Page 1

ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556

พิมพ"ครั้งที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 จํานวน 300 แผ,น ลิขสิทธิ์ 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท" 0 4422 4027, 0 4422 4033, 0 4422 4386

E-mail: ucouncil@sut.ac.th

http://www.sut.ac.th/ouc


คํานํา สภามหาวิ ท ยาลัยเปKนองค"กรสูงสุ ดของสถาบันการศึ กษา มีห นOาที่ ในการกํา หนดและกํากั บ นโยบาย ดูแลการบริห ารจัดการใหOเกิดการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจของสถาบันการศึกษาอย,างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และเกิ ด ประโยชน" สู ง สุ ด แก, ส ถาบั น การศึ ก ษา ดั ง นั้ น คณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยจึงประกอบดOวยผูOทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาชีพต,างๆ ที่เปUยมดOวยวิสัยทัศน"และประสบการณ" อัน ทรงคุ ณ ค, า ในการใหO คํ า แนะนํ า และขO อ คิ ด เห็ น อั น เปK น ประโยชน" ต, อ การพั ฒ นาสถาบั น การศึ ก ษาใหO มี คุณภาพและความกO าวหนO าอย,า งต, อเนื่อ ง กอปรกับ คณะกรรมการทุก ท,า นเปKน ผูOเ ปUย มดO วยความเมตตา คุณธรรม จริยธรรม และถึงพรOอมดOวยความเสียสละเวลาอันมีค,าในการผลักดันใหOเกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ีตอ, การอุดมศึกษาของประเทศ ศาสตราจารย" ดร.วิจิตร ศรีสอOาน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดOดําริใหOรวบรวม และจั ด ทํ า “ทํ า เนี ย บกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ของประเทศไทย ประจํ า ป พ.ศ. 2556” ขึ้ น โดยมี วัตถุประสงค"เพื่อเปKนแหล,งสารสนเทศสําคัญเกี่ยวกับกรรมการสภามหาวิท ยาลัยของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาทุกแห,งในประเทศไทยที่ครบถOวนสมบูรณ"และทันสมัย ซึ่งขOอมูลดังกล,าวจักเปKนประโยชน"ต,อ การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและผูOสนใจทั่วไป สํานักงานสภามหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไ ดO ดําเนินการรวบรวมและจัดทํา “ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556” โดยไดOรับความร,วมมืออย,างดียิ่งจากสถาบันการศึกษาต,างๆ ที่ไดOใหOความอนุเคราะห"และตรวจสอบความ ถูกตOองของขOอมูลในการจัดทําทําเนียบดังกล,าว แมOว,า “ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556” เล,มนี้ยัง ไม,ครบถOวนสมบูรณ" เนื่องดOวยสถาบันการศึกษาหลายแห,งอยู,ระหว,างการสรรหาและรอการโปรดเกลOาฯ แต, ง ตั้ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย สํ า นั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ใ คร, ข อขอบคุ ณ สถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห, ง ที่ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ต, อ การจั ด ทํ า แหล, ง สารสนเทศเกี่ ย วกั บ กรรมการสภา มหาวิทยาลัยของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหวังเปKน อย,างยิ่งว,า “ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556” จะเปKนประโยชน"ต,อ การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาและผูOสนใจทั่วไป พรOอมขอนOอมรับขOอผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก การดําเนินงานครั้งนี้ดOวยความยินดียิ่ง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนาคม พ.ศ. 2557


สารบัญ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลOาธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลOาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม,ฟ`าหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ" สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลOาเจOาคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

3 9 15 19 25 30 35 40 45 51 56 60 65

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร" มหาวิทยาลัยขอนแก,น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร" มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม,โจO มหาวิทยาลัยรามคําแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร" มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ" มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

71 78 84 91 96 100 107 113 118 124 131 136 143 148 152 156 160


สารบัญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ต,อ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค" มหาวิทยาลัยราชภัฏบOานสมเด็จเจOาพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย" มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ" มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏรOอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร" มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ" ในพระบรมราชูปถัมภ" มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ"ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู,บาO นจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ"

164 168 172 176 180 184 189 193 197 201 205 210 214 218 222 226 230 234 238 242 247 251 255 259 263 267 271 275 279 283


สารบัญ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (ต,อ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลOานนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

291 296 300 305 310 315 320 325 330

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยชินวัตร มหาวิทยาลัยเซนต"จอห"น มหาวิทยาลัยนอร"ท-เชียงใหม, มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาร"อสี เทอร"น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ"ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเวสเทิร"น มหาวิทยาลัยหอการคOาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหาดใหญ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย" มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

338 341 344 347 350 353 356 359 361 364 367 369 372 375 377 380 383 386 389 392 395


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556

1. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่อยู : 254 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 http://www.chula.ac.th โทรศัพท 0 2215 3555, 0 2611 7500 โทรสาร 0 2215 4804 สภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.council.chula.ac.th อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2218 3305, 02218 3356 โทรสาร 0 2218 3309

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 30 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 15 ตําแหนง (3) อธิการบดี 1 ตําแหนง (4) ประธานสภาคณาจารย และนายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2 ตําแหนง ในพระบรมราชูปถัมภ (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 1 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารย และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาสวนงาน หรือเทียบเทา (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 10 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําจํานวนหาคน และหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาจํานวนหาคน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลัย และกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผูทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการเลือกหรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ใหเปนไปตามขอ บังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติ หนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาทีแ่ ทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ เ ป น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย และสภา มหาวิทยาลัยจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป และจะ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระมิได กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับเลือก หรือ เลือกตั้งใหมอีกได

3


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.คุณหญิง สํานักงานสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สุชาดา กีระนันทน อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

สถาบันพระปกเกลา ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) ดร.กอปร กฤตยากีรณ

246 ซอย 17 (ซอยโรงเรียนญี่ปุน) ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ศาสตราจารยพิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นางสาวนวพร เรืองสกุล

302/241 ซอยจันทน 16 แยก 4 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ศาสตราจารย นายแพทย ประเวศ วะสี

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล

หอง 1302 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช แขวงพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

273 ธนาคารแหงประเทศไทย ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

4


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยพิเศษ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย

สํานักกิจการวุฒยาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส 518/3 อาคารภาณุนี เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10332

รองศาสตราจารย นายแพทย ปรีดา ทัศนประดิษฐ

คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาตราจารยกิตติคุณ ดร.สุรินทร เศรษฐมานิต

12/3 ซอยเกษมสันต 1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงวังใหม กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ชั้น 5 อาคาร ประชาธิปก-รําไพพรรณี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558) ดร.อําพน กิตติอาพน

สํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล

สํานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาคณาจารย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย น.สพ.สมชาย จันทรผองแสง

สํานักงานสภาคณาจารย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจุลจักรพงษ แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมนิสิตเกาจุฬาฯ (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน) ศาสตราจารยพิเศษ จุลสิงห วสันตสิงห

สํานักงานอัยการสูงสุด ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร A ชั้น 9 หมูที่ 3 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ ทุงสองหอง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารย (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ไมมีผูดํารงตําแหนง

6


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหัวหนาสวนงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร.เกื้อ วงศบุญสิน

สํานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารย ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารย ดร. ศักดา ธนิตกุล

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รองศาสตราจารย ดร.อมร เพชรสม

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ผูชวยศาสตราจารย ดร. วาที่รอยตรี เจษฎา เดนดวงบริพนั ธ

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

ศูนยกีฬาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

7


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร.ศุภลักษณ พินิจภูวดล

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รองศาสตราจารย สพ.ญ. ดร.อนงค บัณฑวิหค

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนอังรีดนู ังค แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รองศาสตราจารย ดร.เอก ตั้งทรัพยวัฒนา

คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน) รองศาสตราจารย นายแพทย เจษฎา แสงสุพรรณ

สํานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารจามุรี 4 ชั้น 6 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน) รองศาสตราจารยดุษฎี สงวนชาติ สํานักงานสภาจุฬาลงกรณมมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

8


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่อยู : 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 www.cmu.ac.th โทรศัพท 0 5394 3333, 0 5394 4444 โทรสาร 0 5394 4900 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.cmu.ac.th/ 239 อาคารยุทธศาสตร ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 10330 โทรศัพท 0 5394 3015, 0 5394 3030, 0 5394 2630 โทรสาร 0 5394 3028 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 27 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 15 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี 1 ตําแหนง (4) ประธานกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน 3 ตําแหนง และนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดีหนึ่งคนและหัวหนาสวนงานสองคน (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําสามคน และพนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ง นี้ ต อ งสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม (2) จากรายชื่อ ที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ(6) ใหเปนไปตามขอบังคับ ของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่หรือไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภา มหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ใหส ภามหาวิทยาลัยแตงตั้ งรองอธิการบดีค นหนึ่ง เปน เลขานุการสภามหาวิท ยาลัย และจะแต งตั้งหั วหน า สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปน ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยก็ได นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ สามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได

9


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย

ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี

สํานักงานกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) ดร.กฤษณพงศ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

46 ซอยตนสน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายณรงค ตนานุวัฒน

บริษัท ตนานุวัฒน จํากัด 1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

อยูระหวางการสรรหา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ ตุวานนท

391 ถนนวิชยานนท ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

10


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม

209 ซอยประชาชื่น 30 ชุมชนชวนชื่น ซอย 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800

ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(วาระในการดํารงตําแหนง : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคาร B ชั้น 24 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ 10900

นางสาวนวพร เรืองสกุล

302/241 ซอยจันทร 16 แยก 4 แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปยะวัติ บุญ - หลง

สถาบันคลังสมองแหงชาติ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 15 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ

416/46 ซอยลาดพราว 87 แยก 14 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ศาสตราจารย นพ.สิน อนุราษฎร

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 33 สุขุมวิท ซอย 3 นานาเหนือ ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นายอนันต ลี้ตระกูล

26 ถนนรามคําแหง 21 ซอยนวศรี 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

11


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556) นายอมรพันธุ นิมานันท

1/3 ถนนสามลาน ซอย 6 ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน) รองศาสตราจารยนิเวศน นันทจิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม (วาระในการดํารงตําแหนง : 5 กันยายน พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน) นางวีณา ภัทรประสิทธิ์

1/1 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ํา ต.ทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาพนักงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน) ผูชวยศาสตราจารย พีระพล คดบัว

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหม (วาระในการดํารงตําแหนง : สิงหาคม 2554 - กรกฎาคม 2556) รองศาสตราจารย ธีระ วิสิทธิ์พานิช

สมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

12


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน) รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน วิริยจารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากหัวหนาสวนงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 23 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน) รองศาสตราจารย ทพ.ทองนารถ คําใจ

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 กันยายน พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน) ศาสตราจารย นายแพทยไพฑูรย ณรงคชัย

ภาคนิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

รองศาสตราจารย ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

รองศาสตราจารย ดร.ศิวรักษ ศิวารมย

สํานักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

13


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทมิใชคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - ปจจุบัน) นายประหยัด เดียมขุนทด

เลขานุการคณะแพทยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน) ผูชวยศาสตราจารย นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

14


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่อยู : 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 0 7431 7600 http://www.tsu.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.tsu.ac.th/council 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 08 1599 0591

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 19 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 12 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน 3 ตําแหนง และนายกสมาคมศิษยเกาของมหาวิทยาลัย (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 3 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากผูแทนคณาจารยประจําจํานวนหนึ่งคน ผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งไมใชคณาจารยประจํา จํานวนหนึ่งคนและผูแทนหัวหนาสวนงานวิชาการจํานวนหนึ่งคน คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งในจํานวนนี้ตองสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี รายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติ หนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี และใหหัวหนาสวนงานเปนผูชวยเลขานุการ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม (2) มีวาระการดํารงตําแหนงคราว ละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหมอีกได ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยจะดํารงตําแหนงเกิน สามวาระติดตอกันมิได กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตอาจไดรับเลือกใหมอีกได

15


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) ศาสตราจารย ดร.จรัญ จันทลักขณา 244/238 รามอินทรา ซอย 5 เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) ศาสตราจารย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

กรรมการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) อาจารย ดร. กฤษณพงศ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ศาสตราจารย ดร. กําพล อดุลวิทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศาสตราจารย (พิเศษ) พล.ต.อ. ดรุณ โสตถิพันธุ

เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ 32/2-8 หมู 16 ถนน กาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ 10170

นายบัญญัติ จันทนเสนะ

8/1 ซอยทวีรัตนบํารุง หมูที่ 5 ตําบลคอหงส อําเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

ศาสตราจารย ดร. ไพฑูรย สินลารัตน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

16


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการมหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) ศาสตราจารย ดร. วิษณุ เครืองาม

209 ซอยประชาชื่น 30 ชุมชนชวนชื่น ซอย 6 เขตบางซื่อ กรุงเทพ ฯ 10800

ศาสตราจารยวิโชค มุกดามณี

มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหนาพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ศาสตราจารย นายแพทย ดร. วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 15 ถนนกาญจนวณิชย ตําบลคอหงส อําเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110

ศาสตราจารย ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ

27/50 ซอยเชริง ถนนแจงวัฒนะ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ศาสตราจารย ดร. สุรินทร เศรษฐมานิต

12/3 ซอยเกษมสันต 1 ปทุมวันเพสสคอมโดมิเนียม ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พ.ศ. 2556) รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ สายธนู

มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาคณาจารยและพนักงาน อาจารย ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ

สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

17


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) นายกิตติเทพ ถาวรสุข

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนหัวหนาสวนงานวิชาการ (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย ไพบูลย ดวงจันทร

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา อนทอง

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งไมใชคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557) นายทรงธรรม ธีระกุล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555) ผูชวยศาสตราจารย วสันต กาญจนมุกดา

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช หมู 4 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

18


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่อยู : 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุง ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 0 2427 0039, 0 2470 8000 www2.kmutt.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุง ครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท 0 2427 8062 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 23 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 3 ตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารยและพนักงาน (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากคณบดีหนึ่งคน จากผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่อ อย า งอื่น ที่ มี ฐ านะเที ย บเทา คณะหนึ่ ง คน จากกรรมการสภาวิ ช าการซึ่ ง สรรหาจากคณาจารย ป ระจํ า ตํ า แหน ง ศาสตราจารย และผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด หนึ่งคน และจากกรรมการสภา วิชาการซึ่งสรรหาจากคณาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอื่นตามที่สภา มหาวิทยาลัยกําหนดจากคณะ สถาบัน สํานัก และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ หนึ่งคน (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 2 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําหนึ่งคน และพนักงานอื่นซึ่งมิใชคณาจารยหนึ่งคน (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 9 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (3) และ (4) ใน จํานวนนี้จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวนไมนอยกวาสองคน (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งจํานวนไมเกินสองตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของทบวงมหาวิทยาลัย (7) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก นายกสมาคมนักศึกษาเกาหนึ่งคน และเลือกจากนักศึกษาเกาที่เปนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอีก หนึ่งคน คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม (5) และ (6) คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือก หรือเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (7) ให เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระการดํารงตําแหนง สามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ หรืออาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งใหมอีกได

19


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ดร. ทองฉัตร หงศลดารมภ

8/48 อาคารประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : ไมมีวาระ) ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์

28-28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ สีลม กรุงเทพฯ 10500

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

21 ถนนอัษฎางค แขวงศาลเจาพอเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

นายประมนต สุธีวงศ

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ชั้น 43 ซีอารทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส 87/2 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : ไมมีวาระ) รองศาสตราจารย ดร. ไพบูลย หังสพฤกษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ดร. กฤษณพงศ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

รองศาสตราจารย ดร. ไกรวุฒิ เกียรติโกมล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

20


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย ดร. หริส สูตะบุตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : ตามวาระของอธิการบดี) รองศาสตราจารย ดร.ศักรินทร ภูมิรัตน )

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานคณะกรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : ตามวาระของประธานคณะกรรมการสงเสริมฯ) นายสนั่น อังอุบลกุล

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จํากัด (มหาชน) 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาคณาจารยและพนักงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : ตามวาระของประธานสภาคณาจารยฯ) รองศาสตราจารย อดิศักดิ์ พงษพูนผลศักดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเลือกจากผูบริหาร (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย ดร. บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ผูชวยศาสตราจารยนิธิ บุรณจันทร

สํานักงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

21


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

รองศาสตราจารยวารุณี เตีย

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย ดร. อภิชิต เทอดโยธิน

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานอื่นซึ่งมิใชอาจารย (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 มีนาคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) นางสาวกนกรัตน นาคหฤทัย

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – มิถุนายน พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย

33 ซอยปุญญวิถี 30 สุขุมวิท 101 พระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 111 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

22


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช

99/131 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

410 ซอย 5 มิตรภาพ 2 สุขุมวิท 77 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศริ ินทร

8 ซอยลาดพราว 22 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม

อาคารเอเชียเซ็นเตอร ชั้น 11 173 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120

นายเขมทัต สุคนธสิงห

บริษัท โรบอทิกส จํากัด 798/40 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายอิสระ วองกุศลกิจ

บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

นายธีระพล พฤกษาทร

บริษัท ซูเทค จํากัด 77/64 อาคารสินสาธรทาวเวอร ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

นายสมประสงค บุญยะชัย

บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 414 อาคารชินวัตรทาวเวอร 1 ชั้น 28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

23


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมนักศึกษาเกา (วาระในการดํารงตําแหนง : ตามวาระของนายกสมาคมนักศึกษาเกา) นายกสมาคมนักศึกษาเกา (นายพีระพงษ อัจฉริยชีวิน)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยเลือกจากนักศึกษาเกา (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 มกราคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พ.ศ. 2557) นายสุไทย พิณรัตน

173 ถนนตะนาว บวรนิเวศฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : ไมมีวาระ) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพวรรณ ปนวนิชยกุล

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : ไมมีวาระ) ดร. ธีราพร ชัยอรุณดีกุล

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

นางสาวนงลักษณ อองสุวรรณ

งานการประชุมและพิธีการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

24


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ที่อยู : 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท 0 2555 2000 โทรสาร 0 2587 4350 www.kmutnb.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท 0 2555 2000 ตอ 1141 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 24 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 14 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี 1 ตําแหนง (4) ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 2 ตําแหนง (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากรองอธิการบดีหนึ่งคน คณบดีหนึ่งคนและผูอํานวยการและหัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยาง อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะหนึ่งคน (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําสองคน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งที่มิใชคณาจารยประจําหนึ่งคน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ ต อ งสรรหากรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบั ญ ชีร ายชื่ อ ที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและใหหัวหนาสํานักงานสภา มหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนงคราว ละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรบั เลือกตั้งใหมอกี ได

25


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ชั้น 6 สํานักงานอธิการบดี ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ

บริษัท คอมลิงค จํากัด 888 อาคารไอทาวเวอร วิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) นายพินิจ จารุสมบัติ

1/132 เดอะปารคชิดลม ยูนิต F51 ซ.สมคิด ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300

ดร.สมยศ กีรติชีวนันท

บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จํากัด 25/12 กม 12 หมู 20 เทพารักษ ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ดร.สุรินทร โตทับเที่ยง

บริษัท ผลิตภัณฑอาหารกวางไพศาล จํากัด (มหาชน) 43 อาคารธนสาร ถนนเชียงใหม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ

ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายโอภาส เขียววิชัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

26


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ

96/151 หมู 17 ซอยอัศวพิเชษฐ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ดร. นิพนธ สุรพงษรักเจริญ

66/68 หมูบานฮอลิวูด ซอยออนนุช 17 แยก 9 ถนนสุขุมวิท-ออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

นายนคร ศิลปอาชา

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

นางภรณี ลีนุตพงษ

88/35 ซอยรามคําแหง 118 ถนนรามคําแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

นายวุฒิชัย สิงหมณี

721 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

ดร. พรหมสวัสดิ์ ทิพยคงคา

808/396 หมูบานซื่อตรง 39 ถนนนวมินทร 143 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10230

ดร.ปรีดา อัตวินิจตระการ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายแสงชัย โชติชวงชัชวาล

บริษัท พัฒนกล จํากัด (มหาชน) 20/14-15 หมู 10 ซอยสุขุมวิท 103 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

27


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี

ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาคณาจารยและพนักงาน

นายสันติ อัตถไพศาล

สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกา

นายวินัย สารสุวรรณ

บริษัท แมคพาย บลาซเทค จํากัด 526-528 ซอยลาดพราว 94 (ปญจมิตร) ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหาร

ผูชวยศาสตราจารยสมชาย เวชกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ผูชวยศาสตราจารยปรีชา อองอารี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รองศาสตราจารยสมนึก วิสุทธิแพทย

สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

28


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

รองศาสตราจารยวันชัย จันทรวงศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รองศาสตราจารยวิเศษ ศักดิ์ศิริ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งที่มิใชคณาจารยประจํา

นายธารี วารีสงัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย ดร. ชนศักดิ์ บายเที่ยง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

29


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่อยู : 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0 4422 3000 โทรสาร 0 4422 4070 www.sut.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.sut.ac.th/ouc/ อาคารบริหาร ชั้น 2 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0 4422 4030 โทรสาร 0 4422 4030

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 23 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 3 ตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการจํานวน 2 ตําแหนง (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําจํานวน 5 ตําแหนง (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง จํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบสองคน จากบุคคลภายนอก และในจํานวนนี้จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน สี่คน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยตาม (4) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัตหิ นาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระดํารงตําแหนงสองป แต จะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งใหมอีกได

30


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

หนวยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช

175 ซอยสมาหารในซอยนานาใต สุขุมวิท 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ชั้น 4 โซน C 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) นายสมเกียรติ อนุราษฎร ; แทน

หอการคาแหงประเทศไทย 150 ถนนราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

31


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ (วาระในการดํารงตําแหนง : 30 เมษายน พ.ศ. 2556 - 29 เมษายน พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค

สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

รองศาสตราจารย ดร. อนันต ทองระอา

สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2558) รองศาสตราจารย เรืออากาศเอก ดร.กนตธร ชํานิประศาสน

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

อาจารย ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน

สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ แมนยํา

สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเวทย นิงสานนท

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

อาจารย นายแพทยลิขิต มาตระกูล

ศูนยปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

32


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) นายอภัยชนม วัชรสินธุ

สํานักงานประสานกิจการสัมพันธ เครือเจริญโภคภัณฑ 313 สํานักงานใหญ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

นายทศพล ตันติวงษ

บริษัท สงวนวงษอุตสาหกรรม จํากัด (โรงแปง) 120 หมู 4 ถนนราชสีมา – โชคชัย ตําบลหนองบัว ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย

53/927 ซอยราชพฤกษ 9/2 หมูบานกฤษดานคร ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ศาสตราจารย ดร.ปรัชญา เวสารัชช

71/152 หมู 4 หมูบานเมืองเอก ซอยเอกอุดร 8 ถนนเอกอุดร ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

นายพงศโพยม วาศภูติ

5/24 ซอย 2 หมูบานมอนติคารโล (ตรงขามวัดเสมียนนารี) ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายแพทย ปราชญ บุณยวงศวิโรจน

กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข หอง 314 อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายมนูญ สรรคคุณากร

3/246 หมูบานเศรษฐสิริประชาชื่น โครงการ 3 ซอย 7 ถนนประชาชื่น ตําบลทาทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

33


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) นายสัมพันธ ศิลปนาฎ

บริษัท เวสเทิรนดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 4 140 หมู 2 บางปะอิน จังหวัดอยุธยา 13130

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย ดร.นฤมล รักษาสุข)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว สุคําภา)

สํานักงานสถามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

34


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 7. มหาวิทยาลัยบูรพา ที่อยู : 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท 0 3810 2222 โทรสาร 0 3839 0353, 0 3839 0351 www.buu.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www. council.buu.ac.th อาคาร ภปร. ชั้น 5 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท 0 3810 2222 ตอ 2176-2177 โทรสาร 0 3810 2177

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 21 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 13 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี 1 ตําแหนง (4) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาพนักงาน 3 ตําแหนง และนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยหนึ่งคน พนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารยหนึ่งคน และหัวหนาสวนงาน หนึ่งคน การสรรหานายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให ก รรมการสภา มหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) เปนผูดําเนินการสรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองสรรหากรรมการ สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และใหหัวหนาสํานักงาน สภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ สามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับเลือกตั้งใหมอีกได

35


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล

สํานักงานอธิการบดี ชั้น 6 จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 มีนาคม พ.ศ. พ.ศ. 2556 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพียรชัย

สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน 13/2 ถนนแมกลอง-บางนกแขวก หมู 1 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) รองศาสตราจารย ดร.กําจัด มงคลกุล

71 ประชาราษฎรบําเพ็ญ 17 สามเสนนอก หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

รองศาสตราจารย ดร.ครรชิต มาลัยวงศ

102/19 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

นายจิระวี เสมอวงษ

สมาคมสงเสริมผูประกอบการวิสาหกกิจขนาดกลาง และขนาดยอมไทยจังหวัดชลบุรี ATSME ชั้น 5 67 หมู 1 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ศาสตราจารย ดร.จําเนียร จวงตระกูล

บริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3300/71 ตึกชาง อาคาร B ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายธีระวัฒน อรุณธัญญะ

บริษัท อีซูซุตะวันออกมอเตอรเวอรค จํากัด 550 สุขุมวิท ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

36


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

นายนิพนธ ฮะกีมี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นายมินทร อิงคธเนศ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน จํากัด (มหาชน) อาคารเอสวีโอเอ ทาวเวอร 900/8-10 ถนนพระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

พลเอกวาภิรมย มนัสรังษี

กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

ศาสตราจารย ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศาสตราจารยสมศักดิ์ จักรไพวงศ

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 6 ถนนโยธี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายโอภาส เขียววิชัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย นพ.สมพล พงศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

37


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.สุชาติ อุปถัมภ

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาพนักงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) นายครรชิต ดอกไมคลี่

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกา (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ดร.สาธิต ปติวรา

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) รองศาสตราจารย ดร.วีรพงศ วุฒิพันธุชัย

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใชคณาจารย (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) นางสาวกนกรัตน คลายทองคํา

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

38


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทหัวหนาสวนงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) ผศ.ดร.รัชนีภรณ ทรัพยกรานนท

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) รองอธิการบดีฝายบริหาร (ผูช วยศาสตราจารย ดร.วิโรจน เรืองประเทืองสุข)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 5 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 - 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย (นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ภปร. ชั้น 5 169 ถนนลงหาดบางแสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

39


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 8. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อยู : 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท 0 5446 6666 โทรสาร 0 5446 6690 www.up.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.council.up.ac.th 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1007 โทรสาร 0 5446 6703 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 23 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี (4) ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและประธานสภาพนักงาน (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย

1 ตําแหนง 14 ตําแหนง 1 ตําแหนง 2 ตําแหนง 2 ตําแหนง

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ตาม (2) และวิธกี ารเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองสรร หากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒจิ ากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย ให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง รองอธิ ก ารบดี ค นหนึ่ ง เป น เลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย และจะแต ง ตั้ ง ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ สามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได

40


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ดร.พรชัย นุชสุวรรณ

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ดร.สมนึก พิมลเสถียร

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

(วาระในการดํารงตําแหนง : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ดร.สุเมธ แยมนุน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย

324/39 หมู 3 หมูบานศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000

ศาสตราจารย ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002

รองศาสตราจารย ดร.เทพ พงษพานิช

49 หมู 13 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 50210

41


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) นายอนุชาติ คงมาลัย

สํานักงานอัยการพิเศษ ฝายบริหารจัดการความรู สํานักวิชาการ อาคารศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารA ชั้น 3 120 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นายนคร ศิลปอาชา

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ดร.โสมสุดา ลียะวณิช

ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องคการมหาชน) 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

นายแพทยธวัช สุนทราจารย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 88/21 ถนน ติวานนนท ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศาสตราจารย นายแพทยบุญชอบ พงษพาณิชย

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ป ซอยศูนยวิจัย 3 เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

นายสมชาย เบญจรงคกุล

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิง้ จํากัด 499 หมู 3 อาคารเบญจจินดา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ดร.บัญชา แสงหิรัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ถนนรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240

42


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 20 กันยายน พ.ศ. 2553 – 19 กันยายน พ.ศ. 2557) ศาสตราจารยพิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) นายอานุภาพ จามิกรณ

19 ซ.ศรีกาญจนา ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาพนักงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 – 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558) นายพิเชฐ ถูกจิตร

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ดร.สุจิตรา วสุวัต

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ภพเกา พุทธรักษ

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) ดร.สําราญ ทองแพง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

43


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 30 เมษายน พ.ศ. 2554 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

(วาระในการดํารงตําแหนง : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556) รองศาสตราจารยชาลี ทองเรือง

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู 2 ตําบลแมกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

44


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 9. มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อยู : 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2849 6000 www.mahidol.ac.th สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.uc.mahidol.ac.th อาคารสํานักงานอธิการบดี ชั้น 5 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท 0 2849 6365 โทรสาร 0 2849 6366 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 30 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 15 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย (3) อธิการบดี 1 ตําแหนง (4) ประธานสภาคณาจารย นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย 2 ตําแหนง (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวน 1 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากผูปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยที่มใิ ชคณาจารยประจํา (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 10 ตําแหนง ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจําจํานวนหาคน และจากผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาจํานวนหาคน คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม (2) คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) ใหเปนไปตามขอบังคับของ มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตองสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากรายชื่อที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอจํานวนหนึ่งคน ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่ออุปนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งทําหนาที่แทนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และจะแตงตั้งหัวหนา สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยก็ได นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม (2) มีวาระการดํารงตําแหนงคราว ละสี่ป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ ใหมอกี ได กรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปแตอาจไดรับเลือกตั้งใหม อีกได

45


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารย นายแพทยวจิ ารณ พานิช 47/216 หมูบานสิวลี ถนนสุขาประชาสรรค 3 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารยเกียรติคุณ น.ต.กําจร มนุญปจุ

545 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ดร.กฤษณพงศ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เ ขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ

กระทรวงยุติธรรม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 120 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร

8 ซอยลาดพราว 22 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

โครงการวิจัย (สกว.) การวิจารณ ชั้น 8 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

46


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงชนิกา ตูจ ินดา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร ตึกเจาฟามหิดล ชั้น 9 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

นายโชค บูลกูล

ฟารมโชคชัย สํานักงานใหญ 294 หมูที่ 8 ถนนวิภาวดีรังสิต ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยประเวศ วะสี

84 ซอยประกอบผล ถนนสมเด็จพระปนเกลา 5 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

ดร.ปราโมทย ไมกลัด

220 ซอยประชาชื่น 37 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ดร.ไพรินทร ชูโชติถาวร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ

29/329 เมืองทองธานี ซอย 10 หมู 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

47


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ ชั้น 27 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง 26 มกราคม พ.ศ. 2555 – 25 มกราคม พ.ศ. 2559) ศาสตราจารยรัชตะ รัชตะนาวิน

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานสภาคณาจารย (วาระในการดํารงตําแหนง : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556) ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยวิรุณ บุญนุช

ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 25 เมษายน พ.ศ. 2555. - 24 เมษายน พ.ศ. 2557) ศาสตราจารยคลินิกพิเศษ นายแพทยเสรี ตูจินดา

สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยมหิดลฯ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใชคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) รองผูอํานวยการหอสมุดและ คลังความรูฯ (ดร.สถาพร สาธุการ)

หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

48


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูบริหารระดับคณบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย นายแพทยพิทยา จารุพูนผล

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยอุดม คชินทร

คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

รองศาสตราจารย ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล

คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิติกร จามรดุสิต

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุลณสรรค สายขุน

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

49


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย นายแพทยพรชัย มูลพฤกษ

ภาควิชาออรโธปดิกส อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร ร.พ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

รองศาสตราจารย ศรีสนิท อินทรมณี

ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

รองศาสตราจารยวิสูตร ฟองศิริไพบูลย

ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 26 มกราคม พ.ศ. 2555 – 25 มกราคม พ.ศ. 2559) รองอธิการบดีฝายบริหาร และสภามหาวิทยาลัย (ผูช วยศาสตราจารย ทันตแพทยพีระ สิทธิอํานวย)

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

50


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 10. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ที่อยู : 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 www.mfu.ac.th โทรศัพท 0 5391 6000, 0 5391 7034 โทรสาร 0 5391 6034, 0 5391 7049 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.mfu.ac.th/office/council/ 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท 0 5391 6084 , 0 5391 6081 โทรสาร 0 5391 6099, 0 5391 6086

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 23 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 3 ตําแหนง ไดแก ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดีและประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากผูด ํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอาํ นวยการศูนย หรือหัวหนา สวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาสํานักวิชา สถาบัน หรือศูนย (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 ตําแหนง (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 11 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาม (2) (3) และ (4) (6) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 2 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของรัฐมนตรีวา การทบวงมหาวิทยาลัย คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการ สภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย การไดมาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยตาม (1) และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิตาม (5) ใหใชวิธกี าร สรรหาตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอีกได

51


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558) พลเอกสําเภา ชูศรี

138/9 หมู 13 ซอยภาวนา 5 ถนนลาดพราว 41 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 113 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) นายอภิชาติ จีระวุฒิ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) อธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ศิรชิ นะ)

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) นายทวิช เตชะนาวากุล

บริษัท ไทยอินดัสเตรีล เอสเตท จํากัด อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

52


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

คณบดีสํานักวิชาศิลปศาสตร (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครา อัครนิธิ)

สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร (รองศาสตราจารยสุปราณี อัทธเสรี)

สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงมิตรา คาสลี่

สํานักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ

สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาโรจน รอดคืน

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์

28-28/1 อาคารประภาวิทย ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

53


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ

42 ซอยปราโมทย 1/1 ถนนสุริวงศ แขวงสุริวงศ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

นายชัย โสภณพนิช

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ศาสตราจารย ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาสตราจารยพิเศษ สมชาย พงษธา

15/15 ซอยนทีทิพย ถนนงามวงศวาน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

พลตํารวจเอก ดร.ประสาน วงศใหญ

153/2 หมู 9 ตําบลโปงผา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57130

นายไกรสร จันศิริ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 979/12 ชั้นเอ็ม, อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นายพิทูร พุมหิรัญ

123 ซอยบุรุษพัฒน 8/2 รามอินทรา 65 แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

นายสุนทร อรุณานนทชัย

1,3,5,7 อาคารฟอรจูนทาวน บริษัทซีพีพลาซา จํากัด ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10320

54


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) นายสงคราม ชีวประวัติดํารงค

บริษัท จงสถิตย จํากัด 470 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

นายสุเมธ ตันธุวนิตย

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด (มหาชน) 127/35 ปญจธานีทาวเวอร รัชดาภิเษก แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

นายประเสริฐ พุงกุมาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร 313 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558) นางพรทิพย ภูติโยธิน

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 333 หมู 1 ตําบลทาสุด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

55


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ที่อยู : 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 www.wu.ac.th โทรศัพท 0 7567 3000, 0 7538 4000 โทรสาร 0 7567 3708 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://council.wu.ac.th/ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท 0 7567 3817 , 0 7567 3821 โทรสาร 0 7567 3846

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 19 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี 1 ตําแหนง (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภาวิชาการเลือกจากกรรมการสภาวิชาการ จํานวน 2 ตําแหนง (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารยประจํา จํานวน 3 ตําแหนง (5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง จํานวนไมนอยกวาเกาคน แตไมเกินสิบสองคน จากบุคคลภายนอก และในจํานวนนี้จะตองเปนผูทรงคุณวุฒิจากภาคใตจํานวนไมนอยกวา สามคน และผูทรงคุณวุฒจิ ํานวนสามคนที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตัง้ คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และการเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิทยาลัยตาม (4) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระการดํารงตําแหนงสามป แตจะไดทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ แตงตั้ง หรืออาจไดรับเลือกหรือไดรับเลือกตั้งใหมอีกได

56


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 - 27 มกราคม พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

หนวยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร.โกวิทย โปษยานนท

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558) ดร.กีรรัตน สงวนไทร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากสภาวิชาการ (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 - 25 เมษายน พ.ศ. 2556) รองศาสตราจารย ดร. สุรสีห วัฒนวิกยกิจ

สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559) รองศาสตราจารย ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

57


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 1 เมษายน พ.ศ. 2559) อาจารย ดร.ทิพยวัลย สุทิน

สํานักวิชาศิลปศาตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี

สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) ดร. กฤษณพงศ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลติ้ง จํากัด 408/162 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน ฟูเจริญ

ศูนยธาลัสซีเมีย สถาบันวิจัยอณูพันธุศาสตร พันธุวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตําบลศาลายา กิ่งอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ศาสตราจารย ดร. กฤษณา ชุติมา

4 ซอยเพชรเกษม 24 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 1016

58


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒทิ ี่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) ดร.สถิตย ลิ่มพงศพันธุ

416/46 ลาดพราว 87 แยก 14 แขวงคลองเจาคุณสิงห เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ดร.สุเมธ แยมนุน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดร.อําพน กิตติอําพน

สํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒจิ ากภาคใต (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร

47/44 ซอยธนาเวศน ถนนบางกรวย-ไทรนอย อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ

55/41 ซอยศรีวิจารณ ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

นายธนารักษ พงษเภตรา

บริษัท ทักษิณปาลม (2521) 331 ถ.ธราธิปดี ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 841300

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558) รองอธิการบดี ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรจน บัณฑิตย)

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

59


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่อยู : ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 โทรศัพท 0 2329 8000 - 0 2329 8099 www.kmitl.ac.th สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง http://www.oic.kmitl.ac.th อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 9 เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท 0 2329 8242 โทรสาร 0 2329 8241

องคประกอบของสภาสถาบันจํานวน 19 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 12 ตําแหนง จากบุคคลภายนอกสถาบัน (3) อธิการบดี ประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน 4 ตําแหนง ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน และนายกสมาคมศิษยเกาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง (4) กรรมการสภาสถาบัน จํานวน 2 ตําแหนง ซึ่งเลือกจากหัวหนาสวนงานจํานวนหนึ่งคน และผูแทนพนักงานสถาบันจํานวนหนึ่งคน คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม (2) และวิธีการเลือ กกรรมการสภาสถาบันตาม (4) ให เป นไปตามขอ บัง คับ ของสถาบั น ทั้ง นี้ กรรมการสภาสถาบั น ผูทรงคุณวุฒติ าม (2) ตองสรรหาจากรายชือ่ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอจํานวนหนึ่งคน ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภาสถาบัน และใหอุปนายกสภา สถาบันทําหนาที่แทนนายกสภาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดหรือเมื่อไมมผี ูดํารงตําแหนงนายก สภาสถาบัน ใหสภาสถาบันแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนเลขานุการสภาสถาบันโดยคําแนะนําของอธิการบดี และให หัวหนาสํานักงานสภาสถาบันเปนผูชวยเลขานุการ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (2) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป แตจะ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งหรืออาจไดรับเลือกใหมอกี ได

60


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภาสถาบัน (วาระในการดํารงตําแหนง : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) พลเอกสุรยุทธ จุลานนท

สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 9 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

อุปนายกสภาสถาบัน (วาระในการดํารงตําแหนง : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร. พจน สะเพียรชัย

33 ซอยปุณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) นายปลิว ตรีวิศวเวทย

บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

นายอนนต สิริแสงทักษิณ

บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศาสตราจารย ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 หมู 1 ถนนเชื่อมสัมพันธ แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ดร.อภิชัย บุญธีรวร

อาคเนยกลุมธุรกิจประกันและการเงิน 315 อาคารอาคเนยประกันภัย ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล

เลขที่ 42 ซอยบงกช 13 ถนนเลียบคลองสอง ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

61


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558) นายถาวร พานิชพันธ

สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนยราชการเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 120 หมูที่ 3 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย สินลารัตน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ดร.พีระศักดิ์ วรสุนทโรสถ

บริษัท พีระบราเธอร จํากัด 95,97 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

ศาสตราจารย ดร.จตุรนต ถิระวัฒน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2 ถนนพระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นายวุฒิพงษ โมฬีชาติ

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 123 ซันทาวเวอรส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายจาดุร อภิชาตบุตร

96 หมูบานมหาดไทย 1 ถนนพุทธมณฑล สาย 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงอธิการบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย ดร.ถวิล พึ่งมา

เลขที่ 52 ซอยลาดกระบัง 50 ตําบลลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

62


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงประธานกรรมการสงเสริมกิจการสถาบัน (วาระในการดํารงตําแหนง : 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 – 27 พ.ศ. กุมภาพันธ 2559) นายสุระ เกนทะนะศิล

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระรามเกา หวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงประธานสภาคณาจารยและพนักงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 25 มกราคม พ.ศ. 2556 – 24 มกราคม พ.ศ. 2559) รองศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

กรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกาสถาบันฯ (วาระในการดํารงตําแหนง : 23 เมษายน พ.ศ. 2556 – 22 เมษายน พ.ศ. 2558) นายวันชัย ผโลทัยถเกิง

สํานักงานคณะกรรมการกํากับการซือ้ ขาย สินคาเกษตรลวงหนา ชั้น 15 อาคาร ซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นส เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

กรรมการสภาสถาบันโดยเลือกจากหัวหนาสวนงาน (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) รองศาสตราจารย ดร.อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย

สํานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

กรรมการสภาสถาบันโดยเลือกจากผูแทนพนักงานสถาบัน (วาระในการดํารงตําแหนง : 30 มกราคม พ.ศ. 2556 – 29 มกราคม พ.ศ. 2559) รองศาสตราจารย ดร.วินัย กลาจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

63


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 เลขานุการสภาสถาบัน (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ)์

สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 9 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ผูชวยเลขานุการสภาสถาบัน (วาระในการดํารงตําแหนง : 1 กันยายน พ.ศ. 2555 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) หัวหนาสํานักงานสภาสถาบัน (นางวิภาพร อินทรสุวรรณ)

สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 9 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

นางสาววรงคพร บุญยมัย

สํานักงานสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 9 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

64


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 13. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่อยู : 79 หมูท ี่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 www.mcu.ac.th โทรศัพท 0 3524 8000, 0 3535 4710, 0 3535 4711 โทรสาร 0 3524 8006 สํานักงานสภามหาวิทยาลัย http://www.mcu.ac.th/site/mcu_council1.php 79 หมูท ี่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศัพท 0 3524 8000, 0 3535 4710, 0 3535 4711 โทรสาร 0 3524 8006 องคประกอบของสภามหาวิทยาลัยจํานวน 21 ตําแหนง ประกอบดวย (1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระเถระ 1 ตําแหนง (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 7 ตําแหนง ได แ ก อธิ ก ารบดี ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน พระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ * ผู อํ า นวยการสํ า นัก งบประมาณ เลขาธิก ารคณะกรรมการข าราชการพลเรือ น และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (3) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้ง 7 ตําแหนง จากพระภิกษุผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบดี โดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดย ตําแหนง (4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาหกรูปหรือคน แตไมเกินแปดรูปหรือคน ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งจากพระภิกษุหรือคฤหัสถ โดยคําแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง และในจํานวนนี้จะตองเปนพระภิกษุไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนอุปนายกสภา มหาวิทยาลัย และใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงนายก สภามหาวิทยาลัยหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตัง้ รองอธิการบดีซึ่งเปนพระภิกษุรูปหนึ่งเปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัยโดย คําแนะนําของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) และ (4) มีวาระการดํารงตําแหนงสามป แต สมเด็จพระสังฆราชจะทรงแตงตั้งใหมอีกได

65


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วาระการดํารงตําแหนงสามป) พระธรรมสุธี (พีร สุชาโต) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ที่ปรึกษาเจาคณะกรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง อธิการบดี (พระพรหมบัณฑิต ป.ธ.9, ศ.ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา)

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นายอภิชาติ จีระวุฒ)ิ 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (นายวรวิทย จําปรัตน)

สํานักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เลขาธิการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 47/111 ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค)

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผูอํานวยการ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (นายนพรัตน เบญจวัฒนานันท)

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล 25/25 หมู 6 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

66


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากพระภิกษุผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีหรือคณบดี (วาระในการดํารงตําแหนง : มีวาระการดํารงตําแหนงสามป) รองอธิการบดีฝายบริหาร (พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

รองอธิการบดีฝายวิชาการ (พระศรีคัมภีรญาณ, รศ. ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา (พระสุวรรณเมธาภรณ, ผศ.ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

รองอธิการบรดีวิทยาเขตแพร (พระเมธีธรรมาลังการ, ผศ.ดร.)

