__MAIN_TEXT__

Page 1


เทคโนโลยีการพิมพ ์ แห่งอนาคต

อีกหนึ่งก้าวที่ล�้ำหน้าของผลิตภัณฑ ์ HP ในพอรตโฟล ์ ิ โอระบบการพิมพส์ � ำนักงาน โดย ่ ิ มพ ์ HP PageWide A3 และเครืองพ ่ ิ มพม์ ั ลติฟังกช์ ั ่น (MFPs) เจเนอเรชั ่น เครืองพ ล่าสุดน้ ี ได้รั บการคิดค้นใหม่เพื่อให้ตอบรั บกับทุกความต้อ งการ มาพร้อมกับความ ่ ิ มพร์ ะดับเดียวกัน สามารถที่จะท�ำให้คุณเป็นต่อด้วยความเร็วสูงสุดในเครืองพ งานพิมพส์ รี ะดับมืออาชี พและการใช้ พลังงานอย่างค้ ุมค่าสูงสุด2, 3

ระบบการพมิ พท์ ่ ี ปลอดภัยท่สี ดุ ใน ุ สาหกรรม1 อต HP PageWide คื อ เทคโนโลยี ที่อยู่เบื้ องหลั งความเร็ ว เหนื อชั้ น แถบพิ ม พ์ที่ ขยายกว้ า งไปถึ ง สุด ขอบกระดาษ ท� ำ ให้ ส ามารถพิ ม พ์ทั้ งหน้ าโดยเลื่ อนผ่า นเพี ย งครั้ ง เดี ย ว ที่ ความเร็ ว ที่ น่ า ทึ ่ ง HP PageWide นี้ เป็ นเทคโนโลยี เดี ย วกั บที่ ใช้ ในแท่นพิ ม พ์ดิจิ ตอลชั้ นน� ำ และในวั นนี้ ได้ มี การปรั บ เทคโนโลยี น้ ี ให้ เหมาะกั บการใช้ ในส� ำ นั กงาน

เอกสารงานพ มิ พ ์ที่กั นได้ ทั ง้ น�ำ้ รอยเปื้ อน รอยซ ีดจาง และปากกาเน้นข้อความ7

คีย ์บอรดดึ ์ ง เข้าออกได้, HP EveryPage, OCR ที่มาพร ้อมเคร ่อง, ื การส ง่ ไปยั ง Microsoft® SharePoint® และอีก มากมาย ุ กรณ ์ HP Flow ในอ ป

2

พ มิ พ ์ส ีคุณ ภาพส งู ระดั บ มอื อาช พ ี


ุ กรณเ์ สร ิม ถาดกระดาษเข้าและอ ป ประส ทิ ธ ิภาพการพ มิ พ ที ์ ่ครบครั น ส�ำ หรั บ ทั ง้ พอรตโฟลิ โอ ์ ความเร ็วในการพ มิ พ ์ส งู สดุ ที่ 80 หน้าต่อ นาที (ppm) ( โหมด General Office)4 ุ ด�ำเนินการต�่ำ ต้นท น

ความเร ็วในการพ มิ พ ์แผ่นแรก เร ็วสดุ ที่ 7 วินาที5 สแกนสองหน้าโดยเลื่อนผ่า นเพยี งครัง้ เดีย ว ความเร ็ว ู ต่อ นาที (ipm)6 ส งู สดุ ที่ 200 ร ป

ใช ้พล ังงานลดลงถ ึง 3

50%

่ ดแู ลการท�ำ งานของเคร ่องพ มิ พ ์มั ลติฟั งก ์ชั น ื (MFPs) ให้ไหลลื่น รวดเร ็วทั ง้ งานถ่ายเอกสาร สแกน และแฟกซ ์

3


รวดเร็ว ค้ ุมค่า ประหยัดพลังงาน ตอบทุกความต้องการ ของธุรกิจ ี ุณ ภาพระดับมืออาชี พ ในราคาที่คุณจับต้อ งได้ เพิ่มผลผลิตการพิมพพ ์ ร้อมช่วยลดต้นทุน ผลิตงานพิมพส์ ค ่ ิ มพร์ ะดับเดียวกัน มาพร้อมกับเทคโนโลยี PageWide ที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าเร็วที่สุดในเครืองพ ดังนั้น คุณจึง ไม่ต้อ งเสียเวลารออีกต่อไป2 คุณ ภาพเหนือชั้ น ผลงานที่คุณพึง พอใจ ประหยั ดเวลาอั นมี ค่า ของคุ ณ ไปกั บระดั บความเร็ ว ในการพิ ม พ์ที่ เร็ ว ที่ สุด ในรุ น ่ 2 พิ ม พ์ไ ด้ เร็ ว สูง สุด ที่ 80 หน้ าต่อ นาที ( โหมด General Office) และรั บ งานพิ ม พ์แ ผ่น แรก ได้ อ ย่า งเร็ ว สุด ที่ 7 วิ นาที 5 อี ก ทั้ งยั งพร้ อ มรั บ ความต้ อ งการงานพิ ม พ์ในปริม าณสูง อุป กรณ์เหล่า นี้ มาพร้ อ มกั บตั วเลื อ กเสริม เพื่ อเพิ่ มความจุ ก ระดาษได้ สูง สุด ที่ 4,650 แผ่น และตั วเลื อ กเสริม ประสิทธิภาพการพิ ม พ์ที่ หลากหลาย

