Vastuullinen Metsä - lyhyesti

Page 1

Vastuullinen Metsä


Puu on ratkaisu moniin tulevaisuuden haasteisiin.


Omistustausta ja liiketoimintarakenne erottavat meidät kilpailijoistamme • Ensiluokkaista puuraakaainetta omistajiemme metsistä Lähes

100 000 Suomalaista metsänomistajaa

• Vakaa perusta vastuulliselle toiminnallemme ja sen kehittämiselle • Mahdollisuuksia kasvaa kannattavasti ja kestävästi


Sitoudumme vastuulliseen tulevaisuuteen Fossiilisten materiaalien korvaaminen

Raaka-aineena pohjoinen uusiutuva puu

Turvallinen ja eettinen työympäristö

Töissä on hyvä olla

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

Kestävä metsänhoito

Vastaamme noin 5 % Suomen tavaraviennistä

Hyvinvointia yhteiskuntaan

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Vain uusiutuvia polttoaineita

Parannamme raaka-aineiden jäljitettävyyttä

Luonnonvarojen käytön kestävyys

Energian, veden ja raaka-aineiden säästö

Resurssitehokas tuotanto

Hankintoja vain vastuullisilta kumppaneilta

Vastuulliset toimintatavat yleistyvät


Näin vaikutamme ympäristöömme

• Bio- ja kiertotalouden edelläkävijä • Uusiutuvan puuraaka-aineen tehokas ja kestävä käyttö

• Vähennämme riippuvuutta fossiilisista materiaaleista • Minimoimme päästöt ja jätteen Suunnittelemme uudet tuotantolaitokset mahdollisimman päästöttömiksi.


Vastuullisuuden olennaiset teemat ohjaavat toimintaamme • Työturvallisuus

• Uusiutuva energia

• Vastuullinen toimitusketju

• Paikallinen ja yhteiskunnallinen vaikutus

• Päästöt ilmaan ja veteen

• Innovaatiot

• Vedenkäyttö

• Tuoteturvallisuus

• Kestävä metsänhoito

• Kiertotalous ja uudet biotuotteet

• Resurssitehokkuus


Tiukat vastuullisuustavoitteemme kohti vuotta 2030 Hyvinvointi

Vastuulliset tuotteet

100 %

100 % 0

100 %

100 %

fossiilittomat raaka-aineet ja pakkausmateriaalit

vastuulliset toimittajat

Ilmasto ja ympäristö

100 %

eettinen yrityskulttuuri

työtapaturmaa

100 % Metsät ja uudishakkuupuuraaka-aine kohteissa säästöpuita 90 %

+30 %

hakkuukohteissa tekopökkelöitä

metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrä vs. 2018

jäljitettävät raaka-aineet

sivuvirroista hyödynnetty

0

-25 %

fossiiliset CO2-päästöt (oma tuotanto)

prosessivettä tuotettua tonnia kohden vs. 2018


Meille tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tuotamme uusiutuvaa energiaa. Tehostamme omaa energian kulutusta.

Edistämme kestävää teollisuutta. Investoimme ja innovoimme.

Tavoitteenamme on fossiiliton tuotanto ja raaka-aineet. Kerromme kestävän biotalouden mahdollisuuksista sidosryhmillemme.

Puhdistamme käyttämämme veden, tehostamme vedenkäyttöämme, emmekä heikennä minkään muun tahon mahdollisuutta käyttää vettä.

Työllistämme suoraan ja välillisesti runsaasti ihmisiä. Edistämme vastuullista liiketoimintaa hankintaketjussamme

Tuotteemme ovat kierrätettäviä, ja ne sitovat hiiltä. Raaka-aineemme on uusiutuva puu. Toimimme resurssitehokkaasti ja minimoimme ympäristö-vaikutukset.

Edistämme kestävää metsänhoitoa. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on strateginen tavoitteemme.

8


Hyvinvointi


SUOMI

Yhdessä saavutamme huippuluokan tuloksia.

