Page 1

Nr._____/_______

Raport de activitate În perioada septembrie - ianuarie 2013 – 2014, în calitate de bibliotecar si responsabil CDI, am realizat diverse activităţi conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare, Regulamentului de ordine interioară şi activităţile diverse apărute în cursul anului şcolar după cum urmează: 1. În domeniul Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare:

• Am organizat colecţiile de cărţi şi reviste potrivit normelor biblioteconomiei (achiziţii, înregistrări, cotări conform CZU). • Am completat în termenele stabilite documentele bibliotecii (RI, RMF, Caiet de evidenţă a cititorilor, statistici, rapoarte). • Am verificat periodic fondul de carte şi în funcţie de necesităţi am recondiţionat publicaţiile deteriorate. • Am întocmit planul de activitate şi m-am ocupat de realizarea obiectivelor propuse. • M-am ocupat de comenzile de manuale, de recepţionarea şi împărţirea lor elevilor.

2. Regulament de Ordine Interioară

• M-am ocupat de iniţierea elevilor noi înscrişi la bibliotecă cu tehnica folosirii aranjării fondului documentar în regim sistematicalfabetic şi explicarea elementelor regulamentului de ordine interioară. • Am asigurat şi împrumutul în sala de lectură sau la domiciliu a publicaţiilor solicitate. • Am urmărit respectarea termenelor şi starea documentelor de bibliotecă în momentul restituirii acestora.

1


• Am asigurat spaţiul audio-video pentru desfăşurarea diferitelor activităţi cultural-educative.

3. Activităţi diverse • Am organizat activităţi de recondiţionare şi de verificare a fondului de carte cu un număr de 3-4 elevi voluntari în mai multe etape.

4. Activităţi specifice bibliotecii • În cadrul bibliotecii am avut ca obiectiv principal asigurarea funcţionării bibliotecii şi organizarea activităţilor pentru a răspunde cerinţelor de informare a elevilor şi cadrelor didactice în funcţie de programa şcolară sau în funcţie de nevoile satisfacerii lecturii de plăcere a utilizatorilor. • Pentru ca informaţia să fie regăsită în timp optim şi sigur, fiecare carte care intră în bibliotecă trebuie să treacă prin etapele impuse de regulile biblioteconomice: înregistrare, ştampilare, cotare, aşezare la raft, etape pe care le parcurg într-un timp cât mai scurt din momentul achiziţionării cărţilor. • Am urmărit tot timpul ca biblioteca să fie un loc primitor, deschis, cu colecţii bine aranjate, cu acces liber la raft pentru toţi utilizatorii bibliotecii. • Pentru a rezolva problema cărţilor într-un singur exemplar şi a enciclopediilor, cărţi care nu pot fii împrumutate la domiciliu, am amenajat o sală de lectură cu locuri pentru studiu şi lectură de plăcere. • În fiecare an şcolar, elevii noi veniţi la bibliotecă fac cunoştinţă cu Regulamentul interior al bibliotecii, colecţia de carte, tehnica de regăsire a volumelor; în acest context, elevul are posibilitatea să-şi caute singur cărţile, iar accesul la raft îi dă posibilitatea să studieze şi alte volume în afara celor recomandate de profesori, părinţi, prieteni, etc. • În funcţie de evenimentele lunii respective sunt expuse lucrările autorului, respectiv biografia şi activitatea literară.

2


ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN C.D.I. În anul școlar 2013 – 2014 semestrul I , a fost imbunătățită conexiunea la Internet a C.D.I.-ului ,a fost imbunatatita securitatea cibernetica a C.D.I-ului, website-ul devenind independent. In această situaţie, informaţia va fi găsită mai rapid, fiind mai eficientă munca alături de utilizatori.

Obiectivele pe care le-am avut şi le am în vedere în munca de

documentarist sunt: • Printre elementele metodologice ale demersului didactic se are în vedere sensibilizarea elevilor şi crearea unei situaţii de receptivitate prin angajarea personală în propria formare profesională. • Necesitatea de comunicare a elevilor; necesitatea implementării în rândul comunităţii şcolare a unor mijloace de comunicare eficiente. • Activităţile desfăşurate până acum s-au axat pe abordarea experenţială a învăţării, care are în centru elevul şi permite participanţilor să-şi conducă şi să-şi asume responsabilitatea învăţării în mod individual. • Angajarea personală în realizarea proiectului va avea ca rezultat implicarea elevului în propria formare prin dezvoltarea nevoilor de afirmare existente în fiecare individ, percepţia clară a scopului, prestigiului sau valoarea activităţilor de învăţare. În acest fel, implicate în învăţare sunt: cunoştinţele, activităţile şi reflexia. • Familiarizarea elevilor cu munca de cercetare prin dezvoltarea aptitudinilor ştiinţifice şi practice. • Stimularea interesului ştiinţific, a disponibilităţilor de informare şi organizare prin exploatarea eficientă a resurselor CDI şi adaptarea acestora la tipul de activitate propusă. • Familiarizarea elevilor privind modalităţile de prezentare a informaţiilor utilizând resursele CDI. • Funcţia educaţională a CDI se bazează pe câteva elemente esenţiale: lectura e un mijloc efectiv privind accesul la informaţii şi ea poate produce o reacţie individuală pozitivă conducând la îmbogăţirea sufletească şi mentală. • Iniţiere în cercetarea documentară – dimensiune a activităţii didactice. • Favorizarea accesului la informaţii şi cultură a elevilor, cadrelor didactice şi a membrilor comunităţii locale, replasarea şcolii în centrul comunităţii 3


