__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MERE IDRÆT OG FYSISK AKTIVITET I FOLKESKOLEN


MERE IDRÆT OG FYSISK AKTIVITET I FOLKESKOLEN – Inspiration til at arbejde med mere idræt og fysisk aktivitet i den grønlandske folkeskole. Koncept, manuskript, fotos, grafik og redaktion: Michael Milo Jørgensen. Konceptet er udarbejdet af Underholdning, undervisning og foredrag, efter oplæg fra Grønlands Idræts-Forbund. Forsidefoto: Michael Milo Jørgensen. Motiv: Nalunnguarfiup Atuarfia. Program udgivet af: Underholdning, undervisning og foredrag, september 2014.

KONTAKT Michael Milo Jørgensen, underviser, www.michaelmilojoergensen.dk Aviaaja Geisler, udviklingskonsulent, www.gif.gl Jonathan Petersen, Skoleinspektør, jope@qeqqata.gl Nalunnguarfiup Atuarfia, Postboks 1011, 3911 Sisimiut Tlf: 299 864388. Mobil: 299 528880 E-mail: emla@qeqqata.gl Web: www.nalunng.skoleintra.gl INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og baggrund s. 3 Deltagere, s. 3 2 publikationer som udgangspunkt, s. 3 Program, dag 1, s. 4 Program, dag 2, s. 6 Litteratur, studier og links, s. 9 Bilag, s. 9

Underholdning, undervisning og foredrag

2


MERE IDRÆT OG FYSISK AKTIVITET I FOLKESKOLEN TERMIN 12. og 13. september 2014.

ARRANGØR Grønlands Idræts-Forbund (GIF). Udviklingskonsulent i GIF, Aviaaja Geisler.

SUNDHEDOGLIVSSTIL Susanne Nicolaisen, underviser. Michael Milo Jørgensen, underviser.

DELTAGERE 52 ansatte fra Nalunnguarfiup Atuarfia, Sisimiut, Grønland.

FORMÅL MED KURSUS At deltagerne bliver inspireret til at arbejde for- og med 'Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen'.

BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Udviklingen i samfundet de sidste 50 år har betydet, at vi i langt højere grad end tidligere har en hverdag, der er præget af stillesiddende aktiviteter. Fysisk aktivitet har en veldokumenteret betydning for menneskers sundhed, læring og trivsel – samt betydning for samfundets økonomi. Det er derfor oplagt at inddrage folkeskolen når det handler om at fremme sunde vaner i forhold til fysisk aktivitet – og på den måde at fremme en fysisk aktiv opvækst.

PUBLIKATIONER Kurset tager sit udgangspunkt i disse 2 publikationer: 1) 'Folkesundhed blandt skolebørn - resultater fra HBSC Greenland undersøgelsen 2010', Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011. www.si-folkesundhed.dk Publikationen omfatter bl.a. undersøgelse af 'Fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd' hos skolebørn i 5.-10. klasse i Grønland.

2) 'Inuuneritta II, Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019', Departementet for Sundhed, 2012. Publikationen omfatter bl.a. en vision for 'Et godt liv' frem mod 2019. 'Fysisk aktivitet' er et emne – og skolen er omtalt som en vigtig arena i forhold til f.eks. at skulle udforme ude- og indemiljøer der fremmer fysisk aktivitet for børn.

Underholdning, undervisning og foredrag

3


PROGRAM Fredag den 12. september 2014 09:00-09:30

Velkomst, præsentation og introduktion

09:30-10:10

Hvad er 'Idræt', hvad er 'fysisk aktivitet'? Definitioner og afgrænsning. 'Fysisk aktivitet er en samlet betegnelse for ethvert muskelarbejde, som resulterer i et energiforbrug, der overstiger hvileniveauet (Caspersen et al., 1985). Gåturen til skolen, fodbold efter skoletid, styrketræning, en tur i fjeldet eller rengøring er alle eksempler der indebærer bevægelse og kan betegnes som fysisk aktivitet. Motion eller sport hører ind under fysisk aktivitet, men er ofte knyttet til en aktivitet, der er mere planlagt og foregår i fritiden'. ('Folkesundhed blandt skolebørn - resultater fra HBSC Greenland undersøgelsen 2010').