ฟีเจอร ์

PageWide Pro

PageWide Enterprise

สแกนสองหน้าโดยเลื่อน ผ่า นเพยี งครัง้ เดีย ว6

สูง สุด ที่ 55 ipm

สูง สุด ที่ 200 ipm

ระบบรัก ษาความ ุ กรณ ์ ข้อ มลู ปลอดภั ยอ ป และเอกสาร

่ ระบบความปลอดภั ยที่ แข็ ง แกร่ง ที่ สุด ในเครื่องพิ ม พ์ร ะดั บเดี ย วกั น ระบบรั ก ษาความปลอดภั ยในขั้ น สูง สุด ซึงรวมถึ ง HP Sure Start, ่ ่ ่ ู ุ พร้ อ มด้ ว ยฟี เจอร ท์ ี มาพร้ อ มเครือง อาทิ ระบบบ ต ที ปลอดภั ย Whitelisting และระบบตรวจจั บการบ ก รุ ก รั น ไทม์1 เฟิ ร ์มแวร ท์ ี่ปลอดภั ย และระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของรหั สรั นไทม์9

หน้าจอส ีระบบสัม ผั ส อั จ ฉร ิยะ

( ในรุ น ่ : P75050dn/dw, P77740dw/z/zs, P77750dn/dw/z/zs, P77760z)8

( ในรุ น ่ : E77650dn/z/zs, E77660z/zs)8

70+/100+ การตั้ งค่า ความปลอดภั ยที่ มาพร้ อ มเครื่อง (เครื่องพิ ม พ์/MFPs)

100+/200+ การตั้ งค่า ความปลอดภั ยที่ มาพร้ อ มเครื่อง (เครื่องพิ ม พ์/MFPs)

20.6 ซม. (8.1 นิ้ ว)—P77740z/zs, P77750z/zs, P77760z

20.6 ซม. (8.1 นิ้ ว)—E77650dn/z/zs, E77660z/zs

10.9 ซม. (4.3 นิ้ ว)—P75050dn/dw, P77740dw, P77750dn/dw การอั พเกรดหน่วยความจ�ำ ไม่มี

ตั วเลื อ กอั พเกรดหน่ ว ยความจ� ำ 1 GB RAM

ส ว่ นปรั บ ขยาย

การปรั บ ขยายผ่า น HP Open Extensibility Platform (OXP) ด้ ว ยระบบบั ญชี การพิ ม พ์ และการรองรั บ บั ตร Proximity

การปรั บ ขยายเต็ ม รู ป แบบผ่า น HP OXP, HP FutureSmart Firmware ที่ อั พเกรดได้ และ Hardware Integration

ฟี เจอร Flow ์

ไม่มี

Pocket (HIP), HP High-Performance Secure Hard Disk คี ย บ์ อรด์ ดึ ง เข้ าออกได้ , HP EveryPage, OCR ที่ มาพร้ อ มเครื่อง, การส่ง ไปยั ง Microsoft SharePoint ( ในรุ น ่ z/zs เท่ า นั้ น); ุอ ป กรณ์เ สริม ประสิทธิภาพการพิ ม พ์ค รบชุด ( ในรุ น ่ zs เท่ า นั้ น)

4


ต้นทุน ด�ำเนินการ

ต่� ำ

่ ิ มพ ์ HP PageWide และเครืองพ ่ ิ มพม์ ั ลติฟังกช์ ั ่น ไม่ว่าจะเป็นบริษั ทขนาดเล็ก หรือองคก์ รขนาดใหญ่ เครืองพ (MFPs) ให้ผลผลิตงานพิมพค์ ุณ ภาพสูง โดยปราศจากปัญหากวนใจ ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์เหล่าน้ ี ยังช่วย ประหยัดพลังงานได้โดยไม่ต้อ งแลกกับคุณ ภาพหรือความน่าเชื่อถือของงานพิมพแ์ ต่อย่างใด โอกาสที่การท�ำงานจะหยุดชะงักลดลง หลี ก เลี่ ยงเวิ รค์ โฟลวที่ ติ ด ขั ด เทคโนโลยี HP PageWide ได้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อลดการหยุด ชะงั กของการ ท� ำ งานแบบกลุ่ม และลดดาวน์ไทม์ให้ น้ อยที่ สุด ในขณะที่ ส่ง มอบงานพิ ม พ์ที่ รวดเร็ ว และผลงานที่ วางใจได้ เดินหน้าอย่า งต่อเนื่องไปกั บอุ ป กรณ์ที่ วางใจได้ ลดอุป สรรคในการท� ำ งานของผ้ ู ใช้ ให้ น้ อยลงเป็ นอย่า งมาก และมาพร้ อ มกั บความแข็ ง แกร่ง ที่ เพิ่ มขึ้ นด้ ว ยปริม าณหน้ าที่ แนะน� ำ ให้ พิ ม พ์ต่อ เดื อ น (RMPV) สูง สุด ที่ 50,000 แผ่น10 ุ ลดช่ว งดาวนไ์ ทม ์อุ ป กรณ์ HP PageWide มี ความถี่ ในการเปลี่ ยนอะไหล่ต่� ำ กว่า เครื่องพิ ม พ์ ลดต้นท น เลเซอร ส์ ว่ นใหญ่11 พ มิ พ ์ได้ม ากกว่า ตลั บหมึ ก พิ ม พ์แท้ HP PageWide ที่ ให้ ผ ลผลิ ต งานพิ ม พ์ในปริม าณสูง หรือ สูง เป็ นพิ เ ศษ จะช่ว ยให้ คุ ณพิ ม พ์ไ ด้ ม ากแผ่นกว่า และประหยั ดยิ่ งขึ้ น

