Page 1

บัณฑิตสัมพันธ

ขาวสารงานพิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ ที่ ๔๘ เลมที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ (ครุยปริญญา)

คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ ที่ ๔๘


สารแสดงความยินดีกบั บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ ในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รุนที่ ๔๘ ทุกทาน ที่จะไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ นี้ การเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตทุกทานในครัง้ นี้ ถือไดวา เปนวันทีเ่ ปนสิรมิ งคล อยางยิง่ แกชวี ติ ทีบ่ ณ ั ฑิตทุกทานไดเพียรพยายามศึกษาเลาเรียนมาดวยความขยัน อดทน และเปนวันทีส่ ราง ความภาคภูมใิ จอยางมากใหแก คุณพอ คุณแม และญาติพน่ี อ งในครอบครัว ทีใ่ หการสนับสนุนในดานตางๆ ทัง้ ในดานกําลังทรัพย และดานกําลังใจ นอกจากนีย้ งั ไดนาํ ความปลาบปลืม้ ปตมิ ายังครูบาอาจารยทช่ี ว ย ประสิทธิป์ ระสาทวิชา ใหความรู ดวยมุง หวังทีจ่ ะใหลกู ศิษยไดสาํ เร็จการศึกษาเพือ่ ออกไปประกอบอาชีพการ งานอยางมีเกียรติ สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ดวยมโนธรรม และจิตสํานึกตอสังคม ในวาระอันเปนมงคลนี้ ผมขอนอมเกลานอมกระหมอมอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจาอยูห วั ทีท่ รงพระราชทานใหแกบณ ั ฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๘ เพือ่ ใหบณ ั ฑิตใหมทกุ ทานไดนอ มนําเอาไปปฏิบตั เิ พือ่ เปนสิรมิ งคลแกชวี ติ และหนาทีก่ ารงาน ดังความตอนหนึง่ วา “บัณฑิตผูม คี วามรูเ ปนสวนหนึง่ ของกําลังชาติ จึงนาจะถือตนวา มีหนาทีอ่ นั สําคัญยิง่ ทีจ่ ะตองปฏิบตั กิ ารรวมกับกําลังสวนอืน่ ๆ โดยประสานสอดคลองทัง้ สงเสริมกันและกันอยางเหมาะสม พรอมเพรียง และเขมแข็ง เพื่อใหกําลังปฏิบัติการสวนรวมทั้งประเทศ มีประสิทธิภาพ บริบรู ณเต็มเปย ม” ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก พระบรมธาตุดอยสุเทพ พระครูบาเจาศรีวิชัย และพระบารมีแหงองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ สมเด็จพระนางเจาฯพระบรมชินีนาถ ไดโปรดพระราชทานพรใหบัณฑิตใหมทุกทาน ประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ เพื่อจะไดเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญ กาวหนาสืบไป

(รองศาสตราจารย นายแพทยนเิ วศน นันทจิต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม


สารแสดงความยินดีกบั บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ ขอแสดงความยินดีกบั เพือ่ นๆ บัณฑิต พีๆ่ มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ ั ฑิต รุน ที่ ๔๘ ทุกทาน ทีส่ าํ เร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ แหงหนึง่ ในประเทศไทย ซึง่ ผูส าํ เร็จการศึกษาในปน้ี หลายคนกําลังศึกษาตอในระดับทีส่ งู ขึน้ หลาย ๆ คนกําลังไปปฏิบตั งิ านในหนวย งานของตนเอง หลาย ๆ คนกําลังเขาสูโ ลกของอาชีพตามสาขาทีไ่ ดเรียนมา หรือตามความฝนของแตละคน อยางไรก็ตาม ทุกคนจะไดนาํ ความรู ทักษะ ประสบการณ ทีไ่ ดบม เพาะอยางดียง่ิ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ออกไปรับใชสงั คมและประเทศชาติตอ ไป การรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนเครือ่ งหมายทีแ่ สดงถึงเกียรติยศ สัญลักษณของความสําเร็จ การศึกษา ซึง่ พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร เปนพิธอี นั ทรงเกียรติ สําหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบณ ั ฑิต ทีส่ าํ เร็จการศึกษาใน ปน้ี มหาวิทยาลัยเชียงใหมกาํ หนดจัดในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ซึง่ การดําเนินการ จัดงานดังกลาวเปนความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม รุน ที่ ๔๘ ทีจ่ ะสรางสรรคใหงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร อันนาภาคภูมใิ จยิง่ และมีคณ ุ คากับ การรอคอยของทุกทาน โดยทุกทานสามารถติดตามขาวสาร ตลอดจนรวมพูดคุยกับเราไดหลายทาง อาทิ ทางเว็บไซต www.cmugraduated.com หรือ www.facebook.com/CMUGraduated2013 รวมทัง้ วารสาร “บัณฑิต สัมพันธ” ทีอ่ ยูใ นมือทานในขณะนี้ จึงอยากใหทา นชวยเปนกําลังใจ และใหความรวมมือในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ประโยชนสงู สุดแกบณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘

(นายอานนท พลแหลม) ประธานกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ พิมพท่ี บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ศิลปกรรม

: หจก.นันทกานตกราฟฟคการพิมพ : นางสาวพชรพร บุญโคตร : นายสาโรจน สาครินทร, นางสาวกรรณิการ เอือ้ งตระกูลสุข, นายจุมพล ราชสิงโห : นายนิพฐิ พล อุดดง, นายวิชญโรจน จันทนา, นางสาววิภาดา จีร้ ตั น


คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ CHIANG MAI UNIVERSITY GRADUATED COUNCIL’48


รายชือ่ คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ ฝายบริหาร นายอานนท นายแสงตะวัน นางสาวพัชริดา นายนิตพิ งษ นางสาวปาริฉตั ร นายเมตต นางสาวกาญจนา นางสาววราลักษณ

