Page 1

IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

PROGRAMACIÓ Departament: Llengües Modalitat: Curs: Segon Matèria: Llatí

Codi: LA4 Curs acadèmic: 2012-13

REDACTAT: Professor/a Pr. María Cucalón Tost

REVISAT: Cap del Departament Pr. I. Berenguer

APROVAT: Coordinador pedagògic Pr. Rafa Pallach

Signatura:

Signatura:

Signatura:

Data:

Data:

Data:

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 1/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

REGISTRE DE DISTRIBUCIÓ DE Cap del Departament

LLISTAT DISTRIBUCIÓ

Pr. I. Berenguer

Coordinador pedagògic Rafa Pallach

REGISTRE DE MODIFICACIONS DEL DOCUMENT Revisió

Data

Descripció

0

15/09/03

Elaboració inicial

1.0

10/09/04

Aquesta programació es vigent el curs 2004/2005

1.1

12/09/05

Aquesta programació es vigent el curs 2005/2006

1.2

28/06/06

1.3.

12/09/07

1.4

30/09/09

S’ha adequat la temporalització a les hores marcades al curriculum de la matèria i aquesta programació és vigent el curs 2006/2007 S’han modificat les estratègies metodològiques i els criteris d’avaluació i recuperació de la matèria. Nova elaboració i adaptació al currículum LOE

1.5.

13/10/10

Modificació dels criteris d’avaluació

1.6.

1/09/11

1.7.

6/09/12

Modificació de continguts adaptats al nou llibre de text (programació de les unitats didàctiques) i s’afegeixen lectures obligatòries. Canvi de llibre de text. I criteris de recuperació. Es modifica la manera d’aprovar l’assignatura amb parcials suspesos. Modificació de les lectures obligatòries.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 2/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 3/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

LA4.1.-PROGRAMACIÓ ANUAL LLATÍ II

OBJECTIUS específics de l’àrea COMPETÈNCIES CONTINGUTS (índex de CONNEXIONS amb CRITERIS específiques la materia) d’altres matèries D’AVALUACIÓ (oficials) Grec 1. Assolir la competència 1. la competència d'interpretar, d'una manera lingüística, - Una part dels continguts 1. Comprendre i interpretar 2. la competència coherent, el contingut i objectius són comuns i el contingut de textos llatins de dificultat mitjana d'un text de dificultat mitjana, artística i cultural paral·lels. preferentment en prosa, aplicant 3. la competència social Llengua i literatura, i totes pertanyents a diversos literaris, i ciutadana. els les matèries de literatura gèneres coneixements morfosintàctics i - Precisió en l'ús de preferentment en prosa, lèxics bàsics de la llengua llatina. vocabulari de caràcter amb ajut 2. Reflexionar, en general, sobre científic, tècnic i artístic, del diccionari, quan sigui necessari. els conceptes morfosintàctics i gràcies a les activitats que 2. Analitzar el contingut de semàntics propis d'un sistema lingüístic i fomenten l'estudi de textos en llengua llatina de manera implícita, i establir relacions entre àmbits l'etimologia. lingüístics - Reproducció acurada en explícita quan es consideri diversos. la llengua pròpia dels oportú. 3. Relacionar fets lingüístics del missatges continguts en 3. Aplicar els coneixements morfosintàctics i lèxics en llatí (fonètica i prosòdia, flexió els nominal, textos que cal interpretar. la transformació pronominal i verbal, lèxic) amb - Foment de la lectura d'estructures gramaticals o altres de les llengües que en d'obres literàries senceres d'unitats lingüístiques. Assenyalar les deriven, o de fragments extensos, 4. característiques essencials principalment del català, del si castellà i de l'aranès, si s'escau. es tracta d'obres gaire que defineixen els gèneres literaris a partir de la 4. Identificar i reconèixer les llargues. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 4/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Codi: LA4 Curs: 2n

- Valoració de les produccions literàries clàssiques i de la seva influència fonamental i pervivència en les produccions literàries de totes les èpoques fins a l'actualitat. Filosofia i ciutadania - Valoració de l'aportació del pensament filosòfic i polític en la civilització occidental. Història d'Espanya i història de l'art - Valoració de les produccions artístiques i arquitectòniques i de la seva pervivència al llarg de totes les èpoques fins a l'actualitat. - Defensa i cura del patrimoni històric i artístic de l'entorn proper o llunyà.

principals realitzacions històriques, sociopolítiques, literàries i culturals del poble romà i assenyalar la seva repercussió en la història d'Occident, tot apreciant-les com una clau per interpretar realitats i esdeveniments posteriors. 5. Extreure informació de textos llatins diversos, originals i en traducció, pertanyents als diferents gèneres literaris, tot distingint-ne els trets essencials. 6. Adonar-se i valorar que la llengua i la cultura llatines han perllongat la seva influència en el temps i han esdevingut un model imitable per a generacions posteriors. 7. Valorar positivament l'esperit eclèctic i pragmàtic romà com un element integrador de diferents corrents de pensament i actituds (ètiques i estètiques) que conformen l'àmbit cultural d'Occident. Elaborada: Dolores Gimeno

PCC - BAT

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 5/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-

lectura de textos llatins traduïts dels autors més importants i apreciar algunes semblances i diferències amb obres, personatges o tòpics que s'hi han inspirat. 5. Comentar el contingut de textos en les llengües conegudes per l'alumnat, de representacions gràfiques, d'imatges, etc., i distingir aspectes de pervivència i tradició clàssica estudiats, lingüístics i/o culturals. 6. Reconèixer en les llengües actuals conegudes per l'alumne/a expressions d'origen llatí i comentar-ne el significat. 7. Explicar a través de l'observació d'unes constants el funcionament d'algunes lleis fonètiques que regulen el pas del llatí a les llengües romàniques i comentar raonadament i


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

amb terminologia adequada la diferència entre mot patrimonial i mot culte a partir d'un mateix ètim llatí. 8. Elaborar treballs per comprendre i ampliar els coneixements sobre el món clàssic, aplicant les tècniques d'anàlisi, síntesi i comentari, i cercant informació en fonts diverses, directes o consultades per mitjà de l'ús de les TIC. 9. Reconèixer i valorar les restes materials arqueològiques dels romans i la pervivència del llegat clàssic en temps passats i en l'actualitat.

8. Obtenir informació a partir de fonts literàries i de tota mena, utilitzant amb autonomia i esperit crític les dades que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació sobre el món clàssic, interpretarles i extreure'n conclusions. 9. Tenir una visió humanitzada de l'entorn mitjançant el contacte amb les llengües i la cultura clàssiques, i reconèixer i estimar els valors dels autors antics com a font del pensament i de l'art del món occidental.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 6/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

LA4.-2. PROGRAMACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES

UNITAT 1 TEMPORITZACIÓ: 14 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Repàs de la gramàtica assolida al primer curs. Història i cultura: – Història de la religió romana. – Principals divinitats de la mitologia clàssica. – Els col·legis sacerdotals. – Els actes de culte. – Els temples. El perquè de les paraules: – Termes emprats en la religió que provenen del llatí. Herència clàssica: – La influència del món romà en el cinema (I).

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Tenir la capacitat de comprendre i millorar el funcionament de la llengua llatina i d’altres llengües derivades o no. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen.

Aspectes metodològics

Competència social i ciutadana

– Classificació de mots per declinacions. – Anàlisi i traducció de frases amb nocions gramaticals del curs anterior. – Reconeixement de formes verbals en diferents temps. – Anàlisi i traducció de textos originals fent especial atenció als continguts gramaticals estudiats el curs anterior. – Enumeració de les principals divinitats romanes. – Detecció de termes religiosos que conserven la forma llatina però Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Saber reflexionar sobre les diferents creences religioses que han existit al llarg del temps i respectar aquesta diversitat. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet. Pàgina: 7/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

que han canviat de significat. – Reconeixement en el món cinematogràfic.

de

l’herència

PCC - BAT

clàssica 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Consolidar els coneixements de gramàtica adquirits el curs anterior. – Traduir textos de dificultat mitjana amb cert domini de la sintaxi. – Saber resoldre exercicis de llengua amb certa agilitat. – Conèixer la importància que tenia la religió romana tant en l’àmbit privat com en el públic. – Conèixer les principals divinitats de la mitologia clàssica. – Saber quina era la funció dels col·legis sacerdotals a l’antiga Roma. – Citar els principals actes de culte a les divinitats i enumerar-ne les característiques principals. – Saber relacionar mots actuals de l’àmbit de la religió amb el seu origen llatí. – Reconèixer la influència de l’antiga Roma en el cinema de tots els temps.

