__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

melic

Mitjà d’Expressió Jove de Mislata núm. 85 • Abril • 2008

a v o N a Etap

250 dies d’il·lusió Entrevista a Sergio Muñoz, vicepresident del Consell de la Joventut de Mislata

Opinió:

i tu quina música portes al

3

mp3?

Música:

NITS EN EL

EL

VICTORIA victoria EUGENIA eugenia

PUNT I A PART EN LA CARRERA MUSICAL DE MIKEL ERENTXUN

Ajuntament de Mislata Regidoria de Juventut


editorialsumarieditorial

02

editorial uè sí, perq e u q m e ? Esper ’agrada t , c li e M a. el nou osa teu més onéixer lic també és c c e d b color, el s m e e a b , a M it c t t A e ra etapa d : més p u i millo at molt nça una nova vingues t este no s o c n e ha cal que es del s. Com ue ens anvis q b més seccion rador: tu. No c tem s lt o am labo cidir els elèfon o l· e Són m r, o d e c n a a u r o i crid ticle pe é un n es per t ls que juvenil etapa t scrigues un ar ’t amb nosaltr a t s si vo e I . e a article, unic que Melic n m u o o ls que t s c la n t b n unio me sem ta, si vo ssin a u ’h g t e r è a les re mero. Simple p u o nú ots dir q si tens alguna hi ha tantes p pròxim ctrònic. Ens p . r, .. la u t u ic a t r r ele a en pa i què puja pe correu un tem a lg a’l. ix a t a fi b m o r e è t , qu trac u, ap ú e t lg a é b m te am entrevis ra el Melic és t A . s t a bilit

sumari 03 espai salut espai forma’t

04

05 instituts teatre

06

07 participació

melic

08

consell joventut

Han col·laborat en este número: Agnés Talaya, Albert Ferrer, Ana Campos, Ana Mª Rodríguez, Associació Cinzento Capoeira, Biblioteca Pública Municipal Mislata, Carlos Catalá, Centre Transfusió C.V., Cristina Moreno, IES Martí i Soler, IFPS Mislata, Jaume Bronchud, Laura López, Mª Elisa Plano, Manos Unidas, Mariam Cardona, Pere Peris, Rosa Cuartero, Sergio Muñoz, UPC AEPA-Mislata, Ximo Cádiz. Equip de redacció: Consell de la Joventut de Mislata, Regidoria de Joventut. Redacció: Centre Jove del Mercat C/ Major, 36 - 46920 Mislata - Tel. 963 990 340 Edita: AJUNTAMENT DE MISLATA REGIDORIA DE JOVENTUT

09

viatges

10

consum

11 medi ambient

P

12

quÈ fer

13 concursos i llibres

REGIDOR DE JOVENTUT: JAUME LÓPEZ BRONCHUD

Correcció i traducció: Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Mislata Impressió / maquetació: DISEÑARTE - Goaprint, S.L Tel. 963 692 811 PATERNA Tirada: 4.000 exemplars

Col·labora per correu electrònic:

melic@mislatajove.org

mÚsica

15 i tu què opines?

14

expressa’t16


espai salutespai salutsalut ! t i m í l l A

Test: Què veig quan em mire a l’espill?

?

Com ens veiem

a i no diuen el que mol revistes, etc. ens que les es e, ur es cin m el les le, t La te inats, fins i to nt pe en , es ba ud ro og totes estes m mola, l’últim en r a l’última. Amb a ta es str a no r la pe e m dr ens cree he de tin nsen de nosaltres o pe és s m re m alt re els da e ra i el qu m siga esta ag co de n es pé ltr De sa . pròpia imatge r o pitjor amb no dieens sentirem millo les operacions, a menys els altres, a viu enganxad a nt è?, ge qu ta a r ol M pe . t os to mateix gimnàs... i de s re ho i a s re pt ce ho Tenim una re tes infernals, a ok ideal / irreal. lo e a: eix ny ir pe gu la se per a acon i caure millor a s més guapos/es , ja voràs que ens fa vore’n amb tu mateix/a bé eres i sentix-te m co l ta t a’ pt ce ac com funciona.

- M’agrada xa conéixer gent d’altres ciutat relacionar-te. s i poder I no em pare ix bé x els mal es creen. s rollos k - La gent k no se sent realitz ada posa la se xa rebre com ua foto entaris positiu s acosta dl se obstant això, u cos. No la gent no és com ix en les fotos.

3r Descobrix si la teua percepció so bre tu mateix està ajustada a la realitat Si el teu IMC és a) o b) la teua imatge co rrespon a la figura a Si el teu IMC és c) la teua imatge corre spon a la figura b Si el teu IMC és d) la teua imatge corresp on a la figura c Si el teu IMC és e) la teua imatge corresp on a la figura d Si el teu IMC és f) la teua imatge corresp on a la figura e Si no has encertat pots sol·licitar cons ell al Centre Jove del Merca t i preguntar per Lourdes.

- La majoria d les fotos d’ esta pàgina estan retocades, le s persones no ixen com só n realment. Qua nt + “porca” siga la pose d la foto, + puntuació et dona ran. -Jo pense k es ta pàgina serv ix xa conéixer ge nt, parlar am b ella x el msn , quedar a fe r una volta, liar-s e i després si t’he vist no em recorde.

com

iments

anem

2n Ara calcula el te u IMC (índex de m assa corporal)

A continuació sele cciona l’índex que tens a) < 16,5: criteri d’ing rés b) 16,5 a 17,5: infra pes c) 17,5 a 18,5: baix pes d) 18,5 a 25,5: pes normal (saludable) e) 25,5 a 30,5: sobr ecàrrega (obesitat de grau I) f) 30,5 a 35,5: sobr ecàrrega crónica (o besitat de grau II)

gent k posa fotos k no só passar x gent n seues, fent k està +bona. -se

Et re

1r Selecciona de le s següents imatge s amb la qué més et sents id entificat/da.

