Page 1

IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

PROGRAMACIÓ Departament: Llengües Modalitat: Curs: Primer Matèria: Llatí

Codi: LA1 Curs acadèmic: 2009-10

REDACTAT: Professor/a

REVISAT: Cap del Departament

APROVAT: Coordinador pedagògic

. María Cucalón Tost

. I. Berenguer

.

Signatura:

Signatura:

Signatura:

Data: 30-09-09

Data:

Data:

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

1


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

REGISTRE DE DISTRIBUCIÓ DE Cap del Departament

LLISTAT DISTRIBUCIÓ

Coordinador pedagògic

Pr. I. Berenguer

REGISTRE DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT Revisió

Data

Descripció

0

15/09/08

Elaboració inicial

1.4.

30/09/09

Reelaboració de la programació per adaptar-la formalment LOE

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

a la

2


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

LAI. 1.-PROGRAMACIÓ ANUAL LLATÍ 1 OBJECTIUS específics de l’àrea 1. Assolir la competència d'interpretar, d'una manera coherent, el contingut d'un text de dificultat mitjana, preferentment en prosa, aplicant els coneixements morfosintàctics i lèxics bàsics de la llengua llatina. 2. Reflexionar, en general, sobre els conceptes morfosintàctics i semàntics propis d'un sistema lingüístic i establir relacions entre àmbits lingüístics diversos. 3. Relacionar fets lingüístics del llatí (fonètica i prosòdia, flexió nominal, pronominal i verbal, lèxic) amb altres de les llengües que en deriven, principalment del català, del castellà i de l'aranès, si s'escau. 4. Identificar i reconèixer les principals realitzacions Elaborada: María Cucalón Tost

COMPETÈNCIES CONTINGUTS (índex CONNEXIONS amb d’altres específiques de la materia) matèries 1. la competència Grec lingüística, - Una part dels continguts i 2. la competència objectius són comuns i artística i cultural paral·lels. 3. la competència Llengua i literatura, i totes les social i ciutadana. matèries de literatura Consciència de la importància del llatí com a llengua d'origen de la nostra llengua i de les llengües romàniques, i de la seva influència àdhuc en llengües no romàniques. - Precisió en l'ús de vocabulari de caràcter científic, tècnic i artístic, gràcies a les activitats que fomenten l'estudi de l'etimologia. - Reproducció acurada en la llengua pròpia dels missatges continguts en els textos que cal interpretar. - Foment de la lectura d'obres literàries senceres o de fragments extensos, si es tracta d'obres gaire

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

CRITERIS D’AVALUACIÓ (oficials) 1. Comprendre i interpretar el contingut de textos llatins originals de dificultat adequada als coneixements de l'alumnat, preferentment en prosa i narratius o descriptius. 2. Analitzar el contingut de textos en llengua llatina de manera implícita, i explícita quan es consideri oportú. 3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en la transformació d'estructures gramaticals o d'unitats lingüístiques. 4. Descriure alguns trets històrics, socials, religiosos, d'organització política, o d'aspectes de la vida quotidiana que caracteritzen el món romà. Descriure factors característics de la tècnica i de l'art romà. 5. Comentar el contingut de textos llargs d'autors clàssics en traducció o 3


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Codi: LA1 Curs: 2n

llargues. - Valoració de la diversitat lingüística. Filosofia i ciutadania - Tolerància envers les diverses maneres de pensar. - Valoració de l'aportació del pensament filosòfic i polític en la civilització occidental. Història d'Espanya i història de l'art Reconeixement dels diversos períodes de la història de Roma, i de l'evolució de l'imperi romà cap a les societats medievals, origen de l'Europa actual. - Valoració d'usos, costums i formes d'organització, i de la seva pervivència en la civilització occidental. Matemàtiques - Representació gràfica de les seqüències temporals.

històriques, sociopolítiques, literàries i culturals del poble romà i assenyalar la seva repercussió en la història d'Occident, tot apreciant-les com una clau per interpretar realitats i esdeveniments posteriors. 5. Extreure informació de textos llatins diversos, originals i en traducció, pertanyents als diferents gèneres literaris, tot distingint-ne els trets essencials. 6. Adonar-se i valorar que la llengua i la cultura llatines han perllongat la seva influència en el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors. 7. Valorar positivament l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element integrador de diferents corrents de pensament i actituds (ètiques i estètiques) que conformen l'àmbit cultural d'Occident. Elaborada: María Cucalón Tost

PCC - BAT

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

d'estudiosos del món romà, o d'imatges i representacions gràfiques, i distingir aspectes històrics o culturals. 6. Reconèixer en el lèxic de les llengües romàniques conegudes per l'alumne/a paraules d'origen llatí i identificar canvis fonètics, morfològics, sintàctics i semàntics experimentats al llarg de la seva evolució. 7. Elaborar treballs per comprendre i ampliar els coneixements sobre el món clàssic, aplicant les tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en fonts diverses, directes o consultades per mitjà de l'ús de les TIC. 8. Reconèixer i valorar alguns exemples de la pervivència del llegat clàssic en el passat i en l'actualitat.

4


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

8. Obtenir informació a partir de fonts literàries i de tota mena, utilitzant amb autonomia i esperit crític les dades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació sobre el món clàssic, interpretar-les i extreure'n conclusions. 9. Tenir una visió humanitzada de l'entorn mitjançant el contacte amb les llengües i la cultura clàssiques, i reconèixer i estimar els valors dels autors antics com a font del pensament i de l'art del món occidental.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

5


PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

LA 1. 2.- PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES UNITAT DIDÀCTICA 1

TÍTOL: UNITAS I TEMPORITZACIÓ: 8H OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES

- Identificar les principals formes - Prosòdia llatina. de pronunciació llatina i aprendre a pronunciar les vocals i les - Morfologia i sintaxi en la llengua consonants segons la norma llatina. clàssica. - El llatí: llengua flexiva (flexió - Classificar les paraules llatines nominal i flexió verbal). en variables i invariables, i reconèixer en les variables els - Pronunciació clàssica de sons vocàlics i consonàntics. morfemes que les acompanyen. - Identificar els casos llatins i llur - Divisió de paraules en síl·labes. relació amb les principals funcions sintàctiques que poden - Lectura de paraules, frases i textos segons la prosòdia llatina. acomplir.

Elaborada: María Cucalón Tost

Comparació

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

de

- Llegir paraules i frases llatines fent l'entonació adequada i tenint Competència lingüística. en compte l'accent prosòdic. Reflexionar sobre els mecanismes de la llengua pròpia - Establir comparacions entre el per comprendre les estructures llatí i el català i indicar les coincidències i diferències en llatines. morfologia i sintaxi. - Competència social i ciutadana. Respectar les diverses - Indicar els orígens de la llengua manifestacions lingüístiques catalana i d'altres llengües que gràcies a la reflexió sobre l’estudi l'alumne/a conegui. de l’origen de les llengues - Classificar dades segons que es romàniques. refereixin al passat llegendari o al passat històric de Roma. Competències generals - Raonar la procedència del nom - Competència comunicativa. Fer ‘llatí’; lectura en veu alta d’una servir la llengua com a eina per a oració; anotació de paraules en la construcció de coneixements, diferents llengües romàniques. la representació, interpretació i Competències específiques

- Conèixer l'alfabet llatí i aprendre 1.- De llengua llatina - L'alfabet llatí. les lletres que conté.

