Page 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 1 din 11 Exemplar numărul: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

0. 1.1.

Elemente privind responsabilii / operaţiunea 1. ELABORAT

2. Petrişor Minodora

1.2.

VERIFICAT

Petrescu Ileana

1.3.

APROBAT

Stroe Sofia

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

Funcţie

Data

3. Bibliotecar Coordonator CEAC

4. 28.11.2018

Director

28.11.2018

28.11.2018

Semnătura 5.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 2 din 11 Exemplar numărul: 1

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale: Nr. Crt. 0. 2.1. 2.2. 2.3.

Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei 1. Ediţia I Revizia I Revizia II

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

2. 

3. 

Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4. 28.11.2018 28.11.2018


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 3 din 11 Exemplar numărul: 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale: Nr. Crt. 0.

Scopul difuzării 1.

Exemplar Compartiment numărul 2. 3.

Funcţia 4.

3.1.

Aplicare

1

Biblioteca

Bibliotecar

3.2.

Evidenţă

1

Biblioteca

Bibliotecar

3.3.

Arhivare

1

CEAC

Responsabil CEAC

3.4.

Alte scopuri

-

Numele şi prenumele 5. Petrisor Minodora Petrisor Minodora Petrescu Ileana

Data primirii 6. 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018

Semnătura 7.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 4 din 11 Exemplar numărul: 1

4. Scopul procedurii operaţionale: 4.1.

Îmbunătăţirea propriei imagini prin extinderea spaţiului bibliotecii şi diversificarea paletei de activităţi cu accent pe rolul lecturii;


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 5 din 11 Exemplar numărul: 1

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale: 5.1.

Prevederile prezentei proceduri se aplica in bibliotecă/CDI;


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 6 din 11 Exemplar numărul: 1

6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Legea bibliotecii 334/2002 – reactualizată; Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a bibliotecilor şcolare; Regulamentul de Organizare Internă a bibliotecii; Regulamentul de ordine interioara al Colegiul „Spiru Haret” Ploiest Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecilor scolare si centrelor de documentare si informare din 2011.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 7 din 11 Exemplar numărul: 1

7. Definiţiile şi abrevierile termenilor utilizaţi în procedura operaţională: 7.1.

Definiţiile termenilor:

Nr. Crt.

Termenul

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1.

Procedură operaţională

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual.

2.

3.

Ediţie a unei proceduri operaţionale Revizia în cadrul unei ediţii

7.2.

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată. Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiunii care au fost aprobate şi difuzate

Abrevierile termenilor: Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Abrevierea

Termenul abreviat

P.O. E. A. Ap. Ah. I. S. In. P. V. D. Pr. IA.

Procedură operaţională Elaborare Aprobare Aplicare Arhivare Instruire Semnare Înregistrare Primire Verificare Depozitare Predare Evaluare


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 8 din 11 Exemplar numărul: 1

8. Descrierea procedurii operaţionale: Bibliotecarul, cu sprijinul corpului profesoral, antrenează elevii în activităţile de bibliotecă, având ca scop: stimularea lecturii, interesul pentru munca independentă; sistematică, în grup, facilitarea accesului larg la colecţiile bibliotecii, familiarizarea cu normele biblioteconomiei şi bibliografice, formarea ca viitori cititori ai marii biblioteci care vor şti să-şi organizeze lectura şi să se educe în sprijinul tipologiei căreia îi aparţine. Elevii vor organiza în biblioteca şcolară următoarele activităţi: expoziţii de carte, rafturi tematice, referate, simpozioane, medalioane literare, concursuri, întâlniri cu scriitori sau edituri, vitrine cu noutăţi editoriale. O contribuţie esenţială la atragerea elevilor în lumea mirifică a cărţilor o are şi pregătirea unor concursuri literare, a unor excursii tematice, recenzii sau prezentări de carte. Antrenarea elevilor la aceste activităţi va contribui la dezvoltarea deprinderilor de tehnica muncii intelectuale, la creşterea interesului pentru lectură şi îi va determina să aibă o atitudine critică faţă de lectura pe care o preferă.


Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 9 din 11 Exemplar numărul: 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii: Nr. Crt. 0. 1. 2. 3. 4. 5.

Compartimentul (postul) / acţiunea (operaţiunea) 1. Petrişor Minodora Petrescu Ileana Stroe Sofia Petrişor Minodora Petrescu Ileana

Ediţia I

II

III

IV

V

VI

2. E.

3.

4.

5.

6.

7.

V. A. Ap. Ah.

VII VIII 8.

9.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 10 din 11 Exemplar numărul: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări: Nr. anexă 1.

Denumire anexă

Elaborator

Aprobat

Nr. exemplare

Difuzare

Arhivare Alte elemente Loc. Perioada


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Popularizarea lecturii Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 004

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 11 din 11 Exemplar numărul: 1

11. Cuprins: Numărul componentei în cadrul procedurii organizaţionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Denumirea componentei în cadrul procedurii organizaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale Definiţiile şi abrevierile termenilor utilizaţi în procedura operaţională Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe, înregistrări, arhivări Cuprins

Pagina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Profile for CDI SHP

PO POPULARIZAREA LECTURII  

PO POPULARIZAREA LECTURII  

Advertisement