Per exemple, si pe ses 70 kg i mesures 170 cm, o siga 1,7 m, l’IMC es calcularà:

I tu què opin es de la web “Vota tu cuerpo”? - Hi ha

Suger

03

ITAT

del me

s

... pe El di l·lícu ario les de B com o Be ridge ckam histo t Jon r , la III, ia de Ca La incr es, Quie ei p ro Billy Eliot erucita R ble pero s ser . oja, Shre cierta k I, II i

TA NSUL

RE

SOB

AL SEXU

da? vega ra vea r e CO b prim prime na la agnen la sexual amue g a s s q e ó i s s s c e e uè on ela qu Per qotes les d en una r hi ha xi els trenca s ’ n t s e en e d t o N vega t quan un him que gada tració, detet sagna ue tenen durant lat pene un xico xiques q s trenca a trenca tenenen, i hi ha que no eo que s’h itat de la l’him elàstic i ó coital, evol activ molt era relaci per quals prim iorment anter diària. vida UPC AEPA-Mislata


04

espai forma’t espai forma’t forma’t

QUÈ ÉS? L’espai Forma’t és un recurs destinat a aquells jóvens que tinguen dubtes sobre la seua vida acadèmica i/o professional. Este espai es posa en marxa al Centre Jove del Mercat de Mislata, els dimecres de 17 a 20 hores, perquè els Centres Joves són un lloc on expressar-se, disfrutar del temps lliure i informar-se de tot allò que vos interessa i motiva.

QUÈ PRETENEM?

- Assessorar-vos sobre les distintes opcions i itineraris formatius, tant en l’ensenyança reglada com no reglada. - Oferir-vos ferramentes i estratègies perquè continueu o reprengueu la vostra formació. - Informar-vos sobre els recursos educatius i laborals existents.

EN QUÈ PODEM AJUDAR?

Assessorament educatiu: oferir-vos tota la informació sobre els cicles formatius, programes de garantia social, formes d’obtenció del títol de Graduat Escolar, escoles taller i cases d’oficis, etc. A més, ajudar-vos a triar la formació que més s’adapte als vostres gustos i interessos. Ajuda en recursos per a l’estudi: donar-vos pautes per a estudiar millor i traure el major partit al vostre treball (Com elaborar resums, esquemes, subratllat, comprensió lectora, etc.). Preparació per a la vida laboral: ajuda en la busca activa d’ocupació (elaboració del Currículum Vitae i la carta de presentació, informació sobre els centres d’ocupació (SERVEF, ADL, ETT´s), informació sobre ocupació pública, busca d’ocupació per internet, etc.).

COM HO FAREM?

A través d’assessorament personalitzat i individualitzat, proporcionant el material informatiu que necessiteu, ajudant-vos en la busca d’informació per Internet i resolent els vostres dubtes online, a través de l’adreça electrònica i del xat de la web www.mislatajove.org

ng

a S e d ó i c Dona

SMSEMAIL Envia’ns el teu comentari, pregunta, suggerència al tel. 637 572 357 o a l’adreça melic@mislatajove.org amb l’assumpte “espai forma’t”

ABRIL

ns

’associacio a la Fira d c n a b to u a 4 hores. ge dia 13 de 10 a 1 - Diumen ta le a n a La C ” al parc de Mislata2 e Salut “ d e tr n s. e C 20.30 hore dia 14 al ) de 17 a - Dilluns -5 3 t, e ss a iG Salut (C/ Ortega entre de C l a 5 1 dia 0 hores. - Dimarts 17 a 20.3 e d s) e ir os A (Av. Buen

Idees per als consumidors


INSTITUTSinstitutsinstituts INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL SUPERIOR MISLATA APOSTA PER UN TREBALL DE QUALITAT El IFPS Mislata és un centre oficial amb una àmplia oferta de titulacions que any rere any proporciona a gran quantitat de jóvens la formació necessària per a incorporar-se amb plenes garanties al món laboral, i amb grans possibilitats de millorar el seu lloc de treball en poc de temps. És un centre que ha sigut equipat per la Conselleria d’Educació amb material modern i que ha reformat le les seues instal·lacions per a donar cabuda a espais de diversa d div v índole, des d’un laboratori on realitzar anàlisis clíniques fins a un modern taller d’òptica, amb tot l’instrumental i la maquinària necessària per al disseny i la fabricació de lents, montures i lents de contacte, passant per aules d’informàtica, aula d’idiomes, i tallers d’infermeria, de comerç, d’administració i de turisme on l’alumnat realitza les pràctiques necessàries perquè no tinga dificultats a l’hora d’exercir la seua labor en l’empresa. El IFPS Mislata està compromés amb el futur del seu alumnat, a qui ajuda a aconseguir ocupació a través de la seua borsa de treball, i de les seues relacions amb el món empresarial de la comarca, amb al voltant de 150

i que ha obtingut l’últim curs acadèmic al voltant del 85% d’inserció laboral entre els seus estudiants, la qual cosa el empreses contactades en els últims cinc anys,

05

lla tal a l’institut Una efraim exp Músic Mearntí i Soler de Mislataaeslatàprearaltiitci--

L’Institut que implic experimental lla fa la formació a n u t zan integrants de rs to ac s el promís de pació de tots busca el com Es i. ip ic n u crítica de tal del nostre m t incitant la ra o ss fe ro p el que fomenl’alumnat i d una activitat ca ïs u it st n co ent desenrotmanera que mnat permet lu l’a e d t ta de la nostra te la creativi ística unívoca er ct ra ca ta r una crítica llar esta face pretén realitza Es . ia às cr n ucativa, polípeculiar idiosi actualitat ed ra st o n la e d resentació en constructiva a la seua rep et m er p e u q uits fins ara tica o social ltats aconseg su re i s El t. en que la il·lusió este monum nt conscients se , e ct at ri je va ro p és són d’allò m scents en este t osen els adole p e u q el professora s ré te l’in perquè tant t en a ci fi ts su va ti e o u ja és més q ens vegem m eixos alumnes at m s el m co ort a este pro continuar-hi. ent done sup m el ta n r ju se l’A al e e Esperem qu la falla, ja qu la crema de t, encara e lit en ci im fa i en e ev d ct je m este es ze e it al re e u àt q blem ica qu primer any lment la pro ta r to ca a ta ad es u d al e em d no tenim av Encara així, h a. ili ib em ss cr o a p u sió i la suscita la se ha sigut la il·lu t te p an rt m o co p im tenint en que el més lar en grup, 2n tat de trebal b alumnes de am rotllat en es ed if a d h s’ es e cl u ci q r de , que tot i se l so n u m i 3r de l’ESO allant co eb tr n ta es ts ren equip. ler IES Martí i So

