Page 1

សុតន ្ត ប ្ត ដក ិ

ខទ ុ ក ទ នកយជតក ិ ទ្វទសមភគ

ម ម

នបតជតក ិ

នរទកស បជតក

[១] (អភសម ្រត ្រទង់ ធ ថ) ្រពះ ជរបស់ពួកជនអនកេនកុ នងែដនវេទហៈជក ិ ិ ុ ព ទគ

្រពះនមអងត គ មនយនេ្រច ិ ើន

ំ ុត មនពួកពលមិនមនទីបផ

់ ងៃន ែដលមិនទនកន ្រតីជគ្រមប់ ្ល

េនេពលបឋមយម េភ្ល ង

មន្រទពយេ្រចើន

់ ែខជទរី កៃនផ ក កុមុទ្រពះអង្រគ ទង្របជ ុំ ី

បរប ិ ូណ៌េ

យករ

្ត ប់

់ ួរ ្រទងស

មតយេនះជលំ

ំ មតយទង

ជអនកញញឹមមុននយយ ិ

វជយៈ ១ េឈ េឈ ម ះសុនមៈ ១ នងេសនបត ម ះអ ិ ិ ី ់ អនកទង ំ បថ

១៥

ំ ុ តៃនែខ ជទីបផ

ជបណិ្ឌ ត

ជអនកមន្របជញ

េឈ ម ះ

តៈ ១ ។ ្រពះបទវេទហៈ ិ

យចូរេពល

មេសចកី្តេពញចិត្ត

ំ ុ តៃនែខេភ្ល ង ៤ ែខ ជទីផករកៃនផ េផ ងៗគ ន ៃថងេនះជ ្រតជទ ក កុមុទ មណ្ឌល ី ីបផ ី

៏ កមចត់បង់ងងឹត ៃថងេនះេយងទ ំ ្រពះចនដ ង ទ ស ើ ។ ដច ូ េម្តច កុ នង ្រតេនះ ី [២] លំ

យ នងេនេ ឹ

់ ្រពះ ជេឈ បេ់ នះ េសនបតរបស ម ះអ ី

ំញ ងចត ់ែចងយន េយងខ ឹ ើ ុន

យេសចកី្តេ្រតកអរ

តៈ បន្រកបទូលដេូ ចះន ថ

ំ ់ ែដលមនចិតរ្ត ក ពលនងេសនទ ងអស យេហើយ ិ ី

ំញ នពួកពលមិនមនទីបផ ំ ុ ត នងេចញេទេដ បព្រត្រពះសម មប ម តិេទព េយងខ ើ ចបំ ិ ើ ុម ឹ ី ង

ពួក្រពះ ជ

មិនមកចុះអំ

ំ ូ លមកចុះអំ ច េយងន ច ើ ងន ឹ

់ ទូល្រពះបងជខ ជេសចកី្តយល់ផទល់ខួនរបស គំ ្ល ុ ំញ

ច្រពះអងគ េនះ

ពួកទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ

នងផ ឹ ច ញ់

់ ច ញ់ ។ (បព្រត្រពះសម ស្រតូវ ែដលមិនទនផ ម តិេទព សូម្រពះអងេគ ្រតកអរកុ នង ិ ចមបំង េនះជេសចកី្ត ចូលចិតរ្ត បស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុ )ំញ ។

[៣]

មតយេឈ ម ះសុនមៈ

ទូលដេូ ចះន ថ បព្រតម ិ

បន

់ កយអ ្ត បព

តេសនបតីេហើយ

ំ ់ មកចុះអំ ជ ពួកស្រតូវទងអស

ក៏្រកប

ច្រពះអង្រគ

ប់


េហើយេតើ ។ ពួកស្រតូវមនេ្រគ ងស្រ

្ត

់ ទប ក់ចុះេហើយ ែតង្រប្រពត ្ត ននទ បន ឹ ប

៏ តម ំញ ិ នេពញចិតេ្ត ទ ។ ្រសពដឧ ្ត នងមនក គំ ឹ ុ នងៃថងេនះ ករចបំងទូល្រពះបងជខ ុម

មេ

ំ ជនទង

ំ ់ កថ្វយ្រពះអងគ បព្រត យ ចូរនយកបយ ទក ម ្អ យ៉ងឆបម ឹ នងបែង ិ ិ

ង្របគុេំ សូម្រពះអងេគ ្រតកអរ កុ នងករ េំ ្រច ង នងេ្រគ សមមតេទព ិ ិ

ំ ទង [៤]

យចុះ ។

វជយម្រត ិ

បន

់ កយសុនម ្ត បព

ម្រតេហើយ

យកម

ក៏្រកបទូលដេូ ចះន ថ

ំ ់ ្របកដ ដល់្រពះអងជ ជ កមទងអស គ នច ិ េច ហើយេតើ ។ ប្រពត ិ

បព្រតម ិ

ំ ្រពះសមមតេទព កមទងេនះ ្រពះអងម គ ិ នែមនបនេ ិ (្របថន) រក យេ ី

ំ យកមទង

ំ យ កមទង

យ្រកេទ កលេប្រពះអង គ ើ

យ ្រពះអងប គ នសពៗ ្វ កល

េនះមិនែមនជេសចកី្តេពញចិត្ត របស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុេំញ ទ ។ សមណ្រពហមណ៍ ៌ ជអនកែស្វងរកគុណ អនកដង ថ ងធម ឹ អតន ិ

ំ េយងទ ង ើ

យកុ នងៃថងេនះបន

ជពហុស ូ តេនះ ។

ំ េយងទ ង ើ

យនងច ឹ ូ លេទរកសមណ្រពហមណ៍

់ ់ [៥] ្រពះ ជ ្រទង្រពះនមអង ត គ ិ ្រទង្រពះស

្រទង្រ់

គបបបេន ទ បង់េសចកី្តសង ័យៃន ី

់ កយ ៃនវជយមតយេហ ្ត បព ិ ើយ

ស់ថ ករណ៍េនះេពញចិតដ ្ត ល់េយងដ ូ វជ ិ យមតយេពល ។ សមណើ ច

្រពហមណ៍

៌ ជអនកែស្វងរកគុណ គបបបេន ជអនកដង ថ ងធម ទ បង់េសចកី្ត ឹ អតន ិ ី

ំ សង ័យៃនេយងទ ង ើ

ំ យបនកុ នងៃថងេនះ េយងទ ង ើ

យនងច ឹ ូ លេទរកសមណ-

ំ ់គ ្រពហមណ៍ជពហុស ូ តេនះ ។ អនកទងអស ន ចូរេធើ្វ េសចកី្តយល់ចុះ េយងគ ើ ួរ ៌ ែដលជអនកដង ថ ងធម ឹ អតន ិ

ចូលេទរកបណិ្ឌ ត

បេនទបង់េសចកី្តសង ័យៃនពួកេយងបនក ើ ុ នងៃថងេនះ ។ [៦] អ

តេសនបតី បន

ជអនកែស្វងរកគុណ

ៃន្រពះបទវេទហៈេហ ្ត ប្រ់ ពះបនល ិ ើ យ ក៏្រកបទូល ូទ

ដេូ ចះន ថ មនអេចលកៈ ១ អងេគ នះ ែដលេគសនតថ ជអនក្របជញ គង់កុ នង ម មិគទយវន័ ។ អេចលកៈេនះ េឈ ម ះគុណៈ ជកស បេគ្រត ជអនកេចះដង ឹ ជអនកេពលពកយដវ៏ ច ិ ិ្រត ជគ

រកអេចលកៈេនះ េ

ចរយ ប្រពត្រពះសម េយងគ ម តេទព ិ ិ ើ ួ រចូលេទ

។ កនងបេន ទ បង់េសចកី្តសង ័យៃនពួកេយងបន ើ ឹ


[៧] ្រពះ ជ ្រទង់្រពះស រថីថ

់ កយ ៃនអ ្ត បព

់ ិ គទយវន័ េយងន ម ើ ងេទកន ឹ

មកកុ នងទីេនះ ។ [៨] ពួកនយ

់ យ តេសនបតេហ ី ើ យ ្រទង់បងគបន

ំ ចូរអនកនយកន វូ យនែដលទមេហ ឹ ើយ

មន រថី មនទឹមថ្វយ្រពះ ជេនះ នវូ យនជវករៈៃនភ ្ល ិ ុក ់ បរ ិ រដស ៏ រលង់ បជ

្រទពងជវក ិ រៈៃន្របក់ មន្រប

ក់ដច ូ មុខៃន ្រតី ែដល

្របសចកេទស ឬដច ូ ្រពះច្រន ទ (េពញវង់) កុ នងរថេនះ នយ

រថីបនទឹម

់ េសះសិនព ៤ មនសមបុរដច ងសន ះខយល ធ ូ ផកកុមុទ មនសនះេលឿន្របែហលន ឹ ុទ ុទ ែដលបង្ហត់ល្អេហើយ ្រប

បេ់

យក្រមងផក ជវករៈៃនមស ។ មន្រពះក្លស់ស ិ

រថស េសះស ែស៊ស្រពះបទវេទហៈយងេទ (េ ិ

យរថេនះ) ជមួយនងព ឹ ួក

មតយ ក៏ល្អដច ូ ជ្រពះច្រន ទ ។ ពលដេ៏ ្រចើន ជអនក្រទ្រទង់លំែពងនង ិ

ពួកជនអនកក្ល

ន ក៏ជិះេលើខង ន េសះ េហើយ

ំ វ ទង

មដែង្រ្ហ ពះ ជេនះ ែដលជធំដ ៏

់ ្របេសើរជងនរៈ ។ ្រពះបទវេទហៈ ជក ្រតេនះ ក៏យងេទកនឧទយនេ ិ

ំ យងផទល់្រពះបទ ជមួយនង មួយរេពច ្រទង់ចុះពយន ី ឹ រក

ជីវករ

េឈ ម ះគុណៈ

ែដលមក្របជុំគ ន កុ នងឧទយនេនះ

ម្រត ក៏យងេទ

ំ ្រគេនះ្រពហមណ៍នងគហបត ិ ីទង

្រពះ ជក៏មិនបេណ្តញ្រពហមណ៍

ំ ់ ីែដលមិនបនេធើ្វ ឱកស ។ ទងេនះ ែដលមកកនទ

[៩] លំ

នងគហបត ិ ី

៏ មគួរ (្របថប)់ េលើពូកដម ៏ នសមផស បេ់ នះ ្រពះ ជចូលេទកុ នងទដ ី ស

់ ើ ក្រមលដវ៏ ច ់ ើ ទែដលេគ្រកលេ ទនេល ិ ិ្រត មនសមផស ទនេល ី

្រពះ ជលុះគង់ េហើយក៏រក យ (ជមួយ) អេចលកៈ លំ ី ៏ េ្រមើន កដច

នវូ ពកយគួររលឹកថ

បព្រតេ ិ

(ចិញឹចមជីវត) ិ របស់េ

កមិនលំបកេទឬ េ

៏ ន់ ។ យក្រមលដទ

់េ សររៈរបស ី

បេ់ នះ្រទង់្រ ក

ស់

ច្រប្រពត ឹ ្ត

េទបនេទឬ ធតុខយល់មិន្រប្រពត េទឬ ។ ករ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ (្រសួលកុ នងសររៈ) ី ឹ ្ត

មន

[១០]

ពធេទឬ ចកុ ខរបស់េ

អេចលកៈេឈ ម ះគុណៈ

័ េ្រតកអរ កុ នងវន ិ យេ

កមិន

កបនដបយខ ះែដរឬ េ ុំ ្ល

បសូនយេទឬ ។

បនរក យតបនង្រពះបទវ េទហៈ ិ ី ឹ

យពកយថ បព្រតម ិ

កមិន

ែដល្រទង់

ំ រៈ ម ភពលមមញុងសរ ី


ឲ្រប្រពត ើ ឹ េ្ត ទបនខងេដម ្រ

ស់សួរេហើយេនះ

ំ ទង

ំ ើ រទងអស ំ ់ េនះ ដេណ

(ក៏្រសួលែដរ)

យរបស់្រពះអងម គ ិ នបះេបរេទឬ

្រពះអងម គ ិ នមនេទឬ ។ លំ

បព្រត្រពះបទវ េទហៈ ិ ិ

យនរបស់្រពះអងគ

ំ ពយធិទង

ហនៈេន្រប្រពត ឹ េ្ត ទបនេទឬ

[១១]

ំ ើ រទងព ំ រែដល្រពះអង ដេណ គ ី បចន ច ្រគម ្ត

មិនខច ូ ខតេទឬ របស់

យែដលដត ុ កេម ្ដ សររៈ ី

យតប បេ់ នះ ្រពះ ជ្រពះអង្រគ បេសើរកុ នងរថ ្រទង់្របថនធម៌ក៏រក ី

េទើបសួរអតផ បេគ្រត សតគ ថ ង ធម៌ផង េហតុែដលគួរដង ្វ បប ី ឹ ផងថ បព្រតកស ិ

្រប្រពត ្ត ម៌កុ នងម ឹ ធ

បិ

េតដ ត ូ េម្តច គបប្រប្រព ្ត ុ នង ើ ច ឹ ក ី

ចរយ េតដ ូ េម្តច គបប ី ើ ច

ចស់ េតើដច ត ្រប្រពត ុ ូ ធ េតើដច ូ េម្តច ។ គបប្រប្រព ្ត ុ នងពួកមនស ្ត ុ នងកូននង្របពន ិ ឹ ក ឹ ក ី

ត េម្តច កុ នងសមណ្រពហមណ៍ េតដ ូ េម្តច គបប្រប្រព ្ត ុ នង ូ េម្តច កុ នងពួកពល េតដ ើ ច ឹ ក ើ ច ី

ំ ជនបទ េតើដច ូ េម្តច ។ សតទ ្វ ង

យ្រប្រពត ្ត ម៌ដច ូ េម្តច លះេ ឹ ធ

កេនះេហើយ

់ ុ គតិ សតព េទកនស ្វ ួកខះ្ល ឋិតេនកុ នងអធម៌ មនកបលសំយុងចុះធ្លក់េទកន ់ នរក េតដ ូ េម្តច ។ ើ ច

[១២] អេចលកៈជកស បេគ្រត

បន

េទហៈេហ ្ត ប្រ់ ពះបនល្រពះបទវ ិ ើ យក៏ ូទ

ជ សូម្រពះអង្រគ ទង់្រពះស

ទូលដេូ ចះន ថ បព្រតម ិ េឃ្ល ងឃ ្ល តរបស់

ម ភពចុះ

ផលល្អនង ិ

ធម៌មិនមនេទ បព្រត្រពះសម បរេ ម តេទព ិ ិ

េនះ មននរ

មនេទ ម មិនមនេទ

មកពបរេ ី

នងមនព ឹ ី

បុគគល

មនតុលយភពេសើ ម ៗគ ន

់ វូ បទែដលពត ្ត បន ិ មិន

្រកក់របស់បុគគលអនក្រប្រពត ឹ ្ត

កក៏មិនមនែដរ េ្រពះថកុ នងេ

ក ។ បព្រត្រពះសម មួយេទៀត ម ម តេទព ិ ិ បិ

នងមនព ឹ ី

បុគគលែដលេឈ ម ះថ

នងទ ឹ ូនមនបុគគលែដលទូនមនមិនបន ំ សតទ ្វ ង

បិ

ំ សតទ ្វ ង

ចរយ

យ ។

់ ងទ យេទៀងដច ូ ទូកតូចចងផជបន ឹ ូកធំ សតរ្វ ែមងបនរបស់

ែដល្រតូវបនផលទន កុ នងបរេ ផលទនមិនមនេទ

មិន

យជអនកេគរពចេំ ពះបុគគលចស់មិនមន

ំ កី្ត ពយយមកី្តក៏មិនមនែដរ បុរសអនកពយយមនងមនមកព េទ កម្លង ឹ ី ំ េ្រពះថ សតទ ្វ ង

កេនះនងមនព ឹ ី

បព្រត្រពះសម ម តេទព ិ ិ

។ បព្រត្រពះសម ម តិេទព ិ

េសចកី្តពយយមមិនមនអំ

ចេទ


ទន

គឺពួកជនពលេទេតើបញត ញ ម ្ត ក

ំ ពួកបណិ្ឌ តចែតទទ ួលយកនវូ ទនេនះ

ច សំគល់ខួនថជបណ ្ល ិ្ឌ ត រែមងឲទនដល់

ពួកជនពលជអនកមិនមនអំ ំ បណិ្ឌ តទង

យ។

សភវៈ ឲ

ំ ៧ េនះ គបបរស ច់មិនបន ឲកេ្រមើកមិនបន ។ ពួកេទៀងទង ី ់ េន

ំ ៧ េនះ េឈ ង [១៣] េភង ម ះថ ពួកេទៀង ជ ិ ើ្ល ដ ី ទឹកខយល់ សុខ ទុកខ នងជ ិ ី វតទ

់ ី្ត បុគគល ជដ ប ែដលបុគគលកត់េហើយមិនេឈ ម ះថកត់ បុគគលអនកសម្លបក អនកកត់កី្តមិនមន ំ ទង

់ នក េឈ ម ះថសម្លបអ

អនក

់ យ្រគនែតច ូ លេទកុ នងចេន្លះៃនពួក (េទៀង) បុេ៉

ែដលសំេលៀងេហើយ

កត់កបលជនដៃទ

បន

្ណ ះ បុគគល

្រ

្ត

យក

បុគគលេនះមិនេឈ ម ះថកត់ពួក

ំ (េទៀង) ទងេនះេទ ផលៃនបបកុ នងករកត់េនះនងមនព ឹ ី កលអេនទលអស់ម

។ េ្រគ ង

ំ ់ ។ សតទ ្វ ងអស

់ ់ កលេនះ កបប ៨៤ េទើបបរស ធ ង កលេបម ើ ិ នទនដល ិ ុ ទឯ

់ ់ កណ ំ ត់េនះ ពួកសត្វ បុគគលសូមបស្រងួ មក៏មិនបរស ិ ុ ទ ធ ។ កលេបម ើ ិ នទនដល ី សូមប្រប្រព ត ្ល ួ សនវូ ខណៈ ្ត ្អេ្រចើនក៏មិនបរស ី ឹ ល ិ ុ ទ ធ ទុកជេធើ្វ បបេ្រចើនក៏មិនកនងហ

ំ េនះែដរ ។ េសចកី្តបរស ង ិ ុ ទៃធ នេយងទ ើ

ំ ទង

[១៤]

យមិនកនងហ ្ល ួ ស (ក្រមិត) ដេ៏ ទៀងេនះេទ ដច ូ អ

តេសនបតី

ក៏េពលដេូ ចះន ថ េ

លុះ

មលំ

់ កយអេចលកៈ ្ត បព

៏ េ្រមើន េពលយ៉ង កដច

បៃ់ នកបប ៨៤ េយង ើ

ំ ។ គរមិនកនងហ ្ល ួ ស្រចង

ជកស បេគ្រតេហើយ

ពកយេនះេពញចិ្រតខុែំញ ដរ ។

់ ខួនក ខុរំញ លឹកជតរបស ្ល ុ នងកលមុន ែដលអេនទលេទេហើយថ កុ នងកលមុន ខុ ំញ ិ េកើតជមនស ្រប្រពត ុ ឹ ្ត

ំញ នេធើ្វ បប ្រកក់ េឈ ម ះបង គ ៈ ជអនកសម្លបេ់ គ ។ ខុប ិ ល

ំញ នសម្លបស ់ តដ ដេ៏ ្រចើនកុ នង្រកុងព ណសី ជ្រកុងសមបូរ ខុប ្វ េ៏ ្រចើន គឺ្រកបី ្រជូក

ំញ យុតចកអតភ ៏ ុ ្ត ក ពែព ។ លុះខុ ច ្ត ពេនះ ក៏បនមកេកើតកុ នង្រតកូលេសនបតដ ី ស ំញ ិ នមនពត ំញ ិ នេទនរក ។ ស្តមភកុ នងទីេនះ ផលបបរបស់ខុម ិ បនជខុម [១៥]

្រគេនះ

កុ នង្រកុងមិថិ

រក ឧេបសថសីល

មនបុគគលកម ត់មនក់ជទសៈេឈ ម ះវជកៈ ី

់ ំ េហើយចូលេទកនស

ក់ៃនអេចលកៈេឈ ម ះគុណ


វជកៈល ុះ ី

្ត ប់

ពកយរបស់គុណជកស បេគ្រត

នងពកយែដលអ ិ

៏ ្ត េរឿយៗយប ំ ងូ រទ េសនបតេពលេហ ី្ហ េចញដេក ក ្ហ កែភ ន ។ ី ើ យ ក៏ដកដងម ឹ

[១៦] ្រពះបទវេទហៈ ្រទង់្រ ិ

ស់សួរវជកៈេនះថ មនលសម្លញ់ អនកយេំ តេដ ី ើ បី ើ ម

់ េយង អី្វ អនកបនឮ ឬបនេឃើញអី្វ អនកដល់នវូ ទុកខេវទនដច ូ េម្តច ចូរ្របបឲ ើ ដង ឹ ផង ។

េទហៈេហ គ ំ ូលថ បព្រត ្ត ប្រ់ ពះបនល្រពះបទវ ិ ើ យ ្រកបបងទ ិ ូទ

[១៧] វជកៈបន ី

ំញ ិ នមនេទ ទុកខេវទនរបស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុម

សូម្រពះអង្រគ ទង់្រពះ

់ ុ ះ ។ ទូល្រពះបងជខ គំ ្ត បច គំ ុ ំញ ុរំញ លឹកេឃើញនវូ េសចកី្តសុខរបស់ទូល្រពះបងជខ

កុ នងជតិមុន បូរេឈ ម ះ ី

កលែដលបនេកើតជភវេសដ ី្ឋ ជអនកេ្រតកអរកុ នងគុណធម៌កុ នង

សេស េកត ។ ទូល្រពះបងជខ គំ ិ ី ើ រេហើយ ុ្រំញ តូវពួក្រពហមណ៍នងគហបត

ំ ថ ជអនកេ្រតកអរកុ នងករែចករែលកទន ជអនកមនករងរដ ៏

ំញ ិ ន ្រពះបងជខ គំ ុម

៊ ននកនន វូ អំេព ើ ឹ

្អ ត ែតទូល

្រកក់ របស់ខួនែដលេធ ្ល ើ្វ េហើយេទ ។ បព្រត ិ

ំញ ុ ះចយុតចកអតភ ្រពះបទវេទហៈ ទូល្រពះបងជខ ្ត ពេនះ ក៏មកេកើតកុ នងគភ៌ៃន គំ ិ ុល

កុមភទសី ជ្រសីទុគ៌តកុ នង្រកុងមិថិ

េនះ

ំញ ុគ៌ត ំ ពេក ង គំ ី ើ តមក ទូល្រពះបងជខ ុទ

ំញ ុគ៌តយ៉ងេនះ ក៏ ៃ្រកេពក ។ សូមបទ គំ ី ូល្រពះបងជខ ុទ

ែតងឲភតព ្ត ក់ក

ំ េនកុ នងករ្រប្រពត ង ឹ េ្ត សើ ម

្ត ល ដល់បុគគលអនក្រតូវករ ។ ែតងរក

(ឧេបសថ) អស់

ំ ិ នេបៀតេបៀនសតផ ៃថងទី ១៤ នងៃថ ង ទី ១៥ សពៗ ្វ កល ទងម ្វ ង បនេវៀរបង់ ិ ករលួច េ

យពត ិ

ក់ផង

អំេពែដលសន ំល្អេហើយ ើ

ំ ់ េនះជរបស់ឥតផល ទងអស

ំញ ំ គល់ថ សីលេនះមិនមន្របេយជនេទ ៍ ដច ទូល្រពះបងជខ ូ ជ គំ ុស

ំញ ទួលទុកខេទស េ តេសនបតេពលែដរ ។ ែដលទូល្រពះបងជខ គំ ី ុទ

ែស្តងេនះ ដច ូ ជអនកេលងែដលមិនមនសិលបៈ ឬដច ូ ជអ េលង

ក បនេរៀនេហើយ

ស្រមបេ់ ទសុគតេិ បន

ក៏បនទទួលករឈនះ

យជក់

តេសនបតជអ នក ី

ទូល្រពះបងម គំ ិ នេឃើញទ្វរ

ំញ ទ ំ ួញ េ្រពះ ះ បព្រត្រពះ ជ េ្រពះេហតុេនះ បនជខុយ ិ

់ សិតៃនអេចលកៈ ជកស បេគ្រត ។ ្ត បភ


្រពះ ជ្រពះនមអងត គ ិ ្រទង់្រពះស

[១៨]

់ កយវជកៈេហ ្ត បព ី ើ យ ្រទង់្រ

ស់ថ

ែដលពួកសតរ្វ ែមងែតបនេសចកី្តបរស ិ ុ ទធ

េ្រពះ

មនលវជកៈ ទ្វរៃនសុគតម ី ិ ិ នមនេទ ថសុខឬទក ុ ខជរបស់េទៀង

អនកចូរសងឃមករដ េ៏ ទៀងចុះ ។ បនឮ ឹ

់ ើ ញកនងកលែដល ំ ់ (រែមងមន) អនកកុ្រំ បញបច ់ ងេឃ សង ររបស់សតទ ្វ ងអស ុ

់ ់ (កណ ំ តេ់ នះ) េឡើយ ។ កុ នងកលមុនេយងជប មិនទនដល ុគគលល្អ បនខល ្វ ់ ខ្វយ ើ (បេ្រមើ) នវូ ពួក្រពហមណ៍ នងគហបត ិ ី កលេ្រប ន្របេ

ក៏

[១៩]

បសូនយចកេសចកី្តេ្រតកអរ (កុ នងកមគុណ) ជលំ ្រពះ ជ

វញ ិ ។

ស់នងអេចលកៈ ឹ

ប់ ។

ជកស បេគ្រតថ

បព្រតេ ិ

់ ៍ របស់្រពះអងគ ស់្រពះត្រមស់េនះេហើយ ្រទង់្រតឡបេ់ ទកន្រពះន េវសន ិ

[២០] លំ

់ ់ េហើយ ្រពះបទអងត បេ់ នះ លុះ ្រតអស ្របជ គ ្រទង ុ ំ ពួក ី ិ

ទជទ ី ីបេ្រមើេហើយ្រ

ស់្រពះត្រមស់ដេូ ចះន ថ

ំ មតយទង

ក ៗ យកុ នងវមនចន ទ ៍ របស់េយងសព ្វ កល ិ ើ

ំ កមមទង

េសចកី្ត ជក់ែស្តងេកើតេឡើងេហើយ

មតយឯ

មតយេឈ ១ េឈ ម ះវជយៈ ម ះសុនមៈ ១ អ ិ

ជអនកឈ ្ល សៃវកុ នងេ

្រពះបទវេិ ទហៈ លុះ្រទង់្រ

មតយកុ នង

ចូរចត់ែចង

ំ ង នកលេសចកី្តកំបងន ិ

ំ ករកេយងេឡ នម ើ ី ួ យ កុម ើយ ។

ំ ៣ េនះ តេសនបតី ១ ទង

រ ( ជកិច)ច ចូរអងុ យក ឆ េសចកី្តេនះចុះ ។ គ ិ ច ិ ័យ ុ នងទីជទវី ន ំ ស់្រពះត្រមស់េនះេហើយ ក៏សំគល់កមទង

់ ល ដេ៏ ្រចើនឈបខ ្វ ់ ខ្វយចេំ ពះ្រពហមណ៍គហបតី នងេសចក ី្ត ិ

[២១]

រ ( ជកិច)ច

្របសិនេបមនករ្របជ ន ម្តងេទៀត ។ ្រពះបទវេទហៈ ុ ំ េយងន ិ ើ ងជ ឹ ួ បគ ើ

៏ េ្រមើន ដច ្រទង្រ់

្រទង់្រ

នវូ េ

នម ី ួយ ។

ំ ពកលេនះមក ង រហូតដល់ ្រតទ ី ី ី ១៤ នង ជកញញ របស់្រពះបទ

វេទហៈ្រពះនមរ ុ ច ជធី ិ

សូមែម៉្រប

់ ិ ្អ ត បស

បេងើត ក ជទ្រស ី

់ នេពលចេំ ពះេមនថ ំ ញប ែនែម៉

ំញ ៏ ចូរ្រប ំ ួក្រសី ្ត ជសម្លញរ់ បស់ខុក ្អ ងខុ ំញ ទងព

ំញ ងេទកន ់ ំ ស ែដរ ែស្អកជៃថងទី ១៥ ជៃថងទព ឹ ិ ្វ ខុន

ក់បិ

ំ នទ ៍ ែកវមុណី ស័ងខ ែកវមុ ្ត បននមកន វូ ផកក្រមង ខមចន ឹ ្ល

់ ិ ្អ ត បស

ំ ។ ្រសី ្ត ទង

្អ ង

៏ ើន នង មនតៃម្លដេ្រច ិ

៏ ើន ់ មពរណ៍មនពណ៌្រកហមេផ ងៗ ថ្វយ្រពះ ជកញញេនះ ។ ពួក្រសី ្ត ដេ្រច សំពតអ


ំ ុង បនេចមេ ម្រពះ ជកញញ ្រពះនមរុចេនះ ែដលមនសមបុរដរ៏ ុ ងេរឿង កព

គង់េលើ

[២២] ក

ំងជវករៈៃនមស ។ ិ

ឯនងរុចេនះសិ ្អ ត

្អ ង

្ត លៃនពួក្រសី ្ត ជសម្លញ់

យេ្រគ ង

បនចូលេទកនវ់ ម ិ នចននទ ៍

ឋិតេនកុ នង

ដច ូ ជេផក ្ល បេនទរ

្រស័យេមឃ ។ លុះចូលេទដល់េហើយ ក៏ថ្វយបង្រពះបទវ េទហៈ ែដល្រទង់ គំ ិ េហើយយងចូលេទគង់េលើ

័ េ្រតកអរកុ នងវន ិ យ

កុ នងទសមគ ួរ ។ ី

អប រ េទើប្រ

នងេ្រតកអរកុ នង្រប

ំ ៏ ើន ជនបននមកន វូ បែងម ្អ មន្របករដេ្រច យជ

យវតុ អ ថ ី្វ

ំ ជនទង

្ត លៃនពួក

ដល់នងសពក ្វ លែដរឬ

នង

ជ្រសី ្ត េនេលងែលបងេ្រតកអរ

យេផ ងៗគ ន ខះ្ល ែដរឬ ។ មួយេទៀត

ំ ៉ ងឆប់ យបននមកយ

ដល់នងែដរឬ

្ត ប្រ់ ពះ ជឧងក្រពះបទវេទហៈេហ ិ ើ យ ទូលតប្រពះបិ

បល្អ

្រពះចនក ទ ៏ ឪពុកផល ្ត ់ ឲនងែដរ ។

បព្រតម ិ

ដច ូ ជទ្របជ ុ ំ ពួក្រសី ្ត េទព ី

់ េសើ ម េ មចត ្ត ុ ះ សូមបរបស ិ ច ី

មនលនង មនភ្រក្តផត់ [២៤] នងរុច បន

យមស

ទ ្រសះេបកខណី ខងកុ នងែដរឬ ពួក

កុមរបន្រកងក្រមងផ ក ដេ៏ ្រចើន ី

ំ យេសចកី្តសបបយបនេធើ្វ ផះទ តូចៗទង

នងខះ្វ ខតេ

ែដលវច ិ ិ្រតេ

់ ស់្រពះត្រមស់េនះនងនងរ ុ ច ែដលឋិតេន្រតងក ឹ

់ ្រសី ្ត ជសម្លញថ

ំ ទង

ំ ង

់ ្រទងទតេឃ ើ ញករ្របជុំេនះ

[២៣] ្រពះបទវេទហៈ ិ

ំ ួង ភរណៈទងព

នងចូរេធើ្វ

ំញ ច ស់ែតងបនកុ នងសំ ំ ់ នះុ ៎ ខុម ជ របស់ទងអស

ំ ជឥស រៈ ។ ែស្អកជៃថងទី ១៥ ជទិពយ សូមឲពួកជននក ំញ ច ស់ៗ នងឲទនច ំ ់ េំ ពះវណិពក ដល់ខុម ្វ ៈទងអស ឹ

េហើយ ។

[២៥] ្រពះ ជអងត គ ិ្រទង់្រពះស

ក់ របស់្រពះអងគ

បណៈមួយពន ់

ំញ ច ស់ធ្លបឲ ់ ំ ងែដលខុម មទន

់ កយនងរុចេហើយ ្រទង់្រ ្ត បព

ស់ថ ្រទពយ

េធើ្វ ឲឥត្របេយជន ៍ េធើ្វ ឲឥតផលេហើយ ។ ដេ៏ ្រចើនេឈ ម ះថនងេធើ្វ ឲវនស ិ

នងរក ឧេបសថមិនបរេភគបយ ទឹកជនច ិ ិ ច ់ េទៀង បរេភគេនះជរបស ិ

ឯបយ នងទ ិ ឹកែដលនងមិន

បុណយមិនមនដល់បុគគលែដលមិនបរេភគេទ ដច ូ ិ


យ៉ងទសៈេឈ ម ះវជកៈបន ី

់ សិតអេចលកៈ ជកស បេគ្រត កុ នងកល ្ត បភ

ំ ្រមក់ទកែភ េនះ ក៏ដកដេងើម ក ្ហ េចញដេ៏ ក ្ត េរឿយៗយស ន ។ មនលនងរុច ឹ ំ ត់បយេឡើយ មនលនងដច ៏ េ្រមើន បរេ កុអ

កលរស់េនដ ប

កមិនមន

ំ បកឥត្របេយជន ៍ ។ េទ េ្រពះេហតុអី្វ នង្របងឲល ឹ

[២៦] នងរុចមនសមបុរដរ៏ ុ ងេរឿង បន

េិ ទហៈ ្ត ប្រ់ ពះបនល្រពះបទវ ូទ

ដង ុ ង េទើបេពលពកយេនះនងប ឹ ធម៌ខងេដម ើ នងខងច ិ ឹ ិ

េសពគប់

នងជនពល បុគគលេនះេទជបុគគលពលែដរ ។ ដបតថ បុគគលវេងង ្វ ឹ ិ នងប រែមងដល់េសចកី្តវេងង ្វ ដេ៏ លើសលប់ ្វ ិ ុគគលវេងង

ទសៈេឈ ្វ េឡើយ) ។ ម ះវជកៈគ ួ រវេងង ្វ េទចុះ (ែត្រពះអងក គ ុ ំវេងង ី ្រពះអង្រគ បកបេ

កល

ំញ ច ស់្រគន ់ ថ ពេដ ើ ខុម ី ម

ំញ ច ស់េឃើញជក់ចបស់េហើយថ បុគគល ែតឮ (ៃថងេនះ) េរឿងេនះខុម

[២៧] បព្រត្រពះសម ម តិេទព ិ

នង

្រស័យ

តេសនបតី នង ិ

យបញញ ជអនក្របជញឈ ្ល សកុ នង

េសចកី្តចេ្រមើន េហតុអី្វ ្រពះអង្រគ បែហលនងព ឹ ួកជនពលេហើយលុះទដ ិ េិ្ឋ ថកទប ។ ្របសិនេបសត ប ្វ រស ើ ិ ុ ទេធ ៍ មិនមន្របេយជនែដរ នវូ ភពជអនក ំ ទង

កលមុនថ

កលមិនដង ម ះគុណៈ ឹ ្រតូវអេចលកៈេឈ

ទូនមនេហើយកុ នង

ំ ុងេឆះ ព ដច ្ល ុ នងេភងក ូ ជសតក ្វ ណូ ្ត បទម្លក់ខួនក ើ្ល េ្រពះសំ

៍ ់ ិ នល្អេហើយ ្របេយជនែដលជនកន ម

[២៨] បព្រតម ិ

បពជ ្វ ជ ៃនអេចលកៈេឈ ម ះគុណៈ ក៏

យេមហៈ ដល់

េសចកី្តបរស ិ ុ ទធ

ចបនេ រួចអំពសន ី ូទ

អេចលកៈេឈ ម ះគុណៈ ជអនកវេងង ្វ េ

្រកត

យេ្រចើននក់

ំ យគនងៃនស ្ល

យ្រក ។ ជ

រដេូ ចះន

ជន

ក៏បដេិ សធនវូ កមមេចញ

កុ នងកលមុនក៏េទជេទស

ដច ូ ្រតែដល ី

៍ ់ ំញ ច ស់នងេធ ដល ខុម ើ ប្របេយជន ើ្វ ឧបមថ្វយ្រពះអងគ េដម ឹ ី

្រពះអងគ េ្រពះថ បណិ្ឌ តពួកខះក ្ល ុ នងេ

កេនះ រែមងដងេសចក ឹ ី្តេ

់ ួ ស្របមណ ទូករបស់ពួកឈួ ម ញផុ កភរៈធ ទ ង នហ រែមងលិចកុ នងសមុ្រទយ៉ង

់ ៏ ើ សលុប អនកកនយកន វូ ភរៈដេល

យពកយឧបម ។

ំ ់ ់ ើ សលុប នេទកន ភរៈធ ង នេល

នរជនកលសន ំបបបនចម ម ះថជ ិ ្ត ្ត ងៗ េឈ រែមងលិចកុ នងនរកយ៉ងេនះែដរ

៏ ង នរបស ់ ់អ ្រពះអងជ គ មចស់ែផនដ ី ភរៈដធ

បព្រត ិ

់ តេសនបតី មិនទនេពញេ្រប បេន


់ ុគគតិ េ្រពះបប តេសនបតេទកន ទ ី

េឡើយ អ

បព្រត្រពះអង ជ គ មចស់ែផនដ ី អ ិ

បព្រត្រពះសម ឯ ម តេទព ិ ិ

់ នេធើ្វ េហើយ គតប

គតេ់ នែតសន ំបបេនះ ។

តេសនបតបនេធ ើ្វ បុណយេហើយ កុ នងកលមុន ី

តេសនបតន ុ ខ េ្រពះ ុ៎ ី ះបនស

កុ នងកលមុនេនះឯង

នសង បុណយែដល ិ

បុណយេនះរបស់គត់អស់េហើយ

់ ើ យ េដរើ េទ េហ បនជគត់េ្រតកអរកុ នងអកុសលកមម លះបង់នវូ ផូ វ្រតង ្ល

់ េវៀចវញ ថ ង នែដលេគ ិ ។ កលវតុ ធ េបភរៈេគ ើ

ក់កុ នងមណ្ឌលៃនជញី ជង ជញី ជ ងក៏បស់ កល

ក់េហើយ កបលជញី ជងក៏េងើបេឡើង

សន ំបុណយសូមបម ិ ្ត ី ្ត ងបនចៗ

មផូ វ្ល

យ៉ង

មិញ ។ នរជនកល

ដច ូ ជទសៈេឈ ម ះវជកៈ ី

េ្រតកអរកុ នងកុសលកមមមនផលល្អ

ក៏យ៉ងេនះែដរ

កល្របថន នសួគ៌ បប

ែដលវជកៈ ី

ចេំ ពះខួនក ្ល ុ នងៃថង

េនះបនេធើ្វ ទុកកុ នងកលមុន ទសៈេឈ ម ះវជកៈេឃ ី ើ ញទុកខ

េនះ េ្រពះគត់បនេធើ្វ បបកុ នងជតិមុន បនជគត់ទទួលទុកខេនះ ។ បបរបស់

ំ បរ់ កអេចលកៈ សូម្រពះអងក គ ុគ

័ គតេ់ នះអស់ បនជគត់េ្រតកអរកុ នងវន ិ យ

់ ូ វខ េឈ ុ េឡើយ ។ ម ះគុណៈជកស បេគ្រត េហើយមកកនផ ្ល ស [២៩] បព្រត្រពះ ជ បុគគលគបរ់ កបុគគល ិ មនសីល ឬមិនមនសីល រែមងលុះនវូ អំ

បុគគលែបប

ឲជមិ្រតផង

ៗ ជសបបុរស ឬជអសបបុរស

ចៃនបុគគលេនះៗឯង ។ បុគគលេធើ្វ

េសពបុគគលែបប

ផង

បុគគលេនះ រែមង

្របកដដច ូ បុគគលេនះែដរ េ្រពះថ ករេនរួមគ ន រែមង្របកដដេូ ចនះ ។ ែដលកូនសិស ពល់្រតូវេហើយ

កលកូនសិស ពល់្រតូវ

្រប

រែមង្រប

ចរយដៃទ

ក់កូនសិស

រែមង្រប

ក់

់ ែដលមិនទន្រប

ំ ង់្រពួញ ដេូ ចនះ អនក្របជញមិន្រតូវមនសម្លញដ ់ ៏ ក់បព

ករ្រប

ក់

ជន

ខប ច ្រ់ តស ី ុ ្អ យេ

េទជមនកិ្លនសុ ្អ យផ យេទ

ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ ជន

យ៉ង

ខប ច ្រ់ កឹ

េទជមនកិ្លន្រកអូបផ យេទ យ៉ង

ក៏យ៉ងេនះែដរ ។ េ្រពះេហតុេនះ

ន េ

ំ យសបូវភ្លង មិញ

ដច ូ ្រពួញ

ចរយ

ក់

ំ ស បថនព ិ

មក េ្រពះខ្លចអំពី

ំ របស់ជនេនះ សបូវភ្លង

់ ងប ករេសពគបន ឹ ុគគលពល

យសឹ ្ល កេឈើ សឹ ្ល កេឈើរបស់ជនេនះ

់ ុគគលជអនក្របជញ មិញ ករេសពគបប

បណិ្ឌ តកលដង ្ល ែដល ឹ ចបស់នវូ ភពៃនខួន


ែ្រប្របួលបន ដច ូ ជកញចបៃ់ នសឹ ្ល កេឈើ មិន្រតូវេសពអសបបុរសេទ ្រតូវេសពែត ពួកសបបុរស

ំ ់ េ្រពះថ ពួកអសបបុរសែតងែតនេទកន នរក

ែតងឲដល់សុគតិ ។

ពួកសបបុរស

ំញ ច ស់បនរឭកេឃើញនវូ ភពៃនខួន [៣០] ខុម ្ល ែដលអេនទលេទមកអស់ ៧ ជតិមក

ំញ ច ស់នងចយ េហើយ នង ្ត ពេនះ េទកុ នងអនគត ។ ិ ៧ ជតិ (េទៀត) ែដលខុម ឹ ុ តចកអតភ បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងជន ិ

ំញ ច ស់ជគ្រមប់ ៧ របស់ខុម

កុ នងកលមុន ជតិ

ំញ ច ស់បនេកើតជកូនជងមសកុ នង ជគហបូរក (កុ នងជតេនះ) ខុម ិ ី ុ នងែដនមគធៈ ។ ំញ ច ស់បនេធើ្វ េហើយ េ្រពះ បបដេ៏ ្រចើនខុម

់ ពរនក ី

់ ៏ ្រស័យសម្លញដ

កលេបៀតេបៀន្របពនៃនប ធ ុគគលដៃទ

់ ុ នងេផះ ក អំេពេនះកប េ់ នដច ូ េភើងែដលកប ្ល ើ

្រប្រពត ឹ ្ត

បព្រតម ិ

(ខួន) ្ល ជ

ំញ ច ស់ទង ំ មក ខុម ដច ូ មិន

្ល ប់

ំញ ច ស់បន តេទខុម

ំ េកើតកុ នងវសភ ូ មិ ្រកុងេកសមីព ជកូន្របុសែតមួយ មនេគេធើ្វ សកករបូជជនច ិ ច កុ នង្រតកូលេសដ ី្ឋ ជ្រតកូលសុ ្ត កស្តមភ សមបូរ មន្រទពយេ្រចើនេ

ំញ ច ស់បនេសពគបម ់ ិ ្រតសម្លញ់ កុ នងកលេនះ ខុម

បណិ្ឌ តអនកបរប ិ ូណ៌េ

យករេចះដង ឹ

យកមមដៃទ ។

អនកេ្រតកអរកុ នងកុសលជ

ំញ ច ស់កុ នងអំេពជ មិ្រតេនះ បនតមកល់ខុម ើ

ំញ ច ស់បនរក ឧេបសថអស់ ្រតទ ្របេយជន ៍ ។ ខុម ី ី ១៤ នងទ ិ ី ១៥ ដេ៏ ្រចើន

់ ច ់ ុ នងទក កមមេនះេនកបដ ។ ក៏ប ូ កំណបក ឹ

ំ ្ត បបកមមទង

ំញ ច ស់បនេធើ្វ េហើយ កុ នងែដនមគធៈ ែដលខុម

ផល ្ត ់ កុ នងកលជខងេ្រកយ

ផល (ៃនបរទរកកមម) េនះ

ដច ែដល ូ បុគគលអនកបរេភគេភជន ិ

៏ ចដេូ ចនះ ។ បព្រត្រពះបទវ ពសដ ក េទហៈ ិ ិ ិ

៏ ូរ េ មក ដេ៏ ឆះកុ នងេ រុពនរកអស់កលដយ េឃើញទុកខកុ នងនរកេនះ

យ បរទរកកមម យេ

ំញ ច ស់ចយុតចក្រតកូលេសដេី្ឋ នះ ខុម

ំញ ច ស់ កលរឭក យកមមរបស់ខួន ្ល ខុម

រែមងមិនបនេសចកី្តសុខ

ំ ំញ ច ស់ញុងេសចក ខុម ី្តទុកខ

ំ េ៏ ្រចើន បនមកេកើតជពែព ដេ៏ ្រចើនឲអស់េទកុ នងេ រុពនរកេនះ អស់ពួកៃនឆនដ

េគេ្រក វអណ្ឌៈកុ នង្រកុងភន ិ ន គតៈ ។


ំញ ច ស់បននព ំ ួកកូន [៣១] ខុម

មតយេ

យខង ន ផង

យរថផង (ករេឆះកុ នង

ំញ ច ស់េនះ ។ េ រុពនរកជេដមេនះ) ជផលកមមគឺករគបរ់ ក្របពនប ធ ុគគលដៃទៃនខុម ើ ំញ ច ស់ចយុតចកអតភ បព្រត្រពះបទវ េទហៈ ខុម ្ត ពេនះេហើយ កេកើតជ ិ ិ

ធំ ្រតូវ

ំ ់ពូជេចញ ្វ ជមចស់ហូ ្វ ងជសតេ្វ ឃើន សឃនងខកត

្វ កុ នងៃ្រព

េនះជផលកមមគឺ

ំញ ច ស់ចយុត ំញ ច ស់េនះ ។ បព្រត្រពះបទវ េទហៈ ខុម ករគបរ់ ក្របពនប ធ ុគគលដៃទៃនខុម ិ ិ

៏ េ្រមើន មនសនះុ ទ ច ចកអតភ ន ្ត ពេនះេហើយ បនេកើតជេគកុ នងែដនទសនៈជេគដ េលឿន ្រតូវេគេ្រក វ

ំញ ច ស់បនអូសរេទះអស់កលដយ ៏ ូ រេនះជផលកមមគឺករ ខុម

ំញ ច ស់េនះ គបរ់ ក្របពនអ ធ ន កដៃទៃនខុម

ំញ ច ស់ចយុតចក ខុម

បព្រត្រពះវ េិ ទហៈ ិ

អតភ ុ ្ត ពេនះ េហើយបនមក (េកើត) កុ នង្រតកូលកុ នងែដនវជីជ កុ នងភពជមនស ែដលេគបនេ

យ្រក

ែតមិនែមន្រសីមិនែមន្របុស

(េខយ) ើទ

េនះជផលកមម

ំញ ច ស់េនះ ។ បព្រត្រពះវ ំញ ច ស់ចយុតចក គឺករគបរ់ ក្របពនអ េទហៈ ខុម ធ ន កដៃទៃនខុម ិ ិ អតភ ្ត ពេនះេហើយ កុ នង ន

បនេកើតជ្រសីអប រមនវណៈ្ណ គួរ្របថន

់ ងេ្រគ ង វតង ិ្ត ។ មនសំពតន ិ

កុ នងននវនឧទយន ទ

ភរណៈដវ៏ ច ិ ិ្រត ពក់កុណ្ឌលជវករៈ ិ

ំ ងេ្រច ៃនែកវមុណី ជ្រសីឈ ង ជ្រសីបេ្រមើេទវ ជេឈ ្ល សកុ នងករ ន ម ះសកកៈ ។ ិ

បព្រត្រពះបទវ េទហៈ ិ ិ

ំញ ច ស់ឋិតេនកុ នង ន ខុម

ំញ ច ស់នងេទក ែដលខុម ឹ ុ នងអនគត

្រកុងេកសមីព ធី

កុសលេនះ

កុសល

មមកឲផល

នះុ ៎ នងអេន ទ លេទេហើយកុ នងេទវេ ឹ

វតង ិ្ត េនះ រឭកេឃើញជតិ ៧

ំញ ច ស់បនេធើ្វ េហើយកុ ន ង ែដលខុម

ំញ ច ស់ចយុតចកអតភ ខុម ្ត ពជេទព-

កនងមន ស េ ុ ិ

ក ។ បព្រតម ិ

ំញ ច ស់នងម ំ ៧ ែតខុម ំញ ច ស់ែដលេគេធើ្វ សកករបូជជនច ខុម ច ស់ជតិទង ឹ ិ នរួចេហើយ ិ អ ចកភពជ្រសីអស់គតិ ៦ េនះ ។ បព្រត្រពះសម ម តេទព ិ ិ

ំញ ច ស់នងេក ខុម ឹ ើ តជេទវ

ក៏កុ នងៃថងេនះ

៏ ម ្របុស ជេទវបុ្រតមនឫទេិ ធ ្រចើនដឧត ្ត កុ នងពួកេទវ

ំ នងេទពកញញទង

េទវបុ្រតេឈ ម ះជវៈ (ជ

់ ៧ កុ នងគតជគ្រមប ិ

ំ ំ ុងែត្រកងផកជផទង េនកព

កុ នងនននវ ទ ន័

ំញ ច ស់េនះ) កព ំញ ច ស់ ។ ំ ុងទទួលក្រមងផកេដម ្វ មីខុម ើ បខ ី ុម

ំញ ច ស់េនះ ំ ុ នងជតិរបស់ខុ ម ១៦ ឆនក

ំ ក់ដច មួយយប់ ូ ជកលទិពេ្វ នះមួយរេពច


ំ ់ មនស មួយៃថងទិពេ្វ នះជ ១០០ ឆនរបស ុ

ំ ។ កមមទង

អស់ជតជអសេង យ កមមល្អកី្ត ខ យដេូ ចះន ឯង ដបតថ ិ ិ

្រតូវេវៀរ្របពនប ធ ុគគលដៃទ

ងេហើយ េវៀរបង់នវូ ភក់ដេូ ចនះ ។ ្រសី ្ត

ដច ូ ជបុគគលអនកមនេជើង

។ មកកី្ត មិនវនសេទ ិ

្របថនឲបនជេភទ្របុស ល់ៗជតិ

[៣២] ្របុស

យរែមងអេនទល

្របថនឲ

បនជ្របុស ល់ៗជតិ ្រតូវេគរពបី្ត ដច ូ ជពួក្រសីអប រ ជអនកបេ្រមើេគរព ្រពះឥនដ ទ េូ ចនះ

បុគគល

ំ ្រតូវេវៀបង់អំេពបបទ ង ើ

ជអនកមិន្របែហសេ

់ ចងបនេភគជទ ិព ្វ

នងស ុ ខជទិព ្វ ិ

៌ ៣ យ៉ង ។ ្រសី ្ត កី្ត បុរសកី្ត យ ្រប្រពត ្ត ុ ចរច តធម ឹ ស ិ

យកយ

ចិត្ត

មន្របជញជេ្រគ ងពចរ ិ

៍ ់ ខួន េឈ របស ម ះថ េកើតមកេដមប ្ល ។ ើ ្របេយជន ី ពួកមនស ុ

យុយស

ក ជអនកមនយស មនេភគៈបរប ិ ូណ៌

នម ី ួ យ កុ នងជីវេ

ំ ់ ពួកមនស ំ ទងអស ទងេនះ បនសន ំកមមល្អេហើយ កុ នងកលមុន េ ុ ំ ់ ជេ្រចើន សតទ ្វ ងអស

សង ័យ

សុទែធ តមនកមមជរបស់ខួន ្ល

សមមតេទព សូម្រពះអង្រគ ទង់្រតិះរះេរឿយៗ េ ិ ិ

ជធំជងជន មនខួន្រប ្ល

ំ ្រសី ្ត ទង

ំ បេ់ ហើយ បទប ងេ ិ

មនអី្វ ជេហតុ។

្រពះ ជកញញ្រពះនមរុច

យប

របស់្រពះអងគ

្របកដេសើ ម េ

ជ្រពះបិ

៌។ ់ ូ វ) វេងង ្របបផ ុ ្វ នងបនសំែដងសុចរតធម ្ល ដល់មនស ិ មកព្រពហ មេ ី

ឲេ្រតកអរយ៉ងេនះ

កសកុ នង្រប

នរទ្រពហមេនះ ជឥសី ។

ខងមុខៃន្រពះបទវេទហៈ ិ

ែដលមកដល់េហើយ

(ដច ូ បុគគល

់ ងជរបស ់ មនស មកកនគន ្ល ុ

្របេមើលេមើលជមូ ព ទប គ ិ ។ លំ ី ្វ ក៏បនេឃើញ្រពះបទអងត

េនពដ ធ ៏

យ្រសីអប រ

ំ របស់្រពះអងគ ្ត ញមស េត្រស ី ្ត ទងេនះ ើ

ំ ត ញុង្រពះបទអង គ ិ

នរទ្រពហម

បព្រត្រពះ ិ

យ្រពះអងឯ គ ងចុះ បព្រត្រពះអង គ ិ

់ ូ វ្ល (សុគត)ិ ដល់្រពះបិ ដេូ ចះន ឯង នងជអនកមនវតល ្ត ្អ បន្របបផ [៣៣] ្រគេនះ

យឥត

បេ់ នះ នរទ្រពហមឋិត

នងរុចបនេឃើញ

ក៏ថ្វយបងនរទ្រពហ គំ ម ែដលតែំ ណងខួន ្ល


័ តក់សុ ្ល ត ក៏ចុះអំព ី [៣៤] ្រគេនះ ្រពះ ជមន្រពះហ្ឫទយ

សួរនរទ្រពហម េទប្រ ើ

ស់្រពះបនលដ េូ ចះន ថ េ ូទ

ំ ពទ ំ ់ ឲភដ ទសទ ងអស ូ ្រពះចនេត ទ ើ េទបន ឺ្ល ច ើ ងមកអ ឹ ី ី ិ

កមនវណៈ្ណ ដច ូ េទវ

េយងស ួ រេហើយ េ ើ

់ មនងេគ្រត ចូរ្របបន ិ

ំ មនស ទង ុ

[៣៥] (នរទ្រពហម…)

ំពេទវេ ម ភពេទើបនងមកអ ឹ ី

ដច ូ េម្តចបន ។

ំ សទ ំ ់ ឲភដ ងអស ញុងទ ូ ្រពះចន ទ ឺ្ល ច ិ ំ នមនងេគ្រតថ មនស ទង ុ ិ

េគ្រត ។ [៣៦]

(្រពះ ជ…) ស

ំ ុងឈរកី្ត ពដ កព ធ ៏ េសចកី្តេនះនងេ ឹ

សនៈ េហើយ

េ យកុ នងមនស ុ

គ ល់

្ឋ នរបស់េ

កសផង (េនះ) មនសភពជអ

ងមកេហើយ

កេនះ មនេ

េ្រពះធម៌ែដល

អំពជត ី ិមុន

នងទ ឹ ូល

ំ ុងេដរើ កី្ត កកព

ផង េ

ំញ ួ រ ខុស ច រយ ប្រពតនរទៈ ិ

យេហតុអី្វ ។

បព្រតនរទៈ ិ

ម ភពមនសនះច ុ ទ ិតេ្ត ទ

់ រសេ្រមចៃនបុណយជអ ក្របបក

កេពលយ៉ងេនះែមន

្របសិនេបដ ូ ជេ ើ ច

ំញ ួ រេហើយ សូមេ កេទៀត េបខ ើ ុស

នងេ ឹ

ម ភព

ម្របថនបន

ំ ។ ម ភពេសពល្អេហើយទងេនះឯង

[៣៨] (្រពះ ជ…) ឥឡូវេនះ េ

ច រយេហើយ

ំញ ូ មសួរេសចកី្តេនះ ខុស

កេឆើ្ល យឲ្របៃពចុះ ។

[៣៩] (នរទ្រពហម…) បព្រត្រពះ ជជភូមិបល ្រពះអងេគ ធើ្វ េសចកី្តសង ័យ ិ

សូម្រទង់សួរ

ម ភពចុះ

ម ភពជ្របេយជន ៍ របស់្រពះអងេគ ហើយ

ំ ភពនងញ ឲ គ ដល់នវូ ភព ឹ ុ ង្រពះអង

យញណ នងេ ិ

[៤០]

ជអនកមិនមនេសចកី្តសង ័យ

បិ

កកុំេពលមុ

មនឬ បរេ

ម -

័ យនយ

យ។

ំញ ូ មសួរេសចកី្តេនះនងេ (្រពះ ជ…) បព្រតនរទៈ ខុស ឹ ិ

ំញ ួ រេហើយ ខុស ម

ំ យេហតុទង

គ ល់

ក កុ នងកលឥឡូវេនះ

[៣៧] (នរទ្រពហម…) សចៈច ១ ធម៌ ១ ទមៈ ១ ចគៈ ១ គុណធម៌េនះ

បន

ម ភពថ េឈ ម ះនរទៈ ជកស ប-

ក្របកដយ៉ង

់េ ក េតឫទ ធ ិរបស ើ

ញុងំ

េតើេគ

ម ភពែដល្រពះអងស គ ួ រេហើយ

កមនឬ ។

ទេឡើយ

ក បព្រតនរទៈ ិ

នរជនបនសួរថ

េទវ

មនឬ


[៤១]

(នរទ្រពហម…) នរជនបនេពលថ េទវ

មន ម

់ ុ នងកម ជអនកវេងង មន ពួកជនជអនកជបក ្វ ្របកបេ

ដង ឹ នវូ បរេ

កេឡើយ ។

[៤២] (្រពះ ជ…) បព្រតនរទៈ ្របសិនេបេើ ិ

ែដល កុ នងេ

្ល បេ់ ទេហើយ មនកុ នងបរេ ំញ ងសងក កេនះចុះ ខុន ឹ

បិ

មន បរេ

យេមហៈ រែមងមិនបន

ំ កេជឿថ លំេនៃនជនទង

កែមន េ

បណៈ ៥០ ដល់ខុ ំញ

កចូរឲក

់ ់េ បណៈជ ១ ពនដល

កកុ នងបរេ

កវញ ិ ។

៏ [៤៣] (នរទ្រពហម…) ្របសិនេបេយ ងដ ឹ (នវូ អនកដចេ្រម ើ ើ ង ើ ន) ថមនសីល ជអនក

ដង ឹ នវូ ពកយសូ ម ម

េយងន ើ ងឲក ឹ

៏ េ្រមើនេនះ ជមនស ដច ុ

់ ុ នងបរេ ពនក

បណៈ

ដល់អនកចេ្រមើន

្រកក់េនកុ នងនរក េតើបុគគល

កបន ។ សូមបក ី ុ នងេ

មនមរយទដ ៏

៥០០

កេនះ បុគគល

មក ជអនកខល្រចអ ូ ស មនករងរ ិជ

នងទរក ឹ

បុែ៉ នេប ្ត អ ើ នក

បណៈ ១

មិនមនធម៌ជ្រប្រកតី

្រកក់ ពួកបណិ្ឌ តក៏មិន

ឲបុគគលេនះបុល្រទពយេទ េ្រពះថករបន (្រទពយ) អំពប ី ុគគលមន្របករដេូ ចនះ ់ មនពយយម មិនមនេឡើយ ។ ពួកមនស ដងន ុ ឹ វូ បុរសថ ជអនកបុន្របសប ិ

មនសីលជអនកដង ឹ ពកយសូ ម ម

រែមងអេពជើញខួ នឯងេ ្ល

ំ យេភគៈទង

ងវ អនកេធើ្វ ករងរេហើយ គបបសងេយ ិ ។ ើ ញ ី

[៤៤]

បព្រត្រពះ ជ ិ

េប្រពះអង ច គ យុតចកអតភ ្ត ពេនះេទ ើ

យថ

នងទតេឃ ្ល ឹ ើ ញខួន

ំ ុងចឹកជែញជងកុ នងនរកេនះ ្រពះអងគ ្រពះអងែគ ដលហូ ្វ ងែក្អកកព គ ង់កុ នងនរក ែដល ហូ ្វ ងែក្អក

ំ ុងទព ំ សុី មនខួនធ ្ល ុ ្ល ះធ្លយ កំពុងហូរឈម េតើបុគគល ម ត នងែឆ ក កព ិ

នងេទទរក ឹ

បណៈ ១ ពន ់ កុ នងបរេ

ក។

ំ រែមងមនកុ នងនរកេនះ ្រពះចននទ ង្រពះ [៤៥] េសចកី្តងងឹតខ្លង ិ

៏ មិនមន ទតយក ិ

់ ៏ មិន្របកដ ៃថង នរកេនះមនងងឹតដ្រ៏ កស់សពក ្វ ល មនសភពគួរខ្លច យបក ក៏មិន្របកដ នរ

[៤៦]

ជអនក្រតូវករេ

យ្រទពយ គបប្រី

ំ រព ែឆកពពលនងែឆ ក េលឿងទងព ិ ី ួក

ំ ុ ី នវូ សតែ្វ ដលចយុតអំពេី ខស

ច់េទកុ នងនរកដេូ ចនះបន ។

មនកយធត់ធំ

កេនះ ធ្លក់េទកុ នងបរេ

៏ ច ៃនែដក ។ ្រពះអងក គ លេនកុ នងនរក ្រតូវពួកែឆកដក

កេ

ំ មនកម្លង

ែតង

យេធមញជវករៈ ិ

ំ ្រកក់ នមកន វូ េសចកី្ត


ំ ុងហូរឈម េតើនរ ំ ុ ី មនខួនធ ទុកខ ខស ្ល ុ ្ល ះធ្លយ កព

កុ នងបរេ

នងទរក ឹ

កបន ។

បណៈ ១ ពន ់

៏ ក [៤៧] ពួកនយនរយបល េឈ ម ះកលូបកលៈកុ នងនរកគួរខ្លចដពន ឹ ្ល ជបចចិ

់ ចក់នរជន ែដលេធើ្វ អំេព ើ មិ្រត ែតងសម្លបឬ

្រកក់កុ នងកលមុន េ

យ្រពួញ

ំ ែពងែដលសំេលៀងមុតេហើយ ។ ្រពះអងក នងល គ លេទកុ នងនរក ្រតូវនយនរយិ ិ បល ចក់្រតង់េក្ល ក ្រតង់ឆឹ្អ ងជំន ី វះេពះ មនខួនធ ្ល ុ ្ល ះធ្លយ មនឈមហូរេចញ

េតនរ ើ

[៤៨]

់ ុ នងបរេ បណៈ ១ ពនក

នងទរក ឹ

កុ នងនរកេនះ មនេភ្ល ងបងុ រច ្អ ុ ះជ

ែសនង្រកបី នងចប ិ ូ ក េភ្ល ង

កបន ។

វុធេផ ងៗ គឺលំែពង្រពួញ លំែពង រែមងធ្លក់េលើ ្ត តដច ូ ជរេងើកេភើង ្ល

វុធ មនអ

កបល រនះថ ទ ម រែមងបងុ រច ្អ ុ ះេលើបុគគលអនកមនអំេព ើ ់ ខយល់ដេ៏ ក ្ត ែដលអត់ធនបនេ

យ្រក ្រពះអងែគ ដលមនកមម

បនេសចកី្តតចត ួ ចកុ នងនរកេនះេឡើយ េតនរ ិ ើ បរេ

[៤៩] មនអ នរ

្រកក់ ។ កុ នងនរកេនះ មន

នងទរក ឹ

្រកក់ រែមងមិន

បណៈ ១ ពន ់ កុ នង

យជនច ី ួន ។ ិ ច សុ ទ ះេទមក មិនមនទព

កនង្រពះអង េគ នះ ែដលេក ្ត ្រក ឹ

់ ្រពះអងស គ នែផនដ គ ុ ទ ះេទសុ ទ ះមក ែដលនយនរយបលទ ី ិ ឹមកុ នងរថ ្រពះអងជ ំពុងចក់េ ធ សេនធ ែដលនយនរយបលក ្ត តេភងសេន ើ្ល ិ