111 หมูที่ 5 ตําบลแมคํามี อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000

รองอธิการบดี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (สมเด็จพระพุทธชินวงศ, ศ.พิเศษ) กรรมการมหาเถรสมาคม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตําบลหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73170

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแกน (พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต, ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 30 หมู 1 บานโคกสี ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000

คณบดีคณะพุทธศาสตร (พระราชวรมุน,ี ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

67


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําป พ.ศ. 2556 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตําแหนง : วาระการดํารงตําแหนงสามป) พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.9) เจาคณะภาค 5 เลขานุการแมกองบาลีสนามหลวง

วัดปากน้ําภาษีเจริญ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

พระพรหมเวที (สนิท ชวนปฺโญ ป.ธ.9) กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนตะวันออก

เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร 661 ถนน เจริญกรุง แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100

ศาสตราจารย นายแพทย เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

ทําเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

นายทวี หนุนภักดี

138 หมู 7 ซอยบอนไก ถนนพิบูลยสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศาสตราจารยพิเศษ จํานงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือปา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

พระธรรมกิตติวงค (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9) ราชบัณฑิต

เจาอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ถนนเอกชัย แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหนง : วาระการดํารงตําแหนงสามป) รองอธิการบดีฝายบริหาร (พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร.)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 79 หมูที่ 1 หลักกิโลเมตรที่ 55 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

68


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2556

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 1. มหาวิวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ ที่อยู่ :

50 ถนนนงามวงศ์วาน แแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ พฯ 10900 โทรศััพท์ 0 2579 011 3 โทรสาร 0 29442 8500-11 ww ww.ku.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย กองกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ httpp://www.gad.kuu.ac.th ชั้น 6 อาคารสารนิเทศศ 50 ปี มหาวิทยาลั ย ยเกษตรศาสตตร์ เขตจตุจักร กกรุงเทพฯ 10900 โทรศััพท์ 0 2942 81551-4 ต่อ 4609,44603-4612 โททรสาร 0 294288151-3

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 32 คน ประกกอบด้วย (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ตําแหหน่ง ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาข้ข้าราชการและปรระธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 8 ตําแหหน่ง ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งรองงอธิการบดี คณบบดี ผู้อํานวยการรสถาบัน ผู้อํานวยยการสํานัก ผู้อํานนวยการศูนย์ หรืรือหัวหน้า หน่วยงานทีที่เรียกชือ่ อย่างอืนที น่ ่มีฐานะเทียบเทท่าคณะ 8 ตําแหหน่ง (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น ซึ่งเลือกจากคณ ณาจารย์ประจําของมหาวิ ข ทยาลัยยซึง่ ได้ทําการสอนนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกวว่าห้าปี และมิใช่ผูผดู้ าํ รง ตําแหน่งตาาม (3) (5) กรรมการและเเลขานุการสภามหหาวิทยาลัย จํานนวน 1 ตําแหหน่ง ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดํารงตํตําแหน่งรองอธิกาารบดี และมิใช่ผดํดู้ ารงตําแหน่งตาม (3) (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง จํจานวน 11 ตําแหหน่ง จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการรสภามหาวิทยาลัลัยคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิ ป ทยาลัยและให้อปุ ปนายกสภามหาวิวิทยาลัยทํา หน้าที่แทนนนายกสภามหาวิทยาลั ท ยเมือ่ นายกกสภามหาวิทยาลัลัยไม่อาจปฏิบัตหน้ ิห าทีไ่ ด้ หรือเมื่อไม่ ไ มีผู้ดํารงตําแหหน่งนายกสภามหหาวิทยาลัย นนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมกการสภามหาวิทยยาลัยตาม (3) (4)) (5) และ (6) มีวาระการดํารงตํา แหน่งสองปี แต่จะทรงพระ จ กรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื ห ออาจได้รับเลือกใหม่ อ อีกได้

71


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 7 มีนาคคม พ.ศ. 2556-- 6 มีนาคม พ.ศศ. 2558) ศาสตรราจารย์ ดร.นิวัวตั ิ เรืองพานิช

มหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามมวงศ์วาน แขวงลลาดยาว เขตจตุจัจกั ร กรุงเทพฯ 10900

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 7 มีนาคคม พ.ศ. 2556-- 6 มีนาคม พ.ศศ. 2558) ศาสตตราจารย์ ดร.สืบศศักดิ์ สนธิ รัตน

มหาวิทยาลัลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามมวงศ์วาน แขวงลลาดยาว เขตจตุจัจกั ร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการสสภามหาวิทยาลลัยโดยตําแหน่งอธิการบดี (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 16 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558) รองศาสตราจารย์ วุฒิชยั กปิลกาญจน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการสภามหหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาข้าราชกาาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 กันยายนน พ.ศ. 2555 – 28 2 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย์ชชั พพล ชังชู

สภาข้าราชกาาร มหาวิทยาลัยเเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโโดยตําแหน่งประธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 2 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 – 1 ธันวาคม พ..ศ. 2557) นายอํอํานวย เนตยสุภา

บริษัท แคนดูคอนสตรั๊คชั่น จําากัด 222 เทศบาลรังรักษ์เหนือ แขววงลาดยาว เขตจจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

72


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยประเภทผู้บริหาร (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) รองอธิธิการบดีฝ่ายวิชาาการ (รองศศาสตราจารย์ สิรรีี ชัยเสรี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รองอธิธิการบดี ฝ่ายบบริหารทรัพยากร บุคคล (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย มมยุรี เทศผล)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คณบดีคณะประมง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ)

คณะประมง มหาวิ ม ทยาลัยเกษษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คณบดีคณะวิทยาศาสสตร์ คณะวิทยาศาาสตร์และวิศวกรรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตเฉลิมพรระเกียรติ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ศศิิ ริวัฒน์ พูนวศิน) จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมูมู่ 1 ตําบลเชียงเครือื อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 447000 คณบดีคณะเศรษฐศาสสตร์ ศรีราชา (รองศศาสตราจารย์ ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ์)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุ ถ ขุมวิท อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

คณบดีคณะศึกษาศาสสตร์ (รองศศาสตราจารย์ สุรชัย จิวเจริญสกุล)

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยเกษตรศาสตร์ร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้อํานวยการสถาบั น นวิจจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย พิสสวรรณ ส เจียมสมบบัติ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิททยาเขตกําแพงแแสน หมู่ 6 ถนนมาาลัยแมน อําเภอกกําแพงแสน จังหวัดนครปฐฐม 73140

                  73


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยประเภทผู้บริหาร (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) ผู้อํานวยการสํ น านักหอ สมุด (นางออารีย์ ธัญกิจจานุนุกิจ)

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการสสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจ ย จารย์ประจํา (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) ผู้แทนนกลุม่ เกษตร (ดร.ศศรีพรรณ สุคนธสิสิงห์)

คณะเทคนิคการสั ก ตวแพทย์ มหหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้แทนนกลุม่ เกษตร (รองศศาสตราจารย์ พัฒนา น อนุรักษ์พงศธธร)

คณะสิ่งแวดล้ล้อม มหาวิทยาลัยั เกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้แทนนกลุม่ วิทยาศาสตตร์และ เทคโนนโลยี (ดร.ศศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

วิทยาลัยพานิชนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1199 หมู่ที่ 6 ถนนนสุขุมวิท อําเภอศรีราชชา จังหวัดชลบุรี 220230

ผู้แทนนกลุม่ วิทยาศาสตตร์และ เทคโนนโลยี (นายออุบล ทองปัญญาา)

คณะวิทยาศาาสตร์การกีฬา มหหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน แ 1 หมู่ 6 ถนนมมาลัยแมน ตําบลลกําแพงแสน จังหวัดนครปฐฐม 73140

ผู้แทนนกลุม่ สังคมศาสตตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ปัทมา ม สุริยกุล ณ อยุยุธยา)

คณะศิลปศาสสตร์และวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตเฉลิมพรระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมูมู่ 1 ตําบลเชียงเครือื อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 447000

กรรมการสสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจ ย จารย์ประจํา (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) ผู้แทนนกลุม่ สังคมศาสตตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย วารุณี ณ ตันติวงศ์วานิชช)

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุ ถ ขุมวิท อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

74


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจ ย จารย์ประจํา (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 – 15 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) ผู้แทนนส่วนกลาง (บาง เขน) (รองศศาสตราจารย์ ดร.สุสุรวิช วรรณไกรโร โรจน์)

คณะเกษตร มหาวิ ม ทยาลัยเกษษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้แทนนวิทยาเขต (นายเเฉลิมเกียรติ แสงงทองพินิจ)

คณะสัตวแพททยศาสตร์ มหาวิวทยาลัยเกษตรศาาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน แ หมู่ 6 ถนนมาาลัยแมน อําเภอกกําแพงแสน จังหวัดนครปฐฐม 73140

กรรมมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 7 มีนาคคม พ.ศ. 2556- 6 มีนาคม พ.ศศ. 2558) ดร.กนินิษฐา กาญจนจาารี

มูลนิธิสวิตา 49/70 ซอยท่านผูห้ ญิงพหล งาามวงศ์วาน แขวงงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายชุมพล พรประภา

บริษัท เอส พี อินเตอร์แนชั่น แแนล จํากัด 69 ซอย 19 รามคํ ร าแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ ก งเทพฯ 102400

นายโชชติ ตราชู

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พ และสิ่งแวดล้อม 92 พหลโยธิน 7 แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104400

กรรมมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 7 มีนาคคม พ.ศ. 2556- 6 มีนาคม พ.ศศ. 2558) ดร.พรรชัย รุจิประภา

บริษัท ผลิตไฟ ฟฟ้า จํากัด (มหาาชน) อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 แขวงงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุรุงเทพฯ 10210

ดร.พันธ์ น ศกั ดิ์ ศิริรัชตพพงษ์

ศูนย์เทคโนโลลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอรร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลลโยธิน ตําบลคลอองหนึ่ง อําเภอคลลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

75


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 7 มีนาคคม พ.ศ. 2556- 6 มีนาคม พ.ศศ. 2558) นายมนตรี คงตระกูล เทียน

กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ช เครือเเจริญโภคภัณฑ์ 97 ถนนเย็นจต จิ แขวงทุ่งวัดดออน เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

นายลัลักษณ์ วจนานวัช

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสห ก หกรณ์การเกษตรร 2346 ถนนพหหลโยธิน แขวงเสสนานิคม เขตจตุจัจกั ร กรุงเทพฯ 109900

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษษ์

เครือเบทาโกรร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นออร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดี า รงั สิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 102100

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี

กระทรวงอุตสาหกรรม ส ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กกรุงเทพฯ 10400

นายกสมาาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษต ตรศาสตร์ฯ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : ...อยู่ระหหว่างดําเนินการรโปรดเกล้าฯ แแต่งตั้ง...)

กรรมกการและเลขานุการสภามหาวิ ก ทยาลั ท ย (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 28 2 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2558) รองอธิธิการบดีฝ่ายวิจัย (รองศศาสตราจารย์ ดร.ศศรปราชญ์ ธไนศววรรยางกูร)

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยเกษตรศาสตร์ร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

76


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 – 28 2 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2558) รองอธิธิการบดีฝ่ายประะกันคุณภาพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย นงลัักษณ์ งามเจริญ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

77


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 2. มหาวิวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ :

123 หมู ห ่ 16 ถนนมิตรภภาพ ตําบลในเมือง อ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 440002 โทรศััพท์ 043-0097000 www.kku.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://hoome.kku.ac.th/meeting/main.phpp ชั้น 2 อาคารสิริคุณากกร (ข้างห้องสิริคณากร ุณ 3) ถนนมิตรภาพ อําเภอเมืมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศััพท์ 0 4320 21990 โทรสาร 0 4320 2190

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 30 คน ประกกอบด้วย (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาคคณาจารย์ และปประธานกรรมการรส่งเสริมกิจการมมหาวิทยาลัย 6 (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น ตําแหน่ง ซึ่ ง เลื อ กจากผูผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งรองอธิ ร ก ารบดี คคณบดี ผู้ อํ า นวยการสถาบั น ผู้ อํ า นวยการสํ า นนั ก ผู้ อํ า นวยการศู น ย์ และ ผู้อํานวยกาารวิทยาลัย หรือหัหวหน้าส่วนราชกการที่เรียกชื่ออย่าางอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 5 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกคณาจารย์ประะจําของมหาวิทยยาลัยซึ่งมีตําแหนน่งทางวิชาการไมม่ต่ํากว่ารองศาสสตราจารย์ ได้ทาการสอนใน ํา มหาวิทยาลลัยมาแล้วไม่น้อยกว่ ย าห้าปี และมิใช่ ใ ผู้ดํารงตําแหน่งงตาม (3) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 1 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกข้าราชการพลเรืรือนในมหาวิทยาลลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจําของมหหาวิทยาลัยและมิใิ ช่ผู้ดาํ รงตําแหนน่งตาม (3) (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง 14 ตําแหน่ง จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย ในจํานวนนี้ให้ แต่งตั้งจากนักศึกษาเก่ ก าของมหาวิทยาลัยหนึ่งคนน ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย และให้อปนายกสภา ุป มหาวิทยาลลัยทําหน้าที่แทนนนายกสภามหาวิวทยาลัยเมื่อนายกกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัตหน้ ิ าที่ได้ หรือไม่ม่มีผู้ดํารงตําแหนน่งนายกสภา มหาวิทยาลลัย ให้ห้ส ภามหาวิ ท ยา ลั ย แต่ง ตั้ ง รองออธิการบดีค นหนึนึ่ ง ซึ่งมิใ ช่กรรมกการสภามหาวิ ทยาลั ย ย ตาม (3) หหรื อ (4) เป็น กรรมการและ เลขานุการสสภามหาวิทยาลััย โดยคําแนะนําของอธิ ข การบดี คุณ ณสมบัติของผู้ดํารงตํ า าแหน่งนายกกสภามหาวิทยาลัลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลััยผู้ทรงคุณวุฒิตาาม (6) คุณสมบัติตขิ องผู้เลือก และผู้เลือกกตั้ง ตลอดจนหลัลักเกณฑ์และวิธการเลื ีก อกและเลืออกตั้งกรรมการสสภามหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และะ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิททยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิทยยาลัยตาม (3) (44) (5) และ (6) มีวาระการดํ ว ารงตําาแหน่งสองปี แตต่จะทรงพระ กรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื ห ออาจได้รับเลือกหรื อ อได้รับเลืออกตั้งใหม่อีกได้

78


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วารระในการดํารงตําาแหน่ง : 20 มิถุนายน 2556 – 19 มิถุนายน 2558) ดร.ณรงงค์ชัย อัครเศรณี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ดร.เตช บุนนาค

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

กรรมการสภาม ก หาวิทยาลัยโดยยตําแหน่งประธาานสภาคณาจารรย์ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 7 สิงหาคมม พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พพ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์เจนจิรรา เรืองชยจตุพร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  นายประะวิทย์ อนันตวราศิศิลป์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

79


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู ท ้บริหาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายการรคลังและทรัพย์สสิิ น (รองศาสสตราจารย์สมหมมาย ปรีเปรม)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

ศาสตราาจารย์ภิเศก ลุมพิ กานนท์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

รองศาสสตราจารย์อํานวยย คําตื้อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

รองศาสสตราจารย์เกรียงไไกร กิจเจริญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

รองศาสสตราจารย์ลําปางง แม่นมาตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

รองศาสสตราจารย์กุลธิดา ท้วมสุข

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

กรรมมการสภามหาวิวิทยาลัยเลือกตังจากข้ ้ง าราชการรในสถาบันอุดมมศึกษา (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  นางกาญ ญจนศรี สิงห์ภู่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

80


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558) 

นายเฉลิมชัย วงษ์นาคเพ็ ็ชร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

นายฐาปปน สิริวัฒนภักดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

หม่อมราาชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

นายยินชัย อนันทนสกุล

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

81


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ณวิชยั บุญแสง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

รองศาสสตราจารย์วีระพงงษ์ แพสุวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ศาสตรี เสาวคนธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

ศาสตราาจารย์สมชาติ โสสภณรณฤทธิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

นายสุรพงษ์ พ ชัยนาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแแก่น (นายสมมศักดิ์ สุวรรณสุจจริต)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

กรรมมการและเลขานุนุการสภามหาวิทยาลั ท ย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวางแผผนยุทธศาสตร์ (รองศาสสตราจารย์รังสร รค์ เนียมสนิท)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

82


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  รักษากาารในตําแหน่งผู้อาํ านวยการ สํานักงาานสภามหาวิทยาาลัย (นางสุพัพตั รา ครองยุทธ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ พ อําเภอเมือง จังงหวัดขอนแก่น 400002

83


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 3. มหาวิวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ที่อยู่ :

ท่าพรระจันทร์ 2 ถนนพพระจันทร์ แขวงพพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000 โทรศััพท์ 0 2613 33333 www.tu.ac.thh งานประชุม กองกลาง มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th/oorg/central/meeting/index.htm โทรศััพท์ 0 2613 30 15-6 โทรสาร 0 2222 0152

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 34 คน ประกกอบด้วย (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้ ไ แก่อธิการบดีโดดยตําแหน่ง 1 ตําแหน่ง น 9 (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิ ร การบดี คณ ณบดี หัวหน้าแผนกอิสระ ผู้อํานวยกการสถาบัน ผู้อํานนวยการสํานัก ผูอํอ้ านวยการ ศูนย์ และหัหัวหน้าหน่วยงาน (4)) ประธานสภาอาาจารย์โดยตําแหนน่ง และกรรมการรสภามหาวิทยาลลัย 7 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกคณาจารย์ประจจํา ผู้ได้ทําการสออนในมหาวิทยาลััยมาแล้วไม่น้อยกกว่าห้าปี และมิใชช่ผดู้ ํารงตําแหน่งตาม (3) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 2 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกข้าราชการพลเรืรือนในมหาวิทยาลลัยระดับหัวหน้ากองหรื ก อเทียบเท่าขึ้นไปที่มิใช่คณาาอาจารย์ประจํา และมิใช่ผู้ ดํารงตําแหหน่งตาม (3) (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง จํจานวนไม่น้อยกว่าาเก้าคนแต่ไม่เกินสิ น บสี่คน จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย โดยคําแนะนําาของนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย และกรรมมการสภา มหาวิทยาลลัย ตาม (3) (4) และ แ (5) กการเลือกตั้งกรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยตาม (3) ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี หัวหน้น้าแผนกอิสระ ผู้อํานวยการ สถาบันผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ น และหัวหน้าหนน่วยงาน เป็นผู้เลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งกรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยตาม (4) ซึ่งมิใช่กรรรมการโดยตําแหหน่ง ให้คณาจารย์ประจําของมหาาวิทยาลัยเป็นผู้เลือกตั้ง และการเลือกตั้งตาม ( 5) ให้ข้าราชการรพลเรือนใน มหาวิทยาลลัยระดับหัวหน้ากองหรื ก อเทียบเท่าขึ า ้นไปที่มิใช่คณาาอาจารย์ประจําเป็ เ นผู้เลือกตั้ง หลลักเกณฑ์และวิธการเลื กี อกตั้งกรรมมการสภามหาวิททยาลัยตามวรรคคหนึ่งให้เป็นไปตาามข้อบังคับของมมหาวิทยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิท ยาลัยมีวาระอยูในตํ ่ใ าแหน่งสองปีปี และจะทรงพรระกรุณาโปรดเกลล้าฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้ด้รับเลือกตั้งใหม่อีอกี ก็ได้

84


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามหาาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 12 กรกฎาคม พ.ศ. พ 2556 – 111 กรกฎาคม พ.ศศ. 2558) ศาสตราาจารย์นรนิติ เศรรษฐบุตร

2336/11 หมู่บ้านสหหกรณ์ครูไทย ถนนนสรณคมณ์ แขขวงสีกัน เขตดอนนเมือง กรรุงเทพฯ 10210

อุ ปนายกสภามหหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 7 ธันวาคม พ.ศ. พ 2553 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2556)  ศาสตราาจารย์ ดร. สมคิคิด เลิศไพฑูรย์ (อธิการบดี)

มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

กรรมการสภาามหาวิทยาลัยประเภทผู ป ้แทนผู ผูบ้ ริหาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 31 มีนาคคม พ.ศ. 2556 -30 - มีนาคม 25558) ศาสตราาจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต

มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

รองศาสสตราจารย์ เกศินี วิฑูฑรชาติ

มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

รองศาสสตราจารย์ ดร.ศุภสวั ส สดิ์ ชัชวาลย์

คณ ณะรัฐศาสตร์ มหหาวิทยาลัยธรรม ศาสตร์ ท่า พรระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

รองศาสสตราจารย์ ดร.เดชาา สังขวรรณ

คณ ณะสังคมสงเคราาะห์ศาสตร มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

85


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภาามหาวิทยาลัยประเภทผู ป ้แทนผู ผูบ้ ริหาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 31 มีนาคคม พ.ศ. 2556 -30 - มีนาคม 25558) รองศาสสตราจารย์ ดร.ประภัสสร์ วังศกาญจจน์

คณ ณะวิศวกรรมศาสสตร์ มหาวิทยาลัลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 99 ถนนนพหลโยธิน ตําบบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12120

รองศาสสตราจารย์ นายแพททย์ ปรีชา วาณิชชยเศรษฐ

คณ ณะแพทยศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิธิน ตําบลคลองหนึ า ่ง อําเภอคลองหลวงง จังหวั ง ดปทุมธานี 122121

รองศาสสตราจารย์ มรรยาทท รุจิวิชชญ์

คณ ณะพยาบาลศาสสตร์ มหาวิทยาลัยยธรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิธิน ตําบลคลองหนึ า ่ง อําเภอคลองหลวงง จังหวั ง ดปทุมธานี 122121

รองศาสสตราจารย์ ดร.พิภภพ อุดร

สถถาบันทรัพยากรมมนุษย์ มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

รองศาสสตราจารย์ ดร.อุรุยา วีสกุล

สถถาบันวิจัยและให้ค้ ําปรึกษาแห่ง มมธ. มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

กุล

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยโดยตําแหน น่ง (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 24 เมษายน พ.ศ. พ 2556 – 21 เมษายน พ.ศ.. 2558) ประธานนสภาอาจารย์ (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.สุวจนา ัจ สุริยธรรม)

สํานั า กงานสภาอาจจารย์ ชั้น 2 อาคาารโดมบริหาร มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12120

กรรมการสภาามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณ ณาจารย์ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 31 มีนาคม พ.ศ. พ 2556 – 300 มีนาคม พ.ศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ แพทย์หญิง อรพรรณ โพพชนุกูล

คณ ณะแพทยศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 95 หมูมู่ 8 ถนนพหลโยธิธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12120

86


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภาามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณ ณาจารย์ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 31 มีนาคม พ.ศ. พ 2556 – 300 มีนาคม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล

คณ ณะวิศวกรรมศาสสตร์ มหาวิทยาลัลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 99 ถนนนพหลโยธิน ตําบบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12121

รองศาสสตราจารย์ ดร.กมมล บุษบา

คณ ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต 999 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึง่ อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12121

รองศาสสตราจารย์ นายแพททย์ ศักดิช์ ยั วงศกิกิตติรักษ์

คณ ณะแพทยศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 95 หมูมู่ 8 ถนนพหลโยธิธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12120

ศาสตราาจารย์ ดร.ไผทชิชิต เอกจริยกร

คณ ณะนิติศาสตร์ มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจั า นทร์ 2 ถนนนพระจันทร์ แขขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนนคร กรรุงเทพฯ 10200

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณ ณะเศรษฐศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ท่าพระจั า นทร์ 2 ถนนนพระจันทร์ แขขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนนคร กรรุงเทพฯ 10200

กรรรมการสภามหาาวิทยาลัยประเภภทผู้แทนข้าราขการพลเรือน (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 31 มีนาคม พ.ศ. พ 2556 – 300 มีนาคม พ.ศ. 2558) นางปริศนา ศ ปทุมอนันต์

โรรงพยาบาลธรรมศศาสตร์เฉลิมพระะเกียรติ 955 หมู่ 8 ถนนพหลลโยธิน ตําบลคลลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12120

กรรรมการสภามหาาวิทยาลัยประเภภทผู้แทนข้าราขการพลเรือน (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 31 มีนาคม พ.ศ. พ 2556 – 300 มีนาคม พ.ศ. 2558) นางสาวมนธิรา ตุลาคุป ต์

กอองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการรบดี มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต 999 หมู่ 18 ถนนพหหลโยธิน ตําบลคลลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง า จังหวัดปทุมธานีนี 12120

87


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 12 กรกฎาคม พ.ศ. พ 2556 – 111 กรกฎาคม พ.ศศ. 2558) ศาสตราาจารย์ ดร. คณิต ณ นคร

477/44 ซอยธนาเวศศน์ ถนนบางกรวยย-ไทรน้อย อําเภอบางกรวย า จังหวัดนนทบุรี 111130

ศาสตราาจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา

2444/238 รามอินทรา ท ซอย 5 เขตบบางเขน กรรุงเทพฯ 10220

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ช สุวรรณทัต

299 ถนนอิสรภาพ 35 3 แขวงบ้านช่างงหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุ ก งเทพฯ 107000

รองศาสสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร

กรรมธนารักษ์ ถนนนพระราม 6 แขขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเททพฯ 10400

ศาสตราาจารย์ ดร. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย

533/927 ซอยราชพ พฤกษ์ 9/2 หมู่บ้าานกฤษดานคร ถนนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด า อําาเภอปากเกร็ด จังหวั ง ดนนทบุรี 111120

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 12 กรกฎาคม พ.ศ. พ 2556 – 111 กรกฎาคม พ.ศศ. 2558) ศาสตราาจารย์ นายแพททย์ ประเวศ วะสีส

โรรงพยาบาลศิริราชช เขตบางกอกน้ออย กรรุงเทพฯ 10700

นายมานินิจ สุขสมจิตร

สํานั า กพิมพ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิ ถ ภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงงเทพฯ 10900

88


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 12 กรกฎาคม พ.ศ. พ 2556 – 111 กรกฎาคม พ.ศศ. 2558) ศาสตราาจารย์ มารุต บุนนนาค

166-18 สํานักงานททนายความมารุต – รุจิระ ถนนนบุญศิริ เขตพรระนคร กรุงเทพฯฯ 10200

ดร. วีรวััฒน์ กาญจนดุล

บริริษัท เครือเจริญโภคภั โ ณฑ์ จํากัด 188 อาคารเทเลคอมมทาวเวอร์ ชั้น 333 ถนนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุง เทพฯ 10320

นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

2550/35 หมู่บ้านสัมมากร ม ถนนนรามคําแหง แขขวง/เขตสะพานสูสูง กรรุงเทพฯ 10240

ศาสตราาจารย์ หิรัญ รดีศศรี

2557 ซอยสุขุมวิท 49 4 ถนนสุขุมวิท เเขตวัฒนา กรรุงเทพฯ 10110

นายอภัย จันทนจุลกะ

1779 ลาดพร้าว 35 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษมม เขตจตุจักร กรุงเทพ พฯ 10900

ศาสตราาจารย์ ดร.เอนกก เหล่าธรรมทัศนน์

911/16 สุขุมวิท 53 เขตวัฒนา กรุงเททพฯ 10110

นายพิชยั ชุณหวชิร

บริริษัท ไทยออยล์ จํจากัด (มหาชน) อาาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ A ชั้น 12 เขตจตุจักร กรุงเทพ พฯ 10900

89


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 ฝ่ายยเลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 12 กรกฎาคม พ.ศ. พ 2556 – 111 กรกฎาคม พ.ศศ. 2558) เลขานุการสภามหาวิทยาาลัย (ศาสตรราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต)

มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาาวิทยาลัย (ศาสตรราจารย์ ดร.นคริรินทร์ เมฆไตรรัตตน์)

มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาาวิทยาลัย (รองศาสสตราจารย์ พรชัย ตระกู ต ลวรานนท์)

มหหาวิทยาลัยธรรมมศาสตร์ ท่าพระจัจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมห แ หาราชวัง เขตพระนคร กรุงเททพฯ 10200

90


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 4. มหาวิวิทยาลัยนครพ พนม ที่อยู่ :

103 หมู ห ่ 3 ถนนชยางกูกูร ตําบลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวั ง ดนครพนม 448000 โทรศััพท์ 0 4253 24777-8 www.npu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 103 หมู ห ่ 3 ถนนชยางกูกูร ตําบลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวั ง ดนครพนม 448000 โทรศััพท์ 0 4253 247 477 ต่อ 1153 โทรสาร โ 0 42533 2479-80

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 23 คน ประกกอบด้วย 1 (1)) นายกสภามหาาวิทยาลัย ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 4 ตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาาคณาจารย์และข้ข้าราชการ และผูผูบ้ ริหารซึ่งเป็นผูบับ้ งคับบัญชาสูงสุสดขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตตจังหวัดนครพนมม จํานวนสองคนน 3 ตําแหน่ง (3) กรรมการสภาามหาวิทยาลัย จํานวน า ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหน่งรอองอธิการบดี คณ ณบดี ผู้อํานวยกการสถาบัน ผู้อานวยการสํ ํา านัก หัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้าหน่ววยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะะเทียบเท่าคณะ (4)) กรรมการสภาามหาวิทยาลัย จํานวน า 3 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกจากคณ ณาจารย์ประจําของมหาวิ ข ทยาลัยยและมิใช่ผู้ดํารงตํตําแหน่งตาม (3) ตําแหน่ง (5) กรรมการสภาามหาวิทยาลัยผูทรงคุ ้ท ณวุฒิ ซึ่งทรรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 12 จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลลัยแต่งตั้งรองอธิธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมกาารสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุกการสภามหาวิทยาลัย โดย คําแนะนําขของอธิการบดี ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการรสภามหาวิทยาลัลัยผู้ทรงคุณวุฒคนหนึ ิค ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย และให้อปนายกสภา ุ มหาวิทยาลลัยทําหน้าที่แทนนนายกสภามหาวิทยาลั ท ย เมื่อนายกกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัตหน้ ิ าที่ได้ หรือเมืมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ า งนายก สภามหาวิททยาลัย คุณ ณสมบัติ หลักเกณ ณฑ์และวิธีการได้ด้มาซึ่งนายกสภาามหาวิทยาลัย ผู้บริหารซึ่งเป็นผูบั้บงคับบัญชาสูงสุ ดขององค์กรปกกครองส่วนท้ องถิ่นและกกรรมการสภามหหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใให้เป็นไปตามข้อบับงคับของมหาวิทยาลั ท ย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิทยยาลัย (3) (4) แลละ (5) มีวาระกาารดํารงตําแหน่งงคราวละสี่ปี และะจะทรงพระ กรุณาโปรดดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับแตต่งตั้ง หรือได้รับบเลือกใหม่อีกได้ แต่จะดํารงตําแหหน่งติดต่อกันเกินนสองวาระมิได้

91


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2553 – วันที่ 29 เมษายยน พ.ศ. 2557) ศาสตราาจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

87 ซอยพหลโโยธิน 32 ถนนพพหลโยธิน แขวงลาดพร้าว า เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10900

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 1 เมษายน พ.ศ. 2554 – วัันที่ 31 มีนาคมม พ.ศ. 2558) ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ

117/118 หมูบ้บ่ า้ นชินเขต ซอยชิชินเขต 2/6 ถนนงามวงศ์วาน ว แขวงทุ่งสอองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 100210

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาาระในการดํารงงตําแหน่ง : 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – วันที่ 17 พฤศจิจิกายน พ.ศ. 25558)  รองศาสสตราจารย์ ดร.สุวทย์ ิท เลาหศิรวิ งศ์

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยนครพนม อาคารสารสนนเทศเพื่อการบริหหาร 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตําบบลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2556 – วันที่ 29 เมษายยน พ.ศ. 2558)  ดร.พรศัักดิ์ ยตะโคตร

สภาคณาจารรย์และข้าราชการรมหาวิทยาลัยนคครพนม อาคารสารสนนเทศเพื่อการบริหหาร 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตําบบลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งผู้บังคัคบบัญชาสูงสุดขององค์ ข กรปกคครองส่วนท้องถิน่ ( (วาระในการดํ ารงตําแหน่ง : 112 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันที่ 11 กรกฎาาคม พ.ศ. 2559)  นายกองงค์การบริหารส่วนนจังหวัด นครพนม (ดร.สมชชอบ นิติพจน์)

องค์การบริหารส่ า วนจังหวัดนคครพนม 151/1 ถนนนคครพนม-ท่าอุเทนน อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

92


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งผู้บังคัคบบัญชาสูงสุดขององค์ ข กรปกคครองส่วนท้องถิน่ ( (วาระในการดํ ารงตําแหน่ง : 112 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – วันที่ 11 กรกฎาาคม พ.ศ. 2559)  นายกเททศมนตรีเมืองนครรพนม (นายนิวัติ เจียวิริบญ ุ ญา))

สํานักงานเทศศบาลเมืองนครพนนม ถนนอภิบาลบัญชา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 – วันที่ 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.สุวพงษ์ พ สวัสดิพ์ าณิชชย์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนนชยางกูร ตําบลลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

นายสุรพงษ์ พ ทุมประเสนน

วิทยาลัยธาตุพนม พ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนนชยางกูร ตําบลลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

นายประะเสริฐ จินดา

วิทยาลัยนาหว้า 330 หมู่ที่ 4 ตํตาบลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนนม 48180

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 – วันที่ 16 สิงหาคคม พ.ศ. 2557)  ดร.สมเกีกียรติ กสิกรานันนท์

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนนชยางกูร ตําบลลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

รองศาสสตราจารย์ พันเอก ดร.วรศิษย์ อุชัย

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนนชยางกูร ตําบลลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

              93


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 – วันที่ 16 สิงหาคคม พ.ศ. 2557)  นางสาวมะยุรี วงค์กวานนกลม

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อําเภอเมือง จังหวัดนครพนมม 48000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 1 เมษายน พ.ศ. 2554 – วัันที่ 31 มีนาคมม พ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์ ดร.เจริญศั ญ กดิ์ โรจนฤทธิธิ์ พิเชษฐ์

50/77 หมู่บานเสนานิ า้ เวศน์ โโครงการ 1 ถนนเสนานิคม 1 ลาดพร้าว กรรุงเทพฯ 10230

ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ ณ์

บริษัท ล็อคซเล่ย์ จํากัด (มหาช าชน) 102 ถนน ณ ระนอง คลองเตยย กรุงเทพฯ 101110

นายกฤชช ฟอลเล็ต

6/1 ซอยพหลลโยธิน 17 ถนนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุรุงเทพฯ 10900

ดร.ไพฑูรย์ พลสนะ

117/118 หมูบ้บ่ า้ นชินเขต ซอยชินเขต 2/6 2 ถนนงามวงศศ์วาน แขวงทุ่งสองห้ ส อง เขตหลักสี่ กรรุงเทพฯ 10210

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์จินดาา งามสุทธิ

73/63 หมู่บานเสริ า้ มไทยธานี ถนนนครสวรรคค์ ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหหวัดมหาสารคามม 44000

ศาสตราาจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ป มหาวิททยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้ ถ งวัฒนะ ตํ าบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบบุรี 11120

94


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 1 เมษายน พ.ศ. 2554 – วัันที่ 31 มีนาคมม พ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ ดร.สุมมนต์ สกลไชย

324/39 หมู่ 3 หมู่บ้านศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา อําเภอเมื า องขอนแกก่น จังหวัดขอนแกก่น 40000

นายธํารงค์ ร แสงสุริยจันททร์

21/924 ซอยนวมินทร์ 42 ถถนนนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรรุงเทพฯ 10240

พลเอกวิวิชิต ยาทิพย์

20/324 หมูบ้บ่ า้ นแกรนด์คาแนนล ถนนประชาชืชืน่ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงงคา

808/396 หมูมู่บ้านซื่อตรง 39 ซอยนวมินทร์ 143 1 ถนนนวมินทร์ร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 100230

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 9 สิงหาคม พ..ศ. 2555 – วันที่ 17 พฤศจิกาายน พ.ศ. 25588) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ทัศนา น ประสานตรี

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถนนนชยางกูร ตําบลลขามเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

95


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 5. มหาวิวิทยาลัยนเรศศวร ที่อยู่ :

99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิธิ์ อําเภอเมือง จัังหวัดพิษณุโลก 65000 6 โทรศััพท์ 0 5596 10000 โทรสาร 0 5596 2329 www w.nu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://offiice.nu.ac.th/meeeting สํานักงานอธิ ก การบดี ชั้ น 3 มหาวิทยาลัลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิธิ์ อําเภอเมือง จัังหวัดพิษณุโลก 65000 6 โทรศััพท์ 0 5596 11226 และ 1151 โทรสาร 0 5596 2390

