Generalforsamling 2018 Forhandlingsdokumentet

Page 1

FORHANDLINGSDOKUMENTET GENERALFORSAMLINGEN EIERMØTET 27.-28. APRIL 2018, GARDERMOEN


Generalforsamlingen 2018 gjennomfører forhandlingene: Fredag 27. april kl. 13.00-17.00 Lørdag 28. april kl. 9.15-16.00

Program: Fredag 27. april 10.00 Ankomst, registrering og utdeling av stemmekort 11.30 Lunsj 13.00 Åpningsmøte med konstituering av generalforsamling og eiermøte, presentasjoner av saker og inspirasjon fra vårt arbeid internasjonalt og nasjonalt. 17.00 Forhandlingene avsluttes for dagen 18.00 Middag 20.00 Gudstjeneste med ordinasjon av pastorer. Hovedtaler fra Kina. Lørdag 28. april 8.00 Frokost 8.45 Bønn og lovsang 9.15 Forhandlingene fortsetter 12.00 Lunsj 13.00 Forhandlingene fortsetter 15.30 Avslutning med forbønn for generalsekretær og Hovedstyret 16.00 Slutt

http://mknu.no/gf2018

SIDE 1


Innhold i forhandlingsdokumentet Side

Sak

3-6

Sak 3 Dagsorden

7

Sak 5 Forretningsorden

8

Sak 8 Kontrollkomiteens rapport

9-27

Sak 9 Hovedstyrets årsberetning 2016-17

28-31

Sak 9 Rapport fra Misjonskirken UNG

32-37

Sak 10 Ansgarskolen – Skolestyrets årsrapport 2016-17

38-55

Sak 12 og 13 Konsernregnskap 2016 og 2017

56-62

Sak 14 Strategiplanen 2019-2022 for Misjonskirken Norge

63

Sak 14 Foreløpig strategi 2019-2022 for Misjonskirken UNG

64

Sak 16 Lovsak endringer §4

65-66

Sak 17 Lovsak endringer §5

67-69

Sak 18 Rammebudsjett 2019 og 2020 for Misjonskirken Norge

70

Sak 19 Valg av generalsekretær

71-74

Sak 20-29 Valg - presentasjon av kandidater

75

Sak 30 Generalforsamling i 2020

77

Forkortelser – skole for ferskinger

SIDE 2


Sak 3 Dagsorden Sak 1. Forhandlingene åpnes ved Hovedstyrets leder, Bente E. Nome Næser

Konstituering Sak 2. Fullmaktskomiteens rapport Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullmaktskomiteens rapport over fremmøtte representanter til Generalforsamlingen og Ansgarskolens eiermøte. Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen har ingen merknader til innkalling og dagsorden. Sak 4. Valg av ordstyrer og viseordstyrer Hovedstyrets innstilling til vedtak: Bent-Håkon Lauritzen velges til ordstyrer. Marion Bojanowski velges til viseordstyrer. Sak 5. Godkjenning av forretningsorden. Bilag 1. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til forretningsorden. Sak 6. Valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen Sak 7. Valg av tellekorps Sak 8. Kontrollkomiteens rapport. Bilag 2. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen tar kontrollkomiteens rapport til etterretning.

SIDE 3


Årsberetning og rapporter Sak 9.

Hovedstyrets årsberetning 2016-2017. Bilag 3. Rapport fra Misjonskirken UNG. Bilag 3.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets årsberetning for 2016 og 2017. Rapport fra Misjonskirken UNG tas til orientering. Sak 10.

Skolestyrets orientering om virksomheten 2016-2017. Bilag 4.

Skolestyrets innstilling til vedtak: Eiermøtet tar Skolestyrets orientering om virksomheten ved Ansgarskolen i 2016 og 2017 til etterretning.

Valgforberedelse Sak 11.

Valgkomiteens presentasjon av kandidater til valgene. Bilag 11. Eventuell tale for kandidatene.

Økonomi: regnskap Sak 12.

Konsernregnskap 2016. Bilag 5. Regnskapet er tidligere sendt ut til menighetene 27. juni 2017.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskapet for 2016. Sak 13.

Konsernregnskap 2017. Bilag 5.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskapet for 2017.

Saker av prinsipiell og strategisk karakter Sak 14.

Strategiplan 2019-2022. Bilag 6.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til Strategiplan for Misjonskirken Norge for perioden 2019-2022. Generalforsamlingen utfordrer menighetene til å sette seg tydelige mål og utarbeide egne strategier og handlingsplaner med utgangpunkt i strategiplanen.

SIDE 4


Sak 15.

Ansgarskolen – samtale om framtiden. Samtalen vil handle om skoleutvikling av Ansgar Bibelskole og Ansgar Teologiske Høgskole, samt campusutvikling.

Skolestyrets innstilling til vedtak: Eiermøtet ber Skolestyret ta med seg innspill og synspunkter fra diskusjonen i arbeidet med videre utvikling av Ansgarskolen.

Lovsaker Sak 16.

Endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Norge. Bilag 7.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning. Sak 17.

Endring av § 5 i Lover for Misjonskirken Norge. Bilag 8.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 5 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Økonomi: rammebudsjett Sak 18.

Rammebudsjett 2019 og 2020. Bilag 9.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2019 og 2020. Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å revidere budsjettene og inkludere nye, mindre prosjekter dersom dette kan skje ved omprioriteringer eller økte inntekter uten at balansen i budsjettet forrykkes.

Valg Sak 19.

Valg av generalsekretær. Bilag 10.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen gjenvelger Øyvind Haraldseid til generalsekretær for en åremålsperiode på fire år.

SIDE 5


Valgkomiteen orienterer og leder valgsakene 20-27. Se bilag 11. Sak 20.

Hovedstyrets leder Utgående: Bente E. Nome Næser

Sak 21.

Seks medlemmer til Hovedstyret Utgående: Rita Nottveit, Per Ivar Aase, Mangfred Vangstad, Gordon Møskeland, Merete Forsdahl og Karen Marie Oma

Sak 22.

To varamedlemmer til Hovedstyret Utgående: Hans Jørgen Dahl (1.vara) og Ingar A. Eilertsen (2. vara)

Sak 23.

Skolestyrets leder Utgående: Erling Hellum

Sak 24.

Fire medlemmer til Skolestyret Utgående: Svein-Tore Råmunddal, Per Ravna, Anne Margrethe Ree Sunde og Helje Kringlebotn Sødal.

Sak 25.

To varamedlemmer til Skolestyret Utgående: Tina Sødal og Siv Kathrine Stark

Sak 26.

Leder for, og to medlemmer til kontrollkomiteen Utgående: Kolbein Rege (leder), Odd Kjell Ingvaldsen og Jack Schjelderup.

Sak 27.

To medlemmer til Predikant- og menighetsrådet Utgående: Knut Moholt og Reidun Koch

Sak 28.

Leder for, og fire medlemmer til valgkomiteen Saken ledes av generalforsamlingens ordstyrer. Utgående: Ove Gundersen (leder), Kristin R. Andersen, Sjur Brændeland, Jan Åge Gabrielsen og Jorunn Hummelsund.

Sak 29.

Valg av revisor Misjonskirken Norge benytter revisjonsfirmaet BDO AS, org.nr. 993 606 650.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene.

Øvrige saker Sak 30.

Generalforsamlingen 2020. Bilag 12.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen takker for invitasjonen fra menighetene i Kristiansandsregionen om å være lokal arrangør for Generalforsamlingen 2020. Generalforsamlingen avholdes 24.-26. april 2020 i Kristiansand.

SIDE 6


Sak 5 Forretningsorden BILAG 1 1. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 2. Generalforsamlingen velger ordstyrer og viseordstyrer. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet, og har fullmakt til å foreslå endringer i rekkefølgen på dagsorden. 3. Møteprotokoll føres av valgte sekretærer. Den undertegnes av møtelederne, sekretærene og to valgte representanter. 4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke fremmes. 6. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme. Lovforslag må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt på Generalforsamlingen. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av representantene forlanger det. 7. I møteprotokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort. Ved skriftlig avstemming føres antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i møteprotokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker. 8. Utskrift av møteprotokollen sendes menighetene senest ti uker etter Generalforsamlingens slutt, med fire ukers frist for innsigelser. 9. Generalforsamlingens forretningsorden godkjennes ved åpningen av hver generalforsamling, og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste generalforsamling.

SIDE 7


Sak 8 Kontrollkomiteens rapport BILAG 2

SIDE 8


Sak 9 Hovedstyrets årsberetning 2016-2017 BILAG 3

Innhold: Kap. Tittel

A

A

Innledning

B

Kirke- og trossamfunnet

C

Arrangementer

D

Nasjonalt

E

Internasjonalt

F

Administrativt

G

Økonomi

H

Sluttkommentar

Innledning

Fordobling og fordypning «I Misjonskirken Norge arbeider vi for at vi skal vokse både i bredde og dybde. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud.» Sitat Strategiplanen 2015-2018 «Misjonskirken Norge vil være et kirkesamfunn i bevegelse – som lever evangeliet, vokser som disipler og gjør andre til Jesu disipler. Vi vil gi evangeliet videre til neste generasjon, være til stede med Guds godhet i våre nabolag, plante menigheter, bryte sosiale barrierer, være åpne for at Gud leder oss på nye veier og til nye områder. Vi ønsker å være Kristus-disipler for vår tid, som står sammen om det kallet Gud har gitt oss.» Sitat fra Hovedstyrets forslag til Strategiplanen 2019-2022

SIDE 9


B

Kirke- og trossamfunnet

Generalforsamlingen i 2016 Misjonskirken Norge avholdt generalforsamling 5.-8. mai 2016 i Stjørdal. Det var 132 stemmeberettigede, 100 delegater fra 39 menigheter, i tillegg til stemmeberettigede pastorer og styremedlemmer. Den historiske navneendringen fra Det Norske Misjonsforbund til Misjonskirken Norge ble vedtatt med stort flertall. Hovedstyret (HS) Hovedstyret er Misjonskirken Norges øverste valgte organ, og har hatt følgende sammensetning etter generalforsamlingen: Bente Elisabeth Nome Næser (leder), Rita Nottveit (nestleder), Per Ivar Aase, Mangfred Vangstad, Gordon Møskeland, Merete Forsdahl, Karen Marie Oma, Erling Hellum (Ansgarskolen) og Erik Andreassen (Predikant- og misjonærforeningen), Hans Jørgen Dahl (1. vara), Ingar A. Eilertsen (2. vara). Fordelingen mellom kvinner og menn, blant Hovedstyrets medlemmer som er valgt av generalforsamlingen, er fire kvinner og tre menn. Fra administrasjonen møter disse fast: generalsekretær, leder av Nasjonal avdeling i egenskap av stedfortrederansvar for generalsekretæren og administrasjonslederen. Økonomilederen møter fast i forbindelse med økonomisaker. Hovedstyret har i perioden avholdt ni ordinære styremøter og behandlet 177 saker. Hovedstyret har hatt et bredt spekter av saker til behandling, blant disse nevnes: strategiplan, økonomi- og eiendomsforvaltning, databaseløsning, tarifforhandlinger, internasjonale samarbeidsavtaler og prosjekter, godkjenning av menighetsplantingsprosjekter, opptak og oppløsning av menigheter. Generalsekretær Generalsekretær Øyvind Haraldseid er Misjonskirken Norges daglige leder og rapporterer til Hovedstyret. Han har et overordnet personalansvar for sentralt ansatte i Misjonskirken Norge, enten tjenestestedet er innenfor eller utenfor landets grenser. Generalsekretæren har et særlig ansvar for å lede hovedkontoret og for å bygge og pleie relasjoner med menighetene. Oppfølging av menighetene er primært ivaretatt gjennom menighetsrådgiverordningen. Ved håndtering av alvorlige saker som overgrepsproblematikk og konflikter, har generalsekretæren løpende vurdert hvilken kompetanse det er behov for, slik at sakene kan håndteres i pakt med våre verdier. For å bygge relasjoner og følge opp misjonsarbeidet gjennomfører generalsekretæren normalt årlig ett besøk i et av våre samarbeidsland. Trossamfunnets styre (TSS) Generalsekretæren er tilsynsmann for trossamfunnet og har det overordnete ansvar for registrering og oppfølging av forstandere og rapportering til Fylkesmannen. Generalsekretæren, eller en oppnevnt i hans sted, møter som sekretær for trossamfunnets styre. Trossamfunnets styre oppnevnes av Hovedstyret og ivaretar saker som angår det registrerte trossamfunnet.

SIDE 10


Trossamfunnets styre har i perioden bestått av Gjermund Igland (styreleder), Alexander Paul, Arne Lindtveit (til sommeren 2016), Hildegunn Hausevik Johnsen (til sommeren 2016), Helge Syversen (fra høsten 2016), Jan Åge Gabrielsen (fra høsten 2016) og Yngve H. Brosstad (vara). Av saker som styret har behandlet i perioden: navneendringen, kurs for registrerte forstandere, regnskap, arbeid for å øke medlemstallet i trossamfunnet, oppfølging av registrerte forstanderes arbeid med protokollene og høring om ny lov for tros- og livssynssamfunn. Predikant- og menighetsrådet (PMR) Predikant- og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Generalsekretæren er rådets leder. Øvrige faste medlemmer: leder av Nasjonal avdeling, leder av Internasjonal avdeling, to menighetsrådgivere, Hovedstyrets leder, leder i PMF, daglig leder i Misjonskirken UNG og rektor på Ansgar Teologiske Høgskole. I tillegg velges to medlemmer direkte av generalforsamlingen. Knut Moholt og Reidun Koch ble valgt i 2016. PMR har i perioden hatt sju møter og behandlet 50 saker. Blant sakene som har vært behandlet nevnes; yrkesetiske retningslinjer, retningslinjer for kall og ansettelse av pastor, retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep, arbeidsbeskrivelser for pastorer i Misjonskirken Norge, godkjenning av menighetsvedtekter, medlemskriterier, alkoholpolicy, samlivsetikk, anbefaling til forkynnertjeneste, ordinasjon, menigheter som søker pastorer og andre arbeidere, politiattest for ledere og PMRs arbeidsform. PMR har også gitt råd til menighetene om samarbeid med Den norske kirke. Råd for Historisk arkivsenter (HAS) Historisk selskap og arkiv har i denne perioden endret navn til, Historisk arkivsenter, Misjonskirken Norge (HAS). Senterets oppgave er å ivareta kirkesamfunnets historiske arv. Hovedfokus har i denne i to-årsperioden vært å gjøre arkivet mer tilgjengelig gjennom sortering og dataregistrering, digitalisering av bilder, film og lyd. Dette gjør at arkivet nå i større grad kan benyttes til forskning, studier, media og allmenn videreformidling. Fem frivillige er knyttet til arbeidet, flest av dem bor i Kristiansand. Hovedstyret oppnevner rådet for HAS, som i perioden har bestått av Jarle Abelson (leder), Bjørn Øyvind Fjeld, Hallvard Hagelia, Kari Lorentzen, Per Ravna og Bjørn Solbakken. Arkivleder Ingunn Rui fungerer som rådets sekretær. Ansgarskolen Ansgarskolen er organisert som et konsern der Misjonskirken Norge eier alle aksjene. Leder av hovedstyret er generalforsamling i morselskapet. Ansgarskolen består av to enheter: Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) og Ansgar Bibelskole (ABS), som begge er lokalisert på Hånes i Kristiansand. Studenttallet ved ATH har vært økende, og høsten 2017 var det over 300 studenter ved høyskolen. Ansgar Bibelskole har de siste årene hatt mellom 65 og 75 elever. Ingunn Folkestad Breistein tiltrådte som rektor 1. januar 2016. Hennes første åremålsperiode varer til 31. desember 2019. For øvrig vises det til Ansgarskolens egen årsberetning.

SIDE 11


Vegårtun AS Vegårtun AS som driver Vegårtun leirsted, er eid av 35 menigheter i Aust-Agder og VestAgder, Telemark og Vestfold. Aksjeeierne er tilknyttet Misjonskirken Norge. Laila Sigridnes Løwe er ansatt i 80% stilling som daglig leder. Leirstedet som ligger ved vannet Vegår i Vegårshei kommune, har fem bygninger og nærmere 200 sengeplasser. Det er mye brukt til barne- og ungdomsarrangementer og til menighetshelger. Samarbeidsrelasjoner Internasjonalt International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) er det internasjonale fellesskap av Misjonskirken Norges søsterkirker. Dette er et viktig fellesskap som gir oss identitet, tilhørighet og støtte. Vi er representert ved Øyvind Haraldseid (Executive Committee), Eilif Tveit/Jon-Arne Hoppestad (Mission Committee) og Reidar Salvesen (Theological Committee). Alle ble valgt inn for perioden 2014-2018. Misjonskirken Norge har egne samarbeidsavtaler med samarbeidskirkene i de landene vi er engasjert i. Nasjonalt Misjonskirken Norge har vært representert i: Norges Kristne Råds styre, religionspolitisk utvalg og Norsk teologisk samtaleforum, Det Norske Bibelselskap, Kirkens Nødhjelp, Digni, Egedeinstituttet, NORME, Sendt Norge, Finnerud gård og Fra tiggerkopp - Norge. I tillegg har Misjonskirken Norge medlemskap i: Tro & Medier, Kristelig Pressekontor, Menneskeverd, Kristelig studieforbund, Hjelp Jødene Hjem, Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Til helhet, Frivillighet Norge og Hovedorganisasjonen Virke. Hovedkontoret og sentralt ansatte Staben ved hovedkontoret har som oppdrag å være en enhetlig stab for menighet og misjon, og skal i samsvar med Misjonskirken Norges oppdrag og verdier: • Utøve visjonært og strategisk lederskap • Organisere og administrere fellesskapets daglige drift og prosjekter • Mobilisere, støtte og være en ressurs Hovedkontoret ble omorganisert i 2016 og består av tre avdelinger: Internasjonal avdeling, Nasjonal avdeling og Administrasjonsavdelingen. Generalsekretæren og avdelingslederne utgjør hovedkontorets ledergruppe. Ledergruppa har som mandat å arbeide med Misjonskirken Norges visjonære, strategiske og administrative ledelse. Stedfortreder for generalsekretær har i perioden vært Eilif Tveit (t.o.m. 16.09.16) og Torben Martin Joswig (f.o.m. 16.09.16). I perioden har det vært fokus på å utvikle og organisere staben ved hovedkontoret slik at den er i stand til å betjene et kirkesamfunn i vekst og endring. Arbeidsmiljøet anses som godt, og det har heller ikke vært skader eller ulykker relatert til arbeidet. Sykefraværet (inkludert arbeidere i internasjonal tjeneste) har i 2016 vært 1,76 % og i 2017 vært 1,06 %. I 2017 utgjorde staben i Norge 14,9 årsverk fordelt på 24 medarbeidere gjennom året, åtte kvinner og 16 menn. Tilsvarende tall for 2016 var 15,2 årsverk, 22 medarbeidere, åtte kvinner og 14 menn. Ansatte internasjonalt i 2017 utgjorde 3,5 årsverk fordelt på åtte medarbeidere gjennom året, fire kvinner og fire menn. Tilsvarende tall for 2016 var 3,8 årsverk, fem medarbeidere, tre kvinner og to menn. SIDE 12


I perioden har følgende personer vært ansatt: Øyvind Haraldseid (generalsekretær) Internasjonal avdeling Jon-Arne Hoppestad (leder Internasjonal avdeling f.o.m. 15.08.2016), Eilif Tveit (leder Internasjonal avdeling t.o.m. 31.07.2017, ansatt i redusert stilling i en overlappingsperiode t.o.m. 01.07.2017), Viggo Koch (35% spesialrådgiver for bistand og misjon), Øyvind Slåtta (50% misjonskonsulent), Jens Kåre Lindal (15% prosjektkonsulent) og Nelly Langlandsvik (5% prosjektarbeider). Personal utenfor Norge er omtalt i kapittelet om vårt internasjonale arbeid. Nasjonal avdeling Torben M. Joswig (leder Nasjonal avdeling), Karstein R. Morfjord (menighetsrådgiver, t.o.m. 31.01.2018), Allan Neset (vikarierende menighetsrådgiver f.o.m. 15.05.2017), Geir I. Johannessen (menighetsrådgiver, t.o.m. 31.01.2018), Kjell Birkeland (menighetsrådgiver), Jens Kåre Lindal (10% prosjektkonsulent), Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (50% fagkonsulent), Naomi Curwen (50% administrasjonsmedarbeider). Administrasjonsavdelingen Yngve H. Brosstad (administrasjonsleder), Grete Skjennum Østerhus (50% kontorsekretær), Ingunn Rui (30% arkivleder HAS), Jon-Arne Hoppestad (30% prosjektleder Liv & Vekst t.o.m. 15.08.2016), Tor Marius Langås (30% prosjektleder Liv & Vekst f.o.m. 01.01.2017), Trond Filberg (kommunikasjonsleder), Naomi Curwen (50% kommunikasjonskonsulent), Rachel E. Olsen (80% kommunikasjonskonsulent), Harald J. Kobbevik (økonomileder, sluttet 31.12.2016), Morten Halsteinli Drivdal (økonomileder f.o.m. 01.06.2016), Marit E. Hübenbecher (økonomikonsulent), Eva Ekelund (20% regnskapsfører) og Arild Eikhom (prosjektleder Cornerstone f.o.m. 14.08.2017).

http://mknu.no/ansatte

SIDE 13


Statistikk fra menighetene Vekst 2020 Vekst 2020-satsingen har som mål at vi skal vokse både i bredde og dybde. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud. Hvordan ligger vi an så langt? Hva måles?

