Page 1

Apr - June 2018

กว‹าศตวรรษทีบ่ ราเดอรมง‹ุ พัฒนาอย‹างไม‹หยุดยัง้ เราจะกŒาวต‹อไปอย‹างไม‹หยุดนิง� สูค‹ วามสำเร็จทีเ่ ปšนหนึง่


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

PAYLESS, GET MORE สุดคุ้ม ครอบคลุมทุกการใช้งาน

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MONO LASER PRINTER HL-1110

■■

■■

■■

■■

■■

3

years

warr a nt y

HL-1210W

พิมพ์ขาว-ดำ� 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi หน่วยความจำ� 1 MB ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ GDI

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi หน่วยความจำ� 32 MB ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น Wireless 802.11 b/g/n Mobile Print (Brother iPrint & Scan App)

วัสดุการพิมพ์

วัสดุการพิมพ์ ดรัม DR-1000

โทนเนอร์ TN-1000

ดรัม DR-1000

โทนเนอร์ TN-1000

ราคา 1,990 บาท*

ราคา 2,590 บาท*

ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

MONO LASER MFC

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

DCP-1510

DCP-1610W

MFC-1910W

Print ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi Copy ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด19,200x19,200 dpi หน่วยความจำ� 16 MB ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น

Print ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi Copy ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด19,200x19,200 dpi หน่วยความจำ� 32 MB ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น Wireless 802.11 b/g/n

Print ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกน้อยกว่า 10 วินาที Copy ถ่ายเอกสาร 20 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด19,200x19,200 dpi Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 14.4K bps/6 วินาที หน่วยความจำ� 32 MB ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 10 แผ่น Wireless 802.11 b/g/n

3-in-1 : Print/Copy/Scan

3-in-1 : Print/Copy/Scan

■■

■■

3

years

warr a nt y

5-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX/PC FAX

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-1000

วัสดุการพิมพ์ ดรัม DR-1000

ราคา 3,290 บาท* หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

2

โทนเนอร์ TN-1000

วัสดุการพิมพ์ ดรัม DR-1000

ราคา 3,990 บาท* iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพในการ ทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและปลอดภัยในการ ใช้งาน และทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วย โดยมีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วม ประชันความเป็นสุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า 4,322 ชิ้น จากทั่วโลก

โทนเนอร์ TN-1000

ราคา 5,290 บาท*

ดรัม DR-1000


3

ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MONO LASER PRINTER HL-L2320D

years

warr a nt y

HL-L2370DN

HL-L2385DW NEW

HL-L2375DW

PRODUCT

SPECIAL

HI-LIGHT

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

M OTIO

N

P

RO

ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi หน่วยความจำ� 8 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ GDI ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,200 dpi หน่วยความจำ� 128 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6 Network built-in

ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,200 dpi หน่วยความจำ� 128 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6 Wireless 802.11 b/g/n Network built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2355 TN-2360 / TN-2380

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2455 TN-2460 / TN-2480

ปกติ 4,590 บาท*

ราคา 8,990 บาท*

พิเศษ 3,490 บาท*

■■

■■

■■

■■

■■

■■

พิมพ์ขาว-ดำ� 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,200 dpi หน่วยความจำ� 128 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น ถาดกระดาษอเนกประสงค์ 30 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6 Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in,รองรับ NFC Mobile วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2455 TN-2460 / TN-2480

ราคา 9,990 บาท*

ราคา 11,990 บาท*

ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MFC-L2715DW

5-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX/PC FAX

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2455 TN-2460 /TN-2480

MONO LASER MFC MFC-L2700D

■■

5-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX/PC FAX

MFC-L2750DW

5-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX/PC FAX

3

years

warr a nt y

MFC-L2770DW

5-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX/PC FAX

NEW PRODUCT

SPECIAL

HI-LIGHT M OTIO

N

P

RO

Print ความเร็วในการพิมพ์ 30 แผ่น/นาที ความละเอียด 2,400x600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 8.5 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Copy ถ่ายเอกสาร 30 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps / 3 วินาทีต่อแผ่น หน่วยความจำ� 32 MB ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น ผงหมึกที่ใส่มากับเครื่อง 2,600 หน้า ■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2355 TN-2360 / TN-2380 ปกติ 7,490 บาท*

พิเศษ 5,390 บาท*

Print ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,200 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรก น้อยกว่า 8.5 วินาที Copy ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/ 3 วินาทีต่อแผ่น หน่วยความจำ� 256 MB ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in

Print ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,200 dpi Copy ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps/ 3 วินาทีต่อแผ่น หน่วยความจำ� 256 MB ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น พิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in หน้าจอ 2.7"Touch Screen Color LCD รองรับ NFC Mobile

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2455 TN-2460 /TN-2480

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2455 TN-2460 /TN-2480

■■

■■

■■

■■

ราคา 14,990 บาท*

ซอฟแวร์บริหารจัดการงานพิมพ์ brother

สามารถพิมพ์ผ่าน mobile device

ทำ�สำ�เนาบัตรประชาชน ระบบการพิมพ์แบบไร้สาย

4.85” LCD

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Print ความเร็วในการพิมพ์ 34 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200x1,200 dpi Copy ถ่ายเอกสาร 34 แผ่น/นาที Scan สแกนด้วยความละเอียด 19,200x19,200 dpi Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps / 3 วินาทีต่อแผ่น หน่วยความจำ� 256 MB ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น ถาดกระดาษอเนกประสงค์ 30 แผ่น พิมพ์/ถ่าย/สแกน/แฟกซ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in หน้าจอ 2.7"Touch Screen Color LCD รองรับ NFC Mobile ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ราคา 17,990 บาท*

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 4.85 นิ้ว

รองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สาย

Brother iPrint&Scan แอปพริเคชั่น สำ�หรับการพิมพ์ผา่ น Smart Phone, Tablet

หน้าจอระบบสัมผัส ขนาด 2.7 นิ้ว

รองรับการเชือ่ มต่อระบบเครือข่ายแบบใช้สายและไร้สาย

ระบบการพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

เชื่อมต่อตรงผ่าน WiFi DIRECT

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ ดรัม DR-2455 TN-2460 /TN-2480

ราคา 19,990 บาท* **เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับ Voucher หรือ ของแถม * ดูรายละเอียดวิธีการแลกรับได้ที่หน้า 25 ทั้งนี้สงวนสิทธิ์การแลกรับ บัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามราคา ในแค็ตตาล็อก At your side

3


THE UNPARALLELED SOLUTION. FOR YOUR BUSINESS ศักยภาพที่เหนือชั้น สำ�หรับธุรกิจคุณ

MONO LASER PRINTER HL-L 5100DN

HL-L 6200DW

รับประกัน 3 ปี + On Site**

WARRANTY

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

Years ONSITE

HL-L 6400DW

อุปกรณ์เสริม

Mailbox MX-4000

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Mailbox, Tower tray เป็นอุปกรณ์เสริม ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

พิมพ์ขาว-ดำ� 40 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200X1,200 dpi หน่วยความจำ� 512 MB พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Network built-in 10/100 Base TX ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3 รองรับงานพิมพ์สูงสุด 50,000 แผ่น/ เดือน รับประกันสินค้า 3 ปี

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที ความละเอียด 1,200X1,200 dpi หน่วยความจำ� 1 GB พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Network built-in 10/100/1000 Base TX Wireless 802.11 b/g/n ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3 รองรับงานพิมพ์สูงสุด 100,000 แผ่น/ เดือน รับประกันสินค้า 3 ปี

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-3428/ TN-3448/ TN-3478

ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที TFT LCD 1.8" NFC Card Reader หน่วยความจำ� 1 GB พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Network built-in 10/100/1000 Base TX Wireless 802.11 b/g/n ภาษาเครื่องพิมพ์แบบ PCL6, BR Script3 ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 แผ่น/ เดือน รับประกันสินค้า 3 ปี

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-3428/ TN-3448/ TN-3478

ดรัม DR-3455

Tower Tray TT-4000

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-3428/ TN-3448/ TN-3478/ TN-3498

ดรัม DR-3455

ดรัม DR-3455

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย

MONO LASER MFC DCP-L5600DN

MFC-L5900DW

3-in-1 : Print/Copy/Scan

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

MFC-L6900DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print อุปกรณ์เสริม

TT-4000

หมายเหตุ: จากภาพประกอบ Tower tray เป็นอุปกรณ์เสริม

Print ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที Copy ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที Scan ความละเอียด 600x600 dpi (จาก ADF) ความละเอียด 1,200X1,200 dpi หน่วยความจำ� 512MB 3.7" TFT Color LCD พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น Network built-in 10/100 Base TX รองรับงานพิมพ์สูงสุด 50,000 แผ่น/ เดือน USB Direct Print ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้ถึง 70 แผ่น Brother Apps รับประกันสินค้า 3 ปี

Print ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่น/นาที Copy ถ่ายเอกสาร 40 แผ่น/นาที Scan ความละเอียด 600 x 600 dpi (จาก ADF) Fax ความเร็ว 33.6 kbps/ 3 วินาที ความละเอียด 1,200X1,200 dpi หน่วยความจำ� 1GB 3.7" TFT Color LCD พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น Network built-in 10/100/1000 Base TX Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct รองรับงานพิมพ์สูงสุด 50,000 แผ่น/ เดือน Dual CIS Scanning ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้ถึง 70 แผ่น Brother Apps รับประกันสินค้า 3 ปี

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-3428/ TN-3448/ TN-3478

Print ความเร็วในการพิมพ์ 50 แผ่น/นาที Copy ถ่ายเอกสาร 50 แผ่น/นาที Scan ความละเอียด 600 x 600 dpi(จาก ADF) Fax ความเร็ว 33.6 kbps/ 3 วินาที ความละเอียด 1,200X1,200 dpi หน่วยความจำ� 1GB 4.85" TFT Color LCD พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ถาดบรรจุกระดาษ 520 แผ่น Network built-in 10/100/1000 Base TX Wireless 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct รองรับงานพิมพ์สูงสุด 150,000 แผ่น/ เดือน Dual CIS Scanning ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) ได้ถึง 80 แผ่น Brother Apps รับประกันสินค้า 3 ปี ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ ดรัม DR-3455

โทนเนอร์ TN-3428/ TN-3448/ TN-3478

วัสดุการพิมพ์ ดรัม DR-3455

โทนเนอร์ TN-3428/ TN-3448/ TN-3478/ TN-3498

ดรัม DR-3455

ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย ราคา โปรดติดต่อบราเดอร์ฯ Contact Center หรือตัวแทนจำ�หน่าย 4


OPTIMISED PRODUCTIVITY

THE SMARTER CHOICE FOR YOUR BUSINESS. Productivity

Workflow

Connectivity

RANKED#1 2017 IN REALIABILITY & SATISFACTION

BROTHER PRINTERS A Trademark of Ziff Davis, Inc. Used under license.

TM

5 YEARS IN A ROW 2017

BROTHER PRINTERS

A trademark of Ziff Davis. Used under license.

MFC-L2770DW

9 YEARS IN A ROW 2017

BROTHER PRINTERS

A trademark of Ziff Davis. Used under license.