- Situar, a partir d'un mapa, les -

CRITERIS D’AVALUACIÓ

formes

Data: 30.09.09 Versió: 1

i

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

6


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

estructures llatines, i les pròpies comprensió de la realitat. Utilitzar la llengua per analitzar i de la llengua d'ús. comprendre el món i d’altres - Establiment de relacions entre cultures. cas i funció sintàctica. Competència personal i interpersonal. Disposar - Conèixer els orígens de Roma des del punt de vista llegendari i 2.- Els textos llatins i la seva d’habilitats socials per cooperar i treballar en equip. interpretació: des del punt de vista històric. - Interès per la lectura de textos llatins amb una pronunciació - Competència en la gestió i el adequada. tractament de la informació. - Gust per reconèixer, en la Utilitzar tècniques de treball llengua d'ús, vestigis de la intelectual, que impliquen tasques de comprensió, análisi i declinació llatina. planificació de treballs 3.- El lèxic llatí principals famílies lingüístiques de l'indoeuropeu i el seu àmbit geogràfic, com també les llengües romàniques que deriven del llatí.

- Caracterització de les llengües conegudes segons el seu parentiu.

- Després de completar l’arbre genealògic d’Enees, comentari dels orígens mitològics i històrics de Roma.

- Reconeixement de la llengua llatina com a precedent de la llengua catalana i castellana. 4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica - Origen i evolució del llatí: l'indoeuropeu. - El llatí i les llengües romàniques. - Les llengües romàniques de la península Ibèrica; l'èuscar. Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

7


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

- Els orígens de Roma. - Localització geogràfica de l'extensió de les principals llengües indoeuropees. - Identificació de les llengües romàniques i llur extensió actual. - Comparació de la història i el mite amb relació als orígens de Roma.

5.- Activitats TIC - Ampliació de la informació sobre els orígens de Roma localitzant i consultant les fonts indicades. - Realiztació d’un col·loqui sobre alguna de les pel·lícules proposades. - Localització gràcies a internet de programes radiofònics en llengua latina. - Localització de la discografia suggerida per escoltar les cançons llatines d’autors moderns o els clàssics proposats. Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

8


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

9


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

TÍTOL: UNITAS II TEMPORITZACIÓ: 10 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Competències específiques - Classificar noms substantius 1.- De llengua llatina segons la desinència del genitiu i - Les declinacions: primera aprendre paraules de la primera declinació. declinació. - El paradigma verbal. - Reconèixer les formes verbals - Les conjugacions: primera del paradigma d'un verb llatí i conjugació; el verb sum. classificar els verbs regulars en - L'oració simple: constituents i quatre conjugacions. concordança. Conjugar verbs regulars pertanyents a la primera - Els casos: nominatiu. conjugació i aprendre la conjugació del verb sum. 2.- Els textos llatins i la seva - Distingir els dos constituents interpretació: principals de l'oració mitjançant la identificació dels seus nuclis i la - Anàlisi sintàctica i morfològica relació de concordança que de textos senzills que continguin s'estableix entre ells. paraules de la primera declinació ,

Competència lingüística. Comparar estructures lingüístiques llatines amb les de la pròpia llengua per tal d’enriquir i millorar les produccions orals i escrites. Justificar el significat de paraules i la seva morfologia mitjançant l’etimologia. - Competència social i ciutadana. Respectar les diverses manifestacions ètniques, culturals i lingüístiques existents gràcies a la reflexió sobre models socials, polítics i culturals del món romà.

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

- Analitzar algunes formes verbals de verbs de la primera conjugació i traduir aquestes formes al català. -Construir oracions copulatives i oracions predicatives i indicar les funcions de les paraules. - Redactar un tema (de 50 a 75 paraules) sobre la influència de les cultures preromanes en la formació de la llengua catalana, amb l’aportació d’exemples del lèxic.

Competències generals

- Competència comunicativa. Utilitzar la llengua per analitzar i primera conjugació i verb sum - Classificar les oracions simples compendre el món i d’altres segons lo que s’ha vist en el tema. en copulatives o predicatives, cultures. segons el nucli del predicat. - Traducció de frases i textos - Competència personal i

Elaborada: María Cucalón Tost

- Declinar paraules de la primera declinació en singular i plural.

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

- Dur a terme un col·loqui sobre la diversitat de llengües i trets culturals de la Península, amb l’aportació d’exemples i l’explicació de l'origen de tal varietat.

10


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Llatí Departament de Llengües

- Identificar les diverses funcions del cas nominatiu. Determinar els trets i les influències de les llengües preromanes en la formació de la llengua catalana.

senzills. 3.- El lèxic llatí - Reconeixement de la llengua llatina com a precedent de la llengua catalana i castellana.

- Conèixer el sistema polític de la Monarquia en els primers temps 4.- Roma i la pervivència de la de la història de Roma. cultura clásica - Situar en mapes les antigues - La Monarquia. cultures preromanes i conèixer algunes característiques de les - Les cultures indígenes de la seves llengües, especialment de Península en l’època preromana. les que formen part de la pròpia. - Els substrats lingüísctics - Valorar la diversitat plurilingüe i preromans. pluricultural de la Península en l'actualitat.

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

interpersonal. Disposar d’habilitats socials per cooperar i - Presentar de forma resumida, treballar en equip. mitjançant un esquema, algunes de les característiques del - Competència en la gestió i el període de la Monarquia a Roma. tractament de la informació. Utilitzar tècniques i estratègies diverses segons la font i els diferents suports (oral, imprès, audiovisual, digital) per cercar, captar, seleccionar i procesar la informació. - Competència en recerca. Desenvolupar coneixements i habilitats d’investigació de materials de fonts diverses amb esperit crític.

5.- Activitats TIC

- Lectura i comentari dels textos de Tit Livi proposats després de localitzar-los a la biblioteca; anàlisi d’algun text de l’autor indicat sobre la història de Roma.

- Búsqueda de mapes a internet

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

11


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 3 TÍTOL: UNITAS III TEMPORITZACIÓ: 8 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

Competències específiques - Reconèixer i declinar noms i 1.- De llengua llatina: adjectius pertanyents a la primera - La segona declinació: noms i adjectius. i la segona declinacions. Competència lingüística. Reflexionar sobre els Els verbs de la segona - Identificar i conjugar verbs de la mecanismes de la llengua pròpia segona conjugació segons un conjugació. per comprendre les estructures procés donat. llatines. Incorporar les estructures - Reconeixement i ús de les sintàctiques llatines a de la segona l’aprenentatge de la pròpia - Reconèixer, a partir de desinències l'observació d'oracions, alguns declinació. llengua i d’altres d’estudi. dels principals complements del Justificar el significat de paraules - -Flexió de noms i adjectius de la i la seva morfologia mitjançant subjecte i del predicat. segona declinació. l’etimologia. - Determinar les principals funcions del cas acusatiu; i també - Formació dels temps de tema - Competència social i ciutadana. reconèixer-ne la funció de de present i de tema de perfet Respectar les diverses dels verbs regulars de la segona complement circumstancial quan manifestacions lingüístiques va acompanyat de diverses conjugació en indicatiu de la veu gràcies a la reflexió sobre l’estudi activa. preposicions. de l’origen de les llengües romàniques. - Aplicar el model d'anàlisi - Identificació de complements morfosintàctica en la traducció del subjecte i del predicat. Competències generals d'oracions simples. - Reconeixement de les funcions - Competència comunicativa. Fer - Analitzar i efectuar traduccions de l'acusatiu. servir la llengua com a eina per a Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Analitzar i traduir oracions que incloguin termes de la primera i la segona declinacions, verbs de la primera i de la segona conjugació, complements del subjecte i del predicat, principalment complements directes i circumstancials expressats mitjançant acusatiu acompanyat de preposició o sense. - Traduir del català oracions simples.

al

llatí

- Indicar l'evolució soferta per les vocals destacades en unes paraules llatines i les corresponents en llengua. - Escriure termes cultes i derivats patrimonials de paraules llatines. Esmentar semblances i diferències entre el sistemes social i polític republicans, i els de

12


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

inverses.