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

2016

2017

Økning Prosent

Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk

4839

5270

5371

5559

5788

5 428

6228

6071

1232

25,5

Personer i smågrupper

2475

2608

2868

3092

3182

3 370

3549

3418

943

38,1

Frivillige medarbeidere

2881

3246

3794

3835

3740

3 888

4299

4574

1693

58,8

Barn og unge

5365

6003

6320

6726

6909

6884

6411

*Tallene baserer seg på tall fra menighetene for november. I 2015 ble det gjort et forsøk med å endre tellemåned. Statistisk er dette uheldig. Fra 2010 til 2020 er det en uttalt målsetning å plante 20 nye menigheter. I løpet av perioden 2010-2017 er det opptatt fire nye menigheter i Misjonskirken Norge, der alle har vært nasjonale prosjekter. Per 31.12.2017 var det fire nasjonale prosjekter for menighetsplanting. I tillegg arbeides det flere steder med planteprosjekter som enda ikke er etablert som menighet. Kirkesamfunnet Misjonskirken Norge består pr. 31.12.2017 av 90 menigheter med til sammen 9 317 medlemmer. Pr. 31.12.2016 var det 90 menigheter med til sammen 9 260 medlemmer. Fra 2010 har vi hatt en medlemsvekst på cirka 600 medlemmer. Medlemsutviklingen for Misjonskirken Norge siden 1924 ser slik ut: 1924

1934

1944

1954

1964

1974

1984

1994

2004

2 005

4 690

8 236

8 148

6 800

7 794

8 731

8 759

8 210

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8 686

8 734

8 855

8 988

9 098

9 238

9 260

9 317

Statistikk 2016 viser følgende distriktsvis fordeling (tall i parentes er fra år 2010): Distrikt

Menigheter

Medlemmer

Sør

37 (35)

4 965 (4 323)

Øst

20 (25)

1 718 (1 684)

Vest

12 (13)

1 343 (1 321)

Midt

8 (10)

797 (890)

Nord

13 (16)

437 (468)

Totalt

90 (99)

9 260 (8 686)

SIDE 14


Statistikk 2016 (tall i parentes er fra år 2010) viser: 14 menigheter har medlemstall mellom 200 og 640, til sammen 4 678 (4 424) 35 menigheter har medlemstall mellom 50 og 199, til sammen 3 552 (2 980) 41 menigheter har medlemstall på under 50, til sammen 868 (1 282) Trossamfunnet Det juridiske trossamfunnet hadde per 31.12.2017 et medlemstall på 11 150 mot 11 009 per 31.12.2016. Dette gav en tilbakebetaling av kirkeskatten i 2017 på kr 5 812 920. I 2016 var tilbakebetalingen kr 5 002 256. Nye menigheter Hovedstyret har i perioden hatt gleden av å ta opp Hånes misjonskirke, stiftet 9. november 2017, som ny menighet i Misjonskirken Norge. Menigheten er også opptatt i trossamfunnet. Pastor for menigheten er Aleksander Gundersen. Menigheten hadde ved stiftelsesdatoen registrert 52 medlemmer i trossamfunnet. Oppløste menigheter Vold og Herre misjonsmenighet, bestående av seks medlemmer, ble besluttet oppløst av Hovedstyret 22.-23. september 2017 etter fullmakt fra ekstraordinært årsmøte avholdt 13. oktober 2016. Hovedstyret beklager at utviklingen har vært slik at nedleggelse ble det mest naturlige. Hovedstyret vil samtidig overbringe en takk til dem som gjennom mange år har vært med i arbeidet. Ordinasjon På generalforsamlingen i 2016 ble følgende ordinert til pastortjeneste i Misjonskirken Norge: Aleksander Gundersen, Tore Mersland, Torfinn Thorsen, Martin Daland, Inger Hølland Kittilsen, Torbjørg Oline Nyli og Jorunn Hummelsund.

SIDE 15


C

Arrangementer

Hovedstyret ser positivt på veksten og utviklingen i arrangementene. Samtidig opplever vi vekstsmerter, spesielt når det gjelder rekruttering av frivillige medarbeidere. Kvinnefestivalen 29.-31. januar 2016 var rundt 350 kvinner samlet i Oslo misjonskirke Betlehem til Kvinnefestivalen. Hovedtemaet var «Underveis», og deltakerne fikk med seg mange gode nistepakker til livsvandringen videre. Kvinneseminar/kvinnefestival har blitt avholdt gjennom drøye 26 år, og dette var den siste festivalen. Anne Margrethe Mandt-Anfindsen har vært mangeårig leder, og hun kom med følgende refleksjon etter festivalen: «Jeg tror vi gjennom disse årene har fått prege mange kvinner og gjort noe med både menneskesyn og gudsbilde.» Nasjonal lederkonferanse Lederkonferansen ble arrangert 27.-29. januar 2017 på Hotell Scandic Oslo Airport. Der var rundt 230 deltakere samlet til undervisning om sunt lederskap, misjon i dagens virkelighet, og hvordan bygge menigheter som når ut i nabolaget. Lederkonferansen er et samarbeid mellom Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen. Liv & Vekst sommerfestival, Stavern Liv & Vekst sommerfestival er den fellessamlingen i Misjonskirken Norge som samler flest mennesker. Ansatte ved hovedkontoret, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen, er hvert år svært delaktig i planlegging og gjennomføring av festivalen sammen med omkring 200 frivillige medarbeidere. Målsettingen med Liv & Vekst sommerfestival er å være et sted for fellesskap og styrket Jesustro. «Levende» var temaet på festivalen i 2016, mens det i 2017 var «River i hjertet». Festivalen hadde i 2016 omkring 1 300 påmeldte deltakere, og tallet for 2017 var omkring 1 400. I tillegg til dette kommer møtebesøkende og ikke-registrerte dagsbesøkende. Liv & Vekst skal være en festival for alle generasjoner, og barna og ungdommene har sine egne aldersbestemte tilbud: SuperDuper, 24/7 og Tweens (3-11 år), Camp Stagedive (12-16) og Across (16+). Sommerfestivalen er et samarbeid mellom Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen. Liv & Vekst i nord Liv & Vekst i nord samler årlig rundt 200 deltakere, hvorav en stor gruppe barn og ungdom. Arrangementet er viktig for menighetene i landsdelen og samler også deltagere ut over vår sammenheng. I 2016 ble Liv & Vekst i nord avholdt på Folkehøgskolen Nord-Norge, Evenskjer. I 2017 ble arrangementet lagt til Harstad Folkehøgskole. Dette året tok lederskapet i Farsund misjonskirke ansvar for kjøkkenet og all servering under det fire dager lange arrangementet. Liv & Vekst i nord arrangeres i et samarbeid mellom menighetene i landsdelen.

SIDE 16


Holmenkollstafetten I mai 2017 deltok Misjonskirken Norge for første gang på Holmenkollstafetten. Fire lag som representerte Ansgarskolen, etablerte menigheter, planteprosjekter og Touchpoint, løp i fellesskap med egne T-skjorter som gjorde Misjonskirken Norge synlig i Oslos gater. En sosial samling kvelden før satte fokus på oppdraget om å gi evangeliet videre. Nasjonal fagdag for diakoni Lørdag 14. oktober 2017 ble det avholdt Nasjonal fagdag for diakoni i Grimstad misjonskirke. Målet med fagdagen var læring og erfaringsdeling. Det ble knyttet viktige kontakter mellom mennesker som arbeider med diakoni i våre menigheter. Omtrent femti deltagere fra menigheter fra mange deler av landet, var samlet.

D

Nasjonalt

For å fremme Vekst 2020 satsingen har det i perioden vært særlig fokus på å løfte blikket, gi videre og fullføre løpet vi startet i 2010. Vi ønsker å se at det vokser frem sunne, misjonale menigheter over hele Norge. Vi ønsker å se at nye mennesker får et møte med Jesus. For å få dette til er vi avhengige av at vi løfter blikket i fellesskap og ser mer enn oss selv og vår egen sammenheng. Nasjonal avdeling har i perioden oppmuntret våre menigheter til å knytte tettere bånd til hverandre, hjelpe hverandre og se på Norge som en misjonsmark. Nasjonalt råd Nasjonalt råd er Hovedstyrets rådgivende organ for vårt nasjonale arbeid. Rådet er et fagråd som jobber med både visjonære og konkrete sider ved avdelingens arbeid og har fokus på de lange linjene. Nasjonalt råd har vært ledet av Thomas Aas Pedersen, og hatt sju møter i perioden. Hovedstyret oppnevnte nytt Nasjonalt råd i juni 2016, som utenom Pedersen har bestått av: Karen Marie Oma (HS), Martin Daland, Elisabeth Thorsen, Stein Bjørkholt og Maria Morfjord. Ansatte som har møtt i rådet: Torben M. Joswig, Øyvind Haraldseid, Svein Aksel G. Nakkestad (daglig leder UNG), Naomi Curwen (sekretær) og Rachel E. Olsen (KMT). Nasjonal avdeling Avdelingen jobber strategisk, administrativt og operativt med utvikling, oppfølging og veiledning av Misjonskirken Norges menigheter. Arbeidet er tett knyttet opp mot de fem strategiske satsingsområdene: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Torben M. Joswig leder arbeidet i avdelingen. Naomi Curwen ble høsten 2016 ansatt som administrasjonsmedarbeider i halv stilling. Jens Kåre Lindal har ansvar for oppfølging av menighetsplantingsprosjektene i sør. Anne Margrethe Mandt-Anfindsen er fagkonsulent for disippelliv. I perioden har Kjell Birkeland, Karstein Roger Morfjord og Geir I. Johannessen vært menighetsrådgivere. Allan Neset tiltrådte som vikar for Morfjord i mai 2017. Morfjord og Johannessen sa begge opp sine stillinger ultimo oktober for å gå tilbake til menighetstjeneste.

SIDE 17


Menighetsrådgiverne har ansvar for løpende oppfølging og kontakt med menighetene i Misjonskirken Norge. De er rådgivere for pastorer og menighetsledere, har tjenestesamtaler med menighetens ansatte, følger opp og videreutvikler våre fem satsingsområder. I tillegg fører de tilsyn med det registrerte trossamfunnet. Gjennom PMR er menighetsrådgiverne også viktige premissleverandører for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Flere menigheter har signalisert at menighetsrådgiverne gir dem tilhørighet til Misjonskirken Norge, og god hjelp til strategiske prosesser og navigering i vanskelige tider. Menighetsplanting Å plante sunne, misjonale menigheter er et av våre fem satsingsområder. Planting setter på en særlig måte fart og retning for oss som kirkesamfunn og er viktig for å nå nye mennesker med evangeliet. Prosessverktøyet som er utviklet for å ivareta og utruste våre menighetsplantere kalles Veksthuset. Dette inkluderer finansieringsplan, kompetanseheving, coaching, nettverkssamlinger og studieturer. I november 2016, etter deltagelse i det tverrkirkelige læringsfellesskapet Sendt Norge, ble det etablert en arbeidsgruppe for menighetsplanting i Misjonskirken Norge. Arbeidsgruppen jobber med å videreutvikle strategien og handlingsplanen for menighetsplanting, og mobilisere for menighetsplanting i Misjonskirken Norge. Nasjonale planteprosjekt i perioden har vært: - Hånes (ferdig som nasjonalt prosjekt 01.01.2017, stiftet som misjonskirke 19.11.2017) - Follow (ferdig som nasjonalt prosjekt 01.01.2017, og er i ferd med å bli formelt stiftet som misjonskirke) - Lillesand (ferdig som nasjonalt prosjekt 01.01.2018, og er i ferd med å bli formelt stiftet som misjonskirke) - Sandefjord (ett år igjen som nasjonalt prosjekt) - Hellemyr (ett år igjen som nasjonalt prosjekt) - Bærum (ny prosjektplan for to år fra 01.01.2018 godkjent av HS november 2017) - Groruddalen (godkjent som nytt nasjonalt prosjekt 01.05.2017) Menighetsutvikling Prosessverktøyet som benyttes innen menighetsutvikling er Menighetsskolen. Gjennom tre undervisningsmoduler, menighetstest og prosessarbeid i egen menighet er målet for Menighetsskolen å hjelpe våre menigheter til å bli sunne og misjonale. I denne toårsperioden har seks menigheter gjennomført Menighetsskolen i sin helhet, og sju menigheter har begynt prosessen og fortsetter denne i 2018. Menighetsrådgiver Kjell Birkeland har hatt et særskilt ansvar for Menighetsskolen, i tett samarbeid med Geir I. Johannessen. Misjonskirken Norges arbeid med menighetsutvikling har vakt interesse utenfor vår sammenheng, særlig blant europeiske søsterkirker tilsluttet IFFEC. Menighetsskolen (engelsk: Vitality Pathway) arrangeres i flere av våre søsterkirker i Europa. Vi kan nevne Finland, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Frankrike og Spania.

SIDE 18


Lederutvikling Misjonskirken Norge er velsignet med mange dyktige menighetsledere, og jobber målrettet med å bygge et verdibasert og godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte. Gjennom arrangementer, ledersamlinger og oppfølging legges det til rette for lederutvikling. Basecamp er et nytt yrkesveiledningsprogram for unge, nye pastorer i vår sammenheng. Det ble utviklet og lansert i denne perioden. Basecamp består av fire moduler over to år, der målet er å gi nyansatte menighetsarbeidere best mulig start på sin tjeneste. Modultemaene er åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse. Ti pastorer startet på Basecamp høsten 2017. Utover dette har det i perioden blitt jobbet mye med videreutvikling av Vekstakademiet, som lanseres i ny utgave sammen med Baptistsamfunnet våren 2018. Vekstakademiet er en møteplass for motiverte menighetsledere og lederskap, og det skal fungere som en katalysator for pionerskap og skaperkraft i menighetsarbeidet. Det har vært ett kompetansekurs for registrerte forstandere i perioden. Lederkonferansen 2017 hadde blant annet fokus på sunt lederskap og hvordan bygge menigheter som når ut i nabolaget. Predikant- og misjonærforeningen (PMF) har et velfungerende styre med tett samarbeid med Misjonskirken Norge sentralt og avholder viktige samlinger for sine medlemmer med fokus på liv og tjeneste. Disippelliv I Misjonskirken Norge ønsker vi at disippellivet med Jesus skal prege både oss som enkeltmennesker og fellesskap. Vi tilbyr derfor et fordypningsprogram for pastorer og menighetsarbeidere, og inviterer til retreat for alle i våre menigheter, med fokus på stillhet, refleksjon og bønn. I perioden gjennomførte åtte pastorer fordypningsprogrammet i sin helhet. Det består av seks moduler over halvannet år, og startet høsten 2016. Fagkonsulent Anne Margrethe Mandt-Anfindsen har sammen med generalsekretæren fulgt pastorgruppen tett. Gruppesamtalene fokuserte på den enkeltes kall og spiritualitet, og tilbakemeldingene har vært svært positive. Fordypningsprogrammet har bidratt til å dekke et behov hos våre pastorer. I perioden har det også blitt arrangert en åpen retreat på Lia Gård i november 2017 med ni deltagere. Et spennende prosjekt som landet hos Misjonskirken Norge i 2017, var oversettelse av boka Emotionally Healthy Spirituality av Peter Scazzero. Hans hovedbudskap er at man ikke kan bli åndelig moden, mens man forblir emosjonelt umoden. Boka utgjør sammen med tilhørende samling av tidebønner, undervisnings- og kursmateriell et verktøy som hjelper menigheter å fremelske modne disipler. En arbeidsgruppe som består av Erik Andreassen, Anne May Abrahamsen, Jens Petter Jørgensen, ledet av Mandt-Anfindsen, ble nedsatt høsten 2017. De jobber med oversettelse og kontekstualisering til norsk, promotering av materialet og boklansering av norsk utgave. Diakoni Menighetsrådgiver Geir I. Johannessen har i perioden hatt ansvar for videreutvikling av diakoni som satsingsområde. Målet er å styrke den diakonale tjenesten i våre menigheter, og det er gledelig å se at stadig flere av menighetene viser et økende engasjement for sine lokalsamfunn. Liv & Vekst sommerfestival 2017 hadde tittelen «River i hjertet» der diakoni var et gjennomgående tema. 14. oktober 2017 ble det arrangert en Nasjonal fagdag om diakoni i Grimstad misjonskirke.

