Page 1

1

]b,atsnþi bTsUFürm¶ab;]t,at ¤rm¶ab;ehtuGnþray

nema tsS PKveta Grheta smμasm<úT§sS . KnßarmÖ

k

[ ]

suTuTÞesa GyM Femμa elaktßM CineTsieta mhasnþikera elaek sBVsm,tþTi ayeka . RBHFm’enH stVelakeXIj)nedaykRméRkElg RBHBuT§Cam©as;RTg;sEmþgedIm,IRbeyaCn_dl;stVelak CaFm’eFVInUvmhasnþi KWesckþIs¶b;d¾FMkñúgelak CaFm’[nUvsm,tþiTaMgBYg .

x

[ ]

sBVúb,atUbsmeNa PUtykçnivareNa Gkalmc©úsmeNa esakeraKvinasena . CaeRKÓgrm¶ab;ehtuGnþrayTaMgBYg CaeRKÓgkarBar BIGmnusS nigykS CaeRKÓgputBIesckþIsøab; munkalevla CaeRKÓgkm©at;nUvesaknigeraKP½y .

K

[ ]

brckábmTÞena sBVanidæhera senþa

reBaØa viCyvDÆena FmμM vkçami PUteta .


2 CaeRKÓgjaMjInUvkmøaMgrbs;sRtÚv CaeRKÓgceRmIn nUvC½yCmñHdl;RBHraCa CaeRKÓgnaMvtßúminCaTIR)fña ecj CaFm’d¾RbesIr ´nwgeBalnUvRBHFm’tam esckþIBit .

g

[ ]

vtßútþysS eya ytß sMveNÑti KuNutþem tsS ttß suxaeraKü- esatßieya ehanþi sBVTa . ´nwgBN’naRBHrtnRt½yNa eRBaHKuNd¾kMBUlNa esckþIsux karminmaneraK nigesckþIsYsþI rEmg manRKb;kal eRBaHKuNd¾kMBUlenaH rbs;RBHrtnRt½y GgÁenaH .


3 RBHrtnRt½y RBHBuT§kñúgGtIt³ 27 RBHGgÁ kñúgsarmNÐkb, 4 RBHGgÁ

1

[ ]

tNðgáera mhavIera

sBVelakanukm,eka

vnþsMsarKmena

sBVkamTeTa sTa .

RBHtNðgársmμasm<úT§ RBHGgÁCamhavIr³ RTg; GnueRKaHstVelakTaMgBYg RTg;lHnUvkarRtac; eTAkñúgsgSarvdþ)nehIy sUmRbTannUvvtßúEdl KYrR)fñaTaMgBYg[ sBV²kal .

2

[ ]

sBVaPiPU sBVviTU

sBVeTvKrutþema

sBVasvbrikçIeNa

sTa esatßiM keratu ena .

RTg;RKbsgát;nUvFm’TaMgBYg RTg;dwgc,as;nUvFm’TaMg BYg RTg;CaRKÚd¾kMBUlrbs;eTvtaTaMgBYg RTg;Gs; Gasv³TaMgBYgehIy sUmRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

3

[ ]

vrlkçNsm,enña

emFgáera mhamuni

Cutin§era mhasirI

suvNÑKirisnñiePa .


4 RBHemFgársmμasm<úT§ RTg;dl;RBmehIyeday lkçN³d¾RbesIr CaRBHmhamunI RTg;RTRTg;nUv PaBrugerOg RTg;mannUvmhasirI eRbóbdUcCaPñM énmas .

4

[ ]

TiBVrUe) mhakaeya mhanaefa mhBVela mhakaruNieka stßa mhasnþiM keratu ena . RTg;CaRBHsasþamanRBHrUbdUcCaTiBV manRBHmhakay d¾FM CaTIBwgd¾FMéRkElg mankmøaMgxøaMgkøa nigRTg; RbkbedaymhakruNa sUmeFVInUvmhasnþi KWesckþI s¶b;d¾FMéRkElg dl;´TaMgLay sBV²kal .

5

[ ]

mhaemahtmM hnþ#a eya naefa srNgáera eTvaeTvmnusSanM

elakanBa© hitgáera .

RBHsmμasm<úT§GgÁÉNa RBHnamsrNgár RTg;km©at; nUvggwt KWemah³d¾FM)nehIy CaTIBwg eFVInUvRbeyaCn_ dl;eTvta nigminEmnCaeTvta dl;mnusSnigstVelak TaMgLay .

6

[ ]

Büamb,PaPirucieta

nieRKaFbrimNÐela

nieRKaFbkáBiem<aedæa

sTa esatßiM keratu ena .


5 RTg;manrsμImYyBüamd¾rugerOg manbrimNÐldUcedIm nieRKaF manrwmRBH»sæ dUcEpø)sTuMRtg;edImnieRKaF sUmRBHsmμasm<úT§GgÁenaH RbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

7

[ ]

GsItirtnueBVeFa bPa niT§avet tsS

TIbgáera mhamuni zaen TVaTs eyaCen .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnamTIbgár manRBHkay km<s; 80 htß RTg;CaRBHmhamunI manrsμIpSay

8

[ ]

ecjeTAkñúgTI 12 eyaCn_ .

vsSstshsSani ztVa elaek vinayeka elakaelakkera stßa sTa esatßiM keratu ena . RTg;manRBHCnμenAkñúgelak 1 EsnqñaM RTg;ENnaM stVelak RTg;CaGñkeFVInUvBnøWdl;stVelak RTg; CaRBHsasþa sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

9

[ ]

kñúgsarkb, 1 GgÁ

GdæasItihtßúeBVeFa sBVFemμhi Gsema

ekaNÐeBaØa nam nayeka sBV)rmitaKema .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnamekaNÐBaس RTg;km<s;


6 88 htß RTg;Canayk RTg;CaGñkminmanbuKÁlNa nImYyesμIedayFm’TaMgBYg RTg;dl;PaBCaGñkman )rmITaMgBYg .

10] vsSstshsSani

[

Gayu tsS mehsiena emaectu esa sBVPya sTa esatßiM keratu ena . RTg;EsVgrknUvKuNd¾FM RTg;manRBHCnμ 1 EsnqñaM sUmRBHGgÁjúaMg´TaMgLay [rYcputcakP½yTaMgBYg sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal . kñúgsarmNÐkb, 4 RBHGgÁ

11] GdæasItirtnani

[

Gc©úKÁeta Cutin§era mgÁela nam sm<úeT§a nvutishsSayueka . RBHsmμasm<úT§Cam©as;GgÁÉNa RBHnammgÁl³ RTg; km<s; 80 htß RTg;manGanuPaBeRcIn manRBHCnμ 9 mWunqñaM .

12] qBVNÑrMsieya Ts

[

prnþa tsS qaeTnþi

shsSelakFatueya És esatßiM keratu ena .

qBVNÑrgSIrbs;RBHGgÁ pSayeTAkan;mYymWunelakFatu sUmRBHd¾manRBHPaKGgÁenaH RbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .


7

13] nvutirtnueBVeFa

[

kBa©naclsgáaesa

sumena nam nayeka nvutishsSayueka .

RBHsmμasm<úT§Cam©as;GgÁÉNa RBHnamsumn³ RTg; km<s; 90 htß RTg;Canayk RTg;eRbóbdUcCaPñMén mas manRBHCnμ 9 mWunqñaM .

14] ]ebeta BuT§KueNhi sBVstþhietseka

[

keratu ena mhasnþiM GaeraKüBa© suxM sTa . RTg;RbkbedayRBHBuT§KuNTaMgLay RTg;EsVgrknUv RbeyaCn_dl;stVelakTaMgBYg sUmRbTannUvmhasnþi KWesckþIs¶b;d¾FMéRkElg karminmaneraK nigesckþI suxdl;´TaMgLay sBV²kal .

15] GsItirtnueBVeFa

[

erveta nam sm<úeT§a

sdæIshsSGayueka sBVelakutþera muni .

RBHsmμasm<úT§Cam©as;GgÁÉNa RBHnamervt³ RTg; km<s; 80 htß RTg;manRBHCnμ 6 muWnqñaM Rtas;dwg edayRBHGgÁÉg RbesIrCagstVelakTaMgBYg Ca RBHmhamunI .

16] tsS srIer niBVtþa

[

prnþa eyaCen nic©M

bPamala Gnutþra sTa esatßiM keratu ena .


8 kRmgrsμId¾RbesIrx<gx<s; pSayeTAkñúg 1 eyaCn_ Gs;kalCanic© EdlekItehIykñúgsrIr³rbs;RBHGgÁ sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

17] esaPieta nam sm<úeT§a nvutishsSayueka

[

sMsarsaKer setþ

BhU emaecti Tukçeta .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnamesaPit³ RTg;man RBHCnμ 9 muWnqñaM RTg;júaMgstVelakCaeRcIn [ rYccakTukçkñúgsaKr KWsgSarvdþ .

18] GdæbBaØasrtnM

[

Gc©úKÁeta mhamuni

»Paesti Tisa sBVa sTa esatßiM keratu ena . RTg;km<s; 58 htß CaRBHmhamunI RTg;júaMgTis TaMgBYg[PøWsVag sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal . kñúgvrkb, 3 RBHGgÁ

19] GenamTsSI sm<úeT§a etCsI Turtikáema

[

GdæbBaØasrtena

»Paesenþa seTvek .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnamGenamTsSI RTg;


9 manetCH EdlGñkNanImYy minGacknøg)n RTg;km<s; 58 htß RTg;júaMgmnusS RBmTaMgeTvta [PøWsVag .

20] niBVan)beka elaek vsSstshsSayu

[

keratu ena mhasnþiM suxita c myM sTa . RTg;rMlt;nUv)bFm’ehIykñúgelak RTg;manRBHCnμ 1 EsnqñaM sUmRbTannUvmhasnþi KWesckþIs¶b;d¾FMéRkElg dl;´TaMgLay nig´TaMgLay cUrCaGñk)nnUvesckþI sux sBV²kal .

21] bTuema nam sm<úeT§a elakeCedæa nrasePa

[

GdæbBaØasrtena

GaTiec©av vieracti .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnambTum³ RTg;Cacm,gkñúg elak Canr³d¾RbesIr RTg;km<s; 58 htß rugerOgdUc CaRBHGaTitü .

22] vsSstshsSani

[

Gayu tsS mehsiena esabi BueT§a karuNieka sTa esatßiM keratu ena . RTg;EsVgrknUvKuNd¾FM RTg;manRBHCnμ 1 EsnqñaM RBHBuT§Cam©as; sUm,IGgÁenaH RTg;RbkbedaykruNa sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


10

23] GdæasItirtnueBVeFa

[

nirnþrM TivartþiM

nareTa sBVkameTa eyaCnM pret bPa .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnamnarT³ RTg;km<s; 88 htß RTg;RbTannUvvtßúEdlKYreBjcitþTaMgBYg rsμIrbs;RBHGgÁ pSayecjeTA 1 eyaCn_TaMgéf¶ TaMgyb; Gs;kalCanic© .

24] nvutivsSshsSani

[

ztVa elaek vinayeka

emaecti Tukçeta setþ esabi esatßiM keratu ena . RTg;ENnaMstVelak RTRTg;RBHCnμkñúgelak rhUt 9 muWnqñaM RTg;júaMgstVelakTaMgLay[rYcputcak Tukç sUm,IRBHBuT§Cam©as;GgÁenaH sUmRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal . kñúgsarkb, 1 RBHGgÁ

25] GdæbBaØasrtena

[

tsS )ktina rMsI

bTumutþera mhamuni prnþi TVaTseyaCen .

RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnambTumutþr³ RTg;km<s; 58 htß RTg;CamhamunI rsμImanedayRbRktIrbs; RBHGgÁ pSayeTAkñúgTI 12 eyaCn_ .


11

26] vsSstshsSani

[

ztVa elaekmtnÞeTa emaecti Bn§na setþ esabi )eltu ena sTa . RTg;RbTanGmt³ KWRBHniBVan RTg;RTRTg;RBHCnμkñúgelak

rhUt 1 EsnqñaM RTg;júaMgstVTaMgLay[rYcputcak kielsCaeRKÓgcg sUm,IRBHBuT§Cam©as;GgÁenaH

sUmRbTannUvkarrkSadl;´TaMgLay sBV²kal. kñúgmNÐkb, 2 RBHGgÁ

27] GdæasItirtnani

[

Gc©úKÁeta mhamuni suemeFa nam sm<úeT§a nvutishsSayueka . RBHsmμasm<úT§Cam©as; RBHnamsuemF³ manRBHkay

km<s;88 htß RTg;CamunId¾RbesIr manRBHCnμ 9 muWnqñaM.