situa en este aspecte, a un nivell dels més alts del seu entorn i que ha sigut triat per la Conselleria d’Educació per a difondre les bones pràctiques en este sentit entre els centres que impartixen formació professional. Finalment, destacar els diferents projectes en què el centre es troba immers actualment, com ara la participació en el Programa Xarxa, que permet als seu alumnat realitzar pràctiques en empreses de l’estranger. En esta xarxa participen diferents ciutats de països com Itàlia, França, Gran Bretanya, o Alemanya. També s’està treballant en la implantació de la plataforma Moodle, que permetrà, via Internet, intercanviar apunts, exercicis, notícies i altres esdeveniments entre professors i alumnes. Respecte dels idiomes, a través del programa clil s’està potenciant la impartició d’alguns mòduls no específics d’idioma, en anglés. Tot això proporcionà, sense dubte, un valor afegit a l’alumnat que li farà diferenciar-se en un entorn cada vegada més competitiu. En el pròxim número explicarem tota l’oferta formativa, forma d’accés i la resta de particularitats del centre. IFPS MISLATA. C/Dolores Ibárruri, s/n. 46920-MISLATA. Tel. 963 831 887. www.ifpsmislata.com

Si tot el paper de les revistes i els diaris que llegim en un mes el reciclàrem (aproximadament un metre d’alçada) estaríem salvant un arbre de la tala.


06

teatre

teatre

teatre teatre

ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE DE MISLATA “Desenvolupament artístic a través d’escenes dramàtiques”

És el títol del curs monogràfic que està impartint Russel DiNapoli en l’EMTM. Russell DiNapoli és doctor en Filologia Anglesa per la Universitat de València. Llicenciat en Art Dramàtic per la Universitat de Califòrnia, Los Ángeles. Criat a Nova York. En esta ciutat va estudiar teatre en l’Academy of Dramatic Arts. Va actuar en nombroses obres teatrals. Professor i escriptor d’assajos i teatre, oferix la seua experiència i coneixement a este curs de quaranta hores a un alumnat àvid d’aprendre i assentar les bases fonamentals per a la interpretació. Russell DiNapoli ens comenta: “L’objectiu principal del curs és reforçar la capacitat d’escoltar i donar una resposta sincera en tot moment. Es tracta precisament de no fingir en escena, de no ‘fer creure’ sinó de respondre constantment a l’altre, en compte de portar una agenda particular preestablida a tota costa. Cal estar disponible per a rebre de l’altre, per a respondre espontàniament posant en joc totes les emocions. El taller es dirigix a aconseguir actuar responent directament a l’altre, sense pretendre, sense dissimular, sense fingir.”

Els alumnes opinen: Russel Di Napoli té com a objectiu del curset teatral emocionar. L’actuació dramàtica reposa en l’expressió i la transmissió de les emocions dels actors, d’on vénen les emocions dels espectadors. El resultat de la interacció entre els interessos o preocupacions individuals i les exigències de la situa-

ció, l’anomenat working off. Està basat en ser el més autèntic possible davant d’una situació. Jo crec que hi ha molt d’entusiasme en el curset. Alguns tenen talent, altres no; els que no en tenen, a poc a poc van entenent les indicacions del director Di Napoli; i els que en tenen, van reafirmant la seua convicció. Mislata té un planter d’actors amb molt de futur, i Russell contribuirà a fer-ho en este present. Francisco Miguel Collado “Participar en les classes de Russell... és genial. Com ho viu, com sent tot el que ens transmet..” Més que ensenyar-nos, més que un professor, simplement mostra la seua visió com a actor i públic perfectament fusionat en u, i en estat pur. Per a mi, Russell és com una mescla de reencarnacions.. d’una banda pareix que s’haja escapat del segle XVI, per com s’expressa, les seues llargues pauses, les seues mirades plenes d’orgull, la seua actitud davant d’eixa frase tan especial que acabes de presenciar i que acaba de compartir amb tu, al seu torn, de sobte, pareix un xiquet de 16 anys que creu haver trobat a qui serà l’amor de la seua vida, amb tota la passió, la innocència i la il·lusió que açò implica. Invita a jugar amb la lògica indiscutible, és enriquidor i en poc de temps provoca l’admiració de qui l’escolta de veritat. Només queda aprofitar al màxim les classes que queden, i agrair l’oportunitat que ens ha brindat l’escola de Teatre de Mislata d’aprendre tant d’algú tan gran. Estefanía Valera

“Elegant, negre, rigorós, amb l’estètica sòbria de professor anglés de Teatre, o millor dit, del drama en la seua accepció més primitiva. Així és R. DiNapoli, educat i cuidadós amb les formes, obsessiu en l’ús de les eternes pauses, amabilitat en el tracte, seré, amb un coneixement profund del teatre i de fer teatre, en la seua cocktelera mescla un poc de l’est amb Meyerhold, M. Chéjov, E. Vajtangov a parts iguals amb l’oest L. Strasberg, E. Kazan, Cheryl Crawford sense oblidar unes gotes de Stanislavsky obtenint una essència digna dels més rics paladars, la creació del personatge en estat pur, un luxe per als alumnes i per a l’Escola Municipal de Teatre de Mislata. Diuen que sorgixen pocs actors de teatre. Clar, se’n van a la televisió, açò en el millor dels casos perquè en la immensa majoria recalen en alguna timba de copes i a somiar que algun dia sone la flauta, és a dir el mòbil, amb un projecte més pròxim al costat amateur que al professional, i és que les ajudes i els finançaments al món del teatre estan més en crisi que l’actual crisi econòmica, però en esta ocasió comptem amb l’oportunitat d’una formació actoral a l’altura de les més importants acadèmies, i a més en espanyol, tot un luxe, ara ja només falta el talent i buscar un espai on poder ‘dramatitzar’”. Albert Casanova


participació participació paritcipació

07

ca es concretà al llarg de cinc intensos dies. Els alumnes d’Aluá capoeira van poder assistir a les rodes, els tallers, les xarrades i un magnífica exposició de vídeo que va comptar amb el Patrocini de l’Ajuntament de Mislata, el Gimnàs Top sport i Calilac, s.l.u. En definitiva, la trobada va ser organitzada per l’Associació Juvenil Cinzento Capoeira i realitzada per Aluá capoeira. Esta associació vol agrair la participació a totes les persones participants i a tots els espectadors. Fins al 2008.