SPECIFICATION COMPARISON MONO LASER PRINTER

SPECIAL

HI-L IG HT

HL-1110

ความเร็วในการพิมพ์ (A4)

HL-1210W

20 แผ่น/นาที

ความละเอียด

HL-L2370DN

1 MB

HL-L2375DW

30 แผ่น/นาที

34 แผ่น/นาที สูงสุด 1,200x1,200 dpi

-

รองรับ 32 MB

ภาษาเครื่องพิมพ์

8 MB

128 MB

GDI

ถาดบรรจุกระดาษ การเชื่อมต่อแบบ

HL-L2320D

สูงสุด 2,400x600 dpi

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ หน่วยความจำ�

M OTIO

N

P

RO

PCL6

150 แผ่น Hi-Speed USB 2.0 / Wireless

Hi-Speed USB 2.0

Hi-Speed USB 2.0

250 แผ่น Hi-Speed USB 2.0 / Network

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

วัสดุการพิมพ์ Drum (หลอดสร้างภาพ)

DR-1000

DR-2355

DR-2455

Toner (ผงหมึก)

TN-1000

TN-2360 / TN-2380

TN-2460 / TN-2480

การรับประกัน

รับประกันสินค้า 3 ปี*

* ฟรี! ประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MONO LASER MFC

SPECIAL

HI-LIGHT

DCP-1510

DCP-1610W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

3-in-1 : Print/Copy/Scan

ความเร็วในการพิมพ์ (A4)

20 แผ่น/นาที

ความละเอียด

MFC-L2715DW

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax

30 แผ่น/นาที

34 แผ่น/นาที สูงสุด 1,200x1,200 dpi

20 แผ่น/นาที

-

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ (A4)

30 แผ่น/นาที

34 แผ่น/นาที 3 วินาที /แผ่น

6 วินาที/แผ่น สูงสุด 19,200x19,200 dpi

ความละเอียดในการสแกน (A4)

-

ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

10 แผ่น

50 แผ่น รองรับ

32 MB GDI

ถาดบรรจุกระดาษ

150 แผ่น Hi-Speed USB 2.0 / Wireless

Hi-Speed USB 2.0

35 แผ่น

-

16 MB

ภาษาเครื่องพิมพ์ การเชื่อมต่อแบบ

MFC-L2700D

5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

สูงสุด 2,400x600 dpi

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4)

หน่วยความจำ�

MFC-1910W

5-in-1 Print/Copy/Scan/Fax/PC Fax

M OTIO

N

P

RO

128 MB PCL 6 250 แผ่น

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless

Hi-Speed USB 2.0

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

วัสดุการพิมพ์ Drum (หลอดสร้างภาพ)

DR-1000

DR-2355

DR-2455

Toner (ผงหมึก)

TN-1000

TN-2360 / TN- 2380

TN-2460 / TN- 2480

การรับประกัน * ฟรี! ประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

6

รับประกันสินค้า 3 ปี*


NEW PRODUCT

HL-L2385DW

ความเร็วในการพิมพ์ (A4)

HL-L5100DN

34 แผ่น/นาที

40 แผ่น/นาที

ความละเอียด

50 แผ่น/นาที สูงสุด 1,200x1,200 dpi

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ หน่วยความจำ� ภาษาเครื่องพิมพ์

รองรับ 128 MB

512 MB

1 GB

PCL6

PCL6, BR Script 3

ถาดบรรจุกระดาษ การเชื่อมต่อแบบ

HL-L6400DW

HL-L6200DW

250 แผ่น Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

520 แผ่น Hi-Speed USB 2.0 / Network

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

วัสดุการพิมพ์ Drum (หลอดสร้างภาพ)

DR-2455

DR-3455

Toner (ผงหมึก)

TN-2460 / TN-2480

TN-3428 / TN-3448 / TN-3478 / TN-3498 (รองรับเฉพาะรุ่น HL-L6400DW)

การรับประกัน

รับประกันสินค้า 3 ปี*

รับประกันสินค้า 3 ปี**

WARRANTY

Years ONSITE

* ฟรี! ประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ** เพิ่มบริการ On Site service เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

NEW PRODUCT

MFC-L2750DW

MFC-L2770DW

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax

ความเร็วในการพิมพ์ (A4)

DCP-L5600DN

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax

34 แผ่น/นาที

4-in-1:Print/ Fax/ Copy/ Scan

50 แผ่น/นาที

สูงสุด 1,200x1,200 dpi

ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร (A4)

34 แผ่น/นาที

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ (A4)

3 วินาที/แผ่น

ความละเอียดในการสแกน (A4)

40 แผ่น/นาที

50 แผ่น/นาที

-

3 วินาที/แผ่น

สูงสุด 19,200x19,200 dpi 50 แผ่น

70 แผ่น

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

80 แผ่น

รองรับ

หน่วยความจำ�

256 MB

ภาษาเครื่องพิมพ์

PCL 6

512 MB

1 GB PCL 6, BR Script 3

250 แผ่น

ถาดบรรจุกระดาษ การเชื่อมต่อแบบ

MFC-L6900DW

4-in-1:Print/ Fax/ Copy/ Scan

40 แผ่น/นาที

ความละเอียด

ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

MFC-L5900DW

3-in-1:Print/Copy/ Scan

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

520 แผ่น Hi-Speed USB 2.0 / Network

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

วัสดุการพิมพ์ DR-2455

DR-3455

Toner (ผงหมึก)

TN-2460 / TN- 2480

TN-3428/TN-3448/TN-3478/ TN-3498(รองรับเฉพาะรุ่น MFC-L6900DW)

การรับประกัน

รับประกันสินค้า 3 ปี*

Drum (หลอดสร้างภาพ)

WARRANTY

Years ONSITE

รับประกันสินค้า 3 ปี**

* ฟรี! ประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า ** เพิ่มบริการ On Site service เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

7


เมือ่ ซือ้ สินคŒา ตัง้ แต‹ 1 เมษายน จนถึง 30 มิถนุ ายนนี้

COLOR INKJET MFC MFC-T910DW 4-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX

NEW PRODUCT

รับประกัน 2 ปี* หรือ 30,000แผ่น (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) เฉพาะรุ่น Refill Tank System

*การรับประกัน 2ปีนั้น ต้องลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

Print พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 23/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 10/12ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Automatic 2-sided Print ได้ถงึ ขนาด A4 / FPOT (First Print Out Time) 8.5วินาที (สี) 8วินาที (ขาวดำ�) Copy ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 6/6 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**)*** Scan ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated Fax แฟกซ์ 6 วินาที/แผ่น / PC Fax ขาวดำ� (เฉพาะส่ง) ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง (Multi-Purpose Tray) ได้ 80แผ่น ขนาด A4 LCD Display 1.8 นิ้ว TFT Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Airprint, Mopria,Google Cloud Print™, WiFi Direct, WebConnect, Brother Cloud Apps, USB Direct Print (JPEG) หน่วยความจำ� 128 MB

■■

■■

■■

1.8” TFT

■■

ราคา 9,490 บาท*

X

เดือน

6 เดือน

■■

DCP-T310

DCP-T510W

Print พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/12ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร FPOT (First Print Out Time) 14 วินาที (สี) 8 วินาที (ขาวดำ�) Copy ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 2.7/5.6 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) Scan ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated*** ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray) LCD Display 1 Line LCD หน่วยความจำ� 128 MB

Print พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 10/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 6/12ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร FPOT (First Print Out Time) 14 วินาที (สี) 8 วินาที (ขาวดำ�) Copy ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 2.7/5.6 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) Scan ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated*** ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray) LCD Display 1 Line LCD Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Airprint, Mopria,Google Cloud Print™, WiFi Direct หน่วยความจำ� 128 MB

3-in-1 : Print/Copy/Scan

3-in-1 : Print/Copy/Scan

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

พิเศษ 4,790 บาท*

เดือน ปกติ 4,990 บาท*

X

ราคา 5,490 บาท*

6 เดือน

DCP-T710W

4-in-1 : Print/Copy/Scan/FAX

Print Copy Scan

Print Copy Scan FAX

■■

■■

■■

■■

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 23/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 10/12ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร FPOT (First Print Out Time) 8.5 วินาที (สี) 8 วินาที (ขาวดำ�) ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 6/6 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated***

ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray) LCD Display 1 Line LCD Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Airprint, Mopria,Google Cloud Print™, WiFi Direct หน่วยความจำ� 128 MB

■■

■■

■■

■■

■■

ราคา 6,790 บาท*

เดือน

8

X

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 23/27 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 10/12ppm (ISO Print Speed*) ความละเอียด 1,200 x 6,000 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร FPOT (First Print Out Time) 8.5 วินาที (สี) 8 วินาที (ขาวดำ�) ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 6/6 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated*** แฟกซ์ 6 วินาที/แผ่น / PC Fax ขาวดำ� (เฉพาะส่ง)

ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Automatic Document Feeder) 20 แผ่น ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 150 แผ่น พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray) LCD Display 1 Line LCD Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Airprint, Mopria,Google Cloud Print™, WiFi Direct หน่วยความจำ� 128 MB

ราคา 7,490 บาท*

6 เดือน

X

เดือน

6 เดือน

BT-6000BK

BT-D60BK

BT-5000C/M/Y

■■

■■

■■

ขวดน้ำ�หมึกสีดำ� สำ�หรับเครื่องอิงค์เจ็ท รุ่น DCP-T300 / DCP-T500W / DCP-T700W / MFC-T800W (6,000 แผ่น ประเมินด้วยวิธีการ ของบราเดอร์ โดยใช้การทดสอบในรูปแบบ มาตรฐาน ISO 24712)

ราคา 280 บาท* หมายเหตุ

6 เดือน

MFC-T810W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

■■

X

เดือน

ขวดน้ำ�หมึกสีดำ� สำ�หรับเครื่องอิงค์เจ็ท รุ่น DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W / MFC-T810W / MFC-T910DW (6,500 แผ่น ประเมินด้วยวิธีการของบราเดอร์ โดยใช้การทดสอบในรูปแบบมาตรฐาน ISO 24712)

ราคา 280 บาท*

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา *ดูรายละเอียดวิธีการแลกรับได้ที่หน้า 25 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

ขวดน้�ำ หมึกสีฟา้ , สีชมพู, สีเหลือง สำ�หรับเครือ่ งอิงค์เจ็ท รุน่ DCP-T300 / DCP-T500W / DCP-T700W / MFC-T800W / DCP-T310 / DCP-T510W / DCP-T710W / MFC-T810W / MFC-T910DW (5,000 แผ่นประเมินด้วยวิธกี าร ของบราเดอร์ โดยใช้การทดสอบในรูปแบบมาตรฐาน ISO 24712)

ราคา 230 บาท*


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MFC-J2330DW

MFC-J2730DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

2.7” LCD

Print Fax Copy Scan PC Fax Direct Print ■■

■■

■■

■■

3.7” LCD

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A4, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3 FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที แฟกซ 9 วินาที/แผ‹น ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) 2-sided copy ได้ถึงขนาด A4 ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) USB Flash Memory (JPEG)

จอ LCD Display 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น ได้ถึงขนาด A3 พร้อมช่องใส่กระดาษด้วยมือทีละแผ่นด้านหลัง (Bypass Tray) WiFi Direct Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria,Google Cloud Print™ หน‹วยความจำ� 128 MB

ราคา 7,990 บาท*

เดือน

X

Print Fax Copy Scan PC Fax Direct Print ■■

■■

■■

■■

MFC-J3530DW

จอ LCD Display 3.7 นิ้ว แบบ Touch Panel ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับได้ 250 แผ่น ไดŒถึงขนาด A3 และถาดกระดาษดŒานล‹างรองรับไดŒ 250 แผ‹น ไดŒถึงขนาด A3 พรŒอมช‹องใส‹กระดาษดŒานหลัง (Multi-Purpose Tray) ไดŒ 100 แผ‹น ไดŒถึงขนาด A3 WiFi Direct Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Mopria,Google Cloud Print™ หน‹วยความจำ� 256 MB

■■

■■

■■

X

เดือน ปกติ 9,990 บาท*

6 เดือน

MFC-J3930DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

2.7” LCD

■■

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A4, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3 FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที แฟกซ 3 วินาที/แผ‹น ถ่ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ่นต่อนาที (ISO Print Speed**) 2-sided copy ได้ถึงขนาด A4 ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) USB Flash Memory (JPEG)

พิเศษ 8,990 บาท*

6 เดือน

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

Print Fax Copy Scan PC Fax Direct Print

2

years

warr a nt y

3.7” LCD

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A3, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3 FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที แฟกซ 3 วินาที/แผ‹น สามารถส‹งแฟกซไดŒถึงขนาด A3 ถ‹ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ‹นต‹อนาที (ISO Print Speed) สามารถสำ�เนาไดŒถึงขนาด A3 2-sided copy ไดŒถึงขนาด A3 ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated สามารถสแกนได้ถึงขนาด A3 รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) USB Flash Memory (JPEG)

จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว แบบ Touch Panel ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับไดŒ 250 แผ‹น ไดŒถึงขนาด A3 พรŒอมช‹องใส‹กระดาษดŒวยมือทีละแผ‹นดŒานหลัง (BypassTray) WiFi Direct Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print™ หน่วยความจำ� 128 MB

