Tartu maakonna arengustrateegia 2014

Page 1

Tartu maavalitsus Riia 15, 51014 Tartu Tel 730 5200 www.tartumaa.ee mv@tartumaa.ee Tartumaa Omavalitsuste Liit Riia 15, 51014 Tartu Tel 730 5216 www.tol.ee tol@tartumaa.ee

Tartumaa arengustrateegiat viivad ellu kõik tartumaalased oma igapäevase töö ja tehtavate valikutega; eelkõige aga maakonna omavalitsused, ettevõtted, asutused ja organisatsioonid oma eelarvete ja projektide kaudu. Samuti loodame strateegia ellu viimise toetajate ja rahastajatena näha Eesti riiki ja Euroopa Liitu, kuna oleme veendunud, et Tartumaal on vääriline koht Eesti ja Euroopa arengus. 29. novembril 2004 sõlmisid Tartumaa võtmeisikud arengukokkuleppe strateegia ühiseks teostamiseks.

Koos muudame Tartumaa paremaks! Strateegia tervikteksti leiate Tartu maavalitsuse veebilehelt www.tartumaa.ee

Tartu2014 cover.indd 1

Tartu Maavalitsuse väljaanne. Toetas EAS. Kujundus: Emajõe Disain. Fotod: Meelis Lokk, Malev Toom. Trükk: Triip.

Tartu maakonna arengustrateegia

2014 Väärt elu haritud maal

2/11/05 4:42:40 PM


Tartumaa arengukokkulepe Tartu maakonna arengustrateegia 2014. aastani on kokkulepe arendada Tartumaad sihipäraselt, avaliku-, era- ja kolmanda sektori ühishuve väärtustavas ja sünergiat loovas koostöös. Allakirjutanud lähtuvad vajadusest - jätkata 1997.a vastuvõetud Tartumaa 2000+ strateegia põhimõtete ellu viimist ning hoida arendustegevuses järjepidevust, usalduslikku ja loovat vaimu; - kiirendada Tartumaa majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning suurendada konkurentsivõimet, pidades silmas tartumaalaste heaolu, sotsiaalset sidusust ja looduskeskkonna jätkusuutlikku kasutamist; - luua Tartumaal atraktiivset õppimis- ja elukeskkonda ning sobivaid töökohti, tagades maakonna tasakaalustatud arengu, kus iga piirkond on elukohana väärtuslik. Allakirjutanud - on valmis üksteist toetades ellu viima Tartumaa arengustrateegias 2014 “Hea elu haritud maal” toodud eesmärke ja tegevussuundi; - lähtuvad otsuste langetamisel ning vaimsete ja aineliste ressursside suunamisel strateegia eelistustest ja tegevustest.

Koos muudame Tartumaa paremaks! Jaak Aaviksoo Aivar Aleksejev Piret Arusaar Niina Baranina Villu Ehrlich Aino Haller Toomas Hansson Vahur Jaakma Laine Jänes Jaanus Järveoja Aivar Kaldjärv Alar Karis Andi Kasak Agu Kasetalu Mati Kermas Väino Kivirüüt Viktor Klotško Rein Kokk Andrus Kompus Urmas Kruuse Reno Laidre Üllar Loks Jalmar Mandel Maie Nisu Toomas Noorem Eha Pärn Margus Pleksner Jüri Raudseping Uno Rootsma Boriss Rõžov Kalju Sakk Urmas Siigur Aare Songe Aivar Soop Jaan Sõrra Ivar Tedrema Ingvar Tšižikov Aime Vilu

Tartu Ülikooli rektor Ülenurme vallavanem Tartu Ärinõuandla juhataja Peipsiääre vallavanem AS Tarkon juhatuse esimees Tartumaa Tööhõiveameti direktorikt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esinduse juhataja Puhja vallavanem Tartu linnapea Nõo vallavolikogu esimees Võnnu vallavanem Eesti Põllumajandusülikooli rektor AS Saint Gobain Sekurit Eesti juhataja Konguta vallavanem Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Laeva vallavanem Kallaste linnapea Tähtvere vallavanem Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Elva linnapea Rõngu vallavanem Tartu vallavolikogu esimees Tartumaa Keskkonnateenistuse juhataja Alatskivi vallavanem Tartu Teaduspargi direktor Tartu maavanem Mäksa vallavanem Haaslava vallavanem Rannu vallavanem Meeksi vallavanem Piirissaare vallavanem SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Luunja vallavanem Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Kambja vallavanem Vara vallavolikogu esimees MTÜ Kodukant Tartumaa juhatuse aseesimees