- Identificació de les preposicions la construcció de coneixements, la societat actual. que regeixen acusatiu. la representació, interpretació i -Identificar en paraules l'evolució comprensió de la realitat. Utilitzar - Escriure una crítica sobre una de les vocals en posició tònica i - Determinació de l'evolució de la llengua per analitzar i pel·lícula de tema històric romà. els diftongs llatins. sons vocàlics en posició tònica i comprendre el món i d’altres dels diftongs llatins. cultures. - Definir els termes cultisme, semicultisme i derivat patrimonial . - Competència en el coneixement a partir de l'observació i interacció amb el món. d'exemples. 2.- Els textos llatins i la seva Respectar i valorar la diversitat cultural i étnica com a element interpretació: - Reconèixer el sistema de d’enriquiment humà. govern propi de la República - Anàlisi i traducció d'oracions romana, i identificar-ne les simples. - Competència en la gestió i el principals magistratures. tractament de la informació. Analitzar, contrastar i interpretar críticament la informació aplicant - Valorar els temes, situacions mètodes d’anàlisi i tractament 3.- El lèxic llatí pertinents, per mitjans convencionals i de les TIC. - Identificació de paraules cultes, semicultes i patrimonials de la llengua catalana. - Reconeixement de la llengua llatina com a precedent de la llengua catalana i castellana. 4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica - La República: organització social; institucions i magistratures. Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

13


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

- Reconeixement de l'organització social durant la República. Identificació de les principals institucions i magistratures republicanes

5.- Activitats TIC - Redacció de la resenya de novel·les policiaques contemporànies situades a Roma. - Recerca de fotogrames de pel·lícules de tema romà sobre l’esclavitut i exposició a classe el tractament d’aquests temes en el cinema.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

14


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 4 TÍTOL: UNITAS IV TEMPORITZACIÓ: 10 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

- Reconèixer les paraules de la 1.- De llengua llatina: tercera declinació: - La tercera declinació: tema en imparisil·làbiques de tema en consonant. consonant. - La tercera conjugació: tema en - Conjugar verbs de la tercera consonant. conjugació: tema en consonant. Identificar, en oracions, paraules -El complement predicatiu del (adjectius i substantius) que subjecte i del CD poden fer la funció de predicatiu: en nominatiu (predicatius del - El genitiu. subjecte) i en acusatiu (predicatius de l'objecte). - Formació dels temps de tema de present i de tema de perfet - Reconèixer la funció principal dels verbs regulars de la tercera del cas genitiu (complement del conjugació (tema en consonant) nom) i determinar alguns casos en indicatiu de la veu activa. en què acompanya verbs i adjectius. 2.- Els textos llatins i la seva interpretació: - Analitzar i traduir oracions simples. - Anàlisi i traducció d'oracions simples. - Identificar i observar l'evolució 3.- El lèxic llatí Elaborada: María Cucalón Tost

PCC - BAT

Data: 30.09.09 Versió: 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Deduir el nominatiu de paraules de la tercera declinació de tema Competència lingüística. en consonant. Reflexionar sobre els mecanismes de la llengua pròpia - Analitzar formes verbals de la per comprendre les estructures tercera conjugació de tema en llatines. Emprar adequadament consonant. termes grecollatins segons els contextos requerits. - Analitzar, ordenar i traduir oracions simples tenint en - Competència social i ciutadana. compte els predicatius del Respectar les diverses subjecte i de l'objecte, i les manifestacions lingüístiques funcions del cas genitiu. gràcies a la reflexió sobre l’estudi de l’origen de les llengües - Escriure paraules catalanes que romàniques. procedeixen de l'evolució de vocals i diftongs llatins en síl·laba àtona. Competències generals Competències específiques

- Competència comunicativa. Treballar de forma eficaç cooperativament per cercar, gestionar, interpretar i plasmar informació aportant pensaments Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

Confeccionar una llista d'almenys deu paraules cultes catalanes procedents d'ètims llatins i grecs.

15


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

de vocals i diftongs llatins en - Evolució de vocals i diftongs propis. posició àtona. llatins en posició àtona. Competència personal i - Ampliar el vocabulari propi - Determinació i ús de termes interpersonal. Demostrar actituds de responsabilitat i compromís en mitjançant la incorporació de cultes, semicultes i patrimonials. les accions individuals. cultismes i la deducció de termes patrimonials. 4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica - Competència en la gestió i el - Aprendre algunes dades sobre La República: l'expansió de tractament de la informació. el primer període romà republicà. Roma; les guerres púniques; les Sintetitzar, utilitzar i comunicar guerres civils. els resultats obtinguts valorant de - Reconèixer el moment en què . forma reflexiva el procés, per Roma va arribar a la península mitjans convencionals i TIC Ibèrica i valorar l’empremta. - Principals fases de l'expansió romana.

- Reproduir un tema (extensió breu) a partir de l'esquema que s'hagi efectuat sobre l'expansió de Roma durant la República; comentar els paper de certs personatges durant les guerres civils

Investigacions sobre els confictes externs i interns de Roma.

5.- Activitats TIC - Lectura de fragments de les novel·les citades per il·lustrar el moment històric. - Localització de les fonts directes d’aquest període mitjançant l’ús de la biblioteca. Presentació en textos digitals de la informació obtinguda.

UNITAT DIDACTICA 5 Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

16


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

TÍTOL: UNITAS V TEMPORITZACIÓ: 9 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

Competències específiques - Reconèixer i utilitzar les 1.- De llengua llatina: desinències de cas de la quarta i - La tercera declinació: tema en Competència lingüística. la cinquena declinacions. i. Reflexionar sobre els mecanismes de la llengua pròpia - Identificar la formació dels - Els adjectius de la tercera numerals cardinals i ordinals declinació d'una, dues i tres per comprendre les estructures llatines. Justificar el significat de llatins, i declinar-los segons les terminacions. paraules i la seva morfologia normes. - La tercera conjugació i la quarta mitjançant l’etimologia. - Determinar la formació de les conjugació. - Competència social i ciutadana. formes verbals pertanyents al Sentir la conciència de present d'imperatiu. - El datiu. pertinència social i comunitària sabent en tot moment respectar i Detectar les principals - L'ablatiu. valorar la diversitat. irregularitats en la formació de l'imperatiu en verbs de la tercera -L'Imperi. Competències generals conjugació. 2- Els textos llatins i la seva - Reconèixer l'ús del cas vocatiu interpretació: - Competència comunicativa. en oracions senzilles. de forma eficaç - Anàlisi, traducció i composició Treballar Analitzar, traduir i compondre d'oracions simples. cooperativament per cercar, oracions. gestionar, interpretar i plasmar informació aportant pensaments - Explicar l'evolució d’uns grups 3.- El lèxic llatí propis. consonàntics llatins a partir de - Reconeixement de l'evolució de Competència personal i l'observació i comparació de les consonants llatines tenint en interpersonal. Demostrar actituds paraules llatines i els mots de responsabilitat i compromís en

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Declinar parelles de noms i adjectius de la tercera declinació. - Analitzar i traduir al català les formes verbals pertanyents a la tercera i quarta conjugacions. - Seleccionaar dues o tres oracions d'un text per fer-ne l’anàlisi i la traducció d’aquestes oracions. - Explicar l'evolució al català de paraules llatines, amb una posada d’atenció especial en les consonants. - Explicar la procedència del futur imperfet i del pretèrit perfet dels verbs catalans.

- Seleccionar un emperador romà; comentar breument la raó de la seva rellevància i de la pervivència de la seva personalitat

compte llur posició en la paraula.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

17


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

catalans que en procedeixen.

