Page 1


ً‫َح َيا ًة َط ِّي َبة‬

ชีวิตดีเพราะมีอิสลาม


BOOKAZINE รายสะดวก เพื่อชีวิตดี๊ดีทั้งโลกนี้และโลกหน้า ส�ำนักพิมพ์มิรอาต


“َ ِ

ً ِ ‫َم ْن َعمل َص‬ ‫الا‬ ‫ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأ ْنثَى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن‬ ‫َف َلن ُْحيِيَ َّن ُه َحيَا ًة َط ِّيبَ ًة‬

ผู้ใดก็ตามปฏิบัติความดี ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา แน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตที่ดี (อันนะหฺล 16 : 97)


สร้างสรรค์เนื้อหาโดย | กองบรรณาธิการส�ำนักพิมพ์มิรอาต บรรณาธิการ | มุฏมะอินนะฮฺและมัรยัม อ. ศิลปกรรม | กอนีตะฮฺ ตรวจทานวิชาการ | นาอีม วงศ์เสงี่ยม พิสูจน์อักษร | อิบติซามและอัยนุน พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2558 ราคา 100 บาท ข้อมูลทางบรรณานุกรมของส�ำนักหอสมุดแห่งชาติ National Library of Thailand Cataloging in Publication Data ชีวิตดีเพราะมีอิสลาม.-- กรุงเทพฯ :  นัตวิดาการพิมพ์ , 2558.      98 หน้า.      1. ศาสนาอิสลามกับสังคม.   I. ชื่อเรื่อง. 297.27  ISBN 978-616-394-439-9 จัดพิมพ์โดย : ธีรวุฒิ วงศ์เสงี่ยม ส�ำนักพิมพ์มิรอาต 61 ซ.เทอดไท 11 ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 เว็บไซต์ | http://miratbooks.wordpress.com เฟสบุ๊ค | www.facebook/miratbook อีเมล | miart.books@gmail.com พิมพ์ที่ : นัตวิดาการพิมพ์ 457/202-203 ตรอกวัดจันทร์ใน (เจริญกรุง 107) ถ.เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-2916530 จัดจ�ำหน่ายโดย : อาลีพาณิชย์ 1579 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90114 โทร 07-4266277, 089-8767511 แฟกซ์ 07-4258487 เว็บไซต์ www.aleepanich.com ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่โดยไม่มีเจตนาแสวงหาผลก�ำไร หากพบหนังสือช�ำรุด หรือมีข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ โปรดส่งกลับมาเปลี่ยนเล่มใหม่ ตามที่อยู่ส�ำนักพิมพ์มิรอาตด้านบน โดยส�ำนักพิมพ์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด


‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

ِ ‫اح َس َنةً َو ِف‬ ُ ّ ‫ر َّب َناآ ِت َن ِاف‬   ‫النا ِر‬ َّ ‫اب‬ َ ‫الدنْ َي‬ َ ‫اآلخ َر ِة َح َس َنةً و ِق َن َاع َذ‬ َ

“โอ้พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้แก่เราใน โลกนี้และโลกหน้า และขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราให้พ้นจากการ ลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด” (อัลบะเกาะเราะฮฺ 2 : 201)

ดุอาอ์จากอัลกุรอานบทนี้แสดงมุมมองที่ผู้ศรัทธามุ่งหวังต่อ ชีวิตได้อย่างครอบคลุม ชัดเจน และชวนคิด เราไม่ได้ต้องการแต่ความ สุขในโลกนี้จนลืมโลกหน้า ขณะเดียวกันก็ไม่ได้สุดโต่งไปโฟกัสอยู่กับ โลกหน้าจนละเลยโลกนี้ พระผู้อภิบาลของเราอยากให้ปวงบ่าวของ พระองค์ได้เจอสิ่งดีๆ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า จึงสอนดุอาอ์บทนี้ให้ กับเรา สุบฮานัลลอฮฺ จะมีใครหวังดีกับเรามากเท่านี้อีก ขณะที่เรานั่งดูหนังสือเบสต์เซลเลอร์บนแผงหนังสือปัจจุบัน ซึง่ หลายเล่มในนัน้ ไม่พน้ จ�ำพวกแนะน�ำเคล็ดลับความส�ำเร็จและสร้าง ความสุขให้ชีวิต พร้อมๆ กับที่ได้ประจักษ์ด้วยประสบการณ์ตรงว่า ความจริงแล้วชีวติ ทีม่ ศี รัทธา...ชีวติ ทีม่ อี ลั ลอฮฺนแี่ หละ คือชีวติ ทีม่ คี วาม สุขทีส่ ดุ น่าฝันใฝ่และจับจูงกันให้เดินไปสูม่ ากทีส่ ดุ แล้วเราก็เล็งเห็นว่า


