Page 1

ซอฟต์แวร์ จัดทําโดย นายอดิศร อุดมพวก ID 544148153 นางสาวสุพตั รา แสงยศ ID 544148155 นางสาวบุษกร นะมัสไธสง ID 544148156 วิทยาศาสตร์ทั ่วไป ปี 2 หมู่ 3

เสนอ อาจารย์สุจติ ตรา จันทร์ลอย


ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงชุดคําสัง่ หรื อโปรแกรมที่ใช้สงั่ งานให้ คอมพิวเตอร์ทาํ งาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลําดับขั้นตอนการทํางานที่เขียน ขึ้นด้วยคําสัง่ ของคอมพิวเตอร์ คําสัง่ เหล่านี้เรี ยงกันเป็ นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทาํ งานตามคําสัง่ การ ทํางานพื้นฐานเป็ นเพียงการกระทํากับข้อมูลที่เป็ นตัวเลขฐานสอง ซึ่งใช้ แทนข้อมูลที่เป็ นตัวเลข ตัวอักษร รู ปภาพ หรื อแม้แต่เป็ นเสี ยงพูดก็ได้


ชนิดของซอฟต์ แวร์ ในบรรดาซอฟต์แวร์หรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีผพู้ ฒั นาขึ้นเพื่อ ใช้งานกับคอมพิวเตอร์มีมากมาย ซอฟต์แวร์เหล่านี้อาจได้รับการ พัฒนาโดยผูใ้ ช้งานเอง หรื อผูพ้ ฒั นาระบบ หรื อผูผ้ ลิตจําหน่าย หาก แบ่งแยกชนิดของซอฟต์แวร์ตามสภาพการทํางาน พอแบ่งแยก ซอฟต์แวร์ได้เป็ นสองประเภท คือ ซอฟต์แวร์ ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)


ซอฟต์แวร์ระบบ

คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่ วยรับเข้า หน่ วยส่งออก หน่ วยความจํา และหน่ วยประมวลผล ในการทํางานของคอมพิวเตอร์ จําเป็ นต้องมีการดําเนิ นงานกับอุปกรณ์พื้นฐานที่จาํ เป็ น ดังนั้นจึงต้อง มีซอฟต์แวร์ระบบเพื่อใช้ในการจัดการระบบ หน้าที่หลักของ ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น รับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอักขระ ส่งรหัสตัวอักษร ออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รบั เข้า และ ส่งออกอื่น ๆ เช่น เมาส์ อุปกรณ์สงั เคราะห์เสียง


ใช้ในการจัดการหน่วยความจํา เพื่อนําข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยงั หน่ วยความจําหลัก หรือใน ทํานองกลับกัน คือนําข้อมูลจากหน่ วยความจําหลักมาเก็บไว้ในแผ่น บันทึก ใช้เป็ นตัวเชื่อมต่อระหว่างผูใ้ ช้งานกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้งา่ ยขึ้ น เช่น การขอดูรายการสารบบในแผ่นบันทึก การทําสําเนาแฟ้ มข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบพื้ นฐานที่เห็นกันทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น ระบบปฏิบตั ิการ และตัวแปลภาษา ซอฟต์แวร์ทงั ่ สองประเภทนี้ ทําให้ เกิดพัฒนาการประยุกต์ใช้งานได้งา่ ยขึ้ น


ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้พฒ ั นาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทําให้มีการใช้งานคล่องตัว ขึ้ น จนในปั จจุบนั สามารถนําคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ติดตัวไปใช้งาน ในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก การใช้งานคอมพิวเตอร์ตอ้ งมีซอฟท์แวร์ประยุกต์ ซึ่งอาจเป็ น ซอฟต์แวร์สาํ เร็จที่มีผพู ้ ฒ ั นาเพื่อใช้งานทัว่ ไปทําให้ทาํ งานได้สะดวก ขึ้ น หรืออาจเป็ นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซึ่งผูใ้ ช้เป็ นผูพ้ ฒ ั นาขึ้ นเอง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานของตน


ระบบปฏิบตั กิ าร ระบบปฏิบตั ิการ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า โอเอส (Operating System : OS) เป็ นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง จะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบตั ิการนี้ ระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้กนั มากและเป็ นที่ รูจ้ กั กันดีเช่นดอส (Disk Operating System : DOS) วินโดวส์ (Windows) โอเอสทู (OS/2) ยูนิกซ์ (UNIX) 1) ดอส เป็ นซอฟต์แวร์จดั ระบบงานที่พฒ ั นามานานแล้ว การใช้งานจึงใช้คาํ สัง่ เป็ นตัวอักษร ดอสเป็ นซอฟต์แวร์ที่รจู ้ กั กันดีในหมูผ่ ใู้ ช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 2) วินโดวส์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พฒ ั นาต่อจากดอส เพื่อเน้นการใช้งานที่งา่ ย ขึ้ น สามารถทํางานหลายงานพร้อมกันได้ โดยงานแต่ละงานจะอยูใ่ นกรอบช่อง หน้าต่างที่แสดงผลบนจอภาพ การใช้งานเน้นรูปแบบกราฟิ ก ผูใ้ ช้งานสามารถใช้ เมาส์เลื่อนตัวชี้ ตําแหน่ งเพื่อเลือกตําแหน่ งที่ปรากฏบนจอภาพ ทําให้ใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้งา่ ย วินโดวส์จึงได้รบั ความนิ ยมในปั จจุบนั


3) โอเอสทู เป็ นระบบปฏิบตั ิการแบบเดียวกับวินโดวส์ แต่บริษัท ผูพ้ ฒ ั นาคือ บริษัทไอบีเอ็ม เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ให้ผใู้ ช้สามารถใช้ ทํางานได้หลายงานพร้อมกัน และการใช้งานก็เป็ นแบบกราฟิ ก เช่นเดียวกับวินโดวส์ 4) ยูนิกซ์ เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่พฒ ั นามาตั้งแต่ครั้งใช้กบั เครื่อง มินิคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการยูนิกซ์เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่สามารถ ใช้งานได้หลายงานพร้อมกัน และทํางานได้หลาย ๆ งานในเวลา เดียวกัน ยูนิกซ์จึงใช้ได้กบั เครื่องที่เชื่อมโยงและต่อกับเครื่องปลายทาง ได้หลายเครื่องพร้อมกัน ระบบปฏิบตั ิการยังมีอีกมาก โดยเฉพาะระบบปฏิบตั ิการที่ใช้ใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทาํ งานร่วมกันเป็ นระบบ เช่น ระบบปฏิบตั ิการเน็ ตแวร์ วินโดวส์เอ็นที


วินโดว์ (Window)

Window 98

Window 2000


Window Me

Window Xp


UNIX และ LINUX


ตัวแปลภาษา ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จาํ เป็ นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ แปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็ นภาษาเครื่อง ภาษา ระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหล่านี้ สร้าง ขึ้ นเพื่อให้ผเู้ ขียน โปรแกรมเขียนชุดคําสัง่ ได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึงสามารถ ปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้ ภาษาระดับสูงที่พฒ ั นาขึ้ นมาทุกภาษาจะต้องมีตวั แปลภาษา สําหรับแปลภาษาระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้กนั มากและเป็ นที่รจู ้ กั กัน ดี เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และภาษาโลโก


1) ภาษาปาสคาล เป็ นภาษาสัง่ งานคอมพิวเตอร์ที่มีรปู แบบเป็ น โครงสร้าง เขียนสัง่ งานคอมพิวเตอร์เป็ นกระบวนความ ผูเ้ ขียนสามารถ แบ่งแยกงานออกเป็ นชิ้ นเล็ก ๆ แล้วมารวมกันเป็ นโปรแกรมขนาดใหญ่ ได้ 2) ภาษาเบสิก เป็ นภาษาที่มีรปู แบบคําสัง่ ไม่ยุง่ ยาก สามารถเรียนรู ้ และเข้าใจได้งา่ ย มีรปู แบบคําสัง่ พื้ นฐานที่สามารถนํามาเขียนเรียงต่อ กันเป็ นโปรแกรมได้