10:10-10:20

Powerbreak

10:20-12:10

Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen – hvorfor? Argumenter og evidens; politik, sundhed, økonomi, læring, trivsel. Politik 'Fremme af en fysisk aktiv opvækst: • Udvikling af bevægelsespolitikker og handleplaner for fysisk aktivitet i daginstitutioner, skoler og fritidsordninger. • Udformning af ude- og indemiljøer i skoler og daginstitutioner, der fremmer fysisk aktivitet.' 'Inuuneritta II' Sundhed 'Grønland har oplevet en dramatisk stigning i forekomsten af diabetes siden midten af sidste århundrede, hvor mindre end 0,01 % af befolkningen havde diabetes. I dag har næsten 10 % af befolkningen diabetes og næsten 25 % har forstadier til diabetes. Den hurtige stigning i diabetesforekomsten taler for, at ændringer i livsstil og levekår har stor betydning for diabetes.' Physical activity pattern and its relation to glucose metabolism in Greenland, Inger Dahl-Petersen, 2013. www.si-folkesundhed.dk 'Fysisk aktivitet kan bidrage til mindre stress og større psykisk velvære og har vist sig at forlænge levetiden og spille en væsentlig rolle i forebyggelsen af en lang række livsstilssygdomme.' ('Inuuneritta II Økonomi 'Hvor meget har det grønlandske samfund råd til at investere i forebyggelse og sundhedsfremme? Det kommer an på hvilken synsvinkel, der anlægges. Beregninger fra Danmark viser, at sundhedsvæsenets årlige merudgifter i

Underholdning, undervisning og foredrag

4


forbindelse med sygdomme forårsaget af rygning, manglende fysisk aktivitet og overvægt andrager 7,7 milliarder kroner. Hertil kommer betydelige samfundsøkonomiske udgifter. Disse tal kan ikke direkte overføres til Grønland, hvor fx forekomsten af rygning og overvægt er større, mens der bruges færre midler på sundhedsvæsenet. Hvis Inuuneritta II’s mål nås, vil det på l ængere sigt resultere i en mærkbar besparelse.' Læring 'Der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder: • at fysisk aktivitet forbedrer kognition. Det er sandsynliggjort i forhold til problemløsning, logisk tænkning, rumopfattelse, sproglige færdigheder, arbejdshukommelse, selvopfattelse og opmærksomhed. • at fysisk aktivitet øger dannelsen af stoffer der kan fremme hjernens strukturelle og funktionelle ændring gennem læring og erfaring, • at fysisk aktivitet integreret i undervisning ud over idrætsundervisning har vist sig at fremme læring.' 'Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference', Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, 2011, www.kunst.dk Trivsel 'Fysisk aktivitet er vigtig for helbredet, men det er mindst lige så vigtigt, at fysisk aktivitet er sjov, indholdsrig og styrker oplevelsen af socialt sammenhold.' ('Inuuneritta II (Et godt liv). 'At fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, emotionelle og sociale processer.' 'Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference', Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, 2011, www.kunst.dk 12:10-13:10

Frokost

13:10-13:20

Powerbreak

13:20-13:50

Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen - hvordan? 3 strategier: Strukturel forebyggelse, massekampagner, individuel forebyggelse. 'Ligeledes er ønsket med dette program at synliggøre, at strukturel forebyggelse, dvs. rammer for menneskers liv, skal være et bærende element. Strukturel forebyggelse når ud til alle, til forskel fra massekampagner og individuel forebyggelse, og har derfor større mulighed for at mindske den sociale ulighed i samfundet. Strukturel forebyggelse kan være: • Lovgivning omkring alkohol, tobak, støtte til idræt og færdselssikkerhed, der sikrer sunde valg.