SIDE 19


E

Internasjonalt

Misjon handler om å bringe Guds rike inn i denne verden. Grunntanken for vårt internasjonale arbeid tar utgangspunkt i Jesu ord, handling og liv. Han delte de gode nyhetene om Guds rike og forandret menneskers hverdag med barmhjertighet, rettferdighet, visdom og legedom. Denne kombinasjonen av evangeliet i ord og handling ønsker vi å fortsette med. Det er særlig tre metoder som kjennetegner vårt misjonsarbeid. For det første satser vi på lokalmenigheten. Lokal forankring er et viktig grunnlag for et bærekraftig arbeid. Vi har et langsiktig samarbeid med våre søsterkirker og støtter deres menighetsarbeid og samfunnsengasjement. For det andre støtter vi rettighetsbasert arbeid. Vi tror hvert menneske har egenverdi og at vi alle er født likeverdige. Vi arbeider for at alle mennesker skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, uavhengig av sosiale faktorer som kjønn, religion, funksjonshemming osv. For det tredje satser vi på utdanning, fordi det er viktig for utvikling både for enkeltmennesker og samfunn. Vi støtter flere skoler og skolefritidsordninger der barn og unge blir sett, verdsatt og utrustet for framtiden. Internasjonalt råd (IR) Internasjonalt råd er Hovedstyrets rådgivende organ for vårt internasjonale arbeid. Rådet er et fagråd som jobber med både visjonære og konkrete sider ved avdelingens arbeid og har fokus på de lange linjene. Internasjonalt råd har hatt fire møter i perioden. Rådet ble ledet av Bente Elisabeth Nome Næser frem til juni 2016. Solveig Eriksen overtok som leder i januar 2017. Rådet har for øvrig bestått av Rita Nottveit (HS), Ingrid Eskilt, Jørgen Haug, Svein Flaten og André Tjersland. I tillegg møter Jon-Arne Hoppestad fast i rådet. I september 2017 ble det arrangert Tenketank for misjon med IR. Leder av Hovedstyret, generalsekretær, Internasjonal avdeling og andre sentralt ansatte deltok. Fokuset var misjon og misjonsengasjement i dagens virkelighet, unådde folkeslag og muligheten for et nytt misjonsland. Internasjonal avdeling Avdelingen jobber strategisk og operativt med utvikling og oppfølging av samarbeidsland og søsterkirker. I dette inngår diakonale prosjekter, forvaltning av NORAD-midler, deltagelse i ulike internasjonale og nasjonale fora, og kommunikasjon med menighetene om vårt misjonsarbeid. Internasjonal avdeling har skiftet leder i perioden. Eilif Tveit sluttet etter 12 år i tjenesten sommeren 2017 og overlot ansvaret til Jon-Arne Hoppestad som begynte august 2016. I samarbeid med Viggo Koch, har Øyvind Slåtta hovedansvaret for NORAD-prosjektene. Jens Kåre Lindal følger opp arbeidet i Romania sør sammen med Nelly Langelandsvik. Kommunikasjonskonsulent Naomi Curwen har et særlig ansvar for oppfølging av de ni fadderprosjektene. Personal utenfor Norge Per desember 2017 er det kun i Colombia vi har utsendte misjonsarbeidere. Stina Perea Valle avsluttet sin misjonstjeneste i oktober 2016, etter fem år. Ekteparet Therese Dagfinrud Olsen og Halvard Lende Olsen avsluttet sin tjeneste i Colombia april 2017, etter om lag tre år. SIDE 20


Odd Bjørge Risanger begynte en ny periode januar 2017, og han fungerer som stedlig representant for Misjonskirken Norge i Colombia. Hans kone, Mona Risanger, reiste ut i juli 2017. I tillegg har tre ettåringer deltatt i vårt utvekslingsprogram til Colombia: John Øyvind Lossius Skogrand (2015/16), Sarah Bjerk (2016/17) og Miriam Alsvik (2017/18). Disippellinjen ved Ansgar Bibelskole har årlig en praksisperiode i Colombia. Gjennom dette får unge mennesker et innblikk i misjonsarbeidet som kan legge grunnlag for framtidig rekruttering av arbeidere. Høsten 2017 tjenestegjorde Ranvei og Tor Odd Vea i Kongo hvor de over en periode på tre måneder holdt ekteskapskurs. Annet hvert år har ekteparet gjennom mange år holdt slike kurs. Dette er et viktig bidrag i det menighetsbyggende arbeidet i landet. I samarbeid med Det Danske Missionsforbund har vi i perioden støttet misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu i Onestí, Romania. Samarbeids- og tjenesteland Misjonskirken Norge har arbeid i seks land. Norad-midler I toårsperioden har seks prosjekter hatt NORAD-støtte gjennom paraplyorganisasjonen Digni. I 2017 har det etter krav fra NORAD vært en prosess i Digni om landreduksjon. Resultatet av prosessen er at det ikke vil gis støtte til nye prosjekter i Colombia. Likevel kan vi ha håp om støtte til vårt prosjekt for internflyktninger fram til år 2020. Internasjonal avdeling har bestemt at bortfall av NORAD-midler ikke skal gå utover vårt videre engasjement i landet. ROMANIA I Romania støtter vi kirkelig og diakonalt arbeid på to steder, i og rundt byen Onestí nordøst i landet og i fylket Calarasi sør i landet. Sentralt ansatte og folk fra menighetene våre er ofte på besøk, så kontakten med Romania er svært god. Arbeidet har hatt en positiv utvikling de to siste årene, og det har blitt jobbet med å koble de to arbeidene tettere sammen. Onestí Sammen med Det Danske Missionsforbund satser vi på menighetsplanting og diakonale tilbud, ledet av misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu. De har stått i tjeneste i over ti år nå. I perioden har de tatt imot norske konfirmantgrupper som deltar på evangelisering og ungdomsmøter. Det satses særlig på barn og unge med flere barneklubber, et skoleprogram og sommerleir. I perioden har rundt 80 elever fått støtte til skolegang, og hver sommer tar Pascu med seg om lag 50 barn og unge på en kristen leir. Menighetsarbeidet går også framover med målrettet arbeid for menighetsplanting og evangelisering i området. Pascu melder at stadig flere mennesker kommer til tro, og de ber om muligheter til å forkynne evangeliet på nye steder. Calarasi Vår hovedkontakt for arbeidet i Calarasi er pastor Daniel Banu. Vilhelm Langemyr, som tilhører Salem misjonsmenighet i Kristiansand, innledet i 1998 dette samarbeidet. Den ene menigheten Banu da drev, har nå vokst til ti menigheter med mellom 1 500 og 2 000 medlemmer. I 2015 ble Misjonskirken Norge ny samarbeidspartner og arbeidet er organisert med en egen prosjektgruppe. Vår prosjektleder, Jens Kåre Lindal, leder og koordinerer dette arbeidet fra Norge. Arbeidet kjennetegnes av sterk satsing på menighetsplanting, menighetsutvikling og ledertrening. Banu har vært på besøk flere ganger i Norge, og vi vil særlig trekke fram besøket i SIDE 21


desember 2017. Han besøkte da, sammen med ledergruppa for Romania Sør-arbeidet, hovedkontoret i Oslo og fikk innsyn i vår struktur og vårt lovverk. I Calarasi vurderer de å bygge opp en kirkesamfunnsstruktur. I forlengelsen av menighetsarbeidet har det i perioden vært igangsatt og drevet flere diakonale prosjekt, som skolefritidsordningen for om lag 60 barn, husbygging for fattige familier og etablering av et lokalt bakeri som skaper nye arbeidsplasser. POLEN I Polen støtter vi kirkelig arbeid med særlig fokus på evangelisering. Vår søsterkirke er en misjonsmenighet i byen Lublin, sørøst for Warszawa. I perioden er det Jacek Duda som har vært pastor i menigheten. Han melder om god vekst i perioden, eksempelvis ble 30 nye medlemmer tatt opp i 2016. Veksten de opplever er uvanlig i et katolskpreget land som Polen. Menigheten har i perioden gjennomført utadrettet arbeid i form av gateevangelisering, husbesøk, fengselsbesøk og misjonsturer til Ukraina. De har startet et nytt gudstjenestetilbud på engelsk hver lørdag for mennesker som er nye i byen. Til Lublin kommer mange studenter, migranter og flyktninger som har glede av et slikt tilbud og fellesskap. Misjonsturene til Ukraina startet i 2006, og de økte i antall under finanskrisa og særlig etter at Russland gikk til krig mot Ukraina. Flere flyktninger fra Øst-Ukraina har fått hjelp og oppmuntring i en vanskelig situasjon. Utenom dette har vi støttet leirstedet Kunow, der det foreligger planer for en menighetsplante. Leirstedet har i de senere årene gjennomgått en total renovering og de fleste arbeider er nå avsluttet. COLOMBIA I Colombia er vi engasjert i både menighetsbyggende og diakonalt arbeid. Vår søsterkirke er Federation Iglesia Pacto Evangelico de Colombia (FIPEC), som nå består av 42 menigheter. De satser stort på menighetsplanting. Vi samarbeider også med en amerikansk søsterkirke, Evangelical Covenant Church (ECC), om arbeidet i Colombia. Misjonskirkene i Colombia har lang tradisjon for å engasjere seg diakonalt i lokalsamfunnet. Dette har gitt menighetene god integritet i sine nabolag, og mange mennesker får sine liv forandret gjennom arbeidet som drives. Prosjekter vi konkret har støttet i perioden er seks grunnskoler, en SFO, et guttehjem, tiltak for barn utsatt for rus og omsorgssvikt, arbeid for internflyktninger og et rettighetsprosjekt for kvinner og barn. De to sistnevnte prosjektene har hatt NORAD-støtte i perioden, og rettighetsprosjektet ble formelt avviklet november 2017 grunnet maksimal tid med økonomisk støtte. Den colombianske organisasjonen APC har ansvar for koordineringen av de diakonale prosjektene i FIPEC, og Monica Guerrero har vært leder i denne perioden. Colombianske myndigheter innførte i 2016 strengere krav og standarder for barnevernet. Dette ser vi positivt på, samtidig som det har gitt oss noen utfordringer, særlig knyttet til lisens for prosjektet Jakobs hus. Med ekstra økonomisk støtte fra Norge ble kravene imøtekommet, men det kan bli krevede å opprettholde tilbudet fremover. Ved generalforsamlingen i mai 2017 ble nytt styre i FIPEC valgt og ny leder ble Mario A. Gonzalez M. Misjonskirken Norge vil fortsette det gode samarbeidet vi har i Colombia ved å støtte FIPEC og bruke misjonærer strategisk innen ledertrening, menighetsutvikling og diakoni. Kontakten med Colombia er god med norske utsendinger, flere besøk fra sentralt ansatte og colombianske kollegaer som besøker Norge. 01.12.2016 ble den endelige fredsavtalen mellom FARC og colombianske myndigheter ratifisert, og president Santos mottok Nobels fredspris på vegne av folket 10.12.2016 i Oslo. På fredsprisutdelingen deltok Øyvind Haraldseid og JonArne Hoppestad. På Liv & Vekst sommerfestival 2017 hadde vi besøk av pastor Carlos Diaz og kona Lucy.

SIDE 22


REPUBLIKKEN KONGO I Kongo Brazzaville støtter vi kirkelig og diakonalt arbeid. Vår søsterkirke er Kongos Evangeliske Kirke (EEC). I tillegg samarbeider vi tett med Ekumeniakyrkan i Sverige om arbeidet. EEC er en stor og innflytelsesrik kirke med om lag 140 menigheter og om lag 500 000 medlemmer. I august 2017 markerte de 70 års vekkelse. Ved synoden i august 2016 ble Edouard Moukala valgt til ny president for kirken. Han besøkte Norge i mai 2017 og fortalte om utviklingen i Kongo. Siden april i 2016 har Kongo opplevd uro med vold og usikkerhet i regionen Pool, nær Brazzaville. Misjonskirken Norge har sammen med søsterkirker i Sverige og Frankrike vært koblet på situasjonen. EEC har ellers i perioden satt særlig fokus på misjon og evangelisering, og de ønsker å satse på misjon utenfor eget land i tiden framover. Misjonskirken Norge har i perioden støttet tiltak for menighetsutvikling og ledertrening. Av diakonalt arbeid har vi støttet en skolefritidsordning, samt to rettighetsprosjekter med NORAD-midler: et prosjekt for urfolks rettigheter og kultur, og et som adresserer kjønnsbasert vold i kirke og samfunn. Strengere og mer omfattende krav fra NORAD for resultatrapportering, har gjort rettighetsprosjektene utfordrende å drive. Viggo Koch har hatt særskilt ansvar for oppfølging av disse prosjektene og har jobbet med å imøtekomme de nye kravene. Evalueringsrapporter fra prosjektene har i perioden vært svært gode, og kirken får ros for å våge å være en stemme i vanskelige saker som gjelder korrupsjon, rettigheter og kjønnsbasert vold. AFGHANISTAN Av sikkerhetsmessige årsaker har vi måttet unnlate å offentliggjøre at vi har engasjement i Afghanistan, og har av den grunn omtalt det som Sentral-Asia. I Afghanistan har vi ingen søsterkirke, men vår samarbeidspartner er en anerkjent, internasjonal organisasjon som har jobbet i landet siden 1960-tallet. Innsatsen er diakonal, og vår partner som er kjent av landets myndigheter, opererer åpent og nyter stor tillit blant lokalbefolkningen. Sommeren 2017 ga partneren oss tillatelse til å navngi hvilket land i Sentral Asia arbeidet skjer. Navnet på organisasjonen skal fortsatt ikke offentliggjøres. Under Liv og Vekst 2017 fikk vi besøk av generalsekretæren til vår partner, som fortalte om landet, kulturen og arbeidet som drives. Mange ble berørt av fortellingene og rundt 60 000 kroner ble gitt til arbeidet. At vi nå kan navngi Afghanistan gjør at menigheter og enkeltmennesker opplever mer nærhet til arbeidet og får bedre innsikt i konteksten. I perioden har vi hatt to NORAD-støttede helseprosjekter i Afghanistan. Det ene er et arbeid for mennesker med funksjonshemming, og det andre et arbeid innen mental helse. Begge prosjektene satser på klinikker for behandling, opplæring og kunnskap, samt holdningsarbeid i landsbyene. Tilbakemeldingene fra ansatte, pasienter og pårørende er svært gode. Under Julekampanjen 2017 ble det publisert nye bilder og satt fokus på det viktige arbeidet innen psykisk helse. KINA I Kina støtter vi kirkelig arbeid i storbyen Hong Kong og provinsen Shaanxi. Misjonskirken Norge besøker årlig våre søsterkirker i landet. Kineserne setter stor pris på relasjonen og at vi opprettholder et godt samarbeid. Søster Annie Skaus Minnefond (SAMF) er organisert som en stiftelse. Hovedstyret oppnevner fondets styre. Fondet har til oppgave å videreføre søster Annies arbeid blant kinesere, og yter fortrinnsvis økonomisk støtte til helsearbeid og sosiale aktiviteter, utdanning og evangelisering i

SIDE 23


Hong Kong, Kina og Det fjerne østen. Årlig videreformidler Misjonskirken Norge omkring kr 500.000 fra fondet til sosial og kirkelig virksomhet i Hong Kong og fastlands-Kina. Hong-Kong Vår søsterkirke i Hong Kong er The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK). I april 2016 ble Che Chun-man valgt som ny leder for søsterkirken. I tillegg til menighetsarbeid driver de barnehager, skoler og eldrehjem. Vi har nær kontakt med MCCHK, og eier 20% av aksjene i selskapet Christian Little Angel Kindergarden (CLAK), der vi er representert i styret og representantskapet. I perioden har Øyvind Haraldseid vært vår representant i styret, mens Eilif Tveit ble valgt inn som representant for MCCHK. Jon-Arne Hoppestad overtok representantskapet da han tiltrådte i stillingen som Internasjonal leder. MCCHK har i perioden støttet vårt arbeid i Kongo og Colombia med betydelige beløp, og de har latt seg inspirere av Vekst 2020 satsingen. Shaanxi-provinsen Vår andre søsterkirke er Tre-selv kirken, den offisielle protestantiske kirken i Kina. Vi samarbeider med Shaanxi Kristne Råd som har ansvar for å koordinere virksomheten blant de mer enn 500 000 registrerte kristne i provinsen. Kirkens president har i perioden vært pastor Wang Jun. Det er spesielt fem hovedmenigheter og deres utposter vi har kontakt med. Misjonskirken Norge støtter særlig tiltak for lederutvikling som kurs, teologisk tidsskrift, studiereiser og bibelskole. Bibelskolen har i dag omkring 130 studenter. Hoveddelen av vår støtte er bevilget av SAMF. I denne perioden støttet vi Luonan-menigheten med nytt kirkebygg som ble ferdigstilt mai 2016. Våren 2017 vedtok vi å støtte bygging av nytt teologisk seminar med i overkant av 625 000 kroner. Dette byggeprosjektet har en kostnadsramme på omkring 100 MNOK.

F

Administrativt

Hovedkontoret utfører er en rekke administrative tjenester for kirkesamfunnet og menighetene. I hovedsak leveres disse tjenestene av administrasjonsavdelingen. Administrasjonsavdelingen Avdelingen administrerer og organiserer den daglige drift og ulike prosjekter, og er en ressurs for hovedkontorets øvrige avdelinger, menigheter og samarbeidspartnere. Avdelingen søker å være endringsvillig og løsningsorientert i møte med strategiske og visjonære prosesser i Misjonskirken Norge. Avdelingen utfører et bredt spekter av tjenester, som f.eks. pensjon- og personalforsikringer, momskompensasjon, tariffspørsmål, eiendomsforvaltning, IKT, saksbehandling for besluttende organer og rapportering til offentlige myndigheter. Yngve H. Brosstad leder arbeidet i avdelingen. I avdelingen inngår økonomitjenesten, kommunikasjonstjenesten, Historisk Arkivsenter og Liv & Vekst. Morten Halsteinli Drivdal leder økonomitjenesten (ØT) som i tillegg består av Marit Hübenbecher (regnskap) og Eva Ekelund (lønn). Kommunikasjonstjenesten (KMT) ledes av Trond Filberg og består i tillegg av Rachel Olsen og Naomi Curwen. Grete S. Østerhus er kontorsekretær og kontorets verneombud. Ingunn Rui har ansvar for Historisk arkivsenter. Tor Marius Langås er prosjektleder og festivalsjef for Liv & Vekst sommerfestival. Arild Eikhom er prosjektleder for implementering og opplæring av databaseverktøyet Cornerstone.

SIDE 24


Databaseløsning for menighetsadministrasjon Våren 2017 inngikk Misjonskirken Norge avtale med Kommunion AS om en felles databaseløsning for menighetsadministrasjon som inkluderer alle menigheter og UNG-grupper, Ansgarskolen, Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG sentralt. Cornerstone er navnet på løsningen, og skal blant annet håndtere giverløsninger, nettsider, skattefradragsrapportering, fakturering og innkreving av kontingenter, rapportering for Frifond og Trossamfunnet. Høsten 2017 ble Arild Eikhom ansatt i en prosjektstilling med ansvar for oppfølging og opplæring i Cornerstone overfor menighetene. Kommunikasjon Kommunikasjonstjenesten ivaretar kommunikasjonsoppdrag for Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG. Det er inngått en økonomisk avtale med UNG for tjenester. Det brukes betydelig tid og innsats til felles arrangementer og kampanjer for innsamling. Kommunikasjonstjenesten har i perioden besøkt samarbeidslandene Kina og Romania. For året 2017 har det vært gjennomført til sammen over 100 produksjoner og oppdrag. Dette er ganske likt som i 2016. En viktig satsing har vært utvikling, produksjon og publisering av egne filmer. For Internasjonal avdeling produseres det informasjons- og bønnebrev til dedikerte mottakere, fire brev i 2017 og tre i 2016. Det ble også laget og sendt ut fadderbrev fem ganger i 2016-17 til de fleste fadderprogrammene. Våre ansatte lager selv og publiserer en rekke redaksjonelle artikler, samt tilrettelegger og skriver kommentarstoff. Dette publiseres i Misjonsbladet og på nettsiden (misjonsnytt.no). Kommunikasjonsleder er ansvarlig redaktør for alle redaksjonelle artikler. Misjonsbladet ble i 2017 utgitt med tre nummer på til sammen 140 sider i magasinformat. Tilsvarende i 2016 var fire ordinære utgaver på til sammen 176 sider. Antall publiserte sider i bladet er mer enn halvert de siste seks årene. Opplaget er på 4 300 eksemplarer der nærmere 4 000 sendes til husstandene. Bladet er tilgjengelig på nett. I 2017 ble det publisert 88 redaksjonelle artikler (nyhetssaker og blogger) på nettsiden, og 70 tilsvarende saker året før. Den største innsatsen i perioden har vært overgangen til nye nettsider, mknu.no. Dette ble lansert 31. mars 2017. Ved årsslutt var det på de nye nettsidene 133 informasjonssider og 76 redaksjonelle innlegg. Det grunnleggende utviklingsarbeidet anses nå gjennomført. Den gamle nettsiden, misjonsforbundet.no, er nå lagt ned. På Facebook er vi ansvarlige og involvert fem hovedsider og fire lukkede grupper for organisasjonene. På Facebook-siden til Misjonskirken Norge ble det publisert 166 innlegg i 2017. Antall følgere økte i 2017 med netto 187 flere, til 1 744 følgere. I mai 2017 opprettet kommunikasjonsleder en lukket gruppe som heter «MKNU webwork», et knutepunkt for personer i menighetene og sentralt som jobber med nettsider. Det er satset på større aktivitet på instagram, og i 2017 ble det på @misjonskirken publisert 137 instagrambilder. Hovedprofilen er endret med fornyelse av hovedlogoene, introdusert nye ikoner for satsingsområdene og laget en ny profilmanual. I forbindelse med navneskiftene i oktober 2016, har mange av menighetene fått oppdaterte versjoner av sine logoer med Misjonskirken Norge i logoen, samt nye stempler. I tillegg har menigheter fått hjelp med sine egne profilprodukter og veiledning for egne nettsider og givertjeneste.

