Page 1


‫وب‬ ُ ُ‫أ� َل ِب ِذ ْك ِر اللَّـ ِه ت َْط َم ِ ُّئ الْ ُقل‬ พึงทราบเถิด ด้วยการร�ำลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้น ที่ท�ำให้หัวใจสงบ (อัรเราะอฺดุ 28 : 13)


ด้วยการรำ�ลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้นที่ทำ�ให้หัวใจสงบ How to Achieve Tranquility of the Heart. เขียน | ญินาน ยูสุฟ แปล | ปริศนา อุส่าห์เพียร บรรณาธิการ | มุฏมะอินนะฮ์ ตรวจวิชาการ | เราะห์มะฮ์ ต�ำราเรียง พิสูจน์อักษร | มินนะตุลลอฮฺ และ อิบติซาม รูปเล่ม | Alfa ปก | MAYARTiiZ พิมพ์ครั้งที่1 | สิงหาคม 2561 ราคา 150 บาท ISBN 978-616-474-487-5 ญินาน ยูสุฟ. ด้วยการร�ำลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้นที่ท�ำให้หัวใจสงบ = How to Achieve Tranquility of the Heart.-- กรุงเทพฯ : นัตวิดาการพิมพ์, 2561. 128 หน้า. 1. พระเจ้า--แง่ศาสนา--ศาสนาอิสลาม. 2. ศาสนาอิสลาม. I. ปริศนา อุส่าห์เพียร, ผู้แปล. II. ชื่อเรื่อง. 297.21

จัดพิมพ์โดย : ธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม ส�ำนักพิมพ์มิรอาต 12 ซอยแมนไทย ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 Email: mirat.books@gmail.com Facebook: www.facebook.com/miratbook พิมพ์ที่ :

นัตวิดาการพิมพ์ 457/202-203 ตรอกวัดจันทร์ใน เจริญกรุง107 ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-2916530 - ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการน�ำเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้ โดยไม่มีเจตนาแสวงหาผลก�ำไร แต่ควรระบุที่มา -


ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ ‫بسم هللا الرمحن الرحيم‬ ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ ชายคนหนึ่งเคยมาโอดครวญกับท่านนะบี ว่า “โอ้ ท่านเราะสูลุลอฮฺ บทบัญญัติต่างๆ ในอิสลามดูช่างมากมายเหลือเกินส�ำหรับฉัน ช่วยบอกสิ่งที่เป็น ศูนย์รวมของทั้งหมดนั้นเพื่อให้ฉันยึดมันไว้ด้วยเถิด”

ท่านนะบี

จึงตอบว่า

َِّ ‫َل يـز ُال لِسانُك رطْبا ِمن ِذ ْك ِر‬ ‫الل‬ ْ ً َ َ َ ََ “จงให้ลนิ้ ของท่านไม่หยุดชุม่ ไปด้วยการร�ำลึกถึงอัลลอฮฺ” (บันทึกโดยอัตติรมิซี หมายเลข 3375) ค�ำแนะน�ำสั้นๆ ประโยคนี้ของท่านนะบี มีความหมายยืดยาวเท่ากับชีวิตเรา ทั้งชีวิต เป็นทางออกให้กับทุกปัญหา เป็นค�ำตอบให้กับทุกความสับสน และเป็นพลัง ให้กับทุกโมงยามเหนื่อยอ่อนยากอธิบาย ที่ผ่านเข้ามาทักทายชีวิตแบบไม่ค่อยจะ นัดหมายล่วงหน้า “การร�ำลึกถึงอัลลอฮฺ” เป็นการงานง่ายๆ ที่ให้ผลยิ่งใหญ่เกินจินตนาการ ไม่เรียกร้องเรี่ยวแรงและค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ต้องอาศัยคุณสมบัติพิเศษอะไรมากไปกว่าการเป็นคนที่ในหัวอกมีหัวใจเต้นไหวอยู่


เราอาจมีอุปสรรคในการถือศีลอด หากเป็นคนป่วย เราอาจมีอุปสรรคในการละหมาด หากเป็นคนเดินทาง เราอาจมีอุปสรรคในการไปท�ำหัจญ์ หากกระเป๋าสตางค์บาง แต่ไม่ว่าจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วย อยู่กับบ้านหรือออกเดินทาง มั่งมีหรือข้นแค้น ไม่ว่าจะในสภาพไหน ที่ใด และสถานะอะไร...ตราบที่ยังมีหัวใจ ไม่เคยมีอะไร เป็นอุปสรรคที่จะขัดขวางเราจากการร�ำลึกถึงพระผู้อภิบาลของชีวิตได้ นี่คือการงานที่ผู้ศรัทธาทุกคนได้รับสิทธิ์โดยเท่าเทียมกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใคร แต่ปริมาณและคุณภาพของการงานนี้นี่แหละที่ท�ำให้บางคนเหนือกว่าบางคน หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณมาท�ำการงานสุดพิเศษนี้ไปพร้อมๆ กัน ถ้าคุณมองหาการงานที่เป็นศูนย์รวมของบทบัญญัติทุกประการในอิสลาม ถ้าคุณมองหากิจกรรมสักอย่างที่จะยึดเอาไว้เพื่อผลประโยชน์ตลอดชีวิต เป็นการงานง่ายๆ ที่ท�ำได้แม้ในวันที่ไม่มีแรงขยับกาย และเป็นกิจกรรมสบายๆ ที่ท�ำได้แม้ในยามที่ชีวิตไม่มีอะไรเลยนอกจากลมหายใจ ลองท�ำตามค�ำแนะน�ำของท่านนะบี... มาหาที่ทางอันสุขสงบของชีวิตและหัวใจ มาร�ำลึกถึงผู้สร้างชีวิตและสร้างหัวใจ กันเถอะ!