Underholdning, undervisning og foredrag

5


• Indretning af skoler og daginstitutioner, der understøtter fysisk aktivitet. • Byplanlægning, der sikrer adgang til cykelstier eller områder, hvor befolkningen kan udfolde sig fysisk aktivt. • Sundhedspolitikker på daginstitutioner, skoler og arbejdspladser. • Servicekontrakter, der sikrer et udvalg af sunde og billige basisvarer. • Strategiske tiltag på nationalt niveau som dette folkesundhedsprogram.' 'Inuuneritta II. 13:50-14:10

Powerbreak

14:10-14:45

Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen – eksempler Idræt og fysisk aktivitet kan indgå i 1) Den faglige undervisning a) powerbreaks, b) samtidig fysisk aktivitet der understøtter læreprocessen. 2) Frikvarter. 3) Andre aktiviteter (fester, traditioner, kampagner, events, emneuger). Idræt og fysisk aktivitet kan praktiseres: a) udemiljøer, b) indemiljøer. 'Udformning af ude- og indemiljøer i skoler og daginstitutioner, der fremmer fysisk aktivitet.' c) børnenes aktive transport til og fra skole. 'Det skal være let at være fysisk aktiv, og aktiv transport skal være sikker. Aktiv transport er, når man går, løber, cykler osv. i stedet for at køre i bil.'. Inuuneritta II

14:45-15:15

Pause

15:15-15:45

Flere eksempler. Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen

15:45-15:55

Powerbreak

15:55-16:00

Tak for i dag Lørdag den 13. september 2014

09:00-09:30

Godmorgen Ka' Lypso hoppe?

09:30-09:45

Mere idræt og fysisk aktivitet i Nalunnguarfiup Atuarfia Undersøgelse af Nalunnguarfiup Atuarfia: Hvordan ser udemiljøer og indemiljøer ud i forhold til at praktisere idræt og fysisk aktivitet?

Underholdning, undervisning og foredrag

6


Emne1)

Indemiljøer, f.eks.: Klasselokaler. Gangarealer. Grupperum. Hal. Andre steder?

Emne 2)

Indemiljøer, f.eks.: Frikvarterer. Den faglige undervisning. Ved andre aktiviteter.

Emne 3)

Udemiljøer, f.eks.: Skolegård. Trapper. Udhuse. Andre steder? Transport til- og fra skole.

Emne 4)

Udemiljøer, f.eks.: Frikvarterer. Den faglige undervisning. Ved andre aktiviteter.

09:45-10:30

Undersøgelse, forberedelse til fremlæggelse Walk'n talk.

10.30-10:40

Powerbreak

10:40-11:30

Fremlæggelse af undersøgelse

11:30-12:00

Opsamling

12:00-13:00

Frokost

13:00-13:10

Powerbreak

13:10-13:30

Interessentanalyse Det interne miljø: kolleger, børn, elevråd, ledelse, forældre, skolebestyrelse m.fl. som relaterer direkte til Nalunnguarfiup Atuarfia. Det eksterne miljø: idrætsforeninger, idrætsforbund, kulturforeninger, kommunale udvalg, forvaltninger, departementer, interesseorganisationer, medier m.fl. 'Midtvejsevalueringen af Inuuneritta fandt, at strukturen med forebyggelseskonsulenter i alle byer og forebyggelsesudvalg i alle kommuner som udgangspunkt er en god måde at strukturere det lokale arbejde med programmet på'. 'Kommunerne har ansvaret for de nære rammer, som den enkelte borger og familie lever i. Det gælder fx tilbud inden for folkeskolen, fritidslivet og idrætten.' Inuuneritta II.