มุมมองที่อิสลามมีต่อชีวิต ทางออกที่อิสลามมอบให้กับปัญหาต่างๆ ของผู้คน เป็นอะไรที่ควรถูกหยิบยื่นให้ใครๆ ได้มองเห็น ได้รู้จัก และ ได้รักจนหมดใจ ว่ากระนั้นแล้ว เมื่อเรามีโปรเจคต์อยากท�ำหนังสือกึ่งนิตยสาร คื อ มี หั ว ข้ อ หลั ก ที่ อ ยากน� ำ เสนอเป็ น ชื่ อ เล่ ม เหมื อ นหนั ง สื อ ปกติ แต่กระจายเนื้อหาออกไปเป็นประคอลัมน์น้อยใหญ่คล้ายนิตยสาร มีระบบการวางขายเหมือนหนังสือทัว่ ไป แต่จดั รูปเล่มออกแนวนิตยสาร เราก็ไม่ลังเลที่จะเคาะโต๊ะสรุปหัวข้อส�ำหรับ “บุ๊คกาซีน” เล่มแรกของ โปรเจคต์นี้ด้วยกับชื่อ “ชีวิตดีเพราะมีอิสลาม” อันเป็นการเก็บความ หมายแบบไม่เป๊ะปังมาจากค�ำว่า “หะยาตันฏ็อยยิบะฮฺ” ซึ่งเป็นรางวัล ที่อัลลอฮฺระบุไว้ในอัลกุรอานว่าจะประทานให้กับผู้ศรัทธา เราหวังว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีโอกาสได้นำ� เสนอมุมมอง ทีอ่ สิ ลามมีตอ่ ชีวติ รวมถึงแนวทางทีอ่ สิ ลามใช้บม่ เพาะความสุขสงบให้ เกิดแก่สังคมมนุษย์ออกไปให้ผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เข้าใจอย่างกว้าง ขวาง แต่เบื้องต้น ณ เวลานี้ พี่น้องมุสลิมของเราเองก็สมควรอย่างยิ่งที่ จะได้เข้าใจและตระหนักว่า อิสลาม...ศาสนาของเรา ศาสนาทีถ่ กู เลือก จากเจ้าของชีวิตเรา มีความสวยงาม สมบูรณ์ ท�ำให้ชีวิตของเราดีและ มีสุขได้ขนาดไหน หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้าใจอันแสนดี เช่นนั้นให้กับทุกชีวิต...อินชาอัลลอฮฺ ขอ “ชีวิตที่ดี” จงประสบแด่ท่าน ส�ำนักพิมพ์มิรอาต กันยายน 2558 | ซุลเกาะอฺดะฮฺ 1436


10 14 20 24 32 38 48 52 66 72 80 84 88

บางค�ำ อายะฮฺนี้สอนให้รู้ว่า... บันทึกรักนักเดินทาง The List วงหนังสือ Book List อิจญ์ลิสบินา ที่นี่ที่ไหน Ummee Is Happy! Al-Fatwa ตกส�ำรวจ หยิบมายื่น Behind The Cover


รวมค�ำคมของใครบางคน รวมโดย...ซัลมา

10


“แท้จริงความดีงามทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถพึงพอใจในสิ่งใดได้แล้ว ก็จงอดทนเถิด” อุมัร อิบนุค็อฏฏอบ

“ฉันตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยความรื่นรมย์สุขใจ เนื่องจากรู้ว่าทุกสิ่งที่จะพบเจอนั้นเป็นการก�ำหนดของอัลลอฮฺ” อุมัร อิบนุอับดุลอะซีซ

