Page 1

MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB       

ENFOCUS PITSTOP PROFESSIONEL   BEHOVET FOR PREFLIGHT  PDF er i dag standard‐formatet for udveksling af elektroniske  dokumenter til en lang række forskellige formål. Dette skyl‐ des, at PDF er særdeles velegnet til så forskellige formål som  dokumenter til tryk, til print, til udgivelse på CD, til publice‐ ring på internettet, til fremsendelse af elektronisk korrektur,  til præsentationer og meget andet.  Selvom formatet er det samme, er det imidlertid langt fra det  samme dokument, som er velegnet til alle disse forskellige  formål. Umiddelbart kan det være vanskeligt at afgøre, hvor‐ vidt en PDF er optimeret til det ene eller det andet formål.  Derfor opstår der i arbejdet med PDF hurtigt et behov for en  hurtig og effektiv måde til at kontrollere filerne i forhold til  de forskellige anvendelsesområder. En sådan kontrol af filer‐ ne i forhold til bestemte kriterier kaldes i denne sammen‐ hæng for preflight.    BEHOVET FOR PDF‐REDIGERING  I mange sammenhænge kan man med god ret hævde, at re‐ digering slet ikke bør foregå i en PDF‐filen i det original do‐ kument, som er grundlag for PDF'en.  Imidlertid er der flere eksempler, hvor det alligevel kan være  særdeles fordelagtigt at kunne foretage redigeringer i  PDF'en. Har man modtaget en PDF, som kræver ændringer og  man ikke har adgang til originaIfilen, ja, så er der jo ikke rigtig  andre muligheder.  Man kan også være i den situation, at man som modtager af  PDF‐filer ikke ønsker at besvære afsenderen med mere eller  mindre forståelige ønsker til ændringer, og derfor foretræk‐ ker selv at kunne foretage det nødvendige.    Hvad er Pitstop?  PitStop Professionel er en plug‐in til Adobe Acrobat. Denne  plug‐in giver mulighed for at foretage preflight, redigere og  analysere dokumenter, som er åbne i Acrobat.    

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 1 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

PITSTOP PRO OVERSIGT    Med installation af Pitstop Pro i Acrobat Pro integreres  Pitstop‐funktionerne direkte i Acrobats menuer, fx i Edit,  Tools  og Window‐menuerne. Alle Pitstop‐menuerne er gen‐ kendelige ved at starte med Enfocus, fx Edit > Preferences >  Enfocus PitStop Pro Preferences. 

Der tilføjes desuden to dedikerede menuer i Acrobat: ”Certi‐ fied PDF” og ”Plug‐Ins”      Samtidig tilføjes en lang række Pitstop‐ værktøjer sammen med Acrobats oprinde‐ lige værktøjer. Disse værktøjer kan organi‐ seres efter brugerens ønske.                     Hvis fx Pitstops ”Select” værktøjet vælges kan man desuden  ved at højre‐klikke finde et udvalg af Pitstop‐funktioner i den  kontekst‐menu, som fremkommer.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 2 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 1   

Kernen i PitStop Professional er tests. Mere end 150 punkter  undersøges i hver eneste PDF. Skrifter, farver, linjetykkelser  og papirformater er bare nogle af de ting, som kan gøre din  PDF ubrugelig. PitStop Professional finder fejlene og tilbyder  at rette langt de fleste, hvis du ønsker det. Tests kan gemmes  som PDF profiler.   PDF‐profiler anvendes til preflight af PDF‐filer. En preflight  udløser en rapport over det kontrollerede dokument.   I Pitstop findes en lang række predefinerede PDF‐profiler.  PDF‐profiler kan også importeres og eksporteres – fx profiler  fra trykkerier, man samarbejder med. Endelig kan man defi‐ nere sine egne PDF‐profiler.  I denne øvelse lærer du at importere PDF Preflight ‐profiler  og at anvende dem i PitStop Professional.    Åbn Acrobat Professional  Under Window‐menuen åbnes “Show Enfocus Processing  Panel”.  Stil dig på ”Local” og klik på ikonet Managing i øverste højre  hjørne.   Klik på knappen »Import« for at importere en eksisterende  preflight ‐profil.  Fra Øvelses‐mappen vælges filen »SheetCmyk_1v3.ppp«.  Du har nu importeret en preflight ‐profil og er klar til at tage  den i anvendelse.  Åbn dokumentet   »GWG_8reasonsforpreflight_v1.8_bad.pdf «.  I Preflight Panelet vælges den netop importerede profil  »SheetCmyk_1v3.ppp «.  Vælg nu ”Run” nederst t.v.  Enfocus PitStop Pro will lave en Preflight på de valgte sider  med den valgte Preflight Profile.  Herefter vil Enfocus Navigator vise alle fejl, give mulighed for  at gentage preflight, foreslå løsningsmuligheder, etc.  På de næste sider gives et overblik over Preflight‐ informationerne.  