Print Fax Copy Scan PC Fax Direct Print ■■

■■

■■

■■

พิเศษ 14,990 บาท* ปกติ 15,990 บาท*

เดือน

X

10เดือน

รุ่น

พิมพ์สี/ขาวดำ�สูงสุด 27/35 แผ่นต่อนาที (Fast Mode) หรือ 20/22ppm (ISO Print Speed*) ขนาด A4 ความละเอียด 1,200x4,800 dpi, หยดหมึก 1.5 พิโคลิตร Auto 2-sided print ได้ถึงขนาด A3, สามารถพิมพ์ได้ถึงกระดาษขนาด A3 FPOT (First Print Out Time) 6 วินาที รองรับการพิมพ์ผ่าน NFC (Near Field Comunication) แฟกซ 3 วินาที/แผ‹น สามารถส‹งแฟกซไดŒถึงขนาด A3 ถ‹ายเอกสารสี/ขาวดำ� 9/12 แผ‹นต‹อนาที (ISO Print Speed) สามารถสำ�เนาไดŒถึงขนาด A3 2-sided copy ไดŒถึงขนาด A3 ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ interpolated สามารถสแกนได้ถึงขนาด A3 รับและส่ง (Macintosh ได้เฉพาะส่งเท่านั้น) USB Flash Memory (JPEG)

จอ LCD สี ขนาด 3.7 นิ้ว แบบ Touch Panel ถาดกระดาษมาตรฐาน รองรับไดŒ 250 แผ‹น ไดŒถึงขนาด A3 และถาดกระดาษดŒานล‹างรองรับไดŒ 250 แผ‹น ไดŒถึงขนาด A3 พร้อมช่องใส่กระดาษด้านหลัง (Multi-Purpose Tray) ได้ 100 แผ่นได้ถึงขนาด A3 WiFi Print, Mobile Print : Brother iPrint&Scan, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print™ หน่วยความจำ� 256 MB

พิเศษ 16,990 บาท* ปกติ 17,990 บาท*

เดือน

X

10เดือน

วัสดุการพิมพ์

DCP-T310, DCP-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W, MFC-T910DW

หมึกแยก 4 สี BT-D60BK/ BT-5000C/M/Y

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed *** For Windows7 / 8 / 8.1 /10

MFC-J2330DW, MFC-J2730DW, MFC-J3530DW, MFC-J3930DW

หมึกแยก 4 สี LC-3617 BK/C/M/Y หรือ LC-3619 XLBK/XLC/XLM/XLY

* ISO Print Speed: ISO/IEC 24734 www.brother.com/rd/printspeed ** ISO Print Speed: ISO/IEC 24735 www.brother.com/rd/printspeed

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา *ดูรายละเอียดวิธีการแลกรับได้ที่หน้า 25 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

9


EASY START, SMART FUNCTION ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ทุกโหมดการใช้งาน

COLOR LASER PRINTER & MFC MFC-L8690CDW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

รับประกัน 3 ปี + On Site**

WARRANTY

เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

Years ONSITE

MFC-L8900CDW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

5.0” LCD

3.7” LCD

Print ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4) Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps และมี PC Fax, Internet Fax Copy ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4) Scan ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 รวดเร็วด้วย 2 หัวสแกน แบบ Dual CIS ความละเอียด 2,400x600 dpi ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 50 แผ่น หน่วยความจำ� 1 GB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น สามารถพิมพ์/ถ่าย/พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in หน้าจอ 3.7” Touch screen Color LCD ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Print ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4) Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps และมี PC Fax, Internet Fax Copy ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4) Scan ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 รวดเร็วด้วย 2 หัวสแกน แบบ Dual CIS ความละเอียด 2,400x600 dpi ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 70 แผ่น หน่วยความจำ� 1 GB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น สามารถพิมพ์/ถ่าย/พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in หน้าจอ 5.0” Touch screen Color LCD NFC- Card Reader built-in ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-451 BK/C/M/Y | TN-456 BK/C/M/Y

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-451 BK/C/M/Y | TN-456 BK/C/M/Y

ดรัม DR-451CL

ดรัม DR-451CL

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

ราคา 37,990 บาท*

ราคา 39,990 บาท*

HL-L8260CDN

HL-L8360CDW

2.7” LCD

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2,400x600 dpi จุด/นิ้ว หน่วยความจำ� 512 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ USB direct print Network built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-451 BK/C/M/Y| TN-456 BK/C/M/Y

ราคา 21,990 บาท* หมายเหตุ

10

ดรัม DR-451CL

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 31 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2,400x600 dpi จุด/นิ้ว หน่วยความจำ� 1GB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ Wireless 802.11 b/g/n and Network built-in หน้าจอ 2.7” Touch screen Color LCD NFC- Card Reader built-in วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-451 BK/C/M/Y | TN-456 BK/C/M/Y

ราคา 23,990 บาท*

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา **การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ *เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **ปกติรับประกัน 3 ปี (ส่งกลับทีศ่ นู ย์บริการของบริษทั ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ) เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

ดรัม DR-451CL


EASY START, SMART FUNCTION ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ทุกโหมดการใช้งาน

COLOR LED PRINTER & MFC

MFC-9140CDN

5-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax

WARRANTY

Years ONSITE

รับประกัน 3 ปี + On Site** เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

MFC-9330CDW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

4.85” LCD

4.85” LCD

Print ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps รองรับ PC Fax, Internet Fax Copy ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) Scan สามารถสแกนทู Email, Image, File, OCR, FTP และ USB ความละเอียด 2,400X600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ สามารถพิมพ์โดยตรงจาก USB Flash Drive ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น หน่วยความจำ� 192 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น มี Network และ Wireless built-in

Print ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) Fax รับส่งแฟกซ์ด้วยความเร็ว 33.6K bps รองรับ PC Fax, Internet Fax Copy ถ่ายเอกสารขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) Scan สามารถสแกนทู Email, Image, File, OCR, FTP ความละเอียด 2,400X600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ ป้อนกระดาษอัตโนมัติได้ถึง 35 แผ่น หน่วยความจำ� 192 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น มี Network built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y | TN-265 C/M/Y

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y | TN-265 C/M/Y

ดรัม DR-261CL

ดรัม DR-261CL

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

*สามารถดาว์โหลดการใช้งาน Internet Fax ได้จาก http://solutions.brother.com

ราคา 16,990 บาท*

ราคา 19,990 บาท*

HL-3150CDN

HL-3170CDW

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 18 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2,400X600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ หน่วยความจำ� 64 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น Network built-in

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ขาว-ดำ�/สี 22 แผ่น/นาที (A4) ความละเอียด 2,400X600 dpi ระยะเวลาในการพิมพ์แผ่นแรกขาว-ดำ�/สี น้อยกว่า 16 วินาที พิมพ์เอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ หน่วยความจำ� 128 MB ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น Network , Wireless built-in

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y (Standard)/ TN-265 C/M/Y (High Yield)

วัสดุการพิมพ์ ดรัม DR-261CL

ราคา 9,990 บาท* หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา **การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์ *เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **ปกติรับประกัน 3 ปี (ส่งกลับทีศ่ นู ย์บริการของบริษทั ฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รบั การแต่งตัง้ )

โทนเนอร์ TN-261 BK/C/M/Y (Standard)/ TN-265 C/M/Y (High Yield)

ดรัม DR-261CL

ราคา 11,990 บาท* iF Design Awards คือรางวัลทีม่ อบแก่ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพือ่ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการใช้งานและทีส่ �ำ คัญผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมด้วยโดย มีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเป็นสุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า 4,322 ชิ้น จากทั่วโลก

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ อ่านเพิ่มเติมที่หน้า 27

“GOOD DESIGN AWARD 2013 คือรางวัลทีม่ อบแก่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทม่ี ดี ีไซน์ โดดเด่นควบคู่ไปกับการใช้งานทีส่ ามารถตอบสนองการใช้งานของผูบ้ ริโภคได้อย่างเหมาะสม ซึง่ เป็นรางวัลทีถ่ กู สร้างสรรค์ขน้ึ โดยสถาบันชัน้ นำ�ของประเทศญีป่ นุ่ รางวัลนี้ได้รบั การ ยอมรับจากทัว่ โลกโดยผูช้ นะเลิศจะได้รบั เครือ่ งหมาย “G Mark” เพือ่ แสดงให้เห็นว่าสินค้า ดังกล่าวมีความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

11


SPECIFICATION COMPARISON COLOR INKJET MFC

1.8” TFT

DCP-T310

DCP-T510W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ�/สี (A4) ความละเอียด ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4)

DCP-T710W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

MFC-T910DW

4-in-1 : Print/Copy/Scan/Fax

10/27 แผ่น/นาที (Fast mode)

4-in-1 : Print/Copy/Scan/Fax

23/27 แผ่น/นาที (Fast Mode) สูงสุด 1,200x600 dpi

2.7/5.6 แผ่น/นาที (ISO Print Speed**)

6/6 แผ่น/นาที (ISO Print Speed**)

-

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ (A4)

6 วินาที/แผ่น (PC Fax ขาวดำ� เฉพาะส่ง)

ความละเอียดในการสแกน (A4)

สูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ Interpolated

-

ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

20 แผ่น

-

รองรับ

LCD display 1 Line

LCD display 1.8 TFT

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ ขนาดหน้าจอ หน่วยความจำ�

128 MB

ถาดบรรจุกระดาษ

150 แผ่น

การเชื่อมต่อแบบ วัสดุการพิมพ์ หมึกแยก 4 สี

MFC-T810W

3-in-1 : Print/Copy/Scan

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless BT-D60BK / BT-5000C/M/Y

Hi-speed USB 2.0

Hi-Speed USB 2.0 / Wireless / Network

รับประกันสินค้า 1 ปี / หรือ 30,000 แผ่น*

การรับประกัน * ฟรี! ประกันสินค้าเพิ่มอีก 1 ปี เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

COLOR LASER PRINTER & MFC

3.7” LCD

2.7” LCD

HL-L8260CDN

HL-L8360CDW

ความเร็วในการพิมพ์ (A4)

5.0” LCD

MFC-L8690CDW

31 แผ่น/นาที

ความละเอียด

สูงสุด 2,400x600 dpi

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4)

-

31 แผ่น/นาที

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ (A4)

-

3 วินาที/แผ่น และมี PC Fax, Internet Fax

ความละเอียดในการสแกน (A4)

-

สูงสุด 19,200x19,200 dpi

ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

-

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

50 แผ่น

70 แผ่น

LCD display 3.7 แบบ Touch screen

LCD display 5.0 แบบ Touch screen

รองรับ

ขนาดหน้าจอ

LCD display 2 Line

หน่วยความจำ�

512 MB

LCD display 2.7 แบบ Touch screen

1 GB

ภาษาเครื่องพิมพ์

PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

ถาดบรรจุกระดาษ

250 แผ่น

การเชื่อมต่อแบบ

Hi-speed USB 2.0/ Network

Hi-speed USB 2.0/ Wireless/Network

วัสดุการพิมพ์ Drum (หลอดสร้างภาพ) Toner (ผงหมึก) การรับประกัน 12

MFC-L8900CDW

** เพิ่มบริการ On Site service เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

DR-451CL TN-451BK/C/M/Y , TN-456BK/C/M/Y (High Yield) WARRANTY

Years ONSITE

รับประกันสินค้า 3 ปี**


2.7” LCD

2.7” LCD

3.7” LCD

MFC-J2330DW

MFC-J2730DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

ความเร็วในการพิมพ์ ขาวดำ�/สี (A4) ความละเอียด

MFC-J3530DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

MFC-J3930DW

6-in-1 : Print/Fax/Copy/Scan/PC Fax/Direct Print

23/35 แผ่น/นาที (Fast Mode) สูงสุด 1,200x4,800 dpi

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4) ความเร็วในการส่งแฟกซ์ (A4)

3.7” LCD

6/6 แผ่น/นาที (ISO Print Speed**) 9 วินาที/แผ่น

3 วินาที/แผ่น

ความละเอียดในการสแกน (A4)