Underholdning, undervisning og foredrag

7


De vigtigste interessenter udpeges og der produceres ideer til et samarbejde. 13:30-15:00

Fremtidsværksted I skal forestille jer, at Sermitsiq ønsker at bringe en artikel om Nalunnguarfiup Atuarfia – i september 2016. Det er lykkedes at opnå understående mål på blot 2 år - som den eneste skole på Kysten. Nalunnguarfiup Atuarfia har, på kun 2 år, fremmet en fysisk aktiv opvækst ved: - at udvikle bevægelsespolitik og handleplaner for fysisk aktivitet, - at udforme ude- og indemiljøer der fremmer fysisk aktivitet, - at udbrede kendskabet til både den organiserede og den ikkeorganiserede idræt, - at sikre 1 times skemalagt fysisk aktivitet dagligt for alle skolens børn, - at bidrage til børnenes aktive transport (gå, løbe, cykle m.m.) 1) Hvilke overskrifter vil I gerne se i Sermitsiq? 2) Hvilke spørgsmål ønsker I, at journalisten vil stille jer? 3) Hvad vil I vise når fotografen skal tage fotos? I viser journalisten en handleplan som blev skrevet i 2014. 4) Hvem har skrevet handleplanen? 5) Hvad står der i handleplanen?

15:00-15:45

Resultatet af fremtidsværksted Fremlæggelse.

15:45-16:00

Evaluering, tak for denne gang Powerbreak

Underholdning, undervisning og foredrag

8


Litteratur, studier og links – 'Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen' 1)

'Folkesundhed blandt skolebørn - resultater fra HBSC Greenland undersøgelsen 2010', Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011 www.si-folkesundhed.dk

2)

'Inuuneritta II, Naalakkersuisuts strategier og målsætninger for folkesundheden 2013-2019', Departementet for Sundhed, 2012.

3)

'Physical activity pattern and its relation to glucose metabolism in Greenland', Inger Dahl-Petersen, 2013. www.si-folkesundhed.dk

4)

'Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference', Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, 2011, www.kunst.dk

5)

'Forebyggelsespakke – Fysisk aktivitet', Sundhedsstyrelsen, 2012 www.sst.dk

6)

'SKOLE+ Inspirationskatalog', Udarbejdet for Danmarks Idræts-Forbund, Realdania og Lokale og Anlægsfonden af Dansk Bygningsarv i samarbejde med Signal Arkitekter www.skole-plus.dk

7)

'Sæt drøn på skolegården - Inspiration til organisatoriske forandringer der fremmer leg og bevægelse', 2013, Realdania, Lokale og Anlægsfonden og Kræftens Bekæmpelse, www.droen.dk

8)

'Ka' Lypso hoppe?' www.michaelmilojoergensen.dk

9)

Nalunnguarfiup Atuarfia www.nalunng.skoleintra.gl

10)

Grønlands Idræts-Forbund www.gif.gl

11)

Udvikling af potentiale www.michaelmilojoergensen.dk

12)

Dansk Skoleidræt www.skoleidraet.dk

13)

Sæt skolen i bevægelse www.saetskolenibevaegelse.dk

14)

'Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling', Sundhedsstyrelsen, 2011 www.sst.dk

15)

'Idræt for alle. Breddeidrætsudvalgets rapport - baggrund og analyse', 2009, Kulturministeriet www.kum.dk

16)

'Fakta – børn og bevægelse', Sundhedsstyrelsen, 2005 www.sst.dk

17)

'Space – rum til fysisk aktivitet. Organisatorisk evaluering og brugerperspektiv på en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge', 2013, Center for Interventionsforskning, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet www.interventionsforskning.dk

Bilag

Underholdning, undervisning og foredrag

9

Profile for Michael Milo Jørgensen

Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen  

PROGRAM: 12. og 13. september 2014. ARRANGØR: Grønlands Idræts-Forbund (GIF). SUNDHEDOGLIVSSTIL: Susanne Nicolaisen, underviser. Michael Mil...

Mere idræt og fysisk aktivitet i folkeskolen  

PROGRAM: 12. og 13. september 2014. ARRANGØR: Grønlands Idræts-Forbund (GIF). SUNDHEDOGLIVSSTIL: Susanne Nicolaisen, underviser. Michael Mil...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded