Page 1

วารสาร โรงเรี ย นสันป่าตองวิทยาคม จัง หวัด เชี ยงใหม่ • SANPATONG WITTAYAKOM SCHOOL, CHIANG MAI

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556


สารนายอําเภอสันป่ าตอง : โรงเรียนสันปาตองวิทยาคมเปนโรงเรียนที่มีความเปนเลิศทางวิชาการ จะเห็นไดจากการ เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขตซึ่งนักเรียน ของโรงเรียนจะไดรับรางวัลเกือบทุกครั้งในการเขารวมการแขงขัน นอกจากนั้นยังสามารถ สอบเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงเปนจํานวนมากในแตละป ในโอกาสที่โรงเรียนสันปาตองวิทยาคมจะไดจัดทําวารสารเพชรนํ้าเงิน ประจําภาคเรียน ที่ 1 ปการศึกษา 2556 เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร ผลงานความเปนเลิศทางดานวิชาการ กิจกรรม ความกาวหนาของผูบริหาร คณาจารย นักเรียน ของโรงเรียนตอผูปกครองและชุมชน ผมขอแสดงความชืน่ ชมยินดีทผี่ บู ริหารและคณาจารยของโรงเรียนสันปาตองวิทยาคมมีวสิ ยั ทัศน กวางไกลและไดบูรณาการการทํางานดวยความมุงมั่นและทุมเทในการพัฒนาโรงเรียน ทั้งดาน วิชาการและปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนอยางตอเนื่อง สงผลใหนักเรียนไดพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ สามารถสรางคุณประโยชนใหแกสงั คมและประเทศชาติ รวมถึงสรางเยาวชน ใหเปนคนที่มีคุณภาพและเปนคนดีของสังคมตอไป

( นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช ) นายอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม


วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

วัตถุประสงค์ของประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตางๆ ดําเนินการดังตอไปนี้ บูรณาการสอดแทรกใหความรูในการจัดการเรียนรู 1. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงานและกิจกรรมความเคลื ง ๆเทศ ของโรงเรี ยน เกี่ยวกับสุขบัญญัติ การใชสวมที่ถูกวิธี, ประชาสัมพันธ ทุกกลุมสาระ,่อนไหวต่ จัดปาายนิ ใหความรู 2. เพื่อเป็นสื่อกลาง สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน บุคกิคล และองค์การต่ถามประจํ าง ๆ าวัน, กิจกรรม “สวมสุขสันตสานฝนสูช มุ ชน” โดยนักเรียน เสียงตามสาย จกรรมตอบคํ จิตอาสาหลายกลุม นักศึกษาวิชาทหาร, ยุวกาชาด, ชมรมตนกลา “กาวกลาสันปาตอง” , ฝายแนะแนว บทบรรณาธิการฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม โดยนักเรียนกองทุนงานประชาสั โรงเรีทํายความสะอาดส นสันป่าตองวิ ยาคม กูยืมเงินเพื่อการศึมกพัษานธ์ (กยศ.) วมในชุมทชนได แก โรงเรียน สันปาตอง, วัดปาเจริญธรรม, วัดศรีปนเงิน, วัดพระธาตุดอยนอย, วัดแสงสวาง ชมรมคุมครอง ่ปรึบสุกขษา วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตอง ผูบริโภคตลอดจนกิจกรรม (อย.นอย) รณรงคเกี่ยทีวกั บัญญัติการใชหองสวมอยางถูกวิธี, ชมรม • นายบุ ญ เสริ ญ สุ ร ย ิ า ผู อ ้ ำ � นวยการโรงเรี ยน วิทยาคมฉบับนีเ้ ป็นรูปโฉมใหม่ทที่ มี งานประชาสัมพันธ์ รุง อรุณ รณรงคเรือ่ งการประหยัดพลังงาน การใชนาํ้ ไฟฟา ปดเมือ่ เลิกใชทกุ ครัง้ , โครงงานวิทยาศาสตร • นายปตินันท์ ไชยวรรณ์ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพยายามกลัน่ ผลึกความคิดและรูปแบบสร้างสรรค์ เรื่อง สวยใสไร ย ง ุ และ เรื อ ่ ง เจลสมุ น ไพรไล ย ง ุ • นายพิชัย อนุชัย รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรการ นายดนัย ปญหากัลกลิ ยาราช วมเปรองผู นวยการฝ่ตาภัยกิ กเรียนบําบัดภายใตชื่อ นวัต• กรรมการแก ่นของส นที่ม้อ�ำาของผลิ ณจฑการนั ธรรมชาติ นายไชยะ” ไดแก บุญเสือ รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม “ สวมหอม• S.W.K.

การบริหารงานการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ให้ข้อคิด และแนวทางจากข้อเขียนของท่านผูม้ เี กียรติทกุ ท่านทีใ่ ห้ความกรุณาน�ำเสนอแนวคิด จากท่านเป็นอย่างดียิ่งจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ เรื่องราวต่าง ๆ ในฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นบทความ ข้อเขียน ภาพกิจกรรมดีเด่น จากงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนข้อมูลสารสนเทศ ในวารสารน�ำเสนอท่าน ผู้อ่าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้อย่างครบถ้วน ทุกด้าน โดยเฉพาะโรงเรียนวิถี พุทธชั้นน�ำรุ่นที่ 4 ได้รับประกาศเกียรติคุณโล่รางวัล จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และแนวคิดกระบวนการท�ำงานที่ สรรสร้างและสร้างสรรค์ สืบสานเอกลักษณ์ลา้ นนาความเป็นไทยและใส่ใจสิง่ แวดล้อม เพื่อลูกศิษย์โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม ให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมต่อไป (นายไชยะ  บุญเสือ) รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

• นายวรวิทย์

สุดเขต

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

1. นํ้ายาดับกลิ่นจากนํ้าหมักสมุนไพร EM บรรณาธิการ 4. ถุงหอมสมุนไพร 5. กุหดลาบจากใบเตย 2.• หันํว้าหน้ ยาทํางานประชาสั าความสะอาดจากนํ ้าหมัยน กสมุ น ไพร EM นางสายทอง สุ มพันธ์โรงเรี เขต 3. สบูเหลวลางมือ จากนํ้าหมักสมุนไพร EM

กองบรรณาธิการ

• รองหัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียน นางวัชรินทร์  ด�ำชมทรัพย์ • กรรมการ นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์ นางภาวินี บุญธิมา นางสาวพลอย พัฒนานุรักษ์ นางวิยะดา ชุมรักษา นางสาวสุดารัตน์ บริหารธนโชติ นางสุรีย์พันธ์ ชัยศักดิ์ นายทวิชา ตาวินโน นางสาวทิพากร สมโน นายธวัชชัย ใหม่ศรี นางสาวสุพรรณธิชา เภาศรี นายเนวิน มูลยศ นายการุณ ผ่องปัญญา นางสาวเพชรรัช ค�ำสี ม.4/4 นางสาวพรจุติ วุฒิจันทร์ ม.4/2 และนักเรียนชุมนุมนักประชาสัมพันธ์โรงเรียน • กรรมการและเลขานุการ นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง ที่อยู่ :

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 134 หมู่ที่ 11 ต�ำบลยุหว่า อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ : 053-311360 โทรสาร : 053-311360 และ 053-255016 E-mail : Sanpatongschool@yahoo.co.th Website : www.svk.ac.th

3 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ผลงานโดยรวบรวมผลงานของฝ่ายงานกิจกรรมของ ครูและนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน�ำเสนอ ผลงาน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน การ ปรับปรุงระบบการจัดท�ำรูปเล่ม ให้มปี ระสิทธิภาพ และเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้อ่าน


ส า ร บั ญ 26

24 11 20

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

4

• • • • • • • • • • • • • • • • •

บทสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 5 วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 6 ค�ำนิยมจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 7 นานาทัศนะ...ท่านรู้สึกอย่างไรต่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 8 นานาทัศนะ...โรงเรียนดีใกล้บ้าน : โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 9 สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยล้านนา 10 การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21st 11 เพชรน�้ำเงิน สู่เส้นทางนักการเมืองท้องถิ่น 12 แนะน�ำผู้น�ำเยาวชน...คนจิตอาสา 14 เปิดผนึก บันทึกลับ (รัก) ฉบับเพชรน�้ำหนึ่ง ตราตรึงมั่นนิรันดร... 16 แนะน�ำคุณครู...คนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556 18 โครงการพิเศษดีเด่น ผลงานดีเด่น (Best Practice) 19 ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 20 การอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม 22 โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 24 ชมรมต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง” 26 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 28

58 • • • • • • • • • • •

• • • •

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา งานแนะแนว สรุปข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลกิจกรรมแข่งขันสพม. เขต 34 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน) โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy School Toilet Project)

30 32 34 36 38 40 42 46 48 49 50 52 54 56 58


สกู๊ปพิเศษ

จาก...บทสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

นายบุญเสริญ  สุริยา ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญ

... สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป้าหมายหลักคือโรงเรียนรางวัลพระราชทาน...

