Page 1

พาหัวใจไปละหมาด | มิชารี อัลค็อรรอซ ใ ห ล

ะ หม

าด ป ร

นแปลงชวี ติ ย ่ ี ล ป เ ด ับปรุงความคิด ใหล ะหมา

มิชารี อัลค็อรรอซ | เขียน

ปริศนา อุสาหเพียร | แปล


พาหัวใจไปละหมาด

เขียน แปล บรรณาธิการ พิสูจน์อักษร ปก รูปเล่ม ภาพประกอบ พิมพ์ครั้งที่ 1 ราคา ISBN จัดพิมพ์โดย พิมพ์ที่

มิชารี อัลค็อรรอซ ปริศนา อุส่าห์เพียร มุฏมะอินนะฮฺ มินนะตุลลอฮฺและอิบติซาม MAYARTiiZ กอนิตะฮฺ www.freepik.com https://unsplash.com https://gratisography.com http://streetwill.co กันยายน 2560 120 บาท 978-616-445-268-8 ธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม ส�ำนักพิมพ์มิรอาต 12 ซอยแมนไทย ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 Email: mirat.books@gmail.com Facebook: www.facebook.com/miratbook นัตวิดาการพิมพ์ 457/202-203 ตรอกวัดจันทร์ใน (เจริญกรุง107) ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-291-6530


ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data มิชารี อัลค็อรรอซ. พาหัวใจไปละหมาด.-- กรุงเทพฯ : นัตวิดาการพิมพ์, 2560. 104 หน้า. 1. ศาสนาอิสลาม--พิธีกรรม. I. ปริศนา อุส่าห์เพียร, ผู้เแปล. II. ชื่อเรื่อง. 297.52 ISBN 978-616-445-268-8 ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการน�ำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ โดยไม่มีเจตนาแสวงหาผลก�ำไร แต่ควรระบุที่มา


ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

ในทุกๆ วัน ผูศ้ รัทธาต้องละหมาดอย่างน้อยวันละ 5 เวลา เราผละ จากทุกสิง่ ทุกอย่างตรงหน้า แล้วพาร่างของเราไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ แต่หลายๆ ครัง้ ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หัวใจของเรายังคงอยูก่ บั การงานเมือ่ สักครูอ่ ยู่ และ หลายครัง้ ก็หอบเอามันมาท�ำต่อในละหมาดของเราด้วย! – อัสตัฆฟิรลุ ลอฮฺ นี่อาจเป็นปัญหาสามัญประจ�ำวันที่เกิดขึ้นในชีวิตผู้ศรัทธาเหมือน รถติดในช่วงเวลาเร่งด่วนบนท้องถนนเมืองใหญ่ของทุกวันท�ำงาน แต่เดี๋ยว ก่อน! มันคือปัญหาที่ควรถูกมองว่า “ธรรมดา” จริงๆ หรือ? การละหมาดเป็นการสร้างวินัยแห่งความส�ำเร็จในชีวิตผู้ศรัทธา เป็นหนึง่ ในกุญแจสูส่ วนสวรรค์ทงั้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า แต่ทกุ วันนีเ้ ราก�ำลัง ท�ำให้การละหมาด ซึง่ ส�ำคัญขนาดทีอ่ ลั ลอฮฺบญ ั ญัตใิ ห้เป็นวาญิบ (กิจบังคับ) เป็นแค่การงานของร่างกาย เหมือนการถูกบังคับเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียน ในตอนเช้าหรือเปล่า?


