Page 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 1 din 17 Exemplar numărul: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale: Nr. crt. 1.1 1.2 1.3

ELEMENTE PRIVIND RESPONSABILII/ OPERAŢIUNEA 1 ELABORAT VERIFICAT APROBAT

NUMELE ŞI PRENUMELE 2 Petrisor Minodora Petrescu Ileana Stroe Sofia

FUNCŢIA

DATA

3 Bibliotecar Coordonator CEAC Director

4 28.11.2018 28.11.2018 28.11.2018

SEMNĂTURĂ 5


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 2 din 17 Exemplar numărul: 1

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale:

Nr. crt.

2.1 2.2 2.3

Ediţia sau după caz, revizia în cadrul ediţiei

Componenta revizuită

Modalitatea reviziei

1

2 x

3 x

Ediţia I Revizia 1 Revizia ll –a

Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4 28.11.2018 28.11.2018


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 3 din 17 Exemplar numărul: 1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale: Numele şi prenumele

Data primirii

Semnătu ra

5 Bibliotecar

6 Petrisor Minodora

7 28.11.2018

8

Bibliotecar

Petrisor Minodora

28.11.2018

Nr. crt.

Scopul difuzării

Exemplar Nr.

Compartiment

Funcţia

1 3.1.

2 aplicare

3 1

4 Biblioteca scolii

3.2.

evidenta

1

Biblioteca

3.3.

arhivare

1

CEAC

3.4.

Alte scopuri

Coordonator Petrescu Ileana

28.11.2018


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 4 din 17 Exemplar numărul: 1

1. 4. Scopul procedurii operationale 4.1. Procedura vizeaza stabilirea unui set de reguli si operatiuni unitare, precum si a responsabilitatilor în procesul de monitorizare a manualelor scolare.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 5 din 17 Exemplar numărul: 1

5. Domeniul de aplicare 5.1. Prevederile prezentei proceduri se aplica de catre Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti 5.2 Biblioteca/ C.D.I.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 6 din 17 Exemplar numărul: 1

6. Documente de referinta aplicabile activitatii procedurale 6.1. Legislatie primara a. Ordinul ministrului finantelor publice nr.1389/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial; b. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare; c. Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare; d. Ordinul nr.5913/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar e. Legea educatiei nationale nr 1/2011 h. Hotararea Guvernului nr. 231/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar; f. Hotararea Guvernului nr. 231/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Centrului National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar. 6.2 Regulamentul de ordine interioara al Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 7 din 17 Exemplar numărul: 1

7. Definiţiile şi abrevierile termenilor utilizaţi în procedura operaţională: 7.1 Definiţiile termenilor: Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul Crt. Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor Procedură 1. de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu operaţională privire la aspectul procesual. Ediţie a unei Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată 2. proceduri şi difuzată. operaţionale Revizia în Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a 3. cadrul unei uneia sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, ediţii acţiunii care au fost aprobate şi difuzate

7.2 Abrevierile termenilor: Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Abrevierea

Termenul abreviat

P.O. E. A. Ap. Ah. I. S. In. P. V. D. Pr. IA.

Procedură operaţională Elaborare Aprobare Aplicare Arhivare Instruire Semnare Înregistrare Primire Verificare Depozitare Predare Evaluare


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 8 din 17 Exemplar numărul: 1

8. Descrierea procedurii operationale 8.1. Dispozitii generale In sistemul national de invatamant preuniversitar se utilizeaza numai manuale scolare aprobate prin ordin al Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - denumit in continuare MECTS, prin Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar - denumit in continuare CNCEIP, urmareste sa asigure, in conditiile legii, manuale scolare corecte din punct de vedere stiintific si de calitate, in conformitate cu planurile de invatamant si cu programele scolare in vigoare pentru fiecare disciplina si pentru fiecare an de studiu. Pentru elevii din invatamantul obligatoriu care, in conditiile legii, beneficiaza de gratuitate, achizitionarea manualelor scolare se face de catre ISJ Prahova in baza solicitarii Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti. Organizarea, coordonarea si monitorizarea evaluarii/reevaluarii si aprobarii proiectelor de manuale scolare revin CNCEIP, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea MECTS.

8.2. Achizitionarea manualelor scolare pentru invatamantul obligatoriu ISJ Prahova achizitioneaza manualele scolare prin depozitul de manuale Ploiesti. In fiecare an scolar se realizeaza comanda de manuale scolare la nivel de scoala. Se completeaza si centralizeaza titlurile manualelor scolare aprobate de Minister si alese de cadrele didactice din scoala in urma proceselor verbale pe fiecare disciplina de invatamant atat la ciclul primar cat si gimnazial. Cadrele didactice pot alege, in vederea utilizarii in procesul de predare-invatare/evaluare, numai manualele scolare care figureaza in Catalogul manualelor scolare aprobat de CNCEIP.

