Page 1

ประวัตขิ องเบส เมื่อกล่าวถึง Bass line เริ่มเป็ นที่ร้ ูจกั กันในวงการดนตรี โดยเริ่มได้ ยิน เช่นในบทเพลง ของ J.S. Bach ระหว่างปี 1685-1750 ซึง่ bass line มีความ สาคัญเฉกเช่นเดียวกับในส่วน ของ soprano , alto , tenor เลยที่เดียว โดยในดนตรี คลาสสิก และ ออเครสตร้ า เสียงเบสจะถูก กาหนดขึ ้นโดยเครื่ องดนตรี ที่มีชื่อว่า upright bass หรื อ bass viola ซึง่ เป็ นเครื่ องดนตรี ตระกูล เบสรุ่นแรก


ส่ วนประกอบ 1. Tunning คือตัวปรับสาย ตังสาย ้ 2. Nut คือสะพานสาย ด้ านบน เฟร็ตที่ 0 หรื อสายเปล่า มีหลายชนิดให้ เสียงที่ต่างกัน 3. Fingerboards เป็ นที่ๆให้ เรากดเคลื่อนตัวโน๊ ต มีไม้ หลายชนิดให้ ลกั ษณะของเสียงที่ต่างกัน เช่นกัน 4. Frets เหล็กตามช่อง ความยาวของคอมีหลายขนาด มาตรฐาน ของ เบส 4 สาย จะเป็ น Scale 34 หมายถึง จากนัดจนถึง สะพานสายยาว 34 นิ ้ว 5. Bridge หรื อสะพานสาย มีหลายชนิด ทังแบบแยกอิ ้ สระ หรื อติดกัน วัสดุก็ต่างกัน ใช้ ในการ ตัง้ Action Notation 6. Body หรื อตัวเบส ทาจากเนื ้อไม้ เป็ นส่วนใหญ่ มีหลายชนิดให้ เสียงต่างๆ กัน ใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการเลือกซื ้อเบส 7. Pickup ตัวรับเสียงเป็ นแถบแม่เหล็กไว้ แปลสัญญาณการสัน่ ของสายออกมาเป็ นเสียง มี หลายแบบ ให้ เสียงที่ต่าง ๆกัน


8. Truss Rod ที่ไขคอ อาจอยู่ด้านหัวหรื อปลายก็ได้ ไว้ ไขปรับความโค้ งของคอ เป็ นน๊ อตรูป หกเหลี่ยม ลักษณะของเบส เบส คือเครื่ องดนตรี ไฟฟ้าประเภทสายที่มีการกาเนิดเสียงด้ วยเครื่ องขยายเสียง โดย เสียงของเบสจะเป็ นเสียงต่าที่ให้ ความหนักแน่นปกติเบสไฟฟ้าจะมี 4 สาย แต่ปัจจุบนั ได้ มีการ ทาเบส 5-12 สาย ซึง่ เบสชนิดนี ้เหมาะสาหรับใช้ ในการโซโล่ หรื อเมื่อผู้เล่นต้ องการโชว์เทคนิค ขันสู ้ ง เพราะการที่มีสายมาก คอก็จะกว้ างมากขึ ้น และเหมาะสาหรับแนวเพลงที่หนักขึ น้ หน้ าทีข่ องเบส หน้ าที่ของเบสในวงดนตรี คือการให้ เสียงที่เป็ นรากฐานของคอร์ ดนันๆ ้ เบสต้ องทาหน้ าที่ ทังรั้ กษาจังหวะแล้ วก็ช่วยโอบอุ้มวงไว้ เบสจึงมีความสาคัญมาก ถ้ าเล่นผิดเพลงจะฟั งเพี ้ยน ทันที ไม่กระชับ ไม่เป็ นเพลงเลย หน้ าที่ของดับเบิล้ เบส ดับเบิ ้ลเบส จะต่างจากเบสไฟฟ้าตรงที่มนั ไม่มีตาแหน่งระบุคอร์ ด หรื อโน๊ ต คือถ้ าเรา เล่นกีตาร์ หรื อเบสไฟฟ้า มันจะมีเฟร็ตที่จะบอกว่าตรงไหนโน้ ตอะไร แต่ดบั เบิ ้ลเบสเป็ นเครื่ อง ดนตรี กลุ่มเดียวกับไวโอลิน เพราะฉะนันประสาทสั ้ มผัสในการฟั งของคุณต้ องดีมาก แล้ วยิ่งเป็ น ย่านความถี่ต่า หูคณ ุ ก็ยิ่งต้ องดีขึ ้นไปอีก สิ่งสาคัญในการเล่ นดับเบิล้ เบส ประสาทสัมผัสในการฟั งของคุณต้ องดีมาก แล้ วยิ่งเป็ นย่านความถี่ต่า หูคณ ุ ก็ยิ่งต้ องดี ขึ ้นไปอีก


ตัวอย่ างคอร์ ดเบส เพลง สองรัก Artist : Zeal

A D Bm E แต่ก่อนแต่ไร เข้ าใจ ว่าการเป็ นคนรัก คือเรี ยนรู้ กันและกัน A Bm C#m Dm แต่ถ้าใครคนหนึง่ ไม่ใช่ตวั จริง ก็คงต้ องจากกัน เหมือนดังเรื่ องเธอกับฉัน Instru : D/A ( 2time ) A D Bm E ทนเจ็บและยอมรับมา เมื่อเธอได้ เจอตัวจริง กว่าฉันถึงต้ องไป A Bm C#m D แต่มาวันนี ้ เธอมีเรื่ องราวมากมาย ที่ฟังไม่เข้ าใจ ยิ่งฟั งยิ่งทรมานฉัน C#m F# Bm Dm * เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรัก ระหว่างฉัน เพราะเธอไม่ร้ ูว่า จะรักเขามากกว่าไหม C#m F# Bm E ตัวปลอมอย่างฉัน ก็ยงั คงรัก บอกอย่างนี ้ได้ ไง อย่าปล่อยให้ หวัง กันอีกเลย D C#m ** สองรัก ฉันรับไม่ไหว เธอมีหนึง่ ใจ ให้ ไปตัง้ D C#m สองรัก ทังเขาและฉั ้ น ฝั นไปหรื อเธอ D C#m F#m มีใคร ยอมทนบ้ างไหม ลืมตาตื่นมาสักทีเถอะ Bm Dm สองหัวจิต หัวใจอย่างนี ้ เลือกซักทีเถอะ เอาสักทาง

test doc  

test information technology

test doc  

test information technology

Advertisement