ส�ำนักพิมพ์มิรอาต สิงหาคม 2561 | ซุลฮิจญะฮฺ 1439


สารบัญ

07 บทน�ำ ภาคทีห ่ นึ่ง :

11

บทที่ 1

16

บทที่ 2

สิ่งทีเ่ รา ต้องรู้

สิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้มั่น คือความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับอัลลอฮฺ

ตะวักกุล - การ ปล่อยวางผลลัพธ์ ไว้กับอัลลอฮฺ

20

27

32

บทที่ 3

บทที่ 4

จงคิดดีต่ออัลลอฮฺ แล้วคุณจะพบว่า สิ่งที่คิดนั้นจริง

หัวใจแตกสลาย ...ส่งซ่อมได้เสมอ

35

40

บทที่ 6

ทุกความดีที่ได้ท�ำ ไม่มี ค�ำว่า “เสียแรงฟรี”

บทที่ 7

ยะกีน - ความเชื่อ แบบมั่นๆ

บทที่ 5

ด้วยการร�ำลึกถึง อัลลอฮฺเท่านั้น ที่ท�ำให้หัวใจสงบ


ภาคทีส ่ อง : สิ่งทีเ่ รา ต้องท�ำ

57

บทที่ 10

46

บทที่ 8

เฟ้นหาเพื่อน ที่ดีที่สุด

62

68

บทที่ 11

แสวงหารัก จากอัลลอฮฺ

72

78

ดุอาอ์เถิด จักเกิดผล

ภาคทีส ่ าม : สิ่งทีเ่ รา ต้องเป็น

104

บทที่ 17

คนที่บริสุทธิ์ใจ ต่ออัลลอฮฺ ในทุกการงาน

บทที่ 9

ละหมาดให้เป็น ละหมาดให้เย็น

ไม่หยุดขออภัยโทษ ต่ออัลลอฮฺ

บทที่ 13

52

บทที่ 12

รักษาหัวใจ ด้วยอัลกุรอาน

บทที่ 14

หมั่นร�ำลึกถึง อัลลอฮฺเสมอ

86

บทที่ 15

95

บทที่ 16

คนใกล้ชิด ของอัลลอฮฺ

คนที่อดทน

111

117

บทที่ 18

คนที่พอใจ

บทที่ 19

คนที่รักอัลลอฮฺ


บทนำ�

บางครัง้ เราอาจรูส้ กึ “ไม่ไหวแล้ว” กับอะไรหลายๆ อย่าง ไม่วา่ จะเป็น สภาพอีมานของตัวเองทีข่ นึ้ ๆ ลงๆ บาปเดิมๆ ทีท่ ำ� ผิดซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า เสียงในใจที่ บอกเราว่า “ฉันไม่คคู่ วรกับความเมตตาของอัลลอฮฺเลยจริงๆ” บททดสอบต่างๆ ทีเ่ รารูส้ กึ ว่ามันเป็นเหมือนการลงโทษจากอัลลอฮฺ ความกังวลเกีย่ วกับอนาคตที่ มีอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเรื่องแต่งงาน รายได้ หน้าที่การงาน ประชาชาติ และ อุปสรรคอื่นๆ ในชีวิต เรารู้สึกว่ามันหนักหนาเกินกว่าที่จะผ่านไปได้ เรารู้ว่าเรา ไม่ควรจะถามค�ำถามต่อไปนี้ แต่มันก็ผุดอยู่ในใจเรา :

“ท�ำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วย”

เราต่างเคยได้ยินว่า ในฐานะผู้ศรัทธา เราจะต้องไม่สิ้นหวังในความ เมตตาของอัลลอฮฺ ซึ่งเราก็พยายามที่จะเป็นเช่นนั้น แต่ชัยฏอนมารร้ายก็ ท�ำงานของมันตลอดเวลา เราจึงหมดหวังกับตัวเอง และไม่คิดว่าเราสามารถ เปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นได้เลย โดยเฉพาะความรู้สึกแง่ลบที่บั่นทอนจิตใจของ เรา 7