หากคุณรู้สึกว่าใช่ ส�ำนักพิมพ์มิรอาตขอมอบหนังสือเล่มนี้ไว้เป็น ตัวช่วยในการดูแลการละหมาด อันเป็นช่วงเวลาส�ำหรับเชือ่ มต่อกับบุคคล พิเศษที่ควรค่าแก่การรัก การเคารพภักดี การกตัญญูของเราที่สุด ไม่มใี ครอยากได้แค่ตวั ของคนทีร่ กั เราย่อมอยากได้ใจของเขาด้วย แล้วเราเองล่ะ? เราเป็นคนรักแบบไหน? แบบทีม่ าปรากฏให้เห็นแต่หน้าค่า ตาทุกวัน วันละ 5 เวลา แต่หัวใจไม่ได้อยู่กับผู้ที่เราพาร่างมาหาหรือเปล่า? ขอบคุณอัลลอฮฺ ผู้ทรงบัญญัติให้การละหมาดเป็นวาญิบในชีวิต ผู้ศรัทธา ท�ำให้ไม่ว่าจะในภาวะและสภาพไหนของชีวิต เราก็จะยังมีสิทธิ “connect” เชื่อมต่อกับพระองค์ผ่านการละหมาดเสมอ เสมือนสัญญาณ เชื่อมต่อหัวใจที่ไม่มีวันล่ม ไม่ว่าฟ้าฝนจะไม่เป็นใจแค่ไหนก็ตาม เพราะคุณภาพของละหมาด คือคุณภาพของชีวิต ส�ำนักพิมพ์มิรอาต ซุลฮิจญะฮฺ 1438 | กันยายน 2560


สารบัญ ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ สารบัญ บทน�ำ ภาคที่ 1 | เตรียมหัวใจก่อนไปละหมาด ปรับมุมมอง ความสวยงามของอัลลอฮฺ ความเมตตาเเละบุญคุณของอัลลอฮฺ เมื่อเสียงอะซานดังขึ้น มีอะไรในการอาบน�้ำละหมาด ภาคที่ 2 | ละหมาดด้วยหัวใจ ตักบีร : สู่การเข้าเฝ้ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ยืนด้วยท่วงท่าแห่งความนอบน้อม สดุดีกษัตริย์ ระวังศัตรูผู้อิจฉา! อัลฟาติหะฮฺ : แก่นแกนของการละหมาด อัลกุรอานในละหมาด รุกุอฺ : การสนองตอบความต้องการที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ยืนสงบหลังจากรุกุอฺ ความลับอยู่ตรงที่สุญูด นั่งระหว่างสองสุญูด นั่งตะชะฮุด : ฉากอ�ำลา บทสรุป รู้จักผู้เขียน

4 6 8 12 12 14 16 19 26 30 31 34 36 37 39 62 66 70 73 81 84 91 95


พาหัวใจไปละหมาด บทน�ำ คุณรูส้ กึ ไหมครับว่าบางครัง้ การ ละหมาดของคุณไม่ค่อยส่งผลอะไรกับ ตัวคุณหรือชีวิตคุณเท่าที่ควรเลย คุ ณ เคยคิ ด หรื อ เปล่ า ว่ า บางที นั่ น อาจเป็ น เพราะเราไม่ ไ ด้ ใ ส่ ใ จกั บ การ ละหมาดอย่างที่ควร? ดูเหมือนเราจะสูญเสียเรื่องการ “ติดต่อกับ อัลลอฮฺ” (connected) ในเวลาทีเ่ ราก�ำลังละหมาด ทัง้ ๆ ที่ นี่คือสิ่งที่จะท�ำให้ชีวิตเราแตกต่างไปจากเดิม! ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้จากชีวิตบรรพชน ยุคก่อนหน้าพวกเราดูสิครับ :


1

ครั้งหนึ่งบรรดามุสลิมได้ออกไปท�ำศึกกับท่านนะบี ระหว่างทางท่านนะบี สั่งเศาะหาบะฮฺสองคนให้ยืนเฝ้ายาม ท่านหนึ่งเป็นชาวอันศอร อีกท่านเป็นชาวมุฮาญิรีน ช่วงหนึ่งขณะที่ท่านทั้งสองอยู่เฝ้ายาม เศาะหาบะฮฺชาว มุฮาญิรีนนอนพักผ่อน ส่วนเศาะหาบะฮฺชาวอันศอรยืนละหมาด ระหว่างนั้นมีผู้ปฏิเสธศรัทธาคนหนึ่งลักลอบเข้ามาแล้วยิงธนูปัก เข้าที่อกของเศาะหาบะฮฺชาวอันศอร เศาะหาบะฮฺชาวอันศอรดึง ลูกธนูออกจากอกแล้วละหมาดต่อไป ผู้ปฏิเสธศรัทธายิงเข้ามาอีก เป็นครั้งที่สอง เศาะหาบะฮฺชาวอันศอรก็ดึงลูกธนูออกอีกครั้ง แล้ว ละหมาดต่อ ลูกธนูถกู ยิงมาอีกเป็นครัง้ ทีส่ าม แต่ครัง้ นีเ้ ศาะหาบะฮฺ ชาวอันศอรท่านนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะยืนต่อไปไหว เขาก้มลงรุกอุ แฺ ละ สุญูดทั้งๆ ที่เลือดไหลอาบ แล้วผู้บุกรุกก็หลบหนีไป ขณะที่เศาะ- หาบะฮฺชาวมุฮาญิรีนรีบรุดมาช่วยพี่น้องของเขาพร้อมกับร้องว่า “ซุบฮานัลลอฮฺ! ท�ำไมคุณถึงไม่บอกผมตั้งแต่โดนยิงครั้งแรกล่ะ?” เศาะหาบะฮฺชาวอันศอรตอบว่า “ตอนนัน้ ผมก�ำลังซาบซึง้ กับสูเราะฮฺหนึ่งอยู่ ผมไม่อยากขัดจังหวะการอ่านของตัวเอง”