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 3 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

I Enfocus Navigator kan du se:   Fejl og advarsler fra preflight check   Liste med Fixes som er lavet automatisk via en Action List  eller Preflight Profile   Liste med problemer som ikke kunne fixes (Failures)   Du kan med Object Browser navigere gennem og få frem‐ hævet ændrede eller problematiske objekter   Du præsenteres via  Solutions for mulige løsninger på spe‐ cifikke problemer.   Du kan via Report vælge at se en detaljeret rapport med  alle fejl, advarsler, rettelser i et selvstændigt PDF‐dokument.    Results  Ved at klikke på plus tegnet  (+) kan du se fejl, advarsler,  rettelser opdelt i kategorier.  Klik på den enkelte linje for at  se mere information og – hvis  muligt – en fremhævelse af  det problematiske objekt.    Object Browser  Object Browser kan bruges til at se og fremhæve problemati‐ ske objekter ét efter ét ved at klikke på afspilningsknapperne.     Solutions  Nogle problemer løses ikke automatisk med Preflight Profi‐ len. Under Solutions foreslås en mulig løsning på de fleste  problemer.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 4 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB        Report  Når du aktiverer en Action List eller Preflight Profil i Pitstop  for at tjekke og rette dit PDF dokument får du mulighed for at  se en rapport med disse handlinger (Actions). Rapporten som  Pitstop udarbejder er et selvstændigt PDF‐dokument, som  evt. kan sendes som dokumentation til kunden, som har leve‐ ret PDF‐filen. Rapporten kan indeholde nedenstående afsnit:    Afsnit  Errors, Warnings & Fixes    General File Information  Font Information  Image Information  OPI Information   Color Information  PDF2Go Information 

Indhold (Potentielle) problemer i forhold til den valgte Preflight Profile og ændringer som  er blevet lavet i PDF dokumentet  PDF dokumentets egenskaber, fx PDF version, titel, forfatter, etc. og sikkerheds  information  alle fonte brugt i PDF dokumentet,og fontenes egenskaber (fonttype, embedded  eller subset, etc.)  alle billeder i PDF dokumentet, med yderligere information (for eksempel aktuel  og effektiv opløsning, side, rastervinkel, farverum, etc.)  Om der er brugt OPI i PDF dokumentet  Alle farverum (RGB, CMYK, etc.) som er brugt i PDF dokumentet, med yderligere  informtion hvis nødvendigt   information om lag i PDF2Go dokumenter    Rapportens første side giver et overblik over de fundne fejl,   advarsler og rettelser. Disse ting er et udtryk for overtrædel‐ ser af de betingelser, som er sat op i PDF‐profilen. Det er alt‐ så vigtigt at understrege, at der ikke findes nogen objektiv  definition på, hvad der skal betragtes som en fejl i en PDF.  Det er alene profilen, der afgør, hvad der skal betragtes som  fejl. På samme måde er det opsætningen i profilen, der afgør,  om en overtrædelse skal meldes som en fejl eller blot som en  advarsel.  Ud for hver fejl eller advarsel er tre symboler (se her til ven‐ stre). Klik på ____ lænker til og fremhæver fejlen i dokumen‐ tet, som netop er blevet kontrolleret.   Hjælp i web‐browser  Hvis du klikker på ___ ud for fejlen vil du få adgang til Hjælp‐ funktionen på Enfocus’ web‐site.    I de efterfølgende sider i Pitstop Preflight‐rapporten gen‐ nemgås de enkelte fejl og advarsler i detaljer inddelt i afsnit‐ tene som er vist i skemaet ovenfor.  . 

