__MAIN_TEXT__

Page 1

STUDIEKATALOG

Vi utdanner mennesker Norge trenger YRKESRETTET HØYERE UTDANNING

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

7


2

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Fagskolene er unike Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor student­ enes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hver­ andre. Prosjektarbeid er en viktig arbeidsform i utdanningen. Prosjektene er tverrfaglige, og studiet avsluttes med et hoved­ prosjekt i samarbeid med en privat eller offentlig virksomhet. Tar du fagskoleutdanning, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt, og du vil legge grunn­laget for en spennende karriere. Samarbeider om det faglige På Østlandet er det fagskoler på følgende steder: Oslo, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Fagskolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet og sørger for at studentene får en best mulig framtidsrettet utdanning. Tett kontakt med næringslivet Alle fagskolene har tett samarbeid med nærings­livet og kommu­ nene i sin region. Faglig utvikling av studieplaner og bruk av gjesteforelesere innen­ for de enkelte fordypninger involverer studenter, næringsliv og kom­ muner. Dette er vesentlig for å kunne gi alle parter ønsket kvalitet. Heltid, deltid eller nettstudier Utdanningen har en varighet på ett til to år ved heltidsstudier. De fleste skolene tilbyr også deltids- og nettbaserte studier, da med lengre studietid.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

3


Tekniske

4

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


TEKNISKE FAG

fag Næringsliv og virksomheter i offentlig sektor er stadig på jakt etter medarbeidere som behersker ny, kompleks teknologi og forstår moderne produksjons- og distribusjons­ prosesser. Fagskolene tilbyr utdanning innen en rekke fag – felles for alle er at dette er utdanninger som arbeidslivet etterspør. Gjennom tekniske fordypninger tar studentene teorien til mesterbrevet. Etter en fagskoleutdanning i tekniske fag, har du mulighet til å studere videre ved en høgskole.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

5


– Det er bra med så mange forskjellige faggrupper som studerer og jobber sammen. Her sitter vi i åpent landskap og er flinke til å trekke hverandre videre. MAGNUS SVENDSEN, BIM-TEKNIKK

– Jeg har fagbrev som maler, og sikter meg inn mot en administrativ stilling som salgsingeniør, byggesaks­behandler eller til­svarende. 6

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG

MADELENE HOLTAN, BYGG


TEKNISKE FAG

Bygg og anlegg Bygg KURSKODE FTB01H/D/N

Utdanningen vil kvalifisere deg til jobber innen blant annet bygge­ ledelse, konsulentvirksomhet, offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransje­ organisasjoner og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverr­ faglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Stu­ diet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å søke mesterbrev.

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

Bygningsvern KURSKODE FTB05D

Bygningsvern er et fagområde som spenner vidt. Fagområdet består av temaer som bygningsvern, bygningsfysikk, tradisjonelle materialer og bygningskonstruksjoner. Studiet består blant annet av bygningshistorie og stilretninger, vurdering av skader og dokumentasjon, materialkunnskap, verne­ filosofi, lover og forskrifter, klima- og miljøfaktorer i tillegg til meto­ der og teknikker for rehabiliteringsarbeid. Mange oppgaver krever at man forstår tidligere tiders kunnskap og tradisjon innen husbygging. Dette er kunnskap som blir stadig mer etterspurt. Studiet er svært relevant for tømrer-, murer- og tre­ vare- og bygginnrednings­faget.

Fagskolen Innlandet

Bygg og treteknikk KURSKODE FTB10H/D/N

Studiet har store likhetstrekk med fordypningen bygg, men har spe­ sialisering rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Innlandet

7


BYGG OG ANLEGG

Klima, energi og miljø i bygg (KEM) KURSKODE FTB03H/D/N Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Innlandet

Kompetanse om inneklima og om energieffektive varme-, kjøleog ventilasjonsanlegg i bygninger vil i framtiden bli ettertraktet. Velger du å studere KEM, vil du ha gode arbeidsmuligheter etter­ som dagens byggebransje har mangel på slik kompetanse. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisa­sjoner for at det skal være best mulig tilrettelagt for arbeids­markedet. Undervisningen vil variere mellom tradisjonell klasse­romsundervisning, ekskursjoner, gjeste­lærere, gruppe- og prosjektarbeid. Med denne utdanningen er du godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg og som prosjekt­leder og arbeidsleder innen disse områdene. Studiet vil gi deg det nød­ vendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Anlegg KURSKODE FTB02H/D/N Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen Innlandet

8

Utdanningen gjør deg kvalifisert for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder. Du vil kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggs­ prosjekter. I studiet vil du arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. Du vil blant annet arbeide med landmåling og kommunalteknikk, anbud og kalkula­ sjon, geoteknikk og fjellarbeid samt anleggsdrift og prosjektstyring. Arbeidsformene vil være fore­lesninger, ekskursjoner/bedriftsbesøk, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problem­orientert undervisning, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

9


BYGG OG ANLEGG

BIM-tekniker konstruksjon KURSKODE FTB06H Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modellerings­program. I BIM-studiet får du opplæring i DAK-modellering (dataassistert konstruksjon). BIM kalles også for BuildingSMART, og er den nye elektroniske måten å samhandle på. Gjennom BIM-studiet får du blant annet kompetanse i 3D-model­ lering og 2D-tegning, digitale verktøy, presentasjon, byggfag, kom­ munikasjon og matematikk samt elektronisk samhandling. Ved gjennomført fagskole­ utdanning skal du ha tilegnet deg breddekompe­tanse innen DAK, solid praksis i BIM og overføring av data mellom ulike formater. Du lærer deg også profesjonell presen­ tasjon av prosjekter. Det er stor etterspørsel etter BIM-teknikere blant annet hos arkitekt­firmaer, ingeniørfirmaer, større entreprenører, program­vare­ leverandører, ferdighus­fabrikanter og i under­visnings­sektoren.

FDV-utdanning KURSKODE FTB08N Fagskolen Innlandet

10

Utdanningen retter seg mot alle som ønsker seg en teoretisk og praksis­nær utdanning innen forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) og utvikling av større bygg og eiendommer. Utdanningen er todelt, og den første delen har fokus på det tek­ niske området og skal gi studentene kompetanse til å kunne ivareta teknisk drift og vedlikehold av større bygg. Studiet kan avsluttes etter denne delen. Den andre delen har et sterkere fokus på ledelse, administrasjon og forvaltning. Studentene skal etter endt studium kunne ivareta og lede forvaltning, teknisk drift, vedlikehold og utvikling av større bygg og eiendommer.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Fuktteknikk KURSKODE IKKE KLAR

Fuktteknikk er en videreutdanning for fagarbeidere innen bygg og konstruksjon. Studiet kvalifiserer til å prosjektere og lede prosjekter innen fuktskadeforebygging og sanering, og gir kompetanse til å ivareta hele verdikjeden innen skade- og saneringprosjekter. Utdanningen er toårig og gjennomføres på deltid (tilsvarer ett år på fulltid). Studiet er nett- og samlingsbasert og gir 60 fagskole­ poeng. Oppstart 2016/17 forutsatt NOKUT-godkjenning.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus

11


– Det er et godt nivå på fagene her, og både lærere og studenter er veldig engasjerte. ERWIN LIAN, AUTOMATISERING

12

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Elektro Automatisering KURSKODE FTE01H/D/N

Automatisering som disiplin har et sterkt tverrfaglig preg. Automa­ tisering er høyteknologi anvendt i praksis, og således et fagområde i rask utvikling. En fagskoleingeniør innen automatisering må der­ for ha både solid praksis og en til enhver tid oppdatert teoretisk utdanning for å kunne løse automatiseringsoppgaver innenfor sitt arbeidsområde. Fagskoleutdanning innen auto­matisering gjør at du kan ta ansvar for planlegging og gjennom­føring av arbeidet i auto­ matiserte anlegg. Fordypningen omfatter praktisk reguleringstek­ nikk, teknisk kybernetikk, styring, prosesskontroll og overvåkning. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innen prosessindustri på land og offshore, i produksjonsbedrifter, teknisk rådgivning og salg.

Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Vestfold Fagskolen Innlandet

Elkraft KURSKODE FTE03H/D/N

Fagskoleutdanning innen elkraft gjør at du kan ta ansvar for plan­ legging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg, herunder teknisk dimensjonering, vurderinger og valg etter normer og forskrif­ ter, kunnskap om styringer i elektriske installasjoner og en reflektert og oppdatert innsikt i bedriftsøkonomiske prinsipper. Fagskole innen elkraft danner grunnlag for at du kan prosjektere, være faglig leder for utførelse samt å være ansvarlig for sluttkontroll og dokumentasjon av elektriske installasjoner. I tillegg vil du være kompetent til å vurdere risiko knyttet til utførelse, drift og vedlike­ hold av slike installasjoner. Opplæringen du får ved skolen vil gjøre deg i stand til å foreta relevante beregninger og vurderinger som legges til grunn for at anlegget skal være sikkert og egnet til sin forutsatte bruk. Du vil også få opplæring i å sette opp kalkyler og anleggsbudsjett. Fordypningen tar for seg strømleveranser, lysan­ legg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen i Vestfold Fagskolen Innlandet

13


ELEKTRO

Elektronikk KURSKODE FTE02H/D/N Fagskolen i Vestfold

Fagskoleutdanning innen elektronikk gjør at du kan lede og være ansvarlig for produksjon, installasjon, innkjøp, vedlikehold og repa­ rasjon av elektronisk utstyr. Elektronikk inntar stadig større plass i industrien og folks hver­ dag, og spenner over hele spekteret fra hjemmeunder­holdning til moderne styrings­systemer basert på avansert informasjonstekno­ logi. Arbeid med elektronikk­produkter krever nøyaktighet og systema­ tikk og oppfordrer til kreativitet både i løsing av konkrete oppgaver og utvikling av nye produkter og tjenester.

Bygningsautomatisering KURSKODE FTE50H/D/N Fagskolen Telemark

14

Som fagskoleingeniør i bygningsautomatisering vil du kunne lede og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av arbeid i automatiserte anlegg i bygninger. Dette inkluderer følgende: • Planlegge og prosjektere automatiserte anlegg og prosesser i bygninger • Drifte og vedlikeholde auto­matiserte anlegg i bygninger • Installere og reparere auto­masjonsteknisk utstyr • Arbeide nøyaktig og systematisk alene og i samarbeid med andre • For arbeid med bygningsauto­masjon kreves en bred, tverrfaglig kunnskap og forståelse samt en helhetstenkning som omfatter teoretiske kunnskaper, kreativitet og praktiske ferdigheter

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

BIM-tekniker installasjon KURSKODE FTE04H

En BIM-tekniker modellerer tekniske installasjoner – som rør, ventila­ sjon og elektro – i 3D-modellerings­program. I BIM-studiet får du opplæring i DAK-modellering (dataassistert konstruksjon). BIM kalles også for BuildingSMART, og er den nye elektroniske måten å samhandle på. Gjennom BIM-studiet får du blant annet kompetanse i 3D-model­ lering av tekniske installasjoner i bygg, 2D-tegning, digitale verktøy, presentasjon, byggfag, kommunikasjon og matematikk samt elek­ tronisk samhandling. Ved gjennomført fagskoleut­ danning skal du ha tilegnet deg breddekompe­tanse innen DAK, solid praksis i BIM og overføring av data mellom ulike formater. BIM-I tar imot søkere med fagbrev innen elektro og VVS. Det betyr at man kan søke på BIM-I som elektriker, rørlegger, VVS-montør eller lignende. Studentene på BIM-I lærer å modellere tekniske installa­ sjoner i et bygg samt å kvalitetssikre de digitale modellene. Det er i markedet særlig stor etterspørsel etter BIM-teknikere fra BIM-I.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Tinius Olsen

15


– Maskinfagutdannelsen gir meg først og fremst varierte jobbmuligheter i fremtiden. (...) Denne utdannelsen gir meg muligheten til å kunne søke på lederstillinger. 16

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG

CATHRINE ELLINGSEN, MASKINTEKNIKK


TEKNISKE FAG

Teknikk og industriell produksjon Logistikk og transport KURSKODE FTT03H/D/N

Logistikk handler om hvordan man kan styre varestrømmen i en bedrift på best mulig måte. Fagene, som omhandler logi­ stikk, transport samt administrative fag og samhandling, blir en viktig del av studiet. Som student vil du få god kontakt med både transport­ bransjen spesielt og næringslivet generelt gjennom fag­ seminar, bedriftsstudier, ekskursjoner og ikke minst hovedprosjektet i siste skoleår. Utdanningen vil gi deg kompetanse til å fylle mange funksjo­ ner og arbeidsoppgaver i så vel varehandels- og produksjonsbedrif­ ter som i transport­bedrifter. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, noe laboratoriearbeid og prosjekt­ arbeid.

Fagskolen Innlandet

Maskinteknisk drift Fagskolen Innlandet

KURSKODE FTT05H/D/N

Maskinteknisk drift gir deg god teoretisk og praktisk kompetanse i tekniske og administrative fag. Kompetansen setter deg i stand til å arbeide på alle nivåer i virksomheter som bearbeider produk­ ter mekanisk. Gjennom studiet vil du få kompetanse til å drive en bedrift på en økonomisk forsvarlig måte og ivareta kravene til miljø og kvalitet iht. nasjonale og inter­nasjonale standarder. De adminis­ trative fagene vil sette deg i stand til å inneha stilling som mellomle­ der. Opplæringen skjer ved forelesninger, gruppearbeid, oppgave­ løsing, laboratoriearbeid og prosjekt­arbeid.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

17


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Maskinteknikk KURSKODE FTT04H/D/N Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

Maskinteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige tek­ niske, mekaniske og administrative fag. Med disse kunnskapene blir du en dyktig medarbeider på alle nivåer i en bedrift, og utdannin­ gen vil sette deg i stand til å fungere som mellomleder. Du vil få kompetanse til å ta ansvar for konstruksjon og utvikling av produkter samt ledelse av produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet iht. nasjonale og internasjonale standarder. Gjennom forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsing, laboratoriearbeid og prosjektarbeid utvikles teoretiske og praktiske ferdigheter fra idé og konstruksjon til ferdig produkt.

Møbel og innredning KURSKODE FTT07H/D/N Fagskolen Innlandet

18

Møbel- og innredningsutdanningen gir kompetanse til å arbeide som mellomleder i virksomheter som produserer eller selger møbler og trevareprodukter. En del av de studentene som har gått på for­ dypningen, har også startet sin egen bedrift. Undervisningen foregår i vesentlig grad i klasserommet etter tradisjonelle og nyere metoder. Bl.a. avsluttes studiet med et stort prosjekt­arbeid. Oppgavene her blir hentet fra det lokale næringsliv. Representanter fra næringslivet blir også benyttet som lærere og gjesteforelesere. Studiet vil gi deg det nød­ vendige grunnlaget for å kunne få mesterbrev.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

– Fagskoleundervisningen er veldig bra på mange måter. Den gir gode muligheter og har fokus på det praktiske, samtidig som vi får en teoretisk ballast. TINA DESIREE MARTINSEN, MEKATRONIKK TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

19


TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Mekatronikk KURSKODE FTT06H/N Fagskolen Tinius Olsen

Fordypning i mekatronikk er en flerfaglig utdanning som gir en bred kompetanse innenfor elektro-, maskin- og IT-fag. Produktutvikling og produksjonsteknikk er viktige temaer i studiet. Utdanningen møter industriens økende behov for personell som kan løse kom­ plekse arbeidsoppgaver. Fag­disiplinene blir «bundet» sammen i en flerfaglig forståelse. Studentene finner de beste løsningene ved f.eks. automatisering av produksjonsprosesser eller ved deltagelse i produktutviklingsprosesser. De administrative fagene vil sette deg i stand til å inneha stilling som mellomleder. Studiet rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.

Kompositt og polymer KURSKODE FTT10/H/N Fagskolen Tinius Olsen

20

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metal­ ler tidligere var rådende. Trendene viser vekst i bruk av plast- og komposittmaterialer innen maritim sektor, olje og offshore, sportog fritidsprodukter. Det er en lignende utvikling i bygg- og anleggs­ bransjen. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien. Utdan­ ningen er praktisk lagt opp med utstrakt bruk av laboratoriearbeid, og industrien vektlegger dette som det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfag. Denne utdanningen har fordypningsemne kompositter.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Kompositt- og plastbearbeiding KURSKODE FTT11/H/D/N

Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på nye områder der metaller tidligere var rådende. Trendene viser vekst i bruk av plast- og kom­ posittmaterialer innen maritim sektor, olje og offshore, sport- og fri­ tidsprodukter. Det er en lignende utvikling i bygg- og anleggsbran­ sjen. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien. Utdanningen er praktisk lagt opp med utstrakt bruk av laboratoriearbeid, og indus­ trien vektlegger dette som det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfag. Denne utdanningen har fordypningsemne plastbearbeiding.