อะบูญะอฺฟัร ได้ถามท่านหญิงรอบีอะฮฺว่า “เมื่อไหร่ที่บ่าวคนหนึ่งจะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความพึงพอใจในอัลลอฮฺ” เธอตอบว่า “เมื่อเขาคนนั้นมีความพอใจต่อบททดสอบที่ได้รับเช่นเดียวกับที่เขา มีความพอใจเมื่อได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ” 11


“แท้จริงการลงโทษที่หนักหน่วงที่สุดที่บ่าวคนหนึ่งจะได้รับ บนโลกดุนยานี้ คือ การมีหัวใจที่แข็งกระด้าง” มาลิก บินดีนาร

“หัวใจจะไม่ได้รับความสงบสุขที่แท้จริง เว้นแต่ด้วยกับความรักต่ออัลลอฮฺ และการยืนหยัดปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงรัก” อิบนุตัยมียะฮฺ “อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งว่า ฉันไม่เคยเจอใครที่มีชีวิตที่ดีไปกว่าท่าน อิบนุตัยมียะฮฺ ทั้งๆ ที่ท่านได้ถูกรายล้อมไปด้วยความขาดแคลน ความยากจนข้นแค้น ไร้ซึ่งสิ่งอ�ำนวยความสะดวกใดๆ ท่านถูกคุมขังภายใต้ความกดดันอันมากมาย แต่ทา่ นก็ ยังใช้ชีวิตอย่างดีที่สุด ด้วยจิตวิญญาณอันแกร่งกล้า ด้ วยหั วใจที่ มั่ นคง และท่า นเป็นผู้ที่มีความสุ ขที่ สุ ด มันปรากฏชัดอยู่บนใบหน้าของท่าน” อิบนุลก็อยยิม 12


“ฉันไม่เคยอิจฉาผู้ใดด้วยเรื่องอะไรเลย หากเขาคนนั้นมี บั้นปลายเป็นไฟนรก แล้วฉันจะอิจฉาในปัจจัยทางโลกต่างๆ ที่เขา ได้รับได้อย่างไร ในเมื่อท้ายที่สุดแล้ว บั้นปลายของเขาก็คือไฟนรก แต่ถ้าหากบั้นปลายของเขาคือสวนสวรรค์ ฉันจะไปอิจฉาชาวสวรรค์ที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยเขาได้อย่างไร” มุฮัมมัด อิบนุสิรีน

“เมื่อฉันได้รับบททดสอบใดบททดสอบหนึ่ง ฉันจะขอบคุณ อัลลอฮฺส�ำหรับ 4 ประการนี้ : - ขอบคุณพระองค์ที่บททดสอบของฉันไม่หนักหนาไปกว่านี้ - ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานความอดทนให้ฉันผ่าน บททดสอบนี้ไปได้ - ขอบคุณพระองค์ที่ท�ำให้ฉันได้กล่าวค�ำว่า “อินนาลิลลาฮิ วะอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน” (แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และ แท้จริงเราต้องกลับไปยังพระองค์ - ดูสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ : 154 – 156) โดยหวังในผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ - และขอบคุณพระองค์ที่ไม่ทดสอบฉันในเรื่องศาสนา” ชุร็อยหฺ 13


ด้วยหวัง...ว่าเราจะใคร่ครวญ ถอดค�ำสอนโดย : นาอีม วงศ์เสงี่ยม

14


(

ชี วิ ต ที่ ดี

)

ً ِ ‫َم ْن َع ِملَ َص‬ ‫الا ِم ْن ذَكَ رٍ أَ ْو أُنْ َثى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن‬ َ‫َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيا ًة َط ِّي َبةً َولَ َن ْجز َِي َّن ُه ْم أَ ْج َر ُه ْم ِب َأ ْح َسنِ َما كَ ا ُنوا َي ْع َم ُلون‬ “ผู้ใดก็ตามปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา แน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขา ซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระท�ำไว้” (อันนะหฺลุ 16 : 97)