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 17 คน ประกกอบด้วย ตําแหน่ง (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาออาจารย์มหาวิทยยาลัย และประธาานกรรมการส่งเสสริมกิจการมหาวิททยาลัย ตําแหน่ง (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 3 ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งคณ ณบดี ผู้อํานวยกาารวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบั น น ผูผ้อ้ ํานวยการสํานั ก และผูอ้ ํานวยกการศูนย์ หรือหัวหน้าาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐานะเที ฐี ยบเท่าคณ ณะ (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 2 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่รอองศาสตราจารย์ย์ขึ้นไป ตําแหน่ง (5) กรรมการและเเลขานุการสภามหหาวิทยาลัย จํานนวน 1 ซึ่งอธิการบดีเลือกจาก ผู้ดํารงตตําแหน่งรองอธิกการบดี ตําแหน่ง (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัย เลือกกรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฒคิ นหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย และให้อปนายกสภา ุ มหาวิทยาลลัยทําหน้าที่แทนนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายยกสภามหาวิทยาาลัยไม่อาจปฏิบติัตหิ น้าที่ได้ หรือเมืมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ า งนายก สภามหาวิททยาลัย หลลักเกณฑ์ วิธีการรได้มา และคุณสมมบัติของผู้ดํารงตตําแหน่งนายกสภภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภ แ ภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตาามข้อบังคับของมมหาวิทยาลัย และให้ทําเป็นประกกาศทบวงมหาวิทยาลัย กาารเลื อ กกรรมก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย ตาม (๓) ให้ ผู้ ดํ า รงตํ า แหหน่ ง คณบดี ผู้อํอํา นวยการวิ ท ยาาลั ย ผู้ อํ า นวยกการสถาบั น ผู้อํานวยกาารสํานัก ผู้อํานวยยการศูนย์ และหััวหน้าหน่วยงานทีที่เรียกชื่ออย่างอืนที ่ ่มีฐานะเทียบเเท่าคณะ เป็นผู้เลื อก ส่วนการเลือกกรรมการ อ สภามหาวิททยาลัยตาม (4) ให้ ใ คณาจารย์ประะจําของมหาวิทยาาลัยเป็นผู้เลือก คุณ ณสมบัติของผู้รับเลื บ อก ตลอดจนหหลักเกณฑ์และวิวิธีการเลือกกรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยตามวรรคคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิททยาลัย และให้ทาเป็ าํ นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิทยยาลัยตาม (3) (44) (5) และ (6) มีวาระการดํ ว ารงตําาแหน่งสองปี แตต่จะทรงพระ กรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้งหรื ห ออาจได้รับเลือกใหม่ อ อีกได้

           

96


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแห น่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 - 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) ศาสตราาจารย์ ดร.นพ.กรระแส ชนะวงศ์

อาคารรัชมังคลาภิ ค เษก 2 กระททรวงศึกษาธิการร ถนนราชดําเนินินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 100300

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแห น่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 - 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์

95 หมู่ 7 ตําบลวัดจันทร์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกก 65000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราาคม พ.ศ. 2556 -19 มกราคม พพ.ศ. 2560)  ศาสตราาจารย์ ดร. สุจินตต์ จินายน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานสภาอาจารยย์ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 3 มกราคคม พ.ศ. 2556 - 2 มกราคม พพ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศลิ า

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 28 กุมภาพัันธ์ พ.ศ. 2555 - 27 กุมภาพันธธ์ พ.ศ. 2557)  นายบุญเกียรติ โชควัฒนนา

บริษัท ไอ.ซี.ซีซ.อินเตอร์เนชั่นแแนล จํากัด (มหาชน) 757/10 ซอยประดู่ 1 ถนนสาาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาาวา กรุงเทพฯ 10120 1

97


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 9 พฤษภาคมม พ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.สุจนดา นิ เจียมศรีพงษ์ษ์

คณะบริหารธุธุรกิจ เศรษฐศาสสตร์และการสื่อสาาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

รองศาสสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ น ทิพย์ แทนธานีนี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

รองศาสสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์

คณะพยาบาลลศาสตร์ มหาวิทยยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 21 กรกฎาคคม พ.ศ. 2555 - 20 กรกฎาคมม พ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.กัญชลี ช เจติยานนท์

คณะเกษตรศศาสตร์ ทรัพยากรรธรรมชาติ และสิสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

รองศาสสตราจารย์ ดร. รัตนะ บัวสนธ์

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแห น่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 - 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชชย์

มูลนิธิเด็กโรคคหัวใจ อาคารเฉลิลิมพระบารมี 500 ปี ชั้น 4 ถนนเพ พชรบุรีตัดใหม่ เข ตบางกะปิ แขวงห้วยขวาาง กรุงเทพฯ 103310

98


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแห น่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 - 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558)  ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

ศาลากลางจังหวั ง ดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ

สํานักงานพัฒนาวิ ฒ ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ ท ประเททศไทย ถนนพหลลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปททุมธานี 12120

รองศาสสตราจารย์ ดร.วรากกรณ์ สามโกเศศศ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนนประชาชื่น เขตหหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ศาสตราาจารย์ ดร.สมชชาติ โสภณรณฤททธิ์

คณะพลังงานนสิ่งแวดล้อมและววัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ง 10140

นายสมพพงษ์ วนาภา

134/11 ซอย3 หมู่บ้าน ส.ภาณุ ณุรังษี ถนนบางกรวยยไทรน้อย จังหวัดดนนทบุรี 11130

กรรมมการและเลขานุนุการสภามหาวิทยาลั ท ย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคคม พ.ศ. 2556 -19 มกราคม พพ.ศ. 2560)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายบริหา ร (ดร.สุชาติ า เมืองแก้ว)

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยนเเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

99


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 6. มหาวิวิทยาลัยมหาสสารคาม ที่อยู่ :

41/200 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศััพท์ 0 4375 43333 โทรสาร 0 43375 4235 www w.msu.ac.th งานกิจการสภามหาวิททยาลัย http://w www.meeting.mssu.ac.th สํานักงานอธิ ก การบดี มมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม 41/200 ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศััพท์ 0 4375 43774 โทรสาร 0 4375 4374

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 35 คน ประกกอบด้วย ตําแหน่ง (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาคคณาจารย์และปรระธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง 8 (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งรองงอธิการบดี คณบบดี ผู้อํานวยการรสถาบัน ผู้อํานวยยการสํานัก ผู้อํานนวยการวิทยาลัยและ ย ผู้อํานวยกาารศูนย์หรือหัวหน้น้าหน่วยงานที่เรียกชื ย ่ออย่างอื่นทีม่ มีี ฐานะเทียบเท่าคณะ ค (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 8 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกคณาจารย์ประจจําของมหาวิทยาลลัยซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตําแหน่งตาม (3)) จํานวนหกคน แและเลือกตั้งจากข้ข้าราชการ ของมหาวิททยาลัยจํานวนสอองคน (5) กรรมการและเเลขานุการสภามหหาวิทยาลัย จํานนวน 1 ตําแหน่ง ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดํารงตํตําแหน่งรองอธิกาารบดี ตําแหน่ง (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 14 จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย จํานวนสิบสี่ค น ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการรสภามหาวิทยาลัลัยผู้ทรงคุณวุฒคนหนึ ิค ่งเป็นอุปนายยกสภามหาวิทยาาลัย และให้อุปนายกสภา น มหาวิทยาลลัยทําหน้าที่แทนนนายกสภามหาวิทยาลั ท ย เมื่อนายกกสภามหาวิทยาลลัยไม่อาจปฏิบัตหน้ ิห าทีไ่ ด้ หรือเมือ่ อไม่มีผู้ดํารงตําแหหน่งนายก สภามหาวิททยาลัย หลลักเกณฑ์ วิธีการรได้มา และคุณสมมบัติของผู้ดํารงตตําแหน่งนายกสภภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภาามหาวิทยาลัยผูทรงคุ ้ท ณวุฒิ ตลอดจนคุณสมบัติของผู้รับเลื บ อก ผู้เลือก และวิธีการเลือกกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (33) และ (4) ให้เป็นนไปตามข้อบังคับของ บ มหาวิทยาลลัย และให้ทําเป็นประกาศทบวงม น หาวิทยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมการสภามหาวิทยาาลัยตาม (3) (4) (5) และ(6) มีวารระการดํารงตําแหหน่งสองปี แต่จะทรงพระ ะ กรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื ห ออาจได้รับเลือกหรื อ อได้รบั เลืออกตั้งใหม่อีกได้

100


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) นายปัญญา ญ ถนอมรอด

งานประสานมมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม ชั้น 14 สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา เขตราชเททวี กรุงเทพฯ 104400

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) ศาสตราาจารย์ยงยุทธ ยุททธวงศ์

สํานักงานพัฒนาวิ ฒ ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเเทศไทย ถนนพหหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองงหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ศุภชั ย สมัปปิโต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

กรรมการสภาม ก หาวิทยาลัยโดยยตําแหน่งประธาานสภาคณาจารรย์ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ พัฒนพงงษ์ วันจันทึก

สภาคณาจารรย์ มหาวิทยาลัยมมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  ศาสตราาจารย์ นายแพททย์อนุวัตติ์ ลิ้มสุววรรณ

37 ซอยวีรวัฒน์ ฒ สทุ ธิสาร พญาาไท กรุงเทพฯ 100400

101


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร า กลุ่มคณบดี (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  ศาสตราาจารย์ นายแพทยย์เรือน สมณะ

คณะแพทยศาาสตร์ มหาวิทยา ลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ธราาวุฒิ บุญเหลือ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ย ผังงเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รองศาสสตราจารย์ สัมพันนธ์ ฤทธิเดช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยมหาสารคคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ทวีศศิิลป์ สืบวัฒนะ

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รองศาสสตราจารย์ ปพฤกษ์ษ์ อุตสาหะวาณิชกกิจ

คณะการบัญชีและการจัดการร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้บริหาร ห กลุ่มผู้อํานววยการสถาบัน--สํานัก-ศูนย์ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) 

นางสุรทอง ิท ศรีสะอาด

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รองศาสสตราจารย์ โรจน์ชชัย ศัตรวาหา

สถาบันวิจัยวลลัยรุกขเวช มหาวิวิทยาลัยมหาสารรคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

102


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ นายแพททย์เทพลักษ์ ศิรธิ ธนะวุฒิชัย

คณะแพทยศาาสตร์ มหาวิทยา ลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์นิติพพงษ์ ส่งศรีโรจน์

คณะการบัญชีและการจัดการร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รองศาสสตราจารย์อนงฤททธิ์ แข็งแรง

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ชวลิต ชูกาํ แพง

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์อดิศศัั กดิ์ สิงห์สีโว

คณะสิ่งแวดล้ล้อมและทรัพยากกรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ประยยุกต์ ศรีวิไล

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทน นข้าราชการ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) นางทิพวรรณ ว เจริญศักดิ์

กองบริการกาารศึกษา มหาวิททยาลัยมหาสารคาาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

103


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทน นข้าราชการ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....) นายจีรพันธ์ ภูครองเพชรร

กองการเจ้าหน้าที่ สํานักงานออธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

กรรมการสภามห ก หาวิทยาลัยประะเภทผู้บริหาร กลุ ก ่มรองอธิการบบดี (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิชากาารและวิจัย ศาสตราาจารย์ ปรีชา ปรระเทพา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา

สถาบันส่งเสริริมการบริหารกิจจการบ้านเมืองทีดี่ดี 120 หมู่ 3 อาาคารศูนย์ประชุม วายุภกั ษ์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการเเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ห้อง เขตหลักสี่ กกรุงเทพฯ 10210

คุณหญิงลั ง กษณาจันทร เเลาหพันธุ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุรุงเทพฯ 10210

นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินป ระทีป

สํานักงบประมมาณ ถนนพระราามที่ 6 แขวงสามมเสนใน เขตพญาไท กรุ ก งเทพฯ 10400

นายวิสทธิ ุท ์ ใบไม้

โครงการพัฒนาองค์ น ความรู้แลละศึกษานโยบายการ จัดการทรัพยากรชีวภาพในปรระเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิ ฒ ทยาศาสตร์ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 73/1 ถนนพระะรามที่ 6 เขตราชชเทวี กรุงเทพฯ 10400 1

104


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  นายโอภภาส เขียววิชัย

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา เขตราชเททวี กรุงเทพฯ 104400

นายสราาวุธ เบญจกุล

สํานักงานศาลลยุตธิ รรม อาคารศาลอาาญา ชั้น 12 ถนนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล จตุจักร กรุงเทพพฯ 10900

นายวิชยั บุญแสง

สํานักบริหารโโครงการส่งเสริมมการวิจัยในอุดมศึศึกษาและ พัฒนามหาวิทยาลั ท ยวิจัยแห่งชชาติ 128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญ ญาไทพลาซ่า ถนนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 10400

ศาสตราาจารย์นายแพทย์ย์มนตรี ตู้จินดา

โรงพยาบาลสสมิติเวชศรีนครินททร์ 488 ถนนศรีนคริ น นทร์ แขวง/เขขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 102250

นายพันธ์ธศักดิ์ ศิริรัชตพงงษ์

ศูนย์เทคโนโลลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอรร์แห่งชาติ 112 ถนนพหลลโยธิน ตําบลคลอองหนึ่ง อําเภอคลลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ศาสตราาจารย์อภินันท์ โปปษยานนท์

กระทรวงวัฒนธรรม น 666 ชั้น 21 ถนนบรมราชชนนนี แขวงบางบําหรุ ห เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 107000

นายประะสงค์ พูนธเนศ

สํานักงานคณ ณะกรรมการนโยบบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานปลััดกระทรวงการคคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กกรุงเทพฯ 104000

นายอภิชาติ ช กมลทิพย์

248/11 ซอยรราษฎร์อุทิศ 28 แขวงแสนแสบบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 100510

105


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  นายวิชาญ า ธรรมสุจริต

สํานักงานวิชาการ า สํานักงานอัอัยการสูงสุด อาคารศูนย์ราชการฯ า อาคาร A ชั้น 7 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสสองห้อง เขตหลักสี ก ่ กรุงเทพฯ 102210

กรรมมการและเลขานุนุการสภามหาวิทยาลั ท ย (วาระในการดําารงตําแหน่ง : …อยู่ระหว่างกาารโปรดเกล้าฯ....)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายพัฒนาาบุคลากร และกิจการสภามหาวิ ก ทยยาลัย (รองศาสสตราจารย์ เทียนศัักดิ์ เมฆพรรณโออภาส)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

106


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 7. มหาวิวิทยาลัยแม่โจ้ ที่อยู่ :

63 หมู่ 4 ตําบลหนอง หาร อําเภอสันทราย ท จังหวัดเชียงใหม่ ง 50290 โทรศััพท์ 0 5387 30000 โทรสาร 0 549 8862 www w.mju.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.council.mju.aac.th สํานักงานอธิ ก การบดี มมหาวิทยาลัยมหาาสารคาม 63 หมู่ 4 ตําบลหนอง หาร อําเภอสันทราย ท จังหวัดเชียงใหม่ ง 50290 โทรศััพท์ 0 5387 30075-6 โทรสาร 0 5387 3074

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 31 คน ประกกอบด้วย 1 ตําแหน่ง (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาคคณาจารย์ และปประธานกรรมการรส่งเสริมกิจการมมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง 9 (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น ซึ่งเลือกตั้งจากกบรรดาผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิกาารบดี คณบดี ผูอํ้อานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการรสถาบัน ผู้อํานววยการสํานัก ผู้อํานวยกาารศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 9 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกคณาจารย์ประะจําในมหาวิทยา ลัยซึ่งได้ทําการสสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้ออยกว่าห้าปี และะมิใช่ผู้ดํารง ตําแหน่งตาาม (3) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง 9 ตําแหน่ง จากบุคคลภายยนอก โดยคําแนะะนําของนายกสภภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภ แ ามหาวิทยาลัยตาาม (2) (3) และ (4) ( คุ ณ ณสมบั ติ ข องผู้ ดํดํ า รงตํ า แหน่ ง นาายกสภามหาวิ ททยาลั ย และกรร มการสภามหาวิ ทิ ยาลั ย ผู้ ท รงคคุ ณ วุ ฒิ ต าม (5) คุ ณ สมบั ติ หลักเกณฑ์ฑ์ และวิธีการเลือกตั ก ้งกรรมการสภภามหาวิทยาลัยตตาม (3) และ (4) ให้เป็นไปตามข้อบั อ งคับของมหาวิททยาลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย และให้อปนายกสภา ุป มหาวิทยาลลัยทําหน้าที่แทนนนายกสภามหาวิวิทยาลัยเมื่อนาย กสภามหาวิทยาาลัยไม่อาจปฏิบติัตหิ น้าที่ได้ หรือเมืมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายก สภามหาวิททยาลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ก คนหนึ่งเป็ นเลขานุการสภาามหาวิทยาลัยโดยยคําแนะนําของออธิการบดี นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิทยาาลัยตาม (3) (4) และ (5) มีวาระกการดํารงตําแหน่นงสองปี ง แต่จะทรรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหรืออาจจได้รับเลือกตั้งใหหม่อีกได้                                   107


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พพ.ศ. 2556) ดร.อํานวย น ยศสุข

บริษัท พิริยพูล อินเตอร์เนชั่นแแนล จํากัด 539/4 ศรีอยุธยา ธ แขวงถนนพ ญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 10400

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พพ.ศ. 2556) ศาสตราาจารย์ ดร.สุจนิ ต์ จินายน

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 8 กรกฏาคคม พ.ศ. 2553 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.จําเนีนียร ยศราช

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

กรรมการสภาม ก หาวิทยาลัยโดยยตําแหน่งประธาานสภาคณาจารรย์ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 8 ตุลาคคม พ.ศ. 2555 – 7 ตุลาคม พ.ศศ. 2557)  อาจารย์์ชัช พงษ์ศิวัตม์

งานสภาคณาาจารย์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 4 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 3 กันยายน พพ.ศ. 2556)  ดร.องอาาจ กิตติคุณชัย

บริษัท ซันสวีท จํากัด 9 หมู่ 1 ถนนสสันป่าตอง-บ้านกกาด ตําบลทุ่งสะโโตก อําเภอสันป่าตอง ต จังหวัดเชียงใ งใหม่ 50120

108


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 19 สิงหาคม พพ.ศ. 2557)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายยุทธศศาสตร์ และเทคคโนโลยีสารสนเททศ (อาจารยย์รชฏ เชื้อวิโรจน์น์)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิจยั (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์พาวิวิน มะโนชัย)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

อาจารย์์ ดร.สมคิด แก้วทิ พย์

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

รองศาสสตราจารย์ ดร.ญาณ ณิน โอภาสพัฒนนกิจ

คณะสัตวศาสสตร์และเทคโนโลลยี มหาวิทยาลัยแม่ แ โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

รองศาสสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาาพ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

ดร.ปิยวรรรณ สิริประเสริฐฐศิลป์

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ออภิชาติ ไตรแสง คณะศิลปะศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

109


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 19 สิงหาคม พพ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.จจงกล พรมยะ

คณะเทคโนโลลยีการประมงแล ะทรัพยากรทางนน้ํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

นางวาสสนา ป้องพาล

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 27 ตุลาคคม พ.ศ. 2554 – 26 ตุลาคม พพ.ศ. 2556) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์สุพจจน์ เอีย้ งกุญชร

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สุจตรา ติ รตนะมโน

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.บัญญั ญติ มนเทียรอาสสน์

คณะเทคโนโลลยีการประมงแล ะทรัพยากรทางนน้ํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

รองศาสสตราจารย์ ดร.เกรียงศั ย กดิ์ เม่งอําพัน

คณะเทคโนโลลยีการประมงแล ะทรัพยากรทางนน้ํา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ทเุ รียยน ทาเจริญ

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

110


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 27 ตุลาคคม พ.ศ. 2554 – 26 ตุลาคม พพ.ศ. 2556) ดร.ทองเลียน บัวจูม

คณะสัตวศาสสตร์และเทคโนโลลยี มหาวิทยาลัยแม่ แ โจ้ 252 หมู่ 8 ตําบลหนองหาร า อํ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

อาจารย์์ธรรมรงค์ สิงห์ออยูเ่ จริญ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ตําบลแม่ บ ทราย อําเภภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 5

อาจารย์์ศุภสิ รา สิงหบํารุ ง

คณะผลิตกรรรมการเกษตร มหหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

รองศาสสตราจารย์ ดร.จงกลบดินทร์ แสงอาาสภวิรยิ ะ

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พพ.ศ. 2556)  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ง 100140

ดร.สุชาติติ เมืองแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ดร.พงษ์์ วิเศษไพฑูรย์

บริษัท เจริญโภคภั โ ณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนนสีลม บางรัก กรุงเททพฯ 10500

111


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 15 สิงหาคม พพ.ศ. 2556)  พลเอก ดร.แป้ง มาลากุล ณ อยุธยา

6/5 หมู่ที่ 2 ตําบลคลองสาม ออําเภอคลองหลววง จังหวัดปทุมธานี 12120

นายนิพนธ์ น วงษ์ตระหง่าน

20 ซอยอินทาามระ 51 ถนนสุททธิสาร เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ดร.สมศัศักดิ์ ปณีตัธยาศัย

สมาคมกุ้งแห่งประเทศไทย ชัน้ 12 อาคารเลครัรัชดา 193/43 ถนนรรัชดาภิเษก แขวงงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100

รองศาสสตราจารย์ ดร.เททพ พงษ์พานิช

49 หมู่ 13 ตําบลป่ า าไผ่ อําเภออสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50210

ว่าที่ร้อยตรี ย อนุกุล ฟองมู ล

8 หมู่ 9 ตําบลลหนองจ๊อม อําเภภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 12 กรกฎาคคม พ.ศ. 2553 – 31 กรกฎาคมม พ.ศ. 2556) รองอธิการบดี ก ฝ่ายบริหา ร (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์อดิศศร คันธรส)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อํา เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

112


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 8. มหาวิวิทยาลัยรามคคําแหง ที่อยู่ :

ถนนรรามคําแหง แขวงงหัวหมาก เขตบาางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศััพท์ 0 2310 80000 โทรสาร 0 23310 8022 www w.ru.ac.th งานการประชุมและพิธธีี การ กองกลาง http://president.ru.ac.th/g_affairrs/Conference มหาวิวิทยาลัยรามคําแหหง ถนนรามคําแหง แ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กกรุงเทพมหานคร 10240 โทรศััพท์ 0 2310 80334, 8042 โทรสาาร 0 2310 80444

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 25 คน ประกกอบด้วย ตําแหน่ง (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาคคณาจารย์ และปประธานคณะกรรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิ จ ทยยาลัย ตําแหน่ง (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 7 ซึ่งเลือกตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งรอองอธิการบดี คณ ณบดี ผู้อํานวยการรสถาบัน ผู้อํานวยยการสํานัก ผู้อํานนวยการวิทยาลัย ผูผ้อํานวยการ ศูนย์ และหัหัวหน้าส่วนราชกาารที่เรียกชื่ออย่างอื ง ่นที่มีฐานะเทียยบเท่าคณะ ทั้งนี้ จํานวนดังกล่าวใให้มีรองอธิการบบดีได้ไม่เกินสามคคน (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 6 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกคณาจารย์ประจจําของมหาวิทยาาลัยซึ่งได้ทําการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้ออยกว่าเจ็ดปี และมิใช่ผู้ดํารง ตําแหน่งตาาม (3) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 1 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกข้าราชการพลเรืรือนในมหาวิทยาลลัยผู้ดํารงตําแหนน่งตัง้ แต่ระดับผูอ้ ํานวยการกองหรืรือเทียบเท่าขึ้นไปปที่มิใช่ คณาจารย์ปประจําของมหาวิวิทยาลัยและมิใช่ผูผ้ดาํ รงตําแหน่งตตาม (3) (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง 7 ตําแหน่ง จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาาวิทยาลัยและกรรรมการสภามหาวิททยาลัยตาม (2) (33) (4) และ (5) ิค ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาาลัยทําหน้าที่แทนนายกสภา ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการรสภามหาวิทยาลัลัยผู้ทรงคุณวุฒคนหนึ มหาวิทยาลลัย เมื่อนายกสภาามหาวิทยาลัยไมม่อาจปฏิบัติหน้าที ่ได้หรือไม่มีผู้ดาํ รงตําแหน่งนายกกสภามหาวิทยาลัลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลลัยแต่งตั้งรองอธิธิการบดีคนหนึ่งซึ ่งมิใช่กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยตาม (3) (4) หหรือ (5) เป็นเลขานุการสภา มหาวิทยาลลัย โดยคําแนะนําของอธิ า การบดีและอาจแต่ แ งตั้งบุคคคลใดเป็นผู้ช่วยเลขานุ ย การด้วยก็ก็ได้ คุณ ณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิท ยยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ท รงคุณ ณวุฒิตาม (6) ให้ห้เป็นไปตาม ข้อบังคับขอองมหาวิทยาลัย กาารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลั ท ยตาม (3) ใให้ผู้ดํารงตําแหนน่งรองอธิการบดีดี คณบดี ผู้อํานววยการสถาบัน ผู้อํานวยการ สํานัก ผู้อาํานวยการวิทยาลััย ผู้อํานวยการศูศนย์ และหัวหน้าสส่วนราชการที่เรียกชื ย ่ออย่างอื่นทีมี่มฐี านะเทียบเท่าคคณะเป็นผู้เลือกตั้ง ส่วนการ เลือกตั้งกรรรมการสภามหหาวิทยาลัย ตาม (4) ให้ ค ณาจารรย์ป ระจําของมหหาวิทยาลัย เป็นผู้เลือกตั้ง ส่ว นกการเลื อ กตั้งกรรรมการสภา มหาวิทยาลลัยตาม (5) ให้ข้าราชการพลเรื า อนในมหาวิ น ทยาลัยทที่มิใช่คณาจารย์ประจํ ป าของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เลืออกตั้ง หลลักเกณฑ์และวิธการเลื กี อกตั้งกรรมมการสภามหาวิททยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ให้เป็นไปตามข้อบังคับั ของมหาวิทยาลลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิทยยาลัยตาม (3) (44) (5) และ (6) มีวาระการดํ ว ารงตําาแหน่งสองปี แตต่จะทรงพระ กรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง หรื ห ออาจได้รับเลือกตั อ ้งใหม่อีกได้

        113


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 8 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) นายวิรชั ชินวินิจกุล

สํานักงานศาลลยุตธิ รรม อาคารรศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก ษ แขวงจอมพลล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 21 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบบัั น)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพยย์

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุ ก งเทพฯ 102400

กรรมการสภาม ก หาวิทยาลัยโดยยตําแหน่งประธาานสภาคณาจารรย์ (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : .... อยู่ระหว่างการสรรหา ง ....)) 

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 17 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 16 กันยายน พพ.ศ. 2556)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิชากาารและวิจัย (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ญ ทองประยูรร)

คณะมนุษยศาาสตร์ มหาวิทยา ลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

รองอธิการบดี ก ฝ่ายนโยบาายและแผน (รองศาสสตราจารย์ นพคุคุณ คุณาชีวะ)

อาคารวิทยบริริการและบริหารร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนนรามคําแหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ ก รุงเทพฯ 10240

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 3 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 2 กันยายน พพ.ศ. 2556) รองอธิการบดี ก ฝ่ายธุรการร (อ.ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนนท์)

อาคารวิทยบริริการและบริหารร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนนรามคําแหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ ก รุงเทพฯ 10240

114


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 3 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 2 กันยายน พพ.ศ. 2556) รองศาสสตราจารย์ ทองสุก กรัณยพัฒนพงศศ์

คณะนิติศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

รองศาสสตราจารย์ ดร.เอือื้ อน ปิ่นเงิน

สถาบันคอมพิ พิวเตอร์ มหาวิทยยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

กรรมการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 14 กันยายน พพ.ศ. 2556) รองศาสสตราจารย์ จรัล เเล็งวิทยา

คณะนิติศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

รองศาสสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.พจนีนี ศิริอักษรสาสน์

คณะมนุษยศาาสตร์ มหาวิทยา ลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

รองศาสสตราจารย์ ดร.สิรพัพิ ชั ร์ เจษฎาวิโรจน์น์

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

รองศาสสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

115


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 14 กันยายน พพ.ศ. 2556) รองศาสสตราจารย์ วันชัย ริมวิทยากร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

(วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 10 ตุลาคม า พ.ศ. 2554 – 9 ตุลาคม พ..ศ. 2556) นายปราาโมทย์ รักทอง

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 21 ตุลาคคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พพ.ศ. 2556)  ศาสตราาจารย์พิเศษ ปัญ ญา สุทธิบดี

ศาลฎีกา 6 ถนนราชดําเนิ า นใน แขวงพระะบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

นายวีระพล จิรประดิษฐกกุล

กรมธุรกิจพลัังงาน ศูนย์เอ็นเนอร์ร์ยี่ คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 19 555/2 ถนนวิภาวดี ภ รังสิต เขตจจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

นายสงววน ตียะไพบูลย์สนิ

สํานักงานรัฐมนตรี ม ว่าการกระททรวงแรงงาน ชัน้ 6 ถนนมิตรไมตรี ี เขตดินแดง กรุรุงเทพฯ 10400

นายสมศศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระะกูล

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)) อาคาร เอส เอส พี 3 ชั้น 18 เเลขที่ 88 ถนนสีลม ล แขวงสุริยวงศ์ศ์ เขตบางรัก กรุงงเทพฯ 10500

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒ ั ฒน์

เซ็นทาราแกรรนด์และบางกอกกคอนเวนชั่นเซ็นเตตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ด เลขที่ 999/99 ถถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุ ก งเทพฯ 10330

116


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 21 ตุลาคคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พพ.ศ. 2556)  นายอินทร์ ท จนั ทร์ บุราพันนธ์

ทําเนียบองคมมนตรี พระราชอุททยานสราญรมย์์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

พลตํารววจเอกเอก อังสนนานนท์

สํานักงานตํารวจแห่ ร งชาติ อาคาร 1 ชั้น 4 แขวงปทุมวัน เเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบบัั น) รองอธิการบดี ก ฝ่ายนิติกาาร (รองศาสสตราจารย์ สุขสสมัย สุทธิบดี)

อาคารวิทยบริริการและบริหารร ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนนรามคําแหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ ก รุงเทพฯ 10240

ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบบัั น)  นายธีระ ทองประกอบ

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนนรามคําแหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ ก รุงเทพฯ 10240

นายจักรกฤช ศรีธนกฤชช

กองกลาง สํานักงานอธิการบดีดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนนรามคําแหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ ก รุงเทพฯ 10240

 

117


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 9. มหาวิวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ ที่อยู่ :

114 ซอยสุ ซ ขุมวิท 23 แแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศััพท์ 0 2649 50000 โทรสาร 0 2258 0311 www w.swu.ac.th งานประชุม กองกลาง สํานักงานอธิการบดี า 114 ซอยสุ ซ ขุมวิท 23 แแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศััพท์ 0 2649 50000 โทรสาร 0 2258 4007

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 29 คน ประกกอบด้วย (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 2 ตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบบดี และประธานสสภาคณาจารย์แลละข้าราชการ ตําแหน่ง (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 6 ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารง ตําแหน่งรอองอธิการบดี คณ ณบดี ผู้อํานวยการรสถาบัน ผู้อํานววยการสํานัก ผู้อาํ านวยการ วิทยาลลัย และ ผู้อํานวยกาารศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการทีที่เรียกชื่ออย่างอืน่ นที่มีฐานะเทียบเทท่าคณะ (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 5 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากก คณาจารย์ประจําของมหาวิทยาาลัย ซึ่งมิใช่ผู้ดํารงตํ ร าแหน่งตาม (33) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง 14 ตําแหน่ง จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย โดยคําแนะนําาของนายกสภามหาวิทยาลัยและกกรรมการสภามหหาวิทยาลัยตาม (2) ( (3) และ (4) ให้ห้สภามหาวิทยา ลัย แต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซึ่งมิใ ช่กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยตาม (3) หหรือ (4) เป็น กรรมการและ เลขานุการสสภามหาวิทยาลััย โดยคําแนะนําของอธิ ข การบดี 1 ตําแหน่ง ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฒิคนหนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย ทําหน้าที่แทนนายก สภามหาวิททยาลัยเมื่อนายกกสภา มหาวิทยาลลัยไม่อาจปฏิบัติหหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่ ไ มีผู้ดํารงตําแหหน่งนายกสภา มหหาวิทยาลัย คุณ ณสมบัติของผู้ดํารงตํ า าแหน่งนายยกสภามหาวิทยาาลัยและกรรมกาาร สภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุ ฒิตาม (5) คุณสมบั ส ติของผู้ เลือก ผู้รับบเลือกตั้ง และผู้เลื เ อกตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์แล ะวิธีการเลือกแลละเลือกตั้งกรรมการสภา มหาวิททยาลัยตาม (3) และ (4) ให้ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิททยาลัยตาม (3) (4) ( และ (5) มีวาระการดํ า ารงตําแแหน่งสองปี แต่จะทรง จ พระ กรุณาโปรดดเกล้า ฯ แต่งตั้ง หรืออาจได้รับเลืลือกหรือได้รับเลืออกตั้งใหม่อีกได้

       

118


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามหาาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 4 เมษายน พ.ศ. พ 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 22558) ศาสตราาจารย์เกษม สุวรรรณกุล

จุฬาลงกรณ์ ฬ มหาวิทยาลั ท ย ฝ่ายบริหหาร ชั้น 6 สํานั า กงานอธิการบดี ถนนพญาไท เเขตปทุมวัน กรรุงเทพฯ 10330

อุ ปนายกสภามหหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 4 เมษายน พ.ศ. พ 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 22558) ศาสตราาจารย์วิจิตร ศรี สอ้าน

1228/237 ชั้น 22 อาคารพญาไทพลลาซ่า ถนนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯฯ 10400

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยโดยตําแหน น่ง (วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 26 กันยายน พ.ศ. พ 2554 - 255 กันยายน พ.ศศ. 2558) อธิการบบดี (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ นพ. เฉลิลิมชัย บุญยะลีพรรรณ)

มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยโดยตําแหน น่ง (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 18 เมษายน พ.ศ. พ 2556 - 177 เมษายน พ.ศ.. 2558) ประธานนสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ร (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ พินิจ เททพสาธร)

สภภาคณาจารย์และะข้าราชการ กองงกลาง สํานั า กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ ฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยผู้แทนผู้บริหาร ห (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2556 - 199 มกราคม พ.ศศ. 2558) รองอธิการบดี ก ฝ่ายบริหา ร รองศาสสตราจารย์สุภา ปานเจริญ

กอองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

119


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยผู้แทนผู้บริหาร ห (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2556 - 199 มกราคม พ.ศศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ ศศิธร วรรณพงษ์ ว

คณ ณะพยาบาลศาสสตร์ มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ องคครักษ์ 1007 หมู่ที่ 6 ถนนรังั สิต - นครนายกก คลอง 16 อําเภอองครั า กษ์ จังหวั ง ดนครนายก 226120

รองศาสสตราจารย์เวคิน ปิยรัตน์

คณ ณะวิศวกรรมศาสสตร์ มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ องคครักษ์ 1007 หมู่ที่ 6 ถนนรังั สิต - นครนายกก คลอง 16 อําเภภอ องงครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

รองศาสสตราจารย์ สมชาย สันติวัฒนกุล

บัณฑิ ณ ตวิทยาลัย มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

รองศาสสตราจารย์ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

วิทยาลั ท ยนวัตกรรมมสื่อสารสังคม มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง

สํานั า กสื่อและเทคโนนโลยีการศึกษา มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยผู้แทนคณาจจารย์ (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 220 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 199 พฤษภาคม พ..ศ. 2558)

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ทัศนียา วังสะจันทานนท์ท์

คณ ณะพยาบาลศาสสตร์ มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ องคครักษ์ 1007 หมู่ที่ 6 ถนนรังั สิต - นครนายกก คลอง 16 อําเภอองครั า กษ์ จังหวั ง ดนครนายก 226120

อาจารย์์ศรีรัฐ ภักดีรณ ณชิต

วิทยาลั ท ยนวัตกรรมมสื่อสารสังคม มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

120


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยผู้แทนคณาจจารย์ (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 220 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 199 พฤษภาคม พ..ศ. 2558) อาจารย์์สมเกียรติ ทิพยยทัศน์

คณ ณะมนุษยศาสตร์ร์ มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ อรัญญาา มิ่งเมือง

คณ ณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเเกษตร มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

รองศาสสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ต อิทธิพร ศิริ สวัสดิ์

คณ ณะวิศวกรรมศาสสตร์ มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ องคครักษ์ 1007 หมู่ที่ 6 ถนนรังั สิต - นครนายกก คลอง 16 อําเภอองครั า กษ์ จังหวั ง ดนครนายก 226120

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 4 เมษายน พ.ศ. พ 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 22558) คุณหญิง ชฎา วัฒนศิริธรรรม

ธนนาคารไทยพาณิชย์ ช สํานักงานใหหญ่ ถนนนรัชดาภิเษก เขขตจตุจักร กรุงเททพฯ 10900

นายชุมพล พ พรประภา

บริริษัท เอส.พี. อินเตอร์ เ เนชั่นแนลจําากัด 699 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เ 10240

ศาสตราาจารย์ณรงค์ สสาริสตุ

คณ ณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ศูนย์ น รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิธิน ตําบลคลองหนึ า ่ง อําเภอคลองหลวงง จังหวั ง ดปทุมธานี 122120

นายธีระชั ะ ย เชมนะสิริ

33388/50 ชัน้ 15 อาคารสิ อ รินรัตน์ ถนนนพระราม 4 คลลองเตยเหนือ กรรุงเทพฯ 10110

121


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 4 เมษายน พ.ศ. พ 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 22558) ศาสตราาจารย์นรนิติ เศรรษฐบุตร

2336/11 หมู่บ้านสหหกรณ์ครูไทย ถนนนสรณคมณ์ แขขวงสีกัน เขตดอนนเมือง กรรุงเทพฯ 10210

ศาสตราาจารย์ นายแพททย์ ประเวศ วะสีส

อาาคารเฉลิมพระเกีกียรติ ชั้น 13 โรรงพยาบาลศิริราชช ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุ ก งเทพฯ 107000

นายแพททย์ ปราชญ์์ บุญยวงศ์วิโรจนน์

กรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก กระททรวงสาธารณสุข อาาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง อ 314 888/7 บําราศนราดูร ถนนติวานนท์ท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมื า อง จังหวััดนนทบุรี 11000

นายพินจิ จารุสมบัติ

เดดอะ พาร์ค ชิดลมม คอนโดมิเนียม 55F1 แขขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯฯ 10330

พลตํารววจตรี พีรพันธุ์ เปปรมภูติ

1225/331 ถนนรามอิอินทรา 103/3 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

นางรวีพร พ คูหิรัญ

199 ซอยลาดพร้าว 30 ถนนลาดพร้าาว เขตจตุจักร กรุงเทพ พฯ 10900

รองศาสสตราจารย์วิโรจ อิ่มพิทักษ์

3 ถนนพหลโยธิน 24 2 แยก 4-3-2 เขตจตุจักร กรุงเทพ พฯ 10900

122


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 4 เมษายน พ.ศ. พ 2556 - 3 เมษายน พ.ศ. 22558) นายสู่บญ ุ วุฒิวงศ์

ศาาลอุทธรณ์ภาค 8 114 หมู่ 5 ตําบลรรัษฎา อําเภอเมื า อง จังหวัวัดภูเก็ต 830000

นายโสภภณ สุภาพงษ์

2444/2 ถนนลาดพร้ร้าว ซอย 122 แขขวงวังทองหลาง เขตลาดพร้าว กรรุงเทพฯ 10310

กรรมการรและเลขานุการรสภามหาวิทยาาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - 25 กันยายน พ.ศ. 2558) รองอธิการบดี ก ฝ่ายบุคคลล (รองศาสสตราจารย์ ฤทธิ์ วััฒนชัยยิ่งเจริญ)

กอองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหหาวิทยาลัยศรีนคริ ค นทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ พฯ 10110

123


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 10. มหาาวิทยาลัยศิลปากร ป ที่อยู่ :

22 ถนนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศััพท์ 0 2849 75000 โทรสาร 0 2849 7518 www.su.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.council.su.ac.th สํานักงานอธิ ก การบดี 222 ถนนบรมราชชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 101700 โทรศััพท์ 0 2849 75504 ต่อ 31302, 31303, 31304, 31305 โทรสารร 0 2849 7505

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 25 คน ประกกอบด้วย 1 ตําแหน่ง (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง ตําแหน่ง (2) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ แ อธิการบดีโดยยตําแหน่ง 1 ตําแหน่ง ณาจารย์มหาวิทยาลั ย ย 2 (3) ประธานสภาคณ และประธานกรรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาาลัย เป็นกรรมกาารโดยตําแหน่ง ตําแหน่ง (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง 15 จากบุคคลภายยนอกโดยคําแนะนนําของอธิการบดีดีและกรรมการสสภามหาวิทยาลัยตาม (5) และ (6)) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 9 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกตั้งจากกผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิ ร การบดี คคณบดี ผู้อํานวยกการวิทยาลัย ผู้อานวยการสถาบั าํ น ผู้อํานวยการสํานั า ก ผู้อํานวยกาารศูนย์และหัวหน้น้าหน่วยงานที่เรียกชื ย ่ออย่างอื่นทีม่ มีี ฐานะเทียบเท่าคณะ ค (6) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน ตําแหน่ง 9 ซึ่งเลือกตั้งจากกคณาจารย์ประจจําผู้ได้ทําการสอนนในมหาวิทยาลัยแล้ ย วไม่น้อยกว่า 5 ปี คุณ ณสมบัติของผู้ดํารงตํ า าแหน่งนายกกสภามหาวิทยาลลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลลัย ผู้ทรงคุณวุฒ ฒิิ ให้เป็นไปตามข้ข้อบังคับของ มหาวิทยาลลัย ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ก คนหนึ่งเป็ นเลขานุการสภาามหาวิทยาลัยโดยยคําแนะนําของออธิการบดี กาารเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (5) ให ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการ สถาบัน ผู้ออํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูศูนย์ และหัวหน้าาหน่วยงานที่เรียกชื ก ่ออย่างอื่นที่มฐานะเที ี ยบเท่าคคณะ เป็นผู้เลือกตั ก ้งส่วนการ เลือกตั้งกรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยตาม (6)) ให้คณาจารย์ปรระจําของมหาวิทยาลั ท ยเป็นผู้เลือกตั ก ้ง คุณ ณสมบัติของผู้รับเลื บ อกตั้ง ตลอดดจนหลักเกณฑ์แและวิธีการเลือกตตั้งกรรมการสภาามหาวิทยาลัยตตามวรรคหนึ่ง ให้ห้เป็นไปตาม ข้อบังคับขอองมหาวิทยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ย กรรมการรสภามหาวิทยาลัลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม ต (4) และกรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยตาม (5)) และ (6) มี วาระการดํารงตําแหน่งสองงปี แต่จะทรงพระะกรุณาโปรดเกล้ าฯ แต่งตั้งหรืออาจได้รับเลือกตั้งใหม่ ใ อีกได้