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Classificar en declinacions una llista de mots. – Discriminar en una sèrie la paraula que no està en el mateix cas que les altres. – Completar frases amb el sintagma correcte. – Conjugar verbs en els temps d’infectum. – Resoldre equacions verbals. – Analitzar i traduir textos de dificultat mitjana. – Ordenar cronològicament una sèrie de fets relacionats amb la religió romana. – Saber la funció principal de cadascun dels col·legis sacerdotals. – Definir una sèrie de conceptes relacionats amb la religió romana. – Explicar l’origen llatí d’alguns mots actuals de l’àmbit religiós.

– Resoldre satisfactòriament diferents tipus d’exercicis de morfologia nominal i verbal. – Analitzar i traduir un text llatí original. – Explicar a grans trets la història de la religió romana. – Enumerar els déus olímpics amb el seus noms grec i llatí i saber-ne els atributs i les característiques principals. – Explicar quins eren els col·legis sacerdotals a l’antiga Roma i quina era la seva funció. – Enumerar les principals festes religioses que celebraven els romans. – Saber argumentar l’etimologia d’alguns mots religiosos provinents del llatí.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 8/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 9/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

UNITAT 2 TEMPORITZACIÓ : 10 h CONTINGUTS Llengua llatina: – Veu passiva. – Les oracions passives. – Els verbs deponents. Història i cultura: – La societat romana. – Esclaus i esclaves. El perquè de les paraules: – El llatí i el dret. Herència clàssica: – La influència del món romà en el cinema (II). Aspectes metodològics

OBJECTIUS Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Saber comparar l’estructura de les oracions passives llatines amb el català i veure’n les diferències. – Reforçar el coneixement etimològic de la llengua pròpia en l’àmbit del dret. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la actives llengua d’origen.

– Conversió de formes verbals a passives. – Anàlisi i traducció d’oracions passives. – Reconeixement de verbs deponents. – Anàlisi i traducció de textos originals fent especial atenció a les oracions passives. – Enumeració de les característiques de la societat romana en funció dels diferents període històrics de Roma. – Detecció d’aforismes jurídics que conserven la forma llatina. – Reconeixement de l’herència que els personatges romans històrics han deixat en el cinema.

Competència social i ciutadana – Valorar el marc social de l’antiga Roma i reaccionar de manera crítica pel que fa a les desigualtats existents en totes les civilitzacions. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 10/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents:

ACTIVITATS D’APRENENTATGE

– Analitzar correctament tots els elements d’una oració passiva. – Canviar de veu una determinada oració. – Traduir correctament un verb deponent. –Analitzar i traduir textos en què apareguin oracions passives. – Enumerar les característiques de la societat romana en funció del període històric. – Reflexionar sobre el paper que els esclaus i les esclaves tenien a Roma. – Valorar la importància que tenien les lleis en la societat romana. – Saber quin significat tenen els principals aforismes llatins que encara s’utilitzen avui dia. – Reconèixer la influència que alguns personatges romans històrics han exercit en el cinema. CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Conjugar alguns temps verbals en veu passiva. – Analitzar tots els elements d’una oració passiva. – Convertir una oració activa a passiva i a la inversa. – Analitzar i traduir textos originals llatins on apareguin frases passives. – Definir alguns conceptes relacionats amb les classes socials romanes. – Llegir alguns fragments traduïts al català sobre l’esclavatge a Roma. – Detectar i corregir afirmacions sobre la societat romana que siguin falses.

– Analitzar i traduir correctament una frase passiva. – Canviar de veu una oració llatina. – Contestar adequadament qüestions sobre la societat romana. – Conèixer les diferents classes socials existents a l’antiga Roma. – Explicar i exemplificar el concepte de societat esclavista romana. – Explicar com van aconseguir els sectors més desprotegits de Roma el reconeixement dels seus drets. – Explicar què signifiquen algunes expressions jurídiques que es fan servir avui dia i que encara conserven la forma llatina. – Saber posar exemples de pel·lícules que tractin sobre algun personatge

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 11/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

– Cercar derivats d’ètims llatins relacionats amb l’àmbit del dret. – Saber identificar una imatge relacionada amb la societat romana.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

romà històric.

Pàgina: 12/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

UNITAT 3 TEMPORITZACIÓ: 10 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Les formes nominals del verb. – Els participis. – Construccions de participi. Història i cultura: – L’organització política de l’Estat romà. El perquè de les paraules: – La política i els politics. Herència clàssica: – Els orígens de la música occidental.

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Desenvolupar l’habilitat de traduir textos de dificultat progressiva i utilitzar la lògica del pensament. Competència social i ciutadana

Aspectes metodològics – Identificació dels diferents tipus de participi. – Reconeixement de la concordança entre el participi i el nom que complementa. – Traducció de textos en què apareguin construccions de participi. – Identificació dels principals òrgans polítics en cadascuna de les tres etapes de la història de Roma. – Identificació de termes polítics que s’utilitzen avui dia i que provenen del llatí. – Reconeixement de l’herència que han deixat els romans en l’àmbit de la música occidental.

– Valorar la participació dels ciutadans en la vida pública d’una ciutat a partir del coneixement dels drets i els deures que tenien els romans. Competència cultural i artística – Reconèixer i interpretar peces musicals d’autors de tots els temps inspirats en la cultura i la mitologia clàssiques. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 13/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Reconèixer els participis de present, passat i futur. – Traduir un participi amb el seu valor corresponent. – Traduir frases i textos en què apareguin construccions de participi. – Saber en què consistia el cursus honorum a Roma. – Saber quina era l’organització política durant la Monarquia, la República i l’Imperi. – Reconèixer la importància del Senat durant la República. – Saber argumentar la procedència llatina dels principals termes polítics actuals. – Valorar la influència clàssica en la música occidental. – Saber l’origen de l’himne universitari internacional. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Fer la concordança entre el participi i el nom. – Traduir participis absoluts. – Analitzar oracions en què apareguin construccions de participi. – Omplir buits en una frase amb la forma de participi correcta. – Transformar participis en oracions de relatiu. – Analitzar i traduir textos originals d’autors que utilitzaven sovint les construccions de participi. – Classificar els òrgans de govern republicans segons les seves competències. – Escriure el terme polític que correspon a una sèrie de definicions. – Identificar entre una sèrie d’afirmacions quines són certes i quines són falses.

– Omplir els buits d’un quadre amb els participis corresponents. – Traduir textos en què apareguin construccions de participi. – Relacionar participis absoluts amb la seva traducció. – Saber convertir construccions de participi en oracions de relatiu. – Saber quin sistema de govern hi havia durant la Monarquia, la República i l’Imperi. – Enumerar les diferències més evidents entre els tres sistemes de govern que hi va haver a l’antiga Roma. – Citar les magistratures que hi va haver durant la República i les seves característiques. – Saber el nom de l’edifici on es duia a terme l’activitat política.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 14/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

– Llegir textos sobre política romana – Explicar l’origen de termes polítics com senador, comicis o cònsol, i i contestar preguntes relacionades amb veure el significat que tenien a l’antiga Roma i el que tenen actualment. el contingut del text. – Esbrinar l’origen de termes polítics que s’utilitzen avui dia. – Veure quins han estat els orígens de la música occidental. – Escoltar l’himne internacional dels estudiants i fer una traducció del text. – Treballar un petit glossari de termes musicals que provenen del llatí.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 15/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

UNITAT 4 Temporització: 10 h

CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – L’infinitiu. – Construccions d’infinitiu: infinitiu concertat i completives d’infinitiu. Literatura: – Virgili, el més gran poeta llatí. El perquè de les paraules: – Lèxic literari i llatí. Herència clàssica: – La música i la mitologia clàssica. Aspectes metodològics – Reconeixement de les característiques dels infinitius. – Anàlisi de les funcions d’un infinitiu respecte del verb principal. – Identificació de les oracions completives d’infinitiu. – Anàlisi i traducció de textos en què apareguin construccions d’infinitiu. – Reconeixement dels infinitius històrics. – Estudi de la biografia i l’obra de Virgili. – Lectura i comentari del cant VI de l’Eneida. – Identificació de termes literaris que provenen de la llengua llatina. – Reconeixement de l’herència que ha deixat la mitologia clàssica en la música occidental.