28] tsS )ktika rMsI prnþi eyaCnM sTa

[

)eltu ena sTa BueT§a Peyhi vivieFhi c . RBHrsμImantamRbRktIrbs;RBHGgÁ pSayeTArhUt mYymuWneyaCn_ sUmRBHBuT§Cam©as;GgÁenaH eFVI

nUvkarrkSadl;´TaMgLay [rYcputcakP½yvibtþi

manRbkarepSg² .

29] bBaØasrtnueBVeFa

[

suCaeta nam nayeka ehmveNÑa mhavIera mhatmvienaTena .


12 RBHBuT§Cam©as; RBHnam suCat³ manRBHkaykm<s; 50 htß RTg;manRBHqvIvNÑdUcCamas RTg;ekøóvkøa y:agéRkElg RTg;benÞabg;nUvggwtd¾FM KWemah³ .

30] nvutivsSshsSani

[

Gayu tsS mehsiena

esabi BueT§a karuNieka sTa esatßiM keratu ena . RTg;manRBHCnμ 9 muWnqñaM sUm,IRBHBuT§Cam©as;GgÁenaH EdlRTg;mannUvkruNa sUmRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal . kñúgvrkb, 3 RBHGgÁ

31] GsItirtnueBVeFa

[

nvutivsSshsSani

biyTsSI mhamuni ztVa elakKÁnayeka .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam biyTsSI manRBHkaykm<s; 80 htß RTg;CamunId¾RbesIr RTg;Canaykd¾kMBUlkñúg elak RTg;manRBHCnμ 9 muWnqñaM .

32] esabi sBVKuNUebeta sBVelaksuxb,eTa

[

sBVeTasM vinaesenþa sBVM esatßiM keratu ena . sUm,IRBHBuT§Cam©as;GgÁenaH EdlRTg;RbkbedayKuN TaMgBYg RbTannUvesckþIsuxdl;stVelakTaMgmUl


13 RTg;km©at;eTasTaMgGs; sUmRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

33] GsItirtnueBVeFa

[

vsSstshsSani

GtßTsSI nrasePa elaek Gdæasi nayeka .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam GtßTsSI manRBHkaykm<s; 80 htß RTg;Canr³d¾RbesIr RTg;manRBHCnμkñúgelak 1 EsnqñaM .

34] tsS )ktika rMsI prnþi eyaCnM sTa

[

nirnþrM TivartþiM

naefa esatßiM keratu ena .

RBHrsμItamRbRktIrbs;RBHGgÁ pSayeTAGs;mYy eyaCn_ TaMgyb;TaMgéf¶Gs;kalCanic© RBHGgÁCa TIBwgénstVelak sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

35] FmμTsSI c sm<úeT§a

[

Gtieracti eteCn

GsItihtßmuKÁeta seTvasurmanues .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam FmμTsSI manRBHkaykm<s; 80 htß RTg;rugerOgelIsRBhμ eTvta Gsur nig mnusSTaMgLay edayetCanuPaB .


14

36] vsSstshsSani

ztVa elaek mhayesa

sBVsetþ bemaecti

Pya rkçtu ena sTa .

[

RTg;manysd¾FM manRBHCnμkñúgelak 1 EsnqñaM RTg;júaMgstV[rYccakP½y sUmrkSanUv´TaMgLay [rYcputcakP½y sBV²kal . kñúgsarkb, 1 RBHGgÁ

37] siT§etßa nam sm<úeT§a sdæirtnmuKÁeta

[

tiPev esatßiCneka

stshsSGayueka .

RBHsm<úT§Cam©as; RBHnam siT§tß³ manRBHkaykm<s; 60 htß RTg;júaMgsYsþI[ekIteLIgkñúgPBTaMgbI man RBHCnμ 1 EsnqñaM .

38] sMsarsaKra elaek snþaertVa seTvek

[

niBVaebsi c esa stßa sTa esatßiM keratu ena . RTg;júaMgmnusSnigeTvta [qøgcaksaKrénsMsarvdþ nig[rMlt;kiels sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


15 kñúgmNÐkb, 2 RBHGgÁ

39] sdæirtnmueBVeFa

[

GnUbema GsTiesa

tiesSa elakKÁnayeka Gtuela ]tþema Ciena .

RBHBuT§Cam©as;RTg;RbesIrkñúgelak RBHnam tisS³ manRBHkaykm<s; 60 htß RTg;CaRBHCinRsI d¾ ]tþm minmanbuKÁldéTeRbobRbdUc)n minmanGñk esμI manRBHKuNminGacføwgEføg)n .

40] vsSstshsSani

[

Gayu tsS mehsiena

GaeraKüBa© mhasuxM ehatu ena tsS etCsa . RTg;manRBHCnμ 1 EsnqñaM edayetCHrbs;RBHGgÁ sUmsuxPaBl¥nigesckþIsuxd¾FMéRkElg cUrmandl; ´TaMgLay sBV²kal.

41] GdæbBaØasrtena

[

Cnm<úCM vieBaeFenþa

buesSa elakKÁnayeka niBVaebenþa seTvek .

RBHBuT§Cam©as;RTg;RbesIrkñúgelak RBHnam busS³ manRBHkaykm<s; 58 htß RTg;júaMgbTumCatiKW evenyüstV[rIk RTg;júaMgmnusSnigeTvta[rMlt;Tukç.


16

42] nvutivsSshsSani

[

]T§renþa BhU setþ

ztVa elaek mhayesa sTa esatßiM keratu ena .

RTg;manysd¾FM RTRTg;RBHCnμkñúgelak 9 muWnqñaM

RTg;júaMgstVd¾eRcIn [ecjcakvdþ³ sUmRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal .

kñúgsarkb, 1 RBHGgÁ

43] GsItirtnueBVeFa

[

bPa niT§avet tsS

vibsSI elaknayeka smnþa stþeyaCen .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam vibsSI manRBHkaykm<s;

80 htß RBHrsμIrbs;RBHGgÁ pSayeTA 7 eyaCn_ edayCuMvijGs;kalCanic© .

44] esabi eTvmnusSanM

[

Bn§na briemacyi GsItishsSayueka naefa esatßiM keratu ena . RTg;manRBHCnμ 8 muWnqñaM RTg;júaMgeTvtanigmnusS

TaMgLay [rYccakeRKÓgcMNg KWkiels sUmRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal . kñúgmNÐkb, 2 RBHGgÁ

45] stþtihtßmueBVeFa

[

bPa niT§avet tsS

sixI naems nayeka smnþa eyaCntþey .


17 RBHBuT§Cam©as; RBHnam sixI manRBHkaykm<s; 70 htß RBHrsμIrbs;RBHGgÁ pSayeTA 3 eyaCn_ edayCuMvijGs;kalCanic© .

46] esabi Gtuelüa sm<úeT§a stþtishsSayueka

[

keratu ena mhasnþiM suxita c myM sTa . RBHsm<úT§Cam©as;GgÁenaH manRBHKuNminGacføwgEføg

)n manRBHCnμ 7 muWnqñaM sUmRbTannUvesckþIs¶b;d¾FM

éRkElgdl;´TaMgLay nig´TaMgLay cUrCaGñkman esckþIsux sBV²kal .

47] evsSPU nam sm<úeT§a ehmrUbsmUbema

[

sdæirtnmueBVeFa

sdæi c shsSayueka .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam evsSPU RTg;qvIvNÑdUcCamas

manRBHkaykm<s; 60 htß manRBHCnμ 9 muWnqñaM .

48] RBhμeTvmnuesShi

[

naKasurTieChi va bUCietabi sTa naefa sTa esatßiM keratu ena .

RBHGgÁCaTIBwg EdlRBhμ eTvta mnusS naK Gsur nigRKuDbUCaehIy sUmRBHGgÁRbTannUvsYsþIdl;´TaMg Lay sBV²kal .


18 kñúgPTÞkb, 5 RBHGgÁ

knøgeTAehIy 3 RBHGgÁ

49] taLIsrtnmueBVeFa

[

tsS kaya nicärnþi

kkusen§a mhamuni bPa TVaTseyaCen .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam kkusn§³ RTg;CamunI man RBHkaykm<s; 40 htß RBHrsμIrbs;RBHGgÁ pSayeTA 12 eyaCn_Gs;kalCanic© .

50] ctþaLIsshsSani tsS Gayu Gnutþera

[

keratu esa sTa naefa GayuM suxM BlBa© ena . RTg;manRBHCnμ 4 muWnqñaM RTg;CaTIBwgd¾RbesIr

sUmRbTannUvGayu esckþIsux nigkmøaMgdl; ´TaMgLay sBV²kal .

51] ekaNaKmnsm<úeT§a tiMshtßsmuKÁeta

[

tiMsvsSshsSani

Gayu tsS mehsiena .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam ekaNaKmn³ manRBHkay

km<s; 30 htß RTg;manRBHCnμ 3 muWnqñaM .

52] Fmμametn teb,ta

[

mhItel c CntM

eTvsgÇM suraley sTa esatßiM keratu ena .

RBHGgÁRTg;júaMgeTBkñúgsural½y nigBYkCnkñúgRbwfBI


19 [Eq¥tedayGmtFm’ sUmRBHGgÁRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLayGs;kalCanic© .

53] ksSe) nam sm<úeT§a FmμraCa bPgáera

[

vIstihtßmueBVeFa

vIsshsSGayueka .

RBHsm<úT§Cam©as; RBHnam ksSb³ RTg;CaFmμraCa RTg;manrsμI manRBHkaykm<s; 20 htß man RBHCnμ 2 muWnqñaM .

54] GnUbemasmsema

[

keratu ena mhasnþiM

eTvstßa Gnutþera GaeraKüBa© CyM sTa .

RTg;minmanGñkesμI RTg;esμInwgRBHBuT§GgÁmund¾RbesIr RTg;Casasþarbs;BYkeTBTaMgLay sUmRBHGgÁ RbTannUvesckþIs¶b;d¾FM suxPaBl¥ nigC½yCmñH dl;´TaMgLay sBV²kal . RBHBuT§kñúgbc©úb,nñ 1 RBHGgÁ

55] GdæarshtßúeBVeFa

[

sBVBaÚØ sBVtileka

eKatema sküvDÆena sBVelaksuxb,eTa .

RBHBuT§Cam©as; RBHnam eKatm manRBHkaykm<s; 18 htß RTg;CaGñkceRmInkñúgsküvgS RTg;Ca


20 sBVBaØÚ RTg;eRbóbdUctilkénéRtelakTaMgBYg

RTg;CaGñkRbTannUvesckþIsuxdl;stVelakTaMgBYg .

56] sm<úeT§a sBVFmμanM

[

viC¢acrNsm,enña

PeKhi PaKüvayueka esatß&aeraKüM TTatu ena .

RTg;Rtas;dwgnUvFm’TaMgBYgedayRBHGgÁÉg RTg;bribUN’ edaybuBaØaPinihar manRBH)rmId¾x<g;x<s; RTg;bribUN’ edayviC¢anigcrN³ sUmRBHGgÁRbTannUvsYsþInig suxPaBl¥dl;´TaMgLay .

57] GBÖatIta c sm<úT§a

[

sBVelakmPiBaØay

Genkstekadieya sBVstþanukm,iena .

mü:ageTot RBHBuT§TaMgLayeRcInryekadi Edlknøg eTAehIy RTg;dwgRbckSnUvelakTaMgBYgehIy RTg; GnueRKaHstVelakTaMgBYg .

58] sBVevrPyatIta

[

sBVeTasM vinaesnþa

sBVelaksuxb,Ta sBVesatßiM keratu ena .

RTg;knøgputcakeBornigP½y RTg;RbTannUvesckþIsux dl;stVelakTaMgBYg RTg;km©at;eTasTaMgGs; sUmRBHGgÁRbTannUvsYsþIRKb;Rbkardl;´TaMgLay.


21 RBHBuT§kñúgGnaKt 1 RBHGgÁ

59] GnaKet c sm<úeT§a emetþeyüa eTvbUCieta

[

mhiT§ieka mhaeTeva mhasnþiM keratu ena . mü:ageTot kñúgGnaKt RBHsm<úT§ RBHnam emRtI

EdlBYkeTBbUCaehIy RTg;manbJT§ieRcIn RTg;Ca mhaeTB

sUmRBHGgÁRbTannUvesckþIs¶b;d¾FM

dl;´TaMgLay.

RBHbec©kBuT§

60] seBV bec©ksm<úT§a

[

niralya nirasgáa

nieraFQanekaviTa Gb,emyüa mehseya .

RBHbec©kBuT§TaMgLayTaMgBYg RTg;CMnajkñúgnieraF

nigQan RTg;R)scaktNða nigesckþIjab;j½r

RTRTg;KuNrkRbmaNmin)n EsVgrknUvKuNd¾FM .

61] TUerbi vienyüa TisVa sm,tþa tgçeNn et

[

snÞidæikpel ktVa

sTa snþiM keratu ena .

