Fleet & Mobility 02-2016

Page 24

THEMA DUURZAAMHEID / EV-CONGRES

‘ER IS EEN STABIEL BELEID NODIG OM EV-KOPERS AAN TE TREKKEN’

OPLADEN VOOR EEN DOORBRAAK Dat er nieuwe EV’s op de markt komen, staat als een paal boven water. Hoe, waar en hoeveel we gaan laden, daar zijn de meningen nog over verdeeld. Tijdens de Avere E-Mobility Conference (AEC) op 13 april was dan ook opvallend veel aandacht voor het laden. ‘De ontwikkeling van laadinfrastructuur moet gelijk lopen met de verkoop van EV’s.’ TEKST: FLOOR VINK, BEELD: MARIA VAN DER VALK

H 24

et Tropeninstituut in Amsterdam stond op 13 april in het teken van elektrische mobiliteit. De ingang werd gesierd door een rij laadpalen. Toepasaselijk, want daar lag duidelijk het zwaartepunt van de dag. De ontwikkeling van elektrische auto’s is belangrijk, maar de ontwikkeling van de laadinfrastructuur mag en kan zeker niet achterblijven, is de boodschap. Een van de keynote-sprekers was de Amerikaan Tom Turrentine, directeur van het in Californië gevestigde Plug-in hybrid & electric vehicle research center (PH&EV). Volgens hem zijn er nog twee decennia nodig om elektrisch rijden wereldwijd definitief door te laten breken. “In deze periode hebben we een stabiel

> Amsterdam is dé voorbeeldstad voor EV.

Naamloos-14 24

beleid nodig op het gebied van EV-rijden. Dat is nodig om kopers aan te trekken.” Daarnaast zijn er volgens hem praktische uitdagingen en drempels alvorens EV’s doorbreken, bijvoorbeeld de lage benzineprijs en de hoge kosten van de aanschaf van een EV. “Bovendien vernieuwt een vloot zich vrij langzaam, daar zijn die twee decennia zeker voor nodig. En het is ook maar de vraag hoe snel de uitrol van een product in allerlei voertuigsegmenten gaat en of het kennisniveau van consumenten op tijd op peil is. Daarnaast moet de ontwikkeling van de laadinfrastructuur gelijk lopen met de ontwikkeling en de groei in aanschaf van EV’s”, stelt Turrentine.

> Het programma bood voldoende ruimte om te netwerken.

03-05-16 11:30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.