Tartu maakonna arengustrateegia 2014 Hea lugeja, me kõik soovime, et aastal 2014 oleks Tartumaa hästi arenenud maakond - hea koht elamiseks ja töötamiseks ning parim paik õppimiseks. Unistuste Tartumaa on külalislahke ja pakub kõigile midagi huvitavat või kasulikku. Meie tulevikuvisiooni võtab piltlikult kokku tunnuslause “Väärt elu haritud maal”. Väärt elu tähendab inimeste tervist, jõukust ja eneseteostust. Haritud maa tähendab nii üles haritud põlde ja korrastatud elukeskkonda kui ka haritud inimesi. Et heaolu suurendada ja arengut kiirendada, on vaja kokkulepet koondada kõik jõupingutused oma kõige tugevamate külgede arendamiseks. Tartumaa arengustrateegia ongi maakondlik lepe, mis soodustab koostööd ja suunab ressursside kasutamist, püüab avada uusi horisonte, anda ideid ja pakkuda uudseid lahendusi. Tartumaa eelmise arengustrateegia ideedest on tänaseks teostunud näiteks avatud ülikoolid ja veekeskus Tartus. On renoveeritud ülikoolide ühiselamud ja korraldatud ümber kutseharidus, loodud ülikooli tehnoloogiainstituut ning tõhustatud teaduse ja tootmise sidumist. Tartumaa arengustrateegia koostamist aastatel 2002-2004 juhtis Tartu maavalitsus, protsessis osales üle saja asutuse, organisatsiooni, ettevõtte ja spetsialisti. Eesmärgid oleme seadnud 10 aastaks ja tulemusi plaanime hinnata aastal 2014. Tartumaa arengustrateegiat viivad ellu kõik tartumaalased oma igapäevase töö ja tehtavate valikutega. Koos muudame Tartumaa paremaks! Eha Pärn Tartu maavanem

“Meie tulevikuvisiooni võtab piltlikult kokku tunnuslause ʻVäärt elu haritud maalʼ. Väärt elu tähendab inimeste tervist, jõukust ja eneseteostust. Haritud maa tähendab nii üles haritud põlde ja korrastatud elukeskkonda kui ka haritud inimesi. ” 1


Koos muudame Tartumaa paremaks Tartumaa arengustrateegia tuum on inimeste teadmiste ja oskuste suurendamine ning nende tõhusam rakendamine majanduses. Esiteks hariduse kvaliteedi tõstmiseks arendame õppekavasid, metoodikaid ja tehnoloogiaid, toome Tartumaale rohkem külalisõppejõude ja -tudengeid. Andmaks ettevõtetele head tööjõudu, arendame kutse- ja tehnilist rakenduskõrgharidust.

2

Teiseks, Tartumaa vajab rohkem ja konkurentsivõimelisi ettevõtteid. Toetame uusettevõtluse arengut ning vähendame takistusi teel ideest toote või firmani. Et viia teadus kokku tootmisega, kujundame välja Maarjamõisa teadus- ja tehnoloogialinnaku ning arendame Tartu Teadusparki. Tööstusalade ja tehnoparkide rajamisega meelitame Tartumaale ettevõtteid ja välisinvesteeringuid. Tegutsevatele ettevõtjatele pakume toetust ja nõu ekspordivõime suurendamiseks. Kolmas eelistus on regionaalne tasakaal - soovime tagada kogu Tartumaa elujõu. Parandame piirkonnakeskustes teenuste kättesaadavust, asustuse planeerimist, heakorda ja maastikuhooldust. Kujundame välja arengu koostöövõrgustiku ning omavalitsuste koostööpiirkonnad. Inimeste ja kapitali sujuvaks liikumiseks renoveerime olulise tähtsusega maanteed ja ehitame välja Tartu ümbersõidutee. Tagame korraliku ühistranspordi, toetame Tartu rahvusvahelist lennuühendust, Tallinn-Tartu kiiret ja turvalist ühendusteed, kiiret rongiühendust Tallinna ja Riiaga ning laevaühendust Venemaaga.