ผลลัพธ์ทตี่ ามมาจากทัศนคติเช่นนีก้ ค็ ล้ายๆ กับผลลัพธ์ของการสิน้ หวัง ในความเมตตาของอัลลอฮฺ เราไม่ได้ยอมรับจริงๆ และตลอดเวลาว่า อัลลอฮฺทรง สามารถที่จะพาเราออกจากสถานการณ์ที่เราก�ำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ได้ และเราก็ รู้สึกว่าบททดสอบเหล่านั้น “คู่ควร” กับเราแล้ว ซึ่งที่จริง เราไม่จ�ำเป็นต้องคิด เช่นนั้น เพราะอัลลอฮฺอาจไม่ได้ส่งบททดสอบลงมาเพื่อเป็นการลงโทษเรา และ ขณะเดียวกัน เราก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นคนดีไร้ที่ติและปราศจากความผิดใดๆ เลย แต่นกี่ ไ็ ม่ได้หมายความว่าเราไม่จำ� เป็นต้องตรวจสอบตัวเองเวลาทีเ่ ราท�ำผิด ประเด็นส�ำคัญเวลาที่เราพบเจอปัญหาใดๆ จึงอยู่ที่ว่า เราได้พัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺขณะทีเ่ ราก�ำลังเผชิญหน้ากับบททดสอบ ต่างๆ บ้างหรือเปล่าต่างหาก ถ้าเรารู้จักอัลลอฮฺอย่างแท้จริง เราจะรู้ว่าไม่มี สถานการณ์ทเี่ ลวร้ายครัง้ ไหนทีจ่ ะไม่อาจเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ได้ ไม่มีความเศร้าคราใดที่จะอยู่กับเราตลอดไป ถ้าเรารู้จักอัลลอฮฺอย่างแท้จริง เราจะมองบททดสอบที่เข้ามาด้วย ความเข้าใจว่าทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นข้อสอบ ‘วิชาการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ’ เป็นสถานการณ์ทบี่ บี ให้เราน�ำเอาความรูม้ าสูก่ ารปฏิบตั แิ ละท�ำให้เราใกล้ชดิ กับ พระองค์มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บททดสอบเหล่านี้ก็อาจเป็นการลงโทษได้เช่นเดียวกัน หากเรายอมปล่อยให้มนั ส่งผลทางลบต่อตัวเอง ซึง่ นัน่ ก็คอื การทีเ่ ราจมปลักอยูก่ บั ความเศร้าเสียใจจนหมดอาลัยตายอยาก แล้วเลยเถิดไปถึงการหันห่างออกจาก อัลลอฮฺในที่สุด การเข้าใจตัวเองและการตระหนักในความเมตตาอันมหาศาล ของอัลลอฮฺจะช่วยกอบกูส้ ถานการณ์ทเี่ ลวร้ายให้กลายเป็นเรือ่ งทีด่ ไี ด้ และสิง่ ที่ เราต้องท�ำหลังจากปรับทัศนคติของตัวเองแล้วก็คอื การเตาบัตกลับตัวต่ออัลลอฮฺ ขณะเดียวกันก็หมัน่ ท�ำความดีให้มากๆ เพือ่ ลบล้างความผิดบาปต่างๆ ทีผ่ า่ นมา 8


เราต้องตระหนักอย่างแท้จริงว่า อัลลอฮฺทรงรอบรูอ้ ย่างถีถ่ ว้ น ไม่วา่ จะ เป็นความเศร้าที่เราผ่านพบ ความยากล�ำบากที่เราก�ำลังประสบ เราต้องเข้าใจ ว่าไม่เคยเลยที่เราจะอยู่ตัวคนเดียว แม้ว่าเราจะรู้สึกถูกทอดทิ้งจากโลกหรือคน ใกล้ชดิ แต่อลั ลอฮฺทรงอยูเ่ คียงข้างเราเสมอ พระองค์ทรงบอกเรา (ผ่านเรือ่ งราว ของนะบีมูซา) ในอัลกุรอานว่า ‫َسَ ُع َوأ ََر ٰى‬ ْ ‫َل َتَافَا إِنَِّن َم َع ُك َما أ‬ “...เจ้าทัง้ สอง (มูซาและฮารูน) จงอย่ากลัว แท้จริงข้านัน้ อยูก่ บั พวกเจ้า โดยที่ข้านั้นได้ยินและมองดูอยู่” (ฏอฮา 20 : 46) ตราบใดทีเ่ ราเริม่ ตระหนักได้วา่ อัลลอฮฺทรงอยูก่ บั เราและทรงอยูใ่ กล้เรา เราก็จะยังมีทางออกส�ำหรับความกังวลต่างๆ ในใจเราเสมอ นีค่ ือเรื่องที่เราต้อง ทราบเพือ่ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺ หวังว่าเมือ่ หนังสือเล่มนี้ จบลงแล้ว ทุกคนจะได้พฒ ั นาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺให้แข็งแรงยิง่ ๆ ขึ้นไป