(นายบุญเสริญ  สุริยา) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

(จากบทสรุปการสัมภาษณ์ของผู้อ�ำนวยการบุญเสริญ สุริยา) สัมภาษณ์โดย นางสาวเพชรรัช  ค�ำสี ประธานชุมนุมนักประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

5 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

นีค่ อื ปณิธานของผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนทีช่ อื่ นายบุญเสริญ สุรยิ า ผูอ้ ำ� นวยการทีส่ อู้ ตุ สาหะเพียรพยายาม มีนโยบายและส่งเสริมกลยุทธ์ทกุ ด้านอย่างชัดเจน เพือ่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยแท้..หลังจากมีโครงการจัดงาน “เปิดบ้านวิชาการสันป่าตองวิทยาคมสู่ประชาคมอาเซียน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 กลยุทธ์และนโยบายที่ผู้อ�ำนวยการบุญเสริญ สุริยา ที่เร่งด�ำเนินงานขณะนี้คงแกร่งประดุจเพชรที่ยังคงเปล่งประกายรัศมี ความวาวแวว เจิดจรัส แผ่คลุมไปทั่ว เสมือน “เพชรสีน�้ำเงิน” ที่จะหล่อหลอมความรักสามัคคี ผนึกก�ำลัง ของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สู่องค์กรภายนอก เพื่อประโยชน์ของวงการศึกษาอันจะส่งผลให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นที่รู้จัก ในสังคม ขับเคลื่อนภารกิจที่ยิ่งใหญ่ อย่างมั่นคง เป็นก�ำลังใจ ให้กันและกัน เชื่อว่า...เป้าหมายที่เราหวังไว้จะไม่ไกลเกินเอื้อม...ในที่สุด


วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นน�ำมีการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีศักยภาพ เป็นพลโลกทีด่ ี สืบสานเอกลักษณ์ลา้ นนาและความเป็นไทยมีระบบบริหารจัดการศึกษาทีม่ คี ณ ุ ภาพ

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกที่ดีตามระดับมาตรฐานสากล มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและ สังคมโลกอย่างมีความสุข 2. พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ 3. ส่งเสริมระบบงานประกันคุณภาพทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 4. เสริมสร้างแหล่งเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหาร และจัดการเรียนรู้ 5. สร้างเสริมจิตส�ำนึกสืบสานอนุรกั ษ์เผยแพร่วฒ ั นธรรมอันดีงาม รวมทัง้ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 6. ส่งเสริมระบบการจัดการบริหารทีม่ คี ณ ุ ภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล และน�ำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 7. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Objectives) วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

1. นักเรียนเป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ สามารถสือ่ สารได้อย่างน้อย 2 ภาษาคิดและผลิตผลงานอย่าง 6 สร้างสรรค์ สืบสานเอกลักษณ์ลา้ นนาและความเป็นไทย ปฏิบตั ติ นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และน�ำเสนอเผยแพร่แลกเปลี่ยนระดับสากลรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2. การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสากล 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตน เป็น แบบอย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อักษรย่อชื่อโรงเรียน

ส.ว. ปรัชญาของโรงเรียน ปญฺญา นรานํ รตนํ “ปัญญาเป็นอาภรณ์ของมนุษย์”

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียนภายในแถบโค้ง เหนือแถบโค้งเป็นปรัชญา ของโรงเรียน เหนือปรัชญาเป็นรูปมือสองข้างประคองอักษร ส.ว. เหนือตรา ส.ว. เป็นรัศมี หมายถึง ปัญญาที่สว่างโชติช่วง ภายในวงกลมล้อมรอบด้วยลายกนก มือสองข้าง หมายถึง ความร่วมมือร่วมแรงใจของบุคลากร ในโรงเรียนชึง่ ท�ำกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อเป้าหมาย คือเทิดทูน สถาบันโรงเรียนให้ด�ำรง ชื่อเสียงเกียรติยศตลอดไป

สีของโรงเรียน สีน�้ำเงิน คณะปกครอง 5 คณะสี

1. 2. 3. 4. 5.

เจ้าของ

คณะบุษราคัม คณะเพทาย คณะมรกต คณะทับทิม คณะไพลิน

สีประจ�ำคือ สีประจ�ำคือ สีประจ�ำคือ สีประจ�ำคือ สีประจ�ำคือ

สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแสด สีฟ้า

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 134 หมู่ที่ 11 ต�ำบลยุหว่า อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ : 053-311360 โทรสาร : 053-311360 และ 053-255016 E-mail : Sanpatongschool@yahoo.co.th Website : www.svk.ac.th


ค�ำนิยม จากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ดร. มานิตย์ ศรีพิทักษ์

(ดร.มานิตย์  ศรีพิทักษ์) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

7 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม “เพชรน�้ำเงิน” (BLUE DIAMOND) เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและท�ำกิจกรรม ประสบ ผลส�ำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะโรงเรียนของเรามีผู้น�ำที่ดี มีคุณครู-บุคลากรรักและเอาใจใส่นักเรียน ผู้ปกครองและองค์กรภาคี เครือข่ายตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม ท�ำให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จสร้างชื่อเสียงน�ำเกียรติยศมาสู่โรงเรียนทั้ง ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ คุณครูก็ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการท�ำให้ได้เลื่อนวิทยฐานะต�ำแหน่งสูงขึ้น และจาก การประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสมศ. ในรอบที่สามก็ผ่านมาตรฐานได้ระดับดีและดีมาก จนกระทั่งท�ำให้โรงเรียนมีความพร้อม ในการส่งโรงเรียนเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 อนึ่งแม้ว่าประเทศไทยของเราจะถูกสะท้อนภาพคุณภาพของการจัดการศึกษาตกต�่ ำอยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยการจัดอันดับของ “World Economic Forum- WEF” ในรายงาน “The Global Competitiveness Report 2013-2014” ต่อ ระบบการศึกษาไทย ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย มีคุณภาพต�่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ตามล�ำดับคือ อันดับ 1. สิงคโปร์ 2. มาเลเชีย 3. บรูไน 4. อินโดนีเชีย 5. ฟิลิปปินส์ 6. ลาว 7. กัมพูชา และ 8. ไทย แต่จากข้อมูลดังกล่าวผมมีความเชื่อมั่นในโรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม “เพชรน�้ำเงิน” (BLUE DIAMOND) ซึ่งเสมือนอัญมณีที่เลอค่า เป็นราชาแห่งอัญมณีที่ได้รับความนิยมสูงสุด ส่งแสง ประกายแวววาวงดงามและมีความเป็นอมตะไม่มีวันตาย จะไม่มีทางท�ำให้คุณภาพทางการศึกษาตกต�่ำกว่าประเทศใด ๆ ในประชาคม อาเซียน และพร้อมยินดีให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมของเราเป็น “เพชรน�้ำเงิน” (BLUE DIAMOND) ที่เลอค่าตลอดไป


นานาทัศนะ...

ท่านรู้สึกอย่างไรต่อโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นายอินทปัตร  บุญทวี

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

8

หัวอกคนเป็นพ่อ-แม่ คงไม่มีอะไรห่วงมากกว่าชีวิตในวันข้างหน้าของลูกที่ด�ำรงอยู่ในสังคมซึ่งนับวันจะอยู่ยากล�ำบากเข้าไปทุกที ด้วยปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นและ ทรัพยากรน้อยลง ดังนั้นการให้ความรู้ การศึกษาแก่ลูก นับเป็นวิธีเดียวที่ผมคิดว่าจะท�ำให้ลูกสามารถเอาตัวรอดและด�ำรงอยู่ในสังคมได้ เมื่อ 6 ปีที่แล้วผมตัดสินใจ อยู่นานมากว่าจะให้ลูกๆ เรียนที่ไหน ในที่สุดผมก็ตัดสินใจเลือกโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่ที่ส�ำคัญสุดคือความเป็นห่วงลูก ผมมองว่า เค้ายังไม่แข็งแกร่งพอที่จะให้ออกไปเรียนไกลๆ นับจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึง 6 ปีแล้วที่ผมคลุกคลีเข้าออกโรงเรียนแห่งนี้มา เพื่อที่จะได้ติดตามเฝ้าดูลูกๆ ที่เรียน ในโรงเรียนแห่งนี้ อีกทั้งช่วยเป็นสื่อกลางระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในนามเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ซึ่งหน้าที่ในตรงนี้ ท�ำให้ผมได้เห็นได้สัมผัสในหลายๆ เรื่องของโรงเรียน ผมจะได้บอกเล่าต่อท่านผู้ปกครองเพื่อให้ท่านได้ภาคภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ณ วันนี้ ผมต้องสาละวนอยู่กับการส่งลูก 2 คน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เริ่มจากลูกชายซึ่งจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก็สามารถสอบ เข้าเรียนต่อวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ได้ ดูแล้วลูกชายผมมีความพร้อมมากต่อการเผชิญโลกภายนอก เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเค้าได้เกรดเฉลี่ยในระดับ 3.00 พร้อมทั้ง ได้รับทุนจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งให้เรียนจนจบในระดับ ปวส. ถัดมาลูกสาวมีความมุ่งมั่นที่จะเข้าเรียนต่อคณะสถาปัตย์ในระดับอุดมศึกษาให้ได้ แค่ผมเห็นความ กระตือรือร้น ความมุ่งมั่น ความทุ่มเท ผมก็แทบจะหมดห่วงลูกผมแล้ว ผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่ได้เลือกให้ลูกๆ ได้เรียนที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ผมขอขอบคุณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่ได้สร้างรากฐานให้เค้ามีความแข็งแกร่ง มีความมุ่งมั่น ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเอง และครอบครัว อีกสิ่งหนึ่งที่ผมขอยกย่องและชื่นชมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม คือความเป็นสถาบันของชุมชน การที่ผมยกด้านนี้ขึ้นมาพูดก็เพื่อสะท้อนมุมมองหนึ่งของ นักบริหารงานปกครองส่วนท้องถิ่น (ปลัดองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ซึ่งเป็นต�ำแหน่งงานของผมที่ได้ด�ำรงมาถึง 17 ปี พบปะกับผู้คนมากมายหลายองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน บุคลากรตั้งแต่ ผู้บริหารลงมาล้วนจบจากสถาบันแห่งนี้ ผมจึงยกย่องว่านี่คือ สถาบันของชุมชนอย่างแท้จริง เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรออกสู่ชุมชน สังคมอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือ ต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร อาคารสถานที่ งานรัฐพิธี งานส�ำคัญต่างๆ ของอ�ำเภอ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้งานเหล่านั้นผ่านไปด้วยดี เมื่อมานั่งทบทวนดูหลายอย่างที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีการแข่งขันเข้าเรียนสูง (โรงเรียนยอดนิยม) โรงเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในล�ำดับต้น ของจังหวัด ชือ่ เสียงในหลายๆ ด้าน ทีส่ ร้างมาเป็นผลมาจากทีโ่ รงเรียนสันป่าตองวิทยาคมมีบคุ ลากรทีด่ ี ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหารไม่วา่ จะเป็น ผอ.บุญส่ง ทีท่ า่ นพึง่ เกษียณอายุราชการในปีพ.ศ. 2555 และผอ.บุญเสริญ สุริยา มาต่อมือด้วยความเป็นทีมเวิร์คเหมือนทีมวิ่งผลัดอย่างไรอย่างนั้น ไม่มีการสะดุดให้เป็นสุญญากาศ มีการสานต่องานกันเป็นอย่างดี มีทีมงานผู้ช่วยผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นท่านรองปตินันท์ ท่านรองพิชัย ท่านรองดนัย และท่านรองไชยะ แต่ละท่านมีความมุ่งมั่นที่พัฒนาโรงเรียนให้สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของผู้ปกครอง แม้แต่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการออกไปแล้วยังมาช่วยประคับประคองโรงเรียน มาเป็น ที่ปรึกษา มาเป็นก�ำลังใจให้แก่กัน มันเป็นภาพที่ผมจะไม่ลืมและเริ่มมีความผูกพันกับสถาบันแห่งนี้ ท้ายสุดนีใ้ นนามนายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ต้องขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหาร คณะครู ทีไ่ ด้ดแู ลลูกๆ ของผมจนผ่านพ้นช่วงส�ำคัญและยุง่ ยากช่วงหนึ่งของชีวิตไปได้ ขอบคุณ แทนท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จะเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของชุมชนแห่งนี้ตลอดไป

(นายอินทปัตร  บุญทวี) นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


นานาทัศนะ...

โรงเรียนดีใกล้บ้าน : โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นายวสันต์  วัชวงษ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปียง-สันป่าตองวิทยาคม

(นายวสันต์ วัชวงษ์) นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเปียง-สันป่าตองวิทยาคม

9 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เพชร... อัญมณีเลอค่าอมตะ มีหลายคนเปรียบเปรยว่า เพชรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน คุณค่าความเป็นเพชร ยังคงอยู่และเปล่งประกายฉาย แววให้รู้ว่าเป็นเพชรแท้อยู่เสมอ ในความหมายค�ำว่าเพชรของผม คือนักเรียนทุกท่าน ที่เป็นประดุจเพชรประดับโรงเรียน เพชร..จะเปล่ง ประกายฉายแววให้ผู้อื่นได้ชื่นชมความสวยงามได้ควรอยู่คู่ตัวเรือนแหวนที่สวย เลอค่า รองรับกับเพชรงามฉันใด โรงเรียนที่ดี ที่พร้อมเป็น ตัวเรือนรองรับเพชรแต่ละเม็ดก็มีความส�ำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่สามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่อ�ำเภอสันป่าตองและอ�ำเภอ ใกล้เคียง มีนักเรียนกว่าสองพันคน ถือเป็นโรงเรียนในต่างอ�ำเภอเป็นที่ยอมรับในคุณภาพหลายๆ ด้าน มองถึงคุณภาพด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ในยุคนี้ ทางโรงเรียน มีความพร้อมอย่างยิง่ ทีจ่ ะสนองและรองรับ ต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน ไม่ดอ้ ยไปกว่าโรงเรียนใด ในด้านบุคลากรเป็นอีกส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ทีมผู้บริหาร วิสัยทัศน์ และการบริหารจัดการทั้งทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียน ในทัศนะของ ผม ผมเห็นความทุ่มเท เอาใจใส่ ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนแล้วผมขอยกนิ้วให้ทั้งทีม รับประกันคุณภาพได้เลย และในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านเปียง-สันป่าตอง ก็จะเป็นแรงเสริมอีกทางที่จะส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรม เพื่อเอื้ออ�ำนวยให้ทั้งโรงเรียน และนักเรียน ก้าวต่อไปอย่างแข็งแรง และมั่นคง ยืนบนแถวหน้าด้วยความภาคภูมิใจในคุณภาพ ที่ดีพร้อมในทุกๆ ด้าน และที่ดีที่สุด คือ โรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน ท�ำให้นักเรียนและผู้ปกครองผ่อนปรนได้ทุกเรื่อง ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ระยะทาง ที่ส�ำคัญคือเวลา นักเรียนไม่จ�ำเป็นต้องตื่นเช้ามากเป็นพิเศษเพื่อเดินทางมาโรงเรียน ท�ำให้มีเวลาพักผ่อนได้เต็มที่ให้เหมาะสม กับวัย ยิ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี สมองแจ่มใส เมื่อทุกอย่างลงตัว...เพชรเลอค่าและตัวเรือนที่สง่างามมาบรรจบกัน คุณค่าของเครื่องประดับชิ้นนี้ไม่ว่าจะสวมใส่อยู่กับใคร ก็จะ เปล่งประกาย เฉิดฉาย ตราบนานเท่า..นาน


สืบฮีตสานฮอยผ่อกอยล้านนา จาก...หัวใจ

ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ล้านนามีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน ภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบสูง มีภเู ขาสลับซับซ้อน มีผนื นากว้างใหญ่ไพศาลสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ เรามีภาษาและอักษรล้านนาเป็นของตนเอง มีศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ควรค่าแก่การรักษา สืบทอดให้ลูกหลานล้านนาสืบไป วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ดีงามของมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาสืบต่อกันมา สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอยล้านนา เป็นหน้าที่ของ พวกเราทุกคน อย่าให้วัฒนธรรมอื่นมาครอบง�ำความเป็นล้านนา ทั้งการกิน การอยู่ การแต่งกาย การพูด ภาษาเขียน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ แบบล้านนาไม่เคยน้อยหน้าชาติใด พวกเราจงภูมิใจและช่วยกันอนุรักษ์ไว้คงความเป็นอัตลักษณ์ของหมู่เฮา จาวล้านนา และเชิญชวนให้ชาวอาเซียน ชาวโลกได้มายล มาชื่นชมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าให้วัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้เห็นความส�ำคัญและคุณค่าของปราชญ์ล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ล้านนาไทย จึงได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอสันป่าตอง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของอ�ำเภอสันป่าตอง ให้คงอยู่คู่ลูก คู่หลานสืบไป

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

10

(นางอรพรรณ์  ปัญโญใหญ่) ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


การปฏิรูปการเรียนรู้

สู่ศตวรรษที่ ชนินทร์  ยาระณะ

ครัง้ หนึง่ ครูได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานในประเทศอังกฤษ ครูได้เห็นนักเรียน ของเขากล้าถาม กล้าพูด และเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ให้ชนั้ เรียนมีอปุ กรณ์ทนั สมัย ซึ่งในยุคนี้โรงเรียนของเราก็มีเหมือนเขาทุกอย่าง ในประเทศนิวซีแลนด์ครูเห็น ครูวิชาสังคมศึกษา ให้นักเรียนท�ำข้อสอบแบบตัวต่อตัว คือถามตรงนั้นแล้ว ให้นกั เรียนตอบทันทีโดยมีตวั เลือกให้เลือก ซึง่ ก็ไม่ตา่ งกับโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เราเลย ครัง้ หลังสุดนี้ ได้มโี อกาสไปศึกษาดูงานโรงเรียนล�ำปลายมาศพัฒนา จังหวัด บุรีรัมย์ ครูทึ่งกับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้กับนักเรียน 11 ที่เน้นทั้งปัญญาภายนอก และปัญญาภายใน มีตารางเรียนที่แปลกใหม่ ครูผู้สอน เน้นวิธีการสอนน้อยแต่ให้นักเรียนเรียนรู้มาก ๆ (Teach Less Learn More) ท�ำกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดมาก ๆ และที่ส�ำคัญเขามีวิชาการศึกษาค้นคว้า อิสระให้นักเรียนได้เลือกประเด็นในการศึกษาค้นคว้า มีผลงานนักเรียนที่เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง นักเรียนเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นจริงในชีวิต สร้างกระบวนการทาง ความคิด มีแรงจูงใจภายในเพื่อการเรียนให้รู้ บทความนี้ครูเพียงอยากให้พวกเราชาวสันป่าตองวิทยาคมได้ตระหนักถึง อนาคตของพวกเราทุกคน ให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน แล้วเดินไปให้ถึง อย่างมีความสุขในทุกย่างก้าว เรียนรูใ้ ห้ทนั โลกในยุคศตวรรษที่ 21 จากกระบวนการ คิดของตนเอง

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ความจริง เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาแล้วหนึ่งทศวรรษ พวกเราซึ่งหมาย รวมถึงทัง้ ครูและนักเรียน สอนและเรียนวิชาต่าง ๆในโรงเรียนเหมือนเดิมมาตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา จะมีวิชาใหม่ ๆ ให้นักเรียนเรียนรู้บ้างก็คือวิชาที่เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ทั้งด้านที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอร์ฟแวร์ อย่างไรก็ตามเนื้อหาใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปก็ปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ซึ่งตอนนี้นักการศึกษาทั้งหลายต่างกริ่งเกรงกันว่า พวกเราจะรู้ไม่เท่าทันโลกที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนทัง้ หลายนัน้ จะมีชวี ติ บนโลกนีอ้ กี ยาวนาน เราเรียนรูก้ นั ไปเพือ่ สร้าง อนาคตที่ดีให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ กลุ่มประเทศ และโลกที่ เรารัก อนาคตทีน่ กั เรียนจะเป็นผูม้ อี สิ ระทีจ่ ะเลือก และรูจ้ กั เลือกอย่างมีวจิ ารณญาณ ในทุกเรือ่ ง นักเรียนต้องรูจ้ กั ตรวจสอบความจริงได้ดว้ ยตนเอง จึงจ�ำต้องคิดวิเคราะห์ เป็น ความเป็นตัวเองของนักเรียนมีมากขึ้น โอกาสที่จะใช้เวลาในการเล่นจะมี มากกว่าเวลาเรียน หรือท�ำงาน ชีวิตสังคมเปลี่ยนแปลงภายใต้ Social Media หลายรูปแบบ แม้จะมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูง แต่นักเรียนยังต้องให้ความ ร่วมมือผู้อื่น และอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น ความรวดเร็วและความง่ายดายใน การสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลเพื่อหาค�ำตอบจะท�ำให้นักเรียนต้องเรียนรู้วิธีประยุกต์ ใช้ความรู้ และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างไม่จ�ำกัด


...เพชรน�้ำเงิน

สู่เส้นทางนักการเมืองท้องถิ่น ....ท�ำอย่างไรให้ลูกหลานสันป่าตองวิทยาคม รักถิ่นเกิด เชิดชู สถาบันการศึกษา... ส.อบจ. นิเวศน์  เสาร์แก้ว

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

12

ในรั้วน�้ำเงินที่กระผมได้ก้าวย่างเข้ามาในสถานศึกษาอันอบอุ่น อบอวลไปด้วยความรัก ความปรารถนาดีของคุณครูทไี่ ด้ให้ความรู้ สร้างทักษะ ประสบการณ์เพาะบ่มวิชาทีร่ ำ�่ เรียนตลอดจน ถึงทักษะชีวติ ให้ผมจนมีวนั นี้ “วันทีผ่ มได้กา้ วย่างสูเ่ ส้นทางนักการเมืองท้องถิน่ ...จนมีชอื่ เสียง ส.อบจ. ป๋อง : นิเวศน์ เสาร์แก้ว” กระผมรู้สึกรักและภาคภูมิใจที่ได้ศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ “โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม”ท�ำให้กระผมได้คืนความดีให้แผ่นดิน โดยท�ำคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยเต็มใจ... อยากจะฝาก ความรัก ความปรารถนาดีนี้บอกผ่านในวารสารเพชรน�้ำเงินให้น้อง ๆ ที่เป็นทั้ง ศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันที่ก�ำลังศึกษาในโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รักและหวงแหนสถาบัน การศึกษาของเรา โดยการเป็นคนดี เก่ง และสุข ร่วมมือกัน พัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้า หาก เป็นศิษย์เก่าก็ขอให้กลับมาช่วยสรรสร้างและร่วมมือกับชุมชน น�ำพาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เจริญรุ่งเรืองต่อไป (นายนิเวศน์  เสาร์แก้ว) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.) อ�ำเภอสันป่าตอง เขต 2 เชียงใหม่


...เพชรน�้ำเงิน

สู่เส้นทางนักการเมืองท้องถิ่น ....ท�ำอย่างไรให้ลูกหลานสันป่าตองวิทยาคม รักถิ่นเกิด เชิดชู สถาบันการศึกษา... ส.อบจ. สุริยนต์  ปันทะนะ

(นายสุริยนต์ ปันทะนะ) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.) อ�ำเภอสันป่าตอง เขต 1 เชียงใหม่

13 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ในนามของศิษย์เก่าโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปี พ.ศ. 2530 – 2535 “ปัจจุบันเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม” กระผมนายสุริยนต์ ปันทะนะ ขอขอบคุณทางโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมที่ให้เกียรติลงวารสารเพชรน�้ำเงิน ประจ�ำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นับว่าเป็นความภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูลที่ครั้งหนึ่งได้รับ การสัง่ สอน อบรม ตลอดจนการเรียนรูจ้ ากครูบา อาจารย์ในโรงเรียน ท�ำให้มคี วามรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ จนสามารถท�ำงานในสังคมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอ�ำเภอสันป่าตอง เลือกตั้งเข้ามาท�ำหน้าที่โดยต�ำแหน่ง ส.อบจ. เขต 1 อ�ำเภอสันป่าตอง สมัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2551 – 2555 จ�ำนวน 8,502 คะแนน สมัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน จ�ำนวน 14,160 คะแนน สามารถผลักดันงบประมาณจาก อบจ. เชียงใหม่ โดยนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ มาพัฒนาอ�ำเภอ สันป่าตองหลาย ๆ ด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ห้องสมุด ด้านการศึกษา กีฬา และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ขอให้น้อง ๆ ศิษย์เก่า ตลอดถึงลูกหลาน นักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมทุกคน ทัง้ ปัจจุบนั และอนาคตจงรัก จงภูมใิ จ สถาบันการศึกษา ตลอดจนถิน่ เกิด ภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ อ�ำเภอ สันป่าตองของเรา ทุกคนต้องท�ำงาน ต้องท�ำหน้าที่แตกต่างกันไป ขอให้ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง ทะนุบ�ำรุงศาสนาและประพฤติตนเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ สังคม ประเทศชาติสืบไป สิง่ ใดทีก่ ระผม และ อบจ. เชียงใหม่จะสามารถช่วยเหลือได้ตามอ�ำนาจหน้าที่ และก�ำลังความสามารถแล้ว ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ


แนะน�ำผู้น�ำเยาวชน... คน จิต อาสา นายอรรถพงศ์  แสงจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษา 5/10 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-สังคม ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประวัติส่วนตัว

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

14

เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 บิดาชื่อ นายอนันต์ แสงจันทร์ มารดาชื่อ นางนงลักษณ์ แสงจันทร์ ที่อยู่ปัจจุบัน 11/1 หมู่ 2 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ บ้าน 053-835615 มือถือ 085-7068242 E-mail Attapong2013@gmail.com ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 510 รางวัลและความภาคภูมิใจ คนดีศรีเชียงใหม่ คติประจ�ำใจ จะเป็นคนได้อย่างไร หากไม่ท�ำให้โลกใบนี้ดีขึ้น

มีรุ่นน้องคนหนึ่งถามผมว่าท�ำอย่างไรจึงจะเป็นผู้น�ำที่ดีได้ ? ผมตอบกลับไปว่า “ผู้น�ำอย่างแรกที่ต้องมีคือความเสียสละ ในการที่จะอุทิศตนเพื่อ ท�ำงานในหน้าที่นั้น ๆ จริงอยู่ที่ทุกคนล้วนมีความเกียจคร้าน ความเห็นแก่ตัว แต่เราต้อง ละทิ้งความเห็นแก่ตัวและความเกียจคร้านให้ได้ เราต้องปลูกฝังให้ลูกทีมเราคิดเสมอว่า ถ้าหากเราไม่ท�ำแล้วใครจะท�ำ” แล้วรุ่นน้องคนนั้นก็บอกกับผมว่า “พี่ครับ ผมไม่ได้เก่งอะไรเลย แล้วผมจะเป็นผู้น�ำ ได้ไหมครับ” ผมตอบกลับไปว่า “ผูน้ �ำเป็นกันได้ทกุ คนอยูแ่ ล้ว แต่จะดีหรือไม่ดนี นั้ เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ผู้น�ำไม่จ�ำเป็นต้องเก่งทุกอย่าง แต่ขออย่างเดียวคือใช้คนให้เป็น” ครับนี่ก็เป็นค�ำถามที่ผมเจอรุ่นน้องถาม กว่าผมจะมายืนตรงจุดนี้ ผมต้องขอบคุณ หลาย ๆ ฝ่ายครับ ไม่ว่าจะเป็น ท่านผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ของสภานักเรียนอยู่เสมอและนอกจากนี้ผมมีครูที่ปรึกษาที่คอยให้ค�ำปรึกษาในการท�ำงาน ตลอดเวลาคือ คุณครูปานเทพ ชมภูรัตน์ และคุณครูสมพงษ์ พิรา ผมขอขอบคุณรุ่นน้อง ทุกคนที่เชื่อฟังและให้ความร่วมมือทุกอย่าง มันไม่ง่ายนะครับที่จะยืนตรงจุดนี้ นอกจากจะ ใช้ใจที่เต็มไปด้วยจิตอาสาแล้วยังต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาตัวเองด้วย “ผมไม่ได้เป็นคนที่ดีที่สุด แต่ผมเป็นคนที่มีความขยันและมีความพยายาม ผมเชื่อว่า ทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ถึงแม้มันจะไม่ถึงกับดีที่สุดแต่อย่างน้อย คุณก็ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง”


แนะน�ำผู้น�ำเยาวชน... คน จิต อาสา นายไพฑูรย์  บุญเป็ง ชั้นมัธยมศึกษา 5/2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประธานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ประวัติส่วนตัว

15

เหตุผลที่ลงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เหตุผลอันดับแรกของผมเลยนะครับ ก็คือ ผมอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ชั้นมัธยม ตอนต้น ผมรักและผูกพันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนี้มาก และอยากจะท�ำประโยชน์ให้ กับโรงเรียนนี้ ผมจึงตัดสินใจ ลงสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ซึ่งความฝันของผม ก็อยากจะมายืนอยู่ต�ำแหน่งนี้และอยากจะช่วยพัฒนาโรงเรียนนี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 บิดาชื่อ นายพรมมา บุญเป็ง มารดาชื่อ นางบัวรา บุญเป็ง ที่อยู่ปัจจุบัน 108 หมู่ 7 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ บ้าน - มือถือ 082-6932165 E-mail PP_PP_oo_PP_PP@hotmail.com Facebook Por cooper ประวัติการศึกษา ประถมศึกษาโรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มัธยมตอนปลาย ก�ำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 502 รางวัลและความภาคภูมิใจ ตัวแทนนักกีฬาวิ่ง 4×100 เมตร ของจังหวัดเชียงใหม่ คติประจ�ำใจ นับหนึ่งให้ถึงร้อย แล้วอย่าถอยหากไม่ถึง ท�ำไมถึงมาอยู่ต�ำแหน่งนี้ได้ การที่ผมได้มาอยู่ในต�ำแหน่งนี้ได้ เพราะมาจากการเลือกตั้งจากนักเรียนในโรงเรียน เริม่ จากการตัง้ พรรค ตัง้ ชือ่ พรรค และช่วยกันหาเสียงในช่วงก่อนการเลือกตัง้ และพรรคของ ผมก็ได้คะแนนเป็นที่ 1 ผมในนามหัวหน้าพรรค จึงได้รบั ต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


เปิดผนึก บันทึกลับ (รัก)

ฉบับเพชรน�้ำหนึ่ง ตราตรึงมั่นนิรันดร... นายปตินันท์ ไชยวรรณ์

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ

นายพิชัย อนุชัย

รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรการ วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ

นายมานิตย์ เขตสิทธิ์

ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

16

นายวิรัช สุเมธารักษ์

ครู วิทยฐานะช�ำนาญการ


ปิดผนึก บันทึกลับ (รัก)

ฉบับเพชรน�้ำหนึ่ง ตราตรึงมั่นนิรันดร...

นางจินดา ทับสุวรรณ์

ครู วิทยฐานะช�ำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทน์หอม กันทากุ่ง ครู วิทยฐานะ ช�ำนาญการพิเศษ

นายศรีวรรณ์ ค�ำวัง

ลูกจ้างประจ�ำ : พนักงานบริการ ระดับ 2

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

17


แนะน�ำคุณครู... คนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ • ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ย้ายมาจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

วุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกชีววิทยา จากวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ย้ายมาจากโรงเรียนสันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

นางสาวพลอย  พัฒนานุรักษ์

นางชนากานต์  แปงค�ำมูล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

18

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (ศษ.ม) การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ย้ายมาจากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ายมาจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นางสาวพลับพลึง  พัฒนานุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพรนิมิต  ชิดมินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเกียรติศักดิ์  ปันค�ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอก ภาษาไทย จากสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ายมาจากโรงเรียน แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


19 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

โครงการพิเศษดีเด่น ผลงานดีเด่น (Best Practice) 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานดีเด่น สู่เส้นทาง...โรงเรียนรางวัลพระราชทาน


ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Consumer Protection Club Sanpatongwittayakom School ผลงานดีเด่นประจ�ำปี 2556

รางวัลโครงงาน อย.น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในโรงเรียนดีเด่นเครือข่ายบริการที่ 1 ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

20 รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

รางวัลชนะเลิศ การน�ำเสนอผลงานโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อย ระดับเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่


ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม รับรางวัล ดีเด่น ชมรมที่ท�ำคุณประโยชน์การคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดกิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้รับรางวัลมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจ�ำปี พ.ศ.2556

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้รับรางวัลชมรมคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2556 จากส�ำนักนายกรัฐมนตรี

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

21


การอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม Energy Conservation by Using Whole School Approach วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และ สิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการ ใช้พลังงาน อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานลง

Objectives

1. To promote energy conservation awareness for the youth by using whole school approach. 2. To develop staff in the school and community for energy and environment conservation. 3. To enhance students, teachers and people in community to understand how to save energy.

เป้าหมาย

คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน และประชาชน ในท้องถิ่นมีความตระหนักและมีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

22

Goals

Teacher, students, school persons and people in community obtain the awareness in energy and environment conservation.

การด�ำเนินงาน

ด�ำเนินงานโดยใช้รปู แบบการบริหารการจัดการโรงเรียนทัง้ ระบบ Whole School Approach ทั้ง 4 ด้าน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในโรงเรียน และชุมชนสัมพันธ์

Procedure

Using the administration of 4 facets by whole school approach: the management, learning process, school activities and community relationship.

ผลการด�ำเนินงาน

การอนุรักษ์พลังงานแบบองค์รวม ส่งผลถึงการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการ จัดกิจกรรมของครูทกุ คนทีจ่ ดั ท�ำแผนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน รวมทัง้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ที่เป็นปัจจัยเสริมทางด้านการน�ำไปปฏิบัติ และน�ำไปใช้จริงในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งสามารถน�ำองค์ความรู้สู่ชุมชน ส่งผลถึง การเกิดจิตส�ำนึกของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชน ใน การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่จะยั่งยืนต่อไป

Results

The whole school approach energy conservation affects on students’learning outcomes according to the energy conservation of all teachers in school and the activities which enhance students to practice in their daily lives. The students also diffused their energy conservation knowledge to the community that enhance the people sustainable awareness of energy and environment conservation.


ด้านชุมชนสัมพันธ์

• ความรู้สู่ชุมชน • การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด • ตลาดใกล้โรงพยาบาลสันป่าตอง • ความรู้สู่ชุมชน “โรงเรียนดอนเปา”

ด้านกิจกรรมในโรงเรียน

• ค่าย “เยาวชนคนรักษ์พลังงาน” • เดินรณรงค์ “กรีฑาสี” • กิจกรรม ขยะได้ประโยชน์

ด้านบริหารจัดการ

• ประชาสัมพันธ์โครงการ • การจัดนิทรรศการเตรียมรับ การประเมิน

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

23


โครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ปีการศึกษา 2556 ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรม ผลส�ำเร็จของโครงการ ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นศูนย์การเรียนรูต้ น้ แบบเยาวชนพลยุตธิ รรม ภาคเหนือ รับทุนสนับสนุนการด�ำเนิน โครงการจ�ำนวน 200,000 บาท จากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับรางวัล - โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ - โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประเภทสถานศึกษา จากส�ำนักงานป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

24

ปีการศึกษา 2555 กิจกรรมเยาวชนพลยุติธรรม สร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ผลส�ำเร็จของโครงการ ได้รางวัลการจัดนิทรรศการยอดเยีย่ ม รางวัลโรงเรียน ต้นแบบเหรียญทอง ได้รับโล่เกียรติบัตรและทุนการศึกษา จ�ำนวน 10,000 บาท จากส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริต ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ปีการศึกษา 2554 กิจกรรมเยาวชนพลยุติธรรม สร้างแรงใจ ให้ความรู้ น�ำสู่ปฏิบัติ ผลส�ำเร็จของโครงการ ได้รางวัลการจัดนิทรรศการยอดเยีย่ ม รางวัลโรงเรียนต้นแบบเหรียญทอง ได้รบั โล่เกียรติบตั รและทุนการศึกษา จ�ำนวน 10,000 บาท จากส�ำนักกิจการ ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2552 กิจกรรมเยาวชนพลยุติธรรม รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย ผลส�ำเร็จของโครงการ ได้รางวัล Best Practice Award ได้รับโล่เกียรติบัตรและทุนการ ศึกษา จ�ำนวน 10,000 บาท จากส�ำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลส�ำเร็จของโครงการ ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้รบั โล่เกียรติบตั รและทุนการศึกษา จ�ำนวน 10,000 บาท จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ปีการศึกษา 2549 กิจกรรมเยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

25


นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว ครูทปี่ รึกษา ชมรมต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง” เข้ารับพระราชทานเข็มระลึกครู ต้นแบบและครูผทู้ �ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคม จากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที ่ 26 ธันวาคม 2553 ณ โรงเรียนปิยชาติ พัฒนาฯ ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัด นครนายก

ชมรมต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง” รับรางวัลกลุม่ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บ�ำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของเยาวชน ประจ�ำปี 2553 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเยาวชน แห่งชาติ วันที่ 20 กันยายน 2553 จากส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) ณ ศูนย์กีฬาเวสน์ 2 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2553

นางณัฐชยา ผ่องแผ้ว ได้รับโล่ครูตน้ แบบ ประจ�ำปี 2552 จากส�ำนักนายก รัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

ชมรมต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง” วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

26 โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 จากแนวคิดของพระครูสมุห์เอกรัฐ อภิรกฺโข ทีต่ อ้ งการให้เยาวชนประพฤติดี สร้างกระแสนิยม “รักดี” ให้เกิดขึน้ อย่าง ยั่งยืนและมีการพัฒนาสู่กรอบการด�ำเนินงาน 9 กล้าคือ 1. กล้าคิด 2. กล้าน�ำ 3. กล้าท�ำดี 4. กล้าวาทศิลป์ 5. กล้าคุณธรรม 6. กล้าวรรณศิลป์ 7. กล้าอาสา 8. กล้าคว้าดาว 9. กล้าของพ่อ โครงการนีไ้ ด้เผยแพร่ไปทัว่ ประเทศ และโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมโดยฝ่ายแนะแนวได้ส่งนักเรียนจ�ำนวน 11 คน เข้าอบรมหลักสูตร “ค่ายกล้าน�ำ” รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2551 ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย และส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกลับมาจัดตั้งชมรมโดยใช้ ชื่อว่า ชมรมต้นกล้า “ก้าวกล้าสันป่าตอง” ขึ้นตรงกับฝ่ายกิจการนักเรียน โดยมีนายดนัย กัลยาราช เป็นผู้เห็นชอบ โครงการ มีคุณครูชนินทร์ ผ่องแผ้ว และคุณครูณัฐชยา ผ่องแผ้ว เป็นครูที่ปรึกษาชมรมพร้อมคณะกรรมการ และ ปัจจุบันย่างเข้าสู่รุ่นที่ 7 โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม


นางสาวณัฐทราวรรณ เงาทอง เข้า รับเกียรติบตั ร เยาวชนดีเด่นระดับภาค และรางวัลที่ 2 ของระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556 จากเสนาธิการ หัสพงศ์ ยุววนวรรธนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ 20 กันยายน 2556 นางสาวณัฐทราวรรณ เงาทอง ได้รับคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ของ ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จากนางญาณี เลิศไกร ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

โครงการ “จิตอาสาส้วมสุขสันต์ สานฝันสู่ชุมชน” ปี 2556

น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมินโรงเรียน รางวัลพระราชทานครั้งที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2556

27 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

จัดโครงการค่าย “อาสาพัฒนาผู้น�ำ สร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อม น้อมใจเทิดไท้องค์ราชันย์” รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2556


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางศรีวรรณ์ พรหมพันธุ ์ ครูชำ� นาญการพิเศษ กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การขับร้องเพลงกล่อมลูก ภาคเหนือ เนื่องใน งานมหิดล-วันแม่ ประจ�ำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจ�ำปีการศึกษา 2556 โดยมีพิธีบวงสรวง ร�ำลึก ถึงครูกลอนสุนทรภู่ มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียน แต่ละคณะสี ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการท�ำงานเป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีและรักความเป็นไทย

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

28

มุทิตาจิต พ่อครูมานิตย์ เขตสิทธิ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการตลอดอายุการท�ำงานพ่อครูได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสั่งสอนลูกศิษย์ และได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็นแบบอย่างที่ดีของศิษย์และเพื่อนร่วมงาน นายสุวัฒน์ บุญธิมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “คนดี ศรีเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556” จากส�ำนักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่


การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ประจ�ำปี 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแข่งขันสุนทรพจน์ ม. ปลาย นางสาววริศรา ใจแก้ว โดยมี คุณครูภาวินี บุญธิมา ผู้ฝึกสอนและควบคุม

รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองแข่งขันท่องอาขยานท�ำนอง เสนาะ ม.ปลาย นางสาวกวีธารณ์ วงษ์เคีย่ ม โดยมีคณุ ครูทนงนิด สุรยิ ะนันท์ ผู้ฝึกสอนและควบคุม

กิจกรรมแข่งขันโต้วาที เนื่องในวันมหิดลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รับโล่ พร้อมทุน

การศึกษา ได้แก่ นางสาววริศรา ใจแก้ว นางสาวศริญญา ค�ำอ้าย และ นางสาวปวิชญา เป็งแดง โดยมี...คุณครูภาวินี บุญธิมา ครูผู้ฝึกสอน และควบคุม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รับโล่ พร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ เด็กหญิงศุภรินทร์ ด�ำชมทรัพย์ เด็กหญิง นภัสสร ศรีวิชัย และเด็กหญิงศิรินภา ปัญญาจุ่ม โดยมี คุณครูวัชรินทร์ ด�ำชมทรัพย์ ครูผู้ฝึกสอนและควบคุม

ครูวัชรินทร์ ด�ำชมทรัพย์ และนางสาวอริสรา เจริญบรรณวาที นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับคัดเลือกค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 10 และได้รับคัดเลือกต่อยอดกล้าวรรณกรรมต่อไปในระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเข้าค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาไทย (Gifted) โดยวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่นักเรียนชุมนุมอัจฉริยภาพทางภาษาไทย วันที่ 14 กันยายน 2556 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

29


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงานและความภาคภูมิใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจ�ำปีการศึกษา 2556” วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 4 – ม. 6 ได้แก่ นายวรธน ทองค�ำ

รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ทางคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ ม. 1 – ม. 3 ได้แก่ เด็กชายสิทธิกร ดวงติ๊บ

เกียรติบตั รเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม. 1 – ม. 3 ได้แก่ เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

30

รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม

การแข่งขันคิดเลขเร็วทางคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ ม. 4 – ม. 6 ได้แก่ นางสาวศิริประภา สมถา


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม “โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์” ในวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

31


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลงานและความภาคภูมิใจ รายการตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ของกลุ่มดอยสัพพัญญู ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1. เด็กหญิงศิรินภา ปัญญาจุ่ม 2. เด็กหญิงอรพรรณ ศิริ 3. เด็กชายธีรวุฒิ ไหลมี ครูผู้ควบคุม... คุณครูศรีพูล ศรีวิลัย คุณครูวลัยภรณ์ เขตสิทธิ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.ต้น 1. เด็กหญิงกัลยา สุแก้ว 2. เด็กหญิงฐิติมา แก้วเทพ 3. เด็กหญิงพรรษาวดี ชาวลี๊แสน ครูผู้ควบคุม... คุณครูดวงใจ ดวงลาภา คุณครูญัฐพล จิโปทา

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

32

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน นางสาวศิริประภา  สมถา, นายวรธน  ทองค�ำ ครูผู้ควบคุม..... คุณครูสุบิน  ตระการศิริ

การแข่งขันเครือ่ งบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.ปลาย 1. นายธันยกร ตุ๋นสัก 2. นายผดุงพล ศรีสุภา 3. นายพงษกรณ์ สุริยะดี ครูผู้ควบคุม... คุณครูบรรเจิด ไชยมงคล คุณครูสุนทร กู้เมือง เครื่องบินประเภทสร้างสรรค์ ม.ปลาย 1. นายทินกร อินต๊ะค�ำ 2. นายธนัท แสงปี 3. นายนรวิชญ์ เรือนมูล ครูผู้ควบคุม... คุณครูปุณยวีร์ เรือนค�ำ คุณครูยุพิน ชัยพรหม

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงอรพรรณ ศิริ, เด็กหญิงศิรินทรา  ปัญญาจุ่ม ครูผู้ควบคุม..... คุณครูศรีพูล  ศรีวิลัย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน เด็กชายเกรียงไกร ใจสุบรรณ เด็กหญิงฐิติพร กันทะ ครูผู้ควบคุม.....คุณครู ทิพวรรณ ยาวิลาศ


เราแค่ตัวเลือก กัมปนาทสายฟ้าผ่ากระแส กระจายแผ่ล่องลอยไหลในสายลม ทีละนิดทีละน้อยค่อยผสม ล้วนอุดมสสารนานนับปี ทะเลธารสารชีวิตเลือกวิถี ก่ออินทรีย์ก�ำเนิดใหม่ได้พึ่งพา ไร้ความคิดอักษรและภาษา พัฒนาแยกย้ายหลายสายพันธุ์ มีหนทางมากกมายให้เลือกสรร ผ่านคืนวันอันตรายหลายฤดู แสงอาทิตย์อบอุ่นให้ความเป็นอยู่ ทุกอณูเรียงระบบระเบียบไป แล้ววิวัฒนาการตามเงื่อนไข ขนาดใหญ่ขึ้นมาได้ใต้ทะเล มีซากศพเหยื่อทดลองเกลื่อนถมเถ ทับปนเปเพื่อเกิดใหม่ใหญ่กว่าเดิม ทั้งพืชใบพืชดอกตามส่งเสริม อาณาเพิ่มนิคมไกลไปทั่วแดน ฤดูกาลบ่มฝักเฝ้าหวงแหน แล้วดูแคลนทุกอย่างที่ขวางตน ไม่ทันไรจะเลือกสรรโลกอีกหน ตายให้พ้นคัดสรรใหม่ไม่ไยดี

“กว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์ (โฮโมซาเปียน) และกว่าจะเป็นอารยธรรม กว่าจะ เจริญมาถึงขั้นนี้ ขั้นที่เราสามารถเดินทาง ไปในอวกาศนอกโลกเราได้ ธรรมชาติได้เกื้อหนุนเรามาตลอด อย่าได้ตอบแทนธรรมชาติด้วยความ หยิ่งยโสในความเป็นมนุษย์อีกเลย เพราะเราไม่มีทางหนีการตัดสินของ ธรรมชาติไปได้พ้น” พรนิมิตร ชิดมินทร์

33 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

เมื่อเมฆฝนหม่นฟ้านภากาศ ประจุไฟบวกลบหลายแอมแปร์ แล้วเกิดเป็นสารประกอบเพื่อชีวิต บรรจงเรียงอนุภาคสมาคม ในทะเลแสนกว้างใหญ่และไพศาล อะมิโนโปรตีนหน่วยชีวี เริ่มมีสัตว์เซลเดียวเสี้ยวชีวิต ผ่านกระบวนการผ่าเหล่าหลายครั้งครา วิ่งวนอยู่ในน�้ำทะเลกว้าง ลองถูกผิดเป็นฟอสซิลมิวเตชั่น ดวงตะวันการุณหนุนชีวิต นานแค่ไหนเกินใจจะหยั่งรู้ ไดอะตอมแพลงตอนพืชแพลงตอนสัตว์ เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนในกลไก ยุคน�้ำแข็งสลับวนหลายคาบครบ เกิดแล้วตายมากเกินนับคะเน เมื่อขึ้นบกครอบครองความเป็นใหญ่ เป็นอาหารวัฏจักรคอยเต็มเติม ด้วยอาศัยกาลเวลากว่าพันล้าน แต่มนุษย์เกิดมายิ่งใหญ่แทน ธรรมชาติต่างหากผู้ยิ่งใหญ่ เหล่ามนุษย์เลวทรามข้าสุดทน


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผลงานและความภาคภูมิใจ

วันที่ 19 กันยายน 2556 โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคมได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณ ุ โล่ รางวัลโรงเรียนวิถพี ทุ ธชัน้ น�ำรุน่ 4 เนือ่ งใน งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวด กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนด้านพระพุทธศาสนา

วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ผู้อ�ำนวยการบุญเสริญ สุริยา พร้อมด้วย คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และนักเรียนเยาวชน พลยุตธิ รรม เข้ารับรางวัลสถานศึกษาทีส่ ง่ เสริมคุณธรรมจริยธรรม ดีเด่น ประจ�ำปี 2556 จัดโดย ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำจังหวัด เชียงใหม่ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ

วันที่ 24 กันยายน 2556 โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคมได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จาก ท่านพลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี โดยผลงานทัง้ หมดนีม้ าจากการด�ำเนินงาน ของศูนย์เยาวชนพลยุตธิ รรม สภานักเรียน และกรรมการนักเรียน

ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

34

วันที่ 9 กันยายน 2556 ด้วย ศูนย์วชิ าการกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมครูสังคมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ณ โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ด้วย ศูนย์วิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “อบรมพัฒนาศักยภาพครูผสู้ อนเพือ่ ยกผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ” ณ โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่


งานกิจกรรมนักเรียน สายภาษา – สังคม และ Gifted สังคม วันที่ 29 สิงหาคม 2556 คณะครูและ นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรม สัปดาห์เปิดบ้านวิชาการ (Open House to ASEAN Community) โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม ในหัวข้อ เปิดประตูสู่อาเซียน

โครงการอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ รีสอร์ทชุ่มจิต อ.สันก�ำแพง จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้น�ำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุม่ ดอยสัพพัญญู ผลการแข่งขัน มีดังนี้ 1. ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รายการ ละครคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 3-4 2. ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รายการ เพลงคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 3 3. ชนะเลิศระดับเหรียญทอง รายการ มารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 4

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ของนักเรียน Gifted สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

35


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ได้นำ� นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผลการ แข่งขันได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ พลศึกษา ระดับชั้น ม.1- ม.3

1. เด็ก หญิงวีรวรรณ ปัญ ญากาศ 2. เด็ก หญิงหทัยรัต น์ ตัน สถาน ครูผู้ฝึกสอน...คุณครูมาลี เนตรดวง คุณครูอรชร อินทกุล

ชัน้ ม.3/1 ชัน้ ม.3/1

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษาระดับชั้น ม.4- ม.6 1. น.ส.ธัญชนก เนตรดวง ชั้น ม.4/1 2. น.ส.สุชัญญา เมธาทัศน์ ชั้น ม.4/1 ครูผู้ฝึกสอน...คุณครูมาลี เนตรดวง คุณครูอรชร อินทกุล

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โครงการสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1 – ม.3 1. เด็กหญิงยมลภัทร แก้วตั๋น 2. เด็กหญิงธนาภรณ์ ไชยมา 3. เด็กหญิงปนัดดา ปัญญา ครูผู้ฝึกสอน...คุณครูณัฐชยา ผ่องแผ้ว

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

36

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ SWK Airobic Dance Team ระดับชั้น ม.1-ม.6 จ�ำนวนนักเรียน 15 คน

ครูผู้ฝึกสอน... คุณครูจารุวรรณ คันธวงศ์

ชั้น ม.3/8 ชั้น ม.3/8 ชั้น ม.3/8


กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้น�ำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาล นครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 22 กันยายน 2556 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขว้างจักร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง นางสาวธัญชนก เนตรดวง ชั้น ม.4/1 ครูผู้ฝึกสอน... คุณครูมาลี เนตรดวง

รางวัลชนะเลิศ กระโดดไกล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง นางสาวกัลยา อุทร ชั้น ม.4/8 ครูผู้ฝึกสอน...คุณครูมาลี เนตรดวง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ชั้น ม.3/9 ชั้น ม.2/10 ชั้น ม.1/2 ชั้น ม.1/2

37

กีฬาเปตอง ประเภทคู่หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 1. น.ส.ศศิกัญญา ใจกันทะ ชั้น ม.6/6 2. น.ส.ธิดารัตน์ จอมเป็ง ชั้น ม.6/10 ครูผู้ฝึกสอน... ครูมาลี เนตรดวง

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

1. ด.ญ.วิภาดา อุ่นใจ 2. ด.ญ.ธัญสมร กุยแก้ว 3. ด.ญ.วรัญญา ไชยมูล 4. ด.ญ.ทิพย์รัตน์ ธรรมปัญญา ครูผู้ฝึกสอน... คุณครูมาลี เนตรดวง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานโยธวาทิต

ดนตรีไทย วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

38

ศิลปะแบกะดิน


นาฏศิลป์

39 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

นิทรรศการกลุ่มสาระศิลปะ เนื่องในวันเปิดบ้านวิชาการ


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

40

เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2556 คณะผูบ้ ริหารกลุม่ ดอยสัพพัญญูร่วมแสดงความยินดีกับ กลุ่มสาระการ งานอาชีพ ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มดอยสัพพัญญู โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ระดับเหรียญทองในการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้น ม.1-ม.3 และระดับชั้นม.4-ม.6 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ

ผลงานการแกะสลัก ผัก – ผลไม้ ของนักเรียน ระดับชัน้ ม.4 - ม. 6 ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับ เหรียญทอง


การแข่งขันท�ำอาหารจานเดียวประเภทข้าวและขนมหวานเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 63 กลุ่มดอยสัพพัญญู โดยได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับเหรียญทองระดับชั้น ม.1-ม.3 เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ ผลงานการท�ำอาหารจานเดียวประเภท ข้าวและขนมหวานของ นักเรียนระดับ ชั้นม.4-ม.6งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มดอยสัพพัญญูได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ

นักเรียนแข่งขันทักษะการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.ต้น-ม.ปลาย ครูผู้ฝึกสอนคือครูอรนิภา สุใจค�ำ

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

41


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

English Camp for Teachers ค่ายภาษาอังกฤษส�ำหรับครูผสู้ อนภาษาอังกฤษกลุม่ ดอยสัพพัญญู ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 4-6 กันยายน 2556 เพื่อฝึกทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษา

th

ค่าย English Day Camp 12

Oct 2013

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

42

ภาษาอังกฤษ

Impromptu Speech Contest June 25th 2013 การประกวดพูดภาษาอังกฤษแบบฉับพลัน

English Camp for Students July 31st–August 1st2013 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกลุ่มดอยสัพพัญญูวันที่ 1 กรกฎาคม–1 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

English Field Trip คณะครูกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศน�ำนักเรียนชุมนุม Gifted ทุกระดับชัน้ ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส

Journée de recontre des passionnés de la langue française นักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมได้รว่ มกิจกรรมงาน มหกรรมรวมพลคนรักภาษาฝรัง่ เศส เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึง่ มีกจิ กรรมต่าง ๆ ให้นกั เรียนศิลป์ฝรัง่ เศส จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรม

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

43


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน โดย...นักเรียนศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

แข่งขันพูดภาษาจีน 12 กันยายน 2556

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

44

เรียนรู้วัฒนธรรมจีน นักเรียนศิลป์ภาษาจีนเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมการกินอาหารจีน ที่ ภัตตาคารเจี่ยชงเฮง

งานเปิดบ้านวิชาการ สู่ประชาคมอาเซียน งานศิลปหัตถกรรมวิชาการภาษาจีน

การแข่งขันทักษะวิชาก

าร


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 45 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ค่ายญี่ปุ่น

สูป่ ระชาคมอาเซียน….เปิดบ้านเพือ่ เยีย่ มชมเรียนรูว้ ฒ ั นธรรมชาวญีป่ นุ่ อาทิ วัฒนธรรมการกิน วัฒนธรรม การแต่งกาย และการแสดงต่าง ๆ มากมาย


ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ทางเดินระหว่างห้องสมุด บ ั ปร TH PA LK WA N EA AS รม กิจกร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาเซียน

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

46

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ กาดหมั้วครัวฮอม ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันที่ 19 กันยายน 2556

พิธีมอบเกียรติบัตรรักการอ่าน ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันที่ 16 กันยายน 2556

กิจกรรมออกแบบเครื่องแต่งกายอาเซียนจากหนังสือพิมพ์ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 19 กันยายน 2556

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ยุวบรรณารักษ์เป็น ผูผ้ ลิตสือ่ การสอนการใช้หอ้ งสมุดเพือ่ เป็นอีก แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ ของนักเรียน ยุวบรรณารักษ์


น�ำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์ ปี 5 โดยบริษัททีวีบูรพา ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน 2556

ท�ำสารคดี

เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนยุวบรรณารักษ์ ในการแข่งขัน ในโครงการกบจูเนียร์ ปี 5 โดยบริษัททีวีบูรพา

จัดท�ำนิทรรศการเคลื่อนที่ โดย การใช้รม่ ซึง่ เป็นวัสดุอปุ กรณ์ใน ท้องถิ่น เพื่อให้เข้ากับวิสัยทัศน์ ของห้องสมุดและโรงเรียน จัด เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สวยงาม และสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย และท�ำงาน

ยุวบรรณารักษ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

47 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

บันทึกการเรียนรู้ ประจ�ำปีการศึกษา 2556

ยุวบรรณารักษ์อาสา จัดห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านเปียง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2556


งานแนะแนว โครงการต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียงใหม่ประจ�ำปี 2556 1. รางวัลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน ดร.ชนินทร์ ยาระณะ 2. รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป 5 คน 1. นางวัฒกา เนตรศักดิ์เกษม 2. นายสุวัฒน์ บุญธิมา 3. นายจรัล กาอินทร์ 4. นางอ�ำนวยพร ใจอินผล 5. นางภาวิณี ตติวรรณรัตน์ 6. นางสมพร ศิริรัตน์ 7. นายนที สุวรรณโสภณ 3. รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประเภทเด็ก และเยาวชน 15 คน 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร อิวาง ม.2/1 2. เด็กหญิงฐิติพร กันทะ ม.3/1 3. เด็กหญิงศุภรินทร์ ด�ำชมทรัพย์ ม.3/2 4. นางสาวกวีธารณ์ วงษ์เคี่ยม ม.4/1 5. นางสาวนฤมล ติ๊บดง ม.4/1

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

48

6. นายวชิรวิชญ์ 7. นายพชร 8. นางสาววริศรา 9. นายณัฐวุฒิ 10. นายไพฑูรย์ 11. นางสาวปริษฎา 12. นายนนทวัฒน์ 13. นางสาวกัญญารัตน์ 14. นายภาณุวิชญ์ 15. นายวัชรวิทย์ 16. นายอดิศักดิ์ 17. นายอรรถพงค์ 18. นายวรธน 19. นางสาวศศินา 20. นางสาวพิสมัย

ค�ำแปง ซาวค�ำ ใจแก้ว ปาลี บุญเป็ง แสนฝั้น ปันใจ โปธา จันทะอ้าย หลวงไชยค�ำ จันทร์หล้า แสงจันทร์ ทองค�ำ อินถา ลีโภชนะชัย

ม.4/1 ม.5/1 ม.5/1 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 ม.5/5 ม.5/8 ม.5/10 ม.5/10 ม.6/1 ม.6/9 ม.6/10

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้รับใบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2556 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556


สรุปข้อมูลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนทั้งหมด 410 คน สถาบัน

จ�ำนวนนักเรียน

คิดเป็นร้อยละ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง วิทยาลัยพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันกันตนา มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ โรงเรียนนายสิบทหารบก มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทิร์น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันการอาชีวศึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ บวชเรียน ประกอบอาชีพ ไม่ศึกษาต่อ ไม่ประกอบอาชีพ

93 96 59 31 5 9 28 2 2 6 3 2 1 1 3 2 1 6 1 18 1 1 15 24

22.68 23.24 14.39 7.56 1.22 2.20 6.83 0.49 0.49 1.46 0.73 0.49 0.24 0.24 0.73 0.49 0.24 1.46 0.24 4.39 0.24 0.24 3.63 5.81

รวมนักเรียน

410

100.00

49 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ล�ำดับ


โครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อัธยาศัยดี มีจิตอาสา พัฒนาประสบการณ์ งานเป็นความลับ นับเป็น “YC”

กิจกรรมตอบปัญหาทักษะชีวิต “จะท�ำอย่างไรเมื่อคุณกลายเป็นตัวละครในซีรีย์ฮอร์โมน” ชุมนุมนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา ได้จดั การแข่งขันการตอบปัญหาทักษะชีวติ “จะท�ำอย่างไร เมื่อคุณกลายเป็นตัวละครในซีรีย์ฮอร์โมน ขึ้น ในวันที่ 3 กันยายน 2556 มีทีมที่เข้าแข่งขัน ทั้งหมด 11 ทีม การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการมีวิจารณญาณใน การรับชมซีรยี ฮ์ อร์โมนอย่างสร้างสรรค์ เพือ่ แลกเปลีย่ นทัศนคติในการแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะ สมในสถานการณ์ต่าง ๆ และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่นักเรียน

สะท้อนคิดจากเพื่อน ๆ YC

การที่ฉันได้เข้าค่าย YC ท�ำให้ฉันได้รู้จักค�ำว่า YC มากยิ่งขึ้น รู้จักขั้นตอนการ ท�ำงานของ YC ท�ำให้ฉันได้รู้จักมิตรภาพที่เกิดขึ้นใน 2 วันที่เข้าค่าย มันเป็นช่วงเวลาที่ น�ำเรามาพบเจอกัน และเป็นหนึง่ เดียวเพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปช่วยพัฒนาโรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคมให้ทกุ คนมีหวั ใจสีขาวทีส่ ดใสสวยงาม ดังลูกปัดหลากสีแล้วรวมกันเป็นหนึง่ เดียว และมีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดไม่แพ้กันคือการได้รู้จัก วิทยากรและ พี่ ๆ อีกหลายท่านที่ให้ความรู้และความสุขพร้อมทั้งมิตรภาพแก่เรา ได้ปลูกฝังให้ YC ทุกคนรู้จักการยิ้ม คิดบวก รับฟัง และยังช่วยให้ก�ำลังใจแก่พวกเรา ด้วยค�ำสั้น ๆ แต่จดจ�ำ ไปอีกนาน นั่นคือ “ฉันท�ำได้ คุณท�ำได้ เราท�ำได้ โอ้วว... เยส” และฉันยังขอขอบพระคุณ อาจารย์แนะแนวทุกท่าน ที่ท�ำให้เราได้รู้จักกัน และได้ท�ำสิ่งดี ๆ เหล่านี้ค่ะ “ตอนนี้พวกเรา YC พร้อมแล้วที่จะเป็นเพื่อนที่ปรึกษาให้กับเพื่อน ๆ ทุกคน”

กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนน�ำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC วันที่ 10-11 ตุลาคม 2556

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

50 นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย


ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

51


ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด�ำเนินโครงการพัฒนาศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ตามโครงการของ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา วางแผนด�ำเนินงานเชิงบูรณาการตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ และนิเทศ ก�ำกับ ติดตาม โครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนลง สู่เขตพื้นที่การศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 ในการจัดกิจกรรมครัง้ นี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาฯ ได้รบั ความร่วมมือจากคณะครูกลุม่ สาระฯ สังคมศึกษาฯ และกลุม่ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตลอดจนหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท�ำให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงได้จัดท�ำ รายงานผลสรุปการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อทางศูนย์อาเซียนศึกษาฯ จะได้น�ำผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไปพัฒนาในครั้งต่อไป

ASEAN Week 5th–9th August 2013

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

52

คณะผู้บริหาร คณะครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้ง นักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์อาเซียน โดยมีกิจกรรม 1. การแสดงนาฏศิลป์อาเซียนโดยนักเรียนชุมนุมอาเซียนชั้น ม.4/9 และ 4/10 2. การแข่งขันแฟนพันธุแ์ ท้ (สถานทีแ่ ละบุคคลส�ำคัญ) อาเซียน (ช่วงชั้นที่ 3 ม. 1-3) 3. การแข่งขันตอบค�ำถามอาเซียน ASEAN QUIZ (ช่วงชั้น ที่ 4 ม.4-6) 4. กิจกรรมการจับรางวัลพิเศษ จ�ำนวน 10 รางวัล ให้กับผู้ที่ เคยตอบค�ำถาม ASEAN QUIZประจ�ำสัปดาห์ตั้งแต่ครั้งที่ 1-ปัจจุบัน

สรุปผลการด�ำเนินงาน

การประเมินผลโครงการโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นด้าน การด�ำเนินการกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมสัปดาห์ อาเซียนอยู่ในระดับดีมากเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม อาเซียนและเป็นกิจกรรมทีม่ คี วามเหมาะสมของกิจกรรมนิทรรศการ, ป้ายความรู้, มุมอาเซียน เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักพร้อมที่ จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเซียนและนักเรียนสามารถน�ำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือในชีวิตประจ�ำวันได้


นักเรียนชุมนุมอาเซียนได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน (ASEAN WEEK) ในตอนเช้าหลังพิธีเคารพธงชาติทุกวัน

ศูนย์อาเซียนศึกษาพร้อมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 น�ำทีมโดยมัคคุเทศก์น้อยประจ�ำศูนย์ อาเซียนศึกษา และการแสดงนักเรียนกล่าวค�ำทักทายของแต่ละประเทศอาเซียน ต่อจากนั้นคณะกรรมการเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้วิชาอาเซียนศึกษา ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies Centre)

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

53


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นม.ต้น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นม.ปลาย

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

54 นักศึกษาวิชาทหารมีจิตสาธารณะร่วมมือ โรงเรียนให้สะอาดและน่าอยู่

กันพัฒนา

ครูชนินทร์ ผ่องแผ้ว และครูอ�ำนวย  จันทิมา น�ำนักศึกษาวิชาทหาร 3 ชั้นปี เข้ารับการฝึกวิชาทหารระหว่างวันที่ 12–23 สิงหาคม 2556 ณ กรมทหารราบที่ 7 กองพันทหารราบที่ 2 (ร.7 พัน 2) ค่ายพิชิตปรีชากร อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


รางวัลที่ภาคภูมิใจของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน • • • •

ชนะเลิศการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย ชนะเลิศการแข่งขัน Cross word ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย ชนะเลิศการแข่งขันค�ำคม ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

ชนะเลิศการแข่งขัน Cross word ระดับชัน้ ม.ต้น และ ม.ปลาย ครูผู้ฝึกสอน คือ ครูเฉลิมพล ณ เชียงใหม่ และครูอรนุช งอกศักดา

ชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ครูผฝู้ กึ สอน คือ ครูวชั รินทร์ ด�ำชมทรัพย์ และครูระวิวรรณ ปีอาทิตย์

ชนะเลิศการแข่งขันค�ำคม ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย ครูผู้ฝึกสอน คือ ครูวัชรินทร์ ด�ำชมทรัพย์ และ ครูศรีวรรณ์ พรหมพันธุ์

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

55


สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสัพพัญญู ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 รายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ • • • • • • • •

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

เหรียญ อันดับ ทอง

ชนะเลิศ

ทอง เงิน ทอง ทอง ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

ทอง

ชนะเลิศ

ทอง

ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ • การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

56

• • • • • • •

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 การแข่งขันค�ำคม ม.1-ม.3 การแข่งขันค�ำคม ม.4-ม.6

รายการ เหรียญ อันดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี • การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 • การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 • การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 • การแข่งขันการท�ำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 • การแข่งขันการท�ำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

ทอง

ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ การแข่งขันรวม “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3


สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสัพพัญญู ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 รายการ

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

เหรียญ อันดับ ทอง เงิน ทอง

ชนะเลิศ 4 ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

ทอง

ชนะเลิศ

ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

ทอง ทอง ทอง

ชนะเลิศ ชนะเลิศ ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

57 วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

การแข่งขันการท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ม.4-ม.6 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6


โครงการส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน (Happy School Toilet Project) โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

วารสารเพชรน�้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

58

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในแต่ละวัน บุคลากร จ�ำนวน มากใช้บริการห้องส้วมในโรงเรียน โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จึงจัดท�ำโครงการส้วมสุขสันต์ บริหาร จัดการส้วมสาธารณะที่ดีของโรงเรียนให้มีความสะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) ปลอดภัย (Safety) ตามนโยบายพัฒนาส้วมของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทยระดับประเทศ (HAS) โดยได้ยดึ หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ พัฒนาส้วมโรงเรียนให้ได้มาตรฐานอย่างยัง่ ยืน โดยใช้หลักการสามห่วง สองเงื่อนไข ดังนี้ พอประมาณ พัฒนาส้วมแบบประหยัด เรียบง่ายและเหมาะสมตามสถานะ โดยเน้นสุขลักษณะ ประโยชน์ใช้สอย ความทนทาน ความสะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการบ�ำรุงรักษาได้แก่ 1. ปรับปรุง ส้วมเก่า 2. พัฒนาส้วมปัจจุบันที่มีอยู่โดยใช้งบประมาณเท่าที่จ�ำเป็น มีภูมิคุ้มกัน 1. จัดให้มีนักเรียนคณะสี ซึ่งท�ำหน้าที่ดูแลและรักษาความสะอาด 2. การดูแล กลิ่นโดยรักษาความสะอาดด้วยสาร EM และดับกลิ่น ใช้สมุนไพรมะกรูดและใบเตยมาสร้างบรรยากาศ ให้สดชื่น 3. สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง มีการจัดกิจกรรมตอบค�ำถามเรื่องส้วมสุขสันต์ บูรณาการสอดแทรกความรู้เรื่องการใช้ส้วมที่ถูกต้อง ในแต่ละกลุ่มสาระ มีเหตุผล ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นของการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ความเหมาะสมในการอ�ำนวย ความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน ประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ การปลูกฝังนักเรียนให้รู้จัก รักษาสมบัติสาธารณะ จัดกิจกรรม Big Claning Day ้ ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการท�ำความสะอาดห้องส้วมอย่างถูกวิธี ความรู คุณธรรม มีการใช้ธรรมชาติบ�ำบัด เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้เกิดจิตส�ำนึกและพฤติกรรม การใช้ส้วมสาธารณะอย่างยั่งยืน


กิจกรรมตางๆ ดําเนินการดังตอไปนี้ บูรณาการสอดแทรกใหความรูในการจัดการเรียนรู ทุกกลุมสาระ, จัดปายนิเทศ ใหความรูเกี่ยวกับสุขบัญญัติ การใชสวมที่ถูกวิธี, ประชาสัมพันธ เสียงตามสาย กิจกรรมตอบคําถามประจําวัน, กิจกรรม “สวมสุขสันตสานฝนสูช มุ ชน” โดยนักเรียน จิตอาสาหลายกลุม นักศึกษาวิชาทหาร, ยุวกาชาด, ชมรมตนกลา “กาวกลาสันปาตอง” , ฝายแนะแนว โดยนักเรียนกองทุนกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทําความสะอาดสวมในชุมชนไดแก โรงเรียน สันปาตอง, วัดปาเจริญธรรม, วัดศรีปนเงิน, วัดพระธาตุดอยนอย, วัดแสงสวาง ชมรมคุมครอง ผูบริโภคตลอดจนกิจกรรม (อย.นอย) รณรงคเกี่ยวกับสุขบัญญัติการใชหองสวมอยางถูกวิธี, ชมรม รุง อรุณ รณรงคเรือ่ งการประหยัดพลังงาน การใชนาํ้ ไฟฟา ปดเมือ่ เลิกใชทกุ ครัง้ , โครงงานวิทยาศาสตร เรื่อง สวยใสไรยุงและ เรื่อง เจลสมุนไพรไลยุง นวัตกรรมการแกปญหา กลิ่นของสวมเปนที่มาของผลิตภัณฑธรรมชาติบําบัดภายใตชื่อ “ สวมหอม S.W.K. ” ไดแก 1. นํ้ายาดับกลิ่นจากนํ้าหมักสมุนไพร EM 2. นํา้ ยาทําความสะอาดจากนํ้าหมักสมุนไพร EM 3. สบูเ หลวลางมือ จากนํ้าหมักสมุนไพร EM

4. ถุงหอมสมุนไพร 5. กุหลาบจากใบเตย


ประกาศเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจําปี 2556 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววริศรา ใจแกว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ที่ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเดน จังหวัดเชียงใหม จากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันเยาวชนแหงชาติ ประจําป 2556

โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชี ยงใหม่ เลขที่ 134 หมู 11 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 50120

SWK E-Magazine Issue 001  

วารสาร เพชรน้ำเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

SWK E-Magazine Issue 001  

วารสาร เพชรน้ำเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Advertisement