RTg;sMLwgeXIjevenyüCn sUm,IkñúgTIq¶ay k¾nimnþeTA

eR)sCnTaMgenaH [)nTTYlnUvRbeyaCn_kñúgbc©úb,nñ

edayrh½sPøam sUmRBHGgÁRbTannUvesckþIs¶b;dl;´

TaMgLay.


22 RBHFm’

62] sVakçataTism,enña

[

Femμa sbriytþieka sMsarsaKra elaek taerti CineKacera . RBHFm’ RBmTaMgRBHbriytþi EdlbribUN’edayKuN manPaBCaFm’EdlRBHBuT§RTg;Rtas;sEmþgl¥ehIy EdlCaGarmμN_rbs;RBHBuT§ rEmgjúaMgstVelak [qøgcaksaKrénsMsarvdþ .

63] kielsCalviT§MsI

[

niBVanKmena senþa

visueT§a BuT§esvieta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHFm’d¾brisuT§éRkElg EdlTmøaysMNaj;KW kiels CaFm’EdlRBHBuT§Cam©as;ceRmInehIy Ca Fm’d¾s¶b;[TmøúHRBHniBVan cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

RBHsgÇ

64] sIlaTiKuNsm,enña segÇa mKÁpel zieta

[

Citi®nÞieya Cit)e)

TkçieNeyüa Gnutþera .

RBHsgÇGñkbribUN’edayKuNmansIlCaedIm RTRTg; nUvmKÁpl CaGñkQñH\®nÞiy nig)b)n CaGñkKYr TTYlnUvTkçiNad¾RbesIr .


23

65] Gnaseva brisueT§a

[

nirasaesa PvaPev niBVaneKacera senþa sTa esatßiM keratu ena . CaGñkR)scakGasv³ CaGñkbrisuT§ putcakesckþI

R)fñakñúgPBtUcnigPBFM CaGñks¶b; manRBHniBVanCa

GarmμN_ sUmRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLaysBV²kal. RBHmhaefr³ 182 GgÁ

66] GBaØatekaNÐBaØetßera rtþBaØnÚ M GeKÁa Ghu

[

FmμckáaPismeya

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHGBaØaekaNÐBaس CaGñkkMBUlelIsCagPikçúTaMg Lay GñkmanraRtIyUr CaGñkTmøúHesatabnñ eday

¬karsþab;¦ Fmμckáb,vtþnsURt cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal .

67] vb,etßera mhabeBaØa mhatmvienaTena

[

mhasnþikera elaek mhasnþiM keratu ena . sUmRBHvb,etßr CaGñkmanbBaØaeRcIn CaGñkkm©at;nUv

ggwtd¾FM KWemah³ CaGñkRbTannUvs¶b;d¾FMkñúgelak

cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay.

68] PTÞieya PTÞsIela c TkçieNeyüa Gnutþera

[

elaktßcrieta efera

sTa esatßiM keratu ena .


24 sUmRBHPTÞiyetßr GñkmansIld¾l¥ KYrTTYlnUvTkçiNa d¾RbesIr CaGñkbMeBjnUvRbeyaCn_dl;stVelak cUr RbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

69] mhanaema mhabeBaØa mhaFmμviTU sueta

[

mhaxINaseva efera mhasnþiM keratu ena . sUmRBHmhanametßr CaGñkmanbBaØaeRcIn CaGñkRtas; dwgnUvFm’d¾RbesIr manRBHnamrnÞW CaRBHmhaxINaRsB cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal .

[

70] GsSCitefera mhabeBaØa Citmaera Citi®nÞieya Citbc©tßieka elaek

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHGsSCitetßr CaGñkmanbBaØaeRcIn CaGñkQñHmar CaGñkQñH\®nÞiy CaGñkQñHsRtÚvkñúgelak cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

[

71] GnubuBVikfM sutVa GKÁFmμmnub,etþa

yesa ÉkKÁmanesa esatß&aeraKüM TTatu ena .

sUmRBHysetßr CaGñksþab;GnubuBVIkfaehIy mancitþ maM )nTmøúHnUvFm’RbesIr ¬KWGrhtþpl¦ cUrRbTannUv sYsþInigsuxPaBl¥dl;´TaMgLay .


25

[

72] ctVaFika c bBaØas efra Kihishayka btVan brmM snþiM

sTa esatßiM keranþú ena .

nigRBHmhaefr³CaRBHGrhnþ 54 GgÁ Føab;Casmøaj; rbs;RBHysetßr kalenACaRKhsß )nTmøúHRBHniBVan d¾RbesIrehIy cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV² kal .

[

73] ey tiMs PTÞvKÁiya xINasva vsIPUta

rUebnatulvNÑiena et keranþú GnamyM .

RBHPTÞvKÁiy³ 30 GgÁNa CaGñkmanrUbsm,úrminman GñkesμI Gs;Gasv³ehIy CaGñkQñHxøÜn CMnajkñúg smabtþi ¬KWQansmabtþi plsmabtþi nignieraF smabtþi¦ sUmRbTannUvsuxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal .

[

74] ]ruevlksSe)bi zbieta GKÁzanmði

mhabrisanmutþema sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBH]ruevlksSbetßr CaGñkRTRTg;tMENgkMBUl CagPikçúTaMgLay Gñkmanbris½TeRcIn cUrRbTannUv nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


26

[

75] eya nTIksSbetßera buBaØekçetþa Gnutþera ssegÇa sIlsm,enña sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHnTIksSbetßr CaGñkmanbuNüd¾RbesIr CaGñk mansgÇCabrivar sm,ÚredaysIl cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal .

[

76] FmμbC¢lieta senþa

eya efera KyaksSe)

sMyuetþa Pvniesñeh

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHKyaksSbetßr CaGñkrugerOgedayFm’ CaGñk s¶b;d¾kMBUlkñúgéRtPB cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

[

77] elaknafM zebtVan bBaØvnþan )NinM bBaØay saributþsS klM naKÇti esaLsiM . bNþaGñkmanbBaØaTaMgLay evorElgEtRBHCaBuT§Ca m©as; EdlCaTIBwgénstVelakehIy buKÁlNa² rEmgmindl;cMENkTI 16 énbBaØarbs;RBHsarIbuRt .

[

78] saribuetþa mhabeBaØa bzemaGKÁsaveka FmμesnabtI esedæa

sTa esatßiM keratu ena .


27 sUmRBHsarIbuRtGñkmanbBaØaeRcIn CaGKÁsav½kTImYy CaRBHFmμesnabtId¾RbesIr cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

[

79] )TgÁúlikmetþn bzviM mhtiM sBVM

evCynþbkm,ena smetßa brivtþituM .

RBHmhaefr³GgÁNa GacjúaMgR)saTevCynþ[ keRmIkjab;j½r edayRtwmemeCIg GacRtLb;nUv mhaRbwfBI)nTaMgGs; .

80] emaKÁløaena mhaefera Tutieya GKÁsaveka

[

\T§imnþanM esa GeKÁa sTa esatßiM keratu ena . RBHmhaefr³GgÁenaH manRBHnamfa emaKÁløan Ca GKÁsav½kTIBIr kMBUlelIsCagPikçúTaMgLay Gñkman bJT§i cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

81] mhaksSbetßerabi

[

FutKuNKÁnikçietþa

]tþtþknknñiePa ttieya stßúsaveka .

sUmRBHmhaksSbetßr CaGñkmanBN’sm,úrdUcCaduM mas RTRTg;nUvtMENgkMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkRTRTg;FutgÁ Casav½kGgÁTIbIrbs;RBHsasþa .


28

82] GrBaØvasaPireta

[

suKtsasnFera

bMsukUlFera muni sTa esatßiM keratu ena .

CaGñkeRtkGrenAkñúgéRB RTRTg;sMBt;bgSúkUl CaRBH munIEdlRTRTg;BakübeRgónrbs;RBHsuKt cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

83] GabtþiGnabtþiya

setkicäay ekavieTa

viney GKÁnikçietþa

])li stßúvNÑieta .

[

sUmRBH])lietßr CaGñkQøaskñúgGabtþinigGnabtþi QøaskñúgGabtþiEdlEkéx)n nigEkéxmin)n RBH sasþaRTg;sresIrehIy )nTTYltMENgfa CaGñk kMBUlkñúgRBHvin½y .

84] viney )rmib,etþa

[

vinyeKÁacera muni

keratu ena mhasnþiM esatß&aeraKüM TTatu ena. CaGñkdl;nUveRtIykñúgRBHvin½y CaRBHmunImanRBHvin½y CaTIeKacr ¬KWnwkdl;erOgRBHvin½yesμI¦ cUrRbTannUv esckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay cUrRbTannUv sYsþInigsuxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal .


29

85] GnuruT§mhaefera

[

TiBVckçÚnmutþema jatiesedæa PKveta esatß&aeraKüM TTatu ena . sUmRBHGnuruT§etßr CakMBUlelIsCagPikçúTaMgLay Gñk manTiBVckçú Cajatid¾RbesIrrbs;RBHd¾manRBHPaK cUr RbTannUvsYsþInigsuxPaBl¥dl;´TaMgLaysBV²kal .

86] ]c©akusikanM GeKÁa

[

PTÞieya susmahieta kaLieKaFay buetþa c sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHPTÞiyetßr CakMBUlelIsCagPikçúTaMgLay Gñk manRtkUlx<g;x<s; CaGñkmancitþmaM CabuRtrbs;nag kaLieKaFa cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

87] GanenÞa BuT§úbdæaeka sgÁItisaFusmμeta

[

BhusSúeta FmμFera

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHGannÞetßr CaBuT§úbdæak )nTTYltMENgkMBUl fa CaGñkdMeNIrkarl¥kñúgsgÁayna CaBhusSÚt RTRTg; Fm’ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

88] kimiela sirism,enña mhasuxsmb,ieta

[

mhaxINaseva Caeta mhasnþiM keratu ena .


30 sUmRBHkimiletßr CaGñkbribUN’edaysirI Rbkbeday mhasux CaRBHmhaxINaRsB cUrRbTannUvesckþI s¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal .

89] KruvasM vstVan

[

PKu carhtM betþa

bsenña BuT§sasen sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHPKuetßr CaGñkRCHføakñúgBakübeRgónrbs;RBHBuT§ Cam©as; )nTmøúHCaRBHGrhnþ cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

90]

[

kulb,saTCneka

kaLúTayI mhiT§ieka

ÉtTKÁdæieta efera

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHkaLúTayietßr CaGñkmanbJT§ieRcIn júaMgesckþI RCHføarbs;RtkUl[ekIteLIg RTRTg;enAkñúgtMENg ÉtTKÁ³ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

91] esedæa FmμklikanM

[

tiNÑM evTan )rKU

bueNÑa mnþaniya buetþa efera esatßiM keratu ena. sUmRBHbuNÑetßr CabuRtrbs;nagmnþanI CaGñkkMBUl elIsCagPikçúTaMgLay GñkCaFmμkfik CaGñkdl; nUvéRtevT cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLaysBV²kal.


31

92] ParTVaeCa mhaefera sIhnaTanmutþema

[

zbieta GKÁzanmði

sTa esatþiM keratu ena .

sUmRBHbieNÐalParTVaCmhaefr CaGñkRTRTg;tMENg kMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkbnøWsIhnaT cUr RbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

93] sgçitþPasitmtßM

[

kc©aena Pvviesñeha

vitßaern viCaneka efera esatßiM keratu ena .

sUmRBHkc©aynetßr CaGñkyl;esckþIEdlRBHBuT§Ca m©as; Rtas;Tukedaysegçb [Bisþar)n CaGñk R)scakesckþICMBak;kñúgelak cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal.

94] lkuNÐkPTÞieya efera mBa¢úsSranmutþema

[

zbieta GKÁzanmði

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHlkuNÐkPTÞiyetßr CaGñkkMBUlelIsCagPikçú TaMgLay GñkmansMeLgBIeraH cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal.

95] GrNviharinM GeKÁa TkçieNeyüa Gnutþera

[

suPUti PUtTmena

efera esatßiM keratu ena .