SIDE 25


G

Økonomi

Hovedstyret har i perioden videreført fokuset på økonomistyring for å skape en sunn økonomi. Høsten 2016 godkjente Hovedstyret nye retningslinjer for økonomistyring for Misjonskirken Norge sitt sentralledd. Dokumentet ble videre revidert i november 2017. Hovedstyret opplever en dypere forståelse av Misjonskirken Norges økonomi gjennom god rapportering fra administrasjonen og et økt fokus på budsjettarbeid i perioden. Som en konsekvens av flere år med driftsunderskudd har Hovedstyret sett seg nødt til å redusere personalkostnadene for sentralt ansatte, noe som er synlig i forslag til rammebudsjett for 2019 og 2020. Videre har tilbakemeldingen til administrasjonen vært at oppfølgingen av giverne må bedres og at strømmen av gaver må bli mer forutsigbar for å bedre økonomistyringen. Hovedstyret har behandlet årsoppgjørsdisposisjoner hvor ubrukte øremerkede midler har blitt brukt til tilsvarende prosjekter eller avsatt i balansen. Videre har underskudd på prosjekter blitt dekket inn fra tidligere avsatte midler, fond og/eller fri egenkapital. Eiendeler Misjonskirken Norge eier datterselskapene Ansgarskolen AS, The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong og Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico. Videre eier Misjonskirken Norge seks eiendommer i Norge, i tillegg til aksjer i leirstedet Vegårtun AS, KNIF AS, KNIF Trygghet AS og Mentor Medier AS. Kapitalforvaltning Hovedstyret vedtok i november 2015 å plassere inntil fem millioner kroner i kombinasjonsfond hos Danske Capital hvor 50% skulle plasseres i aksjer. Plasseringene ble gjort i mai og juni 2016. Videre ble det vedtatt i november 2017 å plassere ytterligere ti millioner kroner. Halvparten ble plassert ved utgangen av 2017. Avkastningen på fondsplasseringene var på 7,2% i 2016 og 10,8% i 2017. I 2016 mottok Misjonskirken Norge kr. 1 569 380 i testamentariske gaver, mens beløpet var på kr. 10 878 056 i 2017. Gavene ble bokført som ekstraordinære inntekter og forvaltes etter testators vilje. Hovedstyret har i perioden vedtatt at Misjonskirken Norge sentralt skal avslutte alle låneforhold til menigheter. I perioden har antall utlån blitt redusert fra syv til tre. Innsamling I 2017 ble det etablert en intern arbeidsgruppe ved hovedkontoret som heter Strategigruppe for Menighetenes Givertjeneste (SMG). Gruppen jobber med innsamling fra menighetene til fellesarbeidets giverprosjekter. Tarifforhandlinger Hovedstyret har i perioden gjennomført tarifforhandlinger med Misjonskirken Norges personalorganisasjon (PO). Tariffavtalene bidrar til å sikre regulerte lønns- og arbeidsforhold for ansatte innen Misjonskirken Norge og i menighetene.

SIDE 26


Regnskap 2016 Årsregnskapet for 2016 (ekskl. datterselskapene) viser et driftsunderskudd på kr. 2 668 359. Etter finans- og ekstraordinære poster har Misjonskirken Norge et positivt årsresultat på kr 3 791 659 i 2016. I 2016 ble regnskapet til Romania Sør implementert i Misjonskirken Norge sitt regnskap. Dette resulterte i en økning av gaveinntektene på rundt én million kroner i forhold til 2015. Hensyntatt dette var nivået på gaveinntektene tilnærmet likt i 2015 og 2016. Regnskap 2017 Årsregnskapet for 2017 (ekskl. datterselskapene) viser et driftsunderskudd på kr. 2 457 631. Finans- og ekstraordinære poster viser et netto positivt resultat på henholdsvis kr. 984 472 og 11 839 078. Dette gir et positivt årsresultat på kr. 10 365 919. Gaveinntektene for 2017 hadde en nedgang på kr. 517 103 i forhold til 2016.

H

Sluttkommentar

Om to år skriver vi 2020. I lys av Vekst 2020-satsingen ser vi tilbake med takknemlighet på alt det som har skjedd, og vi ser framover med forventning til det som kommer. Misjonskirken Norge er inne i en spennende tid. Å leve i endring er både utfordrende og nødvendig. Vi har satt oss tydelige og strategiske mål som gir oss retning og vekst. Endringsprosesser kan føre til at vi forstrekker oss, men kan også gi oss mulighet til å fordype vår Guds-relasjon. Hovedstyret ønsker å legge til rette for at vi som kirkesamfunn og bevegelse kan mobilisere til enda større innsats og vekst i tiden som kommer. Vekst i Guds rike handler om vekst i både bredde og dybde. Oslo, 10. mars 2018 Bente E. Nome Næser, styreleder Misjonskirken Norge

http://mknu.no/omoss

SIDE 27


Sak 9 Rapport for Misjonskirken UNG 2016-17 BILAG 3 A.

Innledning

Våre hovedmål i perioden har vært å gjøre disipler, utvikle ledere og formidle evangeliet. På Landsmøtet i 2014 vedtok Misjonskirken UNG en strategiplan for 2015-2018, med mye fokus på våre felles satsninger Vekst 2020 og Levende tro. B.

Landsmøte 2016

Misjonskirken UNG avholdt landsmøte 15. juli 2016 under Liv & Vekst sommerfestival i Stavern. Det var 42 stemmeberettigede. Den store saken på landsmøtet var navnebytte. C.

Landsstyret (LS)

Landsstyret er Misjonskirken UNGs øverste valgte organ, og har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Johnny Omdal (leder), Helene Mersland Gundersen (nestleder), Marie Ærø Haugesten, Ingrid Annette Aas Pedersen, Andre Tjersland, Johannes Øverland Aanonsen, Mangfred Vangstad (Misjonskirken Norges representant), Ellen Holt Skjerve (ansattes representant deler av perioden), Malene H. Bjørgaas: ansattes representant deler av perioden), Sondre R. Kristiansen (vara) og Isak Osmund Voie (vara). Landsstyret har fra Landsmøtet 2016 og frem til og med 31.12.17 hatt seks styremøter. Landsstyret har hatt mange viktige saker til behandling, blant disse nevnes: strategiplan, forebygging av grenseoverskridende adferd, ledertrening i Nord, Viggo for Tweens2, opprettelse av taleseriesamarbeidet, samarbeidsprosjekt med andre BU-organisasjoner om Levende troressurser, vår rolle i bokprosjektet til Linda A. Johannesen, omorganisering av arrangementsarbeidet med betalte leirsjefer, refleksjonsark for forkynnere og videreutvikling av Touchpoint. UNG Lederskole startet som et Landsstyreinitiativ, med Helene Mersland Gundersen i spissen. Landsstyret hadde også en ringerunde til flertallet av misjonskirkene høsten 2016 for å lufte hva behovene er ute. D.

Ansatte

Staben i Ung har som oppdrag å utføre det landsmøte og landsstyret vedtar. Stabens fokus er på den lokale leder og at det skal lykkes i best mulig grad lokalt. I 2017 utgjorde staben i UNG 5,95 årsverk og 2016 var det 6,17 årsverk. I perioden har det vært 17 forskjellige ansatte i ulik stillingsstørrelse og lengde. Det har vært 11 kvinner og 6 menn ansatt i perioden. I perioden har følgende personer vært ansatt: Svein Aksel Nakkestad (daglig leder), Wenche Irene Kongrød Myren (administrasjonsleder), Elisabeth Løken Stadheim (80% økonomikonsulent), Viggo Klausen (barne- og familieforkynner) Kristine Wærenskjold (70% Levende tro konsulent frem til 15.08.16), Inger Kittilsen (50% Levende tro konsulent frem til 31.07.17), Linda Johannessen (Levende tro konsulent, 30% fra 15.05.2017-15.07.2017 og 100% fra 15.08.17), Alexander Olafsen (40 % ungdomskonsulent, 3 måneder 2016), SIDE 28


Ingvild Horne (80% ungdomskonsulent frem til 30.06.16), Malene H. Bjørgaas (Arrangementskonsulent, 60% fra 01.07.16 - 31.07.17 og 80% fra 01.08.17), Roy Elling Foss (60% Leder av Touchpoint frem til 31.07.16), Ellen Holth Skjerve (20% Touchpoint konsulent fra 01.01.17), Anne Oline Hågenvik (60% speiderkonsulent fra 15.07.16 til 15.07.17), Anita Dencker Isaksen (70% speiderkonsulent frem til 30.06.16 og 25% fra 01.06.17), Markus Kvavik (10% ungdomskonsulent fra 01.01.17), Mats Sveindal (20% ungdomskonsulent fra 01.08.17) og Marianne Strøm (Liv & Vekst-vikar, 20 % barn, Liv & Vekst i 3 måneder 2016). E.

Statistikk:

I 2016 var det 4810 tellende medlemmer og 186 tellende lokallag. Tallene for 2017 er ikke klare. F.

Økonomi

Regnskapet i 2017 viser et overskudd på 242.973kr. Tallene for 2017 er ikke gjennomgått av revisor enda, men det ligger an til overskudd. Gaveinntektene økte fra 1.660.060kr i 2016 til 1.814.021 i 2017. G.

Levende tro

Levende tro-rådet LTR har i perioden fungert som en rådgivende gruppe i videreutvikling av Levende tro. De samles cirka tre ganger i året under ledelse av Levende tro-konsulenten. Ressurser På Liv & Vekst sommerfestival 2017 ble ny faseplakat lansert. Den markerte en overgang der samarbeidet med de andre frikirkelige Barne- og ungdomsorganisasjonene blir stadig sterkere. Sommeren 2017 Slapp vi «Viggo for Tweens2» som er en undervisnings-DVD med samtalehefte. Den har fått gode tilbakemeldinger. Noen menigheter har blitt veiledet i Levende tro i perioden. Levende tro har lidd noe under stor utskiftning av Levende tro-konsulenter. Liv & Vekst Barne- og familiedelen av Liv & Vekst sommerfestival har vært en arena for å utvikle nye metoder og ressurser. I 2017 hadde vi en fin installasjon som viser de fem fasene i barns utvikling. UNG-delen av Liv & Vekst sommerfestival har økt kraftig de senere årene. Det er gøy! H.

Nye satsninger ungdom

Blant ungdomslederne har også samarbeidet blitt sterkere. UNGs første taleseriepakke for ungdomsarbeid ble gitt ut våren 2017. UNG har nå gitt ut 3 ressurspakker for å hjelpe ungdomsarbeidene rundt om i landet med ressurser rundt hva vi formidler til ungdommene våre. Mange av ungdomsarbeiderne tilknyttet UNG bruker i dag disse ressursene. Ressurspakken inneholder grafiske ressurser, smågruppeark, kortfilmer, og introduksjonsark som skal hjelpe ungdomsarbeidere i møte med forkynnelse for ungdommene! Våren 2018 kom det også bibelleseplaner med til de forskjellige seriene, noe vi tror er viktig og bra!

SIDE 29


Ungdomsarbeidere møtes en gang i halvåret for å be og planlegge hva som skal forkynnes. Vi i UNG håper din menighet vil koble seg på dette samarbeidet. Høsten 2017 startet Mats Sveindal utviklingen av en oppstartspakke for ungdomsledere. Det blir et spennende prosjekt å følge. I.

Arrangementer

Stagedive er et av våre mest populære tilbud for de yngste tenåringene. Vi arrangerer to parallelle påskeleirer på Vegårtun og Fyresdal. Under Liv & Vekst sommerfestival arrangerer vi Camp Stagedive, der alle deltakere overnatter i telt. Stagedive Nord ble arrangert for første gang i 2013 og har siden vært en fast leir sammen med Liv & Vekst i nord. Across ble også arrangert under Liv & Vekst sommerfestival, og målet er at ledere skal sees og utfordres, men også at de skal få lære praktiske lederverktøy som de kan ta med hjem til menighetsarbeidet. Siden 2015 har Across vært i en svært god utvikling, både i kvalitet og antall deltakere. I perioden har ledertrening gradvis vokst frem. UNG Lederskole ble første gang arrangert i 2016 og har nå blitt et svært viktig arrangement med mange deltakere i alderen 16-20 år. Det økte fra 89 ledere og deltakere i 2016 til 116 i 2017. Drive er lederkonferansen for student/unge voksne. Den ble arrangert sammen med Misjonskirkens Lederkonferanse i 2017. Denne får også gode tilbakemeldinger. Innpust har blitt arrangert for BU-ansatte lokalt. Det er en slags ansattretreat, der det er god plass til inspirasjon, gode samtaler og senkede skuldrer. J.

Speider

Misjonskirken Speiderkorps (MSK) har som visjon: «Speidere for Kristus og menigheten». For å fremme dette arbeidet har korpset i denne periode lagt vekt på satsningsområdene Levende tro, samfunnsansvar og Lederutvikling. Korpssjef i denne perioden har vært Haakon Magnus Rønnestad. Han tok over stafettpinnen fra John Øyvind Livden på Korpstinget i 2016. Det har vært mye godt arbeid i MSK i perioden. Kombikurs hadde sitt 20 årsjubileum i 2017 og feiret med solid økning fra fjoråret. Breiflabben og Falkeleir har vært andre gode lederutviklingsarenaer. Kristen speiding har vært på agendaen i perioden. De frikirkelige korpsene har laget andaktsbøker årlig. I 2016 var MSK medarrangør for en flott felles korpsleir med de andre frikirkelige korpsene. Perioden har også vært preget av at NSF har gått et langt steg i retning av å være en livssynsnøytral organisasjon. K.

Student og unge voksne

Touchpoint er et student- og unge-voksenarbeid i UNG. Visjonen til Touchpoint er: «Å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus». Dette innebærer at uttrykksmåten til Touchpoint er å henvende seg både til kristne og ikke-kristne. Møtene er ofte korte og forkynnelsen er enkel og livsnær, men likevel tydelig. Fellesskapet har fokus på invitasjon og inkludering slik at det skal være enkelt å ta med seg ikke-kristne venner til det som skjer på Touchpoint.

SIDE 30


I august 2016 startet den femte Touchpoint-lokasjonen opp i Grimstad misjonskirke. Touchpoint Aust-Agder ble raskt det største TP-arbeidet i landet. Touchpoint festivalen ble gjennomført i november 2017 i Grimstad misjonskirke. Festivalen samlet deltakere og ledere fra alle de lokale gruppene, pluss flere andre fra ulike steder i Norge. Festivalen hadde møter og seminarer, og temaet dette året var «Unik». Helgen inspirerte og engasjerte, og mange av deltakerne reiste fra festivalen med et fornyet engasjement for å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet og gjøre dem til etterfølgere av Kristus. L.

Sluttkommentar

Misjonskirken UNG er takknemlig for det eierskap mange har til at barn og unge må bli etterfølgere av Jesus og for det økte samarbeidet vi opplever både lokalt og nasjonalt. I kommende fireårsperiode vil landsstyret sette et tydelig fokus på å utvikle «verdens beste ledere». En strategiplan for kommende fireårsperiode er under utvikling og vil bli sendt ut med sakspapirene til UNGs Landsmøte som skal finne sted 13. juli på Liv & Vekst sommerfestival. Vi ser at flaskehalsen i mye av arbeidet lokalt og nasjonalt er antallet og kvaliteten på lederne. Vi trenger å gjøre noen byks i utvikling på dette området og inviterer misjonskirkene med i en dugnad for å se mange ny Jesus-begeistrede, misjonale og kompetente bli formet. Svein Aksel G. Nakkestad Daglig leder Misjonskirken UNG

http://mknu.no/ung

SIDE 31


Sak 10 Skolestyrets orientering om virksomheten 2016-2017 BILAG 4 1.

Ansgarskolen

1.1.

Organisering

Ansgarskolen er organisert som et aksjeselskapskonsern, med Ansgarskolen AS som morselskap og følgende datterselskap: Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Høgskole AS, Ansgar Eiendom AS og Ansgar Sommerhotell AS. Misjonkirken Norge eier alle aksjene i Ansgarskolen AS. Ansgarskolen AS eier alle aksjene i øvrige selskaper. 1.2.

Styret

Alle selskapene tilhørende Ansgarskolen har gjennomgående styre, unntatt styret i Ansgar Sommerhotell AS. Styresammensetningen fra og med generalforsamlingen 2016: Erling L. Hellum (leder), SveinTore Råmunddal, Per Ravna, Anne-Margrethe Ree-Sunde, Helje Kringlebotn Sødal, Bente Nome Næser (Misjonsforbundets representant i morselskapet), Kristine Sødal (1. vara) og Siv Kathrin Stark (2. vara). I tillegg kommer studentenes og ansattes representanter i styret for høyskolen og eiendom, statens representant i styret for høyskolen og ansattes representant i styret for bibelskolen. Rektor møter i alle styrene. 1.3.

Ledelse

Rektor har det overordnede ansvaret for å utvikle, lede og drifte Ansgarskolen som en enhetlig skole. Ansgarskolen har hatt en felles ledergruppe som i 2016-17 har bestått av rektor Ingun Folkestad Breistein, studiesjef Reidar Salvesen, bibelskolens inspektør Terje Watne og daglig leder Ansgar drift og eiendom Lars-Kristian Drangsholt (fra august 2016). Høyskolen ledes i fellesskap av rektor og studiesjef. FoU-virksomhet på høyskolen har vært ledet av forskningsleder Anne Haugland Balsnes. Bibelskolens virksomhet ledes i fellesskap av rektor og inspektør.

2.

Ansgar Teologiske Høgskole

Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) har i også perioden 2016-2017 hatt særlig fokus på undervisning, forskning og formidling. Det har vært et mål å øke kvaliteten i utdanningen og forskningen, høyne de ansattes vitenskapelige kompetanse, samt videreutvikle studieprogrammene på bachelor- og masternivå på høyskolens fagområder som er teologi, musikk og psykologi. En ny strategi for ATH for årene 2017-2020 ble vedtatt av styret 14. mars 2017. Det vil utarbeides årlige virksomhetsplaner for å kunne gjennomføre strategien. Strategien vil være viktig for å oppnå de målene styret har satt for utdanning, forskning og formidling i årene som kommer.

SIDE 32


2.1.

Organisering

Høyskolens studietilbud er organisert rundt fagområdene musikk, psykologi og teologi (herunder interkulturelle studier). Det er en studiekoordinator for hvert fagområde. Høyskolens aktivitet er organisert rundt organene Studienemnda, Forsknings- og undervisnings (FoU)-rådet og Læringsmiljøutvalget. Studienemndas mandat er å initiere og utvikle strategier og tiltaksplaner innenfor utdanning, samt å utvikle og vedlikeholde systemer for kvalitetssikring av utdanningsaktivitetene på høyskolen. FoU-rådet er et rådgivende organ i saker som gjelder forskning og utvikling, og skal blant annet bidra til utvikling og kvalitetssikring av forskning og faglig utviklingsarbeid ved høyskolen. Læringsmiljøutvalget skal legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden, og skal blant annet delta i planlegging av tiltak som bekrefter og utvikler studentenes personlige og åndelige integritet og troverdighet. 2.2.

Studieprogram på bachelor- og masternivå

ATH tilbyr studieprogram på bachelornivå innenfor fagområdene teologi, musikk og psykologi. I tillegg tilbys det masterstudier i teologi. Det har i perioden vært et særlig fokus på å fornye høyskolens studieprogrammer på bachelorog masternivå. I 2016-2017 har følgende studieprogram vært tilbudt: •

Bachelor i Interkulturelle studier

Bachelor i musikkteknologi

Bachelor i musikk og helse

Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi

Bachelor i praktisk teologi.

Bachelor i teologi

Master i ledelse og menighetsutvikling

2.3.