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Valorar els diferents mecanismes que tenen les llengües a l’hora de subordinar oracions. – Interpretar l’origen de gran part del lèxic literari actual. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Tenir la capacitat de relacionar i entendre manifestacions dramàtiques posteriors inspirades en l’obra de Virgili. – Desenvolupar interès per les peces musicals d’autors de tots els temps inspirades en la cultura i la mitologia clàssiques. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 16/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Identificar els diferents tipus d’infinitiu. – Reconèixer els infinitius concertats i fer-ne l’anàlisi i la traducció correctes. – Analitzar i traduir correctament oracions completives d’infinitiu. – Saber en quin context històric i polític va viure Virgili i com això el va condicionar a l’hora d’escriure la seva obra. – Enumerar les obres de Virgili i les seves característiques. – Aprofundir en l’obra de Virgili a partir de la lectura i el comentari del cant VI de l’Eneida. – Valorar l’herència que ha deixat la mitologia clàssica en el camp de la música occidental. – Reconèixer l’himne internacional dels estudiants i saber-ne el contingut. – Saber argumentar la procedència llatina d’alguns termes literaris. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Formar els infinitius, en veu activa i passiva de diferents verbs. – Trobar les formes verbals d’una sèrie que no siguin un infinitiu. – Transformar infinitius actius en veu passiva. – Traduir frases i textos llatins originals en què apareguin infinitius. – Omplir buits amb el mot adient per tal de formar una completiva d’infinitiu. – Relacionar una sèrie de fragments de textos amb l’obra de Virgili a la qual pertanyen. – Contestar preguntes sobre la vida i l’obra de Virgili. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Traduir un text amb presència d’infinitius. – Canviar de veu una sèrie d’infinitius. – Analitzar i traduir una frase tot indicant quina funció fa la frase subordinada respecte de la principal. – Saber les característiques del gènere èpic. – Saber en quins dos poemes grecs s’inspirà Virgili a l’hora d’escriure l’Eneida. – Argumentar amb quina finalitat Virgili va escriure la seva obra. – Saber a quin passatge de l’Eneida corresponen algunes imatges o

Pàgina: 17/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Argumentar per què l’Eneida és considerada una epopeia nacional romana. – Fer una sèrie d’activitats relacionades amb la lectura del cant VI de l’Eneida. – Derivar de mots llatins paraules catalanes actuals relacionades amb el món de la literatura. – Buscar l’origen llatí d’alguns topònims catalans. – Entendre l’important llegat de la mitologia clàssica en la música de tots els temps.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

pintures. – Saber què signifiquen algunes figures retòriques (com l’al·literació) a partir del seu ètim llatí. – Cercar paraules derivades relacionades amb el món de la literatura a partir d’uns ètims grecs donats.

Pàgina: 18/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

UNITAT 5 TEMPORITZACIÓ: 7 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Mode subjuntiu. – Present d’imperatiu. Literatura: – La comèdia: Plaute i Terenci. El perquè de les paraules: – El llatí i els termes històrics. Herència clàssica: – La influència del món grecoromà en el teatre (I).

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística

Aspectes metodològics – Reconeixement del mode subjuntiu. – Reconeixement del present d’imperatiu. – Identificació de les característiques més importants del gènere dramàtic de la comèdia. – Estudi de l’autor més representatiu de la comediografia romana: Plaute. – Lectura de l’Aulularia de Plaute. – Valoració del lèxic d’origen llatí relacionat amb la història. – Reconeixement de l’herència grecoromana en el món del teatre.

– Tenir la capacitat de comparar els modes verbals del llatí i el català i valorar-ne les diferències. – Interpretar l’origen etimològic de gran part dels termes històrics actuals. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Tenir la capacitat de relacionar i entendre manifestacions dramàtiques posteriors inspirades en l’obra de Plaute. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents:

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 19/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Identificar els modes subjuntiu i imperatiu. – Traduir frases i textos originals en què apareguin formes verbals en subjuntiu o imperatiu. – Saber les característiques de la fabula palliata. – Enumerar els personatges protagonistes de les comèdies de Plaute. – Saber les diferències principals entre les comèdies de Plaute i les de Terenci. – Reconèixer l’origen llatí d’alguns termes històrics. – Valorar l’herència que han deixat els romans en el camp del teatre. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Conjugar algunes formes verbals en subjuntiu. – Analitzar formes verbals en subjuntiu. – Analitzar i traduir frases i textos llatins originals en què apareguin formes verbals en subjuntiu. – Trobar en una sèrie la forma verbal que no està en el mateix mode que la resta. – Resoldre equacions verbals. – Descriure els dos tipus de comèdia que hi havia a Roma. – Descriure les principals característiques del llenguatge de les comèdies de Plaute. – Llegir i fer activitats sobre diferents fragments de comèdies de Plaute. – Contestar una sèrie de preguntes sobre la lectura de l’Aulularia. – Argumentar l’etimologia d’alguns termes històrics que provenen d’ètims del llatí. – Entendre l’important llegat del teatre clàssic en el teatre actual. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Reconèixer temps verbals en subjuntiu. – Saber conjugar el present d’imperatiu. – Analitzar i traduir textos originals amb presència de temps verbals en subjuntiu. – Descriure els dos tipus de comèdia que hi havia a Roma. – Descriure les característiques del teatre de Plaute. – Dir cinc títols de comèdies de Plaute. – Explicar l’origen etimològic de mots com Renaixement, sedentaris i globalització. – Posar tres exemples d’escriptors que s’hagin inspirat en el teatre grec. – Valorar l’herència clàssica en el món del teatre de tots els temps.

Pàgina: 20/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 21/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

UNITAT 6 TEMPORITZACIÓ: 10 h

CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Oracions subordinades introduïdes per la conjunció cum. – Oracions subordinades introduïdes per la conjunció quod. Història i cultura: – Empúries, porta d’entrada de la cultura clàssica. Gerunda. El perquè de les paraules: – El llatí i els termes arqueològics. Herència clàssica: – La tragèdia clàssica en la literatura catalana. Aspectes metodològics – Reconeixement de les oracions subordinades introduïdes per la conjunció cum. – Reconeixement de les oracions subordinades introduïdes per la conjunció quod. – Identificació de l’Empúries grega i de la romana. – Reconeixement dels principals espais arqueològics de l’Empúries romana. – Reconeixement de l’herència que la tragèdia grega ha deixat especialment en la literatura catalana.

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Tenir la capacitat de comparar les estructures subordinants amb conjuncions de la llengua llatina amb les del català. – Tenir els mecanismes per interpretar l’origen etimològic de gran part dels termes arqueològics actuals. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Desenvolupar interès per la conservació del nostre patrimoni i valorar el jaciment arqueològic d’Empúries com a part de la nostra història. – Desenvolupar interès per la lectura d’obres de la literatura catalana inspirades en la tragèdia clàssica. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 22/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Reconèixer les oracions subordinades introduïdes per la conjunció cum. – Reconèixer les oracions subordinades introduïdes per la conjunció quod. – Identificar el valor de les subordinades introduïdes per les conjuncions cum i quod. – Traduir textos originals que continguin subordinades substantives i adverbials. – Argumentar la importància d’Empúries com a porta d’entrada de la cultura clàssica a casa nostra. – Identificar els principals espais arqueològics de l’Empúries romana excavats fins al moment. – Valorar l’herència que el teatre grecoromà ha deixat en la literatura catalana. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Traduir frases fixant-se sobretot en el valor de les conjuncions cum i quod. – Transformar oracions de quod causal en subordinades de cum temporal causal. – Traduir textos originals fent especial atenció a la subordinació. – Argumentar els motius pels quals els grecs i els romans van arribar a Catalunya. – Escriure les dates aproximades d’una sèrie de fets històrics relacionats amb la fundació d’Empúries. – Llegir fragments d’autors contemporanis que parlin sobre la fundació d’Empúries.

– Reconèixer el valor de les conjuncions quod i cum. – Traduir textos originals que continguin subordinades introduïdes per les conjuncions quod i cum. – Saber identificar en un plànol la Palaiàpolis, la Neàpolis i la ciutat romana. – Enumerar les causes que van dur els grecs i els romans a establir-se a l’actual Empúries. – Identificar restes arqueològiques i especificar-ne la finalitat. – Saber el nom actual d’antics emplaçaments llatins a Catalunya. – Argumentar l’origen llatí d’alguns mots que usen els arqueòlegs.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 23/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

– Dir el nom actual d’una sèrie d’assentaments romans. – Dir paraules derivades del llatí de l’àmbit de l’arqueologia. – Explicar el significat de diversos termes arqueològics a partir del seu ètim llatí. – Entendre l’important llegat del teatre grec en la literatura catalana.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

– Derivar termes arqueològics a partir d’arrels llatines. – Valorar l’herència clàssica en l’àmbit de la literatura catalana.

Pàgina: 24/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

UNITAT 7 TEMPORITZACIÓ: 8 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Oracions subordinades introduïdes per les conjuncions ut i ne. – Resum de la subordinació en llatí. Història i cultura: – Tàrraco, la capital del món. El perquè de les paraules: – Termes artístics i llatí. Herència clàssica: – La pintura (I).

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística

Aspectes metodològics – Reconeixement de les subordinades introduïdes per les conjuncions ut i ne. – Repàs dels diferents tipus d’oracions subordinades. – Traducció de textos originals amb oracions subordinades de diferents tipus. – Observació d’imatges de restes arqueològiques de Tàrraco. – Sortida a Tarragona, assistència a la representació d’una obra clàssica a l’auditori del Camp de Mart i visita a les restes arqueològiques. – Reconeixement de l’herència que han deixat els romans en la pintura de tots els temps.