2

ครั้งหนึ่งอิมามบุคอรีถูกต่อตัวหนึ่งต่อยไป 17 ครั้งขณะที่ ท่านก�ำลังยืนละหมาด เมื่อท่านละหมาดเสร็จแล้ว ท่านจึงเพิ่งรู้สึก ไม่สบายตัวและถามผู้คนว่าอะไรท�ำให้ท่านมีอาการเช่นนี้

พาหัวใจไปละหมาด 9


3

อิบนุซบุ ัยรฺยนื ละหมาดอย่างมัน่ คง ไม่หวัน่ เกรง ขณะทีศ่ ตั รู ใช้อาวุธสงครามยิงกระสุนมายังบริเวณที่ท่านยืนละหมาดอยู่

4

กล่าวกันว่า เมื่อท่านอะลีอาบน�้ำละหมาด ท่านมักจะหน้า ซีดและตัวสั่นด้วยความกังวล เพราะตระหนักว่าตัวเองก�ำลังจะยืน อยู่ต่อหน้าพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

5

เศาะหาบะฮฺท่านหนึ่งต้องผ่าตัดขาข้างหนึ่งทิ้ง เขาขอให้ หมอท�ำการผ่าตัดตอนที่ก�ำลังท�ำละหมาด

6

เศาะหาบะฮฺอีกท่านหนึ่งก�ำลังละหมาดอยู่ในมัสญิดซึ่ง ก�ำแพงของมันเกิดพังลงมาทั้งหมด แต่ท่านก็ยังจดจ่ออยู่กับการ ละหมาดมากจนไม่ทันรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งละหมาดเสร็จ

พวกท่านสงบนิ่งถึงขั้นนี้ได้อย่างไร?

10 พาหัวใจไปละหมาด


นี่ เ องไม่ ใ ช่ ห รื อ คื อ ความสุ ข ความสงบที่ ค วรจะเกิ ด ขึ้ น ในการ ละหมาดของพวกเรา? เป็ น ไปได้ ห รื อ เปล่ า ที่ เ ราจะสามารถพั ฒ นาการละหมาดของ พวกเราให้ไปถึงจุดนั้นบ้าง? เราจะท�ำให้การละหมาดส่งผลต่อชีวิตของพวกเราอย่างที่ควร จะเป็นได้อย่างไร? นี่คือสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันครับ

พาหัวใจไปละหมาด 11


ภาคที่ ๅ เตรียมหัวใจก่อนไปละหมาด ปรับมุมมอง เอาล่ะ ก่อนที่เราจะหวังให้เกิด การเปลีย่ นแปลงใดๆ ขึน้ กับการละหมาด ของเรา เราจ�ำเป็นต้องตรวจสอบมุมมอง ของเราต่อการละหมาดกันก่อน ลองถามตัวคุณเองดูสิว่า : ฉันละหมาดท�ำไม? ค�ำตอบคือ “เพราะฉันต้องละหมาด” เท่านั้น หรือเปล่า? เราละหมาดให้เสร็จๆ ไปเหมือนกิจวัตรหนึ่ง ในชีวิตประจ�ำวัน หรืออาจเป็นเพราะเรามองว่าใครๆ ก็ ละหมาดกัน เราก็เลยต้องละหมาดกับเขาด้วย? ได้เวลาเปลี่ยนมุมมองของเราแล้วครับ!