124


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 29 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ง ศรีอรุณ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรั พ ตนราชชสุดา มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบบัั น) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ชัยชาาญ ถาวรเวช (อธิการบดี)

มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

กรรมการสภาม ก หาวิทยาลัยโดยยตําแหน่งประธาานสภาคณาจารรย์ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 22 พฤศจิกายน ก พ.ศ. 2555 – 9 กันยายนน พ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.บุญศรี ศ จงเสรีจิตต์

สภาคณาจารรย์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 8 กันยายยน พ.ศ. 2553 - 7 กันยายน พพ.ศ. 2557)  พลโททวีวีเกียรติ โกไศยกาานนท์

กรมราชองครัรักษ์ สวนจิตรลดดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 29 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  ดร.คุณหญิ ห งกษมา วรวรรรณ ณ อยุธยา

46 ซอยต้นสนน ถนนเพลินจิต เเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

125


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 29 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  ศาสตราาภิชาน ไกรฤทธิ์ บบุณยเกียรติ

สถาบันส่งเสริริมการจัดการคววามรูเ้ พือ่ สังคม (สสคส.) 1168 ซอยพหหลโยธิน 22 ถนนนพหลโยธิน แขวงงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายชัยณรงค์ ณ อินทรมีทรั พย์

บริษัท บอย เดน แอสโซซิเอท (ประเทศไทย) จํากัด 87 เอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ท ออลซีซซั่นส์ เพลส ชั้น 177 ถนนวิทยุ แขววงลุมพินี เขตปทุมมวัน กรุงเทพฯ 10330

นายณรงงค์ โชควัฒนา

บริษัท บางกออก รับเบอร์ จํากั ด (มหาชน) 611/40 ซอยวัวัดจันทน์ใน (ราษฎฎร์อุทศิ 2) ถนนเจริญกร บางโคล่ บางคออแหลม กรุงเทพฯฯ 10120

นางดวงสมร วรฤทธิ์

8 ซอยอารียสัส์ มั พันธ์ 8 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงงเทพฯ 10400

ศาสตราาจารย์ ดร.บวรศักั ดิ์ อุวรรณโณ

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชชการเฉลิมพระเกีกียรติ 80 พรรษา อาคาร อ B ชั้น 5 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรรุงเทพฯ 10210

นายบุญชัย เบญจรงคกุล

บริษัท เบญจจิจินดา โฮลดิ้ง จําากัด 499 หมู่ 3 อาาคารเบญจจินดาา ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาวว เขตจตุจักร กรุงงเทพฯ 10900

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 29 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดํา

140/1 ซอย 72 7 ถนนเพชรเกษษม ตําบลบางแค เขตบางแค กรุงงเทพฯ 10160

126


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 29 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  นายพิสฐิ เจริญวงศ์

43/22 อาสาเฮ้าส์ 3 ถนน 3455 ซอยรอยัลพาร์์ค หมู่ 7 ตําบลคคลองข่อย จังหวัดดนนทบุรี 11120

นายภราาเดช พยัฆวิเชียร

3 ซอยอารียสั์ มพันธ์ 4 ถนนพพหลโยธิน แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104400

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ นายแพททย์ยงยุทธ วัชรดุ ลย์

ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ า ศิริราชพยาาบาล แขวงพรานนนก เขตบางกอกน้น้อย กรุงเทพฯ 100700

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ น สกลไชย

324/39 หมู่ 3 หมู่บ้านศิริพร 3 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา อําเภอเมื า องขอนแกก่น จังหวัดขอนแกก่น 40000

นายโสภภณ สุภาพงษ์

244/2 ซอยลาาดพร้าว 122 ถนนนลาดพร้าว แขวงวังทองหหลาง เขตวังทองหหลาง กรุงเทพฯ 103310

นายอภิสิสทิ ธิ์ ไล่สัตรูไกล

ศูนย์สร้างสรรรค์งานออกแบบ (TCDC) 622 อาคารเอ็อ็มโพเรียมทาวเววอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 24 2 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณิ ป นท์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ย มหหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

127


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 1 เมษายยน พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พ .ศ. 2557)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิชากาาร (รก.) (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

รองอธิการบดี ก ฝ่ายศิลปวัวัฒนธรรม (รก.) (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ถาววร โกอุดมวิทย์)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

รองศาสสตราจารย์ปริญญ ญา ตันติสุข

คณะจิตรกรรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.เจษฎฎาวรรณ วิจิตรเวชการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคคโนโลยีอุตสาหกกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขขตพระราชวังสนนามจันทร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวัดนครปฐฐม 73000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง แ ลักษณบุญสส่ง

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวัดนครปฐฐม 73000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ปานนใจ ธารทัศนวงศ์

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 1 เมษายยน พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พ .ศ. 2557)  อาจารย์์ดําริห์ บรรณวิทยยกิจ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

128


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 1 เมษายยน พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พ .ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.ชัยสทธิ สิ ์ ด่านกิตติกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ย มหหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน พ แขวงพรระบรมมหาราชวััง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.อริศร์ ศ เทียนประเสริฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิททยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 773000

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยประเภทคณาจารย์ (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 29 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 28 มีนาคม พพ.ศ. 2557)  ศาสตราาจารย์วิโชค มุกดดามณี

คณะจิตรกรรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

อาจารย์์เอกพงษ์ ตรีตรง

คณะมัณฑนศิศิลป์ มหาวิทยาลัลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน พ แขวงพรระบรมมหาราชวััง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

ศาสตราาจารย์ ดร.วิชัย ศศรีคาํ

คณะอักษรศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 773000

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยประเภทคณาจารย์ (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 29 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 28 มีนาคม พพ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามมวง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัลัยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวัดนครปฐฐม 73000

129


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยประเภทคณาจารย์ (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 29 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 28 มีนาคม พพ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ไกรลาศ

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวัดนครปฐฐม 73000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วันดี ญาณไพศาล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัลัยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ 6 ถนนราชมรรรคถาใน ตําบลพพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวัดนครปฐฐม 73000

อาจารย์์ ดร.ธนินท์รัฐ รัตตนพงศ์ภิญโญ

คณะวิทยากาารจัดการ วิทยาเขขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หมู่ 3 ตําบลลสามพระยา อําเเภอชะอํา จังหวัดเพชรบบุรี 76120

ศาสตราาจารย์ ดร.ศักดิ์ชชัั ย สายสิงห์

คณะโบราณคคดี มหาวิทยาลัย ศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน พ แขวงพรระบรมมหาราชวััง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรัก ษ์ รักษาศิริ

คณะสัตวศาสสตร์และเทคโนโลลยีการเกษตร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หมู่ 3 ตําบลลสามพระยา อําเเภอชะอํา จังหวัดเพชรบบุรี 76120

กรรมมการและเลขานุนุการสภามหาวิทยาลั ท ย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 100 เมษายน พ.ศ. 2556 เป็นต้นไไป)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิชากาาร (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยศิลปากร 22 ถนนบรมรราชชนนี เขตตลิง่ งชัน กรุงเทพฯ 100170

130


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 11. มหาาวิิทยาลัยอุบลราชธานี ล ที่อยู่ :

85 ตําบลเมื า องศรีไค ออําเภอวารินชําราาบ จังหวัดอุบลราาชธานี 34190 โทรศััพท์ 0 4535 30000 - 3 www.uubu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.ubu.ac.th/~councilubu 85 ตําบลเมืองศรีไค ออําเภอวารินชําราาบ จังหวัดอุบลราาชธานี 34190 โทรรสาร โทรศััพท์

องค์ประกอบของสภามหาาวิทยาลัยจํานววน 21 คน ประกกอบด้วย (1)) นายกสภามหาวิวิทยาลัย ซึ่งทรงพพระกรุณาโปรดเเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดยยตําแหน่ง 3 ตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบบดี ประธานสภาออาจารย์มหาวิทยยาลัย และประธาานกรรมการส่งเสสริมกิจการมหาวิททยาลัย (3) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 3 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งคณ ณบดี ผู้อํานวยกาารวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบั น น ผูผ้อ้ ํานวยการสํานั ก และผูอ้ ํานวยกการศูนย์ หรือหัวหน้าาหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มฐานะเที ฐี ยบเท่าคณ ณะ (4)) กรรมการสภามมหาวิทยาลัย จํานวน น 4 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งคณ ณาจารย์ประจําขอองมหาวิทยาลัย และมิใช่ผู้ดํารงตํตําแหน่งตาม (3) (5) กรรมการสภามมหาวิทยาลัยผูท้ รงคุ ร ณวุฒิ ซึ่งทรงงพระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง จํจานวนไม่เกินสิบคคน จากบุคคลภายยนอกมหาวิทยาลัลัย (6) กรรมการและเเลขานุการสภามหหาวิทยาลัย จํานนวน 1 ตําแหน่ง ซึ่งอธิการบดีเลือกจากผู้ดํารงตํตําแหน่งรองอธิกาารบดี ให้ห้สภามหาวิทยาลัลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิ น ททยาลัย และให้อปนายกสภา ุป มหาวิทยาลลัยทําหน้าที่แทนนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายยกสภามหาวิทยาาลัยไม่อาจปฏิบติัตหิ น้าที่ได้ หรือเมืมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ า งนายก สภามหาวิททยาลัย หลลักเกณฑ์ วิธีการรได้มา และคุณสมมบัติของผู้ดํารงตตําแหน่งนายกสภภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภ แ ภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตาามข้อบังคับของมมหาวิทยาลัย กาารเลื อ กกรรมกาารสภามหาวิท ยาลัยตาม ((3) ให้ผู้ดํารงตําแหน่ า งคณบดี ผู้อํานวยการวิทยยาลัย ผู้อํา นวยกการสถาบัน ผู้อํานวยกาารสํานัก ผู้อํานวยยการศูนย์ และหัหัวหน้าหน่วยงานทีที่เรียกชื่ออย่างอืนที ่ ่มีฐานะเทียบเเท่าคณะเป็นผู้เลื อก ส่วนการเลือกกรรมการ อ สภามหาวิททยาลัยตาม (4) ให้ ใ คณาจารย์ประะจําของมหาวิทยาาลัย เป็นผู้เลือก คุณ ณสมบัติของผู้รับเลื บ อก ตลอดจนหหลักเกณฑ์และวิวิธีการเลือกกรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยตามวรรคคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิททยาลัย นาายกสภามหาวิทยาลั ย ยและกรรมกการสภามหาวิทยยาลัยตาม (3) (44) (5) และ (6) มีวาระการดํ ว ารงตําาแหน่งสองปี แตต่จะทรงพระ กรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้งหรื ห ออาจได้รับเลือกใหม่ อ อีกได้

131


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 4 มกราคคม พ.ศ. 2556 – 3 มกราคม พพ.ศ. 2558) ศาสตราาจารย์พิเศษจอมมจิน จันทรสกุล

51/27 ซอยจุฬาเกษม ถนนงาามวงศ์วาน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 111000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2556) ศาสตราาจารย์คลินิกเกียรรติคณ ุ วราวุธ สุมาวงศ์

คณะแพทยศาาสตร์โรงพยาบาลลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถนนพระะราม 6 แขวงพญ ญาไท เขตราชเทวีวี กรุงเทพฯ 104400

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 1 ตุลาคมม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พพ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยอุบลราชธานีนี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานสภาอาจารยย์ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 1 สิงหาคมม พ.ศ. 2556 – 31 กรกฎาคม พพ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์บรรชชา บุดดาดี

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบบลราชธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 30 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 29 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  นายประะวิทย์ อนันตวราาศิลป์

แมกไม้วิลล่า (ระยอง) 87/4 ถนนเลียบหาดแม่ ย รําพึง หหมู่ 1 ตําบลเพ อําเภอเมือระยอง จังหวัดระยออง 211600

132


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 – 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ วัชรพพงษ์ วัฒนกูล

คณะเกษตรศศาสตร์ มหาวิทยาาลัยอุบลราชธานีนี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ดร.วิโรจจน์ มโนพิโมกษ์

คณะบริหารศศาสตร์ มหาวิทยาาลัยอุบลราชธานีนี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

รองศาสสตราจารย์ นายแพททย์ป่วน สุทธิพินิจจธรรม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการรสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 855 ตําบลเมืองศรีไค ไ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบบลราชธานี 34190

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 23 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 – 22 ธันวาคม พพ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผาา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัลัยอุบลราชธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

นายไท แสงเทียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยอุบลราชธธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์พิสทิทธิ์ กอบบุญ

คณะศิลปศาสสตร์ มหาวิทยาลัลัยอุบลราชธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

นายฐิตพล ิพ ภักดีวานิช

คณะรัฐศาสตตร์ มหาวิทยาลัยออุบลราชธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

133


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2556)  รองศาสสตราจารย์ ปภัสววดี วีรกิตติ

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยเกษตรศาสตร์ร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

ศาสตราาจารย์ ปิยะวัติ บุ ุญ-หลง

สถาบันคลังสมองแห่ ส งชาติ อาคารมหานคครยิปซั่ม ชั้น 15 539/2 ถนนศศรีอยุธยา เขตราชชเทวี กรุงเทพฯ 10400 1

ศาสตราาจารย์ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง 333 หมู่ 1 ตําบลท่ า าสุด อําเภออเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ วรรณวไไล อธิวาสน์พงศ์

คณะศิลปประะยุกต์และการอออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 855 ตําบลเมืองศรีไค ไ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบบลราชธานี 34190

รองศาสสตราจารย์ คุณหญิงสุ ง มณฑา พรหมมบุญ

สํานักงานคณ ณะกรรมการวิจัยแแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลลโยธิน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2556)  รองศาสสตราจารย์ อดุลย์ อภินันทร์

คณะเกษตรศศาสตร์ มหาวิทยาาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบบลในเมือง อําเภภอเมือง จังหวัดขอนแกก่น 40002

ศาสตราาจารย์ อมร จันททรสมบูรณ์

ธนาคารกรุงเททพ จํากัด (มหาชชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105500

134


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2556)  นางอรวรรณ ชยางกูร

สถาบันส่งเสริริมการสอนวิทยาาศาสตร์และเทคโโนโลยี 924 ถนนสุขมวิ มุ ท แขวงพระโขขนง เขตคลองเตยย กรุงเทพฯ 101110

นายโอภภาส เขียววิชัย

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา เขตราชเททวี กรุงเทพฯ 104400

กรรมมการและเลขานุนุการสภามหาวิทยาลั ท ย (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 1 ตุลาคมม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พพ.ศ. 2557)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายแผนแและพัฒนา (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส า จิตต์เจริญ ญ)

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยอุบลราชธานีนี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 1 ตุลาคมม พ.ศ. 2553 – 30 กันยายน พพ.ศ. 2557) 

รักษากาารหัวหน้างานประะสานงาน (นางอรออนงค์ งามชัด)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

รักษาราาชการแทน ผู้อํานวยยการกองแผนงานน (นายธีระศักดิ์ เชียงแสน))

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

135


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 12. สถาาบันบัณฑิตพััฒนบริหารศาาสตร์ ที่อยู่ :

118 หมู ห ่ 3 ถนนเสรีไทยย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศััพท์ 0 2727 30000 โทรสาร 0 23375 8798 ww ww.npu.ac.th กลุ่มงานสภาสถาบั ง น 118 หมู ห ่ 3 ถนนเสรีไทยย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุรงเทพฯ 10240 โทรศััพท์ 0 2727 33 94 โทรสาร

องค์ประกอบของสภาสถาาบันจํานวน 177 ตําแหน่ง ประกกอบด้วย (1)) นายกสภาสถาบบัน ซึ่งทรงพระกรรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 1 ตําแหน่ง (2) กรรมการสภาสสถาบันโดยตําแหหน่ง 2 ตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบบดีและประธานสภภาคณาจารย์ (3) กรรมการสภาสสถาบัน จํานวน 4 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกจากผูดํด้ ารงตําแหน่งรองงอธิการบดี คณบบดี ผู้อํานวยการรสํานัก หรือหัวหนน้าส่วนราชการทีที่ เรียกชื่ออย่างอืนที น่ ่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ (4)) กรรมการสภาสสถาบัน จํานวน 2 ตําแหน่ง ซึ่งเลือกจากคณ ณาจารย์ประจําในสถาบั ใ นซึ่งได้ทาํ าการสอนในสถาาบันมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และมิมิใช่ผู้ดํารงตําแหนน่งตาม (3) (5) กรรมการสภาสสถาบันผูท้ รงคุณวุ ณ ฒิ ซึ่งทรงพระกกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 8 ตําแหน่ง จากบุคคลภายยนอกสถาบัน ให้ห้สถาบันแต่งตั้งรอองอธิบดีคนหนึ่งซึซง่ มิใช่กรรมการ สภาสถาบันตาม (3) เป็นเลขานุการสภาสถาบั ก นโดดยคําแนะนําของงอธิการบดี หลลักเกณฑ์ วิธีการรได้มา และคุณสมมบัติของผู้ดํารงตตําแหน่งนายกสภภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน คุณสมบัติขของผู้รบั เลือกและผูเ้ ลือก และวิธการเลื ีก อกกรรมกการสภาสถาบันตาม (3) และ (4) ให้ ใ เป็นไปตามข้อบบังคับของสถาบัน นาายกสภาสถาบันและกรรมการสภ แ ภาสถาบันตาม (33) (4) และ (5) มีวาระการดํ ว ารงตําแหน่ า งสามปี แต่จจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า า ฯ แต่งตั้งหรืรืออาจได้รับเลือกใหม่ ก อีกได้                                              

136


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 นายกสภภาสถาบัน (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธธยา

สํานักงานทรัพย์ พ สนิ ส่วนพระมหหากษัตริย์ 173 ถนนนครรราชสีมา เขตดุสสิิ ต กรุงเทพฯ 103300

กรรมกการสภาสถาบันโดยตํ น าแหน่งอธิธิการบดี (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ ประดิดิษฐ์ วรรณรัตน์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

กรรมการสภาาสถาบันโดยตําแหน่ า งประธานสสภาคณาจารย์ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ ทวีศกั กดิ์ สูทกวาทิน

สภาคณาจารรย์ สถาบันบัณฑิตตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

กรรมการสสภาสภาสถาบันจากผู น ้ดํารงตําแหน่ แ งบริหาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิชากาาร (รองศาสสตราจารย์ ระวีวรรรณ เอื้อพันธ์วิริยยะกุล)

สํานักงานอธิการบดี ก สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

รองอธิการบดี ก ฝ่ายวางแผผน (รองศาสสตราจารย์ ธวัชชชัย ศุภดิษฐ์)

สํานักงานอธิการบดี ก สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

กรรมการสสภาสภาสถาบันจากผู น ้ดํารงตําแหน่ แ งบริหาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  คณบดีคณะพั ค ฒนาสังคมม และสิ่งแวดล้ แ อม (รองศาสสตราจารย์ สุรสิททธิ์ วชิรขจร)

คณะพัฒนาสัสังคมและสิ่งแวดล้ล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

137


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภาสภาสถาบันจากผู น ้ดํารงตําแหน่ แ งบริหาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  คณบดีคณะนิ ค ติศาสตร์ (ศาสตรราจารย์ ดร.บรรเจิ เจิด สิงคะเน)

คณะนิติศาสตตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

กรรมกการสภาสถาบันจากคณาจารย์ น ย์ประจํา (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์ ณัฎฐพงศ์ศ์ ทองภักดี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

รองศาสสตราจารย์ พาชิตตชนัต ศิริพานิช

คณะสถิติประะยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

กกรรมการสภาสถถาบันผู้ทรงคุณวุวฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์อมร จันทรรสมบูรณ์

ธนาคารกรุงเททพ จํากัด (มหาชชน) 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 105500

นายสถิตย์ ต ลิ่มพงศ์พันธุ์

416/46 ซอยลลาดพร้าว 87 แยยก 14 เขตวังทองหลลาง กรุงเทพฯ 100310

กกรรมการสภาสถถาบันผู้ทรงคุณวุวฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ อนุมงงคล ศิริเวทิน

9/44 ถนนพิบลสงคราม ู อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 111000

   

138


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กกรรมการสภาสถถาบันผู้ทรงคุณวุวฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

25 ซอย 4 หมมู่บ้านนวธานี แขขวงบึงกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400

นายสมศศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระะกูล

บริษัท อุตสาหหกรรมเหล็กกล้าาไทย จํากัด (มหาาชน) 26/56 อาคารร ทีพไี อ ชั้น 19 ถถนนจันทน์ตัดใหมม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรรุงเทพฯ 10120

คุณหญิงชฎา ง วัฒนศิริธรรรม

ธนาคารไทยพ พาณิชย์ สํานักงาานใหญ่ 9 ถนนรัชดาภิภิเษก แขวงจตุจักกร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

นายวรวิทย์ จําปีรัตน์

สํานักงบประมมาณ ถนนพระรามทที่ 6 แขวงสามเสสนใน เขตพญาไทท กรุงเทพฯ 104400

นายธนาากร เกษตรสุวรรรณ

บริษัท อินเตออร์สเปคกรุ๊ป จํากั ด 2991/16 หมูบ้บ่ า้ นวิสุทธานีไฮเททค ซอย 101/3 ลาดพร้ ล าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรรุงเทพฯ 10240

ผูบ้ บริหารเข้าร่วมปประชุมสภาสถาาบัน (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิจยั และบริการวิ ก ชาการ (รองศาสสตราจารย์ ดร.กําพล พ ปัญญาโกเมมศ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

เลขานุการรสภาสถาบัน (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 - 12 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2558)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายบริหา ร (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.เกษษมศานต์ โชติชาาครพันธุ์)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขขตบึงกุม่ กรุงเทพพฯ 10240

139


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2556

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 พพระราชบัญญัติ มหาวิทยาาลัยราชภัฏ พ.ศ. พ 2547 (ณ วันที่ 110 มิถุนายน พ.ศ. พ 2547) มาตรา 166 ให้มหาวิทยาาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยยาลัย ประกอบบด้วย (1) นายกสภามหหาวิทยาลัย ซึงจะทรงพระกรุ ง่ รุณาโปรดเกล้าฯ า แต่งตั้ง (22) กรรมการสภภามหาวิทยาลลัยโดยตําแหนน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจาารย์และข้าราชชการ และ ประธานกกรรมการส่งเสสริิมกิจการมหาาวิทยาลัย (33) กรรมการสภภามหาวิทยาลัลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดํารงตําแหนน่งรองอธิการบบดี คณบดี ผูอํ้อาํ นวยการ สถาบัน ผู้อํานวยการสํสานัก ผู้อํานวยการศูนย์ หัวหหน้าส่วนราชกาารหรือหัวหน้าหน่ า วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอืนที ่น ่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ (44) กรรมการสภภามหาวิทยาลัลัยจํานวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจําของมหาวิวิทยาลัย และมิมิใช่ผู้ดํารง ตําแหน่งตตาม (3) (55) กรรมการสสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุ ฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรรงพระกรุณาโป โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจาก บุคคลภาายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนาายกสภามหาวิทยาลัยและกรรรมการสภามมหาวิทยาลัยตาาม (2) (3) และ (4) ททั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุ ณ ฒิดังกล่าวต้ต้องมาจากผู้มีคความรู้ความเชีชี่ยวชาญด้านกการศึกษา มนุษษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสสตร์และเทคโนนโลยี กฎหมายย การงบประมมาณและการเเงิน การบริหารงานบุคคล กการปกครองส่วนท้ ว องถิ่น การศาสนนา ศิลปะและวัวัฒนธรรม และะด้านอื่นๆ ตามมที่สภามหาวิทยาลั ท ยเห็นสมคควร ในจํานวนนีนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลใน เขตพื้นที่บบริการการศึกษาของมหาวิ ษ ทยาลัยแต่ละแหห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้ห้สภามหาวิทยาลั ย ยแต่งตั้งรอองอธิการบดีคคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภาามหาวิทยาลัย ตาม (3) เป็นเลขานุ เ การ สภามหาวิวิทยาลัย โดยคคําแนะนําของออธิการบดี ให้ห้สภามหาวิทยาลั ย ยเลือกกรรรมการสภามห าวิทยาลัยผู้ทรงคุ ร ณวุฒิคนหหนึ่งเป็นอุปนายยกสภามหาวิทยาลั ท ย ทํา หน้าที่แททนนายกสภามมหาวิทยาลัยเมืมื่อนายกสภามมหาวิทยาลัยไม่ ไ อาจปฏิบัตหน้ ิห าที่ได้ หรือเเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง นายกสภาามหาวิทยาลัย คุณ ณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีธกี ารได้มาซึ่งนนายกสภามหาวิวิทยาลัยและกกรรมการสภามมหาวิทยาลัยตาม (3) (4) และ (5) ใให้เป็นไปตามข้ข้อบังคับของมหหาวิทยาลัย มาตรา 177 นายกสภามหหาวิทยาลัยและกรรมการสภภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ย 16 (3) (4) และะ (5) มีวาระการดํารง ตําแหน่งคคราวละสามปี

142


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 1. มหาวิวิทยาลัยราชภัภัฏกาญจนบุรี ที่อยู่ :

70 หมมู่ 4 ตําบลหนองบบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุบุรี 71000 โทรศััพท์ 0 3463 32227-8 โทรสาร 0 3463 3224 ww ww. kru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://eofffice.kru.ac.th/kruu_council 70 หมมู่ 4 ตําบลหนองบบัว อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุบุรี 71000 โทรศััพท์ 0 3453 40089 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 6 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 - 5 ธันวาคม พพ.ศ. 2558) รองศาาสตราจารย์ ดร.ณ ณรงค์ อยู่ถนอม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 61 ถนนพ พหลโยธิน เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 10900 1

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 10 กันยายน พ.ศ. 2553 - 9 กันยายน พพ.ศ. 2556) ดร.พนนม พงษ์ไพบูลย์

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพือ่ อการพัฒนา (EDDF) 50 อาคารร ส.มก. ชั้น 3 ถนนนพหลโยธิน แขวงลาดยยาว เขตจตุจักร กกรุงเทพฯ 109000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2552 - 25 สิงหาคม พพ.ศ. 2556) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ญ การพานิช

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

กรรมกาารสภามหาวิทยยาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคณาจารย์และขข้าราชการ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 7 ธันวาคม พพ.ศ. 2556) อาจารรย์ศุภกิจ จงศักดิ์ สวัสดิ์

สภาคณาจารย์และข้าราชกาาร มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

143


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตําแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 18 พฤษภภาคม 2556 - 17 1 พฤษภาคม พพ.ศ. 2559)

นายบุบุญชู วิวัฒนาทรร

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 15 กรกฎาคมม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาํ าราญ ขวัญเกื้อ

คณะวิทยาศศาสตร์และเทคโน โนโลยี มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000 (วาระใในการดํารงตําแแหน่ง : 10 กรกกฎาคม พ.ศ. 2556 - 15 กรกฎฎาคม พ.ศ. 25558) นางสาวอุไรรัตน์ แซ่ตตัั้ ง

คณะวิทยาศศาสตร์และเทคโน โนโลยี มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

(วาระในการดํารงตําาแหน่ง : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 25 สิงหหาคม พ.ศ. 25556) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจจนีย์ สุขชาวนา

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

(วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 15 กรกฎาคมม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เก รีี ยงศักดิ์ ทวีวัฒน์น

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 1 เมษายยน พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พพ.ศ. 2557) อาจารรย์กิตติพงษ์ คงเอีอียด

คณะวิทยาศศาสตร์และเทคโน โนโลยี มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

144


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 1 เมษายยน พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พพ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดดร. พรชัย หนูแก้ว

คณะครุศาสสตร์ มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000 (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 15 ธันวาาคม พ.ศ. 2554 – 31 มีนาคม พพ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิ ดชาย ดวงภมร

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 มิถุนายน า พ.ศ. 2555 – 31 มีนาคม พพ.ศ. 2557) อาจารรย์สมชาย เจริญ ญกิจ

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คุณวุฒิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 10 กันยาายน พ.ศ. 2553 - 9 กันยายน พพ.ศ. 2556)

นายจํานงค์ ยอดขํา

สํานักงานเขขตพื้นทีก่ ารศึกษ ากาญจนบุรี เขตต 1 ถนนแม่น้ําแม่ แ กลอง ตําบลปปากแพรก อําเภออเมืองฯ จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

นายธีรชัย ชุติมันต์

หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรรีี อาคารองค์์การบริหารส่วนจัจังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรระเสริฐ จริยานุกกูู ล

สํานักงานสสภามหาวิทยาลัยยราชภัฏกาญจนบบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

นายยอดชาย สุจิตต์

สํานักงานเขขตการศึกษาเขตต 1 จังหวัดสุพรรณ ณบุรี ถนนมาลัยแมน แ ตําบลรั้วใหมม่ อําเภอเมืองจั ง งหวัดสุพรรณบบุรี จังหวัดสุพรรณบุ ร รี 72000

145


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คุณวุฒิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 10 กันยาายน พ.ศ. 2553 - 9 กันยายน พพ.ศ. 2556) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

สํานักงานสสภามหาวิทยาลัยยราชภัฏกาญจนบบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

ดร. สวรรณ สุ นาคพนมม

สํานักงานเขขตพื้นทีก่ ารศึกษ าสระบุรี เขต 1 ถนนมิตรภาาพ ตําบลปากเพพรีี ยว อําเภอเมืองสระบุ ง รี จังหวัดสระบุรี 18000

นายสูสบุ่ ญ วุฒิวงศ์

ศาลฎีกา 6 ถนนราชดดําเนินใน แขวงพพระบรมมหาราชววัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

(วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 9 กันยายน พ.ศ.. 2556) ศาสตตราจารย์เกียรติคคุุ ณ ดร.นิพนธ์ พ ศุขปรีดี

มหาวิทยาลัลัยสยาม 38 ถนนเพชชรเกษม เขตภาษีษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

นายดํดํารง พุฒตาล

สํานักงานสสภามหาวิทยาลัยยราชภัฏกาญจนบบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

(วาระในการดํดํารงตําแหน่ง : 4 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 กัันยายน พ.ศ. 22556)

รองศศาสตราจารย์ ดร.วิชัชย แหวนเพชร

มหาวิทยาลัลัยราชภัฎพระนคคร เลขที่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ น แขวงอนุสาวรียย์ เขตบางเขน กรรุงเทพฯ 10220

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 25 สิงหาคม พพ.ศ. 2556) รองอธิธิการบดี (ดร.ณ ณรงค์เดช รัตนานนนท์เสถียร)

มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

146


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงงตําแหน่ง : 266 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – ปัจจุ บัน) นางฐิติตวิ รดา ห่วงกลิ่น

สํานักงานออธิการบดี มหาวิทยาลัลัยราชภัฏกาญจนนบุรี 70 หมู่ 4 ตําบลหนองบัว อําาเภอเมือง จังหวัดกาญ ญจนบุรี 71000

147


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556

2. มหาวิวิทยาลัยราชภภัฏกาฬสินธุ์ ที่อยู่ :

13 หมมู่ 14 ตําบลสงเปลืลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ น ์ 46230 โทรศััพท์ 0 4360 20033 - 43 โทรสสาร 0 4360 20444 www.web.kksu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://reg.ksu.ac.th/spa/index.html 13 หมมู่ 14 ตําบลสงเปลลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ น ์ 46230

นายกสภามมหาวิทยาลัย

ศาสตราาจารย์ ดร.ภาวิช ทองโรจน์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย นายวิโรจจน์ คลังบุญครองง

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี

รักษาราาชการแทนอธิการรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (รองศาสสตราจารย์ ดร.สุสุวกิจ ศรีปดั ถา) 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ

นายวิจตร ิ ศิริกิจ

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

148


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร

รองอธิการบดี ก ฝ่ายพัฒนนานักศึกษา (รองศาาสตราจารย์ ดร.ศิศิริ ฮามสุโพธิ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

รองศาสสตราจารย์ศักดิ์เดดช สังคพัฒน์

คณะศิลปศาสสตร์และวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

อาจารยย์ภาณุพงษ์ วันจันนทึก

คณะอุตสาหกกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

ดร.กตัญญู ญ แก้วหานามม

คณะรัฐศาสตตร์และนิติศาสตร์ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากผู้แทนคคณาจารย์

อาจารย์์ยุทธพงศ์ มาตย์ย์วิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

อาจารย์์สิรนิ ดา กมลเขตตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

อาจารย์์กชพรรณ วงศ์เจจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

149


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ

นายฐากกร ตัณฑสิทธิ์

สํานักงานคณ ณะกรรมการกิจกาารกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิกิจการโทรคมนาาคมแห่งชาติ (กสสทช.) 87 ถนนพหลโโยธิน ซอย 8 แขขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104400

นายเดชา ตันติยวรงค์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์นพพพร โฆสิระโยธิน

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

ดร.เพ็ญศั ญ กดิ์ จักษุจินดาา

68/101 ซอยแดนตะวัน ถนนสสุขาภิบาล 1 แขวงบึงกุ่มเขตบึงกุ่ม กรุงเทพพฯ 10240

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เรืรือน สมณะ

ราชบัณฑิตยสสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพพฯ 10300

นายสมศักดิ์ โชติรตั นะศิศิริ

สํานักงบประมมาณ ถนนพระราามที่ 6 พญาไท กรุงเทพฯ 10300

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ น สกลไชย

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

ศาสตราจารย์ ดร.อรอนนงค์ นัยวิกุล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามววงศ์วาน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

150


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการและเลขานุนุการสภามหาวิทยาลั ท ย

รองอธิการบดี ก ฝ่ายกิจกา รพิเศษ และวิเทศสัมพันธ์ (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร. ปาาริชา มารี เคน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ตําบลสงเปลือย อําาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46230

151


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 3. มหาวิวิทยาลัยราชภภัฏกําแพงเพชชร ที่อยู่ :

69 หมู่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร า จังหวัวัดกําแพงเพชร 662000 โทรศััพท์ 0 5570 65555 โทรสาร 0 5570 6518 www.kpru.ac.th w สํานักงานสภามหาวิ ก ททยาลัย http://ww ww.kpru.ac.th/sappa_kpru/sapa_kppru.html 69 หมู่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร า จังหวัวัดกําแพงเพชร 662000

นายกสภามหาาวิทยาลัย (วาระในการดํ ( ารรงตําแหน่ง : 12 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ศาสตราาจารย์เกษม จันททร์แก้ว

วิทยาลั ท ยสิ่งแวดล้อม อ มหหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ กรรุงเทพฯ 10903

อุ ปนายกสภามหหาวิทยาลัย (วาระในการดํ ( ารรงตําแหน่ง : 12 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558)  นายประเสริฐ ตันสกุล

4/34 หมู่บ้านสหกกรณ์ ถนนเสรีไทยย แขขวงคลองกุ่ม เขตตบึงกุ่ม กรุงเทพฯฯ 10240

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยโดยตํ โ าแหน่งอธิการบดี (วาระในการดําารงตําแหน่ง : 7 มีนาคม พ.ศ ศ. 2560) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ สุวิทย์ วงษ์ ว บุญมาก

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตําแหน่งปรระธานสภาคณาาจารย์และข้าราาชการ (วาระในการดําารงตําแหน่ง : 4 มีนาคม พ.ศ. 2557)

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์นพคุคุณ ชูทัน

สภภาคณาจารย์และะข้าราชการ มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

           

152


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตําแหน่งปรระธานส่งเสริมกิจกรรมมหาวิททยาลัย (วาระในการดํ ( ารรงตําแหน่ง : 27 2 กันยายน พ.ศ. 2557) นายอํานาจ น นันทหาร

บริริษัท แม่สอดกลกการ มอเตอร์เซลลล์ จํากัด 1447/22-25 ถนนอิอินทรคีรี ตําบลแแม่สอด อําเภอแม่ า สอด จังหวัดตาก 631100

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยจากผู้บริหาร า (วาระในการดํ ( ารรงตําแหน่ง : 22 2 เมษายน พ.ศ. พ 2559) รองอธิการบดีฝา่ ยบริหาาร และจัดการศึ ด กษาภายนนอก มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์รัตนนา รักการ)

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

รองอธิการบดี ก ฝ่ายวิจยั และการรจัดบัณฑิตศึกษาา (รองศาสสตราจารย์ ทวนทออง เชาวกีรติพงษษ์)

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

คณบดีคณะมนุ ค ษย์ศาสต ร์ และสังคมศาสตร์ ค (อาจารยย์สุชิน รอดกําเนินิด)

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

ผู้อํานวยยการสํานักประกักัน คุณภาพพการศึกษา (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ อรอนงค์ แจ่มผล)

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํ ป า (ววาระในการดํารง รงตําแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. พ 2557) รองศาสสตราจารย์ระมัด โชชัย

คณ ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

รองศาสสตราจารย์สมชัย วงษ์นายะ คณ ณะครุศาสตร์ มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000  

153


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํ ป า (ววาระในการดํารง รงตําแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. พ 2557) รองศาสสตราจารย์ พิสมัย รบชนะชัย พูลสุ ข

คณ ณะครุศาสตร์ มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา

คณ ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารรงตําแหน่ง : 12 1 มิถุนายน พ.ศ. พ 2558) รองศาสสตราจารย์ วศิน อิงคพัฒนากุล

สํานั า กงานประกันคุณภาพการศึกษาา สํานั า กงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยยศิลปากร 222 ถนนบรมราชชชนนี ตลิ่งชัน กรุงงเทพฯ 10176

นายวีระศักดิ์ ปี่บัว

3//18 หมู่ 3 ซอยแแก้วสัมพันธ์ ถนนนเทพารักษ์ ตําบลบางพลี า ใหญ่ อําเภอบางพลี จังหวั ง ดสมุทรปรากการ 10540

รองศาสสตราจารย์สมบัติ นพรัก

คณ ณบดีวิทยาลัยศึกษาต่ ก อเนื่อง มหาาวิทยาลัยนเรศวรร 999 หมู่ 9 ตําบลท่าโพธิ า ์ อําเภอเมือง จังหวั ง ดพิษณุโลก 65000

รองศาสสตราจารย์ สุกัญญาา โฆวิไลกูล

1776/48 หมู่บ้านลินจี น้ ่ ถนนบางลิน้ นจีจี ่ เขตยานาวา กรุงเทพฯ 10120

นายสุชาติ า จึงกิจรุ่งโรจน์

บริริษัท ฮงล้ง แอนดด์ ซัน จํากัด 5003 ถนนอินทรคีรีรี อําเภอแม่สอด จังหวั ง ดตาก 631100

         

154


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการดํารรงตําแหน่ง : 12 1 มิถุนายน พ.ศ. พ 2558) รองศาสสตราจารย์โสรีช์ โโพธิแก้ว

999/154 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ย บางนา ถนนนบางนาตราด กม 18 ตําบลบาางโฉลง จังหวั ง ดสมุทรปรากการ 10540

พลอากาาศเอกเสริมยุทธ บุญศิริยะ

5002/152 ถนนสรงงประภา แขขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรรุงเทพฯ 10210

นายอนุสรณ์ ส แสงพุฒ

โรรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ 2336 ถนนจอมพล อําเภอเมือง จังหวั ง ดตาก 630000

พระครูอรรถกิ อ จนันทคุณ

วัดป่ ด าดอยลับงา 199 หมู่ 7 ตําบลท่าขุ า นราม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

นายสมจิจิตร ลิ้มลือชา

2006 ถนนประสาททวิถี ตําบลแม่ า สอด อําเภอแม่สอด จังหวั ง ดตาก 631100

เลลขานุการสภามหหาวิทยาลัย (วาระในการดําารงตําแหน่ง : 7 มีนาคม พ.ศ. 2560) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏกําแพงเพชร 699 หมู่ 1 ตําบลนคครชุม อําเภอเมืองงกําแพงเพชร จังหวั ง ดกําแพงเพชรร 62000

155


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 4. มหาวิวิทยาลัยราชภัภัฏจันทรเกษมม

   

ที่อยู่ :