Tartumaa arengumudel – mesitaru Tartumaa elanikud on kui töökas ja ettevõtlik mesilaspere, kes täidab kärgesid. Iga kärjekann on omaette eluvaldkond, mis pakub tööd ja rikkust. Kesksel kohal on Toitev Ema teadmisi ja oskusi loov arenguvõime kärjekann ehk haridus- ja teadusasutused. Seitse suurt kärjekannu toetavad ja rikastavad üksteist: • haridus ja teadus • tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja turvalisus • tööstus ja ettevõtlus • maamajandus • kaubandus ja teenindus • kultuur ja sport • avalik haldus Nende vahel on veel kolm praegu väikest aga tulevikus üha olulisemat valdkonda: • kõrgtehnoloogiline tootmine, mis seob ettevõtlust ja teadust • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, mis teenindab eri valdkondi • turism, mis ühendab teenindust, kultuuri, sporti, tervishoidu, loodust ja maamajandust Kärgi toetavateks raamideks on loodus- ja tehiskeskkond, kaugele nähtav katus on aga Tartumaa maine. Järgnevatel lehekülgedel on esitatud Tartumaa arengu valdkonnad, üldised eesmärgid ja näited nende saavutamiseks plaanitud tegevustest.

Ülikoolid

3


rahvastik

Palju tegusaid, terveid ja tarku Tartumaa elanikke Tartumaa elanike haridustase on küllalt kõrge ning rahvaarv on püsinud viimastel aastatel stabiilsena. Kahjuks osa noori lahkub maakonnast, kuna ei leia siin endale väärilisi väljakutseid. Ka tartumaalaste tervis võiks olla parem. Meie eesmärgiks on Tartumaa elujõuline rahvastik, mis tähendab suuremat ettevõtlikkust, töökust, haritust ja uuendusmeelsust • soodustame rahvastiku juurdekasvu noortele ahvatleva töö- ja elukeskkonna loomisega • hoolitseme inimeste tervise ja toimetuleku eest • edendame haridust ja ettevõtlikkust

4

200000 162933 149271

150000

158000

100000

50000

0

1990

2000 2004

2010 2014

Rahvaarv 1900-2004 ja eesmärk 2014


haridus teadus

Kõrgetasemeline kättesaadav haridus- ja teadusasutuste süsteem, mis töötab käsikäes ettevõtluse, avaliku ja kolmanda sektoriga • • • • • • • • • •

arendame Tartu Ülikooli, Eesti Põllumajandusülikooli ja teisi kõrgkoole parandame õpetajate väljaõpet täiustame õppe- ja ainekavasid, õpikuid ja metoodikat renoveerime koolid ja lasteaiad ning varustame kaasaegsete õppevahenditega arendame tehnikakõrgharidust Lõuna-Eesti majanduse vajadusteks, koolitame tehnoloogiajuhte arendame välja paindliku ja kaasaegse kutse- ja täiendõppesüsteemi tihedas seoses ettevõtetega, sh viime kutsealase eelkoolituse keskkoolide õppekavadesse toetame kõrghariduse rahvusvahelistumist, arenguvajadustele vastavate uute õppekavade juurutamist, rahvusvahelise gümnaasiumi teket kujundame välja teaduse tippkeskused, et kindlustada teadlaste järelkasvu ehitame üles Tartu ülikoolidele tugineva innovatsioonisüsteemi, juurutame teadustöö tulemusi tootmises ja teeninduses, loome teadusmahuka tootmise kasvulavasid Tartu südalinnas loome unikaalse ülikoolilinna miljöö

15

5

13,0

5,4

Harjumaa

0

Tartumaa

5

Eesti keskmiselt

10

3,8

Kõrgharidusega ja kraadiga inimeste arv 1000 elaniku kohta


tööstus ettevõtlus

• rajame tööstusparkt, nt Raadile, ja Tartusse Ravilasse • arendame Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituuti ja Tartu Teadusparki, ehitame valmis teaduse tippkeskuste hooned • laiendame Tartu Ärinõuandla teenuseid, suurendame stardiabi toetusi • käivitame ettevõtlusprogrammid noortele ja algajatele, viime läbi ettevõtluskonkursse • loome maakonna investeeringute infoportaali • rajame tööstuse katselaboreid • kujundame välja ettevõtete koostöövõrgustikud (puidu-, toidu-, masinatööstus ja ehitus) • hõlbustame tööjõu liikumist maakonnas, parandades teeolusid ja ühistranspordi korraldust

Ekspordivõimeline, uuenduslik ja keskkonnasäästlik tööstus ning edukas ettevõtlus