locale, cât şi definirea sa ca pol de cultură al comunităţii locale şi celei şcolare. • Şedinţe de prezentare a CDI ca centru de resurse, realizate în timpul anului şcolar pentru toate clasele şi ori de câte ori e nevoie, la solicitarea unui cadru didactic. • Participarea la activităţi culturale desfăşurate în CDI (ateliere de creaţie, activităţi de lectură, activităţi în domeniul audio-video, expoziţii, prezentări de carte). • Gestionarea resurselor documentare, organizarea şi funcţionarea C.D.I., asigurarea punerii în practică a unei politici documentare, accesul la cultură şi civilizaţie; iniţierea elevilor în domeniul cercetării documentare şi al utilizării noilor tehnologii ale informării şi comunicării. • Fondul documentar multisuport al C.D.I. este suficient de bogat şi diversificat pentru a răspunde intereselor de lectură ale tuturor categoriilor de utilizatori ( literatura pentru copii, pentru tineret, literatura clasică, literatura română şi străină, literatură contemporană, lucrări documentare, periodice, manuale, materiale de referinţă). • Cultivarea gustului pentru lectură, reducerea distanţei culturale şi psihologice dintre elevi şi carte, prin crearea unor situaţii care să-i motiveze pentru lectura de orice tip, precum şi formarea unor cititori activi, capabili de discernamânt şi spirit analitic în atitudinea lor faţă de informaţie. • Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar multisuport; facilitarea accesului liber al utilizatorilor la informaţii, prin organizarea eficientă a fondului documentar şi promovarea acestuia. • Activităţi de gestionare: gestionarea spaţiului; gestionarea funcţionării C.D.I. (orar de funcţionare, planificarea activităţilor); gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente); gestionarea financiară a funcţionării C.D.I. în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a activităţii planificate; gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia; gestionarea formării profesionale. • Realizarea operaţiilor biblioteconomice conform normelor în vigoare. • Gradul de respectare a sistemului de clasificare a documentelor. • Gradul de respectare a criteriilor de selecţie a fondului documentar. • Elaborarea şi propunerea ROI al CDI ca parte integrantă a ROI al unităţii şcolare. 4


• Activitatea de dezvoltare a colecţiilor din C.D.I. în funcţie de nevoile de informare şi documentare ale utilizatorilor, prin achiziţii de la unităţi specializate (edituri, librării), donaţii. • Completarea lacunelor de documente din colecţia C.D.I. şi eliminarea documentelor perimate. • Evaluarea periodică a bazei documentare pe domenii şi tipuri de documente, în vederea asigurării dezvoltării echilibrate a acesteia. • Organizarea surselor clasice şi moderne de informaţii are caracter permanent. • calculatorul ca instrument de lucru şi Web-ul ca mediu de informare, comunicare şi dialog. • Inţelegerea CDI ca un spaţiu de formare permanentă a elevilor în domeniul utilizării informaţiilor, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare.

Alte activități desfășurate în C.D.I. Activități pedagogice :          

-Cartea sursa informării și documentării: 1 oră, 30 elevi, liceu, 3 profesori ˗Ziua Internațională a Bibliotecarilor: 2 ore ,60 elevi, 6 profesori ˗Violența si combaterea acesteia. ZONTA SAYS NO: 6 ore, 150 elevi, liceu, 3 profesori ˗Provocările prezentului;Voluntariatul : 1 oră, 30 elevi, liceu, 3 profesori ˗Cuvinte matematice : 1 oră, 30 elevi, liceu, 2 profesori ˗Cerc al Biblioteconomiei și Știința Informării cu tema Centru de documentare și informare ,în sprijinul procesului de învațământ : 6 ore, 30 elevi, liceu, 40 invitati ;In colaborare cu CCD Prahova ˗ Festivalul Național al Șanselor Tale,ediția XIV-a cu tema Cetățean romanCetatean European: 2 ore, 10 elevi, liceu, 3 profesori, 40 invitati ,In colaborare cu CCD Prahova. -Comemorarea Holocaustului din Romania, 1 oră, 30 elevi, liceu, 2profesori -Saptamana Educatiei Globale- Adopta un stil de viata durabil, 5 ore, 60 elevi, liceu, 7 profesori -Colocviul national de fizica “Evrika!-CYGNUS”- Editia XIX-a, 6-8 septembrie, Ploiesti, liceu, profesori din tara si strainatate.