នងទរក ឹ

បណៈ ១ ពន ់ កុ នងបរេ

់ ន ំ ដេ៏ ដរ [៥០] ្រពះអងេគ ឡើងកនភ

េភង្រចលរន ្អ ទ លឆិ្អ នេឆ ើ្ល េតើនរ

នងទរក ឹ

គួរខ្លច

សេ

កបន ។

ំ ត យកប ន ំ ួ រេសើ ញ ប មនអ ិ ជភគ

្រពះអងម គ នខួនធ ្ល ុ ្ល ះធ្លយ

់ ុ នងបរេ បណៈ ១ ពនក

កបន ។

់ ន ំ ររេងើកេភង [៥១] ្រពះអងេគ ឡើងកនគ ើ្ល ្របកដេសើ ម េ

មនខួនេឆះសព ្ល ្វ ជសតក ្វ ្រំ ព ទួញយ ំ េតនរ ើ កុ នងបរេ

េតើ យជនញ ួ ្ល

កបន ។

៏ ស [៥២] េដម វច ព ់ េសើ ម នងពពក ិ ិ្រតេ ើ េឈើដខ ឹ

្ត ត

កំពុងហូរឈម

យភដ ្អ គួរខ្លច នំ ្រ៏ ចលេឆ

នងទរក ឹ

បណៈ ១ ពន ់

៏ ុ ត ជវករៈៃនែដក យបន្លដម ជបន្ល ិ

ផឹកឈមរបស់នរជន ។ ពួក្រសី ្ត នងប ធ ុគគលដៃទ ្រតូវពួក ិ ុរស ែដលកបត់្របពនៃនប នយនរយបលមន ិ

វកុ នងៃដ

ជអនកេធើ្វ

មពកយ

របស់យម ជចក់េហើយ


រែមងេឡើងេដម គ ងេឡ ើ េឈើេនះ ។ ្រពះអងន ើ ឹ ើ ងេដមរកក ុ នងនរក មនកយ ត់ យ ្រប

ក់េ

ំ ។ ៏ ្ល ង យជនច ិ ច មនេវទនដខ

យឈម មនែសបករបក េក ្ត ្រក

៏ ្ត េរឿយៗ មនកំហុសេ្រពះបុពក ដកដេងើម េនេលើចុង ្ហ ដេក ្វ មម មនខួនរបកែសបក ្ល

រក េតនរ ើ

នងទរ្រទពយេនះ នង្រពះអង ប គ ន។ ឹ ឹ

វច [៥៣] េដម ព ់ េសើ ម នងពពក ិ ិ្រតេ ើ េឈើខស ឹ

យសឹ ្ល កជ

៏ ុត វ ជវករៈៃនែដកដ ម ិ

ជសឹ ្ល កផឹកឈមៃននរជន ។ ្រពះអងន គ ងេឡ ើ រក មនសឹ ្ល កជ ឹ ើ ងេដម

នរយបល កបេ់ ិ ទរក

៏ ុ ត មនខួនធ វដម ្ល ុ ្ល ះធ្លយ កំពុងហូរឈម េតនរ ើ

់ ុ នងបរេ បណៈ ១ ពនក

កបន ។

[៥៤] ្រពះអងន រើ េចញ អំពនរកមនេដ ម គ ងេដ ើ រក មនសឹ ្ល កជ ឹ ី

ធ្លក់េទកុ នងសឹ ទ ងនរកេឈ ម ះេវតរ្ត ណី េតនរ ើ ៏ ច [៥៥] សឹ ទ ងនរកេឈ ម ះេវតរ្ត ណីដក

េដរ

សេ

វ ្រតូវនយ

ក់េ

វេនះេហើយ ក៏

នងទរ្រទពយេនះ នង្រពះអង ប គ ន។ ឹ ឹ

មនទឹកផ េក ្ត

យសឹ ្ល កសឹ ្ល កឈូកជវករៈៃនែដក ិ

្រពះអងម គ នខួនធ ្ល ុ ្ល ះធ្លយ ្រប

នង ឹ

ឆ្លងបនេ

រែមងហូរេទ

យក្រមដ ៏

៏ ុត មសឹ ្ល កដម

យឈម ែដលែខ ទឹកហូរកួចេទ កុ នងសឹ ទ ង

នរកេឈ ម ះេវតរ្ត ណីេនះ ជសឹ ទ ងមិនមនអី្វ េ នង្រពះអង ប គ ន។ ឹ

ងេទ េតនរ ើ

នងទរ្រទពយេនះ ឹ

ំញ បញ ់ រ័ ដច [៥៦] (្រពះ ជ…) ខុញ ូ ជេដម ្វ សញញ មិនដង ើ េឈើប្រមុងបក់ខុវំញ េងង ឹ ទស េក ្ត ្រក ិ

័ យេរឿយៗ េ្រពះភ័យ (នងបបែដលខ ្ល ើ្វ ) បព្រតឥស ិ ី ភយ ឹ ួ នបនេធ

ឥសី សូមេ

់ ខុ ំញ ដច កជទីពងរបស ូ ជបុគគលកលចុះេទកេនទ ឹ ើ ីពក់ក

៏ ំ េកើតេឡើងដល់ខុ ំញ េ្រពះបន ដធ

់ ថែដលេ ្ដ បគ

កសំែដងេហើយ ។ បព្រត ិ ្ត ល

ំ ុងេឆះ ឬដច ព ទក ូ ជេកះរបស់ពួកជន ែដលធ្លយសំេព ើ្ល ឹ េ្រពះកយ្រតូវេភងក

កុ នងអនង ្ល ់ធំ កុ នងម

សមុ្រទ ឬក៏ដច ត។ ូ ជ្របទីបរបស់ពួកជនអនកេទកុ នងទងងឹ ី

បព្រតឥស ិ ី សូមេ

់ កលយូរ កនងអស ្ល

កេ្រប ន្របេ

បព្រតនរទៈ ិ

ំញ ្ល ក់េទនរកេឡើយ ។ ំ ខុធ កុឲ

៌ ខុផ ំ ញ ង កហ ំ ុ សខុប ំញ ន្រប្រពត អតន ថ ងធម ិ ឹ ្ត

សូមេ

់ ូ វេសចក ក្របបផ ្ល ី្តបរស ិ ុ ទធ

ដល់ខុ ំញ


[៥៧] (នរទ្រពហម…) ្រពះបទធតរដ ្ឋ ១ េវស មិត្ត ១ អដកៈ ១ យមទគិគ ១ ្ឋ

ំ ៦ អងេគ នះ នងព ឧសិនរៈ ្រពះ ជទង ន ១ (សិវ១) ិ ឹ ួក្រពះ ជដៃទ ជអនកបេ្រមើ

សមណ្រពហមណ៍

េទកនវ់ ស ិ ័ យ នសួគ៌យ៉ង

បព្រត្រពះអង ជ គ ធំ ិ

៉ េទៀត ពួក េលើែផនដ ី ្រពះអងច គ ូ រេវៀរអធម៌ េហើយ្រប្រពត ្ត ម៌យ៉ងេនះចុះ មយង ឹ ធ ់ ជបុរស អនកកនយកបយ កុ នង្រប

ចូរេឃសនថ នរ បនេ្រគ ង

ប នរ

ឃ ្ល ន នរ

ចង់បនក្រមងផក នរ

េ្រសក នរ

ចង់

់ ំ ពត់្រជលក់ពណ៌េផ ងៗ ។ ្រកត ចង់េស្ល កដណ្តបស

ំ ចង់បងឆ្រតេដ រើ កុ នងផូ វ្ល នរ

នរ

់ ្រពះអងក ទរបស់្រពះអងក គ ី្ត គ ី្ត កុ នងបូររបស ី

់ ្រពះអងគ ចូរេឃសនកុ នងបូររបស ី

៏ នល ់ ្អ ពួក ជបុរស ចង់បនែសបកេជើងដទ

ល់្រពក េលើ ឹ

ង ចដេូ ចះន ឯង ។ សូម្រពះអង្គ

ំ ឹមេគនងេសះជសត ច កុទ ូ កុ នងកលមុនេឡើយ (សត្វ ្វ ិញឹ ចមចស់ៗ ដច ិ

ំ េធើ្វ ឧបករៈេ្រចើនដល់្រពះអងៗ កម្លង គ ចូរ្របទនកររក

) មន

(ដល់សតេ្វ នះ) ផង ។

[៥៨] កយរបស់្រពះអងគ ចូរសំគល់ថ ដច ូ រថ មនចិតជ ្ត នយ

រថី ជកយ

រហ័សរហួន មនករមិនេបៀតេបៀនជេភ ្ល ែដលេគសេ្រមចល្អេហើយ មនករ

ំ ែចករែលកទនជផ ន កង់ មនករស្រមួមៃដជ្រតពង ូ រន មនករស្រងួមេជើងជខង មនករស្រមួមៃផជ ទ េ្របង

ពកយពត ិ

ប មនករស្រងួម ចជសូរមិន

៏ រប ជអងៃគ នរថដប ិ ូណ៌

មន ចពេី ះ

មនករមិនចុះញុះញុង

ជអងៃគ នរថមិនមនេទស

្របមណជេ្រគ ងចង ។ មនសទធនងអេ ិ ់ ទ បនងអញ បននទ បន ជលីកមម ិ

គឺថរលីង

ជ្រត

់ ិ តល្អ បជ

មនករេពលលមម

ភៈ ជេ្រគ ង្រប

បរ់ ថ មនករ

ជបេនទលរថ

មនករ

៌ ជឆ័្រតស មនពហុសចៈច ជែខ ចេនទល មនចិត្ត សុចរតធម ិ

ំ េននង ង ឹ

ស្រងួមសីល

ជទូកមនករមិនរងត ្អ ឹ ឹង

់ ។ មន នឮ

ជ្រព្រ័ ត្រជម

មនករមិនេ្រកធជករមិនសណ្តក

មន

សនៈ មនករដង ទ ់ ិ ិ្រត មនេសចកី្តេក្ល វក្ល ជជនល ឹ កល ជេឈើខមដ ឹ ្ល វ៏ ច

់ ួនជែខ មនករ្រប្រពត មនករមិនេមើលងយជនមដ ្ត ននទ ខ ្ល ឹ ប ឹ ្រ៏ មិនរួញ

ជក្រមល មនករេសពេសចកី្តចេ្រមើន (េ

់ ្រពះអងជ សតរបស គ អនក្របជញ ិ

ទុកជជនញ ួ ្ល

ល ។ មនចិត្ត

យបញញ) ជអំេបស

៏ ន ំ ងករ្របកប មនពយយមដម ិ


់ ូ វ្ល (ដច ជែខ បរ ។ ចិតែ្ត ដលទូនមនល្អេហើយ រែមងេទកនផ ូ រថែដលេទកន ់

់) ផូ វ្រតង ្ល

ំ រេសះទង

េសចកី្ត្របថននងេសចក ី្តេ ឹ

រថីហឹ ្វ កហឺ ្វ នល្អេហើយ

យែដលនយ

េ្រពះ

់ ។ បព្រត្រពះ ភជផូ វខ ករស្រងួមជផូ វ្រតង ្ល ស ុ ្ល ិ

ជ កលេបរថ គឺកយ (របស់្រពះអង)គ សុ ទ ះេទកុ នងរូប សំេឡង រស កិ្លន ើ

ជ េ់ គះ ឯខួ ន្រពះអង តួបញញជជនញស្រមប គ នយ ្ល ួ ្ល

រថីកុ នងរថេនះ ។ បព្រត ិ

៏ ំ េ ្រពះ ជ ្របសិនេបករ្រប្រព ត ្ត ើ ម នងេសចក ី្តពយយមដម ឹ ើ ឹ ិេស

េនះ

់ ៉ ងក៏េកើតមន ករបងូ រេសចក ្ហ ី្ត្របថន្រគបយ

ច់ខត ។

[៥៩] អ គឺ

តេសនបតី គឺេទវទត្ត សុនម

រប ី កទសៈ គឺេមគគ ី ុត្ត វជ

លិចវឆ ប ី ុត្ត

្រពះ ជ

(អងត គ )ិ

ម្រត គឺភទជ ទ ិ វជយ ិ

្រកក់កុ នងកលេនះ

(វរុណនគ ជសួរថ) នងមនសមបុរេលឿង

(នងវម ិ

មកេ

យធម៌ ។

នន ទ

គឺឧរុេវលកស ប

មិនេមនែបបេនះេទ

ំ តច គ ំ ងសគម មនកម្លង ិ

មនលនងវម ិ

ំញ ួ រេហើយ ខុស

ំ ទូលថ) បព្រត្រពះអង ជ គ ធំជងនគជន ទេំ នៀមរបស់្រសី ្ត ទង ិ

យ កុ នងពួកមនស ុ

ជកុញជររបស់នគ

គឺ

នរទកស បជតតទី ៧ ។

់ នងដច នងចូរ្របប់ េវទនកុ នងសររៈរបស ូ េម្តច ។ ី [៦១]

ម្រត

ំ ុកនវូ ជតក ដច យ ចូរចទ ូ សំែដងមកេនះ ។

វធ ិ ុ រជតក

ពេដ ើ ូ បសមបុររបស់នង ី មរ

្ល ន ។ អេចលកៈេឈ ម ះគុណៈ គឺសុនកខត-្ត

ែដលមនទដ ិ ិ្ឋ

ចប់ ម

[៦០]

់ សតម ្វ ិ នេទកននរកេ

ំ ជឲ្រជះថ្លនងរុចេនះ បនញុង្រពះ

នងរុច

ំ ្រពហម គឺេពធិសត្វ អនកទង

យយន គឺកយ

(ែដលមនគភ៌) េគេ

ំ ង់ែបក ថ ចណ បព្រត្រពះអង ្ល គ ិ

ំ ំញ ច ស់ចង់បនដង ័ របស់វធ ខុម ួ ហ្ឫទយ ិ ុ របណិ្ឌ តែដល្រតូវនយក

[៦២] (វរុណនគ ជ…) មនលនងវម ិ

់ ័ របស់វធ នងចងបន (ដង ួ ហឫទយ ិ ុរ

បណិ្ឌ តេនះ ដច ូ បុគគល្របថន) ្រពះចន ទ ្រពះ

ទិតយ ឬ្រពះពយ េ្រពះថ ករ


ជួប្របទះនងវ ិ ុ របណិ្ឌ ត េគគបបបនេ ឹ ធ ី កុ នងពភពនគេនះបន ។ ិ [៦៣]

(នងឥរនត ទ …) ី បព្រតប ិ ិ

យេ

[៦៤]

ំ នងន ្រពះវ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តមក ឹ

់ ញឹ ជង្រពះភ្រក្តរបស់ េហតុអី្វ ហ៎ ន ្រពះអងស គ ញជបស

្រពះអងគ ដច ូ ជផកឈូក ែដលេគឈី្ល េ ័ ដច ្រពះហ្ឫទយ ូ េម្តច

យ្រក នរ

យៃដ បព្រត្រពះអង ជ គ ឥស រៈ ្រពះអងត គ ូច ិ សូម្រពះអងក គ ុ ំ្រទង់

ំ វឲេក បព្រត្រពះអង អ ្ត គ ន កញុងស្រតូ ិ

កេឡើយ ។

(វរុណនគ ជ…) មនលនងឥរនត ទ ី ម

់ ័ របស់ របស់នង ចងបនហ ្ឫ ទយ

វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត េគគបបបនេ ិ ុ របណិ្ឌ ត ែតករជួប្របទះនងវ ឹ ធ ី ្រពះវធ ។ ិ ុ របណិ្ឌ តមកកុ នងពភពនគេនះបន ិ [៦៥] ភ

្ត

កុ នងេវ [៦៦]

្រតី ជ្រសីេជកជ ំ (េ

េទះជគនព ធ ក ្វ ី្ត នរ

(នងឥរនត នរ ទ …) ី

ំ ួងកី្ត អនកេនះនងជភ ទងព ឹ

[៦៧]

(បុណក ្ណ យក …)

់ នល្រពះប ្ត បប ិ ូទ

យ គៈ) បន្រ

េទះជកិនរន ឬជមនស កី្ត នរ ុ

នរ

ច់េទែស្វងរក

ំ នងចូល្រ ន្រពះវ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តមកកុ នងទេនះបន ី

្ត េនះចុះ ។ នងឥរនត ទ ីេនះ លុះបន

េហើយ ក៏េចញេទ

បេ់ ទ (ែស្វងរក្រពះភ

េទះជ

្ត ) ។

រក ទឹកឬជនគកី្ត

េទះជបណិ្ឌ ត ែដលឲេសចកី្ត្របថន

្ត របស់ខុ ំញ អស់កលមន ្រតដ ី ែ៏ វង ។

មនលនង

ំ នងន ឹ

យ្រក នរ

មនែភក ន េគតះេដៀលម ិ ិ នបន

់ នង នងជភ ំញ ងជប ដេងើម របស ្ហ ្រសួល (េ្រតកអរ) ចុះ ខុន ី្ត ឹ ឹ

នងចូរដក

្ត របស់នង េ

ំញ នសភពដេូ ចនះ នងចូរដកដេងើម យ របញញរបស់ខុម ្ហ ្រសួលចុះ នងនងជភរ ឹ ិ

របស់ខុ ំញ ។ [៦៨]

នងឥរនត ទ ី ក៏មនចិតក ្ត ួ ចកន ់

់ បក មគនងែដលធ ្ល ្ល បជ ី្ត ុ នងជតិមុន បន

ំ ន េទឯ នយយន ងប គ ្ណ យក ថ អនកចូរមក េយងន ិ ឹ ុណក ើ ងន ឹ បិ

[៦៩]

់ អនក ។ េនះនង្របប េ់ សចកី្តនះដល ុ៎ ឹ (អភសម ធ ថ) នងឥរនត ទ ី ិ ុ ព ទគ

េ្របះ្រពេំ

សំ

ក់បិ

ខុ ំញ

់ ់ ្អ ្រទងក្រមងផ ក់ែតងខួន ្ល េស្ល កដណ្តបល ក

ំ ូ លេទកនស ់ ំ នទ ៍ ចបៃ់ ដបុណក យខមចន ្ណ យក នច ឹ ្ល

ក់បិ


[៧០] ( បុណក ្រគ បេសើរជងពួកនគ សូម្រពះអង្រគ ទង់្រពះ ្ណ យក …) បព្រត្រពះអង ិ

់ កយរបស់ខុ្រំញ ពះអងគ ្ត បព

សូម្រពះអងគ

់ ួលសួយដសមគ ៏ ្រទងទទ ួរ

(ដល់

់ ្រពះអង)គ ខុ្រំញ ពះអងច ្រតកូលនង្របេទសរបស គ ង់បននងឥរនត ទ ី សូម្រពះអង្គេធើ្វ ខុ ំញ ិ ៏ ្រពះអងឲ ត ។ បព្រត្រពះអង ដ គ មូលមិតជ ្ត មួយនងនងឥរន ទ េនះ គ ្របេស ឹ ី ិ ើ រ សូម

់ ួលនវូ សួយទងេនះ ំ ្រពះអង្រគ ទងទទ គឺដរំ ី ១០០ េសះ ១០០ រថទឹមេ អស តរ ១០០ នងរេទះែដលផ ទ ិ ុ កេពញេ ្រពះអង្រគ ទង់្រពះ ជទនធី [៧១] (្រពះបទវរុណ…)

៏ ិន ទធ ដស

្រក

ំ ង្រប អនកចូររង់ចេយ ក នងព ើ ឹ ឹ ួកញតម ិ ិ ្រត

យកុ នងកលខងេ្រកយ ។

[៧២] លំ

បេ់ នះ

ំ ់ ១០០ សូម ងៗ ទងអស យរតនវតុ េផ ថ

េឈ ។ ម ះនងឥរនត ទ ឲទន ី

ងេធ ន លសិន អំេពែដលេយ ើ្វ េ ើ ើ វរុណនគេនះ

យេសះ

ឬសម្លញ់

អំេពេនះរែមងេក ្ត ើ

យមិនបន្របក ឹ

់ ំ េនេហើយ្របក ចូលេទកនល នងភរ យ ឹ ឹ ិ

េហើយេពលពកយេនះថ បុណក ង ្ណ យក េនះ សូមនងឥរនត ទ ន ី ងេយ ឹ ើ េយងន ើ ងឲ ឹ ញ់

នងឥរនត ទ ជទ ី ី្រស

ជទីេ្រតកអរេ្រចើនជថូ ន រ ។ [៧៣] (នងវម ិ េ

បុណក ្ណ យក មិន្រតូវបននងឥរនត ទ ី

យ្រទពយ មិន្រតូវបនេ

របស់បណិ្ឌ តេ

…)

[៧៤] លំ

យធម៌

់ បុណក របស់េយងដល ្ណ យក េនះ ើ

ជធី

យករបនវតុ ថ របស់េយង ើ

័ យវតុ ជទ េ្រតកអរេទ ែតេបប ថ ្ណ យក បនហ្ឫទយ ី ើ ុណក

ំ េហើយនមកក ិ ុ នងពភពនគេនះ

េទប្រតូ វបននងកុមរ ី ើ

រវតុ ជទ ថ ើ ិ នចង់បន្រទពយដៃទតេទេទៀតេទ ។ ីេ្រតកអរនះុ ៎ េយងម បេ់ នះ វរុណនគេនះេចញអំពល ី ំ េន េ

ពកយេនះថ អនកមិន្រតូវបននងឥរនត ទ ី ជធី

បុណក ្ណ យក មកនយយ ិ

របស់េយងេ ើ

័ របស់បណិ្ឌ តេ ជទេ្រតកអរ ជថូ ន រេទ េបអ ី ើ ន កបនហ្ឫទយ

េទើបអនក្រតូវបននងកុមរេី កុ នងពភពនគេនះ ិ មិនចង់បន្រទពយដៃទតេទេទៀតេទ ។

យ្រទពយេ

យវតុ ថ

ំ យធម៌ េហើយនមក

រវតុ ជទ ថ ើ ីេ្រតកអរនះុ ៎ េយង

៏ [៧៥] (បុណក ដ ្ណ យក …) បព្រត្រពះអង គ ្របេស ិ ើ រ បុគគលពួកខះ្ល កុ នងេលើកេនះ េ មនស ុ

ថ ជបណិ្ឌ ត បុគ្គលឯេទៀត ែបរជេ

បុគគលេនះថ ជពលវញ ិ


ពួកជនែតងជែជកគ ន កុ នងេរឿងេនះ បព្រតនគ ្រពះអង្រគ ិ

[៧៦]

ស់េ

អនក

់ ល់ខុ្រំញ ពះអងឲ ស់្របបដ គ ទន

សូម្រពះអង្រគ

ថជបណិ្ឌ ត ។

ម្រតេឈ ម ះវធ ិ ុ រៈរបស់ធនញជយេករពយ ជ អនកក៏

(្រពះបទវរុណ…)

ំ យធម៌ េហើយនមក នងឥរនត ទ ីចូរ

់ នឮេហើយ េបអ ធ្លបប ើ ន កបនបណិ្ឌ តេនះេ បនជអនកបេ្រមើេជើង របស់អនកចុះ ។ [៧៧] ចែំ ណកបុណក ្ណ យក

់ វរុណនគេនះេហើយ ្ត ប្រ់ ពះបនលរបស ូទ

លុះបន

់ ុរស (អនក បងគបប ក៏េ្រកកេឡើង េ្រតកអរៃ្រកែលង េហើយសមងំេនកុ នងទេនះ ី ំ បេ្រមើរបស់ខួន) ថ អនកចូរនេសះ ្ល

ំ ង ំ យកមក ជេនយយ ែដលបនសំរតស ិ

កុ នងទីេនះ ។ ្រតេចៀក (របស់េសះេនះ) ្រប

បេ់

ំ ដ ែកវណីមនពណ៌្រកហម េ្រគ ងបទប ងព ធ ្រ៏ ទូង ្រប ិ

ជេមពនទ ។

[៧៨] (អភសម ធ ថ) ិ ុ ព ទគ េ្រសចេហើយ

ពដ ធ ៏

កសេវ

ក់ែតងខួន ្ល

បុណក ្ណ យក

ក៏េឡើងជិះេសះែដលជយន ។ បុណក ្ណ យក េនះ

បេ់

យមស ្រកចក្រប បេ់

យមសឆិ្អ ន េឈ ម ះ

កត់េករសក់នងព ិ ុកមត់

ដច ូ ជពហនៈៃនេទវ

់ ព ំ ក់េ ជបច

យកម គ

ះេទ

្របថននង

ឥរនត ទ ី ជកញញៃននគ បនេទ្រកបទូល្រពះបទេវស វណកុេវរៈ ដ្រ៏ ទង់យស

ជមចស់ពួកយក េនះ ដេូ ចះន ថ មនរេឈ ម ះេភគវតី េគេ ីទ ជលំេនៃនេស្តចនគ) េគេ

កែំ ពង្របក់) មរកត ្រប ំ េឈើទង

ែដល

ងសេ្រមចដល់នគ

យ មន

្ឋ នដច ូ កឱដ ្ឋ េធើ្វ អំពែកវមណ ី ី ្រកហម នងែកវ ិ

ទកុ នងពភពនគេធ ើ្វ អំពែកវមណ ី ី ្របក់េ ិ

យ គឺេដម ើ

សៈ (េ្រពះ

ំ ថ ហិរញវត ទប ង េ ញ ី (េ្រពះជទែដលប ី ិ

ជនគរសេ្រមចអំពមស ី

៉ មនស មណ្ឌលៃនែភន ន ។ បម

យរតនៈ គឺមស ។ េដម ើ

័ េដមសត ប ្វ យ េដម ្ត ណ ្ណ (េឈើមន ើ ្រទមួច េដម ើ ្រពង ើ ី

ំ អនក ំ ង ជ្រពក ្រពមទងេដ ម សនក ្ល ់ េដម ើ ើ េកតក៍ េដមប ើ យង ើ ើ ឹ ្ល ៧ ) េដម ិ ឹ ុ គ េដម

។ េដម បរច េដម ឆ ្រ្ត ពក ើ េឈើទលខ ច់ (មនកុ នងពភពនគេនះ) ើ ចមប េដម ើ ខង ិ ីទ ិ ត ឹ

ំ ់ េដមេឈ ទនេទរ ម មិ្ល ះ នន ួ ្រសី នងេដ ើ ើ ្រកេប មនកុ នង្រកុងពភពនគេនះ ិ ើ ទងេនះ ិ ។ ្រពះបទវរុណៈ ជឧបបតកៈក េំ ណើតមនឫទេ្រច ល្អរុងេរឿងកុ នងមនរៃននគ ិ ធ ើន ីទ ិ


ពួកេដម ើ ផ្អវជេ្រចើន ដេ៏ ហើយេ

េនកុ នងពភពនគ ិ

ជនច កុ នងពភពនគេនះ ។ នងវម ិ ិ ិ ច ជវករៈៃនមស ិ វរុណនគេនះ

ដច ូ ែផេ្ល

វម ិ

់ ្រពះបទ ជភរយរបស ិ

មន ងកយភេផ ្ល ដច ូ មស ឺ្ល ក

ជ្រសីេនេកមង

គួរជទីេមើលេ

្ត

យែកវឥននទ ល មនផក ី មន្រពះថន

យេសចកី្តេពញចិត្ត ឬដច ូ ្រតួយវលិ ្លេ្របងខី ច ។ នង

កក មនសមបុរៃថ្ល្រកហមដច ូ ពណ៌ល័ខ ដច ូ ផកកណិ កររ ្ណ ី ុ នងទីមិនមនខយល់ ឬក៏ដច ូ េផក ្ល បេនទរ

ឬដច ូ ្រសីអប រ េនកុ នង នៃ្រត្រតឹង

ល្រច ត់ េចញអំព ី

ំ ង់ែបក េនះ ជ្រសីមនចណ ្ល អ

់ ពក ។ នងវម ្រសទបព ិ

ច រយៃ្រកែលង ចង់

ំញ ងឲហឫទ ័ វធ ័ ៃនវធ បនហ្ឫទយ ជ យ គ ឥស រៈ ខុន ិ ុ របណិ្ឌ ត ិ ុ របណិ្ឌ ត បព្រត្រពះអង ិ ឹ

េនះ

ំ ដល់នគទង

យេនះ

េហតុេនះ ។

[៧៩] បុណក ្ណ យក េនះ

នងឲនងឥរន ត ទ ីដល់ខុ ំញ ឹ

ំ នគទងេនះ

ទូល

្រពះបទេវស វណកុេវរៈ

ជមចស់ៃនភូត

់ ុរស (អនកបេ្រមើខួន) ្រពះ ជមនយស េហើយសមងំេនកុ នងទេនះ បងគបប ្ល ថ អនក ី

ំ ចូរនេសះ

េសះេនះ) ្រកហម

្អ ង យកមកកុ នងទីេនះ ។ ្រតេចៀក (របស់

ជេនយយ ែដលបនសិ ្អ ត

្រប

បេ់

យមស

ំ ដ េ្រគ ងបទប ងព ធ ្រ៏ ទូង ិ

្រកចកេសះ្រប ្រប

បេ់

បេ់

យែកវមណី

យមសឆិ្អ ន

មនពណ៌

េឈ ម ះថជេមពនទ

ក់ែតង កត់េករសក់នងព ិ ុកមត់េ្រសចេហើយ ក៏េឡើងជិះេសះ

បុណក ្ណ យក

ែដលជយន ដច ូ ជពហនៈៃនេទវ

ះេទពដ ធ ៏

កសេវ

់ ៏ [៨០] បុណក ជ្រគិះ ជទរី ក យដៃ្រកែលង ជ្រកុង ្ណ យក េនះបនេទកននគរ ី

របស់្រពះបទអងគ ជ ែដលស្រតូវចូលមកបនេ

យ្រក ជ្រកុងមនភក

េ្រចើន មនបយនងទ ូ ជភពេឈ ម ះមសកក ិ ឹកេ្រចើន ដច េនះគឹកកង េ សត្វ

េដរ

្ល ប

សេ

េវបុលៈ

យហូ ្វ ងៃនេកងកនងេ្រក ល គឹកកងេ ិ

្រស័យេន

រៈរបស់ សវៈ ។ នគរ

យសត្វ

មនសូរសំេឡងៃនពួកបក េផ ី ងៗ

្ល ប ែដលពួក

មន្រពះ

៏ ្អ នដល

់ េនំ ឈ យផក ដច ម ះ ្ណ យក េនះេឡើងេទកនភ ូ ជភហ ន ំ ិ មវន ្ត ។ បុណក

ជទី

្រស័យេនៃនពួកកិនរន

េឃើញែកវមណីេនះ ្រតង់ក

េហើយែស្វងរកែកវមណីដ្រ៏ បេសើរ

ំ ូលភនំ ។ ្ត លកព

បន


[៨១]

បុណក ្ណ យក េឃើញែកវមណី មនជតិ (េផ ងៗ) ជទីផ យេចញៃនរសី ម

រុងេរឿង ជែកវមណីដ្រ៏ បេសើរ

ដ្រ៏ បេសើរ

ំ ចនមកន វូ ្រទពយ ជែកវរុងេរឿង ជែកវមណី

ំ ចនមកន វូ ្រទពយ

រុងេរឿងដច ូ េផក ្ល បេនទរពដ ធ ៏

ជែកវរុងេរឿង

ភឺ្ល

់ កស ក៏បនកនយកែកវមណ ម ះមេនហរៈេនះ ី េឈ

ជែកវៃពទូរយ មនតៃម្លេ្រចើន មន េឡើងជិះេសះ

ជែកវមនយសជងយស

ជេនយយ េ

នភ ុ ពេ្រចើន ជអនកមនេភទមិនេថកទប

ះេទពដ ធ ៏

កសេវ

់ ងឥនបត [៨២] បុណក េហើយចូលេទ ្ណ យក េនះ បនេទកន្រកុ ទ ្ត ចុះ (អំពេសះ) ី

់ ី្របជុំៃនអនកែដនកុរុ មិនេកតញេញើត្រពះ ជ ១០១ អងគ ែដល្រពមេ្រព ង កនទ

គ ន មក្របជុំ

្រពះ ជអងគ

្រពះ ជអងគ

(នងយក) ឹ

(េនទីេនះ)

បបួលថ

្ត ពួក្រពះ ជកុ នង ជសមគមេនះ

ឈនះេយង េបេយ ងឈ នះ ើ (្រតូវយក) ែកវដ្រ៏ បេសើរ (របស់េយង) ើ ើ ើ

វញ (្រតូវយក) ្រទពយដ្រ៏ បេសើរ ឬេយងឈ ន ះ្រពះ ជអងគ ិ ើ

ែកវដ្រ៏ បេសើរៃថ្លថ្លក៏បន

(នងយក) ្រទពយដ្រ៏ បេសើរក៏បន ។ ឹ [៨៣] (្រពះបទេករពយៈ…)

ចែំ ណក្រពះ ជអងគ

ជតិភូមិរបស់អនក

ឈនះេយងវ ិ ើ ញ

េនកុ នងែដន

អនកេនះ មិនែមនជពកយ របស់អនកែដនកុរុេទ អនកមន ចរអង់

ំ ់គ ខ្លចេយងទ ងអស ដល់េយង ន អនកចូរ្របបេ់ ឈ ម ះនងេផពង ើ ិ ើ ។

[៨៤]

ពកយរបស់ ច មិនេកត

ំញ មណពកចចយនេគ្រត ពួកញតិ ( បុណក ជ ខុជ ្ណ យក …) បព្រត្រពះ ិ

ំញ ុ នង (កលចមបកនគរ) ែដនអងៈគ ែតងេ នងេផពង របស់ខុក ិ

ំញ មណពមន ខុថ

ំញ កកុ នងទីេនះ េដម េឈ ន ល់ ។ ម ះមិនេថកទប បព្រត្រពះសម ម តិេទព ខុម ើ បេលងែលបងភ ិ ី

[៨៥] ( ្រពះបទេករពយៈ…) អនកេលងែលបងភនល់ កលេបឈ ើ ន ះអនកគបបយកែកវ ី

ំ ទង

ំ ែកវទងេនះ របស់មណពឯងមនែដរឬ ឯែកវរបស់្រពះ ជ

[៨៦]

( បុណក ្ណ យក …) ឯែកវមណីរបស់ខុេំញ នះ

ំ ន ំ មនចន ទល់្រក នងបប ដច ួ េ្រចើន អនកជមនស ុ ួល្រពះ ជទងេនះ ូ េម្តចបន ។ ឹ

ំ ចនមកន វូ ្រទពយបន អនក

េលងែលបងភនល់ េបេលងឈ ន ះខុេំញ ហើយគបបយកែកវមណ ី ដ្រ៏ បេសើរ ជែកវ ើ ី

ំ នមកន វូ ្រទពយេនះ ១ នងេសះ ិ

ជេនយយ

ំញ ុ ះ ។ ចប្រងកបស្រតូវេនះ ១ របស់ខុ ច


ំ [៨៧] (្រពះបទេករពយៈ…) មនលមណព ែកវមណីមួយនងេធ ើ្វ អី្វ បន ទងេសះ ឹ ំ ជេនយយ ១ នងេធ ើ្វ អី្វ បន (េ្រពះ) ែកវទង ឹ

េសះ

ំ ន យរបស់្រពះ ជ មនចន ួ េ្រចើន

ំ ន ជេនយយរបស់្រពះ ជ មនសនះដ ។ ូ ខយល់ ក៏មនចន ួ មិនតចេទ ិ ុទ ច ចប់ េទហឡកណ្ឌ ។

[៨៨] ( បុណក ្រគ បេសើរជងសតេ្វ ជើងពរី សូម្រពះអង្រគ ទង់ ្ណ យក …) បព្រត្រពះអង ិ

ទតែកវមណីរបស់ខុេំញ នះចុះ កុ នងែកវមណីេនះ មន ងកយរបស់្រសី ្ត មន ង កយរបស់បុរស ។ មន ងកយរបស់្រមឹគ មន ងកយរបស់បក ្របកដ ី

កុ នងែកវមណីេនះ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត នគ ជនង្រគុ ឌ ជរូបនម ិ ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។

[៨៩] សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត េសនមនអងគ ៤ គឺពលដរំ ី ១ ពលរថ ១ ពលេសះ ១

ពលេថើម រេជើងមនេ្រគ ងេ្រគះ ១ ជ រូបនម ិ ិមតកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់

ទតពលដរំ ន ើម រេជើង គឺពួកពលែដលេរៀបជពយុហៈ ី ងព ិ ួកេសន ពលរថនងពលេថ ិ

ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។

[៩០] សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត

៏ រប នគរដប ិ ូណ៌េ

៉ យបម

មនកែំ ពងនងេក ្ល ងទ្វរ ិ

៏ ្អ ជរូបនម ៤ នងែផនដ ដ ដេ៏ ្រចើនជន ់ មនផូ វែបកជ ្ល ី ល ិ ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម

់ ៉ នងទ ៉ ជរូបនម ្រពះអង្រគ ទងទត សសរេខឿនគូ រនក ុ ទ្វរ គនះទ ិ ្ល ្វ រ បម ិ ្វ របម ិ ិម តកុ នង ែកវមណី ។ [៩១]

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ពួកបក េផ ិ ូ វ្ល គឺហូ ្វ ង ី ងៗជេ្រចើន េទៀបេក្លងទ្វរនងផ

ហង េ្រក ល េកងក ច្រកពក អក សូម្រពះអង្រគ ទង់ទតទ្រកុ ី ង ដេ៏ ដរ បក េផ ី ងៗ កឺ

កុ នងែកវមណី ។

េ ៉ េខម

៉ លេ េ ៉ ព្រពុស េក្លក នងេប ិ

[៩២] សូម្រពះអងគ ្រទង់ទតទ្រកុ ី ងមនកែំ ពងល្អអ ទង់ជ័យេលើកេឡើង

្រកលេ

ជសងកត់

កជេ្រចើន ជរូបនម ិ ិម ត

ច រយចែម្លកគួរ្រពេឺ ម មន

យដខ ូ មស ី ច់ែដលមនសមបុរដច

៏ រប រក យ ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត នផ ដប ី ិ ូណ៌េ

សេ

គួរជទី

ំ ញ យទន ែដលេគែចកជជួរ ិ

ំ ំ ៃនផះទ ្រចកទល់ នងផ មចែំ ណក មនផះទ នងទ ្ល ង ិ ីផះទ តណ ិ ូ វទ

យ។


[៩៣] សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត េ ងសុ

អនកេលងសុ

អនក្រគួ ផះទ បយ ពួកឈួ ម ញ

នងព ិ ួក្រសីេពសយ ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ពួកជនអនក

េធើ្វ ផកក្រមង ជង្រជលក់ អនកេធើ្វ េ្រគ ង្រកអូប អនកតបតសំពត់ ជងមសនង ិ ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី

ជងែកវមណី សំេឡង

ជនេធើ្វ បយ

អនករប ំ

នយរប ំ

អនក យសគរ ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ [៩៤]

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត អនកេ្រច ង

ពួកជនេធើ្វ

អនកេ្រច ងទះៃដនង ិ

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត សគរ សំេមភរ ស័ងខ ខុយ សគរជ័យ នងេ្រគ ងេភង ្ល ្ល ិ

ំ ់ ជរូបនម រប ំ ទងអស ិ ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ្រកប់ ឈឹង ពណ

ចេ្រម ង ្របគំ ែដលគឹងកង េ ់ ្រពះអង្រគ ទងទត ពួកជនអនកេ

៏ ្អ ្របុសដល

ំ [៩៥] េម្ហ្រសពទង

ត អនក្រប

ំ ួកអនក ទងព

កុ នងែកវមណីនះ

ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។

ំ យតូរយត្រនដ ី ្ត រ៏ ង ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម

៏ ី េដរ ដម

ល់ អនកេធើ្វ ខងកលមយ នង្រស ិ ី ស់េតឿនេគ

នងអ ិ ន កកត់េករសក់

យបុរសនង្រស ិ ី ្ត

ក៏មនកុ នងែកវ

ំ នងទ មណីេនះ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ែ្រគតូចនងែ្រគធ ិ ិ ី (ៃនេម្ហ្រសព) ជរូបនម ិ ិមត ំ ប់ ែដល្រចបច់គ កុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ពួកអនកចប ន េ

ំ យៃដទង

ពរី កុ នងទីេម្ហ្រសព សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ពួកអនកឈនះនងអ ិ ន កចញ់ ជរូបនម ិ ិម តកុ នង

ែកវមណី ។ [៩៦]

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ពួក្រមឹកេផ ងៗ ជេ្រចើនេទៀបេជើងភន ំ គឺ ជសីហ៍

ំ េ្របស ខ្លធំ ្រជូកៃ្រព ខ្លឃុ មំ ែឆកៃ្រព ខ្លរខន ្រទយ ិ ។ សតរ្វ មស េគ ្រកបី រមង ើ សរភ្រមឹគ ក្តន ់ ្រជូក្រសុក ។ ឈូ ្ល ស ពួកមិ្រត្រមឹគជេ្រចើន ខ្ល្រតី ទន យ ់ ៏ នងកែង ន សូម្រពះអង្រគ ទងទត េជើងភដ ្ហ នំ េដរ ិ

សេ

នម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ ំ [៩៧] សឹ ទ ងទង

ទឹកថ្ល មនពួក្រតី

្រតស ី

្ត យ

យពួក្រមឹគេផ ងៗ ជរូប

ំ ង់ បទបល្អ ែដល្រកលេ យ មនកព

យខ ច់មសមន

្រស័យែតងហូរេទ ។ ពួកឆ្លម មករ ្រកេពើ អេណើ្ត ក ្រតី

្រតេឆ ី ្ត

្រតឆ ី ិព ន

មនកុ នងែកវមណីេនះ

្ល ត

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត


្រសះេបកខរណីែដលេធើ្វ េ

ពួកសត្វ

យែផនថម

ដេ៏ ដរ

ជវករៈៃនែកវៃពទ ូរយ ិ

សេ

្ល បេផ ងៗ មនពួកេឈើេផ ងៗជជួរ ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។

[៩៨] សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ្រសះេបកខរណីកុ នងែកវមណីេនះ ែដលចត់ែចងេ

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត

គរ

ំ ៤ ទិស ដេ៏ ដរ ល្អទង

្របកបេ [៩៩]

សេ

យពួកសត្វ

៏ រប ែផនដដ ី ប ិ ូណ៌េ

ំ យជួរដងៃ្រពទង

្ល បេផ ងៗ ែដល្រតធ ី ំ

័ ជ យទកព ទ ធ ុ ំ វញ ិ ឹ

យ ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។

ជកុណ្ឌលៃន

់ ំ ៤ គឺបុពវ្វ េិ ទហទប ង សូម្រពះអងគ ្រទងទតេម ី ្វ ខងេកើត អបរេគី ្វ ើ លទបទ

យនទប ី ្វ

នងជម ្វ ិ ូ ព ទីប

ឧតរ្ត កុរុទប ី ្វ

ខងលិច

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ្រពះចននទ ង្រពះ ិ ់ ្រទងទត (្រពះចននទ ង្រពះ ិ

ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី

ំ ៤ សូម្រពះអងគ ំ ុងបភ ំ ឺទ ទិតយ កព ្ល ិសទង

ំ ុងេដរ្រកឡ ទិតយេនះ) កព ន ំ ិ េនរុ ជរូបនម ើ ិ ិម តកុ នងែកវ ឹ ងភស

មណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទតភស ន ំ ិ មពន ្ត សមុទ ទ ន ំ ិ េនរុ ភហ

គរ ែដលមន

ំ ៤ អងគ ជរូបនម ជទង ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់

ឫទេ្រច ិ ធ ើន នងម ិ

ទតសួនចបរ ៃ្រព គុមពេឈើ ខង ន ថមភន ំ

្រស័យេន

៏ ក់ដច ូ ជេគ្រកលតមកល់ទុកដេដរ

យពួកកិនរន គួរជទីរក យ ជរូបនម ី ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត

បរុសកវន័ ចិតល ្ត

័ ងេវជយន វន័ មិស កវន័ នននវ ្រប ទ នន ្ត ិ

កុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត សុធមមសភ

ទ ជរូបនម ិ ិមត

វតង ិ្ត

េដម ឆ ្ត ើ បរច ិ ត

័ ្រពក ជរូបនម ម ះឯ វណ ឹ មនផករក ី េស្តចដរំ េឈ ី ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអងគ

់ ្រទងទត

ំ ុង្រ កព

ពួក្រសីេទពកញញ

ច់េទកុ នងនននវ ទ ន័

ពួកេទពកញញ្របេ

ែដលភេផ ្ល ឺ្ល ក

ដច ូ ជេផក ្ល បេនទរេចញចកពពក

ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី

សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត

មេទវបុ្រត នងព យ កុ នងនននវ ទ ន័ ជរូប ិ ួកេទវបុ្រតកំពុងរក ី

នម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។

់ [១០០] សូម្រពះអង្រគ ទងទត ្រប

ទេ្រចើនជងពន ់ ែដល្រកលេ

យែផនក្តរ

ែកវៃពទូរយ មនសមបុររុងេរឿង ជរូបនម ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ន

យម តុសិត នម វតង ិ ិម តកុ នងែកវមណី ។ ិ្ត ិ ម នរតី បរនម ិ ិម តវសវតី្ត ជរូបនម


់ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត ្រសះេបកខរណី កុ នងជនេនះៗ មនទឹកថ្ល េ

យផកចងុ លណ ក ី ផកឈូកនងផ ិ ក ឧបបល កុ នង នសួគ៌នះុ ៎ ។

្អ ត ដេ៏ ដរ

[១០១] កុ នងែកវមណីេនះ មនឆូ ន តស ១០ ឆូ ន ត្រកហម៦ នង ិ ១៥ (ជ៣១) ឆូ ន តេលឿង

១៤ គួរជទីរមិលេមើល ជទីរក យៃនចិត្ត ។ ឆូ ន តមស ២០ ឆូ ន ត្របក់ ២០ ី

ឆូ ន ងមនពន ឺ ្ល ដច ូ ជពណ៌ៃនអេណើ្ត កមស ៣០ ្របកដេនកុ នងែកវមណីេនះ ។ ឆូ ន តេខម ១៦ ឆូ ន តហង បទ ២៥ ឆូ ន ត

មនកុ នងែកវមណីេនះ ។ បព្រតម ិ

យេ

យផកចប វច ិ ិ្រតេ

យផកឧបបលេខៀវ

ជ្របេសើរជងសតេ្វ ជើងពរី សូម្រពះអងគ

់ ៏ យេចញៃនពន ឺ ្ល ដ្របកបេ ្រទងទត (ែកវមណី) មនរសី ម ជទផ ី

ំ ួង យអងទ គ ងព

េលងឈនះខុ)ំញ ចែំ ណកៃនសួយ (ចូរបនេទអនកេនះចុះ) ។

យ៉ងេនះ (អនក

ចប់ មណិកណ្ឌ ។

[១០២] ( បុណក ជ (ករេរៀបចេំ ងែលបង) សេ្រមចេហើយ ្ណ យក …) បព្រត្រពះ ិ

សូម្រពះអងគ

របស់្រពះអងគ

់ ីជទ្រក េស្តចចូលមកកនទ ី មិនមនេទ

លែលបង

េយងគបប ឈ ន េ ើ ី ន ះគ

ែកវមណី្របកដដេូ ចះន

យធម៌

ំញ ន ះេហើយ សូមសងឲឆប់ ។ មួយេទៀត្រពះអងគ េបខ ើ ុឈ

មិនបច់កែំ ហេងទ

៏ បលបញ [១០៣] បព្រត្រពះបទចញ សូម្រពះបទសុរេសន ្រពះបទមចៈឆ ច លដល ិ ី

ំ ំ ្រពះបទមទៈទ ្រពមទង្រពះបទេកកកៈទ ងេនះ ្រទង់ទតចមបំងែលបង េ មិនអួត

ំ ងរបស់េយងច ើ ុ ះ ក ្រតទង

កុ នងេ ង ។

យសុទែធ តេធើ្វ (ជ

យករ

ក )ី របស់េយង ើ

[១០៤] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) ្រពះ ជរបស់អនកែដនកុរុនងប ្ណ យក េនះ ជអនក ិ ុណក

់ ុ នងែលបងភនល់ ចូលមក (កនេ់ ងែលបង) ្រពះ ជេ្រជើស ្រសវង ឹ ្រជុល្រជបក

យកកូនបសក ជេទស (ខងចញ)់ បុណក ្ណ យក ឈនះ

ំ រេនះ ជនទងព ី

បុណក ្ណ យក

្រពះ ជ កុ នងក

បេនលងបសករួមគ ន

់ កកូនបសកខង ចបយ

កុ នងេ ងបសកេនះេហើយ

ឈនះ្រពះ ជ មនពយយម្របេសើរជងនរៈ កុ នងសំ

។ មនកុ នងទេនះ ី

្ត លៃនពួក

ក ី សំេឡងគឺកកង សំេឡងេ

ក់ៃនពួក

៊ កេ្រញជ វ ក៏េកើត


[១០៥] ( បុណក ្ណ យក …) បព្រតម ិ

ករឈនះ

ឥឡូវេនះ

់ នងករចញ ិ

្ត ពួកេយង ើ ែដលខ្រំ បងពយយម ឹ

ជ ប

គង់មនដល់អនក

ខុ្រំញ ពះអងឈ គ ន ះេហើយ

ំញ ន ះេហើយ សូមសងឲឆប់ ។ ខុឈ

(្រតូវយក)

បព្រត្រពះអង ធ គ ំ ជងជន ិ

មួយ

្រទពយដ្រ៏ បេសើរ

្រពះអងែគ ដល

[១០៦] (្រពះបទេករពយៈ…) មនលមណពកចចយនេគ្រតដរំ ី េគ េសះ ែកវមណី មួយរបស់ខុេំញ លើែផនដ ី ប

នងក ិ ុ ណ្ឌល ឬែកវ

យក្រទពយ

ំ (េនះ) អនកចូរ ្ត ្រទពយទង

់ ែដល្របេសើរេនះចុះ អនកចូរកនយក េទ

មេសចកី្តេពញចិតច ្ត ុ ះ ។

[១០៧] ( បុណក ្ណ យក …) ដរំ ី េគ េសះ ែកវមណីនងក ិ ុ ណ្ឌលឬែកវ ្រពះអងេគ លើែផនដ ី

វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត

មតយទុកជ្រទពយ្របេសើរជង

ំញ ន ះេហើយ សូម្រពះ ជទនវធ ្រពះអងែគ ដលខុឈ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះមកខុ ំញ ។

មួយរបស់

ំ ្រទពយទងេនះ

ំ [១០៨] (្រពះបទេករពយៈ…) វធ ូ ជខួនខ ្ល ុ ំញ ទងជទ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ ទុកដច ីពង ឹ ជគតិ

ំ ក់ ជទីបែងក ជ្របទប បផឹម ទ ្អ របស់ខុ ំញ វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ េគមិនគបបេ្រប ី ជទព ី ន ី េ

ំញ នេទ វធ យ្រទពយរបស់ខុប ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ

របស់ខុ ំញ ។

ជអមតយ

្របកដេសើ ម េ

យជីវត ិ

ំញ ង្រពះអង ំ [១០៩] ( បុណក វេទ គ នឲយ ូ រេទ េយង្រតូ ្ណ យក …) ករវ ិ ទរបស់ខុន ឹ ើ

សូមឲវធ សួរេសចកី្តពតន ិ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ ែញកេសចកី្តនះុ ៎ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះវញ ិ ងវ ឹ ធ

ដល់េយង េបវើ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តេពលពកយ ើ ំ រនក ់ ចុះ ។ ទងព ី

ពកយ (េនះ) ចូរសេ្រមចដល់េយង ើ

់ពតេហ [១១០] (្រពះបទេករពយៈ…) មនលមណព អនកនយយេនះេទៀងទត ិ ិ ើយ មិនែមន នយយេ ិ

ំ យទងគ្រមមេទ េយងន ួ រវធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះចុះ េយង ើ ើ ងេទស ឹ

ំ ២ នក់នង្រតកអរ ទង ឹ

មវធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ ។

[១១១] ( បុណក ្ណ យក …) ពួកេទព្តសរេសើរអនកេឈ ម ះវធ ិ ុ រៈ ថជ កុ នងធម៌របស់អនកែដនកុរុ

ពតែមនឬ ិ

ករ ប់ (អនក) ថវធ ិ ុ រៈ េតើអនកជអី្វ កុ នងេ

អនកជទសៈ ក។

មតយ ឋិតេន

់ ្រពះ ជ ឬជញតរបស ិ


[១១២] (វធ ទ ុ្រំញ សី ពួកខះ្ល ជទសៈ ិ ុ របណិ្ឌ ត…) បុគគលពួកខះ្ល ជទសៈេកើតកុ នងៃផខ

េគេ

យ្រទពយ ពួកខះជទសៈច ពួកខះ្ល េបះបង់ (ទល ្ល ូ លេទេនខួនឯង ្ល ី ំ េន)

ះេ

ំ េ្រពះភ័យ េទេនជទសៈេគ ទសៈរបស់ជនទង

យមន

៤ ពួកេនះឯង ។

ឯេយងព តជទសៈេក ើ ិ ើ តអំពក ី េំ ណើត ្រពះ ជមនេសចកី្តចេ្រមើនកី្ត ្រពះ ជមន េសចកី្តមិនចេ្រមើនកី្ត (េយងម ើ ិន

ចនងេពលក ទ ុ ហកបនេទ) េយងេប ឹ ើ ើ ុកជេទ

់ ីដៃទ ក៏គង់េនជទសៈរបស់្រពះសមមតិេទព មនលមណព ្រពះ ជគួរ កនទ

់ អនក េ ្របទនេយងដល ើ

យធម៌ ។

[១១៣] ( បុណក ្ណ យក …) េនះឯងជជ័យជមនះទី ២ របស់ខុ ំញ កុ នងៃថងេនះ េ្រពះថ (វធ ិ ុ រៈ) មិន

ំញ ួ រេហើយ ក៏ែញក្រប មតយ ែដលខុស

ន េហើយ ឱហ៎ ន ! ្រពះ ជដ្រ៏ បេសើរ

្រទង់មិនអនញ ុ ញ តឲនវូ វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត

ំ េនកុ នងធម៌ ង

ពេី ះដល់ខុ ំញ ។

[១១៤] (្រពះបទេករពយៈ…) េបវើ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះែញក្រប

ជអនកេពលពកយ

៉ ងេនះថ ន ដល់េយងយ ើ

ំញ ទសៈ មិនែមនជញតេទ មនលកចចនៈ អនកចូរយកវធ ខុជ ិ ុ របណិ្ឌ ត ិ ំ ដ្រ៏ បេសើរជង្រទពយទង

យចុះ អនកចូរយក េទ ់ កខកណ្ឌ ។ ចបអ

ជ្រទពយ

មេពញចិតច ្ត ុ ះ ។

[១១៥] (្រពះបទេករពយៈ…) មនលវធ ិ ុ រៈ កលបុគគលជ្រគហសថ េន្រគប្រ់ គងផះទ

របស់ខួន ្ល េតគ ្ត េ៏ ក មក ន ្ត េ ើ ួ រមនករ្រប្រពត ឹ ដ

សេ្រងគះ េ

យ្របករដច ូ េម្តចហ៎ ន ។ គួរមនករមិនមនទុកខ េ

មណពេឈ ម ះថ េពលពកយពត ិ េតើេ

េចញចកេ រែមងមិនេ

យ្របករដច ូ េម្តច គួរមនករ

កេនះ

េទកនេ់

្ត យ េតេើ

យ្របករដច ូ េម្តច

យ្របករ ដច ូ េម្តច បុគគលជ្រគហសថ

កខងមុខ

លុះេទកនេ់

យ្របករដច ូ េម្តច ។

កខងមុខេហើយ

[១១៦] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) វធ ិ ុ របណិ្ឌ តអនកមនញណធម៌ មនពយយម មន ំ ួង បនេឆើ្ល យ្រប ្របជញយល់អតថ យល់ធម៌ទងព

ជេនះ កុ នងេ ង ន នះុ ៎ នង្រពះ ឹ

ធមមសភេនះថ ្រគហសថមិនគបបជអ ន កមន្របពន ធ ី

ធរណៈ មិនគួរបរេភគ ិ

រមនរសឆងញែ់ តមនក់ឯង មិនគួរគបរ់ កេរឿងេផស ្ត ផ្តស ែដលទក់ទងនង ឹ


ក (េ្រពះ) េរឿងែបបនះុ ៎ មិនែមនជេ្រគ ងចេ្រមើន្របជញេទ ។ ្រគហសថ គួរជ

អនកមនសីល បរប ិ ូណ៌េ

យវត្ត មិន្របែហស មន្របជញ ងៃវ ជអនក្រប្រពត ឹ ្ត

ំ ជអនកសេ្រងគះមិ្រតទង

៌ ជអនក្របថនសុចរតធម ិ

់ ្រទ្រទងករេចះដ ង ឹ

េន្រគប្រ់ គងផះទ របស់ខួន ្ល

៏ គួរមនករ្រប្រពត មក នយ ្ត េក ្ត ៉ ងេនះ ឹ ដ

់ េី ះ មន ឱនលំេទន មិនរងត ឹ្អ ជអនកសូ ្ល តបូត មនពកយទនព ឹ ង ំ ជអនកែចករែលកទន

៏ ្អ មនករចត់ែចងដល

ំ ួង ។ យបយនងទ ិ ក ឹ កុ នងកលទងព

ំ ់ ក ល់េ ញុងសមណ្រពហ ម ណ៍ឲែឆ្អតសកបស

េទរកអនកមនសីល ជពហុស ូ ត េ

៏ នភ ់ ន ករដទ ្ល ់ ។

ជអនក

ឧស ហ៍ចូល

កសួរ

យេគរព ។ កលបុគគលជ្រគហសថ

គួរមនករ

សេ្រងគះយ៉ងេនះ ។ ្រគហសថគួរជអនកមិនមនទក ុ ខយ៉ងេនះ មណពេឈ ម ះថ

៉ ងេនះ ្រគហសថេចញចលេ េពលពកយពតយ ិ លុះេទកនេ់

កេនះ េទកនេ់

កខងមុខ

កចូរមក េយងន ើ ងេទឥឡ ឹ ូ វេនះ េ

ក (ែដល

កខងមុខេហើយ រែមងមិនេ

ចប់ ឃ ជសបបញញ ។

[១១៧] ( បុណក ្ណ យក …) េ

្ត យយ៉ងេនះ ។

្រពះបទធនញជ័យ) ជឥស រៈ បន្រពះ ជទនដល់ខុេំញ ហើយ ចូរ្របតបត ិ្ត ឲជ ិ ៍ ់ ខុ ំញ េនះជទេំ នៀម របស់អនក្របជញ កុ នងកលមុន ។ ្របេយជនដល ំញ ង [១១៨] (វធ ្ល ុេំញ នកុ នងក ិ ុ របណិ្ឌ ត…) មនលមណព ខុដ ឹ ថ ខួនខ

្ត បៃ់ ដអនកេហើយ

(េ្រពះ) ខុ្រំញ តូវ្រពះបទធនញជ័យជឥស រៈ ្រពះ ជទនដល់អនកេហើយ ែតេយង ើ ់ ៣ ៃថង ទ្រមេំ យងេ្រប ន្របេ សូមឲអនកេន កុ នងផះទ េយងអស ើ ើ [១១៩] ( បុណក ្ណ យក …) េ

កេពលពកយ

់ ៣ ៃថង េ ្របករដេូ ចនះ េយងគបប េនអស ើ ី េ

ក)

កុ នងៃថងេនះចុះ

បនេសចកី្តសុខយ៉ង

កលេបេើ

[១២០] (អភសម ធ ថ) បុណក ្ណ យក ិ ុ ព ទគ

េពលថ

ធុដេូ ចះន

ពកយេនះចូរមនដល់ខុ ំញ េ

់េ (បុ្រតនងភរ យរបស ិ ិ

ក)

៏ េ្រមើន ចូរេធើ្វ កិចក កដច ច ុ នងផះទ (របស់

កេចញេទ

(សូមេ្របន្របេ

កូននង្របពន ស ធ ិន ។ ិ

យ៉ងេនះ) ។

មនេភគៈជេ្រគ ង្របថនេ្រចើន បន

ក៏េចៀសេចញេទជមួយនងវ ិ ុ របណិ្ឌ ត ឹ ធ

ឯវធ ិ ុ របណិ្ឌ ត


់ ចូលេទកនខងក ី ុ នងបុរេនះ

ជបុគគល្របេសើរៃថ្លថ្ល េសះ

ជេនយយ ។

[១២១] ប ្រប

្ត ្រប

្រពះម

ៃ្រកែលង ជ្រប មសកក

ំ ទទងេនះ គឺេកញច្រប ំ ុណក (នប ្ណ យក )

សត្វ

ំ [១២២] នងនរទ ី ង

ៃ្រកែលង កុ នង្រប

ទ មយូរ្រប

់ ចូលេទកន្រប

យដរំ ន ី ង ិ

ទ បយេកត ិ

ទជទីរក យ ី

រេ្រចើន មនបយនងទ ូ ជ (ភព) ិ កេ្រច ឹ ើន ដច

ទមនភក

រៈៃន្រពះ សវៈ ។

ែដលបរប ិ ូណ៌េ

៏ មរមយល្អ ក់ែតងខួនដ ្ល ស

ទេនះ ដច ូ ្រសីអប រកុ នងេទវេ

រក ធម៌ េធើ្វ បុណក ្ណ យក ឲបរប ិ ូណ៌េ

េំ ្រច ង េ ក ។ ្រពះម

រកដ្រ៏ បេសើរ

យពួកនរជទ យផង េ ី ីរក ី

សត្វ អនក

យបយ

នងទ េហើយេ្រជើសេរសែតេសចក ី្តយ៉ងសំខន ់ េទបច ើ ូ លេទកុ នងសំ ិ កផង ឹ ើ

ភរយ ិ េ

កុ នងកលេនះ

នទ ៍ យទឹក្រកអូបៃនខមចន ឹ ្ល

សតន ងភរ យ ្វ យយន ិ ឹ ិ

មនសមបុរ្របកដេសើ ម េ

៏ េ្រមើន មនែភក មនលនងដច ន ្រកហម នងចូរមក ចូរ

មក ។ នងអេនជបន

ក់

ំ ែដលមនខួនេ្របះ្រព ្ល

យេឆពរៃនមសជមូ ព នទថ

្ត ប់ ចូរេ

បុ្រត នងធ ិ ី

់ កយរបស់បេហ ងក ្ត បព ី្ត ើ យ ក៏នយយន ិ ឹ ូ ន្រប

្រសី

មន្រកចក្រកហម មនែភក នងចូរ ន ល្អថ មនលនងមនសមបុរដច ូ ផក ជ្រពក ឹ

បុ្រតនងធ ិ ី

[១២៣] ្រពះម ំ កូនទង

់ ែដល្រទ្រទង្រប

់ ងេនះមក ំ បទ ។

់ រ័ នងក ំ សតអ ្វ ន ករក ធម៌ ឥតមនញបញ ឹ ូ ន ទង

យេនះ

ែដលមកដល់េហើយ

យ េថើបកបល

មកនយយពកយថ ិ

អញ្រតូវ

្រពះ ជ កុ នង្រកុងឥនបត ទ េ្ត នះ្របទនដល់មណពេហើយ ។ ៃថងេនះអញមនេសចកី្ត

(តអំព ី ៣ ៃថងេទ) អញនងជអ សុខកុ នងខួនេទ ន កបេ្រមើមណពេនះ មណពេនះ ្ល ឹ

ំ នអញេទ

មេសចកី្ត្រតូវករ

ចែំ ណកខងអញែដលមកេនះេដម ន្របេ ើ បេ្រប ី

ំ អនកទង

យ (េ្រពះថ) អញនងេទ េ ឹ

ំ ឯងទង

ំ យថ អនកទង

យមិនបនករពរ (មុន) ដច ូ េម្តចបន ។

់ ិ តជ េប្រពះ ជេនកុ នងែដនកុរុ ជអនកភជបម ្ត ន មនេភគៈជទ្របថ ន េ្រចើន សួរកូន ី ើ

បិ

ំ របស់អនកទង

ំ ើ របូ ណកនងកលមុនែដរឬ យ ដង ឹ ចបស់នវូ ដេណ ុ

យបនេ្រប ន្របេ

កុ នងកលមុនដច ូ េម្តចខះ្ល

មួយេទៀត


ំ ់គ ពួកអនកទងអស ន ចូរមន

ងច សនៈេសើ ម នងេយ ឹ ើ ុ ះ (េ្រពះ) កុ នង ជ្រតកូលេនះ

របស់្រពះ ជ ជអនកខង ព ់ខស ព ់ (ឲេសើ ម នងព ឹ ួកអនក) មិនមនេទ ពួក

រកមនស ុ

ទូល្រពះ ជយ៉ងេនះថ

កូនឯងគបបេធ ី ើ្វ អញជលី ្រពះអងក គ ុ ្រំ

ស់យ៉ងេនះ

្រពះសមមតេទព ិ

េនះមិនែមនជបេវណីធម៌េទ

េ្រពះថ

សតច ្វ ចកមនជតេថកទប ិ

េកសរសីហៈ ដច ូ េម្តចបន ។

បព្រត្រពះសម ម តេទព ិ ិ

គបបមន ី

សនៈ

ចប់ លកខកណ្ឌ ។

[១២៤] (អភសម ធ ថ) វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះមនេសចកី្ត្រតះរ ិ ះិ េ ិ ុ ព ទគ បនេពលពកយេនះនងប ឹ ុ្រត