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 5 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 2  I denne øvelse vil du lære at ændre farver på vektorbaserede  objekter i et dokument.  Åbn dokumentet »Ret farver«.  I dette dokument er der en del tekst samt nogle rammer,  som alle har en grøn farve. Desuden er der nogle pixel‐ baserede logo' er, som også har en grøn farve, men ikke den  samme grønne farve som tekst og rammer.   Vi vil nu først finde frem til den nøjagtige farve i logoerne og  herefter samlet ændre den grønne farve på al tekst og ram‐ mer til den samme farve som i logoerne.  Først skal vi finde ud af, hvilken farvefordeling, der er i logo‐ farven.  Blandt PitStops værktøjer vælges pipetten »EyeDropper«  Klik nu med spidsen af pipetten på et af de grønne logoer.  Eydropper‐vinduet vil nu vise de målte farve‐værdier i det ob‐ jekt, som du har klikket på. Da der her er tale om et billede  (Pixel‐objekt) vil der ikke være mulighed for at overføre disse  værdier direkte til et andet objekt, så du må notere dig disse  cmyk‐værdier, da vi skal bruge dem senere (du kan også blot  aflæse dem på billedet her til venstre).  Åben nu ”Enfocus Inspector” ved at klikke på værktøjet eller  via Window‐menuen ‐> ”Show Enfocus Inspector”.    Vælg PitStop's »SeIect Objects« værktøj ____ __og klik med  pilen på et af de grønne tekst‐ eller rammeobjekter. Du vil nu  bemærke, at Pitstop Inspector giver præcise oplysninger om  farverne på det valgte objekt og også tilbyder muligheder for  nemt at ændre farverne. Du kunne nu vælge at indtaste de  nye værdier her, men det ville betyde, at du manuelt skulle  udvælge hvert enkelt objekt, som skal ændres. I stedet vil du  nu lære at ændre alle objekter med samme farve på en gang.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 6 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB      Fra Window‐menuen eller fra værtøjs‐linjen vælges »Show  Enfocus Global Change«.  Under ”Standard” vælges ”Color” og her dobbelt‐klikkes på  ”Change Specific Color”, hvorefter et nyt vindue åbnes.  I den øverste halvdel af vinduet, som har overskriften »Re‐ map«, vælges den farve, som der skal ændres fra. Mens den  grønne tekst eller ramme fortsat er valgt klikkes på knappen  »Grab Fill«. Herved hentes farven på det aktive objekt ind i  feltet »Selection Color«.  Du skal nu angive, hvilken farve du ønsker at ændre til. I vin‐ duets nederste del, som har overskriften »To« vælges nu den  farve, som du ønsker at ændre til. Klik på knappen »CMYK«  og indtast de CMYK‐værdier, som du tidligere aflæste i logo‐ et.  Du skal også tage stilling til, hvad den ønskede ændring skal  berøre. Nederst til venstre i selve Global Change‐vinduet kan  du under overskriften »Run on« vælge mellem:  Selection (kun det valgte element). Current Page (alle ele‐ menter på siden med samme fyld som det valgte). Pages (alle  elementer med samme fyld som det valgte på en udvalgt  række af sider). Complete Document (alle elementer med  samme fyld som det valgte i hele dokumentet). .  I denne øvelse, hvor dokumentet kun er på en side kan der  både vælges ”Current Page” eller ”Complete Document”.    Herefter klikkes på knappen »Run«, hvorved alle de grønne  tekst‐ og ramme‐objekter skifter til den ønskede farve.    Arkiver dokumentet under et nyt navn, da det skal anvendes i  en kommende øvelse.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 7 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 3    I denne øvelse lærer du at finde og løse problemer omkring  overprint.    Åbn dokumentet »Overprint.pdf« i Acrobat.    Gå i menuen Advanced ‐> Output Preview og prøv her at slå  faciliteten »Simulate Overprinting« henholdsvis fra og til. Se  effekten bl.a. på teksten, som skulle være blå. Lad vinduet stå  åbent med »Simulate Overprinting«  til, hvilket vil vise, at  teksten fejlagtigt er sat til overprint.  Vælg PitStop's »Select Objects« værktøj   og klik med pilen på  teksten.  Gå til Window‐menuen og vælg »Show Enfocus Inspector«.  Klik i vinduets øverste række på det første ikon ”Fill and  Stroke”.   I vinduets valgfelt nederst t.v. vælges det fjerde ikon ”Over‐ print”.  Symbolet ud for »Fill« viser, at det overliggende objekt  ikke slår hul i de underliggende elementer, med andre ord er  det sat til overprint.  Klik nu på dette ikon som illustrerer at det overliggen‐ de objekt nu slår hul i de bagvedliggende objekter.  Bemærk endvidere, at »Overprint Preview«‐funktionen nu  også på skærmen viser resultatet af ændringen.  Prøv eventuelt også at slå overprint fra på nogle af de andre  elementer på siden.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 8 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 4  I denne øvelse lærer du at redigere tekst i en PDF‐fil samt at  skalere objekter.      Åbn dokumentet "Ret tekst.pdf".    Zoom ind på tekst‐annoncen om Farvestyring i sidens øverste  venstre hjørne.    Vælg PitStop‐værktøjet "Edit paragraph". Der skal nu indsæt‐ tes mere tekst midt i det valgte tekstafsnit. Klik derfor med  "Edit Paragraph" ‐værktøjet i teksten efter punktummet i  tredje tekstlinje. Tilføj følgende tekst: "Vi lærer om ICC‐ profiler og deres anvendelse.”    Bemærk at teksten ombryder, men læg også mærke til, at det  går ret langsomt med rettelserne, så dette er altså ikke et  værktøj til meget store tekstrettelser. Sådanne bør i stedet  foregå i originalprogrammet.    Efter indsætning af mere tekst er der opstået et par proble‐ mer, som skal rettes. Ombrydningen i tredie linje er ikke så  heldig. Der er næsten plads til ordet profiler men ikke helt. Vi  vælger at gøre "tekstfeltet" en anelse større. Dette gøres ved  at placere "Edit Paragraph"‐værktøjet over den røde tekst‐ ramme til højre og trække feltet en anelse bredere.  De steder, hvor der er sket ny ombrydning, kan der komme til  at mangle ordmellemrum mellem det sidste ord fra den linje,  der blev flyttet ned og det første ord i det, der var den efter‐ følgende linje. Indsæt de manglende ordmellemrum. Der kan  også laves et pænere linjefald ved at indsætte bindestreger,  hvor du vil tillade ordet at dele. Du kan risikere, at ordmel‐ lemrummene er blevet rigeligt store. Marker hele teksten.  Vælg Enfocus Inspector og klik på ikonet Text. Nederst i dette  vindue skrives værdien 0 i felterne ”Character Spacing” og  ”Word Spacing” – hvis værdien ikke allerede står til 0.  Det er også muligt at vælge ”Alignment” – fx justeret sats –  men det vil igen resultere i ændrede Character og Word spa‐ cing.  Hermed skulle teksten være tilrettet som ønsket. 