พลแหลม ออนนวม บุญโคตร กาวีวล เทพวงศ อุน เรือน เทพาคํา วารีศภุ รัตน

ประธานกรรมการบัณฑิต รองประธานกรรมการบัณฑิต เลขานุการคนที่ ๑ เลขานุการคนที่ ๒ กรรมการฝายการเงิน กรรมการฝายการเงิน กรรมการฝายบัญชี กรรมการฝายบัญชี

สังคมศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สือ่ ฯ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร พยาบาลศาสตร เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร

บูรณะโพธิพงศ ยีล่ งั กา แดงงาม ใจจิตร ใครโมง บุญลือ กิจสวัสดิไ์ พศาล เอีย่ มทองอินทร

ประธานฝายครุย รองประธานฝายครุย กรรมการฝายครุย กรรมการฝายครุย กรรมการฝายครุย กรรมการฝายครุย กรรมการฝายครุย กรรมการฝายครุย

เภสัชศาสตร รัฐศาสตรฯ เศรษฐศาสตร เภสัชศาสตร รัฐศาสตรฯ พยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย อุตสาหกรรมเกษตร

ทะจะกัน กัณหาบัว เลาตระกูลชัย จินะแกว ไชยสวาง หงษสธี ิ ชํานาญกิจ ประยงคทรัพย ลาโต

ประธานฝายรูป รองประธานฝายครุย กรรมการฝายรูป กรรมการฝายรูป กรรมการฝายรูป กรรมการฝายรูป กรรมการฝายรูป กรรมการฝายรูป กรรมการฝายรูป

เกษตรศาสตร ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย เทคนิคการแพทย บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร

ฝายครุย นางสาวภัทรนิษฐ นางสาวเบญจมาศ นางสาวพรรษา นางสาวสิรภิ ทั ร นายศรัณย นางสาววิรวี นางสาวสิรกิ ลุ นางสาววลัยลักษณ

ฝายรูป นายพัชรพล นายเมฆฝน นายสุรพล นายสุรเชษฐ นายเจนณรงค นายพงศศริ ิ นายทศพล นายธีรวัฒน นายจักรพันธ


รายชือ่ คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ ฝายบัณฑิตสัมพันธ นางสาวพชรพร นายนิพฐิ พล นางสาววิภาดา นายสาโรจน นายวิชญโรจน นางสาวกรรณิการ นายจุมพล

บุญโคตร อุดดง จีร้ ตั น สาครินทร จันทนา เอือ้ งตระกูลสุข ราชสิงโห

ประธานฝายบัณฑิตสัมพันธ รองประธานฝายบัณฑิตสัมพันธ กรรมการฝายบัณฑิตสัมพันธ กรรมการฝายบัณฑิตสัมพันธ กรรมการฝายบัณฑิตสัมพันธ กรรมการฝายบัณฑิตสัมพันธ กรรมการฝายบัณฑิตสัมพันธ

สัตวแพทยศาสตร วิทยาลัยศิลปะ สือ่ ฯ การสือ่ สารมวลชน การสือ่ สารมวลชน วิศวกรรมศาสตร สัตวแพทยศาสตร วิทยาศาสตร

ทิพยอบุ ล สนินดั พรแชม ศิรพิ นั ธุ อภิชาติปย กุล ชัยกิจมงคล มามี ทุมสงคราม

ประธานฝายของทีร่ ะลึก รองประธานฝายของทีร่ ะลึก กรรมการฝายของทีร่ ะลึก กรรมการฝายของทีร่ ะลึก กรรมการฝายของทีร่ ะลึก กรรมการฝายของทีร่ ะลึก กรรมการฝายของทีร่ ะลึก กรรมการฝายของทีร่ ะลึก

เทคนิคการแพทย สถาปตยกรรมศาสตร วิจติ รศิลป วิจติ รศิลป แพทยศาสตร แพทยศาสตร มนุษยศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร

ฝายของทีร่ ะลึก นายศุภกิตติ์ นายจักรพงค นางสาวอรฤดี นางสาวพนิดา นายปูรณ นายตุล นายธนภัทร นางสาวรุง ดาว

ฝายกฎหมายและติดตาม นายเกรียงไกร นางสาวนาถชนก นายภรต นางสาววิศนี

ใจโส เพชรศรี หอมดอก วนรัตนวจิ ติ ร

ประธานฝายกฎหมายและติดตาม รองประธานฝายกฎหมายและติดตาม กรรมการฝายกฎหมายและติดตาม กรรมการฝายกฎหมายและติดตาม

นิตศิ าสตร นิตศิ าสตร ทันตแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร


นโยบายและเปาหมายของคณะกรรมการบัณฑิต ๑. ปฏิบตั หิ นาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒. เปนศูนยกลางการติดตอประสานงานระหวางบัณฑิตกับมหาวิทยาลัย เพือ่ ใหบณ ั ฑิตรับทราบ ขาวสารการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ๓. อํานวยความสะดวกใหแกบณ ั ฑิตทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร ๔. รักษาสิทธิประโยชนของบัณฑิตทีเ่ ขารับพระราชทานปริญญาบัตร และปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความ ซือ่ สัตย สุจริต และเปนผูเ สียสละ

กิจกรรมหลักของคณะกรรมการบัณฑิต ๑. ประชาสัมพันธและเผยแพรขา วสารพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรใหแกบณ ั ฑิต ๒. จัดหารานเชาชุดครุย รานถายภาพ และจัดทําของทีร่ ะลึกแกบณ ั ฑิต ๓. ประชุมกรรมการบัณฑิตทุกๆ เดือน เดือนละครัง้ ระหวางปฏิบตั หิ นาที่ ๔. ประธานกรรมการบัณฑิตหรือตัวแทนเขารวมประชุมกับทางมหาวิทยาลัย เพือ่ ชีแ้ จงผลการปฏิบตั งิ าน ๕. ประชุมสัมมนาประเมินแตละฝายภายหลังงานพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิน้ ลง ๖. จัดใหมกี ารประชุมสัมมนาเพือ่ มอบหมายงานใหแกกรรมการบัณฑิตรุน ตอไป

คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ CHIANG MAI UNIVERSITY GRADUATED COUNCIL’48


ครุยปริญญา


ลักษณะครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑. ครุยดุษฎีบณ ั ฑิต (ครุยปริญญาเอก) ทําดวยผาหรือแพรสีดาํ เย็บเปนเสือ้ คลุม ยาวเหนือขอเทาประมาณ ๑๕ เซนติเมตร หลัง จีบตัวเสือ้ ผาอกตลอด มีแถบกํามะหยีส่ ดี าํ กวาง ๑๐ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทัง้ สอง ขางและโอบรอบคอเสือ้ แขนกวางยาวตกขอมือ ปลายแขนรวบติดขอมือ ตอนกลางแขนทัง้ สองมีแถบ กํามะหยีส่ ดี าํ กวาง ๕ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถว ติดเรียงกันระยะหาง ๕ เซนติเมตร มีผา คลองคอ ดานนอกทําดวยผาหรือแพรสีดาํ เชนเดียวกับเสือ้ ดานในทําดวยผาหรือแพรสีมว ง กวาง ๑ เซนติเมตร ประกอบดวย หมวกผานสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ยาวดานละ ๒๕ เซนติเมตร ทําดวยผาหรือแพรสีดาํ มีพทู าํ ดวย ดิน้ ทองยาว ๒๒ เซนติเมตร ๒. ครุยมหาบัณฑิต (ครุยปริญญาโท) ครุยมหาบัณฑิต มีลกั ษณะเชนเดียวกับครุยดุษฎีบณ ั ฑิต แตแถบกํามะหยีส่ ดี าํ ทีเ่ ย็บติดเปน สาบ ตลอดดานหนาทัง้ สองขางและโอบรอบคอ กวาง ๘ เซนติเมตร ตอนกลางของแขนเสือ้ ทัง้ สอง ขางมีแถบผาหรือกํามะหยีส่ ดี าํ กวาง ๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ แถบเรียงติดกัน หางกัน ๕ เซนติเมตร หมวกมีพทู าํ ดวยไหมสีดาํ ยาว ๒๒ เซนติเมตร ๓. ครุยบัณฑิต (ครุยปริญญาตรี) ครุยบัณฑิต มีลกั ษณะเชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตแถบกํามะหยีส่ ดี าํ ทีเ่ ย็บติดเปนสาบ ตลอดดานหนาทัง้ สองขางและโอบรอบคอ กวาง ๖ เซนติเมตร ปลายแขนกวางยาวระดับขอมือ ครุยแพทยศาสตรบัณฑิต ครุยทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และครุยเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๖ ป) มีลกั ษณะเชนเดียวกับครุยบัณฑิต แตแถบกํามะหยีส่ ดี าํ ทีเ่ ย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทัง้ สองขางและโอบรอบคอ กวาง ๘ เซนติเมตร แขนเสือ้ กวาง ปลาย แขนเปนถุงมีชอ งสอดแขนออกทีด่ า นบนตรงขอมือ ไมมแี ถบกลางแขนเสือ้ หากมีขอ สงสัยประการใด สามารถติดตอสอบถามทางรานไดโดยตรง หรือติดตอสอบถามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม


การวัดตัว ชุด

กรุณานําขอมูลในหนานีไ้ ปกรอก ใหชด ั เจน ในใบสัง่ จองชุดครุยปริญญาของทานโดยเฉพาะกรณีสง่ั จองทางไปรษณีย

ครุย

“บัณฑิตผูช ายและผูห  ญิง ใชลกั ษณะการวัดเหมือนกันนะ” โดยหันหลังใหคนวัด

1

สวนสูง (เซนติเมตร)

2

นำหนัก (กิโลกรัม)

3

รอบอก (นิว้ )

4

ไหล จากตําแหนง A–B (นิว้ )

5

แขน ยาวจากตําแหนง C–D (นิว้ )

6

ความยาวของเสือ้ จากตําแหนง C–E (นิว้ )

7

ขนาดของหมวก วัดรอบศีรษะเหนือคิว้ เล็กนอย (นินิว้ )

เทคนิคการวัด การวัดไหล (A–B) วัดจากปุม กระดูกไหลทง้ั สองขางทางดานหลัง ไมควรวัดจากเสือ้ ทีส่ วม เพราะจะทําใหไหลกวางเกินไป (ใสชดุ ครุยถาไหลตกจะไมสวยและไมหลอนะ) ความยาวแขน (C–D) วัดจากปุม กระดูกตนคอผานหัวไหล ศอก ถึงปุม ขอมือ ไมควรเกินขอมือ ความยาวเสือ้ ครุย (C–E) ควรสูงจากพืน้ ประมาณ ๑๐ นิว้


วัดรอบเอว (นิว้ ) 1 สะโพก วัดรอบสะโพก, ความยาวเทาชายเสือ้ (นิว้ ) 2 ความยาว (นิว้ ) ชาย “วัดจากเอวลงไปถึงขอบลางในทายืนตรง ไมสวมรองเทา” 3 หญิง “วัดจากเอวลงไปจนคลุมเขา”

การวัดตัว

กางเกง และ

กระโปรง

เปากางเกง วัดเปนตัว U จากหนาเอวไปหลังเอว (นิว้ ) 4

กรุณานําขอมูลในหนานีไ้ ปกรอก ใหชด ั เจน ในใบสัง่ จองชุดครุยปริญญาของทานโดยเฉพาะกรณีสง่ั จองทางไปรษณีย


… Uniserv (เปิ ดตังแต่ 3 ม.ค. 2557 – 31 ม.ค. 2557)

… ทีอยูป่ ัจจุบนั โดยทางไปรษณี ย ์

รายละเอียดการวัดตัวชุ ดครุ ย มีดังนี 1. ส่ วนสู ง...................ซม. 3. รอบอก................นิว 4. ไหล่........................นิว 6. เสื อยาว................นิว 7.หมวก......................นิว รายละเอียดการวัดตัวชุ ดสู ท / ชุ ดขาวปกติ มีดังนี (เฉพาะบัณฑิตชาย) เสื อ 1. ยาว......................นิว 2. ไหล่........................นิว 4. อก.......................นิว 5. เอวเสื อ....................นิว 7 บ่าหน้า นิว 8 บ่าหลัง นิว

3. แขน.........................นิว 6. ชายเสื อ....................นิว 9 คอ นิว

2. นําหนัก...................กก. 5. แขน........................นิว

เลขทีชุ ดครุ ย

(เฉพาะเจ้าหน้าทีกรอก)

.........................................................................................................................................................................................................................................

ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................เบอร์โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้........................................................ รหัสนักศึกษา คณะ..........................................................................สาขา........................................................................ หรือ บัณฑิตวิทยาลัย / บัณฑิตศึกษาสถาน สาขา...................................................................................... … ตรี … โท – บัณฑิต … เอก สี ฮูด........................................................... ใช้ ครุ ยวิทยฐานะระดับปริญญา … โท – มหาบัณฑิต หมายเหตุ บัณฑิตคณะแพทย์ (ยกเว้นสาขาสาธารณสุ ขศาสตร์ ) / คณะทันตแพทยศาสตร์ / สัตวแพทยศาสตร์ /คณะเภสัชศาสตร์ หลักสู ตร 6 ปี ทีจบ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใช้ชุดครุ ยวิทยฐานะระดับปริ ญญาโท – บัณฑิต ทีอยู่ปัจจุบัน (จะใช้สาํ หรับกรณี รับชุดครุ ยทางไปรษณี ย)์ สั งจองก่อนวันที 31 ตุลาคม 2556 เท่ านัน สําหรับแบบตัดซื อบริการจัดส่ ง ฟรี การเช่ าและ การตัดเช่ า คิดค่ าบริการจัดส่ ง (ชุ ดครุ ยปริญญาพร้ อมหมวก และ/หรือ ชุ ดสู ท) รายการละ 100 บาท

เพือการเตรียมตัวทีเรียบร้ อยกรุณาสังจองภายในวันที 31 ตุลาคม 2556

ต้ องการรับชุ ดครุ ย … ร้านนําเทเลอร์(เชียงใหม่)

(เพือประโยชน์ ของท่ าน โปรดกรอกเอกสารให้ ชัดเจน ตัวบรรจงตามความเป็ นจริง และควรเขียนด้ วยปากกาลูกลืน)

ใบสั งจองชุ ดครุ ยปริญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่ นที 48


ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท ปริ ญญาเอก สูทสูขาว (ชาย) ทขาว

รู ปแบบ

ตัดเช่ า ราคา ค่า รวม ประกัน 1,000 1,000 2,000 1,200 1,000 2,200 1,000 1,000 2,000 เนือผ้า ปกติ 2,200 2,500 2,200

2,000 2,000 2,000 -

มัดจํา

ชือ.............................................................เจ้าหน้าทีผูร้ ับเงิน (............./.............../............)

ตัดซือ มัดจํา เนือผ้าแบบ ปริ ญญาเอก 3,800 1,000 4,000 1,000 4,500 1,000

Note

เลขทีชุ ดสู ท

ร้านนําเทเลอร์ 125/5-6 ถ.ราชภาคินยั ต.ศรี ภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-212464 Fax. 053-223565 (ปณ.ศรี ภูม)ิ

ชือ.................................................................ผูส้ ังจอง (............./.............../............)

เช่ า ราคา ค่า รวม ประกัน 500 1,000 1,500 600 1,000 1,600 550 1,000 1,550

รวมทังสิ นจํานวน................ชุด

โดยได้ชาํ ระเงินแล้วเป็ นจํานวน..........................บาท โดยได้ชาํ ระเงินแล้วเป็ นจํานวน..........................บาท ค่าจัดส่ ง(ถ้ามี) ...........................บาท รวมเป็ นเงินทังหมด .........................บาท

5. เอวเสอ....................นว 6. ชายเสอ....................นว 8. บ่าหลัง....................นิว 9. คอ............................นิว 2. สะโพก...................นิว 4. เป้ า..........................นิว … ร้ านนําเทเลอร์ (กรุ งเทพฯ) … ด้วยตัวเอง

มีความประสงค์ทีจะ -ชุดครุ ยปริ ญญา … เช่า … ตัดเช่า … ตัดซือ -ชุดสู ทขาว … เช่า … ตัดเช่า … ตัดซือ

4. อก.......................นว 7. บ่าหน้า................นิว กางเกง 1. เอว......................นิว 3. ยาว.....................นิว โดยวัดตัวที … ร้ านนําเทเลอร์ (เชียงใหม่ )


การวัดตัว

เสือ้ สูท และ

กรุณานําขอมูลในหนานีไ้ ปกรอก ใหชด ั เจน ในใบสัง่ จองชุดครุยปริญญาของทานโดยเฉพาะกรณีสง่ั จองทางไปรษณีย

ชุดขาว

1

A–B ความยาวเสือ้

: วัดจากปุม กระดูกไหปลารายาวลงไปถึงปลายนิว้ โปงในทาตรง

2

C–D ไหลเสือ้

: วัดจากปุม กระดูกไหลทง้ั ๒ ขาง

3

E–F แขน

: วัดจากปุม กระดูกคอ (ครึง่ ไหลทง้ั ๒ ขาง) ไปถึงกลางฝามือ

4

G อก

: วัดรอบอกใตรกั แร (วัดใหพอดี ไมตอ งเผือ่ )

5

H เอวเสือ้

: วัดตรงพุง, วัดรอบสวนทีก่ วางทีส่ ดุ ของทอง (วัดใหพอดี ไมตอ งเผือ่ )

6

I ชายเสือ้

: วัดตรงสะโพก, ความยาวสะโพก (วัดใหพอดี ไมตอ งเผือ่ )

7

J–K บาหนา

: วัดจากขอบรักแรหนาทัง้ สองขาง

8

L–M บาหลัง

: วัดจากขอบรักแรหลังทัง้ สองขาง

9

O รอบคอ

: วัดรอบฐานคอ


รายละเอียดสถานทีส่ ง่ั จอง – รับชุดครุย ๑. รานนําเทเลอร (1991) เชียงใหม

รานนําเทเลอร เลขที่ ๑๒๕/๕-๖ ถนนราชภาคินยั ตําบลศรีภมู ิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท ๐๕๓–๒๑๒๔๖๔, ๐๕๓-๒๒๒๓๐๙, ๐๕๓-๔๑๘๒๗๔ โทรสาร ๐๕๓-๒๒๓๕๖๕ - เปดใหบริการจันทร – เสาร ตัง้ แตเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดทุกวันอาทิตย - เปดใหบริการสัง่ จอง เชา ตัดเชา หรือตัดซือ้ (ทางไปรษณีย) ตัง้ แตวนั ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - เปดใหบริการทีร่ า นนําเทเลอร (เชียงใหม) ไดตง้ั แตวนั ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ – วันพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖, วันที่ ๕,๓๐,๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ปดนะจะ) - ใหบริการสัง่ จอง วัดตัว รับชุดครุย แกไข ซอมแซม หรือเปลีย่ นชุดครุยและสงคืนชุดครุยภายหลังเสร็จสิน้ พิธี พระราชทานปริญญาบัตร

๒. สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ Uniserv (หองสุโขทัย)

- เปดใหบริการทุกวันตัง้ แตวนั ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ยกเวนวันซอมใหญและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เปดใหบริการเวลา ๐๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. - ใหบริการเฉพาะรับชุดครุย แกไข ซอมแซม หรือเปลีย่ นชุดครุย และสงคืนชุดครุยภายหลังเสร็จสิน้ พิธี พระราชทานปริญญาบัตร

๓. รานนําเทเลอร (1991) กรุงเทพมหานคร

บานเลขที่ ๑๖๐ ซอย ๑๐ หมูบ า นประชานิเวศน ๑ ถนนเทศบาลนิมติ รใต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐๘๕-๐๔๑๖๐๔๕ - ใหบริการสัง่ จอง วัดตัว รับชุดครุยแบบเชา แกไข ซอมแซม หรือเปลีย่ นชุดครุย - เปดใหบริการตัง้ แตชว งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เปดวันอังคาร – วันอาทิตย เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ หยุดทุกวันจันทร

๔. การสัง่ จองชุดครุยทางไปรษณีย

บัณฑิตสามารถสงใบสัง่ จองชุดครุยทางไปรษณียซ ง่ึ มีอยูใ นหนากลางดวยการถายเอกสาร สงมาพรอมจํานวน เงินคาประกันโดยธนาณัติ สั่งจายในนาม “รานนําเทเลอร” ลงในซองจดหมาย (เพื่อความปลอดภัยควรสง EMS) และ จาหนาซองจดหมายถึงรานนําเทเลอร เลขที่ ๑๒๕/๕–๖ ถ.ราชภาคินยั ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ วงเล็บมุมซองวา “ครุยปริญญา มช.” และสงกอนวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยหามสงมาในซองรวมกับผูอ น่ื เด็ดขาด โดยกรอกขอความ ในใบสัง่ จองชุดครุยอยางละเอียดสมบูรณ ตามแบบฟอรม และเขียนดวยตัวบรรจง (ในซองมีธนาณัตแิ ละใบสัง่ จองจึงจะ ถือวาเปนการสัง่ จองทีส่ มบูรณ) กรุณาสําเนาเอกสารของทานไวกบั ตัว ๑ ชุดเพือ่ เปนหลักฐาน

เพือ่ การเตรียมพรอมทีเ่ รียบรอย บัณฑิตทีป่ ระสงคจะจองชุดครุยแบบตัดเชาหรือตัดซือ้

ตองสัง่ จองภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากสัง่ จองหลังจากนี้ ทางรานจะไมสามารถทําการตัดชุดครุยไดทนั วันงาน


แผนทีส่ ถานทีส่ ง่ั จอง / รับชุดครุย และคืนชุดครุย

รานนําเทเลอร (เชียงใหม) เปดใหบริการจันทร – เสาร ตัง้ แตเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดทุกวันอาทิตย รานนําเทเลอร เลขที่ ๑๒๕/๕-๖ ถนนราชภาคินยั ตําบลศรีภมู ิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท ๐๕๓ – ๒๑๒๔๖๔ ,๐๕๓-๒๒๒๓๐๙ , ๐๕๓-๔๑๘๒๗๔ โทรสาร ๐๕๓-๒๒๓๕๖๕

รานหยุด !! วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ , วันที่ ๕, ๓๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ สสถานทีจ่ อดรถ >>> - หนารานนําเทเลอร จอดไดเฉพาะวันคูเ ทานัน้ - ในบริเวณวัด ตามแผนที่ - ทีจ่ อดรถ กาดกลางเวียง - รถจักรยานยนต สามารถจอดหนารานได

รานนําเทเลอร (UNISERV) ณ หองสุโขทัย เปดใหบริการทุกวันตัง้ แตวนั ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ยกเวนวันซอมใหญและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เปดใหบริการเวลา ๐๕.๓๐-๑๘.๐๐ น.


แผนทีส่ ถานทีส่ ง่ั จอง/วัดตัว/รับชุดครุย/แกไข-เปลีย่ นชุดครุย

รานนําเทเลอร (กรุงเทพ) เปดใหบริการวันอังคาร – วันอาทิตย ตัง้ แตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ –๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

บานเลขที่ ๑๖๐ ซอย ๑๐ หมูบ า นประชานิเวศน ๑ ถนนเทศบาลนิมติ รใต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กทม.๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐๘๕-๐๔๑๖๐๔๕

ทางรถไฟ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐


ขัน้ ตอนการรับ – คืนชุดครุย การรับเอง - นําใบสั่งจอง (สวนของบัณฑิต) เปนหลักฐานในวันรับ หากฝาก ผูอื่นมารับ นําใบสั่งจองของผูฝากและสําเนาบัตรประชาชนของ ผูจ องและผูม ารับชุดครุย พรอมลายเซ็นรับรองในเอกสารของบัณฑิต มาเปนหลักฐานในการรับชุดครุย - ชุดครุย/สูทขาวแบบเชาสามารถรับไดในวันทีจ่ อง หรือรับทีหลังก็ได - แบบตัดเชาหรือตัดซื้อสามารถรับไดภายใน ๖๐ วัน

การรับทางไปรษณีย - กรณีบณ ั ฑิตทีเ่ ชาชุด และตัดเชา แตไมพงึ ประสงครบั ครุยเอง - หากตองการใหรา นสงครุยไปให ตองเสียคาธรรมเนียมเพิม่ ๑๐๐ บาท ทัง้ นีต้ อ งสัง่ จองทางไปรษณียภ ายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - กรณีบณ ั ฑิตทีต่ ดั ซือ้ หากไมสะดวกรับชุดครุยดวยตัวเอง สามารถ แจงความประสงคขอรับชุดครุยทางไปรษณีย โดยไมตองเสีย คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

การตรวจเช็คเมือ่ ไดรบั ชุดครุย - ชนิดชุดครุยถูกตองตามวิทยฐานะ (ตรี/โท/เอก) - สีฮดู ตองตรงตามสีประจําแตละคณะ และสาขาวิชา - สําหรับบัณฑิตชายใหตรวจสอบความสะอาด และความเรียบรอย ของชุดสูทขาว (เสือ้ +กางเกง) - หากพบวาเปนชุดทีม่ ตี าํ หนิ หรือชํารุด ใหแจงทางรานเพือ่ เปลีย่ น ชุดใหมทนั ทีกอ นออกจากราน - หมวกตองไมมรี อยขีดขวนหรือชํารุด ปลายหมวกทัง้ สีด่ า นอยูใ น สภาพดี ไมหกั งอ พูอ ยูใ นสภาพสมบูรณ - หากพบชุดครุยมีตาํ หนิ หรือสภาพไมเรียบรอยใหแจงทางราน

การคืนชุดครุย - บัณฑิตสามารถคืนชุดครุยดวยตนเองหรือสงไปรษณียก ไ็ ด โดยระบุทอ่ี ยูต ามทีไ่ ดแจงไป ทางรานจะสงคืนเงิน ประกันใหภายใน ๗ วันหลังจากไดรบั ชุดทางไปรษณีย - กรณีบณ ั ฑิตทําชุดครุย ฮูด หมวก พู ชํารุดหรือเสียหาย ทางรานจะคิดคาเสียหายตามสภาพความ เปนจริง

***กําหนดวันสงคืนชุดครุย ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ***


โปรดอานเพือ่ สิทธิของบัณฑิต ทุกทาน !!! ๑. หากชุดครุยผิดระเบียบไปจากทีท่ างมหาวิทยาลัยกําหนด เชน ชุดครุยเขารูป กางเกงสูท ขาวเขารูป กางเกงสูทขาวและกระโปรงมวงทีเ่ อวตาํ กางเกงสูทขาวขากางเกงลากพืน้ และในกรณีอน่ื ๆ จะถูกตัดสิทธิใ์ นการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และสิทธิใ์ นการถายรูปหมู ๒. แนะนําใหสง่ั จองชุดครุยตัง้ แตเนิน่ ๆ โดยเฉพาะผูท ม่ี รี ปู รางพิเศษ เชน ทวมหรือเพรียวผอม กวาคนอืน่ ๓. กรอกขอมูลในใบสัง่ จองชุดครุยใหครบถวน โดยเฉพาะรหัสนักศึกษา เพือ่ เปนการเช็คความ ถูกตองเรือ่ งสีฮดู อีกครัง้ ๔. แนะนําใหไปสัง่ จองดวยตนเองทีร่ า น เพือ่ การวัดตัวทีถ่ กู ตองตามมาตราฐาน ๕. ขอมูล Update ตางๆ นอกเหนือจากนีส้ ามารถติดตามไดใน www.cmugraduated.com และกลุม facebook“บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘” ๖. บัณฑิตรหัส ๔๘ ขึน้ ไปทีศ่ กึ ษาอยูใ นคณะสังคมศาสตร สาขานิตศิ าสตร สาขารัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร, คณะมนุษยศาสตร สาขาการสือ่ สารมวลชน สีชดุ ครุยของทานจะเปนไปตามสี คณะทีถ่ กู ตัง้ ขึน้ ใหมโดยเฉพาะ โดยคณะนิตศิ าสตรคอื สีมว ง, คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรคอื สี กรมทา, คณะการสือ่ สารมวลชนคือสีเทาเงิน ดังนัน้ เพือ่ ปองกันความผิดพลาด กรุณายาํ กับทางรานในวัน ทีท่ า นไปจองชุดครุย สําหรับบัณฑิตทานอืน่ สีครุยจะเปนไปตามสีคณะของทาน ๗. เพือ่ นๆ ทีม่ ตี าํ แหนงวาทีร่ อ ยตรี แลวมีความประสงคจะใสชดุ วาทีร่ อ ยตรีรบั ปริญญา ทาง รานนําเทเลอรมชี ดุ วาทีร่ อ ยตรีบริการให แตตอ งแจงทางรานดวยนะ ๘. ควรแตงกายใหสภุ าพเรียบรอยเมือ่ มาวัดตัว เชน ไมควรใสกางเกงเอวตาํ เพราะจะมีผลตอ การวัดตัว ๙. ควรเตรียมคาใชจา ยใหพรอมและพอดีกบั ราคาคาเชา คาตัดเชา หรือคาตัดซือ้ ชุดครุยและ คาประกัน แลวแตกรณี ๑๐. หามซักหรือรีดชุดครุยอยางเด็ดขาด หากมีความจําเปนทีจ่ ะตองซักหรือรีด ใหตดิ ตอราน นําเทเลอรเทานัน้ ๑๑. หากบัณฑิตมีความจําเปนตองนัง่ รถมอเตอรไซด ใหบณ ั ฑิตถอดชุดครุยกอน และหาก บัณฑิตทานใดสูบบุหรี่ กรุณาถอดชุดครุยกอนสูบบุหรีเ่ พือ่ ปองกันชุดครุยเสียหาย ๑๒. การจองชุดครุยในเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม เปนชวงทีบ่ ณ ั ฑิตมาติดตอทางราน มากทีส่ ดุ ดังนัน้ ควรรีบมาจองกันตัง้ แตเนิน่ ๆ ๑๓. หลังกําหนดสงคืนชุดครุย บัณฑิตทานใดมีความประสงคทจ่ี ะเชาชุดครุยตอ ใหตดิ ตอราน นําเทเลอรโดยตรง ๑๔. ในกรณีเชาและตัดเชา กรุณาอยาโยนหมวกรับปริญญา หากเสียหายหรือชํารุด ทานตอง รับผิดชอบ