ំ ទង

ំ ចូរអនកទង

មតយ

យមកអងុ យ គ

ញតិ

់ សម្លញថ

៌ ្ត ប់ ជវសតធម ិ

សូម

បព្រត ិ

េសើ ម នង ឹ

យចិតម ្ត ិ នរួញ

មនលកូនសម្លញ់

់ ្រមបេ់ ន (ចបបស

់ ្រមបប ់ ុរសចូលេទកន ់ ជ្រតកូល កុ នង ជ្រតកូល) របស់អញ ែដលជចបបស

រែមងបននវូ យស ។ [១២៥]

ំ ់ ជ្រតកូល (មនគុណសមបត)ិ្ត មិន្របកដ ជេសវកៈ ែដលចូលទកន

រែមងមិនបនយសេទ េពក

ជេសវកៈមិន្រតូវជអនកេក្ល វក្លេពក មិន្រតូវជអនកខ្លច កុ នងកល

មិន្រតូវេធ្វស្របែហស

េឡើយ

នវូ

ំ ្រពមទេងសចក ចរសមបតិ្ត នងេសចក ឹ ី្ត ី្តេចះដង ិ

ំ ិន ះ ទងម

េនះកុ នងកល

[១២៦]

្រពះ ជក៍រែមងសិ ន ទ ធ

ក់នវូ

្រពះ ជ្រជបចបស់

្អ ត របស់ ជេសវកៈ

ន លចេំ ពះ ជេសវកៈេនះ កុ នងកល

ំ (របស់្រពះអង)គ នង ថ៌កំបង ជេសវកៈេនះេទ ។ ឹ

ជេសវកៈ ែដល្រពះ ជ្រ

ស់េ្របើ (កុ នង ជកិចច

មួយ) មិនគបប ី

េធើ្វ ជកិចេច នះឲកេ្រមើក (េល្អ ង) េទ ្រតូវេធើ្វ ឲដច ូ ជជញីជ ងែដលេគេលើកេឡើង េហើយ

មនដងេសើ ម េទៀងល្អ

ំ ួងដច ជេសវកៈេធើ្វ ជកិចទ ច ងព ូ ជញី ជ ងែដល

េទៀងល្អ

េគេលើកេឡើងេហើយ

មនដងេសើ ម

[១២៧]

ជអនកឈ ្ល េសៃវ

ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈ

្រតូវេ្របក ើ ុ នងេវ

ៃថង

ឬកុ នងេវ

យប់

ជេសវកៈេនះ

ំ កុ នង ជកិចទ ច ង

េទើបគួរេនកុ នង

មិនគបបេធ ី ើ្វ ជកិចេច នះ

ែដល្រពះ ជ ឲកេ្រមើក


ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ ន ង ជ្រតកូល ។

់ ៉ ង កុ នងេវ យ េធើ្វ ជកិច្រច គបយ

ំ ជកិចទ ច ង

សេ្រមចេ

យេរៀបរយ)

មផូ វេនះ ្ល

់ ៉ ង ្រតូវេដរើ ខងេ្រកយកមគុណ្រគបយ

េឡើយ

កុ នង ជ្រតកូល

ជ្រតកូល ។

ជកុ នងកល េសើ ម នង្រពះ ឹ ជេសវកៈេនះ

េទើបគួរេន

់ ផក មិន្រតូវេ្រប្របស ើ

កបបកិរយដៃទវ ញ ិ ិ

េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈេនះ

លនង ជេសវកៈ មន្រសីសំន គល់បេ្រមើ ឹ

មិន្រតូវេធើ្វ េសចកី្តសិ ន ទ ធ

ស់

ប ឲដច ូ របស់្រពះ ជ មិន្រតូវ្រប្រពត ្ត ិ រយ ឹ ក ិ

ឬករនយយស ូ ្រពះ ជ ្រតូវេធើ្វ ី ្ត ឲដច ិ

បណិ្ឌ ត

ជេសវកៈ ែដល្រពះ ជ្រ

់ សំពត់ ជេសវកៈមិន្រតូវេ្រប្របស ើ

់ េ្រគ ង ក្រមង មិន្រតូវេ្រប្របស ើ

[១២៩] ្រពះ ជ ្រទង់្រក

ជ្រតកូល ។ ផូ វ្ល

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង

់ កមេភគៈ ជេសវកៈមិនគួរេ្រប្របស ើ

[១២៨]

យប់ (ឲ

ៃថង ឬកុ នងេវ

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង

ែដលេគេធើ្វ ល្អ ចត់ែចងល្អស្រមប្រ់ ពះ ជ េហើយ មិន្រតូវេដរើ េទ

ជេសវកៈ ជអនកឈ ្ល សៃវកុ នង

ន ល

មតយជ

ចេំ ពះពួក្រសីសំន របស់្រពះ ជេទ

់ ួន ជេសវកៈ ជអនកមិនេឆើម ងៃឆម មិនេឃើន សឃនង ជអនកមន្របជញខជបខ ជ ស្រងួម

៏ ្អ ឥ្រនយ ី ទ ៍ ដល

ជ្រតកូល ។

បរប ិ ូណ៌េ

យករតមកល់ចិត្ត

ជេសវកៈេនះ

ជេសវកៈ មិន្រតូវ្របែឡង មិន្រតូវេនកុ នងទី

[១៣០]

របស់្រពះ ជ ករេដកេ្រចើន

អភ័យ

កន ់

នងព ង ត់ ្របក ឹ ឹ ួក្រសីសំន

មិន្រតូវលួចយក្រពះ ជ្រទពយអំពឃ ី ្ល ំ ង

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ ន ង ជ្រតកូល ។ មិន្រតូវផឹកសុ ឲ្រសវង ឹ

េទើបគួរេនកុ នង

របស់្រពះ ជេទ

ជេសវកៈ មិនគបបស ី ំ គល់

មិន្រតូវេបៀតេបៀនពួក្រមឹគែដល្រទង់

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈមិន្រតូវេឡើង

័ ្លងក មិន្រតូវេឡើងកនេកអ ់ ់ ំ មិន្រតូវឡីងកនបល ់ ង ី មិន្រតូវេឡើងកនន

់ ់ ្រពះ ជ ឬកនរថរបស ដេូ ចះន េទ

យគិតថ

ជេ្របស្របណេហើយ ខួនអញ្រពះ ្ល

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈជអនក ងៃវ

្រតូវគល់្រពះ ជ កុ នងទម ី ិ នឆងយេពក មិនជិតេពក គបបឋ ី ិ តេនលមមែត្រពះ ជ


ំ ួនឯងក ៏ េមើលេឃើញ្រពះ ជជមចស់ ។ ទតេឃើញ ទងខ ្ល ្រពះ ជមិនែមនជសម្លញរ់ បស់អញេទ អញេទ) ធមម

ំ ្រពះ ជទង

ជេសវកៈ (គួគិតថ)

្រពះ ជមិនែមនជគូកន

(របស់

យ រែមងខញល់ឆប់ ដច ូ ែភក ន ែដល្រតូវលំអង

បះ៉ ពល់ ។ ជនជបណិ្ឌ ត អនកមន្របជញ មិន្រតូវ មនកនយ្រស ូ វ (ជេដម) ើ ុទ សំគល់ថ

្រពះ ជបូជអញេហើយ

់ ស ែដលយងមកកនបរ ិ ័ទ ។ [១៣១]

ក៏ពតទ ិ ូលេហតុ

្រកក់

ចេំ ពះ្រពះ ជ

ជេសវកៈ ទុកជបនអនញ ុ ញ តទ្វរេហើយ ្រតូវបនអនញ ុ ញ តទ្វរ (េទៀតសឹម

ំ ចូល) មិន្រតូវទុកចិតច ្ត េំ ពះ្រពះ ជទង

័ តដ យ គបប្របយ ូ េភង ន ច ើ្ល ី

ជេសវកៈ

េនះ េទើបគួរេនកុ ន ង ជ្រតកូល ។ ្រពះ ជជក ្រតិយ៍្រទង់ េលើកតេមើក ង ្រពះ ជ

់ ្រពះអងគ េ បុ្រត ឬក ្រតយ ្អ ិ ៍ជបងបូ នរបស

យ្រសុក នគមេ ិ

យែដន ឬជនបទ

ំ ងេម ជេសវកៈ្រតូវេនេសង មរព គ ឹ ើ ល មិន្រតូវនយយព ិ ី ុ ណ នងេទសេឡ ិ ើយ ។

់ ៍ ់ ពលដរំ ី ពលរថ ពលេថើម រេជើងទងេនះ ំ [១៣២] ្រពះ ជ ្រទងបែន មេបៀវត រដល ថ

យករ្របគល់ឲចេំ ពះករងរ

ំ របស់ពលទងេនះ

ជេសវកៈមិន្រតូវេធើ្វ ឲអន ្ត យ (

ភ)

ជេសវកៈេនះេទើបគួរេន កុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈ

ជេសវកៈេនះេទើបគួរេន កុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈ

័ ច ជអនក្របជញ្រតូវឱនលំេទនដច ូ ជ ឫស ី មិន្រតូវ ូ ជដងធូ ន ្រតូវ្របញប់ ញរដ

្រប្រពត ្ត ទឹងទស់េទ ឹ ទ

្រតូវមនេពះធូរដច ុ ចេន្លះធូ ន មិន្រតូវមនអ

រក ខួន ្ល េក្ល វក្ល [១៣៣]

មន្របជញ ្ត តដច ូ ្រតី ្រតូវសុីតច ិ

ជេសវកៈេនះេទបគ ើ ួ រេនកុ នង

ជ្រតកូល ។

ំ ជេសវកៈ មិន្រតូវបះ៉ ពល់គប្រ់ សី ជេហតុឲអស់េតជះខ្លងេពកេទ

់ ុ េសវកៈែដលអស់្របជញ រែមងដល់នវូ េ គក្អក ហឺត ទុរនទ

ំ ថយ ។ មនកម្លង

់ លទងព ំ ួងេទ ្រតូវ ជេសវកៈមិន្រតូវនយយហ ួ សក្រមិត មិន្រតូវេសង ម្រគបក ិ

់ ល ែដល្រតូវករ ។ េពលពកយមិនេ យ យ លមម្របមណ្រគបក

ជេសវកៈ

គបបជអ ន កមិនេ្រកធ មិនេបៀតេបៀនេគ មនពកយសចៈច ែផម ្អ ែល្ហម មិនញុះញង់ ី

៍ មិននយយពកយឥត្របេយជន ិ

ជេសវកៈេនះេទើបគួរេន កុ នង ជ្រតកូល ។


[១៣៤]

ជេសវកៈ្រតូវចិញឹ ច មម

ជធំកុ នង្រតកូល

មន ចែផម ្អ ែល្ហម េពលពកយម៉ត់ហមង

េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ្រស្ត

្រតូវមនេសចកី្តេគរពចេំ ពះបុគគល

នងប ិ ិ

ជេសវកៈ្រតូវមនស

មនឥ្រនយទ ូនមនេហើយ ិទ

េនះ េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។ េកត

សិលប-

ទ ត់) ជអនកនងន ួ ឹ ន

ំ ្អ តទងឈ ្ល សៃវ

ជេសវកៈ

ជេសវកៈ្រតូវមនេសចកី្ត្រប្រពត ្ត នលំេទន ឹ ឱ

ែ្រកងេគរពចេំ ពះបុគគលចេ្រមើន

េនរួមជសុខ

់ ន បម ់ ន ្ត បធ

មនខួនេធ ្ល ើ្វ េហើយ (េចះ

់ ន ់ ិ នេធ្វស្របែហសជអនក មនអធយ្រស័យទនភ ្ល ម

ជេសវកៈេនះ

(េ

យវយ័ជេដម ើ )

ជេសវកៈេនះេទបគ ើ ួ រេនកុ នង ជ្រតកូល ។

ឲឆងយេចញនវូ ជន ែដល្រពះ ជដៃទបញូ ជ នមក េដម ើ បករ ី

ជអនកសូ ្ល ត្រតង់

ជេសវកៈគបបេវៀរ ី

ំ ង ំ គបបរី ៃព ំ ង ត់កប

េំ ពះ្រពះ ជដៃទេទ ។ េមើលចេំ ពះ ្រពះ ជជមចស់ (របស់ខួន) ្ល មិន្រតូវនយយច ិ [១៣៥]

ជេសវកៈ គបបគប ម ណ៍ អនកមនសីលជ ិ ី រ់ កចេំ ពះសមណៈនង្រពហ

ពហុសូ្រតេ

យេគរព

េសវកៈ គួរ្រប្រពត ឹ ្ត

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

មពួក សមណៈនង្រពហ ម ណ៍ ិ

សមណៈនង្រពហ ម ណ៍ ិ បយនងទ ិ ឹក

អនកមនសីលជពហុសូ្រត

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

យេគរព

ជ-

អនកមនសីលជពហុសូ្រត

ជេសវកៈគួរញុងំ

់ ក ល់េ ឲែឆ្អតសកបស

ជេសវកៈេនះេទបគ ើ ួ រេនកុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈ កលេបើ

្របថនេសចកី្តចេ្រមើនដល់ខួន ្ល គបបច ម ណ៍ អនកមន ិ ី ូ លេទគបរ់ កសមណៈនង្រពហ សីលជពហុសូ្រត ជបណិ្ឌ ត ។

[១៣៦]

ំ ជធ្លប្រ់ ពះ ជទន ដល់សមណៈ ជេសវកៈ មិន្រតូវញុងទនែដល្រពះ

នង្រពហ ម ណ៍ ិ

បសូនយ

កលជទ្រពះ ជទន ។ ី

ំ ិ នគួរឃត់វតុ ថ ទងម

ជេសវកៈ ជអនកមន្របជញបរប ិ ូណ៌េ

ជអនកេឆ្ល វឆ្លសកុ នងវធ ិ ី ចតែ់ ចងជអនកដងកល ឹ

(្របកបករងរ) អនកខះន ែខង ន

មួយចេំ ពះពួកសូ ម មកុ នង

(ជទីេធើ្វ បុណយ)

ជេសវកៈេនះ េទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

មិន្របមទ

ឈ ្ល សៃវ

៏ ្អ ចត់ែចងករងរដល

យឧបយ

ដង ឹ សម័យ

ជេសវកៈ ជ

កុ នង្រកសួងករងរ


ំ ទង

យ ្រតូវមនេសចកី្តពយយមចត់ែចង ជកិចឲ ច ្រប្រពត ឹ េ្ត ទេ

ជេសវកៈេនះេទបគ ើ ួ រេនកុ នង ជ្រតកូល ។

[១៣៧]

ជេសវកៈគួរេទ (្រតួត្រ

េមើល)

យ្រសួល

េ ង្រសូវ េ ងចិញឹច ម

ន្រសូវ

ំ រ (របស់្រពះ ជ) ឲេរឿយៗ គបបទ សត្វ នងែ្រសច ក ិ ី ុក

ក់្រសូវែដល ល់

េហើយផង ឲេគចមិ្អ នអងរក ែដល ល់េហើយកុ នងផះទ ផង ។ មិន្រតូវេលើកតេមើក ង

់ ខួន កូន ឬបងបូ នរបស ្ល ែដលមិន ្អ ជមនស ពល ុ

មិនេឈ ម ះថជអវយវៈ

្ល ប់ េហើយែតថ្រតូវឲសំពត់

មនស ុ

ំ ចរវត្ត េ្រពះថជនទងេនះ

ំ េនកុ នងសី ង

(របស់ខួន) ្ល

ំ ជនទងេនះទ ុក

់ ជនទងេនះ ំ នងដ ុំ ិ បយដល

ដច ូ ជ

ែដលមក

់ ួនល អងុ យជ ្អ កុ នង ជ គ ិ តេហើយ គបបតម ី ក ល់ពួកបុរសជទសកមមករ ែដលជអនកខជបខ សី

ជអនកឈ ្ល សៃវបរប ិ ូណ៌េ

ចរវត្ត

(កុ នងករងរ) ។ [១៣៨]

ជេសវកៈ្រតូវមនសីលមិនេ

យេសចកី្តឃ ម តខក ី ម ុ នងទីជអធិបតី

ភ ជអនក្រប្រពត ឹ ្ត

ំ ង្រពះភ្រក ំ ំ ុ នងទច ដល់្រពះ ជទងក ្ត ី េំ ពះ្រពះភ្រក្ត នងទ ិ ី កប គួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។

ជេសវកៈជអនក

ំ េនដច ័ ង ្រពះ ជេនះផង ូ ្រពះហឫទយ

ជេនះផង ឱន

ង្រពះបទ

់្រពះគងគ ជទ្រសង ី

ជអនកមិន្រប្រពត ្ត ទឹងទស់នង្រពះ ឹ ទ ឹ

ជេសវកៈគបប ី

សូមប្រពះ ជ្រទង់ខញល់ក៏មិនគបបខ ញេទ ិ ឹ ី ី ងតបវ

៉ អមបល បុន

បុរស្របថនេសចកី្តចេ្រមើន

ឬេធើ្វ បទទក ណច េំ ពះបក ែក ិ ី ្អក

់ ស ខង ព ខ ព ់

់្រពះព្រស្ត កុ នងកលជទ្រទង ី

េនះេទើបគួរេនកុ នង ជ្រតកូល ។ [១៣៩]

ជេសវកៈេនះេទប ើ

ំ ងរបស់្រពះ ជេនះផង គ ល់បណ

ជេសវកៈេនះេទបគ ើ ួ រេនកុ នង ជ្រតកូល (របស់្រពះ ជ)

ម្រពះ ជ ជគុណ

បុគគលមិននម

់ ៉ ង ្រពះអង្រគ បទនេសចកី្ត្របថន្រគបយ

់ ំ ្របទនទីេដក សំពត់ យន នងផ ិ ះទ សំ បស

ឬកុ នងកល

ជេសវកៈ

គង់េធើ្វ អញជលីចេំ ពះក្អមទក ឹ

ក រចេំ ពះ្រពះ ជជបណិ្ឌ ត

ដច ូ េម្តចបន ក់

េ្រពះ្រពះអង្គ

្រស័យ ្រទង់បងុ រេភគ្អ

់ ង ំ សមបទ ័ ដច ្ល ងដល់ពួកសត្ត ។ មនលកូនសម្លញទ ូ េមឃបងុ រេភ ្អ

យ េនះជ


៌ ែដលនរជន្រប្រពត ជវសតធម ិ ឹ ្ត

រែមងបនករបូជអំពេច ី

ំ ជ រែមងញុង្រពះ

ំ ្វ យនយទង

ចប់

ឲេ្របស្របណ

យ។

ជវសតកណ ្ឌ ។ ី

[១៤០] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) វធ ិ ុ របណិ្ឌ តមន្របជញ ងៃវ េ្រប ន្របេ

យ៉ងេនះ េហើយក៏ចូលេទគល់្រពះ ជ េ

ពួកញតិ

យមនពួកញតេចមេ ម វធ ិ ុរ ិ

យតបូង េធើ្វ ្របទក ណ្រពះអង គ ផង គ អញជលី ្រកបបងគំ ិ

បណិ្ឌ តថ្វយបង្រពះបទេ គំ

ទូល្រពះ ជថ បព្រត្រពះអង ជ គ អនកប្រងកបស្រតូវ មណពេនះ មន្របថននង ិ ឹ

េធើ្វ

មអធយ្រស័យនងន ខំ ុ្រំញ ពះអងេគ ទ ឹ

ពួកញតិ

់ សូម្រពះអង្រគ ទង្រពះស

ំ េមើលកូនទង

យរបស់ខុ្រំញ ពះអងផ គ ង

កលេបខ ើ ុ្រំញ ពះអងេគ ទេហើយ

េឡើយ

៍ ់ ខុ្រំញ ពះអងន ដល គ ងន ឹ យយជ្របេយជន ិ

់ ់ វូ ពកយេនះ ។ សូម្រពះអង្រគ ទងទត ្ត បន

នង្រទពយដៃទក គ ង ិ ុ នងផះទ របស់ខុ្រំញ ពះអងផ

ំ ពួកញតិវនស សូមកុឲ ិ

ំ ភ្លត់ ្របសិនេបទ គំ ី្តភ្លង ើ ូល្រពះបងមនេសចក

កុ នងកលខងេ្រកយ

ទូល្រពះបងន គ ំ ងេឃ ឹ ើញ

ំ ុ សេនះ វញដ កហ ច ូ ជបរសភ ្ល ត់ដល ូ េលើែផនដេី ហើយឈរស៊បេ់ លើែផនដវី ញ ិ ិ ។ ិ

ំញ បច ់ ិតថ ំញ អនកមិនគួរេទេទ ខុគ ់ ិ តខ [១៤១] (្រពះ ជ…) េសចកី្តគបច ្ត ឲអនក ្ត ុថ

់ ម្លបម ់ ណពកចចយនៈកុ នងទេនះេហ កបស ី ើ យេនកុ នងទីេនះចុះ ្របជញឧតម ្ត ដច ូ ែផនដ ី អនកកុេំ ទ ។ [១៤២] (មេ

មនលបណិ្ឌ តមន

ំ មកល់្រពះហឫទយ ័ កុ នងភពមិនែមនជធម៌ សត… ្វ ) សូម្រពះអងក គ ុត

៍ កុ នងធម៌ផង សូម្របកបកុ នង្របេយជនផង ់ កននរកក ុ នងកលខងេ្រកយ

េហើយេទ

កមមេនះជអំេពអក ុ សលមិន្របេសើរ ។ បព្រត ើ ិ

្រពះអងជ គ ធំជងជន េ្រពះថ ធមម េ លេបៀតេបៀនក៏បន

ថី្វ យបុគគលេធើ្វ កមម

់ ត ់ ងដ មចស់ជធំ របស់ទសៈចង់សម្លបច ុ

ំ ិន ែតនះមិនែមនជធម៌ (របស់បុ ណបណិ្ឌ តេទ) ទងម

ែមនជកិចគ គ ិ នមនេទ ខុ្រំញ ពះអងស ច ួ រ្រប្រពត គ ូម ឹ េ្ត ឡើយ េសចកី្តេ្រកធៃនខុ្រំញ ពះអងម េទ ។


[១៤៣] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) ្រពះម

សតេ្វ នះ មន្រពះេន្រតេពញេ

យទឹកែភក ន

ចូលេទឱបរត ្ត បង បេនទបង់េសចកី្ត្រកវល់្រក យ កុ នង ឹ (ធមមបលកុមរ) ជបុតច ័ េហើយក៏ចូលេទកនផ ់ ះទ ធំ ។ ហឫទយ

[១៤៤] ពួកបុ្រតនងភរ យ របស់វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត េដក (ប្រមស់នេនៀលកុ នងលំេន ិ ិ

់ ់ នង ំ ែដល្រតូវខយល់បក់េបកញញ ំ ី ។ ្រសី ្ត ជ្របពន ធ ១ ពននក ដច ង ូ ជេដម ើ ិ

ទសី

រយនក់

កនក ទ ់ កេនញក ទ ិ ុ របណិ្ឌ ត ុ នងលំេនៃនវធ

ផង គ ៃដខ កខ ឹ ួល

ពួក្រសីសំន ពួកកុមរ ពួកអនកជំនញ នងព ួ គ ៃដ ខ កខ ទ ់ ិ ួក្រពហមណ៍ ផង ឹ ួ ល កនក កេនញក ទ ិ ុ របណិ្ឌ ត ។ ពួកពលដរំ ី ពលេសះ ពលរថ ុ នងលំេនៃនវធ

ពលថីម រេជើង

ផង គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញក ទ ិ ុ របណិ្ឌ ត ។ ពួកអនកជនបទ មកជួប ឹ ួ ល កនក ុ នងលំេនៃនវធ

ំ ួកអនកនគមក ៏ មកជួបជុំគ ជុំគ ន ផង គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញក ទ ន ទងព ិ ឹ ួ ល កនក ុ នងលំេន

់ ់ នងទស ៃនវធ គ ៃដខ កខ ិ ុ របណិ្ឌ ត ។ ្រសី ្ត ជ្របពន ធ ១ ពននក ិ ី ៧ រយនក់ ផង ឹ ួល

កនក ទ ់ កេនញ ទ ថេហតុអី្វ េទើបេ

កលះេចលពួកេយង ើ ។ ពួក្រសីសំន ពួកកុមរ

ពួកអនកជំនញ នងព េហតុអី្វ េទើប ួ គ ៃដ ខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ួក្រពហមណ៍ផង ឹ ួ ល កនក

កលះេចលពួកេយង ើ

ពួកពលដរំ ី ពលេសះ

ផង េហតុអី្វ េទើបេ គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ឹ ួ ល កនក

ពលរថ

ពលថីម រេជើង

កលះេចលពួកេយង ើ ។ ពួកអនក

ំ ួកអនកនគមក ៏ មកជួបជុំគ េហតុអី្វ ជនបទ ទងព ន ផង គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ឹ ួ ល កនក

េទើបេ

[១៤៥]

កលះេចលពួកេយង ើ ។

្រពះម

គឺពួកមិ្រត ្រពះម

សត្វ

ម្រត

ំ បនេធើ្វ កិចទ ច ង ជនអនកេន

កុ នងផះទ េ្រប ន្របេ

្រស័យបុ្រតភរយ ិ

ជនរបស់ខួន ្ល

នងេផពង ិ

ំ ប់ នងករឲប ់ វូ ្រទពយកុ នងផះទ នងក ណ សត្វ ចត់ែចងករងរ្របបន ុល ិ ិ

េហើយេពលពកយេនះនងប ្ណ ក ថ ឹ ុណយ ៃថងេហើយ

អនកបន

ំញ ស់ ៣ ន ក់េនកុ នងផះទ របស់ខុអ

ំ ុ តន ំញ ៏ បនេ្រប ន្របេ យ ខុក កិចក ្ត ងភរ ច ុ នងផះទ ខុេំញ ធើ្វ េហើយ ទងប ិ ិ

ំ អនកចូរេធើ្វ កិចក ច រ ទង

មអធយ្រស័យរបស់អនកចុះ ។

[១៤៦] (បុណក ្ណ យក …) បព្រតអ ន កជ ិ ភរយ នងព ិ ិ ិ ួកជនអនកចិញឹ ចមជីវតេ

មតយ

េបអ ើ ន កបនេ្រប ន្របេ

េហើយ បុ្រត

រេហើយ េអើអនកចូរ្របញប្រ់ បញល់


មកកុ នងកលឥឡូវេនះចុះ េ្រពះថផូ វខងម ្ល ុ ខេនះជផូ វ្ល ំ ័យ ចូរចបេ់ អនកកុភ

ំ ុ តរបស់អនក ។ ជទប ី ផ

ងកនយេសះ ុទ

[១៤៧]

(្រពះម

សត… ្វ )

[១៤៨]

(អភិសមុ ព ទគ ធ ថ)

កយ ចចិត្ត អំេព ើ

េវ

ស៍

ច់្រសយលែវងឆងយ ។

ជេនយយចុះ េនះជករេឃើញនវូ ជីវេ

់ ុគគតិេ បុគគលេទកនទ

យអំេពើ

ែដលេកើតអំពី

ំញ ងខ ំញ ិ នមនេទ ខុន ្រកក់ (េនះ) របស់ខុម ឹ ្ល ចចេំ ពះអំេពអ ើ ី្វ ។ េស្តចេសះេនះ នវំ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តេ

ឥតបះ៉ ទងិច គ នងែមកេឈ ឹ ើ

ឆបរ់ ហស័ ។

់ ឬភក ន ំ ៏ ចូលេទកនក

ះេទពដ ធ ៏

កស

៌ េ គីរបព ី ត

់ ់ នងទស [១៤៩] ្រសី ្ត ជ្របពន ធ ១ ពននក គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញ ទ ិ ី ៧ រយនក់ផង ឹ ួ ល កនក

យក ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍នវំ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តេទ

ពួក្រសីសំន

ពួកកុមរ

ពួកអនកជំនញ នងព យក ែក្លងេភទ ួ គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ួក្រពហមណ៍ផង ឹ ួ ល កនក ជ្រពហមណ៍នវំ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តេទ ។ ពួកពលដរំ ី ពលេសះ ពលរថ ពលថីម រេជើង

ផង យក ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍នវំ ធ គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ុ របណិ្ឌ តេទ ។ ឹ ួ ល កនក

ពួកអនកជនបទមកជួបជុំគ ន

ំ ួកអនកនគមក ៏ មកជួបជុំគ ទងព ន ផង គ ៃដ ិ

ខ កខ ឹ ួល

កនក យក ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍ នវំ ធ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ុ របណិ្ឌ តេទ ។ ្រសី ្ត ជ្របពន ធ ១

់ ់ នងទស ពននក វធ គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ុ របណិ្ឌ តេនកុ នង ិ ី ៧ រយនក់ផង ឹ ួ ល កនក ទី

ហ៎ ន

ពួក្រសីសំន

កនក ទ ់ កេនញថ ទ

ខ កខ ឹ ួល

ពួកកុមរ

ពួកអនកជំនញ ួ

វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះេនកុ នងទី

នងព គ ៃដ ិ ួក្រពហមណ៍ផង ហ៎ ន

ពួកពលដរំ ី

(ពលេសះ) ពលរថ ពលថីម រេជើង ផង វធ គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថ ទ ិ ុ របណិ្ឌ ត ឹ ួ លកនក េនះេនកុ នងទី

ំ ួកអនកនគមក ៏ មកជួប ហ៎ ន ។ ពួកអនកជនបទមកជួបជុំគ ន ទងព ិ

ធ ជុំគ ន ផង គ ៃដខ កខ ទ ់ កេនញថវ ទ ិ ុ របណិ្ឌ តេនកុ នងទី ឹ ួ លកនក

[១៥០]

(ម

ជន...)

េបបណ ិ្ឌ តេនះ ើ

ហ៎ ន ។

់ កកុ នងរ ង នងម ឹ ិ ន្រតឡបម

្រតីេទ

ំញ ងអស ំ ់គ ពួកទូល្រពះបងជខ គំ ន នងច ្ល ទូល្រពះបងជខ គំ ឹ ូ លេភើង ុ ំញ មិនមនេសចកី្ដ ុទ

្រតូវករេ

យជីវតេឡ ិ ើយ ។


ចសំែដង (្របេយជន)៍ នងម ិ ិន

[១៥១] (្រពះ ជ…) បណិ្ឌ តជបុគគលឈ ្ល សៃវ ែមន្របេយជន ៍ ំ ទង

មន្របជញេឈ្វងយល់

រែមងេ

ះខួ នបនេ ្ល

់ កវញ ំ ្ល ចេឡើយ បណិ្ឌ តេនះគង់ែតនង្រតឡប ម យកុខ ិ ។ ឹ ចប់ អនរសយយសៈ ។ ្ត

យឆប់

[១៥២] (អភសម ធ ថ) បុណក ្ណ យក េនះ កលេទេលើកំពូលភក នំ ិ ុ ព ទគ

ក៏គិតថ

តចត ួច េ ិ

ំ តទ ំ គន ង ិ

រែមងជធមមជតិខស ព ់ នងទប ិ

អនក

គីរេនះ ី

អញមិនែមនមនកិចច

់ វធ យជីវតរបស ្ល ប់ ិ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ (កុ នងភពនគេនះេទ) អញនងសម ឹ

័ េទ ។ វធ ួ ហឫទយ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះេហើយនមយកែតដង

[១៥៣] មណពកចចយនេគ្រតេនះ មនចិត្រ្ត បទូស្តបនេទ កុ នងចេន្លះភេន ំ នះ

េហើយចូលេទខងកុ នងភេន ំ នះ

ចប្រ់ ពះម

សត្វ

យកកបលចុះេ្រកម

(្រគែវងេទ) កុ នង្របេទសៃនែផនដែដលម ី ិ នមនអី្វ បះ៉ ពល់េឡើយ ។

មតយដ្រ៏ បេសើររបស់អនកែដនកុរុ កលសំយុងចុះ

[១៥៤] វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ ជ

េទកុ នងរេ

័យដធ ៏ ំ គួរ្រពួច្រពេឺ មែដលលំបកនងៃ្រកែលងែត ្ត េ្រជះ ជទមនភ ី ឹ

មិនតក់សុ ្ល តេហើយេពលនងប ្ណ យក យ៉ងេនះថ ឹ ុ ណក

ែតេធើ្វ ដច ូ ជ្របេសើរ ជអនកមិនស្រងួមែតមនករ

អំេព ើ

ក់ដច ូ ជអនកស្រងួម អនកេធើ្វ

្រកក់ឥត្របេយជន ៍ ចែំ ណកកុសលតចត ួ ច ឥតមនកុ នងចិតៃ្ត នអនកេទ ។ ិ

អនកចង់ទម្លក់ខុេំញ ទកុ នងរេ

្ត េ្រជះ េ

ំញ ងមនដល ់ អនក ់ ុន ករសម្លបខ ឹ

យេហតុ

យេហតុេនះ

់ ុ ំញ អនកជេទវ មិនែមនេភទៃនមនស េទ ចូរអនក្របបខ ុ [១៥៥]

អនកជមនស មិន្របេសើរ ុ

(បុណក ្ណ យក …)

់ នឮេហើយ ែដលអនកធ្លបប

នងកម ព ស់ មន្រទង់្រទយដ ៏ ិ

ំញ ង់បនធី ខុច

្របេយជន ៍ ដច ូ េម្តចេ

កុ នងៃថងេនះអនកមនេភទដច ូ ជ

ខុេំញ នះេឈ ម ះបុណក ្ណ យក

ឬជអី្វ ។ ជ

មតយ្រពះបទកុេវរៈ

ំ ំ នគ ជ្រពះនមវរុណៈជអនក្រទ្រទង់ែផនដម ី នទហ ្អ តបរប ិ ូណ៌េ

ំ ។ មនលអនក្របជញ យពណ៌នងកម ្ល ង ិ

ជអនជ ុ តៃន្រពះបទវរ ុ ណនគេនះ នគកញញេនះេឈ ម ះឥរនត ទ ី ិ

ំញ យយមសម្លបអ ់ ន ក េ្រពះេហតុនងឥរនត ខុព ទ ីមនចេងះក ល្អជទី្រស

ញេ់ នះ ។


[១៥៦] (្រពះម សតេ្វ

កិចអ ច ី្វ េ

សត… ្វ ) មនលយក

ំ នដល់អនកេឡើយ ពួក េសចកី្តវេងង ្វ កុម

់ េហើយ េ្រពះអំេពែដលខ ់ ស កជេ្រចើនវនសអស ខ ចុះអនកមន ្ល ុ ិ ើ ួន្របកន ់ ុ ំញ (េ្រពះនគកញញ) មនចេងះក ល្អជទ្រស យករសម្លបខ ី

ំញ ង អេញើ ជញ្របប់ ខុន ឹ

់ រទងអស ំ ់ េមើល ។ ្ត បក

ំញ ង់បនធី [១៥៧] (បុណយ ្ណ ក …) ខុច

ញ់

សូម

របស់្រពះបទវរុណនគ ជធំមនអនភ ុ ព

ំញ ំញ អនកសុីឈួ ន ល របស់ពួកញតិ េ្រពះេហតុពួកញតិដង ជអនក េ្រចើន ខុជ ឹ នវូ ខុថ ្រតូវកមទង់ទញេ

យពត ិ

(បនជ)

ឪពុកេកមកខុេំញ ពលនងខ ឹ ុ ំញ ែដលសូមនង

ឥរនត េយងន ន ល្អ មន្រទង់្រទយ ទ េនះថ ូ ន្រកមុំមន ងកយល្អ មនែភក ី ើ ងឲក ឹ េឆើតឆយ

បនខួន ្ល

វធ ិ ុ របណិ្ឌ តមកេ

បេ

៍ ់ អនក នទ ដល យខមចន ឹ ្ល

័ របស់ េបអ ួ ហឫទយ ើ ន កបនដង

ំ យធម៌ េហើយនមកក ុ នងភពនគេនះ ។ អនក្រតូវបននងកុមរ ី

យ្រទពយជទីេ្រតកអរេនះ េយងម ើ ិ ន្របថន្រទពយដៃទៃ្រកែលងេទ មនលបណិ្ឌ ត ំញ ិ នវេងង មតយ ខុម ្វ ដច ូ អនកថេទ អនកចូរ

់ ុ ះ ។ មួយេទៀត អំេពត ្ត បច ួច ើ ចត ិ

ំញ នហឫទយ ័ ់ ស របស់អនកេ ែដលខុ្រំញ បកនខ ុ មិនមនេទ កលខុប

យធម៌

ពួក

់ នក នគនងឲនគកញ ញ េឈ ម ះឥរនត ទ ី ។ េ្រពះេហតុេនះ េទើបខុៃំញ លលកសម្លបអ ឹ ំញ នេសចកី្ត្រតូវករេ ខុម

ំញ ងទម ់ ៉ ងេនះឯង ខុន យ ករសម្លបយ ្ល ក់អនកកុ នងរេ ឹ

់ ន កេហើយនងន ំ ័ េទ ។ េនះ សម្លបអ យកែតហឫទ យ ឹ [១៥៨] (ម

របស់ខុ ំញ

របស់ខុ ំញ

សត… ្វ ) មនលកចចយនៈ េបអ ើ ន កមនកិច្រច តូវករេ

ចូរអនកេលើកខុេំញ

យឆបរ់ ហស័

ំញ ងស ំ ែដង មួយ ខុន ឹ

ដបត ិ

គុនរធម៌

័ យហឫទយ

(ធម៌ល្អរបស់នរៈ)

ំ ់ េនះ ដល់អនកកុ នងៃថងេនះ ។ គុនរធម៌ទងអស ក់វធ ិ ុ រពណិ្ឌ តជ

[១៥៩] (អភសម ធ ថ) បុណក ្ណ យក េនះ ិ ុ ព ទគ

ំ ូលភឆ របស់អនកែដនកុរុេលើកព ន ំ បរ់ ហ័ស េឃើញវធ ិ ុ របណិ្ឌ តជ ម ើ្ហ ្រសួល មិនេថកទបអងុ យដកដេង គ ចករេ

្ត

េហើយក៏

្ត េហើយ កុ នងៃថងេនះ ខុ្រំញ តូវករេ

កសួរថ

៏ មតយដ្របេស ើរ

មតយមន្របជញ

អនកគឺខុេំញ លើកេឡើង

័ របស់អនក អនកចូរសំែដង យហឫទយ

ំញ ុ នងៃថងេនះ ។ ំ ់ េនះដល់ខុក ធុនរធម៌ទងអស


[១៦០] (ម

ំញ ឺ អនកេលើកេឡើងចករេ សត… ្វ ) ខុគ

័ របស់ខុ ំញ ខុន ំញ ងស ំ ែដង ហឫទយ ឹ

ំ ់ េនះដល់អនកកុ នងៃថងេនះ ។ ធុនរធម៌ទងអស

[១៦១] មនលមណព អនកចូរេដរើ

ំ បតៃដទងទទ ឹក

ៃន្រសីែដល្របកបេ

្ត េហើយ េបអ ើ ន ក្រតូវករេ

ំ ត មផូ វែដលេគេដ រើ េហើយ អនកចូរេវៀរគឺកុដ ្ល ុ

អនកកុ្រំ បទូស្តមិ្រតកុ នងកល

ំ ុ ះកុ នងអំ អនកកុល

មួយ

យអសទម ធ ម។

់ ូ វែដលេគេដ រើ េហើយ [១៦២] (បុណក ្ណ យក …) បុគគលែដលេឈ ម ះថ េដរើ េទកនផ ្ល

ំ េតដ ូ េម្តច េគដត ុ បតៃដទងទទ ូ េម្តច ្រសីដច ូ េម្តចេឈ ម ះថ ្រសី្របកប ើ ច ឹក េតដ ើ ច

យអសទម ធ ម

នរ

េសចកី្តេនះ ។

[១៦៣] (វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត…) បុគគល ឬមិនធ្លបេ់ ឃើញគ ន សូមបេី

ំ បុគគលេនះឯង បណិ្ឌ តទង េគេដរើ េហើយ

បយនងទ ិ ឹកកុ នងសំ សូមបេី

ំញ ួ រេហើយអនកចូរ្របប់ ខុ ស

េឈ ម ះថជអនក្របទូស្តមិ្រត

បុរស

ែដលមិនធ្លបេ់ នជមួយគ អេញើជ ញមនស ុ ន

៍ សនៈ បុរស្រតូវេធើ្វ ្របេយជនតបស ន ង ដល់

យេពលថ អនកេនះឯងជអនកេដរើ

ន ក់េនកុ នងផះទ របស់បុគគល

ក់បុគគល

មផូ វែដល ្ល

់ ន សូមបម ី ួ យយបប

មិន្រតូវគិតអំេពើ

្រកក់

ដល់បុគគលេនះ

ំ យចិត្ត បុគគលអនក្របទូស្តមិ្រត េឈ ម ះថដត ុ បតៃដទងទទ ឹក ។ បុគគល

អងុ យឬេដកក គ ុ នងម្លបេ់ ឈើ មិ្រតជបុគគល

្រកក់

មិន្រតូវកច់ែមកេឈើេនះ េ្រពះថបុគគល្របទូស្ត

បុរស

ឲេផនដេី នះ

ែដលេពេពញេ

យ្រទពយ

ត ដល់្រសីែដលខួនសន ម ់ថ (ល្អ) ្រសីេនះបនឱកស (កបត់ចិត)្ត គបបេម ្ល ី ើ លងយ

បុរសេនះវញ បុគគលមិន្រតូវលុះអំ ិ

ច្រសី ែដល្របកបេ

យអសទម ធ ម េនះេទ ។

់ ូ វែដលេគេដ រើ េហើយយ៉ងេនះ េឈ បុគគលេឈ ម ះថ ដត ុ បតៃដ ម ះថ េដរើ េទកនផ ្ល ំ ៉ ងេនះ ្រសីេនះេឈ ទងទទ កយ ម ះថ ្របកបេ ឹ

ជអនក្របទូស្តមិ្រត េចញ ។

អនកចូរជអនក្របកបេ ចប់

យអសទម ធ ម បុរសេនះ េឈ ម ះថ

យធម៌

គុនរធមមកណ្ឌ ។

ចូរលះបង់អំេពម ើ ិ នែមនធម៌


ំញ នេន [១៦៤] (បុណក ្ណ យក …) ខុប ំ ក អនកបនទន ុ ប្រមុងខុ ំញ េ

្រស័យកុ នងផះទ របស់អនកអស់ ៣ ៃថងែដល

ំ ុក ំញ ៏ ែលង យបយនងទ ិ ឹក អនកសូមជមិ្រតរបស់ខុ ំញ ទងខ

់ ស ់ ះទ របស់អនក មនលបណិ្ឌ ត មន្របជញខង ព ខ ព ់ ចូរអនកអេញើ ជញេទកនផ

អនកែដរ

ម្របថនចុះ

ំ ទងេសចក ី្ត្រតូវកររបស់្រតកូលនគ ក៏លមមដល់ខុេំញ ហើយ

អំេពេ្រពះេហត ុ ៃននងនគកញញ ើ

ក៏

បសុនយេទចុះ

មនលអនកមន្របជញ

ំញ ុ នងៃថងេនះ េ្រពះសុភសិតជរបស់ខួន អនកបនរួចចកករសម្លបរ់ បស់ខុក ្ល ។ [១៦៥] (្រពះម

េកមករបស់អនកចុះ

សត… ្វ ) មនលយក

់ ំ េណើ្ហ យអនកចូរនខំ ុេំញ ទកនស

ក់ឪពុក

ំញ ង់េឃើញ ដបតខ ិ ុច

៍ េំ ពះខុ ំញ អនកចូរ្រប្រពត ្ត ជ្របេយជនច ឹ ឲ

ំញ ិ នធ្លបេ់ ឃើញ ។ ់ នគ ជែដលខុម នគ ជជអធិបតី នងវ ិ ិ មនរបស

[១៦៦] (បុណក ្ណ យក …) របស់

៍ ់ នរជន ែដល្របប្រពត ឹ េ្ត ទមិនជ្របេយជនដល

ជនមន្របជញមិនគួរេឃើញរបស់េនះេទ

់ ុ ករបស់ស្រតូវេ កលេបដ ូ ះន អនក្របថនេទកន្រស ើ ច [១៦៧] (្រពះម

ំញ ិ នបនេធើ្វ ទុកកុ នងទី ្រកក់ ខុម

ំញ ិ នរេងក សចេំ ពះេសចកី្ត ខុម

់ េឡើយ ។ ្ល បែ់ ដលនងមកដល ឹ

[១៦៨] (បុណក ្ណ យក …) មនលអនកជ

នភ ុ ពេ្រប បមិនបនជមួយនងខ ឹ ុ ំញ

មតយ

ទីេនះមនពួកៃននងនគកញញ កស

ច់េទេ

្រ

សេ

ភពៃននគេនះ

ទឹកនងករ េំ ្រច ង្របគំបរប ិ ិ ូណ៌េ

់ ងេ្រគ សំពតន ង្រប ិ

េបដ ើ េូ ចនះអនកនងេឃ ឹ ើ ញ នែដល

អនកចូរមកចុះ

់ នច នងយប ជ ិ ិ ច ជទីមនផកក្រមងេ្រចើនេដរ េផក ្ល បេនទរពដ ធ ៏

មួយ េ្រពះេហតុេនះ

នគរែមងេនេ

័ ដច ូ ជ្រពះបទេវស វណេនក ុ នង ជធន ី

ំ ងេ្រច ករ ន ងកុ នងទី ិ នឡ ិ ិ ញៈញ

យេហតុដច ូ េម្តច ។

សត… ្វ ) ខុ្រំញ បកដជដង ឹ េហតុេនះ ជនមន្របជញមិនគួរេឃើញ

ស្រតូវេនះេទ ែតអំេព ើ

មន

មន្របជញខង ព ់ខស ព ់

មនលបណិ្ឌ ត

យពួកៗេលង

មនភពសមបូណ៌េ

អស់ៃថង

យបយនង ិ

ក់ែតងខួនេ ្ល

[១៦៩] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) បុណក ្ណ យក េនះ បនអេញើ ជ ញវធ ិ ុ របណិ្ឌ ត ជ ដ្រ៏ បេសើររបស់អនកែដនកុរុឲអងុ យេល គ ើ

េឈ ម ះ

យផកេឈើេ្រចើនែបបភេផ ្ល ដច ូ ឺ្ល ក

យពួកនងនគកញញែដល

់ ្អេឆើតឆយ ។ បល

មតយ

ំ វធ សនៈ អំពខងេ្រកយន ិ ុ របណិ្ឌ ត ី


់ មតយមន្របជញតិចមិនេថកទបចូលេទកនភពៃននគ ជ ។ វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត

មតយលុះដល់ទី

បុណក ្ណ យក េ

ម ះសរ បន្រ

[១៧០] េ

ស់នងក ឹ ូ ន្រប

ក៏ឈរខងេ្រកយ

រមុនថ

័ របស់បណិ្ឌ ត អនកកលែស្វងរកហឫទយ

េហើយន ំ

នភ ុ ពេ្រប បមិនបន

ចែំ ណកនគ ជ្រកេឡកេមើលេឃើញបុណយ ្ណ ក

(នគ ជ…)

មនស េ ុ

ែដលមន

មតយ

យសួសី ្ត េហើយឬ ។

មនេសចកី្ត បនេទកន ់

មន្របជញមិនេថកទបមកដល់កុ នងទីេនះ បណិ្ឌ តេនះមកដល់េហើយ

[១៧១] (បុណក ្ណ យក …) ្រពះអង្រគ បថនបណិ្ឌ ត បណិ្ឌ តអនករក ធម៌ គឺខុ្រំញ ពះអងរគ កបនមកេ

យធម៌េហើយ សូម្រពះអង្រគ ទង់ទត

ំ ុងនយយក បណិ្ឌ តេនះ ែដលកព ី េំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះអងគ ករជួបជុំេ ិ ុ នងទច ំ សបបុរសទង

ំ យជេហតុនមកន វូ េសចកី្តសុខេ ចប់ ក

គិរកណ ្ឌ ។ ី

យពត ិ ។

[១៧២] (នគ ជ…) អនកជមនស មនមចុ ភ ក ់តក់សុ ្ល តេ្រពះេឃើញ ុ ច ័យ្រគបសងត

ំ ើ រេនះមិនែមនជបុគគល ភពនគែដលខួនម ្ល ិ នធ្លបេ់ ឃើញេទើបមិនថ្វយបងគំ (ខុ)ំញ ដេណ មន្របជញេទ ។ [១៧៣] (ម

សត… ្វ ) បព្រតនគ ិ

ខុ ្រំញ ពះអងម គ ិ នែមនជអនកតក់សុ ្ល តេទ មិនមន

ំ ័ ្រគបសងត មចុ ភ ច យ ក ់េទ េ្រពះអនកេទសែដល្រតូវេគសម្លប់ មិនគបបថ ី ្វ យបងគ (នវូ េពជឈឃត) ឬេពជឈឃតក៏មិនគបបថ គំ ន កេទសែដល្រតូវេគសម្លបែ់ ដរ ។ ី ្វ យបងអ

់ នក ជន្របថនសម្លបអ

ំ ំ គបបថ ី ្វ យបងគ (អនកេនះ) ឬឲ (អនកេនះ) ថ្វយបងគ

(ខួន) ូ េម្តចេកើត កមមេនះមិនសេ្រមចេទជអី្វ េទ ។ ្ល ដច

ំ ើ រនះដ [១៧៤] (នគ ជ…) មនលបណិ្ឌ ត ដេណ ូ អនកេពលែមន អនកេពលពកយ ុ៎ ច

ពត អនកេទសែដល្រតូវេគសម្លប់ មិនគបបថ ឬេពជឈឃត គំ ិ ី ្វ យបងេពជឈឃត

ក៏មិនគបបថ គំ ន កេទសែដល្រតូវេគសម្លបែ់ ដរ ី ្វ យបងអ

អនក

នរជន្របថនសម្លប់

ំ ំ គបបថ ូ េម្តចេកើត ្ល ដច ី ្វ យបងគ (អនកេនះ) ឬឲ (អនកេនះ) ថ្វយបងគ (ខួន)

កមមេនះ មិនេកើតេទជអី្វ េទ ។


ំ កយេសចកី្ត េសចកី្តរុងេរឿងកម្លង

ំ សត… ទងឫទ ្វ ) វមនេនះ ិ ិធ

[១៧៥] (ម

ពយយម នងករេក គ ិ នេទៀងែតដច ូ ជរបស់េទៀង ិ ើ ត (កុ នងភពនគ) របស់្រពះអងម

ថ វមនេនះ្រពះអង ប បព្រតនគ ជ ខុ្រំញ ពះអងស គ គ ន ុ ៎ ង្រពះអង គ ូ មសួរេសចកី្តនះន ិ ឹ ិ េហើយេ

យ្របករដច ប ូ េម្តច ។ វមនេនះ្រពះអង គ នេ្រពះ ិ

ឬេកើតអំពរដ គ ី វូ ែ្រប្របួល ឬ្រពះអងក

ងេ

បព្រតនគ ជ វមនេនះ្រពះអង ប គ នេហើយេ ិ ិ ់ ខុ្រំញ ពះអងគ េ េសចកី្តនះដល ុ៎

យ្រពះអងឯ គ ង ឬមួយេទវ

យ្របករដេូ ចនះ ។

្រស័យ (ភពនគ) មិនែមន

ំ ិ នែមនេទវ ទងម េកើតអំពរដ ្ល ី វូ ែ្រប្របួល មិនែមនខុេំញ ធើ្វ ខួនឯង

[១៧៧]

យបុញកម ញ ម មិន (ម

សត… ្វ )

្រកក់របស់ខួន ្ល ។

អី្វ ជវតរ្ត បស់្រពះអងគ

បព្រតនគ ឫទិ ធ េសចកី្តរុងេរឿង ិ

ំ កយ កម្លង

ថ្វយ

សូម្រពះអង្រគ បប់

យ្របករ

ំញ ន េ្រពះ [១៧៦] (នគ ជ…) វមន (េនះ) មិនែមនខុប ិ ំញ នេ ខុប

្រស័យ (ភពនគ)

ឲេទ វមនេនះ ិ

់ ្រពះអងគ អី្វ ជ្រពហមចរយៈរបស ិ េសចកី្តពយយមនងករេក ិ ើត

ំ ម (កុ នងភពនគ) ទងវ គ ន ំល្អ ិ នធំរបស់្រពះអងេគ នះ ជផលៃនកមមែដល្រពះអងស

េហើយដច ូ េម្តច ។

ំញ ងភរ ំ រនក ់ (កលេន) កុ នងមនស េ យទ ងព [១៧៨] (នគ ជ…) ខុន ុ ិ ិ ី មនសទធ

ជមចស់ៃនទន

ំញ ច កុ នងកលេនះផះទ របស់ខុដ ូ ជអណូ ្ត ង (ៃនម

ំ ួកសមណៈនង្រពហ ទងព ម ណ៍ ិ

ំញ ៏ បនឲែឆ្អតសកបស ់ ក ល់ ខុក

កុ នងកលចមបនគរេនះ បនឲទនេ

េ្រគ ង

បេ្រគ ង្របទីប

កជអនក

ទីេដកទីសំ

ដណ្តប់ ក្រមលេដក បយ ទឹក

ខុ ំញ

ជន)

(កលេន)

យេគរព គឺឲក្រមងផក េ្រគ ង្រកអូប ក់

្រស័យ

់ ្រមប់ សំពតស

េស្ល ក

់ ខុ ំញ ។ េនះជវត្ត េនះជ្រពហមចរយៈរបស ិ

ំ កយ េសចកី្តពយយម នងករេក ែនអនក្របជញ ឯបទ ញ ិ ធ េសចកី្តរុងេរឿង កម្លង ឹ ើត

ំ មនធ ំ របស់ខុេំញ នះ េនះជផលៃនកមមែដលខុស ំញ ន ំល្អេហើយេនះ។ (កុ នងភពនគ) ទងវ ិ [១៧៩] (ម

្រជបកេំ ណើត

សត… ្រពះអងប ្វ ) េបវើ មនេនះ គ នេហើយយ៉ងេនះេឈ ម ះថ ្រពះអងគ ិ ៃនផលរបស់បុណយ

េ្រពះេហតុេនះ

្រពះអងក គ ុ ្រំ បែហល

្រប្រពត តេទេទៀត ។ ្ត ងេហតុឲបន្រគប្រ់ គងវមនេនះ ិ ឹ ជ

សូម


ំញ បបឲបយន មតយ ខុ គ ងទ ឹ ឹកដល់ពួកសមណៈ ី

[១៨០] (នគ ជ…) ែនបណិ្ឌ តជ នង្រពហ ម ណ៍ ិ

ពួកសមណៈនង្រពហ ម ណ៍េនះ ិ

មិនមនកុ នងភពនគេនះេទ

ំញ ួ រេហើយ អនកចូរ្របបេ់ សចកី្តនះុ ៎ ែដលជេហតុឲខុេំញ ន្រគប្រ់ គងវមនតេទ ។ ខុស ិ សត… នងអ ្វ ) ពួកនគ គឺបុ្រត ភរយ ិ ិ ន ករស់េន េ

[១៨១] (ម

រែដល

ចូលមកេកើត កុ នងភពនគេនះ សូម្រពះអងជ គ អនកមិន្របទូស្ត កុ នងពួកនគេ ពកយឬេ

យករងរ អស់កលជនច សូម្រពះអងរគ ក េសចកី្ត ិ ច ។ បព្រតនគ ិ

មិន្របទូស្តេ

យពកយឬេ

រហូតអស់្រពះជនមយុ

នគេនះ ។

យករងរយ៉ងេនះចុះ

្រពះអងន គ ងឋ ិ ឹ ិ តេនកុ នងវមន

់ េហើយនងបនេទកន េទវេ ឹ

[១៨២] (នគ ជ…) អនកជ

់ ជនខងេល ើ

មតយរបស់្រពះ ជ

េបេវៀរចកអ ន កេហើយ រែមងេ ើ

្ត យេ

អំពភព ី

្រពះ ជដ្រ៏ បេសើរេនះ

យពត បុរសសូមប្រតូ ិ ី វេសចកី្តទុកខ

ំ ងធ ្រគបសងត ឺ ង ន ់ េបបនជ ។ ក ់ ឬសូមបមនជ ួ បនងអ ន កេហើយ ក៏នងបនស ុ ខវញ ិ ើ ឹ ឹ ី [១៨៣] (ម

សត… ្រពះអងេគ ពលធម៌របស់សបបុរសជធម៌្របេសើរ ្វ ) បព្រតនគ ិ

៍ ជចែំ ណកៃន្របេយជនែដលសន ំល្អេ

ំ ទង

យពត ិ

់ បណិ្ឌ ត ឯេសចកី្តវេសសរបស ិ

ំ យ ែបបខុ្រំញ ពះអងគ រែមង្របកដកុ នងអន ្ត យទង

យែបបេនះ ។

[១៨៤] (នគ ជ…) អនកចូរ្របបេ់ យងមកច ុ ះ បុណក ្ណ យក េនះ បនអនកមកេ ើ ទេទឬ អនកចូរ្របបេ់ យងមកច ុ ះ បុណក ្ណ យក េនះ ឈនះអនកេ ើ បុណក ្ណ យក េនះបននយយថ ិ

កុ នងកណ្តបៃ់ ដៃនបុណក ្ណ យក េនះ េ

[១៨៥] (ម

ំញ ននមកេ ំ បណិ្ឌ តខុ ប

យ្របករដច ូ េម្តច ។

សត… ្វ ) ្រពះ ជរបស់ខុ្រំញ ពះអងគ

េនះ បុណក ្ណ យក េនះ ភនល់ែលបង ែដលបុណក ្ណ យក ឈនះេហើយេនះ

យធម៌

យែលបងភនល់ឬ

េតអ ើ ន កមកេន

ជធំកុ នង្រកុងឥនបត ទ ែ្ត ដនកុរុ

ជេនះេ ក នង្រពះ ឹ

បន្របទនខុ្រំញ ពះអងគ

បុណក គ កេ ្ណ យក េឈ ម ះ ថបនខុ្រំញ ពះអងម

យករភនល់ ្រពះ ជ

យធម៌មិនែមនេ

ដល់បុណក ្ណ យក េនះ យករកែំ ហងេទ ។

៏ [១៨៦] (អភិសមុ ព ទគ យេហើយ េ្រពះ ធ ថ) នគ ជដ្របេស ើ រ មនចិតេ្ត ្រតកអររក ី


បន

់ ុ ភសិតៃនវធ ្ត បស ិ ុ របណិ្ឌ ត

ំ ូ លេទកុ នងសំ េថកទប នច ថ) មនលនងវម ិ បយេ

យេហតុ

អនក្របជញក៏ចបៃ់ ដវធ ិ ុ របណិ្ឌត

ក់ៃននងវម ិ

មនអនកមិន

ជភរយ កុ នងកលេនះ (្រ ិ

ស់

គុណ (ៃនវធ ិ ុ របណិ្ឌ ត) ែបបេនះ មិនមន (ដល់នង) េ

នងមនសមបុរេលឿង េ

យេហតុ

ឬនងមិនឆងញ់

េហតុេនះេទ វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះឯង ជអនកបេនទបង់នវូ ងងឹត ។ នងមនេសចកី្ត្រតូវ

ករេ

វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះ ជអនកេធើ្វពន ឺ ្ល មកដល់

័ របស់វធ យហ្ឫទយ ិ ុ របណិ្ឌ ត

េហើយនងចូរេផទ ង

្ត ប់ ពកយរបស់វធ ិ ុ របណិ្ឌ តេនះចុះ (េ្រពះ) ករជួប្របទះ

[១៨៧] ្រពះនងវម ិ

់ ្រទងទតេឃ ិ ុ របណិ្ឌត ែដលជអនកមន្របជញ្រកស់ ើ ញវធ

ផង គ អញជលី េហើយ្រ

ស់នងវ ិ ុ របណិ្ឌ ត ជ ឹ ធ

(នវូ វធ ច នេ ិ ុ របណិ្ឌ ត) េទៀត ជកិចប

យក្រម ។

័ េ្រតកអរេ ដច ូ ែផនដេី នះ ក៏មន្រពះទយ យ៉ងេនះថ

មនស

ំ ១០ ្រទង់េលើក្រមមៃដទង

មតយដ្រ៏ បេសើររបស់អនកែដនកុរុ

អនកជមនស មនមចុ ភ ុ ច ័យ្រគបសងត ក ់តក់សុ ្ល ត

េ្រពះេឃើញភពៃន

ំ ើ រេនះ ដច នគ ែដលខួនម ូ មិនែមនជ ្ល ិ នធ្លបេ់ ឃើញ េទើបមិនថ្វយបងគំ (ខុ)ំញ ដេណ ករ បុគគលមន្របជញេទ ។

[១៨៨] (ម

សត… គ ិ នែមនជអនកតក់សុ ្ល តេទ មិន ្វ ) បព្រត្រពះនងនគ ិ ី ខុ្រំញ ពះអងម

មនមចុ ភ ច ័យ្រគបសងត ក ់េទ

អនកេទសែដល្រតូវេគសម្លប់

ំ មិនគបបថ ី ្វ យបងគ

(េពជ ឃត) ឬេពជឈឃត ក៏មិនគបបថ គ ំ ន កេទសែដល្រតូវេគសម្លបែ់ ដរ ។ ី ្វ យបងអ

ំ ំ ្ល ដច ់ ន កគបបថ អនក្របថនសម្លបអ ូ ី ្វ យបងគ (អនកេនះ) ឬឲ (អនកេនះ) ថ្វយបងគ (ខួន) េម្តចេកើត កមមេនះមិនេកើតជអី្វេទ ។ [១៨៩] (្រពះនងវម ិ

ំ ើ រនះុ ៎ ដច …) មនលបណិ្ឌ ត ដេណ ូ អនកេពលែមន អនកេពល

់ ិ នគបបថ ពកយពតអ ន កេទសែដល្រតូវេគសម្លបម គំ ិ ី ្វ យបងេពជឈឃតឬេពជឈឃត

ំ ់ នក ក៏មិនគបបថ ី ្វ យបងគ អនកេទសែដល្រតូវេគសម្លបែ់ ដរ ។ ជន្របថនសម្លបអ

ំ ំ គបបថ ូ េម្តចេកើត កមមេនះ ្ល ដច ី ្វ យបងគ (អនកេនះ) ឬឲ (អនកេនះ) ថ្វយបងគ (ខួន) មិនេកើតេទ ។


[១៩០] (ម

ំ ទ សត… ទងប ្វ ) វមនេនះ ញ ិ ធ េសចកី្តរុងេរឿង េសចកី្តពយយម នងករ ិ ឹ

េកើតកុ នងភពនគរបស់្រពះនង មិនេទៀង ែតដច ូ ជរបស់េទៀង បព្រតនគកញ ញ ិ វមនេនះ្រពះនងបនេហ ខុ្រំញ ពះអងស គ ួ រេសចកី្តនះុ ៎ នង្រពះនងថ ិ ឹ ើ យេ ដច េ្រពះ ូ េម្តច ។ វមនែដល្រពះនងបន ិ

ែ្រប្របួល ឬ្រពះនងេធើ្វខួនឯង ឬមួយេទវ ្ល ្រពះនងបនេហើយេ

្រស័យ (ភពនគ) ឬេកើតអំពរដ ី វូ

ថ្វយ បព្រតនគកញ ញ វមនេនះ ិ ិ

់ ខុ ំញ េ សូម្រពះនង្របបេ់ សចកី្តនះដល ុ៎

យ្របករ

្របករេនះ ។

ំញ ន េ្រពះ [១៩១] (្រពះនងវមណ…) វមនេនះម ិ ិ ិ នែមនខុប

ំ ិ នែមនេទវ េកើតអំពរដ ទងម ្ល ី វូ ែ្រប្របួល មិនែមនេធើ្វខូនឯង

យបុញកម ញ ម មិន

[១៩២] (ម បទ ញ ិធ

អំ

្រកក់ ជរបស់ខួន ្ល ។

េសចកី្តរុងេរឿង

ំ កយ កម្លង

ំ មនធ ំ របស់្រពះនងេនះ ទងវ ិ

សន ំល្អេហើយដច ូ េម្តច ។ [១៩៣] (្រពះនងវម ិ

ំញ ង …) ខុន ឹ

់ ក ល់ ឲែឆ្អតសកបស ក់

ំញ ន ឲេទវមនេនះ ខុប ិ

េសចកី្តពយយម

េនះជផលៃនកមម

នងករេក ិ ើត

ែដល្រពះនង

ំ ំញ ៏ បន ជន) ទងសមណ្រពហ ម ណ៍ ខុក

។ ខុ ំញ (កលេន) កុ នងកលចមបនគរេនះ បនឲទន

យេគរពគឺឲផកក្រមង េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង

ទីសំ

្រស័យភពនគមិនែមន

ំ រនក ់ ជអនកមនសទធជមចស់ទន ្វ មីទងព ី

ំញ ច ផះទ របស់ខុដ ូ អណូ ្ត ងជទច ឹ ៃន (ម ី ុ ះផក េ

់ ្រពះនង បព្រត្រពះនងនគ សត… ្វ ) អី្វ ជវត្ត អី្វ ជ្រពហមចរយៈបរស ិ ិ ី

(កុ នងភពនគ)