Forskning

ATH skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet innenfor fagområdene teologi, musikk og psykolog. Høyskolen skal oppnå resultat av høy internasjonal kvalitet i forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid, samt tilføre kirke-, kultur- og samfunnsliv ny kunnskap. Forskningen skal dessuten støtte høyskolens forskningsbaserte undervisning. Antall publikasjonspoeng totalt ved Ansgar Teologiske Høgskole var 13,6 poeng i 2016 og 19,7 poeng i 2017. Forskingsresultatene viser at ATH er blant de institusjonene i universitets- og høyskolesektoren som har høy publisering per årsverk. I 2016 og 2017 har ATH har følgende ansatte i phd-program: Hildegunn Tønnessen Schuff, Cato Gulaker, Kjetil Høyer Jonassen og Harald Nygaard. To av phd-prosjektene er delfinansiert av ABUP, Sørlandet Sykehus HF: Høyer Jonassen og Schuff. I tillegg har Anne Haugland Balsnes vært ansatt 50 prosent i en post.doc.-stilling i 2016. I 2017 fikk hun opprykk til professor i musikk.

SIDE 33


2.4.

Internasjonalisering

Ansgar Teologiske Høgskole har undertegnet samarbeidsavtaler med aktuelle partnerinstitusjoner internasjonalt, både med hensyn til student- og lærerutveksling. For 2016-17 har dette vært North Park University i Chicago, USA, samt Örebro Teologiska Högskola i Sverige. ATH har også inngått en samarbeidsavtale med Universitetet i Agder, som gjør det mulig for høyskolens studenter å være utvekslingsstudenter ved internasjonale læresteder som universitetet samarbeider med. 2.5.

Studentopptak

Nedenfor gis det en oversikt over antall registrerte studenter totalt og på fagområdene ved ATH: Registrerte studenter ATH i årene 2006-2017:

Antall studenter har økt både i 2016 og 2017 som tabellen ovenfor viser. 2.6.

Gerdas kafe – et møtested for tro og tanke

Høsten 2016 startet Gerdas kafe oppkalt etter Misjonskirken Norges og Norges første kvinnelige pastor, Gerda Karijord. Gerdas kafe holdes i studentkantina hver torsdag, og vi inviterer eksterne og interne gjester til et intervju om hvordan den kristne tro påvirker yrkesutøvelsen og dagliglivet. I løpet av 2016 og 2017 har vi hatt besøk av mange spennende gjester. Studentene har også tilbud om daglige andakter.

SIDE 34


3.

Ansgar Bibelskole

Ansgar Bibelskole (ABS) har i skoleåret 2016/2017 hatt 75 elever, og i skoleåret 2017/2018 hatt 68 elever. 3.1.

Linjetilbud

Ansgar Bibelskole tilbyr fire ulike linjer: Bibel og Disippelskap gir et tilbud til elever som vil bli utfordret på hva det vil si å leve som en Jesu disippel i våre dager Bibel og KRIK har fokus på å utvikle eleven som utøver og leder. KRIK gjennomfører aktiviteter i inn- og utland med tilbud om trenerkurs i bl.a. volleyball, innebandy og svømming. Bibel og Musikk gir elevene mulighet for å dyrke sine musikktalenter og fordype seg i musikkfaget både teoretisk og praktisk. Det er også mulighet til å velge en fordypning i LydLys-Scene på musikklinja. Teamlinja er et andreårstilbud til de elevene som ønsker å bli utfordret på tjeneste i menighet eller misjon. 3.2.

Modulbasert undervisning

Hver linje på bibelskolen er bygget opp rundt tre ulike undervisningsmoduler. Mens to av modulene er felles uansett hvilken linje som velges, er den tredje undervisningsmodulen avhengig av linjevalg. (1) Kristen tro Studentene får en grunnleggende innføring i Bibelen, troslære og etikk. Målet med undervisningen er å gi studentene et sikkert trosgrunnlag og grundig kjennskap til de bibelske bøker og utvalgte tekster. Samtidig skal undervisningen hjelpe de unge til å reflektere rundt etiske spørsmål og et kristent levesett. (2) Identitet og dannelse Studentene skal arbeide med utformingen av en egen identitet. I dette ligger ønsket om å bidra til å sette fokus på temaer som har å gjøre med elevenes personlige integritet og trygghet på egne sterke og svake sider. Mange kjemper med å finne sin identitet og finne trygghet på vei mot voksenlivet. Fagområdet skal hjelpe elevene til å reflektere over hvordan det som har skjedd med en tidligere i livet preger en på godt og vondt i dag. (3) Linjefag Studentene får en innføring i det linjefaget de har valgt: idrett, musikk eller disippelskap. 3.3.

Mer enn skole

I tillegg til undervisningen finnes det et rikelig utvalg av aktiviteter og tilbud som gis ved siden av ordinær timeplan. Kort kan nevnes aktiviteter som - Morgensamlinger: tjue minutter med andakt og lovsang fire dager i uken. - Tidebønner i Ansgarkapellet. - Mentorprogram: gruppesamlinger med fokus på fellesskapet med Gud og utvikling av den enkeltes tro og liv. - Ansgarkvelder, som arrangeres av skolens elever og studenter. SIDE 35


- KRIK-samlinger: ukentlige treningsøkter for alle bibelskolens studenter. - Ulike team som besøker menigheter og skoler. 3.4.

Studieturer og turneer

Hvert år arrangerer de ulike linjene studieturer til forskjellige steder innenlands og utenlands. I 2016 og 2017 har musikklinja vært på studietur til New Orléans, disippellinja har reist til Colombia og KRIK-linja har reist til Bali. Under studieturen til Colombia og storbyen Bogotá deltar studentene i mye sosialt arbeid med kjærlighetsbrigader og besøk i fengsler og rehabiliteringsinstitusjoner. Musikkstudentenes møte med New Orléans og svart gospelmusikk er en opplevelse for livet for den som får være med. KRIK-linjas tur til Bali gir elevene mange muligheter for vannsportaktiviteter. I tillegg besøker bibelskolen mange menigheter og skoler i forbindelse med den årlige 10-dagers turneen på våren, hvor Ansgar Gospel Choir har konsertopptredener. Ut over dette besøker Ansgar Gospel Choir flere ulike byer, steder og menigheter i løpet av skoleåret. Ansgar Gospel Choir, ledet av dirigent John Yngvar Syvertsen, har et musikalsk og visuelt uttrykk med en spontanitet og livsutfoldelse som du sjelden ser i Norge, og stilmessig karakteriseres det musikalske uttrykket som moderne «urban storbygospel» inspirert av de sorte kirkene i sør-statene. 3.5.

Evalueringer

Hvert år gjennomføres det evalueringer for at bibelskolens studenter skal få anledning til å gi tilbakemeldinger på hvordan de har opplevd ett år med undervisning, turer, studentmiljøet og det å bo på studenthjem. Studentene gir uttrykk for at de opplever at lærerne bryr seg om dem, at skolemiljøet er godt også utenfor klasserommet og at det er inspirerende å gå på Ansgarskolen. Elevene setter pris på aktiviteter som skolekor, turneer og morgensamlinger. 3.6.

Elevopptak

Registrerte elever om høsten, totalt 2005-2017 100 90 80 70 60 50

Opptak om høsten

40 30 20 10 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Som diagrammet viser, har elevtallet i 2016 og 2017 vært lavere enn i toppårene 2009 og 2014.

SIDE 36


Det har vært jobbet både med innholdet og rekruttering for å øke elevtallet. Det er mer konkurranse enn før fordi det er startet flere nye bibelskoler de siste årene, og fordi bibelskolene konkurrerer med folkehøgskolene.

4.

Ansgar Drift og Eiendom

Ansgar Drift og Eiendom AS leier ut lokaler, utstyr og inventar og leverer tjenester til Ansgar Høgskole og Ansgar Bibelskole. Dette innebærer eiendomsforvaltning, drift, regnskap, økonomiforvaltning, studieadministrative tjenester, personalforvaltning, informasjonstjenester, bibliotektjenester, IKT, markedsføring, rekruttering med mer. Selskapet driver i tillegg studenthjem og studentvelferdstjenester. Høsten 2016 ble det ansatt en daglig leder i Ansgar Drift og Eiendom; Lars Kristian Drangsholt. 4.1.

Studieadministrative tjenester

Studieadministrative tjenester omfatter blant annet studentopptak, registrering, eksamensavvikling, vitnemål, rapportering, bibliotektjenester med mer. 4.2.

Driftsoppgaver

Driftsoppgaver omfatter blant annet vedlikehold av eiendomsmasse, renhold, brannvern, HMS (helse, miljø og sikkerhet), utleie av studenthjem/hybler med mer. Kantinen ved Ansgarskolen driftes av Studentsamskipnaden i Agder (SiA). 4.3.

Ansgarskolens fasiliteter

Ansgarskolens fasiliteter består av undervisningsbygg på 1200 m2 (2008), kontorbygg på 600 m2 (2007), bibliotek (2010) og kantine (2010). Biblioteket har et areal på 370 m2 og har i dag ca. 30.000 bøker. Ansgarkapellet bygd av kunstneren Kjell Nupen ble vigslet i 2008. Ansgarskolens fasiliteter skal gi plass til totalt 500 studenter og elever fordelt på bibelskole og høyskole. Studenthjemmet har i dag en kapasitet på 143 sengeplasser. Kristiansand, 20.3.17 Ingunn Folkestad Breistein Rektor

https://ansgarskolen.no

SIDE 37


Sak 12 og 13 Konsernregnskap 2016 og 2017 BILAG 5 Bilag 5 inneholder følgende deler: •

Konsernregnskap med balanse

Noter til regnskapet

Revisors beretning 2016

Revisors beretning 2017

Kommentarer til konsernregnskap

Hovedstyrets innstilling til vedtak sak 12: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskap for 2016.

Hovedstyrets innstilling til vedtak sak 13: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskap for 2017.

http://mknu.no/okonomi

SIDE 38


RESULTATREGNSKAP MOR

KONSERN

2017

2016

4 303 198

3 861 338

Salgsinntekter

1

4 303 198

3 861 338

10 191 086

10 708 189

Gaveinntekter

2

11 601 175

11 990 250

5 842 412

6 136 068

3

37 466 556

36 530 632

Note

Leieinntekter

2017

2016

254 089

162 215

11 010 448

10 294 252

-24 954

206 686

Andre driftsinntekter

3 835 948

2 990 331

25 733 867

25 232 679

Sum driftsinntekter

63 049 289

61 508 618

Offentlige tilskudd

3 754 263

3 377 083

Varer og tjenester for videresalg

4 138 648

3 849 055

10 820 606

10 308 471

Personalkostnader

4

33 147 701

32 664 166

304 582

241 360

Avskrivninger

5

3 579 916

2 898 078

9 165 655

9 604 360

Prosjektstøtte

6

9 165 655

9 604 360

4 146 390

4 369 764

Annen driftskostnad

14 355 216

12 393 436

28 191 496

27 901 038

Sum driftskostnader

64 387 136

61 409 095

-2 457 629

-2 668 359

DRIFTSRESULTAT

-1 337 847

99 523

1 062 920

587 744

Finansinntekter

1 154 721

678 645

-78 449

-98 636

Finanskostnader

-1 069 432

-1 189 399

984 471

489 108

Netto finansresultat

85 289

-510 755

12 123 924

6 042 814

Ekstraordinære inntekter

7

20 234 964

6 118 914

-284 847

-71 904

Ekstraordinære kostnader

7

-284 847

-71 904

11 839 077

5 970 910

Netto ekstraordinære poster

19 950 117

6 047 010

10 365 919

3 791 659

ÅRSRESULTAT

18 697 559

5 635 778

1 901 302

2 395 312

Overføring til fri egenkapital

8

10 320 516

4 163 331

-554 297

477 095

Overføring til/fra EK med bindinger

8,12

-641 871

553 195

9 018 914 10 365 919

919 252 Overføring til avsetning for forpliktelse 8,13 3 791 659

Overføringer totalt

SIDE 39

9 018 914

919 252

18 697 559

5 635 778


BALANSE PER 31. DESEMBER 2017 MOR 2017

KONSERN 2016

Note

2017

2016

EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler 3 680 215

3 680 215

939 448

568 630

4 619 663

4 248 845

Eiendommer

5

91 958 283

93 063 291

Anlegg og driftsløsere

5

2 088 392

3 697 795

94 046 675

96 761 086

Sum varige driftmidler Finansielle anleggsmidler

453 375

453 375

11 477 545

-

-

Investeringer i tilknyttede selskaper

9

5 842 767

Investeringer i aksjer og andeler

10

11 485 946

5 851 290

5 596 086

7 161 658

Utlån fra fond

11

5 596 086

7 161 658

17 527 006

13 457 800

Sum finansielle anleggsmidler

17 082 032

13 012 948

22 146 669

17 706 645

SUM ANLEGGSMIDLER

111 128 707

109 774 034

96 900

102 000

OMLØPSMIDLER -

-

Varer Fordringer

841 108

683 524

Kundefordringer

482 270

4 731 820

Andre fordringer

2 690 365

2 563 864

1 825 691

5 720 514

1 323 378

5 415 344

Sum fordringer

4 516 056

8 284 378

22 847 205

12 916 061

Bankinnskudd

39 875 949

21 384 072

24 170 583

18 331 405

SUM OMLØPSMIDLER

44 488 905

29 770 450

46 317 252

36 038 050

SUM EIENDELER

155 617 612

139 544 484

SIDE 40

12

13


/sign/

/sign/

SIDE 41


NOTER TIL REGNSKAPET Konsernet Misjonskirken Norge består av morselskapet Misjonskirken Norge, 100% eid datterselskap Ansgarskolen AS, 100% eid datterselskap The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong og 100% eid datterselskap Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico.

Skatter: I hovedtrekk er virksomheten ikke skattepliktig og det er således ikke hensynstatt skatt på virksomhetens resultat. Untatt herfra er den aktiviteten som gjelder utleie av leiligheter som tilhører Misjonskirken Norge samt deler av aktiviteten under Ansgarskolen AS som går under sommerhotellet.

Datterselskapet Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico (misjonærforvaltningen i Colombia) er ikke konsolidert inn i konsernregnskapet for 2016 og 2017.

Gjeld: Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Note 1

Regnskapsprinsipper mv.

Salgsinntekter: Inntektsføring i konsernet skjer når inntekten er opptjent. Hoveddelen av salgsinntektene gjelder deltakeravgifter ved arrangement.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Konsolideringsprinsipper: Konserninterne poster som aksjer i datter, konserninterne fordringer og gjeld, samt øvrige transaksjoner mellom konsernselskapene er eliminert. Klassifisering og regler for vurdering av balanseposter: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varie anleggsmidler som har begrenset levetid, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi når endring ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventet levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Fordringer: Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år klassifiseres som omløpsmidler. Det er avsatt til tap på usikre fordringer. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjon for morselskap: Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en kollektiv innskuddspensjon som omfatter alle ansatte i stillinger på 20% eller mer. Pensjonsforpliktelser balanseføres ikke, og den årlige pensjonskostnaden anses som årets pensjonskostnad. Ytelsespensjon ble avviklet 31.12.2013, men er fortsatt aktiv for delvis uføre ansatte. Saldo på premiefondene per 31.12.2017 er på 86 430 kroner. Note 2

Gaveinntekter

SIDE 42


Note for morselskapets regnskap Mor: Gaver fra: Menigheter Privatpersoner, arrangementer og annet

2017

2016

74,5 % 25,5 %

Gaver til: Misjonskirken Norge generelt Nasjonalt arbeid Internasjonalt arbeid Ansgarskolen SUM gaveinntekter

2017

74,7 % 25,3 % 2016

1 096 675 2 830 064 6 264 347 10 191 086

1 526 052 2 669 403 6 512 734 10 708 189

15% av øremerkede gaver til morselskapet går til administrajon hvis ikke annet er avtalt. Note 3

Offentlige tilskudd/skolepenger Mor: 2017

Trossamfunnsmidler NORAD-midler Momskompensasjon Tilskudd skoledrift Skolepenger SUM offentlige tilskudd/skolepenger Note 4

Konsern: 2016

5 833 914 4 236 302 940 232 11 010 448

5 024 470 4 384 176 885 606 10 294 252

2017

2016

20 766 094 4 236 302 1 429 249 7 886 350 3 148 561 37 466 556

20 071 868 4 384 176 1 425 130 7 957 350 2 692 108 36 530 632

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv Mor: 2017

Lønninger og arbeidsgiveravgift i Norge Lønninger og bidrag i utlandet Pensjonskostnader* Andre personalkostnader SUM personalkostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Antall ansatte i morselskapet

Konsern: 2016

9 145 179 590 015 675 331 410 081 10 820 606 18,4 32

8 727 421 676 285 391 769 512 996 10 308 471 19,0 27

2017

2016

29 858 985 590 015 1 747 463 951 238 33 147 701

29 381 624 676 285 1 873 245 733 012 32 664 166

54,9

52,0

* Differanse fra 2016 til 2017 i morselskapet skyldes i hovedsak tilbakeføring av premiefond

Ytelse til ledende person i morselskapet: Lønn og feriepenger Pensjonsforpliktelser SUM ytelser ledende person

2017

Godtgjørelse til revisor: Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester SUM godtgjørelse til revisor

2017

2016

666 242 36 603 702 845

648 164 35 139 683 303

Mor: 38 125 50 500 88 625

Konsern: 2016

90 625 71 500 162 125

2017

128 125 61 300 189 425

2016

170 625 82 300 252 925

Pensjon for morselskap: Pensjonsforpliktelsene for ansatte er dekket ved en kollektiv innskuddspensjon som omfatter alle ansatte i stillinger på 20% eller mer. Pensjonsforpliktelser balanseføres ikke, og den årlige pensjonskostnaden anses som årets pensjonskostnad. Ytelsespensjon ble avviklet 31.12.2013, men er fortsatt aktiv for delvis uføre ansatte. Saldo på premiefondene per 31.12.2017 er på 86 430 kroner. Note 5

Anleggsmidler

Mor: Eiendommer

Anskaffelseskost 01.01.2017 Tilgang 2017 Avgang 2017 Anskaffelseskost 31.12.2017

3 680 215 3 680 215

SIDE 43

Maskiner

412 653 48 034 460 687

IKT

652 577 627 367 1 279 944

SUM

4 745 445 675 401 5 420 846


Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 Balanseført verdi pr 31.12.2017

3 680 215

Avskrivninger 2017 Lineære avskrivninger

-

366 148 94 539

435 035 844 909

801 183 4 619 663

128 992 3 år

175 590 5 år

304 582 -

Konsern: Eiendommer

Anskaffelseskost 01.01.2017 Tilgang 2017 Avgang 2017 Anskaffelseskost 31.12.2017 Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017 Balanseført verdi pr 31.12.2017 Avskrivninger 2017 Lineære avskrivninger Note 6

Maskiner

104 899 757 104 899 757 -12 941 474 91 958 283 1 105 008

IKT/inventar

1 852 449 300 597 -423 560 1 729 486 -926 309 803 177

9 593 662 627 367 10 221 029 -8 935 814 1 285 215

350 992 3 år

2 123 916 3-5 år

SUM

116 345 868 927 964 116 850 272 -22 803 597 94 046 675 3 579 916 -

Prosjektstøtte

Note for morselskapets regnskap Trosopplæring nasjonalt Nasjonale prosjekter* Nasjonale satsningsområder Prosjekter i Kongo Prosjekter i Kina Prosjekter i Colombia Prosjekter i Afghanistan Prosjekter i Romania Prosjekter i Polen SUM utbetalt prosjektstøtte

2017

2016

290 646 486 375 46 371 1 730 344 300 000 3 833 616 1 375 635 1 090 194 12 474 9 165 655

200 000 557 517 170 272 2 097 689 150 000 4 021 523 1 316 607 967 373 123 379 9 604 360