Fagskolen Innlandet

Bilteknikk KURSKODE FTT01/N

Bilteknikk gir deg gode basiskunnskaper i en rekke viktige bil- og verksted­tekniske fag samt administrative og mekaniske fag. I sam­ ferdselssektoren settes det strenge krav til teknisk standard på kjøre­tøyene. Dette gir økt behov for vedlikehold av kjøretøyparken. For­dypningen ivaretar bransjens behov for ledere og dyktige med­ arbeidere på alle plan. Også det offentlige har behov for teknisk personell innen kontroll og utdanning i videregående skole. Bilfag, elektrofag, plan­legging, ledelse, logistikk og verksteddrift står sen­ tralt i fordypningen. Opp­læringen skjer ved forelesninger, gruppe­ arbeid, oppgaveløsing, laboratorie­arbeid og prosjekt­arbeid.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Tinius Olsen

21


– Jeg har fått masse ny og nyttig kunnskap her på skolen. Synes dette er så gøy at jeg tenker å studere videre på høgskole når jeg er ferdig her på Gjøvik. Jeg skjønner at det lønner seg med utdanning! TORE PETTER HOLØIEN, DRIFT OG SIKKERHET 22

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Datateknikk Programmering KURSKODE FTD01H/D/N

Utdanningen gir deg mulig­ heten til å jobbe med nettbaserte TV-kanaler, neste generasjons dataspill, styrings­elektronikk samt registrering av informasjon i databasesystemer, både lokalt og på Internett. Fordypningen gir deg en innføring i objekt­ orienterte metoder for modellering og programvareutvikling. Det settes fokus på grunn­leggende strukturer, god plan­­­­legging, design og testing, objektorientering, utviklings­verktøy og hvilke arbeidsformer som bør brukes.

Fagskolen Tinius Olsen

Drift og sikkerhet KURSKODE FTD02H/D/N

Hovedfokus er drift av små og mellom­store datanettverk, såkalt lokale nettverk, og drift av forretnings­ kritiske datasystemer og e-handelsløsninger. Studiet gir et godt generelt grunnlag i IKT og legger vekt på både den tekniske og den ikke-tekniske siden ved fagområdet. I løpet av studiets to år vil du lære å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Du vil også lære om informasjonssikkerhet. Datateknikkutdanningen vil sette deg i kontakt med det lokale næringsliv gjennom prosjektarbeid og gjesteforelesere. Denne kontakten vil være viktig for deg med hensyn til jobb

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Innlandet Fagskolen Tinius Olsen

23


24

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Kjemi Prosessteknikk KURSKODE FTK01H/D/N

Yrkesutøvere fra fagskoleut­ danning i prosessteknikk kan gå inn som første­fagretningsledere, arbeids­ledere og skiftledere, tekniske assistenter og drifts­assistenter, samt faglærere og opplæringsper­ sonell på land og offshore. Utdanningen gir opplæring i kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, material­ valg og vedlikehold. Problemløsende prosjektarbeid står sentralt.

Fagskolen i Østfold

Matteknikk KURSKODE FTK02H/D/N

Utdanningen gir kompetanse om produksjon av mat fra råvare inn i bedrift til ferdigvare ut til markedet. Det vil være fokus på selve produksjonsmetodene og forhold rundt disse, som for eksempel kvalitetsarbeid og HMS. En del av studiet er produktutvikling med fokus på produksjonskvalitet og produksjonshygiene. Studentene vil lære om trender og metoder for produktutviklingsarbeid og få kunnskap og innsikt i næringsmiddel­prosesser. Det gjennomføres et hovedprosjekt i siste del av studiet.

Fagskolen i Østfold

– Fordypningsfagene er utrolig lærerike. Jeg får en mye større innsikt i prosessene jeg jobber med. JAN-RUNE ASBJØRNSEN, PROSESSTEKNIKK

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

25


– Sjøen er livet. Jeg skal få meg jobb på tankbåt i utenriksfart. SUNNIVA HØGSAND RØNNING, DEKKSOFFISERUTDANNING

26

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Maritime fag Dekksoffiser KURSKODE FTM01H

Planer for dekksoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW-konven­ sjonen). Inntakskravet er fagbrev som matros og utdanningen baseres på bruk av skipssimulatorer og PC basert utstyr i tillegg til ordinære forelesninger. Bestått eksamen fra fordypningen vil gi det teoretiske kravet til kl. D1. Det kreves yrkespraksis (fartstid) for å løse ut sertifikat som styrmann/skipsfører.

Fagskolen i Vestfold

Maskinoffiser Fagskolen i Vestfold

KURSKODE FTM02H

Planer for maskinsoffiserutdanningen i fagskolen bygger på de regler og kompetansekrav som er beskrevet i internasjonal norm for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW-kon­ vensjonen). Inntakskravet er fagbrev som motormann og utdan­ ningen baseres på bruk av skipssimulatorer og PC basert utstyr i tillegg til ordinære forelesninger. Bestått eksamen fra fordypningen vil gi det teoretiske kravet til kl. M1. Det kreves yrkespraksis (fartstid) for å løse ut sertifikat som maskinist/maskinsjef.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

27


– Her får jeg påfyll og – Jegkunnskap ville lære som noe mer og valgte praktisk som jeg mener er en jegfagskolen, kan ta i bruk dagen solid bra utdanning. etter på og jobben. PER WIK, ØKONOMI OG LEDELSE 28

NAVN NAVNESEN, SKOLE

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | TEKNISKE FAG


TEKNISKE FAG

Økonomi og ledelse Økonomi og ledelse KURSKODE FAL01N

Studiet vil gi økt kompetanse i • bedriftens forretningsprosesser med fokus på ledelse, økonomi, logistikk og markedsføring • utarbeidelse av analyser og beslutningsgrunnlag for overordnet leder eller styret • utarbeidelse og gjennomgang av salgs- og markedsplaner • rekruttering og personalutvikling • ledelse

Fagskolen Innlandet

Fagets innhold vil relateres til egen jobb og egen bedrift gjennom ulike prosjektoppgaver. Studentene kan underveis i studiet bruke sin nye kompetanse og sine prosjektoppgaver til å utvikle egen arbeidsplass og egen virksomhet. Utdanningens faglige innhold vil bli organisert med størst mulig tverrfaglighet. Gjennom prosjekt­ oppgaver vil økonomi, markedsføring, ledelse og logistikk ses i sammenheng.

Verkstedsledelse FAL03D

Dette er en videreutdanning for fagarbeidere og ledere i bilbran­ sjen. Utdanningen er utviklet i samarbeid med bilbransjen og gir kompetanse som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. De merkantile fagene i utdanningen kvalifi­ serer, sammen med fagutdanning og yrkespraksis, til mesterbrev. Studiet er nett- og samlingsbasert med varighet på et skoleår, og kan gjennomføres ved siden av full jobb. Studiet gir 30 fagskole­ poeng.

TEKNISKE FAG | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus

29


Helse- og oppvekst

30

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


HELSE- OG OPPVEKSTFAG

fag De helsefaglige studiene spenner fra kurs i tverrfaglig miljøarbeid til administrasjon. Her har du muligheten til å bygge videre på praksis og tidligere kurs og skoler. Alle studieretningene kombinerer teori og praksis.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

31


– Jeg får svar på mange spørsmål og ser helheten i det jeg driver med. MAY HELEN KNUTSEN, BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

32

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE

TINA DESIREE MARTINSEN, MEKATRONIKK


Barn og oppvekst KURSKODE FHH07D

Etter endt utdanning har studenten tilegnet seg kompetanse til å utføre målrettet pleie og omsorg til barsel­k vinner, fødende, friske nyfødte, syke barn og deres pårørende. Studenten har opparbeidet seg forståelse og empati for men­ neskets fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov og ressurser gjennom å være bevisst egne kunnskaper og ferdigheter. Studenten skal kunne erkjenne viktigheten av faglige og personlige grenser og se viktigheten av tverrfaglig samarbeid, aktuelle lovverk, pasient­ rettigheter og arbeidsmiljø. Aktuelle arbeidssteder kan være føde- og barselavdeling, nyfødt­ intensiv og barneav­de­ling i tillegg til kommu­nale og private institu­ sjoner som ivaretar barn med spesielle behov. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode
på ca. 12 uker er integrert i utdanningen.

Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

Oppvekstfag KURSKODE FHO50D

Etter endt utdanning vil
studenten ha økt sin grunn­leggende for­ ståelse for lover og forskrifter som regulerer helse- og oppvekst­ sektoren og for utviklingsteori i arbeid med aldersgruppen 0­–18 år. Studenten vil også ha fått kompetanse i å planlegge, organisere, iverksette og evaluere tiltak som utvikler et godt oppvekstmiljø og fremmer barn og unges fysiske og psykiske helse. Det er også et mål at studenten skal kunne se nødvendigheten av tverrfaglig sam­ arbeid og tidlig innsats for å sikre barn og ungdom gode oppvekst­ vilkår. Etter endt utdanning kan studenten jobbe i kommunale helse- og oppveksttjenester som f.eks. barnehage, skolefritidsordning samt som assistenter i skole, boliger og institusjoner for barn og unge. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus

33

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Barsel og barnepleie


BARN OG OPPVEKST

Barn med særskilte behov KURSKODE FHO01 DELTID Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen i Østfold

34

De som arbeider i barnehage må ha god kompetanse i å legge til rette for barn med særskilte behov. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet. Utdanningen Barn med særskilte behov vil gi studenten kunnskap om oppvekstfaget i sam­ funnet, pedagogikk og didaktikk. Studenten vil få kompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid for barn med særskilte behov. Utdanningen gjør fagarbeidere godt rustet til å arbeide med barn som har behov for ekstra oppfølging. Fullført studium gir 60 fagskolepoeng.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelse KURSKODE FHH11D/N

Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg kompetanse i tverrfaglig sam­arbeid som en forutsetning for å kunne bistå bru­ kerne til å få en verdig hverdag til tross for sin funksjonsned­settelse. Studiet gir kunnskap om miljø­arbeid i et helhetsperspektiv som gis til brukere med sammensatte behov. Studenten skal etter endt utdanning ha ferdigheter til å identi­ fisere brukernes ressurser og til å benytte disse i sin samhandling med brukeren for å fremme livskvaliteten hos den enkelte. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Fagskolen Innlandet

Rehabilitering KURSKODE FHH04D/N

Etter endt utdanning har studenten tilegnet seg kompetanse innen rehabilitering både på individnivå og systemnivå og utviklet fokus på brukermedvirkning, slik at brukeren kan få større innflytelse på sin egen rehabiliteringsprosess. Studenten skal kjenne til gjeldende lover og forskrifter og bli bevisst forskjellene innen og mellom forvaltningsnivåene. En viktig del av studiet er å bli bevisst egne kunnskaper og ferdigheter og å være i stand til å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i sam­ arbeid med pasienten, pårørende og organisasjoner m.m. Studenten skal etter endt utdanning være i stand til å være per­ sonlig koordinator i individuelle planprosesser. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Innlandet

35

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Miljøarbeid og rehabilitering


36

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


Lindrende pleie KURSKODE FHH05D/N

Etter endt utdanning skal studenten ha god faglig kompetanse og forstå hvordan en kreftdiagnose kan virke på pasient og familie, fysisk, psykisk, sosialt og åndelig/eksistensielt. Gjennom studiet får studenten kunnskap om og ferdigheter til å benytte ulike faginstanser, hjelpe­apparat og andre yrkesgrupper innen kreftomsorg og lindrende pleie. Sosiale rettigheter og trygde­ lovgivning som be­rører den kreftsyke, familien og arbeidsplassen er også viktige temaer i utdanningen. Studiet legger vekt på å ut­vikle gode evner og ferdigheter i kom­ munikasjon med pasient og pårørende. Samtidig må studenten kunne ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak med aktuelle samarbeids­partnere. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Telemark Fagskolen Tinius Olsen Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

37

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Kreftomsorg og lindrende pleie


– Når det jeg har lært de siste årene får satt seg litt, blir det nok enda mer utdanning på meg. I dette yrket blir jeg nok aldri helt utlært. 38

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE

ELIN SYNNØVE OLSEN, HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG


Eldreomsorg KURSKODE FHH50D

Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg kompetanse til å møte den enkelte bruker der han eller hun er på bakgrunn av inn­ sikt i den enkeltes livsfortelling og sykdomshistorie. Mennesker med demens og alderspsykiatriske lidelser er ingen ensartet gruppe, og som alle andre har de forskjellige behov og ulike interesser det er viktig å ta utgangspunkt i. Arbeid med personer med demens og alderspsykiatriske lidelser må utføres på en måte som ivaretar deres helhetlige situasjon. Studenten skal kjenne til hvordan helse­ tjenesten er organisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. Kunnskap om gode kommunikasjonsteknikker, relasjonskompe­ tanse, samhandling og forebyggende arbeid er også vektlagt i stu­ diet. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Innlandet

Helse, aldring og aktiv omsorg KURSKODE FHH12D/N

Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg kompetanse til å forstå hva det innebærer å være gammel og hvordan man skal kart­ legge og forebygge sykdommer og skader i alderdommen. Studenten skal kjenne til hvordan helsetjenesten til eldre er orga­ nisert og hvilke lover og forskrifter som gjelder. En viktig del av studiet er å få ferdigheter i å veilede eldre til mest­ ring og aktiv egenomsorg. Etter studiet skal studenten være i stand til å veilede og lede med­ arbeidere, og også kunne bidra til godt samarbeid på tvers av etater og yrkesgrupper. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksis­ periode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen i Østfold Fagskolen i Vestfold Fagskolen Innlandet

39

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Demens og alderspsykiatri


– Engasjerte medstudenter og flinke forelesere er noe av det beste med studiene her. 

ØYVIND LARSEN, PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID

40

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


Rusomsorg og psykisk helse KURSKODE FHH09D/N

Utdanningen er spesielt til­passet miljøarbeid med alvorlig psykisk syke med rusproblem innenfor kommune­helsetjenesten og spesi­ alisttjenesten. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg god kunnskap i verdier og lovverk, kommunikasjon, relasjonsbygging, samhandling, psykiske lidelser, ruslidelser, og konsekvenser dette har for funk­ sjonsnivå og å møte hverdagens krav. Studenten har opparbeidet seg god kunnskap og evne til å legge til rette for ivaretakende og god omsorg ut fra behov i den enkelte pasientens situasjon. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i studiet.

Fagskolen Innlandet

Psykisk helsearbeid og rusarbeid KURSKODE FHH14/D

Etter endt utdanning vil studenten ha økt sin kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering av mennesker med psy­ kiske problemer og ruslidelser. Dette vil skje ved bevisstgjøring om gjeldende lovverk, betydningen av tverrfaglig samarbeid og utvik­ ling av samhandlingskompetanse. Studenten har utviklet økt trygghet i å ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak sammen med brukere, på­rørende, andre etater og institusjoner m.m. Etter endt utdanning kan studenten jobbe innen psykisk helsevern eller rusbehandling, kommunale, statlige eller private institusjoner. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksis-/praksisprosjekt­ periode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen Telemark Fagskolen i Østfold Fagskolen i Vestfold

41

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helse


Helseadministrasjon og veiledning Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer KURSKODE FHH03D/N Fagskolen Oslo Akershus Fagskolen i Østfold Fagskolen Innlandet

Etter endt utdanning vil studenten ha god kompetanse innen administrative oppgaver og i utvidet bruk av informasjons- og kommunikasjons­teknologi (IKT). Studiet legger vekt på økt kunnskap i personaladministrasjon, økonomistyring og kjennskap til regnskaps­rutiner. Studenten skal også kjenne til gjeldende lover og forskrifter i helse-, sosial- og oppvekst­sektoren. Studenten vil ha økt sine ferdigheter i konfliktløsing, i kommunika­ sjon generelt og i veiledning av pasienter og pårørende. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

Veiledning for helse- og omsorgspersonell KURSKODE FHH06D/N Fagskolen Oslo Akershus

42

Studenten vil gjennom ut­danningen tilegne seg teoretisk og prak­ tisk kompetanse med dypere for­ståelse av de viktigste prinsippene og metodene i veiledning. Kommu­nika­sjons­ferdigheter står i fokus. Det innebærer innsikt i og ferdigheter til å gjennomføre veilednings­ oppgaver i praksis overfor brukere/pasienter, pårørende, elever/ studenter, samt kvalifisere til kollegaveiledning. Bevisst­gjøring av egen funksjon og rolle står sentralt i utdanningen, og studenten blir oppøvd til analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning til egen og andres yrkesutøvelse. Etter endt utdanning vil studenten ha tilegnet seg en bedre forstå­ else av hvordan roller, gruppeprosesser og andre faktorer påvirker samhandlingen og kunne benytte dette som veileder. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


KURSKODE VL03D

Dette er et tilbud til deg med ansvar for opplæring i bedrift – uavhengig av bransje. Kunnskapsløftet stiller krav til innhold, doku­ mentasjon og vurdering av den bedriftsbaserte fag- og yrkes­ opplæringen. Det stiller derfor krav til at instruktører og faglige ledere har tilstrekkelig kompetanse og kan se opplæringen i et helhetlig perspektiv. Studie­planen er utarbeidet med bred representasjon fra bransjehold i arbeidsgruppen. Opplærings­kontor, lære­bedrifter og lærlinger har bidratt til at veileder­utdanningen for fag­arbeidere er utarbeidet av fagarbeidere. Formålet med utdanningen er å kvalitetssikre opplæring i bedrift gjennom å tilby en formalisert instruktøropplæring. Målet er at studenten skal kunne utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis som gir best mulig læringsutbytte for lærlinger/lærekandidater innenfor alle fag­ retninger, styrker kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring og hever statusen for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift. Studiet er et halvt år fulltidsstudium, men er organisert med fire samlinger fordelt på ett år (august til juni) og gir 30 fagskole­poeng. Undervisningen vil bli supplert med nettbasert støtte. Denne organiseringen og undervisningsformen gjør det mulig å være i jobb sam­tidig som du tar utdanningen. Inntakskravet er fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev eller vitnemål fra videregående skole samt to års arbeidspraksis i eget fag for å sikre relevant bransjekunnskap og erfaring. Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse­ vurdering.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Fagskolen Oslo Akershus