ทนทานนานปี วางใจในตลั บหมึ ก พิ ม พ์แท้ HP PageWide ที่ จะส่ง มอบงานพิ ม พ์สีที่ ทนทาน กั นได้ ทั้ งน�้ ำ รอยเปื้ อน รอยซีดจาง พร้ อ มคงความคมชั ด แม้ ใช้ ป ากกาเน้ นข้ อ ความ

เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่ผา่ นการทดสอบ ลดการใช้ พลังงาน ได้สูงสุดที่

80%

้ิ ุ กรณส์ นเปล ประหยัดอป อื ง ุ และขยะจากบรรจภัณฑ ์ ไดม้ ากกวา่ เคร ่องพ มิ พ ์ ื เลเซอร ร์ ุน ่ ใกลเ้ คยี ง11

ลดการใช้ พลังงาน ได้สูงสุดที่

50% ประหยัด พลั ง งาน ไดม้ ากกวา่ เคร ่องพ มิ พ ์ ื เลเซอร3์

5


่ โซลชู ั นและฟ ี เจอรระด ์ ับ ุ สาหกรรม แนวหน้าของอต

เฟิร ม์ แวร ์ ฮารดไดรฟ ์ ์ แผงควบคุม ถาดเข้า และถาดออกที่ ไม่ปลอดภัย สามารถเปิดช่อ งโหว่ ให้อุปกรณ์และ เครือข่ายถูกโจมตีได้ง่าย HP มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยการพิมพท์ ี่ แข็งแกรง่ ที่สุดในอุตสาหกรรม เพื่อช่วยปกป้องอุปกรณ์ ข้อมูล และเอกสารของคุณ1

64% ของผู้ จั ดการฝ่ าย IT รายงานว่า มี ค วามเป็ นไป ได้ ที่ เครื่อง พิ ม พ์จ ะติ ด มั ลแวร7์

60%

ุ กรณ ์ ปกป้ อ งอป

ปกป้ อ งข้อมลู

ปกป้ อ งเอกสาร

HP Sure Start ดูแ ล BIOS ให้ ป ลอดภั ย

ระบบยื น ยั นตั วตน ป้ องกั นการ เข้ า ถึ ง ที่ ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต

Whitelisting ดูแ ลเฟิ ร ม์ แวร ์ ให้ ป ลอดภั ย

ระบบเข้ า รหั ส ป้ องกั นการจาร กรรมและการดั ดแปลงข้ อ มูล

ความเป็ นส่ว นตั วในสถานที่ ท� ำ งาน และการปฏิ บั ติ ต าม ระเบี ย บข้ อ บั งคั บผ่า น เวิ ร ค์ โฟลวเอกสารที่ ปลอดภั ย

ระบบตรวจจั บการบุ ก รุ ก รั น ไทม์ ดูแ ลหน่ ว ยความจ� ำ ให้ ป ลอดภั ย

ระบบติ ด ตาม ตรวจจั บภั ย คุ ก คามและซ่อ มแซมตั วเอง

ของผู้ จั ดการฝ่ าย IT รายงานว่า มี ข้ อ มู ล รั ่ว ไหลจากเครื่องพิ ม พ์8

เครื่องมื อ ต่อ ต้ า นของเลี ย นแบบ ช่ว ยยั บยั้ ง การดั กจั บและการ ฉ้ อโกง

ุ กรณ ์ บร หารจ ิ ั ดการระบบรักษาความปลอดภัยของอป ทั่วทัง้ องคกรได อ้ ยา่ งงา่ ยดาย ์

HP JetAdvantage Security Manager มาพร้ อ มกั บระบบรั ก ษาความปลอดภั ยที่ ครอบคลุม ที่ สุด ในตลาด ด้ ว ยการปกป้ องอุ ป กรณ์ก ารพิ ม พ์แ ละภาพถ่า ยเชิ ง นโยบาย14 เลื อ กรั บ การสนั บสนุ นที่ คุ ณ ต้ องการเพื่ อการใช้ ง านและการดูแ ลระบบรั ก ษาความปลอดภั ยของอุ ป กรณ์ และแผนปฏิ บั ติ ง าน ที่ เป็ นไปตามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ

ลงทุนไปกับส่วนปรั บขยายจาก HP ที่คิดเผื่ออนาคต HP FutureSmart Firmware และ HP Open Extensibility Platform (OXP) มี ให้ บ ริการในอุป กรณ์ HP รุ น ่ Enterprise ถื อ เป็ นนวั ตกรรมที่ คิ ด ค้ น มาเพื่ อช่ว ยให้ การพั ฒนาและบริ หารจั ดการเครื่องพิ ม พ์แ ละแอพพลิ เ คชั ่น เฟิ ร ม์ แวร ์ ควบคู่ไปกั บการยื ดอายุการใช้ ง านของอุป กรณ์ HP เป็ นเรื่องที่ ท� ำ ได้ อ ย่า งง่ายดาย โดยในกรณี ที่ มี การ อั พเดทเทคโนโลยี โซลูชั่น HP FutureSmart Firmware จะช่ว ยให้ คุ ณ ติ ด ตั้ งการอั พเดทต่า งๆ ไปจนถึ ง ฟี เจอร ์ อย่า ง ส่ว นเสริม ระบบความปลอดภั ยล่าสุด และตั วเลื อ กการเชื่อมต่ออุ ป กรณ์เ คลื่ อนที่ ส� ำ หรั บอุป กรณ์ทั่ ว ทั้ งองค์ก ร ได้ อ ย่า งง่ายดายเช่นกั น ส่ว น HP OXP แพลทฟอร ม์ แอพพลิ เ คชั ่น ก็ จะช่ว ยให้ อ งค์ก รต่า งๆ ขยายขี ด ความสามารถ ของอุ ป กรณ์ HP ภายในองค์ก รด้ ว ยโซลูชั่นที่ ปรั บ ขยายได้ ตามต้ อ งการส� ำ หรั บ แอพพลิ เ คชั ่นเฉพาะธุ ร กิ จ 6 6


ประหยัดเวลาและท�ำงานคล่อ งตัวขึ้นด้วย HP PageWide Flow MFPs ที่มาพร้อมกับความสามารถ ่ ุดล�้ำหน้า ซึงจะช่ ของเวิรคโฟลวส วยคุณติดตามงานพิมพ ไ์ ด้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และถูกต้อ ง ์

HP PageWide Flow MFPs เทคโนโลยี HP EveryPage ่ ที่มาพร้ อมเครือง

แผงควบคุ ม ระบบสั ม ผั ส

ขนาดใหญ่

8.1นว้ิ

สแกน สองหน้า โดยเล่ อนผ า่ น ื ้ เพยี งครัง เดยี ว

ตรวจรายละเอี ย ดครบทุก หน้ าและตรวจจั บความเป็ น ไป ได้ ในการเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาด หรือ การพิ ม พ์ข้ ามหน้ าได้ ณ จุ ด พิ ม พ์ แม้ ว่า น�้ ำ หนั ก ขนาด หรือ เงื่ อนไขการพิ ม พ์ ของแต่ล ะหน้ าจะแตกต่า งกั น

ตั วเลื อ กระบบภาพถ่ายและประมวลผลอั นล�้ ำ หน้ า ประกอบไปด้ ว ยการส่ง ไปยั ง Microsoft SharePoint, OCR ที่ มาพร้ อ มเครื่อง รวมถึ ง การวางแนว การครอบ ตั ดหน้ า และการปรั บ โทนสีอั ตโนมั ติ

สแกนได้ ร วดเร็ ว กว่า ด้ ว ยความเร็ ว สูง สุด ที่ 200 ipm และฟังก์ชั่นสแกน ADF ที่ มี อ ายุ การใช้ ง านยาวนานขึ้ น ช่ว ยรั บ มื อ กั บความ ต้ อ งการงานสแกนต่อ เดื อ นในปริม าณสูง

คี ย บ์ อรด์

ขนาดใหญ ่ ดงึ เขา้ ออกได ้ เพื่ อการป้ อนข้ อ มูล ที่ ง่ายดาย

จั ดระเบี ย บและค้ นหาเอกสารงานสแกนได้ ง่าย ยิ่ งขึ้ น โดยการเพิ่ มข้ อ มูล ที่ ไฟล์แ ละค� ำอธิ บ ายไปที่ อี เ มลของคุ ณ

7


ปฏิวัติเทคโนโลยี การพิมพด์ ้ วยระบบ พิมพส์ อี ั จฉรยิ ะ

่ ิ มพ ์ HP PageWide Managed และเครืองพ ่ ิ มพม์ ั ลติฟังกช์ ั ่น (MFPs) เจเนอเรชั ่นล่าสุด เครืองพ ในพอรตโฟล ์ ิ โอของเรา พร้อมมอบเทคโนโลยีสุดล�้ำหน้า คุณ ภาพงานพิมพร์ ะดับต�ำนาน และมาตรการรักษา ความปลอดภัยอันแข็งแกรง่ ที่บริษั ทคุณต้อ งการ นอกจากนั้น เรายังก้าวไกลไปอีกขั้นด้วยความสามารถในการ พิมพท์ ี่เร็วที่สุด การใช้ พลังงานในอัตราต่� ำที่สุด และทางเลือกอุปกรณเ์ สริมที่หลากหลาย2,3 คุณจึงมีแต่ได้กับได้ ุ ่ 25 ppm พมิ พส์ ี A3 ร น

ุ ่ 45 ppm รน

ุ ่ 35 ppm รน

Flow

PageWide Managed P77740 MFP

PageWide Managed P75050 เคร ่องพ มิ พ ์, ื P77750 MFP

PageWide Managed E77650 MFP

Up to 60 ppm4 Up to 4,650 input Up to 30,000 RMPV10

Up to 70 ppm4 Up to 70 ppm4 Up to 4,650 input Up to 4,650 input Up to 40,000 RMPV10 Up to 40,000 RMPV10

Flow

PageWide Managed P77760 MFP

PageWide Managed E77660 MFP

Up to 80 ppm4 Up to 80 ppm4 Up to 4,650 input Up to 4,650 input Up to 50,000 RMPV10 Up to 50,000 RMPV10