NOTE บางคนอาจประสบกับโรคซึมเศร้าหรือโรคอื่นๆ ในท�ำนองเดียวกันนี้ ซึ่งนี่เป็นกรณีที่จะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ แน่นอนการ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างตัวผูป้ ว่ ยกับอัลลอฮฺนนั้ เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยในการรักษา ได้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่บางครัง้ การรักษาทีน่ อกเหนือไปจากเรือ่ งทางจิตวิญญาณ ก็เป็นเรือ่ งจ�ำเป็นเช่นเดียวกัน

9


ภาคที่หนึ่ง สิ่งที่เราต้องรู้


บทที่ 1 สิ่งที่ต้องรักษาไว้ให้มั่น คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺ

กรกฎาคม 2006 - ฉันก�ำลังดูขา่ วอิสราเอลบุกโจมตีเลบานอน เมือ่ เห็น ภาพผูค้ นทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บสาหัสและเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ฉันรูส้ กึ เสียใจที่ ช่วยอะไรใครไม่ได้ ความรูส้ กึ นีเ้ ข้าครอบง�ำฉัน ฉันตัดสินใจทีจ่ ะละหมาดสุนนะฮฺ โดยถือมุศหัฟ (ตัวเล่มอัลกุรอาน) อ่านในละหมาด และฉันก็อา่ นมาถึงอายะฮฺทวี่ า่ ِ ِ ‫سـتـْ ُه ُم‬ َّ ‫ـل الَّ ِذيـ َـن َخلَـ ْـواْ ِمــن قـَْبلِ ُكــم َّم‬ ُ ‫أ َْم َحسـبـْتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُــواْ ا ْلَنَّـةَ َولَ َّمــا َيْت ُكــم َّمثَـ‬ ِّ ‫ـول والَّ ِذيــن آمنــواْ معــه مــى نَصــر‬ َّ ‫ْســاء َو‬ ‫الل‬ َ ‫الضـ َّـراء َوُزلْ ِزلُــواْ َحـ َّـى يـَُقـ‬ َّ ‫ـول‬ َ ‫الْبَأ‬ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ‫الر ُسـ‬ ِّ ‫أَال إِ َّن نَصــر‬ ‫ـب‬ ٌ ‫الل قَ ِريـ‬ َْ “พวกเจ้าคิดหรือว่าจะได้เข้าสวนสวรรค์ ทั้งๆ ที่ (บททดสอบ) ยังมา ไม่ถึงพวกเจ้า เหมือนกับที่มันมาหาบรรดาผู้คนก่อนหน้าพวกเจ้า? พวกเขา ประสบกับความเดือดร้อนและความยากล�ำบาก และถูกท�ำให้หวัน่ ไหวจนกระทัง่ (แม้แต่) เราะสูลของพวกเขาและผู้ที่ศรัทธาร่วมกับเขากล่าวว่า ‘เมื่อไหร่ความ ช่วยเหลือของอัลลอฮฺจะมา?’ พึงทราบเถิดว่า การช่วยเหลือจากอัลลอฮฺนั้น อยู่ใกล้” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 2 : 214) 11


และนี่ก็คือค�ำตอบ... ในฐานะมนุษย์ เราย่อมต้องถูกทดสอบ แต่นี่ไม่ได้ หมายความว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ยากล�ำบากตลอดไป เพราะ “ความช่วยเหลือ ของอัลลอฮฺนั้นอยู่ใกล้” แล้วการทีเ่ ราประสบความยากล�ำบากนัน้ มันหมายความว่าอะไรกัน? อัลลอฮฺ ทรงโกรธเคืองเราหรือเปล่า? และถ้าเราท�ำอะไรทีน่ อกเหนือจากนีไ้ ม่ได้ แล้วล่ะ? เมื่อไหร่ที่เราประสบเรื่องทุกข์ยาก เราจะต้องเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่ง อัลลอฮฺทรงบอกเราในอัลกุรอานว่า َّ ‫َسيَ ْج َع ُل‬ ‫اللُ بـَْع َد عُ ْس ٍر يُ ْس ًرا‬ “...อัลลอฮฺจะทรงท�ำให้เกิดความง่ายดายขึน้ หลังจากความยากล�ำบาก” (อัฏเฏาะลาก 65 : 7) เรือ่ งทุกข์ใจบางอย่างอาจท�ำให้เราเหนือ่ ยใจจนไม่สามารถโฟกัสกับ อะไรอื่นได้นอกจากมัน แต่เราต้องจ�ำไว้ว่าหากเราจะนับความโปรดปรานของ อัลลอฮฺแล้ว เราย่อมไม่สามารถนับมันได้ การเตือนตัวเองให้นึกถึงความโปรด ปรานอื่นๆ ในชีวิตจะช่วยให้เราเห็นบททดสอบที่ประสบอยู่เป็นเรื่องเล็กน้อย ล�ำพังแค่การที่เราสามารถสุญูดและร้องเรียนว่า “โอ้ อัลลอฮฺ!” ได้นั้นก็ถือเป็น ความโปรดปรานที่พิเศษมากกว่าอะไรแล้ว

แต่ท�ำไมมันต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นด้วยล่ะ?