5 397 POHJOISAMERIKKA

AASIA JA AUSTRALIA 67

46

Palveluksessamme on noin

9 500

MUU EUROOPPA

erilaista ammattilaista. Puunhankinta ja metsäpalvelut Metsä Wood Metsä Fibre

4325

Metsä Board Metsä Tissue Metsä Group muut

Tilanne 31.12.2021


Johdamme vastuullisuustyötä

Vastuullisuuden strategisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan neljännesvuosittain Metsä Groupin kestävän kehityksen johtoryhmässä

• Johtoryhmän toimintaa tukee koko konsernin vastuullisuusasiantuntijoiden työryhmä. • Kestävä kehitys on osa jokaisen metsägroupilaisen henkilökohtaisia vuositavoitteita.


Näin vaikutamme yhteiskuntaan

Pyrimme kohti yhteisiä päämääriä vastuullisuuteen vaikuttavissa asioissa.

• Haluamme olla reilu ja avoin naapuri paikallisesti. • Osallistumme aktiivisesti kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten teollisuuden ja kaupan järjestöjen toimintaan. • Olemme luotettava keskustelukumppani toimialajärjestöille, lainsäätäjille ja päättäjille.


Vastuullinen yhteisön jäsen 2021 Metsä Groupin viennin arvo oli

3,6

miljardia euroa

joka vastaa noin 5 % Suomen kokonaistavaraviennistä. Luomme Suomeen välillisesti noin 15 000 työpaikkaa.


Metsä Group veronmaksajana Maksoimme vuonna 2021 tulo- ja omaisuusveroa yhteensä

159,7

miljoonaa euroa.


• Joka toinen vuosi mittaamme eettisyysbarometrillä, kuinka vastuulliseksi henkilöstö kokee yrityskulttuurimme.

Meillä on hyvä olla töissä Kaikille yhdenvertainen ja vastuullinen yrityskulttuuri

• Paransimme toimintaamme toteuttamalla 98 % vuoden 2020 eettisyysbarometrin perusteella käynnistetyistä toimenpiteistä vuoden 2021 aikana.

2030-tavoitteemme


Turvallisuus on ammattitaitoa

Keskiössä vaaratilanteiden ehkäisy ja riskien tunnistaminen.

2030 tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa. • Tilastoitavien työtapaturmien taajuus eli TRIF laski 8,1:een.

• Samat turvallisuuskäytännöt yhteistyökumppaneille, palveluntoimittajille ja muille sidosryhmille.

2030-tavoitteemme


Metsät ja puuraaka-aine


Talousmetsissä monimuotoisuutta parannetaan lisäämällä tärkeitä rakennepiirteitä, kuten lahopuuta.

Turvaamme metsien monimuotoisuutta Suomalaismetsiin syntyy satoja laho- ja kolopuita päivittäin – muutamassa vuodessa satoja tuhansia.

Tavoitteemme 2030 vuoden loppuun mennessä on lisätä lahopuuta •

jättämällä kaikilla uudistushakkuukohteillamme säästöpuita.

90 %:lla harvennus- ja uudistushakkuilla tehdään jokaiselle hehtaarille neljä tekopökkelöä.

2030-tavoitteemme


Nämä toimet edistävät talousmetsien monimuotoisuutta Säästö- ja lahopuut sekä suojatiheiköt turvaavat talousmetsien monimuotoisuutta ja maisema-arvoa.

Tekopökkelöiden jättäminen on metsänomistajille vapaaehtoista ja siitä sovitaan erikseen puukaupan yhteydessä.

SäästöpuuSäästöpuuryhmillä on on kaksi ryhmillä kaksi päätarkoitusta: päätarkoitusta: lisätä metsään lisätä metsään eri-ikäisiä puita eri-ikäisiä puita ja ja järeää järeää lahopuustoa. lahopuustoa.