- Identificació de l'evolució d’unes les accions individuals. formes verbals llatines en passar Conèixer algunes a la llengua catalana. - Competència en el coneixement característiques de l'evolució dels i interacció amb el món. numerals cardinals i ordinals. 4.- Roma i la pervivència de la Comprendre els punts de vista dels altres i practicar el diàleg cultura clásica - Relacionar els numerals llatins intercultural. amb paraules patrimonials, - Determinació de les formes expressions i locucions. d'organització polítiques I predominants durant l'Imperi - dentificar la divisió territorial romà. d'Hispània al llarg de les diverses etapes de la història romana, com Comparació de mapes també alguns aspectes de la d'èpoques diferents: Imperi romà seva organització administrativa. i actualitat. Valorar les aportacions - Ús i maneig de fonts d'Hispània en l'àmbit cultural i bibliogràfiques i filmogràfiques. polític de Roma. Actituds 5.- Activitats TIC Consulta de les fonts bibliogràfiques proposades i també localització de la informació sobre les pel·lícules mitjançant internet.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

18


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 6 TÍTOL: UNITAS VI TEMPORITZACIÓ: 8 H OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

- Reconèixer i utilitzar les 1.- De llengua llatina: desinències de cas de la quarta i la cinquena declinacions. - La quarta i la cinquena declinacions. - Identificar la formació dels numerals cardinals i ordinals - Els numerals cardinals i llatins, i declinar-los segons les ordinals. normes. - L'imperatiu.

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Competències específiques

- Indicar la declinació a la qual pertanyen una sèrie de paraules.

Competència lingüística. Reflexionar sobre els mecanismes de la llengua pròpia per comprendre les estructures llatines. Justificar el significat de paraules i la seva morfologia mitjançant l’etimologia.

- Escriure numerals cardinals i ordinals llatins a partir d'unes xifres romanes; indicar, després, els numerals corresponents en català.

- Determinar la formació de les - El vocatiu. formes verbals pertanyents al - Competència social i ciutadana. present d'imperatiu. la conciència de Reconeixement d’algunes Sentir pertinència social i comunitària personalitats hispanes. Detectar les principals sabent en tot moment respectar i irregularitats en la formació de 2- Els textos llatins i la seva valorar la diversitat. l'imperatiu en verbs de la tercera interpretació: conjugació. Competències generals

- Anàlisi sintàctica i morfològica

- Reconèixer l'ús del cas vocatiu de textos senzills que continguin - Competència comunicativa. en oracions senzilles. paraules de la primera declinació , Treballar de forma eficaç cooperativament per cercar, - Analitzar, traduir i compondre primera conjugació i verb sum gestionar, interpretar i plasmar segons lo que s’ha vist en el tema. informació aportant pensaments oracions. propis. - Explicar l'evolució d’uns grups 3.- El lèxic llatí Competència personal i consonàntics llatins a partir de interpersonal. Demostrar actituds Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

-Analitzar i traduir oracions tenint en compte la presència de l'imperatiu i la funció del vocatiu. - Confeccionar una llista en què hi constin dos exemples de cadascun dels canvis estudiats sobre aquest tema: evolució dels grups consonàntics. - Mencionar els noms de les províncies d'Hispània en les tres grans èpoques; incloure els noms d'algunes colònies i municipis, amb l’indicació del topònim en llatí i en català actual.

19


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

l'observació i comparació de - Reconeixement de l'evolució de paraules llatines i els mots les consonants llatines tenint en catalans que en procedeixen. compte llur posició en la paraula. - Identificació de l'evolució d’unes Conèixer algunes formes verbals llatines en passar característiques de l'evolució dels a la llengua catalana. numerals cardinals i ordinals.

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

de responsabilitat i compromís en - Escriure un informe breu les accions individuals. sobre les personalitats

hispanes oferint, també, la

- Competència en el coneixement pròpia opinió sobre la seva i interacció amb el món. influència en el món romà Comprendre els punts de vista dels altres i practicar el diàleg intercultural.

- Relacionar els numerals llatins 4.- Roma i la pervivència de la amb paraules patrimonials, cultura clásica expressions i locucions. - Hispània: divisió territorial, - Identificar la divisió territorial romanització, administració de les d'Hispània al llarg de les diverses províncies, la ciutadania i etapes de la història romana, com personalitats hispanes. també alguns aspectes de la seva organització administrativa. Reconeixement de les províncies romanes a Hispània Valorar les aportacions en les diverses èpoques de la d'Hispània en l'àmbit cultural i cronologia romana. polític de Roma - Distinció entre municipi i colònia a partir d’una sèrie de dades. I - dentificació dels mitjans per aconseguir la ciutadania romana.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

20


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 7 TITOL: UNITAS VII TEMPORITZACIÓ: 10 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE - Classificar els pronoms llatins. - Aprendre la formació i la declinació dels pronoms personals, reflexius i possessius llatins. - Identificar els pronoms llatins i analitzar la funció que acompleixen en l'oració. - Valorar el coneixement i l'ús dels pronoms llatins com a instrument per a millorar l'expressió en la llengua pròpia. - Analitzar, traduir i compondre oracions simples. - Analitzar i traduir textos senzills. - Comparar i comentar les traduccions fetes per altres persones. Elaborada: María Cucalón Tost

CONTINGUTS

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Identificar els pronoms en unes oracions, analitzar-los i donar la traducció. Competència lingüística. - Els pronoms personals, el Comparar estructures reflexiu i els possessius. lingüístiques llatines amb les de - Traduir al llatí oracions - Classificació dels pronoms la pròpia llengua per tal d’enriquir catalanes en què s'utilitzin personals, per i millorar les produccions orals i pronoms d’acord amb una sèrie de trets. escrites. Justificar el significat de comprovar la pervivència de la - Determinació de l'ús dels paraules i la seva morfologia declinació llatina dels pronoms personals. mitjançant l’etimologia. pronoms llatins. 2- Els textos llatins i la seva - Competència artística i cultural. - Redactar un escrit sobre la interpretació: Reconèixer temes i personatges importància del llatí en la creació - Anàlisi, traducció i composició del món llatí en manifestacions del lèxic català i valorar, també, culturals i artístiques (cinema, la incorporació de lèxic d'origen d'oracions. cómics, publicitat, iconografia…) germànic. - Reconeixement de les oracions de totes les èpoques i de l’actual Comparar traduccions especialment. Augmentar el que formen un text senzill. per diversos bagatge cultural gràcies a la efectuades lectura d’obres d’autors llatins companys i companyes, i valorar les diferents versions i traduïdes i/o adaptades. 3.- El lèxic llatí interpretacions, respectant en tots els casos l'original llatí. - Identificació del lèxic procedent Competències generals de termes germànics. - Comentar a classe alguna

1.- De llengua llatina:

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Competències específiques

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

21


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

- Reconèixer termes germànics que es mantinguin en la llengua catalana. I dentificar l'evolució dels pronoms en el seu pas del llatí al català.

- Reconeixement de l'evolució - Competència comunicativa. dels pronoms personals, del Utilitzar la llengua per analitzar i reflexiu i dels possessius. comprendre el món i d’altres cultures. 4.- Roma i la pervivència de la Competència personal i cultura clásica interpersonal. Disposar - L'exèrcit romà: la legió i els d’habilitats socials per cooperar i - Conèixer dades sobre l'exèrcit campaments. treballar en equip. romà: el seu funcionament i la seva organització. 5.- Activitats TIC - Competència en la gestió i el tractament de la informació. - Constatar la pervivència, en - Anàlisi i comentari durant un Utilitzar tècniques i estratègies l'àmbit cinematogràfic i en el món col·loqui de la informació extreta diverses segons la font i els còmics i pel·lícules diferents suport del còmic, de temes relacionats de relacionades amb la pervivència s (oral amb l'exèrcit romà de temes sobre l’exèrcit romà. -

pel·lícula o còmic en què s'hagi observat algun tema relacionat amb l'exèrcit romà, el seu funcionament i la seva organització.