6

Muud kaubad 19%

19% Muud kaubad

Sõidukid ja transpordivahendid Masinad ja seadmed Kivist, kipsist ja tsemendist tooted Metallid ja metallitooted

7% 7% 8% 8%

7% 7% 8% 8%

Tekstiil ja tekstiilitooted

9%

9% Tekstiil ja tekstiilitooted

Mööbel, mänguasjad, sporditarbed 19%

Puit ja puidutooted 21%

Tartumaa eksport kaubagruppide kaupa 2003. a

Sõidukid ja transpordivahendid Masinad ja seadmed Kivist, kipsist ja tsemendist tooted Metallid ja metallitooted

19% Mööbel, mänguasjad, sporditarbed

21% Puit ja puidutooted


tervis, toimetulek, turvalisus • • • •

seome tihedamalt ravi ja teadustöö, arendame raviteenuste eksporti ehitame valmis TÜ Kliinikumi uue kompleksi tähtsustame tervisekontrolli arendame hooldusravi ja hoolekandeasutusi: ehitame Elva haiglale hooldusraviks juurdeehituse, rajame Peipsiveerde uue hooldusravihaigla, muudame Rõngu ja Võnnu haiglad hooldekodudeks • parandame noorte kuriteoennetust, organiseerime koolidesse

Kõrgeltasemel ravi- ja terviseteenused, inimeste sotsiaalne kaasatus ja turvatunne tugiõpilased, edendame võrgustikutööd, korraldame kasvatuslaagreid murelastele • leevendame eluasemeprobleeme munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide ehitamisega • ajame järjekindlat tööhõivepoliitikat – avame töötute aktiviseerimiskeskused, seome täiendõppe- ja tööhõiveasutused, aitame luua toetatud töökohti erivajadustega inimestele 7

“Meie tervis on meie endi kätes. Regulaarne füüsiline koormus ja tervislik toitumine – see on minu retsept kõigile tartumaalastele”. Tarvo Kiudma perearst


maamajandus

Kohalikke ressursse hästi väärindav säästlik maamajandus

8

“Tartumaal on alati oskajaid maamehi leidunud. Tartumaa põllumees on edukas ja arengualdis. Igatahes meie tulevikku suunatud pilk on optimistlik.” Jaan Sõrra Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees

• toetame Tartumaa tugevat traditsioonilist põllumajandust • seome põllumajandustootmise maaelu ja hästiplaneeritud maastikuhooldusega • korraldame maamajanduse alast täiendkoolitust, nõustamist ja teisi tugiteenuseid • mitmekesistame maamajandust ja arendame alternatiivset tootmist, nt mahepõllumajandus, marja- ja seenekasvatus, Peipsi sibulaprojekt • arendame välja agrobiotehnoloogia ja veterinaaria tippkeskused • ehitame ja uuendame maaparandussüsteeme • säilitame väärtusliku põllumaa põllumajanduslikuks kasutamiseks, väheväärtusliku põllumajandusmaa metsastame • tõhustame ühistegevust, toetame tootmis-, töötlemis- ja turundusühistuid • taastame kalavarusid, edendame kalakasvatust


kõrgtehnoloogia

Tartumaal arendatud tehnoloogiatel põhinev eksportiv teadusmahukas tootmine • toetame uute meditsiinitehnoloogiate, -aparatuuri ja –materjalide väljatöötamist • ergutame geenitehnoloogilisi rakendusuuringuid meditsiinis • arendame biotehnoloogiaid ning nende rakendamist traditsioonilises tööstuses • toetame nano- ja materjalitehnoloogia uuringuid ja rakendusi ning uudsete materjalide väljatöötamist • teeme koostööd funktsionaalse toidu tootearenduse alal • töötame energia- ja keskkonnatehnoloogia uuringute ja rakenduste kallal • toetame ökoloogiliste ehitustehnoloogiate ja -materjalide väljatöötamist • tarkvaraarenduses teeme koostööd välisfirmadega, soodustame GIStehnoloogiate loomist ja turustamist • soodustame IKT uuenduslikke lahendusi tööstuses ja teeninduses • laiendame mahepõllundussaaduste ja ökoloogiliste toiduainete tootmist

9


turism

Majutusvõimaluste, külastuste ning turismitulude oluline kasv, huvitavad ja tasemel turismiobjektid Tartumaal