* Nasjonale prosjekter i 2017 var Bærum, Groruddalen, Hellemyr, Lillesand, Sandefjord og TouchPoint Oslo Nasjonale prosjekter i 2016 var Bærum, Follow Greverud, Hellemyr, Lillesand og Sandefjord

Note 7

Netto ekstraordinære poster Mor: 2017

Testamentariske gaver til Misjonskirken Norge Testamentariske gaver til Ansgarskolen AS Gevinst ved salg av misjonshus Driftsinntekter misjonshus Driftskostnader misjonshus NETTO ekstraordinære poster Note 8

Konsern: 2016

10 878 057 1 198 704 47 164 -284 847 11 839 078

1 569 380 4 401 934 71 500 -71 904 5 970 910

2017

2016

10 878 056 8 111 040 1 198 704 47 164 -284 847 19 950 117

1 569 380 76 100 4 401 934 71 500 -71 904 6 047 010

Disponering av resultat Mor: 31.12.2017

Fri egenkapital Egenkapital med bindinger Verdensmisjonsfondet (VMF) Fond for Menighetsplanting og -utvikling (MPUF) Lederutviklingsfondet (LUF) Fond for Nybygg/Forskning Gaveavsetninger SUM disponeringer Note 9 Investering i tilknyttede selskaper

1 901 302 -144 663 -733 945 327 311 -3 000 9 018 914 10 365 919

Konsern: 31.12.2016

2 395 312 -23 611 -80 065 624 605 -43 834 919 252 3 791 659

Note for morselskapets regnskap 31.12.2017

Ansgarskolen AS The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico SUM investeringer i tilknyttede selskaper

433 375 10 000 10 000 453 375

SIDE 44

31.12.2016

433 375 10 000 10 000 453 375

31.12.2017

10 320 516 -232 237 -733 945 327 311 -3 000 9 018 914 18 697 559

31.12.2016

4 163 331 52 489 -80 065 624 605 -43 834 919 252 5 635 778


Note 10 Investering i aksjer og andeler Note for morselskapets regnskap 31.12.2017

Mentor Medier AS Vegårtun AS KNIF Trygghet og Forsikring AS KNIF AS Danske Capital* SUM investeringer i aksjer og andeler

31.12.2016

3 025 1 000 367 402 19 182 11 086 936 11 477 545

3 025 1 000 367 402 5 471 340 5 842 767

* Bokført til virkelig verdi per 31.12

Note 11 Utlån fra fond Note for morselskapets regnskap 31.12.2017

Verdensmisjonsfondet* Fond for menighetsplanting og -utvikling** Lederutviklingsfondet SUM utlån fra fond

Endring

4 150 191 1 445 895 5 596 086

11 414 -1 576 986 -1 565 572

31.12.2016

4 138 777 3 022 881 7 161 658

* Ett utlån per 31.12.2017 til vårt datterselskap Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico. Betalingsevnen anses som lav. ** Tre utlån per 31.12.2017 til menigheter i Norge. Rentesats for 2016: 0%. Rentesats for 2017: 3,5%

Note 12 Mellomværende med selskap i samme konsern Mor: Kundefordringer, selskap i samme konsern Leverandørgjeld, selskap i samme konsern Utlån til selskap i samme konsern*

2017

2016

16 600 4 150 191

4 138 777

* Utlån til vårt datterselskap Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico, som ikke er konsolidert i konsernregnskapet

Note 13 Bankinnskudd, bundne midler Under bankinnskudd inngår egne konti for budne skattetrekksmidler med kroner 340 355 for morselskapet Misjonskirken Norge, og kroner 742 198 for datterselskapet Ansgarskolen AS, per 31.12.2017. Note 14 Fri egenkapital Mor: Saldo 01.01 Overskudd Saldo 31.12*

2017

2016

6 120 291 1 920 483 8 040 774

3 724 979 2 395 312 6 120 291

* aksjer i KNIF AS ble innført den 01.01.2017 til kostpris på kroner 19 182.

Konsern: 2017

Fri egenkapital pr 01.01 Årsoppgjørsdisposisjoner: Misjonskirken Norge Ansgarskolen AS The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong* Fri egenkapital pr 31.12

2016

37 874 324

33 710 993

1 920 483 8 010 124 289 828 48 094 759

2 395 312 1 412 100 355 919 37 874 324

* Valutakorrigert. Hong Kong Dollar (HKD) mot Norske kroner (NOK) 1 HKD 31.12.2016 = 1,11125 NOK. 1 HKD 31.12.2017 = 1,0506 NOK

Note 15 Egenkapital med pålagte bindinger Mor: VMF

Bokført verdi 01.01.2017 Bevilgning og disponering av resultat iht note 8 Bokført verdi 31.12.2017

14 081 935 -733 945 13 347 990

SIDE 45

MPUF

7 556 605 327 311 7 883 916

LUF

1 436 166 -3 000 1 433 166

SUM

23 074 706 -409 634 22 665 072


Kapitalplassering iht note 10 Utlån iht note 11 Likvide bankmidler Annen egenkapital med pålagte bindinger: Arbeid i Kina Arbeid i Colombia Arbeid i Romania Total egenkapital med pålagte bindinger:

7 390 554 4 150 191 1 807 245 31.12.2017

3 696 382 1 445 895 2 741 639 Endring

1 433 166

11 086 936 5 596 086 5 982 050

31.12.2016

1 060 000 10 000 56 581

-200 000 55 337

1 260 000 10 000 1 244

23 791 653

-554 297

24 345 950

Konsern: 2017

Saldo 01.01 Tilført Saldo 31.12

30 558 897 -1 571 822 28 987 075

Note 16 Avsetning for forpliktelser Note for morselskapets regnskap 31.12.2017

Gaveavsetning til internasjonale arbeid generelt Gaveavsetning til prosjekter i Kongo Gaveavsetning til prosjekter i Kina Gaveavsetning til prosjekter i Colombia Gaveavsetning til prosjekter i Afghanistan Gaveavsetning til prosjekter i Romania Gaveavsetning til nasjonalt arbeid generelt SUM avsetning med forpliktelser

5 193 482 541 161 460 830 1 157 960 179 650 1 273 367 3 861 296 12 667 746

Endring*

4 694 392 -80 373 3 050 -17 040 143 599 485 038 3 861 296 9 089 962

31.12.2016

499 090 621 534 457 780 1 175 000 36 051 788 329 3 577 784

* differanse på 71 048 fra note 8 skyldes korrigeringer i balansen

Note 17 Langsiktig gjeld, pantstillelse Gjeld til kredittintitusjoner som forfaller til betaling mer enn 5 år etter regnskapsårets utgang, beløper seg til kroner 44 817 254,-. Gjeld til kredittinstitusjoner pr. 31.12.2017 på kroner 44 817 254,- er sikret ved pant i Ansgarskolen AS sine eiendommer. Balanseført verdi av eiendommer som er stilt som pant beløper seg til kroner 89 383 076,-.

SIDE 46

2016

29 960 847 598 050 30 558 897


SIDE 47


SIDE 48


SIDE 49


SIDE 50


SIDE 51


SIDE 52


SIDE 53


Kommentarer til konsernregnskap 2016 og 2017 Misjonskirken Norge har et konsolidert årsregnskap som inkluderer virksomhet i utlandet og i Norge. Konsernregnskapet består av morselskapet Misjonskirken Norge, og datterselskapene Ansgarskolen AS, Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico (misjonærforvaltningen i Colombia) og The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong (MCCN HK). I konsernregnskapet for 2016 og 2017 er ikke misjonærforvaltningen i Colombia konsolidert inn grunnet manglende årsregnskap for 2017. Aktuelle problemstillinger har vært drøftet med revisor underveis i prosessen. Hovedstyret behandlet saken 10. mars 2018. For 2017 står Misjonskirken Norge (morselskapet) for 41% av konsernets totale driftsinntekter. Ansgarskolen AS står for 58%, mens MCCN HK står for 1%. Misjonskirken Norge (morselskapet) Årsresultatet for morselskapet i 2016 og 2017 er overskudd på henholdsvis 3,79 og 10,37 millioner kroner (MNOK). Driftsresultatet i 2016 er på minus 2,67 MNOK, mens det er på minus 2,46 MNOK i 2017. Tallene viser at Misjonskirken Norge har en usunn driftsøkonomi, men at finans- og ekstraordinære inntekter bidrar til overskudd. Ekstraordinære inntekter består av testamentariske gaver og salg/drift av misjonshus. I 2017 stod gaveinntekter for 40% av morselskapets driftsinntekter. 75% av gaveinntektene kom fra våre menigheter, mens 25% kom fra annet, som inkluderer gaver fra privatpersoner, arrangement og andre organisasjoner. I 2017 var 84% av gaveinntektene øremerket til nasjonale og internasjonale formål, hvor Misjonskirken 12 000 000 Norge trakk 15% i administrasjonsandel. 10 000 000 Utviklingen i gaveinntektene er presentert i diagrammet og viser en negativ trend fra 2015 8 000 000 til 2017. Av offentlige tilskudd mottar Misjonskirken Norge trossamfunnsmidler, NORAD-midler og momskompensasjon. Totalt utgjorde offentlige tilskudd 43% av driftsinntektene i 2017, noe som gjør organisasjonen sårbar for endring i politiske prioriteringer.

6 000 000 4 000 000 2 000 000

0

2013 2014 2015 2016 Menigheter Annet

2017

Personalkostnader i 2017 på 10,8 MNOK fordelte seg på 18,4 årsverk på tre avdelinger, i tillegg til generalsekretæren. 7,0 årsverk var tilknyttet administrasjonsavdelingen, 4,8 årsverk til nasjonal avdeling, mens 5,6 årsverk var tilknyttet internasjonal avdeling, hvorav 3,5 årsverk var ansatte i utlandet. Hovedstyret vedtok i november 2016 at alle utlån til menigheter skulle innfris innen utgangen av 2017. Per 31.12.17 gjensto tre lån på til sammen 1,45 MNOK. Ytterligere ett lån på 1,04 MNOK ble nedbetalt i februar 2018. I november 2015 vedtok Hovedstyret å fjerne begrensningene i vedtektene vedrørende plassering på høyrentekonto i bank for to av Misjonskirken Norges fond. Videre godkjente Hovedstyret plassering av midler i kapitalmarkedet hos Danske Capital, som er samarbeidspartner til KNIF Innkjøp. 5,1 MNOK ble plassert i 2016 og 5 MNOK i 2017. Ytterligere midler har blitt plassert i 2018. Avkastningen på midlene hos Danske Capital var på 7,2% i 2016 og 10,8% i 2017.

SIDE 54


Ansgarskolen AS Årsresultatet for Ansgar-konsernet er et overskudd på 1,49 MNOK i 2016 og 7,93 MNOK i 2017. Økningen skyldes i hovedsak en testamentarisk gave mottatt i 2017. Driftsresultatet var på 2,41 MNOK i 2016 og 0,73 MNOK i 2017. I Ansgar-konsernet inngår selskapene nedenfor, og det henvises til nærmere presentasjon av driften i skolene, drift- og hotellselskapet. Ansgarskolen AS Org.nr: 989 205 455 Eier 100 % i samtlige datterselskap

Ansgar Drift og Eiendom AS (ADE) Org.nr: 989 205 471

Ansgar Bibelskole AS (ABS) Org.nr: 889 205 512

Ansgar Teologiske Høgskole AS (AHS) Org.nr: 989 205 544

Ansgar Sommerhotell AS (ASH) Org.nr: 946 633 534

Ansgar Drift og Eiendom AS Driftsinntektene har fra 2016 til 2017 blitt redusert fra 17,74 til 17,5 MNOK. Utleieinntekter fra studenthjem har økt, mens internleie ble redusert. Driftsresultatet ble redusert fra 4,22 MNOK i 2016 til 1,0 MNOK i 2017. Sistnevnte skyldes renovering av deler av utleieleilighetene og noe økte avskrivninger. Ansgar Bibelskole AS Driftsinntekter ble redusert fra 9,77 MNOK i 2016 til 9,49 MNOK i 2017. Dette grunnet noe lavere elevgrunnlag og lavere momskompensasjon. Inneværende skoleår er antall elever 67, mot 75 elever forrige skoleår. Lønnskostnadene er noe høyere, både på grunn av nytt linjetilbud (danselinja startet opp igjen høsten 2017) og lønnsøkning blant ansatte. Driftskostnadene har derfor økt fra 9,69 MNOK til 10,0 MNOK. Driftsresultat ble dermed forverret fra et overskudd på 0,08 MNOK i 2016 til et underskudd på 0,5 MNOK i 2017. Ansgar Teologiske Høgskole AS Driftsinntekter ble økt fra 17,34 MNOK i 2016 til 17,88 MNOK i 2017. Dette skyldes økt antall studenter, som igjen genererer økt produksjon av studiepoeng. Hvilket resulterer i både økt offentlig tilskudd og skolepenger (studentbetaling). I tillegg er driftskostnadene redusert fra 18,94 MNOK i 2016 til 18,53 MNOK i 2017. Reduksjon i driftskostnadene skyldes både fokus på kostnadsreduserende tiltak samt reduksjon i lønnskostnader som følge av sykemeldinger. Samlet sett resulterte dette i et vesentlig redusert driftsunderskudd fra minus 1,59 MNOK i 2016 til minus 0,65 MNOK i 2017. Ansgar Sommerhotell AS Driften ved sommerhotellet har etter flere års svak drift endelig snudd. I 2017 økte inntektene til 3,71 MNOK mot 2,84 MNOK i 2016. I tillegg har man lyktes å redusere kostnadene fra 3,07 MNOK i 2016 til 2,86 MNOK i 2017. Å oppnå en kostnadsreduksjon kombinert med omsetningsøkning er meget bra, og i sum resulterer dette i et positivt driftsresultat på 0,85 MNOK i 2017 mot et underskudd året før på 0,22 MNOK.

SIDE 55


Sak 14 Strategiplanen 2019-2022 BILAG 6 Generalforsamlingen i 2014 vedtok strategiplanen for 2015-2018. Da som nå ligger det bak en grundig prosess som har involvert sentralt ansatte, menigheter, råd og Hovedstyret. Det er to ting å frykte når det jobbes med slike planer: For det første at det ender opp som «menneskeverk», og for det andre, at det ender opp i skrivebordsskuffen. Til det første kan det sies at prosessen i 2014 og denne gangen har vært gjenstand for mye bønn og en aktiv søken etter Guds vilje og vei. Det har vært mange positive bevegelser når det gjelder områdene vi vedtok å satse på. Mange ressurser er utviklet til nytte for både menigheter og misjonsarbeid. Flere menigheter har også i tråd med vedtaket fra 2014 latt seg inspirere til å utvikle egne strategier med basis i verdiene og målsetningen fra strategiplanen for 2015-2018. Når vi nå skal behandle strategiplanen for 2019-2022 så ligger det et omfattende og grundig arbeid bak. Satsningsområdene fra sist plan er beholdt og har klart uttrykte mål for arbeidet i Norge og internasjonalt. Til forskjell fra den forrige planen sies det ikke noe om tiltak i denne planen. Tiltakene beskrives i stedet i toårige handlingsplaner som vedtas av Hovedstyret. Dokumentet er også slanket vet at beskrivelsen av verdier og organisasjon er flyttet over i et eget organisasjonsdokument. Slik strategiplanen 2015-2018 var med på å gi oss retning og fart, så er Hovedstyret ønske at den nye strategiplanen i enda større grad kan hjelpe oss til å leve opp til vår visjon om Guds barns enhet og menneskers frelse! Misjonskirken UNG har arbeidet parallelt med oss med å utvikle sin strategiplan for perioden 2019-2022. UNG har sitt landsmøte fredag 13. juli på Liv & Vekst sommerfestival, der deres strategiplan skal vedtas. For å vise at våre strategier henger sammen, vedlegges derfor UNG sin Strategiplan slik den foreligger per mars 2018, selv om den ikke er ferdig utarbeidet.

Hovedstyrets innstilling til vedtak sak 14: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til Strategiplan for Misjonskirken Norge for perioden 2019-2022. Generalforsamlingen utfordrer menighetene å sette seg tydelige mål og utarbeide egne strategier og handlingsplaner med utgangspunkt i strategiplanen.

SIDE 56


Strategiplanen 2019-2022 for Misjonskirken Norge DETTE VIL VI «Vår tid trenger Kristus-disipler», skrev Edin Løvås på 50-tallet. Utfordringen er like aktuell i dag. Som kristne og som Misjonskirken Norge har vi dypest sett et kall til å leve i relasjon med den levende Gud. Vi er kalt til å bli elsket - og til å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og hele vår sjel og av all vår forstand. Vi er kalt til å elske vår neste som oss selv. Sentralt i dette arbeidet er Jesu invitasjon til oss: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Guds barns enhet og menneskers frelse er Misjonskirken Norges visjon. Vi vil være et kirkesamfunn i bevegelse – som lever evangeliet, vokser som disipler og gjør andre til Jesu disipler. Vi vil gi evangeliet videre til neste generasjon, være til stede med Guds godhet i våre nabolag, plante menigheter, være åpne for at Gud leder oss på nye veier og til nye områder. Vi ønsker å være Kristus-disipler for vår tid, som står sammen om det kallet Gud har gitt oss nasjonalt og internasjonalt. Vi vil være en misjonskirke for vår tid! Å utvikle en strategiplan handler dypest sett om å søke Guds vilje og ledelse for Misjonskirken Norge (note 1). Strategien forteller hva vi drømmer om og konkretiserer mål for strategiperioden. Generalforsamlingen vedtar strategien. Det vil si at det er menighetene i fellesskap som beslutter og gir retning for hvordan Misjonskirken Norge skal arbeide, og dermed hva man sentralt skal prioritere og bruke ressursene på. For at strategiplanen skal lykkes er det viktig at menighetene kopler seg på. Menighetene utfordres derfor til å sette seg tydelige mål og utarbeide egne strategier og handlingsplaner med utgangpunkt i strategiplanen. Strategiplanen 2019-22 bygger videre på strategiplanen 2015-18. Beskrivelser av visjon, verdier og Vekst 2020 er ikke i strategiplanen, men er flyttet i et eget dokument, kalt Organisasjonsdokumentet 2018 (note 2). Hovedstyret vedtar handlingsplaner og budsjett i tråd med den vedtatte strategiplanen. Handlingsplanene vil konkretisere hvordan målene skal oppnås med tiltaksbeskrivelser og prioriteringer i budsjettene. Vi vil at strategiplanen skal presenteres, modelleres og videreutvikles i våre arrangementer og samlinger gjennom arbeidsåret. Dette er for eksempel sommerarrangementene, Generalforsamlingen, Lederkonferansen og Vekstakademiet. Vi vil at strategiplanen skal være styrende i samarbeidet med Misjonskirken UNG og Ansgarskolen, samt våre søsterkirker internasjonalt. Note 1: Misjonskirken Norge er navnet på kirkesamfunnet som består av de til enhver tid opptatte menigheter. Generalforsamlingen er kirkesamfunnets øverste organ. Hovedstyret er det øverste valgte organet. Predikant- og menighetsrådet er fagorgan for Hovedstyret i læremessige spørsmål. Generalsekretæren er daglig leder for Misjonskirken Norge. Misjonskirken Norge er også et eget trossamfunn. Hovedstyret er generalforsamling for trossamfunnet og velger trossamfunnets styre. Note 2: I Organisasjonsdokumentet 2018 beskrives verdiene for Misjonskirken Norge, samt utdypende beskrivelse av hva vi mener med sunne og misjonale menigheter. Se mer på nettsiden www.mknu.no/verdiene.

SIDE 57


SATSINGSOMRÅDER Misjonskirken Norge har fem satsingsområder for vårt arbeid: disippelliv, menighetsplanting, lederutvikling, menighetsutvikling og diakoni.