3) ภาษาซี เป็ นภาษาที่เหมาะสําหรับใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ ภาษาซีเป็ นภาษาที่มีโครงสร้างคล่องตัวสําหรับการเขียนโปรแกรมหรือ ให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 4) ภาษาโลโก เป็ นภาษาที่เหมาะสําหรับการเรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักการ โปรแกรมภาษาโลโกได้รบั การพัฒนาสําหรับเด็ก นอกจากภาษาที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กนั อยูใ่ น ปั จจุบนั อีกมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล ภาษาอาร์พีจี


ซอฟต์แวร์สาํ เร็จ ในบรรดาซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มีใช้กนั ทัว่ ไป ซอฟต์แวร์สาํ เร็จ (package) เป็ นซอฟต์แวร์ที่มีความนิ ยมใช้กนั สูงมาก ซอฟต์แวร์สาํ เร็จ เป็ นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้ น แล้วนําออกมาจําหน่ าย เพื่อให้ ผูใ้ ช้งานซื้ อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์สาํ เร็จที่มีจาํ หน่ ายในท้องตลาดทัว่ ไป และเป็ นที่นิยมของผูใ้ ช้ มี 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลคํา (word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางทํางาน (spread sheet software) ซอฟต์แวร์ จัดการฐานข้อมูล (data base management software) ซอฟต์แวร์ นําเสนอ (presentation software) และซอฟต์แวร์สื่อสาร


1) ซอฟต์แวร์ประมวลคํา เป็ นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สาํ หรับการพิมพ์เอกสาร สามารถ แก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่ พิมพ์ไว้จดั เป็ นแฟ้ มข้อมูล เรียกมาพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การพิมพ์ ออกทางเครื่องพิมพ์ก็มีรปู แบบตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ปั จจุบนั มีการเพิ่มขีดความสามารถ ของซอฟต์แวร์ประมวลคําอีกมากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลคําที่นิยม อยูใ่ นปั จจุบนั เช่น วินส์เวิรด์ จุฬาจารึก โลตัสเอมิโปร


ซอฟต์แวร์ประมวลคํา


2) ซอฟต์แวร์ตารางทํางาน เป็ นซอฟต์แวร์ที่ชว่ ยในการคิดคํานวณ การทํางานของซอฟต์แวร์ ตารางทํางาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะทํางานที่มีกระดาษขนาดใหญ่ วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคํานวณเตรียมไว้ให้ เสร็จ บนกระดาษมีชอ่ งให้ใส่ตวั เลข ข้อความหรือสูตร สามารถสัง่ ให้ คํานวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กาํ หนด ผูใ้ ช้ซอฟต์แวร์ตารางทํางาน สามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ได้กว้างขวาง ซอฟต์แวร์ตารางทํางานที่นิยมใช้ เช่น เอกเซล โลตัส


ซอฟต์ แวร์ ตารางทํางาน


3) ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ งคือการใช้เก็บข้อมูล และจัดการกับ ข้อมูลที่จดั เก็บในคอมพิวเตอร์ จึงจําเป็ นต้องมีซอฟต์แวร์จดั การ ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ใน คอมพิวเตอร์ เราก็เรียกว่าฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูลจึง หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บ การเรียกค้นมาใช้งาน การทํา รายงาน การสรุปผลจากข้อมูล ซอฟต์แวร์จดั การฐานข้อมูลที่นิยมใช้ เช่น เอกเซส ดีเบส พาราด็อก ฟ๊ อกเบส


ซอฟต์ แวร์ จัดการฐานข้ อมูล


4) ซอฟต์แวร์นาํ เสนอ เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาํ หรับนําเสนอข้อมูล การแสดงผลต้องสามารถ ดึงดูดความสนใจ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ จึงเป็ นซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถ แสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้งา่ ยแล้วจะต้องสร้าง แผนภูมิ กราฟ และรูปภาพได้ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์นําเสนอ เช่น เพาเวอร์พอยต์ โลตัสฟรีแลนซ์ ฮาร์วาร์ดกราฟิ ก


5) ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลนี้ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่จะช่วยให้ ไมโครคอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในที่หา่ งไกล โดยผ่านทางสายโทรศัพท์ ซอฟต์แวร์สื่อสารใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ ต ทําให้สามารถใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ สามารถใช้รบั ส่งไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ ใช้โอนย้าย แฟ้ มข้อมูล ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล อ่านข่าวสาร นอกจากนี้ ยังใช้ในการ เชื่อมเข้าหามินิคอมพิวเตอร์หรือเมนเฟรม เพื่อเรียกใช้งานจากเครื่อง เหล่านั้นได้ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูลที่นิยมมีมากมายหลายซอฟต์แวร์ เช่น โปรคอม ครอสทอล์ค เทลิก


ซอฟต์ แวร์ สื่อสารข้ อมูล


6) ซอฟต์แวร์จดั การด้านกราฟิ ก เป็ นซอฟต์แวร์ที่ทาํ หน้าที่เหมือนกระดานหรือสมุดวาดเขียนที่ผใู้ ช้ สามารถสร้างภาพเขียนได้ และมีอุปกรณ์ที่ชว่ ยในการวาดรูป เช่น ปากกาช่วย วาดลายเส้น พูก่ นั ระบายสี และยางลบช่วยลบลายเส้นหรือสีที่ไม่ตอ้ งการได้ นอกจากนี้ สามารถนําแฟ้ มข้อมูลที่เป็ นรูปภาพที่ถ่ายโดยใช้กล้อง ถ่ายรูปดิจิตอลมาแก้ไขตกแต่งได้ โดยซอฟต์แวร์จะมีเครื่องมือที่สามารถ ปรับเปลี่ยนความเข้มของแสง ปรับเปลี่ยนความแตกต่างของสีวตั ถุในภาพ และ สามารถตัดแปะองค์ประกอบของภาพหลาย ๆ ภาพ มาสร้างเป็ นภาพใหม่ได้ ซอฟต์แวร์จดั การด้านกราฟิ กที่เป็ นที่นิยม เช่น โปรแกรมโฟโทชอพ (PhotoShop) โปรแกรมเพนท์บรัช (Paint Brush) โปรแกรมเพนท์ชอพ (Paint Shop)


ซอฟต์ แวร์ จดั การด้ านกราฟิ ก


ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะมักเป็ นซอฟต์แวร์ที่ผพู ้ ฒั นาต้องเข้าไปศึกษา รู ปแบบการทํางานหรื อความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทําขึ้น โดยทัว่ ไปจะเป็ นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่ วนรวมกันเพื่อร่ วมกันทํางาน ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะที่ใช้กนั ในทางธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบงานจัดจําหน่าย ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริ หารการเงิน และการเช่าซื้อความต้องการของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานทางธุรกิจยังมี อีกมาก ดังนั้นจึงต้องมีความต้องการผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนา ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะต่าง ๆ อีกมากมาย


การใช้ ซอฟต์ แวร์ ในการทํางานในชั้นเรียน 1. การพิมพ์เอกสาร การพิมพ์เอกสาร เช่น รายงาน จดหมาย บทความ เป็ นต้น นิ ยม ใช้โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processing) เช่น ไมโครซอฟต์เวิรด์ เวิรด์ สตาร์ และปลาดาว Writer เป็ นต้น โปรแกรมประมวลผลคํามีหลักการ คือ จําลองหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นเหมือนแผ่นกระดาษ มีการกําหนดกั้นหน้า กั้นหลัง ด้านซ้ายขวา บน-ล่าง แล้วมีตาํ แหน่ งการพิมพ์บนหน้ากระดาษนั้น ผูพ้ ิมพ์ สามารถพิมพ์เอกสารย่อหน้า เว้นวรรค และสร้างภาพประกอบข้อความ ได้ ลบแก้ไข และคัดลอกเอกสารได้


2. การสร้างตาราง การสร้างตารางเป็ นการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ บันทึกข้อมูลในรูปแบบเป็ นแถวและคอลัมน์เพื่อความสะดวกในการ คํานวณหรือประมวลผล เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีเงินเดือน และแฟ้ มประวัติบุคคล เป็ นต้นโปรแกรมตารางงานเรียกอีกอย่าง หนึ่ งว่า Spreadsheet เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล โปรแกรม ปลาดาวตารางงาน และโลตัส เป็ นต้น