យ្របករ

ប េ្រគ ង្របទីប ទីេដក

់ ្រមបេ់ ស្ល កដណ្តប់ ក្រមលេដក បយនងទ ្រស័យសំពតស ិ ឹក ។

់ ខុ ំញ ែនអនក្របជញ េនះជ្រពហមចរយៈរបស ិ

ឯបទ ញ ិ ធ េសចកី្តរុងេរឿង

ំ កយ កម្លង

ំ ម េសចកី្តពយយម នងកេក ិ នធំ ។ របស់ខុេំញ នះ េនះជផល ិ ើ ត (កុ នងភពនគ) ទងវ ំញ ន ំល្អេហើយេនះ ។ ៃនកមមេដលខុស [១៩៤]

(ម

សត… ្វ )

េបវើ មនេនះ ិ

គឺ្រពះនងបនេហើយយ៉ងេនះ

ំ ្រពះនង្រជបកេំ ណើត ៃនផលរបស់បុណយទង

េឈ ម ះថ

យ េ្រពះេហតុេនះ ្រពះនង

។ កុ្រំ បែហស សូមប្រព្រត ្ត ម៌ ជេហតុឲបន្រគប្រ់ គងវមនេនះតេទ ិ ឹ ធ


[១៩៥] (្រពះនងវម ិ

សមណៈនង្រពហ ម ណ៍ ិ

ភពនគេនះេទ

ំ ពួកសមណៈនង្រពហ មិនមនកុ នង ម ណ៍ (ទងេនះ) ិ

ំញ ួ រេហើយ ខុស

្រគប្រ់ គងវមនតេទ ។ ិ [១៩៦] (ម

អនកចូរ្របបេ់ សចកី្តនះុ ៎

រ ែដលេកើត

សូម្រពះនងជអនកមិន្របទូស្តកុ នងពួកនគេនះ

ករងរ អស់កលជនច ិ ច យពកយ

ែដលជេហតុឲខុេំញ ន

្វ មីនងអ ិ ន ករស់េនេ

សត… ្វ ) ពួកនគគឺ បុ្រត

មនកុ នងភពនគេនះ ្របទូស្តេ

ំញ បបឲបយន មតយ ខុ គ ងទ ិ ឹក ដល់ពួក ី

…) ែនបណិ្ឌ ត ជ

ឬេ

េនះ រហូតអស់ជនមយុ េហើយនងបនេទេទវេ ឹ [១៩៧] (្រពះនងវម ិ

…) អនកជ

េនះ េបេវៀរចកអ ន កេហើយ រែមងេ ើ

្រពះនងនងឋ ិ ឹ ិ តេនកុ នងវមន

់ ក ជនខងេល ។ ើ អំពភពនគេនះ ី

មតយរបស់្រពះ ជ ក

េសចកី្តមិន

។ បព្រត្រពះនងនគ ិ ី សូម្រពះនងរក

យករងរយ៉ងេនះចុះ

្ត យេ

្រពះ ជដ្រ៏ បេសើរ

យពត ិ បុរសសូមប្រតូ ី វេសចកី្ត

ំ ងធ ទុកខ ្រគបសងត ឺ ង ន ់ េបបនជ ក ់ ឬសូមបមនជ ួ បនងអ ុ ខវញ ិ ។ ើ ឹ ន កេហើយ ក៏នងបនស ឹ ី [១៩៨]

(ម

ជធម៌្របេសើរ

សត… ្វ )

បព្រត្រពះនងនគ ិ ី

ជចែំ ណកៃន្របេយជន ៍

ំ ់ បណិ្ឌ តទង វេសសរបស ិ ែបបេនះ ។

[១៩៩] (្រពះនងវម ិ េ

យទេទឬ

្រពះនងេពលធម៌របស់សបបុរស

ែដលសន ំល្អេ

[២០០] (ម េនះ

ឯេសចកី្ត

ំ យ ែបបខុ្រំញ ពះអងគ រែមង្របកដកុ នងអន ្ត យទង

…) អនកចូរ្របបេ់ យងមកច ុ ះ បុណក ្ណ យក េនះបនអនក មក ើ

អនកចូរ្របបេ់ យងមកច ុះ ើ

បុណក ្ណ យក េនះឈនះអនកេ

ំញ នមកេ ភនល់ឬ បុណក បណិ្ឌ តខុប ្ណ យក េនះបននយយថ ិ េនកុ នងក

យពត ិ

្ត បៃ់ ដបុណក ្ណ យក េនះ េ

យ្របករដច ូ េម្តច ។

សត… ្វ ) ្រពះ ជរបស់ខុ្រំញ ពះអងគ

បុណក ្ណ យក េនះ

បនឈនះែលបង

យែលបង

យធម៌ េតើអនកមក

ជធំកុ នង្រកុងឥនប ទ ុតែ្ត ដនកុរុ

ជេនះ ក នង្រពះ ឹ

យករភនល់

្រពះ ជ ែដលបុណក គ ល់បុណយ ្ណ ក ្ណ យក ឈនះេហើយេនះ បន្របទនខុ្រំញ ពះអងដ េនះ ឯបុណក ្ណ យក េឈ ម ះថបនខុ្រំញ ពះអងេគ

យធម៌ មិនែមនេ

យកំែហងេទ ។


[២០១]

(អភិសមុ ព ទគ ធ ថ)

វរុណនគបនសួរ្រប

្រពះនងនគកញញ ក៏បនសួរ្រប

ជអនក្របជញ ែដលវរុណនគ្រ

យ៉ង

ន នងវ ិ ុ របណិ្ឌ ត ឹ ធ

យ៉ង

ន នងវ ិ ុ របណិ្ឌ ត ិ ុ របណិ្ឌ តយ៉ងេនះែដរ ។ វធ ឹ ធ

ំ ុ ណនគឲេ្រតកអរ ស់សួរេហើយ ក៏បនញុងវរ

វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត ជអនក្របជញ ែដល្រពះនងនគកញញសួរេហើយក៏បនញុងំ

្រពះនងនគកញញ ឲេ្រតកអរ យ៉ងេនះែដរ ។ វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត ជអនក្របជញ លុះដង ឹ

ចបស់ថនគ ជដ្រ៏ បេសើរ

ំ រ្រពះអង នងនងនគកញ េគ នះ ញ ទងព ឹ ី

័ មន្រពះទយ

រក យេហើយក៏តក់សុ ្ល ត មិនខ្លច មិន្រពេឺ ម បនទូលវរុណនគ ជដេូ ចះន ថ ី

ំ ញ ល់េទបយ ខុេំញ នះេហើយជេសចកី្ត្រតូវករ របស់្រពះអងេគ នះ បព្រតនគ្រពះអង ក គ ុខ ិ ើ

សររៈ ី សូម្រពះអងេគ ធើ្វកិចេច ្រពះអងេគ

ំញ ងេធ ័ ចុះ ខុន ច់ហ្ឫទយ ើ្វ ឹ

។ យខួនឯង ្ល

មអធយ្រស័យរបស់

ំ ័ របស់បណិ្ឌ តទង [២០២] (នគ ជ…) បញញហឹ ន ងឯង ជដង ួ ហ្ឫទយ

ំ ទងេនះេ្រតកអរៃ្រកែលង គឺបុណក ្ណ ៈ េនះចុះ ។

យ្របជញរបស់អនក

ចូរបនភរយក ិ ុ នងៃថងេនះចុះ

យ េយង ើ

យក មនេឈ ម ះមិនខះ្វ ខត

ំ ន កឲេទដល់ែដនកុរុ ចូរញុងអ

កុ នងៃថង

[២០៣] (អភសម យេ្រពះបន ធ ថ) បុណក ្ណ យក េនះ មនចិតេ្ត ្រតកអររក ិ ី ុ ព ទគ បននងនគកញញ េឈ ម ះឥរនត ច ី មនចិតេ្ត ្រតកអរសបបយេហើយបនេពលនង ឹ

វធ ិ ុ របណិ្ឌ ត ជ ្រពមេ្រព ង េ

ំញ បន មតយដ្រ៏ បេសើរ របស់អនកែដនកុរុ ដេូ ចះន ថ អនកេធើ្វខុឲ

ំញ ូ មេធើ្វកិចច (តបគុណ) ដល់ អនក យភរយ បព្រតវ ធ ិ ុ របណិ្ឌ ត ខុស ិ ិ

ំ ន កឲដល់ែដនកុរុ កុ នងៃថងេនះឯង ។ ំញ ងឲែកវមណ ំ ខុន ឹ ី េនះដល់អនក ទងញ ុ ងអ [២០៤] (ម

់ ិ នបនេនះ សត… ្វ ) មនលកចចនៈ េម្រតជគ ុ ណជតគ ី ិ ឺ បុគគលផចញម

ំ ចូរមនដល់អនក ្រពមទងភរ យជទ ្រស ិ ី

់ ន កមនចត ញអ ិ េ្ត ្រតកអរទេូ ទ មនចិត្ត

់ បត ល្អ មនចិតរ្ត ក យឲែកវមណីដល់ខុេំញ ហើយ ចូរនខំ ុេំញ ទកនឥន ច ន ្ត គរចុះ ។ ី [២០៥] (អភសម ធ ថ) បុណក ្ណ យក េនះ េឡើងជិះេសះ ិ ុ ព ទគ មិនេថកទប េហើយអេញើជ ញវធ ិ ុ របណិ្ឌ តជ

ឲអងុ យេល គ ើ

សនៈអំពខងម ុខ េ ី

ជេនយយមនវណៈ្ណ

មតយដ្រ៏ បេសើររបស់ពួកអនកែដនកុរុ

ះេទពដ ធ ៏

កសេវ

។ ចិតរ្ត បស់មនស ុ


(កន ់

រែមងសុ ទ ះេទ

រមមណ៍កុ នងទីធ្លយ)

យ៉ង

ំ ើ រសនះរបស ់ េសះ ដេណ ុទ

ជេនយយេនះ ក៏ឆបរ់ ហ័សៃ្រកែលងជងចិតេ្ត នះ ក៏យ៉ងេនះែដរ បុណក ្ណ -

យក េនះ

ឥនបត ទ ន ្ត គរ ។

នវំ ធ ិ ុ របណិ្ឌ តជ

មតយដ្រ៏ បេសើរ

របស់អនកែដនកុរុ

ងឥនបត [២០៦] (បុណក ទ ្ត ែដលេឃើញចបស់ នះៃ្រព ុ៎ ្ណ យក …) នះ្រកុ ុ៎ ំញ ៏ បន្រពមេពៀងេ ខុក

យចែំ ណកៗ

រក យ ី

[២០៧]

(អភសមុ ព ទគ ធ ថ)

លំេនរបស់ខួន ្ល ។

បុណក ្ណ យក េនះ

ដ្រ៏ បេសើររបស់ពួកអនកែដនកុរុ ឲចុះកុ នងក ជេនយយ

្រពះ ជ

ជអនកមនវណៈ្ណ មិនេថកទប

ទតេឃើញម

យភរយ ិ

េហើយអេញើ ជ ញ្រពះម ចេំ ពះ្រពះភ្រកក ។

ឲអងុ យេល គ ើ

ះេទឡពដ ធ ៏

សនៈ

្រពះអង្រគ

ស់េ

ៃន្រពះបទកុេវរៈ ធី

មនស

់ ិ នបនឲកេ្រមើក ្រទងម

កុ នងក

្ត លធមមសភ

ំ រថី នយករថែដល

យ្របករដច ូ េម្តច ។

សត… ជ ្វ ) បព្រត្រពះអង គ ធំជងជន មនពយយមដ្រ៏ បេសើរជងជន ិ បុរស

ថមណព បុរសេនះមិនែមនមនស េទ គឺជយក ុ

់ នឮមកេយយ េឈ ម ះបុណក ្ណ ៈ្រពះអងក គ ៏ ធ្លបប ើ

កមពស់

ំញ ួ រ យេ្រតកអរ េ្រពះបនេឃើញអនក ខុស

េហើយ អនកចូរ្របបេ់ សចកីកនះុ ៎ អនករួចអំពមណព េ ី

[២០៩] (ម

មតយ

កសេវ

័ េ ្រពះអងម គ ន្រពះហទយ

ំ ង [២០៨] (្រពះ ជ…) អនកជអនកែណនេយ ដច ូ នយ ើ

ំ បត់េទ (មកឲ) អនកែដនកុរុទង

ំ ន កដ ប ៏ នមកទី ទងអ

្ត លធមមសភ េហើយេឡើងជិះេសះ

សតេ្វ នះេហើយ

សត្វ

្វ យ គួរជទី

ំ ធ ញុងវ ិ ុ របណិ្ឌ តជ

្រទង់េ្រកកេឡើងយក្រពះហស្ត្រស ឱប

ដៃ៏ ្រកែលង

េទកន ់

បុណក ្ណ យក េនះ

មនេស្តចនគមួយេឈ ម ះវរុណៈ្រគប្រ់ គងែផនដ ី

្អ ត បរប ិ ូណ៌េ

ំ យពណ៌សមបុរនងកម ្ល ង ិ

មតយ

ំ ំ នង មនទហ ិ

ឯបុណក ្ណ យក េនះ ចង់បន

ជអនជ ុ តៃនវរុណនគេនះ (េធើ្វជព្របពន)ធ នងនគកញញេនះេឈ ម ះឥរនត ទ ី។

បុណក ្ណ យក

់ ុ្រំញ ពះអងេគ ្រពះេហតុៃននងឥរនត មន ពយយមេដម ទ េនះ ្ល បខ ើ បសម ី ី

បេងះក ល្អគួរជទ្រស ី

ញ់

ឥឡូវេនះ

បុណក ្ណ យក េនះ

បន្រពមេ្រព ងេ


ំ ភរយ ចែំ ណក្រពះអងគ ក៏បុណក ្ណ យក អនញ ុ ញ តេហើយ ទងែកវមណ ិ ី ខុ្រំញ ពះអងគ ក៏បនេហើយ ។

[២១០] (្រពះ ជ…) េដម ើ េឈើដះុ េទៀបទ្វរដ ំ

េ េ

យ្របជញ ែមករបស់េឈើេនះសេ្រមចេ

ំ េនកុ នងអតន ៌ ង ថ ងធម ិ

់ ួន យ្របជញខជបខ ជ

ក់ របស់េយងមនេដ ម ើ សេ្រមច ើ

យសីល េដម ើ េឈើ (េនះ) សេ្រមច មនែផជ ្ល បញចេគរស

យដរំ ី េគ នងេសះ ។ កលេដម ើ េឈើេនះ គឹកកងេ ិ

ប នងត្រន ី ្ត ុរស ិ

(េខមមនក់)

កត់េដម ើ េឈើេនះ

េដរ

យករ ំ ករេ្រច ង

ំ េហើយញុងេសន

(ឲរត់េទ)

់ ំ េនរបស់ខួនវ មកកនល បណិ្ឌ តេនះទុកដច ូ ជេដម ្ល ញេហ ិ ើ េឈើរបស់េយងេនះ ើ ើយ

ំ អនកទង

ំ យ ចូរេធើ្វេសចកី្ត េកតែ្រកងេដម ើ េឈើេនះ ។ ជទង

នម ី ួយ

ំ ់ េនះ ចូរេធើ្វ យយស) េ្រពះបច័យ ច ៃនេយង ើ ពួកជនទងអស

មនចិតេ្ត ្រតកអរ (េ

(ចិតរ្ត បស់ខួន) ្ល

ំ អនកទង

ឲ្របកដកុ នងៃថងេនះចុះ

ចូរេធើ្វ េសចកី្ដេកតែ្រកងដល់េដម ើ េឈើេនះចុះ ។ ពួកសត្វ

យេធើ្វ ប

្ណ ករឲេ្រចើ

នម ី ួ យ ែដលេគចង

ំ ់ េនះ ចូរឲរួចចកបណ ំ ង វធ ទុក កុ នងែដនរបស់េយង ្វ ងអស ិ ុ របណិ្ឌ ត ើ ពួកសតទ

ំ ងយ៉ង េនះ រួចចកបណ ចូរពួក្របជជនទុក ្រពហមណ៍

ក់នង័ល គ

ចូរបរេភគបយ ិ

្រសវង ឹ ចូរផឹក េ

ំ ្រសីេពសយទង

ំ ះុ ៎ ពួកសតទ ្វ ងន េធើ្វ

(មេ ច់

្រសព)

ជនច ច ុ ះ មួយេទៀត ិ ច

្រស័យ) ផូ វធ ្ល ំ ចូរេ

ំ ជបុរសទង

ំ ពួកមនស េបៀតេបៀនគ កុឲ ុ ន នងគ ឹ ន ចេំ ពះេដមេឈ ើ ើ េនះ ។

អស់មួយែខេនះចុះ

ពួកអនកមិនផក ឹ ទក្រស ឹ ឹង

យភជនៈដេ៏ ពញហូរេហៀរ ។ យ (

ំ ងយ៉ងេនះ ។ គបបរី ួ ចចកបណ គួរផក ឹ ទក ឹ

រកបុរសអនក្រតូវករអស់កល

យ ចូរចត់ែចងកររក ំ អនកទង

ពួក

ំ ួ នកុ នងែដន ឲមម

ចូរេធើ្វេសចកី្តេកតែ្រកង

ំ [២១១] ពួកសំន ពួក ជកុមរកអនកជំនញ នងព នងទ ួ ិ ួក្រពហមណ៍នយកបយ ិ ឹក

ំ (េសះ) ពលរថ ពលេថើមរេជើងនយក ដេ៏ ្រចើនមកជូនវធ ិ ុ របណិ្ឌ ត ។ ពលដរំ ពល ី បយនងទ ន ពួកអនក ិ ុ របណិ្ឌ ត ។ ពួកអនកជនបទមកជួបជុំគ ិ ឹកដេ៏ ្រចើន មកជូនវធ

ំ ៏ ើន មកជូនវធ នគម ងទ េ្រច មកជួបជុំគ ន នយកបយន ិ ុ របណិ្ឌ ត ។ ្របជជន ិ ិ កដ ឹ


ជេ្រចើន ជអនកមនចិត្រ្ត ជះថ្ល េ្រពះេឃើញបណិ្ឌ ត មកដល់េហើយ កលបណិ្ឌ ត

មកដល់ ករេលើកទង់ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ។

ចបវ់ ធ ិ ុ រជតកទី ៩

[២១២]

ដ្រ៏ បេសើរ

េវស នរជតក ្ត

(្រពះឥ្រនទធិ ជ្រទង់្រ

ស់ថ)

៏ ្អ មនអវយវៈខងេដម ើ ដល

ែដលជ ពរេពញចិតរ្ត បស់នង ។

[២១៣] (នងផុស តេទវធ ី ី

៏ នពន ឺ ្ល ៃនសមបុរ មនលនងផុស តដ ី ម

នងចូរទទួលពរ

១០

ំញ ច ស់សូមបងគំ ជ ខុម

្រកបបងទ គ ំ ូលថ) បព្រតេទវ ិ

ំញ ច ស់បនេធើ្វអំេព ើ ្រពះអងគ ចុះខុម

្របករេលើែផនដ ី

ំ ុម ំញ ច ស់ ្រកក់ដច ូ េម្តច បនជ្រពះអងម គ កញុងខ

ំ ើ ងេដម ឲឃ ្ល តចករមណីយ ្ឋ ន ដច ូ ជខយល់ែដលបក់រេល ើ េឈើដេូ ចនះ ។ [២១៤] ( ្រពះឥ្រនទ…) នងឥតបនេធើ្វអំេពើ ស្អបៃ់ នខុេំញ ទ

ែតថនងអស់បុណយេហើយ

នងមនេសចកី្ត

្ល បេ់ កៀកជិត

្រកក់េទ មួយេទៀត នងមិនែមនជទី

ំញ យយន ៉ ងេនះ បនជខុន ងនងយ ិ ឹ

ស់េហើយ មុខជនងមនេសចក ី្ត្រពត្រ់ បស ឹ

ំញ នវូ ពរ ១០ ្របករេនះ នងចូរទទួលយកចុះ ។ កលេបខ ើ ុឲ

៏ េ្រមើន ជឥស រៈ េលើពួកេទវ [២១៥] (នងផុស ត…) បព្រតសក កេទវ ជដច ី ិ

ំ ់ ទងអស

ំញ ច ស់ េប្រពះអង ្រគ ទង់្របទនពរដល់ខុម ើ

ំញ ច ស់សូមឲបនេទ ខុម

៍ ៃន្រពះបទសិវ ិ ជេនះ ១ សូមឲមនេន្រ ្រពះ ជនេវសន ិ

កុ នង

ដេ៏ ខម ដច ូ ជកូន

្រគ ទង់បនបេំ ពញ ្រមឹគញីមនែភក ន េខម ១ សូមឲមនចិេញើ ចមេខម បព្រត្រពះអង ិ ទនកុ នងកលមុន

៍ ំញ ច ស់េកើតកុ នង្រពះ ជនេវសន េនះ ខុម ិ

សូមឲមនេឈ ម ះថ

ផុស តី (ដច ូ េដម ្ត ទន ជអនកគួរដល់ ើ ) សូមឲបនបុ្រតដ្រ៏ បេសើរ ែដលចូលចិតឲ

សូ ម ម មិនមនេសចកី្តកំ

ញ់ ជបុគគលែដល្រពះ ជ្របេទសដៃទបូជ ជអនក

់ ិ៍្ត ំញ មចស់្រទ្រទងគភ ៌ សូមកុំឲមនេពះ មនេករេឈ ម ះ មនយស ១ ។ កលខុក

ំញ ច ស់ សវៈ ខុម េប៉ងេឡើង ដច ូ ជដងធូ ន ែដលេគសិតេសើ ម ដេូ ចនះ ១ ។ បព្រត្រពះ ិ សូមកុំឲមនេ

ំញ ច ស់សូមកុំ ំ មនសូ ក វ ១ ខុម ំញ ច ស់សូមកុឲ ះយរែវង ១ សក់ខុម


ឲធូលីជបេ់ លើកយ

ំញ ច ស់សូមេ ខុម

ះែលងេចរ

ំ ុ សគួរេគ ែដលមនកហ

៏ េ្រមើន ខុម ំញ ច ស់សូមឲបនជអគគមេហសី ជទី សម្លប់ ១ ។ បព្រតេទវ ជដច ិ

្រស

ញ់

៍ ៃន្រពះបទសិវក េនះ ិ ុ នង្រពះ ជនេវសន ិ

សំេឡងេកងកនងេ្រក ល ិ

មនស គមនងមន ស េតឿ ុ ុ ិ មគធៈសរេសើរេហើយ

ជទមនព ួកជន ី

ំ ែដលជទកងរ ពង ី

៏ យពួកនងនរដ ី ្របេស ើរ

្របកបេ

េដរ

៍ ជ្រពះ ជនេវសន ែដលព ួកអនកសូ្រទៈ ិ

សេ

នងព ិ ួកអនក

៏ ច យសំេឡងៃនសនះទ ទ ្វ របងួ ចដ ្អ ព ិ ិ្រត

៏ ឹ កកងេ ដគ

ស់គ េភគ ន ឲផក ឹ សុ នងឲបរ ឹ ិ

ច់ ។

ែដល

ំ ់ ដល ៏ ្អ ពរ ១០ ្របករ [២១៦] (្រពះឥ្រនទ…) មនលនងមនអវយវៈទងអស

ំញ ដល់នងេហើយ នងនងបនពរទ ំ ់ េនះកុ នងែដនៃន្រពះបទសិវ ិ ។ ងអស ែដលខុឲ ឹ [២១៧] (អភសម ធ ថ) ្រពះមឃវៈេទវ ជ សុជមបតិ ិ ុ ព ទគ

សវៈ លុះ្រទង់មន្រពះ

៉ ងេនះេហើយ ក៏្របទនពរដល់្រពះនងផុស តី េហើយក៏មន្រពះហ្ឫទយ ័ បនលយ ូទ រក យ ។ ី

ចប់ គថទសពរ ។

[២១៨] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) នងផុស តេទវធ ី ី េហើយ

េនះ ចយុតចកេទវេ

កេនះមក

បនេនរួមនង្រពះបទសញ ជ័យកុ នងនគរ ឹ

ក៏េទេកើតកុ នងខតយ្រតក ូល ិ្ត

់្រពះនមផុស ត្រទង ់ ៌ ១០ ែខ ក៏េធើ្វ្របទក ណ េជតុតរ្ត ។ ្រពះនងេទវ្រទង មនគភ ី ី ិ

្រពះ ជបុរ ី រួច្របសូតតថគត្រតង់ក ែមនជរបស់ម

្ត លផូ វៃនព ្ល ួកឈួ ម ញ ។ នមតថគតមិន

ំ ិ នែមនេកើតមកពប ទងម ី ិ

េទ តថគតេកើត្រតង់ (ក

្ត ល)

ផូ វៃនព ួកៃនពួកឈួ ម ញ េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគតេឈ ម ះេវស នរ្ត ។ កល ្ល ែដលតថគតេនេកមងតូច េទើបនងមន ឹ េលើ្រប

ំ ំពក យុ ៨ ឆនអ គ ី េំ ណើតតថគតបនអងុ យ

ទ រះគ េបមនស ិ ិ តនងឲទនថ ឹ ើ ូ មម

គួរឲេបះដង ូ គួរឲែភក ន គួរឲ

មួយ មកបន ឺ ្ល ចសុំ

ម អញ ។

ច់ គួរឲឈម គួរឲ ងកយ (ដល់សូ ម ម

ំ ុងគិតសភវធម៌ែដលមិនកេ្រមើក មិន េនះឯង) ។ កលតថគតេនះ កព េនកុ នងកលេនះ ់ រ័ ។ ក៏ញបញ

ស ្របឋព មនភ ន ំ ិ េនរុ ិ ី

នងៃ្រពជេ្រគ ង្រប ិ

ំ ង

់ ខងេល បព ី ើ


[២១៩] (្រពះបទេវស នរ…) ពួក្រពហមណ៍មនេ មេក្ល កនង្រកចកដ ះុ ែវង មន ្ត ិ

េធមញ្របកបេ នងអញ ។ ឹ

យមនល ិ ច មនកបល្រប

ក់េ

យធូលី ផង គ េដម ើ ខង

្ត ំ េតស ើ ុ ំ អី្វ

៍ ែដល [២២០] (ពួក្រពហមណ៍…) បព្រត្រពះសម ម តិេទព ពួកទូល្រពះបងស គ ំ ុ ំ ហតរតន ិថ ិ

ំ ញុងែដនៃនព ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន

ែដលមនភុ ក ្ល ងទនទ ំ [២២១]

សូម្រពះអងគ

ំ ីស្រតូវបន ។ ចញញ

(្រពះបទេវស នរ…) ្ត

ំ ្រពហមណ៍ទង

់ ្រទង្របទនដ រំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ

សុំដរំ ី

នងអញ ឹ

ជដរំ ី

៏ ្អ ជដរំ ដ ចុះេ្របង ជកុញជរជតិ មនភុ កដ ្ល ល ី ្រ៏ បេសើរ គួរជ ជពហនៈ អញនងឲ ឹ ់ រ័ េទ ។ (ដរំ េនះ) អញមិនញបញ ី

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន [២២២] (អភសម ធ ថ) ្រពះ ជែដលជអនកញុងព ិ ុ ព ទគ

់ ័ ្របថនយ៉ងេលើសលុបកុ នងបរច ្រទងមន្រពះហ ្ឫ ទយ ិ ចគ ់ ្រទង្របទន (ដរំ )ី ជទនដល់ពួក្រពហមណ៍ ។

់ ុ ះចកកៃនដរំ ី ្រទងច

រួច

់ ៏ ់ រ័ ករ [២២៣] កលែដល្រពះ ជ ្រទង្របទនដ រំ ដ ី ី ្របេស ើ រ ែផនដកេ្រម ើ កញបញ

េកើតេហតុគួរខ្លច គួរ្រពេឺ ម ក៏មនកុ នងកលេនះ ។ កល្រពះ ជ្រទង់្របទន

ដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ ករេកើតេហតុគួរខ្លច គួរ្រពេឺ ម ក៏មនកុ នងកលេនះ អនកនគរ

ក៏្រជួលេ្រជើមកុ នងកលេនះ ។ កល្រពះ ជ្រទង់្របទនដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ ែដលជដរំ ី ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន អនកបុរក ំ ំ េឡងក៏គឹកកង ញុងព ី ៏ ្រជួល្រចបល់ ទងស

ំ ។ ំ រពងខ ្ល ង

់ ំ [២២៤] កល្រពះ ជ ្រទង្របទន នវូ ដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ ្រគេនះសំេឡងយ៉ងខ្លង

ពនក ឹ ្ល

ជសំេឡងគួរខ្លច

ក៏្រជួលេ្រជើម

ក៏្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នងនគរេនះ

កល្រពះ ជ

កុ នងកលេនះ

់ ៏ ្រទង្របទនដ រំ ដ ី ្របេស ើរ

អនកនគរ

ំ ួកអនក ជដរំ ញ ី ុ ងព

ំ សិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ្រគេនះ សំេឡងយ៉ងខ្លងពន ក គួរខ្លច្រប្រពត ឹ ្ល ឹ េ្ត ទកុ នង នគរេនះ ។

ិ៍្ត ពួក្រពហមណ៍ ពួក [២២៥] ពួកមនអនកេករេឈ ម ះ ពួក ជបុត្ត ពួកអនកជំនញ ួ

នដរំ ី ទ

ន (េសះ) ទ

ំ ់ នងព នរថ នងពលេថ ងអស ើម រេជើង អនកនគមទ ិ ិ ិ ួក


អនកសិវ ិ ្រស្ត

ំ ុងនេទ ំ កព

្រពះសមមតេទព ិ

ំ ក៏មក្របជុំគ ន ពួកជនទងេនះបនេឃ ើ ញដរំ ី

ក៏្រកបទូលចេំ ពះ្រពះ ជ ែដនរបស់្រពះអងគ

ែដលពួក្រពហមណ៍

់ (្រទង្រពះនមសញ ជ័យ)

បសូនយេហើយ

ថបព្រត ិ

្រពះេវស នរជ្រពះ ជបុត្ត ្ត

របស់្រពះអងគ េម្តចក៏្របទនដរំ ដ ន កែដនបូជេហើយ ី ្រ៏ បេសើររបស់េយង ើ ជដរំ ែដលអ ី ងទនទ ំ េម្តចក៏្របទនដរំ ក ែដលជដរំ មនភ ្ល ី ុ ញជររបស់េយង ើ ី ុក បន ជសត្វ

ំ ីស្រតូវ ចញញ

ំ ់ ជដរំ ដ ៏ តម គ ល់េខតច ្ត មបំងទងអស ្ត សសុទ ធ ។ ដរំ េនះមន ី ឧ ី

់ មពលេលឿង ជដរំ ច ំ ីស្រតូវបន មនភុ កដ ៏ ្អ យសំពតក ្ល ល ី ុ ះេ្របង ញញ

ខួនពសេ ្ល

យែស៊ ជដរំ ស ្របែហលនងភ ី ឹ ៃន ំ ក

្របកបេ

ស ។ ្រពះ ជបុតរ្ត បស់្រពះអងគ

ំ ំ បន្របទនដរំ ី ជពហនៈ ជយនដ្រ៏ បេសើរ្រពមទងេស ្វ តច្រឆ ត្រពមទងក្រមល

ំ ំ ន ករក ដរំ េទជទន ស្រមប្រ់ កលេលើខង ្រពមទងេពទយ ្រពមទងអ ដល់ពួក ន ី

្រពហមណ៍ ។ [២២៦]

្រពះ ជបុតរ្ត បស់្រពះអងេគ នះ

ំ ពត់នងេសនសនៈ គួរែតឲបយទកស ឹ ិ

់ គួរដល់្រពហមណ៍ ់ គួរដល់ទន វតុ ន (េ្រពះថ) វតុ ន ុ៎ ថ ះឯងជរបស ុ៎ ថ ះឯងជរបស

បព្រត្រពះបទសញ ្ត ុតរ្ត បស់្រពះអងេគ នះ ជ្រពះឱរស េកើត ជ័យ ្រពះបទេវស នរជប ិ

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ចក៏ែចកដរំ េទឲ កុ នងវង របស់្រពះអងគ ជអនកញុងព ី

្រពហមណ៍

ថេប្រពះអង គ ើ

នងម ឹ ិ នេធើ្វ

់ ពួកអនកែដនសិវេនះេទ មសំដរបស ិ ី

ំ មុខជពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត េធើ្វ្រពះអង្រគ ពមទង្រពះ ជបុត្ត ឲឋិតេនកុ នងក

ៃដមិនខន ។

[២២៧] (្រពះ ជ…) ជនបទ

្ត ប់

ំ ៏ វនសេទច បសូនយេទចុះ ទងែដនេទៀតក ុ ះ េយង ិ ើ

នងម ្ល ឹ ិ នបេណ្តញ ជបុត្ត ែដលជអនកមិន្របទូស្តឲេចញចកែដនរបស់ខួន

សំដព ។ ី ួកអនកសិវ ិ ្រស្តេទ ដបតក ិ ើ តអំព្រទូ ី ង របស់េយង ើ ិ ូ ន្របុសេនះ ពតជេក

ជនបទ

ជបុត្ត

បសូនយេទចុះ

ំ ៏ វនសេទច ទងែដនេទៀតក ុះ ិ

ែដលជអនកមិន្របទស ូ ្ត

េយងន ើ ងម ឹ ិ នបេណ្តញ

ឲេចញចកែដនរបស់ខួន ្ល

មសំដព ី ួកអនក

់ េយង សិវ ិ ្រស្តេទ ដបតក ្ល ើ ។ មួយេទៀត េយង ើ ិ ើ តអំពខ ី ួនរបស ិ ូ ន្របុសេនះ ពតជេក


មិនគួរ្របទូស្តចេំ ពះកូនេយងេនះេទ េ្រពះថ កូនេយងេនះជអ ន កមនសីលនង ើ ើ ិ

វតដ ្ត ្រ៏ បេសើរ ។

[២២៨]

ឬេ្រគ ង

ំ ម្លប្រ់ ពះ ជបុ្រតេនះ សួម្រពះអងក គ ុស

(ពួកអនកែដន) ្រ

្ត េទបយ ើ

េ្រពះ្រពះ ជបុតេ្ត នះ

់ ្រគនែតបេណ ្ត ញ្រពះ ជបុតេ្ត នះ ៌ ចុះ ។ េទគង់េនឯវងប ក ពត

ំ ងេទ មិនគួរដល់បណ

េចញអំពែដនេទច ុះ ី

ំ យដបង ្រពះអងគ

សូមឲ្រពះ បុតេ្ត នះ

ំ ង់េនះេហើយ េយងក ៏ មិន [២២៩] (្រពះ ជ…) ថេបព ើ ួកអនកែដនសិវ ិ មនចណ ើ

ំ ង់េនះបនេទ បេនទបង់ចណ

ែតសូមឲកូនេយងេនះ ើ

្រតីេនះសិន ។ នកល ្រតីេនះអស់េហើយ ្រពះ

េនបរេភគកមបនម ួយ ិ

ទិតយរះេឡើង េទើបសូមឲ

ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត្រពមេ្រព ងគ េចញអំពែដនច ន បេណ្តញកូនរបស់េយងេនះ ុះ ។ ើ ី

[២៣០] ែន

មតយ អនកចូរេ្រកកេទបង ប្រពត ្ត ិ ើ អនកចូរ្របញបេ់ ទ្របបេ់ វស នរថ

ិ៍្ត ្រពះេទវៈ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ពួកអនកនគម ពួកអនកមនេករេឈ ម ះ ពួក ជបុត្ត ិ េគ ហើយ ។ ពួកទ ពួកអនកជំនញ ន ខងន ួ នងព ឹ ង្រពះអង ឹ ិ ួក្រពហមណ៍មក្របជុំគ

ន (េសះ) ទ

សិវ ិ ្រស្ត

ំ ់ នងព នរថ នងពលេថ ងអស ើម រេជើង ពួកអនកនគមទ ិ ិ ិ ួកអនក

ក៏មក្របជុំគ ន ែដរ

លុះ ្រតីេនះអស់េហើយ

្រពះ

ទតយេឡ ិ ើ ងពួក

អនកែដនសិវ្រពមេ្រព ងគ ន នងបេណ ្ដ ញ្រពះអងច គ កែដន ។ ិ ឹ

[២៣១]

នដរំ ី

់បញចនេទ ក៏្របញប្រ់ បញល់ងូតទឹត មតយេនះ លុះ្រពះបទសិវ្រទង ិ ូ

់ កបល ពក់េ្រគ ង្រប ទកកក ឹ

ំ មចន នច ៍ ពក់ បៃ់ ដ េស្ល កសំពត់ល្អ េ្របះ្រពខ ឹ ្ល

់ ៍ ៃន្រពះបទេវស នរែដលជប កុណ្ឌលែកវមណី ចូរេទកន្រពះ ជនេវសន ។ ្ត ុររមយ ិ ី ំ ុងរក មតយេនះ បនេឃើញ្រពះ ជកុមរ (េវស នរ) យកុ នងបុរ ី របស់ ្ត កព ី

៏ ុ ះករេ ្រពះអងេគ នះ ដក

[២៣២]

មតយេនះ

យពួក

មតយ ដច ូ ្រពះ សវៈរបស់េទវ

្របញប្រ់ បញល់េទកុ នង ជបូរេនះ ី

់ ជនៃ្រត្រត ង ឹ ។

េហើយ្រកបទូល

ំញ ង្រកបទ េវស នរថ បព្រត្រពះអង ដ ូលេសចកី្ត គំ ្ត គ ្រ៏ បេសើរកុ នងរថ ទូល្រពះបងជខ ឹ ិ ុន ទុកខរបស់្រពះអងគ សូម្រពះអងក គំ គ ុ ំខញល់នងទ ឹ ូល្រពះបងជខ ុ េំញ ឡើយ ។ ំ ួញ្រកបទូល្រពះ ជថ បព្រតម លុះថ្វយបងេហ គំ ើ យក៏យទ ិ

មតយេនះ

ជ ្រពះអងរគ ែមង


់ ៉ ង មកចិញឹច មទូល្រពះបងគ ំ ៗ នង្រកបទ ននំ វូ រសជទី្របថន្រគបយ ូលេសចកី្ត ឹ

ទុកខរបស់្រពះអងគ សូមល្អងធូលី្រពះបទ ឲទូល្រពះបងដកដេងើ ម ្រសួលកុ នង គំ ្ហ ំ ើ រ្រកបទល ដេណ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ពួកអនកនគម ពួកអនក ូ េនះ ។ បព្រត្រពះេទវៈ ិ ិ

ិ៍្ត នងព មនេករេឈ ម ះ ពួក ជបុ្រត ពួកអនកជំនញ ួ ន ខងន ិ ួក្រពហមណ៍្របជុំគ ឹ ង ឹ

្រពះអងេគ ហើយ ។ ពួកទ

នដរំ ី ទ

ន (េសះ) ពលរថ នងពលេថ ើម រេជើង ិ

ំ ន កនគមទ ំ ់ នងព ្រពមទងអ ងអស ន ែដរ ។ លុះ ្រតី ិ ិ ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ក៏មក្របជុំគ េនះអស់េហើយ

្រពះ

៏ រះេឡើង ទតយក ិ

បេណ្តញ្រពះអងច គ កែដន ។

ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត

្រពមេ្រព ងគ ន នង ឹ

ំ ើ រដច [២៣៣] (្រពះេវស នរ…) េ្រពះដេណ ្ត ូ េម្តច បនជពួកអនកសិវ ិ ្រស្តខងន ឹ ង ឹ

េយង ដបតេយ ងរកម ើ ើ ិ នេឃើញអំេពើ ិ

្រកក់េទ មនល

េនះ ដល់េយងេ្រពះេហត ុ អី្វ បនជេគបេណ្តញ ។ ើ

[២៣៤] (

ំ ើរ ់ េណ មតយអនកចូរ្របបដ

ិ៍្ត មតយ…) ពួកអនកមនេករេឈ ម ះ ពួក ជបុត្ត ពួកអនកជំនញ ពួក

្រពហមណ៍ ពួកទ

នដរំ ី ទ

ន (េសះ) ពលរថនងពលេថ គ ើម រេជើងខងន ិ ឹ ង្រពះអង ឹ

េ្រពះែតករ្របទនដរំ ី េហតុេនះបនេគបេណ្តញ្រពះអងគ ។

់ឲេបះដង [២៣៥] (្រពះេវស នរ…) េយងចង ្ត ូ ឬែភវន ផង ្រទពយជខងេ្រករបស់ ើ ៍ ី្វ េបេយ ង េយង ើ ើ ើ គឺ្របក់ មស ែកវមុក្ត ែកវពទ ិ ូរយ នងែកវមណ ិ ី …ជ្របេយជនអ បនេឃើញសូ ម ម មកសុំៃដ

ំ បេទ (េ្រពះថ) ្ត ំ ឬៃដេឆ្វង គួរែតឲ មិនគបបរី េភ ើ

ចិតរ្ត បស់េយងរ យកុ នងករឲ ើ ក ី

់ ៏េ ចង់បេណ្តញឬចងសម ្ល បេ់ យងក ើ

(ទន)

យចុះ េយងន ើ ងម ឹ ិ នេវៀរចកករឲ (ទន) េទ

ំ ់ ចង់កត់េយងជ្រប ំ រក អនកែដនទងអស ព ើ ី ំ [២៣៦] (

យ៉ងេនះថ

ំ ់ េនះ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តទងអស

ត់ក៏េ

យចុះ ។

ំព្រពះអង មតយ…) ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត នងព ន នយយអ គ ុ ំគ ិ ី ិ ួកនគម្របជ ិ ពួកអនកេទស្រតូវនរេទស ិ

ែតងេទ

្រពះបទេវស នរែដលមនវត ល ្ត ្ត ្អ ចូរយងសំេ េនះចុះ ។ េកនម ិ ្ត

ម មេឆមរទេនេកន ្ល ិ ្ត

់ នំ េទកនភ

រញជ

មេឆនរទេន ្ល


[២៣៧] (្រពះេវស នរ…) ពួកជនអនក្របទូស្តែតងេទ ្ត

ផូ វេនះឯង ្ល

ំ ែតសូមឲអនកទងទបយ

ំ ងឲទនស ចេយ ើ ិន ។ [២៣៨] ្រពះ ជ្រទង់្រ

េនះ

់ មក្របបថ

ស់េ

្រទពយ្រសូវ

មស

ែកវមុក្ត

[២៣៩]

្រពះ ជបុ្រតី

មផូ វ្ល

េយងន ើ ងេទ ឹ

់ ួ យៃថង អត់េទសឲេយងបនម ួ យយបម ើ

ំ ់ ្រពះនងម្រទីេទវ ី ែដលមនអវយវៈល្អទងអស

ែកវពទ ិ ូរយ

៏ ើនកី្ត ដេ្រច

ំ ់ េនះទុកចុះ ។ នងគបបកប ី ្រ់ ទពយទងអស

់ ្រទង្រពះនមម្រទ ី

្រកបបងទ គ ំ ូលសួរ្រពះ ជេនះថ

្របក់

់ នងេនមនកី្ត មួយែដលេយងឲដល ើ ជរបស់្រពះបិ

្រទពយ

នងកី្ត

ំ ់ ែដលមនអវយវៈល្អទងអស

បព្រត្រពះេទវៈ ិ

ំញ ច ស់នងកប ់ ុ នងទី ក ខុម ឹ

បន

ំ ើ រេនះ ។ ំញ ច ស់្រកបទូលសួរេហើយ សូម្រពះអង្រគ បបដ ់ េណ ខុម

ំ [២៤០] (្រពះេវស នរ…) មនលនងម្រទី នងគួរឲទនចេំ ពះអនកមនសីលទង ្ត ទបយ

[២៤១]

់ សពស មសមគួរ េ្រពះថទព មិនមនេទ ។ ្វ តដ ្វ ៃទេ្រកអំពទន ី ងរបស ឹ ី

មនលនងម្រទី

មួយេទៀត េបអ ើ នក

នង្រតូវេម ្ត បុត្ត

្រពះម

េកមក

នង្រពះប ិ ិ

សំគល់ថ នងេធ នងចូរបេ្រមើអនកេនះ េ ឹ ើ្វ ជបនងេទ ី្ត

េកមក យ

េគរពចុះ ។ េបគ កលនង្រពត់្របស អំព ី ើ ម នេគសំគល់ថនងេធ ឹ ើ្វ ជបនងេទ ី្ត េយងេទេហ ើ ើយ

នងចូរែស្វងរកបដៃទេទៀតច ុះ ី្ត

្របសអំពេយ ងេទប យ ។ ី ើ ើ

[២៤២]

់ េ្រពះេយងន ៃ្រព ើ ងេទកន ឹ

្របកបេ

កុំឲនងលំបក

យ្រមឹគ

េ្រពះ្រពត់

វពនក ឹ ្ល

សង ័យនងជ ិ រែមងមនដល់េយង ឹ ី វត ើ ែដលេនមនក់ឯងកុ នងៃ្រពធំ ។

េសចកី្ត

់្រពះនមម្រទី មនអវយវៈល្អទងអស ំ ់ នងបន្រកបទូល [២៤៣] ្រពះ ជបុ្រត្រទង ី

់ ន ្រពះបទេវស នរេនះថ ថី្វក៏្រពះអងម វូ ្រពះ ច ែដលមិនធ្លបម ្ត គ ន្រពះបនលន ូទ ្រពះអងម វូ ្រពះ ចដ ៏ គ ន្រពះបនលន ូទ មិន្រតូវ

្រកក់អី្វេម៉្ល ះ ។ បព្រតម ិ

ំ ើ រេនះ ជ ដេណ

់ មធម៌េទ ដបត្រពះអង ្រគ ទងេស ្រតយ ្ត ចយងេទមួយអងឯ គ ង បព្រតក ិ ិ ិ ៍

្រពះអងេគ ស្តចយងេទ

មផូ វ្ល

ំញ ច ស់នងេទ ខុម ឹ

។ េសចកី្ត មផូ វេនះែដរ ្ល

់ មួយនង្រពះអង ក ្ល បជ គ ី្ត េសចកី្ត គ ី្ត េសចកី្តរស់េន ែត្រពត្រ់ បសចក្រពះអងក ឹ


្ល បេ់ នះឯង្របេសើរជង

ំញ ច ស់រស់េន ខុ ម

ំញ ងដ ្របេសើរេទ ។ មចស់ខុន ុ េភង ឹ ត ើ្ល ឲមនអ

ែត្រពត្រ់ បសចក្រពះអងគ

្ដ តេឆះមូល្រទេ

ម េសចកី្ត

មិន

្ល ប់

ំញ ច រស់េន ែត្រពត្រ់ បសចក្រពះអងគ មិន េនកុ នងេភើង ្ល េនះឯង្របេសើរជង ខុម មដរំ េឈ ្អ ែដលេនកុ នងៃ្រពកល ម ល ែដលមនភុ កល ្ល ី

្របេសើរេទ ។ េមដរំ ី ែតង

បេ់ ទកុ នងេ្រជះ ្រជលងភេន ំ សើមខះ្ល មិនេសើមខះ្ល យ៉ង

្រ

ំ បុតទ គ ងទបយ

្រពះចិពចឹមបនេ

មេ្រកយ្រពះអងយ គ ៉ ងេនះែដរ

េដរើ

ំញ ច ស់នងន ំ មិញ ។ ខុម ឹ

ំញ ច ស់ជ្រសី ខុម

យងយមិនែមនជ្រសី ែដល្រពះអងច គ ិពចឹមបនេ

ែដល

យ្រកេទ ។

ំ [២៤៤] ្រពះអងក ែដលមនសំេឡងពេី ះ នយយ គ លទតេឃើញកុមរទងេនះ ិ

សំដជ ី ទី្រស

ញ់ អងុ យែកបរគ គ ល ុ មពេឈើ នងម គ ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ ្រពះអងក

ំ ទតេឃើញកុមរទងេនះ ំ ុងេលង កព

ំ ដជទ មនសំេឡងពេី ះនយយស ី ិ ី្រស

ែកបរគុមពេឈើ

ំ កលទតេឃើញកុមរទងេនះ

ជទ្រស ី

ញ់

កុ នង

មនសំេម្លងពេី ះ

្រសមជរមណី ្ឋ ន

ំ ្រពះអងក គ លទតេឃើញ ជកុមរទងេនះ ញ់

នយយពកយជទ ិ ី្រស

នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត

ំ ុងេលងែកបរ កព

ញ់

្រពះអងគ

ំដី នយយពកយស ិ

នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត មនសេម្លង

្រសមជទីេ្រតកអរ

ពេី ះ

នង ឹ

ំ ពក់ក្រមងផក មនខួន មិនរលឹក ជសមបតិ្ត ។ ្រពះអងក គ លទតកុមរទងេនះ ្ល បេ់ ហើយ កុ នង

្រប

្រសមជរមណី ន ន នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ ្រពះអងគ

ំ កលទតេឃើញកុមរទងេនះ ពក់ក្រមងផក មនខួន្រប ្ល

ែកបរ

បេ់ ហើយ កំពុងេលង

្រសម ែដលជទីេ្រតកអរ នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

េឃើញកុមរពក់ក្រមងផក ជសមបតិ្ត ។ កល

ំ ុង ក ំ ុ នង កព

្រសមជរមណី ន ន

រលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

េទខងមុខ

នងម ឹ ិ នរលឹក

ំ ុង េំ លងកុ នង ្រពះអងទ គ តេឃើញកុមរពក់ក្រមងផក កព

្រសមជទីេ្រតកអរ នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

ដរំ ធ ី ំ ជកុញជរជតិ មន

្រពះទត

យុ ៦០ ឆម ំ ្រ

ច់េទមក ល់

ដរំ ធ ី ំ ជកុញជរជតិ មន

ៃនហូ ្វ ងដរំ េឈ ម ល ី

្រពះអងទ គ ត េឃើញ

ង ច

ល់្រពក ឹ នងម ឹ ិន

យុ ៦០ ឆម ំ កលេដរើ

េហើយបនេកញ ចនទ ឺ ្ល

្រពះអងប គ ន្រទង់


់ រំ ី បនេកញ ច នទេនះេហើយ នងម ្ត បដ ឺ ្ល ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

្រពះស

ជទឲេសចក ី្ត្របថនកុ នងៃ្រពដេ៏ ដរ ី

្រពះអងទ គ តេឃើញដងៃ្រពសងខងផូ វ្ល េ

យ្រមឹគ

មលិនេដ ី រើ មក ជសមបតិ្ត

វនងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត

នងេឃ ឹ ើ ញពួកកិនរន កល

្រពះអងទ គ តេឃើញ្រមឹគជបញច-

ំ ុង ក ំ ុ នងេវ ែដលកព

ង ច

កល

ច់កុ នងញកៃនភនំ

ែដល្រ

្រពះអងឮ គ សូរសេម្លងគឹកកងៃន្រមឹគ

ែដលមនពួកេកងកញីេចមេ ម

្រពះអងឮ គ សូរសេម្លង

នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត

រមស េគៃ្រព នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

េឈ ម ល

នងម ឹ ិ នរលឹក

ំ ុងហូរេទផង ្រពះអងឮ គ សូរសេម្លងគឹកកងៃនទេនក ្ល ព

ឮចេ្រម ងៃនពួកផង នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

គឹកកងៃនសតេ្វ មៀម

វកុ នងៃ្រព គឺ ជសីហ៍ ខ្លធំ ្រពះអងទ គ ត េឃើញេកងក

ជសតេ្វ ដរ

សេ

ទេំ លើកំពូលភនំ កំពុងេពនពង់ នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

យសំណុំកនយ ុច ្រពះអងទ គ ត

េឃើញេកងកេឈ ម ល ែដលមនេកងកញីេចមេ ម ជសតម ្វ នផត ន ់កេខៀវ មន

ំ ុងេពនពង់ នងម កេំ ប៉យ កព ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល ំ េដម ើ េឈើទង

យ មនផករក ្ត វូ ផ ពផ ្វ យេ ី កុ នងេហមនរដ

រលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

ខងេហមនរដ ្ត វូ ដេ៏ ដរ

សេ

្រពះអងទ គ តេឃើញ

យកិ្លន្រកអូប នងម ឹ ិន

្រពះអងទ គ តេឃើញែផនដ ី មនេ

ម េខៀវខី ច កុ នងែខ

យេមេភ្ល ង នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល

ំ ្រពះអងទ គ តេឃើញេដម ើ េឈើទង

យ ែដលមនផករកស ី ុ ជះ

្អ យ កុ នងេហមនរដ ្ត វូ

់ នងេឈ ផង េដម ្ល ើ ែខងគង ើ េ ិ ើ ែដលមន្រតួយមនសឹ ្ល ក្រកហមផង េដម

ទនង ិ

េដម ្វ យកិ្លន្រកអូបផង នងម ើ ឈូកមនផករក ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។ កល ី ផ ពផ

ំ ទង

្រពះអងទ គ តេឃើញៃ្រព

មនផករកក ្ត វូ ផង ី ុ នងែខខងកុ នងេហមនរដ

យមនផក្រជុះេហើយផង នងម ឹ ិ នរលឹក ជសមបតិ្ត ។

ឈូក

ចប់ ហិមវន ្ត ។

[២៤៥] (អភសម ជបុ្រតី មនយស បន្រទង់្រពះ ធ ថ) ្រពះនងផុស តជ ិ ី ុ ព ទគ ស

់ រចរចៃន្រពះ ជបុ្រត ្ត បក

្រពះកែន ង

មុខគួរអេ

នង្រពះ ជសុណិ ិ

ចអធមមថ

ំ ទងេនះេហ ើយ

ំ ស ម អញគួរែតបរេភគថ នព ិ ិ

្រទង់ ឬ


ម អញេ

តទម្លក់ខួនក ្ល ុ នងេ្រជះ……… ពុេំ នះ ចង (ក) នងែខ ឹ

្ល ប)់

(ឲ

្របេសើរជង ។ េម្តចេទបយ ក៏ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តបេណ្តញបេវស នរ្ត ជកូនអញ ើ

ែដលជអនកមិន្របទស ក៏ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តបេណ្តញបេវស នរ្ត ូ ្ត ។ េម្តចេទបយ ើ

ជកូនអញ ែដលជអនកេចះចបៃ់ ្រតេវទ ជមចស់ទនជអនកគួរដល់សូ ម ម ឥតមន េសចកី្តកំ

ញ់ ជអនកមិន្របទូស្ត ។ េម្តចេឡើយ ក៏ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត បេណ្តញ

ជអនក បេវស នរជក ្ត ូ នអញ ែដលពួក្រពះ ជ្របេទសដៃទបូជ មនកិតយស ិ្ត មិន្របទូស្ត ។ េម្តចេឡើយ ក៏ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត បេណ្តញបេវស នរ្ត ជកូនអញ

ែដលជបុគគលចិពចឹមម

នងប ិ ិ

ជអនកេគពចេំ ពះបុគគលជធំ កុ នង្រតកូល

ជអនកមិន្របទូស្ត ។ េម្តចេឡើយ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តបេណ្តញ បេវស នរ្ត ជកូន ៍ ់ ្រពះ ជ ជ្របេយជនដល ៍ ់ េទវ ជ្របេយជន ៍ ដល់ពួក អញជ្របេយជនដល ៍ ់ អនកែដនទងអស ំ ់ ជអនកមិន្របទូស្ត ។ ញតិនងសម ្ល ញ់ ជ្របេយជនដល ិ

[២៤៦]

ែដនរបស់្រពះអងគ

មុខជនង ឹ

ែដលេមឃុ មំ េហើរេចល ពុេំ នះដច ូ ែផ្ល

សិវ ិ ្រស្ត

្វ យែដល្រជុះេលើែផនដ ី (េ្រពះ) ពួកអនក

បេណ្តញេវស នរជអ ្ត ន កមិន្របទូស្ត

្រពះអងែគ ដលពួក

េបះបង់េហើយ ជ្រពះ ជមនក់ឯង រែមងេនឿយ្រពួយដច ូ ហង

េលើភក់ ែដលគ ម នទក ឹ ។ បព្រតម ិ

ទូល្រពះអងគ [២៤៧]

(្រពះ ជ…)

មតយ

ែដលអស់

្ល ប

ំញ ច ស់ ្រកប ជ េ្រពះេហតុេនះបនជខុម

ំ ប ំ របង់ សូម្រពះអងក គ ុប

ំ ្របេយជនកន ៍ ងផ កុឲ ្ល ុ ត្រពះអងេគ ឡើយ

េវស នរែដលជអ ្ត ន កមិន្របទូស្តេនះ

យដច ូ ផឹត ្ល ឃុ មំ

ំ ធរណ៍ដល់ជនទង

មសំដព ី ួកអនកសិវ ិ ្រស្តេឡើយ ។

េយងបេណ ្ត ញបេវស នរ្ត ើ

ែដលជទង់ជ័យៃនពួកអនក

សិវ ិ ្រស្ត េឈ ម ះថ េធើ្វេនេសចកី្តេគរពចេំ ពះបេវណីធម៌ ទុកជបេវស នរ្ត ជទី្រស

់ េ៏ លើសជងជីវតរបស ់ េយង ញដ ិ ើ

ែដលជកូនរបស់េយងម ើ ិ នខង ។ [២៤៨]

(្រពះនងផុស តេទវ …) ី ិ

កណិកររក ី

រែមងេទ

ក៏េយងេនែតបេណ ្ត ញបេវស នរ្ត ើ

ំ កុ នងកលមុនចុងទង់ជ័យទង

មបេវស នរ្ត

កលេទ

យដច ូ ជផក

់ (កនឧទយនជេដ ម ើ )

ែតកុ នងៃថងេនះ បេវស នរេនះន ងេទែតម ្ត ន ក់ឯង ។ កុ នងកលមុន ចុងទង់ជ័យ ឹ


ំ ទង

ដច ូ ជៃ្រពផកកណិករ

រែមងេទ

មបេវស នរ្ត

់ (កនឧទយនជេដ ម នងែតម ្ត ន ក់ឯង ើ ) ែតកុ នងៃថងេនះ បេវស នរេនះ ឹ ំ មុន ពលទង

យដច ូ ជេដម ើ កណិកររក ី រែមងេទ

់ (កនឧទយនជេដ ម ើ )

េទ

ំ កុ នងកល មុន ពលទង

កលេទ ។ កុ នងកល

មបេវស នរ្ត

កល

នងែតម ន ក់ឯង ឹ

ែតកុ នងៃថងេនះបេវស នរេនះ ្ត

យដច ូ ជៃ្រពផកកណិករ រែមងេទ

មបេវស នរ្ត

់ នងេទែត កលេទ (កនឧទយនជេដ ម ្ត ើ ) ែតកុ នងៃថងេនះបេវស នរេនះ ឹ

ំ មនក់ឯង ។ កុ នងកលមុន ពលទង

យ ដច ូ ជៃ្រពផកកណិករ រែមងេទ

បេវស នរ្ត

់ កលេទ (កនឧទយនជេដ ម ្ត ើ ) ែតកុ នងៃថងេនះ បេវស នរេនះ

កុ នងែដនគនធរៈ

មនរសី ម

នងេទែតម ន ក់ឯង ។ ពួកេសន េស្ល កសំពត់កមពលមនពណ៌េលឿង ែដលេកើត ឹ ដច ូ សមបុរេមេភ្ល ង

រែមងេទ

មបេវស នរ្ត

់ កលេទ (កនឧទយនជេដ ម នងេទែតម ្ត ន ក់ឯង ។ ើ ) ែតកុ នងៃថងេនះ បេវស នរេនះ ឹ កុ នងកលមុន បេវស នរ្ត

េទេ

យដរំ ី េ

េលៀង នងរថែតក ឹ ុ នងៃថង

្រពះ ជេវស នរេនះ នងេដ រើ េទ ដច ្ត ូ េម្តចបន ។ បេវស នរែដលមនអវយវៈ ្ត ឹ នច ៍ យខមចន ឹ ្ល

បេ

់ ញ ក់រលឹក ធ្លបភ

យរបនំ ងចេ្រម ង ិ

(េស្ល កដណ្តប)់

ំ ់ ួ យខរផង ែសបកខ្លទង្រកចកេ្រគត្រគតផង ែរក អែ្រមកទមងនម ដច ូ េម្តចេកើត ។ ិ

ំ េ្រពះេហតុដច ូ េម្តច ក៏ជនទង បេវស នរ្ត

ំ ំ ពត់ក យមិននស

កលបូលេទកុ នងៃ្រពធំ

សំពតសំបកេឈើថ្វយ

េ្រពះេហតុអី្វ

ពួកជនជ ជបពជ ្វ ិ ត

ដច ូ េម្តចេកើត នងម្រទីនងេស ្ល កសំពត់ែដល្រកងេ ឹ

វៈផង ែសបកខ្លផង េដម ើ បី ំ ក៏ជនទង

យមិនតបញ

នងេស ្ល កសំពត់សមបកេឈើ ឹ ំ ដច យសបូវក្លង ូ េម្តចេកើត ។

នងម្រទីធ្លបែ់ តេស្ល កសំពត់ែដលេកើតកុ នងែដនកសីផង

សំពត់ែដលេកើតកុ នង

ំ ែដនេខមៈ នងែដនេកទ ម ុ ព រៈផង ឥឡូវេនះ មកេស្ល កសំពតែ់ ដល្រកងសបូវភ្លង ិ េតើនងេធ ឹ ើ្វ អី្វ េកើត ។ នងម្រទីេនះ មនអវយវៈគួរសរេសើរ ធ្លបេ់ ទេ

្រពះ

េលៀង

នងម្រទី

នងរថ ិ

ៃថងេនះ

នងេដ រើ េ ឹ

យេជើង

មផូ វ្ល

យវហ៍

ដច ូ េម្តចបន

៏ ន ់ មនចិតញ ់ រ័ ធ្លបឋ ់ ិ តេន កុ នងេសចកី្ត ៃថងេនះ មនៃផៃច ដដទ ្ត បញ

នងម្រទីមនអវយវៈ គួរសរេសើរេនះនងេដ រើ េ ឹ

យេជើង

មផូ វ្ល ដច ូ េម្តចបន ។


់ រ័ ធ្លបឋ ់ ិ តេន កុ នងេសចកី្តសុខ មនៃផទ េជើងទន ់ មនចិតញ ្ត បញ

នងម្រទី

នងម្រទីមនអវយវៈ គួរសរេសើរេនះ ែតងពក់ែសបកេជើងមសេហើយេដរើ េទ

ៃថងេនះនងេដ រើ េ ឹ

យេជើងេទ

ែតងពក់

មផូ វ្ល ដច ូ េម្តចបន ។ នងម្រទី

ក្រមងផក េដរើ េទខងមុខៃន្រសី ្ត ១០០០ ៃថងេនះ នងម្រទីមនអវយវៈគួរសរេសើរ នងេដ រើ េទៃ្រពែតមនក់ឯង ដច ូ េម្តចបន ។ នងម្រទី ឹ

ឮសំេឡងចចកលូេរឿយ

រែមងតក់សុ ្ល ត

ៃថងេនះ

់ ែដលេនកុ នងបូរ ី ្រគនែត

នងម្រទីមនអវយវៈគួរ

ដច សរេសើរេនះ ជ្រសី ្ត មនេសចកី្ដរនត ធ ់ នងេទៃ្រព ូ េម្ដតបន ។ នងម្រទី ឹ

់ ្រគនែត បនឮសំេឡងេមៀម ជេកសិយេគ្រត កលែ្រសកបន ឺ ្ល ក៏ខ្លចរនត ធ ់ ដច ូ េមមត ែដលេខមចចូល ៃថងេនះ នងម្រទីមនអវយវៈសរេសើរេនះ ជ្រសី ្ត មន ំញ ច ស់ លុះមកកនប ់ ុរេនះ សូនយទេទ រើ េទៃ្រពដច េសចកី្តរនត ធ ់ នងេដ ូ េម្តចបន ។ ខុ ម ី ឹ

មុខជនងេឆះេ ឹ

់កូន េឃើញែត យេសចកី្ដទុកខអស់កលយូរ ដច ូ េមបក ែដលបត ី

ំញ ច ស់កលមិនេឃើញកូន (ទងព ំ រ) សំបុកទេទ ដេូ ចនះ ។ ខុម េហើយ មុខជនង ី ឹ

ស្អមេស្លក

់កូនេឃើញែតសមបុកសូនយទេទដេូ ចនះ ។ ូ ជ េមបក ែដលបត ្ល ំ ង ដច ី

ំញ ច ស់កលមិនេឃើញ កូន (ទងព ំ រ) ជទី្រស ខុម ី

ញេ់ ហើយ មុខជនងស ឹ ុ ទ ះេទ

មទេនះ ។ ដច ូ ជេមបក ី ែដលបត់កូន េឃើញែតសមបុរសូនយទេទដេូ ចនះ ។ ី

ំញ ច ស់ លុះមកកនប ់ ុរេនះស ខុម ូ នយទេទេហើយ នងេឆះេ ី ឹ

យេសចកី្តទុកអស់កល

ំញ ច ស់កលមិន យូរ ដច ូ េមអកែដលបត់កូន េឃើញែតសំបុកទេទ ដេូ ចនះ ។ ខុម ំ រ) េឃើញកូន (ទងព ី ជទ្រស ី ែដលបត់

