Page 1

MOE | Afløbsteknik


Afløbsteknik der fungerer Et velfungerende afløbssystem bemærkes ikke, og samtidig har de senere års store skybrud tydeligt demonstreret betydningen af afløbssystemer, der er tilpasset de øgede nedbørsmængder. MOE har de nødvendige kompetencer til at sikre, at både nye og eksisterende afløbssystemer fungerer optimalt. Vi tilbyder rådgivning inden for både planlægning, nyanlæg og renovering af regn- og spildevandsanlæg. Fra spildevandsplaner til modellering af afløbssystemer

Klimaændringer giver nye udfordringer

Vi bistår ved udarbejdelse af spildevandsplaner samt planlægning af fælleskommunale og regionale regn- og spildevandssystemer. Vi har ligeledes erfaring med renovering af eksisterende regn- og spildevandsanlæg, hvor der udformes saneringsplaner baseret på TV-inspektioner, driftserfaringer og evt. kapacitetsberegninger.

Klimaændringerne giver behov for nytænkning om afledning af regnvand, hvor regnvandet betragtes som en ressource frem for et problem. Her kan for eksempel nævnes åbne regnvandsbassiner, som bidrager med en rekreativ værdi. Lokal anvendelse af regnvand (LAR), hvor regnvandet håndteres og anvendes lokalt, er også en løsning som vinder indpas.

I forbindelse med nyanlæg af afløbssystemer tilbyder at udarbejde udbudsmateriale og byggeledelse. Ved at modellere afløbssystemer i programmerne MIKE Urban og MIKE Flood kan vi analysere eksisterende systemer og afprøve effekten af forskellige mulige løsningsforslag.

Vi analyserer klimaændringernes betydning for afløbssystemet ved at beregne klimascenarier med modeller i MIKE Urban og MIKE Flood.

Rørbassin Mølleholmen | 330 m3 rørbassin | HTK Kloak


Separatkloakering | 1.500 m. strækning i Tornby, etape 1 | Hjørring Vandselskab

Specifik rådgivning • Spildevandsplanlægning

• Olie- og fedtudskillere

• Dimensionering af regn- og spildevandsanlæg

• Pumpestationer

• Nyanlæg og eksisterende anlæg

• Nedsivningsanlæg

• Indsamling af data i DanDasGraf

• Etablering af flowmålere

• TV-inspektioner

• Modelberegninger i MIKE Urban og MIKE Flood

• Saneringsplaner

• Klimatilpasning

• Bassiner (åbne og lukkede)

• Alternativ håndtering af regnvand

• Overløbsbygværker

• LAR

Etablering af olieudskiller ved Mileparken | Herlev Kommune


Kontakt

Lene Bisballe Afdelingsleder København Afløbsteknik T: 2540 0222 E: lbi@moe.dk

Benny W. Jepsen Afdelingsleder Aalborg Anlæg T: 2540 0100 E: bje@moe.dk

Gitte Marcussen Projektleder T: 2540 0113 E: gim@moe.dk

Vibeke Gregersen Projektchef T: 2540 0 120 E: vgr@moe.dk

Knud B. Lauridsen Projektleder T: 2540 0155 E: kbl@moe.dk

MOE | Afløbsteknik  

MOE har de nødvendige kompetencer til at sikre, at både nye og eksisterende afløbssystemer fungerer optimalt. Vi tilbyder rådgivning inden f...