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 9 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB      Zoom nu ind på sidens nederste højre fjerdedel.    I den sidste tekstlinje tilføjes følgende: ". Kurset afholdes un‐ der AMU‐loven."  Herved er teksten blevet så stor, at den går ind over grafik‐ ken under teksten.    Vælg PitStops "Select Object"‐pil og træk hen over grafikken.  Hvis du samtidig får fat i dele af teksten, kan du fravælge ved  at klikke på de uønskede elementer, mens du holder SHIFT‐ tasten nede.  Vælg herefter PitStop‐værktøjet "Scale Selection". Bemærk at  der placeres et rødt kryds midt i udvælgelsen. Dette marke‐ rer det punkt, ud fra hvilket skaleringen kommer til at foregå.  Hvis du ønsker et andet skaleringspunkt er det blot at dob‐ belt‐klikke et nyt sted med værktøjet.    Det valgte kan nu skaleres ved blot at klik‐trække med værk‐ tøjet. For at sikre at objekterne skaleres proportionalt holdes  Shift‐tasten nede mens der klik‐trækkes.  Efterfølgende kan logoet flyttes på plads med ”Move Selec‐ tion” værktøjet.  Tekstredigeringer og objekt‐skaleringer er nu afsluttet.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 10 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 5  I denne øvelse lærer du at konvertere billeder fra et farverum  til et andet under anvendelse af ICC‐profiler.    Åbn dokumentet fra øvelse 4 "Ret tekst.pdf" i Acrobat 7.    Forstør området i øverste højre hjørne med billedet under.    Vælg PitStop's »Select Objects« værktøj og klik med pilen på  billedet.    Såfremt du ikke allerede har Enfocus Inspector åben, så gå i  Window‐menuen og vælg »Show Enfocus Inspector«.    I Inspector klikkes på ikonet »Image« og i næste række på  ikonet »Properties«. Du kan her se diverse informationer om  billedet og bl.a. konstatere, at billedet ligger i RGB‐ farverummet.  Vi vil nu konvertere dette billede fra RGB til CMYK. Gå i Win‐ dow‐menuen og vælg »Show Enfocus Convert Color« eller  klik på ikonet i værktøjslinjen.  Vælg i dette vindue at konvertere til CMYK.  Det er vigtigt at konvertere fra og til de rigtige farverum.  For hvert farverum kan der vælges såvel en kilde‐ (Source)  som en destinations‐profil (Target). Kilde‐profilen definerer  det farve rum, som der skal konverteres fra og destinations‐ profilen det farve rum, som der skal konverteres til.  I det aktuelle eksempel skulle du konvertere et RGB‐billede til  CMYK, så her vil de involverede profiler være RGB‐Source og  CMYK‐target.  Vælg som RGB‐source Adobe RGB (1998) og som CMYK‐ target Coated FOGRA39 (ISO 12647‐2:2/2004).  Klik OK.  Denne farvekonvertering giver forhåbentligt et væsentligt  bedre resultat, fordi du nu har fortalt programmet fra hvilket  RGB‐farverum til hvilket CMYK‐farverum du ønsker at kon‐ vertere.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 11 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 6  I denne øvelse lærer du at erstatte et billede i en eksisteren‐ de PDF med et nyt billede.    Åbn dokumentet "Erstat.pdf"    Dokumentet indeholder seks forskellige billeder. Det venstre  billede i øverste række skal erstattes med et andet billede,  som vi har liggende som en JPEG‐fil.  For at hente det nye billede ind, vil vi benytte os af Acrobats  evne til at åbne og konvertere en række filformater til PDF.  Denne mulighed gælder for følgende filformater: BMP, GIF,  HTML, JPEG, PCX, PICT, PNG, TEXT, TIFF.  Gå I View > Navigation Panels > vælg Pages  I Page‐paletten klikker du på det lille tandhjul øverst tv. og  vælger ”Insert Pages …” – Vælg fil‐formatet jpg og åbn bille‐ det "erstat_illu.jpg". Vælg at filen skal indsættes som sidste  side og klik OK.  Dokumentet består af to sider, hvoraf den sidste side inde‐ holder det nye billede. Klik på thumbnail'en af side to, så du  nu ser det nye billede i Acrobats hovedvindue.  Vælg PitStop's »Select Objects« værktøj _____. og klik med  pilen på det nye billede.  Vælg Edit ‐> Copy.  Gå nu tilbage til side 1. Klik. med pilen på det billede, som  skal erstattes.  Vælg Edit ‐> Replace.  Det gamle billede er nu erstattet med det nye i samme stør‐ relse. Vælg derfor Document ‐> Delete Pages. .. og slet side 2.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 12 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB     