– Tenir la capacitat de comparar les estructures subordinants amb conjuncions de la llengua llatina amb les del català. – Tenir els mecanismes per interpretar l’origen etimològic de gran part dels termes emprats en el món de l’art. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Desenvolupar interès per la conservació del nostre patrimoni i valorar el jaciment arqueològic de Tàrraco com a part de la nostra història. – Desenvolupar interès per les obres pictòriques de tots els temps inspirades en la mitologia clàssica. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 25/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Identificar les oracions subordinades en un text original. – Analitzar correctament els elements d’una oració subordinada

i veure quina és la seva funció respecte de l’oració principal. – Tenir una visió global de la subordinació en llatí. – Saber amb quina finalitat els romans van fundar Tàrraco. – Saber identificar entre diferents maquetes la de Tàrraco. – Interpretar les restes arqueològiques de la Tàrraco romana. – Valorar l’herència etimològica que han deixat els romans en el camp de l’art. – Valorar l’herència clàssica que han deixat els romans en la pintura de tots els temps, però especialment en el Renaixement. ACTIVITATS D’APRENENTATGE – Traduir frases i textos originals en què apareguin oracions subordinades. – Convertir oracions substantives d’infinitiu en subordinades substantives introduïdes per la conjunció ut. – Completar frases amb la forma verbal corresponent. – Situar els edificis principals en una maqueta de Tàrraco. – Classificar els edificis i les infraestructures de la ciutat de Tàrraco segons la seva funció. – Dir si són certes o falses una sèrie d’afirmacions. – Identificar imatges d’edificis de la Tàrraco romana. – Argumentar per què Tàrraco va ser considerada la capital del món. – Explicar l’origen etimològic d’alguns termes artístics com capitell, frontó i peristil. – Reconèixer el contingut mitològic d’una pintura. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ – Traduir un text llatí original amb un nivell de subordinació considerable. – Analitzar els elements d’una oració subordinada i veure quina és la seva funció respecte de l’oració principal. – Omplir amb la conjunció corresponent els buits d’una sèrie de frases subordinades. – Explicar els motius pels quals els romans es van instal·lar a Tàrraco. – Identificar les restes arqueològiques més importants de la Tàrraco romana. – Citar els principals monuments de l’època romana que hi ha als afores de Tàrraco. – Explicar el significat d’uns quants mots referits a l’art a partir de la relació que tenen amb la llengua llatina.

Pàgina: 26/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 27/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

UNITAT 8 TEMPORITZACIÓ: 10 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Verbs irregulars i defectius. – Verbs compostos del sum. Història i cultura: – Bàrcino i Ilerda. El perquè de les paraules: – Eines informàtiques i llatí. Herència clàssica: – La pintura (II).

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística

Aspectes metodològics – Reconeixement dels principals verbs irregulars i dels compostos del sum. – Traducció de frases i textos amb formes verbals irregulars. – Reconeixement de la important resistència que van oposar els ilergets a la romanització. – Observació d’imatges de les restes arqueològiques de l’època romana de Barcelona. – Reconeixement de la presència del llatí en el vocabulari tècnic i científic. – Reconeixement de la influència de la mitologia clàssica en la pintura de tots els temps.

– Tenir la capacitat de reconèixer els verbs irregulars de la llengua llatina i veure’n l’evolució d’alguns en la llengua catalana. – Tenir els mecanismes per interpretar l’origen etimològic d’alguns termes informàtics que provenen del llatí. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Desenvolupar interès per la conservació del nostre patrimoni i valorar les restes arqueològiques de l’època romana que hi ha a Barcelona i a Lleida. – Desenvolupar interès per les obres pictòriques de tots els temps inspirades en la mitologia clàssica. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 28/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Identificar els principals verbs irregulars de la llengua llatina. – Analitzar i traduir textos originals en què aparegui alguna forma verbal irregular. – Saber deduir el significat d’un verb compost del sum. – Saber quins eren els edificis principals de la ciutat romana de Bàrcino i les seves característiques. – Identificar imatges corresponents a restes arqueològiques de l’època romana de la ciutat de Barcelona. – Valorar l’esforç de resistència que van fer els ilergets durant la romanització. – Valorar l’herència que ha deixat la llengua llatina en el món de la informàtica. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Distingir les formes verbals irregulars més freqüents de la llengua llatina. – Traduir textos originals en què apareguin formes verbals irregulars. – Relacionar formes verbals irregulars amb l’anàlisi corresponent. – Analitzar formes de verbs defectius. – Deduir de quin compost del sum provenen una sèrie de formes verbals. – Llegir la llegenda d’Hèrcules i la fundació de Barcelona. – Dir si són certes o falses una sèrie d’afirmacions i corregir les que siguin errònies. – Observar una il·lustració d’una reconstrucció de Bàrcino i situar-hi les principals construccions. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Reconèixer els principals verbs irregulars de la llengua llatina. – Saber traduir textos originals en què aparegui alguna forma verbal irregular. – Analitzar i traduir algunes formes de verbs compostos del sum. – Relacionar formes de verbs irregulars amb l’anàlisi corresponent. – Contestar qüestions sobre la fundació de Bàrcino. – Enumerar les principals construccions de la Bàrcino romana. – Explicar la importància que van tenir en l’Imperi romà les quatre ciutats romanes més significatives de Catalunya. – Explicar l’origen i el significat originari de mots com ordinador, internauta o virus troià. – Saber què representa una imatge relacionada amb la Bàrcino de l’època

Pàgina: 29/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

Llatí Departament de Llengües

– Conèixer el nom dels dos cabdills que van encapçalar l’oposició a l’ocupació romana. – Argumentar d’on provenen alguns neologismes relacionats amb el món de la informàtica. – Cercar l’origen etimològic d’alguns termes informàtics. – Argumentar el contingut mitològic d’alguna pintura contemporània.

Elaborada: Dolores Gimeno

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Codi: LA4 Curs: 2n

romana.

Pàgina: 30/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

UNITAT 9 TEMPORITZACIÓ: 10 H CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Pronoms indefinits. – Pronoms interrogatius i oracions interrogatives. Història i cultura: – Emèrita Augusta, capital de província. – Altres indrets amb passat romà. El perquè de les paraules: – Llatinismes. Herència clàssica: – L’escultura (I).

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística

Aspectes metodològics – Reconeixement dels pronoms indefinits i interrogatius. – Traducció de frases i textos originals en què aparegui algun pronom indefinit. – Traducció de frases i textos originals en què aparegui alguna oració interrogativa directa o indirecta. – Observació d’imatges d’Emèrita Augusta. – Reconeixement de les principals restes arqueològiques romanes de l’actual ciutat de Mèrida. – Reconeixement d’altres indrets de la Península amb passat romà. – Traducció de llatinismes. – Recerca a la premsa dels llatinismes més usuals.

– Tenir la capacitat de reconèixer els mecanismes per crear oracions interrogatives en la llengua llatina. – Demostrar fluïdesa a l’hora de detectar llatinismes en situacions comunicatives actuals. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Desenvolupar interès per la conservació del nostre patrimoni i valorar les restes arqueològiques de l’època romana que hi ha en altres indrets de la Península, com ara Mèrida. – Desenvolupar interès per les manifestacions escultòriques de tots els temps inspirades en la mitologia clàssica. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 31/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Identificar els pronoms indefinits i interrogatius en els casos més freqüents. – Analitzar i traduir oracions interrogatives. – Traduir textos fent especial atenció a les oracions interrogatives. – Reconèixer el passat romà de l’actual ciutat de Mèrida. – Relacionar les restes arqueològiques de Mèrida amb els edificis corresponents de l’època romana. – Identificar alguns indrets de la Península on la presència romana fou important. – Identificar els principals llatinismes emprats en llengua catalana. – Utilitzar els llatinismes estudiats aplicats en la llengua actual.