“Tartu linn on piisavalt suur ja oluline keskus, et luua enda ümber investeeringuteks soodne ala. Turismimajanduse arenguks siin ruumi jagub. Sellepärast julgesin ka mina Tartu 10 linnast väljapoole investeerida.” Aksel Kivi, turismiettevõtja, Kivi Forellipüük OÜ

• juurutame turismi kvaliteedisüsteemi ja korraldame töötajate täiendõpe • arendame turismiinfo süsteemi, paigaldame interaktiivsed infostendid, mitmekeelsed viidad ja trükised • ehitame valmis teaduskeskuse Ahhaa Tartus; rajame ka mujal maakonnas interaktiivseid muuseume ja teemaparke ning mõtleme välja uudseid ning põnevaid turismitooteid • edendame konverentsiturismi, loome Tartusse rahvusvahelise konverentsikeskuse • ehitame ja remondime turismiobjektide ja –asutuste juurdepääsuteid


kaubandus, teenindus

Mitmekesine kaubandus ning teenindus Tartus, esmakaubad ja -teenused kättesaadavad kõikjal maakonnas • elavdame messitegevust, korraldame rahvusvahelise ulatusega messe võtmemajandusharudes • arendame turismi- ja puhkeobjektidega seotud kaubandust ja teenindust (näiteks Emajõe ääres) • õpetame teenindajatele võõrkeeli ja tõstame teenindusekultuuri • rakendame teeninduses ja toitlustuses kvaliteedinõudeid ja kontrollisüsteemi • suurendame Tartu südalinna atraktiivsust, elavdame kaubandust, kujundame Aleksandri-Rüütli promenaadi • seame sisse tollivaba kaubanduse Eesti ja Venemaa vahelisel laevaühendusel • arendame logistikakeskusi seoses tööstusaladega, nt Raadil, Kärknas, raudtee ja Tartu ringtee ääres • toetame väikepoode ja -teenindusettevõtteid maapiirkondades 11


keskkond

Puhas ja kaunis elukeskkond

12

• suuremates asulates renoveerime vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, parandame joogivee kvaliteeti • rakendame tervikliku keskkonnasäästliku jäätmekäitlussüsteemi, ehitame valmis KaguEesti regionaalprügila ja jäätmekeskused • kõrvaldame isetekkelised prügimäed ja reostusallikad • tõstame inimeste keskkonnateadlikkust, algatame keskkonnaalase naabrusvalve • puhastame ja tervendame veekogusid • rajame Tartusse välisõhu puhastussüsteemid ja seirejaama • rajame raudtee ja elamute vahele müratõkked • kaitseme väärtuslikke loodusmaastikke, elupaiku, kooslusi ning ohustatud liike, sh Natura aladel • parandame asulate heakorrastust ning väärtustame kaunid kodud • lammutame senisest kasutusest välja langenud hooned või leiame neile uue rakenduse (sh tööajaväliseks avalikuks kasutuseks); hooldame ja võtame kasutusse mõisakeskusi


kultuur, sport, meelelatus • koolitame tipptasemel kultuuri- ja sporditöö korraldajaid ning juhendajaid-treenereid • loome koostöövõrgustiku kultuurikorraldajate ja turismifirmade vahel • tõstame muuseumide ja teemaparkide atraktiivsust ning tõhustame nende koostööd • väärtustame tipptasemel Vanemuise teatrit ja kontserditegevust • arendame raamatukoguteenuseid, sh e-raamatukogu

Läänemere piirkonnas tähelepanuväärne kultuuri- ja spordielu • arendame regionaalset televisiooni ja Tartu raadiot, käivitame kooli-TV; tõstame ETVs Tartumaad kajastavate saadete mahtu • ehitame ja renoveerime rahvamaju, külakeskusi ja kirikuid • ehitame Tartusse kobarkino ja avame Euroopa filmi keskuse • tõstame kultuuriürituste taset, töötame välja uusi festivale ja piirkondlikke üritusi • kujundame kultuurikvartali Tartu vanalinnas • parandame sportimisvõimaluste kättesaadavust ja kvaliteeti, rajame Tartusse vähemalt 3000 istekohaga spordihalli, samuti uue spordihoone Elvasse ja suurematesse vallakeskustesse • uutes ja renoveeritavates spordibaasides lisame publikukohti