สูงสุด 19,200x19,200 dpi แบบ Interpolated

ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

50 แผ่น

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ

รองรับ

ขนาดหน้าจอ

LCD display 2.7 แบบ Touch Panel

LCD display 3.7 แบบ Touch Panel

LCD display 2.7 แบบ Touch Panel

LCD display 3.7 แบบ Touch Panel

หน่วยความจำ�

128 MB

256 MB

128 MB

256 MB

ถาดบรรจุกระดาษ

250 แผ่น

การเชื่อมต่อแบบ วัสดุการพิมพ์ หมึกแยก 4 สี

Hi-speed USB 2.0/ Wireless/ Network LC-3617BK/C/M/Y , LC-3619XLBK/XLC/XLM/XLY

การรับประกัน

รับประกันสินค้า 2 ปี*

* ฟรี! ประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

COLOR LED PRINTER & MFC

4.85” LCD

4.85” LCD

HL-3150CDN

ความเร็วในการพิมพ์ (A4)

HL-3170CDW

MFC-9140CDN

18 แผ่น/นาที

MFC-9330CDW

22 แผ่น/นาที

ความละเอียด

สูงสุด 2,400x600 dpi

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4)

-

22 แผ่น/นาที

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ (A4)

-

3 วินาที/แผ่น และมี PC Fax, Internet Fax

ความละเอียดในการสแกน (A4)

-

สูงสุด 19,200x19,200 dpi

ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF)

-

35 แผ่น

LCD display 1 Line

LCD display 3.7 แบบ Touch screen

การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ ขนาดหน้าจอ หน่วยความจำ� ภาษาเครื่องพิมพ์

64 MB

128 MB

192 MB

GDI

PCL6,BR Script 3

ถาดบรรจุกระดาษ การเชื่อมต่อแบบ

250 แผ่น Hi-speed USB 2.0/ Network

Hi-speed USB 2.0/ Wireless/Network

Hi-speed USB 2.0/ Network

Hi-speed USB 2.0/ Wireless/Network

วัสดุการพิมพ์ Drum (หลอดสร้างภาพ) Toner (ผงหมึก) การรับประกัน

DR-261CL TN-261BK/C/M/Y , TN-265C/M/Y (High Yield) WARRANTY

Years

รับประกันสินค้า 3 ปี**

ONSITE

** เพิ่มบริการ On Site service เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

13


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

FILL FREE WITH SMART FUNCTION เติมเต็มสิ่งดีๆ ด้วยประสิทธิภาพที่ตรงใจ

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

LASER FAX FAX-2840

FAX-2950

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์

■■

■■

■■

■■

■■

■■

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์

ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น หน่วยความจำ� 16 MB(รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 400 แผ่น) กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย, ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทำ�งานเป็นพรินเตอร์ได้สูงสุด 20 แผ่น/นาที ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำ�เนา, 50-400% ย่อ-ขยาย ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น หน่วยความจำ� 16 MB (รับเอกสาร กรณีกระดาษหมด 500 แผ่น) กระจายส่งอัตโนมัติ 272 เลขหมาย, ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ทำ�งานเป็นพรินเตอร์ได้สูงสุด 24 แผ่น/นาที ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำ�เนา, 50-400% ย่อ-ขยาย ทำ�งานสแกนเอกสารขาว-ดำ� (A4) ได้ที่ ความละเอียดสูงสุด 19,200x19,200 dpi ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น

วัสดุการพิมพ์ โทนเนอร์ TN-2260 / TN-2280

วัสดุการพิมพ์

THERMAL TRANSFER รุ่น PC-202RF PC-401 PC-402RF PC-AS4RF PC-501

ดรัม DR-2255

ราคา 9,490 บาท* วัสดุการพิมพ์ Fax กระดาษความร้อนและกระดาษธรรมดา

CONSUMABLES

รายละเอียด ม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-1170, 1270, 1570MC, 1020e, 1030e (450 แผ่น) ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645,685MC, 717, 727, 737MC ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 2 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 827S, 837MCS, 878 (144 แผ่น) ตลับฟิล์มพร้อมม้วนฟิล์ม 4 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-555, 645, 685MC, 717, 727, 737MC, 817S, 827S, 837MCS, 878 (178 แผ่น) ตลับหมึกพร้อมม้วนฟิล์ม 1 ม้วน สำ�หรับรุ่น FAX-817S, 827S, 837MCS, 878

LASER CONSUMABLES วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

14

โทนเนอร์ TN-2260 / TN-2280

ดรัม DR-2255

ราคา 7,990 บาท* FAX

2

years

warr a nt y

ราคา* 2,030 980 920 1,970 980

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา


CONSUMABLES LASER CONSUMABLES วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

INKJET CONSUMABLES วัสดุการพิมพ์สำ�หรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

SCANNER CONSUMABLES

วัสดุใช้งานระบบดึงกระดาษและอุปกรณ์เสริม สำ�หรับเครื่องสแกนเนอร์

หมายเหตุ • ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

15


DOCUMENT SCANNER

MOBILE DOCUMENT SCANNER

COMPACT DOCUMENT SCANNER

DESKTOP DOCUMENT SCANNER

ADS-1100W

ADS-1600W

DS-620 / DS-720D ADS-2200

เครื่องสแกนเอกสารส่วนบุคคล ประหยัดพื้นที่ เคลื่อน ย้ายสะดวก สแกนเอกสารตรงไปยัง USB Memory ได้ มีชอ่ งสำ�หรับสแกนนามบัตร หรือบัตรพลาสติก พร้อม การเชื่อมต่อ Wireless

เครือ่ งสแกนเอกสารส่วนบุคคล หน้าจอสีสมั ผัส 6.8 ซม. สแกนเอกสารโดยตรงไปยัง USB Memory ได้ มีช่อง สำ�หรับสแกนนามบัตร หรือบัตรพลาสติก พร้อมการ เชื่อมต่อ Wireless และเก็บข้อมูลไปยัง Cloud

ขนาดกระทั ด รั ด สแกนเอกสารต่ า งๆ แบบฟอร์ ม ใบเสร็จ ใบปลิว บัตรประชาชนและบัตรพลาสติก พร้อม ซอฟต์แวร์สแกนนามบัตร (Bizcard) ใช้พลังงานผ่าน สาย USB ไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรี่

1

NEW PRODUCT

years

warr a nt y

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

การเชื่อมต่อ ความเร็วในการสแกน สีขาว / ดำ� ความเร็วในการสแกน 2 หน้า สีขาว/ดำ� ความละเอียดในการสแกน การป้อนกระดาษ

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n 16 แผ่นต่อนาที (A4) 18 แผ่นต่อนาที (A4) 32 หน้าต่อนาที (A4) 36 หน้าต่อนาที (A4) สูงสุด 1,200x1,200 dpi 20 แผ่น

Hi-Speed USB 2.0 7.5 แผ่นต่อนาที (A4) * รุ่น DS-620 35 แผ่นต่อนาที (A4) 10 หน้าต่อนาที (A4) * รุ่น DS-720D 70 หน้าต่อนาที (A4) 600x600 dpi สูงสุด 1,200x1,200 dpi 50 แผ่น PDF ค้นหาได้, PDF มาตรฐาน และตั้งรหัส ผ่านป้องกันไฟล์, JPEG และ TIFF

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

PDF ค้นหาได้, PDF มาตรฐาน, JPEG และ TIFF

Software

CC4, Nuance™PaperPort™12SE, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

CC4, Nuance™PaperPort™12SE, Nuance®PDF Converter Pro 8, NewSoft®Presto!BizCard 6, PageManager 9

DsmobileCapture, Button Manager V2, NewSoft®Presto!BizCard 6, Manager 9

ราคา 9,490 บาท*

ปกติ 12,490 บาท*

ร่นุ DS-620

FREE! บัตรกำ�นัล Caltex หรือ Central มูลค่า 500.- เดือน

พิเศษ 10,990 บาท* X

เครื่องสแกนเอกสารสำ�นักงาน สแกนเอกสารครั้งละ หลายๆแผ่น ด้วยความรวดเร็ว สแกนเอกสาร 2 หน้า อัตโนมัติ สแกนเอกสารตรงไปยัง USB Memory

Windows iPS for Win PC, Nuance®PaperPort14SE, NewSoft®Presto!BizCard OCR, Remote Setup

พิเศษ 3,990 บาท* ปกติ 5,490 บาท* ราคา 18,900 บาท* FREE!

บัตรกำ�นัล Central หรือ Lotus มูลค่า 500.-

6 เดือน

ร่นุ DS-720D

พิเศษ 5,490 บาท* ปกติ 7,490 บาท* X

DESKTOP NETWORK SCANNER

ADS-2700W

4 เดือน

ADS-2400N

ADS-2800W

ADS-3600W

เครือ่ งสแกนเอกสารองค์กร สแกนได้ครัง้ ละหลายๆ แผ่น ด้วยความรวดเร็ว เชือ่ มต่อเน็ตเวิรค์ (Wired LAN) ได้ โดยไม่ต้องใช้ PC และสแกนเตรงไป USB Memory พร้อมซอฟท์แวร์ และฟังก์ชั่นปรับปรุงคุณภาพภาพ

เครื่องสแกนเอกสารองค์กร หน้าจอสีสัมผัส 9.3 ซม. เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค Wireless และ Wired LAN ได้โดย ไม่ต้องใช้ PC ทำ�งานร่วมกับระบบจัดการเอกสาร สแกนเไปยัง อีเมล์, SharePoint, Web Services, FTP/SFTP, Could พร้อมซอฟท์แวร์ และฟังก์ชั่น ปรับปรุงคุณภาพภาพ

เครื่องสแกนเอกสารองค์กร หน้าจอสีสัมผัส 9.3 ซม. เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค Wireless และ Wired LAN ได้โดย ไม่ต้องใช้ PCทำ�งานร่วมกับระบบจัดการเอกสาร สแกนเไปยัง อีเมล์, SharePoint, Web Services, FTP/SFTP, Could พร้อมซอฟท์แวร์ และฟังก์ชั่น ปรับปรุงคุณภาพภาพ

Hi-Speed USB 2.0 และ Wired LAN 10 BaseT/100Base-TX/1000Base-T

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n และ Wired LAN 10Base-T/100Base-TX /1000Base-T

SuperSpeed USB 3.0, Wireless 802.11b/g/n และ Wired LAN 10 Base-T/100Base-TX/1000 Base-T พร้อม NFC (Near Field Communication) 50 แผ่นต่อนาที (A4) 100 หน้าต่อนาที (A4)

NEW PRODUCT

1

years

warr a nt y

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

เครือ่ งสแกนเอกสารสำ�นักงาน หน้าจอสีสมั ผัส 7.1 ซม. สะดวก กดเลือ กจาก หน้าจอ สแกนเอกสารตรง ไปยัง USB Memory พร้อมการเชื่อมต่อ Wireless และ Wired LAN

การเชื่อมต่อ

Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n และ Wired LAN 10/100 Base-TX

ความเร็วในการสแกนสีขาว / ดำ� ความเร็วในการสแกน 2 หน้า สีขาว/ดำ� ความละเอียดในการสแกน การป้อนกระดาษ รูปแบบไฟล์ที่รองรับ Software

35 แผ่นต่อนาที (A4) 70 หน้าต่อนาที (A4)

PDF ค้นหาได้, PDF มาตรฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์, JPEG และ TIF Windows iPS for win PC, Nuance®PaperPort 14SE, NewSoft® Presto!BixCard OCR, Remote Setup

ราคา 22,900 บาท*

30 แผ่นต่อนาที (A4) 60 หน้าต่อนาที (A4) สูงสุด 1,200x1,200 dpi สูงสุด 50 แผ่น

PDF ค้นหาได้, PDF มาตรฐาน และตั้งรหัสผ่านป้องกันไฟล์, JPEG, TIFF และ XPS CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY®FineReader Sprint, ABBYY®PDFTransformer+, BRAdmin Professional

CC4, Nuance®PaperPort 14SE, ABBYY® FineReader Professional, ABBYY®PDF Transformer+, BRAdmin Professional

ราคา 28,890 บาท*

ราคา 36,890 บาท*

FREE! บัตรกำ�นัล Lotus หรือ Caltex มูลค่า 500.*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่ www.brother.co.th

* ดูรายละเอียดวิธกี ารแลกรับได้ทห่ี น้า 25 ทัง้ นีส้ งวนสิทธิก์ ารแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

16

ราคา 32,890 บาท* FREE! External HDD 1TB มูลค่า 2,190.-

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา


Fast. Easy to use. Built for business Two powerful new desktop document scanners join our award winning line-up SCAN