– Valorar l’herència que han deixat els romans en el camp de l’escultura. ACTIVITATS D’APRENENTATGE – Completar frases amb la forma adequada dels pronoms indefinits. – Aparellar correctament adjectius indefinits amb els substantius corresponents. – Analitzar i traduir frases interrogatives. – Respondre correctament una sèrie de preguntes en llatí. – Traduir al llatí frases interrogatives en català. – Traduir frases i textos llatins originals en què apareguin pronoms indefinits i interrogatius. – Enumerar les raons que van portar els romans a fundar Emèrita Augusta. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ – Reconèixer els pronoms indefinits. – Reconèixer els pronoms interrogatius. – Analitzar i traduir frases interrogatives directes i indirectes. – Argumentar les raons que van portar els romans a fundar Emèrita Augusta. – Citar els edificis de l’època romana d’Emèrita Augusta que actualment es troben en força bon estat. – Comentar quin paper va tenir la colònia Emèrita Augusta a la Península. – Respondre correctament una sèrie de preguntes sobre Emèrita Augusta. – Reconèixer diferents construccions d’edificis de l’època romana a tota la Península. Pàgina: 32/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

– Comentar l’etimologia del topònim Emèrita. – Identificar imatges de la colònia Emèrita Augusta i explicar el que se’n sàpiga. – Identificar els principals edificis en una maqueta d’Emèrita Augusta. – Investigar quin indrets de la Península han estat declarats Patrimoni de la Humanitat. – Entrar en diferents webs i buscar informació sobre indrets de la Península on hi va haver presència romana. – Relacionar una sèrie d’abreviatures amb el significat corresponent. – Argumentar la influència clàssica en l’escultura de tots els temps.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

– Crear frases en català que incloguin llatinismes. – Explicar què volen dir uns llatinismes concrets. – Argumentar l’herència clàssica en una escultura posterior.

Pàgina: 33/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

UNITAT 10 TEMPORITZACIÓ: 6 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Gerundi i gerundiu. – Supí. – Conjugació perifràstica. Literatura: – Ovidi, el poeta desterrat. El perquè de les paraules: – Expressions llatines. Herència clàssica: – L’escultura (II).

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística

Aspectes metodològics – Reconeixement de les característiques del gerundi i del gerundiu. – Reconeixement de les característiques del supí. – Anàlisi i traducció de construccions amb gerundi i gerundiu. – Estudi de la formació de la conjugació perifràstica. – Estudi de la vida i l’obra d’Ovidi. – Lectura i comentari de textos de l’obra d’Ovidi. – Proposta de lectura i comentari dels dos primers llibres de les Metamorfosis. – Reconeixement de les principals expressions llatines emprades avui dia. – Reconeixement de l’art clàssic com a font d’inspiració d’escultors posteriors. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Tenir la capacitat de reconèixer els gerundis i gerundius i les construccions verbals que en deriven i establir paral·lelismes amb les formes verbals corresponents en català. – Demostrar fluïdesa a l’hora de detectar llatinismes en situacions comunicatives actuals. – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència cultural i artística – Tenir la capacitat de relacionar i entendre manifestacions literàries i artístiques posteriors inspirades en l’obra d’Ovidi. – Desenvolupar interès per les manifestacions escultòriques de tots els temps inspirades en la mitologia clàssica. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans Pàgina: 34/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Identificar els elements gramaticals propis del gerundi i del gerundiu. – Reconèixer el supí. – Analitzar i traduir formes verbals perifràstiques. – Traduir textos originals en què apareguin construccions de gerundi o gerundiu. – Conèixer les principals característiques de l’obra d’Ovidi. – Comentar algun fragment de les Metamorfosis. – Fomentar el gust de la lectura pel que fa a l’obra d’Ovidi. – Valorar la influència de l’obra d’Ovidi en manifestacions artístiques posteriors. –Utilitzar algunes de les expressions llatines vistes en aquesta unitat. – Valorar l’herència que han deixat els romans en el camp de l’escultura. ACTIVITATS D’APRENENTATGE – Formar el gerundi, el gerundiu i el supí d’una sèrie de verbs. – Analitzar i traduir frases posant especial atenció als gerundis i gerundius. – Omplir buits amb la forma de gerundi o gerundiu correcta. – Traduir textos originals posant especial atenció als gerundis i gerundius i a les formes verbals perifràstiques. – Argumentar què s’entén per poesia èpica i poesia elegíaca. – Relacionar obres d’Ovidi amb la temàtica corresponent. – Explicar el fet que va marcar la vida i la producció literària d’Ovidi. – Llegir diferents fragments de l’obra d’Ovidi i identificar a quina obra Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ – Analitzar i traduir correctament un text original en què aparegui alguna construcció de gerundi o gerundiu. – Saber conjugar una forma verbal perifràstica. – Saber les diferències entre poesia èpica i poesia elegíaca. – Classificar les obres d’Ovidi segons si corresponen a poesia èpica o a poesia elegíaca. – Identificar un fragment corresponent a l’obra més important d’Ovidi, les Metamorfosis. – Saber explicar algunes de les metamorfosis que narra Ovidi en Pàgina: 35/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

pertanyen. – Llegir els dos primers llibres de les Metamorfosis i contestar preguntes sobre el seu contingut. – Completar frases amb l’expressió llatina adient. – Argumentar la influència de l’art clàssic en una escultura posterior.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

la seva obra. – Saber a quin cercle literari pertanyia Ovidi. – Saber el significat llatí de les expressions llatines més habituals. – Crear frases en català que incloguin alguna expressió llatina. – Identificar quines metamorfosis hi ha presents en algunes escultures proposades.

Pàgina: 36/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

UNITAT 11 TEMPORITZACIÓ: 7 h CONTINGUTS

OBJECTIUS Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a:

Llengua llatina: – Antologia de textos. Literatura: – Ciceró, el més important dels oradors llatins. El perquè de les paraules: – Dites que han fet història. Herència clàssica: – El món classic entra en la publicitat.

1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen.

Aspectes metodològics

Competència cultural i artística

– Traducció de textos amb la màxima qualitat possible.

– Tenir la capacitat de relacionar i entendre manifestacions literàries i artístiques posteriors inspirades en l’obra de Ciceró. – Tenir la capacitat de valorar l’herència clàssica en l’àmbit de la publicitat.

– Resolució d’exercicis de gramàtica relacionats amb l’estructura del text traduït. – Comentari sobre algun aspecte de cultura relacionat amb el contingut del text traduït. – Estudi de la vida i l’obra de Ciceró. – Valoració de la importància de la retòrica en el món romà. – Lectura de la primera catilinària de Ciceró. – Valoració de la importància de la retòrica en el món romà. – Identificació de les principals dites romanes que han passat a la història.

Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Traduir un text original amb certa facilitat.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 37/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Identificar frases subordinades i veure quina és la seva funció. – Utilitzar el diccionari només quan sigui imprescindible. – Conèixer les principals característiques de l’obra de Ciceró.

– Reconèixer la importància de l’oratòria en el món romà. – Enumerar les parts que ha de tenir un bon discurs. – Conèixer les dites pronunciades per escriptors, filòsofs i personatges històrics que han arribat fins als nostres dies i que encara s’utilitzen avui dia. – Valorar l’herència que ha deixat la cultura clàssica en els àmbits de la publicitat i el màrqueting actuals. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Traduir un text llatí original. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi relacionats amb el text. – Desenvolupar un tema d’història, cultura o literatura relacionat amb el contingut del text. – Comparar la formació retòrica que tenien els polítics romans amb la dels polítics actuals. – Corregir les errades que contenen una sèrie d’afirmacions. – Relacionar les obres de Ciceró amb el seu contingut. – Reconèixer a quina obra de Ciceró pertanyen una sèrie de fragments. – Comentar l’estil de Ciceró a partir de la lectura de la primera catilinària. – Escollir el significat correcte d’una dita llatina entre diverses opcions. – Argumentar la presència del món clàssic en el sector de la indústria automobilística.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Traduir un text llatí original amb certa facilitat. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi de diferent grau de dificultat. – Valorar la importància de la retòrica en un polític o orador romà. – Conèixer la vida i les principals obres de Ciceró. – Enumerar les parts en què s’ha de dividir un bon discurs. – Saber en quin context s’utilitzen algunes dites pronunciades per personatges històrics romans. – Copsar la influència del món clàssic en la publicitat i el màrqueting dels nostres dies.

Pàgina: 38/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

UNITAT 12 TEMPORITZACIÓ: 8 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Antologia de textos. Història i cultura: – El culte als morts. – Tipus d’enterrament. – Inscripcions i tombes. El perquè de les paraules: – El llatí i el món dels morts. Herència clàssica: – El món dels morts en la literatura de tots els temps.

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. Competència social i ciutadana

Aspectes metodològics – Traducció de textos amb la màxima qualitat possible.

– Resolució d’exercicis de gramàtica relacionats amb l’estructura del text traduït. – Comentari sobre algun aspecte cultural relacionat amb el contingut del text traduït. – Comparació dels ritus dels enterraments romans amb els que es fan actualment. – Interpretació d’inscripcions funeràries.

– Demostrar interès per conèixer altres formes de tractament de la mort i dels enterraments per poder ser tolerant envers aquesta diversitat. – Tenir la capacitat de valorar l’herència clàssica pel que fa al món dels morts en la literatura de tots els temps. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet.