Satsningsområdene er ikke i prioritert rekkefølge, de snarere påvirker og er gjensidig avhengig av hverandre. Arbeidet med disse satsningsområdene skjer på forskjellig måte nasjonalt og internasjonalt: Nasjonalt er det jobbet strategisk med hvert av satsningsområdene. Internasjonalt jobber vi både med satsningsområdene og med å støtte våre nasjonale samarbeidskirker i deres utvikling og prosesser. Dette innebærer et bredere fokus hvor det ikke bare er satsningsområdene som kan vektlegges. Satsningsområdene gir et tydelig signal om hva Misjonskirken Norge skal arbeide med, og hva man sentralt skal prioritere og bruke ressursene på. Hvert satsningsområde innledes med å fortelle hva vi vil, deretter hva dette innebærer, og til slutt beskrives mål for arbeidet nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt For å oppnå målene som er satt for det nasjonale arbeidet forutsetter dette at menighetene er delaktige og blir involvert i utvikling og implementering av de fem satsningsområdene våre. I målene bruker vi tre nøkkelord «mobilisere», «utvikle» og «utruste». Med dette tenker vi at vil mobilisere hele kirkesamfunnet til felles satsingsområder, vi utvikler gode lokale prosesser på de enkelte områder og vi utruste enkeltmennesker til å ta ansvar for de prosessene man satser på. Internasjonalt For å oppnå målene som er satt for det internasjonale arbeidet forutsettes en stor grad av samhandling med våre søsterkirker og samarbeidspartnere i de respektive land. Landene vi er engasjert i er svært forskjellige. Vår tilstedeværelse og historie i de ulike verdensdeler varierer også betydelig. Vesentlig for samhandlingen er at vi forstår våre samarbeidspartnere og har en respektfull dialog. Dette påvirker vår handlingsfrihet og evne til målstyring.

SIDE 58


Våre samarbeidsland er: Colombia, der vi revitaliserer menighetsarbeid, yter bistand for å utvikle ledere, støtter systematisk bibelundervisning og fredsbyggende diakoni med opplæring. Kongo-Brazzaville, der vi styrker trosopplæringen i menighetene, støtter pastorutdanning, fredsbyggende diakoni og rettighetsarbeid. Afghanistan, der vi støtter lokale organisasjoner som hjelper mennesker til en bedre mental helse og et verdig liv. Kina, der vi støtter teologisk utdanning og opplæring av ledere. Romania, der vi bidrar til menighetsplanting, undervisning, trosopplæring, lederopplæring og diakonale tiltak spesielt blant romfolk. Polen, der vi støtter evangeliseringsarbeid i Øst-Polen og Ukraina. I dag oppleves samspillet over landegrensene som stadig viktigere. Samarbeidet med våre søsterkirker og misjonskirker gir oss verdifulle impulser til utviklingen av vårt eget arbeid. Vi ser det derfor som viktig og naturlig at alle menighetene i Misjonskirken Norge har et internasjonalt engasjement. Dette er noe av selve DNA-et i Misjonskirken Norge.

1 DISIPPELLIV Vi vil se flere disipler som vokser i en moden relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker; følger Jesus Kristus; og finner sin tjeneste i hverdag og menighet. Vår refleksjon rundt disippelliv: Disippellivet hører hjemme i hverdag, hjem og menighetsliv. Det er en sentral menighetsoppgave å utruste og styrke enkeltmennesker til en relasjon med Gud på alle livets områder. Som kirkesamfunn ønsker vi å se at alle generasjoner utvikler en moden tro og sunne relasjoner. Derfor vil Misjonskirken Norge arbeide med åndelig fordypning i menighetene. Vi ønsker å se disipler som igjen gjør disipler. Mål for disippelliv – nasjonalt 1.

Mobilisere mennesker til å bli Kristus-disipler.

2.

Utvikle redskaper for menighetenes disippelgjøringsarbeid.

3.

Utruste mennesker til å være Kristus-disipler ved å legge til rette for åndelig fordypning.

Mål for disippelliv – internasjonalt 1.

Skape bevissthet omkring sunt disippelliv.

2.

Bidra til at våre samarbeidskirker har misjonale planer og ressurser for trosopplæring.

3.

Gi våre misjonærer og utsendte kompetanse på trosopplæring og fordypning.

http://mknu.no/disippelliv

SIDE 59


2 MENIGHETSPLANTING Vi vil skape et fellesskap av menigheter der menighetsplanting er en naturlig del av det å være menighet. Vår refleksjon rundt menighetsplanting: I Misjonskirken Norge arbeider vi med å plante sunne, misjonale menigheter (note 3). Vi tror dette er en viktig vei for å nå nye mennesker med evangeliet. I Norge planter vi nye menigheter ved å etablere gode startteam og utruste menighetsplantere. Vi tilrettelegger med gode støtteordninger, veiledning og strategisk planlegging. Internasjonalt støtter vi lokale aktører og samarbeidskirker i deres plantingsprosjekter, og bidrar til å utruste menighetsplantere. Mål for menighetsplanting – nasjonalt: 1.

Mobilisere for å plante nye misjonskirker.

2.

Utvikle plantinger til å bli selvstendige menigheter.

3.

Utruste den enkelte planter.

Mål for menighetsplanting – internasjonalt: 1.

Utfordre samarbeidskirkene til å plante misjonale menigheter.

2.

Støtte og styrke samarbeidskirkenes menighetsplantinger.

3.

Bidra til at lokale ledere i samarbeidskirkene er utrustet til å kunne plante.

Note 3 En sunn menighet søker Jesus Kristus. Paulus skriver det slik i brevet til Kolosserne: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol.2,6-7). Videre skriver han at Kristus er «hode for kroppen, som er kirken.» (Kol.1,18). En misjonal menighet søker det som Jesus Kristus har på sitt hjerte for verden. Menigheten er sendt. Jesus sa til sine etterfølgere: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh.20,21). Menigheten er ikke til for seg selv. Menigheten er til for Jesus Kristus.

3 LEDERUTVIKLING Vi vil utvikle godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte og menighetsfellesskapet så Guds rike kan vokse. Vår refleksjon rundt lederutvikling: Misjonskirken Norge vektlegger rekruttering og lederutvikling. I Norge legger vi til rette for at frivillige og ansatte medarbeidere skal bli sett og få utvikle sitt lederskap gjennom åndelig og faglig fordypning med våre prosessverktøy, arrangementer og Ansgarskolen. Menighetsrådgiverordningen betjener ansatte og frivillige ledere slik at godt lederskap utvikles i tråd med vår visjon og våre verdier. Internasjonalt støtter vi samarbeidskirker og samarbeidspartnere i deres arbeid med lederutvikling. Vi tilbyr ulike verktøy for lederoppfølging og veiledning.

SIDE 60


Mål for lederutvikling – nasjonalt 1.

Mobilisere for godt lederskap.

2.

Utvikle utrustende lederskap.

3.

Utruste den enkelte pastor og leder til modent lederskap.

Mål for lederutvikling – internasjonalt 1.

Påvirke samarbeidskirkene til utrustende lederskap og til å bygge sunne nettverk av pastorer og ledere.

2.

Støtte teologisk utdannelse, bibelskoler og annen kursvirksomhet for ledere.

3.

Tilby samarbeidskirkene en modell for lederutvikling og formidle ressurser for lederoppfølging og veiledning.

http://mknu.no/lederutvikling

4 MENIGHETSUTVIKLING Vi vil skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. Vår refleksjon rundt menighetsutvikling: Misjonskirken Norge vil, gjennom bønn og arbeid, utvikle sunne og misjonale menigheter. Gjennom Menighetsskolen får den enkelte menighet kartlagt sin situasjon og får hjelp til å jobbe strategisk med sin egen utvikling, modning og vekst. Internasjonalt bruker vi en del av de samme tilnærmingsmåtene. Mål for menighetsutvikling – nasjonalt 1.

Mobilisere for menighetsutvikling og vitalisering.

2.

Utvikle menigheter til å bli sunne og misjonale.

3.

Utruste enkeltledere i menighetene til å mestre prosessledelse.

Mål for menighetsutvikling – internasjonalt 1.

Bidra til at våre samarbeidskirker utvikler seg som sunne og misjonale menigheter.

2.

Promotere gode erfaringer med menighetsutvikling.

3.

Tilby tilpassede elementer av Menighetsskolen til våre samarbeidspartnere.

http://mknu.no//menighetsskolen

SIDE 61


5 DIAKONI Vi vil utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet. Vår refleksjon rundt diakoni: Misjonskirken Norge vil at diakoni står sentralt i vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Vi forstår diakoni som kirkens omsorgstjeneste. En tjeneste som innebærer mer enn humanitære handlinger. I møte med medmennesker tror vi at Gud er tilstede og kan gjøre mer enn det ett menneske kan utføre. Grunnlaget er nestekjærlighet som uttrykker evangeliet i handling. I diakonien vil vi særlig vektlegge de langsiktige virkningene. Mål for diakoni – nasjonalt 1.

Mobilisere for å styrke diakonien i våre menigheter.

2.

Utvikle lederskap som viser Guds omsorg for hele menneske (ånd, sjel og kropp).

3.

Utruste enkeltmennesker til diakonale handlinger.

Mål for diakoni – internasjonalt 1.

Bidra til at diakonalt engasjement skal kjennetegne våre samarbeidskirker.

2.

Støtte diakonale satsninger og fredsbyggende diakoni.

3.

Søke gode prosjekter som arbeider mot fattigdom og for verdighet for marginaliserte grupper.

http://mknu.no/diakoni

SIDE 62


Strategi Misjonskirken UNG 2019-2022 - Verdens beste ledere UNG har sitt landsmøte fredag 13. juli på Liv & Vekst. Strategiplanen er ikke ferdig utarbeidet og presenteres derfor til orientering slik den er per mars 2018. I en tid med enorme samfunnsmessige endringer kreves det mer enn kanskje noen gang tidligere i historien gode ledere både i misjonskirkene og i samfunnet ellers. Altfor mange gode tiltak i våre misjonskirker blir aldri noe av på grunn av mangel på ledere. Samtidig mangler flere kirker pastorer, og flere steder i landet trenger kirkeplantere. Fundamentet for et godt lederskap legges tidlig i livet. Skal Misjonskirken Norge videre, så må det utrustes mange flere nye ledere lokalt. Og de som allerede er ledere må utrustes med enda bedre nettverk og ressurser. UNG trenger å sette fokus på at unge ledere blir sett og gitt riktige utfordringer sammen med en moden leder. Praksis er den beste skolen for å bli en leder. I UNG kommer vi til å fortsette å gi mange unge ledere verdifull ledererfaring på våre arrangementer og leirer. Vi vil benytte anledningen på disse leirene og arrangementene til å gi dem kursing og oppfølging. Vi trenger samtidig å la det gå sport i hvor mange nye barn og unge vi gir lederutfordringer i vår lokale misjonskirke. Alle barn og unge bør kunne få utfordringer om å bidra. Modne ledere. Det første som trengs er utvikling av modenhet, Jesus-begeistring og integritet. Om menigheter lykkes med å utruste hjemmene til å gi Jesus videre til barna, så vil menighetene ha mye å bygge videre på. Vi trenger å fortsette å jobbe med Levende tro, for å hjelpe menighetene å utruste hjemmene. Vi trenger å se på aktivitet vi allerede har lokalt og nasjonalt og se om det reelt gjør disipler og ledere. For at noen skal ta steget videre så trengs samtidig en ekstra dybde. Modne ledere trenger å velge ut noen få og invester mye i dem. Misjonale ledere Misjonskirken UNG har misjon i navnet sitt. Det forplikter. Guds rike trenger ledere som stadig bryter grenser for evangeliets skyld. Denne driven for at evangeliet må ut for enhver pris ligger i vårt DNA, i vår kollektive sjel. En misjonal identitet utvikles ikke gjennom lederkonferanser. Det utvikles gjennom erfaring. UNG vil derfor i denne perioden legge til rette for at lokale grupper kan dra på teamturer i inn og utland. Kompetente ledere Gode ledere er kompetente. Misjonskirken Speiderkorps er det beste eksempelet på å tenke en trinn for trinn utvikling av ledere. Denne trenger resten av UNG å ta lærdom av. I kommende fireårsperiode vil UNG starte kursing for unge ledere i tweens- og ungdomsskolealder og ha god kvalitet i alle våre eksisterende lederarrangement. Utrustede ledere i nettverk. Også de som allerede er etablerte ledere trenger å utvikle seg så de kan utruste enda flere nye og bli mer effektive. De har behov for tilgang på gode ressurser og nettverk. For ungdomsarbeidere vil oppstartspakka stadig utvikles bedre og ungdomskonsulent skal sørge for at ungdomsarbeidere får god oppfølging, at de har ryddige arbeidsforhold og en mentor. UNG skal fortsette å utvikle gode taleserieressurser. UNG skal fortsette å gjøre tilgjengelig gode Levende tro-ressurser for menighetene og sørge for god veiledning. Målet i perioden er at fem nye menigheter i semesteret utarbeider en lokal Levende tro-plan.

SIDE 63


Sak 16 Endring av § 4 i Lover for MKN Bilag 7 Hovedstyret foreslår å endre valgperioden fra to til fire år for Hovedstyrets seks medlemmer som velges av Generalforsamlingen. Begrunnelsen for dette er at en valgperiode på fire år bidrar til større kontinuitet i Hovedstyret. Endringsforslagene er angitt med overstryking og rød tekst:

4.1

VALG

4.5-1 Hovedstyret Generalforsamlingen velger hovedstyre for to år. Ved særskilt valg velges -

Hovedstyrets leder for to år.

Deretter velges -

seks medlemmer for fire år.

-

to varamedlemmer for to år.

Styrets øvrige medlemmer framgår av § 5.1 Minimum 50 % av de faste medlemmene som velges av Generalforsamlingen må tilhøre Trossamfunnet Misjonskirken Norge.

Hovedstyrets innstilling til vedtak i sak 16: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning. For å sikre kontinuitet velges det i 2018 tre medlemmer for to år og tre medlemmer for fire år.

SIDE 64


Sak 17 Endring av § 5 i Lover for MKN BILAG 8 Hovedstyret foreslår fire endringer i § 5 som omhandler Predikant- og menighetsrådet: − endring av Predikant- og menighetsrådets sammensetning − oppdatering av tekst vedrørende ordinasjon − tydeliggjøring av rådets mandat − oppdatering av rollenavn Hovedstyret foreslår at alle menighetsrådgiverne gis fast plass i PMR. Begrunnelsen for dette er at sakene som rådet behandler i stor grad er nært knyttet opp til menighetsrådgivernes daglige arbeid og ansvarsområder. Hovedstyret foreslår endring av lovteksten om ordinasjon til internasjonal tjeneste for å bringe teksten i samsvar med gjeldende praksis. Hovedstyret ser at PMR kan ha behov for å knytte til seg ekstern kompetanse for å løse sine oppgaver, og ser det som hensiktsmessig at lovteksten gir tydelig åpning for dette. Den siste endringen som foreslås er av redaksjonell karakter ved at formann er byttet ut med leder i våre menighetsvedtekter. Endringsforslagene er angitt med overstryking og rød tekst: 5.5 PREDIKANT- OG MENIGHETSRÅDET 5.5-1 Predikant- og menighetsrådet (PMR) består av: •

Generalsekretær

Leder av internasjonal avdeling

Leder av nasjonal avdeling

Hovedstyrets leder

Menighetsrådgiverne

leder i PMF

daglig leder i Misjonskirken UNG

rektor på Ansgar Teologiske Høgskole

to tilsynsmenn valgt av og blant tilsynsmennene

to medlemmer valgt av generalforsamlingen

Generalsekretæren er rådets leder. PMRs arbeidsutvalg består av: •

Generalsekretær

Hovedstyrets leder

leder i PMF

SIDE 65


5.5-2 Ansvarsområde og myndighet PMR er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. PMR skal - innstille overfor Hovedstyret til ordinasjon av pastorer og innvielse av misjonærer - innstille overfor Hovedstyret til ordinasjon av pastorer i Norge, og i internasjonal tjeneste - gi råd i spørsmål der Hovedstyret ber om det PMR er gitt et selvstendig ansvar i følgende saker: - godkjenne anbefaling av forkynnere (anbefalte forkynnere) - gi råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker råd i forhold til kall og tjeneste PMR kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine oppgaver. Arbeidsutvalget gir råd og veiledning i saker hvor personvernhensyn tilsier konfidensiell behandling. Hvis saken gjelder forhold i en menighet, kan arbeidsutvalget høre formannen lederen eller annen representant for menigheten som saken angår.

Hovedstyrets innstilling til vedtak i sak 17: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 5 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

SIDE 66


Sak 18 BILAG 9

RAMMEBUDSJETT 2019-2020 MISJONSKIRKEN NORGE (MORSELSKAPET)

RAMMER 2020

RAMMER 2019

Driftsinntekter Gaveinntekter Arrangementsinntekter Trossamfunnsmidler NORAD-midler Momskompensasjon Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter

11 500 000 3 800 000 6 200 000 4 000 000 890 000 290 000 1 000 000 27 680 000

11 200 000 3 500 000 6 100 000 4 000 000 880 000 280 000 1 000 000 26 960 000

10 900 000 3 440 000 6 000 000 4 830 000 870 000 280 000 970 000 27 290 000

10 191 086 3 358 269 5 833 914 4 236 302 940 232 254 089 919 975 25 733 867

10 708 189 3 068 508 5 024 470 4 384 176 885 606 162 215 999 516 25 232 679

Driftskostnader Produksjon Misjonsbladet Arrangementskostnader Personalkostnader Norge Personalkostnader internasjonalt Avskrivninger Kontor- og eiendomskostnader IKT-kostnader Revisjon og rådgivning Tjenestereiser innland Tjenestereiser utland Misjonærforvaltning Prosjektstøtte nasjonalt Prosjektstøtte internasjonalt Andre driftskostnader Sum driftskostnader

150 000 3 800 000 9 770 000 1 550 000 250 000 900 000 1 100 000 220 000 860 000 430 000 580 000 1 250 000 8 700 000 1 200 000 30 760 000

200 000 3 300 000 10 400 000 1 520 000 320 000 890 000 1 100 000 210 000 860 000 430 000 570 000 1 200 000 8 600 000 1 200 000 30 800 000

340 000 3 330 000 11 290 000 1 110 000 340 000 870 000 1 110 000 210 000 860 000 420 000 560 000 1 160 000 8 580 000 1 270 000 31 450 000

286 014 3 468 249 10 103 005 717 602 304 583 718 210 1 230 574 159 688 846 959 225 880 492 500 823 392 7 849 763 965 080 28 191 498

498 602 2 878 481 9 494 891 813 581 241 360 818 105 870 483 222 125 875 954 298 593 490 595 927 789 8 185 976 1 284 503 27 901 038

DRIFTSRESULTAT

-3 080 000

-3 840 000

-4 160 000

-2 457 631

-2 668 359

660 000 -90 000 570 000

660 000 -90 000 570 000

670 000 -90 000 570 000

1 062 920 -78 449 984 472

587 744 -98 636 489 108

1 200 000 -200 000 1 000 000

1 200 000 -200 000 1 000 000

1 470 000 -300 000 1 170 000

12 123 924 -284 847 11 839 078

6 042 814 -71 904 5 970 910

-1 510 000

-2 270 000

-2 420 000

10 365 919

3 791 659

Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Ekstraordninære inntekter Ekstraordninære kostnader Netto ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT

SIDE 67

BUDSJETT 2018

REGNSKAP 2017

REGNSKAP 2016


Kommentarer til rammebudsjettet Generalforsamlingen behandler Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for de neste to år. Rammebudsjettet gjelder kun for morselskapet, Misjonskirken Norge, og skal henge sammen med organisasjonens strategier og handlingsplaner for samme periode. I lys av morselskapets driftsresultater i 2016 og 2017 er Hovedstyret klar på at det må gjøres grep. Realiteten er at selv om våre driftskostnader kun indeksreguleres, så vil driftsresultatet forverres fra år til år fordi utviklingen i driftsinntektene ikke ser ut til å øke tilsvarende. Generalforsamlingen må gjerne ha synspunkter på om dette er en for defensiv tilnærming. Det fremlagte rammebudsjettet tar konsekvensen av det økende driftsunderskuddet og legger opp til kutt i personalkostandene. Det forventes ingen betydelig økning i offentlige tilskudd i årene fremover, og Misjonskirken Norge er derfor avhengig av økte gaveinntekter. Gaveinntektene hadde en uventet stor nedgang fra 2016 til 2017, noe som medførte at Hovedstyret måtte revidere budsjett for 2018 og rammebudsjettet for 2019-2020. Hovedstyret mener det er grunnlag for å snu den negative trenden. Generalforsamlingen vedtok i 2016 å endre anbefalte vedtekter hvor menighetene skal bidra med ti prosent eller mer av sine inntekter til Misjonskirken Norges nasjonale og internasjonale arbeid. Forslag til rammebudsjett anser gavereduksjonen de to siste årene som ekstraordinært, og forventer en moderat vekst i tiden fremover. Den prosentvise økningen er 2,75% fra budsjett 2018 til rammer 2019, og 2,68% fra rammer 2019 til rammer 2020. 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2015

2016

Menigheter

2017

Annet

SIDE 68

2018

Budsjett

2019

2020


Med nøkterne rammer på inntektssiden må det gjøres grep på kostnadssiden for å redusere driftsunderskuddet. Hovedstyret mener det ikke skal gjøres kutt i prosjektstøtten nasjonalt og internasjonalt. Det samme gjelder personalkostnader internasjonalt, hvor det er lagt opp til to misjonærpar og to ettåringer både i 2019 og 2020. Det betyr at grepene må gjøres i staben i Norge, noe som igjen vil ha ringvirkninger på andre kostnadsposter. I rammebudsjettet er lønnskostnadene indeksregulert med 3% både i 2019 og i 2020. For 2018 er det budsjettert med 15,7 årsverk i Norge. Hovedstyret foreslår at det kuttes i overkant av tre årsverk i perioden for rammebudsjettet. Kuttene vil redusere personalkostnadene med nærmere to millioner kroner (MNOK) i 2020. I tillegg til personalkutt foreslås det at Misjonsbladet reduseres til én utgivelse i året, og at Misjonsbladet anses som en årbok for Misjonskirken Norge. Med disse forslagene reduseres driftsunderskuddet sammenlignet med budsjett for 2018, og gir et årsresultat på minus 2,27 MNOK i 2019 og minus 1,51 MNOK i 2020. Rammene går med andre ord ikke i balanse, men gode regnskapsår i 2016 og 2017 har styrket Misjonskirken Norges egenkapital og avsetning for forpliktelser, som kan forsvare negative budsjettrammer – for en periode.