ØVELSE 7 ­ Actions  Foruden at foretage preflight kan PitStop også afvikle hand‐ linger, de såkaldte Actions, på PDF'erne. Eksempler på Ac‐ tions kunne være at konvertere mellem farverum (f.eks. at  konvertere fra RGB til CMYK), at ændre stregtykkelser, at  ændre sidestørrelsen, at ændre billeders opløsning, fjerne el‐ ler tilføje skære mærker og meget, meget andet.  PitStop indeholder som standard en række af disse actions.  Flere bliver løbende gjort tilgængelige fra Enfocus' hjemme‐ side (www.enfocus.com) og endelig kan man lave sine egne  actions i PitStop Professionel.  I denne øvelse lærer du at oprette og anvende Actions samt  ved hjælp af Actions at klargøre et Microsoft Word dokument  til trykning.  Åbn dokumentet Tutorial.pdf. Dette er et dokument oprettet  i Microsoft Word. Der er en række forhold, som gør, at et  sådant dokument ikke umiddelbart er velegnet til tryk. Alle  farver i dokumentet er defineret i RGB‐farverummet. Bille‐ derne er i RGB og den sorte tekst er defineret med værdierne  0,0,0 i RGB. En del RlP'er vil være i stand til at konvertere det‐ te til CMYK, men ofte vil problemet være, at man ikke har  kontrol med denne konvertering, hvilket resulterer i uønske‐ de farver i billederne, ligesom en tekst med værdierne 0,0,0 i  RGB sjældent vil blive til en ren sort, men derimod en farve  bestående af store mængder af alle fire CMYK‐farver.  Foruden farveproblemerne mangler dokumentet også såvel  skære‐ som pasmærker, samt definitioner på pageboxes som  mediabox, bleedbox og trimbox. Alle disse problemer vil det  imidlertid være muligt at løse ved hjælp af PitStop Professio‐ nal, hvilket vi vil se eksempler på i det følgende.    Vi vil starte med at tage hånd om farveproblemerne. Vælg  Window‐> Show Enfocus Processing Panel”. Vælg det tredje  ikon “Action List”... Klik på Local i det store vindue og der‐ næst på tandhjulet i øverste højre hjørne »Manage« og klik  på knappen »New«.  Der åbnes nu en dialog i hvilken du får mulighed for at opret‐ te nye actions. Klik på PLUS‐knappen »Add«, hvorved der  åbnes et vindue, hvor man kan vælge forud definerede del‐ elementer til actions. Klik på fanebladet »Changes« og vælg  »Remap Color«. Klik herefter på knappen »Add«.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 13 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB      For at undersøge hvilke farver der findes i det åbne doku‐ ment Tutorial klikkes på knappen »Analyze Document«. Her‐ ved vises i vinduets højre del hvilke farver der aktuelt er til  stede i det pågældende dokument og vi kan nu bestemme,  hvad der skal ske med disse.    Aktiver den første i listen (RGB Space) og klik på knappen  »Change«.  Under From vælges »Device RGB« og under To vælges »Color  Space« »Device CMYK«. Klik OK.  Aktiver den næste i listen (ICC tagged Space) og klik på knap‐ pen »Change«.  I det vindue, der kommer frem er der mulighed for at vælge  fra og til hvilke farver eller farverum, der skal konverteres.  ”ICC Tagged Space” fortæller ikke om det er RGB eller CMYK.  Under To vælges »Color Space« »Device CMYK«. Den CMYK  konvertering som herved foretages foregår ved hjælp af ICC‐ profiler i lighed med det, som blev foretaget øvelse 3.  Klik OK og vælg nu det næste emne i Color Remap listen: RGB  Color.  