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษมม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ง 10900 โทรศััพท์ 0 2942 69000 www.chanddra.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://weeb.chandra.ac.th//sapha/ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษมม เขตจตุจักร กรงงเทพฯ 10900 โทรศััพท์ 0 2942 69000 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) ดร.บุญปลู ป ก ชายเกตุ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏจันทรเกษมม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ ดร.อินนทร์ ศรีคุณ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏจันทรเกษมม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 22 ตุลาคคม พ.ศ. 2555 – 21 ตุลาคม พพ.ศ. 2559)  รองศาสสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 12 มกราคคม พ.ศ. 2556 – 11 มกราคม พพ.ศ. 2558)  อาจารย์์ประเสริฐ ฉิมท้ว ม

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

156


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 8 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 – 7 กุมภาพันธ์ ์ พ.ศ. 2557)  ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ นายแพททย์ยงยุทธ วัชรดุ ลย์

ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเทพฯ ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ า ศิริราชพยาาบาล แขวงพรานนนก เขตบางกอกน้น้อย กรุงเทพฯ 100700

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 9 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 – 8 พฤศจิกายนน พ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ยะผาาด วิวฒ ั น์พงษ์

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยราชภัฏจันทรเเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 30 เมษายยน พ.ศ. 2555 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ประไไพ บวรฤทธิเดช

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยราชภัฏจันทรเเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

(วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 15 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 29 มีนาคม พพ.ศ. 2558) นายราเชนทร์ เหมือนชออบ

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

นางกุลชไม ช สืบฟัก

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 25 เมษายยน พ.ศ. 2555 – 24 เมษายน พพ.ศ. 2558)  นายพิสทธิ ทุ ์ พวงนาค

สํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

157


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 25 เมษายยน พ.ศ. 2555 – 24 เมษายน พพ.ศ. 2558)  นายจักษุษ ตะกรุดแก้ว

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยราชภัฏจันทรเกษม น 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

นายเอกพงษ์ สารน้อย

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

รองศาสสตราจารย์สุภาค ย์ ดุลสัมพันธ์

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) 

นายทวีศัศกั ดิ์ วรพิวุฒิ

96/151 หมู่ 177 ซอยอัศวพิเชษฐฐ์ ถนนบรมราชชชนนี แขวง บางระมาด เขขตตลิ่งชัน กรุงเททพฯ 10170

คุณหญิงอุ ง ไรวรรณ ศิรินพุ พงศ์

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเเทศไทยฯ 420 ถนนราชชวิถี แขวงทุ่งพญาาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104400

ดร.สมโภภชน์ นพคุณ

สถาบันพัฒนาาข้าราชการพลเรืรือน 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตํ าบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 111000

ศาสตราาจารย์ ดร.ปราโโมทย์ ประสาทกุกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคคม มหาวิทยาลัยมหิ ม ดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนครปฐฐม 73170

158


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556

ศาสตราาภิชานไกรฤทธิ์ บบุณยเกียรติ

สถาบันส่งเสริริมการจัดการคววามรูเ้ พือ่ สังคม (สสคส.) 1168 ซอยพหหลโยธิน 22 ถนนนพหลโยธิน แขวงงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายวีระ ธีระภัทรานนท์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏจันทรเกษมม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

นางดวงสมร วรฤทธิ์

สํานักงบประมมาณ 8 ซอยอารีสมพั มั นธ์ 8 ถนนพร ะราม 6 แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10210

รองศาสสตราจารย์เทื้อน ททองแก้ว

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏจันทรเกษมม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

ศาสตราาจารย์ ดร.อภิชาตต สุขสําราญ

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

นายแพททย์วชิ ัย โชควิวัฒนน์

สํานักงานหลัักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 120 หมู่ 3 ชัน้ 2-4 อาคารรวมมหน่วยงานราชกการ ศูนย์ราชการเเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะะ แขวงทุ่งสองห้ห้อง เขตหลักสี่ กกรุงเทพฯ 10210

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 1 พฤศจิกายน า พ.ศ. 25555 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558) ดร.เอนกก เทียนบูชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษษม 39/1 ถนนรัชดาภิ ด เษก แขวงจันนทรเกษม เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 109900

159


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 5. มหาวิวิทยาลัยราชภภัฏเชียงราย ที่อยู่ :

80 หมู่ท่ี 9 ถนนพหลโโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศััพท์ 0 5377 60000 โทรสาร 0 5377 6001 ww ww.cru.in.th งานสสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สํานักงานอธิ ก การบดี http://general.crru.in.th 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโโยธิน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศััพท์ 0 5377 60000 โทรสาร 0 5377 6001

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) นายคํารณ า โกมลศุภกิจ

69/96 ซอยแผ่นดินทอง 5 ถนนนติวานนท์ 25 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายยสมร สร้อยอินต๊ ะ

92/22 หมู่ 5 บ้านกล้วยไม้ ตตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันทราาย จังหวัด เชียงงใหม่ 50210

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 11 มกราคคม พ.ศ. 2556 – 10 มกราคม พพ.ศ. 2560)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพพล อารีนิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 16 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2555 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ เหล็กกล้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

160


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 21 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 – 20 ธันวาคม พพ.ศ. 2558)  ดร.อภัย จันทนจุลกะ

179 ซอยลาดดพร้าว 35 ถนนลลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กกรุงเทพฯ 109000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์เจษฎฎา สุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อาจารย์์ ดร.กันยานุช เททาประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

รองศาสสตราจารย์สมเดชช มุงเมือง

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงราย ย 80 หมู่9 ตําบลบ้ บ านดู่ อําเภอเมื เมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ปรีดา จันทร์แจ่มศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) 

อาจารย์์กษิดิศ ใจผาวัง

สํานักวิชาบริหารรั ห ฐกิจ มหาวิททยาลัยราชภัฏเชีชยงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์เทพฤฤทธิ์ เยาว์ธานี

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยราชภัฏเชียงราย ย 80 หมู่ 9 ตําบลบ้ บ านดู่ อําเภออเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

161


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558)  รองศาสสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

อาจารย์์เอนก โคแพร่

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) 

รองศาสสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา

8/1ซอย สีลม 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามแสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 100400

ศาสตราาจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ ณ เครืองาม

209 ซอยสายยสิน แขวงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108800

นายนิพนธ์ น วงษ์ตระหง่าาน

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยศิลปากร 1 หมู่ 3 ตําบลลสามพระยา อําเเภอชะอํา จังหวัดเพชรบบุรี 76120

ศาสตราาจารย์ ดร.สุวไิ ล เปรมศรีรัตน์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรีรี สุทธจิตต์

คณะวิทยาศาาสตร์การแพทย์ มมหาวิทยาลัยพะเเยา 19 หมู่ 2 ตําบลแม่ บ กา อําเภอเเมือง จังหวัดพะเยยา 56000

162


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์พิเศษ ดร.ยยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สํานักงานสาขขาพัฒนาสังคม ออาคารบรรเจิดคติติการ (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกกษตรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลลัย ถนนพหลโยธิธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

นายแพททย์ปลื้ม ศุภปัญญ ญา

1064/4 ถนนนสนามบิน ตําบล เวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

เรืออากาศเอกวิวรรธน์ เเพิ่มพูล

501/232 พิมุมขุ โครงการ เฟสพิพิเศษ หมู่ 3 ตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันั ทราย จังหวัดเชียงใหหม่ 50210

รองศาสสตราจารย์ ดร.สัมมพันธ์ ไชยเทพ

14 ซอย 12 ถนนพระปกเกล้า ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

พลตํารววจตรีอํานวย สุขเเจริญ

65 หมู่ 13 ตําบลสั า นทราย อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ เฉลียว ประสิทธิ์วเิ ศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ที่ 9 ถนนนพหลโยธิน อําาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

163


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 6. มหาวิวิทยาลัยราชภภัฏเชียงใหม่ ที่อยู่ :

202 ถนนช้ ถ างเผือก อําาเภอเมือง จังหวััดเชียงใหม่ 50300 โทรศััพท์ 0 5388 55555 โทรสาร 0 5388 5 5319 ww ww. cmru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.council.cmru.ac.th อาคาารราชภัฏเฉลิมพรระเกียรติ 202 ถนนนช้างเผือก อําเภอเมื เ อง จังหวัด เชียงใหม่ 50300 โทรศััพท์ 0 5388 53321-2 โทรสาร 0 5388 5321 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัชย วัฒนานิกร

248/8 หมู่บ้านกรีนวัลเลย์ หมูมู่ 1 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)  รองศาสตตราจารย์ ดร.ประพพันธ์ ธรรมไชย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556)  รองศาสตตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สกลแก้วศิริ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

164


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)  นางทองออยู่ อานนทวิลาศศ

บริษัทนพดลพ พานิช จํากัด 392 ถนนเชียงใหม่-ลําปางตําาบลฟ้าฮ่าม อําเภอเมืองเชีชียงใหม่50000

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยประเภทผู ผูบ้ ริหาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557)  รองอธิการบดี า (รองศาสสตราจารย์ประสิททธิ์ กิจจนศิร)ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

ผู้อํานวยกการสํานักส่งเสริ มวิชาการ และงานททะเบียน (ผู้ช่วยศาาสตราจารย์กัลยยา หงษาวงศ์)

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

คณบดีคณะครุ ณ ศาสตร์ (รองศาสสตราจารย์ ดร.เกกตุมณี มากมี)

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

คณบดีบณ ั ฑิตวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์)

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทคณาจารย์ประจํา (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญ ั ญาา สะสอง

อาจารย์์ จ.ส.ต. ดร.จอห์ ด นนพดล วศินสุนทร

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300 คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

165


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทคณาจารย์ประจํา (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชชัย บุญมี

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

อาจารยย์เจิมขวัญ รัชชุศาานติ

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558) 

ศาสตราาจารย์ดร.ณรงค์ ปั้นนิม่

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ โ 114 ซอยสุขุมวิทิ 23 เขตวัฒนาา กรุงเทพมหานคร 10110

นายทินกร ก นําบุญจิตต์

33 หมู่ที่ 8 ตําบลสันกําแพง อํ าเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหหม่50130

นายพารณ ณ อิศรเสนา ณ ออยุธยา

21 ถนนอัษฎาางค์ แขวงศาลเจ้าาพ่อเสือ เขตพระะนคร กรุงเทพฯ 102200

รองศาสสตราจารย์ ดร.บุญวัวฒน์ อัตชู

คณะเทคโนโลลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนนโลยีพระจอมเกล้ล้าเจ้าคุณทหารลลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105220

ดร.ศุภวัตร ต ภูวกุล

ร้านรัตนผล เลขที่ 101-112 ถถนนท่าแพ อําเภภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

166


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2558)  นายบุญเอื้อ บัวสรวง

สํานักงานอัยการ ก เขต 5 ศูนย์ราชการจจังหวัดเชียงใหม่ ถถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก อ อําเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่ 50300 5

นายปริญญา ญ ปานทอง

มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผู้ช่วยศาสสตราจารย์ ดร.สายสสมร สร้อยอินต๊ะ

92/22 หมู่ 5 บ้านกล้วยไม้ ตตําบลสันทรายน้อย อําเภอสันทราาย จังหวัดเชียงใใหม่ 50210

รองศาสสตราจารย์ ดร.วรรณ ณวดี ม้าลําพอง

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารรราชภัฏเฉลิมพระะเกียรติ (อาคาร 27) 2 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

นางอรวรรณ ชยางกูร

8/22 ถนนฉิมพลี แขวงบางพลีลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 101170

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559)

(

รองอธิการบดี า (อาจารย์ย์ถนัด บุญชัย)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก อําเภอเมืออง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

167


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 7. มหาวิวิทยาลัยราชภภัฏเทพสตรี ที่อยู่ :

321 ถนนนารายณ์ ถ มหาาราช ตําบลทะเลลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรรีี 15000 โทรศััพท์ 0 3642 74885 โทรสาร 0 36642 2610 www w.tru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย ชั้น 2 อาคคารเฉลิมพระเกียรติ ย 80 พรรษา hhttp://www.tru.aac.th/council ถนนนนารายณ์มหาราชช ตําบลทะเลชุบศร ศ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 150000 โทรศััพท์ 0 3641 26118 โทรสาร 0 3641 2618 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) ศาสตราาจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

หน่วยประสานนงาน มทส. – กททม. อาคารพญาไททพลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 10400

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) นายบุญชู นาถวงษ์

144 ซอย 4 ถนนเทศบาลนิมิตตรใต้ แขวงลาดยาาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 4 ปี) รองศาสสตราจารย์ ดร.นันทนา ท แจ้งสุวรรณ์ ณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภออเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 2 ปี) อาจารย์์ ดร.ชัยพัฒน์ ทรัรัพย์เทีย่ ง

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภออเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

168


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) นางพิศมัมย เพียรมนกุล

253 หมู่ 4 ตําบลโคกสํ า าโรง อํ าเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี 15120

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้แทนผูบริ บ้ หาร (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตตนา เวชมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภออเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ ฤ ์ เสนกาศ

คณะเทคโนโลลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภออเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

รองศาสสตราจารย์ ดร.กาสัสัก เต๊ะขันหมาก

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภออเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ช สุขเกษม

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภออเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้แทนคณ ณาจารย์ (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี)

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ประชาติติ วัชรบัณฑิต

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภอเเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

อาจารย์์บุญสนอง เภาคํคํา

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภอเเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

169


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้แทนคณ ณาจารย์ (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์พรรณ ณนิภา เดชพล

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยราชภัฏเทพพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภอเเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ชชนะ ปรีชา

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ตําบลทะะเลชุบศร อําเภอเเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) พระครูภาวนาโสภณ ภ (สมพร ฐิตธมฺโม)

วัดป่าธรรมโสสภณ ตําบลทะเลชุบศร บ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

นายขจรร จิตสุขุมมงคล

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเเทวี กรุงเทพฯ 104400

ว่าที่ ร.ทท. ดร.จตุรงค์ ศิรพิ พานิชกร

บริษัท ลพบุรฮอนด้ ี าคาร์ จํากั ด 152 หมู่ 3 ถนนนพหลโยธิน อํา เภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

นายฉัตรชั ร ย พรหมเลิศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารรณภัย 3/12 ถนนอูทองนอก ท่ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 103300

รองศาสสตราจารย์ ดร.ชนนศักดิ์ บ่ายเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนพิบูบลู สงคราม บางซืซื่อ กรุงเทพฯ 108800

170


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 3 ปี) นางดวงสมร วรฤทธิ์

สํานักงบประมมาณ ถนนพระรามทที่ 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 104000

รองศาสสตราจารย์ ดร.ธีรรศิลป์ ทุมวิภาต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนพิบูบลู สงคราม บางซืซื่อ กรุงเทพฯ 108800

นางปริศนา ศ พงษ์ทัดศิริกุล

48/108 หมู่บานลั า้ ดดารมย์ วัชชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

นายพีระศั ะ กดิ์ ศรีสุพล

สํานักงานการรบังคับคดี สํานักกงานอัยการสูงสุด ถนนหน้าหับเผย แขวงบรมมหหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102200

นายวิชยั ศรีขวัญ

25/819 หมู่บานสี า้ ไ่ ชยทอง 3 ซซอย 12 ถนนแจ้งวัฒนะ น หมู่ 6 ตําบลบบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบบุรี 11120

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระะในการดํารงตําแหน่ า ง : คราวลละ 4 ปี) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์วันดี เภาคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ถนนนารายณ์ ณ์มหาราช ตําบลททะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 150000

171


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 8. มหาวิวิทยาลัยราชภภัฏธนบุรี ที่อยู่ :

172 ถนนอิ ถ สรภาพ แข วงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 106000 โทรศััพท์ 0 2890 22889 โทรสาร 0 2890 2 2290 ww ww.dru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://offiice.dru.ac.th/officce/Administratorrs_DRU/Council_DDRU.php 172 ถนนอิ ถ สรภาพ แข วงวัดกัลยาณ์ เขขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 106000

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 18 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์อารียย์ วชิรวราการ

125/22 หมู่ 5 ซอยลุ่มพัฒนา 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย อําเภอบางกรรวย จังหวัดนนทบบุรี 11130

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 18 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557) ดร.ผดุงชาติ ช สุวรรณวงศศ์

216 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ ซอย 10 ประชานิเวศน์น์ 1 ลาดยาว จตุจจัั กร กรุงเทพมหานนคร 10900

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 29 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 - 28 พฤษภาคมม พ.ศ. 2560)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ยุวลัักษณ์ เวชวิทยาขขลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 28 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 - 27 พฤษภาคมม พ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองงเจือ เขียดทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

172


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 25 กรกฎาคคม พ.ศ. 2554 - 24 กรกฎาคมม พ.ศ. 2557)  นายสุธี ฉายสุวรรณศีรี

1184/78 (6) ซอยจั ซ นทร์ 43 แยยก 26-1 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลลม กรุงเทพมหานนคร 10120

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 21 มิถุนายน า พ.ศ. 2556 - 15 มีนาคม พพ.ศ. 2557)  รองอธิการบดี ก กํากับดูแลลงานวิจัย (รองศาสสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

(วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 17 มีนาคคม พ.ศ. 2556 - 16 มีนาคม พ .ศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ด ยิ้มสกุล

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

(วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 17 มีนาคคม พ.ศ. 2556 - 16 มีนาคม พ .ศ. 2557) อาจารย์์เชษฐา ทรัพย์เย็ น

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600 (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2554 - 15 มีนาคม พ .ศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ศิกษก ษ บรรลือฤทธิ์

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ฐฐัศแก้ว ศรีสด

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

173


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยราชภัฏธนนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

อาจารย์์ปรีชา แสงโชติ

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.อารีศิริ สรรพศิริ

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 18 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557)  ศาสตราาจารย์ ดร.ณรงค์ค์ ปั้นนิ่ม

53/1 หมู่ 1 ซออยบางกรวย – ไททรน้อย 26 ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

รองศาสสตราจารย์ธีรวัฒนน์ นาคะบุตร

40 เพชรเกษมม ซอย 8 ตําบลพระประโทน อําเภอเมืออง จังหวัดนครปฐฐม 73000

นายธวัชชั ช ย กิจรัตนะกุล

สํานักงบประมมาณ ถนนพระรามทที่ 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 104000

นางสาวเพ็ญสุดา ไพรอรร่าม

การท่องเที่ยวแห่ ว งประเทศไทยย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขขวงมักกะสัน เขตราชเวที กรุ ก งเทพฯ 10400

     

174


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 18 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2554 - 17 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557)  นายยศ บุญญสถิตย์

450/2 อาคารรบุญญสถิตย์ ถนนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลลม กรุงเทพมหานนคร 10120

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.เศาววนิต เศาณานนท์ท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

นายสมบบัติ อนันตรัมพร

บริษัทอินเตอรร์ลิ้งค์คอมมิวนิเคคชั่น จํากัด (มหาชน) 48 อาคารอินเตอร์ น ลิ้งค์ ซอยรุรุ่ งเรือง ถนนรัชดาาภิเษก แขวงสามเสนนนอก เขตห้วยขววาง กรุงเทพฯ 10310

รองศาสสตราจารย์ ดร.สมสสรรญก์ วงษ์อยู่นนอย ้

77/115 วอเตออร์ฟอร์ด ซอยภูมมิิ จิตร ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานนคร 10110

นายสมหหมาย ปาริจฉัตต์

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤบาล หมู่บา้ านประชานิเวศน์น์ 1 แขวงลาดยาวว เขตจตุจักร กรุงงเทพมหานคร 100900

นายสําราญ ร ถาวรายุศม์

32/2 ซอยอารีรีย์สมั พันธ์ 4 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104400

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 กรกฎาาคม พ.ศ. 25566 - 20 มีนาคม พพ.ศ. 2557) รองอธิการบดี ก กํากับดูแลลงานวิชาการ (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ สุวรรณี ณี สิมะกรพินธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ ร แขวงวัดกัลลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 100600

175


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 9. มหาวิวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม ที่อยู่ :

85 ถนนนมาลัยแมน อําาเภอเมือง จังหวััดนครปฐม 730000 โทรศััพท์ 0 3426 10221-36 โทรสารร 0 3426 1048 www.npru.ac.tth สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 85 ถนนนมาลัยแมน อําาเภอเมือง จังหวััดนครปฐม 730000 โทรศััพท์ 0 3426 10774

นายกสภามหาาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 27 สิงหาคม พ.ศ. พ 2555 - 266 สิงหาคม พ.ศศ. 2558) นายประะสิทธิ์ ปทุมารักษ์

911 ถนนพิพิธปราสสาท ตําบลพระปฐฐมเจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวััดนครปฐม 730000

อุ ปนายกสภามหหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 5 มิถุนายน พ.ศ. พ 2555 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ ดร.คมเพพชร ฉัตรศุภกุล

มหหาวิทยาลัยเกษมมบัณฑิต (วิทยาเขขตพัฒนาการ) 17761 ถนนพัฒนากการ แขวงสวนหลลวง เขตสวนหลวง กรรุงเทพฯ 10250

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยโดยตํ โ าแหน่งอธิการบดี (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 199 มิถุนายน พ.ศศ. 2560) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ สมเดช นินลพันธุ์

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตําแหน่งปรระธานสภาคณาาจารย์และข้าราาชการ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 27 มกราคม พ.ศ. พ 2554 - 266 มกราคม พ.ศศ. 2557) อาจารย์์การุณย์ ด่านประะดิษฐ์

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

176


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาาวิทยาลัยโดยตําาแหน่งประธานคณะกรรมการสส่งเสริมกิจการมมหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 6 สิงหาคม พ.ศ. พ 2554 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557) ดร.รังสรรรค์ อินทน์จันทน์น์

2111/2 ถนนมาลัยแมน ตําบลลําพยาา อําเภอเมื า อง จังหวััดนครปฐม 730000

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยจากผู้บริหาร า (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - สิงหาคม พ.ศ. 22557) รองศาสสตราจารย์ โสรัจ กาายบริบูรณ์

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

รองศาสสตราจารย์ ดร.สุนตตรา ตุ ตะบูนพงศ์

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

ดร.สุพจน์ จ เฮงพระพรหมม

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํ ป า (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 23 สิงหาคม พ.ศ. พ 2554 - 222 สิงหาคม พ.ศศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ เพียงจิต ด่านประดิษฐ์

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

177


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํ ป า (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 23 สิงหาคม พ.ศ. พ 2554 - 222 สิงหาคม พ.ศศ. 2557) อาจารย์์ไตรภพ สุวรรณศศรี

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

อาจารย์์พรรณระพี บุญ ญเปลีย่ น

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 5 มิถุนายน พ.ศ. พ 2555 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558)

พลอากาาศเอก ชนะ อยูส่ สถาพร

2004/14 ซอยพัฒนาาการ 65 ถนนพัฒ ั นาการ แขขวงประเวศ เขตปประเวศ กรุงเทพฯฯ 10250

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ปรางงศรี พณิชยกุล

114 ซอยสุขาภิบาลล 2 ถนนเพชรเกษษม ตําบลคลองใหม่ า อําเภอสามพราน จังหวั ง ดนครปฐม 73110

นายแพททย์พินิจ หิรัญโชติติ

1996/79 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจ เจดีย์ อําเภอเมื า อง จังหวััดนครปฐม 730000

พลตํารววจเอก วรพงษ์ ชิววปรีชา

สํานั า กงานตํารวจแห่งชาติ อาาคาร 1 (ส่วนหน้า) า ชั้น 2 ถนนพระะรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเททพฯ 10330

178


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาลั ย ยผู้ทรงคุณวุฒิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 5 มิถุนายน พ.ศ. พ 2555 - 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์สนิท ชุนดี

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

นายสมพพร ใช้บางยาง

555/75 อาคารเลอชชาโต ซ.ศูนย์วิจัย 14 ถนนนเอกมัย – รามอินทรา เขตห้วย ขวาง กรรุงเทพฯ 10310

นายสุรพัพนธ์ ภาษิตนิรันดดร์

1002 อาคารล็อกซเเล่ย์ ชั้น 12 ถนนน ณ ระนอง แขขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ง 10110

นางอุไร ร่มโพธิหยก

1339/43 ซอยพระราม 6 ถนนพระราาม 6 แขขวงสามเสนใน เขขตพญาไท กรุงเททพฯ 10400

นายโอภภาส เขียววิชัย

สํานั า กงานคณะกรรรมการการอุดมศึศึกษา 3228 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไไท เขตราชเทวี กรรุงเทพฯ 10400

รองศาสสตราจารย์ ดร.วิชัย เทียนน้อย

2004/2 หมู่ 1 ถนนสสุวรรณศร ตําบลลวังสะโจม อําเภอเมื า อง จังหวััดนครนายก 260000

กรรมการรและเลขานุการรสภามหาวิทยาาลัย (วาระในการดํารงตํ า าแหน่ง : 16 กรกฎาคม พ.ศ. พ 2556 - 155 กรกฎาคม พ.ศศ. 2560) อาจารย์์ ดร.สุวิมล มรร ควิบูลย์ชัย

มหหาวิทยาลัยราชภัภัฏนครปฐม 855 หมู่ 3 ตําบลนคครปฐม อําเภอเมืมือง จังหวั ง ดนครปฐม 73000

179


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 10. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏนครราชสีสีมา ที่อยู่ :

340 ถนนสุ ถ รนารายณ์ ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัวัดนครราชสีมา 330000 โทรศััพท์ 0 4400 90009 โทรสาร 0 44424 4739 www.nrru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://weeb.nrru.ac.th/council 340 ถนนสุ ถ รนารายณ์ ์ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัวัดนครราชสีมา 330000 โทรศััพท์ 0 4424 28550, 0 4400 90009 ต่อ 1249 โทรสาร 0 4424 22850

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 6 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พ .ศ. 2558 ) นายสุวจน์ ัจ ลิปตพัลลภ

222/1 ซอย 70 ถนนเพชรเกษมม แขวงบางแคเหหนือ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 101660

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 6 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พ .ศ. 2558 ) นายพงษษ์ศิริ กุสุมภ์

50 หมู่ 1 ถนนนนครอินทร์ ตําบบลบางคูเวียง อําเภอบาง เ กรวย จังหวัดนนทบุ ด รี 11130

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 1 พฤศจิ พ กายน พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุ บัน)  รองศาสสตราจารย์ ดร.วิเชียร ย ฝอยพิกลุ (รักษาราชการแทน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 24 กรกฎาาคม พ.ศ. 25566 – 4 ตุลาคม พพ.ศ. 2557 )  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

180


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 25 พฤษภาคคม พ.ศ. 2555 – 24 พฤษภาคมม พ.ศ. 2556 )  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ถนอมศรีี ปรารถนาดี

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏนครราชสีมา ม 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 14 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 13 สิงหาคม พพ.ศ. 2558 )  รองอธิการบดี ก ฝ่ายกิจกาารพิเศษ และวิเทศสั ท มพันธ์ (นายอาานรรต ใจสําราญ ญ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ออดิศร เนาวนนท์ บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล

สถาบันวิจัยไมม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2557 ) 

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สสุดาใจ โล่ห์วนิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

181


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2557 )  อาจารย์์ธัญญลักษณ์ ปัณ ณฑรสูติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

อาจารย์์ประพิษ พุทธิชาติติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 6 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พพ.ศ. 2558) 

นายกงกกฤช หิรัญกิจ

2112/2 โรงแรรมสีมาธานี ถนนมิมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหหวัดนครราชสีมา 30000

ศาสตราาจารย์ ดร.เกรียงศั ย กดิ์ เจริญวงศศ์ศักดิ์

87/110 ถนนสสุขุมวิท 63 แขวง คลองตัน เขตวัฒนา ฒ กรุงเทพฯ 101110

รองศาสสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย

2029 ถนนสืบศิ บ ริ 26 ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง อ จังหวัดนครราาชสีมา 30000

รองศาสสตราจารย์เทื้อน ททองแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 295 ถนนราชชสีมา เขตดุสิต กกรุงเทพฯ 10300

ศาสตราาจารย์ ดร.ประสาาท สืบค้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรี 111 ถนนมหาวิวิทยาลัย ตําบลสุสุรนารี อําเภอเมือง อ จังหวัดนครราาชสีมา 30000

182


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 6 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 – 5 สิงหาคม พพ.ศ. 2558)  นายแพททย์ปราชญ์ บุณยยวงศ์วโิ รจน์

กรมวิทยาศาสสตร์การแพทย์ กกระทรวงสาธารณ ณสุข ห้อง 314 อาคคาร 3 ชั้น 3 ถนนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

รองศาสสตราจารย์วุฒิสา ร ตันไชย

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประะศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะะ แขวงทุ่งสองห้ห้อง เขตหลักสี่ กกรุงเทพ 10210

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สมศัศักดิ์ ทองงอก

320 หมู่ 6 ถนนนรัตนพิธาน ตําาบลจอหอ อําเภออเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30310

นายสุวฒน์ ัฒ จึงวิวัฒนาภรรณ์

ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิงส์ยนต์ 403/1-5 ถนนนมิตรภาพ ตําบลลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์

537/4 ถนนมิตรภาพ ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง อ จังหวัดนครราาชสีมา 30000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี า ฝ่ายกฎหมาาย และกิจการสภามหาวิ ก ทยาาลัย (รองศาสสตราจารย์ ดร.วิเเชียร ฝอยพิกุล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีสีมา 340 ถนนสุรนารายณ์ น ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

183


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 11. มหาาวิิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร ที่อยู่ :

1 หมู่ 4 ตําบลท่างิว้ อํ าเภอเมือง จังหวัวัดนครศรีธรรมราาช 80280 โทรศััพท์ 0 7539 20040 โทรสาร 0 7537 7440 ww ww.nstru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 1 หมู่ 4 ตําบลท่างิ้ว อํ ําเภอเมือง จังหวัวัดนครศรีธรรมราาช 80280 โทรศััพท์ / โทรสาร 0 7539 2041 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) ศาสตราาจารย์ ดร.สมบัตติิ ธํารงธัญวงศ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ 118 หมู่ 3 ถนนนเสรีไทย แขวงคคลองจั่น เขตบางงกะปิ กรุงเทพฯ 102240

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จริยานุกูล

57/64 หมู่ 5 ถนนสวนผัก แแขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุ ก งเทพมหานครร 10170

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 18 กรกฎาคคม พ.ศ. 2556 – 17 กรกฎาคมม พ.ศ. 2560)  รองศาสสตราจารย์วิมล ดดําศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 22 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2555 – 23 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2556)  ดร.ทรงพพล โสภณ

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

184


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 17 กันยายยน พ.ศ. 2554 – 16 กันยายน พพ.ศ. 2557)  พลตรีทันตแพทย์ ชัยนาท สวัสดีนฤนาท

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏฏนครศรีธรรมราาช ชั้น 3 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยยราชภัฏนครศรีธรรมราช ธ 1 หมู่ที่ 4 ตําบลท่ บ างิ้ว อําเภอเมืมือง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802880

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 19 กรกฎาคคม พ.ศ. 2554 – 18 กรกฎาคมม พ.ศ. 2557)  ดร.สมปอง รักษาธรรม

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

นายสมพพงค์ เหมือนเพชรร

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

ดร.ธนาภภรณ์ เมืองมุงคุณ

คณะเทคโนโลลยีและอุตสาหกรรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ถนอ ม เลขาพันธ์

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏนครศรีธรรมราช ร 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 31 มีนาคคม พ.ศ. 2554 – 30 มีนาคม พพ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ สุจาารี แก้วคง

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์สืบพพงศ์ จินดาพล

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏนครศรีธรรมราช ร 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

 

185


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 31 มีนาคคม พ.ศ. 2554 – 30 มีนาคม พพ.ศ. 2557)  อาจารย์์สมหมาย ศรีสุข

คณะเทคโนโลลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

อาจารย์์อุดมศักดิ์ เดโชชัชัย

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) 

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ ท จินดาพล

80 ซอยเพชรรเกษม96 ถนนเเพชรเกษม แขวงบางแคเหหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 101660

รองศาสสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยสงขลานคครินทร์ 15 ถนนกาญจจนวณิชย์ อําเภออหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาา 90110

รองศาสสตราจารย์ ดร.สากล จริยวิทยานนทท์

คณะพัฒนาสัสังคมและสิ่งแวดล้ล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาาสตร์ 118 หมู่ 3 ถนนนเสรีไทย เขตบาางกะปิ กรุงเทพฯฯ 10240

นายรุจาธิ า ตย์ สุชาโต

113/2 ถนนชายน้าํ อําเภอปาากพนัง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 801440

นายสันติ วิลาสศักดานนนท์

14 ซอยพัฒนาการ น 56 ถนนพพัฒนาการ แขวงสวนหลววง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 100250

186


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  นายประะเวศ ศิริศักดิ์วัฒนนา

สํานักงานอัยการจั ก งหวัดปากพพนัง 306 ถนนชายทะเล ตําบลปาากพนัง อําเภอปาากพนัง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 801440

รองศาสสตราจารย์ ดร.อุททัย ดุลยเกษม

22/10 ซอยศิศิริบญ ุ ถนนพุทธมมณฑล สาย 1 หมู่ 4 แขวงบบางระมาด เขตตลิลิ่งชัน กรุงเทพฯ 100170

นายสุพฒน์ ฒ ั นาครัตน์

สํานักงบประมมาณ ถนนพระรราม 6 เขตพญาไท กรุ ก งเทพฯ 104000

นายสมบบูรณ์ สว่างวรชาติติ

59/43 หมู่บานวรรณา า้ ซอย 5 หมู่ 4 ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 800000

รองศาสสตราจารย์ ดร.สุพพักตร์ พิบูลย์

18 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ซอยประชานิเวศน์ เ 3 ซอย 27 ตําบลท่าทราย อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 21 สิงหาคคม พ.ศ. 2556 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สมพพร เรืองอ่อน

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย นางสาวเตือนใจ คชภูมิ

กองกลาง สํานักงานอธิการบดีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

187


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย

นายสุรชัย วังบุญคง

กองกลาง สํานักงานอธิการบดีดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

นายพิสฐิ กาญจนะภังค ะ

งานนิติการแลละการเจ้าหน้าที่ สํานักงานอธิการรบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรรมราช 1 หมู่ 4 ตําบลลท่างิว้ อําเภอเมืออง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 802280

188


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 12. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏนครสวรรรค์ ที่อยู่ :

398 หมู ห ่ 9 ถนนสวรร ค์วิถี ตําบลนครสสวรรค์ตก อําเภออเมือง จังหวัดนคครสวรรค์ 600000 โทรศััพท์ 0 5621 91000-29 โทรสาร 0 5688 2523, 0 5688 2522 www.nsru.ac.thh งานประชุมสภามหาวิททยาลัย กองกลาาง สํานักงานอธิการบดี ก http://wwww.nsru.ac.th/ppresident/ 398 หมู ห ่ 9 ถนนสวรร ค์วถิ ี ตําบลนครสสวรรค์ตก อําเภออเมือง จังหวัดนคครสวรรค์ 600000 โทรศััพท์ 0 5621 91000-29 ต่อ 15066 โทรสาร 0 56622 1554 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 19 กรกฎาคม พ.ศ ศ. 2555 – ปัจจุ บัน) ดร.ภิญโญ โ นิโรจน์

สมาคมกีฬาจัจังหวัดนครสวรรคค์ ถนนพหลโยธิน อําเภอเมืองนคครสวรรค์ จังหวัดนครสววรรค์ 60000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 19 กรกฎาคม พ.ศ ศ. 2555 – ปัจจุ บัน) ดร.ผดุงชาติ ช สุวรรณวงศ์ศ์

216 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัั น)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญั ญ ติ ชํานาญกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 277 มิถุนายน พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.จงดีดี ศรีนพรัตนวัฒ ฒน์

คณะเทคโนโลลยีการเกษตรและะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

189


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 25 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบบัั น)  นางศิวารมย์ ศิริภาพ

โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 38/9 ถนนดาาวดึงส์ อําเภอเมืมือง จังหวัดนครสววรรค์ 60000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 200 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัน)  นายประะยุทธ สุระเสนา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิต

คณะเทคโนโลลยีการเกษตรและะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

นายประะสพ ยลสิรธิ รรมม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วไลพพร เมฆไตรรัตน์

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 30 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบบัั น) 

นายธีรพร พ พรหมมาศ

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก ฃอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรรค์ 60000

นายสาธธร ทรัพย์รวงทองง

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

190


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 122 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัน) นายเกษม ภู่เจริญธรรมม

คณะเทคโนโลลยีการเกษตรและะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

ดร.วรวิทย์ ท

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

พัฒนาอิททธิกุล

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 19 กรกฎาคม พ.ศ ศ. 2555 – ปัจจุ บัน)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ เกษ ม ศรีเดิมมา

งานประชุมสภภามหาวิทยาลัยรราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ น 600000

ดร.เกียรติ ร ศกั ดิ์ วรวิทย์รตั ตนกุล

งานประชุมสภภามหาวิทยาลัยรราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ น 600000

รองศาสสตราจารย์ จรินททร์ เทศวานิช

110/125 ซอยย 10 หมู่บ้านรามมอินทรานิเวศน์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กกรุงเทพฯ 102300

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 19 กรกฎาคม พ.ศ ศ. 2555 – ปัจจุ บัน) 

นางจินตนา ต เสรีภาพ

งานประชุมสภภามหาวิทยาลัยรราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ น 600000

ศาสตราาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวฒ ั ฒน์

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลสุเทพพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50200

191


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 19 กรกฎาคม พ.ศ ศ. 2555 – ปัจจุ บัน)  รองศาสสตราจารย์ ดร.รัตตนะ บัวสนธ์

คณะศึกษาศาาสตร์ มหาวิทยาลลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

นายสมเเชาว์ เกษประทุม

285/97 ซอยววัดบัวขวัญ ถนนงงามวงศ์วาน ตําบลบางกระะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ สุพจจน์ พฤกษะวัน

งานประชุมสภภามหาวิทยาลัยรราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอ เมือง จังหวัดนครสวรรค์ น 600000

นายเสรี ชิโนดม

มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหหาดบางแสน ตําบบลแสนสุข อําเภออเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 22 2 มีนาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัั น) รองอธิการบดี ก (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.ธาตตรี จีราพันธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรรค์ 398 หมู่ 9 ถนนนสวรรค์วิถี ตําาบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรร ค์ 60000

192


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 13. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา ที่อยู่ :

1061 ซอยอิสรภาพ 155 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตตธนบุรี จังหวัดกกรุงเทพฯ 341900 โทรศััพท์ 0 2473 70000 www.bsru.aac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 1061 ซอยอิสรภาพ 155 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตตธนบุรี จังหวัดกกรุงเทพฯ 341900

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงงตําแหน่ง : 3 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2555 - ปัจจุบบัน) ศาสตราาจารย์ นายแพททย์พยงค์ จูฑา

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ จ าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงงตําแหน่ง : 3 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2555 - ปัจจุบบัน) ศาสตราาจารย์ ดร.สายหยยุด จําปาทอง

551 หมู่บ้านมิมิตรภาพ ซอยอ่ออนนุช 46 เขตประเวศ กรุ ก งเทพฯ 10250

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 277 ธันวาคม พ.ศ ศ. 2555 - ปัจจุบบัน)  รองศาสสตราจารย์ ดร.พลลสิทธิ์ หนูชูชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานสภาอาจารยย์ (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 20 2 มีนาคม พ.ศ.. 2556 - ปัจจุบบัั น)  รองศาสสตราจารย์ ศรีมง คล เทพเรณู

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

193


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภภามหาวิทยาลัยยโดยตํ โ าแหน่งปรระธานกรรมการรส่งเสริมกิจการรมหาวิทยาลัย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 122 ตุลาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ))  นายสุภาพ า เคียนทอง

147 หมู่ 8 หมูมู่บ้านร่วมเกื้อ ซอยทวีวัฒนาา 25 แยก 26-3 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 101700

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 25 2 มีนาคม พ.ศ.. 2556 - ปัจจุบบัั น)  รองศาสสตราจารย์ ดร. บั งอร เสรีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

รองศาสสตราจารย์ ดร. วิโฬฏฐ์ ฬ วัฒนานิมิตรรกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

(ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 177 มิถุนายน พ.ศ ศ. 2554 - ปัจจุบบัน) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ลาวัวัลย์ ฟุง้ ขจร

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190 (วาาระในการดํารงตตําแหน่ง : 17 พฤศจิกายน พ..ศ. 2554 - ปัจจจุบัน)

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ลิลินดา เกณฑ์มา คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190 กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากผู้แทนคคณาจารย์ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 12 มกราคคม พ.ศ. 2554 - 11 มกราคม พพ.ศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ม เธียรหิรัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

194


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากผู้แทนคคณาจารย์ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 12 มกราคคม พ.ศ. 2554 - 11 มกราคม พพ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ นุกลู แก้วเนียม

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

ดร.กุลสริ สิ นทร์ ใจจริง

คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190 (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 28 พฤศจิกายน ก พ.ศ. 25544 - 11 มกราคมม พ.ศ. 2557) อาจารย์์วิกรม ศุขธณี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงงตําแหน่ง : 3 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2555 - ปัจจุบบัน) 

รองศาสสตราจารย์ ดร.คมเพพชร ฉัตรศุภกุล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ ฒ แขวงสววนหลวง เขตสวนนหลวง กรุงเทพฯ 102250

รองศาสสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาค สนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101140