32 sUmRBHsuPUtietßr CaGñkkMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkenAedayFm’minmankiels CaGñkKYrTTYlnUvTkçiNa d¾RbesIr CaGñkENnaMevenyüCn cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

96] GrBaØvasinM GeKÁa

[

vievkáaPireta efera

erveta xTirvnieya sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHervtetßr CaGñkGaRs½yenAkñúgéRB CaGñkkMBUl elIsCagPikçúTaMgLay GñkenAkñúgéRBCavtþ CaGñk eRtkGrd¾éRkElgkñúgvievk cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

97] QayInM ]tþema efera kgçaervtnameka

[

smaFiQankusela sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHkgçaervtetßr CaGñkkMBUlelIsCagPikçúTaMg Lay GñkTmøúHQan GñkCMnajkñúgsmaFinigQan cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

98] esaeNa c ekaLiviesabi GarT§vIriyanmutþema

[

bhitetþa sTa efera esatßiM pasuM keratu ena . sUmRBHesaNekaLivisetßr CaGñkmancitþmaM CaGñk


33 kMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkR)rB§esckþIBüayam cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

99] klüaNvakárNanM esaeNa kudikeNÑabi c

[

GeKÁati vNÑieta efera esatßiM pasuM keratu ena . sUmRBHesaNkudikNÑetßr CaGñkEdlRBHsasþaRTg; sresIrfa CakMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkeBal vacaBIeraH cUrRbTannUvpasukKWsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

100] laPInmutþema efera

[

sIvlI \ti visSúeta

esa reta bc©yaTimði sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHefr³R)kdnamfa sIvlI CakMBUlelIsCagPikçú TaMgLay GñkmanlaP EtR)fñatickñúgbc©½yCaedIm cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

101] sT§aFimutþanM GeKÁa

[

vkáli \ti nameka

)emaC¢Bhuela efera sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHefr³RBHnamfa vkáli CakMBUlelIsCagPikçú TaMgLay Gñkbeg¥aneTAedaysT§a GñkeRcIneday R)emaTü cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.


34

102] rahuela BuT§buetþabi sikçakamanmutþema

[

TayaeTa sBVFemμsu mhasnþiM keratu ena . sUmRBHrahuletßr CaRBHBuT§buRt CakMBUlelIsCag PikçúTaMgLay GñkR)fñasikSa CaTayaTkñúgFm’TaMg BYg cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMdl;´TaMgLay sBV²kal.

103] sT§ay bBVCitVan

[

ÉtTeKÁ zietaeyv

rdæ)ela brkámI sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHrdæ)letßr GñkbYsehIyedaysT§a man esckþIBüayam RTRTg;kñúgtMENgÉtTKÁ³edayBit cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

104] kuNÐFaena mhaefera slakM bzmM Keta

[

zbietaeyv zanmði

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHkuNÐFanmhaefr Gñk)nTTYlnUvslakCaTI mYy GñkRTRTg;nUvtMENgÉtTKÁ³ cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal.

105] bdiPaNvnþanm,i

[

GeKÁati BuT§vNÑieta vgÁIesa Grha esedæa sTa esatßiM keratu ena .


35 sUmRBHvgÁIsetßr EdlRBHBuT§Cam©as;RTg;Rtas;sresIr fa CakMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkmanbdiPaN CaRBHGrhnþd¾RbesIr cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

106] smnþ)saTikanM

[

]besena vgÁnþbuetþa

GKÁzanmði zbieta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBH]besnvgÁnþbutþetßr GñkRTRTg;kñúgtMENgCa kMBUlelIsCagPikçúTaMgLay Gñkmanbris½TKYrRCHføa cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

107] TeBVa mløbuetþa efera esnasnabBaØabeka

[

zbieta GKÁzanmði

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHTBVetßr CamløbuRt GñkRTRTg;tMENgÉtTKÁ³ Gñkcat;Ecgesnasn³ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMg Lay sBV²kal .

108] bilinÞvcäsmeNa

[

zbieta GKÁzanmði

eTvtanM bieya Ghu esatß&aeraKüM TTatu ena .

sUmRBHbilinÞvcäetßr EdlCaTIRsLaj;rbs;BYkeTvta GñkRTRTg;tMENgÉtTKÁ³ cUrRbTannUvsYsþInigsuxPaB l¥dl;´TaMgLay sBV²kal .


36

109] Bahieya TarucIrieya xib,aPiBaØanmutþema

[

keratu ena mhasnþiM GaeraKüBa© CyM sTa . sUmRBHBahiyTarucIriyetßr CakMBUlelIsCagPikçúTaMg Lay GñkRtas;dwgrh½s cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FM éRkElg suxPaBl¥ nigC½yCmñHdl;´TaMgLay sBV² kal .

110] kumarksSbetßera

[

micäavitkáúbecäeTa

citþkfInmutþema sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHkumarksSbetßr CakMBUlelIsCagPikçúTaMg Lay Gñkmanvacad¾viciRt km©at;micäavitká³)n cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

111] bdismÖiTabtþanM

[

GKÁdæanm,i zbieta ekadæieta Grha esedæa sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHekadæitetßr CaGñkRTRTg;tMENg kMBUlelIs CagPikçúTaMgLay GñkTmøúHbdismÖiTa CaRBHGrhnþd¾ RbesIr cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

112] Gb,aBaeFa mhaefera Gb,aBaFanmutþema

[

Bakuela Grha Caeta sTa esatßiM keratu ena .


37 sUmRBHBakulmhaefr GñkmanGaBaFtic CakMBUl elIsCagPikçúTaMgLay GñkmanGaBaFtic CaRBHGrhnþ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

113] bueBVnivasevTInM

[

GeKÁati BuT§vNÑieta esaPieta nam esa efera sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHesaPitetßr EdlRBHBuT§RTg;Rtas;sresIrfa CakMBUlelIsCagPikçúTaMgLay GñkrlwkCati)n cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

114] mhakb,inetßerabi

[

kusela »vaTTaen

Pikçú »vaTeka Ghu sTa esatßiM keratu ena .

sUm,IRBHmhakb,inetßr CaGñk[»vaTdl;Pikçú CakMBUl elIskñúgkarbeRgón cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

115] PikçúenavaTkaneKÁa

[

nnÞeka \ti visSúeta )eltu ena sTa efera esatßiM pasuM keratu ena . sUmRBHefr³R)kdnamfa nnÞk³ CakMBUlelIsCag PikçúTaMgLay Gñk[»vaTdl;nagPikçúnI cUrRKb;RKgnUv ´TaMgLay sBV²kal cUrRbTannUvpasukKWsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal .


38

116] \®nÞieysu KutþTVaera

[

nnÞetßera vsib,etþa

GKÁdæaen zieta Ghu sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHnnÞetßr CaGñkRKb;RKgnUvTVarkñúg\®nÞiyehIy RTRTg;kñúgtMENgÉtTKÁ³ dl;PaBCMnajehIy ¬kñúg smabtþi¦ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLaysBV²kal.

117] eteCaFatukuslanM

[

GKÁdæanmði zbieta

saKeta nam esa efera esatßiM pasuM keratu ena . sUmRBHefr³RBHnam saKt³ GñkRTRTg;tMENgkMBUl elIsCagPikçúTaMgLay GñkQøaskñúgeteCaksiN cUrRbTannUvpasukKWsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

118] sBaØavivdþkusela

[

bFaena Pavnareta

BuT§siesSa mhabenßa mhasnþiM keratu ena . sUmRBHmhabnßketßr GñkQøaskñúgvibsSnaEdlecj caksBaØa ¬mannic©sBaØaCaedIm¦ manesckþIBüayam eRtkGrkñúgkarGb;rMcitþ CasisSrbs;RBHsasþa cUr RbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal.


39

119] cULbnßketßerabi

[

zbieta GKÁdæanmði

menamyaPinimμieta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHcULbnßketßr GñknimμitkayEdlseRmceday ¬Qan¦ citþ GñkRTRTg;nUvtMENgÉtTKÁ³ cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

120] bdiPaeNyükanM tu GKÁdæanmði zbieta

[

raeFa efera mhaesatßiM keratu ena GnamyM . sUmRBHraFetßr GñkRTRTg;nUvtMENg kMBUlelIsCag PikçúTaMgLay GñkmanbdiPaN cUrRbTannUvsYsþId¾FM éRkElgnigsuxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal .

121] lUxcIvrFranM

[

emaXraCmhaefera

PikçÚnM ]tþema Ghu mhasnþiM keratu ena .

sUmRBHemaXraCmhaefr CakMBUlelIsCagPikçúTaMg Lay GñkRTRTg;cIvresAhμg cUrRbTannUvesckþIs¶b; d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal .

122] vimela vimlb,eBaØa surUe) susmahieta

[

reCa n lim,ti xen§

mhasnþiM keratu ena .


40 sUmRBHvimletßr GñkmanbBaØa R)scakmnÞil man rUbs¥at mancitþtaMgmaMl¥ FulIKWkiels minmanCab; kñúgxn§ 5 rbs;elak cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FM éRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal .

123] Fmμ)ela mha)ela mhaFmμFera yti

[

mhaxINaseva elaek mhasnþiM keratu ena . sUmRBHmha)letßr GñkrkSaFm’d¾RbesIr RTRTg;Fm’ d¾RbesIr CaRBHmhaxINaRsB cUrRbTannUvesckþI s¶b;d¾FMéRkElg dl;´TaMgLay sBV²kal .

124] ckçú)ela mhaefera bFaena sIlsMvueta

[

bhitetþa mhakaeya mhasnþiM keratu ena . sUmRBHckçú)lmhaefr GñkmanesckþIBüayam sRgÜmkñúgsIl GñkmancitþtaMgmaM manBYkFm’d¾RbesIr cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElg dl;´TaMgLay sBV²kal .

125] sBVevrPyatIeta

[

nareTa Gasvkçeya

mhasnþikera elaek sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHnarTetßr GñkknøgputcakeBornigP½yTaMgBYg


41 Gs;Gasv³ehIy GñksagesckþIs¶b;d¾FMéRkElg kñúgelak cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

126] BuT§bUCay nireta

[

sTμmμsvena efera

CinPtþibrayena sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHsT§mμsvnetßr GñkeRtkGrkñúgkarbUCanUvRBHBuT§ Cam©as; manPkþIkñúgRBHCinRsI CaTItaMg cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

127] bcäimPvsm,etþa

[

raKkçymnub,etþa

eKatema Pavnareta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHeKatmetßr CaGñkdl;TIbMputénPBehIy eRtkGrkñúgesckþIBüayam )ndl;nUvkiriyaGs; eTAénraK³ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

128] esnasensu sb,ayM lT§a QanM smarPi

[

eKaFieka BuT§Qayenþa sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHeKaFiketßr )nTTYlnUvesnasn³ CaTIsb,ay ehIy R)rB§Qan sMLwgemIlRBHBuT§Cam©as; cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.


42

129] BueT§ bsnñmanesa

[

suBahu bBa¢lIketa xINaseva vsIPUeta mhasnþiM keratu ena . sUmRBHsuBahuetßr CaGñkmancitþRCHføakñúgRBHBuT§Ca m©as; )neFVIGBa¢lI ¬kal 94 kb,knøgmkehIy¦ CaRBHxINaRsB manCMnaj ¬kñúgsmabtþi¦ cUrRbTannUv esckþIs¶b;d¾FMéRkElg dl;´TaMgLay sBV²kal .

130] vibsSnay bsueta vløieya susmahieta

[

seta QayI venvasI sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHvløiyetßr CaGñkxVl;xVaykñúgvibsSnaPavna mancitþtaMgmaMl¥ehIy mansti sMLwgQan enAkñúg éRBCanic© cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

131] ]tþieya vinyFera

[

Faerenþa GnþimM eThM

Gtikáenþa nramer sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBH]tþiyetßr GñkRTRTg;RBHvin½y knøgputmnusS nigeTvta GñkRTRTg;kayEdlmankñúgPBCaTIbMput cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

132] vimela vireCaCeløa

[

Bim<isarT§eCa efera

Caeta bNÐrektuna sTa esatßiM keratu ena .


43 sUmRBHvimlekaNÐBaØetßr CaGñkR)scaknUvFulIKW kiels begáItCaRBHPikçúnigRBHmunI CaGñkmanbBaØa brisuT§ dUcCaTg;RBH)TBim<isar cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

133] rmμareBaØ vsitVan

[

eyaKekçmnub,etþa

Paevenþa kuslM BhMu sPieya snþiM keratu ena .

sUmRBHsPiyetßr CaGñkenAkñúgéRBEdlKYrrIkray ceRmInkuslCaGenk TmøúHRBHniBVan CaTIekSmcak kiels cUrRbTannUvesckþIs¶b;dl;´TaMgLay sBV²kal.

134] bueBVnivasM Canenþa

[

naKirhtM betþa

TiBVckçúviesaFena esatß&aeraKüM TTatu ena .

sUmRBHnaKitetßr CaGñkrlwkCatikñúgkalmun)n Ca GñkCRmHnUvTiBVckçú[brisuT§ )ndl;nUvPaBCaRBHGrhnþ ehIy cUrRbTannUvsYsþInigsuxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal.

135] )tiemakçmnub,etþa

[

viCeya rBaØeKacera

laPalaPI tfasMsI sTa esatßiM keratu ena .