เราต้องเรียนรู้ที่จะละหมาดเพราะความรักที่แท้จริง ละหมาด เพราะเราปรารถนาที่จะได้อยู่กับผู้ที่เรารัก เราละหมาด...เพราะความสุข ความสงบ ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากการได้อยู่กับผู้ที่เรารัก มีเหตุผลสามประการที่จะท�ำให้คุณรักใครสักคน นั่นก็คือ : 1. ความสวยของเขา 2. ความเมตตาของเขา 3. บุญคุณของเขา ทีนี้ลองคิดถึงอัลลอฮฺดูสิครับ พระองค์ทรงมีคุณสมบัติทั้งหมด ที่ว่านี้ และมีมากกว่านี้ด้วย! ด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงคู่ควรกับรักของเรา มากกว่าใครหรืออะไรอื่นทั้งหมด

เราต้องเรียนรู ท้ จี่ ะละหมาดเพราะความรักทีแ่ ท้จริง ละหมาดเพราะเราปรารถนาทีจ่ ะได้อยู ่กับผู ้ทีเ่ รารัก

พาหัวใจไปละหมาด 13


ความสวยงามของอัลลอฮฺ ลองมองดูสิ่งถูกสร้างที่สวยงามทั้งหลายบนโลกนี้ดูสิครับ ทั้ง ความสวยงามทีป่ รากฏให้เห็นภายนอกและความสวยงามทีซ่ อ่ นอยูภ่ ายใน ทั้งหมดนี้เป็นเพียงสัญญาณบ่งชี้ถึงความงดงามที่สุดของพระองค์ ถ้ามนุษย์ทกุ คนถูกสร้างให้มคี วามงดงามเหมือนนะบียซู ฟุ แล้วเรา น�ำความงดงามนี้ของทุกคนไปรวมกับความสวยงามของทุกอย่างบนโลก ทัง้ หมดนี้ เมื่อน�ำมาเทียบกับความงดงามของอัลลอฮฺแล้ว ก็เหมือนกับแสง เทียนริบหรี่กับดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้า ความงดงามของอัลลอฮฺนั้นไม่เหมือน ความงดงามอื่นใด เพราะมันมาคู่กับความสว่างไสวที่ไม่มีวันดับ แล้วลองคิดดูสิครับ พระองค์ทรงหันพระพักตร์ที่งดงามสว่างไสว ที่สุดของพระองค์มายังคุณตอนที่คุณก�ำลังละหมาดอยู่! ความสง่ า งามสู ง ส่ ง ของอั ล ลอฮฺ นั้ น มหาศาลเกิ น กว่ า ที่ เ ราจะ สามารถมองเห็นพระองค์ได้ในโลกอันจ�ำกัดใบนี้ หากพระองค์ทรงเผย ความเจิดจรัสของพระองค์ให้เราเห็นในโลกนี้แล้ว ทุกอย่างในโลกก็จะถูก แผดเผา! ลองคิดถึงตอนที่นะบีมูซาขอให้ได้เห็นอัลลอฮฺดูสิครับ

‫قَا َل لَن تَ َر ِان َولَـ ِك ِن ا ُنظ ْر إ َِل الْ َج َب ِل فَإ ِِن ا�سْتَقَ َّر َم َكن َ ُه فَ َس ْو َف تَ َر ِان‬ พระองค์กล่าวว่า เจ้าจะเห็นข้าไม่ได้เป็นอันขาด แต่ทว่าเจ้าจงมองดู ภูเขานั้นเถิด ถ้าหากมันมั่นอยู่ ณ ที่ของมัน เจ้าก็จะเห็นข้า (อัลอะอฺรอฟ 7 : 143)

14 พาหัวใจไปละหมาด


หลังจากนั้น อัลลอฮฺท รงเปิดเผยพระองค์ให้ภูเ ขาลู กนั้นเห็ น แล้วภูเขาลูกนั้นก็แตกเป็นผุยผง! ส่วนนะบีมูซาก็ล้มลงหมดสติ (ดูเพิ่มเติม ทีส่ เู ราะฮฺอลั อะอฺรอฟ 7 : 143) นีค่ อื สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับนะบีมซู าเมือ่ ท่านมองไป ยังภูเขาที่ได้ประจักษ์ความสง่างามของอัลลอฮฺเท่านั้น ทีนี้ลองจินตนาการ ดูสคิ รับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้เห็นอัลลอฮฺดว้ ยตาของคุณเองโดยตรงใน โลกนี้!

พาหัวใจไปละหมาด 15


ความเมตตาเเละบุญคุณของอัลลอฮฺ ขอให้คณ ุ หลับตาลงครูห่ นึง่ เพือ่ ร�ำลึกถึงความโปรดปรานในรูปของ ดวงตาสองข้างทีอ่ ลั ลอฮฺมอบให้คณ ุ ใช้มองสิง่ ต่างๆ นีเ่ ป็นเพียงแค่ตวั อย่าง หนึ่งในบรรดาความโปรดปรานมากมายที่อัลลอฮฺประทานให้เราเท่านั้น นะครับ หากเราจะนับความโปรดปรานทัง้ หมดทีพ่ ระองค์ประทานให้แก่เรา เราย่อมไม่มีทางนับหมดได้แน่ๆ

แต่หลายครั้ง เราก็ยังบ่นเวลาที่เราไม่ได้รับความโปรดปรานบาง อย่าง ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงแล้ว การทีอ่ ลั ลอฮฺไม่ให้ความโปรดปรานประการนัน้ ก็ถอื เป็นความโปรดปรานอย่างหนึง่ ส�ำหรับเรา ซึง่ เรามักจะตระหนักเรือ่ งนี้ ได้ในภายหลัง ฉะนัน้ โปรดจ�ำเอาไว้นะครับว่า อัลลอฮฺไม่ทรงให้อะไรแก่เรา นอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้น ลองจินตนาการดูนะครับ เวลาที่เรากล้าที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮฺ เราใช้ ความโปรดปรานต่างๆ ที่พระองค์ทรงประทานให้เราท�ำบาปเหล่านั้น แต่ ด้วยกับความรักและความเมตตาที่พระองค์มีต่อพวกเรา พระองค์ก็ยังคง ปกป้องคุ้มครองเรา แม้ขณะที่เราก�ำลังท�ำการฝ่าฝืนพระองค์อยู่ก็ตาม!

16 พาหัวใจไปละหมาด


อัลลอฮฺ ไม่ทรงให้อะไรแก่เรา นอกจากสิง่ ทีด่ ีเท่านัน้

คุณจะไม่พบใครอีกแล้วที่เมตตาและมีบุญคุณกับคุณมากไปกว่า อัลลอฮฺ และคุณจะไม่พบใครที่ควรค่าแก่ความรักของคุณมากไปกว่า พระองค์อีกแล้ว การรักอัลลอฮฺอย่างแท้จริงจะท�ำให้เราได้ลิ้มรสชาติของความรัก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาความรักทั้งหลาย ซึ่งนี่เองคือความหอมหวานของ การมีศรัทธา ครั้งหน้าเวลาที่คุณจะลุกขึ้นไปละหมาด ขอให้คุณลุกไปเพราะ ความรักทีค่ ณ ุ มีตอ่ อัลลอฮฺ ขอให้คณ ุ ละหมาดเพราะคุณคิดถึงและปรารถนา ที่จะได้อยู่กับพระองค์ หัวใจของคุณจะต้องตื่นตัวกับความรู้สึกเช่นนี้เสมอ เวลาทีค่ ณ ุ ลุกขึน้ ละหมาด เพราะด้วยกับสภาพหัวใจเช่นนีเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ คุณได้รับความสงบสุขและความสบายใจจากการละหมาด

พาหัวใจไปละหมาด 17


การรั ก อั ล ลอฮฺ อย่ า งแท้ จ ริ ง จะท� ำให้ เ รา ได้ลิม้ รสชาติของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในบรรดาความรักทัง้ หลาย ซึ่ งนีเ่ องคือ ความหอมหวานของการมีศรัทธา

18 พาหัวใจไปละหมาด


เมื่อเสียงอะซานดังขึ้น

คุณทราบหรือไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ถือว่าเราเข้าสู่การละหมาดแล้ว? คุณอาจตอบว่า “ก็ทันทีที่กล่าว อัลลอฮุอักบัร ไง”

ทีจ่ ริงแล้ว มันเริม่ ก่อนหน้านัน้ เสียอีกครับ ตัง้ แต่เสียงอะซานดังขึน้ ! ท่านนะบี กล่าวว่า “...เมือ่ เขาเข้าไปในมัสญิด ก็ถอื ว่าเขาก�ำลังอยูใ่ น ละหมาด ตราบใดที่เขาก�ำลังรอที่จะละหมาดอยู่...”1 อะซานเป็นสัญญาณเตือนให้เราเตรียมตัวเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ อะซาน ควรเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เรานอบน้อม เพราะอะซานคือช่วงเวลาทีท่ ำ� ให้เรานึกถึง อัลลอฮฺ นอกจากนี้ เมือ่ เสียงอะซานดังขึน้ ชัยฏอนก็จะหนีไปด้วย2 เมือ่ เป็น เช่นนีแ้ ล้ว เราก็ควรฉกฉวยช่วงเวลาอะซานทีป่ ลอดชัยฏอน รวบรวมสมาธิ เพื่อสร้างความสงบนิ่งนอบน้อมส�ำหรับละหมาด 1 บันทึกโดยบุคอรี หมายเลข 477 2 จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เล่าว่า ท่านเราะสูล กล่าวว่า “เมื่อมีการอะซาน เรียกสู่การละหมาด ชัยฏอนจะหนีไปไกลพร้อมกับผายลมไปด้วย (หมายถึง วิ่งหนีไป ด้วย ความหวาดกลัว) เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงอะซาน เมื่อสิ้นเสียงอะซานมันก็จะกลับ มาอีก จนกระทัง่ เมือ่ มีการอิกอมะฮฺเพือ่ ละหมาด มันก็จะหนีอกี ครัง้ และเมือ่ อิกอมะฮฺ เสร็จมันก็จะกลับมา จนกระทั่งมันได้เข้าไปรบกวนคนคนหนึ่งกับใจของเขา ด้วยการ ล่อลวงว่า ‘จงนึกถึงสิ่งนี้และสิ่งนั้น’ ให้เขานึกถึงสิ่งที่เคยนึกไม่ได้ จนกระทั่งชายคน หนึง่ อาจจะไม่รสู้ กึ ตัวว่าได้ละหมาดไปเท่าไหร่แล้ว” (บันทึกโดยบุคอรี หมายเลข 608 และมุสลิม หมายเลข 389) พาหัวใจไปละหมาด 19


อะซานถือเป็นโอกาสในการเพิ่มพูนรางวัลที่เราจะได้รับจากการ ละหมาดที่อาจพร่องไปเนื่องจากข้อผิดพลาดที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (เช่น จากการเผลอไผลของเรา) แล้วคุณจะท�ำให้รางวัลเพิ่มขึ้นได้อย่างไร บ้าง? ค�ำตอบก็คือ ตอบรับอะซานของมุอัซซินนั่นเอง! “เมื่อพวกท่าน ได้ยนิ เสียงอะซาน จงกล่าวซ�ำ้ อย่างทีพ่ วกเขา (มุอซั ซิน) กล่าว”3 - นีค่ อื เคล็ดลับจากท่านนะบี !

‫ٱهلل أَ ْك َب‬ ُ ,‫ٱهلل أَ ْك َب‬ ُ

“อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร” อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่! อัลลอฮฺทรงยิ่งใหญ่! ทั น ที ที่ เ สี ย งประกาศนี้ ดั ง ขึ้ น ไม่ มี ใ ครส� ำ คั ญ และยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า พระองค์แล้วในชีวิตคุณตอนนี้ ปลีกตัวจากงาน ธุรกิจ ครอบครัว และลูกๆ ของคุณก่อน ปลีกตัวจากการนอนด้วยครับ อัลลอฮฺทรงใหญ่กว่าทุกอย่าง พวกนี้ ตอนนี้ได้เวลาลุกไปรายงานตัวกับพระองค์แล้ว

‫أَ ْشه َُد أَ ْن َل إ ٰ َِل إ َِّل ٱهلل‬

“อัชฮะดุ อันลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรกับการเคารพภักดี นอกจากอัลลอฮฺ! 3 บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข 383 20 พาหัวใจไปละหมาด


โอ้ อัลลอฮฺ เพื่อพระองค์เท่านั้น ข้าพระองค์ขอทิ้งทุกอย่างไว้ เบื้องหลัง ในทางกลับกัน หากเราเพิกเฉยเสียงอะซานและละทิ้งละหมาด นั่นก็เท่ากับว่า สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นส�ำคัญกว่าอัลลอฮฺ และควรค่าแก่ การอิบาดะฮฺมากกว่าพระองค์!