ADS-2200 | ADS-2700W

ADS-2200

ADS-2700W

PROFESSIONAL DOCUMENT SCANNER

1

PDS-5000

PDS-6000

years

warr a nt y

ฟรี!ประกันสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

SPECIAL

HI- LIGHT M OTIO

N

P

RO

เครื่องสแกนเอกสารองค์กร ความเร็วสูง ถาดป้อนกระดาษ (ADF) ได้มากถึง 100 แผ่น เหมาะสำ�หรับการเชื่อมต่อระบบจัดการเอกสาร ใช้งานต่อเนื่อง หัวสแกน 2 หน้าอัตโนมัติ พร้อมซอฟท์แวร์ เพื่อการใช้งานอย่างมืออาชีพ ใน ทุกธุรกิจ ทั้งองค์กรภาครัฐบาล และบริษัทเอกชน กับความต้องการสแกนเนอร์ที่มี Full Function TWAIN รองรับ

การเชื่อมต่อ

SuperSpeed USB 3.0

ความเร็วในการสแกนสีขาว / ดำ�

60 แผ่นต่อนาที (A4)

80 แผ่นต่อนาที (A4)

ความเร็วในการสแกน 2 หน้า สีขาว/ดำ�

120 ภาพต่อนาที (A4)

160 ภาพต่อนาที (A4)

ความละเอียดในการสแกน

สูงสุด 600x600 dpi

การป้อนกระดาษ

สูงสุด 100 แผ่น

สแกนไปยัง

E-mail , Image, OCR, File, FTP, Network, SharePoint, Application, Printer

Diver การประมวลผลภาพ

Windows®, Mac, Linux Auto Colour Detection, Auto Image Rotation, Background Processing, Binarization, Colour Dropout, Continuous Scan, Despeckle, Digital Imprinter, Edge Fill, Multi stream, Punch Hole Removal, Split Image -

รูปแบบไฟล์ที่รองรับ Software

Button Manager V2 / DS Capture / OmniPage / SE 18 / QuickScan Pro Trial

ราคา 36,990 บาท*

FREE! External HDD 1TB มูลค่า 2,190.-

*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ **กรุณากรอกเอกสารภายในกล่องเพื่อแลกรับของรางวัลหรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารแลกรับได้ที่ www.brother.co.th

* ดูรายละเอียดวิธกี ารแลกรับได้ทห่ี น้า 25 ทัง้ นีส้ งวนสิทธิก์ ารแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กบั ลูกค้าทีซ่ อ้ื สินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

ราคา 62,990 บาท* หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

17


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

LIFESTYLE PT-D200KT

PT-D200RK

1

years

warr a nt y

PT-P300BT

Application : P-touch Design&Print

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก ลาย Hello Kitty ■■

■■

■■

■■

■■

ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์ พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 334 สัญลักษณ์ และ รูปแบบกรอบรูป 31 ชนิด รวมถึงลาย Hello Kitty “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-12 mm เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้าน ที่โรงเรียน และออฟฟิศ

ปกติ 2,590 บาท*

ELECTRICAL PT-E110VP

■■

■■

■■

■■

พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษพร้อมจอ สัญลักษณ์มีให้เลือกกว่า 200 สัญลักษณ์ รวมถึงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า เทป TZE มีให้เลือกหลากสีและขนาด ตั้งแต่ 3.5-12 mm น้ำ�หนักเบา พกพาสะดวก เหมาะกับ การใช้ทั้งในและนอกสถานที่ เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

■■

■■

■■

■■

ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์ พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด ลายลิขสิทธิ์ Rilakkuma 34 แบบ สุดน่ารัก และ กรอบรูป 22 แบบ “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-12 mm เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้าน ที่โรงเรียน และออฟฟิศ

PT-E300VP

■■

■■

■■

■■

พิมพ์เร็ว 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษาทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ มีรูปแบบฉลากทางด้าน วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานอิเลคทรอนิกส์และ บาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้ มีสัญญลักษณ์ทางไฟฟ้า เทป TZE มีให้เลือกหลากสีและขนาด ตั้งแต่ 3.5-18 mm รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube) เหมาะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ราคา 3,590 บาท* พิเศษ 5,990 บาท*

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 30 mm/sec ควาละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอ LCD Backlit ขนาดใหญ่ มีรูปแบบฉลากทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมงานอิเลคทรอนิกส์ และ บาร์โค้ด 9 แบบให้เลือกใช้ มีสัญญลักษณ์ทางไฟฟ้า เทป TZE มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-24 mm รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube) สั่งพิมพ์ต่อเนื่องได้สูงสุด 99 ครั้ง ออกแบบฉลากผ่าน P-Touch EditorV5.1 รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh รองรับการทำ�งานผ่าน WiFi และ USB

ปกติ 12,990 บาท*

พิเศษ 9,990 บาท* FREE!

บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 1,000.-

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา *ดูรายละเอียดวิธีการแลกรับได้ที่หน้า 25 ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับบัตรกำ�นัลหรือของสมนาคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าตามราคาในแค็ตตาล็อก At your side

18

FREE! Ribbon Tape 2 pcs.

PT-E850TKWLI

เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบพกพา และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

■■

ปกติ 8,990 บาท*

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัดฉลากแบบ Manual รองรับเทป TZE หน้ากว้างขนาด 3.5, 6, 9, 12 มิลลิเมตร ออกแบบฉลากผ่าน Application P-Touch Design & print บน Smartphone ทั้ง Android และ iOS เชื่อมต่อ Smartphone ผ่าน Bluetooth น้ำ�หนัก 0.38 กิโลกรัม

PT-E550WVP

เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบพกพา ■■

■■

ราคา 1,990 บาท*

พิเศษ 2,290 บาท*

เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบพกพา ■■

■■

ปกติ 2,590 บาท*

พิเศษ 2,290 บาท*

เครื่องพิมพ์ฉลากแบบพกพาออกแบบผ่านสมาร์ทโฟน

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก ลาย Rilakkuma

เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟและฉลาก ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

พิมพ์ปลอกท่อ PVC 40 mm/sec รองรับปลอกท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 – 6.5 mm พิมพ์ปลอกท่อได้สูงสุด 2 บรรทัด พิมพ์ฉลากเร็ว 60-80 mm/sec ความละเอียด 360 dpi “TZE” และ “HGE” เทป มีให้เลือกหลากสี และขนาดตั้งแต่ 3.5-36 mm รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube) พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, บาร์โค้ดได้ 13 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch EditorV5.1 และ Cable Label Tools 1.0 รองรับการทำ�งานผ่าน WIFI แบตเตอรี่ 1,800 mah

ราคา 28,990 บาท* FREE!

กระเป๋า มูลค่า 1,290.-


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

OFFICE USE PT-D200

PT-D450

■■

■■

■■

■■

■■

PT-D600

เครื่องพิมพ์ฉลากในสำ�นักงาน แบบพกพา และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ฉลากในสำ�นักงาน แบบพกพา และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก กะทัดรัด ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีตัวอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 11 สไตล์ พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 300 สัญลักษณ์ และ กรอบรูป 10 ชนิด “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-12 mm เหมาะสำ�หรับใช้ในบ้านและสำ�นักงาน

■■

■■

■■

■■

■■

ปกติ 1,990 บาท*

ความเร็วในการพิมพ์ 20 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่ พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 5 บรรทัด ออกแบบฉลากผ่าน P-Touch EditorV5.1 “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-18 mm รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh

DIRECT THERMAL QL-800

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 30 mm/sec ความละเอียด 180 dpi พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมจอสี LCD Backlit ขนาดใหญ่ พิมพ์บาร์โค้ดได้ 9 แบบ พิมพ์ตัวอักษรได้สูงสุด 7 บรรทัด มีกรอบให้เลือก 99 แบบ และสัญลักษณ์ 545 แบบ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-Touch Editor V5.1 “TZE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตั้งแต่ 3.5-24 mm รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh รองรับการทำ�งานผ่าน USB พร้อมด้วยที่ตัดเทปแบบอัตโนมัติ (Automatic Label Cutter)

FREE!

ราคา 6,990 บาท* บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 1,000.-

ราคา 2,990 บาท*

พิเศษ 1,790 บาท*

1

years

warr a nt y

PROFESSIONAL

QL-820NWB

PT-P900W / PT-P950NW HIGH SPEED PRINT

เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal

เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ระบบ Direct Thermal ■■

■■

■■

■■

■■

ความเร็วในการพิมพ์ 150 mm/sec พิมพ์ฉลากได้สูงสุด 93 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) ตัดฉลากอัตโนมัติ พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้ 20 แบบมาตรฐาน สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-Touch Editor v5.1 P-Touch Editor Lite (สำ�หรับผู้ใช้งาน microsoft windows เท่านั้น) ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน เพียงเชื่อมต่อสาย USB ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสั่งพิมพ์ “DK” เทป ทั้งแบบฉลากและแบบต่อเนื่องสูงสุดกว้างถึง 62 mm. เหมาะกับการพิมพ์ฉลาก ป้ายชื่อ และฉลากที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ หรือซองจดหมาย (มีฉลากให้เลือกถึง 22 แบบ)

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ราคา 6,990 บาท*

ความเร็วในการพิมพ์ 176 mm/sec พิมพ์ฉลากได้สูงสุด 110 ฉลากต่อนาที (ฉลากมาตรฐาน) ตัดฉลากอัตโนมัติ หน้าจอ Backlit LCD ความละเอียด 320x120 dot พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, พิมพ์บาร์โค้ดได้ 30 แบบมาตรฐาน และแบบ 2D อีก 2 แบบ รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบใช้สาย (Network) และเครือข่าย แบบไร้สาย (Wireless) และ Bluetooth 2.1+EDR Brother iPrint&Label สามารถสั่งพิมพ์จาก Apple iPhone, iPad หรือ Android ได้โดยตรง Direct Thermal แบบ 2 สี สามารถพิมพ์ได้ สีแดง, ดำ� (รอบรับกับฉลากรุ่นที่รองรับความสามารถนี้เท่านั้น) สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 DK” เทป ทั้งแบบฉลาก และแบบต่อเนื่องสูงสุดกว้างถึง 62 mm.

ราคา 8,990 บาท*

FREE!

เครื่องพิมพ์ฉลาก แบบต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

พิมพ์เร็ว 60-80 mm/sec ความละเอียดสูงสุดถึง 360 dpi พิมพ์ได้เต็มฉลากยิ่งขึ้น 32 mm (Print Height) พิมพ์ตัวอักษรได้หลายรูปแบบ, บาร์โค้ดได้ 13 แบบมาตรฐาน และ แบบ 2D อีก 2 แบบ สามารถออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor V5.1 “TZE” และ “HGE” เทป มีให้เลือกหลากสีและขนาดตัง้ แต่ 3.5-36 mm. รวมถึงเทป HSE เทปสำ�หรับท่อหด (Heat Shrink Tube) ตัดฉลากอัตโนมัติ รองรับทั้ง Full cut/Half cut รองรับการใช้งานกับ PC และ Macintosh รองรับการทำ�งานเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตเวิร์กผ่านสาย Lan RJ45 (เฉพาะรุ่น PT-P950NW) รองรับ App Brother iPrint&Label ช่วยให้สามารถพิมพ์จาก Smartphone / Tablet ทั้ง iOS และ Android ไปยังเครื่องพิมพ์ ได้โดยตรง

Major Movie Ticket x 2 ร่นุ PT-P900W

ราคา 12,900 บาท*

SOFTWARE SUPPORT

ร่นุ PT-P950NW

P-Touch Editer ซอฟต์แวร์ P-Touch Editor

P-Touch Editer Lite

รองรับเครือ่ งพิมพ์ฉลากแบบตัง้ โต๊ะทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังคอมพิวเตอร์และเครือ่ งรุน่ ทีต่ อ้ งการต่อเชือ่ มกับคอมพิวเตอร์ ภายในซอฟต์แวร์จะมีตัวเลือกการออกแบบต่างๆมากมาย และฟังก์ช่นั ที่บรรจุเครื่องมือที่จำ�เป็นในการค้า และอุตสาหกรรมของคุณ สำ�หรับสร้างฉลากซอฟต์แวร์ สามารถติดตัง้ ทัง้ ใน Windows และ Macintosh

สำ�หรับผู้ใช้งาน Microsoft Windows เท่านัน้ ง่ายต่อการติด ตัง้ และใช้งาน เพียงเชือ่ มต่อสาย USB ติดตัง้ โปรแกรมอัตโนมัติ ออกแบบและสัง่ พิมพ์

* เฉพาะร้านค้าทีร่ ว่ มรายการ * ทุกรุน่ รับประกัน 1 ปี รับเพิม่ การรับประกันสินค้าฟรี 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา

ราคา 16,990 บาท* FREE!

