyser Godstransportanalyser Samfundsøkonomiske vurderinger Trafik- og interviewanalyser Trafiksikkerhed Tilgængelighed og fremkommelighed Projektering af infrastruktur


Cykeltrafik i udlandet

BEDRE FORHOLD FOR CYKLISTER I LONDON Danmark er en af verdens førende cykelnationer, og MOE har rådgivet på danske cykelprojekter i alle skalaer. Den erfaring har vi med os, når vi optimerer forholdene for cyklister i den britiske hovedstad. Acton High Street

Sikkerhed ved sideveje og kryds

I Ealing vest for London har MOE | Tetraplan evalueret, om en række ændringer af det offentlige gadeareal og cykelfaciliteter på Acton High Street har haft en positiv eller negativ indvirkning på trafikflow, sikkerhed og tilfredshed. Der skal samtidig foretages en vurdering af, hvordan cykelfaciliteterne og sikkerheden kan forbedres med en kombineret dansk og engelsk best practice cykel-viden, så flere cyklister vil benytte strækningen. Alt sker i tæt samarbejde og dialog med Ealing Borough, den lokale cykelforening samt butikker og brugere af Acton High Street, for at få bedst mulig indsigt i, om ændringerne har haft indflydelse på brugernes oplevelse af byrummet.

For British Cycling, den ledende organisation for cykelsport i England, har MOE | Tetraplan lavet et litteratur- og adfærdsstudie af, hvilke ændringer der skal ske i den engelske trafiklovgivning, så det bliver mere sikkert for cyklister at færdes ved sideveje og kryds. Gennem sammenligninger af lovgivning for bl.a. vigepligter og trafikadfærd i henholdsvis Danmark, Sverige, Tyskland og Holland undersøges fordele og ulemper ved ændring af vigepligtsreglerne i England. Projektet udarbejdes i samarbejde med innovative cykeleksperter fra engelske Phil Jones Associates Transport Planning Consultants.

RELATEREDE PROJEKTER

Supercykelsti i Aalborg sikrer optimale betingelser for cyklister og fremmer adgangen til og fra Aalborg Centrum.

Ny belægning på Superkilen er et led i at forny, forskønne og forbedre hele kilen fra Nørrebrogade til Tagensvej.

Trafiksikkerhedsplan Herlev der sætter fokus på skolebørnene.

Kapacitetsundersøgelse af cykelstier i København.

MARKEDET

39


VINGE Vinge er en ny by mellem Frederikssund og Ølstykke med mangfoldighed og bæredygtighed i højsædet. MOE er ingeniører på den nye bydel kaldet Vinge Centrum. Vi har været med til at udarbejde en masterplan for bydelen og infrastrukturen samt et projektforslag for den nye S-togsstation ”Vinge” og dertilhørende stationsplads. Endvidere udarbejder MOE en VVM redegørelse og miljørapport for Vinge Centrum og station. KØBENHAVN Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: +45 4457 6000 AARHUS Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus C T: +45 8750 8700 VORDINGBORG Næstvedvej 1 DK-4760 Vordingborg T: +45 5537 1600 FREDERICIA Bødkervej 7 A DK-7000 Fredericia T: +45 7593 5030 AALBORG Østre Havnegade 18, 1. sal DK-9000 Aalborg T: +45 9812 1911 OSLO Solbråveien 23 N-1383 Asker T: +47 6698 9510 www.moe-as.no Cvr nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

www.facebook.com/MOE.AS

www.linkedin.com/company/moe

@ moeconsultingengineer

BD buildingdesign.moe.dk

Bygherre Frederikssund Kommune Arkitekt Henning Larsen Architects Landskabsarkitekt TREDJE NATUR

MOE Profil 2016  

MOE er inde i en positiv udvikling med vækst i både omsætning og indtjening. Væksten kommer fra alle forretningsområder. Der er i 2015 udv...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you