Page 1

Kristendommen har ikke sin egen gik helt tilbage til Babylons stjernekultur. Nih der missioneres, f<t>lger tydere. Nu har vi naet det lyseste der automatisk en masse hedensk punkt af aret, nu kommer vi ind kultur med. Da Danmark blev krii krebsens tegn, og dagene begynstent, hvirvledes en hel del af det der, som krebsen, at ga tilbage. brogede billede af vidt forskellig For at besva=rge lyset til at vende hedenskab med ind, som havde tilbage, ta=nder man blus og brande, omgivet kristendommen i Romersom ved vintersolhverv, hvor dagen riget. er allerkortest og lyset er mindst. Stjerner og planeter som guder Disse to lysfester, ved sommerkendtes ikke af germanerne. De solhverv og vintersolhverv, sugede fejrede jul nar de havde slagtet og kristendommen til sig pa oldtidens brygget ud pa efteraret. De andre egen spidsfindige made. I Lukasfester var ogsa indpasset i arbejdsevangeliet la=ser vi, at Johannes D<t>livet, ikke efter planeternes og stjerber blev f<t>dt1/2 ar f<t>rJesus. I nernes stilling. Stjernedyrkelsen Johannesevangeliet siger Johannes stammer fra Babylon. D<t>berom Jesus: "Han b<t>rvokse, En anden ting, der kom ind med men jeg blive mindre." Fra somkristendommen var helgendyrkelmersolhverv bliver dagene kortere, sen. Smaguddomme blev erstattet fra vintersolhverv bliver de la=ngere. af disse halvguder over hele SydeuAltsa lagde man St. Hans ved somropa. Johannes D<t>bervar som anmersolhverv og Kristi f<t>dselsdag, dre af dem, der stod Jesus na=r, en eller jul, ved vintersolhverv. af de fornemste helgener. Midsommerdagen, St. Hans er Midsommerfesten var velkendt i altsa hedenskab og kristendom i Sydeuropa f<t>rkristendommen. Den


sk<tJnforening, og hos os er den et fuldkomment fremmedlegeme. Alligevel har den f0jet sig godt ind i arets gang hos os. Det nordiske vintermenneske tilbringer det meste af aret i slud og regn og m0rke og kulde. Men nar sommeren kommer, liver vi op og pr0ver at indhente det fors0mte. Midsommerdagen bliver et festligt midtpunkt i hele den hektiske sommemydelse. Efter at reformationen afskaffede helgendagene, svandt ogsa det kristelige indhold i midsommerfesten. Tilbage stod en hedensk fest med bill der skulle besvrerge lysets magter til at vende tilbage i styrke. Men forrige arhundredes krerlighedsf0lelse til fredrelandet gay nyt

liv til St. Hans-balet. Vel elsker vi altid vores land, men ved midsommer, nar det er sk0nnest, elsker vi det dog mest, derfor er St. Hansbalene glredesblus, som vi bruger til at holde alle d0dbideme fra livet med, sa at selv de kan se, at dette er dog et dejligt land. Og sadan er det endnu idag, vi har adopteret dette fremmedlegeme, St. Hans-festen, og fejrer vores krerlighed til fredrelandet pa dens sted. Men i stedet for at blive vred over en sa ukristelig skik, ma vi hellere glrede os over, at den er til for at vi kan glrede os over vores fredreland, som netop er det sted, hvor vi skal tjene Gud og vores nreste. Og uden krerlighed til dette sted og dette liv, har vi heller ingen krerlighed til Gud og vores nreste.

Over 60 reldre fra Storvorde og Sejlflod sogne deltog i sommerm0det den 16. juni. Der var oplresning ved lrerer J. Kristensen, Sejlflod, og b0m fra Tofth0jskolen sang under ledelse af Litte Nielsen, akkompagneret af J0rgen Rasmussen. Vi var meget glade for den store deltagelse. Vi siger ogsa mange tak for megen god hjrelp til den praktiske afvikling og for gayer i form af kaffe, br0d og blomster. Vi var srerlig glade for, at ogsa beboere fra Storvorde Plejehjem kunne deltage.

Konfirmationsdagen bliver palmes0ndag 3. april 1977 i begge kirker. m0det for 6. klasse den 16. juni om aftenen blev det desuden meddelt, tirsdagsholdet begynder undervisningen 31. august og torsdagsholdet september kl. 8. Man medbringer: Den danske Salmebog (med b0nnebog bagi), Det Testamente og heIst ogsa Det gamle Testamente.