15


อายะฮฺนี้คือกฎเกณฑ์ที่ถูกวางไว้โดยอัลลอฮฺ ผูส้ ร้างโลกนีแ้ ละโลกหน้า ส�ำหรับมนุษย์ทตี่ อ้ งการ มีชีวิตที่เปี่ยมสุข และปรารถนาอยากมีความเป็น อยู่ที่ดี อายะฮฺนี้สอนให้เรารู้ว่า... ทุกคนมีสิทธิ์มีชีวิตที่ดี เพราะอัลลอฮฺใช้ค�ำว่า “ผู ้ ใ ดก็ ต าม”

อายะฮฺนยี้ งั ได้บง่ บอกถึง ความเท่ า เที ย มกัน ระหว่าง ชายหญิง แม้ทั้งสองเพศจะมีความแตกต่างกันด้าน สรีระและภาระหน้าทีก่ ต็ าม แต่ทงั้ ชายและหญิงล้วนมี สิทธิ์ที่จะได้รับชีวิตที่ดีงามเหมือนกัน

16


สองปัจจัยแห่งการได้มีชีวิตที่เปี่ยมสุขคือ “การงานที่ ดี ” และ “ความศรั ท ธา” ไม่ว่าชีวิตผู้ศรัทธาจะเปี่ยมสุขอันเนื่องจากการ ท�ำความดีขนาดไหนก็ตาม แต่ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ บนโลกนี้ เขาย่อมไม่ลมื สิง่ ทีอ่ ลั ลอฮฺได้เตรียมไว้ให้ ในโลกหน้าอันเป็นรางวัล “ที่ ดี ยิ่ ง กว่ า ที่ พ วกเขา ได้ เ คยกระท� ำ ไว้ ”

การศรัทธาและการท�ำความดีเป็นการลงทุ น ที่ คุ้มค่า เพราะเราลงทุนด้วยสองอย่างนี้แค่เพียง ในโลกนี้ ทว่าในส่วนของการตอบแทน อัลลอฮฺได้ สัญญาว่าจะมอบความดีให้แก่เราทัง้ ในโลกนีแ้ ละ โลกหน้า

17


ค�ำว่า “ความดี ” ในภาษาอาหรับคือ “ศอลิ หั น ” เป็นค�ำเอกพจน์ กล่าวได้ว่า ความดีใดก็ตามที่ท�ำ ไปแม้เพียงความดีเดียวก็ยอ่ มเป็นเหตุนำ� สูช่ วี ติ ทีด่ ี กล่าวคือ ความดีหนึง่ ทีไ่ ด้ทำ� ลงไปย่อมน�ำมาซึง่ อีก หนึ่ ง ความดี และความดี นั้ น ก็ จ ะน� ำ มาอี ก หนึ่ ง ความดีเป็นทอดไป ดังนั้น จึงไม่บังควรที่ผู้ศรัทธา จะดูถูกความดีใดๆ แม้เพียงเล็กน้อย

“ความศรั ท ธา” คือพื้นฐานของ “ทุ ก ความดี ” เพราะความดีใดมิอาจถูกตอบรับ ณ ที่อัลลอฮฺ นอกจากต้องวางอยู่บนพื้นฐานของความศรัทธา ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ศรัทธาต่อวันแห่งการตอบแทน ความดี

18


โลกนี้ คื อ ทางผ่ า นเดี ย วที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ โ ลกหน้ า ด้วยเหตุนี้ ทั้งสองโลกจึงถือเป็นเส้นทางเดียวกัน ใครมีชีวิตที่ดีในโลกนี้ก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีใน โลกหน้าด้วย ส่วน “ผู้ใดผินหลังจากการร�ำลึกถึงข้า (อัลลอฮฺ) แท้จริงเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น และ เราจะให้เขาฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของ คนตาบอด” (ฏอฮา : 124)

เมื่อการใช้ชีวิตในโลกนี้และโลกหน้าถูกออกแบบ มาเช่นนี้ มนุษย์จึงไม่มีทางเลือกอื่นอีกเพื่อ “ชี วิ ต ที่ ดี ” นอกจากเขาจะต้อง “ศรั ท ธา” และ “กระท� ำ ความดี ” เท่านั้น

...