บัตรกำ�นัล Lotus มูลค่า 1,000.-

iF Design Awards คือรางวัลที่มอบแก่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นทางด้านคุณภาพ และศักยภาพในการทำ�งาน ควบคู่ไปกับความสวยงามด้านนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน และที่ สำ�คัญผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยมีผลงานที่ถูกส่งเข้าร่วมประชันความเป็น สุดยอดด้านคุณภาพและการออกแบบกว่า 4,322 ชิ้น จากทั่วโลก

19


ใชŒกับเคร�่องพ�มพฉลาก Brother ร‹ุน PT-1280TH, PT-1650, PT-1830, PT-2700,PT-2730, PT-7600, PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-D200,PT-D200KT,PT-D600, PT-E200VP, PT-E300VP, PT-P750W และ PT-E550WVP, PT-D450,PT-D200RK, PT-P900W, PT-P950NW,PT-P300BT,PT-E110VP

Standard Laminated (8 Metres / *5 Meters)

Flexible Id Tape (8 Metres)

เทป TZe ลามิเนตเทป ทนต‹อน้ำ แสงแดด ความรŒอน เหมาะสำหรับการใชŒงานทัง้ ในบŒานและออฟฟ�ศ ฉลาก เหล‹านี้มีกาวแบบอะคลีลิค ซึ่งออกแบบมาสำหรับ พ�้นผิวเร�ยบแบนและไม‹ขรุขระ เช‹น โฟลเดอรแฟ‡ม, พ�้นผิวโลหะ, พลาสติกและกระจก

เทป FX TZeมีความยืดหยุน‹ สามารถติดป‡ายลามิเนต เพ�่อความทนทาน เหมาะสำหรับพ�้นผิวที่มีลักษณะ โคŒงกลม เช‹น การติดฉลากสายไฟและสายสัญญาณ เสียง / ภาพ

No./Color

ทนต‹อการซีดจาง

ลอกออกง‹าย

เทปเคลือบ ชนิดพ�เศษ

ทนต‹ออุณหภูมิ -80๐ C๐ ไปจนถึง 150 C

การยึดเกาะ กับพ�้นผิวโคŒง

ป‡องกัน รอยข�ดข‹วน

ทนสารเคมีและน้ำ

เทปติดแน‹น เปšนพ�เศษ

เทปใส

20

TZE-111 TZE-211 TZE-315 TZE-611 TZE-121 TZE-221 TZE-222 TZE-223 TZE-325 TZE-421 TZE-521 TZE-621 TZE-721 TZE-131 TZE-132 TZE-133 TZE-135 TZE-231 TZE-232 TZE-233 TZE-334 TZE-335 TZE-431 TZE-435 TZE-531 TZE-535 TZE-631 TZE-731 TZE-M31 TZE-B31* TZE-C31* TZE-HW31* TZE-RY31* TZE-MQL35* TZE-MQP35* TZE-MQG35* TZE-MQ835* TZE-MQ934* TZE-M931 TZE-141 TZE-241 TZE-242 TZE-243 TZE-344 TZE-345 TZE-441 TZE-541 TZE-641 TZE-741 TZE-151 TZE-251 TZE-252 TZE-253 TZE-354 TZE-355 TZE-451 TZE-551 TZE-555 TZE-651 TZE-751 TZE-B51* TZE-C51* TZE-M951 TZE-161 TZE-261 TZE-262 TZE-263 TZE-461 TZE-561 TZE-661 TZE-M961

ขนาด ราคา 6mm

9mm

460.-

540.-

No./Color

TZE-FX211 TZE-FX611 TZE-FX221 TZE-FX621 TZE-FX231 TZE-FX631 TZE-FX431 TZE-FX731 TZE-FX241 TZE-FX641 TZE-FX441 TZE-FX741 TZE-FX251 TZE-FX651 TZE-FX451 TZE-FX751 TZE-FX261 TZE-FX661

ขนาด ราคา 6mm

540.-

9mm

600.-

12mm 720.-

18mm 870.-

24mm 930.36mm 1,090.-

เทป Strong adhesive TZe เปšนเทปที่เพ��ม ความเหนี ย วของกาวใหŒ ต ิ ด แน‹ น มากข� ้ น จากใน เทป TZE ปกติ เหมาะกับการใชŒกับพ�้นผิวที่มี ความขรุขระ หร�อตŒองการความทนทานติดแน‹น มากยิ�งข�้น เหมาะกับการใชŒงานในอุตสาหกรรม

No./Color

450.720.-

18mm 720.-

TZE-S211 TZE-S121 TZE-S221 TZE-S621 TZE-S131 TZE-S231 TZE-S631 TZE-S141 TZE-S241 TZE-S641 TZE-S151 TZE-S251 TZE-S651 TZE-S261 TZE-S661

ขนาด ราคา 6mm

540.-

9mm

600.-

12mm 720.18mm 870.24mm 930.36mm 980.-

Fabric Tape (3 Metres)

เทป fabric TZe เปšนเทปทีอ่ อกแบบมาเพ�อ่ ติดกับผŒา โดยสามารถนำไปใชŒเพ�อ่ ติดกับเสือ้ ผŒาเช็คหนŒา ปลอก หมอน ฯลฯ เพ�ยงวางเทปลงบนผŒาทีต่ อŒ งการ วางผŒา รองทับฉลากและ ใชŒเตาร�ดที่ความรŒอน 160 - 180 องศาเซลเซียส ทับ 10-15 ว�นาที เท‹านั้น ฉลาก สามารถทนต‹อการซักลŒางไดŒ*

No./Color

24mm 870.-

TZE-FA3 TZE-FA53 TZE-FA63 TZE-FAE3

ขนาด ราคา 12mm 870.-

No./Color

36mm 980.-

1,090.-

ขนาด 9mm

รุ‹น

No./Color

320.-

12mm 320.-

ความยาวเทปมาตรฐาน 8 เมตร

HGE-221V5 HGE-621V5 HGE-131V5 HGE-231V5 HGE-631V5 HGE-M931V5 HGE-141V5 HGE-241V5 HGE-641V5 HGE-M941V5 HGE-151V5 HGE-251V5 HGE-651V5 HGE-M951V5 HGE-261V5

ขนาด

รุ‹น

9mm 2,590.2,590.12mm 2,790.3,290.18mm 3,290.3,790.24mm 3,790.4,290.36mm 4,990.-

ใชŒกับเคร�่องพ�มพปลอกสายไฟและฉลาก Brother รุ‹น PT-E850TKWLI

No./Color

ขนาด ราคา

TR-100BK

100m 600.-

ป‡ายสติกเกอรพ�มพอักษร Brother DK Label

ใชŒกับเคร�่องพ�มพฉลาก Brother รุ‹น QL-550, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW, QL-800,QL-820NWB

No./Color

ขนาด

Type

ป‡าย

มŒวน

400.29mm x 90mm 300.62mm x 100mm 300.17mm x 87mm สำหรับติดบนวัสดุ 400.17mm x 54mm แฟ‡ม และอื่นๆ 400.38mm x 90mm 800.29mm x 62mm 1,000.23mm x 23mm 58mm x 58mm สำหรับติด CD/DVD 100.-

DK-11201 DK-11202 DK-11203 DK-11204 DK-11208 DK-11209 DK-11221 DK-11207

No./Color

Size

62mm x 30.48m 29mm x 30.48m 12mm x 30.48m 62mm x 15.24m 29mm x 15.24m 62mm x 15.24m 62mm x 15.24m

DK-22205 DK-22210 DK-22214 DK-22606 DK-22211 DK-22212 DK-22213

Type เทปกระดาษต‹อเนื่อง เทปฟ�ลมต‹อเนื่อง

ป‡ายสติกเกอรพ�มพชนิดมŒวน สติกเกอรเปšนเนื้อกระดาษสีขาว *ตัวอักษรที่พ�มพออกมาเปšนสีดำ

ราคา

มŒวน

430.760.430.430.760.760.650.870.ราคา

มŒวน

760.430.320.2,190.870.2,190.2,190.-

เทปพ�มพอักษร Brother HSE-Tape

ใชŒกับเคร�่องพ�มพฉลาก Brother รุ‹น PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW

No./Color

ขนาด

HSE-211 HSE-221 HSE-231 HSE-241 HSE-251

5.8mm 8.8mm 11.7mm 17.7mm 23.6mm

เหมาะสำหรับสายเสŒนผ‹าศูนยกลาง ระหว‹าง 1.7 - 3.2mm ระหว‹าง 2.6 - 5.1mm ระหว‹าง 3.6 - 7.0mm ระหว‹าง 5.4 - 10.6mm ระหว‹าง 7.3 - 14.3mm

ราคา

กล‹อง

690.790.890.990.1,090.-

อุปกรณเสร�มอื่นๆ

เทป Ribbon TZe เปšนเทปแบบร�บบิ�น ที่ผูŒใชŒ สามารถสรŒางสรรค ขŒอความ สัญลักษณต‹างๆ ลงบนร�บบิ�นไดŒ สรŒางงานฝ‚มือหร�อ ของขวัญชิ�น พ�เศษใหŒกับคนพ�เศษของคุณไดŒ ไม‹เหมือนใคร

TZE-R231 TZE-R234 TZE-RE34 TZE-RN34 TZE-RW34

No./Color

M-921 M-K221 M-K222 M-K223 M-K521 M-K621 M-931 M-K231 M-K232 M-K233 M-K531 M-K631

HSE - Heat Shrink Tube 1.5 meters(Shrink ratio 2:1)

Ribbon Tape (4 Metres)

930.-

(เทป HGE 1 กล‹องมี 5 มŒวน) ใชŒกบั เคร�อ่ งพ�มพฉลาก Brother รุน‹ PT-9500PC, PT-9700PC, PT-9800PCN, PT-P900W, PT-P950NW

ใชŒกบั เคร�อ่ งพ�มพฉลาก Brother รุน‹ PT-65TH

เทปพ�มพอักษร Brother PT-Tape

Strong Adhesive (8 Metres)

12mm 600.-

เทปพ�มพอักษร Brother HGE-Tape

เทปพ�มพอักษร Brother M-Tape

ขนาด ราคา 12mm 290.-

รุ‹น

AD-24ESUK

AD-E001 DK-CL99 DK-BU99

เหมาะสำหรับสายเสŒนผ‹าศูนยกลาง

หมŒอแปลงสำหรับเคร�อ่ งพ�มพฉลาก รุน‹ PT-2400, PT1750, PT-1000, PT-1830, PT-E110VP, PT-1280TH, PT-D200, PT-E200VP, PT-2700, PT-D200KT, PT-D200RK, PT-P300BT PT-E300VP, PT-E550WVP, PT-D450, PT-D600 Cleaning Sheet สำหรับ QL-550, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW Cutter สำหรับ QL-550, QL-570, QL-580N, QL-700, QL-720NW

หมายเหตุ

• ราคาดังกล‹าว รวมภาษีมูลค‹าเพ��ม 7% • บร�ษัท บราเดอรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม‹ตŒองแจŒงใหŒทราบล‹วงหนŒา • บร�ษัท บราเดอรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพ�มพหร�อการโฆษณา

ราคา

550.-

990.600.380.-


NV180D

3-in-1 Embroidery Machine It sews, it quilts and it embroiders. And it does combination machine is like having three machines in one. Loaded with features, you’ll love how easy it to use and it’s smooth sewing.

• 125 built-in embroidery patterns, including 45 designs featuring Disney characters • 181 sewing stitches • High quality performance with compact size • 3.7” colour LCD touch screen • USB port for USB flash drive


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

Home Sewing Machine JV1400

GS2700

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

1 2

year

warr a nt y

years

warr a nt y

GS3700P

FS101 2

years

warr a nt y

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ตะเข็บภายในเครื่อง 14 ลาย ไฟส่องสว่าง LED กำ�หนดความยาวตะเข็บอัตโนมัติ กำ�หนดความกว้างตะเข็บอัตโนมัติ การเย็บรังดุม 4 ขั้นตอน เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ปกติ 6,490 บาท*

ตะเข็บภายในเครื่อง 27 ลาย ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน ที่สนเข็มอัตโนมัติ ไฟส่องสว่าง LED ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้ เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก การเย็บแบบอาร์มฟรี ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

ปกติ 8,490 บาท*

พิเศษ 3,990 บาท*

พิเศษ 5,990 บาท*

FREE! แผ่นรองจักร มูลค่า 490.-

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ราคา 22,900 บาท*

เดือน

22

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ตะเข็บภายในเครื่อง 37 ลาย ช่องใส่กระสวยแนวนอน จากด้านบน ที่สนเข็มอัตโนมัติ ไฟส่องสว่าง LED ปุ่มหมุนควบคุมความตึงด้าย ระบบกรอด้ายอย่างรวดเร็ว ลายสำ�หรับทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน ปรับความถี่-ความห่างและความกว้างของรังดุมได้ เปลี่ยนตีนผีง่ายด้วยระบบ CRIP-ON โดยไม่ต้องไขสกรูเข้าออก การเย็บแบบอาร์มฟรี ความกว้างตะเข็บสูงสุด 5 มม. ความยาวตะเข็บสูงสุด 4 มม.

X

4 เดือน

X

6 เดือน

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

จักรเย็บระบบคอมพิวเตอร์รุ่น FS101 มีไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่เย็บ มีปุ่มปรับเลื่อนความช้า-เร็วในการเย็บ ฐานจักรสามารถถอดออกเป็นฟรีอาร์ม ระบบ drop feed ลดฟันจักร หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� แสดงผลชัดเจน แสดงตีนผีที่ต้องใช้งาน ปุม่ Start/Stop ด้วยมือ สะดวก ไม่ตอ้ งใช้เท้าเหยียบ ลายตัวอักษรภาษาอังกฤษและสัญลักณ์ 55 แบบ ลายเย็บและลายตกแต่ง 100 ลาย ตะเข็บทำ�รังดุมอัตโนมัติ 1 ขั้นตอน 8 แบบ

เดือน

FREE! แผ่นรองจักร มูลค่า 490.-

นรองจักร มูลค่า 490.FREE! แผ่ กระเป๋าใส่จักร Brother

CM700

จักรแซกริมผ้า ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สี เพื่อง่ายต่อการร้อยด้าย ไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการเย็บ กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ 3 หรือ 4 เส้นด้าย พร้อมตัดส่วนเกินขณะเย็บ ความกว้างของตะเข็บ 5.0-7.0 มม. มีระบบฟันจักร 2 ตอน (Differential feed) เพือ่ การเย็บตะเข็บทีส่ ม่�ำ เสมอ ปุ่มควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า ปุ่มเลือกความยาวของตะเข็บ ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

ราคา 19,900 บาท*

เดือน

FREE! แผ่นรองจักร มูลค่า 490.-

■■

ราคา 18,900 บาท*

ราคา 9,900 บาท*

2104D

จักรแซกริมผ้า (เก็บริมผ้า) ที่สนเข็มอัตโนมัติ ทั้งเข็มคู่และเข็มเดี่ยว ระบบการร้อยด้ายแบบ 4 สีเพือ่ ง่ายต่อการร้อยด้าย กล่องใส่เศษผ้าและเศษด้ายที่ถูกตัด ไฟส่องสว่างแบบ LED ช่วยถนอมสายตาและประหยัดไฟ กล่องเก็บอุปกรณ์ในตัวเครื่อง เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ ตะเข็บแซกริมผ้าแบบ 2, 3 หรือ 4 เส้นด้ายพร้อมตัดส่วนเกินขณะเย็บ ระบบการร้อยด้ายล่างแบบ F.A.S.T.(Fast and Simple Threading) ระบบฟันจักร 2 ตอน (Differntail Feed) เพื่อการเย็บตะเข็บ ที่สม่ำ�เสมอกับทุกเนื้อผ้า ปุ่มควบคุมแรงกดตีนผีเย็บผ้า ปุ่มเลือกความยาวของตะเข็บ ใบมีดตัดผ้าแบบพับเก็บได้

FREE! แผ่นรองจักร มูลค่า 490.-

■■

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

FREE! แผ่นรองจักร มูลค่า 490.-

4234D

■■

เครื่องสแกนและตัด ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

มีฟังก์ชั่นสแกนเนอร์ในตัวด้วย ความละเอียด 300 dpi รูปแบบตัวอักษร 7 รูปแบบและลายในตัวเครื่อง 631 แบบ พร้อมลายควิลท์ 100 ลาย พื้นที่สแกนและพื้นที่ตัดขนาดใหญ่ 12” x 24" สามารถอ่านข้อมูล SVG รองรับชนิดไฟล์ลวดลายแบบสากล ช่องเสียบ USB 2 ช่อง รองรับเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless)

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

X

6 เดือน

ราคา 20,900 บาท*

เดือน

FREE! แผ่นรองจักร มูลค่า 490.-

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา • บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำ�กัด (PINN SHOP) 77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทรศัพท์ 0 5390 4301-5, 0 8261 44061-65 โทรสาร 0 5381 4662

X

6 เดือน

X

10เดือน


จักรเย็บ & ปัก

ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

Sewing & Embroidery Machine

NV180D

NEW PRODUCT ■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

1

year

warr a nt y

เป็นทั้งจักรเย็บ และปัก ในตัวเดียวกัน ลายปัก Disney ในตัวเครื่อง 45 ลาย ลายปักต่างๆในตัวเครื่อง 125 ลาย ลายตะเข็บงานเย็บ ตะเข็บตกแต่งในตัวเครื่อง 181 ลาย หน้าจอ LCD สี ระบบสัมผัส ขนาด 3.7 นิ้ว พื้นที่ในการปักขนาด 100x100 มม. (170x100 มม.*) ความเร็วในการปัก 400 ฝีเข็มต่อนาที มีรูปแบบตัวอักษร 10 รูปแบบ (ภาษาอังกฤษ 7 รูปแบบ ภาษาญี่ปุ่น 3 รูปแบบ) มีช่องเสียบ USB port 1 ช่อง มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการเย็บและปัก สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (โดยใช้คู่กับโปรแกรม PE-Design) *ขนาดสะดึงที่ต้องซื้อเพิ่ม อุปกรณ์เสริม

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

ราคา 45,900 บาท*

เดือน

X

10เดือน

นรองจักร Mickey Mouse มูลค่า 990 บาท FREE! แผ่ ผ้าคลุมจักร Mickey Mouse มูลค่า 1,290 บาท

NV180K

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

NV950

เป็นทั้งจักรเย็บ และปัก ในตัวเดียวกัน ลายปัก Hello Kitty ในตัวเครื่อง 54 ลาย ลายปักต่างๆในตัวเครื่อง 134 ลาย ลายตะเข็บงานเย็บ ตะเข็บตกแต่งในตัวเครื่อง 181 ลาย หน้าจอ LCD สี ระบบสัมผัส พื้นที่ในการปักขนาด 100x100 มม. (170x100 มม.*) ความเร็วในการปัก 400 ฝีเข็มต่อนาที มีรูปแบบตัวอักษร 10 รูปแบบ (ภาษาอังกฤษ 7 รูปแบบ ภาษาญี่ปุ่น 3 รูปแบบ) มีช่องเสียบ USB port 1 ช่อง มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการเย็บและปัก สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (โดยใช้คู่กับโปรแกรม PE-Design) *ขนาดสะดึงที่ต้องซื้อเพิ่ม อุปกรณ์เสริม

*มีจำ�หน่ายเฉพาะที่ PINN Shop

ราคา 45,900 บาท*

เดือน

นรองจักร Hello Kitty มูลค่า 990.FREE! แผ่ ผ้าคลุมจักร Hello Kitty มูลค่า 1,290.-

X

10เดือน

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ลายปักในตัวจักร 70 ลาย ลายเย็บในตัวจักร 129 ลาย ลายปักเพ่ิมเติมในแผ่นซีดีอีก 126 ลาย สามารถทำ�ได้ทั้งงานปัก และงานเย็บ มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� ระบบสัมผัส USB พอร์ต สามารถใช้ Flash Drive ในการ Save และ Load ลายปักเข้าจักร มีช่องเสียบการ์ดอัดลาย ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 6 รูปแบบ 3 ขนาด สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

ราคา 39,800 บาท*

เดือน

X

10เดือน

นรองจักร มูลค่า 490.FREE! แผ่ กล่องใส่อุปกรณ์จักร

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา • บริษทั อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำ�กัด (PINN SHOP) 77/5 ถ.อารักษ์ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200, โทรศัพท์ 0 5390 4301-5, 0 8261 44061-65 โทรสาร 0 5381 4662

23


ฟรีเมื!ประกั นสินค้าเพ่ิมอีก 3 เดือน ่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th

จักรปัก Embroidery Machine NV95E

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ลายปักในตัวจักร 70 ลาย มีหลอดไฟ LED แบบสว่าง หน้าจอ LCD ขาว-ดำ� ระบบสัมผัส มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 5 รูปแบบ 3 ขนาด มีช่องเสียบแฮนดี้ไดร์ และการ์ดอัดลาย เมื่อต้องการเพ่ิมลาย ความเร็ว 400 ฝีเข็มต่อนาที สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

ราคา 29,900 บาท*

เดือน

X

10เดือน

ลายปักในตัวจักร 138 รูปแบบ มีลายดอกไม้ ลาย หนังสัตว์ และอีกมากมาย มีตัวอักษรภาษาอังกฤษภายในตัวจักร 11 รูปแบบ พื้นที่ในการปักขนาด 160 มม.x 260 มม. ความเร็วในการปัก 850 ฝีเข็มต่อ 1 นาที มีหลอดไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ปัก มีที่สนเข็มอัตโนมัติ ช่วยให้สะดวกขึ้น ตัวจักรมีเมนูภาษาให้เลือกใช้ 18 ภาษา หน้าจอ LCD สีระบบสัมผัส มีเซ็นเซอร์ด้ายบนและด้ายล่างจะคอยเตือนเมื่อด้ายขาดหรือหมด มีช่องเสียบพอร์ต USB เมื่อต้องการเพิ่มลายลงในจักร สามารถปักชื่อนักเรียนภาษาไทยได้ (ต้องใช้คู่กับ PE Design เท่านั้น)

ราคา 55,900 บาท*

เดือน

นรองจักร มูลค่า 490.FREE! แผ่ กล่องใส่อุปกรณ์จักร

นรองจักร มูลค่า 490.FREE! แผ่ กล่องใส่อุปกรณ์จักร

PR670E

PR1050X

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

จักรปักหัวเดียว 6 เข็ม มีพื้นที่ในการปักขนาด 300 x 200 มม. หน้าจอ IPS แบบ LCD ระบบสัมผัส ขนาด 10.1 นิว้ ความละเอียดสูง มีแบบอักษรภาษาอังกฤษในตัวเครื่อง 37 แบบ มี LED pointer กำ�หนดตำ�แหน่งในการปัก รูปแบบ Designs ลายปักในตัวเครื่อง 640 รูปแบบ ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที มีฟังก์ชั่นกำ�หนดความเร็วแต่ละเข็มให้เหมาะกับด้ายชนิดพิเศษ มีวิดีโอแนะนำ�การใช้งานและคู่มือช่วยเหลือในตัวเครื่อง มีไฟ LED ส่องสว่างพื้นที่ในการปัก มีสะดึงพร้อมปักมาให้ 4 ขนาด มีช่องเสียบ พอร์ต USB

ราคา 350,000 บาท*

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

X

10เดือน

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

จักรปักคอมพิวเตอร์หัวเดียว 1 เข็ม ลายปักในตัวจักร 405 ลาย มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ 20 รูปแบบ หน้าจอสี LCD ระบบสัมผัส มีไฟ LED กำ�หนดตำ�แหน่งปัก ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที มีระบบกรอกระสวยติดตั้งมาพร้อมกับตัวเครื่อง พื้นที่ในการปักขนาด 200x200 มม. มีฟังก์ชั่น “Free-motion”สำ�หรับทำ�ชิ้นงาน สามารถปักหมวกและรองเท้าได้ (ซื้ออุปกรณ์เสริม)

ราคา 169,000 บาท* FREE!