ุ กรณเสร อป ์ มิ PageWide A3

1x550 A3 ตั วป้ อนเอกสาร

8

1x550 A3 ขาตั้ ง

2x2000 A4 ขาตั้ ง

3x550 A3 ขาตั้ ง

ที่ เย็ บ/ชั้ นวาง/ที่ เจาะกระดาษ


พมิ พส์ ี A4

PageWide Pro 452dn/ dw Printer

HP PageWide Pro 552dw Printer

HP PageWide Pro 477dw Multifunction Printer

HP PageWide Pro 577dw Multifunction Printer

Up to 55 ppm4 Up to 1,050 input Up to 4,500 RMPV10

Up to 70 ppm4 Up to 1,550 input Up to 6,000 RMPV10

Up to 55 ppm4 Up to 550 input Up to 4,500 RMPV10

Up to 70 ppm4 Up to 550 input Up to 6,000 RMPV10

ุ กรณเสร อป ์ มิ PageWide A4

HP PageWide Pro 500-sheet Paper Tray

HP PageWide Pro 2x500-sheet Paper Tray and Stand 9


HP PageWide Managed A3 เคร ่องพ มิ พ HP ื ์ PageWide Managed MFP E77650dn, Flow MFP E77650z/zs

HP PageWide Managed Flow MFP E77660z/zs

หมายเลขผลิต ภั ณฑ ์

E77650dn: J7Z13A E77650z: J7Z08A E77650zs: J7Z14A

E77660z: J7Z03A E77660zs: J7Z07A

แผงควบคุม

20.6 ซม. (8.1 นิ้ ว) จอสีร ะบบสั ม ผั ส

ความเร ็วในการพ มิ พ4์ หน้า เดีย ว

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 50 ppm โหมด Professional; สู ง สุด ที่ 70 ppm โหมด General Office

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 60 ppm โหมด Professional; สู ง สุด ที่ 80 ppm โหมด General Office

สองหน้า

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 35 ipm โหมด Professional

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 42 ipm โหมด Professional

ความเร ็วในการพ มิ พ ์แผ่นแรก5

ขาวด� ำ และสี: เร็ ว สุด ที่ 7 วิ นาที จ ากโหมดพร้ อ มพิ ม พ์ ( ในทุ ก รุ น ่ )

6 ฟี เจอร การสแกน ์

ความเร ็วในการสแกน หน้า เดีย ว

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 100 ipm

ความเร ็วในการสแกน สองหน้า

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 200 ipm

ฟี เจอร ์เพ ่มเติ ิ ม

Hardware Integration Pocket, HP High-Performance Secure Hard Disk ที่ มาพร้ อ มเครื่อง; ในรุ น ่ zs เท่านั้ น: อุป กรณ์เ สริม ประสิทธิภาพการพิ ม พ์ค รบชุด

ฟี เจอร Flow ์

คี ย บ์ อร ด์ ดึ ง เข้ า ออกได้ , HP EveryPage, OCR ที่ มาพร้ อ มเครื่อง, การส่ง ไปยั ง Microsoft SharePoint ( ในรุ น ่ z/zs เท่ า นั้ น); อุ ป กรณ์เ สริม ประสิท ธิภ าพการ พิ ม พ์ค รบชุด ( ในรุ น ่ zs เท่ า นั้ น)

ถาดเข้า

มาตรฐาน: สู ง สุด ที่ 550 แผ่น ; เต็ ม พิ กั ด: สู ง สุด ที่ 4,650 แผ่น (ต้ องเลื อ กเพิ่ มอุ ป กรณ์เ สริม)

RMPV

2,500 ถึ ง 40,000 แผ่น

10

2,500 ถึ ง 50,000 แผ่น

เคร ่องพ มิ พ HP ื ์ PageWide Managed P75050dn/dw

HP PageWide Managed MFP P77740dw/z/zs

HP PageWide Managed MFP P77750dn/dw/z/zs

HP PageWide Managed MFP P77760z

หมายเลขผลิต ภั ณฑ ์

P75050dn: W1B28A P75050dw: W1B29A

P77740dw: W1B33A P77740z: W1B39A P77740zs: W1B40A

P77750dn: W1B34A P77750dw: W1B35A P77750z: W1B37A P77750zs: W1B41A

P77760z: W1B38A

แผงควบคุม

10.9 ซม. (4.3 นิ้ ว) จอสีร ะบบสั ม ผั ส

รุ น ่ dn/dw: 10.9 ซม. (4.3 นิ้ ว) จอสีร ะบบสั ม ผั ส; รุ น ่ z/zs: 20.6 ซม. (8.1 นิ้ ว) จอสีร ะบบสั ม ผั ส

หน้า เดีย ว

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 50 ppm โหมด Professional; สูง สุด ที่ 70 ppm โหมด General Office

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 40 ppm โหมด Professional; สูงสุดที่ 60 ppm โหมด General

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 50 ppm โหมด Professional; สูงสุดที่ 70 ppm โหมด General Office

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 60 ppm โหมด Professional; สูงสุดที่ 80 ppm โหมด General Office

