Page 1

METSÄSTÄ MAAILMALLE


METSÄÄ TARVITAAN KAIKKIALLA

75 %

Käyttämästämme puusta 75 % on suomalaista.

Valmistamme tulevaisuuden tuotteita. Metsä Group luo pohjoisen puusta tulevaisuuden liiketoimintaa. Valmistamme tuotteita, joita miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa tarvitsevat. Maailman väestö kasvaa ja vaurastuu. Kilpailu energiasta ja luonnonvaroista kiristyy, ja resursseja on käytettävä entistä tehokkaammin. Toimintaympäristön muutokset ovat Metsä Groupille pääosin myönteisiä, koska käytämme tuotteidemme raakaaineena uusiutuvaa ja kestävästi kasvatettua pohjoista puuta.


Puunhankinta ja metsäpalvelut

Puutuotteet

JUURET SUOMESSA, LOPUTTOMAT MAHDOLLISUUDET MAAILMALLA

Sellu

Kartonki

Keskitymme pehmo- ja ruoanlaittopapereihin, ensikuitu­ kartonkeihin, selluun, puutuotteisiin sekä puunhankintaan ja metsäpalveluihin. Korkealaatuisissa tuotteissamme yhdistyvät uusiutuva raaka-aine, asiakaslähtöisyys, kestävä kehitys ja innovatiivisuus.

Pehmo- ja ruoanlaitto­paperit

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,0 miljardia euroa. Konserni työllistää noin 10 500 henkilöä, ja sillä on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

Sellun, pakkauskartongin ja pehmopaperin kysyntä kasvaa jatkuvasti kaikkialla maailmassa. Myös puutuotteiden kysyntänäkymät ovat hyvät. Olemme uusiutuvan energian johtavia tuottajia ja käyttäjiä Suomessa. Meillä on vahvat juuret suomalaisessa metsässä ja loputtomat mahdollisuudet maailmalla. Liiketoimintamme pohjautuu uusiutuvaan puuraaka-aineeseen, jota hoidetaan, hankitaan ja jalostetaan vastuullisesti. Puupohjaiset tuotteemme ovat ekologisia, turvallisia ja kierrätettäviä.

86 %

Käyttämistämme polttoaineista 86 % on puupohjaisia.


Puunhankinta ja metsäpalvelut

Vastuullista osaamista

Palvelemme luotettavasti metsänomistajia ja puuta hyödyntävää teollisuutta. Metsä Forest vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut jäsenetuineen. Olemme edelläkävijä metsäomaisuuden hoidon ja metsätalouden kannattavuuden kehittämisessä. Haluamme olla metsänomistajan paras kumppani. Asiakkaistamme 98 prosenttia on suositellut tai olisi valmis suosittelemaan metsäpalvelujamme. Olemme markkinajohtaja puukaupassa ja energiapuun toimituksissa Suomessa. Varmistamme teollisten asiakkaidemme puuhuollon kilpailukykyisellä puunkorjuulla ja logistiikalla yhdessä sopimusyrittäjiemme kanssa. Kehitämme puunkorjuun ja metsänhoidon menetelmiä niin, että puuraaka-aine voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti tuotteiden valmistukseen ja bioenergian tuotantoon. Hankimme puuta ainoastaan kestävästi hoidetuis­ta metsistä, pääosin Suomesta. Metsäliitto Osuus­ kunnan noin 122 000 jäsentä omistavat lähes puolet Suomen yksityismetsistä. Muita puunhankintamaita ovat Ruotsi, Baltian maat ja Venäjä. Kattavien seurantajärjestelmiemme ansiosta tiedämme aina toimittamamme puun alkuperän.

Hankkimastamme puusta 100 % on jäljitettävissä ja 84 % sertifioitua.

100 %


PUUTUOTTEET

Puutuotteita teollisella tehokkuudella

+31 %

Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

Valmistamme puu­tuotteita rakennus-, teollisuus- ja jakelu­asiakkaiden tarpeisiin. Metsä Wood keskittyy korkealuokkaisten puutuotteiden teolliseen valmistukseen ja myyntiin. Tärkeimmät tuotteemme ovat sahatavara, vanerit ja viilupuu Kerto®. Strategiamme ydin on pyrkimys kaikessa toiminnassa teolliseen tehokkuuteen. Asiakkuuksien osalta korostamme sitoutumista avainasiakkaisiin, luotettavuutta ja laatua. Käytämme maailman parasta uusiutuvaa raaka-ainetta, pohjoisessa kasvanutta puuta, joka on aina jäljitettävissä kestävän kehityksen mukaisesti hoidettuihin metsiin. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat näiden metsien keskellä, mikä takaa raaka-aineen luotettavan saannin. Puutuotteissamme vastuullisuus yhdistyy lujuuteen, keveyteen ja tasalaatuisuuteen. Lisäksi pohjoisen puun akustiset ominaisuudet ovat erinomaisia ja lämpölaajeneminen minimaalista. Kehitämme jatkuvasti tuotantolaitoksiamme parantaaksemme tehokkuutta, emmekä tingi laadusta, turvallisuudesta tai ympäristöarvoista. Meillä on vahva asema Euroopassa ja kunnianhimoiset kasvutavoitteet Aasiassa ja Yhdysvalloissa.


SELLU

Biotuotteita kasvaville markkinoille

Valkaistut havu- ja koivusellumme on kehitetty korkea­ laatuisen pehmo- ja painopaperin, erikoistuotteiden ja kartongin valmistukseen. Metsä Fibren tavoitteena on olla halutuin korkealaatuisten bio­­­tuot­teiden ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Tuotekehityshankkeet asiakkaiden kanssa, tekniset sovellukset ja kuituosaaminen parantavat asiakkaidemme tuotteita, tuotantoa ja kilpailukykyä. Erinomaisten Botnia-tuotteiden ja palveluiden ansiosta olemme yksi maailman johtavista havu­ sellun toimittajista. Metsä Fibre on edelläkävijä bioenergian tehokkaassa tuotannossa ja käytössä. Neljän Suomessa sijaitsevan tehtaan tuottamaa bioenergiaa myydään markkinoille sähkönä, puupolttoaineena ja lämpönä. Tuotannossa syntyy myös mäntyöljyä ja tärpättiä kemianteollisuuden erikoistuotteisiin ja biopolttoaineisiin. Biokemikaalien ja -energian osuus liikevaihdostamme on yli kymmenen prosenttia, ja tavoitteenamme on kasvattaa sen osuutta tulevaisuudessa edelleen. Havusellun kysyntä kasvaa tasaisesti maailmassa. Suurinta kasvu on Aasiassa, jonne Metsä Fibren valmistamista Botnia-selluista toimitetaan noin 25 prosenttia.

14 000 Metsä Fibressä tehdään lähes 14 000 ideaa vuodessa.


KARTONKI

Kannattavaa kasvua huippuluokan kartongeilla

Olemme Euroopan johtava taive­kartongin ja val­koisen ensikuitu­lainerin tuottaja. Metsä Board keskittyy korkealaatuisiin ja kevyisiin ensikuidusta valmistettuihin kartonkeihin. Kevyillä, ekologisilla ja turvallisilla kartongeillamme kulutustuotteita valmistavat yritykset voivat korvata perinteisiä pakkausmateriaaleja ja parantaa toimintansa vastuullisuutta maailmanlaajuisesti. Ensikuitukartonki sopii erityisesti elintarvikkeiden pakkaamiseen ja muuhun vaativaan käyttöön. Laatujohtajuus on Metsä Boardille tärkeä kasvutekijä. Käytössämme on laadukas kuituraaka-aine, tehokas sellu- ja kartonkikapasiteetti sekä maailmanluokan kuituja kartongin tuotanto-osaaminen. Kehitämme yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa uusia keinoja tuotteiden laadun, ympäristöystävällisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi edelleen. Haemme myös uusia loppukäyttöalueita tukemaan kannattavaa kasvua. Kartongin globaali kysynnän kasvu jatkuu vahvana. Metsä Board pyrkii vahvistamaan markkina-asemaansa maailmanlaajuisesti ja on käynnistänyt toimenpiteet kartonkiliiketoimintansa merkittäväksi kasvattamiseksi lähivuosina.

30 %

Metsä Boardin kartongit ovat jopa yli 30 % vastaavia kilpailevia tuotteita kevyempiä.


Pehmo- ja ruoanlaittopaperit

Hyvinvointia ja hygieniaa

Korkealaatuisilla pehmo- ja ruoan­laittopapereillamme tuomme mukavuutta kuluttajien, loppu­käyttäjien ja asiakkaiden jokaiseen päivään. Metsä Tissue on Euroopan johtavia koti- ja suurtalouksien pehmopaperituotteiden toimittajia ja maailman johtava ruoanlaittopapereiden toimittaja. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme paras kasvukumppani kaikissa tuoteryhmissä. Asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen, heidän tarpeisiinsa vastaaminen ja tiivis yhteistyö kasvun luomiseksi ovat strategiamme kulmakiviä. Metsä Tissuen kuluttajabrändien, Lambin, Serlan, Molan ja Tenton, tuotevalikoimat koostuvat wc-papereista, talous- ja kasvopyyhkeistä sekä nenä- ja lautasliinoista. Katrin-tuotteet ja -ratkaisut on tarkoitettu julkisiin tiloihin. SAGA-ruoanlaittotuotteet sopivat sekä kotikeittiöihin että ammattikäyttöön. Elintason paraneminen, kaupungistuminen, kuluttajien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tavoitteet, vaatimukset tuotteiden ekologisuudesta sekä ympäristötietoisuuden lisääntyminen kasvattavat pehmo- ja ruoanlaitto­paperien kysyntää kaikkialla maailmassa. Metsä Tissue hakee kasvua sekä eurooppalaisilta pehmopaperi- että globaaleilta ruoanlaittopaperi­ markkinoilta.

Pehmopaperin kulutus on kaksinkertaistunut 1990-luvun alusta.

200 %


METSÄ GROUP ON UUDISTUVA TYÖNANTAJA Metsä Group hyödyntää uusiutuvaa ja maailman parasta raaka-ainetta, puuta. Menestys vaatii osaamista, vaativaa, mutta reilua johtamista, positiivista asennetta sekä halua uudistua ja kehittää. Arvomme ovat meille tärkeitä. Uudistuminen, yhteistyö, luotettavuus ja vastuullinen tuloksenteko ovat toimintamme perusta. Metsä Tissue, Metsä Board, Metsä Fibre sekä Metsä Wood työllistävät kemiallisen ja mekaanisen teollisuuden tuotannon, kunnossapidon ja jalostustekniikan ammattilaisia. Metsä Forestin työtehtävissä tarvitaan erityisesti metsänhoidon ja puukaupan osaamista. Tarvitsemme monen alan ammattilaisia. Esimerkiksi taloushallinnon, kestävän kehityksen, logistiikan, hankinnan, juridiikan, henkilöstöhallinnon, viestinnän ja IT-alan osaaja voi löytää oman urapolkunsa Metsä Groupista. Arvostamme työntekijöitämme. Panostamme ammatilliseen kehittymiseen, työhyvinvointiin ja turvallisuuteen. Vastavuoroisesti edellytämme, että jokainen metsägroupilainen kehittää omaa työtään ja miettii, mitä voisi tehdä paremmin ja miten toimia yhteisten tavoitteiden hyväksi – joka päivä. Metsä vaatii ja haastaa sekä tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Metsä-asenteella saavutamme huippuluokan tuloksia.

Työsuhteistamme 94 % on vakituisia.

94 %


Kansainvälinen Metsä Group

tuotanto myyntiyhtiöt

metsänomistajille yli

100

palvelutoimistoa Suomessa

35

kesätöitä ja työharjoittelupaikkoja noin

myyntiyhtiötä

900

PUUN TOIMITUKSET LÄHDEMAITTAIN %

LIIKEVAIHTO MARKKINAALUEITTAIN %

Suomi Baltian maat Venäjä Ruotsi

75 10 8 7

HENKILÖSTÖ MAITTAIN 31.12.2014 %

Metsä Group Metsäliitto Osuuskunta

Liikevaihto yhteensä

5,0

KONSERNIN EMOYRITYS

mrd euroa

Henkilöstöä yhteensä

10 500

OMISTAJINA 122 000 SUOMALAISTA METSÄNOMISTAJAA

Metsä Tissue

Metsä Board

Metsä Fibre

Metsä Wood

metsä forest

Pehmo- ja ruoanlaitto­ paperit

Kartonki

Sellu

Puutuotteet

Puunhankinta ja metsäpalvelut

Liikevaihto 1,0 mrd. euroa

Liikevaihto 2,0 mrd. euroa

Liikevaihto 1,3 mrd. euroa

Liikevaihto 0,9 mrd. euroa

Liikevaihto 1,6 mrd. euroa

henkilöstö 2 800

henkilöstö 3 100

henkilöstö 800

henkilöstö 2 300

henkilöstö 900

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA omistAA 91 %

Metsäliitto Osuuskunta OMISTAA 42,53 % (OSUUS ÄÄNIMÄÄRÄSTÄ 62,15 %)

Metsäliitto Osuuskunta omistaa 50,2 %, Metsä Board 24,9 %, Itochu Corporation 24,9 %

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA omistAA 100 %

METSÄLIITTO OSUUSKUNTA omistAA 100 %

Suomi 49 Saksa 16 Ruotsi 13 Iso-Britannia 5 Venäjä 5 Puola 4 Slovakia 3 Ranska 1 Baltian maat 1 Muu Eurooppa 1 Muu maailma1

Suomi Saksa Iso-Britannia Italia Ranska Ruotsi Puola Norja Muu Eurooppa Muu maailma

19 13 10 5 5 5 3 2 18 20


Metsä Group PL 10 02020 METSÄ Puh. 010 4601 www.metsagroup.fi Kannet: Carta Integra 210 g/m2, sisus: Galerie Art Silk 170 g/m2. © Metsä Group 2015

Metsa Group yleisesite  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you