Pa at 2. ny


HVORDAN G0R MAN? - en kortfattet vejIedning i kirkelige handlinger. Ved F0DSEL: Jordemoderen og fora:!ldrene anmelder hver for sig f0dslen til sognepra:!sten eller kordegnen i det sogn hvor barnet er f0dt. Man vedIa:!gger fora:!ldrenes dabsattester, personnummerbeviser (CPR-bevis) og evt. vielsesattest. Ved DAB: Man bestiller daben hos den pra:!st, man 0nsker skal d0be barnet. Fora:!ldrenes dabsattester og evt. vielsesattest medbringes og personnumre opgives som ved f0dsel. Bestillingen skal ske mindst en uge f0r den 0nskede dabsdag. NAVNGIVELSE: Et barn skal va:!re navngivet for sogneprresten i det sogn hvori man bor, senest et ar efter f0dsIen, selvom man ikke 0nsker dab. Attester m.m. som ved dab. KONFIRMATION: 7.-klasse underrettes om konfirmandundervisningen og konfirmationsdagen ved skoIearets begyndelse. Husk, at barnet skal vrere d0bt for at blive konfirmeret. VIELSE: Bestilles hos den prrest, man 0fisker skal foretage vielsen. Medbring dabsattester, personnummerbeviser og en borgerlig pr0velsesattest, som fas pa borgmesterkontoret i den kommune, hvor man er tiImeIdt folkeregistret. Ved D0D og BEGRA VELSE: Sammen med d0dsattesten udleverer Iregen et formsret til d0dsanmeIdelse og anmodning om begravelse eller ligbrrending. Skemaet er ret indvikIet og det ma anbefaIes, at

man far bedemanden eller den prrest, der er begravelsesmyndighed til at hjrelpe sig med udfyIdelsen. Begravelsesmyndigheden er sogneprresten i det sogn, hvor afd0de boede if0Ige folkeregistret. Den nrermeste par0rende har pIigt til personligt eller gennem bedemanden at anmelde d0dsfaldet til ham. Foruden d0dsattest og d0dsanmeldelse medbringer man afd0des dabsattest, personnummerbevis, evt. vielsesattest, evt. skilsmissebevilling, evt. afd0d regtefrelles d0dsattest. Begravelsesmyndigheden sretter sig nu seIv i forbindelse med de andre implicerede myndigheder og giver meddeIelse til den prrest, man 0nsker skal begrave afd0de. Dog viI det vrere kIogt seIv at srette sig i forbindelse med prrest, kirkesanger, graver og kirkevrerge pa begravelsesstedet, men ogsa her kan bedemanden og begravelsesmyndigheden hjrelpe. Husk, at afd0de skal begraves eller bisrettes senest 8. dagen efter d0dsfaldet, dog b0r man af hensyn til gravearbejdet ikke forlange begravelse f0r 3-4 dage efter anmeIdelsen. HJEMMEALTERGANG og sma gudstjenester i hjemmet kan aftales med prresten. TAVSHEDSPLIGT: En prrest har tavshedspligt og viI miste sit embede, hvis han r0ber, hvad man har fortalt ham i fortrolighed. Derfor kan man trygt ga til prresten med sine problemer.


Begrauede Sejlflod: 22. maj Kristian Rufinus Akselsen.

D0bte Storuorde: 23. maj Bent Rosenkilde; 27. maj Sanne Maiken Carlsen; 7. juni Michael Hansen.

FERIE I min ferie 14.-30. august (begge dage medregnet) bliver embedet passet af sognepnest J. H. J0rgensen, Mou, tlf. 3110 41.

Viede Storuorde: 15. maj (Dokkedal kirke) Hans J0rgen Olsen og Anne Marie Andersen; 5. juni Kurt Laurits Bonde Jensen og Lene Holland.

S0ndag

" " " " " " " " " "

Trreffetid AIle hverdage undtagen mandag. Bedste tneffetid kl. 17-18, samt efter aftale. Tlf. 31 84 70.

Storvorde Sejlflod ingen 27. juni (2. s.e. trin.) 10 4. juli (3. s.e. trin.) 9 ingen ingen 11. juli (4. s.e. trin.) 10 10 ingen 18. juli (5. s.e. trin.) 10 25. juli (6. s.e. trin.) 9 1. august (7. s.e. trin.) ingen 10 10 8. august (8. s.e. trin.) 9 15. august (9. s.e. trin.) ngen 8.30 J0rgeningen 22. august (10. s.e. trin.) 10 H. ingen sen 10 29. august (11. s.e. trin.) 5. september (12. s.e. trin.) 10 9

r' r

Gudstjenester pa Storvorde Plejehjem Onsdag 23. juni " 7. juli " 21. juli " 4. august " 18. august " 1. september

kl. kl. kl. kl. kl. kl.

14 (altergang). 14 14 14 (altergang) 14 (J.H. J0rgensen) 14

Bidrag til Menighedsbladet 6. juni, Sejlflod kirke, kr. 20,00 - 7. juni, Sejlflod kirke, kr. 20,00 16. juni, JCM, kr. 20,00 - modtaget med tak. Udgivet af Menighedsriidene

-

Ansvarshavende: Ove Paulsen

Tekst og tryk: ERLA offset & bogttryk

- tlf. (08) 38 18 56

1976 4