“Aastal 2014 peaks küll igal tartumaalasel olema võimalus oma lemmikspordialaga tegeleda. Tähtis on tõusta tugitoolist ja leida omale jõukohane sportlik tegevus. Rohkem pealehakkamist!” Janika Mölder, iluvõimlemistreener

13


tehniline infrastruktuur

Elukeskkonda vääristavad teed ja tehnovõrgud

14

• remondime ja katame kõvakattega piirkondlikult olulised kohalikud teed (Võnnu-Meeksi, Koosa-Varnja-Kolkja jt) • ehitame valmis Tartu ümbersõidutee • rajame Tartumaale jalgrattateid, esmajoones Tartu ja Elva vahele • loome ühtse maakondliku ja regionaalse ühistranspordi süsteemi • korrastame bussiootlad ja paigaldame sõiduplaanid • ehitame ja remondime raudteejaamu ja peatusi • aitame kaasa Tallinn-Tartu-Riia kiirrongiliikluse käivitumisele • muudame siseveeteed ohutult laevatatavaks ning toetame rahvusvahelist laevaliiklust • rajame sadamaid ja randumiskohti, suvehooajal käivitame regulaarse laevaliikluse • renoveerime Tartu lennujaama ja Piirissaare maandumisplatsi; aitame igati kaasa Tartu rahvusvahelise lennuühenduse käivitamisele • arendame kaugkütte-, gaasivarustusja elektrivõrke • loome ja parandame internetiühendusi, eriti maal • aktiivse elutegevuse piirkondades teeme kättesaadavaks traadita interneti • valmistame ette uusi elamupiirkondi, ehitame rohkem munitsipaaleluruume


koostöö • osaleme üle-euroopalistes koostöövõrgu-stikes ja rahvusvahelistel üritustel, toetame sõprusomavalitsuste koostööd • jätkame regioonidevahelist koostööd Uppsala, Kesk-Soome, Vidzeme, Pihkva jt piirkondadega ning Via Hanseatica arenguvööndis (Lübeckist Peterburini), • tihendame Lõuna-Eesti asutuste ja omavalitsuste koostööd majanduse, keskkonna, turismi ja transpordi alal

Inimeste, ettevõtete, asutuste ja ühingute tõhusat koostööd tagav võrgustumine • töötame välja suured maakondlikud koostööprojektid: Emajõe Jõeriik, energiasääst, tänavavalgustus, heakord, teederegister, ettevõtlus ja selle tugisüsteem • kujundame omavalitsuste koostööpiirkonnad, aktiviseerime omavalitsusliitu, süvendame Tartu linna ja teiste omavalitsuste koostööd avalike teenuste osutamisel • loome kohalikke partnerlusvõrgustikke omavalitsuste, kohalike elanike, ettevõtjate ja mittetulundusühingute vahel • edendame külaliikumist

15


16

maine

haldus

Elanike tugev maakondlik identiteet ja Tartumaa soodne maine

Kodanikusõbralik ja tõhus avaliku elu korraldus, mis toetab ettevõtlust ja mittetulundustegevust

• püüame mitmete meetmete tugevdada tartumaalaste maakondlikku identiteeti: maakonnaleht, Tartu raadio ja TV, maakonna spordivõistkonnad, maakonna oma suurüritus • töötame välja Tartumaa ja Lõuna-Eesti turundus- ja mainestrateegiad, jätkame Tartumaa märgi otsinguid, levitame infomaterjale • aitame väärtustada kohalikku kultuuripärandit ja -traditsioone • tutvustame maakonda investoritele ja sponsoritele trükiste, kampaaniate ja erinevate üritustega • tutvustame turismimessidel Tartumaad kui reisisihtkohta • teeme lobbytööd valitsusasutustes, Riigikogus ja Brüsselis

• tõstame kohaliku arengu planeerimise taset, jätkame maakonna ühist strateegilist arendamist • arendame ettevõtluse tugistruktuure, loome tugeva Tartumaa arenguvõrgustiku ja -agentuuri • tähtsustame Tartu kui riigiasutuste keskuse rolli • laiendame maakonna omavalitsusliidu funktsioone • muudame kohaliku omavalitsuse haldustoimingud kättesaadavamaks infotehnoloogia abiga