កូនេឃើញែតសមបុកសូនយទេទដេូ ចនះ

ំ រ) (ទងព ី ជទ្រស ី

បត់កូន

ញេ់ ហើយ មុខជនងស ្អ មេស្លក ឹ

ញេ់ ហើយ មុខជនងស ឹ ុ ទ ះេទ

េឃើញែតសមបុរសូនយទេទដេូ ចនះ

សូនយទេទេហើយ មុខជនងេឆះេ ឹ

ូ ជេមអក ្ល ំ ង ដច

ំញ ច ស់កលេឃើញកូន ខុម

មទីេនះៗ ដច ូ ជេមអកែដល

ំញ ច ស់េនះ ខុម

យេសចកី្តទុកខអស់កលយូរេ

់ ុរេនះ មកកនប ី យពត ូ ជ ិ ដច

ំញ ច ស់េនះមិនេឃើញកូន េមច្រកពក ែដល (សំកុក) េលើភក់មិនមនទក ។ ខុម ឹ ំ រ) (ទងព ី

ជទី្រស

ញេ់ ហើយ

មុខជនងស គ មេស្លក ឹ

្ល ំ ងេ

យពត ិ

ដច ូ ជ

ំញ ច ស់កលមិនេឃើញ េមច្រកពក ែដល (សំកុក) េនេលើភក់មិនមនទក ឹ ។ ខុម


ំ រ) កូន (ទងព ជទី្រស ី

ញេ់ ហើយ មុខជនងស ឹ ុ ទ ះេទ

មទីេនះៗ េ

យពត ិ

ំញ ច ស់យេំ រៀប ប់ ដច ូ ជេមច្រកពក ែដលេន េលើភក់មិនមនទក ឹ ។ កលេបខ ើ ុម

យ៉ងេនះេហើយ

្រពះអងេគ នែត

បេណ្តញ ជបុតេ្ត នះ

ែដលជអនកមិន្របទូស្ត

់ជីវតម ំញ ច ស់ទន ំ ង ជនងលះបង ឲេចញចកែដនខុម ិ ិ នខន ។ ឹ [២៤៩] (អភសម ធ ថ) ពួកកញញ ិ ុ ព ទគ

ំ ់ ែដលេនកុ នងបុរ ី របស់្រពះបទសិវទ ិ ងអស

ំ កនក ។ កូននង្របពន ទ ច ់ កេនញ ទ ធ ង ិ

៍ ្រពះបទ យក៏ដល ួ េដកកុ នង្រពះ ជនេវសន ិ

ំ ញ លុះបន ឮទន ន ផង គ េដម ួ េរៀប បៃ់ ន្រពះនផុស តីេនះេហើយ ក៏មកបួបជុំគ ើ ៃដ េវស នរ្ត ដច ួ ូ េដម ទ ខ ី ទ ។ ពួក្រសីសំន ពួកអនកជំនញ ើ េឈើែដល្រតូវខយល់បក់េបកេខច ៍ ្រពះបទេវស នរ្ត នងព កុ នង្រពះ ជនេវសន គ េដម ច ើ ៃដកេនញ ិ ិ ួក្រពហមណ៍ ផង

ពួកពលដរំ ី ពល (េសះ) ពលរថ ពលេថើមរេជើងផង គ េដម ទ ់ កេនញក ទ ើ ៃដ កនក ុ នង

៍ ្រពះ ជនេវសន ្រពះបទេវស នរ្ត ិ

្រតីេនះអស់េហើយ

្រពះ

ទិតយរះេទបង ើ

្រគេនះ ្រពះបទេវស នរេស ។ មន្រពះ ជបញជថ ្ត ្ត ចចូលេទ េដម ើ បឲទន ី ំ អនកទង

ំ អនកទង

ចូរឲសំពត់ដល់ពួកជនែដល្រតូវករសំពត់

អនកេលងឲ េកជនដល់ពួកអនក្រតូវករេ

ំ អនកទង

កុេំ បៀតេបៀនពួកវណិពក ្វ ៈ

យេកជន ចូរឲេ

ឲសុ ដល់ពួក យ្របៃពចុះ ។

ែដលមកកុ នងទីេនះតចត ួ ចេឡើយ ិ

ំ ួកវណិពក ់ ក ល់ ចូរញុងព ្វ ៈឲសកបស

វណិពក ្វ ៈែដលេយង ើ បនឲរួចេហើយ ចូរេទចុះ ។ (លំ

យបយនងទ ិ ក ឹ

បេ់ នះ ្រ

ពួក

បែ់ តសំេឡង

្រកលួចយ៉ងពនក ឹ ្ល ្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នង្រពះនគរេនះថ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តបនបេណ្តញ ្រពះអងគ េ្រពះែតឲ ទន ឥឡូវេនះ ្រពះអងឲ គ ទនេទៀតេហើយ) ។

់ ំ ួកអនកសិរ ី ្រស្តឲចេ្រមើន ្រទងយងេចញ [២៥០] កលមហ ជ្រពះអងញ គ ុ ងព

ំ ៍ ដល េទវណិពក ្វ ៈទងេនះក ួ ចុះ ំ ខ្លង

(េ

យពកយថ)

ដច ូ ជបុគគល្រសវង ឹ

ំ មនលអនកទង

ឬដច ូ ជបុគគលេនឿយហត់

៏ េ្រមើនពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត យដច

បន

បេណ្តញ្រពះបទេវស នរ្ត ែដលជអនកមិន្របទូស្តឲេចញចកែដន ដច ូ កត់ផ្ដច់

ំ ងៗ ។ មនលអនកទង េដម ្ល ើ េឈើ ជេឈើឲផូ វេផ

៏ េ្រមើន ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត យដច

បនបេណ្តញ្រពះបទេវស នរ្ត ែដលជអនកមិន្របទូស្តឲេចញចកែដន ដច ូ ជេគ


ំ កត់េចលនវូ េដម ើ េឈើ ជេឈើ្រទ្រទង់ែផេ្ល ផ ងៗ ។ មនលអនកទង

៏ េ្រមើន យដច

ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត បនបេណ្តញ្រពះបទេវស នរ្ត ែដលជអនកមិន្របទូស្តឲេចញ

់ ៉ ង ។ មនលអនក ចកែដន ដច ូ ជេគកត់េដម ើ េឈើជេឈើឲេសចកីក្របថន្រគបយ ំ ទង

៏ េ្រមើន ពួកអនកសិវ ី ្រស្ត បនបេណ្តញ្រពះបទេវស នរ្ត ែដលជ យ ដច

ំ អនកមិន ្របទូស្តឲេចញចកែដន ដច វូ រស ូ ជេគកត់េដម ើ េឈើជេឈើ នមកន ់ ៉ ង ជទី្របថន្រគបយ

័ ែដលមនវយក

ពួកជន

ែដលចស់កី្ត

ពួេកជន

ពួកជន

ែដលេកមងកី្ដ

ំ កលែដលម ្ត លកី្ត ជនទងេនះ

ជ្រពះអងគ

ំ របស់ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ្រទង់យងេចញេទ ក៏ផង ញុងែដន គ ៃដកនក ទ ់

់ ំ ជ្រពះអងញ ន កសិវឲចេ្រម គ ុ ងែដនអ ិ ើ ន ្រទងយងេចញេទ

កេនញ ទ ។ កលម

ពួកេពទយចបេ់ ខមចពួកអនករក ្រសីសំន នងព គ េដម ើ ៃដ ិ ួក្រសីសំន របស់្រពះ ជ ក៏ផង

កនក ទ ់ កេនញ ទ

កលម

ំ ន កែដនសិវឲចេ្រម ្រពះអងញ គ ុ ងអ ិ ើន

្រទង់

យងេចញេទ ពួក្រសី្តែដលេនកុ នង្រពះនគរេនះក៏កនក ។ ពួក្រពហមណ៍ ទ ់ កេនញ ទ

សមេ

៏ េ្រមើន ៈ នងវណ ញថ មនលគ ្វ ៈដៃទៗ ផង គ េដម ទ ទ ន េយងដ ើ ៃដកនកកេន ិ ិ ពក ើ ច

បនឮថ េនះមិនែមនជធម៌េទ ។ ដច ូ យ៉ង្រពះបទេវស នរ្ត កលបូជកុ នងបុរ ី ្រទង់យងេចញចកែដន្រពះអងគ

របស់្រពះអងគ

េ្រពះេហតុែតសំដព ី ួកអនក

ៈគ ្របពររយែដលស សិវ ិ ្រស្ត ។ ្រពះបទេវស នរន ្ត ះុ ៎ ដរំ មគង ិ ្អ ត ី ី

ំ ួង េ្រគ ងអលងករទងព

ៃនមស

់ មនែខ ដងន គ មសមនេគឿង្រប

ំ ែពងែសនង្រកបី ែដលពួកហមដរំ មនល ី

្អ ង េ

់ កបលជវករៈ បប ិ

នងកេង រ្វ កុ នងៃដេឡើងជិះេហើយ ិ

យង េចញេទចកែដន របស់្រពះអងគ ។ ្រពះបទេវស នរន ្ត ះបន្របទនេសះ ុ៎ ជនយ្របព ររយ ី ី

ែដលសិ ្អ ត

្អ ងេ

ជេសះសិនពេ ធ

យជតិ

ំ ួង យេគឿងអលងករទងព

ជពហនៈមនសនះេលឿន ុទ

់ ៊ នងធ ែដលពួកអនកជិះេសះកនែស ិ ូន

េឡើងជិះេហើយ ក៏យង ចកែដនរបស់្រពះអងគ ។ ្រពះបទេវស នរន ្ត ះុ ៎ បន្របទន រថ្របពររយ ី

ំ ខ្លដបង

ែដល្រប

នងែសបកខ ្ល ធំ ិ

់ រថីធូ ន កុ នងៃដ នងពក ឹ

បេ់ ហើយមន សិ ្អ ត

្អ ងេ

ទង់េលើកេឡើងេហើយ

ំ បទប ងេ ិ

ំ ួងែដលពួកនយ យេគឿងអលងករទងព

វេ្រកះ េឡើងជិះេហើយ ក៏យងចកែដនរបស់្រពះអងគ


ំ ររយ បន្របទប្រសី្របព ឋិតេនរថ មួយមនក់ ៗ ែដល សិ ្អ ត ី

យែខ ជវករៈៃនមសេឆ ្ដ រ ិ

េលឿង សិ ្អ ត

្អ ងេ

េហើយេទើបនយយ ិ

យេគឿង

បេ់ លឿង

មនេគឿង្រប

្អ ងេហើយ ្រប

ប់

ំ ក់ មនសេម្ល កបព

៏ ្អ ញញឹម ភរណៈេលឿង មនថពល់នងែភ ក ន ដល ិ

ជ្រសី ្ត មន្រតគកល្អ

ក៏យងេចញចកែដន

មចេងះក េរៀវ

ំ ររយ ំ ៍ របស់្រពះអងគ ។ ្រពះបទេវស នរន ្រពមទងភជន ្ត ះុ ៎ បន្របទនេមេគ្របព ី មសស្រមប្រ់ តងទឹកេ

ំ ់ េហើយយងេចញចកែដនរបស់្រពះអងគ ។ ះទងអស

ំ រយ ំ ររយ ខុ្រំញ បុស្របព េហើយយងេចញ ្រពះបទេវស នរន ្ត ះុ ៎ បន្របទនខុ្រំញ សី្របព ី ី

រំ ី េសះ រថនងនងនរ ចកែដនរបស់្រពះអងគ ។ ្រពះបទេវស នរន ្ត ះបន្របទនដ ុ៎ ិ ី ែដល្រប

បេ់ ហើយ

េវស នរ្ត ្របទនម

យងេចញចកែដនរបស់្រពះអងគ

របស់្រពះអងគ

យេហតុ

គួរ្រពេឺ ម េកើតមនកុ នងកលេនះ ។ [២៥១] ្រពះ

កលែដល្រពះបទ

ទន ករសញបែ់ ស្វង ករ្រពេឺ មក៏េកើតមន កុ នងកលេនះ

់ ័ រ ។ ្រពះ ជែដលម ែផនដ ី ក៏ញបញ

ចកែដន

(អភិសមុ ព ទគ ធ ថ)

្រគេនះ

ជនកំពុងផង គ អញជលី ្រទង់យងេចញ

ជករគួរសញបែ់ សញង

េហតុេនះ

ត សំេឡង្រកលួចយ៉ងពនក្រប្រព ឹ ្ល ឹ េ្ត ទកុ នង

ះថ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តបេណ្តញ្រពះេវស នរេនះ េ្រពះែតឲទន ជនេវសន ្ត ុ៎ ិ

្រពះេវស នរេនះ េនែតឲទនេទៀត ។ ្ត [២៥២] កលម

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន យងេចញេទ ជ ្រពះអងញ គ ុ ងព

ំ ។ ំ ពួកវណិពក ក៏ដល ្វ ៈទងេនះ ួ ចុះ ដច ូ បុគគល្រសវង ូ បុគគលេនឿយហត់ខ្លង ឹ ឬដច

[២៥៣]

បន្រកបទូល្រពះ ជនមសញជ័យ

្រពះបទេវស នរ្ត

ជធមិម ក ជ

ដ្រ៏ បេសើរថ ប្រពត្រពះេទវៈ ្រពះអង្រគ ទង់បេណ្តញ ទូល្រពះបងជ គំ ខុ ំញ ទូល្រពះបងគំ ិ

ំញ ងេទឯងវង ៌ ជខុន ប ក ពត ឹ

ំ ំ ទ េហើយកី្ត ទងសត ្វ ង

សុទែធ តមិនែឆ្អតេ ជខុេំញ នះ

បព្រតម ិ

ំ សតទ ្វ ង

មួយេកើត

ំ ំ ុងកី្ត) សតទ នងេក ្វ ងេនះ ឹ ើ តកី្ត (ពួកសតែ្វ ដលកព

ំ ់ រែមងេទកនទ ់ របស ់ យមៈ ។ ទូល្រពះបងគំ យកមទងអស ី

់ ខួន កលឲទនកុ នងបុរជរបស ្ល ី

េឈ ម ះថ

េបៀតេបៀនពួកអនកែដន

របស់ខួន ្ល េ្រពះេហតុែតសំដព គំ ្ល ទូល្រពះបងជខ ី ួក ុ ំញ កលេចញចកែដនរបស់ខួន


អនកសិវ ិ ្រស្ត ទូល្រពះបងក គំ ៏ នងរងទ ុកខកុ នងៃ្រព ែដល្រចបូក្រចបល់ េ ឹ ំ ទង

ំ វ ែដលរមសនងខ ិ ្ល ដបង

យ្រមឹគ

្រស័យេហើយ ទូល្រពះបងជខ គំ ឹ ើ្វ បុណយ ុ ំញ នងេធ

យ ឯ្រពះអងល គ ិ ចកុ នងភក់គឺកមចុះ ។

[២៥៤] (្រពះេវស នរ្ត

) បព្រត្រពះម ិ

សូម្រទង់អនញ ុ ញ តទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ ទូល

់ ំញ បច ់ ិ តន ជ ្រពះបងជខ ្ត ងបព ្វ ជ ទូល្រពះបងជខ គំ គំ ី ឹ ុេំញ នះ កលឲទនកុ នងបុរជរបស ុគ

ខួន គំ ម ះថ េបៀតេបៀនពួកអនកែដនរបស់ខួន ្ល ទូល្រពះបងជខ ្ល េឈ ុ ំញ កលេចញចក ែដនរបស់ខួន ្ល េ្រពះេហតុែតសំដព គំ ី ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ទូល្រពះបងជខ ឹ ុ ំញ នងេ

ទុកខកុ នងៃ្រព

ែដល្រចបូក្រចបល់េ

យ្រមឹគ

ំ ្រស័យេហើយ ទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ ែតងេធើ្វបុណយទង

[២៥៥]

(្រពះនងផុស តេទវ ី ី

ចូរសេ្រមចដល់អនកចុះ

)

មនលកូន

ែដលរមស

ំ នងខ ិ ្ល ដបង

យនងេទគ ក ។ ឹ ី រវង ី ត

េយងអន ញ ុ ញ តអនកេហើយ ើ

ែតនងម្រទីកលយណីេនះ

៏ ្អ នងមន្រតគកដល

បពជ ្វ ជ

ំ រច បេងះក េរៀវ ចូរេនជមួយនងក ឹ ូ នទងព ី ុ ះ នងនងេធ ឹ ើ្វ អី្វកុ នងៃ្រព ។

ទូល្រពះបងជខ [២៥៦] (្រពះេវស នរ) គំ ្ត សូមបែតទស ី ែដល្របថននងេទ ឹ ី ុ ំញ មិន

ំ ់ នេទកន ៃ្រពេទ ្របសិនេបនងម្រទ ើ ីចង់ ចូលេទ

ជ្រទង់យងេទអងរ្វ ្រពះសុណិ

បេ់ នះ ម

េឡើយ

់ ំ ពត់អនកែដនកសី នងធ្លបេ់ ស្ល កដណ្តបស

្រពះ ជបុ្រតី

ទល ូ ្រពះបិ

េកមកថ

្រពះនងម្រទី ំញ ច ស់ ខុម

មិនចង់បនេសចកីកសុខេទ ។ [២៥៩] ម

ក់ែក្អល

់ េស្ល ក េហើយ្រតឡបជ

ំ ំ វញ វូ េសចកីក យសបូវភ្លង ិ ករេនកុ នងៃ្រពែតងនមកន

ទុកខ មនលនងមនលកខណ៍ នងកុេំ ទេឡើយ ។ [២៥៨]

ថ មនលនង មន

់ ំ ពត់ ឲ្រប ៍ទ នងកុេំ ស្ល កដណ្តបស ន យខមចន ឹ ្ល

់ ំ ពត់ ែដល្រកងេ ដណ្តបស

មចុះ េបម ើ ិ នចង់ ចូរេនចុះ ។

[២៥៧] លំ

ងកយេ្របះ្រព ំ េ

មន

ំ ់ ដល ៏ ្អ មនអវយវៈទងអស

បន្រកបបងគំ

់ ខុម ំញ ច ស់េហើយ េប្របសចក្រពះេវស នររបស ្ត ើ

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើនមន្រពះបនលន ងនង ជ ជអនកញុងព ឹ ូទ

ម្រទីេនះថ មនលនងម្រទី េបដ ើ េូ ចនះ នងចូរ

ំ ែដលនងអត់្រទបនេ

ំ ្ត បេ់ សចកី្តអន ្ត យទង

យ្រក កុ នងៃ្រពចុះ ។ កណូ ្ត ប រេបម មូស នងឃ ិ ុ មំ ដេ៏ ្រចើន


ំ ំ សតទ គបបេបៀតេបៀន នងកុ នងៃ្រពេនះ ករេបៀតេបៀនេនះ មុខជនមក ្វ ងេនះ ី

ំ ់ នង នវូ ទុកខយ៉ងខ្ល ងដល

ែដល

នងចូរេមើលពួកសតដ ្វ ៃទ

ែដលគួរឲតក់សុ ្ល ត

ំ េ្រចើន ។ ំ ្រស័យេនទេន ្ល គឺពស់ថ្លន ់ ពស់ទងេនះ មិនមនពសេទ ែតកម្លង ិ

ំ ់ ងេនះ ែតងយកែភន ស ឬ្រមឹគ ែដលមកជិត ពស់ថ្លនទ ន រតមន ុ ឹ ់ ំ កនអ

ចខួន ្ល

ខ្លឃុ មំ ដេទៀត

ំ បុរសែដលខ្លទងេនះេឃ ើ ញេហើយ

សត្រ្វ ប

័ ងែស ែតងវធន នង ឹ

ជិតទេនេឈ ្ល ម ះេ

មនសមបុរេខម

េ មរង ឹ

រតេ់ ឡើងេដម ើ េឈើក៏មិនរួច

៏ ុត មនចុងដម

ំ េហើយនមក

ជ្រមឹគឲទុកខ ។

្រកបជ ី

ច់េទមកកុ នងៃ្រពេនះ

ែតង្រ

។ មនលនងម្រទី នងដច ូ ជ េមេគែដលមនចិតជ ្ត ប់

តុមព

នងក ម ល កំពុងេទ ឹ ូ ន េឃើញេគេឈ

មហូ ្វ ង្រមឹគកុ នងៃ្រព នងេធ ូ េម្តច ។ ឹ ើ្វ ដច

់ នង ែដល ជម្រសី ្ត មិនដងទ មនលនងម្រទី ភ័យធំមុខជនងមនដល ្ត េ្រពះ ឹ េខត ី ឹ ំ ្វ ទង

េឃើញ

ែដលផុ គ ្ត ំ ន ែកបរផូ វ្ល

៏ នក យដព ឹ ្ល

ែដលេទមកបនេ

យ្រក

់ មនលនងម្រទី កុ នងបុរ ី នង្រគនែតឮ (សូរសំេឡង) ចចក រែមងតក់សុ ្ល ត េរឿយ

ៗ ដល់េទគីរវង ក េតើនងេធ ន កុ នងេវ ូ េម្តចេទ ។ កលែដលពួកបក ្របជ ុ ំគ ី ត ឹ ើ្វ ដច ី ែដល្រពះ

ទិតយ ឋិតេន្រតង់ក

្ដ ល (ៃថង្រតង)់ ៃ្រពធំ ក៏

ចុះនងចង់េទកុ នង ៃ្រពធំេនះេធើ្វអី្វ ។

់ ំ េឡងគឹកកង នស

ំ ់ ដល ៏ ្អ បន្រកបបងទ [២៦០] ្រពះ ជបុ្រត្រពះនមម្រទ គំ ល ូ ្រពះ ី ី មនអវយវៈទងអស ជបិ

េកមកេនះថ

ំ ចេំ ពះមុខទង

្រពះអង្រគ ទង់្រ

ស់្របប់

ំញ ច ស់ កុ នងៃ្រព ឯខុម

ំញ ច ស់នវូ ភយ ័ ដល់ខុម

ែដលមន

ំ ័យ ែដលមន ចទទួលអត្រ់ ទភ

ំ ន ំញ ច ស់នងេទព ំ ់ េនះបន បព្រត្រពះអង ចេំ ពះមុខទងអស ដ ុខ គ ្រ៏ បេសើរកុ នងរថ ខុម ឹ ិ េឡើយ េ

ម រ

ំញ ច ស់នងយក្រទូ ងរុលែរកេដម ខុម ើ អំេពៃ្រព ឹ

្ត ស េ

នងេ ម យបង ្ល ិ

ំញ ច ស់) ខុម ំញ ច ស់នងន ំ ្រពះភ ខុម ឹ

ករ្រប្រពត ្ត េ៏ ្រចើន គឺេ ឹ វ្ត តដ ំ ដចេង ះក េ

ម សសិត

ំ យ (េដរើ មុខ្រពះេវស នរជប ម ដេណកទន ្ត ី្ត

េទមិនឲលំបក ។ កុមររែមងបនប េី្ត ី

យករបទេពះ (បនយ ថ ិ

យេឈើមនស

(េធើ្វឲចេងះក េរៀវ)

្ត

ំ សបូវភ្លង

រឲេពះតូច) េ

តចេង ះក ខួនេ ្ឋ ន ដច ូ បងកេគ នងកររ ្ល ិ ឹ

យករបេ្រមើេភង ើ្ល

(

ំ ងេភង ើ្ល )

នងេ ិ

យករ

យឈួ ម ត

យករដស ុ


សម្អតេ

យទឹកភព

ជ្រសី ្ត េមម៉យ

រែមងេក ្ត ្រក

យកុ នងេ

បព្រត ិ

ំ នេឡើយ ។ មយង ៉ េទៀត បុរសមិន ំញ ច ស់នងេទព ្រពះអងដ គ ្រ៏ បេសើរកុ នងរថ ខុម ុខ ឹ ់ សំណល់អំព្រស គួរបរេភគរបស ី ្ត េមម៉យមេនះ បុរស ិ ី

សូមប ី (មនជតិ

ទបបុរសេនះ) ក៏ចបៃ់ ដទង់ទញ្រសី ្ត េមម៉យេនះ ែដលមិន្របថនផង ភពជ

្រសី ្ត េមម៉យ រែមងេក ្ត ្រក

យកុ នងេ

ំញ ច ស់ ៏ ក បព្រត្រពះអង ដ គ ្របេស ិ ើ រកុ នងរថ ខុម

ំ នេឡើយ ។ បុរសែតងឲេសចកី្តទុកខយ៉ងេ្រចើនេលើសលុប េ នងេទព ុខ ឹ ់ ក់កញឆក់េឡើង ចបស

(េនឈរេមើល្របេងើយ)

យករផួ លេល ្ត ើ ែផនដ ី

ភពជ្រសី ្ត េមម៉យ

យករ

េហើយក៏មិនេដរើ េចញេទ

រែមងេក ្ត ្រក

យកុ នងេ

ំញ ច ស់នងេទម ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ្របេស ឹ ិ នខនេឡើយ ។ ពួកបុរសែដល ិ ើ រកុ នងរថ ខុ ម

មនសមបុរសជអនក្រតូវករនង្រស ី ្ត េមម៉យ ឹ បនឲ

មនលំអដ្រ៏ បេសើរ

់ ួ នថ ្របកនខ ្ល

់ េហើយទងទញ្រស ្ល ី ្ត េមម៉យែដលមិន្រតូវករនងខ ឹ ួន

ច) (្រទពយបនចបន ិ ្ត ួ ្ត

ដច ្ដ ្រក ូ ែក្អក ែដលឆបេមៀមដេូ ចនះ ភពជ្រសី ្ត េមម៉យរែមងេក ៏ បព្រត្រពះអង ដ គ ្របេស ិ ើ រកុ នងរថ ្រសី ្ត េមម៉យ

ំ នេឡើយ ំញ ច ស់នងេទព ខុម ុខ ឹ

៏ ុ ្ត កស្តមភ កលេនកុ នង្រតកូលញតិដស

រុងេរឿងេ

យកុ នងេ

៉ េទៀត មយង

៍ យភជនមស

ំ ន ភពជ ់ ុខ ស នងព ក៏េនែតបនពកយតះេដៀល អំពបងប ្អ ិ ួក្រសី ្ត ជសម្លញព ិ ី ូ ន្របុ

្រសី ្ត េមម៉យ រែមងេក ្ត ្រក

យកុ នងេ

ំ េឡើយ ។ ទេនែដលគ នងេទព ុខ ្ល ម នទក ឹ ឹ េ េ

ក៏េ

ថ ែដន្រ

ថ ្រសី ្ត ្រ

ំញ ច ស់ ៏ ក បព្រត្រពះអង ដ គ ្របេស ិ ើ រកុ នងរថ ខុម ថ ែដន្រ

ត ែដនែដលគ ម ន្រពះ ជ

សដល់ ១០ នក់ ត ចែំ ណក្រសី ្ត េមម៉យ េបទ ្អ ើ ុកជមនបងបូ ន្របុ ត ភពជ្រសី ្ត េមម៉យ រែមងេក ្ត ្រក

យកុ នងេ

ក បព្រត ិ

ំ នេឡើយ ។ ទង់ជេ្រគ ង្របកដរបស់ ំញ ច ស់នងេទព ្រពះអងដ ុខ គ ្រ៏ បេសើរកុ នងរថ ខុម ឹ

រថ ែផ ងជេ្រគ ង្របកដរបេសើេភង ្រពះ ជជេគឿង្របកដរបស់ែដន ភ ើ្ល ជេគឿង្របកដរបស់្រសី ្ត បព្រត្រពះដ េ៏ ្រសើរកុ នងរថ ិ ិ៍្ត េករេឈ ម ះ កល

(ជមួយ) ពួកេទវ

ភពជ្រសី ្ត េមម៉យ

រែមងេក ្ត ្រក

ំ នេឡើយ ំញ ច ស់នងេទព ខុម ុខ ឹ

្រសី ្ត

័ ្រក (ជមួយ) កល ័ ្រក ក៏ជ្រសី ្ត ទល ្វ មីទល

យកុ នងេ

្ត

ែដលមន

្វ មីសុ ្ត កស្តមភ

រែមងសរេសើរ្រសី ្ត េនះឯង េ្រពះថ ្រសី ្ត េនះេធើ្វអំេពែដល ើ


ំញ ច ស់នងេស ់ យ្រក ។ ខុម ្ល ក សំពតក ឹ

េគេធើ្វបនេ

មបី្ត សព ្វ

យៈ េហើយេដរើ

ម ៗ កល ភពជ្រសី ្ត េមម៉យ េទះេបមនែផនដ ី ិ នែបក (បនជធំេលើែផនដ ី ើ

ំ ូ ល) ទងម

ក៏េនែតេក ្ត ្រក

េហ ្រពះេវស នរជប ្ត ី្ត ើ យ

យែដរ

៉ េទៀត មយង

មិនចង់បនែផនដែី ដលមន

្រទពយដេ៏ ្រចើន ជែផនដប ី រប ិ ូណ៌េ

ំញ ច ស់េប្របស្រពត ់ ខុម ើ

័ ជ សមុ្រទពទ ធ ុ ំ វញ ិ

យរតនៈេផ ង ៗ េទ ។ ពួក្រសី ្ត

រងរ ឹ ូ សយ៉ងៃ្រកែលង កលែដល

្រទ្រទង់ ជ្រសី ្ត

្វ មីដល់នវូ េសចកី្តទុកខេហើយ ្របថនេសចកី្ត

ំ ៉ ហ្ឫទយ ័ របស់្រសី ្ត ទងេនះន សុខដល់ខួនែតមយ ងេទជដ ច ង ្ល ូ េម្តចហ៎ន ។ កលេបើ ឹ

នងេទ ឹ

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ្រទង់េចញេទេហើយ ខុម ំញ ច ស់ ជ ែដលញុងព មម

ំញ ច ស់ ។ ដល់ខុម

ជេនះេ្រពះថ

[២៦១] ្រពះបទសញជយម

ំ ់ ដល ៏ ្អេនះថ អវយវៈទងអស

្រពះអងជ គ អនកឲវតុ ថ

់ ៉ ង ជទី្របថន្រគបយ

ជ មន្រពះ ជឧងករនង្រពះនងម្រទ ឹ ី ែដលមន

មនលនងមនលកខណ៍

របស់នង គឺបជលី នងនងក ិ

ំ តូចទងេនះ ។

ំ រី នងចូរទុកកូនតូចទងព

្ហ ជិនេនះ េហើយេទចុះ េយងន ើ ងច ឹ ិញច ឹមកូន

់ ដល ៏ ្អ បន្រកបទូល ំ [២៦២] ្រពះ ជបុ្រត្រពះនមម្រទ ី ី ែដលមនអវយវៈទងអស

ំ រគ ្រពះ ជេនះវញថ បព្រត្រពះេទវៈ កូនទងព ិ ិ ី ឺ បជលីនងនងក ិ

្ហ ជិន ជទី

ំ ័ ) ៃនេយងខ ំញ ច ស់កូនតូចទងព ំ រេនះ ទ ញរ់ បស់ខុម នង ញ យ ើ ុ ំញ ែដល ី ឹ (ញុងហប

្រស

់ មិនទន្របសចកេសចក ី្តេ

[២៦៣]

្រពះសញជយម

ក ឲេ្រតកអរកុ នងៃ្រពេនះបន ។

ង្រពះនងម្រទ េនះថ ្រពះបនលន ឹ ី ូទ យេ

ច់ដ ៏

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ្រទង់ញុងព ំ រី េកមងទងព

់ រេភគបយអង ធ្លបប រក ិ

មន លី

ំ រធ េភគែផ េ្ល ឈើេធើ្វេម្តចេកើត ។ េកមងទងព ្អ ត នងបរ ឹ ិ ី ្ល ប់

៍ បរេភគេភជនក ង ន ់ ១០០ បល្លៈ មន ិ ុ នងភជនមសែដលមនទម

ន មចម្លក់

ំ មួយ ១០០ នងបរ េភគេភជន ែដលជក់កុ នងសឹ ្ល កេឈើេធើ្វេម្តចេកើត ។ េកមងទង ឹ ិ

់ ំ ពត់ អនកែដនកសីផង សំពត់េខមៈផង សំពត់េកទុមពរៈ ពរធ ី ្ល ប់ េស្ល កដណ្តបស

់ ំ ពត់ ែដល្រកងេ ផង នងេស ្ល កដណ្តបស ឹ

ំ េធើ្វេម្តចេកើត ។ េកមងទង ំ យសបូវភ្លង


ពរធ ី ្ល បេ់ ទេ

យវហ៍

េធើ្វេម្តចេកើត

៏ ិ តសិ ន ទខ ដជ ធ យល់

យែ្រគែសនង

យរថ

នងេដ រើ េទេ ឹ

យេជើង

ំ រធ ំ ូល មនសនះទ ។ េកមងទងព ទ ្វ រនងបង ្អ ី ្ល បេ់ ដកកុ នងផះទ មនកព ិ ួច េចញចូលមិនបន

់ េឈើ នងេដកេទៀបគល ឹ

េធើ្វេម្តចេកើត

ំ រធ ៏ ច េកមងទងព ី ្ល បេ់ ដក េលើក្រមលេ មែវងនងេល ិ ើ ក្រមលដព ិ ិ្រត នងេដកេល ឹ ើ ំ រធ ម េធើ្វេម្តចេកើត ។ េកមងទងព ី ្ល ប់

ក្រមលេ គឺខម្រក ឹ ្ល ឹ

ប្រស

់ ំ ពត់្រប នទ ៍ នងេស ខមចន ្ល កដណ្តបស ឹ ្ល ិ

បេ

យេ្រគ ង្រកអូប

ក់ែក្អល េធើ្វេម្តចេកើត ។

ំ រធ ់ ិ តេនកុ នងេសចកី្ត សុខមនអវយវៈ េគែតងបក់េ េកមងទងព ី ្ល បឋ

យផិត ្ល េ ម

ំ ណុំកនយេក ចមរ ី នងស ្ល ក ្រតូវេលបមមូសបះ៉ ពល់ នងេធ ូ េម្តចេកើត ។ ឹ ើ្វ ដច ិ ុទ [២៦៤]

់្រពះនមម្រទី ្រពះ ជបុ្រត្រទង ី

ំ ់ ដល ៏ ្អ ែដលអវយវៈទងអស

្រកបទូល

េនះថ បព្រត្រពះេទវៈ ្រពះអងក គ ុ ្រំ ទង់្រពះកែន ងេឡើយ សូម្រពះអងគ ិ

្រពះ ជបិ

ំ ន្រពះហ្ឫទយ ័ កុម

ំញ ច ស់ទងព ំ រនក ់ នងរស ់ េនយ៉ង ់ ើ យ ខុម ក់អនេឡ ី ឹ

េកមង

ំ រនក ់ ក៏រស់េនយ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះនងម្រទីែដលមនអវយវៈទងអស ំ ់ ទងព ី

៏ ្អ ដ្រ៏ ទង់លកខណ៍ លុះបនេពលពកយយ៉ងេនះេហើយ ក៏ន្រពះ ំ ដល ជបុ្រ

េទ

់ មផូ វែដល្រពះបទស ្ត ្រទងេស ្ត ចេទ ។ ្ល ិ វ ិ (េវស នរ)

[២៦៥] លំ ្រពះម ែដលទមេ ឹ

បេ់ នះ ្រពះេវស នរជក ្រត្រទង់ឲទន េហើយក៏ថ្វយបង្រពះប ្ត គំ ិ

េធើ្វ្របទក ណ្រពះប ិ ិ

លំ

នង ិ

់ េនះ ។ ្រពះេវស នរេឡ ្ត ើ ងកនរថ

ំ ុ្រតបុ្រតន េស្តចេទ យេសះ ៤ មនសនះដ ី ង្រពះជយ ិ ុ ទ េ៏ លឿន នប

់ ិ វវង កនគ ក ។ ិ ត

[២៦៦]

នង្រពះម ិ

បុ្រតី

បេ់ នះ

្រពះ ជ្រទង់្រពះនមេវស នរ្ត

ែដលមនជនេ្រចើន េហើយ្រ

ំ នេ គេឡើយ ។ ពួកញតក ិ ុម

ស់ថ េយងស ូម ើ

្រទង់បររថសំេ

េទរកទី

អនក ល់គ ន េទេហើយ សូមឲ

[២៦៧] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) កលែដល្រពះបទេវស នរ្ត េស្តចេចញអំព្រពះនគរ ី

៍ ្រគេនះឯង ែផនដែី ដលមនភស េហើយងក្រកេឡកទត្រពះ ជនេវសន នំ ិ េនរុនង ិ ិ ៃ្រពជេ្រគ ង្រប

់ រ័ ។ ប់ ក៏ញបញ


៍ ់ ់ ើ លចុះ (នះ) នេវសន របស [២៦៨] (្រពះេវស នរ…) ែននងម្រទី នងចូរគនេម ្ត ុ៎ ិ ្រពះបទសិវដ ិ ្រ៏ បេសើរ

ជរូបគួរេ្រកតអរ ។

(នះ) ុ៎

ំ របស់េយង ង ើ

្របទនឲ្របកដ

ំ ម្រពះបទេវស នរេនះ ្រពហមណ៍ទងេនះបនស ្ត ុំ

[២៦៩] ពួក្រពហមណ៍បនេទ

ំ េសះទង

ែដល្រពះបិ

យអំព្រពះបទេវស នរេនះ ្ត ី

លុះពួក្រពហមណ៍

្រពះបទេវស នរ្ត

ំ ៤ ដល់្រពហមណ៍ទង ំ ៤ នក់ ។ សុំេហើយ ក៏បន្របទនេសះទង

់ ើ លចុះ ្រមឹគទង ំ [២៧០] (្រពះបទេវស នរ…) ែនម្រទី នងចូរគនេម ្ត

យមនេភទ

ំ នខំ ុេំញ ទ ដច ជរមង ូ េសះែដលេគទូនមនល្អេហើយ្របកដជរូបដវ៏ ច ិ ិ្រត ។

[២៧១] លំ

បេ់ នះ ្រពហមណ៍ទី ៥ ក៏មកកុ នងៃ្រពេនះ ្រពហមណ៍េនះបនសុំរថ

អំព្រពះបទេវស នរេនះ ្ត ី

្រពះបទេវស នរ្ត

ក៏្របទនរថដល់្រពហមណ៍េនះ

័ របស់្រពះបទ េវស នរ្ត មិនបនរួញ េឡើយ ។ ្រពះហរទយ ់ [២៧២] ្រពះបទេវស នរ្រទង ឲជន គឺ្រពះេទវ ី បុ្រ ្ត

រួច្របទន អស រថ ដល់្រពហមណ៍អនកែស្វង្រទពយ ។

[២៧៣]

េនតូច្រ

(្រពះបទេវស នរ…) ្ត

ែនម្រទី

នងចូរពក

បុ្រតីរបស់្រពះអងគ (ចុះពេនះ) ី

ំញ ងពជល ៏ ងន់ ។ ល ខុន ឹ ី ដបតជល ី ជបងដធ ិ

្ហ ចុះ

ដបតក ិ

្អ ្ហ នះជប ុ៎ ូន

់ [២៧៤] ្រពះ ជ្រទង់ពជលីកុមរ ចែំ ណក្រពះ ជបុ្រតី ្រទងពនងក ្រទង់យងេទ

វញេទ មក ។ ិ

មន្រពះបនល្រពះ ចជទ្រស ី ូទ

ញ់

សំេណះសំ

ចប់ ទនកណ្ឌ ។

ំ េណះសំ ំ មន្រពះបនលស [២៧៥] (អភសម ធ ថ) (ក ្រតទងេនះ ិ ូទ ុ ព ទគ

្របសិនេបព ុ ើ ួកមនស

ំ មួយមកជួបកុ នងផូ វជល ្ល

ំ ៌ េនកុ នងទី មនស ទងេនះថ វងត ុ ក បពត

កុ នងទេនះេហ ី ើយ

សមជទួញយ ំ

ប់

្ហ ជិន

លេទ

លថ)

េយងន ួ ររកផូ វន ្ល ង ើ ងស ឹ ឹ

ំ ។ មនស ទងេនះ បនេឃើញេយង ុ ើ

មុខគួរឲអេ

៌ េនទីឆ្លយ ។ ក៏្របបេ់ សចកី្តទុកខថ វងត ក បពត

ចអធមម

ំ មនស ទងេនះ ុ


ំ រី បនេឃើញេដម ំ ររែមង [២៧៦] េបេក ្ល ុ នងៃ្រព េកមងទងព ើ េឈើ ែដលមនែផក ើ មងទងព ី ំ រ េ្រពះេហតុចង់បនែផេ្ល ឈើទងេនះ ំ យទ

ំ រី េកមងទងព

កំពុងយ ំ

ំ ។ េដម ើ េឈើទង

់ ំ រី ក៏េទរទនមកជ ិ តេកមងទងព

៏ ស យដខ ព ់ េឃើញ

យខួនឯងែតម ្ត ង ្ល

ំ ់ ដល ៏ ្អ បនេឃើញេហតុេនះ ជេហតុអ ្រពះនងម្រទីែដលមនអវយវៈទងអស ធុករឲ្រប្រពត ឹ េ្ត ទថ ឱហ៎ ន (េនះ) គួរអ

ចែម្លក គួរឲ្រពេឺ ម ក៏ញុងំ ស់ ចែម្លក

ចុះមកឯង េ

ស់ គួរឲ្រពេឺ មកុ នងេ

យេតជះៃន្រពះេវស នរ្ត ។

ំ [២៧៧] យកខទង

យ ប្រំ បួញផូ វេ ្ល

ំ ក េដម ើ េឈើទង

យ្រ

ច រយ

ច រយ

បែ់ តេទរ

ំ រី ក ្រត យេសចកី្តអនេុ ្រគះចេំ ពះេកមងទងព

ំ ទងេនះ បនេទដល់ែដនេឈ ម ះេចតៈ ែតមួយៃថង

់ េស បព ្ត ចេចញេទ ។ ី

ំ ់ ូ វឆ [២៧៨] ក ្រតទងេនះ យងេទកនផ ម ះេចតៈ ែដលជ ្ល ្ល យក៏បនដល់ែដនេឈ ជនបទសុ ្ត កសភមភធំទូ [២៧៩]

ច់ សុ

យ មន

ំ អនកែដនេចតៈទង

នងទ ិ ឹកេ្រចើន ។

បនេឃើញ្រពះនងម្រទី

ែដល្របកបេ

ំ ន េចមេ មចរចថ ឱហ៎ ន ្រពះនងមចស់ លកខណៈ េស្តចមកដល់េហើយ ក៏នគ

ជសុខម ុ លជតិ េស្តចសញចរមកេ

ធ្លបេ់ ស្តចេទេ ្រពះបទទេទ ។

យ្រពះបទទេទ ។ សេម្តច្រពះម្រទីេនះ

យវហ៍ ែ្រគែសនង នងរថ ែតកុ នងៃថងេនះ េស្តចេទកុ នងៃ្រពេ ិ

ំ [២៨០] ្រពះ ជេចតៈទង

យ លុះបនេឃើញ្រពះបទេវស នរេនះេហ ្ត ើ យ ក៏្រទង់

្រពះកែន ងចូលេទជិតថ បព្រត្រពះេទវៈ ្រពះអងស គ ុ ខ្រសួលេទឬ បព្រត្រពះេទវៈ ិ ិ

្រពះអងម ឺ មកត់េទឬ គ ិ នមនជំងត

្រពះបិ

ពួកអនងសិវ ិ ្រស្តមិនមនជំងឺតមកត់េទឬ ពលរបស់្រពះអងេគ ទ

របស់្រពះអងគ

បព្រត្រពះម ិ

មិនមនេ គេទឬ ជេទ

េទពួក

េទពួករថមណ្ឌលរបស់្រពះអងគ ។ ្រពះអង្រគ ទង់េស្តច

់ ូ វឆ មកកនផ ្ល ង យ មិនមននេសះ មិនមនរថ ពួកបចចមិ្រត្រគបសងត ក ្រ់ ពះអងឬ គ ់ ិសេនះ ។ េទើបេស្តចយងមកកនទ

[២៨១]

(្រពះបទេវស នរ…) ្ត

់ ង ំ ្រសួលេទ មនលសម្លញទ

់ ង ំ មនលសម្លញទ

េយងមនេសចក ើ ី្តសុខ

យ េយងម ឺ មកត់អី្វេទ ្រពះបិ ើ ិ នមនជំងត

របស់


ំ ួកសិវ ិ ្រស្តក៏មិនមនជំងឺតមកត់ែដរ ។ េយងបន េយង ើ ក៏មិនមនេ គេទ ទងព ើ

ឲដរំ មនភ ្ល ទ ំ ី ុ កងទន

៏ តម ដឧ ្ត សសុទ ធ

ំ បតប ងេ ិ

យសំពត់កមពលេលឿង

(ល្អ) ្របកបេ ស្រតូវ មនភុ ក ្ល

ំញ នឲដរំ េនះ្រពមទ ំ ងេស ខុប ្វ តច្រឆ ត ី ំ ន ករក ្រពមទងអ

ំ ៏ ្អ ្រពមទក្រមលេល ើ ដល

ំ ី ចញញ ស ។

ំ ្រពមទងេពទយ

ដល់ពួក្រពហមណ៍

ជ ជពហនៈ

បនជពួកអនកសិវ ិ ្រស្តខងន ឹ ងខ ឹ ុ ំញ

ំ យ អនកទង

ំ ទង្រពះប ិ

ក៏មន

យចូរដង ឹ ឱកសជទីេនកុ នងៃ្រព ។

ជ ្រពះអង្រគ ទង់យងមក្រសួលេហើយ

[២៨២] (ពួក្រពះ ជេចតៈ…) បព្រតម ិ

្រពះអងម គ ិ នែមនយងមកេ សូម្រពះអងគ

្អ ត

យ។

្រកក់េទ ្រពះអងជ គ ធំ្រទង់េស្តចមកដល់េហើយ

មន្រពះបនល្របប រ់ បស់ែដលមនកុ នងទេនះ ី ូទ

សូម្រពះអង្រគ ទង់េ

ំ ទង

ជដរំ ី

់ ងខ ំញ ងេទឯងភ វន ំ ងត ែនសម្លញ់ ក់អនន ក ឹ ុ ំញ ្រពះ ជ្រទង់េដញខុ ំញ ខុន ឹ

័ ្រពះហ្ឫទយ

លីដ ៏

ជដរំ ច ី ុ ះេ្របង

យែស៊ ជដរំ ស្របែហលន ងភ ី ឹ ៃន ំ ក

ជយនដ្រ៏ បេសើរ

ំ ើ រេនះេហើយ េ្រពះដេណ ំ ទង

ំ ់ ៉ ង យ គ ល់ែខ្រតៃនចមបង្រគប

ចពុះពរស្រតូវ

យអនក ្ល ់ ្រកេ

ឈូក ទឹកឃុ មំ

ដបត្រពះអង យ ងមកេហើយ គ ិ

បព្រតម ិ

ច់ នងបយៃនអង រក ្រសូវ ិ

ទុកជេភញ វរបស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ

ំ ់ េធើ្វឲជរបស់មនតៃម្ល ែដលអនកទងអស

[២៨៣] (្រពះេវស នរ…) វតុ ថ ្ត

ំញ ង ំញ ៏ បនទទួលេហើយ (ែតថ) ្រពះ ជ្រទង់បេណ្តញខុ ំញ ខុន ខុក បនឲដល់ខុ ំញ វតុ េនះ ថ ឹ ់ ង ំ េទឯភវន ំ ងត ក ែនសម្លញទ

ំ យអនកទង

យ ចូរដង ឹ ឱកសជទេនក ី ុ នងៃ្រព ។

៏ [២៨៤] (ពួក្រពះ ជេចតៈ…) បព្រត្រពះអង ដ គ ្របេស ិ ើ រកុ នងរថ សូម្រពះអងេគ ស្តច គង់េនកុ នងែដនេឈ ម ះេចតៈេនះសិនចុះ សំ

ំ ួក្រពះ ជេចតៈ ទ្រមព

់ នងេទកន ឹ

ក់្រពះ ជ េដម ូ អងរ្វ ។ ពួក្រពះ ជេចតៈេ្រតកអរបនទីពងេហ ើ បទ ឹ ើយ ី ល

ំ ែហហមេចមេ ម្រពះអងេគ ទ េដម ើ បញ ី ុ ងម

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ជ ែដលញុងព

ឲចេ្រមើន ឲេលើកេទសេចល បព្រតក ្រត សូម្រពះអង្រគ ទង់្រជបយ៉ងេនះចុះ ។ ិ

[២៨៥]

(្រពះេវស នរ…) ្ត

្រពះ ជេដម ើ បទ ី ូលអងរ្វ ម

ំ អនកទង

់ ំ ស កុេំ ពញចិតន ្ត ងករេទកន ឹ

ក់

ជ ឲេលើកេទសេចល េ្រពះ្រពះ ជមិនជធំ


កុ នងករេនះេទ ។ េ្រពះថពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត

ជនយពលកី្ត ជអនកនគមក ិ ី្ត

ំ សុទែធ តជអនកខង ជ េ្រពះេហតុ ឹ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តេនះ ចង់បេណ្តញទង្រពះ

ែតេយងផង ។ ើ

ំ ើរ ំ [២៨៦] (ពួក្រពះ ជេចតៈ…) បព្រត្រពះអង អ គ ន កញុងែដនឲចេ្រម ើ ន េបដ ើ េណ ិ

ហឹ ន ងមនកុ នងែដននះែមន ុ៎ េ

យ ជយកុ នងែដនេនះចុះ

សូម្រពះអងែគ ដលពួក្រពះ ជេចតៈេចមេ ម ។

ឯងែដនេនះ

ជែដនសុ ្ត កស្តមភទូ

្រទង់

ជនបទ

័ ក៏សុ ្ត កស្តមភធំ បព្រតេទវៈ សូម្រពះអងគ ្រទង់េធើ្វេសចកី្តេពញ្រពះទយ េដម ើ បនី ង ិ ឹ ្រគប្រ់ គង ជយ ។

[២៨៧]

(្រពះបទេវស នរ…) ្ត

េសចកី្ត្របថន

េយងែដលេគបេណ ្ត ញ ើ

អំពែដនេហ ី ើយ

េដម ្រ់ គង ជេទ ើ បនី ង្រគប ឹ

មិនមនេសចកី្តេពញចិត្ត

ចកែដនកុ នង ជយេហើយ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត

ជនយពលកី្ត ជអនកនគមក ិ ី្ត

ំ ិ នមនេសចកី្តេ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តេនះ មិនេ្រតកេទ ។ ទងម

ែទង

មនលពួក

់ ុ ំញ ។ េបព ្ត បខ ើ ួក្រពះ ជេចតៈអភិេសកេយង ើ ែដលេគបេណ្តញ

េចតបុ្រត អនកចូរ

ំ ទង

មិនមន

យ េ្រពះេហតុែតខុេំញ

ម ះស័ម្រគ នងអ ឹ នក

ំញ ិ នគបច ់ ិ តន យពត ខុម ្ត ងករ្របក ួ ត្របកន ់ ទស់ ឹ ិ

ជមួយពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត

់ ព ៏ នក តេទនងេក ឹ ្ល ឹ ើ តមនករ្របកួត្របកនដ

ំ ន យ៉ងសេមបមន ករ យដគ ន េ្រពះ ឹ ិ នខន ជនជេ្រចើនគបបេបៀតេបៀនគ ើ ងមនម ី

ំញ ន ក់ឯង េហតុែតខុម

ំ ់គ ែដលអនកទងអស ន េធើ្វឲជរបស់មនតៃម្ល

វតុ ថ

ំញ នទទួលេហើយ ្រពះ ជ្រទង់បេណ្តញខុ ំញ ខុន ំញ ងេទវង បនឲដល់ខុ ំញ វតុ េនះខ ត ថ ក ឹ ុប ់ ង ំ មនលសម្លញទ

ំ យ អនកទង

យ ចូរដង ឹ ឧកសជទីេនកុ នងៃ្រព ។

[២៨៨] (ពួក្រពះ ជេចតៈ…) ពួក ជបពជ ្វ ិ តជអនកឈ ្ល សជ អនកបូជ េភង ើ្ល មន

ចិតត ្ត មកល់ម ំ

្រពះអងយ គ ៉ ងេនះ បព្រតម ិ

ំ ជ ្រពះអងគ គ ង់េនជមួយ្រពះ ជបុត្ត ្រពមទង

្រពះអគគជយ ែកបរភន ំ

ភេនំ នះេ

្រពះបទេវស នរេនះថ ្ត

បព្រតម ិ

[២៨៩]

ំញ ង្រកបទ ពួកទល ល ូ ដល់ ូ ្រពះបងជខ គំ ឹ ុន

់ ែតងគងេនក ុ នងទី

ពួក្រពះ ជេចតៈ

៍ ជវករៃនថ ថ ភគ ធ ម សទ ធ ។ ន ំ នមទន ិ

ំ នមុខេជកេ កលយម ជ

យទឹកែភក ន

ក៏្រកបទូល

សូម្រពះអង្រគ ទង់យងេទអំពទ ី ីេនះ


សំេ

៏ េ្រមើន ្រគេនះ ្រពះអងន ្រតង់ េទទិសខងេជើង ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ច គ ងទត ិ ឹ

េឃើញភន ំ េឈ ម ះេវបុល្លៈ ជភេន ំ ដរ

យពួកេឈើេផ ង ៗ មនម្លប្រ់ តជក់ជទី

សេ

៏ េ្រមើន លុះ្រពះអងឆ រក យចិត្ត ។ បព្រត្រពះអង ដ គ ច គ ្ល ងផុតភេន ំ នះេហើយ នងបន ឹ ី ិ

េឃើញ សឹ ទ ងមួយជទីហូរេទៃនទឹក េឈ ម ះេកតុមមតី ជសឹ ទ ងេ្រជ ហូរេចញអំព ី

ៃផភ ទ នំ

េដរ

្រពះអង្រគ សង់ផង េ

ំ ង់ បេសើមល្អ មនកព

យហូ ្វ ង្រតេ្រច ី ើន

យផង លួងេ

មនទឹកេ្រចើន

ម្រពះ ជបុ្រតរបស់្រពះអងក គ ុ នងសឹ ទ ងេនះ ។

៏ េ្រមើន តេទ្រពះអងន បព្រត្រពះអង គ ដច គ ងទតេឃ ្អ ដះុ េន ើ ៃ្រជ មនែផែ្ល ផម ិ ឹ ើ ញេដម

ំ ូ លភ ជ មនម្លប្រ់ តជក់ ជរក យៃនចិត្ត ។ បព្រត្រពះអង េលើកព គ ន ំ ទេ្រតកអរ ី ី ិ ៏ េ្រមើន លំ ដច េដរ

សេ

បេ់ នះ ្រពះអងន ម ះនលិកៈ ជវករៃនថ ម គ ងទតេឃ ន ំ ួ យ េឈ ិ ឹ ើ ញភម

យពួកសត្វ

្ល បេផ ងៗ

កុះករេ

យពួកកិនរន

េនភគខង

េជើងេឆៀងខងេកើតៃនភេនំ នះ មន្រសះេឈ ម ះមុចលិនេដរ ទ

សេ

ចិេញច នេខៀវ្រសស់ជនច ិ ច

យេឈើមនផក

យឈូកសផង

់ ឧបបលសផង ចងុ លណ ច ក គ ូ លេទកនដងៃ្រពដ ូ ៃផេទ មឃ មនេ ី ផង ។ ្រពះអងច ំ រី េឈើមនែផទ ្ល ងព

់ ចូលេទកនដងៃ្រពេដរ

ំ ី ដច ូ សីហៈ្របថនចណ

សេ

កុ នងៃ្រពេនះ

នង ិ

មនបក ជេ្រច ើន ី

ំ ្ល ងេឆើ្ល យ មនសមបុរែបក ្ល ៗ គ ន មនសំេឡងមូល មនសំេឡងពេី ះ ែ្រសកយឆ

គ ន េទមកេលើេដម ើ េឈើមន ផករក ី ំ នងកែន ងកេក ្ល ិ ើ តៃនសឹ ទ ងទង េដម ើ កេញើ ជ បយ

់ ុ កភ មរដវូ ។ ្រពះអង្រគ ទង់េស្តចេទកនជង ្ហ នំ

យ នងបនទតេឃ ឹ ើ ញ្រសះេបកខរណីេដរ

យហូ ្វ ង្រតដ ី េ៏ ្រចើន មន

ងបណ ្ណ

្រតង់ទសខងេជ ើង ិ

្ឋ ន ៤ ្រជុងេសើម មនទឹកមនរសឆ្លញ់

មនកិ្លនមិនគួរេខម ។ សូម្រពះអងគ ្រទង់ ើព

េឆៀងខងេកើត

ៃន្រសះេបកខរណីេនះ

សូម្រទង់ពយយម ្រ

ច់ែស្វងរក ផ

សេ

ច នងេដ ម ើ ថ្លន ់ ។ ជ្រសះេដរ ិ

ំ ង់ បេសើ ម ល្អ មនទឹកេ្រចើន មនស កព

សេ

លុះ្រទង់បន

ងបណ ្ណ

ផលចិញឹ ចម្រពះអងច គ ុះ ។

េហើយ

ចបវ់ នបបេវសន ៍ ។

[២៩០] (អភិសមុ ព ទគ ធ ថ) មន្រពហមណ៍មនក់េឈ ម ះជូជក េនកុ នងែដនកលិងៈគ ់ គត់េនេកមង េឈ ឯភរយរបស ម ះនងអមិត្ត ិ

បន ។ ពួក្រសីជអនកដងទក ឹ


បនេទសី ្ត ថនងអមិត្ត

សឹ ទ ងកុ នង្រសុកេនះ

េចមេ មេជរ្របេទច នងអមិត្ត

បនេនះ

េផើល ្អ ្រជួលេ្រជើម

បនេនះថ ម្ដយជស្រតូវពត ឪពុកនង ិ

ំ ុង្រកមុំយ៉ងេនះ ដល់្រពហមណ៍ចស់ ។ ជស្រតូវពត ិ បនជឲនងែដលេនកព

ំ ន េទ្របក ពួកញតិរបស់នងនគ កុ នងទី ឹ

ង ត់

៍ ់ នងពត មិនជ្របេយជនដល ិ

ំ ន េលើកនង ែដលេនកព ំ ុង្រកមុំយ៉ងេនះ ឲដល់្រពហមណ៍ េហើយ បនជនគ ំ ន េទ្របក ចស់ ។ ពួកញតិរបស់នង នគ កុ នងទី ឹ

ង ត់ ជករ

្រកក់របស់នង

់ នង នគ ំ ន េទ្របក ចស់ ។ ពួកញតរបស កុ នងទី ិ ឹ

ង ត់ ជករ

មករបស់នង

្របកដេហើយ

ំ ន េលើកនង បនជនគ

ែដលេន្រកមុំយ៉ងេនះឲដល់្រពហមណ៍

្របកដេហើយ

ំ ន េលើកនង បនជនគ

ែដលេន្រកមុំយ៉ងេនះឲដល់្រពហមណ៍

់ នង នគ ំ ន េទ្របក ចស់ ។ ពួកញតរបស កុ នងទី ិ ឹ

់ ិតរ្ត បស់ ង ត់ មិនជទីគបច

ំ ន េលើកនង ែដលេន្រកមុំយ៉ងេនះឲដល់្រពហមណ៍ នងពតេហ ិ ើ យ បនជនគ ់ ់ ដបតនងេនក ំ ិ នគបច ់ ិត្ត ជមួយនងប ចស់ ។ នងេនទងម ី្ដ ី្ដ ឹ ចស ិ ុ នងផះទ ៃនបចស ែបបេនះ ម

បិ

នង

្ល បេ់ ទ្របេសើរជងកររស់េន

ែននងមនលំអយ៉ងេឆើត

ំ ន េលើកនង ែដល របស់នងជក់ជរកបដៃទឲនងម ី្ដ ិ នបន បនជនគ

េន្រកមុំយ៉ងេនះឲដល់្រពហមណ៍ចស់ ។ នងបនេធើ្វ ករបូជមិនល្អកុ នងៃថងទី ៩ ំ ិ នបនេធើ្វ ករបូជ្រពះអគីគ ទងម

ំ ន េលើកនង បនជញតន ិ គ

យ៉ងេនះឲដល់្រពហមណ៍ចស់ ។ នងជក់ជេដរ

ែដលេន្រកមុំ

ស េជរ្របេទបពួកសមណៈ

នងព ត ិ ួក្រពហមណ៍ មន្រពហមចរយៈ្រប្រព ិ ឹ េ្ត ទខងមុខ ជអនកមនសីល មនករ េចះដង ឹ េ្រចើនកុ នងេ

ក បនជនងែដលេន្រកមុំយ៉ងេនះេន (កុ នងផះទ ) ្រពហមណ៍

់ េនះ េឃើញបចស ី្ត

ំ េទបជទ ក ងេក ុ ខ ទងជេ្រគ ្ត ្រក ើ

់ ំ ំ ែពងមុត ក៏មិនជទុកខែដរ ្រតង់នង ចស់ ។ ពស់ចឹក មិនទនជទ ុកខេទ ទងល តេ្រមកមិនមន

ករចរចេទមក

ក៏មិនសមល្អ ។ កល េសចកី្តេ

់ ៉ ង ក្រគបយ

់ មិនមន ជមួយនងប ី្ត ឹ ចស

គ បេក ធ មង េទ្របក ន ទី ី្ត មង ្របពនេក ឹ មួយ ែដល

ែលបងមិនមន ំ ទងករេស ើច

ង ត់ កលេ

័ ក៏រែមងវនសបត ់ ្រស័យេនហរទយ ិ


េទ នងេកមងមនរូបល្អ រែមងជទី្របថនៃនពួកបុរស

ស់ ចូរនងវលេទេន ិ

ឯ្រតកូលញតវិ ញេទ ្រពហមណ៍ចស់នងេធ យដច ូ េម្តចេកើត ។ ិ ឹ ើ្វ នងឲរក ី

[២៩១]

(នងអមិត្ត

បន…)

ែន្រពហមណ៍

ំញ ិ នេទដងសឹ ទ ងឲអនកេទ ខុម

្រពហមណ៍ ដបតព ិ ួក្រសី ៗ េជរ្របេទចខុ ំញ េ្រពះែតអនកចស់ ។

ែន

ំ ងទឹកមកឲអញេឡើយ [២៩២] (ជូជក…) នងកុេំ ធើ្វកិចក ច រឲអញេឡើយ នងកុដ ៏ េ្រមើន នងកុេំ ្រកវេ្រកតេឡើយ ។ មនលនងដច អញនងដងទ ្ល ឹ ឹក (ខួនឯង) [២៩៣] (នងអមិត្ត

អនកដងទក ឹ

ំញ ិ នែមនេកើតកុ នង្រតកូល (្រសីអនកេ្របប បន) ខុម ើ )ី្ត េនះេទ

ំញ ិ ន្រតូវករទកេនះេទ) (ខុម ែន្រពហមណ៍ អនកចូលដង ឹ យ៉ងេនះចុះ ឹ

ំញ ងម ខុន ើ ន កមិនខំ ុ្រំញ បុស ឬខុ្រំញ សីមក្រឲខុេំញ ទ ឹ ិ នេនកុ នងផះទ អនកេទ ។ ែន្រពហមណ៍ េបអ ំញ ិ នេនកុ នងសំ ៉ ងេនះចុះ ខុម ែន្រពហមណ៍ អញអនកចូរដងយ ឹ

[២៩៤] (ជជូក…) មនលនង្រពហមណី េហតុជទី

ក់េទ ។

ំ ៃនសិលបៈកី្ត ្រទពយកី្ត ្រសូវកី្ត ង

ំ ៏ េ្រមើន អំពី របស់អញមិនមនេទ អញនងន យកខ ឹ ុ្រំញ បុសឬខុ្រំញ សីមកឲនងដច ៏ េ្រមើន នងក៏ចេ្រមើនកុេំ ្រកវេ្រកធេឡើយ ។ បន អញនងបេ្រម ឹ ើ នងដច [២៩៥] (នងមិត្ត មកថ

្រពះ ជ្រទង់្រពះនមេវស នរេនះ ្ត

្រពហមណ៍

ំញ មពកយែដលខុឮ

ំញ ង្របប ់ នក អ បន…) អនកចូលមក ខុន ឹ

េស្តចគង់េននគីរវង ក ី ត

នរេនះ អនកចូលេទសុំខុ្រំញ បុសខុ្រំញ សីនង្រពះបទេវស ្ត ឹ

ំ ន។ ែដលអនកសុំេហើយ មុខជ្របទនខុ្រំញ បុសខុ្រំញ សីដល់អនកពុខ

មនល

ក ្រតេនះ

ំ ថយ ទងផ ំ ូ វក [២៩៦] (ជជូក…) អញចស់េហើយមនកម្លង ្ល ៏ ឆងយលំបកេទ ំ ែំ យកេឡើយ នងដច ៏ េ្រមើន កុំ ស់ នងក៏ចេ្រមើន កុយ

៏ េ្រមើន នងដច ៏ េ្រមើន កុេំ ្រកវេ្រកធេឡើយ ។ នងបេ្រម ឹ ើ នងដច [២៩៧] (នងអមិត្ត

បន…) ទ

់ ិតេ្ត ឡើយ អញ ក់អនច

់ ់ ងចញ់ នមិនទនេទេធ ើ្វ ស្រងម មិនទនចបំ

់ ងេទផងចញ ំ ់ ៉ ងេនះែដរ ។ មុនេទេហើយ មនល្រពហមណ៍ េបអ យ ើ ន កមិនទនទ

ែន្រពហមណ៍ េបអ ឹ យ៉ង ើ ន កមិននខំ ុ្រំញ បុសខុ្រំញ សីមកឲខុេំញ ទ ែន្រពហមណ៍អនកចូរដង

េនះចុះ

ំញ ងម ខុន ឹ ិ នេនកុ នងផះទ អនកេទ

ជទុកខដល់អនកមិនខន កល

ំញ ងេធ ់ ិតដ ខុន ច ្ត ល់អនក ឹ ើ្វ អំេពគប ើ

អនកនងេឃ ឹ ើ ញខុ ំញ

អំេពេនះន ង ើ ឹ

ក់ែតង (ខួន) ្ល េ្រតក្រត


ំ ជមួយនងព ក ក កុ នងខងេដម ើ រដវូ ទង ឹ ួក្របុសឯេទៀត កុ នងៃថ្លនកខតឫ

េនះនងជទ ុកខដល់អនកកុ នងកលេនះ ឹ

មនល្រពហមណ៍

ំ ើរ យ ដេណ

កលអនកជបុគគល

ចស់ទញ សក់នងស ួ យេំ រៀប ប់ េ្រពះែតមិនបនេឃើញខុ ំញ រតែតងេកងេទ ឹ ឹ ូ កវ េ្រចើនេឡើង ។

[២៩៨] (អភសមុ ព ទន ធ ថ) លំ

័យលុះកុ នងអំ បេ់ នះ ្រពហមណ៍េនះ ភតភ ិ

នង្រពហមណី ្រតូវកម គ្រគបសងត ក ់ បនេពលនងនង្រពហ ម ណ៍យ៉ងេនះថ ឹ

មនលនង្រពហមណី នងចូរេធើ្វ្រទបល្លផង ្រទប

ំ ឹកឃុ មំ ែដលេគេធើ្វល្អ ជផង នទ

ំ ុ មរជខុព ំញ រី េហើយផង ភតគ ក ្ត ឺ សដវូ ផង ឲជេសប ងដល់អញ ។ អញនងន ឹ ំ នក់មនជតិេគ្រត្រតកូលនង្របេទស េដម កុមរទងេនះន ងបេ្រម ើ បនង ិ ឹ ើ នង ី

ំ ់ ងៃថ ំ ទងយប ទ ូ សេឡើយ ។ ង មិនខល្រចអ ិជ

[២៩៩]

លំ

ជជូក

បេ់ នះ

លុះេពលយ៉ងេនះេហើយ

ំ យេហ គត់ែផផ ្ត ្ត ភរ ិ ើ យ្របទក ណ ិ

ំ ្រ មនមុខយស

ជនគរធំទូ

ជ្រពហមពនុ ធ

ក់ បនសមទនវត្ត ្រ

ក៏ពក់ែសបកេជើង

េចៀសេចញេទ្រពហមណ៍េនះ

់ ់ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ច់េទកននគររបស

យ ែស្វងខុ ្រំញ បុសខុ្រំញ សី ។

[៣០០] ្រពហមណ៍េនះ បនេដរើ េទកុ នងនគរេនះ

ំ កសួរជនទង

្របជុំគ ន កុ នងនគរេនះថ ្រពះបទេវស នរ្ត េស្តចយងេទកុ នងទី គល់ក ្រតអងេគ នះ កុ នងទី

នយយន ង្រពហ ម ណ៍េនះថ ិ ឹ

យ ែដល េយងគបប ើ ី

។ ពួកជនែដលមក្របជុំគ ន កុ នងទីេនះ ។ បន

មនល្រពហមណ៍

ក ្រត្រតូវពួកអនកេធើ្វឲខចត់

ំ របង់ចកែដនរបស់្រពះអងគ ៗ េទ ភ្លតេ់ ទ េ្រពះអភិទន (ទន្របេសើរ) េគបប

គង់គីរវង ក ី ត

មនល្រពហមណ៍

ក ្រត្រតូវពួកអនកេធើ្វឲខចត់ភ្លតេ់ ទ

់ន្រពះរសន ់េនគីរវង ំ អតទន្រទង ង្រពះេទវ េទគង គ ។ ី ិ ឹ ី ត

[៣០១]

ជូជកេនះ ែដលនង្រពហមណ៍

់ ព ំ ក់នងកម រងទុកខកុ នងៃ្រពេដរ ជបប ឹ ំ នងខ ិ ្ល ដបង

េ្រពះ

ស់េតឿនេហើយ ជបុគគលមនេសចកី្ត

សេ

យ្រមឹគ

វ ជទែដលរមស ី

ំ ់ បងមនសមប ្រស័យេនេហើយ ។ ្រពហមណ៍េនះ បនកនដ ូ ុ រដច

់ ូជេភង ់ ំ ែដលគតប ់ ន ំ ុ ណី្ឌ រ ចូរេទកនៃ្រពធ ែផេ្ល ភ ប ន នងែវកស្រមប ិ ើ្ល ្រពមទងក


ំ ឮថជទីែដល្រពះេវស នរ្ត ្រពះអងឲ គ េសចកី្ត្របថន (គង់េន) ។ ែឆកទង

ំ ុងចូលេទកនៃ្រពធ ់ ំ េនះ គតវ់ េងង បនេចមេ មគត់ កព ្វ ផូ វ្ល ែ្រសក្រទ ់ ិ រវង យ ំ សុ ទ ះឃ គ ្ល តេទទីឆ្លយ អំពផ ក ) ។ លំ ី ូ វ្ល (ែដលជទេទកន ី ី ត

្រពហមណ៍

ែដលេ

ម ភកុ នងេភគៈមិនស្រងួម

់ ិ រវង ំ កនគ ក (្រតូវពួកែឆកទង ី ត

ំ បនេពលគថទងេនះថ ។

នរ

េទវេងង ្ល ្វ េនកុ នងផូ វែដលជទ ីេទ

័ ធ ក៏េឡើងេទអងុ យេនេល យេចមពទ គ ើ េឈើ) ើ េដម

ជទីពងៃនព ៃនពួកសត្វ ួកអនកសូ ម ម ដច ូ ជែផនដជ ី ទីពង ឹ ឹ

ហ៎ ន ្របប្រ់ ពះេវស នរម ្ត ហ៎ ន

ហ៎ ន

ជ មនឧបមដច ូ ែផនដដ ី ល់ខុ ំញ ។ ្រពះបទ

ជទីេទរបស់ពួកសូ ម ម ដច ូ ជ

េវស នរ្ត នរ

បេ់ នះ

ញ់ មិនចលចញ់ ជអនកឲេសចកី្តេក ម កុ នងកលមនភ័យដល់ខុ ំញ ។

្រពះបទេវស នរ្ត

នរ

ហ៎ ន ្របប្រ់ ពះេវស នរ្ត ែដលជ ជបុតដ ្ត ្រ៏ បេសើរ ឈនះេសចកី្ត

[៣០២] ជន កំ

្របប្រ់ ពះេវស នរម ្ត

្របប្រ់ ពះេវស នរម ្ត

នរ

ហ៎ ន

មនឧបមដច ូ ជសមុ្រទដល់ខុ ំញ

យ ។

មនឧបមដច ូ ជអនង ្ល ់ទឹកមនកំពង់ល្អ

ងយផឹក មនទឹក្រតជក់ ជទីមេនមយេដរ លំអងផកដល់ខុ ំញ ។

ំ គរជទីេទ ៃនផូ វទ ្ល ឹកទង

ស េ

យផកឈូកស ្របកប េ

្របប្រ់ ពះេវស នរម ្ត

មនឧបមដច ូ ជ

់ េដម ើ េពធិ៍បយែដលដះុ ែកបរផូ វ្ល មនម្លប្រ់ តជក់ ជទីមេនមយ ជទស្រមករបស ី ំ ក់ៃនបុគគលែដលលំបកដល់ខុ ំញ ។ នរ បុគគលេនឿយហត់ ជទព ី ន ្រពះេវស នរម ្ត

ជទីមេនមយ

ហ៎ ន ្របប់

ជ មនឧបមដច ូ ជេដម ើ ៃ្រជ ែដលដះុ ែកបរផូ វ្ល មនម្លប្រ់ តជក់

ជទីស្រមករបស់បុគគលេនឿយហត់

លំបកដល់ខុ ំញ ។ នរ

ហ៎ ន ្របប្រ់ ពះេវស នរម ្ត

ំ ក់ៃនបុគគលែដល ជទីពន

ជ មនឧបមដច ូ ជេដម ើ

់ បុគគលេនឿយហត់ ជទីពន ំ ក់ ជទស្រមករបស ្វ យម្លប្រ់ តជក់ ជទមេនមយ ី ី

ៃនបុគគលែដលលំបកដល់ខុ ំញ ។ នរ

ហ៎ ន ្របប្រ់ ពះេវស នរម ្ត

ជ មនឧបម

ំ ែដលដះុ ែកបរផូ វ្ល មនម្លប្រ់ តជក់ ជទីមេនមយ ជទីស្រមករបស់ ដច ង ូ ជេដម ើ

ំ ក់ៃនបុគគលែដលលំបកដល់ខុ ំញ ។ នរ បុគគលេនឿយហត់ ជទីពន ្រពះេវស នរម ្ត

ហ៎ ន ្របប់

ជ មនឧបមដច ូ ជេដម ើ េឈើ ែដលដះុ ែកបរផូ វ្ល មនម្លប្រ់ តជក់


ជទីមេនមយ

ជទីស្រមករបស់បុគគលេនឿយហត់

លំបកដល់ខុ ំញ ។

៉ េទៀត មយង

់ នយយ្របប ថ ិ

បុគគល

េនៃន្រពះបទេវស នរដ ្ត េូ ចះន ដល់ខុ ំញ

ំ ក់ៃនបុគគលែដល ជទីពន

ែដលចូលមកកុ នងៃ្រពធំ

គ ល់កែនង ្ល

ំ ុងយេំ រៀប ប់ កព

លឲេកើតដល់ខុ ំញ ។

ំ យ៉ងេនះ បុគគលេនះ េឈ ម ះថ ញុងេសចក ី្តេ្រតក្រត

ំញ ង ់ នយយ្របប ថ ខុដ ្ត េូ ចះន ឹ ទល ី ំ េនៃន្រពះបទេវស នរដ ិ

មួយេទៀត បុគគល

ែដលចូលមកកុ នងៃ្រពធំ

ដល់ខុ ំញ

ំញ ង ខុឯ

ំ ុងយេំ រៀប បយ ់ ៉ ងេនះ កព

បុគគលេនះរែមង

៏ ើន េ្រពះែតសំដម ្របទះបុណយដេ្រច ី ួ យមត់េនះឯង ។

[៣០៣] េចតបុត្រ្ត ពនៃ្រព អនកចូរេទៃ្រពបន្រសដត ី បេទនងជ ឹ ូ ជក្រពហមណ៍េនះ

ថ ែន្រពហមណ៍ ក ្រត្រតូវពួកេធើ្វឲខចត់ភ្លត់េទេ្រពះអតិទន ្រតូវេគបេណ្តញ

េចញចកែដន របស់្រពះអងេគ ទគង់ឯគិរវង ក ី ត

។ មនល្រពហមណ៍ ក ្រត្រតូវពួក

់ឯគិរ-ី ំ ជបុ្រត នង្រពះេទវ េទគង អនកេធើ្វឲខចត់ភ្លតេ់ ទ េ្រពះអតិទន្រទង់ន្រពះ ី ិ វងត ក

មិនខ្រំ បងេធ ឹ ើ្វ ករង

អនកជបុគគលឥត្របជញ

េចញអំពែដនច ូ លមក ី

់ ំ េដរើ ែស្វងរក្រពះ ជបុ្រត ដច កនៃ្រពធ ូ កុកែស្វងរក្រតក ី ុ នងទឹក ។ ែន្រពហមណ៍ ដល់អនកេនះកុ នងទីេនះេទ

េយងម ិ ើ ុ ខជមិនឲជីវត

េ្រពះថ

្រពួយេនះែដល

់ ំេ េយងបញ ស ើ

អនកេហើយមុខជផឹកឈមអនក ។ មនល្រពហមណ៍ េយងម ើ ុ ខជ

យ័ញ ញ (បូជេទវ

កុ នងផូ វ) ្ល េ

់កបលអនក ពនះកត ់យកេបះដង ំ នងកត ្រពមទងទង េហើយបូជបនសក ្ល ូ ថ ុណ ឹ យ

់ ច់របស់អនក ។ មនល្រពហមណ៍ េយងន ើ ងកត ឹ

យកេបះដង ូ របស់អនក រួចផង គ ករបូជ េ មនល្រពហមណ៍ ករបូជេនះេ េហើយ

មួយេទៀត

មិនបនេទ ។

េ្រពះេហតុេនះឯង

់ ប់ នងកបលរបស ់ អនក ។ ច់ ខ្លញខ ឹ

ច់របស់អនកេនះ េឈ ម ះថេយងប ើ ូជល្អ

ំ អនកនងន ្រពះេទព ឹ ី

[៣០៤] (ជជូក…) ែនេចតបុត្ត អនកចូរ

េទ

នង្រពះ ជបុ្រ ិ

បុ្រតៃន្រពះ ជបុ្រត ី

្ត បេ់ យង ើ ្រពហមណ៍ទូតអនកមិន្រតូវសម្លប់

់ ូតេនះ បនជេគមិនសម្លបទ

ជធម៌មនមកយូរយរ

ំ ថយ ្រពះអងក គ ៏ មនកម្លង

ំ ូ រេឡើយ មុខជនង ពុយ ឹ

់ ងេហ ំ ់ បតខ ស់េហើយ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តទងអស ឹ ើ យ្រពះបិ

ំ េវស នរេនះ ទង្រពះម ្ត

ចង់ជួប្រពះបទ


យ្រទង់្រពះព ិ

ងងឹត្រពះេន្រត (េ

ប) ។ ែនេចតបុត្ត អនកចូរ

់ កយេយង ្ត បព ើ

ំ េយងជ ជទូតែដលក ្រតទងេនះ បញូ ច នមកេហើយេយង្រពះ ជបុត្ត េបអ ឹ ើ ើ ើ ន កដង

អនកចូរ្របបេ់ យង ើ ។ [៣០៥]

(េចតបុត… ្ត )

ែដលជទ្រស ី

ែន្រពហមណ៍

អនកជទូតជទី្រស

ំញ ងឲភជន ៍ េ៏ ពញេ ដ ញរ់ បស់េយង ឹ ើ ុន ើ េយងខ

ញៃ់ ន្រពះបទេវស នរ្ត យទឹកផង គុមពទក ឹ

ឃុ មំ េនះផង េភ ្ល ្រមឹគ (ែដលចមិ្អ នេ្រសច) ផងដល់អនក មួយេទៀត ្រពះបទេវស នរ្ត ្របថ ែដលជអនកឲវតុ ជទ ន គង់េនកុ នង្របេទស ថ ី ដល់អនក ។

[៣០៦] (េចតបុត… ្ត ) ែនម

េយងន ្រ់ បេទសេនះ ើ ង្របប ឹ

ចប់ ជជូកបព ្វ ។

៍ ជវករៈៃនថ ្រពហមណ៍ េនះហ៎ ន ភគ ន ំ នមទន ធ ម ែដល ិ

្រពះបទេវស នរេស ជបុ្រតនង្រពះេទព ្ត ្ត ចគង់េនជមួយនង្រពះ ឹ ិ ី

្រពះ ជ

់ ំ ក់នងែវកស្រមក ់ បូជេភង ្រទ្រទងេភទអ ន កបួលដ្រ៏ បេសើរផង មនទព ឹ ើ្ល នងជ ិ

់ ្រទងេស ្ល កដណ្តបែ់ សបកខ្ល

ផេទ ំ លើែផនដន ី ម

ក រនវូ េភង ើ្ល

ំ េឈើទង

ផង

យនះុ ៎

៏ ស ដេ៏ ខៀវ ្រទ្រទង់ែផេ្ល ផ ងៗ ដខ ព ់ មនកំពូលេទើសេមឃ ដេ៏ ខៀវដច ូ ភផ ន ំ ក អញជ័ន ។

ំ េដម មនេដម េដម ង ម ើ ្រតែបកៃ្រព េដម ើ ្រតេចៀកេ្របស ើ គគីរ េដម ើ ើ ព្រងនងេដ ើ ៃ្រជ ើ ិ

់ េទរទនេទមក េ ំ ែមកេឈើទង នង ឹ

េ ៉

យខយល់ ដច ូ ជមណពេទើបផក ឹ (្រ

) ម្តង ។ េនខងេលើ

យ ឮសូរសពដ ទ ច ូ ជចេ្រម ងទព ិ ្វ (េ្រពះ) មនហូ ្វ ងេប៉លេ

ំ េឈ ចុះទព ី ើ មួយេទេឈើមួយ

ំ ែមកេឈើនងស ឹ ្ល កេឈើទង ិ

ែដលខយល់បក់្រតូវេហើយ ឮដច ូ ជេ

ំ ុងេដរើ ដច រកជនកព យនងជនែដល ូ ជរក ី ឹ

ែដលជកែនង ្ល

់ េស្តចគងេនជម ជបុ្រ ួ យនង្រពះ ឹ

មកដល់ េ្រតក្រត ំ ទង

លនងជនែដលេន ឹ

្រពះបទេវស នរ្ត

្រស័យ ។ អនកនងច ឹ ូ លេទកុ នង

្រសម បុ្រតី

ំ ក់នងែវកស្រមក ់ បូជ យ េស្តច្រទ្រទង់េភទ ជអនកបួសដ្រ៏ បេសើរ មនទព ឹ

នង្រពះជ ិ

្រទង់េស្ល ក ែសបកខ្ល ផេទំ លើែផនដ ី នម

កនតៃ្រព ួទ

េពធិ

[៣០៧] កុ នងទីនះុ ៎ មនេដម ើ ព្រទ

្វ យ ខត ិ ្វ ខុរន

់ ស ទន្លបម

ក រេភើង ្ល ។

ំ ៍ សម៉ភុ ក ង ្រពង សម៉ពេភទក ្ល ី ិ

ៃ្រជនង្រក ិ

ំង

មក់

ងមនែផ្ល


្ល េចកអមបូងែសនង ្វ មនែផទ ្ល ុ ំ េដម ើ ទបៗមនេចកអមបូងភុ ក

ដែ៏ ផម ្អ រុងេរឿង នង ិ

មកជរបស់ខួន នងចន នទ ៍ មនែផែ្ល ផម ្ល ្អ ដច ូ ទឹកឃុ មំ េគែតងយកឃុ មំ ឥតេមកុ នងទេនះ ី ិ េហើយបរេភគ ិ រុយ

កុ នងនះុ ៎

កុ នងទន ី ះុ ៎

មន

ំ ុងផក ្វ យខះ្ល កព

្វ យខះ្ល េទបជកបល ើ

ំ រែបបេនះមនសមប ្ល ងព ូ ខងកញ ន ច ញេ់ ចក ។ ្វ យខះ្ល មនែផខ ្ល ន ី ី ច ងទ ិ ុ ំ ែផទ ុ រដច បុរស

(ឈរ)

ំ ង ំ ្វ យទុទ

ខងេ្រកមេបះែផ្ល

ំ ្វ យទង

៏ តម ំ ទ ំ ុ ំ មនសមបុរកិ្លននងរសដ ឧ ទងខ ្ត ៗ ខុែំញ តងមនេសចកី្តអ ិ ី ច ងទ ំ ទងករ

់ នឮថ

ក៏្របកដដល់ខុ ំញ

ហឹងៗ

ែខង ្ល គង់

គុមពេកដ ្ឋ

គុមព្រកឹ

ែខង ្ល គង់ ្រសល់ េ នចេមបង ើ

េបកខរណីេដរ

សេ

្រចេនៀង

បុននគតូច

បុននគធំ

នងរល ួស ឹ

ពដ ធ ៏ គ យ ដច ូ ផកយែដលភឺេ្រពង្រពត ្ល

កស ។

់ ក់េខម ៃ្រជធំ ទន្លនងធ ិ ន ងជេ្រច ើនបេញចញផកកុ នងទីេនះ ។

ំ ៉ន ជ្រពក ខួញ ម កញ ឹ

េទវ

យនននវ ទ ន័

់ ័យ ដច ូ ជក្រមងែដលេគ្រកងេហើយឬ្របកដដច ូ ជជយទងជ

មនផកពណ៌េផ ងៗ រកស ី ុ គះ

ដច ូ ជ

ច រយៃ្រកេពក

៏ ំ ។ េ ន ត ដង ូ ដះុ ច្រមុះគ ន កុ នងៃ្រពេឈើេលើ មដធ

់ ពួកេទវ ល្អដច ូ ជទេនរបស ី ំ ផកទង

្របេទសេនះឧបមេ

ំ ្រជុះផកកុ នងទេនះ ង ្ល ្រតែបកៃ្រពនង ម ល សងឃរ័ ខុរសម ន ី ិ ។

កុ នងភូមិភគ

យផកឈូក

។ មួយេទៀត ពួក

ជទីមេនមយជិត

នងផ ិ ក

្រពលិត

េ ៉ ែដល្រសវង ឹ េ

្រសមេនះមន្រសះ

័ ់ ពួក ដច ទ នរបស ូ ជកុ នងនននវ

ំ េី ះ េនេលើេឈើ យរសផក យព

ែដលមនផករក ី

ំ មរដវូ ញុងៃ្រពេនះឲ

់ នឮគ ឹ កកង ។ លំអងែដលេ យ

ផត់មក កុ នងទី

្រសមនះុ ៎ អំពទ ី ិសខងតបូង នងខងល ិ ិច ។

់ បក់ េបខយល យ េចញអំពេកសរ ែដលមនេន្រគប់ សឹ ្ល កឈូកមនរសែផម ្អ ើ ី សេ

នង្រស ូវ ិ

្រសមក៏េដរ

់ េ៏ ថងស ៗ យលំអងេកសរផកឈូក កុ នង្រសះេបកខរណីនះុ ៎ មនែផ្រ្ល កចបដ លី្រជុះរុះេ យ យេលើែផនដ ី ។ មួយេទៀត មន្រតអេណ ី ើ្ត ក នងក ិ ្ត ម

េ្រចើនែបប ែហបែហលេទមកកុ នង្រសះេនះ រសែដលហូរេចញអំព្រកេ ី មនឱជដច ូ រេចញ អំពេម ូ ទឹកេ ូ ទឹកឃុ មំ នងរសែដលហ ិ ី ើ មឈូក ឱជដច នងេ ិ

ដច ូ ជ

ឈូក

ះ្រសស់

ះថ្ល ៃ្រពេនះមនកិ្លន្រកអូបេផ ងៗ ផ ពផ ្វ យកិ្លនឈុ ង យឈ្លប់ ។ ៃ្រពេនះ ំ ់) (ញុងជនែដលមកដល

ឲរក យេ ី

យកិ្លនេ

យផក

នងែមកេឈ ិ ើ


់ ង ំ កនង ្ល ទ

បុេ៉

្ណ ះ

ំ យក៏ញុងៃ្រពឲគ ឹ កកង

យជុំវញ ិ

ជេ្រច តមនសតប ្វ ក ទ ិ ្វ ិ ើន ី ជត

េ្រពះែតកិ្លនផក

មនសមបុរេផ ងៗគ ន

មិនែត

េ្រតក

លជមួយនងេម យរំ កគ កុ នង្រសះេនះ ។ ពួកបក ែដល ន េទវញេទមក ិ ឹ ី

្រត

េនកុ នង្រសះេបកខរណី គឺសតន ១ ្វ នក ្វ ី វបុ ្ត ១ សតជ ្វ ី វបុ ្ត បយចេន ិ ទ ១ សតជ ិ ំ សតជ ្វ ី វបុ ្ត បយនន ទ ១ ។ ផកទង ិ

យ ដច ូ ជក្រមងផកែដលេគ្រកងេហើយ

្របកដដច ូ ជ ក្រមងផក ែដលម ូ ជជយទង់ជ័យ ពុេំ នះដច ្រកងយ៉ងល្អេ

់គង់េន យផកមនពណ៌េផ ងៗ ។ កុ នងទែដល្រពះបទេវស នរ្រទង ្ត ី

ជមួយនង្រពះ ជបុ ្ត បុ្រតី ឹ

់ ្រពះអង្រគ ទងេភទជអ ន កបួសដ្រ៏ បេសើរ

ំ ក់ មនទព

្រទង់េស្ល កែសបកខ្ល ផេទំ នេលើែផនដ ី

់ បូជេភង នងែវកស្រមក ិ ើ្ល ផង នង្រពះជ ឹ នម

៏ ្ល ស ករ ដឈ

ក រេភើង ្ល ។

[៣០៨] (ជជូក…) ភតគ ្ត ឺ សដវូ េនះ ែដលេយង ើ

យេហើយ េ

យទឹកឃុ មំ េយង ើ

នងឲន វូ ទកឃ គ ្ត ឺ សដវូ ផងដល់ ។ ើ ើ្វ ល្អេហើយផង នងភត ឹ ឹ ិ ុ មំ ែដលេយងេធ

[៣០៩] (េចតបុត… ្ត ) េសប ងចូរេនជរបស់អនកឯងចុះ េយងម ើ ិ ន្រតូវករេសប ងេទ ែន្រពហមណ៍ អនកចូរយកេសប ងអំពេនះេទ ែន្រពហមណ៍ អនកចូរេទ ី

ចុះ ។ ផូ វេនះជផ មមេដរើ ចុះបុគគលមនក់ ្រតង់េទកន ់ ្ល ្ល ូ វល មនឥសីេឈ ម ះអចុ តៈមនេធ ច ម ញ្របកបេ

ធូលី

យមនល ិទ

្រទ្រទង់េភទជអនកបួសដ្រ៏ បេសើរផង

្រសមកុ នង

មនសររៈ្រប ី

ម្រសួល

្រសមេនះ ក់េ

ំ ក់ផងែវកស្រមបប ់ ូជេភង ទព ើ្ល ផង

ផង ។ ឥសីេឈ ន កេស្ល កែសបកខ្ល េដកេនេលើក្រមល ម ះអចុ តៈេនះជអ ច

សឹ ្ល កេឈើេលើែផនដ ី នម ំ ន ។ អនកពុខ

ក រេភង ើ្ល អនកចូរេទសួរ

កចុះ េ

់ ់ ូ វដល កនង្របប ផ ្ល ឹ

[៣១០] ជូជកជ្រពហមពន ុ ធ លុះបនឮពកយេនះេហើយ ក៏មនចិតរ្ត ក យ្របទក ណ ី ិ

់ ់ ុ តឫស េចតបុត្រ្ត ពនៃ្រព រួចេដរើ ត្រមងេទកន អច ច ី ។ ់ ុ ល្លវនវណន ចបច ្ណ ។

លុះជូជកបន [៣១១] កលជូជក្រពហមណ៍េនះ េដរើ េទបួបឥសីេឈ ម ះអចុ តៈ ច េឃើញ ឥសីេនះេហើយ ក៏សំេណះសំ

លជមួយនងឥស ឹ ីថ េ

៏ េ្រមើន កដច


៏ េ្រមើន មិនមនេ គពធេទឬ េ កដច

សុខសបបយេទឬ េ

កចិញឹ ចមជីវត ិ

យករែស្វងរក (្រសួល) េទឬ េមើមេឈើនងែផ ម ្ល នេ្រចើនែដរឬ ។ ពួករេបម ឹ

មូសពស់មនតចេទឬ កុ នងេដរ ិ េទឬ ។ [៣១២]

(

បស…)

សេ

មនល្រពហមណ៍

ម ចិញឹច មេ

េ គពធេទ មួយេទៀត

យ្រមឹង

វមិនមន ករេបៀតេបៀន

ម សុខសបបយេទ

ម មិនមន

ំ យករែស្វងរក (្រសួល) េទ ទងេម ើម

េឈើែផេ្ល ឈើក៏មនេ្រចើនែដរ ។ មួយវញេទៀត ពួករេបម មូស ពស់ មនតចេទ ិ ិ

កុ នងៃ្រពដេ៏ ដរ េនកុ នង

សេ

យ្រមឹគ

វ មិនមនករេបៀតេបៀន

ំ ្រសមេនះ អស់្របជុំៃនឆនជេ្រច ើន

ទេ្រតកអរៃនច ី ិតេ្ត កើតេហើយេទ ។ ែនម

មក

ម មិនែដល

គ ល់

ម េទ ។

ពធ មិនជ

្រពហមណ៍ អនកមកល្អេហើយ អនកមិនែមន

៏ េ្រមើន អនកអេញើជញចូលមកខងកុ នង អនកចូល ្រកក់េទ មនល្រពហមណ៍ដច

ំ ងេជើងទង

យរបស់អនកចុះ

ែផ្រ្ល ទយង ្ល ក់ ឹ ែផម

ង ែផម ្ល ក់េ

ែន្រពហមណ៍

់ ី ក មនរសឆងញព

ម បនដងមកអំពេ្រជះភ ន ំ ែនម ី

្រតជក់េនះ

្របសិនេបអ ើ ន ក្រតូវករ ។

[៣១៣] (ជូជក…) វតុ ែដលេ ថ

ំញ ងអស ំ ់ េធើ្វឲជជំនន ូ ដល់ខុទ ្រពះបទសញជ័យ

អនកចូរបរេភគែផ ទ ្ល ន្លប់ ិ ំ ក ដច ូ ទកឃ ឹ ឹ ុ មំ ។ ទងទ

្រពហមណ៍ អនកចូរផឹកទឹកេនះចុះ

ំញ នទទួលយកេហើយែដលេ កបនឲ ខុប

់ ំញ កេដម ខុ ម ជបុ្រតបេងើត ក ើ បចង ឹ ី ចួបនង្រពះ

ំ របង់េហើយេនះ ែដលពួកអនកសិវ ិ ្រស្តបប

្របសិនេបេើ

ំញ ង ។ ់ ុផ ្រជប សូម្របបខ [៣១៤] (

កបន

របស់ ក

ំ ង បស…) អនកមិនែមនមកគល់្រពះបទសិវ ិ េដម ើ បប ី ុណយេទ អនកទន

់ ្រពះ ជ ជចង់បន្រពះេទពរបស ី

ែដលជ្រសី ្ត ្របតបត ្ត ុ នងភ ិ ិក

ំ ំ ឬក៏អនកមកេដម ង ើ បន ី យកជនទ

ជចង់បនកុមរេឈ ម ះត ី

្ត

ំ ង អនកទន

្ហ ជិន េធើ្វជទសីនងក ម ះជលីេធើ្វជទសៈ ិ ុ មរេឈ នក់

នងប ិ ុ្រតីបុ្រ

េទអំពៃ្រព ី

ែន្រពហមណ៍ ឯង្រពះបទេវស នរេនះ មិនមនេភគៈ មិនមន្រទពយ មិនមន ្ត ធញជត េទ ញ ិ ។


[៣១៥]

(ជូជក…)

ំញ ិ នែមនមនសភពជអនកខងន ខុម ឹ ងេ ឹ

កេទ

ំញ ិ នែមនមក ខុម

ំ កដ្រ៏ បេសើរ ជករល្អ ករេនរួម នមក

េដម ើ បស ឹ ួកេ ី ូ មេទ កលចួប្របទះនងព

ំ របង់េហើយ នវូ េសចកី្តសុខសពៗ ្វ កល ។ ្រពះបទសិវែដលព ួកអនកសិវ ិ ្រស្តបប ិ

ំញ ិ នែដលបនេឃើញ ខុម ំញ ង ។ ់ ុផ ្របបខ [៣១៦] (

ំញ កគល់្រពះអងគ បនជខុម

្របសិនេបេើ

ក្រជប

សូម

៍ ជវករៈៃនថ ្រពហមណ៍នះហ ធ ម ែដល នំ នមទន ុ ៎ ៎ ន ភគ ិ

បស…) ែនម

់ ្រពះបទេស្តចគងេន ជមួយ្រពះ ជបុ្រតនង្រពះេទព ិ ី ។ ្រពះ ជ្រទ្រទង់េភទៃន ៏ ំ ក់នងែវកស្រមប ់ ូជេភង បពជ ប ្វ ិ តដ្របេស ើ រ មនទព ិ ើ្ល សក់ក

ែសបកខ្ល ផផ ទ ំ ទ ល់ែផនដ ី នម

មនពណ៌េខៀវ្រទ្រទង់ែផេ្ល ផ ង

្ត រេភើង ្ល ។ ពួកេឈើែដលេមើលេទេឃើញនះុ ៎ ជេឈើ ៗ

មនពណ៌េខៀវភនំ

ខស ព ់ មនចុងេសើមនងពពក ឹ

គគីរ ផកអញជ័ន គឺេដម ើ ្រតែបកៃ្រព ្រតេចៀកេ្របស ើ

េ្រទតេ

្ត ញេ់ ស្ល កដណ្តប់

ំ ភន ំ ព្រង នងៃ្រជញ រ័ េ្រទត ង ិ

លខយល់ ដច ូ ពួកមណពេទើបផក ឹ (សុ ) ម្តង ។ (សំេឡងរបស់ពួកសត្វ

្ល បេផ ងៗ) េលើែមកេឈើទ ំ ក សត្វ

់ ច នឮដ ូ ចេ្រម ង (ទព ិ )្វ ពួកសតេ្វ ប៉ល

ំ ន េហើរេឆ្វ លឆ្វត់ អំពេដ ់ ម េ ៉ នគ ើ េឈើមួយ េទកនេដ ើ េឈើមួយ ។ ី ម

ំ អស់ទងែមកេឈ ើ មនសឹ ្ល ក ែដល្រតូវខយល់បក់មកក៏

ំ ុងេដរើ ែដលកព

់ ដច ូ ជេ្រតកអរនងជនែដលមកដល ឹ

្រស័យ ។ (អនកនងេឃ ិ្ត ឹ ើ ញសមបតៃន

េវស នរេស ្ត ្ត ចគង់េន

ក់ដច ូ ជដេង្ហយេ

្រសមបទ) កុ នង

រក យនងជនែដលេន ី ឹ

ជមួយ្រពះ ជបុ្រតនង្រពះេទព ិ ី

្រសម ែដល្រពះបទ ់ ្រពះអង្រគ ទ្រទងេភទ

ំ ់ នងែរកស្រមប ៏ ់ ូជេភង ់ក បពជ ប នងសក ្វ ិ តដ្របេស ើ រ មនដពក ិ ើ្ល ិ ដណ្តបែ់ សបកខ្ល ផផ ទំ ទ ល់ែផនដខ ី ្ល នម េដរ

្ត ញ់ េស្ល ក

។ មនផកទែន្រជុ ្ត រេភង ្ល ះេ យ យ ើ្ល

ំ ែទ ដនដក ស េលើភូមិភគ ជទីេ្រតកអរៃនចិត្ត ទងៃផ ី ៏ មនពណ៌េខៀវ្រសងត់

យេ

ំ ម ចិេញជ នឥតមនធូលីហុយកុ នងទីេនះេឡើយ ។ ទងេ

ពណ៌ ដច ្ល ក មនឧបមេសើមេ ូ ជផូ តកៃនេក ន

ធនបេ់

ជន

យជុំវញ ិ ។ មន

ំ ញុងតេ្រមកឲចេ្រម ើន េ

្វ យ ្រពង ី កិ្វដ ្ឋ

ម េ

ត ក៏មន

យសមផស ៃនសំឡី មិនហួសអំព ី ៤

្វ មនៃផទ ្ល ក ុ ំ ុ នងទីទប ៃ្រពេនះ ស្រមប់

់ រេភគ យពួក េឈើស្រមបប ទក ិ ឹ

្អ ត មនកិ្លន្រកអូប


៌ ៃនែកវៃពទូរយកុះករេ មនសមបុរ្របែហលគ ន នងពណ ឹ កុ នងៃ្រពេនះ ។ កុ នងទជ ី ិ តៃន េ

យហូ ្វ ង្រតីរែមងហូរ

្រសមបទេនះ មន្រសះេបករណី

យឈូកនងឧបបលក ិ ុ នងភូមិេភគ

ជទេ្រតកអរៃនច ី ិត្ត

។ មនល្រពហមណ៍ កុ នង្រសះេនះសឹងឆូ ្ល កឆ្លស់េ

ៃនពួេទវ

(េនះ) គឺឧបបលេខៀវ ឧបបលស ឧបបល្រកហម ។

ដេ៏ ដរ

េទ ស

ដច ូ ជកុ នងនននវ ទ ន័

យឧបបលជតបី

[៣១៧] កុ នង្រសះេនះ (ស) ដច ូ ជសំពត់សមបកេឈើ ្រសះេនះេឈ ម ះថ មុចលិន ទ ្រសះ េដរ

សេ

មួយេទៀត

ំ យ្រពលិតនងស គ នទ ធ ង ិ

ំ យ្រតកួនទងឡយផង ។

យផង េ

ពួកផកឈូកកុ នង្រសះេនះរកស ី ុ គះ

គ យេឃើញ

ំ ុត ក់ដច ូ ជគ ម នទប ី ផ

ខះ្ល ក៏រកក គ ់ ។ ៃផទ ទ ឹកេនះ ្ត វូ ឋិតេនកុ នងទឹក្រតឹមជងង ្ល កក ី ុ នងេហមនរដ ី ុ នងគិម្ហរដវូ ខះរ

សឹងវច ិ ិ្រតល្អ

ដេ៏ ដរ

សេ

យផក

់ ក់ផ យេទ មនកិ្លន្រកអូបឈុ ង យឈ្លបប

ពួកេមឃុ មំ កនង ្ល ់្រទហឹងអឹងកងជុំវញ ិ េ្រពះកិ្លនផក ។

[៣១៨] មនល្រពហមណ៍ មួយេទៀត មនពួកេដម ួ សផុ ង ្អ ើ េឈើ គឺកទមព ្រចេនៀងនងរល ិ មនផករកស ី ុ គះ

ជនស ូ ្ល

ឈូក ្រ

គ យ

ះុ ៎ ដះុ ែកបរមត់ទកម ុ ចលិន្រសះន ទ ឹ

ំ មនទងេដ ម ើ ្រពូស

។ មនពួកជីរេខម ជីរ-ស ្វ ត ខង ទ ឹ ច មនផករក ី អមសងខងមុចលិន្រសះ មនកិ្លន ញ់ គណី្ឌ ស គណី្ឌ េខម ធនង់ បេញចញផកែកបរមុចលិន្រសះ ទ

្រកអូបបក់ផ យេទ ។ មនពួកេដម ើ សុ្រកំ ដកពរ ពពូថម ្រមុំ មនផករក ើ ី ពួកេដម

់ ថ្លនេខ ់ េកតកៈ កណិករ ចបេទស មនផករក ជន្លត់ៃដ មនផករក ី ។ ពួកថ្លនស ី

មន្រតួយរកល ្អ ដះុ េន្រចលរនទលដច ូ ជផកចរ ។ ពួកេដម ើ សតប-ស សតបេខ ី េដម ើ េចកមស េដម ើ ដកគំ (ៃ្រពេនះរុងេរឿង) េ េ

យផកទឹកេ

ះខ្លនងគន ទ ផង ិ

យផកធនង់ នងទន ្ល ផង ។ េដម ើ ដកខម ិ ិ រក អំេពៃ្រព អងគសដ ី ្រកឹ

េកដ-ស េកដេខ ្ឋ ្ឋ ម មនផករក ី ។ ្រពក ឹ

ំ ( ទងេនះ) េទះខី ច សឹងមនេដម ើ ដ្រ៏ តង់

ំ ះុ ៎ ដះុ េនទងសងខង មនផករក ែកបរមុចលិន្រសះន ទ ី េ ងេភង ើ្ល ។

ន ្រកញូង

័ ព ័ )ធ ជុំវញ ្រសម (ពន ធ ទ ិ

ំ [៣១៩] មួយេទៀត មនទងស ឹ ្ល កៃ្រគ សែណ្តកបយ សែណ្តក ជមសជេ្រចើន

ះុ ៎ ។ (ទកេនះ) យ នងកព ងព ុ ចលិន្រសះន ទ ឹ ិ ី ួយ ជេ្រចើនដះុ ែកបរមត់ទកម ឹ


ំ មន្រចង

យេំ

ំ ប់ ជទន

្រតូវខយល់បក់មក

រលកក៏ខជយខរជ េឡើង

៏ េី ះ េហើយេឆ្វ លឆ្វត់ គុមពេឈើមន មូ ្ល ភន ំ យសំេឡងដព

ំ បេទៀប កុ នងទទ ី ន

មុចលិន្រសះេនះ ទ

ពួក្រពក សឹង ដេ៏ ដរ ឹ

ស េ

មន្រតកួនជេ្រចើន

មនពួកេមឃុ មំ ន ប់

្ល

្ល ធំ

មនល្រពហមណ៍

យពួកវលិ ្លេឈ ម ះឯងឡមភកៈ ដះុ េនកិ្លនរបស់ផកៃន

់ ំ ់ ៧ ៃថង មិនទនបត ់ ់្រកអូបេឡើយ ។ ពួកផក ែដលេគ្រទ្រទងអស វលិ ្លទងេនះ

ំ រៃនម ដេ៏ ដរ ដះុ េនកុ នង ចែំ ណកទងព ុ ចលិន្រសះេនះ ទ ី ដរ៏ ុ ងេរឿង

ស េ

់អស់កនះែខ ំ របស់ផកទងេនះែដលេគ្រទ្រទង ្ល

កិ្លន

យពួកផកលំចង់ ់ ់ ក៏មិនទនបត

្រកអូបេឡើយ ។ រឯអញ ជ័នេខៀវ អញជ័ន-ស អញជ័នេលឿង មនផករកស ី ី ុ គះ ៃ្រពេនះ ក៏េដរ

ស េ

មកដល់) ឲរក យ េ ី

គ យ

ំ ។ រឯងៃ្រពេនះដ ច ូ ជ (ញុងជនែដល ី

យមិ្ល ះរួត មិ្ល ះ

ំ យែមកមនផកទង

យកិ្លនផង េ

យផង ឯពួកកនង ្ល ់

មនសូរសព្រ្វ ទហឹងអឹងកងជុំវញេ្រពះក ិ ិ្លនផក ។ មនល្រពហមណ៍ កុ នងមុចលិន ទ ៉ ក្អម ពព ៉ សេមករ ។ ច បម ្ល ុន ្ល ុន ី ុ ខ គឺមួយពួកែផប ី ួកេទៀតែផប

្រសះេនះ មនពួក្រត

[៣២០] មួយេទៀត មនៃសពដេ៏ ្រចើន នងខ ឹទ ិ មស

ំ េដម ើ រកទង

ដះុ េនដច ូ ជេដម ើ េ ន

យេ

ជេ្រចើន យខម្រកហម ឹទ

ំ ួកលំចង់ដេ៏ ្រចើន មនទងព

ះុ ៎ ។ មនវលិ្លមិ្ល ះរួត មិ្ល ះ គបបក ទ ី ិ្តច ដះុ េនែកបរមុចលិន្រសះន ពួកអេ

ក្រពក នងេដ ម ើ េទៀនៃ្រព េ ឹ ិ

៏ មម េដម ក រកស ើ ិ្ល ះសឹងដមនផ ើ ខមេដ ី ឹទ ុ គះ

ំ ។េ ព វលិ្លេផ្តឆ្វង

ែដលេគ

ំ ក់ េឈើឯម ក្លព

រំ ី រេនងៃ្រព ម កនយដ ុទ

័ ព ័ េដ គ យ វលិ្លចរ មនផករក ធ ន ធ ម ើ េឈើ។ ី ដះុ ពទ

ពួកេឈើនងនន ូ ជទកឃ ួ េមៀនៃ្រព យុថក មនកិ្លនដច ឹ ុ មំ មិ្ល ះវលិ្ល មិ្ល ះ្រប្រកតី ចប

បទុមុតរ្ត ្រពក ឹ សឹងដរ៏ ុ ងេរឿងល្អ ។ ពួក្រចេនៀង កបបសសមុ្រទ កណិករសឹង

៏ នផករកស ដម ី ុ គះ អ

គ យ

្ត តេភើង ្ល ។ ពួកផក

្របកដដច ូ ជប

្ត ញមស

សឹងដរ៏ ុ ងេរឿងល្អ

ដច ូ ជ

ំ ់ េនះ េកើតេលើេគកនងេក ឹ ើ តកុ នងទក ឹ ពួកផកទងអស

់ទឹកេ្រចើន គួរឲេ្រតកអរ យ៉ង ្របកដជមុចលិន្រសះេនះ មុចលិន្រសះ្រទ្រទង ទ ទ

េនះឯង ។

[៣២១] មួយេទៀត កុ នង្រសះេបកខរណីេនះ មនពួកសតែ្វ ដល្រ

មេទកុ នងទឹក

៉ ់ ្រតអែណ ំ ត ជេ្រចើន គឺ្រតឆ ្ត ង ្រកេពើ មករ ឆ្លម ។ មនទងផ ិ្ល ឃុ មំ េឈើឯម ី ី ិព ន ្រតរី ស


ំ ូ ្របយងុ គ េ ឆ្លព

ម ្រក ញ្រជូក េ

េដម ើ ឫស ើ ពុែំ សន េដម

ម មត់ែក្អក េដម ្ត ុស សមបុរែល្វង ។ ើ សតប

មសិប ្រកឹ

វលិ ្លជេណើ្តរ

េកដ ្ឋ ្រពហូត បយម៉ត ។ ពួករេមៀត ហរ ៍ េ្របស កបបូរ រង្រគ កហម ។ សម៉ពេភទក ិ

ន យ៉ង

ញ់ ្រក ន ់

ឈូក្រ

្វ

ហិរេវរ្រព ក ិ ឹ េ្រគើល

[៣២២] មួយេទៀត ែកបរ្រសះេបកខរណីេនះ មនពួក ជសីហ៍ ខ្លធំ យកិខន ី

មនមុខដច ូ ជមុខេមេសះ ដរំ ី ្រទយ

ំ សរភ្រមឹគ ។ ហូ ្វ ងចចក ទន យ ្វ ន រមង

ឆមប ែឆកៃ្រព មនសមបុរដច ូ ជផកបបុស ចមរ ី េទច ឈូ ្ល ស

្វ ្រពម

្វ ្រកិស

្វ េខល ។ ទេន ង ខង ី ទ ខ្លឃុ មំ េគៃ្រព ជេ្រចើន ហូ ្វ ងរមស ្រជូកៃ្រព

ក កែងន ្ហ

ំ ះុ ៎ ។ មនទងហ យេ្រចើន ែកបរមុចលិន្រសះន ទ ូ ្វ ង្រកី ែឆកៃ្រព ចចក មន

័ ព ័ ជ ឫស ធ ធ ទ ធ ុ ំ វញ ិ ី ំ ពន ហូ ្វ ងទន យ

ម ត

ំ ក្រមឹគ វច ។ ិ ិត្រ្ត មឹគ ខ្លដបង

្រសមបទ ទន ង បច

េកសរសីហៈ

េកកន ិ

ន ប់

តក្រមឹគ

សរភៈ

េកងក

កងន

់ ក ់ អូតេភើង ។ ពួកមនទ មនៃ្រព ដរំ ី ែ្រសកយេំ ឆើ្លយឆ្លងរកគ ្ល ន េទវញេទ ិ ឹ

មកពួកកុក

ប់ កុក្រកក េប៉លេ

ក ្រកេដវវច ្ល ិ េ្រក ល រនល ។ ពួកែខង

្របមង់ ចេងក លខយង ចប្រសុក ចចត ទទ ែខត ្វ ទទ ចប្រសុក ចបៃ្រព

អូត ។ ពួកចចតធំ ្រចៃឡ

លិកែកវេគ ្រគលីង្រគេ

ង ។ ពួកករវកផង ិ

ំ ង េមៀមផង អកផង (មុចលិន្រសះេនះ) ្រតេចៀកកផ កុះករេ ទ េផ ងៗជទី្រទហឹងអឹងកងេ

យសំេឡងេផ ងៗ ។

ះុ ៎ មនសត្វ [៣២៣] មួយេទៀត ែកបរមុចលិន្រសះន ទ

ំ ្ល បទង

យហូ ្វ ងបក ី

យ គឺពួក

លិក

រក យជមួយ ែកវ មនសេម្លងពេី ះ ែ្រសកយេំ ឆើ្ល យឆ្លងរកគ ន េទវញេទមក ិ ី នងញ ្ល ឹ ី (របស់ខួន)

ដង

ះមនព ។ មួយេទៀត ែកបរមុចលិន្រសះន ួកសត្វ ទ ុ៎

មនសំេឡងពេី ះ

មួយេទៀត

មនរងង ្វ ់ែភក ន ល្អ

ះុ ៎ ែកបរមុចលិន្រសះន ទ

េកើតកុ នងពង

មនពួកបក ី

មន

្ល ដវ៏ ច ិ ិ្រត

មនសំេឡងពេី ះ

។ មនកេខៀវ ែ្រសកយេំ ឆើ្ល យឆ្លងរកគ ន េទវញេទមក ិ

្ល បេកើតពរី

គឺេក ង ន

់ អូតេភង មនៃ្រព ើ្ល

់ ្រតេចៀកកស ំ មុ្រទ ែខង េកដបក បពក ក ្ឋ ្ល ្រជក បក ្របវ ឹ េសកនង ិ ី ី

លិក ។

ះុ ៎ មនពួកហង េ្រចើន មនសមបុរេលឿង ្រកហមស មួយេទៀត ែកបរមុចលិន្រសះន ទ


ំ ្របវក សតហ ្វ តល ឹ េសកនង ិថ ិ ងគ សមបក្រតពង ិ

េ ៉ ។ ពួកអងត ក ់េខម អងត ក ់ស

ហូ ្វ ង្រពប ្រគែលងែវក ច្រកពក ែក្អកទឹក

រណបក ី មនសំេឡងគួរឲ

ហង

ជ ែក្លង្រ

េ្រតកអរ ែ្រសកយេំ

្រសះនះុ ៎ មនពួកសត្វ

ក ចកហង

កុកេ្រគង េប៉លេគក ចប្រសុក ។

ំ រី គឺ្រពក គ ន កុ នងកលទងព ឹ

ង ច មួយេទៀត ែកបរមុចលិន ទ

មនសមបុរេផ ងៗជេ្រចើន ែ្រសកយេំ ឆើ្ល យ ្ល បេកើតពរដង ី

ះុ ៎ ឆ្លងរកគ រក យជមួយនងញ ន េទវញេទមក ទ ិ ី ិ ី ។ មួយេទៀត ែកបរមុចលិន្រសះន មនពួកសត្វ

្ល បមនកេំ ណើតពរដង ី

មនសមបុរេផ ងៗជេ្រចើន

សុទែធ តមន

៊ ន្រតង់េឆនរទងសងខងម ំ មួយេទៀត ុ ចលិន្រសះ ទ

សំេឡងពេី ះ ។ ែ្រសក ស័ព ទ

ំ ះុ ៎ មនពួកករវក េំ ណើតពរដង រែមងែ្រសក ែកបរមុចលិន្រសះន ្វ ងេនះមនក ទ ិ សតទ ី

គ ន រក ី

យជមួយនងញ ះុ ៎ មនពួកករវក ទ ិ ឹ ី ។ មួយេទៀត ែកបរមុចលិន្រសះន

ំ សតទ េំ ណើតពរដង សុទែធ តមនសំេឡងពេី ះ ែ្រសកស័ព ទ ្វ ងេនះក ី

៊ ន្រតង់េឆនរ

ំ ទងសងខងម ។ ៃ្រព (ជិត្រសះេបកខរណីេនះ) ែដលពួកដរំ ី ុ ចលិន្រសះ ទ ៏ ុ ះករេ េនេហើយ សឹងដក

ែដលពួកសតឈ ្វ ូ ្ល ស

មន្រសែងេ្រចើន អនក

ភួ រជ ស់

យ្រទយ

ំ ្វ នទងេដរ

សេ

សួ ក យេ្រចើន

េពតេ្រចើន

ំ ើ យ ទងអ ំ ំេពេ េឡ

្រសូវ

លីដះុ ឯង

ំ គង់េន្រពមទង្រពះ ជបុ្រតនង្រពះ ជេទព ី ិ

្រសមដល់េទទីេនះេហើយ ក៏មិន ្រសមែដល្រពះបទេវស នរ្ត

្រពះអង្រគ ទ្រទង់

ំ ់ នងែវកស្រមប ់ ូជេភង ់ក ដ្រ៏ បេសើរ មនដពក ប ើ្ល នងសក ិ ិ ក េភង ើ្ល ។

(អភិសមុ ព ទគ ធ ថ)

្របទក ណ ិ

ជូជកជេផពង ៃន្រពហម

ឥសីមនចិតេ្ត ្រតកអរ

់ ្រពះបទេវស នរគង េន ។ ្ត

់ ចបម

មិនបច់មន

៏ នេ្រចើន ដះុ ែកបរមុចលិន្រសះន ះុ ៎ ។ តដម ទ

បនសេ្រមចគម្លន នងេសចក ី្តអផ ុ កឡីយ ។ ជ ិ

[៣២៤]

ងៗ យ ពួកវលិ េផ ្ល

ះុ ៎ ្រស័យេនេហើយ ។ មួយយ៉ងេទៀត ែកបរមុចលិន្រសះន ទ

ផូ វេដ រើ េនះចុះែតេជើងមួយ បុគគលេដរើ េទ្រតង់ ្ល

ផផ ទ ំ ទ ល់ែផនដ ី នម

្រស័យ

ក៏េដរើ េចញេទសំេ

វនវណន ្ណ ។

េភទបុពជ ្វ ិ ត

្ត ញ់ ្រទង់ែសបកខ្ល

ឮពកយេនះេហើយក៏េធើ្វ េទ

្រសម

ែដល


ំ ើ រមករបស់ [៣២៥] (្រពះេវស នរ…) ៃហបជលី អនកចូរេ្រកកឈរេឡើង (ដេណ ្ត

ំ ើ រមកអំពម សូ ម ម) ្របកដដច ូ ជដេណ ី ុ ន ៗ បិ យក៏មកេ្រ េសចកី្តរក ី

ច្រសពេលើបិ

េមើលេទេឃើញ ដច ូ ជ្រពហមណ៍

ខុរំញ មិលេមើលេទេឃើញ្របកដ ដច ូ ជ

[៣២៦] (ជលីកុមរ…) បព្រត្រពះវរប ិ ិ

ំ ើ រមកនងជេភ ្រពហមណ៍ ដច ូ ជមនអនកដេណ ញ វរបស់េយង ិ ើ ។

[៣២៧]

្រពះអងប គ នេសចកី្តសុខសបបយេទឬ

(ជូជក…)

េ គពធេទឬ ្រពះអងច គ ិញឹ ចមជីវតេ ិ

្រពះអងម គ ិ នមន

យករែស្វងរក (្រសួល) េទឬ េមើមេឈើ

៏ ុ ះករ នងែផ េ្ល ឈើមនេ្រចើនឬ ។ ពួករេបម មូស ពស់មនតចេទឬ កុ នងៃ្រពដក ិ ិ

យ្រមឹគយង់ឃនង មិនមនករេបៀតេបៀន្រពះអងេគ ទឬ ។

[៣២៨] (្រពះេពធិសត… ្វ ) មនល្រពហមណ៍

េយងបនេសចក ី្តសុខសបបយេទ ើ

មនល្រពហមណ៍ មួយេទៀត េយងម ិ ើ ិ នមនេ គពធេទ េយងច ើ ិញឹច មជីវតេ

ំ ករែស្វងរក្រសួលេទ ទងេម េ្ល ឈើក៏មនេ្រចើនែដរ ។ មួយវញេទៀត ិ ើ មេឈើនងែផ ិ ពស់

ក៏មនតចេទ ិ

៏ ុ ះករេ ដក

កុ នងៃ្រព

ពួករេបម

មូស

ទុកខេ

េទើបែតនងបនេឃ ឹ ើ ញ្រពហមណ៍ឯង

យ្រមឹគយង់ឃនង

ំ មិនមនករេបៀតេបៀនេយងេទ ។ េយងេនក ើ ើ ុ នងៃ្រពអស់ ៧ ែខេហើយ រស់េនទង ក

ំ ូងមនេភទដ្រ៏ បេសើរកន ់ ជដប

់ ូជេភងន េឈើ្រចត់មនសមបុរដច ូ ែផេ្ល ភ ន ទុ ំ មនែវកស្រមបប ើ្ល ងក ិ ុ ណី្ឌ ។ ៃហម

្រពហមណ៍ អនកមកល្អេហើយ មួយេទៀត អនកមិនែមនមក

មកខងកុ នងេសចកី្តចេ្រមើន (ចូរមន) ដល់អនក ចូរ ៏ ង ញព ់ ិ ្រពហមណ៍ អនកចូរបរេភគែផ េ្ល ឈើដឆ ិ ែផម ្ល ក់្របង ែផម ្ល ក់េ

្រកក់េទ អនកចូរចូល

ងេជើងរបស់អនក ។ មនល

រដច ្ល ន្លប់ ែផ្រ្ល ទយង ូ ទឹកឃុ មំ គឺែផទ ឹ

ក ។ ទកដ ្រ៏ តជក់នះឯងែដលដងមកអំពេ្រជះភ នំ មនល ឹ ី

្រពហមណ៍ េបអ ឹ ចុះ ។ ើ ន ក្របថនចង់ផឹក ចូរដងយកអំពេី ងទកេនះេហ ឹ ើ យផក

អនកមកដល់ៃ្រពធំេ

យេហតុដច ូ េម្តច

អនកចូរ្របបេ់ ហតុេនះ ។

យបច័យ ូ េម្តច ច ដច

េយងស ួ រេហើយ ើ


[៣២៩] (ជូជក…) ផូ វទ ្ល ឹក (មនទេនន្ល ងស ើ ) ដេ៏ ពញេ្រប បមិនេចះអស់ ឹ ទ ងជេដម ិ ំញ កេដម មិញ ទូល្រពះបងជខ គំ ើ បស ី ូ មទន្រពះអងគ ទូល ុម

េទសពក ្វ ល យ៉ង

ំញ ូ មេហើយ សូម្របទន្រពះ ជបុ្រតទងព ំ រក ្រពះបងជខ គំ ី ៏ យ៉ងេនះែដរ ។ ុស

[៣៣០] (្រពះម

សត… ងម ្វ ) មនល្រពហមណ៍ េយងឲេយ ើ ើ ិ នរួញ េទ អនកជ

ំ មចស់ (ៃនពួកបុ្រតរបស់េយង) ុះ ើ ចូរនយកេទច

់ ្រមកបនមួយយបស ់ ិ ន លុះ្រពក ង ច មនល្រពហមណ៍ អនកចូរឈបស ឹ

កុ នងេវ

េឡើងសឹមេទចុះ ។ មនល្រពហមណ៍

់ ្រមកបនមួយយប់ លុះ្រពក អនកឈបស ឹ

ំ ំ រេនះែដលម េឡើង (សឹមនយក) កុមរទងព ី

យផកក្រមងេហើយេទចុះ ។ មនល្រពហមណ៍

េនះ)

ំ រី ៃនបុ្រតទងព

់ កអំព ី ករែស្វងរក នផ នងនង្រតឡប ម ុ លអំព្រព ី ក ឹ ឹ

េនះ) បនេចញេទរកផ

ជបុ្រតី (ជម

ែដលពក់េ

សមបូរេ

យផកេផ ង

សិ ្អ ត

េនះដស ុ កបលេហើយ ្រប

ប់

ំ ំ រី អនកចូរនយក (កុមរទងព

្អ ងេ

យេ្រគ ង្រកអូបេផ ង

យេមើមេឈើ នងែផ េ្ល ឈើេផ ង ៗ េហើយេទ ចុះ ។ ិ

់ ិត្ត នងករ [៣៣១] (ជូជក…) បព្រត្រពះអង ្រគ បេសើរកុ នងរថ ទូល្រពះបងម គំ ិ នគបច ឹ ិ

់ ិត្ត ែតនងករេទ េនេទ គបច ែ្រកងអន ្ត យមនដល់ទូល្រពះបងគ ំ ឯទូល្រពះបងគំ ឹ

ំ ន ។ ធមម នងេទខនព ុប ឹ

ពួក្រសីេនះមិនែមនជអនកគួរដល់សូ ម មេទ ែតងេធើ្វ

់ ំ ួង េសចកី្តអន ្ត យ ពួក្រសីរែមងេចះកិចក ច លមយ ែតងកនយកក ច រទងព ិ ចក

យខងេឆ្វង ។ បព្រត្រពះអង ្រគ បេសើរកុ នងរថ កលេប្រពះអង ្រគ បទនេ ិ ើ

ំ ទូល្រពះបងជខ សទធសូមកុឲ គំ ឹ ុ ំញ ជួបនង្រពះម ែ្រកង្រពះនងេនះេធើ្វ េសចកី្តអន ្ត យ ្រពះអង្រគ

្រពះម

យ៉ងេនះ

ស់

េឡើយ កលេប្រពះអង ្រគ បទនេ ើ សូម្រពះអង្រគ

ំ ទងេនះ េឃើញ្រពះម

ស់េ

ំ (របស់កុមរទងេនះេឡ ើ យ)

ំ ន ទល ូ ្រពះបងន គ ំ ងេទខនព ុប ឹ

ំ ូ របស់្រពះអងម បុ្រតទងគ គ ក

សូម

ំ កុំឲបុ្រតទងេនះេឃ ើញ

យសទធបុណយែតងចេ្រមើនលូត

ំ ូ ររបស់្របះអងម បុ្រតទងគ គ ក

ស់

ំ បុ្រត កុឲ

េឡើយ បព្រត្រពះ ជ លុះ្រពះអង្រគ បទន្រពះ ជ្រទពយ ិ

់ ស នសួគ៌ ។ ដល់បុគគល្របកដដច គ ងយងេទកន ូ ជខុេំញ ហើយ ្រពះអងន ឹ


់ េយងែដលជ្រស [៣៣២] (្រពះេវស នរ…) េបអ យរបស ្ត ី ្ត ើ ន កមិន្របថនចង់ជួបនងភរ ឹ ិ ើ ័ នង មនវតក ុ

្វ មីេទ

សំដព ី េី ះ

នយយពកយជទ ិ ី្រស

ំ រី ចូរអនកឲកុមរទងព

ញេ់ ហើយ្រទង់

នង្របទន្រទពយេ្រច ិ ើនដល់អនក ។

្ហ ជិនេនះដល់

់ ំ រែដលមន ្រទងទតេឃ ើ ញកុមរទអព ី

្រពះអយយេកចុះ ។ ្រពះអយយេកេនះ

សបបយរក យេ្រតកអរ ី

់ សូម្រពះអង្រគ ទង្រពះស

[៣៣៣] (ជូជក…) បព្រត្រពះ ជបុ្រត ិ

របស់ទូល

គឺជលីនងក ិ

្ត ប់ (ពកយ)