ُ ‫أَ ْشه َُد أَ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس‬ ‫ول هللا‬

“อัชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดัน เราะสูลุลลอฮฺ” ฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ เวลาที่เราลุกขึ้นไปละหมาด เราท�ำตามแบบอย่างของใครครับ? ค�ำตอบคือแบบอย่างของท่านนะบี ผูท้ สี่ อนเราว่า “จงละหมาดเหมือน ที่ท่านเห็นฉันละหมาด”4 ดังนั้น ไม่ว่าจะการงานใดก็ตาม เงื่อนไขสองประการที่จะท�ำให้ การงานถูกตอบรับก็คือ 1. ความบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่ออัลลอฮฺเท่านั้น - อัชฮะดุ อันลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ 2. การท�ำตามแบบอย่างของท่านนะบี - อัชฮะดุ อันนะ มุฮัม มะดัน เราะสูลุลลอฮฺ แล้วดูสิครับว่าท่านนะบีมุฮัมมัด ได้รับเกียรติ ได้รับการ สรรเสริญมากมายขนาดไหน! ไม่มชี อื่ ของใครทีถ่ กู ยกสถานะให้เทียบเท่ากับ ชื่อของท่าน มุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกเปล่งเสียงอะซาน 4 บันทึกโดยบุคอรี หมายเลข 631 พาหัวใจไปละหมาด 21


ยามที่อาทิตย์ทอแสงบนแผ่นดินของพวกเขา โลกทั้งใบสรรเสริญมุฮัมมัด ตลอดเวลา ทุกนาที ไม่มีว่างเว้นตลอด 24 ชั่วโมงของทุกวัน! มาร่วมขบวนการสรรเสริญนะบีทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ นีก้ นั เถิด มาตอบรับ อะซานของมุอัซซินกันเถิด!

‫ٱلص َلة‬ َّ ‫ح عَ َل‬ َّ َ

“ฮัยยะ อะลัศเศาะลาฮฺ” จงมาสู่การละหมาดเถิด หลังจากที่เรายืนยันความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ผูเ้ ดียว และยืนยันว่าเราจะท�ำตามสุนนะฮฺของท่านนะบี แล้ว ทีนมี้ อุ ซั ซิน ก็จะเรียกร้องให้เรามาสูก่ ารละหมาด แต่สำ� หรับการตอบรับอะซานในส่วนนี้ แทนที่เราจะกล่าวซ�้ำเหมือนก่อน เราจะกล่าวว่า

‫َل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة ِإالَّ ِب َّ ِلل‬

“ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ” ไม่มพี ลังหรืออ�ำนาจใด (ทีฉ่ นั ) นอกจากอัลลอฮฺ (ทรงประทานมันให้แก่ฉนั ) เฉพาะอัลลอฮฺเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยให้เราเชือ่ ฟังและท�ำให้การอิบาดะฮฺ ของเราง่ายดาย เราท�ำอะไรไม่ได้เลยหากไร้ซึ่งการช่วยเหลือจากพระองค์ ฉะนัน้ การตอบรับอะซานในส่วนนีก้ เ็ หมือนกับเนือ้ หาในสูเราะฮฺอลั ฟาติหะฮฺ ทีบ่ อกว่า เราอิบาดะฮฺเพือ่ พระองค์เท่านัน้ (อีย้ ากะนะอฺบดุ )ุ จากนัน้ เราก็ แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์ในการอิบาดะฮฺ (วะอีย้ ากะนัสตะอีน)

22 พาหัวใจไปละหมาด


‫ح عَ َل ٱلْ َف َلح‬ َّ َ

“ฮัยยะ อะลัล ฟะลาหฺ” จงมาสู่ความส�ำเร็จเถิด เสียงอะซานข้างต้นนี้น่าจะท�ำให้เรากระตือรือร้นไปละหมาดกัน นะครับ เพราะมันคือค�ำสัญญาว่าเราจะได้รบั ความส�ำเร็จจากการละหมาด! หากการละหมาดเป็นเครื่องยืนยันความส�ำเร็จทั้งในชีวิตนี้และชีวิตในโลก หน้า เช่นนั้นท�ำไมเราจะไม่ลุกขึ้นและตอบรับเสียงเรียกนี้ล่ะครับ?