Tartumaa arengukokkulepe Tartu maakonna arengustrateegia 2014. aastani on kokkulepe arendada Tartumaad sihipäraselt, avaliku-, era- ja kolmanda sektori ühishuve väärtustavas ja sünergiat loovas koostöös. Allakirjutanud lähtuvad vajadusest - jätkata 1997.a vastuvõetud Tartumaa 2000+ strateegia põhimõtete ellu viimist ning hoida arendustegevuses järjepidevust, usalduslikku ja loovat vaimu; - kiirendada Tartumaa majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning suurendada konkurentsivõimet, pidades silmas tartumaalaste heaolu, sotsiaalset sidusust ja looduskeskkonna jätkusuutlikku kasutamist; - luua Tartumaal atraktiivset õppimis- ja elukeskkonda ning sobivaid töökohti, tagades maakonna tasakaalustatud arengu, kus iga piirkond on elukohana väärtuslik. Allakirjutanud - on valmis üksteist toetades ellu viima Tartumaa arengustrateegias 2014 “Hea elu haritud maal” toodud eesmärke ja tegevussuundi; - lähtuvad otsuste langetamisel ning vaimsete ja aineliste ressursside suunamisel strateegia eelistustest ja tegevustest.

Koos muudame Tartumaa paremaks! Jaak Aaviksoo Aivar Aleksejev Piret Arusaar Niina Baranina Villu Ehrlich Aino Haller Toomas Hansson Vahur Jaakma Laine Jänes Jaanus Järveoja Aivar Kaldjärv Alar Karis Andi Kasak Agu Kasetalu Mati Kermas Väino Kivirüüt Viktor Klotško Rein Kokk Andrus Kompus Urmas Kruuse Reno Laidre Üllar Loks Jalmar Mandel Maie Nisu Toomas Noorem Eha Pärn Margus Pleksner Jüri Raudseping Uno Rootsma Boriss Rõžov Kalju Sakk Urmas Siigur Aare Songe Aivar Soop Jaan Sõrra Ivar Tedrema Ingvar Tšižikov Aime Vilu

Tartu Ülikooli rektor Ülenurme vallavanem Tartu Ärinõuandla juhataja Peipsiääre vallavanem AS Tarkon juhatuse esimees Tartumaa Tööhõiveameti direktorikt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Tartu esinduse juhataja Puhja vallavanem Tartu linnapea Nõo vallavolikogu esimees Võnnu vallavanem Eesti Põllumajandusülikooli rektor AS Saint Gobain Sekurit Eesti juhataja Konguta vallavanem Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektor Laeva vallavanem Kallaste linnapea Tähtvere vallavanem Tartu Kutsehariduskeskuse direktor Elva linnapea Rõngu vallavanem Tartu vallavolikogu esimees Tartumaa Keskkonnateenistuse juhataja Alatskivi vallavanem Tartu Teaduspargi direktor Tartu maavanem Mäksa vallavanem Haaslava vallavanem Rannu vallavanem Meeksi vallavanem Piirissaare vallavanem SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Luunja vallavanem Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Tartumaa Põllumeeste Liidu juhatuse esimees Kambja vallavanem Vara vallavolikogu esimees MTÜ Kodukant Tartumaa juhatuse aseesimees


Tartu maavalitsus Riia 15, 51014 Tartu Tel 730 5200 www.tartumaa.ee mv@tartumaa.ee Tartumaa Omavalitsuste Liit Riia 15, 51014 Tartu Tel 730 5216 www.tol.ee tol@tartumaa.ee

Tartumaa arengustrateegiat viivad ellu kõik tartumaalased oma igapäevase töö ja tehtavate valikutega; eelkõige aga maakonna omavalitsused, ettevõtted, asutused ja organisatsioonid oma eelarvete ja projektide kaudu. Samuti loodame strateegia ellu viimise toetajate ja rahastajatena näha Eesti riiki ja Euroopa Liitu, kuna oleme veendunud, et Tartumaal on vääriline koht Eesti ja Euroopa arengus. 29. novembril 2004 sõlmisid Tartumaa võtmeisikud arengukokkuleppe strateegia ühiseks teostamiseks.

Koos muudame Tartumaa paremaks! Strateegia tervikteksti leiate Tartu maavalitsuse veebilehelt www.tartumaa.ee

Tartu2014 cover.indd 1

Tartu Maavalitsuse väljaanne. Toetas EAS. Kujundus: Emajõe Disain. Fotod: Meelis Lokk, Malev Toom. Trükk: Triip.

Tartu maakonna arengustrateegia

2014 Väärt elu haritud maal

2/11/05 4:42:40 PM


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.