- คาปรับกรณีชดุ ครุย ฮูด หมวก ถุงครุย ไมแขวน หรือถุงสูทชํารุดหรือสูญหาย รูปแบบ เชา ตัดเชา

ตัวเสื้อ

ฮูด

หมวก

ไมแขวน

ถุงครุย

ถุงสูท

๕๐๐-๖๐๐ ๑,๐๐๐

๕๐๐ ๗๐๐

๒๐๐ ๒๐๐

๓๐ ๓๐

๑๐๐ ๑๐๐

๕๐ ๕๐


เชยี งใหม) า ข า (ส ก ร แ น  า ท PROMOTION ๕๐๐

FREE!!

ฟรี!!

๑๐๐ ทานแรก (สาขากรุงเทพ) บัณฑิตหญิง : รับกระโปรงมวง เฉพาะขนาดเอว ๒๖-๒๘-๓๐ นิว้ บัณฑิตชาย : รับเสือ้ เชิต้ แขนยาว เฉพาะขนาด M, L, XL สําหรับขนาดพิเศษนอกเหนือจากขางตน ราคาพิเศษ เพียง ๒๙๐ บาท

ชียงใหม) (สาขาเชย รก นแ า ท ๐ ๕๐ ใน น า ท ทา ๐ ๐ ๑ ต บัณฑิ

ลุน รับรางวัล

สวนลด

ตดั ซอ้ื ลด ๕๐% ตัดเชา ลด ๒๐%

เชา ลด ๑๐%

สําหรับ บัณฑิตชาย ๓๐๐ คน เชาสูทขาว(ทีเ่ ชียงใหม) ๒๕๐ คนแรก และเชาสูทขาว(ทีก่ รุงเทพ) ๕๐ คนแรก ฟรี!! เนคไทสีมว ง


การแตงกายทีถ่ กู ตองในพิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตร มห มหาวิทยาลัยเชียงใหม การ งกายเครือ่ งแบบนักศึกษาชายทีใ่ ชในโอกาสพิเศษ ประกอบดวย การแต ๑. เสือ้ เชิต้ สีขาวแขนยาวไมมลี วดลาย ๒. กางเกงขายาวแบบสากลสีขาว ๓. รองเทาหุม สนสีดาํ ไมมลี วดลาย มีเชือกผูก หรือแบบคัทชู ๔. ถุงเทาสีดาํ ๕. เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสําดํา ขนาด ๓ ซม. มีหวั เข็มขัดทําดวยโลหะ สีเงิน เปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผาขนาด ๓x๕ ซม. ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัย ๖. เนคไทสีมว ง ๗. เข็มกลัดเนคไทตรามหาวิทยาลัย การแต การแตงกายเครือ่ งแบบนักศึกษาหญิงทีใ่ ชในโอกาสพิเศษ ประกอบดวย ๑. เเสืสอ้ื ทําดวยผาสีขาวเกลีย้ ง ไมมลี วดลาย มีความหนาพอสมควร - ปปกเสือ้ แบบคอเชิต้ ปลายแหลม - ตัวเสือ้ ผาอกโดยตลอด มีสาบ ๑.๒๕ นิว้ ติดกระดุม ๔ หรือ ๕ เม็ด - แแขนเสือ้ สัน้ เหนือศอก - คความยาวของตัวเสือ้ ใหเลยเอวเพือ่ ใหกระโปรงทับไดโดยมิดชิด ๒. กร กระดุมเสือ้ ใหใชกระดุมโลหะสีเงินดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัย ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ ซม. ๓. กร กระโปรงสีมว งแบบเรียบทรงตรง ความยาวคลุมเขา ผาดานหลัง ทับซอนกัน ๓ นิว้ ๔. เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีดาํ ขนาดกวาง ๔ ซม. หัวเข็มขัดทําดวยโลหะ สีเงินเปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด ๔.๕ ซม. ดุนเปนรูปตรามหาวิทยาลัย ๕. เข็มกลัดเสือ้ ตรามหาวิทยาลัย กลัดเหนืออกเบือ้ งซาย ๖. ๖ รองเท รอง าหุม สนสีดาํ สันสูงไมเกิน ๒.๕ นิว้ ตองไมมลี วดลาย ไมมโี บว ไมประกอบดวยโลหะ และไมใชรองเทาสนเข็ม หรือ สนเตารีด หมายเหตุ - หามติดเข็มวิทยฐานะบนเสือ้ ครุย - สําหรับบัณฑิตทีร่ บั ราชการสามารถแตงเครือ่ งแบบปกติขาวได - บัณฑิตชายทีแ่ ตงเครือ่ งแบบทหารหรือตํารวจ งดใชกระบีแ่ ละถุงมือ สวนหมวกใหใชหมวกครุยวิทยฐานะเทานัน้