44 sUmRBHviCyetßr CaGñkdl;RBmeday)tiemakçsMvrsIl CaGñkmanéRBCaTIeKacr manlaPTaMgtUc TaMgFM )neBalsresIrtamsPaBBit cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

136] tNðaCdM viCedtVa

[

veDÆtVan vibsSnM

sgÇrkçieta mhaefera mhasnþiM keratu ena . sUmRBHsgÇrkçitmhaefr CaGñkkab;qáarnUvCd³KWtNða ceRmInvibsSnaehIy

cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FM

éRkElg dl;´TaMgLay sBV²kal .

137] GrBaØvasaPireta

[

FmμanM )rmib,etþa

PventþismUheta ]tþera )tu ena Pya .

sUmRBH]tþretßr CaGñkeRtkGrkñúgkarenAéRB CaGñkdk nUvtNða EdlnaMeTAkan;PB)n CaGñkdl;nUveRtIy énFm’TaMgLay cUrRKb;RKgrkSanUv´TaMgLay [put cakP½yvibtþi .

138] bueBV buBaØani ktVan

[

]seParhtM betþa

buBVeyaKM smarPi sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBH]sPetßr CaGñkeFVIbuNükñúgkalmunehIy


45 R)rB§kmμdæan EdlCacMENkxagedIm ¬énmKÁ¦ )n TmøúHPaBCaRBHGrhnþ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

139] smabtþismabenña

[

qLPieBaØa mhiT§ieka siveka BuT§Qayenþa sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHsivketßr CaGñkdl;RBmedaysmabtþi man GPiBaØa 6 manbJT§ieRcIn CaGñksMLwgemIlRBHBuT§Ca m©as; cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

140] stþariyFena efera

[

vnþsMsarKmena

Fnieya FmμsaKera sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHFniyetßr CaGñkmanGriyRTBü 7 Rbkar Ca saKrénFm’ lHkarRbRBwtþeTAkñúgsgSarvdþehIy cUr RbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

141] bBa©kçen§ briBaØay

[

btVan brmM snþiM

PavyitVan niBVútiM e)sieya )tu ena Pya .

sUmRBHe)siyetßr CaGñkkMNt;dwgnUvbBa©kçn§ehIy ceRmInnUvkarrMlt;kiels )ndl;nUvesckþIs¶b; d¾éRkElg cUrRKb;RKgrkSanUv´TaMgLay [put cakP½yvibtþi .


46

142] ]bnisSysm,enña

[

]C¢eya BuT§mameka

elaktßbsueta efera sTa esatßiM keratu ena . sUmRBH]C¢yetßr CaGñksm,ÚredayFm’EdlCaehtu ecjcakvdþ³ CaGñkeKarBkñúgRBHBuT§ CaGñkxVl;xVay edIm,IRbeyaCn_dl;stVelak cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal.

143] BuT§b,saTsm,enña

[

bBVCi Cinsasen

sBa¢eya nam esa efera sTa esatßiM keratu ena. sUmRBHefr³RBHnamfa sBa¢y³ CaGñkdl;RBmeday esckþIRCHføakñúgRBHBuT§Cam©as; bYsehIykñúgsasna rbs;RBHCinRsI cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

144] marBa¢eya mhaefera rameNeyüa mhiT§ieka

[

niBVanninñcietþa esa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHmhaefr³namfa rameNyü³ CaGñkmanbJT§ieRcIn mancitþbeg¥aneTARBHniBVan cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMg Lay sBV²kal.


47

145] ]ePa )bBa© buBaØBa© vItivetþa Gnaseva

[

vIretßera rhb,etþa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHvIretßr CaGñkqøgputcak)b nigbuNüTaMgBIr Rbkar Gs;Gasv³ehIy dl;PaBCaRBHGrhnþ cUr RbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

146] buNÑmasmhaefera bMsukUlFera yti

[

buBVkic©viFiM ktVa

mhasnþiM keratu ena .

sUmRBHbuNÑmasmhaefr CaGñkRTRTg;sMBt;bgSúkUl eFVInUvviFIEdlCabuBVkic©xagedImehIy cUrRbTannUvesckþI s¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal.

147] bBa©qienña bBa©Ceha bBa© cutþriPavena

[

bBa©sgÁatieKa efera sTa esatiMß keratu ena . sUmRBHbBa©sgÁatiKetßr CaGñkkat;sMeyaCn³xageRkam 5 CaGñklHsMeyaCn³xagelI 5 CaGñkGb;rM\®nÞiy 5 [éRkElg²eTA cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

148] buBVeyaKM vicaerenþa

[

CinPtþibrayena eBldæsIesa vMsFera sTa esatßiM keratu ena .


48 sUmRBHeBldæsIsetßr CaGñkBicarNaesckþIxVl;xVay kñúgCatimun manPkþIkñúgRBHCinRsICaTItaMg CaGñkRTRTg; vgSRtkUl cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

149] bBa©úb,enñhi GPeya niknþi ntßi CIviet

[

GCieta esa mhaefera mhasnþiM keratu ena . sUmRBHmhaefr³nam GCit³ CaGñkrYcP½ycakxn§ 5 EdlekIteLIgehIy minmanesckþIeRtkGrkñúgCIvit cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal.

150] vivdþnisSey bueBaØ

[

kuløetßerarhb,etþa

ktVa sm<úT§Ptþima mhasnþiM keratu ena .

sUmRBHkuløetßr CaGñkmanPkþIkñúgRBHsmμasm<úT§Cam©as; bMeBjbuNüGaRs½yRBHniBVan )ndl;nUvPaBCaRBH GrhnþehIy cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´ TaMgLay sBV²kal.

151] vibsSI FmμTayaeTa efera nieRKaFnameka

[

niBVanKmnsnÞiedæa

sTa esatßiM keratu ena .


49 sUmRBHefr³namfa nieRKaF³ CaGñksMLwgéRtlkçN_ ¬edayvibsSnabBaØa¦ CaFmμTayaT eXIjc,as;nUv Fm’EdleFVI[dl;nUvRBHniBVan cUrRbTannUvesckþIs¶b; dl;´TaMgLay sBV²kal.

152] tiesSa viC¢a Gnubetþa suKen§a nam esarha

[

sBV)bbrikçIeNa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHGrhnþnamfa suKn§³ CaGñk)ndl;nUvviC¢a 3 man)bTaMgBYgGs;rlIgehIy cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

153] nnÞieya sT§asm,enña Citekøesa mhaefera

[

GPiBaØa)rmib,etþa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHnnÞiymhaefr CaGñkdl;RBmedaysT§a QñH kielsehIy CaGñkdl;nUveRtIyénGPiBaØa cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

154] kielsa Qabita eyn CitFmμretn esa

[

kmμarbutþvimela

sTa esatßiM keratu ena .

RBHefr³GgÁNa CaGñkeRtkGrkñúgFm’EdlCaeRKÓgviCit mar dutkiels)nehIy RBHefr³mannamfa viml³


50 CabuRtrbs;Cagmas cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

155] eTvelakmnuesSsu

[

GnuPutVa viPUtieya tisSetßera mhaPUeta mhasnþiM keratu ena . sUmRBHtisSetßr CaGñkesaysm,tþikñúgeTvelak nig mnusSelakehIy CaRBHGrhnþd¾RbesIr cUrRbTannUv nUvesckþIs¶b;d¾FMéRkElgdl;´TaMgLay sBV²kal.

156] suvimuetþa mhanaeKa tIhi vegáhi mutþeka

[

sumgÁela mhaefera mhasnþiM keratu ena . sUmRBHsumgÁlmhaefr CaGñkrYcputl¥ehIy CaRBH Grhnþd¾FM putehIycakekagTaMg 3 ¬KWekagpøÚvkay vaca citþ¦ cUrRbTannUvesckþIs¶b;d¾FMéRkEldl;´ TaMgLay sBV²kal.

157] nirKÁeLa nirasaesa mlxIlviesaFena

[

vievkaPireta Kuetþa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHmhaefr³namfa Kutþ³ CaGñkminmanGviC¢a R)scaktNða CRmHmnÞil[brisuT§ eRtkGréRkElg kñúgvievk GñksRgÜmxøÜnehIy cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal.


51

158] bvievkmnub,etþa

[

KirimannÞnameka

Paevenþa kusel Femμ sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHefr³namfa KirimannÞ CaGñkceRmInnUvkuslFm’ )ndl;ehIynUvvievk 3 ¬KWkayvievk citþvievk nig ]bFivievk¦ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

159] BuT§sasnmareT§a

[

smiT§iKuNsm,enña

smiT§i Pavnareta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHsmiT§ietßr CaGñkBüayambdibtþitamBakübeRgón rbs;RBHBuT§Cam©as; CaGñkeRtkGrkñúgPavna dl;RBm edayKuNénesckþIseRmc cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal.

160] GaraFitCiena senþa eCatietßera mharha

[

vimuetþa sBVsMsara

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHeCatietßr CaGñkjúaMgRBHCinRsI[manRBHT½yrIk rayehIy CaGñks¶b; CaRBHGrhnþd¾FMéRkElg rYcput ehIycaksgSarvdþTaMgBYg cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal.


52

161] esnasnani bnþani

[

esvenþa QanmarPi qLPieBaØa mhacuenÞa sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHmhacunÞetßr CaGñkGaRs½ykñúgesnasn³d¾s¶at; cUlQanehIy RTRTg;GPiBaØa 6 cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

162] qnñetßera shCaeta suNenþa CinsasnM

[

eyaKekçmmnub,etþa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHqnñetßr CashCatnwgRBHBuT§Cam©as; kaleCO sþab;BakübeRgónrbs;RBHCinRsIehIy )ndl;ehIy nUvRBHniBVan EdlCaTIekSmcakkiels cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

163] emXieya BuT§úb,dæaeka CinPtþibrayena

[

micäavitkáúbecäeTa

sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHemXiyetßr CaBuT§úb,dæak manPkþIkñúgRBHCinRsI CaTItaMg kat;micäavitká³ehIy cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal.

164] ]bvaeNa mhaefera mhakaeya mharha

[

mhiT§ieka mhaeteCa sTa esatßiM keratu ena .


53 sUmRBH]bvaNmhaefr CaGñkmanragkayx<s;FM Ca RBHGrhnþd¾FMéRkElg manbJT§id¾eRcIn manGanuPaBeRcIn cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

165] sgáiec©a ecarTmena

[

sBVsMeyaCnkçeya

)eltu ena sBVPya esatß&aeraKüM TTatu ena . sUmRBHsgáic©etßr CaGñkTUnμannUvecar Gs;sMeyaCn³ TaMgBYg cUrRKb;RKgnUv´TaMgLay[putcakP½yTaMgBYg cUrRbTannUvsYsþInigsuxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal.

166] bBaðBüakreN eqeka emtþaQanreta yti

[

esa)eka )ysm,enña sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHesa)ketßr CaGñkQøaskñúgkartbbBaðarbs; RBHBuT§Cam©as; eRtkGrkñúgQan EdlRbkbedayemtþa bribUN’edayehtu ¬kñúgkarTmøúHmKÁpl¦ cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

167] extþsm,tþism,etþa

[

vDÆmaenav esatßina

sumena Grha Caeta sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHsumnetßr CaGñkdl;RBmedaykald¾smKYr


54 ¬kñúgkarTmøúHFm’¦ CaGñkceRmInedayesckþIsuxd¾Bit CaRBHGrhnþehIy cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

168] b ieya eTvmnusSanM sanuetßera BhusSúeta

[

emtþaQayI temaXatIsTa esatßiM keratu ena . sUmRBHsanuetßr CaTIRsLaj;énmnusSnigeTvtaTaMg Lay CaBhusSÚt manQanRbkbedayemtþa CaGñk TmøaynUvggwt KWemah³ cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal.

169] eya c bueBV ktM )bM kuseln biFIyti

[

GgÁúlimaela esa efera sTa esatßiM keratu ena . RBHefr³GgÁNa biTraMgnUv)bEdlxøÜneFVITukkñúg kalmunedaykusl RBHefr³mannamfa GgÁúlimal cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

170] vibsSnaFura eybi

[

efra smfyanika xINasva mhaetCa mhatmvienaTna . sUm,IRBHefr³GgÁNa CavibsSnayanik ¤smfyanik CaGñkGs;Gasv³ehIy manetCHeRcIn CaGñkkm©at;nUv ggwtd¾FM KWemah³ .


55

171] QanikaQanika eybi FmμaPismyaTeya

[

seBV esatßiM sTa eTnþú CymaeraKümayuena . nigRBHefr³TaMgLayGgÁÉNa )nTmøúHFm’CaedIm TaMg )nQan nigmin)nQan sUmRBHefr³TaMgLayGgÁ enaH cUrRbTannUvsYsþI C½yCmñH suxPaBl¥ nigGayu dl;´TaMgLay sBV²kal. RBHmhaefrI 13 GgÁ

172] rtþBaØnÚ M PikçúnInM

[

zbita GKÁzanmði

eKatmI Cinmatucäa sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHeKatmIefrI CaRBHmatucäarbs;RBHBuT§Cam©as; RTRTg;tMENgkMBUlelIsCagPikçúnITaMgLay Gñkman raRtIyUr cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

173] mhabBaØanmKÁdæa

[

savika BuT§esdæsS

exmaefrIti )kda sTa esatßiM keratu ena .

sUmsavikarbs;RBHBuT§Cam©as;d¾RbesIr R)kdnamfa RBHexmaefrI RTRTg;tMENgkMBUlelIsCagPikçúnITaMg Lay GñkmanbBaØaeRcIn cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal.