19


แด่จิตวิญญาณของนักเดินทางทุกคน บันทึกโดย: นุอัยมะฮฺ

20


(

ก า รคเ ดวาิ น ท า ง กับ ม เม ต ต า

)

การเติบโตไปพร้อมกับอายุทมี่ ากขึน้ ท�ำให้มมุ มองใน การเดินทางของคนเราเปลี่ยนไป เมื่อก่อน การเดินทางอาจ เป็นการตามหาความสุข พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างที่เป็น ความสุขมาใส่ตวั ให้ได้มากทีส่ ดุ นัน่ อาจเป็นความสุขสุดยอด ของนักเดินทาง แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราได้เรียนรู้และรู้จัก ค�ำว่า “ความสุข” ในมิติใหม่ๆ ที่กว้างมากขึ้น เราจึงรู้ว่าแท้ ที่จริงแล้ว ความสุขอยู่รายล้อมรอบตัวเราตลอดเวลา และ บางทีเราก็แทบไม่ต้องออกเดินทางตามหามันเลยด้วยซ�้ำ .............. เราต่างก�ำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความเมตตา และโดยเฉพาะบ่าวของพระองค์ที่จะได้รับสิทธิ์อันพิเศษนี้ ..............

21


หากเราลองเดินให้ช้าลงสักนิดเพื่อพิจารณาสิ่งต่างๆ ระหว่าง การเดินทาง เราก็จะพบว่า นานาสิ่งหรือเรื่องราวที่รายล้อมเราอยู่นั้น ล้วนเป็นความความเมตตาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น ธรรมชาติสวยๆ มิตรภาพดีๆ จากผูค้ นมากมาย ภาพบรรยากาศ น่ารักข้างทางทีท่ ำ� ให้ชวี ติ มีรอยยิม้ ยามรถติดอยูบ่ นท้องถนน น�ำ้ ใจจาก คนที่ไม่รู้จักท่ามกลางความแออัดบนรถโดยสาร ความสะดวกราบรื่น ในการเดินทางที่น�ำเราไปถึงเป้าหมายในที่สุด หรือกระทั่งปัญหาบาง อย่างที่เจอระหว่างทางก็ให้อะไรดีๆ กับเราในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเสมอ ทัง้ หมดล้วนเป็นความยิง่ ใหญ่ของความเมตตาจากผูท้ กี่ ำ� หนด ให้เราได้เดินทาง ให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขอย่างเข้าใจ .............. 22


การปลูกดอกไม้แห่งความย�ำเกรงลงในหัวใจตลอดการเดินทาง ถือเป็นสิ่งส�ำคัญอันดับต้นๆ ของนักเดินทาง เพราะด้วยกับความย�ำเกรงเท่านั้นที่จะท�ำให้เราพบเจอกับความรัก ด้วยกับหัวใจที่สงบนิ่ง หนักแน่น และมั่นคงต่อการย�ำเกรงต่ออัลลอฮฺ เท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำให้ถนนของเราเป็นสีชมพู และพบความสุขของ ความรัก ในขณะที่เท้าย�่ำก้าวออกไปอย่างมั่นคง หัวใจเรากลับอ่อนโยนอย่าง น่าประหลาดด้วยกับความย�ำเกรง และสิ่งนี้เองที่จะท�ำให้ ตลอดการเดินทางทีใ่ ครๆ ก็วา่ ขม กลับเป็นเรือ่ งหวานจับหัวใจ ของเรา เป็นการเดินทางที่สุขแสนสุขของเรา เพราะความเมตตาของผูท้ กี่ ำ� หนดให้เราเดินทาง เราจึงได้พบเจอความ รู้สึกพิเศษระหว่างทางของชีวิต และหากมิได้ออกเดินทาง เราก็คงไม่รู้จัก และพบเจอกับความเมตตา ของพระองค์ในแง่มุมนี้

23


เตรียมดินสอ-ปากกามาอ่านไป-ติ๊กไปกันนนน! เช็คลิสต์โดย: มุฏมะอินนะฮฺ

24


(

“7 นักเชี่ยวชาญ” ที่ควรให้ชีวิตได้เบิกบานด้วยการเป็น

)

มีทกั ษะและความเชีย่ วชาญหลากหลายบนโลกนีท้ เ่ี ราสามารถ ฝึกปรือให้ชวี ติ ได้อดุ ม แต่จะมีสกั กีท่ กั ษะทีก่ ารันตีอย่างมัน่ ใจได้เลยว่า... ต้องเป็นไว้เลยนะเธอว์ เพราะมันดีต่อชีวิตอย่างแรงงงง