3. การสร้างกราฟ กราฟเป็ นการนําเสนอข้อมูลในรูปของแผนภาพ ทั้งแบบ 2 มิต และ 3 มิติ ลักษณะของกราฟที่นิยมใช้กนั คือ กราฟแท่ง กราฟ วงกลม กราฟเส้น และกราฟแท่งแนวนอน การสร้างกราฟโดยปกติ ใช้ 18 โปรแกรมสําเร็จรูป คือ ไมโครซอฟต์เอ็กเซล เพราะได้รวมเอา คุณสมบัติที่โดดเด่นของการสร้างกราฟไว้ครบถ้วน ทั้งยังสามารถ โอนไฟล์ไปร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้


4. การออกแบบ การออกแบบ เช่น ออกแบบบ้าน ออกแบบกล่องใส่ปากกาดินสอ ออกแบบเสื้ อผ้า ออกแบบโต๊ะ-เก้าอี้ เป็ นต้น การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมสําเร็จรูปหลาย โปรแกรมให้เลือกใช้ เช่น โปรแกรม AutoCad โปรแกรม PhotoShop และโปรแกรม Freehand เป็ นต้น โปรแกรมประเภทนี้ จะออกแบบ หน้ากระดาษให้เป็ นพื้ นที่วา่ ง ๆ และมีเครื่องมือสําหรับออกแบบไว้ ให้ผใู ้ ช้งานสามารถนําเครื่องมือมาสร้างแบบเป็ นรูปทรงต่าง ๆ ได้ ตามต้องการ


5. การนําเสนองาน การนําเสนองานก็เป็ นบทบาทอีกประเภทหนึ่ งของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน กล่าวคือ เป็ นการนําเสนองานที่ได้ สร้างไว้แล้วจากโปรแกรมต่าง ๆ เช่น เอกสารจากโปรแกรม Word ตารางจากโปรแกรมตารางงาน แล้วนํามาเสนอแก่ที่ประชุมหรือ เพื่อน ๆ ร่วมห้องให้ทราบโปรแกรมการนําเสนอที่ได้รบั ความนิ ยม คือ โปรแกรมไมโครซอฟต์ PowerPoint ลักษณะของโปรแกรม ประเภทนี้ จะมีเครื่องมือช่วยให้ผใู ้ ช้สร้างภาพและตกแต่งสไลด์ได้ อย่างสวยงาม ใส่ภาพเคลื่อนไหวและบันทึกเสียงประกอบการ นําเสนอได้


คําถาม 1 ระบบปฏิบตั ิการที่นิยมใช้กนั มากและเป็ นที่รู้จกั กันดี มีไรบ้าง 2 ภาษาระดับสูงที่นิยมใช้กนั มากและเป็ นที่รู้จกั กันดี มีอะไรบ้าง 3 ซอฟต์แวร์นาํ เสนอ คือ


ตอบ

1.ระบบปฏิบตั กิ ารทีน่ ิยมใช้ กนั มากและเป็ นทีร่ ู้ จกั กันดี มีไรบ้ าง ตอบ - ดอส(Dos) - วินโดวส์(Windows) - โอเอสทู(Os/2) - ยูนิกส์(Unix) 2.ภาษาระดับสู งทีน่ ิยมใช้ กนั มากและเป็ นทีร่ ู้ จกั กันดี มีอะไรบ้ าง ตอบ - ภาษาปาสคาล - ภาษาเบสิ ก - ภาษาซี - ภาษาโลโก 3.ซอฟต์ แวร์ นําเสนอ คือ ตอบ เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาํ หรับนําเสนอข้อมูล การแสดงผลต้องสามารถดึงดูดความ สนใจตัวอย่างของซอฟต์แวร์นาํ เสนอ เช่น เพาเวอร์พอยต์ โลตัสฟรี แลนซ์ ฮาร์วาร์ดกราฟิ ก

test doc  

test information on technology

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you