สองหน้า

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 35 ipm โหมด Professional

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 28 ipm โหมด Professional

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 35 ipm โหมด Professional

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 42 ipm โหมด Professional

ความเร ็วในการพ มิ พ4์

ความเร ็วในการพ ิมพแผ่ ์ นแรก5

เร็ ว สุด ที่ 7 วิ นาที จ ากโหมดพร้ อ มพิ ม พ์ ขาวด� ำ /สี

6 ฟี เจอร การสแกน ์

ความเร ็วในการสแกน หน้า เดีย ว

ไม่มี

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 55 ipm

ความเร ็วในการสแกน สองหน้า

ไม่มี

ขาวด� ำ และสี: สู ง สุด ที่ 45 ipm

ฟี เจอร ์เพ ่มเติ ิ ม

ในรุ น ่ z/zs เท่ า นั้ น: Hardware Integration Pocket; ในรุ น ่ zs เท่ า นั้ น: อุ ป กรณ์เ สริม ประสิท ธิภ าพการพิ ม พ์ค รบชุด

ถาดเข้า

มาตรฐาน: สู ง สุด ที่ 550 แผ่น ; เต็ ม พิ กั ด: สู ง สุด ที่ 4,650 แผ่น (ต้ องเลื อ กเพิ่ มอุ ป กรณ์เ สริม)

RMVP10

2,500 ถึ ง 40,000 แผ่น

10

2,500 ถึ ง 30,000 แผ่น

2,500 ถึ ง 40,000 แผ่น

2,500 ถึ ง 50,000 แผ่น


HP PageWide Managed A4

HP PageWide Pro 452dn/dw Printer

HP PageWide Pro 552dw Printer

Product Number

452dn : D3Q15D 452dw : D3Q16D

552dw : D3Q17D

Control panel

5 cm (2-inch) mono graphic display

10.9 cm (4.3-inch) color touchscreen

Black and colour : Up to 40 ppm, Professional mode Up to 55 ppm,General Office (GO) mode

Black and colour : Up to 50 ppm, Professional mode Up to 70 ppm,General Office (GO) mode

First page out5

As fast as 7 seconds from ready mode, black/colour

As fast as 6/6.5 seconds from ready mode, black/colour

Standard connectivity

452dn: 1 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Ethernet 10/100 Base-TX network; 452dw/552dw: same as 452dn plus 802.11 b/g/n Station; 802.11 b/g Access Point

Memory

512 MB

Input

500-sheet input tray, 50-sheet multi-purpose tray; Optional 500-sheet input tray; 2x500 sheet paper tray and stand (Optional for 552dw)

RMVP10

750 to 4500 pages

1000 to 6000 pages

HP PageWide Pro 477dw Multifunction Printer

HP PageWide Pro 577dw Multifunction Printer

Product Number

477dw : D3Q20D

577dw : D3Q21D

Control panel

10.9 cm (4.3-inch) color touchscreen

10.9 cm (4.3-inch) color touchscreen

Single-sided

Black and colour : Up to 40 ppm, Professional mode Up to 55 ppm,General Office (GO) mode

Black and colour : Up to 50 ppm, Professional mode Up to 70 ppm,General Office (GO) mode

Two-sided

Black and colour : Up to 26 ipm, Professional mode

Print speed4 Single-sided Two-sided

Print speed4

First page out

As fast as 6.5/7 seconds from ready mode, black/colour

Standard connectivity

2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Ethernet 10/100 Base-TX network; 2 RJ-11 modem port/phone line; 802.11 b/g/n Station, 802.11 b/g Access Point

Memory

768 MB

Input

500-sheet input tray, 50-sheet multi-purpose tray

RMVP10

750 to 4500 pages

5

As fast as 6/6.5 seconds from ready mode, black/colour

1000 to 6000 pages

ิทธภาพการพ ตัวเลอื กอปุ กรณเสร มิ พและถาดเข า้ ์ มประส ิ ิ ์ อุป กรณ ์

อุป กรณ เ์ สร ิมที่ใช ร้ ว่ มกั น ได้

PageWide Managed P77740 MFP, P75050 เคร ่องพ มิ พ ์, P77750 MFP, ื P77760 MFP, E77650 MFP, E77660 MFP

ถาดเข้ า: 1x550 A3 ตั วป้ อนเอกสาร (A7W99A),13 1x550 A3 ขาตั้ ง (W1B50A), 2x2000 A4 ขาตั้ ง (W1B52A), 3x550 A3 ขาตั้ ง (W1B51A) ถาดออก: ที่ เย็ บ/ชั้ นวาง/ที่ เจาะกระดาษ (Z4L04A)

HP PageWide Pro 452dn/dw, 552dw

500-sheet input tray, 50-sheet multi-purpose tray; Optional 500-sheet input tray; 2x500 sheet paper tray and stand (Optional for 552dw)

HP PageWide Pro 477dw, Pro 577dw

500-sheet input tray, 50-sheet multi-purpose tray

11


หมายเหตุ หมายรวมถึ ง อุ ป กรณ์ ในรุ น ่ HP Enterprise ที่ วางจ� ำ หน่ า ยในช่ว งต้ นปี 2015 และอ้ า งอิ ง จากการรี วิ ว ของ HP ที่ ตี พิ ม พ์เ มื่ อ 2016 เกี่ ยวกั บฟี เจอร ร์ ั ก ษาความปลอดภั ยในเครื่องพิ ม พ์ร ะดั บเดี ย วกั น มี เพี ย ง HP เท่ า นั้ นที่ มาพร้ อ มกั บฟี เจอร ร์ ั ก ษาความปลอดภั ยที่ ครบครั น ส� ำ หรั บตรวจสอบความสมบู ร ณ์ที่ ลึ ก ไปถึ ง ระดั บ BIOS พร้ อ มด้ ว ยความสามารถในการซ่อ มแซมตั วเอง อาจต้ องมี ก ารอั พเดทชุด บริก าร FutureSmart เพื่ อเปิ ดใช้ ง านฟี เจอร ร์ ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย ส� ำ หรั บรายการผลิ ต ภั ณฑ์ที่ รองรั บ ไปที่ : h20195.www2.hp.com/V2/GetDocumentaspx?docname=4AA6-1177EEW ส� ำ หรั บข้ อ มูล เพิ่ มเติ ม ไปที่ : hp.com/go/printersecurityclaims 1