Luonnonhoidon ohjelmamme tukee rahallisin panoksin Suomessa toteutettavia kehityshankkeita

1

Parantaa luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen tilaa

2

Rahallisin panostuksin vuoteen 2031 saakka

3

Uudet hankevalinnat puolivuosittain


Vastuullinen puun käyttö • Hyödynnämme metsiä, jotka kasvavat selvästi enemmän kuin niitä käytetään. • Käytämme koko puun 100-prosenttisesti. • Toimitimme vuonna 2021 Suomessa 34 milj. tainta metsänomistajille.

Käyttämämme puun alkuperä on jäljitettävissä ja 88 % siitä on sertifioitu.


Puusta ei mene mitään hukkaan Puuraaka-aine uudishakkuulta

Oksat ja latvus 15%

Kuitupuu 25%

Bio- ja kiertotalous tehtaillamme • Oksat ja latvukset uusiutuvaksi energiaksi • Sahanpuru uusiutuvaksi energiaksi ja tuotejalostukseen • Kuori tuotekaasuksi ja uusiutuvaksi energiaksi • Hake selluksi

Tukki 60%

Vastuulliset tuotteet Kuitupuusta • Sellu • Kartonki • Pehmo- ja tiivispaperi • Muut biotuotteet* • Tekstiilikuidut** • 3D-kuitupakkaukset** Tukkipuusta • Sahatavara • Kerto LVL • Vaneri

* Muita biotuotteet ovat mm. mäntyöljy, tärpätti, metanoli, rikkihappo, lannoitteet, maanrakennusmateriaalit, biokaasu, sähkö ja lämpö ** Uusia kehitysvaiheessa olevia tuotteita


Uutta metsää ja uusia hiilinieluja

2030 tavoitteenamme on, että metsiin sitoutuvan hiilen määrä lisääntyy 30 % verrattuna vuoteen 2018. • Perustamme uutta metsää ja uudistamme korjatun tilalle.

Mitä nopeammin ja laadukkaammin uusi metsä perustetaan, sitä nopeammin se alkaa sitoa hiiltä ilmakehästä.

• Lisäämme taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon alaa.

2030-tavoitteemme


2030 tavoitteemme on kasvattaan tuotteisiimme sitoutuvan hiilen määrää 30 % verrattuna vuoteen 2018. • Uusiutuva puuraaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä varastoi hiiltä vuosikymmeniksi.

Tavoitteena pitkäikäiset hiilivarastot

2030-tavoitteemme

Puutuotteemme, ovat hiiltä varastoivia rakennusmateriaaleja, joiden käytöstä syntyy vähän jätettä.


Ekologisen kestävyyden ohjelmamme edistää talousmetsien vastuullista käyttöä

1

Metsien kasvun ja hiilensidonnan vahvistaminen

2

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu

3

Vesiensuojelun parantaminen metsätöissä


Ilmasto ja ympäristö


Materiaalivirrat ulos

Materiaalivirrat Käytämme raaka-aineita, energiaa ja vettä mahdollisimman tehokkaasti. Pienennämme ympäristövaikutuksiamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Suurin osa toiminnoistamme käyttää uusiutuvaa energiaa.

Materiaalivirrat sisään


Vähennämme ilmastovaikutuksiamme Uudet tehtaat ja tuotantolinjat suunnitellaan jo alusta alkaen fossiilittomiksi.

Tavoitteenamme on, että käytämme vain biopohjaisia polttoaineita tuotannossamme eli emme tuota fossiilisia CO2 päästöjä vuoden 2030 loppuun mennessä. • Lopetimme turpeen käytön useilla tehtaillamme vuosina 2020-2021.

2030-tavoitteemme


Suurin osa ilmapäästöistämme on peräisin sellutehtailta ja voimalaitoksilta. •

Näin vaikutamme ympäristöömme

Tehtaittemme lähivedet ovat myös virkistyskäytössä.

Osallistumme ilmalaadun tarkkailuun useilla tehdaspaikkakunnilla.

Mitä tehokkaammin säästämme ja käytämme energiaa, sitä vähemmän aiheutamme päästöjä.


Tavoitteenamme on vähentää tuotannon ominaisvedenkäyttöä (m3/tuotetonni) 25 % verrattuna vuoteen 2018. • Vedenkäyttö vähenee prosesseja tehostamalla.

Käytämme vettä tehokkaasti

• Yli 99 % käyttämästämme vedestä on pintavettä.

2030-tavoitteemme

Jäähdytysvesi kiertää omassa erillisessä järjestelmässään.


Ympäristövaikutuksia vähennetään toimintaa tehostamalla Käytetyistä polttoaineista 90 % puuperäisiä tuotannon sivuvirtoja ja hakkuutähteitä.

87 % tuotannossa käytetystä energiasta oli fossiilitonta vuonna 2021.

Tehokkuudesta kertoo energiatehokkuusindeksi (tuotannon käyttämän sähkön, lämmön ja polttoaineiden suhde tuotannon määrään).


Sivuvirroista vain murto-osa jää hyödyntämättä

Tavoitteemme on hyödyntää kaikki tuotantomme sivuvirrat vuoden 2030 loppuun mennessä. •

Hyödynnämme sivuvirrat ensisijaisesti raaka-aineena ja toissijaisesti energiana.

Metsät hyötyvät sivuvirtojen esim. tuhkan ravinteista.

2030-tavoitteemme

Hiekkapitoista kuorta käytetään viherrakentamisessa katemateriaalina tai mullan raaka-aineena.


Vastuulliset tuotteet


Tavoitteemme on, että vuoteen 2030 mennessä emme käytä valmistamissamme tuotteissa fossiilisia öljypohjaisia raakaaineita tai pakkausmateriaaleja ja korvaamme ne biopohjaisilla vaihtoehdoilla. •

Etsimme vaihtoehtoja fossiilisille, öljyä sisältäville raaka-aineille

Otamme huomioon erityisesti ympäristönäkökohdat etsiessämme vaihtoehtoisia materiaaleja.

2030-tavoitteemme

Kannustamme raakaainetoimittajia kehittämään aktiivisesti tuotteitaan


2030 tavoitteenamme on kaikkien raaka-aineiden täysi jäljitettävyys.

Raaka-aineiden alkuperä on meille tärkeä

Pääraaka-aineemme on täysin jäljitettävä puu.

Kehitämme muiden raakaaineiden, kuten prosessi-, perus- ja päällystyskemikaalien jäljitettävyyttä.

2030-tavoitteemme

Käyttämiemme raakaaineiden jäljitettävyys parani tarkempien toimittajakyselyjen ansiosta.


2030-tavoitteemme

Vastuullisuutta läpi toimitusketjun

Arvioimme toimittajia analysoimalla hankintakategoriakohtaisia riskejä ja käyttämällä riskimaaluokituksia.

Tavoitteenamme on vastuullinen toimitusketju, jota arvioidaan toimittajien eettisten toimintaperiaatteiden, vaatimuksenmukaisuuden ja vastuullisuusarvioinnin kattavuudella.

Vastuullisuutta arvioidaan mm. itsearviointikyselyillä ja paikan päällä tehtävillä auditoinneilla


Yhteenveto


• Uusiutuva puu korvaa fossiilisia raaka-aineita • Hankimme puun pohjoisista metsistä, jotka kasvavat enemmän kuin niitä käytetään

Vastuullisuus on tekoja

• Turvaamme luonnon monimuotoisuutta

Vuonna 2021 tuotimme Suomen uusiutuvasta energiasta yli

Vuonna 2030 tehtaidemme fossiiliset CO2 päästöt

15 %

0 tonnia

• Siirrymme tehtaillamme kokonaan uusiutuvaan energiaan • Huolehdimme työturvallisuudesta ja luomme hyvinvointia ympärillemme