เบื้องหลังบททดสอบนั้นมีวัตถุประสงค์บางอย่างอยู่ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ ว่านีก้ ส็ อดคล้องกับตัวตนภายในของเราและความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮฺ 12


อัลลอฮฺทรงมี 99 พระนามที่สวยงาม ซึ่งนี่ก็เพียงพอแล้วที่จะท�ำให้เราได้ทราบ ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เมตตามากที่สุด เป็นผู้ทรงยุติธรรมที่สุด และเป็นผู้ทรง รอบรูม้ ากทีส่ ดุ บททดสอบของคุณไม่ได้ถกู ส่งมาถึงคุณโดยใครก็ไม่รู้ แต่มนั ถูกส่ง มาโดยอัลลอฮฺ ผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรายิ่งกว่าเส้นเลือดของเราเสียอีก บททดสอบต่างๆ คือสิง่ ทีจ่ ะมาขัดเกลาช�ำระเราให้บริสทุ ธิ์ ท่านนะบี กล่าวว่า “ไม่มีความเหนื่อยยาก หรือโรคภัย หรือความโศกเศร้า หรือความ เจ็บปวด หรือความกังวลใจที่ประสบแก่มุสลิม แม้ว่ามันจะเป็นแค่หนามต�ำ นอกจากว่าอัลลอฮฺจะทรงลบล้างความผิดบาปบางประการของเขา” (บันทึก โดยอัลบุคอรี หมายเลข 5318) เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของผู้ศรัทธา คือการได้รับความพอพระทัย จากอัลลอฮฺและสวนสวรรค์ของพระองค์ แต่เราทุกคนล้วนบกพร่องในการ อิบาดะฮฺ (การเคารพภักดี) ต่ออัลลอฮฺกันทั้งสิ้น กล่าวคือ – เราไม่สามารถที่จะ อิบาดะฮฺพระองค์ ดังทีพ่ ระองค์คคู่ วรจะได้รบั การอิบาดะฮฺอย่างแท้จริง พวกเรา หลายคนไม่ได้ขออภัยโทษเป็นประจ�ำ หรือทบทวนตัวเองและเตาบัตกลับตัวไป หาอัลลอฮฺเสมอ บททดสอบนั่นเองที่จะเป็นตัวช่วยของเราในวันแห่งการตัดสิน เป็นสิ่งที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในวันนั้น หากว่าวันนี้เราผ่านบททดสอบ ต่างๆ ไปได้ด้วยความอดทนที่สวยงาม นอกจากนี้ บททดสอบยังเป็นการเตือนให้เราทบทวนเป้าหมายของเรา เองด้วย หากเราออกห่างจากอัลลอฮฺ บททดสอบก็มักจะเป็นสิ่งที่พาเรากลับไป หาพระองค์ ไม่ว่าเราจะปล่อยปละละเลยมากแค่ไหน บททดสอบจะท�ำให้เรา ตระหนักว่า ตัวเรานั้นไม่มีใครเลยจริงๆ ไม่มีเลย นอกจากพระองค์ 13


ชัยคฺรอติบ อันนะบุลซี เล่าว่า มีชายคนหนึ่งในประเทศซีเรียที่มักจะ ล้อเลียนอิสลามอยู่เสมอ เขาคิดว่าคนที่ “เสียเวลา” ไปกับการละหมาดนั้นคือ คนที่โง่เขลา ไม่ว่าชัยคฺจะดะอฺวะฮฺเขาขนาดไหน ชายคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่ เปลี่ยนแปลง เมื่อเขามีลูกสาว ลูกสาวของเขาเกิดป่วยหนักมาก เขาไปหาหมอ หลายคน ถึงกระทั่งเดินทางไปหาที่ยุโรป แต่ไม่มีใครเลยที่ช่วยเขาได้ เขาจึงเริ่ม ละหมาดและหันกลับสู่อัลลอฮฺ หลายปีต่อมา ลูกสาวเขาก็หายดี แล้วทั้งดุนยา และอาคิเราะฮฺของผู้ชายคนนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือ การแสวงหาความใกล้ชิดอัลลอฮฺในสถานการณ์ต่างๆ ก็คือบททดสอบ ความทรหดอดทนของเรานั่นเอง เราใกล้ชิดอัลลอฮฺเฉพาะเวลาที่เรามีชีวิตสุข สบายดีหรือเปล่า? ในเวลาที่ยากล�ำบาก เรายังคงเชื่อมั่นในอัลลอฮฺเหมือนเดิม หรือไม่? เวลาที่เราถูกทดสอบ เราละทิ้งการงานที่ดีที่เราเคยท�ำหรือเปล่า? ซึ่ง อัลลอฮฺตรัสถึงคนแบบนี้เอาไว้ว่า ٍ ‫الل َعلَــى حــر‬ ِ َّ ‫ف فَـِإ ْن أَصابــهُ َخي ــر اطْمـأ‬ ِ ‫َوِمـ َـن النَّـ‬ ُ‫َصابـَْتــه‬ َ ‫َن بِــه َوإِ ْن أ‬ ََّ ‫ـاس َمــن يـَْعبُـ ُد‬ َْ َ ٌْ َ َ ِ ُّ ‫ـب َعلَــى َو ْج ِهـ ِـه َخ ِسـ َـر‬ ْ ‫ـك ُهـ َـو‬ ‫ـن‬ َ ‫الدنـْيَــا َو ْال ِخـ َـرةَ َذلِـ‬ ُ ‫الُ ْسـ َـرا ُن ال ُْمبِـ‬ َ ‫فتـْنَـةٌ ان َقلَـ‬ “และในหมู่มนุษย์บางคน มีผู้เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺบนขอบทางของ ศาสนา หากความดีประสบแก่เขา เขาก็พออกพอใจต่อสิ่งนั้น หากความทุกข์ ยากประสบแก่เขา เขาก็จะผินหน้าของเขากลับสู่การปฏิเสธ เขาขาดทุนทั้งใน โลกนี้และในโลกหน้า นั่นคือการขาดทุนอย่างชัดแจ้ง” (อัลหัจญ์ 22 : 11) อาจฟั ง ดู ย ้ อ นแย้ ง แต่ บ ททดสอบก็ ม าจากความรั ก ของอั ล ลอฮฺ เช่นเดียวกัน ท่านนะบี กล่าวว่า