- Consulta de les adreces i dels enllaços indicats per visitar virtualment campaments romans

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

22


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES UNITAT DIDÀCTICA 8 TITOL: UNITAS VIII TEMPORITZACIÓ: 12 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

COMPETÈNCIES

-Reconèixer els 1.- De llengua llatina: pronoms/adjectius demostratius: funció i significat. Els pronoms/adjectius demostratius. - Declinar les formes dels pronoms/adjectius demostratius. - Els afixos. - Analitzar morfosintàcticament - Identificació i declinació de oracions que contenen pronoms/adjectius demostratius. demostratius i traduir-les. . - Reconèixer les funcions del 2- Els textos llatins i la seva pronom is, ea, id. interpretació: - Determinar l'evolució demostratius catalans.

dels - Traducció d'oracions tenint en

- Aprendre el significat d'afixos llatins en paraules catalanes i reconèixer-ne la importància en la formació de la nostra llengua. Identificar les principals divinitats de la religió romana i llur correspondència amb les Elaborada: María Cucalón Tost

compte l'ús dels demostratius. 3.- El lèxic llatí - Reconeixement de l'evolució dels pronoms i adjectius demostratius

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Incloure en oracions en català els pronoms estudiats, indicar la Competència lingüística. seva funció, i traduir les oracions Reflexionar sobre els al llatí. mecanismes de la llengua pròpia per comprendre les estructures - Explicar la manera com van llatines. Justificar el significat de evolucionar els pronoms llatins al paraules i la seva morfologia català; mencionar expressament la procedència de l'article mitjançant l’etimologia. determinat català. - Competència social i ciutadana. Respectar les diverses - Escriure derivats catalans que manifestacions religioses gràcies conservin els sufixos -er, -eria. a la reflexió sobre els models - Confeccionar una llista amb les observats. divinitats grecollatines preferides i - Competència artística i cutural. justificar l’elecció feta. Reconèixer temes, personatges i Comparar l'organització trames procedents de la mitologia religiosa romana amb altres grecollatina en manifestacions organitzacions religioses que es culturals i artístiques de totes les i expressar les èpoques i de l’actual coneguin semblances i diferències. especialment. Competències específiques

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

23


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

gregues.

4.- Roma i la pervivència de la Competències generals cultura clásica Competència personal i - Conèixer els trets essencials de - Divinitats llatines i gregues. interpersonal. Disposar la religió romana. d’habilitats socials per cooperar i - Els cultes.. Sacerdots i col·legis treballar en equip. sacerdotals. - Els sacrificis - Establiment de relacions entre divinitats gregues i llatines. - Reconeixement de les divinitats pels seus atributs i qualitats. - Identificació de l’organització religiosa a Roma, els cultes, els ritus, etc. 5.- Activitats TIC - Duta a terme de les activitats proposades al llibre consultant les adreces i enllaços indicats amb l’ajut de qualsevol navegador.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

24


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 9 TITOL: UNITAS 9 TEMPORITZACIÓ: 8 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

- Reconèixer, analitzar i traduir 1.- De llengua llatina: les preposicions llatines d’acord amb el cas que regeixen. - Les preposicions. I Analitzar i traduir els - Identificació de les preposicions complements circumstancials de que regeixen acusatiu i de les lloc i de temps que responen a preposicions que regeixen les preguntes ubi?, unde?…; ablatiu. quando?… - Reconeixement i classificació de - Analitzar, ordenar i traduir textos complements circumstancials de llatins i catalans que contiguin lloc i de temps. complements circumstancials de . lloc i de temps. Reconèixer sintagmes preposicionals llatins que perduren en català i explicar-ne el significat.

Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Competències específiques

- Oferir un text llatí en què hi apareguin complements circumstancials variats (amb preposició o sense, en ablatiu i en acusatiu…), analitzar i traduir el text.

Competència lingüística. Reflexionar sobre els mecanismes de la llengua pròpia per comprendre les estructures llatines. Justificar el significat de paraules i la seva morfologia - Seleccionar alguns sintagmes preposicionales llatins que mitjançant l’etimologia. perduren en català i explicar el - Competència social i ciutadana. seu significat i la situació en que Respectar les diverses s'utilitzen. manifestacions religioses gràcies a la reflexió sobre els models - Explicar el significat de paraules catalanes formades per alguna observats. preposició llatina i un verb. 2- Els textos llatins i la seva - Competència artística i cutural. interpretació: Reconèixer temes, personatges i - Exposar, en un escrit breu, les - Anàlisi i traducció d'oracions i trames procedents de la literatura diferències i semblances entre els textos que continguin i de la tradició cultural llatina en ritus i costums funeraris romans i culturals i els actuals. circumstancials de temps i de lloc. manifestacions artístiques de l’època actual.

- Determinar els principals préstecs del vocabulari àrab que perduren en la llengua catalana. 3.- El lèxic llatí Elaborada: María Cucalón Tost

PCC - BAT

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Competències generals Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

25


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

- Determinar l'origen i l'evolució - Identificació del lèxic de de les preposicions del català. procedència àrab present en - Adquirir informació sobre els català. ritus i costums romans envers els morts i els herois, i reconèixer-ne - Reconeixement de l'origen llatí la pervivència en l'actualitat. de les preposicions catalanes 4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

- Competència comunicativa. Utilitzar el llenguatge oral i escrit com a mitjà d’expressió de sentiments, idees i experiències que permetin la construcció del propi pensament

- El culte als morts i als herois 5.- Activitats TIC Utilització de diversos recursos per localitzar la bibliografia i la filmografia citades i comentari d’alguna de les produccions.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

26


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 10 TITOL: UNITAS X TEMPORITZACIÓ: 15 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

- Reconèixer les formes l'infinitiu i el participi llatins.

CONTINGUTS

de 1.- De llengua llatina:

- Formes nominals del verb: Determinar les funcions infinitius i participis. principals de l'infinitiu i el participi. - Els verbs irregulars. - Conjugar els principals verbs irregulars llatins. - Formació de l'infinitiu dels verbs de les quatre conjugacions. - Analitzar i traduir textos llatins en què apareixen infinitius i - Determinació de les funcions de participis. l'infinitiu. - Descriure els principals canvis soferts pel participi de present llatí en l’evolució fins al català actual. - Ampliar el vocabulari a partir del significat d'afixos grecollatins que ha adoptat el català. - Adquirir informació sobre la família i l'educació a Roma.

Elaborada: María Cucalón Tost

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Competències específiques

- Formar l'infinitiu i el participi de present dels verbs.

Competència lingüística. Comparar estructures lingüístiques llatines amb les de la pròpia llengua per tal d’enriquir i millorar les produccions orals i escrites. Recòrrer als mecanismes de formació de lèxic per enriquir el vocabulari.

- Competència social i ciutadana. Respectar les diverses - Formació dels participis de manifestacions socials i culturals gràcies a la reflexió sobre els present. models familiar i educatiu - Identificació de les funcions del romans. participi de present llatí. Competències generals - Reconeixement d'alguns dels principals verbs irregulars del - Competència comunicativa. Fer llatí. servir la llengua com a eina per a la construcció de coneixements, - Reconeixement de l'evolució de la representació, interpretació i la forma de participi de present comprensió de la realitat. Utilitzar llatí en el seu pas al català. la llengua per analitzar i

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

- Analitzar les funcions de l'infinitiu amb valor nominal i del participi de present concertat en oracions. - Escriure les formes dels verbs irregulars a partir d’una pauta. - Explicar la procedència dels adjectius catalans acabats en ant/-ent. - Inventar neologismes per a nous aparells a partir d’ètims llatins i grecs coneguts. - Indicar les semblances i diferències observades entre la família i l'educació romanes i la família i l’educació actuals.

27


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

comprendre el món i d’altres cultures.

.