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ปานนใจ ธารทัศนวงศ์

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยยศิลปากร วิทยาเขตพระะราชวังสนามจันททร์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐฐม 73000

ศาสตราาจารย์ ดร.พจน์ สสระเพียรชัย

สถาบันการเรีรียนรูเ้ พื่อปวงชน 13/2 ถนนแม่กลอง-บางนกแข ก ขวก หมู่ 1 ตําบลบางคนที อําเภอบางคนนที จังหวัดสมุทรสสงคราม 75120

195


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงงตําแหน่ง : 3 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2555 - ปัจจุบบัน)  ศาสตราาจารย์ ดร.ไพฑูรยย์ สินลารัตน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนนประชาชื่น เขตหหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

นายวรพพงษ์ วรรณศิริ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ จ าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

ศาสตราาจารย์ ดร.วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี ่ กรุงเทพฯ 102110

ดร.สุรัฐ ศิลปอนันต์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏบ้านสมเด็จเจ้ จ าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

รองศาสสตราจารย์ ดร.ศิโโรจน์ ผลพันธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 295 ถนนนครรราชสีมา เขตดุสสิิ ต 10300

ศาสตราาจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ

คณะครุศาสตตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย 254 ถนนพญ ญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 25 เมษายน พ.ศ ศ. 2556 - ปัจจุบบัั น) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ พิษณุ บางเขี บ ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ ส 15 ถนนอิอสรภาพ แขวงหิรัรญ ั รูจี เขตธนบุรี จังหวั ห ดกรุงเทพฯ 334190

196


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 14. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏบุรีรัมย์ ที่อยู่ :

439 ถนนจิ ถ ระ ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ 31000 โทรศััพท์ 0 4461 12221 โทรสาร 0 4461 4 2858 ww ww.bru.ac.th กองปประชุมและพิธีการร 439 ถนนจิ ถ ระ ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 - 15 มีนาคม พ .ศ. 2558) ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตําบลท่ บ าโพธิ์ อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 - 15 มีนาคม พ .ศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุพ์ ฤกษ์

สถาบันทดสออบทางการศึกษาาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) า 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชัน้ 35-36 แขวงทุทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 10400

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 20 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 19 มีนาคม พพ.ศ. 2560)  รองศาสสตราจารย์มาลิณ ณีี จุโฑปะมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 22 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 - 21 ธันวาคม พพ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์สธุ ามมาศ คชรัตน์

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

197


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 11 กรกฎาคคม พ.ศ. 2555 - 10 กรกฎาคมม พ.ศ. 2557)  ดร.พงษ์ ลิ้มวงษ์สกุล

369 ซอย 3 หมู ห ่บ้านจิระนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรรัั มย์ จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 18 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2554 ถึง 17 พฤศจิกายยน พ.ศ. 2557))  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ เกรียงศัักดิ์ ชูสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ สุพัตรา รักการศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

(วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 9 มีนาคคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 มีนาคม พ..ศ. 2560) อาจารย์์ ดร.กระพัน ศรีงงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

อาจารย์์ธิติ ปัญญาอินททร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 22 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

198


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 22 ธันวาคคม พ.ศ. 2555 ถึง 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  อาจารย์์ วีระ เนตราทิพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รักพานิชย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

อาจารย์์ จิรเดช ประเสริฐฐศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 ถึง 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558) 

รองศาสสตราจารย์ ดร.อดดุลย์ อภินันท์

76 ถนนพายััพ (สามเสน 5) แขวงวัดสามพ พระยา เขตพระนนคร กรุงเทพ 102000

นายธงชัชัย อนันตกูล

216 ซอยเอกกมัย 16 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงงเทพฯ 10110

นายพจนน์ พรหมบุตร

506/4 ซอยโคคกกลาง ถนนจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

นายจรูญพงษ์ ญ จีระมะกร

2809 ซอยนิวัวตั ิ ถนนสืบศิริ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

199


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 มีนาคคม พ.ศ. 2555 ถึง 15 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  ศาสตราาจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

สํานักงานอธิการบดี ก มหาวิทยยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตําบลขขามเรียง อําเภอกกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

รองศาสสตราจารย์ ดร.ยุพพิิน เตชะมณี

วิทยาลัยนานาาชาติ มหาวิทยาลลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตําบบลในเมือง อําเภภอเมือง จังหวัดขอนแกก่น 40002

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ สมศักดิ์ เทศสวัสดิว์ งศ์

257/5 ถนนเททศบาล 4 ซอย 337 ตําบลปากเพรีรียว อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีรี 18000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ นิวฒ ั ฒน์ กัลยพฤกษ์

435/94 ถนนจิจิระ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรรัั มย์ จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

นายประะเสริฐ บุญเรือง

สํานักงานส่งเสริ เ มการศึกษานอ นอกระบบฯ กระทรวงศึกษาธิ ษ การ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายพลกกฤต เนาว์ประโคคน

42/9 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรรัั มย์ จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 25 มีนาคคม พ.ศ. 2556 ถึง 24 มีนาคม พพ.ศ. 2560) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ พงศ์เพชชร สังข์ศักดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตําบลในเมือง ออําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ย 31000

200


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 15. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏพระนคร ที่อยู่ :

9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขววงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุ ก งเทพฯ 10220 โทรศััพท์ 0 2544 80000 www.pnru.ac.th งานอํานวยการและเลลขานุการ สํานักงานอธิการบดี htttp://www.pnru.aac.th/offi/gad/ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขววงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุ ก งเทพฯ 10220 โทรศััพท์ 0 2544 80000

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) นายมีชยั ฤชุพันธุ์

29 / 265 ซออย 9 เมืองทองธานีนี ถนนบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนททบุรี 11120

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายน พพ.ศ. 2558) นายถนออม อินทรกําเนิด

177 ซอยหัสดิเสวี ถนนสุทธิสาาร เขตห้วยขวางง กรุงเทพฯ 100300

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 20 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 19 มีนาคม พพ.ศ. 2560) อธิการบบดี (รองศาสสตราจารย์ พงศ์ศ์ หรดาล)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 13 สิงหาคคม พ.ศ. 2556 – 19 ธันวาคม พพ.ศ. 2558) ประธานนสภาคณาจารย์แและข้าราชการ (อาจารยย์ศุภลักษณ์ ใจเรืรือง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

201


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 18 มกราคคม พ.ศ. 2556 – 12 มกราคม พพ.ศ. 2558) นายไพรัรัช อรรถกามานนนท์

46/64 หมู่บานบุ า้ รีรมย์ ถนนคูคู้ บอน 41 คลองสามวา กรุงเทพฯ 105110

กรรมการสสภามหาวิทยาลััยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (วาระในกการดํารงตําแหน่น่ง : 26 มกราคคม พ.ศ. 2556 – 24 มกราคม พพ.ศ. 2557) อาจารย์์ประวิทย์ ขาวปลืลื้ ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 พฤษภาาคม พ.ศ. 2556 -24 มกราคม พพ.ศ. 2557) อาจารย์์ไพบูลย์ วิริยะวัฒ ฒนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

รองศาสสตราจารย์สุพจน์น์ แสงเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 8 มกราคคม พ.ศ. 2556 – 24 มกราคม พพ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์อัญชชลี ไสยวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 25 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 – 24 กุมภาพันธธ์ พ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ พิชติ ฤทธิ์จรูญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

202


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหน่น่ง : 1 เมษายนน พ.ศ. 2556 – 24 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2557) รองศาสสตราจารย์ทิวัตถ์ มณีโชติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ศุภวรรรณ์ เล็กวิไล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

อาจารย์์สถาพร ปกป้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายนพพ.ศ. 2558)

รองศาสสตราจารย์คมเพชชร ฉัตรศุภกุล

589/6 ถนนลลาดพร้าว 87 แยก 17 เขตลลาดพร้าว กรุงเททพฯ 10310

ศาสตราาจารย์ฐาปนา บุ ญหล้า

หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด 99/199 ซอยกกาญจนาภิเษก 1 0/1 ถนนนวมินทร์ ท 74 แขวงคันนายาาว เขตคันนายาวว กรุงเทพฯ 102330

คุณหญิงณั ง ษฐนนท ทวีสนิ

4 / 145 หมู่ 9 แขวงฉิมพลี เเขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 100170

รองศาสสตราจารย์ทองหลล่อ วงษ์อินทร์

77/888 หมูบ้บ่ า้ นดวงแก้ว ชออย 9 ถนนติวานนนท์ ซอยติวานนท์-์ ปากเกร็ด 54 ตําบลบ้านใหม่ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนททบุรี

203


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 5 มิถุนายยน พ.ศ. 2555 – 4 มิถุนายนพพ.ศ. 2558) รองศาสสตราจารย์ธีรยุทธ สุนทรา

54/84 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านปัฐวิ กรณ์ 1 ถนนนวมินทร์ร์ 70 (แยก 11-111) แขวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม กรุรุงเทพ 10240

พลอากาาศเอก นพพร จั นทวานิช

34/2 ซอยวิภาวดี ภ รังสิต 60 แขวงตลาดบาางเขน เขตหลักสี ่ กรุงเทพฯ 100210

นายผดุงชาติ ง สุวรรณวงศศ์

216 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศาสตราาจารย์วิษณุ เครืรืองาม

209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กกรุงเทพฯ 108000

ศาสตราาจารย์ สนิท อักษษรแก้ว

3/509 เมืองททองนิเวศน์ 1 ริมพพะเยา 4 แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 102210

หม่อมราาชวงศ์ โอภาศ ก าญจนะวิชัย

50 ถนนลาดดพร้าว 92 วังทอองหลาง กรุงเทพพฯ 10310

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 26 เมษายน พ.ศ. 2556 – 19 มีนาคม พพ.ศ. 2560) อาจารย์์จุไร วรศักดิ์โยธิธิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ฒ แขวงอนุสาววรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 102220

204


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 16. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏพระนครศศรีอยุธยา ที่อยู่ :

96 ถนนนปรีดีพนมยงค์ค์ ตําบลประตูชยั อําเภอพระนครศศรีอยุธยา จังหวัดดพระนครศรีอยุธยา ธ 13000 โทรศััพท์ 0 3527 65555 โทรสาร 0 3532 2076 www.aru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://couuncil.aru.ac.th/25554/index.php 96 ถนนนปรีดีพนมยงค์ค์ ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศศรีอยุธยา จังหวัดดพระนครศรีอยุธยา ธ 13000 โทรศััพท์ 0 3532 41776 โทรสาร 0 3532 3 4176

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 31 สิงหาคคม พ.ศ. 2555 - 30 มีนาคม พพ.ศ. 2558) ศาสตราาจารย์ ดร.ศุภมาศ ม พนิชศักดิ์พฒ ั ฒนา

13/122 ถนนแแจ้งวัฒนะ 14 ซออยเกษตร 5 เขตทุ่งสองห้อง อ กรุงเทพฯ 102210

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 10 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 เมษายน พพ.ศ. 2559) ดร.พลสัสัณห์ โพธิศ์ รีทองง

84 หมู่ 9 ซอยยตาแหวน ถนนบบางกรวยจงถนอมม ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวยย จังหวัดนนทบุรี 11130

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : ....อยู่ระหว่างการสรรหา....)  ง   รักษาราาชการแทนอธิการรบดี (ดร.อุทยั ดุลยเกษม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 21 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 20 มีนาคม พพ.ศ. 2559)  ประธานนสภาคณาจารย์แและข้าราชการ (รองศาสสตราจารย์ไพฑูรรย์ สมัครกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

205


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 11 มีนาคคม พ.ศ. 2554 – 10 มีนาคม พ .ศ. 2558)  ประธานนคณะกรรมการสส่งเสริม กิจการมมหาวิทยาลัย (ดร.จิระพั ะ นธุ์ พิมพ์พันธุ์)

โรงเรียนจิระศศาสตร์วิทยา อําเเภอพระนครศรีอยุ อ ธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 15 กรกฎาคคม พ.ศ. 2556 – 14 กรกฎาคมม พ.ศ. 2559)  นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

อยู่ระหวว่างการสรรหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

อยู่ระหวว่างการสรรหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

อยู่ระหวว่างการสรรหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้แทนคณ ณาจารย์ (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 28 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 27 มีนาคม พพ.ศ. 2559)  นายธาตตรี มหันตรัตน์

หอพักอู่ทอง มหาวิทยาลัยราชชภัฏพระนครศรีอยุ อ ธยา ถนนปรีดีพนมมยงค์ ตําบลประตตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 133000

206


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการดํารงตําแหหน่ง : 28 มีนาคคม พ.ศ. 2556 – 27 มีนาคม พพ.ศ. 2559)  นายนพดดล ปรางค์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมมยงค์ ตําบลประตตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 133000

นายสุทศน์ ศั อู่ทอง

62 ถนนท่าเรือ-ท่าเลน (ฝั่งใต้ต้) ตําบลท่าเรือ อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครรศรีอยุธยา 131330

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ อร่าาม ชนะโชติ

96/77 หมู่ 2 ถนนโรจนะ ตําบ ลประตูชัย จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 133000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 10 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 เมษายน พพ.ศ. 2559) 

ศาสตราาจารย์ ดร.จํานงคค์ อดิวัฒนสิทธิ์

100/171 โกสุมนิ ม เวศน์ 1 ถนนแแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้ห้องเขตหลักสี่ กกรุงเทพฯ 10210

ศาสตราาจารย์ นพ.สมเเกียรติ วัฒนศิริชัย กุล

20/88 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ตําบลบางตลาด อําเภอปากเก เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นายอภิชาติ ช จีระวุฒิ

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเเทวี กรุงเทพฯ 104400

ดร.อุทัย ดุลยเกษม

22/10 ซอยศริริบุญ ถนนพุทธมมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170

207


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในการดํารงตําแห น่ง : 10 เมษายน พ.ศ. 2556 – 9 เมษายน พพ.ศ. 2559)  นายดํารง ร พุฒตาล

ตึกคู่สร้างคู่สม ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103220

นายวิบลย์ ูล สงวนพงศ์

สํานักงานปลััดกระทรวงมหาดดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 102210

ศาสตราาจารย์ ดร.สุภางคค์ จันทวานิช

ศูนย์วิจัยการยย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรรณ์มหาวิทยาลัย อาคารประชาาธิปก-รําไพพรรณ ณี ชัน้ 3 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ตันธนะเดชา

926/2 ถ.สุขมวิ มุ ท 101/1 ซ.วชิรรธรรมสาธิต 30 บางนา กรุงเทพฯ 10260

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

สํานักงานพัฒนาวิ ฒ ทยาศาสตร์ร์ 111 ตําบลคลอองหนึ่ง อําเภอคลลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นายโสภภณ สุภาพงษ์

244/2 ซอยลาาดพร้าว 122 ถนนนลาดพร้าว แขวงวังทองหหลาง เขตวังทองหหลาง กรุงเทพฯ 103310

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ ล รุง่ พรหมม

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพระนครศรีรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอพระนคครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

208


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย

นางสาวกาญจน์พิชญา ภิ ญญา

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพระนครศรีรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

นางนงคคราญ คงสมทรงง

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพระนครศรีรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

นางสาวปิยะนุช แสงมะฮฮะหมัด

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพระนครศรีรีอยุธยา 96 ถนนปรีดพนมยงค์ ีพ ตําบลปประตูชยั อําเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

209


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 17. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏพิบูลสงครราม ที่อยู่ :

66 วังจั ง นทน์ ตําบลในนเมือง อําเภอเมือง อ จังหวัดพิษณุโลก ล 65000 โทรศััพท์ 0 5525 85584, 0 5525 12006, 0 5525 99227 www.psru.aac.th งานอํานวยการและเลลขานุการ สํานักงานอธิการบดี htttp://www.pnru.aac.th/offi/gad/ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขววงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุ ก งเทพฯ 10220 โทรศััพท์ 0 2544 80080 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558) พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558) ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสทธิ ุท ์ ใบไม้

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  รักษาราาชการแทนอธิการรบดี (ดร.สาคคร สร้อยสังวาลยย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  ประธานนสภาคณาจารย์แและข้าราชการ (ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ศิริพพร ไชยเมือง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

210


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  ประธานนกรรมการส่งเสริริม กิจการมมหาวิทยาลัย (นายสมมศักดิ์ จิตติพลังศศรี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.พิพิทักษ์ อยู่มี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ชุมพล พ เสมาขันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

อาจารย์์ ดร.ชนิกานต์ คุม้ มนก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สสกล เกิดผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากผู้แทนคคณาจารย์ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558) 

อาจารย์์ ดร.กมลภพ ยออดบ่อพลับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

อาจารย์์เกชา ดาดูเคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

211


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยจากผู้แทนคคณาจารย์ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  อาจารย์์จุมพฏ พงศ์ศักดิ์ ศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

รองศาสสตราจารย์ ดร.อุไรววรรณ วิจารณกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครราม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558) 

นายฐิติ วิศิ วชัยวัฒน์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

นายสัตวแพทย์ ว นิสิต ตั้งตตระการพงษ์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

นายประะดาป พิบูลสงคร าม

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ดร.ประพพฤทธิ์ เธียรสิทธิ พร

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ดร. วิวฒน์ ฒ ั ศัลยกําธร

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

212


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558)  นายสมศศักดิ์ โชติรัตนะศิรริิ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

นายสมชชาย พูลสวัสดิ์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ดร.อธิปตย์ ั คลี่สุนทร

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

ศาสตราาจารย์ ดร.อานนทท์ บุณยะรัตเวช

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

นายโอภภาส เขียววิชัย

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 13 มีนาคคม พ.ศ. 2555 – 13 มีนาคม พพ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.คงศัศักดิ์ ศรีแก้ว

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏพิบูลสงคราาม 66 วังจันทน์ ตําบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

213


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 18. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏเพชรบุรี ที่อยู่ :

38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้าาสําราญ ตําบลนนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรรีี 76000 โทรศััพท์ 0 3249 33300-6 โทรสาร 0 3249 3308 www.pbru.ac.tth งานประชุมและประชาาสัมพันธ์ กองกลลาง สํานักงานอธิการบดี http://ccc.pbru.ac.th/ อาคาารวิทยาภิรมย์ (อาาคาร 14) ชั้น 1 เลขที เ ่ 38 หมู่ 8 ถนนหาดเจ้ ถ าสําราาญ ตําบลนาวุ้ง อําเภออเมือง จังหวัดเพพชรบุรี 76000 โทรศััพท์ 0 3249 33300-6 (ภายใน 14441) โทรสาร 0 3249 3308 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 25555 – ปัจจุบัน) พลเอกสสุรยุทธ์ จุลานนท์ท์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยราาชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 25555 – ปัจจุบัน) ศาสตราาจารย์ ดร.เฉลียว บุรภี ักดี

38/101 ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมืมือง จังหวัดเพชชรบุรี 36000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)  รองศาสสตราจารย์ ดร.นินิวตั กลิ่นงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)  อาจารยย์สุขมุ หลานไทย

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

214


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)  พลเอกสสุรินทร์ พิกุลทองง

52/317 ซอย 20 ถนนแจ้งวัฒ ฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบบุรี 11120

กรรมการสสภามหาวิทยาลััยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ พจนนารถ บัวเขียว

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

รองศาสสตราจารย์ ดร.กาาญจนา บุญส่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.เเสนาะ กลิ่นงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วีระชชัย คอนจอหอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) 

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.ภาวนา อังกินนั ทน์

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิททยาลัยราชภัฏเพชชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

ดร.บุญสนอง ส ช่วยแก้ว

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

215


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)  ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

คณะมนุษย์ศาสตร์ า และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

อาจารย์์ พนัส ชัยรัมภ์

คณะมนุษย์ศาสตร์ า และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน) 

รองศาสสตราจารย์เทื้อน ททองแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 295 ถนนราชชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานนคร 10300

นายพงคค์ศักดิ์ จิรชัยประวิวิตร

89/5 ซอยเสรีรีไทย 17 (รอดอนันันต์) ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานนคร 10240

นายพิชยั ขําเพชร

สํานักงานทนายความอุดมผาสสุก 89 ถนนราชวิวิถี ตําบลคลองกรระแชง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 776000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์สนิท ชุนดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 หมู่ 5 ถนนนมาลัยแมน ตําบบลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 773000

นายสมศศักดิ์ โชติรัตนะศิรริิ

สํานักงบประมมาณ ถนนพระรามทที่ 6 สามเสนใน กรุงเทพฯ 104000

216


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)  ดร.สุภทร ทั จําปาทอง

สํานักงานประะสานงานและส่ง เสริม 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา แขวงทุ่งพพญาไท เขตราชเททวี กรุงเทพมหานนคร 10400

ดร.เสกสสรร นาควงศ์

กระทรวงการรท่องเที่ยวและกีฬฬา 4 ถนนราชดําเนิ า นนอก แขวงวัดั โสมนัส เขตป้อมปราบบศัตรูพ่าย กรุงเททพฯ 10100

ดร.ฉันทวิ ท ทย์ สุชาตานนทท์

99/35 หมู่ท่ี 8 เบลเลอวิว ถนน นนบรมราชชนนี 62/3 6 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคคร 10170

หม่อมราาชวงศ์จักรรถ จิตตรพงศ์

1162/1 วังปลาายเนิน ถนนพระรราม 4 แขวงคลอองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100

ดร.ดิเรก พรสีมา

สํานักงานเลขขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนคครราชสีมา เขตดุดุสติ กรุงเทพมหานนคร 10300

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน) รองอธิการบดี ก (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ นรีนารถ ศรีวรนารถ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

ผู้ ช่วยเลขานุการรสภามหาวิทยาลลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)  อาจารย์์ณรงค์ วงษ์พานินิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถนนนหาดเจ้าสําราญ ญ ตําบลนาวุ้ง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบบุรี 76000

217


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 19. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏเพชรบูรณ์ ณ ที่อยู่ :

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรรีี-หล่มสัก ตําบลลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชร ชรบูรณ์ 67000 โทรศััพท์ 0 5671 71000 โทรสาร 0 5671 7110 www.pcru.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://couuncil.pcru.ac.th/ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรรีี-หล่มสัก ตําบลลสะเดียง อําเภอเเมือง จังหวัดเพชร ชรบูรณ์ 67000 โทรศััพท์ 0 5671 715 9 โทรสาร 0 5671 7110 นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาาระในการดํารงตตําแหน่ง : 22 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2555 – ปัจจุ บัน) ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์

105 ถนนเพชชรรัตน์ ตําบลในนเมือง อําเภอเมืองฯ อ จังหวัดเพชรบูบูรณ์ 67000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 31 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุ บัน) รองศาสตราจารย์ ดร.สสมเจตน์ ภูศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (วาาระในการดํารงตตําแหน่ง : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุ บัน)  อธิการบบดี (รองศาาสตราจารย์ ดร. เปรื่อง จันดา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยโดยตําแหน่ง (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 200 มกราคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบบัน)  ประธานนสภาคณาจารย์ ์และข้าราชการ (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ รัตน์ลวดี ว โบสุวรรณ)

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

218


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 244 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัน) ประธานนคณะกรรมการสส่งเสริม กิจการมมหาวิทยาลัย

สํานักงานเขตตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1ตําบลหมากแข้ข้ง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาานี 40100

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 12 มีนาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัั น)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.วินัย เชื่อมวราศาสตรร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

(ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : 111 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัั น) ดร.สมบบัติ บุญเลี้ยง

คณะเทคโนโลลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร..ปิยรัตน์ มูลศรี

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 (วาาระในการดํารงตตําแหน่ง : 22 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุ บัน)

อาจารยย์เดือนฉาย ไชยบุบุตร

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 17 มกราคคม พ.ศ. 2554 – 17 มกราคม พพ.ศ. 2557)  อาจารยย์ชาญชัย สุขสกุล

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

219


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : 222 เมษายน พ.ศ. 2556 – ปัจจุบบัน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียยงไกร ทองจิตติ คณะมนุษยศาาสตร์และสังคมศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 (วาาระในการดํารงตตําแหน่ง : 30 พฤษภาคม พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุ บัน) อาจารยย์วฑุ ฒิณัฏฐ์ รัตนนภรณ์

คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา มหาราช

คณะครุศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรราชภัฏเพชรบูรณ์ ณ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

พันตํารวจตรี ร ชัย กุลกิจจกําจร

สํานักงานอัยการจั ก งหวัดเพชรบบูรณ์ 425 ถนนสระะบุรี – หล่มสัก ตํ าบลในเมือง อําเภอเมื เ อง จังหวัดเพชรบูบูรณ์ 67000

ดร.ธวัช กงเติม

สํานักงานเขตตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปประถมศึกษาเพชชรบูรณ์ เขต 1 ถนนสรระบุรี – หล่มสัก ตตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

นายธวัวัชชัย เอี่ยมศิริรกั กษ์

93/95 ถนนเพ พชรเจริญ ตําบลใ ลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

รองศาาสตราจารย์ ดร.ปพพฤกษ์ อุตสาหะววาณิชกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตําบลขามเรียง ย อําเภอกันทรวิวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

220


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)  นายแพพทย์พิสิษฐ์ วัฒนนวิิ ทูกูร

56/8-10 ถนนนสันคูเมือง ตําบลลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางงกูร

โรงเรียนเพชรรพิทยาคม ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตําบลสสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

ศาสตรราจารย์ ดร.เรืองวิ อ ทย์ เกษสุวรรรณ

4/1 ซอยสุขาออุปถัมป์ 7 ถนนสุขาอุปถัมป์ ตําบลในเมืออง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธธานี 34000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์สมั ัย รื่นสุข

สํานักงานกฎหหมายสุริยา พงษ์ษ์สุรยิ า 11/817 หมู่บา้ นนริศรา ถนนรังงสิต-นครนายก ตําบลบึงน้ํารักษ์ ก อําเภอธัญบุรรีี จังหวัดปทุมธานนี 12110

พลโท สุจนิ ต์ หมวกแก้ว

219 หมู่ 14 ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายกก 26000

นายสุนทร น พินิจนัย

สหกรณ์ออมททรัพย์สามัญศึกษษาเพชรบูรณ์ 20 ถนนสระบบุรี – หล่มสัก อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํ ( ารรงตําแหน่ง : 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน ) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ แขขวัญ สุนทรศารทูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ์ 83 หมู่ 11 ถนนนสระบุร-ี หล่มสั ก ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

221


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 20. มหาาวิทยาลัยราชชภัฏมหาสารคคาม ที่อยู่ :

80 ถนนนนครสวรรค์ ตํ าบลตลาด อําเภภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ม โทรศััพท์ 0 4372 59945 โทรสาร 0 4371 3331 www.rmu.ac.th w สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย council.rm mu.ac.th 80 ถนนนนครสวรรค์ ตํ าบลตลาด อําเภภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ม

นายกสภามมหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) ศาสตราาจารย์ ดร.ปริญญา ญ จินดาประเเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิวิทยาลัยขอนแก่น 123 ตําบลในนเมือง อําเภอเมื ือง จังหวัดขอนแกก่น 40000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์

176 ถนนริมคลองสมถวิ ค ล ตําํ บลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคคาม 44000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งอธิ ง การบดี (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 19 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2560)  รองศาสสตราจารย์สมชาาย วงศ์เกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหนน่งประธานสภาคคณาจารย์และข้ข้าราชการ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคม ม พ.ศ. 2560)  รองศาสสตราจารย์ ดร.นินิรุต ถึงนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

222


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภามมหาวิทยาลัยโดดยตําแหน่งประธธานคณะกรรมก การส่งเสริมกิจกการมหาวิทยาลััย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 22 ธันวาคม ม พ.ศ. 2556)  นายไชยศิลป์ ไชยคําภา

47 ถนนมนตตรีบํารุง ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคคาม 44000

กรร มการสภามหาวิวิทยาลัยจากผูบริ ้บ หาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 24 พฤษภาคคม พ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.เกรียงศั ย กดิ์ ไพรวรรณ ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ทท.ดร.ณัฏฐชัย จันั ทชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อาจารย์์สมาน ศรีสะอา ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.สสุรวาท ทองบุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 24 พฤษภาคคม พ.ศ. 2557) 

รองศาสสตราจารย์ธีรชัย บุญมาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

รองศาสสตราจารย์สทิ ธิชยั บุษหมั่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

223


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยจากคณาจาารย์ประจํา (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 24 พฤษภาคคม พ.ศ. 2557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์รุ่งศักกดิ์ วิลามาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

อาจารย์์สุทศั น์ แก้วคํา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 ธันวาคม ม พ.ศ. 2557) 

ศาสตราาจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์ บุณยะกาาญจน

1 ซอย 3 ตําบลตลาด อําเภภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

ศาสตราาจารย์ ดร.บรรพต สุวรรณประะเสริฐ

89 หมู่ 12 ซอยไฮเวย์ อําเภออบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20250

รองศาสสตราจารย์ ดร.บุญชม ช ศรีสะอาด

106 ซอยเฉลิลิมพระเกียรติ ร.99 ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคคาม 44000

รองศาสสตราจารย์ ดร.ไพฑู ฑูรย์ สุขศรีงาม

7 ถนนจุฑางกูกูร ซอย 17 ตําบลลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคคาม 44000

นายลลิต ถนอมสิงห์

133/1 ถนนสุสขุมวิท ซอย 4 แแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101 10

224


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหาวิวิทยาลัยผู้ทรงคุ คณวุฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 ธันวาคม ม พ.ศ. 2557)  นายศิรพงษ์ ิพ เหลืองวงศ์ไไพศาล

สํานักงานคดีปกครองขอนแก่ ป น ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหหวัดขอนแก่น 40000 4

นายสมหหมาย ลักขณานุนุรักษ์

สํานักงบประมมาณ ถนนพระราามที่ 6 แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000

นายสุภทร ทั จําปาทอง

สํานักงานคณ ณะกรรมการอุดม ศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชชเทวี กรุงเทพฯ 100400

ดร.สุรัตน์น ดวงชาทม

สํานักงานเขตตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปประถมศึกษามหาาสารคาม เขต 1 ตําบลตตลาด อําเภอเมืออง จังหวัดมหาสารคาม 44000

นายสุทธินันท์ บุญมี

ศาลากลางจังหวั ง ดอุบลราชธาานี ถนนอุปราช ตํตาบลในเมือง อําาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เลขานุการสภภามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 19 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2560) ดร.จําเนีนียร พลหาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคคาม 80 ถนนนครสสวรรค์ ตําบลตลลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

225


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2556

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 พพระราชบัญญัติ มหหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมมงคล พ.ศ. 25548 (ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. พ 2548) มาตรา 155 ให้มหาวิทยาาลัยแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยยาลัย ประกอบบด้วย (1) นายกสภามหหาวิทยาลัย ซึงจะได้ ง่ ทรงพระะกรุณาโปรดเกกล้าฯ แต่งตั้ง (22) กรรมการสภภามหาวิทยาลััยโดยตําแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี และประธาานสภาคณาจาารย์และข้าราชชการ (33) กรรมการสภภามหาวิทยาลััยจํานวนหกคนน ซึ่งเลือกจากกผู้ดํารงตําแหนน่งรองอธิการบบดี คณบดี ผูอํ้อาํ นวยการ สถาบัน ผู้อํานวยการสํานั า ก ผู้อํานวยกการวิทยาลัย แและหัวหน้าส่วนราชการ น ที่เรียกชื ย ่ออย่างอื่นนที่มีฐานะเทียบเท่ บ าคณะ (44) กรรมการสภภามหาวิทยาลัลัยจํานวนหกคคน ซึ่งเลือกจากกคณาจารย์ประจํ ร าของมหา วิิ ทยาลัยและข้ข้าราชการ พลเรือนใในสถาบันอุดมศึกษาที่มิใช่ผดํดู้ าํ รงตําแหน่งตตาม (3) (55) กรรมการสภภามหาวิทยาลัลัยผู้ทรงคุณวุฒ ฒิจํานวนสิบสคน สี่ ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโโปรดเกล้าฯ แต่ แ งตั้งจาก บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนํ แ าของนา ยกสภามหาวิทยาลั ท ย และกรรรมการสภามมหาวิทยาลัยตาม (2) (3) ณ ฒิดังกล่าวต้ต้องมาจากผู้มีคความรู้ ความเเชี่ยวชาญด้านวิทิ ยาศาสตร์แและเทคโนโลยียี กฎหมาย และ (4) ททั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุ การงบปรระมาณและกาารเงิน การบริหารงานบุ ห คคล การศึกษาเศรรษฐศาสตร์ แลละสังคมศาสตตร์ อย่างน้อยด้้านละหนึ่ง คน และด้ด้านอื่นๆ ตามทีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมคววร ให้ห้สภามหาวิทยาลั ย ยแต่งตั้งรอองอธิการบดีคคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่กรรมการสภาามหาวิทยาลัย ตาม (3) เป็นเลขานุ เ การ สภามหาวิวิทยาลัยโดยคําแนะนําของอธิธิการบดี ให้ห้สภามหาวิทยาลั ย ยเลือกกรรรมการสภามหหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหหนึ่งเป็นอุปนาายกสภามหาวิทยาลั ท ยทํา หน้าที่แททนนายกสภามมหาวิทยาลัยเมืมื่อนายกสภามมหาวิทยาลัยไม่ ไ อาจปฏิบัตหน้ ิห าที่ได้ หรือเเมื่อไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง นายกสภาามหาวิทยาลัย คุ ณ ณสมบั ติ หลัั ก เกณฑ์ และะวิ ธี ก ารได้ ม าาซึ่ ง นายกสภ ามหาวิ ท ยาลัลั ย และกรรมกการสภามหาาวิ ท ยาลั ย ผู้ทรงคุณ ณวุฒิ คุณสมบััติของผู้เลือก ตลอดจนหลั ต ก เกณฑ์ และวิธีธีการเลือกกรรรมการสภามหหาวิทยาลัยตามม (3) และ (4) ให้เป็นนไปตามข้อบังคัคบของมหาวิทยาลั ท ย มาตรา 166 นายกสภามมหาวิทยาลัยแลละกรรมการสสภามหาวิทยาลัยตามมาตราา 15 (3) (4) แและ (5) มีวาระะการดํารง ตําแหน่งคคราวละสามปี แต่จะทรงพระะกรุณาโปรดเกกล้าฯ แต่งตั้งหรื ห ออาจได้รับเลืลือกใหม่อีกได้

290


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 1. มหาวิวิทยาลัยเทคโน โนโลยีราชมงคคลกรุงเทพ ที่อยู่ :

2 ถนนนนางลิ้นจี่ แขวงททุ่งมหาเมฆ เขตสสาทร กรุงเทพมหหานคร 10120 โทรศััพท์ 0 2287 96600, 0 2286 39991-5 โทรสาร 0 2286 35966 www.rmutk.acc.th งานสสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สํานักงานอธิ ก การบดี http://www.gad. h .rmutk.ac.th 2 ถนนนนางลิ้นจี่ แขวงททุ่งมหาเมฆ เขตสสาทร กรุงเทพมหหานคร 10120 โทรศััพท์ 0 2287 96623 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแ หน่ง : เมษายน พ.ศ. 2556 – เมษายน พ.ศ. 2559) นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์

สํานักงานปลััดกระทรวงการท่ท่องเทีย่ วและกีฬา 4 ถนนราชดําเนิ า นนอก แขวงวัดั โสมนัส เขตป้อมปราบบศัตรูพ่าย กรุงเททพฯ 10100

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระใในการดํารงตําแแหน่ง : มีนาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 22557) นายพิสฐิ ลี้อาธรรม

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลสุเทพพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50200

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : สิงหาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ.. 2560)  ดร. สาธิติ พุทธชัยยงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาค ง ณาจารย์และข้าาราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ..ศ. 2559)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์วิรยิยะ ศิรชิ านนท์

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

291


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : สิงหาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ.. 2559) รองอธิการบดี ก (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ อาภรณ ณ์ บางเจริญพรพพงค์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

รองอธิการบดี ก (ดร. สุกิกจิ นิตินัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

รองอธิการบดี ก (ดร. จิราภรณ์ ร สัพทานนนท์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสาน อุฬารธรรม

คณะครุศาสตตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมททย์ อนันต์วราพงงษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ศิรอิ อนงค์ แสงศรี

คณะคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ..ศ. 2559)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสสวัสดิ์ ผดุง

คณะอุตสาหกกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

292


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – พฤษภาคม พ..ศ. 2559)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์สม ชาย บุญญบาล

คณะศิลปศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ไพโรจจน์ เกตุภักดีกูล

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ประเสสริฐ ศศิธรโรจนชัชัย

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์สุดดาพร ทิมฤกษ์

คณะเทคโนโลลยีคหกรรมศาสตตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์สุจิ ตต์ ศรีชัย

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระใในการดํารงตําแแหน่ง : มีนาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 22557)  ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร. ขจีจรั จ ส ภิรมย์ธรรมศิศิริ

สมาคมคหเศรรษฐศาสตร์แห่งปประเทศไทย ในพระบรมราาชินูปถัมภ์ 538/2 สามเสสน แขวงวชิรพยาาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103300

ว่าที่ร้อยตรี ย ขันธ์ชัย วิจักกขณะ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมงคคล กรุงเทพ 2 ถนนนนางลิ้นจี่ แขวงงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ง 10120

293


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระใในการดํารงตําแแหน่ง : มีนาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 22557) 

นายชวลิลิต นิ่มละออ

บริษัท โอเรียนตอลการ์ น เมนท์ จํากัด 5 ซอย 7 กท--กรีฑา แขวงหัวหหมาก เขตบางกะะปิ กรุงเทพฯ 102240

นายดิสทัทต โหตระกิตย์

สํานักงานคณ ณะกรรมการกฤษฎฎีกา 394/14 ถ.สามมเสน เขตดุสิต กกรุงเทพฯ 10300

นายนิพนธ์ น สุรพงษ์รักเจริริญ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศศไทย ศูนย์การประชชุมแห่งชาติสิริกิตติิ์ โซนซี ชั้น 3 60 ถนนรัชดาาภิเษกตัดใหม่ แขขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 101110

นางสาวศิรกิ ุล ธนสารศิลลป์

บริษัท เอสอาาร์ ดับบลิว การ์เมมนท์ จํากัด 173/2 หมู่ 5 สุสขาภิบาล 8 ตําบบลบึง อําเภอศรีราชชา จังหวัดชลบุรี 220230

ศาสตราาจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชชัย ฤชุพันธ์

มูลนิธิสถาบันพั น ฒนาสยาม อาคารพหลโยยธินเพลส ชั้น 122 408/52 ถนนพ พหลโยธิน เขตพพญาไท กรุงเทพฯ 10400

นายสุรพล พ เศวตเศรณี

การท่องเที่ยวแห่ ว งประเทศไทยย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 10400

นายนิรนดร์ ัน เมืองพระ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมงคคล กรุงเทพ 2 ถนนนนางลิ้นจี่ แขวงงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ง 10120

รองศาสสตราจารย์ มานพพ พงศทัต

บริษัท รสา ดีเวลลอปเม้นท์จําากัด (มหาชน) 555 รสาทาวเวอร์ พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

294


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระใในการดํารงตําแแหน่ง : มีนาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 22557)  รองศาสสตราจารย์ ดร. วีระศั ะ กดิ์ อุดมกิจเดชชา

ศูนย์เทคโนโลลยีโลหะและวัสดุแแห่งชาติ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์ ท ประเท เทศไทย ถนนพหลลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

นายสาธิธิต ชาญเชาวน์กกลุ

สภาวิจัยแห่งชาติ ช 196 ถนนพหลลโยธิน เขตจตุจกั กร กรุงเทพฯ 109900

ดร. สิรเบญจา ิ กอวัฒนาา

บริษัท ซิลค์ แอฟเวนิ แ ว จํากัด 1450 ถนนทรรงวาด แขวงจักรววรรดิ์ เขตสัมพันธวงงศ์ กรุงเทพฯ 101100

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : สิงหาคม พ.ศ. 2556 – สิงหาคม พ.ศ.. 2559) นางขนินิษฐา ดวงพัสตรรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลินจี ้น ่ แขวงทุ่งมหาเเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 101120

295


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 2. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลตะวันออก ที่อยู่ :

43 หมมู่ 6 ตําบลบางพรระ อําเภอศรีราชชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศััพท์ 0 3835 81137,0 3835 82001 โทรสาร 0 3835 8230 www.rmutto.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://sapa.rmutto.ac.th 43 หมมู่ 6 ตําบลบางพ ระ อําเภอศรีราชชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศััพท์ / โทรสาร 0 3835 7259

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคมม พ.ศ. 2559) ศาสตราาจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ ย พิพัฒน์เสรีธธรรม

งานกิจการสภภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2557) ดร.กิจจา จ ใจเย็น

69 ซอยลาดปปลาเค้า 32 แขวงจระเข้บวั เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 102230

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 – 24 พฤษภาคมม พ.ศ. 2557)  ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธู์พินิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาค ง ณาจารย์และข้าาราชการ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 13 สิงหาคมม พ.ศ. 2556 – 12 สิงหาคม พ .ศ. 2559 )  รองศาสสตราจารย์ ประภัสร์ ส สิรสิ ัมพันธ์นาววา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

296


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง :5 กรกฎาคมม พ.ศ. 2553 – 4 กรกฎาคม พ..ศ. 2556)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภกานนต์ สุคนั ธารุณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู ร วนารถ 122/41 ถนนวิวิภาวดีรังสิต แขววงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์นเรรศ ใจหาญ

คณะศิลปศาสสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู ร วนารถ 1222 ถนนวิภาวดีรัรงั สิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเเทพฯ 10400

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์นิคคม สาคร

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

นายศิริรชิ ัย สมแสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

นายสืบพงษ์ บ ม่วงชู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์เอกกชัย ปริญโญกุล คณะเทคโนโลลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุ ท รี 131 ตําบลพพลวง อําเภอเขาคิชิ ฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 22210 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 20 กรกฎาคมม พ.ศ. 2553 – 19 กรกฎาคม พพ.ศ. 2556)  นายธํารงค์ า แจงเชื้อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุ ท รี 131 ตําบลพลลวง อําเภอเขาคิชชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

297


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 20 กรกฎาคมม พ.ศ. 2553 – 19 กรกฎาคม พพ.ศ. 2556)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์วรรรณา อาจณรงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุ ท รี 131 ตําบลพลลวง อําเภอเขาคิชชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210 ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ ประเสริฐศิ ริวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุ ท รี 131 ตําบลพลลวง อําเภอเขาคิชชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์สุชาาติ เอือ้ ไตรรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 225 ถนนพญ ญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310

นายวิชาญ ช ทองท่าฉาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 225 ถนนพญ ญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10310

นายพิเชษฐ์ ช มาเร็ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู ร วนารถ 122 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงดินนแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104400

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2557) 

นายธํารงค์ ร อุดมไพจิตรกุกุล

สํานักงานโครรงการการจัดการรความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 295 ถนนนครรราชสีมา เขตดุสสิิ ต กรุงเทพฯ 103300

นายนิรตติ ุต ์ ศิริจรรยา

47 ซอยอินทาามาระ 22 ถนนสุสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 104400


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2557) 

นายบุญคลี ปลั่งศิริ

บริษัท ไอคอนนเมเนจเมนท์ จํากกัด 168/2 บ้านกลลางกรุง ถนนนาคคนิวาศ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 102330

นายประะวัติ หาดปิ่นขจรจจารุ

บริษัท การบินไทย น จํากัด (มหหาชน) 89 ถนนวิภาววดี-รังสิต แขวงจจอมพล เขตจตุจกร กั กรุงเทพฯ 109900

นายประะสงค์ ธาราไชย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์ร์วิส จํากัด (มหาชน) 381/6 หมู่บ้านเสรี น 7 ซอย 7 รรามคําแหง แขวงสวนหลววง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 102550

รองศาสสตราจารย์ ดร. ยุทธชั ธ ย บันเทิงจิตร

ภาควิชาวิศวกกรรมอุตสาหการร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนพิบูบลู สงคราม เขตบบางซื่อ กรุงเทพฯ 108800

พลเอกรัรังสฤษดิ์ แจ้งเจนนกิจ

สมาคมนักเรียนเก่ ย าอํานวยศิลลป์ 70/1 ซอยประะวิทย์และเพื่อน ถถนนประชาชื่น เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

นายวรรธนะ เจริญนวรัตตน์

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จํากัด (มหาาชน) 2/1 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบ างซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10310

นายวิบลย์ ูล กรมดิษฐ์

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จําากัด (มหาชน) 2126 เพชรบุรีรตี ดั ใหม่ แขวงบาางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100

ศาสตราาจารย์ น.สพ.ดร. อรรณพ คุณาาวงษ์กฤต

สํานักงานคณ ณะกรรมการการศึศึกษาวิจัยทรัพยาากร การเกษตร จุฬาลงกรณ์ ฬ มหาวิวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ต เขตปทุมวัน กกรุงเทพฯ 10330

298


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2557)  นายโอภภาส เพชรมุณี

องค์การขนส่งมวลชนกรุ ง งเทพ สํานักงานใหญ ญ่ 131 ถนนเทียมมร่วมมิตร ห้วยขววาง กรุงเทพฯ 103320

รองศาสสตราจารย์ ดร.สมศัศักดิ์ มีทรัพย์หลาาก

หมู่บ้านเศรษฐฐศิริ 337/73 ถนนนนนทบุรี สนามบินนน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 111000

นายสุรยุยทธ ศรีประเสริฐ

สํานักงบประมมาณ ถนนพระรามทที่ 6 แขวงสามเสสนใน เขตพญาไท กรุ ก งเทพฯ 10400

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงงตําแหน่ง : กุมภาพั ม นธ์ พ.ศ. 2550 2 – ปัจจุบนั ) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.อนุนุชา จุลกะเสรี)

งานกิจการสภภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลตะวันออก 43 หมู่ 6 ตําบลบางพระ บ อําเภภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

299


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 3. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลธัญบุรี ที่อยู่ :

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นนครนายก(คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาานี 12110 โทรศััพท์ 0 2549 49990-2 โทรสสาร 0 2549 49993 www.rmutt..ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.ucrt.rmutt.ac.th 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นนครนายก(คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาานี 12110 โทรศััพท์ 0 2549 44495-6 โทรสาาร 0 2549 3016

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 22 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2556 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ดร.สุเมธธ แย้มนุ่น

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา แขวงทุ่งพพญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 104000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556) นายสู่บญ ุ วุฒิวงศ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ภ 8 144 หมู่ที่ 5 ถนนประชาอุ ถ ทิศ ตตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 833000

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2560)  รองศาสสตราจารย์ ดร.ประะเสริฐ ปิ่นปฐมรัรัฐ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยโดยตําแหน่ แ ง (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 25 มิถุนายน พพ.ศ. 2559)  ประธานนสภาคณาจารย์แและข้าราชการ (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.จุฑารั า ตน์ ศริดารา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

300


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 19 กันยายนน พ.ศ. 2556 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2560)  ดร.วิชยั พยัคฆโส

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.สมมหมาย ผิวสอาดด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

กรรมการสสภามหาวิทยาลััยจากคณบดี/ผูอํอ้ านวยการ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 19 กันยายนน พ.ศ. 2556 – 14 สิงหาคม พพ.ศ. 2560) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ธนา เหมวงษา เ

คณะศิลปกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.สิรแข ริ พงษ์สวัสดิ์

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

นางสาาวจีรวัฒน์ เหรีย ญอารีย์

คณะเทคโนโลลยีคหกรรมศาสตตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110 (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 – 8 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2558) นายพงงศ์พชิ ญ์ ต่วนภูษษา

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 กันยายน พ.ศ. 2556 – 19 กันยายน พพ.ศ. 2559)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ณฐั แก้วสกุล

คณะครุศาสตตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

301


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 กันยายน พ.ศ. 2556 – 19 กันยายน พพ.ศ. 2559)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์วิชยั ผดุงศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์เมธธา ศิรกิ ูล

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

นางสาาวปิยนาถ ศรีสมเเพ็ชร

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ รัตนฤททธิ์ จันทรรังสี

คณะศิลปกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

นางสุทิทสิ า จันทรบุตร

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556) 

รองศาสสตราจารย์ ดร.สมมชอบ ไชยเวช

ภาควิชาวิศวกกรรมเครื่องกลแลละการบิน-อวกาาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ ก งเทพฯ 10800

ศาสตราาจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัชัย ฤชุพันธุ์

มูลนิธิสถาบันพั น ฒนาสยาม 408/52 อาคาารพหลโยธินเพลลส ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรรุงเทพฯ 10230

302


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556)  ศาสตราาจารย์ ดร.เสริมศั กดิ์ วิศาลา

27/50 ซอยแแจ้งวัฒนะ-ปากเกกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ น อําเภอปากเกกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นายชุมพล พ พรประภา

บริษัท เอส พี อินเตอร์เนชั่นแแนล จํากัด ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมาาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102440

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล

กองทุนวิจัยแลละพัฒนากิจการรกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ศ และกิจการโทรรคมนาคมเพื่อประโยชน์ สาธารณะ 888 ชั้น 6-7 อาคคารไอทาวเวอร์ 1 ถนนวิภาวดีดีรังสิต เขตจตุจักกร กรุงเทพฯ 10900

นายชุมพล เที่ยงธรรม

บริษัท ไทยนคครอินทิเม็กซ์ จํากกัด 79 แขวงบ้านพานถม น เขตพรระนคร กรุงเทพฯ 102200

ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ ดร.มนตตรี จุฬาวัฒนทลล

สํานักปลัดกรระทรวงวิทยาศาสสตร์และเทคโนโลลยี ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 2 ถนนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 104000

รองศาสสตราจารย์ ดร.คุณหญิ ณ งสุมณฑา พพรหมบุญ

สํานักงานคณ ณะกรรมการวิจัยแแห่งชาติ (วช) 196 ถนนพหลลโยธิน แขวงลาดดยาว เขตจตุจักร กรุ ก งเทพฯ 109000

นายวีระศั ะ กดิ์ วงศ์สมบัตั ิ

วิทยาลัยอาชีวศึ ว กษาพระนครศศรีอยุธยา ถนนป่าโทน ตํตาบลรัตนไชย อําาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนคครศรีอยุธยา 130000

พลเรือเอก อ ฐนิธ กิตติออํํ าพน

235/10 สุขุมวิท ซอย 31 (ซอยยสวัสดี) แขวงคลองตันเหนื น อ เขตวัฒนาา กรุงเทพฯ 100110

ภรณ์

303


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556)  นายขรรรค์ ประจวบเหมมาะ

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด 1 ชั้น 10 อาคารกลาสเฮ้าส์ ซออยสุขมุ วิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตั แ นเหนนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 101110

ดร.พิเชฐ ช ดุรงคเวโรจน์

สํานักงานคณ ณะกรรมการนโยบบายวิทยาศาสตร์ร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชชาติ 319 อาคารจััตุรสั จามจุรี ชั้น 114 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุรงเทพฯ ง 10330

รองศาสสตราจารย์ ดร.พินติิ รตะนานุกูล

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญ ญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพมหานคร 10400

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหน่น่ง : 1 กันยายนน พ.ศ. 2556 – 14 สิงหาคม พ..ศ. 2560) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.สุภัภทั รา โพธิ์พว่ ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนนรังสิต-นครนายยก (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีนี 12110

304


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 4. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลพระนคร ที่อยู่ :

399 ถนนสามเสน ถ แข วงวชิรพยาบาล เขตดุสติ กรุงเทพ พมหานคร 103000 โทรศััพท์ 0 2282 90009-15 www..rmutp.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://council.rmutp.ac.th 399 ถนนสามเสน ถ แข วงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ พมหานคร 103000 โทรศััพท์ 0 2282 90009-15 ต่อ 6011-6014, 0 22822 7426 โทรสสาร 0 2281 99222

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 12 มิถุนายน พพ.ศ. 2559) ศาสตราาจารย์ไชยยศ เห มะรัชตะ

ราชบัณฑิตยสสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพพมหานคร 10300

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤศจิกายน า พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พพ.ศ. 2556) นายชวลิลิต นิ่มละออ

บริษัท โอเรียนตอล น การ์เมนท์ท์ จํากัด 5 กรุงเทพกรีฑา ซอย 7 แขวงงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ ก งเทพฯ 102400

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : …อยู … ่ระหว่างดําเนิ นินการแต่งตั้ง....)  รักษาราาชการแทนอธิกาารบดี (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ จุฑามาศ พีรพัชระ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาค ง ณาจารย์และข้าาราชการ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สมนึก แก้วววิไล

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

305


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (ววาระในการดํารรงตําแหน่ง : …ออยู่ระหว่างดําเนิ นินการแต่งตั้ง... )  รองอธิธิการบดี ด้านกาารคลังและทรัพย์ สิน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ยุทธภูภูมิ สุวรรณเวช)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลพระนคร 399 ถนนสามเสสน แขวงวชิรพยาาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รองอธิธิการบดี ด้านวิจัจยและบริการวิชชาการ (ผศ.เฟื ฟื่องฟ้า เมฆเกรียยงไกร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลพระนคร 399 ถนนสามเสสน แขวงวชิรพยาาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รองอธิธิการบดีดา้ นเทคโโนโลยี สารสนนเทศและพัฒนากกายภาพ (ผศ.นิวัตร จารุวาระกูลล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 27 มีนาคมม พ.ศ. 2556 – 26 มีนาคม พ.ศศ. 2559) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ชญ ญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลลยีคหกรรมศาสตตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รองศาาสตราจารย์ วิมลพรรณ อาภาเวท

คณะเทคโนโลลยีสื่อสารมวลชนน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายมนนตรี รัตนวิจิตร

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการสภาามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จ และข้ ล าราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 8 สิงหาคม พ. ศ. 2559)  ดร.ปริญญา มากลิ่น

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

306


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภาามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ จ และข้ ล าราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 8 สิงหาคม พ. ศ. 2559)  นางจุฬาภรณ์ ฬ ตันติประะสงค์

กองนโยบายแและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายอรรุณ ชลังสุทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.ปรราโมทย์ วีรานุกูล

คณะครุศาสตตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นางศรีรีสุดา อยู่แย้มศรี

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายสัมภาษณ์ ม สุวรรณ คีรี

คณะอุตสาหกกรรมสิ่งทอและอออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤศจิกายน า พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พพ.ศ. 2556) 

นายคมสสัน โอภาสสถาวรร

บริษัท ทอมสััน บราเดอร์ส จําากัด 392/4-5 สุขมวิ มุ ท แขวงคลองเเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100

นางฉวีวรรณ สุคันธรัต

338 ซอยพหหลโยธิน 40 แขวงงสามเสนใน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

307


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤศจิกายน า พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พพ.ศ. 2556) 

นายชุมพล พ เที่ยงธรรม

บริษัท ไทยนคครอินทิเม็กซ์ จํากกัด 79 ถนนประชชาธิบไตย แขวงบ้บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภภาคย์

52/86 ชั้น 16c ทาวเวอร์ พาร์ ์ค คอนโด ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตยเหหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

นายธีรวุฒิ บุณยโสภณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนพิบูบลู สงคราม แขวงงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

นายนินนาท น ไชยธีรภิญโโญ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเท เทศไทย จํากัด 186/1 หมู่ 1 ตําบลสําโรงใต้ อําเภอพระปรระแดง จังหวัดสมมุทรปราการ 10130

นายนิพนธ์ พ สุรพงษ์รักเจจริญ

66 – 68 ซอยอ่อนนุช 17 แยกกเก้า หมู่บ้านฮอลลีลีวู๊ด เขตสวนหลววง กรุงเทพฯ 102250

นางสาววพวงเพชร สารคุคุณ

379/3 ซอยเทพลีลา 7 ถนนรรามคําแหง 39 แขวงวังทองหหลาง เขตวังทองงหลาง กรุงเทพฯ 103310

ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภภ สุระกําพลธร

319 อาคารจััตุรสั จามจุรี ชั้น 114 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุรงเทพฯ ง 10330

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

170 ซอยวงศ์สว่าง 7 ถนนวงศศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

308


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤศจิกายน า พ.ศ. 2553 – 31 ตุลาคม พพ.ศ. 2556)  รองศาสสตราจารย์ ดร.วิวโรจ โ อิม่ พิทักษ์

3 ซอยพหลโยยธิน 24 แยก 4--3-2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 100900

นางศรีรีวิชชา รักจํารูญ

15/80 ซอยโชชคชัยร่วมมิตร ถถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุ ก งเทพฯ 109000

นายโออภาส เขียววิชัย

110/61 ถนนเเอกชัย แขวงบางงขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 101500

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (ววาระในการดํารงงตําแหน่ง : …อยู … ่ระหว่างดําเนิ นินการแต่งตั้ง....) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ศรีจันทร์ ท โตเลิศมงคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย

ผู้ช่วยออธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ดร.วันสิ น ริ ประเสริฐทรัพั ย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รักษารราชการแทน ผู้อํานววยการกองกลางง (นางสสาวพรทิพย์ ไตรพิพิทยากุล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลพระนคร 399 ถนนสามมเสน แขวงวชิรพพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

309


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 5. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลรัตนโกสินททร์ ที่อยู่ :

96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณ ณฑล สาย 5 ตําบลศาลายา บ อําเภภอพุทธมณฑล จั งหวัดนครปฐม 73170 7 โทรศััพท์ 0 2889-44585-7 ต่อ 2001, 0 2441 6000 www.rmutr.aac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://rcouuncil.rmutr.ac.th 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณ ณฑล สาย 5 ตําบลศาลายา บ อําเภภอพุทธมณฑล จั งหวัดนครปฐม 73170 7 โทรศััพท์ 02-88945585-7 ต่อ 2114 - 2118

นายกสภามหาวิทยาลัย ( (วาระในการดํ ารงตํ ร าแหน่ง : ออยู่ระหว่างดําเนินินการเพื่อทรงพ พระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง) พลเอกจรัล กุลละวณิชชย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ..ศ. 2557) นายพงงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี ( (วาระในการดํ ารงตํ ร าแหน่ง : ออยู่ระหว่างดําเนินินการเพื่อทรงพ พระกรุณาโปรดดเกล้าฯ แต่งตั้ง) ) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ศิวะ วสุ ว นธราภิวฒ ั ก์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาค ง ณาจารย์และข้าาราชการ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 7 กรกฎาคม พพ.ศ. 2556)  อาจารรย์อรรถพล มาลัยั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

310


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในกการดํารงตําแหน่น่ง : 26 สิงหาคมม พ.ศ. 2556 – 25 สิงหาคม พ..ศ. 2559)  รองอธิธิการบดีฝ่ายบริหหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย อาภาากร บุญสม)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพ พุทธมณฑล สายย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนครรปฐม 73170

รองอธิธิการบดีฝ่ายวิชากการและวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ดร.อุดมวิ ด ทย์ กาญจนววรงค์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพ พุทธมณฑล สายย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปปฐม 73170

รองอธิธิการบดี ฝ่ายนโโยบายและแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ดร.กฤฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนนพ พุทธมณฑล สายย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปปฐม 73170

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิ ด ทย์ กาญจนววรงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ดร.อนันันต์ เตียวต๋อย

สํานักส่งเสริมวิ ม ชาการและงานนทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 21 พฤษภาคมม พ.ศ. 2559)  นายกิตติ ต เชษฐ์ สุอังคะววาทิน

วิทยาลัยเพาะะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 86 ถนนตรีเพชร พ แขวงวังบูรพ าภิรมย เขตพระนนคร กรุงเทพมหานนคร ประเทศไทยย 10200

311


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 21 พฤษภาคมม พ.ศ. 2559)  ดร.ฟ้าใส สามารถ

สํานักงานนิตการ ิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 86 ถนนตรีเพชร พ แขวงวังบูรพ าภิรมย เขตพระนนคร กรุงเทพมหานนคร ประเทศไทยย 10200

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์นภภาพร นาคทิม

คณะบริหารธุธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ จุฬาลัักษณ์ ไพบูลย์ฟฟุุ้ งเฟื่อง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ย แลละการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ วิทยาเขตวังไกกลกังวล ถนนเพชชรเกษม ตําบลหหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีคีรีขันธ์ 77110

นางสุรภี ร วรรณบูรณ์

กองบริหารงาานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

อาจารรย์เฉลิมพล ไชยแแก้ว

กองบริหารงาานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ..ศ. 2557)  นางจรรรยาวีร์ เจียมสวัสสดิ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ดร.ชอบบวิทย์ ลับไพรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

312


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ..ศ. 2557) 

นายบุญเลิ ญ ศ เลิศเมธากุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัยัด พงษ์ดํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ดร.ปราาจิน เอี่ยมลําเนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นายพิชัชยั ถิน่ สันติสุข

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นายพิทยา ท สินธวาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นายวิชาญ า ธรรมสุจริต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ศาสตรราจารย์ ดร.สมชชาย วงศ์วิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นางสาววสุทธาสินี วัชรบู ล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

313


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 7 มกราคม พ.ศ. 2554 – 6 มกราคม พ..ศ. 2557)  นายสุพัพนั ธุ์ มงคลสุธี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นายสุริรนิ ทร์ แปลงประสสพโชค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นายโออภาส เขียววิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 – 25 สิงหาคม พพ.ศ. 2560) รองอธิธิการบดี ฝ่ายกิจการสภามหาวิ จ ททยาลัย (อาจารย์วัชรี จิวาลักษ ณ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย (วาาระในการดํารง ตําแหน่ง : 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบบัั น)  นางวันดี น ทับพุ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

นางสาาวผุสดี บุญหนุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลรัตนโกสินทร์ร์ 96 หมู่ 3 ถนนนพุทธมณฑล สาาย 5 ตําบลศาลาายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

   

314


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 6. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลล้านนา ที่อยู่ :

128 ถนนห้ ถ วยแก้ว ตําบบลช้างเผือก อําเภอเมื เ อง จังหวัดเชียงใหม่ 503000 โทรศััพท์ 0 5392 14444 โทรสาร 0 5321 3183 ww ww.rmutl.ac.th กองกกลาง สํานักงานออธิการบดี http://ccenter.rmutl.ac.th/spa 128 ถนนห้ ถ วยแก้ว ตําบบลช้างเผือก อําเภอเมื เ อง จังหวัดเชียงใหม่ 503000 โทรศััพท์ 0 5392 14444 ต่อ 1010 - 1011 1

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 18 กรกฎาคมม พ.ศ. 2556 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) ดร.กฤษษณพงศ์ กีรติกร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุร กรุงเทพฯ 100140

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 18 มีนาคคม พ.ศ. 2554 - 17 มีนาคม พ. ศ. 2557) ศาสตราาจารย์ ดร.นักสิททธิ์ คูวัฒนาชัย

สํานักงานคณ ณะกรรมการนโยบบายวิทยาศาสตร์ร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชชาติ (สวทน.) 319 อาคารจัจัตุรสั จามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรรุงเทพฯ 10330

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : อยู่ระหวว่างการเสนอขออโปรดเกล้าฯ แตต่งตั้งฯ)  รองศาสสตราจารย์ ดร.นํายุยทธ สงค์ธนาพิททัั กษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550300

กรรมการสภาามหาวิทยาลัยโด โดยตําแหน่งประะธานสภาคณาจจารย์และข้าราชชการพลเรือน (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 - 28 มิถุนายน พพ.ศ. 2559)  รองศาสสตราจารย์ เดชา นาวานุ น เคราะห์

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550300

315


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 15 สิงหาคมม พ.ศ. 2552 - 14 สิงหาคม พ. ศ. 2556)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายบริหาาร (ดร.จัตตุ ต ฤทธิ์ ทองปรอนน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา 128 ถนนห้วยแกก้ว ตําบลช้างเผืออก อําเภอเมือง จังหวั ห ดเชียงใหม่ 500300

รองอธิธิการบดีฝ่ายวิจัย และพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ประพั พัฒน์ เชื้อไทย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา 128 ถนนห้วยแกก้ว ตําบลช้างเผืออก อําเภอเมือง จังหวั ห ดเชียงใหม่ 500300

รองอธิธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย มนูญ เมฆอรุณกมล)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา พิษณุโลก โ 52 หมู่ 7 ตําบลลบ้านกร่าง อําเภออเมือง จังหวัดพิษณุโลกก 65000

รองอธิธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ประสสาร รุจิระศักดิ์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา เชียงราย ง 99 หมู่ 10 ตําบลทรายขาว า อําาเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 10 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 28 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ชัยรัตน์น ปานสุวรรณจิตตร์

คณะศิลปกรรรมและสถาปัตยกกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300 (วาระในการดํารงตําแหน่น่ง : 18 พฤษภาคคม พ.ศ. 2554 - 31 มีนาคม พ .ศ. 2558) ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดํารรงค์ศกั ดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยจากคณาจารรย์ประจํา (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 21 มิถุนายนน พ.ศ. 2553 - 20 มิถุนายน พพ.ศ. 2556)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์เทออดทูล โตคีรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา ตาก 41 หมู่ 7 ตําบลไม้ บ งาม อําเภภอเมือง จังหวัดตาก 63000

316


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยจากคณาจารรย์ประจํา (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 21 มิถุนายนน พ.ศ. 2553 - 20 มิถุนายน พพ.ศ. 2556)  นายปรระสิทธิ์ อินทร์จนันทร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา ภาคพายัพ เชีชียงใหม่ 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

นายณั ณัฐกิตติ์ โพธิ์วิชยั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา ลําปาง 200 หมู่ 17 ตําบลพิชัย อําเภออเมือง จังหวัดลําปางง 52000

ดร.ทินกร น ทาตระกูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา พิษณุ ณโลก 52 หมู่ 7 ตําบลบ้ บ านกร่าง อําเเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โ 65000

รองศาาสตราจารย์อนุชา จันทรบูรณ์

184 หมู่ 9 บ้านบุ า ปผาราม ตําบลฝายแก้ว อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 5

(วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 24 กันยายน พ.ศ. 2555 - 20 มิถุนายน พพ.ศ. 2556) นายวิทูทรู ย์ ส่องแสง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550300

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 18 มีนาคคม พ.ศ. 2554 - 17 มีนาคม พ.ศศ. 2557) 

นายเจนน นําชัยศิริ

33/133 ถนนสสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุ ก งเทพฯ 105000

นายศิโรตม์ ร สวัสดิ์พาณิชชย์

15/49 ซอยกกรุงเทพฯ – นนทบบุรี 52 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 100800

317


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 18 มีนาคคม พ.ศ. 2554 - 17 มีนาคม พ.ศศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์อัศนียย์์ ชูอรุณ

129 ซอยศาสสนา ถนนพระรา มที่ 6 เขตพญาไท กรุ ก งเทพฯ 104000

รองศาสสตราจารย์ ดร.ทรงงศักดิ์ ศรีบญ ุ จิตตต์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลสุเทพพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50200

รองศาสสตราจารย์ ดร.นํายุยทธ สงค์ธนาพิททัั กษ์

16/178 ซอยเสสือใหญ่อุทิศ แขววงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 12110

ดร.พันธศั ธ กดิ์ ศิริรัชตพงงษ์

ศูนย์เทคโนโลลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอรร์ แห่งชาติ เลขทีที่ 112 อุทยานวิททยาศาสตร์ประเททศไทย ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมมธานี 12120

ดร.เอนนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคคร 10130

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 18 มีนาคคม พ.ศ. 2554 - 17 มีนาคม พ.ศศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ ดร.ศัศักรินทร์ ภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุร กรุงเทพฯ 100140

รองศาสสตราจารย์สทุ ัศน์ จุลศรีไกวัล

19 ถนนสุขเกษม ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550200

318


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 18 มีนาคคม พ.ศ. 2554 - 17 มีนาคม พ.ศศ. 2557)  นางสาาวสุพัตรา สังข์มงงคล

451/2 ถนนปประชาชื่น หมู่บ้านชลนิเวศน์ ว แขวงลาดยยาว เขตจตุจักร กรุ ก งเทพฯ 109000

นายเททอดทรงชัย พุทธิศศรี

บริษัท ไทเกอร์ร์ จิวเวลรี่ แมนูแฟฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 285/2 ถนนลาาดหญ้า แขวงสมเดด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

นายโอภภาส เขียววิชัย

110/61 ถนนเเอกชัย ซอยส่วนนบุคคล แขวงบางขุนเททียน เขตจอมทออง กรุงเทพ 101550

นายอุดม มณีขัติย์

78 ถนนลําพูน – ป่าซาง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556) รองอธิธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ ท และแผผน (นายสุสุทนิ ประเสริฐสุนนทร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550300

ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย นางสาาวพรพิพัฒน์ ทอองปรอน

กองกลาง มหหาวิทยาลัยเทคโนนโลยีราชมงคลล้านนา า 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550300

นางพรรนภา อุ่นใจจม

กองกลาง มหหาวิทยาลัยเทคโนนโลยีราชมงคลล้านนา า 128 ถนนห้วยแก้ ย ว ตําบลช้างเผืผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550300

   

319


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 7. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลศรีวิชัย ที่อยู่ :

1 ถนนนราชดําเนินนอก ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัวัดสงขลา 900000 โทรศััพท์ 0 7431 71 00 โทรสาร 0 7431 7123 www.rmutsv.ac.th กองกกลาง สํานักงานออธิการบดี http://ccouncil.rmutsv.acc.th 1 ถนนนราชดําเนินนอกก ตําบลบ่อยาง อํําเภอเมือง จังหวัวัดสงขลา 900000 โทรศััพท์ 0 7431 71 00 ต่อ 2923, 0 7431 7122 โททรสาร 0 7431 71123

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - 23 พฤษภาคมม พ.ศ. 2558) ศาสตรราจารย์กิตติคุณ พีระศักดิ ก ์ จันทร์ประทีป

สํานักงานสภาาจุฬาลงกรณ์มหหาวิทยาลัย อาคารจามจุรีรี 4 ชั้น3 ถนนพญ ญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ ์ พ.ศ. 2557) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จ เฟื่องฟูพงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง อ จังหวัดสงขลาา 90000

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มีนาคคม พ.ศ. 2556 - 19 มีนาคม พ.ศศ. 2560)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาค ง ณาจารย์และข้าาราชการ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 16 มีนาคมม พ.ศ. 2554 - 15 มีนาคม พ.ศศ. 2557 )  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจจน์ นาคฤทธิ์

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

320


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 18 มิถุนายนน พ.ศ. 2556 - 17 มิถุนายน พพ.ศ. 2560)  นายยุทธนา พงษ์พิริยะะเดชะ

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ กฤษฎา พราหมณ์ชูเอมม

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ บรรเจิจิด กาญจนเจตนีนี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนนอก ตําบลบ่ออยาง อําเภอเมือง จังหวั ห ดสงขลา 900000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนนอก ตําบลบ่ออยาง อําเภอเมือง จังหวั ห ดสงขลา 900000

(วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 เมษายนน พ.ศ. 2554 - 19 เมษายน พ. ศ. 2558) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์สุวรรรณี โภชากรณ์ คณะเทคโนโลลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000 นายวีระยุ ร ทธ จันทรักษาา

คณะครุศาสตตร์อุตสาหกรรมแและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

นายจําเริ า ง ฤทธิ์นิ่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยจากคณาจารรย์ประจํา (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 28 สิงหาคคม พ.ศ. 2556 - 27 สิงหาคม พพ.ศ. 2559)  รองศาสสตราจารย์สมพรร ณ นคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

321


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการรสภามหาวิทยาลลัยจากคณาจารรย์ประจํา (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 28 สิงหาคคม พ.ศ. 2556 - 27 สิงหาคม พพ.ศ. 2559)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ อินทรักษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิต ขอพลอยกลาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ สิทธิโชค ช จันทร์ยอ่ ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

นายไพพโรจน์ แสงอําไพพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

นางนุชลี ช ทิพย์มณฑา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

ศาสตราจารย์ ดร.กําพลล อดุลวิทย์

16/47 ซอยเกษตร 2 ถนนแจ้ง วัฒนะ 14 ทุ่งสองห้อง หลั ห กสี่ กรุงเทพฯ 10210

ศาสตราจารย์ ดร.เปียมศั ่ย กดิ์ เมนะเศว ต

คณะวิทยาศาาสตร์ จุฬาลงกรณ ณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กรุงเทพฯ 10330

322


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 

ดร.ชุมพล พ เที่ยงธรรม

บริษัท ไทยนคครอินทิเม็กซ์ จํากกัด 79 ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้บ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

นายสมััชชา โพธิ์ถาวร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอิ ง นดัสทรีรี จํากัด (มหาชน)) 10 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อําเภอ หาดใหหญ่ จังหวัดสงขลลา 90110

ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรั ตน์ ณ นคร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโโยธิน แขวงลาดยยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

ศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เครืองาม

10/30 ซอยปรระชาชื่น 30 แขววงบางซือ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

รองศาสสตราจารย์ ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจจนวณิชย์ อําเภออหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาา 90110

รองศาสสตราจารย์ ดร. สุชัชชั วีร์ สุวรรณสวัสสดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบับันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้ า าคุณทหารลาาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 105220

ศาสตราจารย์ ดร.สําเริง จักรใจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุร กรุงเทพฯ 100140

นายนิพนธ์ น ภิญโญ

สํานักงานคดีปกครองสงขลา ป อาคารสํานักงานอั ง ยการเขต 9 ชั้น 3 ถนนแหลมสนนอ่อน ตําบลบ่อยยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

323


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 11 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2554 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)  นายนพณ ณัฏฐ์ หุตะเจริญ

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราาชมงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤษภาคมม พ.ศ. 2560) รองอธิธิการบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ ท และแผผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย สเุ เทพ ชูกลิ่น)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 30 พฤษภาคมม พ.ศ. 2560)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ปิย วิิ ทย์ สุวรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

นายอุดร ด นามเสน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลศรีวิชัย 1 ถนนราชดําเนินนอก ตําบลบบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 900000

 

324


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 8. มหาาวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมมิิ ที่อยู่ :

60 หมู่ 3 ถนนสายเอเเซีย ตําบลหันตราา อําเภอพระนครรศรีอยุธยา จังหววัดพระนครศรีอยุยธยา 13000 โทรศััพท์ 0 3570 91103 โทรสาร 0 3570 9105 ww ww.rmutsb.ac.thh กองกกลาง สํานักงานออธิการบดี http://w www.rmutsb.ac..th/university_coouncil 60 หมู่ 3 ถนนสายเอเเซีย ตําบลหันตรา อําเภอพระนครรศรีอยุธยา จังหววัดพระนครศรีอยุยธยา 13000 โทรศััพท์ 0 3570 90083 โทรสาร 0 3570 9105

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตําแหน่ง : 20 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2556 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) นายมีชยั ฤชุพันธุ์

29/265 หมู่บานเมื ้ องทองธานีนี ซอย 9 ถนนแจ้งวัฒนะ น ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ .ศ. 2556) ศาสตราาจารย์ ดร.ปรัชญ ญา เวสารัชช์

71/152 หมู่ 4 หมู่บ้านเมืองเออก ซอยเอกอุดร 8 ถนนเอกอุดร ตําบลหลักหก อํ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : อยู่ระหวว่างการเสนอขออโปรดเกล้าฯ แตต่งตั้งฯ)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วฒ ั นา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

กรรมการสภาามหาวิทยาลัยโด โดยตําแหน่งประะธานสภาคณาจจารย์และข้าราชชการพลเรือน (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 16 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2556 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิมิตร ขจรไชยกุล

สภาคณาจารรย์และข้าราชการร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

325


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมการสภาามหาวิทยาลัยทีเ่ ลือกจากกรรม มการบริหารฯ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 29 มีนาคมม พ.ศ. 2556 – 28 มีนาคม พ.ศศ. 2559)  รองอธิการบดี ก (รองศาาสตราจารย์ ดร.สุรชั ร ย มัจฉาชีพ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนสสายเอเซีย ตําบลลหันตรา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา ธ จังหวัดพระนนครศรีอยุธยา 133000

รองอธิธิการบดี (นายพพงศ์วิทย์ วุฒิวิรยิ ยะ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนสสายเอเซีย ตําบลลหันตรา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา ธ จังหวัดพระนนครศรีอยุธยา 133000

รองอธิธิการบดี (รองศศาสตราจารย์ สหายยพล มีชูนึก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนสสายเอเซีย ตําบลลหันตรา อําเภอ พระนครศรีอยุธยา ธ จังหวัดพระนนครศรีอยุธยา 133000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ฐิตติิ มา จิโนวัฒน์

คณะเทคโนโลลยีการเกษตรและะอุตสาหกรรมเกกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

ดร.เอนนก เจริญภักดี

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

นายสุวุวฒิ ตุ้มทอง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 10 กรกฎาคคม พ.ศ. 2556 – 9 กรกฎาคม พพ.ศ. 2559)  นางสาาวเกษสิริ ศักดานนเรศว์

คณะบริหารธุธุรกิจและเทคโนโล โลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

326


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 10 กรกฎาคคม พ.ศ. 2556 – 9 กรกฎาคม พพ.ศ. 2559)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ปกกรณ์ แสงนิ่ม

คณะวิทยาศาาสตร์และเทคโนโโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.ปรระมุข อุณหเลขกะะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถ าปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 7/1 ถนนนนทบุรี1 ตําบลสวนใหหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

นายปรราชญ์ พวงเงิน

คณะบริหารธุธุรกิจและเทคโนโล โลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 19 ถนนอู่ทองง ตําบลท่าวาสุกรี อําเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ วาารุณี กรุดพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถ าปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 7/1 ถนนนนทบุรี1 ตําบลสวนใหหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์อภิชาติ พรหมโชติ

คณะครุศาสตตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 450 ถนนสุพรรณบุ ร ร-ี ชัยนาท ตําบลย่านยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณ ณบุรี 72130

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคมม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556) 

ดร.กิจจา ใจเย็น

86/29 ซอยลลาดปลาเค้า 32 ถนนลาดปลาเค้ค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 102330

ดร.ธิติรัตน์ วิศาลเวทย์

สํานักงานเครืรือข่ายการเรียนรูรู้ เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิ ม ทยาลัย อาาคารจามจุรี 5 ชััน้ 7 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงงเทพฯ 10330

327


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคมม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556)  นางประะดิษฐา จงวัฒนา

บริษัท เค.คอมมเมอร์เชียล แอนนด์ คอนสตรัคชัน่ จํากัด 11 สาธุประดิษฐ์ ษ แขวงช่องนนททรี เขตยานนาวาา กรุงเทพฯ 101120

นายพยุง ศักดาสาวิตร

บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ด์ ดาย จํากัด 45/6, 45/9 หมู ห ่ 11 ตําบลคูบางงหลวง อําเภอลาดหลลุมแก้ว จังหวัดป ทุมธานี 12140

ดร.พิชัย สนแจ้ง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตําบลคลองห้ า า อําาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ณะกรรมการการออุดมศึกษา รองศาสสตราจารย์ ดร.พิพินติ ิ รตะนานุกุล สํานักงานคณ 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา แขวงทุ่งพพญาไท อําเภอราชเทวีวี กรุงเทพฯ 104000

นายมงคล ม่วงเขียว

12 ซอย 3 ถนนศรี ถ สวัสดิด์ ําเน เนิน ตําบลตลาดด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคคาม 44000

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ

29/239 ซอยย 10 เมืองทองธธานี ตําบลแจ้งวัฒนะ ฒ อําเภอปากเเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นายวัลลภภ มานะธัญญา

บริษัท บางซือโรงสี ่อ ไฟเจียเม้ง จํากัด 102 หมู่ 4 ซออยตึกแดง ริมคลอองเปรมประชา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเเทพฯ 10800

รองศาสสตราจารย์ ดร.วิบบูู ลย์ ชื่นแขก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

328


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 9 ธันวาคมม พ.ศ. 2553 – 8 ธันวาคม พ..ศ. 2556)  รองศาสสตราจารย์ ดร.วิไไลศักดิ์ กิ่งคํา

มหาวิทยาลัยเกกษตรศาสตร์   50 ถนนงามวงงศ์วาน แขวงลาดยยาว เขตจตุจักร กรุรงเทพฯ 10900

นายสู่บญ ุ วุฒิวงศ์

ศาลฎีกา 6 ถนนราชดําเนิ า นใน แขวงพระะบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

นายโอภภาส เขียววิชัย

110/61 หมู่ 11 ถนนเอกชัย แแขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 101500

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาาระในการดํารงงตําแหน่ง : 166 สิงหาคม พ.ศ.2556 – ปัจจุบนั ) ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.ศิรกุ ริ ล คล่องคํานวณ ณการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถนนนสายเอเซีย ตําบบลหันตรา อําเภออ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพรระนครศรีอยุธยา 13000

329


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 9. มหาวิวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคคลอีสาน ที่อยู่ :

744 ถนนสุ ถ รนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวั ห ดนครราชสีมา 30000 โทรศััพท์ 0 4427 13312, 0 4423 30000 โทรสาร 0 4424 4 2217, 0 44424 2977 www w.rmuti.ac.th ฝ่ายงานประชุมสภา สํ านักงานอธิการบบดี 744 ถนนสุ ถ รนารายณ์ อําเภอเมือง จังหวั ห ดนครราชสีมา 30000 โทรศััพท์ 0 4423 33350 ต่อ 1030 โทรสาร 0 44225 9535

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มิถุนายน พพ.ศ. 2557) ศาสตรราจารย์ ดร.ปริญญา ญ จินดาประเเสริฐ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ร ตําบลในเมืมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกก่น 42000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 10 มิถุนายยน พ.ศ. 2554 - 10 มิถุนายน พพ.ศ. 2557) ศาสตรราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

สถาบันพัฒนาานวัตกรรมและวิวิจัยการศึกษา 121/237 หมูบ้บ่ า้ นสวนกุหลาบนนนทบุรี ถนนติวานนท์ า อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบบุรี 11120

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 18 กุมภาพันธ์ น พ.ศ. 2556 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

กรรมการรสภามหาวิทยาาลัยโดยตําแหน่งประธานสภาค ง ณาจารย์และข้าาราชการ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 16 มิถุนายน พพ.ศ. 2556)  รองศาสสตราจารย์จิระพัพันธ์ ห้วยแสน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ย และเทคคโนโลยีการอาหาาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬ ฬสินธุ์ 62/1 ถนนนเกษตรสมบูรณ์ ตําบลกาฬสินธุ น ์ อําเภอเมือง จจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