8.3. Pentru clase situate pe acelasi nivel de invatamant, cadrele didactice pot alege manuale scolare diferite. Bibliotecarul centralizeaza intr-o baza de date optiunile pentru fiecare titlu de manual scolar, pe fiecare disciplina/modul de pregatire profesionala si pe fiecare editura, si trimite baza de date, in format electronic si tiparit, catre ISJ Prahova- Depozitul de manuale. La nivel de scoala se constituie comisia de achizitie a manualelor scolare, aprobata prin decizia nr............../2011 Comisia de achizitie a manualelor scolare intreprinde urmatoarele actiuni, in perioada stabilita prin calendar:


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 9 din 17 Exemplar numărul: 1

a) organizeaza o sedinta cu cadrele didactice pentru realizarea proceselor verbale cu manualele si editurile alese de fiecare cadru didactic in parte pe fiecare domeniu de educatie; b) completeaza formularele-tip de comanda la nivel de scoala; c) monitorizeaza corectitudinea intocmirii bazei de date cu privire la necesarul de manuale scolare noi ; d) stabileste titlurile si numarul manualelor pentru achizitionarea manualelor scolare noi, la nivel de inspectorat; e) stabileste comanda finala, care este transmisa la ISJPH;

8.4. Procesul de completare a stocurilor de manuale scolare Completarea stocurilor de manuale scolare pentru invatamantul obligatoriu se realizeaza anual, prin achizitionarea manualelor scolare retiparite. Procesul de completare a stocurilor de manuale scolare vizeaza numai manualele scolare achizitionate de catre ISJ Prahova. In vederea achizitionarii manualelor scolare retiparite, se intreprind urmatoarele actiuni: a) intocmirea formularelor-tip de comanda, avand ca baza Catalogului manualelor aprobate de MECTS; b) transmiterea formularelor-tip de comanda catre ISJPH; In vederea intocmirii comenzi de mannuale, scoala stabileste numarul de manuale scolare pe fiecare titlu, in functie de mobilitatea elevilor in anul scolar viitor.

8.5. Coordonarea evidentei si a gestionarii manualelor scolare La nivelul Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti, evidenta si gestionarea manualelor scolare este coordonata de comisia de reconditionare, transmitere si asigurarea manualelor scolare din cadrul scolii. a) organizeaza si monitorizeaza evidenta manualelor scolare existente in scoala; b) intocmeste raportul anual privind situatia manualelor scolare existente; c) monitorizeaza redistribuirea manualelor scolare existente in scoala;


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 10 din 17 Exemplar numărul: 1

d) verifica si aproba, dupa caz, propunerile de casare a manualelor scolare care nu mai pot fi utilizate. Comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare, numita in baza deciziei Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti, este alcatuita din: a) presedinte: profesor Nicolescu Tudorita; b) vicepresedinte: bibliotecar Petrisor Minodora; c) membrii permanenti: prof. Dinu Alina, Dan Monica, Endrjievski Daniela, dirigintii. Comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare, constituita la nivelul scolii, are urmatoarele atributii: a) intocmeste si pastreaza evidenta manualelor scolare existente in unitatea de invatamant; b) monitorizeaza corectitudinea intocmirii evidentei manualelor scolare la nivel de clasa; c) intocmeste/actualizeaza anual propria baza de date, in conformitate cu formularul-tip de comanda a manualelor scolare; d) completeaza formularul-tip de comanda a manualelor scolare; e) monitorizeaza gestionarea manualelor scolare in unitatea de invatamant; f) propune casarea manualelor scolare care nu mai pot fi utilizate din cauza gradului de uzura fizica si/sau morala, precum si a celor a caror valabilitate a expirat.

8.6. Gestionarea manualelor scolare Gestionarea manualelor scolare la nivelul scolii este realizata de bibliotecarul scolii La inceputul fiecarui an scolar, bibliotecarul preia, pe baza documentelor justificative, manualele scolare noi si manualele scolare retiparite, de la depozitul de carte scolara.

8.7. Evidenta contabila si extracontabila a manualelor scolare Manualele scolare distribuite elevilor din invatamantul obligatoriu, respectiv manualele scolare pentru elevii din invatamantul secundar superior care beneficiaza de gratuitate, se recupereaza la sfarsitul fiecarui an scolar. Sunt exceptati elevii care au suferit de boli contagioase sau transmisibile, in baza recomandarii eliberate de medicul specialist.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 11 din 17 Exemplar numărul: 1

In cazul in care elevul nu restituie manualele scolare la sfarsitul anului scolar, acesta este obligat sa achizitioneze manuale identice pe care sa le predea dirigintelui inainte de terminarea anului scolar cu o saptamana. Manualele scolare se vor scoate din evidenta pe baza casarilor aprobate de I.S.J.Prahova. Propunerile de casare se inainteaza catre ISJ Prahova, numai daca au trecut cei 4 ani de viabilitate si au fost respectate prevederile Ordinului nr. 5913/2008 – anexele 2 - 10.