2- Els textos llatins i la seva - Competència en la gestió i el interpretació: tractament de la informació. - Anàlisi i traducció d'oracions Ordenar i clasificar la informació llatines i textos senzills que per mitjans convencionals o de continguin infinitius, participis i les TIC. formes dels verbs irregulars. 3.- El lèxic llatí

Ús i maneig grecollatins

de

cultismes

4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica - La família romana: potestat paterna, reconeixement dels fills… I- dentificació de la forma de designar els membres d'una mateixa família mitjançant l'ús dels tria nomina. . - L'educació a Roma. - Comparació dels trets de l'educació a Roma i en la cultura actual 5.- Activitats TIC Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

28


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

- Consulta de la pàgina web indicada per trobar noves dades sobre l’educació romana.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

29


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 11 TITOL: UNITAS XI TEMPORITZACIÓ: 11 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

- Analitzar morfosintàcticament oracions i transformar-les a Competència lingüística. passiva. Comparar estructures lingüístiques llatines amb les de - Traduir aforismes llatins i cercar la pròpia llengua per tal d’enriquir refranys catalans equivalents i i millorar les produccions orals i indicacar-ne l’ús. escrites. - Redactar un text breu sobre el - Competència social i ciutadana. naixement del català i la seva Mostrar opinions i judicis propis evolució fins l'Edat Mitjana. envers qualsevol tipus de discriminació mostrant un - Dur a terme un debat a classe compromís personal per sobre el matrimoni romà i el combatre-les. Respectar les paper de la dona. Aportar idees diverses manifestacions sobre la no-discriminació per lingüístiques gràcies a la reflexió raons de sexe. sobre l’estudi de l’origen de les - Presentar, per mitjà d'un mural, llengües romàniques. els vestits i el calçat romans. Competències generals - Emetre judicis sobre l'adequació la dieta romana en - Competència comunicativa. de dels hàbits Utilitzar el llenguatge oral i escrit comparació com a mitjà d’expressió de alimentaris actuals. sentiments, idees i experiències que permetin la construcció del Competències específiques

- Distingir els verbs transitius dels 1.- De llengua llatina: intransitius. - La veu passiva. L'oració - Transformar oracions actives en passiva. passives i a l’inrevés. - Formació de les formes de - Construir les formes passives a passiva dels temps de tema de partir de les actives en els temps present. del tema de present. - Identificació i transformació - Analitzar i traduir oracions en d'oracions passives en actives i a activa i convertir-les en passives l’inrevés. o a l’inrevés. - Captar les variants que hi ha en 2- Els textos llatins i la seva la formació d'aquests temps en interpretació: les diverses conjugacions. - Anàlisi, traducció i composició - Ser capaç de completar textos d'oracions passives. llatins breus.

- Anàlisi sintàctica i morfològica

- Identificar i traduir oracions de textos senzills que continguin passives incompletes. - Traduir textos llatins breus. Elaborada: María Cucalón Tost

paraules de la primera declinació , primera conjugació i verb sum segons lo que s’ha vist en el tema.

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

30


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Llatí Departament de Llengües

- Constatar l'existència de frases llatines en la llengua catalana. 3.- El lèxic llatí - Identificació dels trets de la - Recordar algunes dades sobre llengua catalana en els primers el naixement del català a partir textos escrits. del seu origen llatí. 4.- Roma i la pervivència de la - Conèixer els costums romans cultura clásica amb relació al matrimoni i les - El matrimoni romà. Identificació seves cerimònies de celebració. de les cerimònies matrimonials romanes i els tipus de - Buscar semblances entre el matrimonis. vestit, el calçat i els àpats de l'època romana i els de Els vestits romans. l’actualitat. Reconeixement de les formes de vestir dels romans i les romanes.

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

propi pensament. Utilitzar la llengua per analitzar i comprendre el món i d’altres cultures. - Competència en la gestió i el tractament de la informació. Identificar i localitzar la informació, seleccionar la més rellevant per resoldre la demanda, avaluant la quantitat, qualitat i fiabilitat de les fonts. - Competència en recerca. Treballar de forma autònoma en la recerca de informació.

- Els àpats. 5.- Activitats TIC

- Recerca d’informació sobre les fonts de consulta indcades per extreure’n dades sobre l’alimentació a Roma

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

31


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 12 TITOL: UNITAS XII TEMPORITZACIÓ: 11 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

- Aprendre a formar els temps de 1.- De llengua llatina: perfet de la veu passiva. - La veu passiva: temps del tema - Determinar la concordança de perfet. adequada entre el subjecte i les formes verbals del perfet passiu. - Conjugació dels temes de perfet de la veu passiva. - Analitzar, traduir i compondre frases amb verbs passius. - Formes nominals del tema de perfet: infinitius i participis. - Reconèixer la forma i la funció de l'infinitiu i el participi passius. - Participi concertat i participi absolut. - Reconèixer, analitzar i traduir el participi concertat i el participi - Formació del participi i l'infinitiu absolut. perfets de la veu passiva. - Determinar l'evolució al català Diferenciació entre la dels temps del perfet llatí. construcció de participi concertat i la de participi absolut. - Formar, a partir del participi de 2- Els textos llatins i la seva perfet llatí, els participis regulars i interpretació: irregulars que han evolucionat - Anàlisi, traducció i composició fins al català. d'oracions i textos senzills que continguin infinitius i participis, - Determinar les principals Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Competències específiques

- Formar la veu passiva d'uns temps donats de la veu activa.

Competència lingüística. Comparar estructures lingüístiques llatines amb les de la pròpia llengua per tal d’enriquir i millorar les produccions orals i escrites. Recòrrer als mecanismes de formació de lèxic per enriquir el vocabulari. - Competència artística i cultural. Utilitzar les dades i els aspectes coneguts per mitjà de la lectura de textos llatins per a la comprensió del nostre entorn cultural passat i present.

- Traduir oracions del català al llatí que incloguin temps de la passiva, participis i infinitius. - Analitzar i traduir oracions que continguin construccions absolutes. - Escriure els participis regulars i irregulars catalans que han evolucionat a partir de participis passius llatins. - Confeccionar el dibuix d'una casa rural o urbana romana.

Competències generals Presentar diferències - Competència comunicativa. Llegir i comprendre textos de construccions tipologia diversa relacionats amb actuals. l’activitat acadèmica.

semblances i entre les romanes i les

- Competència en la gestió i el Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

32


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

paraules patrimonials, cultismes i semicultismes que deriven 3.- El lèxic llatí d'adjectius, verbs i noms llatins.

tractament de la informació. Utilitzar tècniques i estratègies diverses segons la font i els - Determinació de l'evolució dels diferents suports (oral, imprès, - Adquirir informació sobre temps del perfet de la veu activa audiovisual, digital) per cercar, captar, seleccionar i procesar la l'habitatge i el mobiliari de l'època al català informació. romana, i establir semblances i diferències amb aquests 4.- Roma i la pervivència de la - Competència en el coneixement mateixos aspectes en l'actualitat. cultura clásica i interacció amb el món. Conèixer - L’habitatge romà: tipus i parts i entendre la dimensió temporal principals; mobiliari; arts dels processos d’evolució de les societats i dels seus productes decoratives. -Identificació de les científics, tecnològics, culturals. característiques dels habitatges urbans i rurals, el mobiliari i les arts decoratives 5.- Activitats TIC

- En relació al tema dels habitatges, consulta i utilització dels diferents recursos proposats (DVD, pàgines web, jocs interactius…)

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

33


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 13 TITOL: UNITAS XIII TEMPORITZACIÓ: 11 hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

- Determinar els principals canvis fonètics i sintàctics dels pronoms llatins. - Conèixer termes llatins que s'utilitzen en l'actualitat i aplicarlos correctament. - Ampliar el vocabulari de la llengua llatina.