56

174] efrI ]b,lvNÑa c

[

savika BuT§esdæsS

\T§imnþInmutþma sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBH]b,lvNÑaefrI savikarbs;RBHBuT§Cam©as; d¾RbesIr RTRTg;tMENgkMBUlelIsCagPikçúnITaMg Lay GñkmanbJT§ieRcIn cUrRbTannUvsYsþIdl; ´TaMgLay sBV²kal.

175] vinyT§rInM GKÁa

[

zbita GKÁdæanmði

bdacarati visSúta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHefrIR)kdnamfa bdacara RTRTg;tMENgkMBUl elIsCagPikçúnITaMgLay GñkRTRTg;RBHvin½y cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

176] Fmμkfikbvra

[

zbita GKÁdæanmði

FmμTinñati namika sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHefrImannamfa FmμTinña RTRTg;tMENgkMBUl elIsCagPikçúnITaMgLay GñkCaFmμkfika cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

177] QayikanM PikçúnInM

[

GKÁzaen zita Ghu

nnÞaefrIti naemsa sTa esatßiM keratu ena .


57 sUmsavikanamfa nnÞaefrI RTRTg;tMENgkMBUlelIs CagPikçúnITaMgLay GñkmanQan cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

178] GarT§vIriyanM GKÁa

[

zbita ttß zanmði

esaNaefrIti namika sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHefrInamfa esaNa

RTRTg;tMENgkMBUlelIs

CagPikçúnITaMgLay GñkR)rB§esckþIBüayam cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

179] TiBVckçúkanM GKÁa

[

visuT§nyna sabi

Bkula \ti visSúta sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHefrIR)kdnamfa Bkula Gñkmanckçúd¾RbesIr CakMBUlelIsCagPikçúnITaMgLay GñkmanTiBVckçú cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

180] kuNÐleksa PikçúnI xib,aPiBaØanmutþma

[

zbitaeyv zanmði

sTa esatßiM keratu ena .

sUmPikçúnIeQμaHfa kuNÐleksa GñkRTRTg;tMENgkMBUl elIsCagPikçúnITaMgLay GñkRtas;dwgrh½s cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.


58

181] efrI PTÞkabilanI

[

tasMeyv PikçúnInM

buBVCatimnusSrI GKÁa esatßiM keratu ena .

sUmRBHPTÞakabilanIefrI GñkrlwkCatimun)n CakMBUl elIsCagPikçúnITaMgLay GñkrlwkCati)n cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal.

182] efrI tu PTÞkc©ana

[

Cienn suxTukçM sa

mhaPiBaØanmutþma sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHPTÞakc©anaefrI ¬KWRBHnagyesaFra¦ GñkrYmTukç rYmsuxrbs;RBHCinRsI CakMBUlelIsCagPikçúnITaMg Lay GñkmanGPiBaØaFM cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal.

183] lUxcIvrFarInM

[

zbita GKÁzanmði

GKÁa kisabi eKatmI sTa esatßiM keratu ena .

sUmRBHkisaeKatmI GñkRTRTg;tMENgkMBUlelIsCag PikçúnITaMgLay GñkRTRTg;cIvresAhμg cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal.

184] sigÁalmata PikçúnI

[

sT§aFimutþanmutþma keratu ena mhasnþiM GaeraKüBa© suxM sTa .


59 sUmRBHsigÁalmataPikçúnI CakMBUlelIsCagPikçúnITaMg Lay Gñkbeg¥aneTAedaysT§a cUrRbTannUvesckþI s¶b;d¾FMéRkElg suxPaBl¥ nigesckþIsuxdl;´ TaMgLay sBV²kal .

185] GBaØa Pikçúnieya sBVa nanaKuNFra BhU

[

)elnþú ena sBVPya esakeraKaTismÖva . sUmPikçúnIdéTeRcInRBHGgÁ GñkRTRTg;KuNFm’epSg² cUrRKb;RKgnUv´TaMgLay[putcakP½yTaMgBYg Edl ekItGMBIesckþIesak nigeraKP½yCaedIm .

186] esatabnñaTeya eskça sT§abBaØasIlaFika

[

PaKesa ekøsThna sTa esatßiM keratu ena . sUmRBHPikçúnICaeskçbuKÁl manesatabnñCaedIm Gñk éRkElgedaysT§a bBaØa nigsIl CaGñkdutkiels )ncMENkxøH cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal . esþcnaK

187] sumena sumncela GrvaeLrbtþeka

[

cem,eyüa muclieTÞa c km<ela PuCKisSera .


60 sumnnaKraC sumnclnaKraC GrvaLnaKraC ÉrbtþknaKraC cem,yünaKraC muclinÞnaKraC nigkm<lnaKraC CaesþcnaK .

188] kalnaeKa mhakaeLa sgç)ela mehaTera

[

mNikeNæa mNiGkçi nnÞnaeKabnnÞeka . kalnaKraC mhakaLnaKraC sgç)lnaKraC mehaTrnaKraC mNikNænaKraC mNiGkçinaKraC nnÞnaKraC nig]bnnÞnaKraC .

189] vrueNa Ftredæa c

[

kugÁúvielablaseka

ciRtnaeKa mhavIera qBüabuetþa c vasukI . vruNnaKraC FtrdænaKraC kugÁúvilnaKraC GblalnaKraC ciRtnaKraC mhavIrnaKraC qBüabutþnaKraC nigvasukInaKraC .

190] kNðaeKatema PuCKienÞa GKÁiFUmsiexa tfa

[

cUeLaTera Ghicäetþa naKa ÉrabfaTeya . kNðaeKatmnaKraC EdlCaesþcnaK GKÁisixnaKraC FUmsixnaKraC cUeLaTrnaKraC GhicätþnaKraC nignaK TaMgLay manÉrabfnaKraCCaedIm .


61

191] GasIvisa eXarvisa ey seBV nynavuFa

[

Cldæa va fldæa va bBVetyüa nTIcra keranþú ena mhaesatßiM GayumaeraKiyM sTa . naKraCBYkNamanBisd¾xøaMgkøa manBisKYr[P½yxøac manEPñkCaGavuF eTaHenAkñúgTwk enAelIeKak enAkñúgPñM

¤enAkñúgsÞwg sUmnaKTaMgLayenaH cUrRbTannUvsYsþI d¾FMéRkElg Gayu nigsuxPaBl¥ dl;´TaMgLay

sBV²kal .

eRbt

192] niCÄamtNðika ebta ]sustþi c elamka

[

mMsbiNÐaTeya ebta ebta evmanikaTeya )elnþú ena sBVPya sTa et suxiena sTa . niCÄamtNðikeRbt ]suelamkeRbt stþielamkeRbt

mMsbiNÐeRbt nigevmanikeRbtCaedIm sUmeRbtTaMg enaH cUrmanesckþIsuxRKb;kal cUrRKb;RKgnUv´TaMg

Lay [putcakP½yTaMgBYg sBV²kal . Gsur

193] ey bharaTsm<r-

[

evbcitþasurKNa

BlüasurKNa c ey cnÞasurKNaTeya .


62 BYkGsurNa KWBYkbharaTGsur BYksm<rGsur BYk BliGsur BYkevbcitþGsur nigBYkcnÞGsurCaedIm .

194] seBV etbi mhaetCa PUtykçnivarNa

[

keranþú ena mhaesatßiM GaeraKüBa© CyM sTa . sUm,IBYkGsurTaMgGs;enaH CaGñkmanetCHeRcIn CaTI raraMgPUtnigykç cUrRbTannUvsYsþId¾FMéRkElg suxPaBl¥ nigC½yCmñHdl;´TaMgLay sBV²kal . eTvta

195] ey ykça stþshsSa Pumμa kabilvtßúka

[

\T§imenþa Cutimenþa

vNÑvenþa ysSsiena .

ykçCaPumμeTvtaR)MBIrBan;Na enAkñúgRkugkbilBsþú RTRTg;\T§ibJT§i manrsμIrugerOg mansm,úrl¥ bribUN’ edaybrivar .

196] seBV tisrNa ykça mehskça Cutin§ra

[

keranþú ena mhaesatßiM GaeraKüBa© CyM sTa . ykçTaMgLayTaMgBYg EdlmanRBHrtnRt½yCaTIBwg mans½kþiFM RTRTg;nUvBnøW sUmykçTaMgenaH cUrRbTannUv sYsþId¾FMéRkElg suxPaBl¥ nigC½yCmñHdl;´TaMg Lay sBV²kal .


63

197] qshsSa ehmvta ykça nantþvNÑiena

[

BuT§bUCay nirta

sTa esatßiM keratu ena .

sUmykçR)MmYyBan; EdlenAkñúgéRBhimBanþ man sm,úrepSg²Kña eRtkGrkñúgkarbUCanUvRBHBuT§Cam©as; cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

198] sataKira tishsSa ykça nIlaTivNÑiena

[

nanabPay sm,nña sTa esatßiM keratu ena . sUmykçbIBan;

EdlenAelIPñMsataKirI mansm,úrexov

CaedIm bribUN’edayBnøWepSg² cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .

199] evsSamitþa bBa©sta ykça nantþvNÑiena

[

\T§imenþa Cutimenþa

vNÑvenþa yssSiena

emaTmana GPikáamuM

sTa esatßiM keranþú ena .

sUmykçR)Mry EdlenAelIPñMevsSamitþ mansm,úr epSg²Kña RTRTg;nUvbJT§i manrsμI mansm,úrl¥ bribUN’ edaybrivar rIkraymkRbCuMKña cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .


64

200] kumÖIera raCKhieka

[

evbuløsS nievsnM

Pieyüa nM stshsSM ykçanM byiru)sti eya yekçhi brivaera sTa esatßiM keratu ena . ykçeQμaHkumÖIr³ EdlenACitRkugraCRKwH manPñMevbulø Caviman manBYkykçeRcInEsnmkcUlmkRbNib½tn_ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

201] burimBa© TisM raCa

[

Kn§BVanM GFibti

Ftredæa bsasti mharaCa yssSi esa .

esþcmharaCRBHnamfa Ftrdæ RKb;RKgkñúgTisbUB’ CaGFibtIrbs;BYkKn§BV manbrivareRcIn .

202] butþabi tsS Bheva \nÞnama mhBVla

[

esa raCa sh buetþhi sTa esatßiM keratu ena . sUm,IbuRtrbs;mharaCk¾maneRcIn mannamfa \nÞ³dUc Kña suT§EtmankmøaMgeRcIn sUmesþcFtrdænigbuRtTaMg Lay cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

203] TkçiNBa© TisM raCa virueL@a tM bsasti

[

kumÖNÐanM GFibti

mharaCa yssSi esa .


65 esþcmharaCRBHnamfa viruL@k³ RKb;RKgkñúgTisTkSiN CaGFibtIrbs;BYkkumÖNÐ manbrivareRcIn .

204] butþabi tsS Bheva \nÞnama mhBVla

[

virueL@a sh buetþhi

sTa esatßiM keratu ena .

sUm,IbuRtrbs;mharaCk¾maneRcIn mannamfa \nÞ³dUc Kña suT§EtmankmøaMgeRcIn sUmesþcviruL@k³nigbuRtTaMg Lay cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

205] bcäimBa© TisM raCa

[

naKanBa© GFibti

virUbekça bsasti mharaCa yssSi esa .

esþcmharaCRBHnamfa virUbkç³ RKb;RKgkñúgTisbs©im CaGFibtIrbs;BYknaK manbrivareRcIn .

206] butþabi tsS Bheva \nÞnama mhBVla

[

virUbekça sh buetþhi sTa esatßiM keratu ena . sUm,IbuRtrbs;mharaCk¾maneRcIn mannamfa \nÞ³dUc Kña suT§EtmankmøaMgeRcIn sUmesþcvirUbkç³nigbuRtTaMg Lay cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


66

207] ]tþrBa© TisM raCa

[

ykçanBa© GFibti

kuevera tM bsasti mharaCa yssSi esa .

esþcmharaCRBHnamfa kuevr³ RKb;RKgkñúgTis]tþr CaGFibtIrbs;BYkykç manbrivareRcIn .