Activități de comunicare : 5


• Cooperarea europeana in domeniul educatiei prin intermediul proiectelor • C.D.I-ul in sprijinul procesului de invatare

Activități culturale : • • • • • • • • • • • • • •

-Ziua Europeană a Limbilor Străine : 3 ore ,90 elevi,liceu,7 profesori - Ziua Mondială a Educației : 3ore ,25 elevi,liceu, 5 profesori,conducere,CCD - Copilăria-un univers magic : 4 ore ,28 elevi,liceu,9 profesori - Ziua Educației Nonformale : 11-12 Octombrie 2013 ,42 elevi,liceu,7 profesori,conducere, 7 ore ,12 elevi,liceu,11 profesori,conducere ,CCD. ˗Parteneriat școală-biblioteca Nicolae Iorga Ploiesti în păstrarea identității naționale : 7 ore ,12 elevi,liceu,11 profesori. ˗Conferinta internationala dedicata domnitorului Constantin Brancoveanu : ‘’Constin Brancoveanu in istoria si cultura romana’’ : 7 ore ,12 elevi,liceu,11 profesori,conducere ,CCD. ˗Ziua Cărții : 1ora ,32 elevi,liceu,5 profesori, - CUVINTELE DOR, NU-i ASA ?, seminar de comunicare, 3ore ,34 elevi,liceu,7 profesori -Si ei sunt copii, ghetutele asteapta !, 1ora ,34 elevi,liceu,7 profesori -A sosit si Mos Craciun !, 1ora ,34 elevi,liceu,7 profesori -Din suflet, pentru suflet …, 5 ore ,45 elevi,liceu,8 profesori -Cine crede in ZBOR e stapan peste zare, 3 ore, 23 elevi,liceu,6profesori -Zboruri nemuritoare, 2 ore ,20 elevi,liceu,6 profesori - 1 Decembrie in literatura, 1 ora ,32 elevi,liceu,4 profesori

• Vizionări:  O noapte furtunoasa;  Amintiri din copilărie ;  Moromeții ;  Maitreyi; • Audiții :  Opere de Mihai Eminescu ;  Opere de Bacovia;  Opere de Ion Creanga ; 6


Activitati de gestioanare a resurselor: • Să cunoaștem C.D.I-ul : 30 oră, 750 elevi, liceu,8 profesori ; • Biblioteca,sursă de comunicare Activitati cu caracter permanent : • Reactualizarea permanenta a informatiilor de la spatiul informational ; • Analiza modului in care colectiile de publicatii raspund cerintelor beneficiarilor ; • Completarea curenta,inregistrarea si organizarea publicatiilor, • Studierea gradului de circulatie a diferitelor categorii de publicatii ; • Asigurarea permanenta si modernizarea aparatului bibliogtafic informational :verificarea si aducerea la zi a cataloagelor bibliotecii ; • Alcatiurea unor bibliografii ,fisiere,cataloage,dosare pe diferite teme si capitole ale programelor scolare ; • Imprumutul cartilor la domiciul elevilor si sala de lectura ; • Analiza intereselor de lectura ale elevilor si gruparea acestora in functie de particularitatile lor (elevi care au dificultati la anumite discipline,cititori cu preferinte unilaterale,speciale,cititori fara nici un sistem de lectura,cititori superficiali ,cititori pasionati de lectura,etc) ;masuri preconizate prentru orientarea si educarea lecturii acestora ; potrivit cerintelor procesului instructiv educativ si tinand seama de particularitatile de varsta ,de pregtire si de interesele individuale ale acestora (discutii cu caracter de recomandare la imprumutul cartilor ,convorbiri despre cartile citite ,intocmirea de liste si planuri generale si individuale de lectura,etc ) • Familiarizarea elevilor privind utilizarea eficienta a colectiilor si serviciilor oferite de biblioteca,norme de imprumut si de consultare a publicariilor ;indrumarea in folosirea cataloagelor si a lucrarilor de referinta ,in selectarea lucrarilor care le sunt necesare,fisarea si sistematizarea materialului selectat,etc. • Actiuni de popularizare a cartilor si a bibliotecii ; • Normalizarea modalitatilor si a actiunilor de antrenare a elevilor in activitatile de biblioteca; • Precizarea perioadelor de inventariere/verificare,reconditionare si casare a publicatiilor Probleme administarativ-gospodaresti,etc 7

Raport activitate 2013 2014 sem i