Hovedstyrets innstilling til vedtak i sak 18: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2019 og 2020. Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å revidere budsjettene og inkludere nye, mindre prosjekter dersom dette kan skje ved omprioriteringer eller økte inntekter uten at balansen i budsjettet forrykkes.

SIDE 69


Sak 19 Valg av generalsekretær BILAG 10 Generalsekretær Øyvind Haraldseids åremålsperiode på seks år går ut 1. august 2018. Generalforsamlingen velger Generalsekretær, etter innstilling fra Hovedstyret, som ansettes på åremål for seks år. Gjenvalg kan finne sted for fire år av gangen. (§ 4.5-2) Hovedstyret behandlet i møte 18.-19. november 2016 sak 2.41.16 Prosedyre/framdriftsplan for valg av generalsekretær, og fattet følgende vedtak: Hovedstyret vedtok enstemmig ønske om at Øyvind Haraldseid stiller til gjenvalg som generalsekretær for en ny periode på fire år. Hovedstyret ser det som viktig å beholde kontinuitet i arbeidet i forhold til Vekst 2020. Hovedstyret vil uttrykke at vi er svært godt fornøyd med Haraldseids innsats og engasjement som generalsekretær i inneværende periode. Hovedstyret ønsker et svar innen 1. mars 2017. Øyvind Haraldseid gav sitt svar til Hovedstyrets leder i brev datert 03.02.2017 der han blant annet skriver: «I tiden som har gått siden jeg ble informert av hovedstyrets leder om vedtaket har jeg vurdert dette nøye sammen med min famille, konsultert personlige rådgivere og personer i staben. Dette i stadig bønn om visdom til å velge den rette vei i forhold til denne oppgaven. Jeg konkluderer med å svare positivt på hovedstyrets utfordring om å stille til valg for en ny periode som generalsekretær. Jeg vil utrykke en stor og varm takk for den tillit hovedstyret gjennom sitt vedtak har vist meg». Den 24. februar 2017 sendte Hovedstyrets leder ut følgende e-post til menighetene: VALG AV GENERALSEKRETÆR FOR PERIODEN 2018-2022 Øyvind Haraldseid ble valgt som generalsekretær i 2012 for en åremålsperiode på seks år. Hovedstyret avholdt møte i november 2016 og fattet følgende vedtak: «Hovedstyret vedtok enstemmig ønske om at Øyvind Haraldseid stiller til gjenvalg som generalsekretær for en ny periode på fire år. Hovedstyret vil uttrykke at vi er svært godt fornøyd med Haraldseids innsats og engasjement som generalsekretær i inneværende periode. Hovedstyret ønsker svar innen 1. mars 2017.» Den 3. februar mottok Hovedstyret positivt svar fra Haraldseid der han sier at han ønsker å stille til valg for en ny periode som generalsekretær. Hovedstyret innstiller derfor overfor Generalforsamlingen 2018 at Øyvind Haraldseid velges som generalsekretær for en ny åremålsperiode på fire år. Vi er takknemlige til Gud for at Øyvind Haraldseid stiller seg til disposisjon for Misjonskirken Norge.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen gjenvelger Øyvind Haraldseid til generalsekretær for en åremålsperiode på fire år.

SIDE 70


Sak 20-29 Valg BILAG 11 Hovedstyret Til Hovedstyret skal det velges styreleder, seks faste medlemmer hvorav en av disse seks blir nestleder, samt to varamedlemmer. Valget på medlemmer og varamedlemmer skjer i to omganger, og det benyttes ferdigtrykte stemmesedler. For å sikre kontinuitet, jamfør sak 16 med lovendring, velges det i 2018 tre medlemmer for to år og tre medlemmer for fire år. To av kandidatene ønsker kun å stille til valg for to år. Hovedstyret består dessuten av ett medlem fra Landstyret i Misjonskirken UNG, ett medlem fra styret i PMF og ett medlem fra Skolestyret for Ansgarskolen AS (§5.1). Sak 20 Valg av Hovedstyrets leder Kandidat: Bente E. Nome Næser, 50 år, Kristiansand. Hun er medlem i Randesund misjonskirke, og hun er ansatt som kontor- og administrasjonsleder i menigheten. Bente har vært styreleder i Hovedstyret de siste to årene og har vært medlem i flere år før dette. Hun har tidligere vært administrasjonsleder i Salem misjonsmenighet, Kristiansand og vært kateket i Den norske kirke. Hun har gått fire år på Ansgar teologiske seminar.

Sak 21 og 22 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Hovedstyret Kandidatliste, alfabetisk: 1.

Liv Svanhild Osland Grøneng (2 år)

2.

Hege Frey Hansane

3.

Erling Hellum

4.

Gordon Møskeland

5.

Rita Nottveit

6.

Kristian Råmunddal (2 år)

7.

Mangfred Vangstad

8.

Per Ivar Aase

SIDE 71


Presentasjon av kandidatene til Hovedstyret, i alfabetisk rekkefølge. Liv Svanhild Osland Grøneng, 44 år, Arnatveit. Hun er medlem i Arna misjonsmenighet, der hun i mange år har ledet lovsang, vært med i lederskapet og barnearbeidet. Hun arbeider nå som avdelingsleder på Salhus skule. Fra 1. juni vil hun fungere som pastor i Espeland Misjonsmenighet på halvtid og i et 40 prosent vikariat som barne- og familiearbeider i Arna misjonsmenighet. Tidligere har hun vært aktiv med i barneaktivitetene og forbønnsteamet på Liv & Vekst sommerfestival. Hege F. Hansane, 49 år, Skien. Hun er medlem i Gjerpen misjonskirke, der hun de siste to årene vært styremedlem, og hun har jobbet halvtid i menigheten. Hun er ufør, er utdannet eiendomsmegler og har vært med å utvikle og drive Norseman Xtreme Triathlon. Erling Hellum, 66 år, Arendal. Han er medlem i Arendal misjonskirke og arbeider nå som frivillig administrasjonsleder i menigheten. Han har vært styreleder i Arendal misjonskirke og hatt verv sentralt i misjonen. De siste årene har han vært styreleder i Skolestyret for Ansgarskolen og sittet som skolens representant i Hovedstyret. Erling er utdannet jurist og var direktør i Innovasjon Norge fram til pensjonsalder i 2016. Gordon Møskeland, 57 år, Lyngdal. Han er medlem i Misjonskirken Lyngdal, der han har vært medlem av lederskap de siste tre år. Gordon er medlem av Hovedstyret i dag og har vært varamedlem to år før det. Til daglig er han innkjøpssjef i Chassix Norway AS. Rita Nottveit, 50 år, Hosle. Hun er medlem i Oslo misjonskirke Betlehem, der hun er leder for misjonsrådet. Rita er nå nestleder i Hovedstyret, og hun er styreleder for Søster Annie Skaus Minnefond og har god kjennskap til engasjementet i Kina. Hun har tjue års erfaring fra lederjobber i en stor, norsk mediebedrift, og hun jobber i dag som leder for sikkerhet og beredskap. Kristian Råmunddal, 47 år, Kristiansand. Han er medlem i Ytre Randesund misjonskirke og de siste årene erfaring fra lederskapet. Tidligere vært med i oppstartsgruppe i Ytre Randesund misjonskirke og med i lederskapet i Bærum misjonskirke. Er til daglig partner i rådgivingsselskapet Xpand Norge og har variert erfaring fra næringsutvikling, prosjektledelse og regional utvikling, med lederstillinger i næringsliv og offentlig sektor. Mangfred Vangstad, 52 år, Bodø. Han er medlem i Misjonskirka i Bodø. Han arbeider til daglig som byggmester og er medpastor i menigheten. Har vært frivillig leder i speider- og ungdomsarbeid i Svolvær, hatt verv i distriktet og har i 12 år vært medpastor i Narvik misjonskirke. Per Ivar Aase, 54 år, Haugesund. Han er medlem i Haugesund Nordre Misjonskirke og er med i menighetens lederskap. Han er utdannet og har jobbet som pastor i rundt tjue år. I 2007 begynte han som driftsleder i Rogaland kollektiv trafikk. Etter han sluttet som pastor han han vært engasjert som rådgiver og forkynner i andre menigheter.

SIDE 72


Skolestyret Ansgarskolen Til Skolestyret for Ansgarskolen skal det velges styreleder, fire faste medlemmer og to varamedlemmer. Valget på medlemmer og varamedlemmer skjer i to omganger, og det benyttes ferdigtrykte stemmesedler. Sak 23 Valg av leder i Skolestyret Kandidat: Svein-Tore Råmunddal, 53 år, Kristiansand. Han er medlem og vært aktivt med i styret for Randesund misjonskirke. Han har sittet i Skolestyret de siste to årene som medlem. For Ansgarskolen har han gjennom mange år vært engasjert i flere prosjekter. Svein-Tore driver til daglig et eget selskap innenfor eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, eierstyring og selskapsledelse. Han er utdannet bygningsingeniør og takstmann, og er engasjert i en rekke styrer i næringslivet. Sak 24 og 25 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Skolestyret Kandidatliste, alfabetisk: 1.

Ellen Helleberg Bjerk

2.

Hans Hodne (også statens representant)

3.

Per Ravna

4.

Siv Kathrine Stark

5.

Olav Vikse

6.

(Presenteres på GF)

Presentasjon av kandidatene til Skolestyret, alfabetisk etternavn. Ellen B. Helleberg Bjerk, 51 år, Skien. Hun er medlem i Skien misjonskirke. Hun er ansatt i Skien Kommunale Voksenopplæring og har jobbet for Skien kommune og Skauen Kristelige Skole. Ellen har studert ved Høgskolen i Vestfold, Universitetet i Oslo, Høgskolen i SørøstNorge og Gimlekollen Mediasenter. Hans Hodne, 48 år, Høvåg. Han er instituttleder ved Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder. Han underviser i RLE-faget i grunnskolelærerutdanningene og i SRLE i barnehagelærerutdanningen. Hans er medlem i Den norske kirke og aktiv i Høvåg menighet der han har vært menighetsrådsmedlem i åtte år. Han har selv studert ved Ansgarskolen, og sitter i styret for handelshøyskolen ved UiA. Per Ravna, 67 år, Bodø. Han er medlem i Misjonskirka i Bodø og har hatt lederoppgaver i menigheten og i distriktet. Han har lang fartstid som både medlem og tidligere leder av Skolestyret. Til daglig er Per er lektor i matematikk ved Nord universitetet. Han har jobbet med samisk høyere utdanning og forskning og med internasjonalisering. Siv Kathrine Stark, 46 år, Tromsø. Hun er medlem i Frimisjonen i Tromsø, der hun også i flere år har vært med i styret. Hun har tidligere vært medlem i Landsstyret i Misjonskirken UNG. Siv er jurist og arbeider som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Troms. Olav Vikse, 52 år, Nedenes. Han er medlem i Arendal misjonskirke. Han er rektor ved Nedenes skole, Arendal kommune. Grunnskolen (1.-10. klasse) har om lag 400 elever og 55 ansatte.

SIDE 73


Andre valg Sak 26 Valg til Kontrollkomiteen Leder av kontrollkomiteen: Kolbein Rege, 67 år, Haugesund. Han tilhører Haugesund misjonskirke, er utdannet jurist og er til daglig direktør i Eidesvik Invest AS på Bømlo. To medlemmer til kontrollkomiteen: Odd Kjell Ingvaldsen, 67 år, Haugesund. Han tilhører Haugesund misjonskirke og var avdelingsdirektør i IOGT Norge fram til penosjonsalder. Jack Schjelderup, 66 år, Bergen. Han tilhører Misjonskirken Bethel Bergen og er til daglig overlege ved Habiliteringstjenesten for voksne, Haukeland Universitetssjukehus. Sak 27 Valg til Predikant- og menighetsrådet (PMR) Det skal velges to medlemmer til PMR. Kandidater som foreslås: Knut Moholt, 37 år, Grimstad. Han er medlem og hovedpastor i Grimstad misjonskirke. Han har vært pastor på Vestlandet, Østlandet og nå på Sørlandet. Knut har vært leder i Predikant og Misjonærforeningen (PMF) og sittet en periode som medlem i PMR valgt av Generalforsamlingen. Torbjørg Oline Nyli, 37 år, Fevik. Hun er medlem og pastor i Fevik misjonskirke. Hun har vært vikarierende daglig leder i Misjonskirken Ung og skrevet boka «Etterlysning: Åndelige foreldre» (2015). Hun har vært bibelskolelærer og har utdanning fra Ansgar Teologiske Høgskole. Sak 28 Valg av Valgkomiteen Kandidater til valgkomiteen: Leder: Ove Gundersen (Froland) Medlemmer: Sjur Brændeland (Grimstad), Jorunn Hummelsund (Bergen), Karen Marie Oma (Ranheim), Janne-Monica A. Kaarigstad (Bardufoss). Sak 29 Valg av revisor Misjonskirken Norge benytter revisjonsfirmaet BDO AS, og Hovedstyrets innstilling til vedtak er: Generalforsamlingen gjenvelger BDO AS som revisor for de neste to årene.

SIDE 74


Sak 30 Generalforsamling 2020 Bilag 12 Hovedstyret har mottatt invitasjon fra våre menigheter i Kristiansandsreginonen, som i fellesskap ønsker å stille som vertskap for Misjonskirken Norges generalforsamling i 2020. Hovedstyrets oppfatning er at generalforsamlingen (GF) i 2020 blir en viktig generalforsamling. Den markerer både slutten på Vekst 2020 og starten på det som blir fortsettelsen etter Vekst 2020. Vekst 2020 har ført til særlig stor vekst på Sørlandet, og vi ser at det å arrangere generalforsamlingen i Kristiansand er en flott anledning til å løfte frem det som har skjedd. Hovedstyret ser at arrangementet da vil være svært positivt for skolen vår, Ansgarskolen. På samme tid vil det gi mulighet til å løfte frem visjonen om at «menneskers frelse», må drive oss videre så vi kan se vekst i alle våre menigheter, og i hele landet vårt. Hovedstyret i Misjonskirken Norge stiller seg positive til en generalforsamling på Sørlandet. Hovedstyret innstiller på at generalforsamlingen i 2020 i lys av «Vekst 2020», bør utvides med en dag.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen takker for invitasjonen fra menighetene i Kristiansandsregionen om å være lokal arrangør for Generalforsamlingen 2020. Generalforsamlingen avholdes 24.-26. april 2020 i Kristiansand.

SIDE 75


SIDE 76


Forkortelser – liten skole for ferskinger Alfabetisk liste for de vanligste forkortelsene som kan forekomme i løpet av forhandlingene. ABS: Ansgar Bibelskole. APC: Colombianske partnerorganisasjon for våre diakonale prosjekter i FIPEC. ATH: Ansgar Teologiske Høgskole. CLAK: Christian Little Angel Kindergarten, arbeid i Hong Kong med representasjon fra Norge. DNM: Det Norske Misjonsforbund (kirkesamfunnets navn fram til 2016). EEC: Kongos Evangeliske Kirke, søsterkirke. FIPEC: Federation Iglesia Pacto Evangelico de Colombia, vår colombianske søsterkirke GF: Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge. HS: Hovedstyret er Misjonskirken Norges øverste valgte styre. HAS: Historisk arkivsenter i Misjonskirken Norge, samler historiske dokumenter og materiell for å ta vare på dette og gjøre det tilgjengelig for forskning. Se misjonshistorie.no. IFFEC: The International Federation of Free Evangelical Churches er et internasjonalt samarbeid av nasjonale kirker, som Misjonsforbundet er en del av. INA: Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge. IR: Internasjonalt Råd er et rådgivende organ for Hovedstyret i forhold til internasjonalt arbeid. KMT: Kommunikasjonstjenesten i Misjonskirken Norge. LS: Landsstyret i Misjonskirken UNG. MCCHK: The Mission Covenant Church of Hong Kong, vår søsterkirke i Hong Kong. MKN: Misjonskirken Norge. MNOK: Millioner kroner. MSK: Misjonskirken Speiderkorps, er en del av Misjonskirken UNG. NA: Nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge. NR: Nasjonalt Råd er et rådgivende organ i forhold til Hovedstyret for det nasjonale arbeidet. PMF: Predikant- og medarbeiderforeningen er en relasjonsbasert og faglig organisasjon for pastorer, misjonærer, forkynnere og medarbeidere i Misjonskirken Norge og UNG. PMR: Predikant- og menighetsrådet er rådgivende organ for Hovedstyret når det gjelder etiske og teologiske problemstillinger. PO: Personalorganisasjonen er en interesseorganisasjon for alle ansatte i Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og deres menigheter, foreninger, skoler, institusjoner og annet som er en del av de nevnte enheter. SAMF: Søster Annie Skaus Minnefond. SCC: Shaanxi Christian Counsil, søsterkirke i Kina. TSS: Trossamfunnets styre. UNG: Misjonskirken UNG, selvstendig organisasjon med Landsmøtet (LM) som øverste organ og Landsstyre som øverste valgte organ.

SIDE 77Rotfestet Raus Relevant www.mknu.no/verdiene

Nettsider for mer informasjon www.mknu.no/gf2018 www.mknu.no/ressurser www.mknu.no/organisasjon www.misjonskirkennorge.no www.ansgarskolen.no www.misjonshistorie.no www.misjonsnytt.no

Misjonskirken Norge Adresse: Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo E-post: norge@mknu.no Org.nr. 960 474 708 Konto.nr. 3000 15 10300