การประเมิ นของ HP ได้ ม าจากการเปรีย บเที ย บอุ ป กรณ์รุ น ่ Enterprise โดยอ้ า งอิ ง จากข้ อ มูล ทางเทคนิ คที่ ตี พิ ม พ์จ ากโรงงานของเครื่องพิ ม พ์สี MFPs ขนาด A4 ส� ำ หรั บธุ ร กิ จ ระหว่า งรุ น ่ ที่ มี ก ารพิ ม พ์สีเร็ ว ที่ สุ ด ที่ มี ราคาระหว่า ง 1,000-3,000 ดอลลาร ส์ หรั ฐ ฯ กั บเครื่องพิ ม พ์สี ขนาด A4 ส� ำ หรั บธุ ร กิ จ ที่ มี ร าคาระหว่า ง 500-1,249 ดอลลาร ส์ หรั ฐ ฯ เมื่ อเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2015 ยกเว้ น ผลิ ต ภั ณฑ์ HP PageWide อื่ นๆ และ ผลิ ต ภั ณฑ์ที่ มี ส ว่ นแบ่ ง การตลาดที่ 1% หรือ ต�่ ำ กว่า โดยใช้ ค่ า ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดส� ำ หรั บไตรมาส 3 ของปี 2015 จากรายงานของ IDC ความเร็ ว ในการพิ ม พ์ข อง HP PageWide อ้ า งอิ ง จากโหมด General Office และไม่ร วมความเร็ ว ในการพิ ม พ์แ ผ่น แรก เรีย นรู้ เพิ่ มเติ ม ได้ ที่ hp.com/go/printerspeeds 2

การประเมิ นของ HP ได้ ม าจากการคาดการณ์ด้ า นพลั งงานของ เครื่องพิ ม พ์รุ น ่ Enterprise ที่ อ้ า งอิ ง จากข้ อ มู ล TEC ที่ รายงานบน energystar.gov ข้ อ มู ล ได้ รั บการปรั บให้ เ ป็ นมาตรฐานเพื่ อประเมิ น อั ตราการ ประหยั ดพลั งงานโดยส่ว นใหญ่ ข องเครื่องพิ ม พ์เ ลเซอร ส์ ี MFPs ในรุ น ่ ราคา 1,000-3,000 ดอลลาร ส์ หรั ฐ ฯ กั บเครื่องพิ ม พ์เ ลเซอร ส์ ี ในรุ น ่ ราคา 500-1,249 ดอลลาร ส์ หรั ฐ ฯ เมื่ อเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2015 โดยใช้ ค่ า ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดส� ำ หรั บไตรมาส 3 ของปี 2015 จากรายงานของ IDC ผลลั พธ ท์ ี่ แท้ จริง อาจแตกต่ า งกั นไป เรีย นรู้ เพิ่ มเติ ม ได้ ที่ hp.com/go/pagewideclaims 3

วั ดโดยใช้ ISO/IEC 24734 ในโหมดการพิ ม พ์ General Office ที่ ได้ เ ป็ นค่ า ตั้ งต้ น ส� ำ หรั บความเร็ ว ของโหมดการพิ ม พ์ Professional ที่ เป็ นค่ า ตั้ งต้ น วั ดโดยใช้ ISO/IED 24734 พบว่า ต�่ ำ กว่า โหมดการพิ ม พ์ General Office ที่ 20 หน้ าต่ อ นาที 4

วั ดโดยใช้ ISO/IEC 17629 ความเร็ ว ที่ แท้ จริง ในการพิ ม พ์ห น้ าแรกอาจแตกต่ า งกั นไปตามการตั้ งค่ า ระบบ ซอฟต์แวร แ์ อพพลิ เ คชั ่ น ไดรเวอร ์ และความซั บซ้ อ นของเอกสารที่ พิ ม พ์ เรีย นรู้ เพิ่ มเติ ม ได้ ที่ hp.com/go/printerclaims 5

ความเร็ ว ในการสแกนที่ วั ดจาก ADF เวลาในการประมวลผลที่ แท้ จริง อาจแตกต่ า งกั นไปตามความละเอี ย ดของการสแกน สถานะของเครือ ข่า ย ประสิท ธิภ าพของเครื่องคอมพิ ว เตอร ์ และซอฟต์แวร แ์ อพพลิ เ คชั ่ น

6

ความสามารถในการกั นน�้ ำ รอยเปื้ อน รอยซีด จาง และปากกาเน้ นข้ อ ความ อ้ า งอิ ง จาก ISO 11798 และการทดสอบเป็ นการภายในของ HP ส� ำ หรั บรายละเอี ย ด ไปที่ hp.com/go/printpermanence