14


“เมื่ออัลลอฮฺทรงรักบ่าวคนหนึ่ง พระองค์จะทรงทดสอบเขา” (บันทึก โดยอัตติรมิซี หมายเลข 2398 ชัยคฺอัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ) บางครัง้ ทางออกของบททดสอบก็ไม่มอี ะไรอืน่ นอกเหนือไปจากการที่ เราต้องกลับไปพึ่งอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว การใช้เวลาอยู่กับพระองค์อย่างยาวนาน ช่วงค�่ำคืน และการหลั่งน�้ำตาแห่งความบริสุทธิ์ใจออกมา ขออัลลอฮฺให้เราเป็นผู้ที่หันเข้าหาพระองค์อยู่เสมอ ทั้งในเวลาที่ยาก ล�ำบากและในเวลาที่สุขสบาย

15


บทที่ 2 ตะวักกุล การปล่อยวางผลลัพธ์ไว้กับอัลลอฮฺ

คุณเคยรู้สึกถึงความหวั่นวิตกในหัวใจบ้างหรือเปล่า?

“ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะ?”

“ถ้าเราไม่ผ่านล่ะ?”

ความจริงก็คอื เราทุกคนล้วนรูส้ กึ แบบนีบ้ างช่วงบางตอนของชีวติ และ บางครั้ง ความไม่แน่นอนก็อาจเป็นเรื่องที่หนักหนาเกินจะรับไหว ความยาก ล�ำบากของช่วงเวลาทีว่ า่ นัน้ ท�ำให้เรามองไม่เห็นแสงใดๆ ทีป่ ลายอุโมงค์เลย บางที เราจึงรู้สึกว่าเราต้องการยาอะไรสักอย่างเพื่อขจัดความกังวลเหล่านี้ออกไป ในความจริงแล้ว เราก็มยี าทีว่ า่ นีจ้ ริงๆ มันมีชอื่ เรียกทีเ่ รียกว่า “ตะวักกุล” (การปล่อยวางผลลัพธ์ไว้กับอัลลอฮฺ) และก็เหมือนกับยาอื่นๆ ทั่วไปที่บางครั้ง มันก็ยากที่จะกลืนลงคอ บางครั้งเราก็สงสัยว่ายานี้จะได้ผลหรือเปล่า หรือว่า มันเป็นเพียงยาหลอกทีท่ ำ� ให้เราเชือ่ ว่า ทุกอย่างจะดีขนึ้ ได้ แต่อลั ลอฮฺ ผูท้ รงเอก 16


หนึ่งเดียวที่ควบคุมจักรวาลนี้ได้ตรัสไว้ว่า َِّ ‫ومن يـتـوَّكل علَى‬ َ ْ ََ َ َ َ ُ‫الل فـَُه َو َح ْسبُه‬ “...และผู้ใดที่มอบหมายผลลัพธ์ไว้กับอัลลอฮฺ พระองค์ก็ทรงเพียงพอ ส�ำหรับเขา” (อัฏเฏาะลาก 65 : 3) ความหมายของค�ำว่า “ตะวักกัล” เมื่อคุณตะวักกัลแล้ว นั่นหมายความว่า คุณมีความเชื่อมั่นอย่าง หนักแน่นในหัวใจ อิบนุอะฏออ์ กล่าวว่า “เมือ่ วางแผนแล้ว จงปล่อยวางอย่ากังวล อย่าไปยุง่ กับการงานทีอ่ ลั ลอฮฺ จะจัดการแทนเรา” เมื่อเรามีตะวักกุล สิ่งที่เราต้องท�ำคือวางแผน จากนั้นก็หยิบเครื่องมือ ต่างๆ ขึ้นมาลงมือท�ำงานในส่วนของเรา แต่ในหัวใจของเราจะไม่มีความกังวล เกี่ยวกับงานนี้ หากคุณป่วย คุณพยายามหาทางรักษาอย่างดีที่สุด นั่นก็คือ ปรึกษาหมอเฉพาะทาง หากคุณจะเข้ามหาวิทยาลัย คุณทุ่มเทเวลาเพื่อเตรียม ความพร้อม แต่ที่สุดแล้ว หลังจากที่คุณท�ำหน้าที่ของคุณและพยายามจนสุด ความสามารถในแต่ละวัน คุณควรรู้สึกสงบในหัวใจด้วยตะวักกุล

ท�ำไมน่ะหรือ?

อัลลอฮฺทรงเป็น “อัลวะกีล” นั่นหมายความว่า พระองค์ทรงเป็น ผู้รับมอบหมายกิจการของบ่าวที่เคารพภักดีต่อพระองค์ และทรงดูแลพวกเขา อยู่ พระองค์ไม่เคยเลยที่จะละทิ้งหรือปล่อยพวกเขาไว้ให้ต้องไปพึ่งพิงใครอื่น 17


พระองค์ทรงเลือกพระนามนี้ให้แก่พระองค์เอง และแจ้งให้เรารู้จักพระนามนี้ เพื่อที่เราจะได้รู้ว่านี่คือคุณลักษณะส�ำคัญประการหนึ่งของพระองค์ ดังนั้น เราจะไม่มีวันสิ้นหวัง อินชาอัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆ จะไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เราก็รู้ว่าอัลลอฮฺทรงประทานสิ่งที่ดีกว่าให้แก่เราอย่าง แน่นอน เราไม่สามารถมอบหมายผลลัพธ์ของการงานของเราไว้กับใครได้ดี ไปกว่าพระองค์ นี่คือสาเหตุว่าท�ำไมเวลาที่อัลกุรอานระบุเรื่องการมอบหมาย ต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะทรงเตือนให้เราทราบถึงพลังอ�ำนาจของพระองค์ควบคู่ ไว้ด้วยเสมอ

อัลลอฮฺทรงเป็น “อัลวะกีล” นั่นหมายความ ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายกิจการ ของบ่าวที่เคารพภักดีต่อพระองค์ และทรง ดูแลพวกเขาอยู่ َِّ َ‫ب َل إِلَهَ إَِّل ُهو ف‬ ِ ‫ب ال َْم ْش ِر ِق َوال َْمغْ ِر‬ ‫ات ْذهُ َوكِ ًيل‬ ُّ ‫َر‬ َ “พระเจ้าแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ไม่มพี ระเจ้าอืน่ ใดนอกจาก พระองค์ ดังนั้นจงยึดพระองค์ให้เป็นผู้คุ้มครองเถิด” (อัลมุซซัมมิล 73 : 9)

และพระองค์ตรัสว่า ‫وت‬ ُ ُ‫َوتـََوَّك ْل َعلَى ا ْلَ ِّي الَّ ِذي َل َي‬

“และเจ้าจงมอบหมายต่อพระผูท้ รงชีวนิ ทรงไม่ตาย” (อัลฟุรกอน 25 : 58) 18


อัลลอฮฺทรงบอกเราในสูเราะฮฺอัลมุซซัมมิลว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้ อภิบาลแห่งทิศตะวันออกและตะวันตก แล้วความต้องการต่างๆ ของเราสามารถ พ้นเลยไปจากทิศตะวันออกหรือตะวันตกได้หรือเปล่า? พระองค์ทรงบอกเรา ในสูเราะฮฺอัลฟุรกอนให้เรามอบหมายผลลัพธ์ไว้กับอัลลอฮฺ ผู้ทรงไม่ตาย อย่าง สนิทใจ แล้วเราจะมอบหมายผลลัพธ์ไว้กับคนที่ต้องตายได้อย่างไร? อิมามอะหฺมัดกล่าวว่า วันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของท่าน คือยามที่ ท่านตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อที่จะพบว่าในบ้านของท่านไม่มีอาหารอยู่เลย นี่เป็น เพราะท่านรู้ว่าในวันนั้นท่านจะได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺอย่างสมบูรณ์ ตะวักกุลนั้นต้องอาศัยการฝึกฝน เราเป็นมนุษย์ เรารู้สึกไม่มั่นคง รู้สึก เหงา รู้สึกกังวลว่าสิ่งที่ท�ำจะต้องไม่ส�ำเร็จ ซึ่งมันไม่เป็นไรที่เราจะรู้สึกแบบนี้ เพราะมันคือการเตือนให้เราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺในเวลานั้นๆ หากเรา มอบหมายต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เหมือนกับเวลาทีเ่ ราเชือ่ มือหมอคนทีเ่ รารูว้ า่ เก่งที่สุด ความเชื่อมั่นนี้จะท�ำให้ใจเราสงบ เพราะเรารู้ว่าอัลลอฮฺจะทรงจัดวาง สิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เราเสมอ ท่ามกลางสถานการณ์ทเี่ รารูส้ กึ ถึงความไม่แน่นอนหรือรูส้ กึ อึดอัดคับใจ เราจะได้พบความสงบเช่นนี้เมื่อเรามีตะวักกุล และเมื่อเรามีตะวักกุลที่แท้จริง เราจะไม่มวี นั หันไปใช้วธิ กี ารทีห่ ะรอมเพือ่ แก้ปญ ั หา เพราะเราเชือ่ มัน่ ว่าอัลลอฮฺ เท่านั้นที่ทรงเป็นผู้ก�ำหนดผลลัพธ์ ไม่ใช่เพราะปัจจัยอื่นใดหรือใครที่ไหนเลย เมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่มั่นคง ขอให้คุณหยิบยาที่ชื่อตะวะกุลขึ้นมาทาน แล้ว ลุกขึ้นไปท�ำงานของคุณเสีย หลังจากนั้นจงมอบหมายผลลัพธ์ของการงาน ทั้งหมดไว้กับอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว

19


เกี่ยวกับผู้เขียน

ญินาน ยูสุฟ จบการศึกษาจาก London School of Economics and Political Science (LSE) และ UC Berkeley ด้านกฎหมาย โดยเฉพาะ กฎหมายระหว่างประเทศ ช่วงที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เธอมีส่วนร่วมในงานของชมรม มุสลิมมากมาย หัวข้อที่เธอสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาอิสลามได้แก่ พระนาม ของอัลลอฮฺ ชีวิตและบุคลิกภาพของท่านนะบี การตัซกียะฮฺ และบุคลิกภาพ ของผู้ศรัทธา


ผลงานที่ผ่านมาของสำ�นักพิมพ์มิรอาต

ห นั ง สื อ ห ม ด

ในเงากระจก 149 บาท

ปลุก 70 บาท

ณ ที่ว่างเปล่าและบริสุทธิ์ 80 บาท

ห นั ง สื อ ห ม ด

ละอัลละกุมตัตตะกูน 80 บาท

ให้หัวใจได้พักผ่อน 70 บาท

ผู้หญิงกับการญิฮาดและ การทำ�งานรับใช้อิสลาม 65 บาท

ห นั ง สื อ ห ม ด

อัลละมะบิลเกาะลัม 60 บาท

อย่าท้อถอยสร้อยเศร้าเลยเจ้าเอย หยาดน้ำ�ตาแห่งความยำ�เกรง 100 บาท 65 บาท


ห นั ง สื อ ห ม ด

ณ ดินแดนดาวดื่นชั่วคืนเดียว 25 บาท

ท่องไปในอัลกุรอาน 125 บาท

ห นั ง สื อ ห ม ด

แก่นแท้ความอดทน 50 บาท

เธอผู้อยู่เคียงข้างท่านเราะสูล (2) 150 บาท

มีแต่ความเมตตา ในวันที่ผู้ศรัทธาไม่สบาย 170 บาท

เธอผู้อยู่เคียงข้างท่านเราะสูล (1) 115 บาท

เรื่องที่คุณไม่รู้ว่าทำ�ไม 110 บาท

สารจากเรือนจำ�แห่งความหวัง 100 บาท


คู่มือท่องจำ�อัลกุรอาน 130 บาท

ข้อแนะนำ�สำ�หรับดาอีย์ 100 บาท

ปฏิสัมพันธ์อย่างไรจับใจมวลชน ด้วยอิสลามฉันจึงผลิบาน 50 บาท 60 บาท

หะยาตันฏ็อยยิบะฮฺ 100 บาท

อ่านอัลกุรอานอย่างไร ให้ชีวิตเปลี่ยน 90 บาท

อิบนุตัยมียะฮฺที่ข้าพเจ้ารู้จัก 90 บาท

อัลฟะวาอิด 220 บาท

การเดินทางไปสู่อัลลอฮฺและ บ้านแห่งอาคิเราะฮฺ 25 บาท


เมื่อเพื่อนร่วมทางของฉัน คืออัลกุรอาน 90 บาท

แด่นักเดินทางผู้มี ปลายทางคืออัลลอฮฺ 115 บาท

พาหัวใจไปละหมาด 120 บาท

เรื่องในฝัน 140 บาท

บางคำ�ตอบของ บททดสอบที่เรียกว่ารัก 80 บาท

สนใจสั่งซื้อติดต่อ Facebook: https://th-th.facebook.com/miratbook Email : mirat.books@gmail.com **(สั่งซื้อจำ�นวนมากมีส่วนลดพิเศษ)** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://miratbooks.wordpress.com


Profile for สำนักพิมพ์มิรอาต

ด้วยการรำลึก​ถึง​อัลลอฮ​ฺเท่านั้นที่ทำให้หัวใจสงบ  

ราคา 150 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ www.facebook.com​/miratbooks​

ด้วยการรำลึก​ถึง​อัลลอฮ​ฺเท่านั้นที่ทำให้หัวใจสงบ  

ราคา 150 บาท สนใจสั่งซื้อได้ที่ www.facebook.com​/miratbooks​

Advertisement