Page 1

2019

MARITIM RAPPORT Haugalandet og Sunnhordland


Innhold

2

2019 rapport for den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland


FORUTSETNINGER:

STORD:

Innsamling og bearbeiding av materiell

Fabrikasjonsstart for Castberg feiret med kake

SIDE 5

SIDE 23

STATISTIKK:

LANGEVÅG:

Den maritime ­næringen på ­Haugalandet og i Sunnhordland

Per Sævik om fiskeri­hamn - tenk stort!

FRA SIDE 6 OG UTOVER

SIDE 24

TESS:

MARITIMT FORUM FOR HAUGALANDET OG ­SUNNHORDLAND:

Leder 20 ansatte i spennende jobb SIDE 8

Ny styreleder – ny nestleder

ØSTENSJØ REDERI:

VICO:

Ny prosjektavdeling

Fiskebåtredere s ­ amlet hos Vico

SIDE 9

SIDE 30

RINGVIRKNINGSANALYSEN:

RESQ:

320 millioner i skatt fra Karmsund Havn

Hardt arbeid og godt lederskap har tatt oss gjennom krisen

SIDE 9

SIDE 31

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET:

MARITIM BETRAKTNING:

Flybåren professor i maritim rett har landet

En digital maritim revolusjon

SIDE 25

SIDE 32

SIDE 10 MEGLERHUSET R. G. HAGLAND:

LOS ELEKTRO:

Hagland-stempel på ­meglerkonsolidering

Går mot det globale markedet for elektrisk kraft

SIDE 13

SIDE 34

OFFSHOREKONFERANSEN PÅ GRAN CANARIA:

CETUS:

Kan Las Palmas bli som Killingøy? SIDE 14

Lokale krefter samlar seg på ny SIDE 34

HAUGESUNDKONFERANSEN:

KNUTSEN OAS SHIPPING:

Det maritime Norge samlet til ­programarbeid

Knutsens byggeprogram når gamle høyder

SIDE 15

SIDE 35

BRØDRENE DAHL AS :

HVA MED FREMTIDEN:

Salgssjef med røtter i krigshistorien

Utsiktene for 2019

SIDE 18

SIDE 36

JOHAN SVERDRUP:

DELTAKENDE BEDRIFTER:

På vei til feltet

Deltakende bedrifter i kartleggingen

SIDE 21

SIDE 38 SURF:

MEDLEMSOVERSIKT:

Med kloden som tumleplass

Medlemmer i Maritimt Forum

SIDE 22

SIDE 42 - 45

ØSTENSJØ REDERI:

Student fra Leer på plass hos ­Østensjø SIDE 23

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

3


En stor takk til alle bidragsytere

4

2019 rapport for den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland


Om undersøkelsen Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har siden 2001 årlig presentert en rapport hvor målet er å gi et oppdatert og godt bilde av ­omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region. Vi ønsker også å si noe om hvordan bedriftene ser på framtiden. Spørreskjema ble i 2018 sendt ut til 127 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Her ble det stilt spørsmål om omsetning, ansatte, framtidsvisjoner med mer. Med maritim næringsvirksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjon og bygging av skip, offshorekonstruksjoner over og under vann, landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandørvirksomhet. Noen havbruksrelaterte virksomheter er også med i undesøkelsen, men ikke rene fiskebåtrederier, fiskeforedling eller olje- og gasselskaper. Heller ikke ­offentlige maritime institusjoner som for eksempel Sjøfartsdirektoratet. Innen finansnæringen er det store aktører, særlig i Haugesund, som har en betydelig del av utlånsporteføljen rettet mot ­maritime bedrifter, men det er vanskelig å sammenligne omsetningstall i finansnæringen mot tilsvaren­ de tall i næringslivet for øvrig. Derfor er heller ikke finansnæringen med i undersøkelsen, verken når ­ det gjelder størrelsen på omsetningen eller antallet sysselsatte. Innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså, etter vår definisjon, denne type bedrifter: Rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, havbruksrelaterte virksomheter, offshoreverft og leverandører. Rapporten er i sin helhet skrevet av: Sverre Meling jr., daglig leder Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland. Tidsrom for undersøkelsen: Bedriftene avga svar i tidsrommet fra 12. november til 5. desember 2018.

Forutsetninger for innsamling og bearbeiding av materiell Følgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlags­ materialet i undersøkelsen: 1. Tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå tallene som ville ha framkommet dersom alle maritime ­bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. Imidlertid er svarprosenten god, og de store ­ ­bedriftene svarer alltid. Vi tror derfor at tallene våre er representative. 2. Svarprosenten varierer noe fra år til år. Variasjonen i antallet bedrifter som svarer er likevel relativt liten. Ved sammenligning mellom tall­ ­ materiale fra år til år får vi derfor et tilnærmet riktig bilde av utviklingen. Når de store bedriftene dessuten alltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn. 3. De historiske omsetningstallene er ikke ­inflasjonsjustert med mindre annet er eksplisitt angitt. 4. I sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip utenfor regionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i Norge, eller i ­utlandet (gjelder kun utenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse med er at bedriften de er ansatt i, har hovedkontor på Haugalandet e ­ ller i Sunnhordland, eller at de på annen måte er knyttet til virksomhet som utgår fra regionen.

Sverre Meling jr.

Bedriftenes lokalisering: Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, ­Kvinnherad, Bømlo, Stord, ­Austevoll, Utsira og Fitjar. Svarprosent: Av 127 bedrifter som mottok spørre­skjema, svarte 82. Dette gir en svarprosent på 64,6 %.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

5


*Tallene fra 1999 er er tatt ut fra tabellen, men data fra det året er tatt med i grafen.

Omsetning – samlet For den petromaritime klyngen Haugalandet og Sunnhordland. (mrd. kr.) 60

50

40

35

20

10

0 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

33,56 30,50

35,12

41,28

48,28 52,00 52,05

2016

2017

2018

Samlet omsetning 13,35

14,84

15,50

16,68

19,74

29,53

35,78

32,78

39,79 40,30 44,01

Omsetning mrd. 44,01 + 9,2 % Samlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland i 2018 var kr. 44,01 milliarder. Dette er en vekst fra 2017 på kr. 3,71 milliarder og kan tolkes som et signal om at den brå nedgangen fra toppen som ble nådd forut for offshorekrisen, nå er snudd. I 2018 som i 2017 spiller det imidlertid inn at det har skjedd konsolideringer i næringen og endringer i hvordan enkelte selskaper er organisert som for Haugalandet og Sunnhordland gir høyere omsetningstall ut i fra metodikken som ligger til grunn for rapporten (se avsnittet «forutsetninger for innsamling og bearbeiding av materiell» innledningsvis). Dette kan fort snu også andre veien. Målsettingen er til enhver tid å rapportere hvilken verdiskaping som faktisk skjer på Haugalandet og i Sunnhordland, eller med utgangspunkt i regionen. Bedriftene som omsatte for kr. 44,01 milliarder, hadde også en del omsetning inn mot virksomhet som ikke regnes som maritim. Samlet var omsetningen her på kr. 1,28 milliarder. Legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. 45,29 milliarder. Bedriftene anser at om lag 10 % av omsetningen vil være rettet mot offshore vind i fremtiden. Veksten i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland har, uavhengig av de siste 6

årenes krise i store deler av næringen, vært betydelig siden vi begynte kartleggingen i 1999 selv om inflasjonsjusterte tall (se neste avsnitt) moderer ­ inntrykket av vekst noe. Omsetningstallene forteller uansett om en region hvor den maritime næringen er toneangivende.

Eksport I 2010 ble det for første gang kartlagt hvor stor andel av den samlede omsetningen som er eksport. Den gangen utgjorde eksporten kr. 14,37 milliarder (45,6 %) av den samlede omsetningen (både maritimt rettet og landbasert). I 2018 utgjør andelen kr. 17,78 milliarder (39,3 %). Tungt innslag av eksportrettet virksomhet finnes både i gruppen av rederier med 53 % av total omsetning og i gruppen av tjenesteytende virksomhet, blant annet undervannstjenester, med 59 %. Rederienes omsetningstall er i hovedsak lik brutto fraktinntekter. En del av disse inntektene kommer imidlertid aldri til Norge, men brukes blant annet til varekjøp i utlandet, reparasjon og dokking av skip foruten lønn til utenlandske sjøfolk. Samme vil for en del gjelde for eksempel undervannsentreprenørene.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


*Tallene fra 1999 er er tatt ut fra tabellen, men data fra det året er tatt med i grafen.

Omsetning – inflasjonsjustert Dersom vi inflasjonsjusterer den samlede omsetningen med utgangspunkt i 2017 (de to siste årene ikke inflasjonsjustert), blir utviklingen fra 1999 til i dag seende slik ut: 60

50

40

35

20

10

0 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

34,94

39,71

46,38

53,11

56,04

54,91

40,52

40,3

44,01

Samlet omsetning 18,13

19,89

20,26

21,73

25,3

37,00

44,51

39,30 39,38

Denne oppstillingen forteller at vi etter toppen i årene fra 2012 til 2015 er tilbake til nivået fra 2007, det vil si året før finanskrisen som også gav en nedtur, om ikke så kraftig som offshorekrisen.

Omsetning fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene: Bedriftenes omsetning er plassert i den kommunen hvor bedriften har sitt hovedkontor. Dette betyr at for eksempel omsetningen til Wärtsilä, som har avdelinger både på Bømlo og Stord, i fordelingen på kommuner blir plassert i Bømlo.

Karmøy 16,4 % 7,22 mrd Haugesund 38,9 % 17,1 mrd Bømlo 6,5 % 2,86 mrd Stord 14,1 % 6,23 mrd Andre kommuner 24,1 % 10,6 mrd 5

10

15

20

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

7


Leder 20 ansatte i spennende jobb Katrine Endresen er distriktsleder for Tess på Haugalandet. Hun har i 2018 vært med å gjøre endringer som skal komme kundene til gode. – Det nye er at landets ledende elektrogrossist, Elektroskandia, nå har ­flyttet inn hos oss på Garpaskjær. De er gode på elektro, vi på slanger. Kundene skal finne alt på en plass, forteller Endresen.