43

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Veiledning av lærlinger for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift


44

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | HELSE


Andre helsefag Fagskolen Oslo Akershus

KURSKODE FHH10D

Dekontaminering, sterilisering og lagerføring av tilhørende utstyr er kalt sterilforsyning, og er et viktig ledd i infeksjons­forebyggende arbeid og pasientsikkerhet. Etter endt utdanning vil studenten beherske arbeidsoppgaver innen sterilfor­syning og ha kompetanse i hvordan smitteveier bry­ tes og smitte­spredning hindres. Den medisinsk-tekniske utviklingen i helsevesenet går stadig fremover, og det benyttes avanserte og dyre instrumenter og utstyr i pasientbehandling og kirurgi. Studiet er tilpasset profesjonsmessige premisser, og skaper sam­ tidig rom for studentenes utvikling og refleksjon over egen prog­ resjon. Studiet vil tilbys på deltid over to år. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksis­periode på 15 uker er integrert i ut­dannin­ gen.

Livsstils- og kroniske sykdommer KURSKODE FHH13D

Fagskolen i Østfold

I samhandlingsreformen rettes fokus mot pasient­grupper innen rus og psyki­atriske lidelser, eldre omsorgstrengende og pasienter med livsstils- og kroniske sykdommer som KOLS, hjerte- og kar­lidelser, diabetes og sykelig overvekt. Denne ut­danningen er rettet mot livs­ stils- og kroniske sykdommer. Helsestudiene vil tilbys på deltid over to år. Studiet kombinerer teori og praksis, og en praksisperiode på ca. 10 uker er integrert i utdanningen.

HELSE | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

45

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

Sterilforsyning i helsetjenesten


Landbruk Det er avgjørende for matnasjonen Norge at vi kan rekruttere, utdanne og beholde dyktige fagfolk som ser de gode løsningene basert på et bærekraftig og landbruksfaglig fundament. God kunnskap i agronomi og driftsledelse er derfor avgjørende både for bonden og rådgivere i næringen.

46

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

LANDBRUKSFAG

sfag

47


48

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | LANDBRUK


Grovfôrbasert husdyr­produksjon for fjellandbruket KURSKODE FPS06N Fagskolen Innlandet

LANDBRUKSFAG

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner, og kjenne­ tegnes ved at landbruket i hovedsak produserer gress som benyttes til melk og kjøttproduksjon. Et kunnskapsbasert landbruk i fjellbygdene har stor betydning for å nå mål i norsk matproduksjon og bosetting. Arbeidsformene skal gi trening i å søke kunnskap, kritisk tenking, problemløsing og refleksjon. Det legges opp til varierte undervisningsformer og lærings­ aktiviteter for at studentene skal oppnå beskrevet læringsutbytte. Studentene kan bygge på sine tidligere erfaringer og reflektere over disse gjennom møtet med relevante eksempler, problemstil­ linger og teori. I gjennomføringen av studiet legges det vekt på en praktisk til­ nærming til de teoretiske temaene og arbeidsformer som krever aktiv deltakelse fra studentene. Utdanningen inneholder en blan­ ding av forelesninger, veiledning ved arbeid i grupper og individuell vei­ledning. Vi samarbeider tett med det lokale næringsliv og benytter deres kompetanse i form av studiebesøk/ekskursjoner og gjeste­forelesere. Utdanningen er ettårig, nettstøttet og gjennomføres over to år med ca. 10 to- til tredagerssamlinger per år. Opptakskrav • Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unn­ tatt fiske, fangst, akvakultur og reindrift). eller • Realkompetanse med 5 års relevant yrkes­praksis og/eller annen skolegang. • Les mer på skolens hjemmesider.

LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

49


Natur- og kulturbasert entreprenørskap KURSKODE FPS04N Fagskolen Innlandet

Mangesysleri er viktig på de norske bygdene og i grendene, ofte i kombinasjon med tradisjonell landbruksvirksomhet eller andre primær­næringer. I undesøkelsen «Trender i norsk landbruk 2014» oppgir 52 prosent av norske gårdbrukere at de driver en eller annen form for tilleggsnæring med utgangspunkt i gårdens ressurser. I til­ legg er det flere andre gründere på bygda som utvikler og driver næring basert på lokale natur- og kulturressurser. Vekst og gründer­ skap er derfor et satsingsområde, slik det kommer til uttrykk bl.a. gjennom Stortingsmelding nr. 31 (2014–2015). Det er derfor viktig at hele spekteret av natur- og kulturressurser med tilhørende mulig­ heter blir tatt i bruk for lokal og regional næringsutvikling. En agro­ tekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap skal kunne bruke aktuelle verktøy for å utvikle og realisere en forretningsidé slik at denne bidrar positivt både for utvikling av egen bedrift og for samfunnet. Målet med natur- og kulturbaserte entreprenørskap er å bidra til vekst og gründerskap basert på lokale og regionale ressurser. En agrotekniker innen natur- og kulturbasert entreprenørskap har etter endt utdanning spesialkompetanse innen grønt entreprenørskap og utvikling og drift av natur- og kulturbaserte næringer. Teknikeren vil i tillegg ha kunnskap om å lede små og mellomstore bedrifter samt innen salg og markedsføring. Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år med 10 sam­ linger per år. Opptakskrav • Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unn­ tatt fiske, fangst, akvakultur og reindrift). eller • Realkompetanse med 5 års relevant yrkes­praksis og/eller annen skolegang. • Les mer på skolens hjemmesider.

50

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | LANDBRUK


Planteproduksjon og driftsledelse KURSKODE FPS02N Fagskolen Innlandet

LANDBRUKSFAG

Et kunnskapsbasert landbruk er av stor betydning for å nå Stor­ tingets målsetting om 20 % økning i matproduksjonen. Dette skal skje innenfor de miljømessige krav som storsamfunnet setter og med endrede og usikre klimabetingelser. Den kunnskapsbaserte bioøkonomien vil sette store krav til matprodusenten, og en frem­ tidsrettet næring forutsetter at bonden har tilgang til oppdatert og anvendbar kunnskap for å kunne produsere mer mat med god kva­ litet på en slik måte at det gir lønnsomhet i næringen. En agrotek­ niker innen planteproduksjon og driftsledelse vil ha god kunnskap innen både agronomi og ledelse, noe som er avgjørende både for bonden, for rådgiveren og for fagarbeideren. Gjennomføring • Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år med 10 samlinger per år. • Studiet er samlingsbasert, med noe nettbasert undervisning/ veiledning i tillegg. • Arbeidsformen som brukes i studiet er forelesninger, oppgave­løsning, presentasjoner, gruppearbeid og tverrfag­ lig prosjektarbeid. Studenten skal også være ute i bedrift (40 timer). • Studentene følges opp gjennom veiledning og vurdering. Opptakskrav • Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unn­ tatt fiske, fangst, akvakultur og reindrift). eller • Realkompetanse med 5 års relevant yrkes­praksis og/eller annen skolegang. • Les mer på skolens hjemmesider.

LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

51


Sauehold og foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskolen Innlandet

KURSKODE FPS05N

Målet med sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat (heretter kalt sauehold og lokal foredling) er å bidra til å fremme landets selvstendige produksjon av mat slik det kommer til uttrykk i Stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) og i landbruks­ meldingen for Telemark 2013. Målet er å øke matproduksjonen i landet med 20 % og gjennom mer lokal foredling og god bedrifts­ utvikling øke lønnsomheten i landlandbruksnæringen og distriktene. Gjennom studiet får studentene økt kompetanse på dette feltet. En agrotekniker i sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat vil heve nivået på mange av våre yrkesutøvere og rådgivere innen landbruksnæring og mangesysleri. Det legges stor vekt på å utvikle studentenes evne til å tenke nytt og innovativt innen eget næringsgrunnlag. Utdanningen er ettårig, men strekker seg over to år med avtalte samlinger gjennom skoleåret. Arbeidsformer som anvendes i studiet er forelesninger, dialog­ preget undervisning, befaringer, praktiske øvelser, presentasjoner, prosjektarbeid med tverrfaglig fokus, refleksjon over eget arbeid og selvstudium og ulike former for arbeid i grupper. Opptakskrav • Fullført og bestått utdanning fra naturbruksprogrammet (unn­ tatt fiske, fangst, akvakultur og reindrift). eller • Realkompetanse med 5 års relevant yrkes­praksis og/eller annen skolegang. • Les mer på skolens hjemmesider.

52

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | LANDBRUK


LANDBRUKSFAG

LANDBRUK | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

53


Studiesteder FREDRIKSTAD | GJØVIK | HORTEN | KONGSBERG | PORSGRUNN | OSLO

54

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Fagskolene på Østlandet er et samarbeid mellom de offentlige fagskolene på Østlandet. Fagskolene tilbyr en yrkesrettet høyere utdanning, og er et alternativ til høgskoleutdanning. Tar du fagskole, får du en kompetanse som er sterkt etterspurt og og legger grunnlaget for en spennende karriere. STUDIESTEDER

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

55


Fagskolen Oslo Ak Fagskolen Oslo Akershus tilbyr korte, yrkesrettede utdanninger som bygger på fag-/svennebrev, autori­ sasjon eller minst fem års praksis.

56

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


ershus Våre fagskoleutdanninger tar ett eller to år på heltid, og du får kom­ petanse som kan brukes direkte i arbeidslivet. I dag tilbyr vi utdan­ ning innenfor tekniske fag og helse- og oppvekstfag, både heltid og deltid. Fagskolen Oslo Akershus forbereder studentene på å møte mor­ gendagens kompetansekrav. Innen tekniske fag utdanner vi mel­ lomledere med fagteknikerens kompetanse og evne til samarbeid, kommunikasjon og etisk refleksjon innen sine fagområder. Innen helse- og oppvekstfag utdanner vi fagskolespesialister med helsefaglig spisskompetanse. Ny folkehelselov pålegger kommu­ nene ansvar for forebyggende arbeid i alle samfunnssektorer. Dette stiller store krav til framtidens helsepersonell. Med bredt tverrfaglig fokus i opplæringen, blir våre studenter godt rustet til å møte utfor­ dringer knyttet til samhandlingsreformen. Fagskolen har en lang historie i Oslo. Skolen ble opprettet i 1876 under navnet «Kristiania tekniske aftenskole». Siden den gang har skolen endret navn, tilholdssted og innhold flere ganger. I 1971 flyttet skolen inn på Sofienberg og ble til «Sofienberg tekniske fagskole». I 2007 fikk skolen navnet «Fagskolen i Oslo». I august 2013 flyttet sko­ len inn i nye, moderne lokaler i Kuben yrkesarena på Økern i Oslo. I 2014 har skolen gjennomgått en ny, spennende utvikling, og heter nå «Fagskolen Oslo Akershus». Vi tilbyr fagskolestudier i tre kommu­ ner i Akershus i tillegg til Oslo. En hovedmålsetting er å skape en faglig møteplass der skolen og næringslivet samarbeider tett om fagutvikling og innholdet i utdan­ ningene. Blant annet er det bygget et teknologisenter på 600 m2 som er utviklet i tett samarbeid med bransjene.

Antall studenter: ca. 750

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

57

Antall fast ansatte lærere: 32 (Oslo) + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 37 Besøksadresse Kabelgaten 10–12 0580 Oslo Postadresse Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo 09874 fagskolen@ude.oslo. kommune.no www.fagskolen.oslo.no

STUDIESTEDER


Fagskolen Innlandet Med over 1000 studenter er Fagskolen Innlandet er en av landets største fagskoler. Skolen har et bredt fagtilbud, og et tett samarbeid med næringslivet.

58

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall studenter: ca. 1036 Antall fast ansatte lærere: 50, + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 50 Adresse Teknologiveien 12 2815 Gjøvik 61 14 54 00 firmapost@ fagskolen-innlandet.no www.fagskolen-innlandet.no

STUDIESTEDER

Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger innen Bygg og anlegg, Elek­ tro, Helse- og oppvekstfag, Datateknikk, Landbruksfag, Teknikk og industriell produksjon og Økonomi og ledelse. Fagskolen Innlandet har lokale utdanningstilbud i Hedmark, Akershus, Buskerud og Tele­ mark, og vi har studenter fra alle landets fylker. Vi legger stor vekt på å samarbeide med fagmiljøer i offentlig og privat sektor. Samarbeidet er nyttig for både bedrifter, studenter og skole. Vi henter mange forelesere fra våre samarbeidspartnere i næringslivet og mange av våre studenters prosjektoppgaver knyt­ tes opp mot lokale bedrifter. Næringsklyngen på Raufoss er inter­ nasjonalt kjent og en god samarbeidspartner for fagskolen. Vi sam­ arbeider også med en rekke karrieresentre. Fagskolen Innlandet har lang erfaring i å tilby nettbasert utdan­ ning, og mange av våre studenter benytter seg av dette tilbudet. Studenter som tar nettbasert utdanning deltar på samlinger, i tillegg til undervisning og arbeid gjennom læringsplattformen Fronter. Skolen ligger i Gjøvik, rett utenfor sentrum. Vår nærmeste nabo på campus er NTNU i Gjøvik (tidligere Høgskolen i Gjøvik), og det er over 4000 studenter på området. Studentenes eget hus ligger på campus. «Huset» på Kallerud er et sosialt samlingspunkt med pub/ café, og lokaler som blant annet brukes til konserter, diskotek og større møter. Studentsamskipnaden har 530 studentboliger fordelt på fire studenthjem i Gjøvik, og driver også en barnehage. Skolen flyttet høsten 2012 inn i fullstendig renoverte lokaler, med moderne auditorier og grupperom. Fagskolen Innlandet er den eneste fagskolen i landet som tilbyr utdanning i Logistikk og transport, Bygningsvern, Bygg og treteknikk og Forvaltning, drift og vedlike­ hold av bygg. Vi har også om flere unike studietilbud innen landbruk, og utdan­ ner agroteknikere innen områder som husdyrproduksjon for fjel­ landbruk, planteproduksjon og driftsledelse, natur- og kulturbasert entreprenørskap og sauehold og foredling av naturbaserte råvarer.

59


Fagskolen Telemark Fagskolen holder til på Kjølnes. Nærmeste nabo er Høgskolen i Telemark, som bidrar til et bredt kompe­ tansemiljø. I Grenland er det et rikt industri­liv med stort behov for arbeidskraft.

60

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


Fagskolen Telemark har et omfattende samarbeid med nærings­ livet, og legger vekt på å utvikle utdanningen i tråd med den utvik­ lingen som skjer i arbeidslivet. Vi tror at prosjektbasert lærings­ arbeid med stor andel av reelle og praksisnære prosjekter er det som fremmer tverrfaglighet og teknologiforståelse. Som student vil du være deltager i et aktivt læringsmiljø hvor faglig kvalitet settes høyt, men hvor vi også fokuserer på å tilby et trygt og inkluderende læringsmiljø. Fagskolen Telemark tilbyr fagskoleutdanning innen bygg, maskin/ TIP, elkraft og bygningsautomasjon. Skolen har i tillegg fem god­ kjente ettårige utdanninger innen helse- og oppvekstfag. Skolen har en utstrakt kursvirksomhet, både bedriftsinterne kurs og generelle kurs. Skolen er lokalisert i «Campus Kjølnes», hvor dens nærmeste naboer er utdanningsinstitusjoner på alle nivå, fra barnehage til doktorgradsutdanning. I tillegg finnes det topp moderne idrettsan­ legg som er blant de beste i landet i umiddelbar nærhet. Porsgrunn har et godt tilbud av hybler og leiligheter. Tekniske utdanninger tilbys over to år på heltid eller tre års del­ tidsstudier i form av nettstudier med 8–10 todagers samlinger i året, fredager og lørdager. Helse- og sosialutdanninger er ettårige, men tilbys på deltid over to år. Alle deltidsutdanninger er i størst mulig grad tilrettelagt slik at studenter kan gjennomføre studiet kombinert med jobb. For den som ønsker å studere videre etter endt teknisk fag­ skoleutdanning, har Fagskolen Telemark avtaler med danske pro­ fesjonshøyskoler og universiteter som sikrer at studenten får maksi­ malt utbytte av sine fagskolestudier inn i ulike bachelorutdanninger. Disse har varighet fra halvannet til to år, og et halvt til ett år av studi­ ene kan gjennomføres i Norge. Fagskolen Telemark setter studentmedvirkning og tverrfaglighet i utdanningen høyt og er opptatt av en tett og god dialog mellom student, lærer og skole.

Antall studenter: ca. 403

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

61

Antall fast ansatte lærere: 29 + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 21 Besøksadresse Kjølnes ring 26 3918 Porsgrunn Postadresse Postboks 2844 3702 Skien post@fagskolentelemark.no fagskolentelemark.vgs.t-fk.no

STUDIESTEDER


Fagskolen Tinius Fagskolen Tinius Olsen flyttet sommeren 2015 inn nye lokaler i Krona – Kongsbergs nye kultur- og kunnskapssenter. Fagskolen er samlokalisert med Høyskolen i Sørøst Norge.

62

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


Olsen Laboratorier og undervisningsrom er utstyrt og designet med nyeste teknologi. Teknologibyen Kongsberg er den internasjonale småbyen med sterkt fokus på utvikling og kompetanse. Her finnes noen av verdens fremste teknologibedrifter. Fagskolen Tinius Olsen er kjent for å være et attraktivt lærested med moderne utstyr, dyktige lærere og et godt studentmiljø. Ny lov om fagskoler i Norge gir fagskoleutdanning et nytt løft, og den tekniske fagskolen på Kongsberg er kanskje den fagskolen som i størst grad legger opp til prosjektstyrt opplæring, en arbeidsform de fleste møter etter endt utdanning.

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Antall fast ansatte lærere: 33 + eksterne lærere og forelesere Antall klasser dette skoleåret: 45

Adresse Hasbergs vei 36 3616 Kongsberg 31 00 73 50 fto@bfk.no www.tinius.no

STUDIESTEDER

Et attraktivt og moderne lærested Fagskolen Tinius Olsen ligger i Kongsberg i Buskerud, i den sydligste delen av Numedal. Skolen er kjent som et attraktivt og moderne lærested. Skolen er velutstyrt, med dyktige lærere og et godt studentmiljø. Studiet er også en praksisbasert lederut­ danning, og våre studenter forberedes derfor meget godt på en yrkeskarriere innenfor sitt fag. Regionen Kongsberg er velkjent for sitt høyteknologiske og spiss­ kompetente næringsliv. Ved Tinius Olsen vektlegger vi nær kontakt med dette næringslivet, slik at det kan skje en gjensidig utveksling mellom fag­miljøer og studenter. Denne synergien er attraktiv for næringslivet så vel som for studentene.

Antall studenter: ca. 750

63


Fagskolen i Vestfold Fagskolen i Vestfold ligger i Horten sentrum og er samlokalisert med Horten videregående skole. Skolens maritime avdeling er saamlokalisert med Høgskolen i Vestfold.

64

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


Horten er med sine drøyt 4000 studenter en attraktiv by og et viktig knutepunkt på Østlandet. Horten er også kjent for sin industri innen elektronikk. Mange bedrifter er etablert i byen og trenger personer med ulik elektroutdannelse. Norges eldste tekniske utdanning star­ tet i Horten og het «Den tekniske skole i Carljohansvern». Tidligere Horten tekniske fagskole, i dag Fagskolen i Vestfold avdeling for teknologifag kan se tilbake på mer enn 150 år med tek­ nisk utdanning. Skolen tilbyr utdanninger innen elektrofag, helsefag og maritime fag. Den maritime undervisningen er regulert av den internasjonale STCW-konvensjonen. På Østlandet er Fagskolen i Vestfold den eneste som tilbyr maritim offisersutdanning. Fagskolen i Vestfold har siden 2007 tilbudt fagskoleutdanning innen helsefag. Utdanningene har god dialog med institusjonene i regionen. Skolen satser på velferdsteknologi som gir brukere tek­ niske hjelpemidler etter den enkeltes behov. Avdeling for elektrofag er Fagskolen i Vestfolds største avde­ ling. Skolen tilbyr alle fordypninger innen elektrofag. I tillegg tilbys EKOM-kurs, som gir opplæring i faglig ledelse innen tele-, mobilog kabel-TV-nettet. Utdanningen er for kandidater med fagskoleut­ danning innen elektro. Fagskolen i Vestfold ligger i en tett befolket region ved Oslofjorden, med kort avstand mellom byene. Her er det gode muligheter for arbeid innen helsesektoren, maritim næring og elektrobransjen. Fylket har en skjærgård som er populær i sommer­ halvåret og det er et rikt kulturliv i kommunene.

Antall studenter: ca. 200

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

65

Antall fast ansatte lærere: 27 Antall klasser dette skoleåret: 15 Besøksadresse Skippergt. 6 3187 Horten Postadresse Postboks 365 3193 Horten 33 07 90 00 33 07 90 60 (faks) fagskolen@vfk.no vfk.no/Fagskolen/

STUDIESTEDER


Fagskolen i Østfold Fagskolen i Østfold er en del av et større kompetanse­ område med høgskole og andre kunnskapsbedrifter. Skolen er samlokalisert med høgskolen og benytter felles tjenester innen bibliotek, kantine og laboratorier.

66

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | STUDIESTEDER


Fagskolen er plassert sentralt i Fredrikstad, med kort vei til blant annet offentlig transport. Fagskolen i Østfold ble opprettet i 1989 i lokaler på Jyden fabrik­ ker i Sarpsborg med byggfag. Deretter flyttet den til Borregaard AS med kjemiprosess. I dag tilbyr fagskolen heltids- og deltidsutdanning innenfor tek­ niske fag og helsefag. Skolen tilbyr også nettutdanning i enkelte fag. Dette gjelder prosessteknikk, matteknikk og maskinteknikk. Det er også mulig å ta ADK-1-kurs. Fagskolen i Østfold gir muligheter for en yrkeskarriere innen flere fagområder. Vår praktiske tilnærming kombinert med tett samar­ beid med arbeidslivet og realistiske prosjekter gir våre studenter et unikt fortrinn i arbeidslivet som spesialister og mellomledere. Flere av våre studier gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. Ved å ta fagskolen på deltid, kan skolegangen gjennomføres på tre år. Studenten går på skolen en dag og en kveld i uken. Dermed kan jobb og skole kombineres. Som en del av utdanningen gjen­ nomfører studentene et hovedprosjekt det siste året. Eksempel på prosjekt kan være forbedringer av tekniske løsninger i egen bedrift eller utprøving av nye løsninger. Innen helse har skolen et deltidstilbud, og nettstøttet innen bar­ sel- og barnepleie. Skolen disponerer praksisplasser i flere fylker. Praksisperioden er på totalt 12 uker for barsel, og 10 uker for de andre helsefagene.

Antall studenter: 463 studenter

STUDIESTEDER | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

67

Antall fast ansatte lærere: 34 ansatte Antall klasser dette skoleåret: 31 klasser Besøksadresse Kobberslagstredet 1 1671 Kråkerøy Postadresse Postboks 884 1670 Kråkerøy 69 38 13 00 ostfold.fagskole@ostfoldfk.no fagskolen.ostfoldfk.no

STUDIESTEDER


Slik søker du 68

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU


Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opptaket, søker du elektronisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver fordypning.

69

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Søk i dag Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om til­ gang til restplasser.

70

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU


Når du søker på fagskoleutdanning gjennom det nasjonale opp­ taket, søker du elektro­nisk på www.vigo.no. Dette krever likevel at du sender nødvendig dokumentasjon direkte til skolen du har ført opp som ditt første ønske for hver for­dypning. Har du spørsmål om utdanningen og annen informasjon om til­ budet, må du kontakte en av skolene som har tilbudet. For spørsmål om søknaden og www.vigo.no kontakter du: Nasjonalt opptakskontor for fagskolen fagskoleopptak@rogfk.no Telefon 51 51 68 85 www.fagskoleopptak.no Opptakskrav Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev b) Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev og realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger c) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve Spesielle opptakskrav I tillegg til kravene nevnt over, må søkere til maritim utdanning doku­ mentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60).

71

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Opptakskrav helsefag Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosial­ fag: a) Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole b) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve c) Det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetanse­ vurdering Søkere med utenlandsk utdanning Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplærin­ gen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiær­ utdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole. Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger. Søknadsfrist Søknadsfristen er 15. april for alle skolene. Etter 15. april kan du søke den enkelte fagskole direkte om tilgang til restplasser. www.fagskoleopptak.no

72

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | SLIK SØKER DU


Studielån og stipend Utdanningene er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og studenter er dermed berettiget lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Heltidsstudium ved de fylkeskommunale toårige tekniske fagsko­ lene er gratis, men du må selv bekoste læremateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering osv. I tillegg kommer eventuelle kostnader til laboratoriemateriell. Noen skoler er med i en studentskipnad som legger til rette for studentvelferd. Det er en liten kostnad for hver student forbundet med dette. Velger du deltid eller nettbaserte studier, er det som regel en studie­avgift for de ekstrakostnadene dette medfører. Ring skolen for detaljer.