208] butþabi tsS Bheva \nÞnama mhBVla

[

kuevera sh buetþhi sTa esatßiM keratu ena . sUm,IbuRtrbs;mharaCk¾maneRcIn mannamfa \nÞ³dUc Kña suT§EtmankmøaMgeRcIn sUmesþckuevr³nigbuRtTaMg

'

Lay cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

209] burimM TisM Ftredæa

[

bcäiemn virUbekça

TkçieNn viruL@eka kuevera ]tþrM TisM .

esþcFtrdæ³ ¬enArkSa¦ xagburimTis esþcviruL@k³ ¬enArkSa¦xagTkçiNTis esþcvirUbkç³ ¬enArkSa¦xag bcäimTis esþckuevr³ ¬enArkSa¦xag]tþrTis .

210] ctþaera et mharaCa smnþa ctuera Tisa

[

BTÞlømana GdæMsu

sTa esatßiM keranþú ena .

mharaCTaMgLay4enaH CaGñkjúaMgTisTaMgbYneday


67 CuMvij [rugerOg cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

211] etsM mayaviena Tasa GaKuM vBa©nika sza

[

maya kuedNÐú viedNÐú vituc© vidueda sh . GñkbeRmIesþcmharaCTaMgbYnenaH CaGñkmanmaya e)kbeBaäat manels mkkan;TIRbCuM KWGñkbeRmI eQμaHkuedÊ viedÊ vituc© nigvidud³ .

212] cnÞena kamesedæa c kinñúXNÐú niXNÐú c

[

bnaeTa »bmeBaØa c eTvsUeta c matli . eQμaHcnÞn³ kamesdæ³ kinñúXÊ niXÊ bnaT³ »bmBaس nigsarfImatlI .

213] citþesena c Kn§eBVa neLa raCa CensePa

[

vera bBa©siexa ecv

tim<rU suriyvcäsa .

Kn§BVeQμaHcitþ³ esn³ nigcitþesn³ eTvbuRteQμaH nL³ eTvbuRteQμaHCvnsP³ eTvbuRteQμaHbBa©six³ eTBKn§BVeQμaHtim<rU eTBFItaeQμaHsuriyvcäsa .

214] Éet ceBaØ c raCaena Kn§BVa c mhBVla

[

emaTmana sTa esatßiM keran þú ena GnamyM .


68 sUmeTB ykç nigKn§BVTaMgenaH RBmTaMgeTvtadéT² CaGñkmankmøaMgeRcIn mancitþrIkray cUrRbTannUv sYsþInigsuxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal . naK

215] mhnþa naKsa naKa evsala sh tcäka

[

km<lsStra cabi

emru)Tsita Bla .

BYknaKTaMgLayd¾eRcIn GaRs½yenAkñúgRsHeQμaHfa naKs³ naKGaRs½yenAkñúgnKrevsalI RBmTaMgbrivar rbs;naKtcäk³ km<lnaKraC nigGsStrnaKraC Ca GñkmankmøaMgxøaMgkøa sßitenAkñúgPñMsuemruraC .

216] yamuna Ftrdæa c

[

seBV naKa yssSiena ÉraveNa mhanaeKa keranþú ena GnamyM . naKenAkñúgsÞwgymuna nignaKFtrdæ³ naKTaMgBYgenaH RBmTaMgbrivar nigesþcdMrIÉrav½N cUrRbTannUv suxPaBl¥dl;´TaMgLay sBV²kal . RKuD

217] mhiT§ika subNÑa ey naKraeC mhBVel

[

KehtVa Cinexetþv et BuT§srNa seBV

bkçnÞiMsu neP Bla esatßiM keranþú ena sTa .


69 RKuDTaMgLayÉNa manbJT§ieRcIn kalcab;naKraCEdl mankmøaMgxøaMg ehIyehIreTAkan;GakasEdlCaextþEdn QñHnaKedaykmøaMg RKuDTaMgLayenaH manRBHBuT§Ca srN³ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal . eTvta

218] bfBüae) c eteCa c vaeya eTva mhiT§ika

[

]bcaern niBVtþa

sTa esatßiM keranþú ena .

eTvtaeQμaHbzvI eQμaHGae) eQμaHeteCa nigeQμaH vaeya manbJT§ieRcIn ekIteday]bcarQan ¬kñúgbzvI ksiNCaedIm¦ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

219] vruNa varNa eTva esaema c yssa sh

[

emtþakaruNika seBV sTa esatßiM keranþú ena . eTvtaeQμaHvruN³ eQμaHvarNa eQμaHesam³ RBmTaMg eTvtaeQμaHys³ müa:geTot eTvtaeQμaHemtþa KWGñk ekItedaykarceRmInemtþa¦ nigeQμaHkruNa KWGñkekIt edaykarceRmInkruNa¦ cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal .


70

220] bNÑaseyaCnayaem vimaen rtnamey

[

zieta tem vihnþ#an

sUrieya esatßiM keratu ena .

sUmsuriyeTB EdlsßitenAkñúgviman 50eyaCn_ Edl seRmcehIyedayrtn³ cUrkm©at;nUvggwtehIy RbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

221] cenÞa sItkera elaek bPayuC¢lietaTeya

[

mhn§karviT§MsI

sTa esatßiM keratu ena .

sUmcnÞeTBmanrsμIrugerOg km©at;nUvggwtd¾FM ]T½yeLIg PøWsVagkñúgelak cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

222] evNÐú c shsIeTva Gsma c Tuev yma

[

cnÞsSÚbnisa eTva eTva suriynisSita BuT§sS mamka seBV sTa esatßiM keranþú ena . eTvtaeQμaHevÊ eQμaHshsI eQμaHGsm³ RBHym TaMgBIr eTvtaEdlGaRs½yRBHcnÞ nigeTvtaEdl GaRs½yRBHGaTitü sUmeTvtaTaMgBYg Edlrab;kan; RBHBuT§Cam©as; cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


71

223] nkçtþani burkçtVa

[

eTva mnÞvlahka sekáa burinÞeTa esedæa sTa esatßiM keranþú ena . eTvtaeLamB½T§nkçtþbJkS eTvtaxül; eTvtaePøóg eTvta emX nigskáeTvraCd¾RbesIrEdl)n[Tankñúgkalmun cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

224] mhnþa shPU eTva ClmKÁisixariv

[

Gridæka c eraCa c

]mabuàniPasiena .

eTvtaeQμaHshPU d¾FMrugerOgdUcePøIg GridækeTB nig eraCeTB GñkmanrsμIdUcpáaRtekot .

225] vruNa shFmμa c

[

Gc©úta c GenCka sUelyürucira eTva eTva vasvensiena Teset TsFa kaya sTa esatßiM keranþú ena . eTvtaeQμaHvruN³ eQμaHshFmμ³ eQμaHGc©út³ eQμaH GenCk³ eQμaHsUelyü³ eQμaHrucir³ nigeQμaHvasvensI sUmeTBdb;BYk² nigdb;BYkTaMgenaH cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

226] smana mhasmana manusa manusutþma

[

xiDÐabeTasika eTva

eTva menabeTasika .


72 eTvtaeQμaHsman³ eQμaHmhasman³ eQμaHmanus³ eQμaHmanusutþm³ eQμaHxiDabeTasi k³ nigeQμaH Ð menabeTasik³ .

227] Gfabi hreya eTva eTva elahitvasiena

[

)rKa mha)rKa

seBV eTva yssSiena

Teset TsFa kaya sTa esatßiM keranþú ena . mü:ageTot eTvtaeQμaHhri eQμaHelahitvasI eQμaH )rK³ eQμaHmha)rK³ eTvtaTaMgBYgenaH bribUN’ edaybrivar sUmeTBdb;BYk² nigdb;BYkTaMgenaH cUr RbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

228] sukáa krumða GruNa GaKuM evXnsa sh

[

»TatKyða )emakça GaKuM eTva vickçNa . eTvtaeQμaHsuká³ eQμaHkrumð³ eQμaHGruN³ mkehIy RBmTaMgevXnseTB eTvtaeQμaH»TatKyð³ CaRbFan eTvtaeQμaHvickçN³ k¾mkRBmKña .

229] sTamtþa harKCa

misSka c yssSiena

fnyM GaK bC¢úenña

eya Tisa GPivsSti .

[


73 eTvtaeQμaHsTamtþ³ eQμaHharKC³ eQμaHmisSk³ bribUN’edaybrivar nigbC¢únñeTB EdlpÁr[ePøógFøak; RKb;Tis k¾mkRBmKña .

230] Teset TsFa kaya seBV nantþvNÑiena

[

\T§imenþa Cutimenþa

vNÑvenþa yssSiena

emaTmana CinTana

sTa esatßiM keranþú ena .

BYkeTBdb;BYk² nigdb;BYkTaMgenaH mansm,úrepSg²Kña manbJT§ieRcIn manGanuPaBeRcIn mansm,úrl¥ bribUN’ edaybrivar rIkraycitþ Edl[nUvC½yCmñH cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

231] elakFatushesSsu TsesVv smnþeta

[

eTvaTeya )NKNa sTa esatßiM keranþú ena . sUmBYkstVmaneTvtaCaedIm kñúgmuWnelakFatueday CuMvijenaHÉg cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

232] exmiya kdækaya c eCatinama mhiT§ika

[

lm<Itka lamesdæa sTa esatßiM keranþú ena . eTvtaeQμaHexmiy³ eQμaHkdækay³ eQμaHeCati man


74 bJT§ieRcIn eTvtaeQμaHlm<Itka nigeQμaHlamesdæ³ cUrRbTannUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

233] Cldæa c fldæeBaØ

[

eTvakasdækaTeya ykçKn§BVkumÖNÐa bisaca ey meharKa emtþcitþa c seBV et esatßiM pasuM keranþú ena . eTvtaEdlenAkñúgTwk eTvtaenAelIeKak nigeTvtaEdl enAkñúgGakas CaedImBYkdéT ykç Kn§BV kumÖNÐ bisac nignaKraCTaMgGs; cUrmanemtþacitþ sUmRbTannUvpasuk KWsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

234] tavtiMsa c ey eTva yama eTva mhiT§ika

[

tusita c mhaeTva nimμanrtienamra . eTvtaÉNaenACan;tavtþigS Can;yama manbJT§ieRcIn eTvtad¾FMCan;tusit Can;nimμanrtI .

235] vsvtþIs rtiena

[

BuT§bUCay nirta

seBV eTva svasva sTa esatßiM keranþú ena .

mü:ageTot eTvtaCan;brinimμitvsvtI sUmeTvtaTaMgBYg RBmTaMgesþcvasv³ GñkeRtkGrkñúgBuT§bUCa cUrRbTan nUvsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


75 RBhμ

236] RBhμaena )risC¢a c ey c RBhμbuerahita

[

mhaRBhμa c seBV et bzmCÄansNæiena . RBhμTaMgLayÉNa Can;)risC¢a Can;buerahita nig RBhμCan;mhaRBhμ RBhμTaMgGs;enaH RTRTg;kñúg

bzmCÄan .

237] emtþavihariena snþa sm<úT§sS brayna

[

keranþú ena mhaesatßiM eskçaeskçbufuC¢na . RBhμTaMgenaH enAedayemtþaCaRbRktI CaGñks¶b;

manmuxeq<aHeTArkRBHsm<úT§ eTaHCabufuC¢n eskç³ nig

Geskç³ cUrRbTannUvsYsþId¾FMéRkElg dl;´TaMgLay sBV²kal .

238] britþaPab,maNaPa RBhμa caPsSra tfa

[

BuT§bUCay nirta

TutiyCÄansNæiena .

RBhμCan;britþaPa RBhμCan;Gb,maNaPa nigRBhμCan;

GaPsSra CaGñkeRtkGrkñúgBuT§bUCa RTRTg;enAkñúg

TutiyCÄan .

239] emtþakaruNika seBV sBVstþhietsiena

[

keranþú ena mhasnþiM esatßimaeraKümayuvM .


76 RBhμTaMgGs;enaH Rbkbedayemtþa nigkruNa EsVgrk RbeyaCn_p©g;epþImdl;CnTaMgBYg cUrRbTannUvkars¶b; d¾FMéRkElg sYsþI suxPaBl¥ nigGayuEvgdl;´TaMg Lay sBV²kal .

240] britþsuPaRBhμaena

[

Gb,maNsuPa c ey suPakiNða c RBhμaena ttiyCÄansNæiena . RBhμTaMgLayÉNa eQμaHRBhμCan;britþsuPa RBhμCan; Gb,maNsuPa nigRBhμCan;suPakiNða RBhμTaMgGs; enaH RTRTg;enAkñúgttiyCÄan .

241] bPay prNa elaek BuTC§ Äanrta sTa

[

GhiMsa sBVsetþsu

sTa snþiM keranþú ena .

RBhμTaMgenaHpSayrsμIeTAkñúgelak eRtkGrkñúgkarrlwk dl;RBHBuT§ CaGñkminebotebonstVelakTaMgmUl cUr RbTannUvesckþIs¶b;dl;´TaMgLay sBV²kal .