ดุษฎีบณ ั ฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ สามารถติดตามขาวสารเกีย่ วกับงานพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ครัง้ ที่ ๔๘ ไดท่ี

: facebook.com/CMUGraduated2013

website :

www.cmugraduated.com คณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม รุน ที่ ๔๘ CHIANG MAI UNIVERSITY GRADUATED COUNCIL’48


สีฮดู ประจําคณะ สีขาว

คณะมนุษยศาสตร ๐๑ ๒๑ ๘๑

สีเหลือง

คณะวิทยาศาสตร ๐๕ ๒๕ ๖๕

สีมว งแก

คณะทันตแพทยศาสตร

สีทอง

๐๙ ๒๙ ๔๙

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สีฟา ออน

คณะศึกษาศาสตร ๐๒ ๒๒ ๔๒ ๘๒

สีเลือดหมู

คณะวิศวกรรมศาสตร ๐๖ ๒๖ ๖๖

สีเขียวมะกอก คณะเภสัชศาสตร

๑๐ ๓๐ ๗๐

สีฟา หมน

คณะสัตวแพทยศาสตร ๑๔

๑๓ ๓๓

สีเหลืองทราย

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สีราํ ขาว

๑๗

วิทยาลัยศิลปะ สือ่ และ เทคโนโลยี ๒๑

สีเทาเงิน

คณะการสือ่ สารมวลชน

สีบานเย็น

๑๘

บัณฑิตวิทยาลัย ๓๙ ๕๙ ๗๙ ๖๐ ๔๐

สีแดงชาด

สีฟา แก

คณะวิจติ รศิลป

คณะสังคมศาสตร ๐๓

สีเขียวแก

คณะแพทยศาสตร ๐๗ ๒๗ ๔๗ ๖๗

สีนำ เงิน

คณะเทคนิคการแพทย ๑๑ ๓๑ ๕

สีเทาอมฟา

คณะบริหารธุรกิจ

สีกรมทา

๐๔ ๒๔ ๘๔

สีเหลืองขาวโพด คณะเกษตรศาสตร

๐๘ ๒๘ ๖๘ ๘๘

สีแสด

คณะพยาบาลศาสตร ๑๒ ๓๒ ๗๒ ๙๒

สีบานเย็นแก

คณะเศรษฐศาสตร ๑๖ ๓๖ ๙๖

๐๕ ๙๕

คณะรัฐศาสตรและ รัฐประศาสนศาสตร

สีมว ง

คณะนิตศิ าสตร

๑๙

๒๐

หมายเหตุ : สีพมิ พอาจจะไมตรงตามสีผา ใหบณ ั ฑิตยึดสีทร่ี า นนําเทเลอรเปนหลัก

บัณฑิตศึกษาสถาน (ป.โท) รหัสคณะ ๔๐ สาขาทีใ่ ชฮดู สีบานเย็น ๑.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ๖.สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ๑๑.สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ๒.สาขาวิชาการจัดการมนุษยกบั สิง่ แวดลอม ๗.สาขาวิชาวิทยาศาสตรนาโนและเทคโนโลยีนาโน ๑๒.สาขาวิชาสือ่ ศิลปะและการออกแบบสือ่ ๓.สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ ว ๘.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ๑๓.สาขาวิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร ๔.สาขาวิชาภูมภิ าคศึกษา ๙.สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ๕.สาขาเทคโนโลยีชวี ภาพ ๑๐.สาขาวิชาโภชนศาสตรศกึ ษา (ป.โท) รหัสคณะ ๔๐สาขาทีใ่ ชฮดู สีบานเย็น ยกเวน ๑.สาขาบัญชีและการบริหาร : ใชฮดู สีเทาฟา ของคณะบริหารธุรกิจ ๒.สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว : ใชฮดู สีขาว ของคณะมนุษยศาสตร ๓.สาขาอาชีวศึกษาและจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว : ใชฮดู สีฟา ออน ของคณะศึกษาศาสตร ๔.สาขาการบริหารพยาบาล : ใชฮดู สีแสด ของคณะพยาบาลศาสตร ๕.สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ : ใชฮดู สีเลือดหมู ของคณะวิศวกรรมศาสตร ๖.สาขาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร : ใชฮดู สีขาว ของคณะมนุษยศาสตร ๗.สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตร : ใชฮดู สีทอง ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร


กรุณาสง ..

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๓๙ อาคารสมาคมนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถ.นิมมานเหมินท ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทรศัพท ๐-๕๓๙๔-๔๖๓๑ โทรสาร ๐-๕๓๘๙-๔๑๘๑

บัณฑิตสัมพันธ์ เล่ม 1  

ข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 1 สิงหาคม 2556 บรรณาธิการ : นางสาวพชรพร บุญโคตร

บัณฑิตสัมพันธ์ เล่ม 1  

ข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เชียงใหม่ ครั้งที่ 48 เล่มที่ 1 สิงหาคม 2556 บรรณาธิการ : นางสาวพชรพร บุญโคตร

Advertisement