73

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Se oversikt over skoler og fag på neste side >>>


Studieoversikt FAGSKOLEN OSLO AKERSHUS Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Postboks 6561 Etterstad, 0606 Oslo fagskolen@ude.oslo.kommune.no Tlf. 09874

BARN OG OPPVEKST FHO01 D Barn med særskilte behov FHO50 D Oppvekstfag ELDREOMSORG FHH12 D Helse, aldring og aktiv

Avd. Rud: www.rud.vgs.no Avd. Strømmen: www.strommen.vgs.no Avd. Bjørkelangen: www.bjorkelangen.vgs.no

FAGSKOLEN TINIUS OLSEN Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg Postboks 424 3604 Kongsberg fto@bfk.no 32 86 76 00 / 32 86 76 50 (faks)

omsorg FHH50 D Demens og alderspsykiatri

BYGG OG ANLEGG FTB01 H Bygg

HELSEADMINISTRASJON OG VEILEDNING

FTB01 N Bygg FTB02 H Anlegg

FHH03 D Helseadministrasjon

FTB02 N Anlegg

BYGG OG ANLEGG

FTB03 D KEM

FTB01 H Bygg

IKT-systemer

FTB03 N KEM

FTB01 D Bygg

FHH06 D Veiledning for helse- og

FTB06 H BIM-tekniker,

FTB03 D KEM

omsorgspersonell

konstruksjon

FTB06 H BIM-tekniker,

FAL03 D Veiledning av lærlinger

konstruksjon

– for instruktører og faglige

ELEKTRO

ledere med ansvar for

FTE01 H Automatisering

opplæring i bedrift

FTE01 N Automatisering

KOMMER

D Fuktteknikk

og pasientrettede

FTE03 H Elkraft

ELEKTRO FTE03 H Elkraft FTE03 D Elkraft

MILJØARBEID OG REHABILITERING

FTE04 H BIM-tekniker,

FHH04 D Rehabilitering

FTE03 N Elkraft FTE04 H BIM-tekniker, installasjon

RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP)

ØKONOMI OG LEDELSE

FHH14 D Psykisk helsearbeid og

FTT01 N Bilteknikk

FAL02 N Verkstedsledelse

rusarbeid

FTT04 H Maskinteknikk

installasjon

FTT04 N Maskinteknikk ANDRE HELSEFAG

FTT06 H Mekatronikk

FHH10 D Sterilforsyning for helse-

FTT06 N Mekatronikk

tjenesten

FTT10 H Kompositt og polymer FTT10 N Kompositt og polymer LINDRENDE PLEIE FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie


H=heltid D=deltid N=nettbasert

FAGSKOLEN TELEMARK Kjølnes ring 26 3918 Porsgrunn post@fagskolentelemark.no 35 91 77 50 / 35 57 03 80 (faks)

FAGSKOLEN I ØSTFOLD Kobberslagerstredet 1 1671 Kråkerøy Postboks 884, 1670 Kråkerøy ostfold.fagskole@ostfoldfk.no 69 38 13 00

HELSEADMINISTRASJON OG VEILEDNING

BYGG OG ANLEGG FTB01 H Bygg FTB01 N Bygg

BYGG OG ANLEGG

LINDRENDE PLEIE

FTB01 H Bygg

FHH05 D Kreftomsorg og lindrende

FTB01 D Bygg

pleie

ELEKTRO FTE01 H Automatisering FTE01 N Automatisering FTE03 H Elkraft FTE03 N Elkraft FTE50 H Bygningsautomatisering FTE50 D Bygningsautomatisering FTE50 N Bygningsautomatisering TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP) FTT04 H Maskinteknikk FTT04 N Maskinteknikk RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid ELDREOMSORG FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg FHH12 N Helse, aldring og aktiv omsorg LINDRENDE PLEIE FHH05 D Kreftomsorg og lindrende pleie

og pasientrettede

IKT-systemer

FTB06 D BIM tekniker konstruksjon BARN OG OPPVEKST ELEKTRO

FHO01 D Barn med særskilte behov

FTE03 H Elkraft

FHH07 D Barsel og barnepleie

FTE03 D Elkraft

FHH07 N Barsel og barnepleie

KJEMI

ANDRE HELSEFAG

FTK01 D Prosessteknikk

FHH13 D Livsstils- og kroniske

FTK01 N Prosessteknikk

sykdommer

FTK02 D Matteknikk FTK02 N Matteknikk TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON (TIP) FTT04 H Maskinteknikk FTT04 D Maskinteknikk FTT04 N Maskinteknikk RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE FHH14 D Psykisk helsearbeid og rusarbeid  ELDREOMSORG FHH12 D Helse, aldring og aktiv omsorg

Fortsetter på neste side >>>

SLIK SØKER DU

HELSEADMINISTRASJON OG VEILEDNING FHH06 D Veiledning

FHH03 D Helseadministrasjon


H=heltid D=deltid N=nettbasert

FAGSKOLEN I VESTFOLD Skippergt. 6, 3187 Horten Postboks 365 3193 Horten fagskolen@vfk.no 33 07 90 00 33 07 90 60 (faks)

FAGSKOLEN INNLANDET,

TEKNIKK OG INDUSTRIELL

GJØVIK Teknologiveien 12 2815 Gjøvik firmapost@fagskoleninnlandet.no 61 14 54 00

PRODUKSJON (TIP)

61 14 54 01 (faks)

FTT05 H Maskinteknisk drift

ELEKTRO

BYGG OG ANLEGG

FTT05 N Maskinteknisk drift

FTE01 H Automatisering

FTB01 H Bygg

FTT10 H Kompositt og plast­- bearbeiding

FTT03 H Logistikk og transport FTT03 N Logistikk og transport FTT04 H Maskinteknikk FTT04 N Maskinteknikk FTT05 D Maskinteknisk drift

FTE01 D Automatisering

FTB01 N Bygg

FTE02 H Elektronikk

FTB02 H Anlegg

FTE02 D Elektronikk

FTB02 N Anlegg

ØKONOMI OG LEDELSE

FTE03 H Elkraft

FTB03 H KEM

FAL01 N Økonomi og ledelse

FTE03 D Elkraft

FTB03 N KEM FTB08 N FDV

RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE

MARITIME FAG

FTB05 D Bygningsvern

FHH09 D Tverrfaglig miljøarbeid

FTM01 H Dekksoffiser

FTB10 H Bygg og treteknikk

FTM02 H Maskinoffiser

FTB10 D Bygg og treteknikk

helse

innen rus og psykisk

FTB10 N Bygg og treteknikk RUSOMSORG OG PSYKISK HELSE

ELDREOMSORG

FHH14 D Psykisk helsearbeid og

DATA

FHH12 D Helse, aldring og aktiv

rusarbeid

FTD02 H Drift og sikkerhet

omsorg

ELDREOMSORG

ELEKTRO

omsorg

FHH12 D Helse, aldring og aktiv

FTE01 H Automatisering

FHH50 D Demens og alderspsykiatri

omsorg

FTE01 N Automatisering

FHH12 N Helse, aldring og aktiv

FTE03 H Elkraft

HELSEADMINISTRASJON

FTE03 D Elkraft

OG VEILEDNING

FTE03 N Elkraft

FHH03 D Helseadministrasjon

og pasientrettede

IKT-systemer FHH06 D Veiledning


LINDRENDE PLEIE FHH05 D Kreftomsorg og

lindrende pleie

BARN OG OPPVEKST FHH07 D Barsel og barnepleie

Andre tilbud Fagskolene har flere typer utdanning med kortere studietid. Sjekk nettsidene via www.fagskolene.no for nærmere informasjon.

FHO50 D Oppvekstfag MILJØARBEID OG REHABILITERING FHH04 D Rehabilitering LANDBRUKSFAG FPS02 N Planteproduksjon og

driftsledelse FPS02

FPS06 N Grovfôrbasert husdyr­-

produksjon for

fjellandbruket FPS04 N Natur- og kulturbasert entreprenørskap FPS05 N Sauehold og foredling

av naturbaserte råvarer

for produksjon av mat

SLIK SØKER DU


DESIGN OG PROSJEKTLEDELSE: MILLIMETERPRESS TRYKK: OTTESEN FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET | 2016


79

SLIK SØKER DU

SLIK SØKER DU | FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET


Fagskolene på østlandet Fagskolene på Østlandet tilbyr yrkesrettet høyere utdanning av høy kvalitet som gir etterspurt faglig kompetanse næringslivet trenger. På Østlandet er det fagskoler på følgende steder: Oslo/Akershus, Gjøvik, Horten, Porsgrunn, Kongsberg og Fredrikstad. Fagskolene på Østlandet samarbeider om det faglige tilbudet og sørger for at studentene får en best mulig framtidsrettet utdanning. Les mer på www.fagskolene.no Finn oss på Facebook: facebook.com/fagskolene

5

US

D

B

N TINIUS LE SEN OL

FAGSK O

FAGSKOLEN I VESTFOLD

KER

U

FAGSKOLENE PÅ ØSTLANDET

Profile for Millimeterpress as

Fagskolene på østlandets studiekatalog  

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Fagskolene på østlandets studiekatalog  

Vi utdanner mennesker Norge trenger

Advertisement