7. น กั อ ด ท น ทักษะประการส�ำคัญยิ่งยวดที่ทุกชีวิตบนโลกนี้ต้องมีก็คือ ความอดทน ยิ่งเป็นชีวิตของผู้ศรัทธาแล้วล่ะก็ บอกเลยว่าต�ำแหน่ง นักอดทนเนีย่ ต้องสอยมาประดับดาวบนอกไปตลอดชีวติ ให้ได้เชียว นักอดทนที่ดีจะอดทนได้ในทุกเรื่องราว ทุกกาละ เทศะ สถานะ และสภาวะ ไม่ใช่เอะอะก็โวยวาย ดราม่า หรือก่นด่าสามวัน ไม่ซ�้ำแบบ ซึ่งจะท�ำอย่างนั้นได้ก็ต้องไม่ใช่แค่อดทนไปดะๆ แต่ต้อง บอกตัวเองเสมอว่า เฮ้ย ทุกความอดทนมีรางวัลนะ ยิ่งอดทนมาก รางวัลก็มาก ฉะนั้น นักอดทน จึงไม่เพียงอดๆ ทนๆ ไปวันๆ แต่เขา ยิม้ แย้มแจ่มใสได้เสมอเมือ่ อดทน เรียกว่าสนุกสนานกับการได้อดทน กันเลยทีเดียว 25


6. น ักข อ บ คุ ณ

เมื่อเป็นนักอดทนในยามที่มีเรื่องไม่พึงประสงค์มาให้อด ให้ทนแล้ว ต้องอย่าลืมเป็นนักขอบคุณในทุกคราทีไ่ ด้รบั สิง่ ดีๆ ด้วย นะจ๊ะ บางทีทกั ษะแห่งการขอบคุณเนีย่ เรามักหลงๆ ลืมๆ มากกว่า การอดทนที่ได้ยินค�ำย�้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆ เสียอีก ซึ่งน่าอันตราย มากเชียว ไม่ใช่แค่ทุกครั้งที่มีเรื่องดีอย่างพิเศษๆ เข้ามาที่เราควร ขอบคุณ อย่างนั้นยังไม่เรียกว่านักขอบคุณตัวจริงหรอก เพราะนัก ขอบคุณตัวยงน่ะ แม้ในวันธรรมดาแสนสามัญของชีวิต เขาก็มอง เห็นเรือ่ งราวดีๆ อัดแน่นรอบตัวให้ได้ขอบคุณ ทัง้ ผูค้ นรายล้อม และ พระเจ้าผู้ทรงเหมาะสมสูงสุดที่จะได้รับการขอบคุณ ขอบคุณพ่อทีด่ ูแลเรา ขอบคุณแม่ที่ท�ำข้าวให้กิน ขอบคุณ เพื่อนที่ปลุกละหมาด ขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้เรามีอวัยวะครบถ้วน มีบ้านคุ้มหัวนอน มีชีวิต และมีอิสลาม แม้กระทั่งในช่วงเวลาที่มี เรื่องไม่พึงประสงค์ดาหน้าเข้ามาทักทาย นักขอบคุณที่เป็นนัก อดทนไปด้วยก็ย่อมจะหาเรื่องขอบคุณได้อีกจากการได้อดทน

26


5. น ักดุ อ า อ์ เล่ากันว่า นักดุอาอ์ในบรรพกาลนัน้ แค่เชือกรองเท้าหลุด เขาก็ขอดุอาอ์แล้ว ชีใ้ ห้เห็นว่าแม้เรือ่ งเล็กกระจิด๊ ของชีวติ เขาก็ยงั ผูกพันกับพระเจ้าและแสดงให้เห็นความต้องการพึ่งพาพระองค์ ฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่ต้องพูดกันเลย นอกจากต้องพยายามโปรยดุอาอ์เข้าไปในทุกซอกมุม ของชีวิตตั้งแต่ลืมตาตื่นยันปรือตาหลับแล้ว อย่าลืมใส่ความเชื่อ มั่นอย่างสุดแรงลงไปในดุอาอ์ด้วยล่ะ เชื่อให้สุดใจไปเลยว่า ผู้ที่ เราขอน่ะทรงสามารถและแสนใจดี พระองค์ให้เราได้ทุกอย่างที่ เราขอและรักที่จะเห็นเราขอซะด้วยสิ