- Analitzar oracions, amb un deteniment especial en els Competència lingüística. pronoms estudiats, i traduir-les. Comparar estructures lingüístiques llatines amb les de - Explicar alguns canvis fonètics i la pròpia llengua per tal d’enriquir sintàctics experimentats pels i millorar les produccions orals i pronoms llatins en la seva evolució fins al romanç català. escrites. - Construir oracions en què quedi clar la situació en què poden emprar-se locucions llatines. - Redactar un informe breu en què s'exposi una valoració sobre els usos i els costums dels romans, relacionats amb el temps de lleure, que han perdurat en l'actualitat.

Competències generals

- Memorització de vocabulari. Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Competències específiques

- Identificació de les principals - Competència social i ciutadana. funcions dels pronoms. Respectar les diverses manifestacions socials - Establiment de les relacions de relacionades amb aspectes del concordança correctes. lleure gràcies a la reflexió sobre 2- Els textos llatins i la seva els models observats. interpretació: - Competència artística i cutural. - Anàlisi, traducció i composició Reconèixer temes, personatges i d'oracions. Que continguin trames procedents de la societat i oracions de relatiu i oracions cultura llatines en manifestacions interrogatives directes i culturals i artístiques de l’època actual. indirectes.

- Adquirir informació sobre les termes i els jocs de l'època romana, i comparar-los amb 3.- El lèxic llatí l'època actual. Elaborada: María Cucalón Tost

Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

- Reconèixer i declinar els 1.- De llengua llatina: pronoms relatius, interrogatius i indefinits. Els pronoms relatius, interrogatius i indefinits. - Analitzar la funció d'aquests pronoms i determinar-ne el cas i - Declinació dels pronoms la concordança adequats. relatius, interrogatius i indefinits. - Traduir i compondre oracions.

PCC - BAT

Data: 30.09.09 Versió: 1

- Competència comunicativa. Fer Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

34


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Llatí Departament de Llengües

- Reconèixer la importància dels Identificació dels diversos usos i els costums romans com a entreteniments i jocs per al gaudi elements culturals que han arribat del temps de lleure. fins als nostres dies. 4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica - Les termes romanes. - Els jocs.

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

servir la llengua com a eina per a la construcció de coneixements, la representació, interpretació i comprensió de la realitat. Competència personal i interpersonal. Comprendre els punts de vista dels altres i manifestar amb correció les opinions pròpies.

5.- Activitats TIC - Consulta de les adreces indicades per extraure’n noves dades referides al temps de lleure i dels jocs romans.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

35


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

UNITAT DIDÀCTICA 14 TITOL: UNITAS XIV TEMPORITZACIÓ: 9hores OBJECTIUS D’APRENENTATGE

CONTINGUTS

- Reconèixer les funcions de 1.- De llengua llatina: l'adverbi. - L'adverbi.

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

COMPETÈNCIES

CRITERIS D’AVALUACIÓ

2. Competències específiques

- Formar adverbis llatins a partir d'adjectius.

- Induir els principals recursos de - Formació i classificació dels Competència lingüística. formació dels adverbis llatins. adverbis llatins. Recòrrer als mecanismes de formació de lèxic per enriquir el - Classificar els adverbis llatins - Identificació de les principals vocabulari. Emprar d’acord amb les circumstàncies funcions dels adverbis. adequadament termes que expressen. grecollatins segons els contextos . requerits. - Analitzar morfosintàcticament textos llatins. 2- Els textos llatins i la seva - Competència social i ciutadana. interpretació: Respectar les diverses - Transformar oracions passives manifestacions religioses i en actives i a l’inrevés. - Anàlisi i traducció d'oracions i tradicionals relacionades amb les

textos que continguin diferents

Conèixer les principals tipus d’adverbis transformacions dels adverbis llatins en la seva evolució al català. 3.- El lèxic llatí - Reconeixement de l'evolució - Ampliar el vocabulari llatí. dels adverbis llatins fins al català. - Conèixer com es duia a terme el Formació de paraules còmput del temps segons el mitjançant l'ús de sufixos d'origen calendari romà i la seva Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

- Analitzar morfosintàcticament oracions en què hi apareguin adverbis, indicar el tipus de complement circumstancial indicat per l'adverbi i traduir les oracions. - Explicar la procedència dels adverbis catalans a prop, quant, no, sempre, i aquí.

- Escriure almenys quatre camps festivitats gràcies a la reflexió semàntics i agrupar paraules sobre els models observats i la llatines que s'hagin après, en seva comparació amb aspectes aquests camps semàntics. actuals. - Comentar dues o tres de les festivitats celebrades pels romans tenint en compte si tenen 3. Competències generals comparació amb alguna festivitat actual coneguda per l'alumne/a. - Competència comunicativa. Redactar textos propis de l’àmbit

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

36


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Llatí Departament de Llengües

pervivència en l'actualitat.

Elaborada: María Cucalón Tost

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

grec i llatí.

académic utilitzant informació rellevant amb adequació, Memorització de vocabulari coherencia i cohesió textual. 4.- Roma i la pervivència de la cultura clásica - Competència digital. Utilitzar les tecnologies de la informació i la - El còmput del temps. comunicació com a element per 5.- Activitats TIC aprendre i - Consulta de fonts directes i informar-se, comunicar-se de manera crítica i indirectes per obtenir informació sobre el calendari i les festes reflexiva. romanes, així com de la pàgina web proposada

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

37


PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

LA 1.- 3.METODOLOGIA

La proposta metodològica d’aquesta assignatura es fonamenta en la finalitat de contribuir a l’educació integral de la persona, desenvolupant unes competències que permetin

a

l’alumne

no

una

mera

acumulació

de

coneixements,

sinó

el

desenvolupament de la capacitat d’utilitzar-los.

Per desenvolupar les competències que figuren en aquesta programació es dissenyaran distintes activitats que implicaran l’ús de recursos diversificats i diferents formes d’organitzar l’aula. Per tant de aconseguir-ho es proposa la coordinació entre diverses àrees i matèries, sobre tot les llengües català, castellà, anglès i francès per potenciar estratègies comunes per aprendre, com ara la reflexió de fenòmens que es repeteixen en diferents llengües. Es crearan situacions adreçades a generar interès mitjançant la resolució de problemes, com succeeix cada cop que s’hagi de traduir un text o resoldre una equació o trobar intrusos dins d’una sèrie de paraules donades. S’utilitzaran estratègies d’un pensament crític, mitjançant comentaris crítics dels textos traduïts a classe o de lectures de algunes traduccions de textos històrics o referents a mites. A més s’utilitzaran els recursos TIC que estiguin al nostre abast. Els continguts culturals i etimològics d’aquesta matèria ens permetran treballar en petits grups; les traduccions i els exercicis de morfologia afavoriran sobre tot el treball individual, després es posaran en comú els resultats treballant amb tot el grup classe alhora intentant fomentar el diàleg i el debat positiu.

A l’hora de planificar les activitats per cadascuna de les unitats didàctiques, es tindran en compte una sèrie d’elements:

-

Aprendre a aprendre: en cada exercici plantejat es dedicarà un temps perquè l’alumnat reflexioni sobre el seu propi procés d’aprenentatge per la qual cosa es plantejaran activitats d’autoavaluació i coevaluació, d’aquesta manera prendrà consciència de l’esforç que suposa l’aprenentatge de les llengües clàssiques.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

38


PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

Per motivar l’alumnat es planificaran activitats voluntàries , no només de traduccions i d’exercicis

de

morfologia,

sinó

també

que

incloguin

la

cerca

d’informació

complementària sobre diferents qüestions culturals i etimològiques estudiades a l’aula.

Ensenyarem també a l’alumne algunes tècniques de treball individual com ara l’elaboració d’esquemes, la realització de mapes conceptuals, de quadres sinòptics que facilitin l’assimilació dels continguts morfològics, etc, a més d’intentar que prengui consciència de la importància de planificar el seu temps personal.