Ved analysen af dokumentet har PitStop fundet elementer,  som har RGB‐farven 0,0,0. Som bekendt repræsenterer disse  værdier farven sort. Ved en almindelig konvertering fra RGB  til CMYK ved brug af ICC‐profiler vil denne farve grundet RGB  ‐> Lab > CMYK konverteringen typisk blive til en farve, som  består af store mængder af alle fire process‐farver. Det bliver  også sort, men er særdeles uhensigtsmæssigt i trykproces‐ sen, da det kræver en næsten uopnåelig præcision. Derfor  ønsker vi i stedet at kontrollere denne konvertering, så den  sorte tekst kun bliver til ren sort i process‐farverne. For at sik‐ re dette vælges i dialogens nederste del  ”Color” ‐> "Device  CMYK" og CMYK‐værdierne 0, 0, 0, 100.  Klik OK.  Der er endnu en RGB‐Color i Color Remap listen. Dette er en  grå RGB‐farve. Da vi ikke kender den nøjagtige værdi vælger  vi i To ”Color Space” ”Device CMYK” og lader programmet  konvertere.  Vi har nu foretaget de nødvendige opsætninger til konverte‐ ringer, men rækkefølgen af disse er imidlertid særdeles vig‐ tig. Som det står i øjeblikket vil alle RGB‐farver først blive  konverteret til CMYK. Dette betyder jo at den sorte tekst  (RGB 0,0,0) også bliver konverteret inden vi får lejlighed til at  bestemme hvordan denne konvertering skal foregå.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 14 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB      Der skal derfor byttes om på rækkefølgen af de to konverte‐ ringer. Vælg den RGB Color som konverterer til CMYK 100%  sort og klik med knappen "UP" til den står øverst. Herved  byttes der om på rækkefølgen, således at RGB 0,0,0 bliver  oversat til K 100 inden at øvrige RGB‐farver oversættes til  CMYK.  Nu er vores Action defineret og vi kan klikke OK.    For bedre at kunne holde styr på sine actions efterhånden  som man får opbygget mange er det en god ide at navngive  dem selv. Giv derfor denne action navnet "RGB ‐> CMYK" ved  at skrive navnet i feltet "Action List Name". Skriv også navn  og firmanavn i felterne "Author" og "Company" og tryk Retur.    Nu er den nye Action klar til brug og vi vil nu konstatere om  den virker efter hensigten. Ved hjælp af PitStop Inspector kan  du først kontrollere, at teksten faktisk har RGB‐farven 0,0,0  samt at billederne ligger i RGB‐farverummet.    I Action List Control Panel klikkes nu på den nyoprettede ac‐ tion (RGB‐> CMYK), klik ud for Complete document for at far‐ ve konvertere hele dokumentet og vælg Always i Show re‐ sults, så du får en rapport over de ændringer, der bliver fore‐ taget.    Klik nu på knappen "Run". Der er tale om ret omfattende be‐ regninger, så der vil gå nogen tid med udførelsen. I doku‐ mentvinduets nederste venstre hjørne kan du på en ”pro‐ gressbar” følge hvor langt processen er.    Når konverteringen er gennemført åbnes Enfocus Navigator,  hvor du kan se en oversigt over resultatet af din Action. Du  kan også ved brug af PitStop Inspector forvisse dig om, at  teksten er blevet til K: 100 og at billederne nu ligger i CMYK.    Nu er farverne i orden, men der er stadig et stykke vej før  dokumentet er klar til film/plade‐udkørsel.    Word‐dokumentet indeholder nemlig heller ingen skære‐ mærker eller pasmærker, hvilket vanskeliggør henholdsvis  montering og efterbehandling.   