330


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยจากผู้บริหาร (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 8 พฤษภาคมม พ.ศ. 2556 - 8 พฤษภาคม พพ.ศ. 2560)  รองอธิการบดี ก ฝ่ายกิจกา รนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลอีสาน และศิษย์ยเก่าสัมพันธ์ 744 ถนนสุรนารรายณ์ อําเภอเมืออง (ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ชูชยั ต.ศิริวัฒนา) จังหวัดนครราชสีมา 30000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลอีสาน รองอธิการบดี า ฝ่ายวิชากาาร วิทยาเขตกาฬสินธุ ์ 62/1 ถนนเกกษตรสมบูรณ์ และการปประกันคุณภาพ ตําบลกาฬสินธุ์ อําเภอเมือง จังั หวัดกาฬสินธุ์ 46000 (ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ม เยื้องกลาง)) (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 17 กุมภาพันธ์ธ พ.ศ. 2554 - 17 กุมภาพันธ์ พพ.ศ. 2558) ผู้ช่วยศาาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี า ยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลอีสาน 744 ถนนสุรนารรายณ์ อําเภอเมืออง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.พิพัพฒน์ อมตฉายา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถ าปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ เสาวกูล

คณะเกษตรศศาสตร์และเทคโนนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ดรร.วิชิต สุทธิพร

คณะครุศาสตตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 26 พฤษภาคมม พ.ศ. 2553 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ทรงเกีกียรติ ซาตัน

คณะเทคโนโลลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬ ฬสินธุ์ 62/1 ถนนนเกษตรสมบูรณ์ ตําบลกาฬสินธุ น ์ อําเภอเมือง จจังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

331


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรรมการสภามหหาวิทยาลัยจากคคณาจารย์ประจํจําและข้าราชกาาร (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 26 พฤษภาคมม พ.ศ. 2553 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  นายจิรวั ร ฒน์ ศุภโกศล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน วิทยาเขตสกลลนคร 199 หมู่ 3 ถนนนพังโคน-วาริชภภูมิ ตําบลพังโคนน อําเภอพังโคนน จังหวัดสกลนครร 47160

(วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 20 เมษายน พ.ศ. 2554 - 26 2 พฤษภาคม พพ.ศ. 2556) ดร.สุทธิ ท ศกั ดิ์ แก้วแกมจจันทร์

คณะเกษตรศศาสตร์และเทคโนนโลยี มหาวิทยาลัลัย เทคโนโลยีราชชมงคลอีสาน วิททยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสสาท ตําบลนอกเเมือง อําเภอเมืองสุรินิ ทร์ จังหวัดสุรริิ นทร์ 32000 (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 26 พฤษภาคม พพ.ศ. 2556) นางจุรีรรี ัตน์ สละทองอินนทร์

คณะเกษตรศศาสตร์และเทคโนนโลยี มหาวิทยาลัลัย เทคโนโลยีราชชมงคลอีสาน วิททยาเขตสุรินทร์ 145 หมู่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสสาท ตําบลนอกเเมือง อําเภอเมืองสุรินิ ทร์ จังหวัดสุรริิ นทร์ 32000

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มิถุนายน พพ.ศ. 2557) 

ศาสตรราจารย์ ดร.เมธธา วรรณพัฒน์

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารศศูนย์วิชาการ อําเเภอเมือง จังหวัดขอนแกก่น 40002

รองศาาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าพระนครรเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

นายสมมชัย กิจมีรัศมีโยธิธิน

สํานักงานสภาาอุตสาหกรรมภาาคตะวันออกเฉียงเหนื ย อ 120/8 หมู่ 2 ถนนรอบบึ ถ ง ตําบบลในเมือง อําเภออเมือง จังหวัดขอนแกก่น 40000

นายเอื้อมบุญ ไกรฤกษ์ ์

บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จํ ากัด 888/29-32 ถนนนวลจั ถ นทร์ แแขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

332


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 10 มิถุนายน พพ.ศ. 2557) 

ศาสตตราจารย์ ดร.สมมชาติ โสภณรณฤฤทธิ์

คณะพลังงานน สิ่งแวดล้อมและะวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุร กรุงเทพฯ 100140

นายสุสนนท์ คชพลายุก ต์

สํานักงานคดีปกครองนครราช ป ชสีมา ชั้น 3 อาคารสสํานักงานอัยการรภาค 3 ถนนราชชดําเนิน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหหวัดนครราชสีมา 30000

นายเฉฉลิมศักดิ์ นามเชียยงใต้

มหาวิทยาลัยภาคตะวั ภ นออกเฉีฉียงเหนือ 199/19 ตําบลลในเมือง อําเภอเเมือง จังหวัดขอนแกก่น 40000

นายโออภาส เขียววิชัย

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา แขวงทุ่งพพญาไท อําเภอราชเทวีวี กรุงเทพฯ 104000

นายขจจร จิตสุขุมมงคล

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุ อ ธยา แขวงทุ่งพพญาไท อําเภอราชเทวีวี กรุงเทพฯ 104000

ศาสตรราจารย์ ดร.บุญททัน ดอกไธสง (อยู่ระหว่างการโปรดเกกล้าฯ)

คณะรัฐศาสตตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย 254 ถนนพญ ญาไท แขวงวังใหมม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

ศาสตรราจารย์ ดร.ประกกอบ วิโรจนกูฏ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิททยาลัยอุบลราชธธานี 85 ตําบลเมืองศรี อ ไค อําเภอวาารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

นายทศศพล ตันติวงษ์

บริษัท สงวนววงษ์อตุ สาหกรรมม จํากัด 120 หมู่ 4 ถนนนราชสีมา – โชชคชัย ตําบลหนองงบัว ศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนคครราชสีมา 300000

333


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 13 พฤศจิกายน า พ.ศ. 2555 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557) รองศาสสตราจารย์ ดร.ขวัวัญกมล ดอน ขวา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรี 111 ถนนมหาวิวิทยาลัย ตําบลสุสุรนารี อําเภอเมือง อ จังหวัดนครราาชสีมา 30000

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย รองศาาสตราจารย์ วิชยุทธ จันทะรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย น.ส.กัลยาลั ล กษณ์ ลาภหหนุน

ฝ่ายบริหารงาานสภามหาวิทยาาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

น.ส.กมมลภัทร นิยมนา

ฝ่ายบริหารงาานสภามหาวิทยาาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ น อําเภอเเมือง จังหวัดนครราาชสีมา 30000

334


ทําเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัยของประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเอกชน

 


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 พพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมมศึกษาเอกชนน พ.ศ. 2546 (ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. พ 2546) แก้ไขเพิ่มเติติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ณ วันที่ 229 ธันวาคม พ.ศ. พ 2550) มาตรา 28 ให้มีสภาสถาาบันในสถาบันอุ น ดมศึกษาเอกกชนแต่ละแห่งประกอบด้วย ใ ญาตเสนออชื่อ (1) นายกสภาสถถาบัน ซึ่งผู้รับใบอนุ (22) อธิการบดี เป็ป็นกรรมการสสภาสถาบันโดยยตําแหน่ง (33) กรรมการสภภาสถาบันผู้ทรงคุ ร ณวุฒิจํานววนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ น บสี่คนซึ่งผูร้ รัั บใบอนุญาตเเสนอชื่อ ทั้งนี้ ให้มีคณาจารย์ประะจําอย่างน้อยหหนึ่งคน (44) กรรมการสภภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจํานววนไม่เกินสามคคนซึ่งรัฐมนตรีเลือกจากบัญชี รายชื่อผู้ทรงคุคุณวุฒิที่ คณะกรรมการเห็นชอบบ ให้ห้รัฐมนตรีแต่งตัต้งนายกสภาสสถาบันตาม (1) และกรรมการรสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิตาาม (3) และ (4) ให้ห้สภาสถาบันเลืลือกกรรมการสภาสถาบันผู้ททรงคุณวุฒิคนหนึ น ่งเป็นอุปนาายกสภาสถาบันั เพื่อทําหน้าที่แทน นายกสภาาสถาบัน เมื่อนายกสภาสถา น บันไม่อาจปฏิบบัั ติหน้าที่ได้หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายกสสภาสถาบัน ให้สภาสถถาบันแต่งตั้งผูบริ บ้ หารของสถาบันอุดมศึกษ าเอกชนคนหนึนึง่ เป็นเลขานุการ า โดยคําแนะนนําของอธิการบดี 2 (1) และกรรรมการสภาสถถาบันผู้ทรงคุณวุ ณ ฒิตาม มาตรา 29 เมื่อรัฐมนตรีรีแต่งตั้งกรรมกการสภาสถาบันั ตามมาตรา 28 มาตรา 28 (3) และ (4) แล้ว ให้นายกสภาสถาบันจัดดให้มีการประชชุมกรรมการสภภาสถาบันเพื่ออแต่งตั้งอธิการรบดี การประชุชุมกรรมการสภภาสถาบันครั้งแรกให้ดําเนินกการภายในสามมสิบวันนับแต่วัวนั ที่สถาบันอุดดมศึกษาเอกชนนได้รับแจ้ง คําสั่งแต่งงตั้งนายกสภาสสถาบัน และกรรรมการสภาสสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตตรา 28 น น้อยกว่าากึ่งหนึ่งต้องมีสัสญชาติไทย มาตรา 30 กรรมการสภภาสถาบันจํานวนไม่ ม ยหรือ กรรมการรสภาสถาบันต้องสําเร็จการศึศึกษาไม่ต่ํากว่าาระดับปริญญาตรีและต้องไมม่เป็นผู้มีความ ประพฤติเสื่อมเสี บกพร่องใในศีลธรรมอันดี ผู้รับใบอนนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาออาจได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมมการสภาสถาบับันตามมาตรา 28 (3) หรือ (4) ได้ แต่ ต้องไม่มีลลัักษณะต้องห้ามตามวรรคสอ า อง ง ่ปี และ มาตรา 31 นายกสภาสถถาบันและกรรมการสภาสถาาบันตามมาตรา 28 (3) และ (4) มีวาระการรดํารงตําแหน่งสี อาจได้รับบแต่งตั้งอีกได้

 

337


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 1. มหาวิวิทยาลัยกรุงเททพ ที่อยู่ :

9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโโยธิน ตําบลคลอองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดดปทุมธานี 12120 โทรศััพท์ 0 2350 35500 โทรสาร 0 2249 6274 ww ww.bu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.bu.ac.th/th/aboutbu/board.phhp 9/1 หมู่ท่ี 5 ถนนพหลโโยธิน ตําบลคลอองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดดปทุมธานี 12120 โทรศััพท์ 0 2902 02299 โทรสาร 0 2516 8553 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในนการดํารงตําแหหน่ง : 30 เมษาายน 2552 – 299 เมษายน พ.ศ. ศ. 2556) ดร.สมคิคิด จาตุศรีพิทักษษ์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยกรรุงเทพ 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองงเตย กรุงเทพฯ 101110

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2556) ศาสตราาจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยกรรุงเทพ 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองงเตย กรุงเทพฯ 101110

อาจารย์์เพชร โอสถานุ เคราะห์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยกรรุงเทพ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําาบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมมธานี 12120

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2556)  ดร.มัทนา น สานติวัตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําาบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมมธานี 12120

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2556)  อาจารย์์รัตน์ โอสถานุเ คราะห์

บริษัท โอสถสสภา จํากัด 348 ถนนรามมคําแหง แขวงหัววหมาก เขตบางกะปิ กรุ ก งเทพฯ 102400

338


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2556)  ดร.เจริญ คันธวงศ์

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยกรรุงเทพ 119 ถนนพระราม 4 เขตคลองงเตย กรุงเทพฯ 101110

ดร.ธนู กุลชล

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยกรรุงเทพ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําาบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมมธานี 12120

อาจารย์์สุรี บูรณธนิต

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยกรรุงเทพ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําาบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมมธานี 12120

นายนิธิ สถาปิตานนท์

44 ซอยเอกมมัย 10 ถนนสุขุมมวิิ ท 63 แขวงคลองตันเหนื น อ เขตวัฒนาา กรุงเทพฯ 101110

นางพรศิศิริ มโนหาญ

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระะราม 9 ห้วยขวาาง กรุงเทพฯ 103310

นายศุภชัย เจียรวนนท์

บริษัท ทรู คออร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 18 อาคาร ทรูรู ทาวเวอร์ ถนนรรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 103100

นายชาติติศิริ โสภณพนิช

ธนาคารกรุงเททพ จํากัด (มหาชชน) 333 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 105000

นายสารระ ล่ําซํา

บริษัท เมืองไททยประกันชีวิต จํ ากัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิ ด เษก ห้วยขวาาง กรุงเทพฯ 103310

 

339


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2556)  ผู้แทนกกระทรวงศึกษาธิกการ (รองศาาสตราจารย์ ดร.พพีระ จิรโสภณ)

565/2 ถนนอ่อนนุช แขวงลาดดกระบัง เขตลาดกระบับัง กรุงเทพฯ 105520

ผู้แทนกรระทรวงศึกษาธิกการ (ดร.ชินภัภทร ภูมิรัตน)

สํานักงานคณ ณะกรรมการการศึศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ ษ การ ถนนราชดําเนินินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

กรรมการสภภามหาวิทยาลัยผูผ้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ า (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ. 2552 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2556)  ผู้แทนคคณาจารย์ (รองศศาสตราจารย์ ดร.ทิพรั พ ตน์ วงษ์เจริญ ญ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําาบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหหลวง จังหวัดปทุมมธานี 12120

  340


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 2. มหาวิวิทยาลัยเกริก ที่อยู่ :

3 ซอยรามอินทรา 1 แแขวงอนุสาวรีย์ เขขตบางเขน กรุงเททพฯ 10220 โทรศััพท์ 0 2552 35000-9, 0 2970 5820 5 www.krirrk.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 3 ซอยรามอินทรา 1 แแขวงอนุสาวรีย์ เขขตบางเขน กรุงเททพฯ 10220 โทรศััพท์ 0 2552 35514 โทรสาร 0 2552 3513 นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ฯพณฯ พลเอกพิจติ ร กุลลละวณิชย์

อาคารทําเนียบองคมนตรี ย ถนนสราญรมมย์ เขตพระนคร กกรุงเทพฯ 102000

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) พลเอก ชาญ บุญประเเสริฐ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 หมู่ที่ 4 ถนนวิ ถ ภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง อ เขตหลักสี่ กรุรุงเทพฯ 10210

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  นางสาาวณภัทร มังคละะพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา น 1 ถนนรามมอินทรา แขวงอนุสาวรีรีย์ เขตบางเขน กกรุงเทพฯ 102200

กรรมกการสภามหาวิทยาลั ย ยผู้แทนคณาจารย์ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  รองศาาสตราจารย์ ปรีชชา ลิ่มไทย

มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา น 1 ถนนรามมอินทรา แขวงอนุสาวรีรีย์ เขตบางเขน กกรุงเทพฯ 102200

 

341


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  พลอากกาศเอก พุฑฒิ มังั คละพฤกษ์

567 ถนนนคครไชยศรี แขวงถถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ศาสตรราจารย์ ดร.ปรา ณี ทินกร

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจัันทร์ แขวงพระราาชวัง เขตพระนคคร กรุงเทพฯ 100200

รองศาาสตราจารย์ ดร.ระวิวิ รรณ ศรีคร้ามมครัน

ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรออนิกส์ อาคารท่าชัย ชั้น 2 มหาวิทยาาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

รองศาสสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา น 1 ถนนรามมอินทรา แขวงอนุสาวรีรีย์ เขตบางเขน กกรุงเทพฯ 102200

รองศาาสตราจารย์ ดร. มนูญ พาหิระ

มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา น 1 ถนนรามมอินทรา แขวงอนุสาวรีรีย์ เขตบางเขน กกรุงเทพฯ 102200

นายสายัณห์ จันทร์วิภาสสวงศ์

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้ ซ นท์ บิสเนสส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชัชั่นแนล จํากัด (อีอีบีซีไอ) 2024/104-1007 ถนนริมทางรถถไฟสายปากน้ํา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กกรุงเทพฯ 102600

นายวิชัย ธรรมชอบ

มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา น 1 ถนนรามมอินทรา แขวงอนุสาวรีรีย์ เขตบางเขน กกรุงเทพฯ 102200

นายเกริริกก้อง มังคละพพฤกษ์

มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซอยรามอินทรา น 1 ถนนรามมอินทรา แขวงอนุสาวรีรีย์ เขตบางเขน กกรุงเทพฯ 102200

 

342


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  ศาสตราจารย์ ดร.โสภิณ ทองปาน

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุตุจักร กรุงเทพฯ 100900

ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปปรัชญพฤทธิ์

225 ซอยรามมคําแหง 21 (ซอยยนวศรี) แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กกรุงเทพฯ 102400

ดร.อกนินิษฐ์ คลังแสง

สํานักงานคณ ณะกรรมการการออาชีวศึกษา (สอศศ.) กระทรวงศึกษาธิ ษ การ ถนนราชดําเนินินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 103000

 

 

343


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 3. มหาวิวิทยาลัยเกษมมบัณฑิต ที่อยู่ :

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศััพท์ 02-320-27777 โทรสาร 02-321-4444 0 www.kbu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.kbu.ac.th/event/apply_kbu_2--55 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศััพท์ โทรสาร

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศศ. 2557) ศาสตรราภิชาน ดร.มารววย ผดุงสิทธิ์

28/1 อาคารปประภาวิทย์ ชั้น 7 ถนนสุรศักดิ์ สีลม กรุงเทพฯ 110500

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศศ. 2557) ศาสตรราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม

209 ซอยประะชาชืน่ 30 ถนนปประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 108800

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศศ. 2557)  ดร.วัลลภ สุวรรณดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ ฒ แขวงสววนหลวง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 102550

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศศ. 2557)  นายแพทย์ปราชญ์ บุญยยวงศ์วิโรจน์

89/2 ซอยนพ พรัตน์ ถนนประชาาชื่น - นนทบุรี 2 หมู่ที่ 1 ตําบลบางเขน อําเภอเม เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 

344


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศศ. 2557)  รองศาสสตราจารย์ พรชัยั สุนทรพันธุ์

คณะนิติศาสตตร์ มหาวิทยาลัยออัสสัมชัญ 682 ถนนรามมคําแหง 24 แขวงงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ ก งเทพฯ 102400

ดร.สุวฒน์ ัฒ สุวรรณดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ ฒ แขวงสววนหลวง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 102550

ดร.เสนีนย์ สุวรรณดี

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ ฒ แขวงสววนหลวง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 102550

รองศาสตราจารย์ วไล ณ ป้อมเพชร

พหลโยธินพาร์ค ถนนพหลโยธิธิน ซอย 14 แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104000

ศาสตรราจารย์ ร้อยตํารวจเอก า ดร.วรเเดช จันทรศร

79/83 ถนนราามคําแหง แขวงสะพานสูสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ศาสตราจารย์ ดร. วริทธิ ์ อึ๊งภากรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงงกรณ์มหาวิทยาลลัย อาคารฮันส์ บันตลิ ถนนพญาไไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ ก งเทพฯ 10330

ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญ ญา เวสารัชช์

71/152 หมู่ 4 หมู่บ้านเมืองเออก ซอยเอกอุดร 8 ถนนเอกอุดร ตําบลหลักหก อํ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

 

345


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกการดํารงตําแหนน่ง : 20 มกราคม พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศศ. 2557) รองอธิธิการบดีฝ่ายกิจกการพิเศษ (รศ.ดรร.คมเพชร ฉัตรศุศุภกุล)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 1761 ถนนพัฒนาการ ฒ แขวงสววนหลวง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 102550

 

346


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 4. มหาวิวิทยาลัยคริสเตี เ ยน ที่อยู่ :

144 หมู ห ่ 7 ถนนพระปรระโทณ-บ้านแพ้ว ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือองง จังหวัดนครปฐฐม 73000 โทรศััพท์ 0 3422 94880 โทรสาร 0 34422 9499 www w.christian.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 144 หมู ห ่ 7 ถนนพระปรระโทณ-บ้านแพ้ว ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือองง จังหวัดนครปฐฐม 73000

ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) นายวิชัชย ศรีขวัญ

25/819 หมู่บานสี า้ ไชยทอง 3 ถนนแจ้งวัฒนะ น ปากเกร็ดซอยย 2 ปากเกร็ด จังหวั ห ดนนทบุรี 111220

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ผู้ปกครองชาญ โชตินนั นทเศรษฐ์

28 (16/46) หมู ห ่บ้านสวนนครินนทร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ น แขวงหนองบบอน เขตประเวศศ กรุงเทพฯ 100250

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) ศาสนาาจารย์ ดร.สินธุ์ คิมหะจันทร์

40/183 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษษม ตําบลไร่ขิง อําเภอสามพรราน จังหวัดนครรปฐม 73210

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ ท จิรา วงษ์ขมทออง

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7 ถนนนพระประโทณ--บ้านแพ้ว ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมืออง จังหวัดนครปฐฐม 73000

 

347


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  ศาสตราจารย์เกียรติคณ ุ ดร.พรชชัย มาตังคสมบัตั ิ

คณะวิทยาศาาสตร์ มหาวิทยาาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกี พ ยรติ ชั้น 1 272 ถนนพระะรามที่ 6 แขวงททุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 10400

ศาสตราจารย์ หม่อมรราชวงศ์ชิษณุสรรร สวัสดิวัฒน์

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสสตร์ มหาวิทยาลัลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงททุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ ก งเทพฯ 104000

ดร.รัตนา น ศรีเหรัญ

สํานักงานคณ ณะกรรมการข้าราาชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาา (อาคารรัชมังคคลาภิเษก) กระทรวงศึกษาธิ ษ การ ถนนราชดําเนินินนอก ดุสิต กรุรุงเทพฯ 10300

รองศาสสตราจารย์ ดร.พิฑรู ตรีวิจิตรเกษมม

100 ซอยพหลลโยธิน 41 ถนนพพหลโยธิน แขวงลาดยาวว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109900

รองศาาสตราจารย์ ดร.วรพล โสคติยานุรักกษ์

29/56 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กกรุงเทพฯ 109000

มัคนายก ปรีชา วัฒนคคุณากร

บริษัท สยามออุตสาหกรรมการรเกษตร สับปะรดดและ อื่นๆ จํากัด (มมหาชน) เลขที่ 755/105 ชั้น 38 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ ย่ 2 ซซอยสุขุมวิท 19 (วัวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนนา กรุงเทพฯ 10110

ผู้ปกครรอง ปรีชา วิชยั ยดิษฐ์

132/1 ซอย 1330 ถนนลาดพร้าาว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรรุงเทพฯ 10240

นายสมมชาติ สารธรรม

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เ ถนนเจริญ ญกรุง แขวงยานนาววา เขตสาทร กรรุงเทพฯ 10120

 

348


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  ผู้ปกครรอง สุรพงศ์ มิตตรกูล

โรงเรียนศรีธรรมราชศึ ร กษา 1 ถนนราชดําเนิ า น ตําบลท่าวัง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีรีธรรมราช 800000

มัคนายยกอําพล บงกชชมาศ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย 328 ถนนพญ ญาไท (เชิงสะพานนหัวช้าง) แขวงถนนเพชชรบุรี เขตราชเททวีี กรุงเทพฯ 10400

รองศาาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จ จันทรังษ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานนคร 140 ถนนเชื่อมสั ม มพันธ์ แขวงกกระทุม่ ราย เขตหนองจอกก จังหวัดกรุงเทพพฯ 10530

นายพิริรยิ ะ วิเศษจินดา

120 หมู่บ้านพ พลัสซิตี้พาร์ค สุ ขุมวิท 101/1 ซอยวชิรธรรมมสาธิต 31 ถนนสุสุขุมวิท แขวงบางจากก เขตพระโขนง กกรุงเทพฯ 102600

นางสาาวกฤติกา สิวายุ

บริษัท อุตสาหหกรรมนมไทย จํ ากัด 495 ถนน กรุงเทพกรีฑา แขวงงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102400

กรรมกการและเลขานุการสภามหาวิ ก ทยาลั ท ย (วาระในการดดํารงตําแหน่ง : พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)  อาจารรย์พรทิพย์ กวินสสุพร

มหาวิทยาลัยคริริสเตียน 144 หมู่ 7 ถนนนพระประโทณ-บ้บ้านแพ้ว ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมม 73000

 

349


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 5. มหาวิวิทยาลัยชินวััตร ที่อยู่ :

99 หมู่ 10 ตําบลบางเเตย จังหวัดปทุมธานี ธ 12160 โทรศััพท์ 0 2599 00000 โทรสาร 0 2599 3350 www.siu.ac.th w สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 99 หมู่ 10 ตําบลบางเเตย จังหวัดปทุมธานี ธ 12160 2 3350 โทรศััพท์ 0 2599 00000 โทรสาร 0 2599 นายกสภามหาวิทยาลัย (วารระในการดํารงตํตําแหน่ง : 20 กุกมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน) นายพารรณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

21 ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ เจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 102000

รองนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการดํารงตตําแหน่ง : 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน) นพ.พรหหมินทร์ เลิศสุริยเ์ เดช

มหาวิทยาลัยชินิ วัตร 99 หมู่ 10 ตําบลบางเตย า อําเภภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วารระในการดํารงตํตําแหน่ง : 20 กุกมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน)  ศาสตราจารย์ ดร.วรเดชช จันทรศร

มหาวิทยาลัยชินิ วัตร 99 หมู่ 10 ตําบลบางเตย า อําเภภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วารระในการดํารงตํตําแหน่ง : 20 กุกมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน)  ศาสตราาจารย์ ดร.ปกรณ์ ณ์ อดุลพันธุ์

56 ถนนสุขมวิ มุ ท 51 แขวงคลลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

นางเพ็ญโสม ญ ดามาพงศ์

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปออเรชั่น จํากัด (มหหาชน) 18/11 ซอยอารีย์ 2 พหลโยธิน 1 แขวงสามเสนใใน เขตพญาไท กรุ ก งเทพฯ 10400

350


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วารระในการดํารงตํตําแหน่ง : 20 กุกมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน)  รองศาสสตราจารย์ ดร.ธัญมณั ม สธนัญญ์ พาณ ณิภัค

คณะพาณิชยศาสตร์และการบับัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ น แขวงพระบรรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครร 10200

นายประะสิทธิ์ ตันสุวรรณ ณ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์ 1025 ถนนพหหลโยธิน แขวงสาามเสนใน เขตพญาไท กรุ ก งเทพ 10400

รองศาสตตราจารย์ ดร.สุกกรี เจริญสุข

วิทยาลัยดุริยางคศิ า ลป์ มหาวิททยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณ ณฑล จังหวัดนคครปฐม 73170

ศาสตราาจารย์ ดร.โสภณ ณ เริงสําราญ

ภาควิชาเคมี คณะวิ ค ทยาศาสตร์ร์ จุฬาลงกรณ์มหาาวิทยาลัย 254 ถนนพญาาไท เขตปทุมวัน กกรุงเทพฯ 10330

รองศาสสตราจารย์ ดร.เออก ไชยสวัสดิ์

ศูนย์สอบเทียบเครือ่ งมือวัดอุตตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประะชาอุทิศ แขวงบาางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 101140

รองศาสสตราจารย์ ดร. อดิทธิ ท ์ เชีย่ วสกุล

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศิศินทร์แห่งจุฬาลงงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารศศปาฐศศาลา ซอยจุฬา112 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงงเทพมหานคร 10330

ดร.ฉันทวิ ท ทย์ สุชาตานนทท์

99/35 หมู่ที่ 8 เบลเลอวิว ถนน นนบรมราชชนนี 62/3 6 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 101700

 

351


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมกาารสภามหาวิทยาาลัย (ผู้แทนคณ ณาจารย์) (วารระในการดํารงตํตําแหน่ง : 20 กุกมภาพันธ์ พ.ศ ศ. 2556 – ปัจจุบบัน)  พลเอก ดร.จารุภัทร เรืองงสุวรรณ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยชินนวัตร 99 หมู่ 10 ตําบลบางเตย า จังหหวัดปทุมธานี 121160

ดร.ต่อวงงศ์ เจนวิทย์การ

สํานักงานสภาามหาวิทยาลัยชินนวัตร 99 หมู่ 10 ตําบลบางเตย า จังหหวัดปทุมธานี 121160

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย นายชาายนํา ภาววิมล

มหาวิทยาลัยชินิ วัตร 99 หมู่ 10 ตําบลบางเตย า จังหหวัดปทุมธานี 121160

ผูช้ ช่วยเลขานุการสสภามหาวิทยาลัลัย นางปรระชุมพร นิรัติศยกกุล

มหาวิทยาลัยชินิ วัตร 99 หมู่ 10 ตําบลบางเตย า จังหหวัดปทุมธานี 121160

 

352


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 6. มหาวิวิทยาลัยเซนตต์จอห์น ที่อยู่ :

1110 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุ เ จักร กรุงเททพมหานคร 109900 โทรศััพท์ 0 2938 70558-65 www.sstjohn.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 1110 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุ เ จักร กรุงเททพมหานคร 109900 โทรศััพท์ 0 2938 77058-65

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายนน พ.ศ.2556 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2560) นายชัยณรงค์ มนเทียรวิวิเชียรฉาย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี า รงั สิต แขวงจจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายน พ.ศ.2556 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2560) นายเททมส์นที ชินะผา

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี า รงั สิต แขวงจจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายนน พ.ศ.2556 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2560)  นายแพพทย์จุฬาเกษม ชิชนะผา

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี า รงั สิต แขวงจจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายนน พ.ศ.2556 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2560)  ศาสตรราจารย์ ดร.สุรนทร์ ริ เศรษฐมานินิต

12/3 ซอยเกษษมสันต์ 1 ปทุมวันนเพสส์คอมโดมิเนียม ถนนพระรามม 1 ปทุมวัน กรุงเเทพฯ 10330

บาทหลลวงวิทยา คู่วิรัตนน์

วัดซางตาครูส้ 112 ซอยกุฎจี นี ถนนเทศบาลสสาย 1 แขวงวัดกัลยาาณ์ เขตธนบุรี กรุรุงเทพฯ 10600

353


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายนน พ.ศ.2556 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2560)  ศาสตรราจารย์ ดร.กําชัยั จงจักรพงษ์

คณะนิติศาสตตร์ มหาวิทยาลัยธธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ถนนพระจันทร์ร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 100200

รองศาสตราจารย์ ดร.เชชาวลิต ลิ้มมณีวิจจิิ ตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจออมเกล้าธนบุรี 126 แขวงบาางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ ฯ 100140

นายชาญวิทย์ ไกรฤกกษ์

สํานักงานคณ ณะกรรมการข้าราาชการพลเรือน 47/111 ถนนติติวานนท์ อําเภออเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ซิสเตออร์รวงกาญจนา ชินะผา

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี ภ รังสิต แขวงงจอมพล เขตจตุจักร กรุ ก งเทพฯ 109000

นางฤดีทพิ ย์ ควรทรงธธรรม

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี ภ รังสิต แขวงงจอมพล เขตจตุจักร กรุ ก งเทพฯ 109000

นายพิ พิทักษ์ วลัยเสถียยร

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี ภ รังสิต แขวงงจอมพล เขตจตุจักร กรุ ก งเทพฯ 109000

นายรัชดา ช มนเทียรวิเชียยรฉาย

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดี า รงั สิต แขวงจจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

354


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 30 เมษายนน พ.ศ.2556 – 29 เมษายน พพ.ศ. 2560) นางวัชริ ช ณี ตระการสาาธิต

มหาวิทยาลัยเซซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาววดีรงั สิต แขวงจออมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ง 10900

 

355


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 7. มหาวิวิทยาลัยนอร์ท-เชี ท ยงใหม่ ที่อยู่ :

169 หมู่ 3 ถนนหางดดง-สันป่าตอง ตําบลหนองแก๋ า ว อํอาเภอหางดง จังงหวัดเชียงใหม่ 50230 5 โทรศััพท์ 0 5381 99 99 โทรสาร 0 5381 5 9998 ww ww.northcm.ac.thh สํานักงานวิ ก ชาการ (ฝ่าายงานสภามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชีชียงใหม่) 169 หมู่ 3 ถนนหางดดง-สันป่าตอง ตําบลหนองแก๋ า ว อํอาเภอหางดง จังงหวัดเชียงใหม่ 50230 5 โทรศััพท์ 0 5381 99111 โทรสาร 0 5381 9998

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560) ศาสตรราจารย์เกียรติคณ ุ นายแพพทย์โชติ ธีตรานนนท์

สํานักงานวิชาการ า (ฝ่ายงานสภามหาวิทยาลัยนออร์ท-เชียงใหม่) 169 หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าาตอง ตําบลหนอองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงให ม่ 50230

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560) รองศาาสตราจารย์ ดร.ครรรชิต มาลัยวงศ์

102/19 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสา สามเสนใน เขตพญาไท กรุ ก งเทพฯ 10400

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560)  นายณ ณรงค์ ชวสินธุ์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าาตอง ตําบลหนอองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงให ม่ 50230

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560)  ศาสตรราภิชาน ไกรฤททธิ์ บุณยเกียรติ

2 หมู่ 10 หมูบ้่ านเสรี แขวงสววนหลวง เขตสวนนหลวง กรุงเทพฯ 102250

ผู้ช่วยศศาสตราจารย์ ปัณรสส มาลากุล ณ อยยุธยา

คณะรัฐศาสตตร์ จุฬาลงกรณ์มมหาวิทยาลัย 254 ถนนพญ ญาไท แขวงวังใหมม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 103330

356


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560)  นายจรูญ ชูลาภ

สภาสถาบันเททคโนโลยีปทุมวัน 833 ถนนพระะราม 1 แขวงวังให ใหม่ เขตปทุมวัน กรุ ก งเทพฯ 10330

นางสาวชฎิลรัตน์ อัศวววิวัฒน์พงศ์

บริษัท สินธุโปรดั ป กส์ จํากัด 24/10 อาคารรสินธุ์ ซอยชินวร ถนนบึงกุ่ม สุขาภิภิบาล 2 แชวงคลองกุม่ เขตบึงกุ่ม กรุง เทพฯ 10240

นายออนันต์ ลี้ตระกูล

3/20,22-24 ถนนพหลโยธิน 113 แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104400

นายอองอาจ กิตติคุณชั ย

9 หมู่ 1 ตําบลลทุ่งสะโตก อําเภภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหหม่ 50120

นายวิเชียร เชิดชูตระกูกลทอง

บริษัท อิฐภราาดร จํากัด 260/1 หมู่ 7 ตํตาบลหนองควายย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมม่ 50230

นายณ ณรงค์ ตนานุวัฒน์

บริษัท ตนานุวัวฒน์ จํากัด 1/1-8 ถนนรัตนโกสิ ต นทร์ ตําบลลศรีภมู ิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 550200

รองศาาสตราจารย์ ดร.เทพพ พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตําบลหนองหาร บ อําเภอสันทราาย จังหวัดเชียงใหหม่ 50290

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ช ตัณฑกิตติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ตําบลสุเทพ เ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50200

 

357


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ญ วงศ์หล้า

คณะสังคมศาาสตร์และศิลปศาาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าาตอง ตําบลหนอองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงให ม่ 50230

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 1 พฤษภาคคม พ.ศ. 2556 – 30 เมษายน พพ.ศ. 2560) รองศาาสตราจารย์ ดร.พิธากรณ์ ธ ธนิตเบญ ญจสิทธิ์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ถนนหางดง-สันป่าาตอง ตําบลหนอองแก๋ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงให ม่ 50230

 

358


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 8. มหาวิวิทยาลัยปทุมธานี ที่อยู่ :

140 หมู ห ่ 4 ถนนติวานนนท์ ตําบลบ้านกลลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีนี 12000 โทรศััพท์ 0 2975 69999, 0 2975 69447 โทรสาร 0 29979 6728 http:://www.ptu.ac.thh/ สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย http://ww ww.ptu.ac.th/th/ccommittee.php 140 หมู ห ่ 4 ถนนติวานนนท์ ตําบลบ้านกลลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีนี 12000 โทรศััพท์ 0 2975 69999 ต่อ 716, 0 2975 6986 โททรสาร 0 29755 6964

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) ดร.ไพฑูรย์ บุญวัฒน์

32/1 ซอยสันติสุข ถนนราชวิถถีี แขวงสามเสนนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 104400

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) ดร.อุฤทธิ ฤ ์ บุญมาก

สํานักงานส่งเสริ เ มการศึกษานอ นอกระบบและ การศึกษาตามมอัธยาศัย กระททรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินินนอก แขวงวังจั นทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  ดร.ชนนากานต์ ยืนยง

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนนติวานนท์ ตําบลลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  ศาสตรราจารย์ ดร.ติน ปปรัชญพฤทธิ์

39/65 (225 ใหม่ ใ ) ซอยนวศรี แขวงวังทองหลาาง เขตวังทองหลลาง กรุงเทพฯ 100310

ศาสตรราจารย์ ดร.ทินพั นธ์ นาคะตะ

คณะรัฐศาสตตร์ มหาวิทยาลัยรรามคําแหง ถนนรามคําแหหง แขวงหัวหมากก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 102240

359


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  ดร.อุฤทธิ ฤ ์ บุญมาก

สํานักงานส่งเสริ เ มการศึกษานอ นอกระบบและ การศึกษาตามมอัธยาศัย กระททรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินินนอก แขวงวังจั นทรเกษม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีรียาพร วงศ์อนุต รโรจน์

บัณฑิตวิทยาลลัย มหาวิทยาลัยยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนนติวานนท์ ตําบลลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

นายธิธิติวฒ ั น์ คงขํา

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนนติวานนท์ ตําบลลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ย ดร.ไพพลิน นุกูลกิจ

คณะพยาบาลลศาสตร์ มหาวิทยยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนนติวานนท์ ตําบลลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

(วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) รองศาสตราจารย์ ดร.ทอองหล่อ วงษ์อินททร์

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนนติวานนท์ ตําบลลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เลขานุการสภาามหาวิทยาลัย (วาระในการรดํารงตําแหน่ง : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) ดร. จันทนา น หล่อตระกูกูล

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนนติวานนท์ ตําบลลบ้านกลาง อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

 

360


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 9. มหาวิวิทยาลัยฟาร์อีอีสเทอร์น ที่อยู่ :

120 ถนนมหิ ถ ดล ตําบลลหายยา อําเภอเมมือง จังหวัดเชียงใหม่ ง 50100 โทรศััพท์ 0 5320 18800 www.feu.ac.th สํานักงานสภามหาวิ ก ท ยาลัย 120 ถนนมหิ ถ ดล ตําบลลหายยา อําเภอเมมือง จังหวัดเชียงใหม่ ง 50100 โทรศััพท์ 0 5320 18800-4 ต่อ 1334 โทรสาร 0 5320 1810

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มิถุนายน พพ.ศ. 2560) ดร.จํารัส นองมาก

สํานักอธิการบบดี มหาวิทยาลัยยฟาร์อสี เทอร์น 120 ถนนมหิดล ด ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50100

อุปนายกสภาามหาวิทยาลัย (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 25 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 24 มิถุนายน พพ.ศ. 2560) นางมรรกต สุวรรณชิน

สํานักอธิการบบดี มหาวิทยาลัยยฟาร์อสี เทอร์น 120 ถนนมหิดล ด ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50100

กรรมการสสภามหาวิทยาลัลัยโดยตําแหน่งอธิ อ การบดี (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 25 มิถุนายยน พ.ศ. 2556 – 24 มิถุนายน พพ.ศ. 2560) ดร. กิตติ ต พัฒน์ สุวรรณ ณชิน

สํานักอธิการบบดี มหาวิทยาลัยยฟาร์อสี เทอร์น 120 ถนนมหิดล ด ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50100

กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มิถุนายน พพ.ศ. 2560)  ศาสตรราจารย์ไชยยศ เหหมะรัชตะ

42 ซอยปราโมทย์ 1/1 ถนนสุรรวงศ์ เขตบางรัก กรรุงเทพฯ 10500

ศาสตรราจารย์ ดร.ปรัชญ ญา เวสารัชช์

71/152 หมู่ 4 หมู่บ้านเมืองเออก ซอยเอกอุดร 8 ถนนเอกอุดร ตําบลหลักหก อํ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

361


ทําเนียบกรรมกาารสภามหาวิททยาลัยของปรระเทศไทย ปรระจําปี พ.ศ. 22556 กรรมมการสภามหาวิทยาลั ท ยผู้ทรงคุณวุ ณ ฒ ิ (วาระในกาารดํารงตําแหน่ง : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 – 24 มิถุนายน พพ.ศ. 2560)  รองศาสตราจารย์ ดร.พนนารัตน์ ปานมณี

17 ซอย 7 ถนนนพระราม 9 แขววงสวนหลวง เขตสวนหลวงง กรุงเทพฯ 102550

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริ ญ ม ชีวะอิสรระกุล

132/19 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ตําบลช้างเผือก อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหหม่ 50300

ศาสตตราจารย์ ดร.สุวิวมิ ล ว่องวาณิช

ภาควิชาวิจัยและจิ แ ตวิทยาการรศึกษา คณะครุศาสตร์ ศ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ม ทยาลัย กรุงเทพฯ 100330

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัชย แหวนเพชร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึ ส กษา คณะเทคโนโล