-

Autonomia i iniciativa personal: els alumnes disposen d’innumerables habilitats socials, nosaltres dissenyarem activitats que afavoreixin la presa de decisions amb iniciativa, havent sempre de justificar les seves eleccions amb coherència i rigor. Aquestes activitats seran no només individuals sinó també en grup cooperatiu.

-

Tractament de la informació i la competència digital. Caldrà que els alumnes utilitzin les tecnologies de la informació que estan al seu abast per cercar i seleccionar informació, per tal de poder realitzar tasques escolars: exposicions individuals o en petits grups; recollir més informació per poder realitzar comentaris

més complerts dels textos

traduïts a classe; buscar com els diferents elements culturals

de les llengües

clàssiques, com ara la mitologia, han estat utilitzades en l’art o en altres disciplines com ara en la psicologia o simplement aprendre a utilitzar diferents programes informàtics per poder escriure en llatí.,

-

Competència comunicativa i audiovisual . Si el llenguatge és la base de tots els aprenentatges és evident que el grec ha de contribuir de manera decisiva al desenvolupament d’aquesta competència comunicativa. De fet totes les activitats de traducció, morfologia i etimologia que es plantejaran al llarg del curs aniran destinades a la reflexió sobre els fenòmens que es produeixen a la llengua pròpia de l’alumne i a les altres llengües que pugui conèixer. En cada unitat hi ha també plantejades activitats com ara expossicions orals, que aniran destinades a millorar l’expressió oral i audiovisual, i la comprensió oral i escrita es treballarà a través dels comentaris crítics i de les traduccions i exercicis d’etimologia.

-

Competència social i comunicativa: a través de l’estudi dels textos traduïts i dels diferents continguts culturals es tractarà de fer una aproximació respectuosa a la

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

39


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

diferència de pensament entre la Roma clàssica i el món actual, comprenent que existeix una enriquidora diversitat personal i cultural al món.

Per dur a terme aquesta proposta curricular es dissenyaran un conjunt d’activitats unes realitzades pel professor i d’altres pels alumnes que els possibilitaran assolir les competències establertes en els objectius d’aprenentatge.

Les activitats seran de tres tipus:

a) activitats inicials: en qualsevol tema tractat, sigui lingüístic o cultural, es plantejaran una sèrie de preguntes a contestar de manera individual o en grup, per tractar de saber de quins coneixements previs disposa l’alumne i a partir d’allí, s’aniran introduint coneixements nous. En aquestes activitats l’alumne serà informat de quins objectius d’aprenentatge se li exigiran i amb quins criteris serà avaluat. b) Activitats de desenvolupament: una vegada sapiguem de quins coneixements disposa l’alumne, es dissenyaran activitats que qüestionin aquestes idees prèvies, provocant el dubte, per tal de poder incorporar elements nous. c) Activitats de síntesi: aquestes activitats aniran destinades a permetre la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques, per tal de consolidar els nous prenentatges.

En el plantejament de totes aquestes activitats es tindrà en compte les necessitats de tot l’alumnat i els seus diferents ritmes d’aprenentatge, per això es dissenyaran exercicis i activitats de diferents graus de complexitat per assolir un mateix objectiu.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

40


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

LA1. 4.-PROCÈS D’AVALUACIÓ

-

Avaluació inicial: haurem de partir dels coneixements previs que els alumnes posseeixin , pel que farem , al començament de cadascuna de les unitats un seguit de preguntes orals i escrites amb la finalitat de conèixer el grau de competència que cada alumne/a té en relació amb els objectius establerts.

-

Avaluació formativa o regulador: per tal d’obtenir informació sobre

com es va

desenvolupant el procés d’ensenyement-aprenentatge es portarà una sistemàtica

del treball que vagi realitzant l’alumne

revisió

a través de les traduccions de

frases, dels exercicis referents a la matèria vista a classe, comentaris de text, etc. D’aquesta manera es podran detectar els problemes tant bon punt com aquests apareguin i posar-les solució i si escau modificar la metodologia didàctica.

Serà, també, interessant que l’alumne faci algun treball de recerca tot recollint informació de diverses fonts per a completar alguna de las qüestions plantejades al llarg del curs.

-

Avaluació final: es realitzarà mitjançant proves escrites en las quals els alumnes hauran de demostrar si han desenvolupat les competències que s’expliciten a l’apartat dels objectius. Es faran de dues a quatre proves per trimestre en les quals es mesurarà el coneixement que l’alumne tingui pel que fa a morfologia, sintaxi, traducció, etimologies i cultura.

Avaluació contínua i amb un caràcter eminentment formatiu. El sistema d’avaluació contínua implica un seguiment permanent del procés educatiu dels alumnes. Sempre que sigui possible es faran dos o tres exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim exàmen inclourà, sempre, tota la matèria.

Al llarg del trimestre es faran diverses proves escrites (30% de la qualificació total) i una prova d’avaluació final que comptarà el 60% de la nota (en aquesta prova es puntuarà : morfologia 30%, traducció 50% i el 20% cultura i etimologies) i el 10% restant tindrà en compte l’actitud i el treball diari de l’alumne. Per tal que es pugui fer la mitjana durant el trimestre, l’alumne haurà de treure com a mínim un 4 en cadascuna de les proves realitzades. En cada activitat d’avaluació a més de les competències pròpies de la Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

41


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

matèria relacionades amb l’àmbit lingüístic es tindrà en compte l’expressió (oral o escrita) ortografia i presentació que pot alterar la nota en un 0,5 punts.

És conditio sine qua non per aprovar l’avaluació:

1.- Demostrar que s’ha llegit els llibres de lectura obligatòries. 2.- Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: -

L’acumulació de més de 4 faltes injustificades fa perdre el dret d’avaluació trimestral. A més dos retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada.

-

Les faltes justificades a partir de 3 també poden influir en la nota amb un descompte de 0,1 sobre la nota d’avaluació per falta.

3.- Tenir una actitud correcta i participativa a classe: -

Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació.

-

Si l’alumne fa menys d’un 50% de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació.

4.- Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini.

Una vegada fetes totes les avaluacions la nota d’avaluació anual correspon: •

Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres (20%, 30% i 50% respectivament).

Si l’alumne ha suspès el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 6, aprova el curs (és avaluació contínua)

Si l’alumne ha superat el primer i segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d’un 4.5 haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària..

Criteris de recuperació.

-

L’assignatura és contínua i ,per tant, no hi ha recuperació trimestral (cf. Supra)

-

El que sí es pot recuperar és la lectura del llibre. Si es recupera el llibre, és a dir, si l’alumne demostra que se l’ha llegit posteriorment, la nota d’avaluació no pot ser superior a 5.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

42


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA1 Curs: 2n

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

43


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA1 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

LA1 5. Bibliografia i recursos didàctics 5.1. Llibres A) Llibre de text: VV. AA., Llatí I, Batxillerat, Barcelona, Edebé, 2008.

B) Diccionaris: Diccionari llatí-català o llatí-castellà

C) Llibres de consulta (disponibles al Departament i a la biblioteca del centre): GRIMAL, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1979. Arqueología de Roma D) Material visual: La mitología clásica: La mitología en el arte: Los dioses, vol. I, y La mitología en el arte: Los héroes, vol. II, Madrid, Librería Áurea.

Elaborada: María Cucalón Tost

Revisat per la Cap del Departament: M.Isabel Berenguer

Data: 30.09.09 Versió: 1

Pàgina: /44 Fitxer: PROGRAMACIO LA_1 .doc

44

PROGRAMACIÓ LLATÍ 1 BATXILLERAT  
PROGRAMACIÓ LLATÍ 1 BATXILLERAT  

Programació de l'assignatura de llatí de 1r de bat

Advertisement