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 15 af 16 


MEDIEGRAFIKER  GRUNDFORLØB      Klik på det PitStop‐værktøj, som hedder "View Page Boxes".  Bortset fra at der fremkommer fire røde streger omkring do‐ kumentet ses der ikke umiddelbart nogen forskel. Det skyldes  at alle dokumentets pageboxes ligger ens. Hvis der skal være  plads til skæremærker, pasmærker o.s.v. må dokumentet  nødvendigvis gøres større, men af hensyn til f.eks. senere ud‐ skydning er det vigtigt fortsat at bevare oplysninger om at  dokumentet egentlig er et A4 dokument.    Alle disse ting kan være ret komplicerede, men heldigvis fin‐ des der en standard‐action som klarer det hele.    Åbn Enfocus Processing Panel og vælg igen Action List. Vælg  den action, der hedder "Add Printer Marks". Du finder den  under Standard ‐> Page Boxes and Printer Marks. Udfør den‐ ne action på hele dokumentet.  Bemærk hvordan selve dokumentet nu er blevet gjort større,  så der er plads til de nye elementer, der er blevet påsat skæ‐ remærker, pasmærker og farveklodser. Men bemærk især  også at Mediabox, Bleedbox og Cropbox nu er defineret for‐ skelligt.  Hermed er øvelsen afsluttet og dokumentet gjort klart til  film‐/plade‐udkørsel.         

Grafisk Workflow – Pitstop – revideret 19‐10‐2010   

Side 16 af 16 

Pitstop Pro vejledning  

Beskrivelse af funktionerne i Pitstop Pro

Pitstop Pro vejledning  

Beskrivelse af funktionerne i Pitstop Pro

Advertisement