8.8. Dispozitii finale si tranzitorii Viabilitatea manualelor scolare tiparite este de 4 ani scolari, perioada calculata din momentul achizitiei publice sau similar pentru ciclul superior al liceului, de pe piata libera. Manualele scolare utilizate in sistemul de invatamant preuniversitar pentru o disciplina/un modul de pregatire profesionala isi pierd valabilitatea odata cu achizitionarea noilor manuale scolare, elaborate in baza unor noi programe scolare sau a unor programe scolare care au fost modificate cu minimum 25% fata de programele scolare precedente, pentru aceeasi disciplina/acelasi modul de pregatire profesionala. Manualele scolare retiparite pentru o disciplina/ un anumit modul de pregatire profesionala sunt valabile simultan cu manualele scolare utilizate in sistemul de invatamant preuniversitar, dar isi pierd valabilitatea odata cu achizitionarea manualelor scolare noi, elaborate in baza unor noi programe scolare sau a unor programe scolare care au fost


Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 12 din 17 Exemplar numărul: 1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii:

Nr. Crt. 0. 1. 2. 3. 4. 5.

Compartimentul (postul) / acţiunea (operaţiunea) 1. Petrişor Minodora Petrescu Ileana Stroe Sofia Petrişor Minodora Petrescu Ileana

Ediţia I

II

III

IV

V

VI

2. E.

3.

4.

5.

6.

7.

V. A. Ap. Ah.

VII VIII 8.

9.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 13 din 17 Exemplar numărul: 1

10. Anexe, înregistrări, arhivări:

Nr. anexă

Denumire anexă

1

Anexa 1

2

Anexa 2

3

Anexa 3

Elaborator Petrisor Minodora Petrisor Minodora Petrisor Minodora

Arhivare Alte Loc. Perioada elemente

Nr. exemplare

Difuzare

Stroe Sofia

2

C.D.I.

CEAC

Stroe Sofia

2

C.D.I.

CEAC

Stroe Sofia

2

C.D.I.

CEAC

Aprobat


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 14 din 17 Exemplar numărul: 1

ANEXA 1 Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti Nr.____/_______________

CATRE_____________________________________-

Va inaintam tabelul cu manualele scolare repartizate pentru unitatea dvs ________________________ pentru anul scolar __________si ridicate de la I.S.J. Prahova – Depozitul de manuale cu bonul de consum nr._____, data_______ in valoare totala de____________ lei:

Nr. crt

DENUMIRE MANUAL

EDITURA

ANUL

CANT.

PRET

VALOARE

UNITAR

TOTAL LEI

Nota contabila cu inregistrarea in contabilitate a manualelor scolare se va transmite la ISJ Prahova – Serviciul Contabilitate pentru confirmare.


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 15 din 17 Exemplar numărul: 1

Director,

Responsabil manuale,

ANEXA 2 Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti NR.______/____________

CATRE INSPECTORATUL SCOLAR PRAHOVA

Prin prezenta va trimitem alaturat listele cu propunerile de casare - declasare a manualelor scolare, propuneri de casare facute cu ocazia inventarului pe anul ______ a patrimoniului unitatii de invatamant ________________ pe care va rugam sa le aprobati pentru a fi casate, dupa cum urmeaza: - anexa 1 manuale scolare uzate fizic ....... lei - anexa 2 manuale scolare uzate moral lei - total ........ lei Mentionam ca manualele scolare sunt uzate fizic si moral si nu mai pot fi folosite.... etc

DIRECTOR,

Responsabil manuale,


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 16 din 17 Exemplar numărul: 1

ANEXA 3 Colegiul „Spiru Haret” Ploiesti Nr.______/_________

Proces verbal de casare/declasare a bunurilor materiale – manuale scolare-

Cap.I Propuneri de casare/declasare Manuale scolare uzate fizic

Nr.crt.

Denumire

Editura

An publicatie

Pret unitar

Cant. Valoare

manual/autori

Uzura Fizica 100% x

Total general Data intocmirii________________ Director Comisia ______________ Semnatura si stampila _______________


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Achizitia manualelor scolare Centrul de Documentare şi Informare – Bibliotecă

COD: P.O. 002

Ediţia: I Număr de exemplare: 2 Revizia: Număr de exemplare: Pagina 17 din 17 Exemplar numărul: 1

11. Cuprins: Numărul componentei în cadrul procedurii organizaţionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Denumirea componentei în cadrul procedurii organizaţionale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii operaţionale Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale Scopul procedurii operaţionale Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale Definiţiile şi abrevierile termenilor utilizaţi în procedura operaţională Descrierea procedurii operaţionale Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii Anexe, înregistrări, arhivări Cuprins

Pagina

1 2 3 4 5 6 7 7 9 14 17

Profile for CDI SHP

ACHIZITIE MAUIALE SCOLARE  

ACHIZITIE MAUIALE SCOLARE  

Advertisement