– Recerca etimològica d’alguns mots catalans relacionats amb el món dels 2) Aconseguir els aprenentatges següents: morts. – Traduir un text original amb certa facilitat. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 39/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Identificar les frases subordinades i veure quina és la seva funció. – Utilitzar el diccionari només quan sigui imprescindible. – Saber quins dos tipus d’enterrament feien els romans. – Saber quins tipus de tomba van construir els romans. – Conèixer les abreviatures més freqüents que hi havia en les inscripcions funeràries. – Veure la influència del món dels morts segons la mitologia clàssica en la literatura de tots els temps. – Valorar l’herència lèxica relacionada amb la mort que han deixat els romans. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Traduir un text llatí original. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi relacionats amb el text. – Desenvolupar un tema d’història, cultura o literatura relacionat amb el contingut del text. – Llegir textos d’autors clàssics sobre algun aspecte relacionat amb la mort i contestar preguntes de contingut. – Raonar el fet que els cristians prefereixen la inhumació a la incineració. – Fer una llista de les semblances i les diferències entre el ritu funerari a l’antiga Roma i el que sol fer-se d’acord amb l’Església catòlica. – Definir una sèrie de termes relacionats amb el culte als morts. – Identificar el mot que, pel seu significat, no s’adiu amb els altres d’una mateixa sèrie. – Derivar paraules catalanes a partir d’ètims llatins relacionats amb la mort. – Saber què signifiquen algunes abreviatures que es poden trobar en les làpides actuals.

– Traduir un text llatí original amb certa facilitat. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi de diferent grau de dificultat. – Saber quins ritus seguien els romans a l’hora d’enterrar els seus morts. – Saber quins dos tipus d’enterrament van coexistir durant molt de temps entre els romans. – Citar els diversos tipus de tombes que tenien els romans. – Explicar què és un epitafi. – Saber quines eren les abreviatures més freqüents en els epitafis d’època romana. – Explicar què signifiquen algunes expressions llatines referides a la mort, com ara post mortem, in memoriam, in articulo mortis i rigor mortis. – Identificar una imatge que correspongui a un tipus de tomba que hi havia a l’antiga Roma.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 40/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Relacionar expressions llatines sobre el món dels morts amb el seu significat. – Llegir textos d’autors de tots els temps que facin referència al món dels morts segons la mitologia clàssica.

UNITAT 13 TEMPORITZACIÓ: 6 h CONTINGUTS

OBJECTIUS

Llengua llatina: – Antologia de textos. Història i cultura: – L’exèrcit romà. El perquè de les paraules: – Del llatí al català: les vocals tòniques, les àtones i els diftongs. Herència clàssica: – La novel·la històrica.

Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: 1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística – Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. – Demostrar fluïdesa a l’hora de raonar els processos de derivació dels mots llatins al català.

Aspectes metodològics – Traducció de textos amb la màxima qualitat possible.

– Resolució d’exercicis de gramàtica relacionats amb l’estructura del text traduït. – Comentari sobre algun aspecte cultural relacionat amb el contingut del text traduït. – Estudi de l’organització de l’exèrcit romà. – Utilització d’imatges per veure quin era l’equipament militar dels soldats Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Competència social i ciutadana – Desenvolupar una reacció crítica pel que fa a l’ús de la força per tal imposar-se en una situació determinada i valorar la mediació com a instrument vàlid en la resolució de conflictes. – Tenir la capacitat de valorar l’herència clàssica en les novel·les

Pàgina: 41/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

històriques. romans. – Lectura de textos d’autors llatins per saber quines eren les tàctiques que feia servir l’exèrcit romà. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Deducció dels canvis fonètics (vocals i diftongs) que han experimentat els mots en l’evolució del llatí al català. – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans – Identificació de fets històrics de l’època romana en novel·les històriques de tots audiovisuals i la utilització d’Internet. els temps.

2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Traduir un text original amb certa facilitat.

– Identificar les frases subordinades i veure quina és la seva funció. – Utilitzar el diccionari només quan sigui imprescindible. – Saber quina era l’organització de l’exèrcit romà. – Enumerar algunes de les armes ofensives i defensives dels soldats romans. – Argumentar la importància de l’exèrcit en el procés de romanització. – Explicar quina era l’estructura del campament romà. – Saber quin era el botí i els honors que rebien els soldats després d’haver vençut l’enemic. – Argumentar els canvis fonètics que ha experimentat un mot en passar del llatí al català. – Valorar l’herència que han deixat els romans en l’àmbit de la novel·la històrica. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Traduir un text llatí original. – Traduir un text llatí original amb certa facilitat. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi relacionats amb el text. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi de diferent grau de dificultat. – Desenvolupar un tema d’història, cultura o literatura relacionat amb el – Descriure una sèrie de mots relacionats amb l’exèrcit romà. contingut del text. – Escriure el mot llatí adient referit a unes quantes expressions Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 42/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Escriure el mot adient per a una sèrie de definicions relacionades amb l’exèrcit romà. – Relacionar càrrecs militars romans amb la definició corresponent. – Associar el nom llatí de l’equipament dels soldats romans amb la seva traducció. – Corregir les errades que es trobin en una sèrie d’afirmacions. – Definir mots llatins relacionats amb l’exèrcit romà. – Llegir fragments de novel·les històriques actuals i buscar informació sobre el context en què es desenvolupa l’acció. – Deduir quins mots actuals han derivat d’una sèrie de mots llatins. – Fer un esquema de l’evolució de les vocals tòniques del llatí al català. – Explicar quina evolució fonètica han experimentat uns mots llatins determinats en passar al català.

relacionades amb l’exèrcit romà. – Dir si són certes o falses unes afirmacions determinades relacionades amb el campament romà. – Saber com es desplaçava l’exèrcit romà. – Saber quines tècniques ofensives i defensives utilitzaven els soldats romans. – Assenyalar en una imatge d’un legionari les peces del seu equipament militar. – Escriure el mot català derivat d’un mot llatí. – Argumentar els canvis fonètics (vocals i diftongs) que han experimentat unes paraules determinades en passar del llatí al català.

UNITAT 14 TEMPORITZACIÓ: 12 H CONTINGUTS

OBJECTIUS Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a:

Llengua llatina: – Antologia de textos. Literatura: – Horaci: el poeta i els tòpics. El perquè de les paraules: – Del llatí al català: les consonants simples. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 43/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

Herència clàssica: – La influència del món clàssic en l’arquitectura (I). Aspectes metodològics

– Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. – Demostrar fluïdesa a l’hora de raonar els processos de derivació dels mots llatins al català.

– Traducció de textos amb la màxima qualitat possible.

Competència cultural i artística

– Resolució d’exercicis de gramàtica relacionats amb l’estructura del text traduït. – Comentari sobre algun aspecte cultural relacionat amb el contingut del text traduït. – Estudi de la vida i l’obra d’Horaci. – Comparació d’obres literàries posteriors a Horaci en què apareguin els tòpics que va crear. – Lectura i comentari d’algunes odes i epodes d’Horaci. – Deducció dels canvis fonètics (consonants simples) que han experimentat alguns mots en l’evolució del llatí al català. – Valoració de l’herència que han deixat els romans en l’arquitectura.

– Tenir la capacitat de relacionar i entendre manifestacions literàries i artístiques posteriors inspirades en l’obra i en els tòpics d’Horaci. – Tenir la capacitat de valorar l’herència clàssica en l’arquitectura de tots els temps. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Traduir un text original amb certa facilitat.

– Identificar les frases subordinades i veure quina és la seva funció. – Utilitzar el diccionari només quan sigui imprescindible. – Reconèixer l’afinitat entre Horaci i Mecenes. – Conèixer la producció literària d’Horaci. – Enumerar i explicar què simbolitzen els tòpics més coneguts del poeta. – Valorar la influència d’Horaci en escriptors posteriors. – Explicar els canvis fonètics que han experimentat les consonants Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 44/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

simples d’uns mots determinats en passar del llatí al català. – Aprofundir en l’obra d’Horaci a partir de la lectura de les seves composicions més representatives. – Valorar la influència de l’arquitectura clàssica en certs edificis contemporanis. ACTIVITATS D’APRENENTATGE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

– Traduir un text llatí original. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi relacionats amb el text. – Desenvolupar un tema d’història, cultura o literatura relacionat amb el contingut del text. – Definir què s’entén per poesia lírica. – Enumerar les obres en què Horaci exalta d’una manera evident la dinastia d’August. – Llegir fragments de diferents obres d’Horaci i fer unes activitats proposades al final. – Identificar l’obra d’Horaci a la qual pertanyen una sèrie de fragments. – Esbrinar quin tòpic s’amaga en textos literaris posteriors a Horaci. – Corregir les errades que hi pugui haver en unes afirmacions sobre l’obra d’Horaci. – Posar exemples de tòpics o opinions generalitzades que es repeteixen habitualment. – Contestar una sèrie de qüestions sobre la lectura d’uns fragments de l’obra d’Horaci. – Escriure la paraula catalana que ha derivat d’un mot llatí. – Indicar quina evolució fonètica han experimentat les consonants simples en passar del llatí al català. – Comprovar l’evolució de les consonants nasals en posició final. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

– Traduir un text llatí original amb certa facilitat. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi de diferent grau de dificultat. – Definir què és poesia lírica. – Saber quina ha estat la producció literària d’Horaci. – Enumerar els principals tòpics d’Horaci. – Argumentar quin compromís hi ha entre l’obra d’Horaci i l’emperador August. – Relacionar diversos fragments amb l’obra d’Horaci corresponent. – Esbrinar quin tòpic d’Horaci s’amaga en alguns textos literaris d’escriptors posteriors. – Dir quina evolució fonètica han experimentat una sèrie de paraules, sobretot pel que fa a les consonants simples en posició inicial, interior i final. – Valorar la influència d’Horaci en autors posteriors de tots els temps.