Katrine Endresen, distriktsleder for Tess på Haugalandet.

Tess på Haugalandet består av fire servicesenter. Det nevnte på Garpaskjær i Haugesund, ­dessuten tre fordelt på henholdsvis Husøy, Kårstø og i Ølen. Servicesenteret på Garpaskjær ble tatt i bruk i 2015. Før dette var Tess Haugesund i det s ­åkalte Worum-bygget i Karmsundgata. Elektroskandia ­ kom til Garpaskjær fra Svehaug i Haugesund. – Vi har hatt en positiv utvikling de siste par årene. Selvsagt har vi merket offshorekrisen, men vi har fått nye kunder blant annet innenfor havbruk. Alt ­handler for øvrig om å være nær og løsningsorientert overfor kundene våre. Vi har utviklet et slangekontrollsystem som gjør service og reparasjon ­enklere, TESS Hose Management. I vårt distrikt er tre mobilservice biler til enhver tid på veien for å yte service, smiler Katrine Endresen.

Haugalandet utgjør industrien, verftene og rederiene h ­ ovedtyngden av kundemassen. Omsetningen lokalt er om lag 60 millioner, med 20 ansatte. Tess har også et distrikt i Sunnhordland. Dette ledes av Harald Håland. Dessuten ble det nylig åpnet et servicesenter på Austevoll. Både Haugalandet og Sunnhordland inngår i region Tess Vest som ledes fra Bergen. Tess har delt Norge inn i fire regioner. – Jeg synes det er spennende å jobbe sammen med så dyktige folk både lokalt og nasjonalt. Vi har satset mye på å utvikle samarbeidet internt i Tess. Vi er et lag, smiler Endresen. Hun har selv vært hos Tess i elleve år hvorav seks år som distriktsleder. Da hun begynte, kom hun fra Høgskolen Stord/Haugesund med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon.

Tess er stor på alle typer slanger i Norge. Omsetningen ligger rundt to milliarder kroner årlig. På

8

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Ny prosjektavdeling hos Østensjø Rederi Selskapet Carl Johan Amundsen AS har ledet Østensjø Rederis nybyggings­ prosjekter fra midten av 80-tallet. I januar 2018 ble selskapet en integrert del av rederiet.

F.v. Aage Fjelland, Egil Arne Skare og Carl Johan Amundsen. Foto Haakon Nordvik Østensjø Rederi

Således ble Carl Johan Amundsen selv, og hans to medarbeidere, Aage Fjelland og Egil Arne Skare, ­ansatte i Østensjø Rederi. Samlet har de tre flere titalls år med erfaring fra skipsbyggingsprosjekter og skipsdrift. Skare har også tidligere vært ansatt hos Østensjø Rederi, da som maskinsjef og inspektør. Han begynte hos Carl Johan Amundsen i 2010. Fjelland var hos Amundsen fra 80-tallet.

Østensjø Rederi ligger langt fremme på innovasjon, skipsdesign og miljø. Mye av dette kan tilskrives gjengen som nå har skiftet kontorplass, men langt behøvde de ikke å flytte. Carl Johan Amundsen og Østensjø Rederi var i mange år samlokalisert i Sjøfartsbygget i Haugesund. Likevel opplever rederiet at kommunikasjonen nå er styrket og således styrkes også kvaliteten på utviklingsarbeidet ytterligere.

320 millioner i skatt fra Karmsund Havn Virksomhet i og i tilknytning til Karmsund Havn gir samfunnsfellesskapet 320 ­millioner kroner i skatteinntekter årlig. Dette fremkommer i ringvirkningsanalysen som ble lagt frem i 2018. Den samlede skatteinngangen utgjør 11 prosent av skattegrunnlaget i de seks eierkommunene. 3.078 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til havnen. Disse arbeidsplassene er i virksomheter som tilsammen omsetter for nær 7 milliarder kroner årlig. I analysen heter det blant annet at en havn som Karmsund Havn er en virksomhetsklynge og ­dynamo for utvikling og vekst. North Sea Container Lines Rumba for kai på Husøy.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

9


Fra Luftkrigsskolen i Trondheim har HVL fått en ny professor i juss. Sigmund Simonsen har til og med fløyet F16. – Bare som passasjer. Og jeg tryglet meg til det, ler Simonsen. Han mente at dersom han skulle undervise kommende piloter i luftrett, måtte han også være med dem opp i høyden. Derfor søkte han sjefen for Luftforsvaret om tillatelse og fikk den. – Det var nok noen kolleger som ble litt misunnelige da, smiler han.

Flybåren professor i maritim rett har landet PROFESSOR I MARITIM RETT

Men nå er altså Sigmund Simonsen kommet til ­Haugesund for en hel stilling i maritim rett. Han har hatt en deltidsstilling ved Høgskulen på Vestlandet tidligere, men nå blir det fullt fokus både på undervisning og forskning. – Jeg er tilsatt ved Institutt for nautikk og underviser kommende sjøoffiserer, men skal også forske innenfor de rettslige rammene for maritime operasjoner. Et operasjonelt fokus med andre ord, forklarer han. – Dessuten tilbyr vi en ny runde med etterutdanning i maritimt regelverk. HSH gav et tilbud i 2014, men nå har vi forbedret dette. I høst har vi kjørt første del av kurset «Maritim jus 1» Det var fulltegnet. Mange fine og flinke folk fra ulike deler av maritim næring. De mente vi traff godt med hensyn til deres behov. I januar kjører vi i gang med «Maritim jus 2». Sigmund Simonsen er 46 år med samboer og tre barn. Foruten å ha vært tilknyttet Luftkrigsskolen, har han også praktisert som advokat. Den viktigste kvalifikasjonen i den maritime klyngen, er kanskje ­likevel at han har erfart sjølivet.

HAR ERFART SJØLIVET

– Jeg vokste opp på Åkra. Far var skipper i ulike ­rederier, men en tid var han også om bord på en skute han var medeier i. Jeg reiste mye med ham da. Og vi var mye på sjøen på egen hånd, minnes Sigmund. – På en måte opplever jeg at ringen er sluttet når jeg nå er kommet tilbake til Haugalandet for å jobbe med maritim rett.

10

Professor Sigmund Simonsen, HVL.

Sigmund Simonsen har en doktorgrad innenfor ­helserett og internasjonal rett. Han verdsetter det sjørettslige miljøet ved Universitetet i Oslo høyt, men sier at hans fordel som professor i Haugesund, blir at han sitter midt i den maritime klyngen. – Sjøfartsdirektoratet er like borti gaten, og Kyst­ verket befinner seg over på Hasseløy. Dessuten har vi alle rederiene, ivrer professoren.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Sikkerhet, Teamwork, Kundefokus, Innovasjon og Integritet er våre kjerneverdier. De gjenspeiles i våre forretningsprinsipper og operasjonsfilosofi. Vi ivrer alltid etter å finne de beste subsealøsningene for våre kunder. Vi tror kundene merker forskjellen.

www.deepoceangroup.com

KARMSUND HAVN – VESTLANDETS LOGISTIKKNUTEPUNKT

59°25’35”N 5°14’84”E

KARMSUND-HAVN.NO

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

11


*Tallene fra 1999 er er tatt ut fra tabellen, men data fra det året er tatt med i grafen.

Omsetning – verft For Haugalandet og Sunnhordland. (mrd. kr.) 20

15

10

5

0 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Samlet omsetning 4,70

6,19

6,20

7,52

11,98

14,87

10,40

9,95

7,82

11,80

14,05

17,89

19,07

18,27

9,99

10,06

10,42

5,00

5,60

6,87

10,84

12,00

8,16

7,82

5,90

10,61

12,88

17,41

17,93

17,49

8,78

9,03

8,92

1,19

0,60

0,65

1,14

2,87

2,24

2,13

1,92

1,06

0,89

0,89

1,14

0,79

1,21

1,03

1,5

5,41

Offshoreverft 3,95

4,09

Skipsverft 0,75

1,32

Omsetning mrd. 10,42 + 3,6 % Økningen i verftenes kontraktsmasse kan tolkes som et tegn på lysning etter offshorekrisen.

12

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Samlet omsetning i 2018 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 10,42 milliarder. Av dette gjaldt kr. 8,92 milliarder offshorerettet verftsvirksomhet, inklusive landbaserte olje- og gassanlegg, mens kr. 1,5 milliarder skrev seg fra skipsbygging og reparasjon. (NB: Dersom et verft har offshoreinstallasjoner som hovedbeskjeftigelse, men også utruster og/eller reparere skip, regnes denne delen av virksomheten inn under skipsverft. Dette gjelder så vel for omsetningstall som sysselsettingstall.) Omsetningstallene for verftene i 2018 er veldig lik tallene for de to foregående årene. Den store nedgangen i omsetningen hos verftene kom fra 2015 til 2016 med hele 45,3 %. Nedgangen var da betydelig større enn den gjennomsnittlige nedgangen i klyngen. Kontraktsmassen har imidlertid steget fra 2017 til 2018. Ved utgangen av 2017 var den på kr. 21,8 milliarder. Ved utgangen av 2018 er den på kr. 28,4 milliarder. Som med veksten i det samlede omsetningstallet i klyngen, kan økningen i verftenes kontraktsmasse tolkes som et tegn på lysning etter offshorekrisen. For eksempel har både Kværner og Aibel vunnet store kontrakter i 2018.