‫َل َح ْو َل َو َل ُق َّو َة ِإالَّ ِب َّ ِلل‬

“ลาเฮาละ วะลากูวะตะ อิลลา บิลลาฮฺ” ไม่มพี ลังหรืออ�ำนาจใด (ทีฉ่ นั ) นอกจากอัลลอฮฺ (ทรงประทานมันให้แก่ฉนั ) นี่เป็นอีกครั้งที่เรากล่าวประโยคนี้ ก่อนที่มุอัซซินจะกล่าวอัลลอฮุ อักบัรซ�้ำอีกครั้ง แล้วก็จะไปสู่ท่อนสุดท้ายของการอะซานว่า

‫َل إ ٰ َِل إ َِّل ٱهلل‬

“ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ ขณะที่ “อัลลอฮุอักบัร” ในตอนเริ่มต้นของการอะซานนั้นเรียก ร้องให้คุณละทิ้งดุนยา (โลกนี้) เพราะอัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญ่กว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ในท่อนนี้จะเรียกร้องให้คุณจดจ่อกับอาคิเราะฮฺ ซึ่งเป็นชีวิต จริงที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ความส�ำเร็จของมันมา พาหัวใจไปละหมาด 23


การปรารถนาทีจ่ ะได้พบอัลลอฮฺ ควรเป็นสิง่ ทีท่ �ำให้คุณเร่งรีบไปสู่การละหมาด โดยไม่รอชา้

ครั้งต่อไปเมื่อคุณได้ยินเสียงอะซาน เสียงที่คุณได้ยินก็คือเสียง ที่ประกาศก้องว่า คุณก�ำลังจะได้พบหน้ากับผู้ที่คุณรัก ซึ่งคุณเฝ้ารอค�ำ ประกาศนี้มาอย่างยาวนาน เหมือนเด็กคนหนึ่งที่ก�ำลังรอแม่ของเขาอยู่ที่ อาคารผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินด้วยความกังวล แล้วตอนนี้ เด็กน้อย คนนั้นก็ได้ยินเสียงประกาศว่า เที่ยวบินของแม่ลงถึงพื้นดินแล้ว! ความจริงแล้ว การปรารถนาทีจ่ ะได้พบอัลลอฮฺควรเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้ คุณเร่งรีบไปสู่การละหมาดโดยไม่รอช้า เหมือนกับที่นะบีมูซาเร่งรีบไปสู่ พระผู้อภิบาลของท่าน

‫َو َ ِعلْ ُت ِإل َ ْي َك َر ِّب ِل َ ْت َض‬ และข้าพระองค์ได้รีบเร่งมายังพระองค์เท่านั้น โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ เพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัย (ฏอฮา 20 : 84)

24 พาหัวใจไปละหมาด


แต่ที่น่าเศร้าก็คือ ทุกวันนี้อะซานกลายเป็นเสียงที่น่าเบื่อส�ำหรับ ใครหลายคน เป็นเสียงตามสายที่ลอยผ่านไปท่ามกลางชีวิตที่วุ่นวาย ไม่มี ใครสนใจ แต่เมือ่ เราได้เรียนรูแ้ ล้วว่าแต่ละส่วนของอะซานนัน้ มีความหมาย ว่าอะไร อะซานครัง้ ต่อไปก็คงจะเป็นพลังในการเปลีย่ นมุมมองต่อชีวติ และ การใช้ชีวิตทั้งหมดของเรา

พาหัวใจไปละหมาด 25


Profile for สำนักพิมพ์มิรอาต

พาหัวใจไปละหมาด  

ให้ละหมาดปรับปรุงความคิด ให้ละหมาดเปลี่ยนแปลงชีวิต

พาหัวใจไปละหมาด  

ให้ละหมาดปรับปรุงความคิด ให้ละหมาดเปลี่ยนแปลงชีวิต

Advertisement