Pàgina: 45/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Deduir de quin cas llatí deriven la major part dels mots en català. – Comentar la influència clàssica en alguns edificis contemporanis.

UNITAT 15 TEMPORITZACIÓ: 12 h CONTINGUTS Llengua llatina: – Antologia de textos. Literatura: – La historiografia romana: i Tit Livi. El perquè de les paraules: – Del llatí al català: grups de dues o més consonants. Herència clàssica: – La influència del món clàssic en l’arquitectura (II).

OBJECTIUS Les activitats d’aquesta unitat de programació han de contribuir a: Juli

Cèsar

1) Desenvolupar les competències següents: Competència lingüística

Aspectes metodològics

– Tenir la capacitat d’interpretar el contingut d’un text a partir de la llengua d’origen. – Demostrar fluïdesa a l’hora de raonar els processos de derivació dels mots llatins al català.

– Traducció de textos amb la màxima qualitat possible.

Competència cultural i artística

– Resolució d’exercicis de gramàtica relacionats amb l’estructura del text traduït. – Comentari sobre algun aspecte cultural relacionat amb el contingut del

– i

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Tenir la entendre

Pàgina: 46/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-

capacitat de manifestacions

relacionar literàries


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

text traduït. – Definició d’historiografia. – Estudi dels orígens de la historiografia romana. – Estudi de la producció literària de Juli Cèsar. – Estudi de la producció literària de Tit Livi. – Lectura i comentari de diferents fragments de les obres de Juli Cèsar i Tit Livi. – Deducció dels canvis fonètics (grups de dues o més consonants) que han experimentat alguns mots en l’evolució del llatí al català. – Valoració de l’herència que han deixat els romans en l’arquitectura, sobretot pel que fa als arcs de triomf i les columnes commemoratives.

i artístiques posteriors inspirades en l’obra de Juli Cèsar i Tit Livi. – Tenir la capacitat de valorar l’herència clàssica en l’arquitectura de tots els temps. Competència en el tractament de la informació i competència digital – Saber buscar informació complementària a partir de les TIC, els mitjans audiovisuals i la utilització d’Internet. 2) Aconseguir els aprenentatges següents: – Traduir un text original amb certa facilitat.

– Identificar les frases subordinades i veure quina és la seva funció. – Utilitzar el diccionari només quan sigui imprescindible. – Reconèixer els adjectius en els graus comparatiu i superlatiu. – Definir què és la historiografia. – Saber quin són els orígens de la historiografia romana. – Conèixer Juli Cèsar com a polític i escriptor. – Valorar l’obra de Tit Livi com a font d’informació per conèixer la història de Roma. – Deduir els canvis fonètics (grups de dues o més consonants) que han experimentat alguns mots en l’evolució del llatí al català. – Valorar l’herència que han deixat els romans en l’arquitectura, sobretot pel que fa als arcs de triomf i les columnes commemoratives. ACTIVITATS D’APRENENTATGE – Traduir un text llatí original. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi relacionats amb el text. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ – Traduir un text llatí original amb certa facilitat. – Resoldre exercicis de gramàtica i sintaxi de diferent grau de dificultat. Pàgina: 47/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

– Desenvolupar un tema d’història, cultura o literatura relacionat amb el contingut del text. – Relacionar un seguit d’historiadors amb l’obra corresponent. – Llegir fragments de l’obra de Juli Cèsar i de Tit Livi i fer-ne un comentari de contingut i d’estil. – Dir si són certes o falses unes afirmacions determinades i corregir les que siguin falses. – Llegir un fragment del llibre I de l’obra de Tit Livi Els orígens de Roma i contestar qüestions relacionades amb la lectura. – Relacionar alguns mots llatins amb el seu derivat en català. – Explicar l’evolució al català d’una sèrie de paraules llatines. – Comentar la influència de l’arquitectura romana en edificis actuals, sobretot pel que fa als arcs de triomf i les columnes commemoratives.

– Definir què és la historiografia. – Saber quina ha estat la producció literària de Juli Cèsar. – Saber quina ha estat la producció literària de Tit Livi. – Relacionar diversos fragments amb l’obra corresponent de Juli Cèsar. – Relacionar diversos fragments amb l’obra corresponent de Tit Livi. – Dir quina evolució fonètica han experimentat una sèrie de paraules, sobretot pel que fa als grups de dues o més consonants. – Comentar la influència de l’arquitectura romana en edificis actuals, especialment pel que fa als arcs de triomf i les columnes commemoratives.

LA4.- 3· LECTURES OBLIGATÒRIES -

2n trimestre: Virgili, Eneida ( es farà una selecció de fragments) 3r trimestre: Ovidi Ars amandi

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 48/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 49/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 50/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

LA 4.- 4.METODOLOGIA

La proposta metodològica d’aquesta assignatura es fonamenta en la finalitat de contribuir a l’educació integral de la persona, desenvolupant unes competències que permetin a l’alumne no una mera acumulació de coneixements, sinó el desenvolupament de la capacitat d’utilitzarlos.

Per desenvolupar les competències que figuren en aquesta programació es dissenyaran distintes activitats que implicaran l’ús de recursos diversificats i diferents formes d’organitzar l’aula. Per tant de aconseguir-ho es proposa la coordinació entre diverses àrees i matèries, sobre tot les llengües català, castellà, anglès i francès per potenciar estratègies comunes per aprendre, com ara la reflexió de fenòmens que es repeteixen en diferents llengües. Es crearan situacions adreçades a generar interès mitjançant la resolució de problemes, com succeeix cada cop que s’hagi de traduir un text o resoldre una equació o trobar intrusos dins d’una sèrie de paraules donades. S’utilitzaran estratègies d’un pensament crític, mitjançant comentaris crítics dels textos traduïts a classe o de lectures de algunes traduccions de textos històrics o referents a mites. A més s’utilitzaran els recursos TIC que estiguin al nostre abast. Els continguts culturals i etimològics d’aquesta matèria ens permetran treballar en petits grups; les traduccions i els exercicis de morfologia afavoriran sobre tot el treball individual, després es posaran en comú els resultats treballant amb tot el grup classe alhora intentant fomentar el diàleg i el debat positiu.

A l’hora de planificar les activitats per cadascuna de les unitats didàctiques, es tindran en compte una sèrie d’elements:

-

Aprendre a aprendre: en cada exercici plantejat es dedicarà un temps perquè l’alumnat reflexioni sobre el seu propi procés d’aprenentatge per la qual cosa es plantejaran activitats d’autoavaluació i coevaluació, d’aquesta manera prendrà consciència de l’esforç que suposa l’aprenentatge de les llengües clàssiques.

Per motivar l’alumnat es planificaran activitats voluntàries , no només de traduccions i d’exercicis de morfologia, sinó també que incloguin la cerca d’informació complementària sobre diferents qüestions culturals i etimològiques estudiades a l’aula.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 51/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


PROGRAMACIÓ

IES-SEP Comte de Rius

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Ensenyarem també a l’alumne algunes tècniques de treball individual com ara l’elaboració d’esquemes, la realització de mapes conceptuals, de quadres sinòptics que facilitin l’assimilació dels continguts morfològics, etc, a més d’intentar que prengui consciència de la importància de planificar el seu temps personal.

-

Autonomia i iniciativa personal:

els alumnes disposen d’innumerables habilitats socials,

nosaltres dissenyarem activitats que afavoreixin la presa de decisions amb iniciativa, havent sempre de justificar les seves eleccions amb coherència i rigor. Aquestes activitats seran no només individuals sinó també en grup cooperatiu.