្រពះបងទ គ ំ ូល្រពះបងគំ ខ្លចែ្រកង្រពះអយយេកដេណើ្ត មយក

(្រពះ ជ

ំ ន ទូល្រពះបងន ់ ុខ តនងសម គំ ង ្ល បព ឹ ឹ

ច់ ចក

កុមរ) ្រពះអយយេកនង្របទន ទូល្រពះបងគ ំ (ដល់ពួក ឹ ័ ទណ្ឌឬលក់ពន ិ យ

ពុះេនះេ

មតយ) េដម ជើ ប្រពះ ី

្រទពយផង ចកពួកទសៈផង ្រតូវនង្រពហមណីតិះេដៀលផង ។

[៣៣៤] (្រពះេវស នរ…) ្រពះម ្ត

ឲចេ្រមើន ញ់

្រស

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ជ្រទង់ឋិតេនកុ នងធម៌ញុងព

់ ំ ំ ដព ្រទងទតេឃ ី េី ះ នយយពកយជទ ើ ញកុមរទងេនះែដលមនស ិ ី ្រទង់បនបត ី ន ិ ងេ ិ

ដល់អនក ។

មនស នង្រពះ ជទន្រពះ ជ្រទពយ ឹ

[៣៣] (ជូជក…) ទូល្រពះបងម គំ ិ នេធើ្វ

ជេ្រចើន

់បងគបេ់ នះេទ ទូល ម្រពះបនលែដល្រទង ូទ

ំ ំ រេទឲបេ្រម ្រពះបងស ងព គំ ូ មនយកទរកទ ី ើ នង្រពហមណី ។ [៣៣៦] ក

(អភសម ធ ថ) ិ ុ ព ទគ

បេ់ នះ

ំ រគ ្រពះ ជកុមរទងព ី ឺ ជលី

ំ ន សុ ទ ះរត់េទ ។ ្ហ ជិន លុះឮសំដ្រី ពហមឈ ្ល នពនេហើយក៏តក់សុ ្ល តនគ

[៣៣៧] (្រពះម បរមីបិ

បិ

ៃហធី

សត… ្វ ) ៃហប

កូនចូរេ្រ

ជសួ ង នសម្លញ់ កូនចូរមក

័ របស់បិ ច្រសពហឫទយ

។ កូនចូរដច ូ ជយនន របស់បិ

ចកេ្រតើយគឺជតិ បិ

លំ

សួ ង នសម

នងចូរេ្រ

កូនចូរេធើ្វ

ឲនងថ ូ ឹ ក ល់ដច

នងចម នងេទវ ្ល ងមនស ុ ិ ិ

ញ់ (ឪពុក) នងចូរមក

័ របស់បិ ច្រសពហឫទយ

នង ិ

យ ចូរបេំ ពញ

មពកយរបស់

គរភព បិ

នងឆ ឹ ្ល ង

់ យគ (េទកនេ្រត ើ ឺ នព ិ ្វ ន)

េ្រពះទនបរមី ជសម្លញរ់ បស់ ចូរេធើ្វ

មពកយរបស់បិ


នងចូរដច ូ ជយនន របស់បិ

ឲនងថ ក ល់កុ នង ឹ

ំ េ្រតយគ ្រពមទងេទវ ្ល ងពួកមនស ុ ើ ឺ ជតិ នងចម ិ [៣៣៨]

(្រពះអភសម ធ ថ) ិ ុ ព ទគ

សិវ ិ ្រស្ត

ឲចេ្រមើន

លំ

បេ់ នះ

បិ

នងឆ ឹ ្ល ងចក

្រពះបរមេពធិសត្វ

ំ ួកអនក ញុងព

ំ ំ រី ្រទង់នយកក ុ មរទងព

់ ់ ្រពហមណ៍ ្រទង្របទនដល

ំ ំ រី រក យនយកក ុ មរទងព ី

កុ នងលំ

បេ់ នះ

គឺជលីនងក ិ

គរគឺភព

គឺជលីនងក ិ

្ហ ជិនេហើយ

័ ្រពះ ជ្រទង់មន្រពះហឫទយ ៏ តម ជបុ្រតឲជទនដឧ ្ត

្ហ ជិន

ដល់្រពហមណ៍ ។ េហតុែដលគួរឲសញបែ់ សញងក៏េកើតមនកុ នងកលេនះ េសចកី្ត ្រព្រពួ ឺ ចេ មក៏េកើតមនកុ នងកលេនះ

កលែដល្រពះ ជបន្របទន

កុមរ

ំ រេហ ់ រ័ ។ េហតុែដលគួរឲសញបែ់ សញង កេកើតមន ទងព ី ៏ កេ្រមើកញបញ ី ើ យែផនដក

កុ នងកលេនះ

ឲចេ្រមើន្រទង់ផង ្អ អពជលី

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ញុងព ៏ េ្រមើនេ ដច

[៣៣៩]

ំ ទង

លំ

ក៏េកើតមនកុ នងកលេនះ

េសចកី្ត្រព្រពួ ឺ ចេ ម

យេសចកី្តឲជ ទនដល់្រពហមណ៍ ។ បេ់ នះ

្រពហមណ៍ជអនកេ

ំ យ េហើយចងៃដទង

យេ

េ្រពះ្រពះ ជ

ំ រី បន្របទនកុមរទងព

ំ ់វលិ ្លេ បនខកត

ម ភេនះ

យេធមញ

យវលិ ្លេហើយយកវលិ ្ល យបណី្ត រ ។ លំ

់ ផង កនេឈ ់ តពេនះមក្រពហ ម ណ៍ េនះកនែខ ី ើ ្រចត់ផង

ំ រេនះ យកុមរទងព ី

ំ នបេណ ្ត ។ ើ្ត រេទ (កុ នងទ)ី ចេំ ពះ្រពះ ភ្រក្តៃន្រពះបទសិវ ិ (េវស នរ)

[៣៤០]

ំ ង) ចណ

ំ កុ នងកលែដល្រពហមណ៍នេទេនះ

េពរេពញេ េពធិ ្រពះបិ

យទឹកែភក ន េងើបេមើល្រពះបិ

ំ ូ របស់្រពះបិ ថ្វយបង្រពះបទទ ងគ គំ

េហើយ បនេពលពកយេនះថ

េហើយ បព្រត្រពះប ិ ិ នង្រពះម ឹ

កុមរេនះមនេន្រ

បព្រត្រពះប ិ ិ

្រពះម

េចញេទៃ្រព

ំ ងខ ំញ ួ ប ចេយ ើ ុជ

្រពះម

ឯ្រពះអង្រគ បទនេយងខ ិ ិ ើ ុ ំញ បព្រត្រពះប ំ រង់ច្រពះម

ំ រី ទងព

ំ ូ របស់ លុះថ្វយបង្រពះបទទ ងគ គំ

សិនសឹម្រពះអង្រគ បទនេយងខ ិ ិ ើ ុ ំញ ។ បព្រត្រពះប

ល្របទនេយងខ ើ ុេំញ ឡើយ

(អំព ី

់ រ័ ច្រំ បបដ ់ ច ។ កុមរក៏ញបញ ូ ជសឹ ្ល ក

ឯ្រពះអង្រគ បទនេយងខ ើ ុ ំញ បព្រត្រពះប ិ ិ

េទៃ្រពេហើយ បព្រត្រពះប ិ ិ

កុំ

ំ របនរប កុមរទងព ូតរួច ី

ៃន្រពហមណ៍េហើយរត់េចៀសេចញេទ

ប់

េចញ

្រពះអងគ

់ កសិន របស់េយងខ ើ ុ្រំញ តឡបម


កុ នងេពលេនះ្រពហមណ៍េនះចង់លក់ ្រពហមណ៍េនះ)

មនេជើង្រតប៉ត

បបូរមត់ខងេលើែវង

់ ៏ ឬចង់សម្លបក

ម្របថនចុះ

្រកចកសុ ្អ យមួយេទៀតមនដ ុ ំ

មនទឹកមត់េហៀរេចញេធមញេសញញ

(ជូជក

ច់យូរយរ

(ដច ូ ខនយ្រជូក)

្រចមុះបក់ ។ មនេពះធំកេំ ប៉ង ខង ន េកង ែភក ន ្រសេលៀង ពុកមត់ ពុកចងក

្រកហម សក់េលឿង

ែសបក្រជួញ្រជីវរទុះេ

ចម៍រុយ ។ មនែភក ន េលៀន

ំ ់ នឮ្របស ៗ ធំដបង

េក្លត (ដច ូ ែភក ន ឆម) ចេងះក ខង ន ក េវៀច សន្លក់ឆឹ្អ ង

ឈ គួរេសបម ។ បព្រត ្ល នពន ទុកជេស្ល កដណ្តបែ់ សបកខ្លក៏ដច ូ ជអមនស ុ ិ ើ ្រពះបិ

(្រពហមណ៍េនះ) ជមនស ឬជយក ុ

ខុ្រំញ តូវបី

ំ ុងនេទ ំ ចកព

់ អំព្រស សូម្រទពយគឺកូននង្រពះប ី ុ កមកកនៃ្រព ឹ ិ

ជអនកសុី

េទដង ឹ ។ បព្រត្រពះប ិ ិ

្រទង់ទតេឃើញឬេទ

្រពះបិ

់ ច ំ ងែដកដម ៏ ំ (ធងនដ ូ ថម) ឬដច ូ ជចណ

្រពះបិ

្រពហមណ៍ជអនកែស្វងរក ្រទពយេ ដច ូ ជេគ យេគ ។ នងក េនេឡើយ

ចកហូ ្វ ង ។

រែមងកនក ទ ់ កនញ ទ

ច់នងឈមេចញ ិ

េយង ើ

័ របស់ ្រពះហឫទយ

្រពះអងម គ ិ ន្រជបេយងខ ើ ុែំញ ដល

់ ងេហើយ យេយងខ ម ភ ហួស្របមណចបច ើ ុ ំញ

់ ងក ចុះដបតនងម ្ហ ជិនចូរ េនកុ នងទេនះ ឹ ី្ត ី ិ នទនដ ិ ដច ូ ជកូន្រមឹគេនេបេ

េហើយ្រពត្រ់ បស

[៣៤១] ទក ុ ខដេូ ចនះេនះមិនែមនជទក ុ ខដល់អញេទ េ្រពះទុកខេនះ បុរស (ែដលរងគត់ េទកុ នងភព) ្រតូវបនអញមិនេឃើញ្រពះម ជេសចកី្តទុកខៃ្រកែលង

របស់អញជងេសចកី្តទុកខ

ករមិនេឃើញ្រពះម

េនះ

ំ ែដល្រពហមណ៍ យដេនះ

េទេទៀត ។ ទុកខដេូ ចនះេនះ មិនែមនជទុកខដល់ អញេទេ្រពះទុកខេនះបុរស្រតូវបន អញមិនេឃើញ្រពះម

ករមិនេឃើញ្រពះម

ែលងរបស់អញជងេសចកី្តទក ុ ខែដល្រពហមណ៍

ំ យដេនះេទេទៀត ។ ្រពះម

េនះ មនស កំ្រពពត ុ ម ះក ិ កលេបម ើ ិ នេឃើញកុមរេឈ ី

់ មុខជនង្រទង ្រពះកែន ងអស់កលយូរ ។ ្រពះបិ ឹ

ពត ិ

កលេបម ម ះក ើ ិ នេឃើញកុមរេឈ ី

្រពះកែន ងអស់កលយូរ ។ ្រពះម

េនះជេសចកី្តទុកខៃ្រក

្ហ ជិន

្ហ ជិន

ល្អគួរេមើល

េនះជមនស កំ្រព េ ុ

់ ល្អគួរេមើលមុខជនង្រទង ឹ

េនះ ជមនស ក្រំ ពពត ុ ិ

កលេបម ើ ិន


េឃើញកុមរេឈ ម ះក ី

់្រពះកែន ង ល្អគួរេមើលមុខជនង្រទង ឹ

្ហ ជិន

្រសមអស់កលយូរ ។ ្រពះបិ

កុមរេឈ ម ះក ី

កលយូរ

តដច ូ សឹ ទ ង

្ត ល

្ត ល

េនះ មនស ក្រំ ពពត ុ ិ

កលេបម ើ ិ នេឃើញ

់្រពះកែន ងកនង ្ហ ជិន ល្អគួរេមើលមុខជនង្រទង ឹ ុ

្រពះម

ជមនស ក្រំ ពពត ុ ិ

េនះ

កុ នង

្រសមអស់

(រឭកពួកេយង)ក ើ ុ នងពក់

់្រពះកែន ងអស់កលយូរនងរ ំ ូ លនង្រទង ្រធតឬកុ នង ្រតទ ី ងម ឹ ឹ ងស ី ួង ្រពះបិ

េនះ មនស ក្រំ ពេ ុ

យពត(រឭកព ួកេយង) ិ ើ

កុ នងពក់

់្រពះកែន ងអស់កលយូរនងរ ំ ូ លនង្រទង ្រធតឬកុ នង ្រតទ ី ងម ឹ ឹ ងស ី ួង

ំ ងៗទងេនះគ តដច ូ សឹ ទ ង ។ រុកខជតេផ ើ ្រពងេឈ ិ ឺ េដម ី ើ ទលខ ច់មនែមក្រតសុំ្រត ំ យៃថងេនះេយងន ើ ង ឹ េបះបង់ពួករុកខជតិទងេនះេចលេហ ើ យ ។ ពួកផលជតិ

ំ េផ ងៗទងេនះគ ឺ េពធិ

ខុរន

ៃ្រជ

្រក

ំ ទងេនះ េចលេហើយ ។ េនះសួនចបរ

់ ៃថងេនះេយងន ផលជត ើ ងេបះបង ឹ ិ

ំង

េនះសឹ ទ ងមនទឹក្រតជក់

ពេដ ើ េយង ី ម ើ

់ ីទេនះ ់ផក ំ ៃថងេនះេយងន ទ ។ ពេដ ើ ពួកេយង្រទ្រទង ើ ងេបះបង ឹ ី ម ើ

េលងកុ នងទី

់ផកទងេនះ ំ ។ ពេដ េភគ េ្រចើនយ៉ងេលើភេន ំ នះេយងន ើ ួកេយងបរ ើ ងេបះបង ឹ ី មព ើ ិ េ្រចើនយ៉ងេលើភេន ំ នះ

ែផេ្ល ឈើ

េនះរូបដរំ ី

រូប

រូបេសះរបស់េយង ើ

េនះរូបេគរបស់េយង ើ

ពេដ ើ េយងេលងេ ី ម ើ

ំ ុងនេទបនេពលន ំ កលជួជក្រពហមណ៍កព ង្រពះប ឹ ិ

់ វូ ភព (របស់េយងខ សូម្រពះអង្រគ បបន ើ ុ)ំញ ជបុគគលមិនមនេ គដល់

្រពះម

ផង ដល់្រពះអងេគ

្រពះម

ៗ នងបេន ទ បង់សំេ ឹ

របស់េយងខ ើ ុ ំញ

េយងខ ើ ុ ំញ

់ែផេ្ល ឈើទងេនះ ំ េយងន ើ ងេបះបង ឹ

់រូបទងេនះ ំ ៃថងេនះេយងន ។ ើ ងេបះបង ឹ

ំ [៣៤២] កុមរទងេនះ

ដេូ ចះន ថ

ៃថងេនះ

តក៏សូមឲបនេសចកី្តសុខ ។ េនះរូបដរំ ី រូបេសះ

េនះរូបេគរបស់េយងខ ើ ុ ំញ

ំ កេ្រពះរូបទងេនះ ។ េនះរូបដរំ ី រូបេសះ របស់

េនះរូបេគរបស់ េយងខ ើ ុ ំញ

់ ំេ េហើយនងបេន ទ បងស ឹ [៣៤៣] លំ

ំ សូម្រពះអង្រគ បទនរូបទងេនះ ដល់

្រពះម

កេចញបន ។

ំ កលេប្រកេឡកេឃ ើ ើ ញរូបទងេនះ

បេ់ នះ ្រពះបទេវស នរជក តរយ ្ត ិ ៍ ្រទង់

់ ចូលេទកនបណ ្ណ

េហើយខ កខ ឹ ួ លគួរឲ

ក់ទនរួចេហើយ ក៏យង

ធ័ម ។ (្រពះម


សត្រ្វ ទង់្រពះពិ

ំ រមនេសចក បថ) កុ នងៃថងេនះ ទរកទងព ្ល ន េហើយ ី្តេ្រសកឃ ី

ំ រនរ យទ

់ ទរកទងព ំ រេនះក ហ៎ ន នងឲេភជនដល ឹ ី ុ នងកលជ

អនក

ទអង គស ( ី

ំ រមនេសចក ង ច ។ កុ នងៃថងេនះ ទរកទងព ី្ដ ី

រ) កុ នងេវ

េ្រសកឃ ្ល នេហើយទរនរ

ំញ ុ នងកលជទអង ្របទនេភជនដល់េយងខ គស ( ី ើ ុក

េហើយ សូម្រពះម

ំ រេដ ង ច ។ ទរកទងព ី រើ េ

កុ នងេវ

ហត់

ំញ នេសចកី្តេ្រសកឃ េយងខ ្ល ន ើ ុម

បព្រត្រពះម ិ

យេជើងទេទ

មិនមនែសបកេជើង

ំ រដ ៏ ុរពងេទកនផ ់ ូ វដ មនេជើងទងព ្ល ច ូ េម្តចបន ី ព

េនះេទ ។ េកតែត្រពហមណ៍េនះ

អនក

នងដ ឹ ៃដទរក ឹ ក

េពញជមនស ុ

យពួកជន មនេសចកី្តេអៀនខមសនង ឹ

អនក

េនឿយ

៊ ន យកូនទងព ំ ររបស ់ អញជអនកមិនមន ី

ំ ុ សកុ នងទីចេំ ពះមុខមិនេអៀនខមស ្រពហមណ៍េនះ េ កហ េអៀនខមស

រ)

ឥត

សូមបជខ ី ុ្រំញ សី

ខុ្រំញ បុស ឬថអនកបេ្រមើដៃទរបស់អញ ែដលលះឲេហើយេនះ ។ ្រពហមណ៍

េជរ

៊ន

ំ ូ នសម្លញរ់ បស់អញែដលកព ៊ ន យដក ំ ុងេមើលេឃើញដច ូ ជ្រតី ែដលជប់

េនកុ នងមត់លប ។

់ ើ ព យ្របខនេល

់ [៣៤៤] អញនងកន យកធ ឹ ូនរ

ំ រី ទងព

ំ ូ នទងព ំ រន ំ េ្រពះថកលែដលេគ យដក វូ ី មកន

ញឬ របស់ខួនមកវ ្ល ិ

ំ រគបប ល េសចកី្ដទក ុ ខ ។ កុមរទងព ី ី ំ បកេ ំ មនសភពជទុកខេទ ង

រែមងេក ្ត ្រក [៣៤៥]

យ៉ងេនះថ បុគគល

ដច ូ គ ន ។ ែននងក េសចកី្ត្រតូវករេ

បនឮថជនពួកខះក ្ល ុ នងេ

មិនមនម

យជីវតេទ ិ

ែននងក

មនែមក្រតសុំ្រត

្ហ

េហតុេនះមិនែមនជទី

កេនះ

ឲទន

បនេពលពកយពត ិ

បេងើត បុគគលេនះេឈ ក ម ះថ មិនមនបិ

្ហ បូ ន ្អ នងចូរមក

អនកែស្វងរក្រទពយជមនស កំ ុ ហូ ្វ ងេគ

យេហតុ

យល់ធម៌របស់ពួកសបបុរសេហើយ

នរ

យេរឿយៗ ។

(ជលិកុមរ…)

ំ ម រខងេឆ្វង េហើយនយកក ូន

េយងម ើ ុ ខជនង ឹ

្ល ប់ េយងម ើ ិ នមន

យេយង្រតូ វ្រពះជនន ទ ើ ិ ្របទន

ដល់្រពហមណ៍

ពួករុកខជតិេផ ងៗេនះគឺេដម្រព ង ើ ី

េឈើទលខ ច់

ចេលើសលន ់

ំ ង យដេយ ើ

់រុកខជតទ ំ យេយងន ើ ងេបះបង ឹ ិ ងេនះ

ដច ូ ជេគ យ

ែននងក

្ហ

ពួក


ផលជតេផ ង ៗ េនះគឺេពធិ ខុ រន ៃ្រជ ្រក ិ ំ ទងេនះ ។ ៃហនងក

្ហ

់ផលជតិ ំ ង េយងន ើ ងេបះបង ឹ

់ ពេដ េនះសួនចបរ េនះសឹ ទ ងមនទក្រតជក ើ េយង ឹ ី ម ើ

់ ីទងេនះ ំ េលងកុ នងទេនះ េយងន ទ ៃហនងក ី ើ ងេបះបង ឹ

ំ ផកទង

់ ក ទងេនះ ំ េយងន ផ ើ ងេបះបង ឹ

យេផ ងៗេលើភេន ំ នះ

ំ ពេដ ងបរ េភគែផ េ្ល ឈើេផ ង ៗ ទង ើ ី មេយ ើ ិ ំ ទងេនះ ។ ៃហនងក

្ហ

់ ពេដ ើ េយង្រទ្រទង ី ម ើ

្ហ

ៃហនងក

្ហ

េយងន ើ ងម ឹ ិ នេបះបង់ ែផេ្ល ឈើ

េនះរូបដរំ ី រូបេសះរបស់េយង ើ េនះរូបេគរបស់េយង ើ

់រូបេនះ ។ ចរូបែដលេយងធ ្ល បេ់ លង យ់ងនងេបះបង ើ ឹ

ំ រេនះ [៣៤៦] (អភសម គឺជលីនងក ធ ថ) កុមរទងព ិ ី ិ ុ ព ទគ

្ហ ជិន កលែដល

ំ ៏ របូតេចញ (ពច ំ ង) េហើយនគ ំ ន សុ ទ ះចូលេទកុ នងទីេនះ ្រពហមណ៍ កំពុងនេទក ី ណ

កុ នងខណៈេនះ ។ [៣៤៧] លំ

បេ់ នះ

់ ជូជក្រពហមណ៍េមះកនយកែខ

នងេឈ ិ ើ ្រចត់ យកុមរ

ំ រេនះ ំ ទងព េហើយនេទក ្ រ) ។ ី ី េំ ពះ្រពះភ្រក្តៃន្រពះបទសិវ ិ (េវស នត ុ នងទច [៣៤៨] នងក

្ហ ជិនបនេពលនង្រពះប ឹ ិ

ំ ម យដខ ុ ំញ ច ស់េ

េនះ

េនះថ បព្រត្រពះប ិ ិ

យេឈើ្រចត់ដច ូ ជទសីែដលេកើតកុ នងផះទ ។ បព្រត្រពះប ិ ិ

េនះមិនែមនជ្រពហមណ៍េទ តបតព ិ ួក្រពហមណ៍ ជអនក្របកបេ ្រពះបិ

្រពហមណ៍

យធម៌ បព្រត ិ

ំញ កេទសុីេទដង យក ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍ន ំ េយងខ ឹ បព្រត្រពះប ិ ិ ើ ុយ

េយងខ ើ ុ្រំញ តូវបិ

ំ ុងនេទ ំ ចកព េហតុអី្វ ក៏្រពះអងគ ្រទង់ទត្រពេងើយ ។

ំ [៣៤៩] េជើងទង

យរបស់េយងខ ើ ុេំញ នះ ក៏ែសនលំបក

្រសយល លំបកនងេដ រើ េទ ឹ

ផូ វេ ្ល

តក៏ឆងយ

ច់

៏ កនែតទន ់ ់ ស់ ្រពះសុរយក ទប ជិតអស្តងត គ ិ

ំញ ូ មថ្វយបងគំ ំ ងខ ស់េហើយ ្រពហមណ៍ក៏នេយ ើ ុស ើ ុេំញ ទ្របញប្រ់ បញល់ ។ េយងខ

នវូ ពួកភូតែដលេន េទវ

ែដលរក ្រសះ

្រស័យេលើភន ន ំ ងៃ្រព ិ នងេទវ ិ

ំញ ្វ យបង)គ ំ នវូ ពួកេទវ (េយងខ ើ ុថ នងៃ្រព ិ

សូមេទវ

ំ ទង

ែដល

ែដលេន

សូមថ្វយបងគ ំ

្រស័យកុ នងសឹ ទ ង

យទូល្រពះម

្រស័យេលើេ

យសិរ ិ

នវូ ពួក

៏ ្អ មនកមពស់ដល

ម នងេឈ ិ ើ ឱសថ នងភ ិ នំ

ំញ អនកមិនមន នវូ ភពរបស់េយងខ ើ ុជ

ំ េ គ ដបត្រពហ ងខ ម ណ៍េនះកំពុងនយកេយ ើ ុេំញ ទ ។ សូមពួកេ ិ

៏ េ្រមើន ទូល កដច


ដល់្រពះម្រទីជ្រពះម

កចង់អេញើជ ញ មកឲឆប់ ។

ំញ របស់េយងខ េបេើ ើ ុថ

ផូ វេនះេដ រើ ចុះែតេជើងមួយ្រតង់េទកន ់ ្ល

គបប ី េស្តចអេញើ ជ ញមក

្រសម ្រពះម

ំញ ្ល ម ។ បព្រត្រពះម ម ផូ វេនះឯងម ្ល ុ ខជនងេឃ ឹ ើ ញេយងខ ើ ុភ ិ

់េ ទុកខេនះនងមនដល ឹ ង ត់្រជង ំ

្រសម

េ្រចើនេ

្រពះម

បន

ំ ី) (េមើមេឈើនងែផ េ្ល ឈើអំពៃ្រពន ងច ិ ី ិ ណ

មិន្រជបេយងខ ើ ុែំញ ដល្រពហមណ៍អនកែស្វង

ំ ងខ ំញ ច ចេលើសលន ់ ចង យដេយ ូ ជ ើ ុដ

ំញ ូ មជួបនង្រពះម េយងខ ើ ុស ឹ ង ច ។ ្រពះម

េអើយ

ំ ើ មេឈើនងែផ ក ែដលនេម េ្ល ឈើអំពៃ្រពមក េ្រពះេឃើញ ិ ី

យករែស្វងរកហួសេវ

រក្រទពយកំ

៏ នជ ដម

េគ យហូ ្វ ងេគ

ៃថងេនះ

ែដលយងមកអំពករែស ្វ ងរកែផេ្ល ឈើកុ នងេវ ី

គបប្របទនែផ េ្ល ឈើ ី

យេ

យទឹកឃមំដល់្រពហមណ៍ៗេនះបន

ំ រមន ំ ងខ បរេភគែផ េ្ល ឈើេនះែឆ្អតេហើយមុខជមិនបងន ខ ំ េយ ី ើ ុេំញ ទ ។ កុមរទងព ិ ់ ិ្រតកុ នង្រពះម េសចកី្ត ជបច

របស់េយងព ើ ុះពង

ំ ខ្លង

[៣៥០]

ពិ

អស់េហើយ

ស់ ។

(អភសម ធ ថ) ិ ុ ព ទគ

ំ បកុ នងកលេនះថ ឱហ៎ ន បតេជើងទង

ំ ង ្រពហមណ៍ដក ឹ នេយ ើ

ចប់ ទរកបពៈ្វ ។ ពួកេទវ

ំ បនេពលពកយេនះថ អនកទង

បនឮព ិ

យចូរេធើ្វ ជ្រមឹគ

េទ្របញប្រ់ បញល់

ំ រេនះេហ បៃនកុមរទងព ី ើយ វបក ី ុ នងៃ្រព គឺសីហៈ ១

ំ ំពករែស ខ្លធំ ១ ខ្លដបង ១ ។ កុំឲ្រពះ ជបុ្រតមកអ ្វ ងរកែផេ្ល ឈើ កុ នងេវ ី ី រេសៀលេឡើយ

ំ ពួក្រមឹគកុ នងៃ្រពជែដន កុឲ

្របសិនេបស ើ ី ហៈកី្ត

លកខ

េនះេហើយ

ខ្លធំកី្ត

នងម្រទីែដល្របកបេ

ំ រី ។ នងប ិ ុ្រតទងព

របស់េយងេបៀតេបៀនេឡ ើ ើយ

ំ ខ្លដបងក ី្ត េបៀតេបៀននងម្រទី ែដល្របកបេ

ជលិកុមរនងនងក ិ យលកខ

្ហ ជិន

។ យ

់ េនដច នងរស ូ េម្តចបន ឹ

់្របសចកចែំ ណកទងព ំ រី គឺភ នង្រពត ឹ

[៣៥១] (្រពះនងម្រទ…) ្រជនកធ របស់អញ ្ល ក់ចុះ (អំពៃដ) ី ី ី

ែភក ន

្ដ

្ត ំ ក៏កេ្រមើក

ំ ំ ់ ។ កលែដល ទងេដ ម ្ល ៏ ែ្របជមិនមនែផអ ្ល ញវេងង ្វ ទិសទងអស ើ េឈើមន ែផក

អញេនះមកកន ់

្រសម

កុ នងេវ

ង ច

កុ នងេពលែដល្រពះ

ទតយអស ្ត ងត គ ិ


ក៏មនពួក្រមឹគ

េហើយ

អស្តងត គ េហើយ

្រសមក៏េនឆងយ

ំ អំពេនះេដ ម ងេនះ ើ បជនទ ី ី

េនះជេភជន េម្លះសម

េឃើញ

យេ

ំ ន បរេភគេម គបបន ្ល ិ ើ មេឈើនងែផ ិ ី គ

គង់េនែតមួយអងឯ គ ង កុ នងបណ ្ណ ំ ួ ងេ ក៏ខល

ពត ិ

ំ រី មទរកទងព

ំ ់ អញជ្រសី ្ត ក្រំ ពកម ត់ កូនតូចទងេនះរបស ះកុ នងេវ

ំ ់ អញជ្រសី ្ត ក្រំ ព ែដលបរេភគ ។ កូនកូនតូចទងេនះរបស ិ

ំ ើ លផូ វ) (ចេម យពត ូ កូន្រមឹគ្របថនរកទឹកផឹកកុ នងេវ ្ល ដច គ ិ េនអងុ យ

ង ច ឬកុ នងេវ

កម តេ់

ទិតយេទៀប

ំ អញនងន យកេម េ្ល ឈើ ឹ ើ មេឈើនងែផ ិ

់ ់ ម អញែដលមិនទនមកដល ។

កលេប្រពះ ើ

ំ ើ លផូ វ) យពត (ចេម គ ្ល ដច ូ កូន ្រមឹគេនេបទឹកេ ិ េនអងុ យ

ង ចឬកុ នងេវ

កម តេ់

ស់

ំ ជនទងេនះ

ក ្រតយ ិ ៍ េនះ

ែដលមនេសចកី្តេ្រសកឃ ្ល ន េ

ំ ផូ វ្ល ង

វមកឈរ

ំ ់ អញជ្រសី ្ត ក្រំ ព ែដលបរេភគ ។ កូនកូនតូចទងេនះរបស ិ

ំ ន ឈរចទទ ំ ួលអញដច ំ ួលេម ។ យពតន គ ូ ជពួកកូនេគតូចឈរចទទ ិ

ំ កូនកូនតូចទងេនះ

របស់អញជ្រសី ្ត ក្រំ ពកម តេ់

្រសី ្ត ក្រំ ពកម ត់

ំ ន ឈរច ំ យពតន គ ិ

យេ

ំ ់ អញជ ទទួលអញដច ូ ជពួកហង ឈរេនេលើភក់ ។ កូនកូនតូចទងេនះរបស

អញកុ នងទីមិនឆងយអំព ី

ំ ន ឈរចទទ ំ ួល យពតន គ ិ

្រសម ។ ផូ វែតម ួ យចុះបនែតេជើងៃនបុគគលមនក់ែកបរ ខងផូ វមន្រសះមន ្ល ្ល

េ្រជះអញមិនេឃើញផូ វដៃទស្រមប េ់ ទកន ់ ្ល ំ ទង

សូមេ

ំញ ូ មថ្វយបងេគ ំ យ ខុស កជបងបូ នន ្អ ងគ ឹ ន េ

់ ខុ ំញ ក៏សូមឲផូ វដល ្ល ំញ ិ ន ខុម

សូមេឃើញ

យធម៌

បព្រត្រម ិ ឹគ

ំ េ្រចើនកុ នងៃ្រពធំ យ ជេស្តចមនកម្លង េ

្វ មីេនះ

ំ កទង

ំ រច ្វ មីនងប ិ ុ្រតទងព ី ុះ

ំ ី គឺកលជទទទ ី ួលចណ

ំ កទង

ំញ ងរ្វ េហើយ យកលេបខ ើ ុអ

ំញ ភរយរបស ់ ្រពះ ជបុ្រតដម ៏ នសិរែដលេគន រេទស ខុជ ិ ី ិ

៊ នេមើលងយ្រពះ ជ

េមើលងយ្រពះ ម ។ េ

ំ កទង

្រសមបនេទ

ដច ូ នងសិ

័ ជ្រសី ្ត មនវត

ំ យចូរេឃើញបុ្រតទង គឺជលីនងក ិ

ំញ ងែបងច ំ ី េនះពក់ក ណ មិនែមនតិចេទ ខុន ឹ

ំញ ងរ្វ េហើយសូមឲផូ វខ ខុអ ្ល ុ ំញ ។ ្រពះម

្ត លជូនេ

៊ន

យចុះ

ចែំ ណកខុ ំញ

តក៏េ្រចើន

ំ ី េនះ ចណ

្ហ ជិន

េមើមេឈើនងែផ េ្ល ឈើេនះេ ិ

មិន

ំ កទង

កុ នងេពល

ង ច

យ កលេបើ

របស់េយងជ្រពះ ជបុ្រតី ្រពះបិ ើ

របស់


េយងជ្រពះ ជបុ្រ ើ

ំ កទង

ំញ ងរ្វ េហើយសូមឲផូ វខ កលេបខ ្ល ុ ំញ ។ ើ ុអ

យធម៌ េ

យចូរជបងបូ នេ ្អ

[៣៥២] (អភសម ធ ថ) ពួក្រមឹគ ិ ុ ព ទគ

វបន

្ត ប់ ចពេី ះព ិ

របស់នងម្រទីេនះ

្របកបេ

យេសចកី្តករុ

េ្រចើន

[៣៥៣]

(្រពះនងម្រទី)

ំ រ្រប កូនតូចទងព ី

់េទ ។ ំ ន ថយេចញអំពផ េហើយ ក៏នគ ្ល ី ូ វបត

ក់េ

ំ កទង

ជ ច

ែដលកំពុងលួងេ ចម៍ដ ី

រែមងឈរច ំ

ំ ួលេម ។ កូនតូចទងព ំ រី ទទួលអញកុ នង្របេទសេនះ ដច ូ ជពួកកូនេគឈរចទទ ក់េ

្រប

ឈរេនេលើភក់

ំ ួលអញកុ នង្របេទសេនះ ដច ចម៍ដ ី រែមងឈរចទទ ូ ជពួកហង ំ រ្រប ។ កូនតូចទងព ី

អញកុ នង្របេទសេនះកុ នងទជ ី ិត មនេសចកី្តេ្រតកអររក ី

ក់េ

ំ ួល ចម៍ដ ី រែមងឈរចទទ

័ ជ ំ ្រសម ។កូនតូចទងេនះធ ធ ុ ំ វញ ្ល បែ់ តសុ ទ ះមកពទ ិ

ំ ន េ យនគ

ំ ) ឲកេ្រមើកដច ូ កូន្រមឹគទង

តមក

ក់ដច ូ ជ

ំ ័ របស់ យ (ញុងហឫទ

យ (េឃើញេម) េហើយតេមើ្ល ងសឹ ្ល ក្រតេចៀក

័ ជ ៃថងអញមិនបនេឃើញ (េអើតកចូលេទជិតេម រក យេ្រតកអរ សុ ទ ះេទពទ ធ ុ ំ វញ) ិ ី ំ រគ កូនទងព ី ឺ ជលីនងក ិ

ដច ូ េមពែពឬេម្រមឹគ

្របថន

់ ូ នទងព ំ រេហ ្ហ ជិនេនះ ។ អញលះបងក ី ើ យ េចញេទ

ំពី (សមបុក) ឬដច លះបង់កូនដច ូ េមបក េចញអ ូ េមសីហៈ ី

ំ ី ) ៃថងេនះអញមិនបនេឃើញ ច់ (លះបង់កូនរបស់ខួនេដ រើ េចញេទរកចណ ្ល

ំ រី គឺជលីនងនងក កូនទងព ិ (

្ហ ជិនេនះ ។ េនះ

ំ រេនះដ ច ន មេជើងៃនកូនទងព ូ ី

ំ ក ំ រន ំ ន ពូន ក៏ខចត់ខចយកុ នង ូ ខ ច់ែដលកូនទងព ន ំ ពន ន មេជើង) ៃនហូ ្វ ងដរំ ែកបរភ ី គ ី

ទីជិតៃន

ំ រី ្រសម ៃថងេនះ អញមិនបនេឃើញកូនទងព

ំ រេ ជិនេនះ ។ កូនទងព យ យេ ី

យខ ច់្រប

ក់េ

គឺជលីនងនងក ិ

្ហ -

ចម៍ដ ី រែមងសុ ទ ះ

ំ រេនះ ័ ជ ំ រី អញមិនបនេឃើញនរកទងព ។ កលពេដ មកពទ ធ ុ ំ វញ ិ ើ កូនទងព ី ី ម ទទួលអញែដលមកអំពៃ្រពឆ ងយ ី

គឺជលីនងនងក ិ

្ហ ជិនេនះ

ៃថងេនះ

ំ រេនះ អញមិនបនេឃើញកូនទងព ី

ំ រែតងេម ទរកទងព ្ល ី ើ លផូ វអញក ុ នងទីឆងយ

ដច ូ កូន្រមឹគ ទទួលេមពែពឬ្រមឹគជេម ។ ែផេ្ល ពនេលឿងខី ច ែដល្រជុះមកេនះឯង

ំ រេនះ ំ រី គឺជលី ជែលបង របស់ទរកទងព ៃធងេនះអញមិនបនេឃើញកូនទងព ី


នងនងក ិ

ំ ទង្រទូ ង នងក េ

្ហ ជិនេនះ

តក៏សេទែតន ងធ ើ ឹ ្ល យ

(េ

របស់អញ

្ហ ជិនេនះ

នេនៀលេលើេភ ្ល របស់អញ

េវ

ំ រី ៃថងេនះអញមិនបនេឃើញកូនទងព ៃថង

ំ រី ង ចកូនតូចទងព

្រសមេនះ ្របកដដល់អញ (ដច ូ ជ) កែនងមេ ្ល ្រសមេនះ

ក៏មិនកេ្រញជ វ

បនជ

ក់ដច ូ ជ

ំ េឃើញកូនទងេនះ

ង ត់សូនយ

ក់ដច ូ ជ

ឈឹង្របកដដល់អញ

ង ត់សូនយ

សប)ិ្ត

កុ នង ្រតី

មចស់

ក់ដច ូ ជ

្របកដជ

កូនមួយេ

ចម៍ដ ី

កលពេដ ើ ី ម ្រសម

ក់

េហតុដច ូ េម្តចបនជ សូមបព ី ួកែក្អកៃ្រព

្ល បេ់ ហើយ ។

ំញ ច ស់ ចិតរ្ត បស់ខុម

ក់ដច ូ (យល់

ំ ររបស ំញ ច ស់ ់ ខុម ទរកទងព ី

្ល បេ់ ហើយ ។ េហតុដច ូ េម្តចបនជ្រពអអងគ គ ង់េសង ម កុ នង ្រតី

គឺជលីនង ិ

ឈឹង្របកដដល់អញសូមបព ី ួក

សូមបព ី ួកែក្អកៃ្រពក៏មិនកេ្រញជ វ

(យល់សប)ិ្ត

ះ)

្ល បេ់ ហើយ ។ េហតុដច ុ េម្តច

ំ ររបស ់ អញ្របកដជ សតេ្វ ហើរមិនកេ្រញជ វ ទរកទងព ី

[៣៥៤] េហតុដច ូ េនះបនជ្រពះអងគ គ ង់េសង ម

្រសព ៃថងេនះ

ំ ររបស ់ អញ ្របកដជ ទរកទងព ី

្រសមេនះ

ក់េ

្រប

ំ អញមិនបនេឃើញទរកទងេនះ

់ អញែដលមិនបន ដច ូ វលដល ិ

យទឹកេ

ំ រគ អញមិនបនេឃើញកូនទងព ី ឺ ជលីនង ិ

្ហ ជិនេនះ ។ កូនមួយ វរកែផេ្ល ឈើកុ នងថនក់របស់អញ

ំ ូ ះទងគ

នងក

ំ រេនះេពញ ស្តនរបស់អញទងព ី

ចិតរ្ត បស់ខុ ំញ

សូមបព ី ួកសតេ្វ ហើរៃ្រពក៏មិនកេ្រញជ វ

ំ ររបស ់ ខុម ំញ ច ស់្របកដជ ទរកទងព ី

្ល បេ់ ហើយ ។ បព្រត្រពះអយយប ុ្រត ពួក្រមឹគ ិ

េទកុ នងៃ្រពដ ៏

ំ ្រពះអងេគ ធើ្វ ទរកទងេនះ

ំញ ច ស់េហើយេទដង ំ ររបស ់ ខុម សុីទរកទងព ឹ ី ង ត់ឥតជតិេជ

េ្របេទឬ ើ

ំ ឬក៏ទរកទងេនះ

ំ សក់ទង

យកី្ត

ំ ៏ មិនេឃើញេ ទងេនះក

ំញ ច ស់េទ ។ យកទរករបស់ខុម

ំ ់ នយកទរករបស

ជអនកេពលពកយពេី ះ

ំ ំ ឬទរកទងេនះខ ល ្វ ់ ខ្វយកុ នងែលបងទង ំ ៃដេជើងទង

ឬនរ

យកី្ត

ំញ ច ស់ ខុម

ឲជទូតេហើយ

េដកលក់អស់េហើយ

ំ ន េចញេទខងេ្រក ។ យេហើយ នគ

ដវ៏ ច ិ ិ្រតេ

យប

្ត ញ

ំ ែ្រកងពួកបក ឆបន យកេទេទដ ង ឹ ី

របស់ទរក

ឬនរ

នំ


[៣៥៥] ករែដល្រពះអងម ជទុកខៃ្រកែលងជងទុកខ របស់ខុ ំញ គ ិ នមន្រពះបនលេនះ ូទ ំ រគ មចស់ែដលមិនេឃើញកូនទងព ី ឺ ជលីនងក ិ េ

យ្រពួញ

ំញ ច ស់មិនេឃើញកូនទងព ំ រី េនះជ្រពួញទីពរគ ី ឺ ្រតង់ែដលខុម

ែដល្រពះអងម គ ិ ន្រ

បព្រត្រពះ ជបុ្រត ិ

ំញ ច ស់អស់ ្រតេនះ ់ ល់ខុម ស់្របបដ ី

េប្រពះអង ម គ ិ ន្រ ើ

ំញ ច ស់ ។ ំ ័ របស់ខុម នឲកេ្រម ើ កហឫទយ

ំញ ច ស់ ១ ់ ុម ស់្របបខ

ំញ ច ស់អស់ជីវត េនះេទ ្រពះអងន គ ងេឃ ិ ឹ ើ ញខុម

[៣៥៦] (្រពះម

ំ ្ហ ជិនេនះ ដច ូ ជដេបែដលម ុត

កុ នងៃថង

់ ុ នងេពល្រពកម ្ល បក ឹ ិ នខន ។

ំ ំ ដ្រ៏ បេសើរជ ឬ ជសត… ្វ ) ែ្រកងនងម្រទីមនកមពស់ នងទ ិ ហ

បុ្រតមនយស ឬនងេទេដម ើ បែស ី ី ្វ ងរក (ែផេ្ល ឈើតូចធំ)

ដច ូ េម្ដច បនជដល់េពល

ង ចេហើយេទើបមក ។

់ [៣៥៧] (្រពះនងម្រទ…) ែ្រកង្រពះអង្រគ ទង្រពះស ី

ំ ពេពល្រព ង ក ី ឹ េហតុ

់ ំ េឡង្រទហឹងអឺងកង ្ត បស

ំ ម ៃនសីហៈនងខ ើ ) ែដលមក ឺ ្ល ើ ង (្រពមទង្រម ឹ គដៃទមនដរំ ជេដ ី ិ ្ល ែដលែ្រសកបនេឡ ំញ ច ស់ ់ កន្រសះ (េនះ) េដម ្វ ម ្ត នេកើតេឡើងដល់ខុម ើ បផ ិ ិ តប ី ឹកទឹកែដរឬេទ ។ បុពន ែដលេដរើ រងគត់កុ នងៃ្រពធំ

៏ ធ្លក់អំពៃដរបស ំញ ច ស់ ទងកែ្រញ ំ ់ ខុម ្រជនកក ចងែដលលី ី ី

ំញ ច ស់មនេសចកី្តភិតភ័យៃ្រកេពក ម ។ កុ នងេពលេនះខុម

េលើបងួ យ ក

ម ក៏ធ្លក់អំពី

េនះ

ំ ំ សីហៈនងខ សូមកុឲ ជបុ្រត ិ ្ល ដបងេបៀតេបៀន្រពះ

ក៏្របណមយអញជលីនម ។

់ ិសេផ ងៗ សូមឲសួសី ្ត គបបមនេ្រពះនម ក រ្រគបទ ី

ំ ក ពល្រមឹគទងប ី ុ នងៃ្រពគឺសីហៈមួយ

ំញ ច ស់មកកុ នងេវ េ្រពះេហតុេនះបនជ ខុម

ំញ ច ស់មនសក់ក [៣៥៨] ខុម

បផង ី្ត

ំ រផង បុ្រតទងព ី

ំ រី ៃហបុ្រតកម ត់ទងព ែផេ្ល ឈើ

ខ្លធំមួយ

ង ច។

ពួក

ំ ំញ ច ស់ ំ ផូ វខ ខ្លដបងម ួយ ង ្ល ុម

់ ច អស់ៃថងនងយប ដ ូ ជមណព (ផត គ ់ផង គ ់) ិ

្ត ញ្រ់ ប្រពត ្ត ម៌ដ្រ៏ បេសើរ ្រស ្រសេទញ (ផត គ ់ផង គ ់) ឹ ធ ចរយ ។

េស្ល កដណ្តបែ់ សបកខ្លខែំ ស្វងរកេមើមេឈើ

ំ ំ ់ កុ នងៃ្រពទងៃថ ង ទងយប

េ្រពះែតេសចកី្ត្រស

រេមៀតមនពណ៌ដច េ្ល ពនេនះ ូ ជមសនងែផ ិ ំ ងែផ ំ ំ បននទ េ្ល ឈើទង

របស់េយងបន ើ

ំ របន ់ ស ំ ុ ី ទរកទងព ែឆកៃ្រពនងខ ខ ី ិ ្ល រខនចប ិ

ំ ខ្លឃុ មំ មួយេទៀតសូមកុឲ

ក រ

់ ូ នឯងទងព ំ រី ញក

ំ ់ េហើយ បននមកដល

នង ិ

ំ រី ែផេ្ល ឈើទងេនះ ំ យ (ឯេទៀតផង) ៃហបុ្រតកម ត់ទងព


ំ រី ។ េមើមឈូក ្រកេ ជែលបង របស់កូនឯងទងព ក ្រតយ ិ ៍

ំ ុ្រតទងព ំ រេ សូម្រពះអង្រគ ពមទងប ី

យទឹកឃុ មំ ចុះ ។ បព្រត្រពះបទស ិ ិ វិ

យក្រមងផកេហើយ ំ សូម្រពះអង្រគ

ឧបបល ្រកចបេ់ នះ បព្រត ិ ំ (វតុ ទ ថ ងេនះ)

ែដល

សូម្រពះអង្រគ បទនផកឈូកដល់ជលី

ំ រ) សូម្រពះអងគ ្របទនផកកុមុទដល់នងកុមរ ី សូមទត (កុមរទងព ី ែដល្រប

ជធំកុ នងរថ

្រពះអង្រគ ទង់្រពះស

ចូលេទកន ់

ែដនេហើយ

ំ រេនះ ្ត បុ្រតទងព ី

ំ រមក បុ្រតទងព ។ បព្រត្រពះអង គ ី ិ

បុ្រតីេឈ ម ះក

សូម

់ ិត្ត ពកយពេី ះ ្ត ប់ (សំេឡង) របស់ ែដលពេី ះគួចបច

ំ រនក ់ ្រតូវេគនរេទសចក ្រសម ។ បព្រត្រពះបទស ងព ិ ិ វ ិ េយងទ ើ ី ិ

ជអនករួមសុខទុកខជមួយគ ន

្រពះអងេគ ឃើញ

៌ ្រប្រពត កមន្រពហមចរយធម ិ ឹ េ្ត ទខងមុខមនសីល

ំញ ច ស់មិនេឃើញបុ្រតទងព ំ រគ បនជ ខុម ី ឺ ជលីនងក ិ [៣៥៩]

េនះរុកខជតេផ ងៗ ិ

ំ កុមរទងេនះ ្រក

្ហ ជិនរែមងេទ

ំ រគ បុ្រតទងព ី ឺ ជលី

ំញ ច ស់បនេជរ្របេទចពួកសមណៈនង្រពហ ម ណ៍ កុ នង ្ហ ជិនែដរឬ ។ ខុម ិ

នងក ិ េ

ស់េ

ប់

គឺ្រពង ី

អញមិនបនេឃើញ

យពត ិ

្ហ ជិនេនះកុ នងៃថងេនះ ។

េឈើទលខ ច់

ជពហុស ូ តេ

មនែមក្រតសុំ្រត

ខុរន

េនះជលជតិេផ ងៗគឺេពធិ

ំ ង កុមរទងេនះ ំ ំ អញមិនបនេឃើញ ។ េនះសួនចបរទង

យ ៃ្រជ

យ េនះសឹ ទ ង

់ ជទីែដលកុមរឲទងព ំ រធ ំ មនទក្រតជក អញមិនបន ឹ ី ្ល បេ់ លងកុមរទងេនះ

េឃើញ

ំ កុមរទងេនះ

ផកេឈើេ្រចើនយ៉ងេលើភេន ំ នះ អញមិនបនេឃើញ

ំ រធ ជផកែដលកុមរទងព ី ្ល ប្រ់ ទ្រទង់

ែផេ្ល ឈើេ្រចើនយ៉ងេលើភេន ំ នះ

ំ រធ ំ ែដលកុមរទងព អញមិនបនេឃើញេ ុ មរទងេនះ ី ្ល ប់ បរេភគក ិ

ជែផ្ល

ះ ។ រូបដរំ ី

ំ រធ ំ ំ រូបេសះទងេនះក អញមិនបន ី្ត ជរូបែដលកុមរទងព ី ្ល បេ់ លងកុមរទងេនះ េឃើញ ។

[៣៦០] រូប្រមឹគមនសមបុរព្រពុស រូបទន យ រូបេមៀម រូប្រមឹគឈូ ្ល សជេ្រចើន

ំ ំ រធ ំ ទងេនះ ជរូប ែដលកុមរទងព ី ្ល បេ់ លង កុមរទងេនះអញម ិ នបនេឃើញ ។

រូបហង

រូបេ្រក ល រូបេកងក មន

ំ រធ ្ល បដវ៏ ច ិ ិ្រត ជរូបែដលកុមរទងព ី ្ល ប់

ំ េលងកុមរទងេនះអញម ិ នបនេឃើញ ។


ំ ំ រធ [៣៦១] គុមពេឈើទងេនះ មនផករកសព ក ្វ លជផកែដលកុមរទងព ី ី ្ល បេ់ លង

ំ កុមរទងេនះអញម ិ នបនេឃើញ

្រទហឹងអឹងកង េ ឈូកផង

យសត្រ្វ កពកេដរ

នងផ ិ ក ឧបបលផង

អញមិនបនេឃើញ ។

ំ ្រសះេបកខរណីទងេនះ ស េ

យផកម

ំ រធ ជទីែដលកុមរទងព ី ្ល បេ់ លង

់ ញឹ ជងដច េខ្ល េហតុអី្វ បនជ្រពះអងស ូ មនស ុ គ ញជបស ំញ ច ស់) េសចកី្ត្រពួយែតងរ ញ់ (របស់ខុម ញ់

ជទី្រស

្ហ ជិនេនះ ។

[៣៦៣]

កុ នងៃថងេនះ

បព្រត្រពះេទវៈ ិ

ំញ ច ស់មិនដង ខុម ឹ ជ (អនក

ំ ំ នយកប ុ្រតទងេនះេទ ំញ ច ស់្របកដជ របស់ខុម

ំញ ច ស់មិនេឃើញមុខបុ្រត ខុម

ំ ំ ) នយកប ុ្រតទងេនះេទ

ំ ួកសត្វ ទងព

្ល បេ់ ហើយ ។ ។

្ល បេ

[៣៦៤] (អភសម (បន្រ ធ ថ) នងម្រទេនះ ិ ី ុ ព ទគ

េ ៃ្រពេ

់ ក េហើយ្រតឡបម

្វ មីថ បព្រត្រពះេទវៈ ិ

ំញ ច ស់មិនដងជ (អនក ះ ខុម ឹ តក៏មិនកេ្រញជ វ

(្រពះេវស នរ) ្ត

ំញ ច ស់មិនេឃើញបុ្រតទងព ំ រគ ខុម ី ឺ ជលី

ំ រេ មចស់មិនេឃើញមុខបុ្រត របស់េយងទ ងព ើ ី

្រពះ ជ

្រសមវញ ិ

កេ្រញជ វ

(អនក

)

ជទី

យ្រពះអងគ នងនង ិ

ំ រេ របស់េយងទ ងព ើ ី

ំ ួកែក្អកៃ្រពេ ទងព

ំញ ច ស់មិនដងជ (អនក ះ ខុ ម ឹ

)

្ល បេ់ ហើយ ។ បព្រត្រពះេទវៈ ិ

ំ រី ត ក៏មិនកេ្រញជ វ ទរកទងព

់ ន ខ កខ ច់េទ) កនភ នំ ងៃ្រព ិ ឹ ួល ក៏្រទង់្រពះកែន ងកុ នងសំ

ក់

ំញ ច ស់មិនេឃើញ (បុ្រតទងព ំ រ) របស់េយង ខុម ី ើ

ំ ំ ំ ួកសតែ្វ ក្អក ) នយកប ទងព ុ្រតទងេនះេទ

ំ ររបស ់ ខុម ំញ ច ស់្របកដជ ទរកទងព ី

ំញ ច ស់មិនេឃើញ (បុ្រតទងព ំ រ) បព្រត្រពះេទវៈ ខុម របស់េយងេ ិ ី ើ

ដង ឹ ជ

យផក

ំ កុមរទងេនះ

យេ្រពះបនជួបជុំ េ

ំញ ច ស់្របកដជ ំ ររបស ់ ខុម ក៏មិនកេ្រញជ វ ទរកទងព ី

កុ នងទេនះ ី

្ឌ លកៈផង េ

ម យ្រពះអងម គ ិ នបងកត់ គ ិ នកច់ ទឹក្រពះអងម គ ិ នដង េភើង្រពះអង ្ល

ំ [៣៦២] ឧសទង ្រស

គួជទីេ្រតកអរ

ំ ំ នយកប ុ្រតទងេនះេទ

ំញ ច ស់្របកដជ ់ ខុម ំ ររបស ទរកទងព ី

ំញ ច ស់មិនេឃើញ (បុ្រតទងព ំ រ) ខុម ី របស់េយងេ ើ

ំ ួកសត្វ ទងព ្ល បេ់ ហើយ

្ល បេ់ ហើយ

ំញ ច ស់មិន ះ ខុម

្ល បេ

ក៏មិន

បព្រត្រពះេទវៈ ិ

ំញ ច ស់មិនដង ខុម ឹ ជ (អនក

)


ំ ំ ំ នយកប មនលភិកុ ខទង ុ្រតទងេនះេទ

នងភ ន ំ ងគ ិ ុ ិ ន

យ នងម្រទី្រ

ច់េទេ្រកមម្លបេ់ ឈើ

ំ ំ ដ្រ៏ បេសើរជ ជបុ្រតីមនយស ។ នងម្រទីមនកមពស់ នងទ ិ ហ

ំ រកន ៉ ងេនះេហើយក៏ដល ក៏ផង ក ។ គ េដម ទ ់ កេនញយ ទ ួ េទេលើែផនដក ើ ៃដទងព ី ុ នងទេនះ ី ី [៣៦៥]

សំ

់ ្រទងេ្រ

្រពះបទេវស នរ្ត

់ ច្រសព្រពះ ជបុ្រតេនះែដលបនមកដល ី

់ ំពេនះ មក្រពះអង្រគ ជប្រពះ ជបុ្រតេនះ ែដល្រសួល ក់្រពះអងគ បនទបអ ី ី ស់នង្រពះ ជបុ្រតីេនះយ៉ងេនះថ ឹ

ចិតេ្ត ហើយេទើបបន្រ

ៃហនងម្រទី

អញ

ំ ូងេទ មន្រពហមណ៍ចស់កម ត់ជសមម មិនចង់្របបេ់ សចកី្តទុកខ ដល់នងអំពដ ី ប ូ

់ ំ េន ។ ៃហនងម្រទី បនមកកនល ំ ិតភយ ័ អី្វ េនះេហើយ នងកុភ

ំ រី កុេំ មើលបុ្រតទងព

មកអញ

បនសុខសបបយក៏គង់បន

ំ រី ដល់្រពហមណ៍ អញបនឲបុ្រតទងព

នងចូរ្រសួលចិតច ្ត ុ ះ ៃហនងម្រទី ំ កុំខ កខ ើយ ឹ ួ លខ្លងេឡ

(ជួប្របទះ)

នងប ិ ឹ ុ្រតវញ

នងចូរេមើល

់ េន កលេបេយ ងរស ើ ើ សបបុរសបនេឃើញ

មនកុ នង ពួកសូ ម មមកេហើយ គបបឲក ញ ូ នសតច ្វ ិញឹ ចមធញជត ិ នង្រទពយដៃទែដល ិ ី មនវូ អំេ

ផះទ ជទន ៃហនងម្រទី នងចូររក យ ី

៏ តម យបុ្រតដឧ ្ត របស់អញ ។

ំញ ច ស់សូមរក យ [៣៦៦] (្រពះនងម្រទី…) បព្រត្រពះេទវៈ ខុម ី ិ

មនវូ អំេ

័ ឲ ្រជះថ្ល ៏ តម បុ្រតដឧ ្ត របស់្រពះអងគ ្រពះអង្រគ បទនេហើយ សូមេធើ្វ ្រពះហឫទយ

ចុះ សូម្រពះអង្រគ ទង់ឲទនជភិេយយភពចុះ ។ បព្រត្រពះជនធ ិ ិ បៈ កលែដល ំ ុងមនេសចកី្តកំ ពួកមនស កព ុ

់ ឲចេ្រមើន ្រទងបន [៣៦៧]

េទវេ

ក់ទនដល់្រពហមណ៍ ។

់ ្រពះអងេគ ទដល់ កិតិយសរបស ្ត

ំ ឲ ្រពះអងប គ នញុងែផនដ ី ខរទ ខទរ

ំ ួ កល ក េផក ្ល បេនទរពុជ

ំ ់ ទ នៃនភ នំ ង

[៣៦៨]

ំ ួកអនកសិវរ្រស ្រពះអងជ គ អនកញុងព ្ត ិ

ញ់

យ។

ពួកេទវ

ំ រ្រកុ ទងព មគឺនរទៈនងបព ត ្វ ៈ ី ិ

នងបជបត ិ ិេទវបុ្រត េ គ យ ន រក ី

ល្រច ត់ជុំវញ ្ត ច ូ ជ សំេឡង ិ ៃ្រពេហមពនដ

្រពះ្រពហម

័ មេទវបុ្រត ្រពះបទយមៈនង្រពះបទេវស វណ ក៏ន ំ ិ

ម្រពះអងេគ នះ ពួកេទវ

ំ ទង្រពះឥ្រន ក យ ទ ៏ រក ី

ំ ្រពមទង្រពះឥ្រន ទ

ំ ់ ែដលេកើតកុ នង ន ទងអស

(្រពះ

្ត បន្រ

ស់គថ)

្រពម វតង ិ្ត

្រពះនងម្រទី


មនកមពស់នង ិ

អំេ

ំ ំ ដ្រ៏ បេសើរ ទហ

ជ ជបុ្រតីមនយស

៏ តម យបុ្រតដឧ ្ត របស់្រពះបទេវស នរេ ្ត

[៣៦៩] ្រពះ

(អភិសមុ ព ទគ ធ ថ)

ទិតយ ក៏រះេឡើង

ពរេនះក ឹ ។ ី ុ នងេពល្រពក

ចប់ មទីបព ទ ៈ្វ ។ លំ

បេ់ នះ

បនរក យ ី

យ្របករដេូ ចះន ។

មនវូ

កុ នងកលែដល ្រតីកនងេទេហ ្ល ើយ

ំ សកកេទវ ជមនេភទជ្រពហមណ៍្របកដដល់ក ្រតទង

[៣៧០] (សកកេទវ ជ…) ្រពះអងស គ ុ ខសបបយេទឬ ្រពះអងម គ ិ នមនេ គពធេទ ំ ភ ្រពះអងញ ្ត ពឲ្របប្រពត គ ុ ងអត ឹ េ្ត ទេ

យករែស្វងរក្រសួលេទឬ

េមើម

់ មនតិចេទឬ កុ នងៃ្រព េឈើនងែផ េ្ល ឈើមនេ្រចើនែដរឬ ។ ពួករេបម មូសនងពស ិ ិ

៏ ុ ះករេ ដក

[៣៧១]

់ ន ងមិនមនករេបៀតេបៀនេទឬ ។ យ្រមឹគយងឃ

(្រពះម

្រពហមណ៍

មនល្រពហមណ៍

សត… ្វ )

ពួកេយងស ុ ខសបបយេទ ើ

ំ ភ មិនមនេ គពធអី្វ េទ មួយេទៀតេយងញ ្ត ពឲ្រប្រពត ឹ េ្ត ទ ើ ុ ងអត

យករែស្វងរក្រសួលេទ

ំ ួករេបម ទងព

មូស

ំ េមើមេឈើនងែផ េ្ល ឈើទង ិ

ពស់មនតិចេទ

៏ រប យដប ិ ូណ៌ែដរេទ

៏ ុ ះករេ កុ នងៃ្រពដក

យ្រមឹគយង់ឃនង

មិនមន ករេបៀតេបៀនេយងេទ ។ េយងេនក ើ ើ ុ នងៃ្រពអស់ ៧ ែខ សំេ

មនល

ំ រស់េនទង

់ រេនះ ់ ក់ េទបេឃ មនេភទដ្រ៏ បេសើរកនេឈ ើ ើ ញ្រពហមណ៍ជគ្រមបព ី ើ ្រចត់

់ ំ មនពណ៌ដច ។ ែនម ្ល ទង្រកចក ូ ជែផេ្ល ព ន ទ្រុ ំ ទ្រទងែសបកខ មកល្អេហើយ

មួយេទៀត អនកមិនែមនមក

កុ នងេសចកី្តចេ្រមើន (ចូរមន) ដល់អនក

្រពហមណ៍

អនក

្រកក់េទ អេញើ ជញអនកចូលេទខង

អនកចូរ

ំ ងេជើងទង

យរបស់អនក ។

់ ច មនល្រពហមណ៍ អនកចូរបរេភគែផ េ្ល ឈើយ៉ងឆងញដ ូ ទកឃ ្ល ន្លប់ ្រទយង ិ ឹ ឹ ុ មំ គឺែផទ

មក់្របង មក់េ

អនកចូរផក ឹ ទឹកេនះចុះ ដល់ៃ្រពធំ េ

់ េនះដងមកអំពេ្រជះភ ក ។ ទក្រតជក ន ំ មនលម ឹ ី េបអ ូ មសួរអនក ើ ន ក្របថនចង់ផឹក ។ េយងស ើ

យេរឿងដច ូ េម្តច េ

ចូរ្របបេ់ រឿងេនះ ។

្រពហមណ៍

អនកបនមក

យេហតុដច ងស ូ េម្តច អនកកលេបេយ ួ រេហើយ ើ ើ


៏ [៣៧២] (សកកេទវ ជ…) ផូ វទ ប មិនអស់េទសពក ្ល ឹកដេពញេ្រប ្វ ល យ៉ង ំញ កេដម ទូលបងជខ គំ ើ បស ី ូ មទន្រពះអងគ ុម

មិញ

៏ យ៉ងេនះែដរ ។ ្រពះអង្រគ បទនភរយក ិ

[៣៧៣] (្រពះម

េយងម ើ ិ នរួញ េទ

ចេ្រមើន

សូម

់ ែដលអនកសូមនងេយ សត… ង ្វ ) មនល្រពហមណ៍ េយងឲរបស ើ ឹ ើ េយងម ើ ិន

កុ នងទន ។ [៣៧៤]

ំញ ូ មេហើយ ទូលបងជខ គំ ុស

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ្រពះបទេវស នរជអ ្ត ន កញុងព

(អភសម ធ ថ) ិ ុ ព ទគ

ចបៃ់ ដនងម្រទន ឹ ី ងក ិ ុ ណីខ ទក

កលែដល្រពះេវស នរ្ត

ក៏េកើតមនកុ នងកលេនះ

ចិតរ្ត បស់េយងេ្រតកអរ ើ

ក់េលៀមវតុ ែដលមន ថ

េហើយបន

់ ្រទង់លះបង្រពះនងម្រទ ី

ក់ទនដល់្រពហមណ៍

ឲ ។

េហតុែដលគួរសញបែ់ សញង

េសចកី្ត្រពេឺ មក៏េកើតមនកុ នងកលេនះ

ែផនដ ី

់ រ័ ។ ្រពះនងម្រទីមិនមនមុខ្រកញូវ មិនេអៀន មិនយ ំ ្រពះនងេសង ម ក៏ញបញ

សមឹ្ល ង

(្រពះភ្រក្ត)

្រជបេហតុដ្រ៏ បេសើរ ។

របស់្រពះបទេវស នរេនះ ្ត

[៣៧៥] តថគត កលែដលលះ ជបុ្រ

(េ

យគិតថ)