242] evhbölabi RBhμaena ctutßCÄansNæiena

[

eskçbufuC¢naeskça

sTa snþiM keranþú ena .

sUmI,RBhμCan;evhböla RTRTg;enAkñúgctutßCÄan eTaHCa bufuC¢n eskç³ nigGeskç³ cUr RbTannUvesckþIs¶b; dl;´TaMgLay sBV²kal .


77

243] sm,tþiya n haynþi RBhμaena Cinsavka

[

Gvihanamka seBV

sTa snþiM keranþú ena .

BYkRBhμTaMgGs; Casav½krbs;RBHCinRsI rEmgmin vinascaksm,tþi eTIb)neQμaHfa Gviha cUrRbTannUv esckþIs¶b;dl;´TaMgLay sBV²kal .

244] Gtb,a nam RBhμaena ctutßCÄansNæiena

[

RBhμviharika seBV

esatßiM pasuM keranþú ena .

BYkRBhμTaMgGs; RTRTg;enAkñúgctutßCÄan bribUN’eday RBhμvihar cUrRbTannUvpasuk KWsYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

245] suTsSa nam RBhμaena-PirU) QanePaKiena

[

GbunaKmna kaem

snþiM pasuM keratu ena .

BYkRBhμeQμaHfa suTsSa manrUbs¥at esayQan CaGñkminRtLb;mkkan;kamPUmieTot cUrRbTannUvpasuk KWesckþIs¶b;dl;´TaMgLay sBV²kal .

246] RBhμviharsm,nña

[

CinPtþibrayna

RBhμaena suTsSI nam sTa esatßiM keranþú ena .


78 BYkRBhμeQμaHfa suTsSI dl;RBmehIyedayRBhμvihar manPkþIkñúgRBHCinRsI CaTItaMg cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

247] Gknidæa c RBhμaena eCdæa sBVKueNhi c

[

bhInPavniesñha

sTa esatßiM keranþú ena .

BYkRBhμeQμaHfa Gknidæa d¾RbesIredayKuNTaMgBYg km©at;esckþIRsLaj;kñúgPB)nehIy cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

248] bzmarUbRBhμaena

[

CinPtþirta seBV

sBVrUbviraKiena sTa esatßiM keranþú ena .

GrUbRBhμCan;TI 1 TaMgBYg CaGñkminCab;CMBak;kñúgrUb eRtkGrkñúgPkþIcMeBaHRBHCinRsI cUrRbTannUvsYsþI dl;´TaMgLay sBV²kal .

249] TutiyarUbRBhμaena

[

CinPtþirta seBV

ehdæaQanviraKiena sTa esatßiM keranþú ena .

GrUbRBhμCan;TI 2 TaMgBYg CaGñkmineBjcitþkñúgQan Can;Tab eRtkGrkñúgPkþIcMeBaHRBHCinRsI cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .


79

250] ttiyarUbRBhμaena

[

CinPtþirta seBV

ehdæaQanviraKiena sTa esatßiM keranþú ena .

GrUbRBhμCan;TI 3 TaMgBYg CaGñkmineBjcitþkñúgQan Can;Tab eRtkGrkñúgPkþIcMeBaHRBHCinRsI cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal .

251] ctutßarUbRBhμaena

[

CinPtþirta seBV

ehdæaQanviraKiena sTa esatßiM keranþú ena .

GrUbRBhμCan;TI 4 TaMgBYg CaGñkmineBjcitþkñúgQan Can;Tab eRtkGrkñúgPkþIcMeBaHRBHCinRsI cUrRbTannUv sYsþIdl;´TaMgLay sBV²kal . RbePTrYmbuKÁl

252] eveTehbreKayaen

[

eTvykçbisaechi

Cm<úTIeb kurumði c sT§iM viC¢aFraTeya .

BYkviC¢aFrCaedIm RBmTaMgeTvta ykç nigbisac kñúgeveThTVIb GbreKayanTVIb Cm<ÚTVIb nig]tþrkuruTVIb.

253] Gakasdæa c RBhμaena Cldæa cnþlikçCa

[

TVibTaTeya ey stþa sTa esatßiM keranþú ena .


80 BYkRBhμsßitenAkñúgGakas nigstVeCIgBIrCaedIm Edl sßitenAkñúgTwk ¤Gakas cUrRbTannUvsYsþIdl;´ TaMgLay sBV²kal . GanuPaBRBHrtnRt½y

[

254] maresnviXatay

CinsS suxQayena

eteCaBeln mhta sTa mgÁlmtßú ena . edayetCanuPaBd¾FMéRkElgrbs;RBHCinRsI RBHGgÁ RTg;manesckþIsuxkñúgQan eRBaH)nkm©at;bg;nUv maraFiraCRBmTaMgesna sUmmgÁlcUrekItmandl; eyIgTaMgLayRKb;kalTaMgBYg .

255] nanaKuNvicitþsS

[

rUbkaysS stßúena

sBVeTvmnusSanM

marBn§viemaciena

emtþaBeln mhta

sTa mgÁlmtßú ena .

edayetCanuPaBénRBHemtþad¾FMéRkElgénRBHrUbkayd¾viciRt epSg²rbs;RBHsasþa RBHGgÁRTg;júaMgeTvtanigmnusSTaMg BYg [rYcputcakeRKÓgcMNgrbs;mar sUmmgÁlcUrekItman dl;eyIgTaMgLayRKb;kalTaMgBYg .


81

[

256]sBVBaØútaTikaysS FmμkaysS stßúena ckçaTüeKacrsSabi

eKacresSv PUriya

eteCaBeln mhta sBVmgÁlmtßú ena . edayetCanuPaBd¾FMéRkElgénRBHFmμkay EdlmanRBH sBVBaØútBaØaNCaedImrbs;RBHsasþa sUmmgÁlTaMgBYg cUrekItmandl;eyIgTaMgLayRKb;kalTaMgBYg .

[

257]rUbkaysTissS FmμsS vtþúena seKÁ

nimμitsS mehsiena eTvanM suKta bti

eteCaBeln mhta sTa mgÁlmtßú ena . edayetCanuPaBd¾FMéRkElgénRBHBuT§nimμit EdlRBHBuT§ Cam©as;RTg;nimμitehIy dUcCaRBHrUbkayrbs;RBHGgÁ CaGñkEsVgrknUvKuNd¾FM sEmþgFm’dl;eTvtaTaMgLay kñúgsßantavtþigS sUmmgÁlcUrekItmandl;eyIgTaMgLay RKb;kalTaMgBYg .

[

258]sikçitVa manues eTev emacyitVa seTvek sgçaer bChnþsS mhenþnanuPaevn

niBVútsS mehsiena sBVmgÁlmtßú ena .


82 edayetCanuPaBd¾FMéRkElgrbs;RBHBuT§Cam©as; RBHGgÁRTg; CaGñkEsVgrknUvKuNFM RBHGgÁRTg;beRgónnUveTvtanigmnusS TaMgLay RBHGgÁRTg;júaMgeTvtanigmnusSTaMgLay [rYcput cakGnÞak;rbs;mar lHsgçarTaMgLaybriniBVanehIy sUm mgÁlTaMgBYgcUrekItmandl;eyIgTaMgLayRKb;kalTaMgBYg .

[

259]cturasItishsS nvgÁsasnsSabi sBVâbbvaehn

Fmμkçn§sS etCsa nvelakutþrsS c sBVmgÁlmtßú ena .

edayetCanuPaBénRBHFm’ 84/000 RBHFmμkçn§ nvgÁstßúsasn_ nignvelakutþrFm’ EdlnaM)bTaMgBYg ecjehIy sUmmgÁlTaMgBYg cUrekItmandl;eyIgTaMg LayRKb;kalTaMgBYg .

[

260]mhetariysgÇsS bhInsBVâbsS mhaetCanuPaevn

buBaØekçtþsS taTiena sIlaTikçn§Fariena sBVmgÁlmtßú ena .

edayetCanuPaBd¾FMéRkElgénRBHGriysgÇ CaERsbuNü EdlminkeRmIkjab;j½r CaGñklH)bTaMgBYgehIy RTRTg; nUvKuNmansIlCaedIm sUmmgÁlTaMgBYgcUrekItmandl;eyIg TaMgLayRKb;kalTaMgBYg .


83 GanuPaBeTvta

[

261]âtael PUtlakaes eTvykçbisacka viC¢aFra c Kn§BVa seBVsmanuPaevn

naKkumÖNÐrkçsa sBVmgÁlmtßú ena .

edayetCanuPaBénstVTaMgBYg KWeTvta ykç bisac viC¢aFr Kn§BV naK kumÖNÐ nigrkçseTvtaTaMgLay EdlsßitenAeRkam EpndI elIEpndI nigkñúgGakas sUmmgÁlTaMgBYg cUrekItman dl;eyIgTaMgLayRKb;kalTaMgBYg . GanuPaBén]b,atsnþi

[

262] Ýec©vmub,atsnþiM vieCyü sBV))ni

eya veTyü sueNyü va vuT§tþBa© PvisSti .

buKÁlNasVaFüay ¤sþab;]b,atsnþi Edl´eBalmk ehIyy:agenH buKÁlenaH Kb,IQñH)bTaMgBYg nwgman esckþIceRmInrugerOg .

[

263] esatßikaema leP esatßiM suxkaema suxM leP Gayukaema lePyüayuM

butþkaema leP buetþ.

GñkR)fñanUvsYsþI rEmg)nnUvsYsþI GñkR)fñasux rEmg


84 )nsux GñkR)fñaGayu rEmg)nGayu GñkR)fñabuRt rEmg)nbuRt .

264] n tsS eraKa BaeFnþi vatbitþaTismÖva

[

GkalmrNM ntßi

n eTeva visemaser .

eraKekItBIxül;nigRbmat;CaedIm rEmgminebotebon buKÁlenaH esckþIsøab;munkal rEmgminman eTvta minebotebon[Føak;cuH .

265] n cub,atPyM tsS enabi btþPyM tfa

[

nsSnþi Tunñimitþani )bkmμdæitani c TIXmayu mhaesatßiM GaeraKüBa© sTa Pev . P½yKWehtuGaRkk; rEmgminman P½ycMeBaHmux nwgmin ekIteLIg nimitþGaRkk;nig)beRKaH rEmgvinaseTA karmanGayuEvg sirIsYsþId¾FM karminmaneraK nwgKb,I man ¬dl;buKÁlGñksVaFüay ¤Gñksþab;¦ .

266] eya sutVabi mhasnþiM sgÁamM bvies nera

[

viCey evriena seBV

n setßhüPiPUyet .

buKÁlNasþab;]b,atsnþid¾RbesIrehIy Kb,IcUleTA kan;s®gÁam nwgQñHswksRtÚv sa®sþavuFminGacmut )neLIy .


85

267] sBVTa lPet bItiM

[

eraeKhi naPiPUyet

vibtþiM navKahti svtßh Ú i vivDÆet .

rEmg)nTTYlnUvbItisBV²kal minmanvibtþi minman eraKebotebon rEmgceRmInedayRTBü .

268] yRt eTes meharKa BaL@ka rkçsaTeya

[

]b,atsnþieXaesn

seBV ttß smnþi et .

Bs;FMnigGarkSTwkCaedImEdlGaRkk; enAkñúgTINa TaMgGs;enaH rEmgs¶b;eTAkñúgsßanTIenaH eday sMeLgsVaFüay]b,atsnþi .

269] ymuTÞisSveT snþiM

[

sCIvBa©abüCIvitM esa muc©et mhaTukça beb,ati suKtiM sTa .

buKÁlsVaFüay]b,atsnþi eday]TÞis[GñkNa Edl manCIvitrs;enA ¤minmanCIvit rEmgrYcputcakTukçd¾FM rEmgdl;nUvsuKtiPB .

[

270] eTvdæaen nKer va )lka eTvraCaena

nic©mub,atsnþiya etCsirIvivDÆna .

eTvtarkSaeTvdæan ¤kñúgRBHnKr CaGñkceRmInedayetCH nigsirImgÁl eday]b,atsnþi EdlsVaFüay]TÞis[.


86

[

271] bfBüa)TisBa¢ata

]b,ata cnþlikçCa

\nÞaTiCnitub,ata

)bkmμsmudæita

sBVúb,ata vinsSnþi

etCsub,atsnþiyati .

ehtuGaRkk;EdlekItBIEpndI nigTwkCaedIm EdlekItBI Gakas EdlekItBIcnÞRKasCaedIm ¤EdlekItBI )bkmμ ehtuGaRkk;TaMgGs;enaH nwgvinaseTAeday etCHén]b,atsnþi .

]b,atsnþi nidæita . cb;]b,atsnþi

ឧប្បាតសន្តិ 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you