-

Tractament de la informació i la competència digital. Caldrà que els alumnes utilitzin les tecnologies de la informació que estan al seu abast per cercar i seleccionar informació, per tal de poder realitzar tasques escolars: exposicions individuals o en petits grups; recollir més informació per poder realitzar comentaris més complerts dels textos traduïts a classe; buscar com els diferents elements culturals de les llengües clàssiques, com ara la mitologia, han estat utilitzades en l’art o en

altres disciplines com ara en la psicologia o simplement

aprendre a utilitzar diferents programes informàtics per poder escriure en llatí.,

-

Competència comunicativa i audiovisual . Si el llenguatge és la base de tots els aprenentatges és evident que el grec ha de contribuir de manera decisiva al desenvolupament d’aquesta competència comunicativa. De fet totes les activitats de traducció, morfologia i etimologia que es plantejaran al llarg del curs aniran destinades a la reflexió sobre els fenòmens que es produeixen a la llengua pròpia de l’alumne i a les altres llengües que pugui conèixer. En cada unitat hi ha també plantejades activitats com ara expossicions orals, que aniran destinades a millorar l’expressió oral i audiovisual, i la comprensió oral i escrita es treballarà a través dels comentaris crítics i de les traduccions i exercicis d’etimologia.

-

Competència social i comunicativa: a través de l’estudi dels textos traduïts i dels diferents continguts culturals es tractarà de fer una aproximació respectuosa a la diferència de pensament entre la Roma clàssica i el món actual, comprenent que existeix una enriquidora diversitat personal i cultural al món.

Per dur a terme

aquesta proposta curricular es dissenyaran un conjunt d’activitats unes

realitzades pel professor i d’altres pels alumnes que els possibilitaran assolir les competències establertes en els objectius d’aprenentatge. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 52/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

Les activitats seran de tres tipus:

a) activitats inicials: en qualsevol tema tractat, sigui lingüístic o cultural, es plantejaran una sèrie de preguntes a contestar de manera individual o en grup, per tractar de saber de quins coneixements previs disposa l’alumne i a partir d’allí, s’aniran introduint coneixements nous. En aquestes activitats l’alumne serà informat de quins objectius d’aprenentatge se li exigiran i amb quins criteris serà avaluat. b) Activitats de desenvolupament: una vegada sapiguem de quins coneixements disposa l’alumne, es dissenyaran activitats que qüestionin aquestes idees prèvies, provocant el dubte, per tal de poder incorporar elements nous. c) Activitats de síntesi: aquestes activitats aniran destinades a permetre la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a la resolució de problemes o situacions pràctiques, per tal de consolidar els nous prenentatges.

En el plantejament de totes aquestes activitats es tindrà en compte les necessitats de tot l’alumnat i els seus diferents ritmes d’aprenentatge, per això es dissenyaran exercicis i activitats de diferents graus de complexitat per assolir un mateix objectiu.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 53/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

LA4. 5.-PROCÈS D’AVALUACIÓ

-

Avaluació inicial: haurem de partir dels coneixements previs que els alumnes posseeixin , pel que farem , al començament de cadascuna de les unitats un seguit de preguntes orals i escrites amb la finalitat de conèixer el grau de competència que cada alumne/a té en relació amb els objectius establerts.

-

Avaluació formativa o regulador: per tal d’obtenir informació sobre

com es va

desenvolupant el procés d’ensenyement-aprenentatge es portarà una revisió sistemàtica del treball que vagi realitzant l’alumne

a través de les traduccions de frases, dels exercicis

referents a la matèria vista a classe, comentaris de text, etc. D’aquesta manera es podran detectar els problemes tant bon punt com aquests apareguin i posar-les solució i si escau modificar la metodologia didàctica.

Serà, també, interessant que l’alumne faci algun treball de recerca tot recollint informació de diverses fonts per a completar alguna de las qüestions plantejades al llarg del curs.

-

Avaluació final: es realitzarà mitjançant proves escrites en las quals els alumnes hauran de demostrar si han desenvolupat les competències que s’expliciten a l’apartat dels objectius. Es faran de dues a quatre proves per trimestre en les quals es mesurarà el coneixement que l’alumne tingui pel que fa a morfologia, sintaxi, traducció, etimologies i cultura.

Avaluació contínua i amb un caràcter eminentment formatiu. El sistema d’avaluació contínua implica un seguiment permanent del procés educatiu dels alumnes. Sempre que sigui possible es faran dos o tres exàmens per trimestre de la matèria impartida i l’últim exàmen inclourà, sempre, tota la matèria.

Al llarg del trimestre es faran diverses proves escrites (30% de la qualificació total) i una prova d’avaluació final que comptarà el 60% de la nota (en aquesta prova es puntuarà : morfologia 30%, traducció 50% i el 20% cultura i etimologies) i el 10% restant tindrà en compte l’actitud i el treball diari de l’alumne. Per tal que es pugui fer la mitjana durant el trimestre, l’alumne haurà de treure com a mínim un 4 en cadascuna de les proves realitzades. En cada activitat d’avaluació a més de les competències pròpies de la matèria relacionades amb l’àmbit lingüístic es tindrà en compte l’expressió (oral o escrita) ortografia i presentació que pot alterar la nota en un 0,5 punts. Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 54/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

És conditio sine qua non per aprovar l’avaluació: 1.- Demostrar que s’ha llegit els llibres de lectura obligatòries. 2.- Assistir a classe de manera regular; l’assistència és obligatòria: - L’alumne ha d’assistir, a molt estirar, al 80% de les hores impartides i si no és així, perdrà el dret a l’avaluació continua del trimestre. A aquests efectes no es discriminarà entre faltes justificades o injustificades ja que s’entén que l’alumne ha de garantir aquest mínim d’assistència i el conseqüent seguiment i treball de la matèria. - L’alumne que no ha pogut ser avaluat podrà fer un examen de recuperació global del trimestre o, en les matèries acumulatives recuperar el trimestre no avaluat aprovant el trimestre posterior segons les condicions marcades del professorat. - Haver perdut el dret a l’avaluació contínua no eximeix d’haver de realitzar aquells treballs o activitats que el professorat hagi establert com de presentació obligatòria. - 2 retards comptabilitzen com una falta d’assistència injustificada. 3.- Tenir una actitud correcta i participativa a classe: - Si l’alumne té 3 expulsions amb el seu paper taronja corresponent, no es podrà presentar a l’examen d’avaluació. - Si l’alumne fa menys d’un 50% de les activitats de classe no pot fer l’examen d’avaluació. 4.- Els treballs s’han de lliurar a la data prevista i no s’acceptaran fora de termini. Una vegada fetes totes les avaluacions la nota d’avaluació anual correspon: •

Si totes les avaluacions estan aprovades: mitjana de la nota dels tres trimestres (20%, 30% i 50% respectivament).

Si l’alumne ha suspès el primer i/o el 2n trimestre i aprova el 3r amb nota igual o superior a 6, aprova el curs (és avaluació contínua)

Si l’alumne ha superat el primer i segon trimestre i suspèn el 3r amb menys d’un 4.5 haurà de presentar-se a la convocatòria ordinària.

Si l’alumne no aprova en aquesta convocatòria haurà de presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny.

Criteris de recuperació. -

L’assignatura és contínua i ,per tant, no hi ha recuperació trimestral (cf. Supra)

-

El que sí es pot recuperar és la lectura del llibre. Si es recupera el llibre, és a dir, si l’alumne demostra que se l’ha llegit posteriorment, la nota d’avaluació no pot ser superior a 5.

Criteris de recuperació de les assignatures pendents L’alumnat que té l’assignatura pendent del curs anterior pot recuperar-la durant la setmana d’exàmens en la qual entra tota la matèria o bé trimestralment fent l’examen amb els alumnes de primer.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 55/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PROGRAMACIÓ

Llatí Departament de Llengües

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

PCC - BAT Codi: LA4 Curs: 2n

Pàgina: 56/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-


IES-SEP Comte de Rius

PCC - BAT

PROGRAMACIÓ

Codi: LA4 Curs: 2n

Llatí Departament de Llengües

LA4 6. Bibliografia i recursos didàctics 5.1. Llibres A) Llibre de text: A. Torrent i Fina Vilanova., LlatíI, 2n Batxillerat, Barcelona, Barcanova Editorial, 2009.

B) Diccionaris: Diccionari llatí-català o llatí-castellà

C) Llibres de consulta (disponibles al Departament i a la biblioteca del centre): GRIMAL, Pierre, Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1979. Arqueología de Roma D) Material visual: La mitología clásica: La mitología en el arte: Los dioses, vol. I, y La mitología en el arte: Los héroes, vol. II, Madrid, Librería Áurea.

Elaborada: Dolores Gimeno

Revisat per la Cap del Departament: Montserrat Fontanals

Data: 10.09.04 Versió: 1

Pàgina: 57/57 Fitxer: PROGRAMACIO_bat_LA_4 13.doc

12-

PROGRAMACIO LLATÍ 2n BAT  

PROGRAMACIO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you