េឈ ម ះជលី

ជធី

៏ ្អកុ នងបី្ត មិនគិត ( ជិន នងនងេទវ េឈ ម ះម្រទី ែដលមនវត័ដល ី ិ

ែតេពធិញញណេ

្រស

េឈ ម ះក

្ហ -

្ត យ) េ្រពះេហតុ

ំ រម យពត ិ ។ បុ្រតទងព ី ិ នែមនជទស ី ្អ បរ់ បស់តថគតេទ នង

េទវេឈ ម ះម្រទីមិនែមនមិនជទ្រស ី ី

្រស

្រពះ ជេនះ

ញ់ របស់តថគតេទ សពញ ញ ណជទី ្វ ុ តញ ញ

ំ ៣ នក់ជទី ញរ់ បស់តថគត េ្រពះេហតុេនះ បនជតថគតឲជនទង

ញ់ (ដល់្រពហមណ៍) ។

ំញ ច ស់ជភរយរបស ់ ្រពះអងអ [៣៧៦] (្រពះនងម្រទ…) ខុម គ ំពេក គ ិ ី មង ្រពះអងជ ី

ំញ ច ស់្រ ជឥស រៈ របស់ខុម

ំញ ច ស់ដល់អនក បេ់ ហើយ ចង់ឲខុម

អនកេនះចុះ ចង់លក់ឬចង់ សម្លប់ (ក៏បន) ។

ំ ជងេទវ [៣៧៧] (្រពះអភសម ធ ថ) ្រពះឥ្រនជធ ទ ិ ុ ព ទគ

្វ មី

់ គបបឲដល ី

់ ្រជបេសចកី្ត្រតះរ ិ ះរបស ិ

ំ ំ ់ ែដលឃត់ នវូ ទព ជនទងេនះេហ ើ យ ក៏បនេពលដេូ ចះន ថ ពួកស្រតូវទងពស ិ -្វ ស សមបតិ្ត សមបតន ុ ិ្ត ងមន ិ

្រពះអងក គ ៏ បនឈនះេហើយ

ំ ឲ ្រពះអងប គ នញុងែផនដ ី


ខរទ ខទរ

រទ បស់្រពះអងផ យដល់េទេទវេ កិតិសព គ ្ត

្រច ត់ជុំវញដ ច ូ ជសំេឡង ិ

ំ ់ ទ នៃនភ នំ ង

័ នង្រពះបទេវស វណ ិ

ំ ់ ក៏រក ទងអស យ ី

ែដលេគេធើ្វ បនេ

រក យ ី

គឺ

មេទវបុ្រត

ម្រពះអងេគ នះ

ពួកេទវ

ម (យ៉ងេនះថ) ែមនពត ្រពះបទេវស នរេនះ េធើ្វ អំេព ើ ្ត ិ

យក្រម

ំ ុងឲ កលែដលពួកជនកព

ំ ុងេធើ្វ អំេពែដលេគេធ យក្រម កព ើ្វ បនេ ើ

វតុ ែដលេគឲបន ថ

យក្រម ពួកអសបបុរសរែមងមិនេធើ្វ

ម (អំេពេនះ) េឡើយ ធម៌របស់ពួកសបបុរសគឺេគដង ឹ បនេ ើ

ំ ើ រេទអំពេី េហតុេនះ ដេណ អសបបុរស

ំ រ្រកុ ទងព ម ី

យ ។ ពួកេទវ

ំ នរទៈ នងប ្វ ៈ ទង្រពះឥ្រន ទ ្រពះ្រពហមនងបជបត ិ ុ ពត ិ ិេទវបុ្រត េ ្រពះបទយមៈ

ក៏

េផក ្ល បេនទរ

់ កេនះ (េទកនបរេ

ំ ើ រេផ ងគ ជដេណ ន

់ អសបបុរសេទកននរក

ពួកអសបបុរស

យក្រម ។ េ្រពះ

ក) ៃនពួកសបបុរស នងព ិ ួក ំ ើ រេផ ងគ ជដេណ ន

ពួកសបបុរសមន នសួគ៌្រប្រពត ឹ េ្ត ទកុ នងខងមុខ

ពួក

ំ រី ទងបន្របទនភរ ំ ្រពះអងក យ គ លែដលគង់េនកុ នងៃ្រព បន្របទនកុមរទងព ិ ំ រេនះេឈ ំ ុ ះ (កនអបយភ ់ ទនទងព ម ះថជយនដ្រ៏ បេសើរ មិននច ូ មិ) េទ យន ី

ដ្រ៏ បេសើរេនះសូមសេ្រមចដល់្រពះអងក គ ុ នង នសួគ៌ ។

ំញ ូ មថ្វយនងម្រទជ្រស ៏ ្អ ជ [៣៧៨] (សកកេទវ ជ…) ឥឡូវខុស គ ល ី ្ត មនសព៌ងដ ី

់ ្រពះអងវគ ញ ភរយរបស ិ ិ

្រពះអងស េី គ មគួរនងនងម្រទ ឹ

ក៏សមគួរនង្រពះអង ែគ ដលជភ ឹ

ស័ងម ខ ួយ

មនសមបុរេសើ ម គ ន

្ត ែដរ

័ េសើ ម គ ្រពះហឫទយ ន ក៏យ៉ងេនះែដរ េ

យ៉ង

យេគ្រត មន្រពះជតល ិ ្អខងម

ំ រី វតុ ទ ថ ងព

មិញ

គឺទឹកេ

នងម្រទី

ះ្រសស់មួយ

្រពះអងន មន គ ងនងម្រទ ិ ី

ំ រជក ្រពះអងទ ្រតិយ៍ គ ងព ី

នងប ិ ិ

្រសម នៃ្រពេនះ ្រពះអងគ គ បបេធ ី ើ្វ បុណយឲទន

ំញ េទវន [៣៧៩] ខុជ ិ ទ

យពត ិ

េឈ ម ះសកក បនមកកុ នងសំ

បរប ិ ូណ៌

់េនកនង ្រតូវេគនរេទសមកគង ិ ុ មសមគួរតៗេទ ។ ក់្រពះអងគ

បព្រត្រពះ ជ ិ

ំញ ូ មថ្វយពរ ៨ យ៉ងចេំ ពះ្រពះអងគ ។ ជឥសី សូម្រពះអងទ គ ទួលយកពរចុះ ខុស

[៣៨០]

(្រពះេពធិសត… ្វ )

្របទនពរដល់ខុ ំញ

(ខុ)ំញ

ំ ួង បព្រតសក កៈជធំជងេទព្តទងព ិ

សូម្រពះបិ

េប្រពះអង ន គ ង ើ ឹ

្រសុះ្រសួលទទួលខុែំញ ដលេទអំពៃ្រព ី

ដល់


ដំ េនះ

ក់របស់ខួន ្ល សូមអេញើ ជញខុ េំញ

ំញ ូ មពរទីមួយ សនៈ ( ជសមបត)ិ្ត ខុស

ំញ ូ មមិនចូលចិតន ់ ុរស ខុស ្ត ងករសម ្ល បប ឹ

ំញ ូ មេ ខុស

់ វូ ះអំពករសម ្ល បន ី

មនស ុ

ែដលេគ្រតូវសម្លប់ សូមបមន េនះេធើ្វ អំេពេមះៃម (មនកំហុសកុ នង ុ ើ ី ស

ំ ទងក

្ត លរស់េន

ំញ ូ មពរទី ២ េនះ ។ សូមឲពួកបុរសទងចស ំ ់ េកមង យ ខុស

្រពះ ជ) ក៏េ អនកដៃទ អំ

ំញ ូ មមិនគបរ់ ក្របពន ធ ្រស័យនងខ ឹ ុ ំញ សូមពរទី ៣ េនះ ។ ខុស

ំញ ូ មជអនកខល ់ ខួន ខុស ្វ ់ ខ្វយចេំ ពះែត្របពនរបស ធ ្ល

ំញ ូ មមិនលុះកុ នង ខុស

ំញ ូ មពរទី ៤ េនះ ។ បព្រតសក ចពួក្រសី ្ត ខុស កៈ បុ្រតរបស់ខុេំញ កើតេហើយ សូម ិ

ឲបុ្រតេនះមន

យុែវង សូមឲបន្រតួត្រ

េនះ ។ តអំពេនះមក ី ំ ជទព ្វ ង ិ ទ

នកល ្រតកន ្ល ី ងេទ

ែផនដេី ្រពះ

ំញ ូ មពរទី ៥ យធម៌ ខុស

ទិតយរះេឡើង

ំ ី សូមចណ

ំញ ព ំ ុងឲសូម ំញ ូ ំ ពរទី ៦ េនះ ។ កលេបខ ខុស ើ ុក

យ មន្របកដ

ំ អស ់ េទ លុះខុ ឲ ំញ េហើយ សូមកុំឥយេក (េទយយធម៌) កុប ្ត ្រក ី

្ត យេ្រកយ

ំញ យុតចកអតភ ំញ ព ំ ុងឲ សូមឲចិត្រ្ត ជះថ្ល ខុស ំញ ូ ំ ពរទី ៧ េនះ ។ កលេបខ ខុក ្ត ពេនះ ើ ុច

សូមឲបនេទកន ់ នសួគ៌ ដល់នវូ នដវ៏ េសស គឺេកើតកុ នងតុសិតបុរ ី (កលេបើ ិ

ំញ យុតចកតុសិតភពេនះមក) សូមកុឲ ំ េកើត (កុ នងភពថីម េទៀត) ខុ ំញ សូំពរទី ៨ េនះ ។ ខុច

[៣៨១]

(អភសម ធ ថ) ិ ុ ព ទគ

បន្រទង់្រពះស

ំ ជងេទវ ្រពះឥ្រនជធ ទ

្រពះបនល ្រពះបទេវស នរេនះេហ ្ត ើ យក៏េពលពកយយ៉ងេនះថ ូទ

្រពះបិ

្ត ប់

បេងើត ក

របស់្រពះអងគ មិនយូរេទនងមកជ ួ ប្រពះអងគ ។ មឃេទវ ជ ជបៃននងស ុជ ឹ ី្ត លុះ្រ

ស់្រពះត្រមស់េនះេហៀយ

់ ួកេទវ ក៏េចៀសេចញេទកនព

្របទនពរដល់្រពះបទេវស នរ្ត

កុ នង នសួគ៌ ។

់ កកបពៈ្វ ។ ចបស

[៣៨២] (្រពះបទសញជ័យ…) មុខអនក

េនះ

ភដ ូ មសែដលេគរ ំ ឺ្ល ច

់ វ ច េភងឬដ ូ មសេឆ្តរភឺច ្ល ិែញចងចិញចចកុ នងមតប ើ្ល ្រសេដៀងគ ន

ំ រមនលក កុមរទងព ខណៈ ី

នងជល ូ នងក ឹ ី កុមរម ី ន ក់ដច

េហើយ

យេ

ំ រមនអវយវៈ កុមរទងព ី

្រសេដៀងគ ន

កុមរមនក់្រសេដៀង

ំ របរ ប ្ហ ជិន ។ កុមរទងព ី ិ ូណ៌េ

យរូបសមបតិ្ត

ំ ដច ច ូ ជពួកសីហៈែដលេចញ អំពរី ូ ង ទរកទងេនះ្របកដដ ូ រូបជវករៈៃនមស។ ិ


ហ៎ ន មនល្រពហមណ៍

ំ ំ រេនះមកអ ំពទ [៣៨៣] មនលភរទ្វជៈ អនកនទរកទ ងព ី ី ី

អនកមកដល់ែដនកុ នងៃថងេនះ េតអ ើ ន កមកអំពទ ី ី

់មន [៣៨៤] (ជូជក…) បព្រត្រពះេទវៈ ្រទង់្រពះនមសញជ័យ ្រពះបទេវស នរ្រទង ្ត ិ ័ េ្រតកអរបន្របទនទរកទងេនះ ំ ្រពះហឫទយ ដល់ទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ បនទរក មក ១៥ [៣៨៥]

្រតី កុ នងៃថងេនះេហើយ ។

(្រពះបទសញជ័យ…)

អនកឯងេធើ្វ េយងឲេជឿេ ើ

[៣៨៦] (ជូជក…) ្រពះបទេវស នរ្ត

ញ់

៊ នេលើកបុ្រតទងព ំ រី ឲជទនដឧ ៏ តម ្ត

មេហតុ្រតម្រតូ វដ ច ូ េម្តចបន នរ ឹ

េហើយ ឲដល់អនក ។

យពកយជទី្រស

ជទីពង ូ ជ្រពះធរណី ឹ របស់ពួកសូ ម ម ដច

់ ់ ់ ពួកសត្វ ្រពះបទេវស នរេនះ ជទព ្រទងគង េនក ្ត ី ងរបស ឹ ុ នងៃ្រពបន ្របទនបុ្រត ំ រី ដល់ទូល្រពះបងជខ ទងព គំ ុ ំញ ។ ្រពះេវស នរ្ត ដច ូ ជ

ជទី្រប្រពត ឹ េ្ត ទៃនពួកសូ ម ម

យ ្រពះបទេវស នរេនះ ្រទង់គង់ ្ត

ំ គរ ជទ្រប្រព ត ី ឹ េ្ត ទៃនសឹ ទ ងទង

ំ រដល ់ ទូល្រពះបងជខ េនកុ នងៃ្រពបន្របទនបុ្រតទងព គំ ី ុ ំញ ។

[៣៨៧] (ពួក

ដំ

ក់្រទង់

មតយ…) មនលគ ន េយង ើ ្រកក់

្រពះ ជកល្រទង់គង់េនកុ នង្រពះ ជ

ស់

្រពះបទេវស នរ្ត

្រតូវេគនរេទស ិ

ំ ុន ៉ ម ននក់ែដលបនមកជួបជុំគ យ អនកទងប ន កុ នងទេនះច ូរ ី

្ត ប់ េរឿងេនះចុះ

មនសទធេធើ្វ

ំ រេទៀត ៏ េ្រមើន ។ ែនអនកដច េទគង់េនកុ នងៃ្រពេហើយ េម្តចក៏េនែត្របទនបុ្រតទងព ី

ំ ទង

់កនងៃ្រពេហើយ េហតុដច ូ េម្តចបនជ្រពះេវស នរេទគង ្ត ុ

្រពះអងគ គ ួ រ្របទនទ

ទសី

េសះ

រថ

គួរ្របទនដរំ ក ូ េម្តចបនជ ី ុ ញជរផង េហតុដច

[៣៨៨] (ជលីកុមរ…) បព្រត្រពះអយយេក ិ

េសះអស តរ នងដ ិ រំ ក ី ុ ញជរ េម្តចេកើត ។

ំ រី ក៏្របទនបុ្រតទងព

ែដលទឹមេ

យេសះអស តរផង

ំ រេទៀត ក់ទនទរកទងព ។ ី

ទសៈ េសះឬរថែដលទមេ ឹ

មិនមនកុ នងផះទ ៃនបុគគល

បុគគលេនះនងឲដ ច ូ ឹ


[៣៨៩] (្រពះបទសញជ័យ…) ែនេច េយងសរេស ើ ើ រទនបិ

របស់អនក េយងម ើ ិន

័ ែមនបនះបង (ៃនបិ ្អ បេ់ ទ ចុះហឫទយ ុ ្ត

ំ រី របស់ប) េតដ ូ េម្តចបនជឲបទងព ើ ច

[៣៩០]

ដល់សូ ម ម ។

(ជលីកុមរ…)

បព្រតម ិ

(ករណ៍ែដល)

្រពះបិ

របស់ទូល

់ ំញ ល់សូ ម ម (េនះ) សូម្រពះអង្រគ ទង់្រពះស ្រពះបងជខ គំ ើ ុដ ុ ំញ ្រទង្របទនេយងខ

នវូ ច គួរឲ

័ ៃន្រពះបិ ហឫទយ

[៣៩១]

អស សបស សៈដេ៏ ក ្ត

្រទង់ ស្រមក់ទឹក្រពះេន្រត ។ [៣៩២]

នងក

ំញ ច ស់េ េនះ យខុម

្រពះបិ

បព្រត្រពះប ិ ិ

បព្រត្រពះប ិ ិ

ធម័ែដលនងក

របស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុេំញ នះ

្រពះបិ

មន្រពះេន្រត្រកហម

្ហ ជិនបនេពលនង្រពះប ឹ ិ យេឈើ្រចត់ ដច ូ (មចស់)

អនកេនះមិនែមនជ្រពហមណ៍េទ

េនះថ

់មន ំ ជទុកខទង្រទង

ដច ូ ជផកយេ ហិណី

បព្រត្រពះប ិ ិ

្រពហមណ៍

យទសីែដលេកើតកុ នងផះទ ។ បព្រត ិ

េ្រពះពួក្រពហមណ៍ែតង្រប្រពត ្ត ម៌ ឹ ធ

ំញ កេទសុីេទដង ំ ួកេយងខ ។ យក ែក្លងេភទជ្រពហមណ៍ នព ឹ ើ ុយ

ំញ លបិ េយងខ ើ ុក

[៣៩៣] (្រពះបទសញជ័យ…) ម

បុ្រ

ុះ ។ ្ហ ជិនជបូ នេពលច ្អ

្ត ប់

ំ ចនយកេទ េហតុអី្វ ក៏្រពះអង្រគ ទង់ទត្រពេងើយ ។ របស់អនកជ ជបុ្រតី បិ

របស់អនកជ ជ-

ំ រេឡ ់ ន កុ នងកលពេដ បទងព ន របស់អញ ចុះេហតុអី្វ បនជប ើ ី ម ី ើ ងកនែភ

ំ រឋ ទងព ី ិ តេនកុ នងទឆ ី ង យ។

[៣៩៤] (ជលីកុមរ…) ្រពះម

ំញ ជបុ្រ របស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុជ

របស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ ជ ជបុ្រតី ្រពះបិ ំញ ងព ំ រនក ់ ជទ ទូល្រពះបងជខ គំ ី ុទ

ំញ ិ តេនកុ នងទឆ ្រពហមណ៍ េហតុេនះបនជទូល្រពះបងជខ គំ ី ង យ។ ុឋ

របស់

់ ងព ំ រី បទងព ំ រក [៣៩៥] (្រពះបទសញជ័យ…) ែនេចសម្លញទ ី ុ ំេពលយ៉ងេនះ

េឡើយ

(េគេលើក

ំ ័ របស់ជី នឲេក ្ត ហឫទយ ក់) េលើេជើងថករ ជី

ស់

មិនបនសុខេលើ

កយរបស់ជី

សនៈេទ ។

ក់ដច ូ ជ

់ ងព ំ រី បទងព ំ រក [៣៩៦] ែនេចសម្លញទ ឹ តែត ឹ ី ុ ំេពលយ៉ងេនះេឡើយ បឯងរងរ

ំ ំេ ញុងស

កឲេកើតដល់ជី

ជី

នងេ ឹ

ះេ

បេ

យ្រទពយ មិនឲប


េនជទ

៉ ម នេហើយបនឲបទងព ំ រី របស់បបនកតៃ់ ថ្លបុន

េគេទ ។ ែនប បិ

ដល់្រពហមណ៍

ឲ្រតង់

់ ល់ជី បចូរ្របបដ

ទទួល្រទពយ ។

[៣៩៧] (ជលីកុមរ…) បព្រត្រពះអយយេក ិ

ំញ ល់្រពហមណ៍េ ខុដ

់ ក យកត់ៃថ្លមួយពនន ិ ខៈ

ំ មតយចូរញុង្រពហ ម ណ៍ឲ

ពួក

បន្របទនទូល្រពះបងជ គំ

្រពះបិ

្របទនកញញ

់ ុ ខមនដរំ ជេដ ម ម យកត់ៃថ្លមួយរយៃនវតុ ្រគប ថ ើ ។ ី

បូ ន្រស ្អ ីេ

[៣៩៨] (្រពះបទសញជ័យ…) ែននយ

េឈ ម ះក

អនកចូរេ្រកកឲឆបេ់ ហើយចូរឲ

មតយ

១០០ េគ ១០០ ដរំ ី ១០០ េគប ១០០ (េសះ ១០០ នក ិ ខៈ

ទសី ១០០ ទ

១០០ នងមស ១០០០ តមឹ្ល ង ដល់្រពហមណ៍ឲជដៃម្លេ ិ [៣៩៩] (អភសម ធ ថ) លំ ិ ុ ព ទគ

បេ់ នះ

ំ រី ។ ះយកេចទងព

មតយក៏្របញប្រ់ បញល់ឲ

ពួកនយ

១០០ េគ ១០០ ដរំ ី ១០០ េគប ១០០ (េសះ ១០០ នក ិ ខៈ

ទសី ១០០ ទ

១០០ នងមស ១០០០ តមឹ្ល ង ដល់្រពហមណ៍ឲជតៃម្លេ ិ

ំ រី ។ ទងព

ំ ់ មួយរយ ៗ មតយបនឲ្រទពយទងអស

[៤០០] (នយ ១០០

េគ ១០០

ដរំ ី ១០០

េគប ១០០ រថទមេ ឹ

១០០០ តមឹ្ល ង ដល់្រពហមណ៍ជអនកែស្វងរក្រទពយ

លន ់ ឲជតៃម្លេ [៤០១]

ំ រី ។ ះយក្រពះ ជន ្ត ទងព

ំ រ្រពះអង ក ្រតទអព ប គ នេ ី

េភជន ្រប

បេ់

្រពះអយយេក

យេ្រគ ង្រប

ផកក្រមងសិ ្អ ត

េនះថ

្អ ត

គឺទសី ១០០

យេសះ ១០០

្អ ង េ

យករែស្វងរក

សិ ្អ ត

្អ ងេ

ំ រី ែដលកក់ កសួរទរកទងព យ

់ ៉ ង ភរណៈ្រគបយ

ផល)

្រសួលេទឬ

ឮសូរគឹកកងមន

ស់្រពះ ជ ត្រមស់

ំ រេនះស របស់បទងព ុ ខសបបយេទឬ ី (ផ

នងមស ិ

យ រួចឲអងុ យេល ន ។ ្រពះ ជ គ ើ ែភន

ំ ួង េហើយ្រ យេ្រគ ងអលងករទងព នងប ិ ិ

េហើយផូ តទ ង ឹកឲបរេភគ ិ

ំ រែដលមនក ក់េលើែភន ន នវូ កុមរទងព ុ ណ្ឌល ី

ែនជលី

ចិញឹ ចមជីវតេ ិ

់ ង ំ បទ

ះយក្រពះ ជន ្ត

ចមនស ឈ ុ ្ល នពន េលើស

ំ រី ះទរកទងព

ក់ជលីកុមរេលើែភន ន េហើយ

សីសៈេហើយមនសំពត់ដ ៏ ្រពះ ជបន

្ហ ជិនជ

្រប្រពត ឹ ្ត

ំ ទងេម ើ មេឈើនង ិ


់ មនតិចតួចេទឬកុ នងៃ្រពដក ៏ ុ ះករ ែផេ្ល ឈើមនេ្រចើនែដរឬ ពួករេបម មូសនងពស ិ

យ្រមឹគយង់ឃនង មិនមនករេបៀតេបៀនេទឬ ។

[៤០២] (ជលីកុមរ…) បព្រត្រពះេទវៈ ិ

ំ រនក ់ សុខសបបយជេទ ទងព ី (ផ

របស់ទូល្រពះបងជខ គំ ុ ំញ

នងប ិ ិ

្រប្រពត ្ត ិញឹ ចមជីវត ិ ឹ ច

យករែស្វងរក

់ ផល) ្រសួលេទ េមើមេឈើនងែផ េ្ល ឈើមនេ្រចើន ។ ឯពួករេបម មូសនងពស ិ ិ

យ្រមឹគយង់ឃនង មិនមនករេបៀតេបៀន

៏ ុ ះករ េ មនតិចតួចេទឬ កុ នងៃ្រពដក ្រពះម

ំ ងសយ េនះជីកយកេមើមដឡ ូ

ំ ងដង ដឡ ូ ូ

ំ ងៃដខ្ល ដឡ ូ

្រពះអងេគ ទ

េប្រពះម ើ

ំ ំ េនះ ជអនកនយកេម េ្ល ឈើកុ នងៃ្រព នយកវត ើ មេឈើនងែផ ិ ុថ

ំ ងេទៀន ទងបនន ំញ ង ។ ំ ំ ដឡ យកែផ ព ្ល ុ្រទ ែផ្ល ក់េខម ែផេ្ល ពន មកចិញឹ ចមេយងខ ើ ុផ ូ ំញ ងអស ំ ់គ េយងខ ន ើ ុទ

កុ នងេវ

េឈើមក

ក៏មកជួចជុំគ ន ខតុ េនះ ថ

ៃថងេទ ។ ្រពះម

ដច ូ ជផកឈូក ែដលេគឈី្ល េ

្ល ំ ង

ំ រមសនងខ ិ ្ល ដបង

យៃដ ។ ្រពះេក

ច់េទកុ នងៃ្រពធំ

ក៏្រជុះេ្រពះ្រ

់ ិ នបនបរេភគ យបម ិ

ែតកុ នងេវ

ំញ ្រសីធ្លបស ់ ុ ខ្រសួល ខ ំ របស់េយងខ ើ ុជ

ក៏េទជមនកយសគមេស្លក

្រស័យេន

៏ ុ ះករេ ជៃ្រពដក ។

ំ ទង

យ របស់្រពះម

យ្រមឹគយង់ឃនង

់ ពក ំ ់ ែក្អលពដ ធ េ៏ ក្ល ក (្រទ្រទង់េភទៃនបុពជ ្វ ិ តដ្រ៏ បេសើរ ្រទ្រទងដ បូជេភងន ើ្ល ងជ ិ

) េស្ល កពក់ែសបកខ្លផេទំ លើែផនដ ី នម

[៤០៣] បុ្រតជទី្រស

ញៃ់ នមនស កុ នងេ ុ

មិនេកើតដល់្រពះអយយេករបស់េយងខ ើ ុេំញ [៤០៤]

(្រពះបទសញជ័យ…)

ែនេច

ំ ទេនះទ ង្រទពយន ងធញ ជត ញ ី ិ ិ (ជី

់ បិ នងឲវត ថ ឹ ុ េនះដល

មពកយៃនពយកអនកសិវ ិ ្រស្ត ។ វតុ ថ កុ នងែដនសិវច ិ ុះ ។

ជទីែដល

្រទ្រទង់េញើស

្ល ប្រពស្រមប់ កុ នងបុ្រត

ំ ំ េព ើ ្រកក់េយងបនេធ ើ្វ េហើយទងអ ើ

ក៏បនេធើ្វ េហើយ

ចូលមកចូរជ្រពះ ជ្រតួត្រ

ក េភើង ្ល ។

យពត ិ ។

ែដលបងូ ចេសចក ខ ី្តចេ្រមើនេយង ើ ំ ុស ឥតកហ

ក ចែម្លកែតេសចកី្តេសន

អំេព ើ

ំ កែផ្ល យ

យ្រតូវខយល់នងកេម ្ដ ៃថង ិ

់ ទង ំ បួងភួ ងសក ន

បិ

មក

េ្រពះជី

បននរេទសប ុ្រត ិ

នម ិ ួ យរបស់េយងមនក ើ ុ នង

របស់ប) សូមេវស នរ្ត


៏ ម [៤០៥] (ជលីកុមរ…) បព្រត្រពះសម ម តិេទព ្រពះ ជដឧត ្ត របស់អនកសិវ ិ ្រស្ត ិ

់ េស្តច មពកយរបស់ទូល្រពះបងេទ សូម្រពះសមមតេទព្រទង គំ ិ

នងម ឹ ិ នយងមក យងេទេ

ំ េភគៈទង

យ្រពះអងឯ គ ងវញ ិ យ។

[៤០៦] (អភសម ធ ថ) លំ ិ ុ ព ទគ េសនបតីថ

(

ំ វុធទង

ច្រសប្រ់ ពះ ជបុ្រតបេងើត ក

េហើយេ្រ

្រពះ ជ្រពះនមសញជ័យបន្រ

បេ់ នះ

ពួកេសនដរំ ី េសនេសះ េសនរថ

យ) ពួកអនកនគម ្រពហមណ៍បុេ ហិត ិ

៏ ្អេមើលចងេ្រគ ងេ្រកះ្រប ន ដល

បេ់

ំ ន មកឆបជ ់ ូ នអញេទ ។ ពួកទ ចូរនគ ខះ្ល េលៀកពក់សំពតេ់ លឿង េស្ល កសំពត់ស

េសនេថើម រេជើង

េទេ

បេ់

ពួកទ

ប់

យេ្រគ ង្រប

ជលំេនៃនពួកភូតដេ៏ ្រចើន

យជទិពយ ្វ ៉ ង

ំ សទ ំ ង ចូរមកឲឆប់ ចូរញុងទ ិ

ចូរេសៀត

់ ន ែបបេផ ងៗ បម

យេ្រគ ង្រប

នដៃទជួតឈួ ន ត្រកហម

ចងេ្រគ ងេ្រកះ្រប

ំ យឱសធទង

ស់នង ឹ

នខះ្ល េស្ល កពក់សំពត់េខៀវ ពួកទ

ពួកទ

មតយ ៦០០០០ នងព ិ ួក

ំ ិសទង ំ ញុងទ

ពួកទ

ន នខះ្ល

មនែបបេផ ងៗ

៏ ៍ ្រ៏ ទ្រទង់កិ្លនដេដរ ំ ន មកឲឆប់ ។ ភេនំ ហមពនន្ត ងភ ដ ចូរនគ ធ ន ំ នមទន ិ គ

ពួកេឈើេផ ងៗ

សេ

យ យឲភផ ឺ្ល

ំ ន ចងេ្រគ ងេ្រកះ ននគ

យឲភឺរ្ល ុ ងេរឿងផ យេទ យ៉ងេនះែដរ ។

ំ រំ ី ១៤ ពន ់ ជសតម ពួកអនកជិះដរំ ី ចូរេរៀបចដ ្វ នសររៈធ គ ់ ជវករៈ ិ ី ំ មនែខ ដងន ៃនមស មនសររៈេ្រ ី

បេ

យេ្រគ ងែតងតួ ជវករៈៃនមស ។ ពួកអនកបងក ឹ្វ ិ

់ ំ ុះទុងនងកេង ដរំ មនៃដកន ែដកច ព រ្វ ី ិ

មនេ្រគ ងសិ ្អ ត

ំ ន េឡើងជិះកដរំ ទ ំ េ្រគ ងេ្រកះេហើយ ចូរនគ ី ង េសះ

ដេ៏ លឿន

ំ ១៤ ពន ់ ចូរេរៀបចេំ សះទង ។

ជពួកអនកបងឹក ្វ េសះ

លំ

ំ ១៤ ពនជរថមនខ ់ ង ង ន កង់ពសេ

់ ូន យមស ។ ពួកខមនធ

ជេនយយមនសនះុ ទ

្រទ្រទង់ែស៊នងធ ិ ូ ន ចងេ្រគ ងេ្រកះ្រប ។

់ ុ នងករ្រប ទ តក

ចង

យបរមកឲឆប់ ។ ពួកអនកជិះ

ជជតេសះស ធ ិ ិ នព

ខង ន េសះេហើយចូរេឡើងជិះបរមកឲឆប់

ចុរេរៀបចរំ ថ

្អ ង្របកដេហើយ

់ េនះ បព ី

បេ់ លើ

មកពួកអនកបររថ

៏ ្អ មនផះទ រេលច ំ យែដកដល

ំ ន េលើកទង់ជ័យ រ ពួកជងរថចូរនគ


ែខល

ំ នងេ្រគ ងេ្រកះទង ិ

ំ េហើយចូរបររថទង ំ [៤០៧] អនកទង

ំ យកុ នងរថទងេនះ

ចូរតេមើ្ល ងធូ ន ចងេ្រគ ងេ្រកះ

យមកឲឆប់ ។

ំ ក់ែតងផកទង

យ ចូរ

ជជគ្រមប់ ៥) នងផ ិ ក

យ (មន

ស្រមបេ់ យ យ ក្រមងផក េ្រគ ង្រកអូប េ្រគ ង ំ តៃម្លទង

ក់ែតង

ចូរ

់ វែដលប ចូរឋិតេន្រតងផ ុ្រតរបស់អញមក ូ ្ល

៏ ន ប នងផ ិ ក ដម

់ ្វ ្រសុក ្រគបទ

ំ ទុកឪទិនេមរយ ័ ង នងស ុ េ្រចើន្រតង់ផូ វ្ល ែដលបុ្រតរបស់អញមក ិ

ក់ែតងទុក

ចូរ

ប្រស

ំ ំ ុ មមសែដល ច់ន្រទបល ង នក

ក់ែតង

អញមក ។ ចូរ

នងស ុ ដេ៏ ្រចើន ែដលេធើ្វ េ ិ

ំ ទុក ទកេ ង ឹ

ច់្រតី ផូ វែដលប ្ល ុ្រតរបស់

ះ វ េ្របង ទកេ ឹ

ះ្រសស់

ះជូរ ទកេ ឹ

យេម េថព្រតង់ផូ វ្ល ែដលបុ្រតរបស់អញមក ។ ពួក

ំ ងអ អនកេធើ្វ មូ ្ហ ប អនកេធើ្វ បយ អនក ន ិ ន កេ្រច ង អនកទះៃដ អនក យសគរ អនកេ្រច ង េ

់ ងព យសំេឡងដ្រ៏ សទនន ិ ួកអនកចក់ថុ ្ល ក

ចូរ យសគរនងមេ ិ

ំ ទង មេ

ំ ធឹកទង

យចូរទះសំេមភរ

ធឹក

ំ ចូរផុ ស ្លំ ័ ងន ខ ងទះស គ រទង ិ

យសគរ ផុ ស ្ល ំ ័ ងខ េដញ

យសគរទង់ែដង

យសគរមងល គ ។

័ កុ នងែដនសិវ ិ [៤០៨] េសនដេ៏ ្រចើនេនះជកងទព ជមគគនយក បនេដរើ សំេ

បនេកព ច នទ ឺ ្ល េសះ

ពួកជនចូរេដញពណ្រគប ែ់ បប ិ ក់េខេដញពណែខ ិ

់ ត ៌ ។ ដរំ ដ េទកនវង ក បពត ី ្រ៏ បេសើរមន

ំ យែ្រសកកងរពង

ជន យ

េលើកេចញេទមនជលីកុមរ

់ ដរំ កលេប មនែខ ដងន េ់ នេហើយ គ ជប ី ើ

ំ ជនយទ ង ី

យុ ៦០ ខប ួ

ក៏បនេកព ច នទ ឺ ្ល

់ ក៏េកើតមន សំេឡងគឹកកងៃនខងកង ន

ំ ច ័ កុ នងែដនសិវបនេល កុ នងកលេនះ ធូលីក៏ហុយបងដ ូ ពពក កងទព ិ ើ កេចញេទ ។ េសនដេ៏ ្រចើនេនះ

ំ ់ ែដលគួរនយក ំ ចនយករបស េទបនេលើកេចញេទ មន

ជលីកុមរជមគគនយកបនសំេ

់ ត ៌ ។ កងទព ័ ទងេនះ ំ េទកនវង បន គ បពត

់ ំ មនែមកេឈើេ្រចើន ចូលេទកនៃ្រពធ

ំ នងេឈ ្ល ងសងខងផ ិ ើ មនែផទ ូ វ្ល

មនទឹកេ្រចើនេដរ

ពួកសត្វ

សេ

យេឈើមនផក

្ល បដេ៏ ្រចើនកុ នងៃ្រពធំេនះ

សំេឡងមូល មនសំេឡងពេី ះ មន្រតកូលេផ ង ៗ ែ្រសកេ ំ ុងែ្រសកេលើេដម ែដលកព ើ េឈើែដលផក

សត្វ

មន ្ល ប

័ ទងេនះ ំ ់ ូ វ្ល មរដវូ ។ កងទព េទកនផ


់ បនចូលេទដល់្របេទស ច់្រសយល កុ នងកលអំេណើះេទៃនៃថងនងយប ិ

ឆងយ

់គង់េន ។ ែដល្រពះបទេវស នរ្រទង ្ត ់ ចបម

[៤០៩]

ំ ទងេនះ

(អភិសមុ ព ទគ ធ ថ)

័យ េហើយក៏ភតភ ិ

ំ ិតភ័យមនបនលថ ទងភ ូទ

កុ នងៃ្រពយ៉ងេនះ ក៏្របកដ

ំ ទង

្រពះបទេវស នរ្ត

ែននងម្រទី

ំ ជនទងេនះ

យេដញទម្លក់កុ នងរេ

ំ ៃន្រមឹគទងេនះេ

័ ្រទង់ឮសំេឡងគឹកកងៃនកងទព

្រទង់េឡើងេទេលើភេនំ ហើយទតេមើល

ំ មនទងេសះ

ជបពត ្វ ៈ ។

នងចូរពចរ ិ

នវូ ពួកេសន

េមើលសំេឡងគឹកកង ំ ុ ងទង់ជ័យ ទងច

ំ ជនយែ្រសកកងរ ពង ី

័ ហូ ្វ ង្រមឹគកុ នងៃ្រពេ ដច ូ ជ្រពនេចមពទ

់ ម្លបព ់ នះ្ល យកែត ្ត េហើយចក់កបស

ំ តដ ៏ ុ តេ យកប ិ ម

យពត ិ

នរេទសមកេនក ិ ិ ុ នងក ុ នងៃ្រពដល់នវូ េសចកី្តវនសក

យបងកត់ ច់ល្អ ៗ

ពួកេយងម ើ ិ នមនេទស្រតូវេគ ្ត បៃ់ ដស្រតូវ

់ ុគគលេខ យ ។ យ៉ងេនះែដរ នងចូរេមើលអនកសម្លបប

ក៏ដច ូ ជ្រមឹគ

[៤១០] (្រពះនងម្រទ…) ពួកស្រតូវមិន ី

ច្រគបសងត ក ់ (្រពះអង)គ បនេទ ដច ូ ជ

ែដលសកកេទវ ជេពលេហើយេនះឯង

ទមនងជសួសី ្ត នងមន ឹ

េភងម ើ្ល ិន

្រគបសងត ក ់ទឹកសមុ្រទបន

េ្រពះពួកពលេនះ ។

[៤១១] (អភសម ធ ថ…) លំ ិ ុ ព ទគ

ដល់្រពះអងគ

បេ់ នះ ្រពះបទេវស នរយងច ្ត ុ ះអំពភ ី ន ំ ្រទង់េធើ្វ

់ ័ ឲម ំ េហើយគងេនក ហឫទយ ុ នងបណ ្ណ [៤១២] ្រពះបិ

សូម្រពះអង្រគ ទង់្រពះចិន្តដល់ពកយ

្រទង់ឲបញឈបរ់ ថ ្រទង់ឲពួកេសនេ្រត មច ំ េហើយ្រទង់េស្តច

េទជួបនង្រពះ ជបុ្រតែដលគង់េនកុ នងៃ្រពែតមនក់ឯង ។ លុះ្រពះបិ ឹ ់ អំពកដ ្ត សងៈគ េឆៀង ី រំ េហ ី ើ យ្រទងឧត

ម មខងផង គ អញជលីមនពួក

យងចុះ

មតយែហហម

បនចូលេទេដមប គ នទតេឃើញកុមរ មនរូបគួរឲ ើ អភ ី ិេសកបុ្រត ។ ្រពះអងប

័ កព ំ ុង្រតះរ េ្រតកអរស្រមឹង្រពះហឫទយ ិ ះម ិ ិ នមនភ័យអំពទ ី ី

េនកុ នងបណ ្ណ

េនះ ។

មួយ

ែដលគង់


[៤១៣] ្រពះបទេវស នរន ្ត ង្រពះនងម្រទ ិ ីបនទតេឃើញ្រពះបិ

េនះ មនេសចកី្ត

័ កុ នងបុ្រតកំពុងយងមក ក៏េ្រកកេទទទួលថ្វយបងគ ំ ។ ចែំ ណក ជប្រ់ ពះហឫទយ

្រពះនងម្រទី

្រកបទូលថ)

ំ ូ របស់្រពះសុស រៈេ ថ្វយបង្រពះបទទ ងគ គំ បព្រត្រពះសម ម តិេទព ិ

ខុេំញ ឈ ម ះម្រទីជសុណិ

ំ ូ ររបស់្រពះអងគ សូមថ្វយបង្រពះបទទ ងគ គំ

េហើយបេបសអែងល ្អ េ

យ្រពះសីរ ៍

របស់្រពះអងគ

់ ំ រេនះ ្រទងឱបរ តជនទ ងព ឹ ី

្រពះបិ

យ្រពះហសថ ។

(េហើយ

ំ រស ំ រី [៤១៤] (្រពះ ជ…) ែនបុ្រត អនកទងព ី ុ ខសបបយេទឬ ែនបុ្រតអនកទងព

មិនមនជំងឺតមកត់េទឬ

ំ រច អនកទងព ិ ី ិញឹ ចមជីវតេ

យករែស្វងរក្រសួលេទឬ

េមើមេឈើនងែផ េ្ល ឈើមនេ្រចើនឬេទ ។ ពួករេបម មូស ពស់មនតចេទឬ កុ នងៃ្រព ិ ិ ៏ ុ ះករេ ដក

់ ន ងមិនមនករេបៀតេបៀនេទឬ ។ យ្រមឹគយងឃ

[៤១៥] (្រពះម

សត… ្វ ) បព្រត្រពះសម ម តិេទព កររស់េនរបស់េយងខ ិ ើ ុ ំញ ជករ

រស់េនេផស ្ត ផ្ដសេទ

ំញ អនករស់េន្រត េយងខ ើ ុជ

យករែស្វងរក (ផ

(បុរសកម ត់)

ផល) ។ បព្រតម ិ

ដច ូ ជនយ

រថីទូនមនេសះ

ប្រតដស េ្រពះកររស់េន ួ

ជ (េសចកី្តខះ្វ ខត) រែមងទូនមន

ំញ ងេនះជប ំ េយងខ ុគគលមន ើ ុទ

េសចកី្តខះ្វ ខតទូនមនេហើយ េសចកី្តខះ្វ ខតរែមងទូនមនេយងខ ិ ើ ុ ំញ ។ បព្រតម

ំ ក េយងខ ុ ខេ ើ ុ្រំញ តូវេគនរេទសេហ ិ ើ យ មនេសចកី្តរស់េនទងទ

ឈមេទៀត េ

តក៏

គ ំ ងសគមេ្រពះមិនបនេឃើញ្រពះម

ំ រគ [៤១៦] កុមរទងព ី ឺ ជលីនងក ិ

្ហ ជិន

ំ ុត របស់្រពះអងជ គ បុកគលដ្រ៏ បេសើរបផ សេ្រមចេនេឡើយ លុះអំ ំ រេនះ កុមរទងព ី

ំ កកុ នងៃ្រព ទង

បិ

ច់

ែដលជទយទ (្រពះ ជន ្ត )

កុ នងែដនសិវ ិ

ំ ងមិនទនបន ់ មនបណ

ច្រពហមណ៍ ជបុគគលឈ ្ល នពនេលើសលន ់

ដច ូ ជេគ យហូ ្វ ងេគ

េប្រពះអង ្រគ ជប ើ

ំ បុ្រតទងេនះ

់ ល់េយងខ ំញ ឆប់ ដច របស់ ជបុ្រតី សូម្របបដ ូ ជ (ពួកេពទយែដលពយបល) ើ ុឲ

នវូ មណព្រតូវពស់ចឹក ។

ំ រគ [៤១៧] (្រពះ ជ…) កុមរទងព ី ឺ ជលីនងក ិ

ឲដល់្រពហមណ៍េ

្ហ ជិននះុ ៎ បិ

បន្របគល់្រទពយ

ំ ័យេឡើយ បចូរ្រសួលចិតច ះមកេហើយ បកុភ ្ត ុ ះ ។


[៤១៨]

(្រពះម

្រពះបិ

សត… ្វ )

បព្រត្រពះប ិ ិ

្រពះអងម គ ិ នមនេ គពធេទឬ

្រពះអងស គ ុ ខសបបយេទឬ

[៤១៩]

(្រពះ ជ…)

ែនបុ្រត

តមកត់េទ ែនបុ្រត ចកុ ខម [៤២០] (្រពះម

ែនបុ្រតេយងម ើ ិ នមនជំងឺ

េយងស ុ ខសបបយេទ ើ

់ តេទ ។ របស់បមិនទនងងឹ

់ ់ េទឬ សត)្វ យនរបស់្រពះអងម គ ិ នទនចស ច់េទឬ ។

បនេទឬ ជនបទសមបូរែដរឬ េភ្ល ងេមន

្រពះេន្រតរបស់

បព្រត្រពះប ិ ិ

់ តេទឬ ។ ៃនខុ្រំញ ពះអងគ មិនទនងងឹ

្រពះម

បព្រត ិ

ំ ហនៈរែមងនេទ

់ ់ េទ ទង ំ ហនៈក៏នេទបន ំ [៤២១] (្រពះ ជ…) យនរបស់េយងម ើ ិ នទនចស

ំ ជនបទក៏សមបូរទងេភ ្ល ងក៏មិន

ច់េទ ។

ំ អង ំ ុងចរចរគ ក [៤២២] (អភសម ធ ថ) កលែដលក ្រតយ គ ព ន យ៉ងេនះ ិ ៍ទងប ី ិ ុ ព ទគ ឯង

្រពះ ជបុ្រតីជ្រពះម

្របកដដល់ក ្រតយ ិ ៍ េឃើញ្រពះម

េស្តចមកេ

ំ ទងេនះេទៀបភ នំ

័ ៌ បទ យ្រពះបទឥតមនសុពណ

ឯ្រពះបទេវស នរន បន ្ត ងនងម្រទ ិ ី

័ ជបក ់ ុ នងបុ្រតកំពុងយងមក ក៏េ្រកក េនះ ែដលមនហឫទយ

ំ ូ របស់ ទទួលេហើយថ្វយបងគំ ។ ចែំ ណកខង្រពះនងម្រទីថ្វយបង្រពះបទទ ងគ គំ

្រពះម

េកមកេ

យ្រពះសិរ ៍ (េហើយ្រកបបងទ គំ ូលថ)

មចស់េឈ ម ះនងម្រទី

ំ ូ របស់្រពះេម ។ ទងគ

[៤២៣]

ជ្រពះសុណិ

របស់្រពះអងគ

ំ រី ចេំ ណកខង្រពះ ជបុ្រតទងព

ទឆ ី ង យេ

[៤២៤] ំ ភទ នំ ង

ខុ ំញ

សូមថ្វយបង្រពះបទ គំ

ែដលមកអំពទ ី ីឆងយ

បនេឃើញ្រពះនងម្រទីេហើយក៏្រទង់្រពះកែន ងអួល កូនេគតូចសុ ទ ះេទរកេម

បព្រត្រពះេមម ច ស់ ិ

យសួសី ្ត

ំ ន សុ ទ ះចូលេទរកដច ក់នក ូ

ំ រី ឯ្រពះនងម្រទបនេឃ ី ើ ញបុ្រតទងព

ែដលមកព ី

់ រដ ័ ច យសួសី ្ត ក៏ញបញ ូ ជ្រសីេមមត់ ទៃនទឹកក ក ី ៏ ហូរេចញមក ។

កលពួក្រពះញតជ ន េហើយ ិ ួ បជុំគ

ំ សំេឡងគឹកកងខ្លង

ក៏េកើតេឡើង

ំ ន រទក ំ ំ បញប ់ រ័ ។ េភ្ល ងក៏ញុងឆ ក៏រេភ ញ យ ក៏បនេឡ ឹ ឺ ្ល ើ ងទងែផនពសធ ើ

ឲធ្លក់កុ នងខណៈេនះ

ំ ្រពះបទេវស នរក ្ត ៏ បនជួបនងញត ឹ ិទង

ំ រី ្រពះសុណិ ខណៈេនះ ។ ្រពះន ្ត ទងព

្រពះ ជបុ្រត

កុ នង

្រពះ ជនង្រពះេទវ ី ិ


េសចកី្ត្រព្រពួ ឺ ចេ ម ក៏មនកុ នងកលេនះ

បនជួបកុ នងទីជមួយគ ន កុ នងកល

ំ ់ បនផង ំ ន យក ំ ុ នងៃ្រព ពួកអនកនគរទងអស នគ គ អញជលីចេំ ពះ្រពះបទេវស នរេនះ ្ត

មុខគួរឲសញបែ់ សញងទល ូ

ំ ់ ជួបជុំគ ធន ។ ពួក ្រស្តទងអស ន (បនេពល)

នង្រពះបទេវស នរផងន ង្រពះនងម្រទ ្ត គ ្រពះ ជឥស រៈ របស់ ឹ ិ ីផងថ ្រពះអងជ ំ រ្រពះអង ពួកេយង រគ បស់ពួកេយងេ គ ងព ើ សូម្រពះអងទ ី ើ [៤២៥] (្រពះម

់ កខតិយបព ៈ្វ ។ ចបឆ ្ត

យ ជសមបតិ្ត ។

សត… ងគ ្វ ) ្រពះអងន គ ងព ន ិ ួកអនកជនបទ អនកនគមបន្រពមេ្រព ិ

ំ ុ ងេ នរេទសខ ិ ុ្រំញ ពះអងគ ែដលកព

មធម៌ចកែដនេហើយ ។

យ ជយ

ំហុសរបស់េយង [៤២៦] (្រពះ ជ…) មនលបុ្រត (េនះ) ពតជក ើ្វ អំេព ើ ិ ើ េយងបនេធ ើ

ំ ិច ំ ្ល ញេសចកី្តចេ្រមើន បននរេទសបែដលម បផ ្ល បផ ិ ិ នមនកំហុសេ្រពះ ពួកអនកសិវ ិ ស្ ្ត រ ។ [៤២៧] ម

(កូន)

នម ី ួយ

គួរេ

សូមបេី

ះទុកខរបស់បិ

់ ខួន យជីវតរបស ្ល ិ

ឬរបស់បងបូ ន្រស ្អ ី

(ពួក

មពកយ

មតយបនេពលថ

យេហតុ

ជ កលេនះជកលគួរ្រសង់ទឹក សូម្រទង់ជ្រមះ្រពះរេជជល) ។

បព្រត ិ

[៤២៨] (អភសម ធ ថ) ្រគេនះ ្រពះបទេវស នរក ្ត ៏ ដស ុ ជ្រមះែក្អល លុះដស ុ ិ ុ ព ទគ ជ្រមះែក្អលេហើយ បន្រទ្រទង់្រពះព្រស្តមនពណ៌ដច ូ ស័ងខ ។

់ ់ ្រពះសិរ ៍ មន្រពះព្រស្តដ ៏ [៤២៩] ្រពះបទេវស នរ្រទង កក ្ត

្អ ត សិ ្អ ត

្អ ងេ

់ ់ ៉ ង ្រទងេសៀត្រពះខន ់ ភរណៈ ្រគបយ ែដលដ ត ុ កេម ្ដ ស្រតូវ េហើយ្រទង់េឡើង

គង់េលើដរំ ដ ី ្រ៏ បេសើរ

េកើតកុ នងៃថងជមួយគ ន េ ម

េឈ ម ះបច័យ ច

កលេនះពួកទ

៦០០០០

នក់

ំ យេចម ជជធំកុ នងរថឲរក គួររមិលេមើលញុង្រពះ ី

ំ កលេនះពួកកញញរបស់្រពះបទសិវបនជ ន េហើយញុង្រពះនង ួ បជុំគ ិ

ម្រទីឲ្រសង់ទឹក

(េហើយេពលថ)

ំ រី បបច ់ែថរក ្រពះនងទងម ំ ទងព ី

្រពះនងែដរ ។

សូម្រពះបទេវស នរន ្ត ងជល ិ ីក

្ហ ជិន

ជ្រពះនមសញជ័យ ក៏សូមឲែថរក


[៤៣០]

្រពះបទេវស នរ្ត

់ ្ល ប់ ហមងរបស់្រពះអងគ (ែដល្រទងធ

ជសមបតិ្ត េហើយភក ន រឭក) នវូ េសចកី្តេ

េនកុ នងៃ្រពពេដ ើ ) ី ម

(បនតមកល់កុ នង

នង្រពះនងម្រទ ិ ីបននវូ ទីពងេនះ ឹ

ក៏្រទង់ឲទង ួ

្រី ននយេភរ ីទ

ទីរក យ ។ ្រពះនងម្រទីបរប ី ិ ូណ៌េ

ច់េទេទៀបភវនំ ងត ក

យលកខណៈបនទីពងេនះេហ ន រឭក) ឹ ើ យ (ក៏ភក

ហមង របស់្រពះនងែដលធ្លបេ់ នកុ នងៃ្រពពេដ ើ ី ម

នវូ េសចកី្តេ

ំ រេហ ទងព យ ី ើ យក៏េ្រតកអររក ី

ទព ី ងេនះេហ ឹ ើយ

ែដលគួរជ

្រពះនងម្រទីបរប ិ ូណ៌

បនជួបនងប ឹ ុ ្រត

័ ភក ក៏មន្រពះហឫទយ ន រឭកេសចកី្តេ

ហមង

យលកខណៈបន របស់្រពះនង

ំ រី ។ ែដលធ្លបេ់ នកុ នងៃ្រពពេដ យជមួយនងប ើ មនចិតេ្ត ្រតកអររក ី ម ី ឹ ុ្រតទងព

ំ រី [៤៣១] (្រពះនងម្រទី…) ែនបុ្រតទងព

មួយេពល

្របថនចង់

េដកផទល់នងែផនដ ជ ី នច ឹ ិ ច

(ជួប)

កលពេដ ើ ម ី ម

េនះជវតរ្ត បស់ម

ំ រី មនលបុ្រតទងព ំ រី នងបទ ងព ឹ

ំ រី កុ នងៃថងេនះេហើយេ្រពះបនជួបនងបទ ងព ឹ

ែដលេកើតអំពម ី

នងេក ិ ើ តអំពប ី ិ

ក៏សូមឥយរក ប ។ បុណយ េ

ជអនកបរេភគភត ែ្ត ត ិ ដេូ ចះន េ្រពះេសចកី្ត

វតេ្ត នះសេ្រមចដល់ម

ំ រី មនលបុ្រតទងព ំ ទងម

រក ប

នម ី ួ យែដលម

ំ ស់កុំ ំ ់ េនះ សូមបកុច យកុសលទងអស

សូមឲបុណយ

្រពះនមសញជ័យ

កី្តរបស់បបនេធើ្វ េហើយ

កី្ត បិ

្ល បេ់ ឡើយ ។

[៤៣២] (អភសម ធ ថ) ្រពះសស ុ បនបញូ ជ នកបបសិកព្រស្តេកេសយយព្រស្ត ិ ុ ព ទគ េខមព្រស្ត

នងេកទ ុមពរព្រស្ត ិ

លំអ្រពះនងម្រទី

ែដលជេ្រគ ង្រប

ប់

លំ

ជវករៈៃនមសន ងេ្រគ ង្រប ិ ិ

េទថ្វយ្រពះសុ

់ មក្រពះសស ុ បនបញូ ជនេ្រគ ង្រប បត ប្រ់ ពះសុរងជ គ វករៈៃនែកវ ិ

់ ំ អរបស់្រពះនងម្រទី ស្រមបល

្រពះសស ុ បនបញូ ជនេ្រគ ង្រប

ប្រ់ ពះសុរងជ គ វករៈ ិ

្រក ត់ជវករៈៃនែកវម ុ ណីេទថ្វយ្រពះសុ ិ

្ហ

់ ្រមប្រ់ ពះភ្រក្តមនពណ៌េផ ង បស

្រពះសុ

្ហ

ែដលជេ្រគ ង្រប

ប្រ់ ពះសុរងគ

េទថ្វយ្រពះសុ លំ

ៃនមសនងក្រន ុ ំទ ិ ់ បណ

្ហ

់ មកេទៀត បត

ែដលជេ្រគ ង្រប

លំអរបស់្រពះនងម្រទី ្រពះសស ុ បនបញូ ជ នេ្រគ ង្រប ្រប

ែដលជសំពត់ស្រមប់

្ហ

នងែខ ិ

់ ្រមប់ បស

ជៈ ជេ្រគ ង

ែដលជវករៈៃនែកវម ុ ណីេទថ្វយ ិ

់ ្រមបល ់ ំ អររបស់្រពះនងម្រទី បស

្រពះ


ស ុ បនបញូ ជននវូ

់ ្រមប្រ់ ពះស្តន បស

េ្រគ ង្រប

ែខ ្រក ត់កងេជើង េទថ្វយ្រពះសុ

នងេ្រគ ង្រប ិ

្ហ ែដលជេ្រគ ង្រប

់ ើ លេ្រគ ង្រប ្រពះ ជបុ្រតជ្រស ី ្ត ្របេសើរបនគយគនេម ី នងេ្រគ ង្រប ិ

៏ ្អៃ្រកេពក បេ់ វៀរចកអំេបះដល

់ ្រពះសិរ ្រពះ ជបុ្រតកក ី

៏ ្អ ៃ្រកេពក យ៉ងដល េ

យរេបៀប

មន្រពះព្រស្តដ ៏

ម រតី

នង ិ

់ ំ អរ្រពះម្រទី ។ បឡ

បេ់ លបក ើ េ

យអំេបះ

។ ក់ដច ទ ូ េទវកញញ កុ នងនននឧទយន

្អ តសិ ្អ ត

្អ ង េ

ភរណៈ្រគប់

ក់ដច ូ ្រសី ្ត អប រ កុ នង នៃ្រត្រតិង ។ ្រពះ ជបុ្រតីបរប ិ ូណ៌

ៃនចិញចញ

េធមញល្អៃ្រកេពក

ក់ដច ូ េដម ើ េចក

ែដលេកើតកុ នង

័ វខយល់បក់េបកេហើយ ។ ្រពះ ជបុ្រតមនបប វន្រតូ ូរមត់ដច ូ ែផៃ្ល ្រជទុ ំ ី

ចិតល ្ត

នងែផ ប ្ល សទល ុ ំ ្អ ៃ្រកេពក ិ

មន

ប់

្ល បដវ៏ ច ធ ៏ ិ ិ្រត (េហើរពដ

ក់ដច រៈសព ្រ្វ គប់ ដច ស ូ បក មនសរ ូ ចសររៈៃនមន ុ ី ី ី កស) ។

ំ ំ ែពងបន អត់្រទក ំ ូន មតន ្ត ដំ រំ ដ ី ្រ៏ បេសើរមិនចស់េពក អត់្រទល

[៤៣៣] ពួក

សរបន មនភុ កងទន ្ល ទ ំ

ំ ើ ងស្រតូវបនមកថ្វយ្រពះនងម្រទេនះ ចគស់រេល ។ ី

់ រំ ្របេស ំ ំ ែពងបន អត់្រទ ំ ្រពះនងម្រទេនះ េឡើងកនដ ី ី ើ រមិនចស់េពក អត្រ់ ទល

កូនសរបន មនភុ កងទន ទ ំ ្ល

ំ ើ ងស្រតូវបន ។ ចគស់រេល

ំ ុន ៉ ម ន ែដលមនេនកុ នងៃ្រពទងអស ំ ់ េនះ មិនេបៀតេបៀនគ [៤៣៤] ពួក្រមឹគទងប ន នងគ ឹ ន េ

ំ ុន ៉ ម នែដលមនេនកុ នងៃ្រព យេតជះៃន្រពះបទេវសនរ្ត ។ ពួកបក ទ ី ងប

ំ ់ េនះ ទងអស

មិនេបៀតេបៀនគ ន នងគ ឹ ន

យេតជៈៃន្រពះបទេវស នរ្ត

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន្រទង់យងេចញ (អំពៃ្រព) កល្រពះបទេវស នរញ ្ត ុ ងព ី

ំ ់ េនះ បនមក្របជុំកុ នងទីជមួយ ំ ុន ៉ ម នែដល មនេនកុ នងៃ្រពទងអស ពួក្រមឹគទងប គ ន

(អំពៃ្រព) ី

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន្រទង់យងេចញ កល្រពះបទេវស នរញ ្ត ុ ងព ំ ុន ៉ មន ពួកបក ទ ី ងប

ំ ់ េនះ បនមក្របជុំ ែដលមនេនកុ នងៃ្រពទងអស

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្ត ឲចេ្រមើន្រទង់ កុ នងទីជមួយគ ន ។ កល្រពះបទេវស នរ្ត ញុងព

ំ ុន ៉ ម នែដល មនេនកុ នងៃ្រពទងអស ំ ់ េនះែលង យងេចញ (អំពៃ្រព) ពួក្រមឹគទងប ី ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ែ្រសកសំេឡងពេី ះ ។ កល្រពះបទេវស នរញ ្ត ុ ងព


់ ំ ុន ៉ ម នែដល មនេនកុ នងៃ្រពទងអស ំ ់ េនះ ្រទងយងេចញ (អំពៃ្រព) ពួកបក ទ ី ី ងប

ែលងែ្រសកសំេឡងពេី ះ ។

[៤៣៥] ពួក

ំ មតយបនេរៀបច ំ ជមគ ឲរេលចឆ ុ ្ល ះឆ្លស់េ្រត ប្រ

យផក

់ ់ ំ អំពទ ង េនរហ ូ តដល់្រកុងេជតុតរ្ត ។ លំ ី ីែដល្រពះបទេវស នរ្ត ្រទងគង កល្រពះបទេវស នរ្ត

េនះ

ំ ន កសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន ញុងអ

ប់

្រទង់យងេចញ

ំ ៦០០០០ ល្អេមើលបនែហហមជុំវញ (អំពៃ្រព) ពួកេយធទង ិ ។ កល្រពះបទ ី

ំ ន កសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន្រទង់យងេចញ (អំពៃ្រព) ពួក្រសីសំន ផង េវស នរ្ត ញុងអ ី

ពួក ជកុមរផង ពួកអនកជំនញ ួ ផង ពួក្រពហមណ៍ផងែហរហមជុំវញ ិ ។ កល ្រពះបទេវស នរ្ត

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន្រទង់យងេចញ ញុងព

(អំពៃ្រព) ី

ពួកពលដរំ ី ពលេសះ ពលរថ ពលេថើម រេជើងែហរហមជុំវញ ិ ។ កល្រពះបទ េវស នរ្ត

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន្រទង់យងេចញ ញុងព

(អំពៃ្រព) ី

ពួកអនក

៏ បនមកជួបជុំគ ជនបទក៏បនមកជួបជុំគ ។ ន នងអ ន ែហរហមជុំវញ ិ ិ ន កនគមក ិ

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន្រទង់យងេចញ (អំពៃ្រព) កល្រពះបទេវស នរ្ត ញុងព ី

ពួកទ

[៤៣៦]

៏ ្អេដរែហខងម ់ ូ ន ចងេ្រគ ងេ្រកះដល នពក់មួក្រទ្រទង់ែខលកនធ ុខ ។ ើ ំ ក ្រតយ ិ ៍ទងេនះ

់ ុរ ី បនយងចូលេទកនប

មនកែំ ពងនងទ ិ ្វ រខងេ្រកដេ៏ ្រចើន

្របកបេ

ជ្រកុងគួរឲេ្រតកអរ

យេ្រគ ងសុី

នងេ្រគ ងផក ឹ មន ិ

ំ ៉ ងគឺ ន ំ ងេ្រច ទងែលបងព រយ ង ។ កល ជកុមរញុងំ ពួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲ ី ិ

ចេ្រមើន េស្តចមកដល់ ពួកអនកជនបទបនមកជួបជុំគ ន េ្រតកអរ ។ កល្រពះ ក ្រតិយ៍ជអនក្របទន្រពះ ជ្រទពយ

េស្តចមកដល់េហើយ

ពួកម

ជន

ំ ន េលើកទង់ជ័យ ទួងននេភរ ក៏នគ ិ ទ េហ ី ើ យចូលេទ្រពះនគរ ្រពះបទេវស នរ្ត ក៏្រទង់

ឲេឃសនេដម ើ បឲេ ី

ំ ង។ ះែលងសពស ្វ តច ្វ កចណ

ំ ួកអនកសិវ ិ ្រស្តឲចេ្រមើន េស្តចចូលមក [៤៣៧] កល្រពះបទេវស នរ្ត ញុងព ។លំ ដល់ សកកេទវ ជែដលជឧបបតេទពបនបង ្ល ងជវករៈៃនមស ្អ ិ ិ្ត ុ រេភ េនះ

្រពះបទេវស នរជក ្រតិយ៍្របកបេ ្ត

យ្របជញ្រទង់ឲទន

ងកយេនះេទ ក៏បនេស្តចេទេកើតកុ នង នសួគ៌េទវេ

ក។

ប់

លុះែបកធ្លយ


ចប់ ម

់ គរកណ្ឌ ។ ចបន

េវស នរជតក ទ១០ ។ ្ត ី

ចប់ ម

នបត ិ

ព្រះសុត្តន្តបិដកភាគ ៦៣  

សូមរីករាយ ទាញយកនិងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើជាធម្មទានតទៅ។ សូមអនុមោទនា!!.