2a Trobada Internacional de Capoeira Pernada Carioca

Fa un messos Mislata va sentir la calor de la cultura brasilera amb motiu de la realització de la Segona Trobada Internacional de Capoeira Pernada Carioca. Este art, que és esport, lluita i ball al mateix temps, va aconseguir reunir experts de Brasil – el seu país d’origen – a més dels invitats d’honor que van representar els nostres veïns, és a dir, alguns de països del continent europeu, com per exemple Bèlgica, Itàlia i França. Un gran nombre d’alumnes, professors i mestres mostraren a Mislata, en locals diferents, els balls típics de Brasil com el maculelé, la samba de roda i per descomptat el gran espectacle en l’acte de clausura, on diversos alumnes de nacionalitat espanyola van agafar la primera corda “cinturó” a més de molts haver-se graduat.

Associació Juvenil Cinzento Capoeira

L’expectativa de la trobada va ser la graduació del “Mestrando Cinzento”, per primera vegada al territori espanyol es va viure un canvi de grau tan important per a l’art capoeira. Segons el Mestrando Cinzento, per un costat els objectius de la trobada van ser aconseguits. També va afegir que seria molt d’egoisme per la seua part graduar-se a Brasil, perquè, no tots alumnes podrien acompanyar-lo a presenciar l’acte. I d’un altre, va aconseguir reunir grans mestres nomenats a Brasil com: Esquirol volador, Raiovac, Pedrinho, Niltinho, Gege, Sobrancelha, Quincas, Lobinho i Renoc, entre altres monitors, graduats i professors residents a Espanya a la Gala que va ser un marc a la Capoeira en continent. La Segona Trobada Internacional de Capoeira Pernada Cario-

I van 3 El gener començà la tercera edició de la Fenris Bowl. Este esdeveniment es du a terme tots els anys en estes dates, organitzat per l’Associació Juvenil Fenris, de la qual forma part qui signa este article. En principi, comentar que va haver-hi 24 participants i que va tindre caràcter internacional, perquè un d’ells va vindre des d’Itàlia per a disputar el Trofeu. Part d’estes peculiaritats es deuen al fet que enguany la Fenris Bowl ha passat de ser un torneig independent a ser un torneig oficial sancionat per la NAF, que és la federació que regula les competicions i el reglament de Blood Bowl que al cap i a la fi és el joc de tauler de què estem parlant. Per a tots aquells neòfits en el tema us explicaré que el Blood Bowl és un joc de tauler en què equips d’humans, elfs, orcos i la resta de criatures fantàstiques s’enfronten

en el que vindria a ser un partit de futbol americà amb les seues corresponents regles i trampes dictades pel rerefons fantàstic del joc. Va finalitzar el torneig amb Massimo Banal (Roller) com a vencedor, Felipe Caballero (Frikipe) en segon lloc i el tercer lloc per a Tino Piquer (Frost), màxim anotador Juan Antonio Hernández Toboso (Juanant), millor defensa Toni Álvarez (Azaghal), i el Top Killer va passar a les mans d’Iván Soriano (Hamlet). Finalment, l’equip millor pintat va ser per a Frikipe. Repartiment de regals entre els assistents i ens despedim fins al pròxim any que esperem que la pròxima vegada hi haja més bona sort, siguem més jugadors i tinguem un torneig millor, si és possible. Sergio Muñoz

Si en el teu lloc d’estudis o treball tens font d’aigua utilitza una tassa i no gots de plàstic cada vegada.


08

consell joventut consell joventut consell ó i s u l · l i ’ d 250 di es

Sergio Muñoz vicepresident del Consell de la Joventut de Mislata

Quan s’acaben de complir 250 dies des que la permanent de Rocío Alguazil començara el seu camí al front del Consell de la Joventut de Mislata (CJM),fem una anàlisi d’allò que ha tingut lloc fins al moment. En esta ocasió comptem amb el vicepresident del Consell de la Joventut de Mislata; Sergio Muñoz, que és qui fa balanç i ens parla dels nous projectes previstos per al 2008. Hola Sergio, crec que eres el membre de la directiva del Consell de la Joventut més longeu, encara que el més jove en edat, veritat? Sí. Forme part d’este projecte des que va sorgir la primera idea de crear una plataforma interassociativa juvenil i plural a Mislata. De fet sóc una de les persones que va firmar els Estatuts Constitucionals del nostre CLJM. I sí, sóc el més jove; perquè vaig començar en el món associatiu amb tan sols 12 anys. Bé, Sergio i què ens pots contar de les persones que has conegut al llarg d’estos anys? He conegut molta gent amb projectes de qualsevol tipus. Jóvens interessats en l’art, l’esport i en multitud d’àmbits. Estic orgullós d’haver forjat grans amistats en estos sis anys de Consell i quinze de participació juvenil. No és la primera vegada que estàs en la directiva del Consell de la Joventut, veritat? És cert. Ja he format part de la Comissió Permanent; però és la primera vegada que ho faig com a vicepresident. Quina relació tens amb la resta de membres de la Permanent? Molt bona, no pots formar part d’un projecte comú si no hi ha una bona sintonia entre nosaltres. A més, conec els meus companys des de fa temps. Quina anàlisi faries de 2007; des que se vos va nomenar per als vostres càrrecs el 22 de maig? La retrospectiva és molt positiva. Crec que 2007 s’ha caracteritzat per ser l’any que més gent ha col·laborat amb el Consell de la Joventut, com l’any que més activitats s’han realitzat; sobretot al nostre Octubre Jove.

Intentem arribar cada vegada a més jóvens, és una cosa en què portem treballant a fons des de fa sis anys. És un treball constant i molt sacrificat per als que estem més involucrats amb este projecte i la nostra recompensa és la satisfacció personal que això comporta. El 2007 el Consell de la Joventut de Mislata ha realitzat un primer perfil sociològic que consideràvem que era una cosa absolutament necessària per a poder optar sempre per la política de joventut més adequada. El 2007 el CLJM ha col·laborat per quint any en el Fes-

tival Mislata Música en Directe (MIMED), en el Circuit de Música Jove en què vam regalar 100 sopars i camisetes, hem realitzat quatre exposicions, dos concursos, un fotogràfic i un altre de targetes nadalenques, hem col·laborat juntament amb l’Entitat Prestadora de Servicis a la Joventut El Rollet en l’entrega de joguets als xiquets més necessitats, hem realitzat una campanya de recollida de joguets usats per a xiquets de Mèxic i hem col·laborat amb Ses Majestats els Reis Mags d’Orient amb la seua bústia reial. Hem fet cursos de pintura de miniatures, de ball i de busseig, un torneig de confrontation, un baptisme de busseig, una xarrada d’esport adaptat, un videofòrum de prevenció de la drogodependència i hem celebrat per segon any el Dia Mundial de la Lluita contra el VIH/Sida, hem realitzat la tercera edició de premis del Consell de la Joventut de Mislata. De segur que em deixe coses pendents (riu). Bé, 2007 ha sigut un any molt complet. I què teniu previst per al 2008? Ara al febrer celebrarem la nostra primera Assemblea anual, que haurà d’aprovar el projecte que presenta la Permanent per al 2008. És un projecte que l’hem treballat i estudiat molt. Cal dir que és un projecte molt ambiciós per al que esperem aconseguir els suficients recursos per a poder-lo tirar endavant en la seua totalitat. Però fins que no l’aprove l’Assemblea General no et puc contar molt més. És cert que el Consell de la Joventut col·labora en nivells de participació més amplis que el local? Sí que és cert. En 2007 vam assistir a la IX Trobada de la Xarxa Estatal de Consells Locales i Comarcals de la Joventud d’Espanya que es va realitzar a Múrcia. Vaig assistir juntament amb les meues companyes Rocío Alguacil; presidenta del Consell i Susana Gallardo; secretària. Este encontre ens va servir per a recollir gran quantitat d’idees que podrem aplicar en el futur; de fet algunes d’elles ja s’arrepleguen en el projecte 2008. Esta és una cita a què no podíem faltar; ja que en 2006 Mislata va ser seu de la IIX Trobada de la Xarxa. També vam col·laborar amb el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana en moltes de les activitats que ens van proposar. Així com amb la Xarxa de Consells Locals de la Joventut de la Comunitat Valenciana; de recent creació. I finalment Sergio, què desitges per al 2008? Que siga un any com a mínim igual de participatiu que 2007. Que aconseguim tirar endavant els nostres projectes en pro dels nostres jóvens i el teixit associatiu juvenil de la localitat. I de forma individual per a mi i per als que estem treballant d’una forma constant per i per al Consell; enriquir-nos personalment de totes les nostres vivències i arreplegar el fruit de la satisfacció per treballar en este projecte social que és el Consell de la Joventut de Mislata. Moltes gràcies Sergio, esperem que 2008 siga un bon any i que ens continueu mantenint informats de les activitats que realitze el Consell de la Joventut de Mislata. Consell de la Joventut de Mislata

Les pantalles planes de TV i dels ordinadors a més d’ocupar menys espai consumixen un 30% menys, emeten menys calor i menys emissions electròniques.


viatgesparticipació

participació

CIUDAD REAL

A 398 Km de València i en plena Castella-La Manxa trobem Ciudad Real, una ciutat tranquil·la i modesta que acull càlidament els visitants invitant-los a passejar pels seus carrers i parcs per a poder descobrir el seu encant; les joies de la seua arquitectura fruit d’un passat medieval com la Porta de Toledo. Els seus edificis religiosos, on és possible admirar un peculiar i propi estil gòtic destacant entre ells l’Església de Sant Pere, un dels monuments més interessants de Ciudad Real. És de rigor també anar a vore el rellotge de Carilló que hi ha a la Plaça Major que a certes hores, quan toca, oferix un xicotet però entranyable espectacle amb figures mecàniques quixotesques i música. També és possible visitar a Ciudad Real diversos museus com el Museu Provincial que arreplega importants troballes arqueològiques, L’Elisa Cendrero que conté l’Arxiu Històric Municipal i el Museu Diocesà. Però sense cap dubte el més visitat i que més curiositat desperta entre els turistes és el Museu del Quixot, en ell s’homenatja la gran obra literària de Miguel de Cervantes. De gran interés també és el santuari d’Alarcos, a 8 km de Ciudad Real on es van trobar restes arqueològiques ibèriques i romanes i on es va dur a terme una batalla decisiva de la Reconquesta, la Batalla d’Alarcos.

09

Els vins amb denominació d’origen són La Manxa i Valdepeñas. I entre els dolços no cal oblidar els deliciosos pestiños, les llesques amb ou, les flors manxegues i la “bizcochá”. La festa més important de Ciudad Real és la Pandorga, declarada d’interés turístic regional, que se celebra el 31 de juliol en honor a la verge del Prat, entre els actes més importants estan l’ofrena i l’elecció del “pandorgo” i la “Dulcinea”. Telèfons d’interés a Ciudad Real: Estació d’autobusos: 926 211 342. Estació de ferrocarril: 902 240 202. Taxis: 926 213 040. Museu del Quixot: 926 200 457. Ambulàncies: 926 229 799. Oficina Turisme Plaça Major,1. CP:13001. Tel: 926 216 486. Fax: 926 216 640. E-mail: turismo@ayto-ciudadreal.es www.ciudadreal.es/index.php www.turismo.jccm.es Allotjaments econòmics: - Alberg Juvenil Oreja. Carretera de Toledo s/n. 13.080. Ciudad Real. Tel:926 690 241. - Hotel Navarrés* Avinguda Pius, 18. CP: 13.002. Ciudad Real. Tel: 926 214 377. www.infohostal.com/guia/ciudad-real/ciudad-real/932/alojamiento/hostales.html

Quant a la gastronomia de la zona, cal destacar el popular i saborós formatge manxec, però també hi podem tastar nombrosos i abellidors plats com les farinetes, els gaspatxos manxecs (galianos) o el típic tiznao (guisat bullit de productes torrats).

Text i fotos: Ana Mª Rodríguez

“Mares sanes, dret i esperanca TANZÀNIA 58056 (Ampliació programa lluita contra la SIDA)

Mans Unides és una Organització No Governamental per al Desenvolupament (ONGD), catòlica, de voluntaris, que des de 1960 lluita contra la pobresa, la fam, la malnutrició, les malalties, la falta d’instrucció, el subdesenrotllament i contra les seues causes. Per a complir el seu objectiu finança projectes de desenvolupament als països del sud i realitza campanyes de sensibilització al nostre país. Usa River té una àrea que comprén set pobles i una població aproximada de 100.000 persones; atenen pacients amb malària, pneumònia, tuberculosi i malalties cutànies. La prevalença del VIH/SIDA en la zona es troba entre el 22 i el 45%. El programa consta de dos objectius principals: la millora en el diagnòstic i el control del VIH i d’infeccions oportunistes i el tractament integral de 350 dones, de la supervivència per al xiquet de bolquers i per a tota la família. La Comunitat de Sant Egidio es responsabilitza de garantir tots els mitjans necessaris per a assolir els objectius en col·laboració Env amb la institució local. Enguany es pretén consolidar les estructures bàsiques del programa ia’ p regu ns el partint dels 900 test del VIH, incrementant les visites i tractament; entrega de 900 llibres 637 nta, s teu co d’educació sanitària i 350 pacients amb tractament antirretroviral. ugg men 57 e Mans Unides col·laborarà en la compra de reactius per al diagnòstic. 2.150 persones es melic@ 2 357 rència tari, m a l’ass o beneficiaran del projecte. Import total: 129.400 euros. ump islatajo a l’ad l tel. ve te “ reça viat .org ges” amb

SMS

EMA

IL

L’oli que et sobre quan cuines no el tires al wàter, posa’l en una botella i quan la tingues plena, la pots portar als tallers de cotxes que tenen un sistema de gestio d’olis usats.


10

consum formació cursos consum eines

Cursos eines (Cursos de formació per a treballar amb jóvens) Com treballar des de l’animació la prevenció del consum de drogues Mislata Recursos per a l’animació amb menuts Quart de Poblet Jocs de taula amb jóvens. Dirigit a monitors, tècnics joventut i pares. Alaquàs Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. Alaquàs Jocs de taula amb xiquets. Dirigit a monitors, tècnics joventut i pares. Alaquàs Seminari informatiu busqueda treball per Europa Alaquàs Més informació: www.joves.net

Cursos i activitats per a jóvens TALLER D’ESCRIPTURA JAPONESA Objectiu: este taller, que es realitzarà en el marc de les Jornades Interculturals, té com a objectiu donar a conéixer peculiaritats d’altres cultures. Data d’inici: 21 d’abril. Dies i horari: els dilluns i els dimecres de 18.00 a 20.00 hores. Lloc: Centre Jove del Mercat. Inscripció: fins al 18 d’abril. TALLER DE CAPOEIRA Objectiu: iniciar-nos en la capoeira per conéixer tot allò que envolta esta expressió cultural. Data d’inici: 22 d’abril. Dies i horari: els dimarts i els divendres de 18.00 a 20.00 hores. Lloc: Centre Jove Túria. Inscripció: fins al 18 d’abril. TALLER DE DANSA DEL VENTRE Objectiu: donar a conéixer l’interés cultural i artístic d’este ball a través d’una teràpia beneficiosa tant per al cos com per a la ment. Dies i horari: el divendres 25 d’abril de 18.00 a 20.00 hores i el dissabte 26 d’abril de 12.00 a 14.00 hores. Lloc: Centre Jove del Mercat. Inscripció: fins al 23 d’abril. ELS TALLERS MÉS JÓVENS Cursos i tallers pensats i dirigits per als i les jóvens entre 12 i 16 anys. TENIS AMB WII Objectiu: participa en un apassionant torneig de tenis amb la videoconsola Wii. Viuràs l’emoció del tenis agafant el comandament com una raqueta per a imitar tot tipus de colps, des de la dreta o el revés fins a globus o deixades, donant-li la potència que tu vullgues només movent el comandament. Taller 1: el divendres 9 de maig de 18.30 a 20.30. Taller 2: el divendres 16 de maig de 18.30 a 20.30.

Quan renoves el teu material informàtic, pregunta a la tenda si arrepleguen el material vell o trencat. També pots donar-lo a associacions que l’aprofiten.


medi ambient medi

medi ambent

11

Creació del sender Font de l’Omet- Clot de les Tortugues Dissabtes: 5 i 12 d’abril Esta activitat es desenvoluparà durant dos caps de setmana consecutius. Realitzarem el mateix sender i identificarem els punts a netejar, tot i marcant els llocs per senyalitzar el sender. Horari. 9:00 a 16:00 hores. Edat: majors de 16 anys.

Tos Pelat arqueològic i biològic, el nostre patrimoni cultural Dissabte: 19 d’abril Concentració a l’ermita de Santa Barbara- Moncada, on començarem el nostre passeig per la història, passeig d’aproximadament una hora acompanyats per un arqueòleg. Horari: 9 a 15 hores.

Calderona si la camines l’estimes Dissabte: 17 de maig Itinerari d’uns 5 km pel Parc Natural de la Calderona amb guia acompanyant i amb l’objectiu de conéixer la realitat paisatgística i mediambiental del Parc. Horari: 9 a 15 hores. Menors de 14 anys acompanyats.

Imatge obtinguda de l’agenda del medi ambient de la Universitat de València

Compra llibres que estiguen fets amb paper reciclat o que procedisquen de recursos sostenibles. Si no està fet així busca’l a la Biblioteca.


12

que fer què fer agenda què fer agenda s o s r u c n o c i s i m

Pre

ica jove 08

e jo s Circuit Múselecció de grups i solistes d

erts.

uit de conc

per al circ ves músics

Comença la entació: 25 d’abril. pres música. Termini de w.joves.net/ w w : ió c a Més inform

Activitats Presentació del llibre guanyador dels XVI premis juvenils de literatura breu El llibre Paraules d’arena de Verònica Chuliá, Camilo José Cruz, Marc Monzó, Francesc Adrià Oliver, Aurora Peña i Pau Perpiñán es presentarà el dia 8 de maig a les 19.30 hores al Centre Jove del Mercat.

Grup Jove del Centre Excursionista de València: grup de jóvens entre 8 i 17 anys, que es reunix cada dissabte de 17 a 19 hores a la seu del Centre i realitza excursions a la muntanya els diumenges i campaments en períodes vacacionals. Ja han començat les seues activitats (jocs, tallers...) Més info: www.centroexcursionista.org

I Congrés del Voluntariat Corporatiu: organitzat per Fundar, serà els dies 14 i 15 d’abril al Palau de Congressos de València. Més info: www.congresovoluntariadocorporativo.es

Voluntariat Oxfam: voluntariat per la festa solidària “Un dia per a l’esperança” el diumenge 27 d’abril en els Jardins del Túria de València. Les persones interessades han de telefonar al 963 524 193 abans del 9 d’abril. Mes informació: www.IntermonOxfam.org o tel. 902 330 331.

Curs de G.P.S. Maneig del GPS i Noves Tecnologies Aplicades al Senderisme Les noves tecnologies estan cada vegada més presents en tots els àmbits de la societat. Classes teòriques seran en la sede del Centre Excursionista de València de 19 a 21 hores. La pràctica del 13 d’abril serà a la Serra Calderona. Materials: un GPS. Preu: 15 euros.

Palau de la Música Orquestra de París. 7 d’abril (20.15h.) Preu: 50/37/25 euros Orquestra de València 11 d’abril (19.30h.) Preu: 17/13/9 euros Cincinati Symphony Orchestra 16 d’abril (20.15h.) Preu: 50/37/25 euros Més informació: Passeig de l’Albereda, 30. Tel: 963 375 020. info@palauvalencia.com m

SMSEMAIL Envia’ns les activitats premis i concursos que cregues que son interessants al tel. 637 572 357 o a l’adreça melic@mislatajove.org amb l’assumpte “agenda”

La roba que ja no utilitzes no la tires al fem, deixa-la als contenidors preparats o porta-la al rober més pròxim a ta casa.


llibresconcursosllibres

concursos

L’amistat segons Epicur Maite Larrauri València: Tàndem, 2007 Col·lecció “Filosofia per a profans” 7 Este llibre pertany a la col·lecció “Filosofia per a profans” que edicions Tàndem ha publicat recentment. Esta col·lecció oferix al lector de forma diferent, clara i entretinguda la manera d’acostar-se a conceptes com l’amistat, la sexualitat, el desig, la guerra, la felicitat, etc., a través de la mirada i del

13

pensament dels grans filòsofs. Esta col·lecció disposa d’altres títols que són de gran interés. L’amistat epicúria és un estil de vida que contagiarà moltes persones en l’antiguitat, que ha viatjat a través del temps i que continua vivint en els nostres dies. Segons Epicur de Samos la finalitat de la vida és disfrutar del plaer i evitar el dolor, per això és imprescindible cultivar l’amistat. A més, és un llibre que té unes magnífiques il·lustracions de Max (pseudònim de l’il·lustrador Francesc Capdevila), aportant al llibre la seua particular visió gràfica del concepte analitzat per mitjà de diferents vinyetes plenes de contingut. Biblioteca Pública Municipal de Mislata

Ensenya’ns el teu melic El Melic premia els millors melics. Fes una foto al teu melic i envia’ns-la a melic@mislatajove.org indicant “concurs melic”. Els melics més originals apareixeran al pròxim número. No busquem solament melics bonics, sinó que siguen originals. Tens un piercing? Pintes el teu melic? Fas dansa del ventre? Tens un melic únic?... Envian’s una foto, potser tingues un dels millors melics.

SU DO KU

INSTRUCCIONS: Per a resoldre este joc de lògica d’origen japonés sols cal seguir les regles següents: 1. Has de col·locar tots els números de l’1 al 9 a les caselles buides del SUDOKU. 2. Cada línia “horitzontal” o “vertical” ha de contindre estos 9 dígits i no poden repetir-se’n. 3. La mateixa regla s’aplica a cada una de les 9 regions (quadrats de 3x3 caselles) que formen el quadro gran de cada joc.

Entrega del premi a:

Yingxin Chen Afortunada guanyadora del mp3 que es sortejava en l’últim concurs.

Utilitza la secadora de roba com a últim recurs, el millor és estendre-la, perquè és un dels electrodomèstics que consumix més recursos.


14

música música discos discos discos

“TRES NITS EN EL VICToRIA EUGENIA”

Els Pets Com anar al cel i torn ar Discmedi, 2007

PUNT I A PART EN LA CARRERA MUSICAL DE MIKEL ERENTXUN Mikel Erentxun després de més de deu anys en el món de la música, El grup de primer al capdavant de Duncan Dhu i després en solitari, ha decidit Constantí està vivint d’adultesa donar un gir a la seua carrera artística i per a tancar esta llarga etapa uns esplèn . El nou tr eball, Com dids anys continua la que acaba va celebrar a Sant Sebastià, la seua ciutat, tres concerts molt anar al ce línia dels d l i tornar, a g rr a e n rs t i acurat so treballs am especials en un lloc molt emblemàtic, el Teatre Victoria Eugenia. I així, ta la produ b un pop co n elecc fi ió rm de Brad Jo en, amb e en un emplaçament ple d’encant i envoltat dels seus, Mikel va oferir ste disc, el nes. Els Pe rere quede ts se u tres actuacions en dies successius totes elles molt emotives. so de mad n els prim uresa. Eners i festives. Centenars d’admiradors es van desplaçar des de tota la península i Ara Lluís G discos de cançons g amberres avaldà, am carrera, es b més de inclús des de fora d’Espanya a fi d’assistir a tan important esdevenitroba realm 2 0 anys de e n de temes t còmode ment. pop amb regust clàss amb la composició saxona i p ic d’influè inzellades El concert del dia 31 de gener va comptar amb la col·laboració del múncia a autò tic senzill “ Parla”, l’em ctones. Temes com e nglosic i amic d’Erentxun, Rafa Berrio que va cantar amb ell “Tu nombre en l fantàso tiva “Faig sa “Espurnes de coratge ber” o la tr los labios”, tema que en el seu dia va escriure per a Mikel. ” poden se epidant sical del d r un bon m isc. I per su Els concerts dels dies 1 i 2 de febrer van ser molt semblants al primer, ostrari mu post, les se impregnad ues lletres es de quo amb un repertori llarg i contundent que va destacar per l’absència de d continuen tidianeitat ’a i reivindica cançons de Duncan Dhu, tan sols “La Herida” va sonar de w lta qualitat. ció. Treball w l’antic grup. La resta de temes van ser un recorregut w w.elspets.cat ww.discme di.com per tota la trajectòria musical de Mikel en solitari. A més va sorprendre tots els assistents amb un parell de temes nous “Hoy” i “Un café americano”. I entre les col·laboracions a més de la ja mencionada de Rafa Berrio, que va repetir experiència les tres nits, van actuar també Iván Ferreiro que va acompanyar Mikel en “De espaldas a mi”; Amaia Montero que va interpretar junt amb el músic basc el tema en èuscar “Lau Teilatu”; Leiva del grup Pereza al seu torn va cantar junt amb a Mikel “A un minuto de ti”; i cal des- La Radiolin sic, 2007 u M se au tacar la presència d’Enrique Bec camí traçat hao reprén el C u an M de Bunbury que va cantar amb (Virgin, 1998) El nou treball ls: Clandestino al eb tr diors rio Mikel el tema “Cartas de te , 2001). La Ra pels seus an peranza (Virgin 21 es s el ón , ci amor cuando no hay sa ta tis es a es i Próxim a musical m ul rm fó ua sio se as la amor”. A més, quasi ren un ap lina consolida el disc configu en es m , or ns nf so tots els invitats junt amb co barreja de temes que e r una atractiva qu pe i , ut al ic eg el protagonista de la nit rr us m co nant re n el discurs que enriquixe compromís van despedir els dos últims tils i llengües carregades de es tr lle s c de le b concerts cantant junts la cançó nivers ideològi juntament am n forma a l’u ne com s do rle ic lít pe “Marcos y Nerea”. é po social i disc cont a la més a més, el a A oy G o. el ha Les actuacions es van grae C dr u Man a que va obtin m te in”, Pr lle de ca var en àudio i vídeo per a la B.S.O “Me llaman rmant part de fo go al ie in D ig a or ó da l’edició posterior d’un disc ó dedica millor canç mbola”, canç eTó of s da en vi a no , “L er o en directe i un devedé amb ts cesas diolina, po Ra La t a. en on m ta ad una pel·lícula documental sc perfec Armando Mar , però sí un di ts ta de e ve qu no o es iv ha sobre els concerts. rix excess so Manu C en el ja clàssic s. Darrere d’unes vetlades més manufacturat osos seguidor br m els seus no rà Pere Peris da ra ag r que inoblidables Mikel reprengu se drà el seu treball començant des de zero i adaptant-se als Nous discos a abril: nous temps que la tecnologia i l’era digital s’estan imposant en el món artístic i per tant en 1 - “Accelerate” R.E.M. la música. 13 - “Konk” The kooks. 23 - “Strap It On” AC/DC. Text i fotografies: Ana 28 - “Third” Portishead. Mª Rodríguez 29 - “Las canciones del año que viene” Doctor Divago. “This kind of love” Carly Simon. “Hardy Candy” Madonna.

Manu Chao


x s r a p E e ’t

15

SMSEMAIL De segur que ets un poc artista. si és així, este és el teu espai. Fes una foto a la teua obra (dibuix, poesia, grafit, fotografia, escultura...) i envia’ns-la a melic@mislatajove.org indicant “expressa’t”. Pots aparéixer a tot color al Melic.

Titulo: Una sonrisa Más de cierto os digo yo, una sonrisa no cuesta nada, lo bueno que haces hoy se olvidará, y mañana serán sueños, pero tú haz lo bueno, de todos modos, cuando te despiertes, ponte una sonrisa en los labios, porque el paisaje es hermoso, porque le hace falta, a todos los que te redean, más te digo yo, que dá sentido al ser humano pues sonrie ¡Fácil es! Digo yo Chema (Miguel Angel Chema)

Idees per als consumidors: part dels textos han sigut obtinguts del llibre de Joanna Yarrow “365 maneras de salvar el planeta. Ideas prácticas para cambiar y salvar el mundo”.


s? e ll a f s le e d s e I tu què opin

Tamara Sahuquillo:

rre:

Lato David

a les e hi ha i u q r lo El mil ta, bé la s la fes e falles é t, l’alegria d El n a. ie r b o lv m ó a l’ rap lo o l’ ent de i gent param alitla c a l’ s ar pitjor é nt, que es p rene p g m a o t c n in ta at i la t iu c za la veïns. lguns sió d’a

Adrián

El millor és estar tot el dia al carrer, la festa, les “mascletàs”, la música... i els fallers! I el pitjor, doncs les aglomeracions i el col·lapse del transport públic.

Maque

da: El millo r hi ha in és que no stitut, que es pot es ta el dia r al carrer to i tir t clets. E ar masl pitjor duren é molt p s que oc.

i tu quina música portes al mp3? Vero C o

rtés:

Adrián

Jo por te a Ra fa Lucas Macian Pons, o, Luca Dirisio ,N Garou ena Daconte , Tryo i , Carla Bruni.

anto ise, El c Pig No House, o, del loc geton, g R Pop, e ard Core. H , o r t Elec

Brahim: G-Unit, Shareefa, T-Pain, The Game, Young Buck, Chris Brown.

:

Juan García

José Moreno: Los Chichos, La Húngara, Junco, Camaron, Hard Core, Masia, ElectroHouse.

ijeritas, El El Barrio, T elita, Niña Junco, Can t, Masia, re e Pastori, P co Rojo. Electro, Dis

REMET: Regidoria de Joventut Ajuntament de Mislata C/ Túria, 13 46920 MISLATA

Ajuntament de Mislata Regidoria de Juventut

FITXA DE SUSCRIPCIÓ

melic

NOM:

COGNOMS:

ADREÇA: DNI/NIE: CORREU ELECTRÒNIC:

CP: POBLACIÓ: DATA NAIXEMENT:

da

Maque

TELÈFON: MÒBIL:

Llig-lo i avanç de reciclar-lo passa’l!!!

Si vols rebre el Melic a ta casa, cal que òmpligues la fitxa de suscripció i que la faces arribar a qualseol dels centres joves de Mislata

?

on trobar més informació

Profile for Revista MELIC

Melic 85 - Abril 2008  

Mitjà d'expressió Jove de Mislata

Melic 85 - Abril 2008  

Mitjà d'expressió Jove de Mislata

Profile for melic
Advertisement