Hagland-stempel på meglerkonsolidering Meglerhuset R. G. Hagland i Haugesund har stått sentralt når det i 2018 ble ­etablert et meglerforetak med kontorer rundt hele Nordsjøbassenget. North Sea Hagland Shipbrokers i Esbjerg i Danmark overtok for noen måneder siden aksjemajoriteten i NSH-Shipbrokers i Hamburg i Tyskland. North Sea Hagland Shipbrokers i Esbjerg så dagens lys i januar 2018 da det ble kjent at Hagland overtok 49 prosent av aksjene i det danske meglerforetaket North Sea Shipbrokers. Før denne tid hadde de to meglerhusene hatt et tett samarbeid. – Vi er svært glade for å ha formalisert et allerede godt samarbeid mellom North Sea og oss. North Sea har en sterk posisjon i fornybarmarkedet, og vi er sikre på at vår felles erfaring og kompetanse vil gjøre oss rustet til å tilby enda bedre skipsmeglertjenester til befraktere og rederier, underbygget av at North Sea og Hagland deler de samme verdiene, høye etiske standard og langsiktighet i bransjen, sa brødrene Arne og Knut W. Aanensen, som er e ­ iere og ledere av Hagland-konsernet, da Haglands ­oppkjøp i North Sea Shipbrokers ble gjort kjent. Når tre meglerhus lokalisert i Haugesund, Esbjerg og Hamburg nå har forent kreftene, fremholdes det at partene kan tilby verdensomspennende integrerte tjenester og løsninger. Det kan heller ikke være noen tvil om at posisjonen i Nordsjøbassenget styrkes ­betraktelig. – Vi har styrket oss i fornybarmarkedet og i andre markeder. Det er spennende å nå ha fått ­fotfeste med et eget kontor også i Hamburg, smiler

Kenneth R. Johansen

l­ ederen for offshore meglerbordet hos R. G. Hagland, ­Kenneth R. Johansen. For kort tid siden gjorde Vattenfall og North Sea Hagland Shipbrokers en rammeavtale på skips­ meglertjenester inn mot Vattenfalls offshore vindparker.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

13


Kan Las Palmas bli som Killingøy? Spørsmålet ble stilt av Einar Tollaksvik under offshorekonferansen på Gran Canaria i mars med utgangspunkt i at Vest-Afrika er et interessant marked for lokale bedrifter. – Ja, Las Palmas kan bli som Killingøy, svarte Tollaksvik på sitt eget retoriske spørsmål, og føyde til: – Ved å lære av Killingøy! Skip i Las Palmas havn. Byen er vertskap for Saga Subseas og Grupo Stiers årlige Oil&Gas Meeting Days.

Slik ble vår egen, sterke subseaklynge fremhevet i Spanias tredje største havneby av Einar Tollaksvik som selv, sammen med resten av Saga Subsea og samarbeidspartner Grupo Stier, stod bak ll O&G ­Meeting Day nær den vest-afrikanske kysten og de rike olje-, gass- og mineralforekomstene der. Tollaksvik fremhevet særskilt betydningen av hvordan Karmsund Havn har tilrettelagt for ­ entreprenørselskaper som Saga Subsea på off­ ­ shorebasen Killingøy. Samtidig viste han til mulighetene i Las Palmas. – Basefasilitetene her kan dekke hele Vest-Afrika, være til stor fordel for regionen og bli en fantastisk hub, sa blant annet Einar Tollaksvik. Både han og haugesundsordfører Arne-Christian Mohn mener økt aktivitet mot Vest-Afrika med base på Gran Canaria kan styrke den maritime klyngen på Haugalandet og i Sunnhordland.

14

Einar Tollaksvik i Saga Subsea

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Bildetekst: Programmøte i Haugesundkonferansen. F.v. Arnt-Einar Litsheim (Norske Havner), Frode Sund (NHO Sjøfart), Jon Ervik (Kystverket), Anne Jorunn Møkster (Møkster Shipping), Kjell Røang (observatør for Forskningsrådet), Ada ­Jakobsen (NCL), Arne-Christian Mohn (Haugesund kommune), Siri Meling (Fiskeridirektoratet), Sverre Meling jr. (Maritimt Forum), Tor Arne Borge (Kystrederiene), Dag Inge Århus (Sjøfartsdirektoratet), Thomas Wedervang (Forsvarsmateriell) og Jahn Cato Bakken (Sjømannsforbundet). Amund Drønen Ringdal fra Rederiforbundet var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det maritime Norge samlet til programarbeid Siden 1993 har Haugesundkonferansen satt Haugalandet på det maritime ­norgeskartet. Sjøfartsnasjon og region har gode maritime medhjelpere.

Haugesundkonferansen har gjennom sin 25 år ­lange historie alltid blitt arrangert i februar. Slik blir det også i februar 2019. I september var programkomiteen samlet til programmøte hos NHO Sjøfart på ­Majorstua i Oslo. På konferansen i februar blir globale handelspoli­ tiske forhold, nye godstrømmer, digital maritim kompetanse og grønn skipsfart tydelige innslag.

Regionens mulighetsutvikler Les mer om hva vi jobber med på www.h-vekst.no

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

15


*Tallene fra 1999 er er tatt ut fra tabellen, men data fra det året er tatt med i grafen.

Omsetning – rederier For Haugalandet og Sunnhordland. (mrd. kr.) 25

20

15

10

5

0 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,95

14,83

16,68

21,06 22,20 23,65 20,87

2017

2018

Samlet omsetning 4,45

5,10

5,08

6,18

7,07

8,35

9,54

10,61

12,09

21,86 22,09

Omsetning mrd. 22,09 + 1,1 % For rederiene i regionen var samlet omsetning i 2018 kr. 22,09 milliarder, en ørliten oppgang fra 2017. Offshorerederiene sliter fortsatt, både med ratenivået og gjeldsbyrden, men antall skip i opplag har gått noe ned. Samtidig er det god omsetningsvekst innen tørrlast, bøyelast og LNG. Rederiene melder at de har 16 skip i ordre med ­samlet kontraktsverdi kr. 9,62 milliarder. I fjor var ­tilsvarende tall 13 skip i ordre for kr. 6,4 milliarder. Begge deler er langt fra 2015 da 22 skip var bestilt til en samlet verdi av 23, 84 milliarder kroner. Skipene som står i ordre, spenner fra bløggefartøy til bruk i havbruksnæringen, over LNG-tankere til ­bøyelastere. Knutsen Gruppen har nå et historisk høyt byggeprogram på høyde med for et par, tre år siden da byggeprogrammet nådde forrige topp. Av de 16 skipene som står i ordre, bygges 14 i utlandet og 2 i Norge, begge ved lokalt verft (Fitjar Mekaniske Verksted). 9 skip planlegges å skulle ha utenlandsk flagg, 7 norsk flagg. I fjor på denne tiden eide og/eller drev rederiene 381 skip. Nå er antallet 368 etter salg av en del offshoretonnasje. 175 av skipene har norsk flagg.

16

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


HAUGESUNDKONFERANSEN 5. - 6- februar 2019 på Scandic Maritim Hotel. For påmelding og mer informasjon se www.haugesundkonferansen.no

Hovedsamarbeidspartnere

When quality must be quick.

Our army of ROV-personnel deliver subsea craftmanship all around the world. With superior flexibillity and service, we take our customers to the next level. www.accpron.no

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

17


Salgssjef med røtter i krigshistorien Alexander Hellesen (37) har lært at det er viktig å bidra, overfor kundene, og overfor samfunnet. Farfaren har alltid vært en motivasjonsfaktor. – Jeg husker da de avduket bysten av Gunnar Hellesen bak rådhuset i ­Haugesund. Farmor sa til oss, med et glimt i øyet, at nå var det vår tur til å bidra. Det prøver jeg på hver dag, smiler Alexander. Han er barnebarn av krigshelten. Gunnar Hellesen ble arrestert for motstandsarbeid i august 1940, ble dømt til døden, men siden benådet. Hellesen fikk isteden tukthusstraff i Hamburg frem til 1945. Senere ble han ordfører, stortingsrepresentant, Fylkesmann og forsvarsminister. Men dette er ikke en fortelling om Gunnar Hellesen. Egentlig er det en fortelling om at Brødrene Dahl AS er blitt medlem av Maritimt Forum. Alexander Hellesen tok initiativet. – Vi har en betydelig omsetning inn mot maritimt, offshore og industri. De store rederiene står på ­kundelisten vår, og det gjør også for eksempel Aibel og Westcon. Vi leverer i disse dager mye til Johan ­Sverdrup, sier Alexander Hellesen. Brødrene Dahl AS er en landsdekkende lagerholder og distributør av blant annet rør, rørdeler og ventiler. De har 30.000 varer på lager. Logistikken er avgjørende. Brødrene Dahl på Haugalandet holder til på N ­ orheim. – Vi skal levere kvalitetsvarer til rett tid og yte god kundeservice. En bestilling hos oss før klokken 15.30 skal normalt innebære leveranse til den lokale kunden på Haugalandet neste morgen fra klok­ ken 07.00. Om ikke Brødrene Dahl på Haugalandet

selv har varen inne, henter vi den fra sentrallageret vårt i Oslo og leverer påfølgende arbeidsdag, sier ­Alexander Hellesen. Men selv om dette skal være om Brødrene Dahl AS, er vi opptatt av menneskene bak selskapet. Tross alt er det de som bygger kunderelasjoner. På kontoret til Alexander Hellesen henger det to ­vietnamesiske flagg. De rammer inn det som må være private ­bilder av familien. – Jeg var stolt da Brødrene Dahl AS sendte meg som avdelingssjef til Vietnam. Der var jeg i tre år, fra 2011 til 2014, og møtte hun jeg nå er gift med. Vi har to barn, smiler Alexander. Som salgssjef hos Brødrene Dahl AS, har Alexander Hellesen ansvaret for Agder og Rogaland. Lokasjonen på Haugalandet, hvor han har kontor, ble flyttet fra Kvala nord i Haugesund, til Norheim for fem år siden. – Her har vi det veldig bra. Området er et knutepunkt mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund, med enkel utkjøring for transportene våre, sier Alexander ­Hellesen.

Alexander Hellesen

18

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


*Tallene fra 1999 er er tatt ut fra tabellen, men data fra det året er tatt med i grafen.

Samlet omsetning leverandører og tjenesteytende bedrifter For Haugalandet og Sunnhordland. (mrd. kr.) 12

10

8

6

4

2

0 2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Samlet omsetning 4,00

4,15

4,23

4,30

5,15

9,20

11,35

11,77

11,51

9,73

8,55

10,83

9,33

10,48

10,41

8,93

8,37

11,5

4,00

7,05

8,50

9,28

9,00

6,76

5,41

6,16

4,94

6,88

6,12

4,94

4,47

5,66

2,15

2,85

2,49

2,51

2,97

3,14

4,67

4,39

3,59

4,01

3,99

3,90

5,84

Omsetning leverandører 3,53

3,70

3,65

Omsetning tjenesteytende 0,62

0,53

0,65

1,15

Omsetning mrd. 11,5 + 37,4 % Det kan være vanskelig å bestemme hvorvidt en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet. Inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. Siden 2002 har vi gjort det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan ­oppfattes som kunstig. Det vil også være bedrifter som endrer kategori grunnet vanskeligheter med å plassere bedriftens ­oppgaver i kun en kategori. Undervannsteknologiselskaper kategoriseres i undersøkelsen vår som tjenesteytende virksomhet til tross for at mange tenker på dette som leverandørvirksomhet. Mye av veksten i den samlede omsetningen i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland fra 2017 til 2018 tas av leverandørene og de tjenesteytende bedriftene. Noe av forklaringen på dette er likevel omorganiseringer i enkeltbedrifter som har medført innrapportering av høyere omsetning med utgangspunkt i metodikken vi bruker i kartleggingen (se avsnittet «forutsetninger for innsamling og bearbeiding av materiell» innledningsvis).

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

19


*Tallene fra 1999, 2001 og 2003 er er tatt ut fra tabellen, men data for de årene er tatt med i grafen.

Sysselsatte - samlet for lokal maritim næring For Haugalandet og Sunnhordland. Ikke innleid arbeidskraft. 20000

18000

16000

14000

12000

10000 2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

14.101

14.894

15.127

15.024

14.858

18.227

18.424

17.297

15.986

14.610

16.001

16.937

Totalt antall sysselsatte 11.567

11.144

11.720

12.996

I arbeid 16.937 + 5,85 % Samlet antall sysselsatte i 2018 i den maritime næringen på Haugalandet og i ­Sunnhordland var 16.937 personer (årsverk). Dette er en oppgang på 936 personer fra 2018, eller 5,8 %. En stor andel av sysselsettingsveksten er imidlertid utenlandske sjøfolk og har sammenheng med konsolideringen i Solstad Offshore og at ikke alle ­utenlandske sjøfolk ble innrapportert i fjor. Likevel er det grunnlag for å si at sysselsettingssvikten etter offshorekrisen nå er stanset. Et annet tegn på dette er at bedriftene samlet melder om 375 nyansettelser i 2019 mot kun 98 forventede oppsigelser.

De sysselsatte fordeler seg slik på kommunene: Karmøy 28,2 %

4.784

Haugesund 34,5 %

5.838

Bømlo 9,2 %

1.564

Stord 11,8 %

1.986

Andre kommuner 16,3 %

2.765 1000

20

2000

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

3000

4000

5000

6000


På vei til feltet Den siste dagen i tidenes mest solfylte mai-måned, forlot boreplattformen til Johan Sverdrup Haugesund og Aibel. Tre år og tre måneder etter kontraktildelingen i februar 2015 kunne Aibels prosjektdirektør Stig Jessen se tilbake på et vellykket prosjekt med mye følelser. – Jeg er først og fremst veldig glad og stolt – ikke minst stolt over de mange flinke folkene på prosjektet. Det har vært stor entusiasme og et unikt stå-på-mot både internt i Aibel og i samarbeidet med Equinor og våre leverandører. Det er mange som fortjener en stor takk. Samtidig er det også litt ­vemodig og veldig rart at vi nå er ferdige og at plattformen ikke ligger her i ettermiddag, sa Jessen til Aibels nettsider på forsommeren.

Da Johan Sverdrup ble tauet mot Bømlafjorden hvor løftefartøyet Pioneering Spirit løftet plattformen av lekteren og transporterte giganten videre til feltet cirka 160 kilometer vest for Stavanger, var Østensjø Rederi sin taubåt Vivax delaktig i slepet. Vel ute i Nordsjøen ble plattformdekket løftet opp på understellet. Aibel har også hatt kontrakten for selve oppkoblingen.

Det er mange med Jessen som savner utsynet til Johan Sverdrup der plattformen raget opp over ­ Haugesund sentrum som et symbol på regionens verdiskaping.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

21


Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum møttes den 13. september i styrerommet til DOF på Storebø i Austevoll kommune.

Med kloden som tumleplass Når medlemsrederiene i Skipsfartens Utdanning- og Rekrutteringsforum (SURF) møtes, er det med kloden som tumleplass. Ikke minst når møtet finner hos DOF. Les bare hvilke rederier fra Austevoll i nord til ­Sandnes i sør som bruker SURF som arena for å ­diskutere maritim komeptanse og rekruttering: Solstad Offshore, DOF, Eidesvik Offshore, Østensjø Rederi, Knutsen OAS Shipping, GulfMark. M ­ økster Shipping, Oceangoing, Arriva Shipping, Rødne Fjordcruise og Hagland Shipping. I tillegg deltar Maritimt Opplæringskontor, Sjøfartsdirektoratet, Maritimt Forum, Haugesund Rederiforening, Høgskulen på Vestlandet, Karmsund videregående skole og Fagskolen i Rogaland. Sist møte fant sted på Austevoll hvor flere selskaper i Laco-konsernet har sine kontorer, herunder både DOF og Austevoll Seafood. Samlet har over 10.000 arbeidstakere noe å gå til daglig innenfor konsernet. Virksomheten er spredt over hele verden.

Offshore og Knutsen OAS Shipping en global virksomhet. En fellesnevner i SURF er likevel, eller u ­ ansett, interessen for norsk maritim kompetanse. Så ble også det som oppleves som en svekkelse ­enkelte steder i de årlige budsjettene til maritime fagskoler diskutert i lys av at de fleste fagskoler nå er organisert under ett styre i de ulike fylkeskommunene, f. eks. Fagskolen i Rogaland og Fagskolen i Hordaland. – Forstår fylkene betydningen av maritim utdanning og hva den koster, eller blir den maritime utdanningen borte i konkurransen med flere fagskoleutdanninger under ett felles styre? ble det stilt spørsmål ved. SURF er klokkeklar på at næringen vil stå opp for den maritime utdanningen i fremtiden.

Det er også virksomheten til flere av rederiene som deltar i SURF utenom DOF. Ikke minst driver S ­ olstad

22

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Student fra Leer på plass hos Østensjø Lena Amman studerer maritim teknologi og skipsfartsledelse ved Hochschule Emden/Leer nær Haugesunds vennskapsby Emden. Hun kom til Østensjø Rederi i august på grunn av vennskapsavtalen. – Men betyr det ikke noe at også Høgskulen på Vestlandet og Hochschule Emden/Leer har en samarbeidsavtale om en maritime mastergrad? Du er jo i utplassering. – Ikke så veldig mye fordi jeg er femtesemesterstudent på en bachelorgrad. Det kan være at jeg tar mastergraden, men det vet jeg ikke helt sikkert ennå. Jeg ville lære bedre engelsk og visste at jeg kanskje kunne få hjelp i Emden kommune med å kontakte bedrifter på Haugalandet. Det ordnet seg fint. Ø ­ stensjø Rederi sa velkommen til oss, smiler Lena. Hun er 20 år og har vært hos Østensjø Rederi ­gjennom høsten. – Det er en fin plass. Folk er åpne. Jeg kan spørre om hjelp når jeg trenger det uten å være redd for å bli avvist. I Tyskland er det litt mer formelt, sier hun. Lena Amman ønsket ikke bare å lære bedre engelsk. Hun ville også lære mer om kvalitetsstyring i et r­ ederi. Derfor har hun vært tilsluttet denne delen av Østensjø Rederi. – Østensjø er kommet langt innenfor digitalisering, lenger enn hva jeg er vant med i Tyskland. Det gjør at jeg lærer mer, sier Lena.

Lena Amman

Lena Amman skal være hos Østensjø Rederi frem på nyåret. Hun har ikke vært i Norge før. – Savner du Tyskland, eller går det bra? – Været er stort sett det samme som hjemme, og Haugesund er en koselig by. Jeg trives, men det blir nok en tur hjem til Emden i julen. Jeg drar ikke hjem for godt før i slutten av februar 2019, men hvem vet, kanskje søker jeg meg en jobb i Norge senere en gang, smiler hun.

Fabrikasjonsstart for Castberg feiret med kake Det første stålet som ble kuttet i ­Kværner sitt milliardprosjekt for ­Equinor, ble feiret med kake på Stord i slutten av november Kværner skal levere modulene til plattformdekket på produksjons- og lagerskipet for Johan Castberg feltet i Barentshavet. I tillegg kommer sammenkoplingen av dekksmodulene med skroget. Da kontraktstildelingen ble kjent i februar i år, skrev Kværner at kontrakten har en verdi på 3,8 milliarder kroner og at den kan gi arbeid til 4.800 personer i Per Sigurd Velde Kværner og hos selskapets underleverandører.

Foto: Øyvind Sætre

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

23


Per Sævik om fiskeri­ hamn - tenk stort! Sævik innleia for om lag 100 bygdefolk på folkemøtet den 10. november om den planlagte fiskerihamna i Langevåg. - Det er ikkje plass til hamn i kvar ein ­kystbygd. Tenk stort, råda Sævik. Potensialet er enormt. Per Sævik

Per Sævik kom til Langevåg på Bømlo frå Verfts­ konferansen i Ålesund. Det siste, at potensialet er enormt, kom ifrå Óli ­Samró frå Færøyane. Der er han adm. dir. for Farec International. - Proteiner er verdsmakt. Om ikkje fiskeri allereie er "big business", kjem det til å bli. Nord-Atlanteren kan fø heile verda, sa Samró. Han skulle vite. Óli Samró har arbeidd mykje med fiskeripolikk og utviklinga av fiskerihamner i EU. Han trakk særskilt fram Fuglefjord på Færøyane og Skagen i Danmark som vellukka fiskerihamner og var

24

ikkje framand for at Langevåg kunne nå ein tilsvarande posisjon. - Husøy og Langevåg må samarbeide, sa Samró på direkte spørsmål om tilhøvet til Karmsund Havn. - Me er interessert i det som skjer i Langevåg og vil vere med, sa Geirmund Eikje frå Karmsund Havn. Då skulle det liggje vel til rette. Per Sævik hadde likevel meir på hjartet. Entreprenøren bak Havila ­ Shipping, Fjord1, den nye Kystruten, Havyard og ein god del meir, fortalte om kor avgjerande det er med fritidstilbod på små stader, som i Fosnavåg, og i Langevåg.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


- Me fekk Thon Hotell på plass i Fosnavåg. Dessutan eit badeland, ein konsertsal, ein idrettshall og eit godt stadionanlegg, sa Sævik. Det viktigaste er likevel kva verksemder ein bør få til å etablere seg i fiskerihamna. Anne Grethe Sandtorv frå Stord Næringsråd etterlyste ein klårare kommuni­kasjon av dette frå initiativtakarane. Men først kjem finansieringa. No ligg fiskeri­hamna inne i andre planfase av NTP. Den nye forskutteringsordninga som blei laga i 2016, kan kome til å opne dører før dette, men… - Me er utålmodige, sa Lars Magne Eidesvik. Han etterlyste drahjelp frå stortingspolitikar Magne ­ Rommetveit, som deltok i paneldebatten, og andre politikare. Samstundes var han klar på at fiskerihamna er noko bygdasamfunnet skal få til, saman med Bømlo kommune. Både ordførar Odd Harald Hovland og rådmann Geir Aga var tilstades. Bømlo kommune har finansiert utgreiingsarbeidet for hamna og har stått som søkjar om løyvingar frå forkutteringsordninga. - Arbeiderpartiet har lagt inn 25 millionar til ­fiskerihamna i det alternative statsbudsjettet vårt, sa Rommetveit.

ANNONSE

Ny styreleder – ny nestleder I et styremøte i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland i juni gikk Vibeke Vikse Johnsen av som styreleder etter å ha virket i vervet fra februar da hun avløste Geir Worum. Runar Skarstein ble valgt som hennes etterfølger med Synnøve Seglem som nestleder. Vibeke Vikse Johnsen ble like etter styreledervalget i februar innstilt som rådmann i Karmøy ­kommune og tiltrådte denne stillingen 1. juli. Da forlot hun st ­ illingen også stillingen som Vice President Resources ­ ­ Management within Modification and Yard ­Services hos Aibel i Haugesund. Det var denne rollen som ­utgjorde utgangspunktet for styreledervervet i Maritimt Forum. Runar Skarstein er banksjef i Sparebank 1 SR Bank. Han har tidligere i karrieren vært fraktmegler hos R. G. Hagland i fem år og har også ett år bak seg som markedsanalytiker i det danske shippingkonglomeratet A.P. Møller. Synnøve Seglem er viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping. I tillegg til nå å ha blitt valgt som nestleder i styret for Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, er hun allerede nestleder i styret for Haugesund Rederiforening. Det var gruppen av verftsmedlemmer i Maritimt ­Forum som var representert av Vibeke Vikse ­Johnsen som styremedlem. Inn i styret når Vikse Johnsen gikk ut, kom Mariann Salvesen. Hun overtok også etter Vibeke Vikse Johnsen i stillingen som Vice President Resources Management within Modification and Yard Services hos Aibel i Haugesund.

A complete ­provider of ­services and competence ­within the area of safety and emergency ­preparedness

Runar Skarstein og Synnove Seglem er henholdsvis leder og nestleder i styret for Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

www.resq.no

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

25


*Tallene fra 1999, 2001 og 2003 er er tatt ut fra tabellen, men data for de årene er tatt med i grafen.

Sysselsatte – verft For Haugalandet og Sunnhordland 5000

4000

3000

2000

1000

0 2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.318

3.510

3.814

4.013

3.854

3.839

4.603

4.723

4.885

4.795

4.338

4.131

4.094

4.185

2.939

3.112

3.256

3.477

3.422

3.390

4.395

4.551

4.734

4.577

4.145

3.596

3.672

3.582

379

398

558

536

432

449

208

172

151

218

193

535

422

603

Verft samlet 3.592

3.380

Offshoreverft 3.116

2.985

Skipsverft 476

395

I arbeid 4.185 + 2,2 % Samlet antall sysselsatte i 2018 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var 4.185 personer (årsverk). Det dreier seg om egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Økningen fra 2017 er på 91 flere årsverk.

26

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


*Tallene fra 1999, 2001 og 2003 er er tatt ut fra tabellen, men data for de årene er tatt med i grafen.

Sysselsatte – rederier For Haugalandet og Sunnhordland 10000

8000

6000

4000

2000

0 2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt antall sysselsatte 3.765

4.088

4.561

4.831

5.311

5.388

5.636

5.894

5.832

8.177

7.911

8.176

7.383

6.755

8.282

9.066

2.564

2.637

2.831

2.906

2.900

2.818

3.017

3.209

2.940

2.889

2.485

2.309

2.793

2.780

1.743

1.898

2.080

2.101

2.321

2.656

2.895

4.183

4.038

4.056

4.282

3.584

4.738

5.549

254

296

400

381

418

420

460

785

933

1.231

616

862

751

737

Norske sjøfolk 2.129

2.436

Utenlandske sjøfolk 1.430

1.420

Administrasjon 206

232

I arbeid 9.066 + 9,5 % Samlet antall sysselsatte i 2018 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 9.066 personer, en oppgang på 784 fra i fjor tilsvarende 9,5 %. Det meste skyldes imidlertid utenlandske sjøfolk og har sammenheng med ­konsolideringen i Solstad Offshore og at ikke alle utenlandske sjøfolk ble innrapportert i fjor.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

27


*Tallene fra 1999, 2001 og 2003 er er tatt ut fra tabellen, men data for de årene er tatt med i grafen.

Sysselsatte - leverandører og tjenesteytende bedrifter For Haugalandet og Sunnhordland 6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.841

4.655

4.976

5.493

5.634

5.291

3.883

5.459

5.628

4.326

4.264

3.724

3.625

3.680

3.310

3.803

4.092

4.337

4.455

4.038

2.530

2.714

2.767

2.631

2.519

2.251

2.140

2.176

852

884

1.156

1.179

1.253

1.353

2.745

2.854

1.695

1.745

1.473

1.485

1.510

Sysselsatte samlet 4.139

3.676

Leverandører 3.717

3.298

Tjenesteytende 422

378

531

I arbeid 3.680 + 1,5 % Antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er samlet sett 3.680. Dette er 55 flere enn i fjor.

28

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Opplæringsstillinger Alle fag i regionens deltagende bedrifter 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Årstall 2014

Rederi

Verft 405

Leverandør 229

Tjenesteytende

Totalt

117

34

785

2015

246

181

114

23

564

2016

204

190

104

15

513

2017

240

169

92

20

521

2018

255

180

93

30

558

+ 6,2 %

+ 6,5 %

+1%

+ 50 %

+ 7,1 %

Under opplæring 558 + 7,1 % Rekruttering Det er samlet sett en fin oppgang siste året i antallet opplæringsstillinger, fra 521 til 558, selv om næringen fortsatt er langt fra toppen som ble nådd forut for offshorekrisen.

Enkeltpersoner og bedrifter som bidrar til at morgendagens h ­ elter får muligheten til å lære seg et yrke, gjør en fantastisk innsats som de fortjener ros for.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

29


Fiskebåtredere fra Austevoll og Karmøy samlet hos Vico.

Fiskebåtredere ­samlet hos Vico Et trettitalls fiskebåtredere var før sommeren samlet hos Vico i Bøvågen på ­Karmøy. De fikk vite alt hva Karmsund Havn har å by på. – På gjestelisten stod 28 fiskebåtredere fra Austevoll og 7 fra Karmøy. Vi har slike kundetreff annet hvert år. Det er ikke bare Vico som presenteres, men alt hva havneområdet har å by på av maritime leverandører og tjenesteytere, forteller Bjarne Østensen. Til tross for oppnådd pensjonsalder, er han fortsatt aktiv i bedriften som i dag ledes av sønnen, Thore Østensen.

og utstyr. Alt innenfor en radius av femten minutter. Og flyplassen er like ved, smiler Bjarne Østensen. Han fremholder at andre maritime leverandører på Haugalandet gjerne må være med å arrangere samlingene. – Vi hadde flere med i starten for en femten års tid siden. De og andre er velkommen på laget, smiler Østensen.

Maritimt Forum presenterte den lokale maritime klyngen, Furuno presenterte produktnyheter for fiskeflåten, og Vico presenterte et nytt produkt i Norge, CatSat, for satellittovervåking av alger og temperatur. Her er Vico den norske forhandleren. – I Karmsund havneområde kan du få alt. Skipsreparasjon, dokking, redningsutstyr, service på redningsflåter, medisinsk utstyr for sjøen, maritim elektronikk

30

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Hardt arbeid og godt lederskap har tatt oss gjennom krisen Senterlederen til ResQ i Haugesund, Jan Egil Brevik, slo ann en positiv tone ­overfor kundene som møttes til samling i Bleivik i oktober. - Vi skal ikke være et sted noen kjører forbi, sa han. Jan Egil Brevik

ResQ er i godt selskap med mange andre som har hatt tøffe tider gjennom offshorekrisen. Nå er det imidlertid lyspunkter. - Vi er en virkekraftig region og vil ha fokus på det positive, smilte Brevik. Maritimt Forum, Næringsforeningen, Sjøfartsdirektoratet, Høgskulen på Vestlandet, Simsea og Viking Life-Saving Equipment innledet. Den lokale avdelingen av sistnevnte har hatt en formidabel utvikling etter at man etablerte seg på Husøy. - Vi er blitt nest største sertifiseringsstasjon på livreddende utstyr innenfor Viking-systemet i Europa. For om lag ti år siden sertifiserte vi 100 flåter årlig, mens vi i dag sertifiserer 1.200, sa avdelingslederen for Viking Life-Saving Equipment på Husøy, Jan Eide. Lederen for Simsea, A. Rune Johansen, kunne også gi positive signaler selv om han gav uttrykk for at krisen ikke er over. - Vi ser på salget av DP-kurs at det tross alt begynner å ta seg noe opp i offshore, sa Johansen.

ANNONSE

MODERN CLASS FOR SMARTER OPERATIONS Today’s market needs smarter solutions – and a modern classification partner. Find out how our modern classification solutions can turn possibilities into opportunities – and make your operations safer, smarter and greener. Learn more at dnvgl.com/offshore

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

31


En digital maritim revolusjon Snakker vi først om teknologiske revolusjoner, kan vi likeså godt gå grundig til verks. Vi forstår ikke betydningen av dem uten å trekke de historiske linjene. Kanskje kan vi gå tilbake til vikingene da de brede seilene tok dem over ­Nordsjøen. Vikingtiden var et resultat av store endringer i skipsteknologien, men vi behøver ikke å gå så langt tilbake i tid. Vi kan begynne med James Hargreaves. Han var en fattig vever som bodde nær Blackburn i ­England. I 1764 oppfant han «Spinning Jenny». Med den ­mekaniske vevstolen begynte den første industrielle revolusjonen. Den endret alt i fra familiestrukturene til transportformene og spredte seg etter hvert fra England til kontinentet. England er et vakkert land. Særlig landsbygda. Det skinner et evig lys over livet med familien L ­ arkins i det sørøstlige grevskapet Kent. I Catherine Zeta-­ Jones skikkelse fikk Mariette oss til å misunne selv en beskjeden skatteinspektør. Men byene kan ­virke skitne og rotete. Mange av dem er et resultat av nettopp den industrielle revolusjonen. Teknologiske revolusjoner har som regel både positive og ­negative virkninger. England ble en verdensmakt fra siste halvdel av 1700-tallet, men den fremvoksende arbeiderklassen levde lenge under kummerlige vilkår langt fra sollyset over milde landskaper i Kent. Siden «Spinning Jenny» har vi hatt ytterligere tre industrielle revolusjoner. Den andre industrielle revolusjonen var elektrifiseringen og utviklingen ­ av masseproduksjon i siste halvdel av 1800-­ tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Om kullressursene i ­England omformet så vel deler av Yorkshire som Lancashire til skittengrå landskaper, ­ omformet fossekraften i Norge så vel Sauda som Odda til ­ ­arbeidersamfunn under en røyklagt himmel. Da keiser Wilhelm 2 kom til Odda i 1890-årene som «det verdensberømte og underdeilige sted», slik Odda den gangen ble omtalt i turistbrosjyrene, var det altså før Smelteverket kom i drift i 1908. Idyllen forvant raskt, og med den, turistene. Fossekraften og elektrisiteten hadde skylden for det, eller æren, alt hvordan man velger å se det. Norge ble, uavhengig av perspektivet man velger å anlegge, etter hvert et rikt land som følge av industrialiseringen.

32

Så kom informasjonsrevolusjonen fra 1970-tallet. Dick Morley var ikke like fattig som James Hargreaves, men han droppet ut av velrennomerte MIT for å bli en selvlært ingeniør som kom til å bli regnet som opphavsmannen bak datamaskinen som skulle komme til å revolusjonere fabrikkautomatiseringen. Det var i 1968. Senere arbeidet han sammen med ­konen sin ut i fra låven deres i New Hampshire omgitt av 40 fosterbarn. Morley kan sammenlignes både med Hargreaves og Bill Gates. Ingen av dem akkurat tradisjonelle. Det var heller ikke Wilhelm 2, men han tapte den første verdenskrigen. Annerledesheten kan med andre ord slå begge veier. I Norge ble Norsk Data grunnlagt allerede i 1967, men nedlagt i 1992. Folkene bak selskapet skjønte ikke betydningen av hvordan PC-en vil revolusjonere markedet, men i sin tid var Norsk Data et unikt norsk teknologieventyr. Den fjerde industrielle revolusjonen står vi i nå. Jeg følte meg selv som en deltaker da jeg var om bord i Solstad Offshores «Far Sapphire» under første dag av Oljemessen i Stavanger. Vi gikk ut fra Harestadvika i Randaberg. I det oljemessen åpnet ble en fjernstyrt ROV fra Oceaneering låret fra skutesiden. ROV-en ble styrt over 4G nettet fra Oceaneering sin utstilling i Stavanger Forum. Solstad har flere ankerhåndteringsfartøyer i spot i Nordsjøen. Far Sapphire er ett av disse. Rederiet selger en pakke til befrakter. Denne inkluderer undervannsfarkostene som ­brukes når riggankerne settes. Det er mye dødtid for ROV-operatører ombord. Derfor er det et konkurransefortrinn at undervannsfarkostene kan fjernstyres fra land. Den fjerde industrielle revolusjonen er den digitale, og Solstad Offshore har ambisjoner om å ligge i tet. For til sjuende og sist har alle de industrielle revolusjonene handlet om ikke å bli akterutseilt. Vi kan like

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


det eller ikke. Vi kan spørre oss om verden egentlig går fremover, men for den som nøler, vil verden fort oppleves som et vanskeligere sted å være enn i fjor. Det gjelder også sjøfolkene våre. Mange av dem er skeptiske til selvstyrte skip, sikkert med god grunn, men den beste grunnen er ikke at de kommer til å miste jobbene sine. Det er sannsynligvis det motsatte som vil skje. Ny kompetanse kommer til å trenges på land. Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, er blant de norske forskningsinstitusjonene som forsker på følgene av den maritime digitale revolusjonen. HVL vet hva de gjør. De utdanner selv sjøoffiserer.

lisere den maritime kompetansen vår, tror jeg norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige enn noensinne, og ikke som følge av et lavere lønnsnivå, eller ­dårlige arbeidsvilkår. Tvert om. Kapitalen spilte en avgjørende rolle under den første industrielle revolusjonen. I vår tid betyr enkeltindividets kompetanse langt mer. Verden går tross alt fremover.

(Maritim betraktning i Haugesunds Avis september 2018)

Alle hjemme-veverne i England forbannet James Hargreaves oppfinnelse som etter hvert førte til at det ble anlagt store tekstilfabrikker og at hjemme­-veverne mistet jobbene sine, men klærne ble mye rimeligere for folk flest og samlet sett ble flere ­ ­hender satt i arbeid. Om vi nå lykkes med å digita-

Rigganker settes fra Solstad Offshores «Far Sapphire» under en demonstrasjon med bruk av fjernstyrt undervannsfarkost.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

33


Går mot det globale markedet for elektrisk kraft LOS Gruppen har etablert et nytt ­selskap sammen med Future ­Energy. - En spennende satsing mot et nytt internasjonalt marked, sier Arne Mæland.

Det nye selskapet blir eid 50/50 av LOS Gruppen AS og Future Energy AS. – Vi er enige om at potensialet er stort og at våre to selskaper representerer en felles arbeidskultur vi mener er ettertraktet innenfor noen nisjemarkeder der ute, avslutter Wikøren og Mæland.

Selskapet har fått navnet LOS Future Energy AS og skal jobbe med infrastruktur, det vil si elektro-, mekanisk-, maritime- og høyspentprosjekter. - Det kommer til å utfordre oss, og det liker vi. Her får vi bruke våre fortrinn fra oljebransjen; kvalitet, HMS og god prosjektledelse, sier Mæland som er styre­ leder i det nye selskapet. LOS Gruppen har sin hovedbase på Bømlo og ­består av en rekke selskaper. Future Energy er lokalisert i Bergen og Kristiansand. Tilsammen har de to selskapene 340 ansatte. Arild Wikøren blir daglig leder i LOS Future Energy. - Vi regner med å bruke arbeidskraft fra LOS ­Gruppen og Future Energy når vi er i gang sier han.

Eiere og ledelse i henholdsvis LOS Gruppe n og Future Energy. Martin Lønning, Arne Mæland, Reidun Særsten, Morten Kyte Alfheim og Arild Wikøren. Foto LOS Gruppen.

Lokale krefter samlar seg på ny Når reiarlaget Cetus no skal byggje ny fiskebåt hos FMV, er det nok eit døme på at regionen står samla. For det er ikkje første gongen me får høyre at Fitjar Mekaniske Verkstad skal byggje for eit lokalt reiarlag. Me minnes dei to båtane Amar Shipping tinga i slutten av oktober. Me minnes Napier sine bløggebåtar. Og me minnes Stava Sjø sine arbeidsbåtar. Cetus held til på Karmøy. Dei kontrahert i desember ein 65 meter lang, topp moderne kombinert pelagisk snurpar og trålar frå verftet på Fitjar. Det var Salt Ship Design i Leirvik på Stord som meldte dette. Og kvifor meldte Salt Ship dette? Jo, sjølvsagt fordi det er dei som har designa og utvikla det nye fartøyet i lag med Cetus. Og slik kan me fortsette.

34

I tillegg til at båten er designa og skal byggjast ­lokalt, er det mange lokale leverandører som skal levere utstyr og tjenester til nye «Vikingbank». ­ ­Rederiet held fram sitt gode samarbeid med DnB. Dette er andre gong på mindre enn to år Cetus AS tingar fiskefartøy med Salt-design som skal ­byggjast ved Fitjar Mekaniske Verkstad. Og så vidare. - Me er svært nøgd med igjen å få tilliten, og me ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med Salt og Cetus. Dette er ein viktig kontrakt for FMV og våre tilsette. Med FMV46 «Vikingbank» har me ein nybyggingshorisont på knappe to år beståande av 10 u ­ like fartøy. Det gir stor regional verdiskaping og trygge arbeidsplassar, sa ein nøgd verftsdirektør Hugo Strand då nybygget blei gjort kjent.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Knutsens byggeprogram når gamle høyder Med Knutsens siste Equinor-kontrakt i Brasil Knutsen og gruppens kontrakt i ­desember med italienske Edison innenfor småskala LNG, er skipsbyggings­ programmet på gamle høyder og vel så det. For to år siden toppet haugesundrederiets byggeprogram seg med seks skip under bygging på samme tid. Ettersom skipene ble levert, avtok programmet og bestod mot slutten av 2017 av to LNG-tankere. Året 2018 har vært begivenhetsrikt.

I anledning det norske stats- og næringslivbesøket til Kina i høst inngikk Knutsen NYK Offshore Tankers en intensjonsavtale med Cosco Shipping Offshore Co. om bygging av to nye bøyelastere med opsjon på bygging av ytterligere to skip.

Et langvarig ombyggingsprosjekt på Hanne Knutsen fra bøyelaster til lagerskip er blitt avsluttet, og hun er nå operativ på Martin Linge feltet. I april 2018 ble en ny LNG-tanker til kontrahert og med kontrakten Equinor tildelte Knutsen NYK Offshore Tankers i høst for bøyelasting i Brasil, skal to nye bøyelastere også bygges. I tillegg står en tredje bøyelaster i kontrakt. Sist ute var kontrakten med det italienske energiselskapet Edison som innebærer bygging av en LNG-tanker på 30.000 kubikkmeter. Alt dette betyr at nybyggingsprogrammet nå på ny består av sju skip, tre store LNG-tankere, en mindre og tre bøyelastere hver på 153.000 dødvekttonn, og det kan bli enda flere.

Knutsen OAS Shipping sitt hovedkontor ved Karmsun det i Haugesund. Knutsen OAS Shipping er et management selskap som driver alle skipene i Knutsen-gruppen og som følger opp nybyggingsprogrammet.

Kontraktsinngåelse i Milano med representanter fra Knutsen Gruppen i Haugesund og italienske Edison. Det ble tegnet en langtidskontrakt for frakt av LNG. Med denne kontrakten som utgangspunkt bygger Knutsen en ny LNG-tanker på 30.000 kubikkmeter. Foto: Knutsen OAS Shipping

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

35


Utsiktene for 2019 Den store nedgangen som kom i 2015 og 2016, flatet ut i 2017, og vi ser nå tegn til bedring. Det er så vel en liten omsetningsvekst som en sysselsettingsvekst i 2018. Fortsatt er det imidlertid mange usikkerhetsfaktorer. Offshorerederiene sliter med lave rater i alle segmenter samtidig som gjeldsbelastningen er stor. Oljeprisen er volatil, internasjonal politikk er mer uforutsigbar enn på mange år, en ­global handelskrig truer og Storbritannia går ut av EU uten at vi kjenner konsekvensene av dette verken for Storbritannia selv, EU eller Norge. OMSETNING OG INVESTERING

I fjor meldte 37 % av bedriftene at de trodde omsetningen fremover kom til å bli god. Det var en betydelig høyere andel enn året før. I 2018 melder hele 46,3 % at omsetningen i 2019 kommer til å bli god. Vi må tilbake til 2014, altså året før offshore­krisen rammet for fullt, for å finne tilsvarende o ­ ptimisme, men er likevel et stykke bak 2012 da 62 % av bedriftene trodde på en god omsetning for det kommende året. Den største andelen av bedriftene mener omsetningen vil bli middels. 50 % svarer dette. Andelen som mener omsetningen kommer til å bli dårlig, er 3,7 %. Dette er om lag halvparten av i fjor. Vi spurte hvordan bedriftene ville investere i 2019. 29,3 % vil investere mer enn i 2018, 59,7% det samme og 11 % mindre. Andelen bedrifter som vil ­investere

mer, går markert opp fra i fjor, mens de som ­svarer at de vil investere det samme i 2019 som i 2018 ligger noenlunde jevnt med det som ble svart i fjor. Andelen som vil investere mindre, faller fra 23,8 % i fjor til årets 11 %. Konklusjonen på dette koblet mot omsetnings- og sysselsettingstallene er at optimismen er på vei tilbake.

SYSSELSETTING

I fjor meldte bedriftene at man hadde planer om 204 nyansettelser og 78 oppsigelser. Nå melder bedriftene at de ser for seg 375 nyansettelser mot 98 oppsigelser. Netto gir dette muligheten for ­flere nye arbeidsplasser i 2019 enn hva bedriftene så for seg ved inngangen til 2018. Også dette et godt tegn.

Størrelsen på ordene har ikke samsvar med viktighet for faget. Det er gjort slik for bedre grafisk fremstilling.

36

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Haugalandet og Sunnhordland

2019 rapport for den maritime nĂŚringen pĂĽ Haugalandet og i Sunnhordland

37


Deltakende bedrifter En stor takk til alle bedrifter som er med på synliggjøringen av klyngen. Rapporten hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten deres samarbeid.

38

A

• A. Olufsen Ship & Offshore • Aasen Shipping • AF Decom • Aibel • Arriva Shipping • Atea Haugesund

B

• Blueday • Bri Norhull • Brommeland Elkektro • Brødrene Dahl • Bømlo Skipsservice

C

• COG Offshore • Com Con

D

• DeepOcean • DeepWell • Deltapump • DNV GL Haugesund • DOF • DP Gruppen

E

• Edda Accommodation • Eidesvik Havfiske • Eidesvik Offshore

F

• Fitjar Mekaniske Verksted

H

• Hagland Shipping • Harald Halvorsen • Hatteland Display • HK Shipping Group

I

• Imenco • Intelecom Group • International SOS

J

• Jacobsen Marineconsult • Johs. Lothe

K

• Karmsund Servicebase • Karmøy Skipsconsult • Karmøy Skipsconsult Management • Karmøy Winch • Klovning Shipping • Knutsen OAS • Kraft & Lothe Shipping • Kværner • Kystdesign

L

• Level Group • Lorentz Storesund & Sønner • Los Elektro • Los Marine

M

• Marine Aluminium • Marlog • Matre Maskin • Mecan

N

• Napier • North Sea Container Line • Norwegian Maritime Services

O

• Oceangoing • Olaussen Metall • Oma Båtbyggeri

P

• Palfinger Marine • PDS Protek • Personalhuset HRC Offshore

R

• R. G. Hagland • Reach Subsea • Remek • ResQ

S

• Saga Subsea • Salt Ship Design • Sandvold Velde • Servogear • Simsea • Solstad Offshore • Steinsvik • SubseaPartner

T

• Tools Haugesund

U

• UniSea • Uno Offshore • Uptime • Utsira Servicesenter

V

• Vestkai • Vico

W

• Westcon Power & Automation • Westcon Yards • Wärtsilä Norway

Ø

• Østensjø Rederi

Å

• Åkrehamn Trålbøteri

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Vi gir

t f a r k ngsi r æ n l ti livet

SpareBank 1 SR-Bank gir deg alt på ett sted: En moderne bank med lokalkunnskap om maritime bransjer og næringsliv.

God tilgjengelighet og gode selvbetjenings­ løsninger.

Alt innen bank, forsikring og regnskap på ett sted.

HVL satser på maritim utdanning og forskning På campus Haugesund tilbyr vi et komplett utdanningsløp: • Bachelor of maritime management – overgangsordning for deg med toårig maritim teknisk fagskole (dekk eller maskin) • Bachelor i nautikk • Bachelor i nautikk Y-veg – for deg som har fagbrev som matros eller fisker • Master i maritime operasjoner – for deg med maritimeller maskiningeniørbakgrunn • Doktorgradsutdanning i nautiske operasjoner • Etter- og videreutdanning relevant for ansatte i maritim næring – til sjøs og på land Vi forsker på relevante maritime problemstillinger innen sikkerhet, autonomi, design, m.m.

HVL – maritim utdanning i tett samarbeid med næringen.

www.hvl.no

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

39


ANNONSE

Bømlo-nært og naturleg!

Foto: Finn Bakke

Frå Langevåg og Espevær i sør til Slåtterøy i nord femner naturen om forblåste bergnabbar ytterst i havet til frodige og djupe skogsområde. Øyriket Bømlo har over tusen øyar, med lett tilgong med både bil, båt og sykkel. Bømlo varierer frå opne berg og knausar mot storhavet til djupe skogområde og mange ferskvatn. Her finn du eit bredt utval av dyr, planter og fisk – med fleire verna naturområde. Bømlo er eit eldorado for alle som likar å dykka, klatra, padla i kajakk eller gå fine turar. Kanskje i ei av våre mange merka turløyper? Badeplassar finn du over heile

Bømlo. Frå toppen av Siggjo har du flott utsikt over heile skjærgården. I denne fantastiske naturen bur mange driftige folk som har skapt flotte verksemder med produkt i verdsklasse og som på fleire felt leiar an i det grøne skiftet t.d innan maritim og havbruksverksemd. Bømlo kommune er framoverlent og legg til rette for næringslivet og aktørar som vil satsa her. Ikkje minst med storstilt satsing på veg og infrastruktur frå Langevåg i sør til Rubbestadneset i nord.

Velkommen til oss!

Ynskjer du å vite meir om det Bømlo kan tilby - sjå: www.bomlo.kommune.no | www.facebook.com/bomlokommune Rådhuset, Leirdalen 1 | 5430 Bremnes | Telefon: 53 42 30 00 postmottak@bomlo.kommune.no

Driftige folk i vakker natur!

Moderne løsninger for den maritime næringen

Level Industri Maskinering til alle formål

Marin Elektro Service og nybygg

Level Power & Automation Alt innen automasjon

Level Personal Rekruttering og utleie

Level Digital

Energieffektivisering og digitalisering

Level Group AS Industrigata 25, 5537 Haugesund www.levelgroup.no

40

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


ANNONSE

electric and hybrid electric propulsion system by

Ønsker du å bli medlem i maritimt forum? Kontakt daglig leder på sverre.meling@maritimt-forum.no

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

41


ETNE KVINNHERAD

VINDAFJORD

KARMØY SVEIO

STORD

FITJAR

BØMLO AUSTEVOLL

Rederi og verft i regionen (kun medlemmer av Maritimt Forum er tatt med)

SAMLET Omsetning Eksport Sysselsatte

44,01 mrd 17,78 mrd 16 937

REDERIER Omsetning Sysselsatte

22,09 mrd 9 066

OFFSHOREVERFT Omsetning Sysselsatte

8,92 mrd 3 582

SKIPSVERFT Omsetning 1,5 mrd Sysselsatte 603

FITJAR KOMMUNE • Fitjar Mekaniske Verksted BØMLO KOMMUNE • Bømlo Skipsservice • Aasen Shipping • Eidesvik Offshore • Napier

SVEIO KOMMUNE • Stava Sjø VINDAFJORD KOMMUNE • Westcon Yard • Arriva Shipping ETNE KOMMUNE • Sunnhordland Mek. Verksted HAUGESUND KOMMUNE • COG Offshore • Brødr. Klovning Shipping • Østensjø Rederi • Knutsen OAS Shipping • Aibel • Hagland Shipping • DeepOcean Shipping • North Sea Container Line KARMØY KOMMUNE • KTM Shipping • HK Shipping Group • Solstad Offshore • Oceangoing • Skude Industri

AUSTEVOLL KOMMUNE • Dof Management STORD KOMMUNE • Oma Baatbyggeri

42

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

HAUGESUND


VINDAFJORD

TYSVÆR

KARMØY STORD

HAUGESUND

FITJAR

BØMLO UTSIRA

Tjenesteytende i regionen (kun medlemmer av Maritimt Forum er tatt med)

SAMLET Omsetning Eksport Sysselsatte TJENESTEYTERE Omsetning Sysselsatte

44,01 mrd 17,78 mrd 16 937 5,84 mrd 1 510

KVINNHERAD KOMMUNE • Seaway Innovation BØMLO KOMMUNE • Aasen Chartering • Future Solutions STORD KOMMUNE • Wärtsilä Ship Design • DnB • Salt Ship Design • Palantir HAUGESUND KOMMUNE • Harald Halvorsen • Advokat Sigvald Mortveit • Johs. Lothe • Kraft & Lothe Shipping • Handelsbanken • KPMG

• Ernst & Young • R.G. Hagland • Danske Bank • Sparebank 1 SR Bank • DeepOcean • PricewaterHouseCoopers • PDS Protek • ResQ • NST Contracting • Nordea Bank • Deloitte • John K. Haaland & Co. • Accpron • DnB • International SOS • Uni Research Polytec • IF-skadeforsikring • Vestkai • Uno Offshore • Intelecom Group • HRC Personalhuset Maritime • Sea-Cargo Haugesund • DNV GL • 4Safety • Jacobsen Marineconsult • Global Maritime • Simsea • SubseaPartner • BRI Norhull • Atea • ComCon

• Haugesund Sparebank • Reach Subsea UTSIRA KOMMUNE • NORVA24 Birkeland KARMØY KOMMUNE • G Travel • Karmøy Skipconsult • UniSea • Karmøy Skipsconsult ­Management • Skudenes & Aakra ­Sparebank • Norwegian Maritime ­Services • DeepWell • Jakobsen Transport UTSIRA KOMMUNE • Utsira Servicesenter

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

43


ODDA KVINNHERAD

TYSVÆR

KARMØY SVEIO

STORD

HAUGESUND

BØMLO

Leverandører i regionen (kun medlemmer av Maritimt Forum er tatt med)

SAMLET Omsetning Eksport Sysselsatte

44,01 mrd 17,78 mrd 16 937

UTSTYRSLEVERANDØRER Omsetning 5,66 mrd Sysselsatte 2 176

ODDA KOMMUNE • Odda Plast AS KVINNHERAD KOMMUNE • Palfinger Marine • Tronds Marine Service BØMLO KOMMUNE • Matre Maskin • Servogear • Blueday Technology • Wärtsilä Norge • LOS Gruppen • Olvondo • Unitech Offshore • Eidesvik Havfiske STORD KOMMUNE • The Switch

44

SVEIO KOMMUNE • Helifuel HAUGESUND KOMMUNE • Jatec • Olaussen Metall • Kystdesign • Alf Lea & Co. Brannvern • Brommeland Elektronikk • Tess Haugesund • Sandvold Velde • Tools • Karmsund Servicebase • A. Olufsen Ship & Offshore • Techno-Dive • Mera • Saga Subsea • Otech • Level Group • Norwegian Offshore Rental • Mera TYSVÆR KOMMUNE • Steinsvik Gruppen • DP Filterteknikk • GMC • Hatteland Display • Imenco KARMØY KOMMUNE • Storesund Marine • Marine Aluminum

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

• ReMek • Karmøy Winch • Åkrehamn Trålbøter • Lorentz Storesund & Sønner • Viking Life-saving ­Equipment • Westcon Power & ­Automation • Vico & Co. • Eurosupply avd. Sjur Lothe Skipshandel • MarLog • Karmsund Industriteknikk • Brødrene Dahl • Sandtorv Haugesund


VINDAFJORD BOKN

KARMØY SVEIO

STORD

HAUGESUND

BØMLO UTSIRA

Utdannings- og offentlige institusjoner i regionen (kun medlemmer av Maritimt Forum er tatt med)

SAMLET Omsetning Eksport Sysselsatte

SVEIO KOMMUNE • Sveio kommune

HAUGESUND KOMMUNE • Maritimt Opplæringskontor • Folkeuniversitetet ­Vestlandet • Karmsund Videregående Skole • Haugaland Videregående Skole • Haugesundskonferansen • LO i Haugesund og omegn • Haugesund kommune • Karmsund Havn • NAV Haugesund • Kystverket Vest • AOF Haugaland • Høgskulen på Vestlandet

TYSVÆR KOMMUNE • Tysvær kommune

ANDRE • Rogaland Fylkeskommune

44,01 mrd 17,78 mrd 16 937

BØMLO KOMMUNE • Bømlo kommune • Rubbestadneset ­Videregående Skole STORD KOMMUNE • Høgskulen på Vestlandet

KARMØY KOMMUNE • Karmøy kommune • Åkrahamn Videregående Skole BOKN KOMMUNE • Bokn kommune UTSIRA KOMMUNE • Utsira kommune

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

45


En møteplass for den petromaritime klyngen Maritimt Forum for Haugalandet og ­Sunnhordland ble stiftet i 1997 og er en viktig møteplass for den maritime næringen. Vi arbeider aktivt for å ­synliggjøre, fremme og styrke den maritime ­næringen regionalt og nasjonalt.

46

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland


Vi arbeider aktivt for å ­synliggjøre, fremme og styrke den maritime n ­ æringen regionalt og nasjonalt. Konferansene og medlemsmøtene våre bidrar til at medlemmene blir bedre kjent med hverandre og kan utvikle seg faglig. Sammen med at vi synliggjør næringen, bidrar møteplassene våre til å styrke næringens felles identitet, og de skaper økt samarbeid mellom aktørene i klyngen. Dette kan igjen skape nye forretningsmuligheter. Vi ønsker alle innspill til hvordan vi kan forbedre arbeidet vårt velkommen. Det kan være innspill til innhold i konferanser og medlemsmøter og til saker som kan brukes i synliggjøringen av næringen i den årlige maritime rapporten, i andre publikasjoner og i nyhetsbrevene våre. Husk at dine innspill vil gjøre

vårt arbeid enda mer relevant for regionen ­generelt og for næringen spesielt. Gjennom årene har vi ­utviklet en betydelig kunnskapsbase til bruk i informasjonsarbeid om maritim næring og dennes betydning regionalt og nasjonalt. Vi ønsker å være en ressurs for alle som søker kunnskap om næringen. Medlemsmassen vår består av rederier, verft, maritime leverandører, maritime tjenesteytende ­ virksomheter, maritime offentlige institusjoner og skoler samt flere av kommunene i regionen. Regionen defineres som Haugalandet og Sunnhordland. Maritimt Forum for Haugalandet ­ og Sunnhordland har søsterfora i Oslo, Grimstad, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Narvik.

2019 rapport for den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

47


CARBON14

maritimt-forum.no

Profile for Maritimt Forum

Maritim Rapport 2019  

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har siden 2001 årlig presentert en rapport hvor målet er å gi et oppdatert og godt bilde av o...

Maritim Rapport 2019  

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har siden 2001 årlig presentert en rapport hvor målet er å gi et oppdatert og godt bilde av o...

Profile for mfhs

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded