Page 1

บัณฑิตสัมพันธ

ขาวสารงานพิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ ที่ ๔๘ เลมที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ (กรอบรูป)

คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘


กรอบรูปแตละชนิดไดรับการสรางสรรครูปแบบประติมากรรมโดยบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งประสงคใชเพื่อบรรจุภาพถายในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเฉพาะ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ จากแรงบันดาลใจนี้ รูปแบบของกรอบประติมากรรมจึงถูกสรางขึน้ มาเพือ่ เปนการ สะทอนใหเห็นถึงความเปนตัวตน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งลวดลายของ ศาลาธรรม และสัญลักษณการครบรอบ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนาํ มาใชเปนองคประกอบของกรอบรูป นอกจากนีย้ งั ไดนาํ ลวดลายตางๆ รวมไปถึง เทคนิคการสรางกรอบไมวา จะเปน การปน แบบ ๒ มิติ นูนตำ นูนสูง รวมกับการพนสีกรอบดวยสีทองและเทคนิค การแตงสีเพือ่ ใหกรอบมีความสวยงาม หรูหรา และมีมติ มิ ากยิง่ ขึน้ เพื่อใหสมกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ บัณฑิตใหมทุกทาน


กรอบซีลทอง เปนลักษณะกรอบทีผ่ นึกภาพลงบนแผนไม MDF(Medium Density Fiber) แผนเดียวซึง่ เปนไมทม่ี คี ณ ุ สมบัตเิ หมาะสมในการผนึกภาพ เดินรอบภาพดวยดิน้ สีทอง ขอบของกรอบไม MDF จะตัด เคลือบดวยฟอยล (Foil) สีทองนําเขาจากประเทศเยอรมนี ที่ขอบทั้งสี่ดาน สวนของ ตราสัญลักษณและชื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหมใชฟอยล (Foil) สีทองพิมพโดยเครื่องพิมพดวยความรอน (Hot Stamp) ซึ่งเปนการรีดแผนฟอยลดวยความรอนเพื่อใหฟอยลติดเปนระนาบเดียวกับแผนไม และเคลือบภาพดวยเทคนิคพิเศษ

(กรอบศิลป)

(กรอบหลุยส)

โครงสรางประกอบดวยไมเนือ้ ออนอบฆาเชือ้ รา ดานหนาขึน้ ลายปน ประติมากรรมดวยเรซิน เปน ลวดลายตางๆ ดานหลังภาพผนึกบนแผนไม MDF (Medium Density Fiber) แผนเดียว และปูแผน PVC ลายไมบนผิว เพือ่ ความเรียบรอย สวยงาม และปองกันความชืน้ เคลือบภาพดวยเทคนิคพิเศษ


ความแตกตางระหวางกรอบลักษณะศิลปและกรอบลักษณะหลุยส คือ ความกวางของกรอบ เนื้อกรอบ ลวดลายกรอบ และมิติของกรอบ โดยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ ๑. ความกวางของกรอบ โดยกรอบลักษณะศิลปจะมีความกวางของกรอบ ๑.๕ นิว้ สวนกรอบ ลักษณะหลุยสจะมีความกวางของลายกรอบ ๒ นิ้ว และแทรกดวยโครงผาฝายอีก ๐.๕ นิ้ว รวมเปน ๒.๕ นิ้ว ๒. มิตขิ องกรอบ โดยกรอบลักษณะศิลปจะมีมติ ขิ องกรอบเปนแบบสองชัน้ ธรรมดา (ขอบของ รูปถายพอดีกับกรอบ) สวนกรอบลักษณะหลุยสจะมีมิติของกรอบเปนแบบสามชั้น (ขอบของรูปถาย จะมีแถบผารอง ตอมาอีกชั้นหนึ่ง)

(กรอบศิลป)

(กรอบหลุยส)

เนื่องจากภาพขาวดําเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยเพียง ไมกี่แหงใน ประเทศไทยที่ยังคงภาพขาวดําไวอยู ภาพขาวดํานั้นจะมีลักษณะพิเศษ คือ จะอัดขยาย ดวยกระบวนการเฉพาะ ทําใหภาพขาวดํามีความคงทนมากกวาภาพสี ดังนั้นการถายภาพดวยฟลม และใชกระดาษอัดแบบพิเศษนี้ จะทําใหภาพขาวดํานั้นมีความคงทนถึง ๑๐๐ ป


๑. บัณฑิตทุกคนตองเขาไปกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทําในเว็บไซต http://mis.cmu.ac.th/cmumis กอน ถึงจะสามารถ Login ทําการสั่งจองรูปได ๒. Login เขาสูเว็บไซตการจองรูป http://frame.in.cmu.ac.th ๓. กรอกชื่อ นามสกุลใหถูกตอง และครบถวน ๔. กรอกที่อยู ที่ตองการใหจัดสงภาพถายไปให อยางถูกตอง ชัดเจน และครบถวน ๕. เลือกชุดรูปทีต่ อ งการสัง่ จอง คลิกหนาชุดรูปทีต่ อ งการ จํานวนชุดทีต่ อ งการ จํานวนเงินจะรวม ใหโดยอัตโนมัติ (สําหรับการสั่งจองภาพเพิ่มเติมจะตองเลือกชุดรูปชุดหลักอยางนอย ๑ ชุด จึงจะ สามารถสั่งจองภาพเพิ่มเติมได) ๖. เลือก Package DVD บันทึกภาพพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ ๗. ตรวจสอบความถูกตองกอนจะทําการยืนยันการสั่งจอง ๘. ยืนยันการสั่งจองนั้นหมายถึงขอมูลของบัณฑิตไดทําการบันทึกไวในฐานขอมูลแลว และ ไมสามารถแกไขการสั่งจองไดอีก ๙. บัณฑิตสามารถเขามา Login ดูสถานะการสัง่ จองภาพไดโดยการใชชอ่ื Login เดียวกันกับชือ่ Login ทีใ่ ชสง่ั จองชุดรูปครัง้ แรก โดยสามารถตรวจสอบสถานะไดหลังจากสัง่ จองแลว ๑ เดือน (สถานะการสัง่ จองจะมี ๓ สถานะไดแก รอการชําระเงิน, ไดรบั การชําระเงินแลว, รอการจัดสง) และสามารถจองภาพไดตง้ั แตวนั นี้ ถึง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ และสามารถชําระเงินทีเ่ คาทเตอร ธนาคารไทยพาณิชยทกุ สาขาจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เทานัน้