7

ผลิ ต ภั ณฑ์บ างประเภทอาจไม่ ไ ด้ มี ว างจ� ำ หน่ า ยในบางภู มิ ภ าค กรุ ณาติ ด ต่ อ ตั วแทนจ� ำ หน่ า ยของคุ ณ ส� ำ หรั บข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม

8

ค� ำ กล่ า วที่ ว่า ระบบรั ก ษาความปลอดภั ยที่ แข็ ง แกร่ง ที่ สุ ด ในเครื่องพิ ม พ์ร ะดั บเดี ย วกั น อ้ า งอิ ง จากการรี วิ ว ของ HP ที่ ตี พิ ม พ์เ มื่ อ มกราคม 2016 เกี่ ยวกั บฟี เจอร ด์ ้ า นระบบรั ก ษาความปลอดภั ยที่ มาพร้ อ มเครื่องที่ มี ความสามารถในเชิ ง แข๋ ง ขั น เมื่ อเที ย บกั บเครื่องพิ ม พ์รุ น ่ โปรในระดั บเดี ย วกั น ส� ำ หรั บข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม ไปที่ : hp.com/go/printersecurityclaims 9

HP แนะน� ำ ว่า ปริ ม าณหน้ าที่ แนะน� ำ ต่ อ เดื อ น (RMPV)นปริ ม าณที่ เหมาะสมส� ำ หรั บสมรรถนะของอุ ป กรณ์ โดยอ้ า งอิ ง จากปัจจั ยต่ า งๆ รวมถึ ง ช่ว งการเปลี่ ยนอุ ป กรณ์ส้ินเปลื อ ง และอายุ ก ารใช้ ง านของอุ ป กรณ์ต่ อ ระยะเวลาการขยายการรั บประกั น 10

ค� ำ กล่ า วที่ ว่า เปลี่ ยนอะไหล่ ในความถี่ ที่ ต�่ ำ กว่า อ้ า งอิ ง จากการวิ เ คราะห์เ ครื่อง MFPs A3 ระดั บสู ง ของรุ น ่ จาก BLI เมื่ อเดื อ นสิง หาคม 2016 โดยการค� ำ นวณจากอั ตราที่ เผยแพร่ต่ อ สาธารณะ และ/หรือ อั ตราอายุ การใช้ ง านที่ ยาวนานที่ ตี พิ ม พ์ในเอกสารจากโรงงาน และประเมิ นจากการพิ ม พ์เ อกสารไปแล้ ว 600,000 แผ่น ( ใช้ อั ตราส่ว น 60% ขาวด� ำ /40% สี) และโดยใช้ ค่ า ส่ว นแบ่ ง ทางการตลาดส� ำ หรั บไตรมาส 2 ของปี 2016 จากรายงานของ IDC 11

Ponemon Institute, “Annual Global IT Security Benchmark Tracking Study,” มี นาคม 2015

12

13

Ponemon Institute, “Insecurity of Network-Connected Printers,” ตุ ล าคม 2015

HP JetAdvantage Security Manager ต้ องซื้อแยกต่ า งหาก ส� ำ หรั บข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม กรุ ณาไปที่ hp.com/go/securitymanager การอ้ า งถึ ง ความสามารถในการแข่ ง ขั นเป็ นการอ้ า งอิ ง จากผลการวิ จั ย เป็ นการภายในของ HP เกี่ ยวกั บข้ อ เสนอของบริ ษั ทคู่แข่ ง (Device Security Comparison, January 2015) และ Solutions Report on HP JetAdvantage Security Manager 2.1 จาก Buyers Laboratory LLC, กุ ม ภาพั นธ ์ 2015 14

1x550 A3 ตั วป้ อนเอกสาร ไม่มี ให้ บ ริก ารส� ำ หรั บเครื่องพิ ม พ์ HP PageWide Managed P75050

15

สมั ค รเพื่ อรั บ ข้ อมูลอั พเดท hp.com/go/getupdated

แบ่ ง ปันให้ เพื่ อน

ให้ ค ะแนนเอกสารนี้

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. สงวนสิท ธิ ในการเปลี่ ยนแปลงข้ อ มูล ที่ ปรากฏในเอกสารนี้ โดยไม่ต้ องแจ้ งให้ ท ราบล่ ว งหน้ า การรั บประกั นหนึ ่ งเดี ย วส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณฑ์แ ละบริก ารของ HP ระบุ ไว้ ในค� ำ ชี้ แจงเกี่ ยวกั บการรั บประกั นอย่า งชั ดเจนซึ ่งแนบมากั บผลิ ต ภั ณฑ์ห รือ บริก ารนั้ นๆ ไม่มี สิ่งใดในเอกสารนี้ ที่ ตี ค วามได้ ว่า เป็ นการรั บประกั นเพิ่ มเติ ม HP จะไม่รั บผิ ด ชอบต่ อ ความผิ ด พลาดทางเทคนิ คหรือ จากข้ อ ความ หรือ การละเว้ น ใดๆ ที่ ปรากฏในเอกสารนี้ Microsoft เป็ นเครื่องหมายการค้ า จดทะเบี ย นในสหรั ฐ อเมริก าของกลุ่ม บริ ษั ท Microsoft 4AA6-6991EEW, กั นยายน 2017

Profile for Metro-oa

HP Pagewide Brochure  

HP Pagewide Brochure  

Profile for metro-oa
Advertisement