จักรปักหัวเดียว 10 เข็ม มีพื้นที่ในการปักขนาด 360x220 มม. หน้าจอ IPS แบบ LCD ระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ความละเอียดสูง มีแบบอักษรภาษาอังกฤษในตัวเครื่อง 37 แบบ และลายปักในตัวเครื่อง 647 รูปแบบ* ความเร็ว 1,000 ฝีเข็มต่อนาที มีฟังก์ชั่นกำ�หนดความเร็วแต่ละเข็มให้เหมาะกับด้ายชนิดพิเศษ มีวีดีโอแนะนำ�การใช้งาน และคู่มือช่วยเหลือในตัวเครื่อง มีไฟ LED ส่องส่วางพื้นที่ในการปัก และมีช่องเสียบพอร์ต USB มีสะดึงพร้อมปักมาให้ 4 ขนาด กำ�หนดการปักได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบเซ็นเซอร์ของกล้องที่มองเห็นลายปักทั้งหมด (Live Camera Positioning) สามารถสร้างลายปักอย่างง่ายได้จากตัวเครื่อง โดยใช้ฟังก์ชั่น My Design Center (ซื้ออุปกรณ์เสริมคือ แผ่นรอง Scan) *สามารถใช้งานได้หลังจากอัพเดทซอฟต์แวร์ฟรีใน Brother Solution Center

FREE!

PE-DESIGN มูลค่า 29,900.-

24

โต๊ะวางจักรปัก มูลค่า 14,900.-

ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ มูลค่า 14,590.-

ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง มูลค่า 11,900.-

PE-DESIGN มูลค่า 29,900.-

โต๊ะวางจักรปัก มูลค่า 14,900.-

ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ ชุดสะดึงปักเอนกประสงค์หน้าตรง ชุดสะดึงปักรองเท้า ซ้าย-ขวา มูลค่า 14,590.มูลค่า 11,900.มูลค่า 11,900 บาท

หมายเหตุ *ราคาดังกล่าวรวมภาษีมลู ค่าเพ่มิ 7% **ฟรี ประกันสินค้าเพ่มิ อีก 3 เดือน เมือ่ ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงราคา โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • บริษทั บราเดอร์ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดในการพิมพ์ หรือโฆษณา **การบริการซ่อมนอกสถานที่ (onsite) จะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟแวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟแวร์

ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายจักรปัก ได้ท่ี หจก. พรีซซิ น่ั แอดเซสเซอรี่ สำ�นักงานใหญ่ โทร. 02-907-9046-7 บริษทั Pinn สำ�นักงานใหญ่ โทร. 053-814662 • สำ�นักงานกรุงเทพฯ โทร. 0-2612-2216 บริษทั เอสเคที. เอ็มบรอยเดอรี่ จำ�กัด โทร.0-2890-1213

PE-DESIGN มูลค่า 29,900.-

ชุดสะดึงปักหมวกแบบหน้าแคบ มูลค่า 14,590.-

PE-DESIGN 10

ราคา 450,000 บาท*

FREE!

warr a nt y

VR

NV800E

■■

■■

ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า

1

year

■■

■■

ซอฟท์แวร์สำ�หรับออกแบบลวดลายงานปัก สามารถช่วยออกแบบลายปัก สร้างตัวอักษร ที่ต้องการกำ�หนดความหนา-บางของเส้น และ สามารถปรับเปลี่ยนภาพถ่ายตัวอักษรที่มีอยู่ ให้เป็นลายปักได้ให้คุณสามารถเชื่อมต่อ ระหว่างคอมพิวเตอร์ไปยังจักรปักรุ่นที่คุณ ต้องการได้ สามารถอ่านรูปแบบไฟล์ .pes, .dst และ .phc ได้

ราคา 29,900 บาท* เดือน

X

10เดือน


ขัน้ ตอนการรับสิทธิพเ� ศษ 1 คลิกที่ไอคอน brother bonus

2 ลงทะเบียนผ‹านทาง

Facebook Account / Google Account หร�อลงทะเบียนดŒวย E-mail

3 เลือกเมนูสทิ ธิประโยชนเพ�อ่ เลือกสิทธิพเ� ศษจากรŒานคŒาทีส่ นใจ

4 กดรับสิทธิ์ โดยระบบจะแสดงบารโคŒดบนหนŒาจอ

และนำบารโคŒดที่ ไดŒ ไปใชŒในการรับสิทธิท์ ร่ี าŒ นคŒานัน้

พบสิทธิพเ� ศษมากมายไดŒท่ี

Brother (Thailand) Brother Contact Center : 0-2665-7777

สแกนเพ�่อดาวนโหลด brother bonus

ขั้นตอนการแลกรับของสมนาคุณ

เปล�่ยนโฉม Hologram รูปแบบใหม‹ แบบเก‹า

แบบใหม‹ วัสดุการพ�มพทง้ั Toner และ Ink Cartridge ยังคงใชŒสติก� เกอร Hologram แบบเก‹าอยู‹

วัสดุการพ�มพทง้ั Toner และ Ink Cartridge จะเร�ม� ทยอยใชŒสติก� เกอร Hologram แบบใหม‹

คุณสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมแลกรับของสมนาคุณไดŒที่ http://welcome.brother.com/th-th/promotions-events/promotion.html

2 ว�ธีการตรวจสอบป‡าย Hologram แบบใหม‹ มี

ตรวจสอบดŒวยการกระพร�บแสงสีเข�ยวทั้ง 4 ดŒาน โดยแสงจะตŒองแสดงตามจำนวนตัวเลข 1, 2, 3, และ 4 ตามลำดับ ตัวอย‹างตามรูปดŒานล‹าง

ช‹องทางการติดต‹อขอรับแลกของสมนาคุณ เล�อกส‹งผ‹านช‹องทางใดช‹องทางหนึ่ง ดังนี้

2 ว�ธี

การตรวจสอบหมายเลขประจำตัวบนป‡าย Hologram โดยเขŒาไปที่หนŒา www.brother.com/id ว�ธีการนี้จะช‹วยใหŒลูกคŒาสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวบนป‡าย Hologram ผ‹านคอมพ�วเตอร หร�อสมารทโฟนไดŒ

E-MAIL : brotherpromotion@brother.co.th

FAX : 02-6657711

หลักฐานที่ใชŒในการขอรับแลกของสมนาคุณ BILL

สำเนาใบเสร็จรับเง�นหร�อใบกำกับภาษี

โดยระบุวันที่ซื้อภายในช‹วงระยะเวลาที่มีโปรโมชั่นสูงสุด (บร�ษัทฯ ขอสงวนส�ทธิ์ ไม‹รับบิลเง�นสดและบิลเข�ยนมือ)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพรŒอมเซ็นรับรองสำเนาถูกตŒอง ID Card

และระบุ “ใชŒเพ�่อรับของสมนาคุณจากบราเดอรเท‹านั้น” (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตŒองตรงกับใบเสร็จรับเง�นหร�อใบกำกับภาษี / จำกัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชื่อต‹อการแลกรับ 1 เคร�่อง)


ACTIVITY

บราเดอร์ ฉลองความสำ�เร็จครบรอบ 20 ปี ในไทย

เผยยอดขายเติบโตกว่า 6% พร้อมจัดทริปขอบคุณสื่อมวลชนประจำ�ปี 2560 ที่จ. ภูเก็ต

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำโดย มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดทริปขอบคุณสื่อมวลชนประจ�ำปี 2560 ณ จ.ภูเก็ต พร้อมแถลงผลประกอบการ ปีงบประมาณ 2560 (เมษายน 2560 – มีนาคม 2561) โชว์ศักยภาพครองยอดขายอันดับ 1 ในอาเซียน และ สามารถสร้างการเติบโตในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ นับเป็นความส�ำเร็จ ครั้งส�ำคัญในโอกาสด�ำเนินธุรกิจครบ 20 ปีในไทย และยังคงมุ่งสร้าง

บราเดอร์ สนับสนุน

นักกอล์ฟหญิงแกร่งของไทย ‘โปรหมู -อรนรินทร์ สัตยาบรรพต’ หวังผงาดคว้าแชมป์ The Japan LPGA Tour 2018

ความเติบโตกลุ่มลูกค้าองค์กรตลอดจนขยายสู่ตลาดเอสเอ็มอี โดย ตลอดทริปยังอัดแน่นไปด้วยด้วยกิจกรรมความสนุกสนาน ไม่วา่ จะเป็น ปาร์ตี้บนเรือสุดหรู และชมพระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ รวมถึง กิจกรรมไหว้พระขอพร พร้อมชมวิวทะเลสุดสวย ทั้งนี้ตลอดทริปอบ อวลไปด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่น

บราเดอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ "เครื่องพิมพ์บราเดอร์รีฟีล แทงค์"

บราเดอร์เปิดตัวผลิตภัณฑ์‘เครือ่ งพิมพ์บราเดอร์รฟ ี ลี แทงค์’ จ�ำนวน 5 รุ่นใหม่ ประกอบด้วย DCP-T310, DPC-T510W, DCP-T710W, MFC-T810W และรุ่นไฮไลท์ MFC-T910DW เครื่องพิมพ์รีฟีล แทงค์ จากบราเดอร์ ที่มาพร้อม 4 จุดขายตอบโจทย์ธุรกิจในกลุ่ม SOHO และ

มร.โทโมยูกิ ฟูจโิ มโตะ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้ อ มด้ ว ย นายธี ร วุ ธ ศุ ภ พั น ธุ ์ ภิ ญ โญ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชีย่ ล (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบทุ น สนั บ สนุ น เป็ น ปี ที่ 5 ติ ด ต่ อ กั น แก่ นักกอล์ฟสาวไทยชื่อดังที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้น ตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา ‘โปรหมู-อรนรินทร์ สัตยาบรรพต’ ในการแข่งขันรายการ เจแปน แอลพีจีเอ ทัวร์ 2018 (The Japan LPGA Tour 2018) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลัก เอสเอ็มอี ‘ฟังก์ชั่น ดีไซน์ คุณภาพสี คุ้มค่า’ พร้อมเทคโนโลยีเครือข่าย LAN ของ บราเดอร์ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา และ ระบบไร้สายสุดทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมร่วมพูดคุยถึงกลยุทธ์และ ศั ก ยภาพนั ก กี ฬ าไทยให้ ส ร้ า งผลงานและ ภาพรวมตลาดอิงค์เจ็ท ภายใต้แนวคิด ‘First Inkpressions Count. : ชื่อเสียงระดับโลกตลอดมา ณ สนามกอล์ฟ คุณภาพสี สะกดทุกสายตา’ Thai country club บางนา

บราเดอร์ เผยโฉม สแกนเนอร์ 2 รุน่ ล่าสุด เสริมความเหนือชั้นกลุ่ม ธุรกิจโซลูชั่นตอบโจทย์ความต้องการ ฉีกตลาดด้วยนวัตกรรม

จัดงาน ‘Let the Solution Flow with Brother Scanner’ ผนึกพลังช่องทางขาย วางทิศทางสู่ผู้น�ำธุรกิจ เดินเกมรุกด้วย Business Solution อีกครั้ง หลังตัดสินใจส่งสแกนเนอร์อัจฉริยะ 2 รุ่นล่าสุด ADS-2200 และ ADS-2700W เป็นหัวหอกหลักในการขยายส่วนแบ่งการตลาดในปี 61 เสริมแกร่งด้วยนวัตกรรม Network และ WIFI ความใหม่ของธุรกิจสแกนเนอร์เมืองไทยทีพ ่ ร้อมจะเติมเต็มความต้องการของตลาด ยุค DigitalTransformation 4.0 อย่างลงตัว

26


มั่นใจกว่า ด้วยศูนย์บริการมาตรฐาน

ครอบคลุมทั่วประเทศ

27


รานไฟรคอมพิจิตร เลขที่ 24/145-148 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท 0-5661-1388

Q1 april 2018  
Q1 april 2018  
Advertisement