4. น ักย ม้ิ มุมมองที่อิสลามมีต่อการยิ้มนี่เป็นอะไรที่สุดล�้ำและควร ขยายย�้ำให้โลกรู้ อิสลามมองว่า “การยิ้มคือการบริจาคทานรูป แบบหนึง่ ” โอ้โห นีเ่ ป็นวิธคี ดิ ทีส่ ดุ ยวดมาก เพราะทีจ่ ริงการยิม้ เป็น อะไรทีเ่ หมาะแก่กริยา “ให้” จริงๆ ทัง้ ในแง่ทมี่ นั น�ำมาซึง่ ความรูส้ กึ ดีๆ และในแง่ทพี่ ร้อมจะขยายผลออกไปกว้างขึน้ เรือ่ ยๆ ใช่ไหมล่ะ ที่เวลาเห็นคนยิ้มแล้วเราก็อยากจะยิ้มตาม 27


ฉะนั้น ไม่ว่าจะเจออะไร ยิ้มไว้ก่อน นะบีสอนไว้...ยิ้มให้เพื่อน และให้ศัตรู ให้ความสุขและให้ความทุกข์ด้วย รอยยิ้มจะเปิดประตู ก�ำแพงทีก่ นั้ ระหว่างเรากับผูค้ น และปิดประตูแห่งความเครียดของเรา เองไปในเวลาเดียวกัน เรียกว่ามีแต่ได้กับได้ เออแน่ะ ทั้งที่ยิ้มเป็นการ ให้ แต่คนยิ้มกลับได้รับเอง นี่ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องที่บอกว่าการยิ้มนั้น ตรงเผงกับกริยา “ให้” เพราะที่สุดแล้วทุกการให้นั้น คนแรกที่ได้รับก็ คือผู้ให้นั่นแหละ

3. นั กพอ ใจ การพอใจเป็นทักษะขั้นสูงที่จะท�ำให้เราใช้ชีวิตได้อย่าง สุดชิค ลองคิดดูเถอะ ชีวติ ทีม่ คี วามพอใจในสิง่ ทีต่ วั มีและสิง่ ทีต่ วั ไม่มี มีความพอใจในสิ่งที่ตัวเจอและสิ่งที่ตัวไม่เจอ ไม่อยากมี อยากได้ของใคร จะเป็นชีวิตที่แสนสุขและโล่งสบายสักแค่ไหน ในฐานะมุสลิม บอกเลยว่าเราสามารถฝึกปรือการเป็น นักพอใจได้งา่ ยกว่าใครอืน่ เพียงบอกกับตัวเองว่า ทุกสิง่ ทีเ่ ข้ามา ในชีวิตล้วนมาจากการก�ำหนดของพระเจ้า...ผู้ที่เราแสนพอใจที่ ได้เป็นบ่าวของพระองค์ แล้วท�ำไมเราจะไม่พอใจในก�ำหนดของ พระองค์ ทุกบททดสอบ อุปสรรค และสารพันปัญหาที่ได้พบน่ะ เหรอ? อย่างรักอ่ะ! ก็มันมาจากผู้เป็นที่รักของเรานี่นา!!! 28


2. น ักป รั บ ป รุ ง อ๊ะ อ๊ะ แต่นกั พอใจทีเ่ ป๊ะจริงปึก้ จริงย่อมต้องแยกแยะให้ ออกนะคะ ระหว่างการพอใจในสิ่งที่มี กับการไม่รู้จักพัฒนา ปรับปรุง ไม่ใช่เจอสิ่งไม่ดี หรือตัวเองมีอะไรบางอย่างที่แย่ๆ อยู่ ในตน แล้วไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมา พลางโมเมว่า “อ้าว ก็ฉันพอใจในสิ่งที่มีและสิ่งที่เจออ่ะ” พรรค์นี้ เค้าเรียกจับแพะชนแกะ แบบว่าใช้ตรรกะอี๋แหยะมากเลยเธอ ทีถ่ กู คือ เราพอใจในสิง่ ทีม่ ี สิง่ ทีป่ ระสบพบเจอ แต่กอ็ ยาก จะปรับปรุงมันให้ดยี งิ่ ๆ ขึน้ ไปนะ ไม่ใช่อยากแช่แข็งเป็นช้างแมม มอธอยู่แบบนี้ เดี๋ยวสูญพันธุ์กันพอดี โอเค เราพอใจกับปัญหาที่ได้เจอ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่า จะไม่คิดหาทางออกจากมันเสียหน่อย ค�ำว่าพอใจที่บอกคือ ยอมรับอย่างยินดีว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺ ไม่ตีโพยตีพายหรือบ่น จู้จี้เป็นหมีกินผึ้ง แต่กจ็ ะขอใช้แนวทางของพระองค์ในการรับมือ เรือ่ งราวเหล่านัน้ ด้วย ซึง่ แนวทางของพระองค์กค็ อื ต้องพยายาม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่พอ อกพอใจในสิ่งไม่ดีอยู่นั่น แบบนั้นก็ถือเป็นการไม่พอใจในวิถีที่ อัลลอฮฺวางให้อยู่ดี ฉะนั้น นักปรับปรุง คือคนที่สนุกสนานกับการท�ำให้ตัว เราและโลกดีขนึ้ และดีขนึ้ เป็นคนทีพ่ อใจในทุกสิง่ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ พร้อมๆ กับที่นึกหาหนทางว่า เอ มันยังจะดีกว่านี้ได้อีกมั้ย ถ้าได้ ก็ลงมือท�ำ เพื่อจะได้พอใจมากขึ้นและมากขึ้นไปอีกไง 29


1. น ั กน อบ น้ อ ม (บ่ าว )

ใจจริงอยากจะเขียนว่า นักบ่าว (หมายถึงเชี่ยวชาญใน การเป็นบ่าว) แต่คิดว่าเป็นการล�้ำเส้นพจนานุกรมไทยจนเกินไป เลยเปลี่ยนใหม่ เรื่องนี้ส�ำคัญมากถึงขนาดต้องยกให้เป็นลิสต์อันดับหนึ่ง แซงทุกนักกันไปแบบนักต่อนัก เพราะไม่ใช่เป็นแค่ทักษะที่ควรมี แต่ตอ้ งมีชนิดขาดไม่ได้ ก็เป้าหมายทีเ่ ราถูกบังเกิดมาก็เพือ่ สิง่ นี.้ .. เพื่อเป็นบ่าวภักดีต่อเจ้านายองค์เดียวของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหน สถานการณ์ใด เป็นบ่าวมือ อาชีพเข้าไว้...คือบ่าวทีเ่ อาความพอใจของนายมาก่อนความพอใจ ของใครๆ และจงรักและภักดีตอ่ ผูเ้ ป็นนายเหนือสิง่ อืน่ ใด แล้วชีวติ เราจะดี๊ดีเอง...ดีแน่ๆ และก็ดีสุดๆ ไปเลยเชียว

30


31


ً ِ ‫َم ْن َع ِم َل َص‬ ‫الا‬ ‫ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأ ْنثَى َو ُه َو ُمؤْ ِم ٌن‬ ‫َف َلن ُْحيِيَ َّن ُه َحيَا ًة َط ِّيبَ ًة‬

ผู้ใดก็ตามปฏิบัติความดี ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา แน่นอนเราจะให้เขามีชีวิตที่ดี (อันนะหฺล 16 : 97)

ISBN 978-616-394-439-9

ราคา 100 บาท

picture by streetwill.co

Profile for สำนักพิมพ์มิรอาต

ชีวิตดีเพราะมีอิสลาม — หะยาตัน ฏ็อยยิบะฮฺ  

Bookazine อ่านง่าย เพื่อทุกวันที่ทั้งสบายและไม่สบายของผู้ศรัทธา

ชีวิตดีเพราะมีอิสลาม — หะยาตัน ฏ็อยยิบะฮฺ  

Bookazine อ่านง่าย เพื่อทุกวันที่ทั้งสบายและไม่สบายของผู้ศรัทธา

Advertisement