การชําระเงิน ขั้นตอนการชําระเงิน ๑. พิมพใบชําระเงินจากเว็บไซตที่มีการกรอกขอมูลอยางครบถวนและถูกตอง ๒. บัณฑิตสามารถชําระเงินผานธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเสียคาธรรมเนียมธนาคาร ๒๐ บาท ทุกสาขาทั่วประเทศ ๓. เมื่อชําระเงินเสร็จเรียบรอยแลว กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินเพื่อเปนหลักฐาน เพื่อนํามาใชในการยืนยันการรับรูป หรือกรณีรูปมีปญหา หมายเหตุ - บัณฑิตจะตองกรอกขอมูลการสั่งจองชุดรูปในเว็บไซต และพิมพใบสั่งจองออกมา ชําระเงิน ผานทางธนาคารไทยพาณิชยสิ้นสุดการจองวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ - การยกเลิกการสั่งจอง กรุณาติดตอคณะกรรมการบัณฑิต รุนที่ ๔๘ เทานั้น โทรศัพท ๐๕๓-๙๔๔๖๓๑ โทรสาร ๐๕๓-๘๙๔-๑๘๑ (กรุณาติดตอเฉพาะในเวลาราชการ) จันทร-ศุกร เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สิ้นสุดการสั่งจอง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ - หากชําระเงินแลว จะไมสามารถแกไขการสั่งจองชุดรูปได


“ขอเชิญชวนบัณฑิตทุกทาน เปนเจาของ DVD พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ ๔๘ ซึ่งเปนวาระครบรอบ ๕๐ ป วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในราคาชุดละ ๒๕๐ บาท รายไดหลังหักคาใชจา ย คณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ ๔๘ มอบใหมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนประโยชนของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในดานทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน ดานพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ” สามารถสั่งจองไดตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. Login เขาสูเว็บไซตการจองรูป http://frame.in.cmu.ac.th ๒. กรอกชื่อ นามสกุลใหถูกตอง และที่อยู ที่จะใหทางรานจัดสงภาพถายไปให ๓. เลือกชุดรูปทีต่ อ งการสัง่ จอง คลิกหนาชุดรูปทีต่ อ งการ จํานวนชุดทีต่ อ งการ จํานวนเงินจะรวม ใหโดยอัตโนมัติ (สําหรับการสัง่ จองภาพเพิม่ เติมจะตองเลือกชุดรูปชุดหลักอยางนอย ๑ ชุดจึงจะ สามารถสั่งจองชุดเพิ่มเติมได) ๔. เลือกชุด DVD ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๘ ๕. ตรวจสอบความถูกตองกอนจะทําการยืนยันการสั่งจอง ๖. ยืนยันการสั่งจองนั้นหมายถึงขอมูลของบัณฑิตไดทําการบันทึกไวในฐานขอมูลแลว และไม สามารถแกไขการสั่งจองไดอีก


(ประธานกลาวนํา) ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท (บัณฑิตกลาวพรอมกัน) ขาพเจา / ขอปฏิญาณวา / จะประกอบอาชีพโดยใชศิลปวิทยา / ที่ไดรับประสิทธิ์ประสาทจากมหาวิทยาลัยนี้ / โดยยึดมั่นในความจงรักภักดี ตอชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย / ใหความเคารพสักการะแดครูอาจารย / จะใชศิลปะวิทยาการแตในทางที่เปนคุณประโยชน ไมเกลือกกลั้วในโทษ / อกุศลกรรมชั่วราย / จะแผขยายเกียรติคุณของวิชาชีพใหไพศาล / จะสมานสามัคคีพลีประโยชนตนเพื่อสวนรวม / จะยึดมั่นและปฏิบัติตามคําปฏิญาณนี้ / ตราบชั่วชีวิต (ประธานกลาว) ดวยเกลาดวยกระหมอม (บัณฑิตจะตองกลาวคําปฏิญาณตนเมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จ โดยประธานบัณฑิตกลาวนําคําปฏิญาณตน ขอใหบัณฑิตทุกคนทองใหได)


กรุณาสง..

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๓๙ อาคารสมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๙๔-๔๖๓๑ โทรสาร ๐-๕๓๘๙-๔๑๘๑

บัณฑิตสัมพันธ์ เล่ม 2  

ข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 2 ตุลาคม 2556 บรรณาธิการ : นางสาวพชรพร บุญโคตร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you