Page 1

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması İyi Bir Tıp Dersi Nasıl Olmalı?


İçindekiler: GİRİŞ .................................................................................................................2 DERS İÇERİĞİ ....................................................................................................3 Amfi Dersleri ve Sunumlar ...................................................................................... 3-4 Tartışma Dersleri ...................................................................................................... 4 Laboratuvar Dersleri ............................................................................................... 4-5 İyi Hekimlik Uygulamaları ....................................................................................... 6-8

A. B. C. D. E.

Beceri Eğitimleri ............................................................................................. 6 Hasta Görüşmeleri.......................................................................................... 6 Etik ve Profesyonelizm Oturumları ................................................................... 7 Tıpta İnsan Bilimleri .................................................................................... 7-8 Klinik Ziyaretler .............................................................................................. 8

Sorun Temelli Yaklaşım Oturumları ........................................................................... 10 DERS ANLATIM BİÇİMİ ............................................................................. 10-11 DERS KAYNAKLARI .................................................................................... 12-13 Teşekkür ..........................................................................................................14 Katılımcılar .......................................................................................................14

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

1


GİRİŞ MEDISEP (Medical Students Exchange and Project) diğer adıyla TurkMSIC Hacettepe, ulusal anlamda Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği’ne(TurkMSIC); uluslararası anlamda ise Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu’na (IFMSA) bağlı olarak çalışmalarını 6 farklı alt kolda sürdürmektedir. Bu çalışma kollarından biri olan Tıp Eğitimi Çalışma Kolu (SCOME) tıp eğitiminin sorunlarıyla ilgilenir, tıp eğitimi konusunda projeler üretir ve öğrencileri tıp eğitiminin iyileştirilmesi sürecine dahil etmek için çaba harcar. “Tıp Eğitiminde Çözümler: Öğrenci Buluşması (TEÇÖB)” Projesi Tıp Eğitimi Çalışma Kolu tarafından düzenlenen, amacı öğrencilerin gözüyle Hacettepe’deki tıp eğitiminde mevcut olan sorunlara çözüm önerileri üretmek olan uzun soluklu bir projedir. Devamı yapılması planlanan bu projede, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri belirli bir tema etrafında çözüm önerilerini sunacaklar ve tıp eğitiminin paydaşları olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı ile paylaşılacaktır. 10 Mart 2012 ‘de yapılan ilk buluşmada “İyi Bir Tıp Dersi Nasıl Olmalı?” temasına yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır. Projenin çıkış noktası daha önce fakültemizde yapılan “Öğrenci Gözüyle Hacettepe’de Tıp Eğitimi Çalıştayı (ÖGİTEÇ)”dır. Bu çalıştayın sonuç bildirgesi Hacettepe Tıp Eğimine önemli katkılar yapmış ve yol gösterici olmuştur. Bu proje Hacettepe Üniversitesi’nin en temel erdemi olan “Daha İleriye… En İyiye…” temeli üzerine yükselmiştir. “Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması (TEÇÖB)” Süreci Toplantı öncesi, fakültedeki duyuru panolarına asılan posterler ve internet aracılığıyla, tıp fakültesi öğrencilerinden tıp eğitiminde gördükleri mevcut sorunları iletmeleri istenmiştir. 10 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda posterler ve internet aracılığıyla toplanan sorunlar tartışılmış, elenmiş ve gruplandırılmıştır. Amaçlar ve çözüm önerileri 3 ana başlıkta toplanmıştır: Ders İçeriği, Ders Kaynakları, Ders Anlatım Biçimi.

Bu bildiriyi nasıl okumalı? Metin içeriğinde amaç ve öneriler yer almaktadır. Amaçlar, önerilerin çözmek istediği noktaları belirtmektedir. Bu metinde öneriler sadece fikir olarak sunulmuştur. Öneriler hazırlanırken olabildiğince gerçekçi ve somut olmak adına birçok yazılı ve görsel örnekle birlikte referanslar da konulmuştur. Bu bildiriye katılan her öğrenci önerilerin gerçekleştirilmesi öğrenciye düşen görevleri yapmaya isteklidir ve hazırdır. Saygılarımızla,

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

2


DERS İÇERİĞİ AMFİ DERSLERİ -SUNUMLAR Amaç: Hacettepe Tıp eğitimi sisteminin en önemli kolu olan (Kuramsal ders oranı %62) 1 amfi derslerinin daha etkili, daha öğretici ilerlemesini sağlamak.

Çözüm Önerileri: 1) Ders amaç ve öğrenim hedeflerinin, ders planının ilk slaytlarda yer alması Örnek: “Bu dersi gördükten sonra… Mekanizmaları açıklayabiliyor olmanız gerekmektedir.” Kısaca “Neyi Öğreneceğim? Bu bilgiyi nerede kullanacağım?” sorularının cevapları olmalıdır. 2) Punto, slayt sayısı, slaytın yoğunluğu ve yazı tipinin standartlara uygun olması faydalı olabilir. Örnek: Tek Yazı Tipi, başlıklar için 44, alt başlıklar için 32,metin için 28 punto. 2 3) Yararlanılan görseller ve videolar için kaynak belirtilmeli, öğrencilere erişim kolaylığı sağlanması için internet bağlantısı paylaşılmalıdır.

Örnek: Netter İnsan Anatomisi Atlası 5.Baskı, sayfa 114 ‘den alınmıştır. İlgili video http://www.youtube.com/...... sitesinden alınmıştır. 4) Slaytlarda kullanılan kısaltmaların açıklanması yararlı olacaktır.(bkz. Sayfa 11) 5) Ders içeriğinin öğrenim hedeflerini aşacak doluluk, yoğunluk ve ayrıntıda olmaması sağlanabilir. 6) Son slaytta ilk slayttaki amaç ve öğrenim hedeflerine dönülerek öğrencilerin bu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına dair sorular yönlendirilmeli.

Amaç: Ders esnasında öğrenci ilgisinin yüksek düzeyde tutulması

Çözüm Önerileri: 1) Konunun güncel olaylar (haberler, son yapılan çalışmalarla vb .) ile bağdaştırılması yararlı olabilir. 2) Klinik örnekler verilmesi ile öğrencinin konuya ilgisi arttırılabilir. 1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Çalışma Raporu 1999-2005 syf.42

2

TCD Sitesi: 6. Araştırma Kongresi İyi Sunum Teknikleri Sunumu - Prof. Dr. İbrahim Güllü

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

3


3) Anlatılan konunun çıkmış sorularla (eski TUS ve eski ders kurulu sonu sınavı) desteklenmesi faydalı olacaktır. 4) Animasyon, video, fotoğraf, ses, grafik gibi öğelerle sunumların daha da zenginleştirilmesi ile öğrencinin dikkatini canlı tutmak ve öğrencinin daha iyi öğrenmesi için olumlu etkileri olacaktır.

TARTIŞMA DERSLERİ Amaç: En iyi öğrenme için gerekli olan öğrencilerin fikir katılımını ve bilgiyi uygulama olanağını sağlamak.3 Çözüm Önerileri: 1) Çıkmış soruların (eski TUS veya eski ders kurulu sonu sınavı soruları) slaytlarla desteklenip çözümlü olarak yazılması sağlanabilir. 2) Öğretim üyelerinin bu derslerde kendi planına ek olarak:  Bu derslerde öğrencilere öğrenim hedeflerine yönelik sorular sorulabilir.  Öğretim üyesi öğrenciler arası tartışmada yönlendirici olabilir  Öğretim üyesi, amfi derslerinde paylaştığı e-posta adresine gelen soruları öğrencilerle paylaşabilir.

LABORATUVAR DERSLERİ Amaç: Daha etkin ve kalıcı öğrenmek, ders kurulu hedeflerine ulaşmak için daha nitelikli pratik bilgiye sahip olmak. Çözüm Önerileri: 1) Dönem 2, Anatomi Laboratuvarları için; Elektronik atlaslarla desteklenmiş laboratuvar dersleri yapılabilir. 2) Öğrencilerin etkili öğrenimlerinin sağlanması için nitelik ve nicelik yönünden yeterli sayıda laboratuvar dersleri konulabilir. 3) Laboratuvar saatlerinin sonunda küçük sınav (quiz) olabilir.  Öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amaçlı pratik notlarına %20 oranında etki edebilir. 3

Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Effect of learning strategies on success of students), Z. Baykan et al. Erciyes Tıp Dergisi, 2007; 29(3): 220-227: Çalışma 4. Ulusal Eğitim Kongresinde sunulmuştur.(2-5 Mayıs 2006,Adana,Türkiye)

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

4


4) Öğrencilerin ders anlatması sağlanmalı ve gösterilen bu performans pratik notlarına %30 oranında etki edebilir. 5) Laboratuvar öncesi föy veya slaytlar deneylerin daha iyi anlaşılması adına komite başında tüm öğrencilere verilmelidir. Dokümanlar; PDF veya doc. Şeklinde çevrimiçi (server, e-posta vb.) paylaşılabileceği gibi basılı halde de öğrencilere verilebilir. Amaç: Dönem 1–2–3 laboratuvar derslerinin sorunlarının giderilmesi. Sorun: Bazı laboratuvar derslerinde deney sayısı fazla olmakta ve bu durum deneylerin tam yapılamaması ve anlaşılamamasına neden olmaktadır. Öneri: Laboratuvar saati başına düşen deney sayısı azaltılmalı. Sorunlar: Histoloji laboratuvarları için;  Preparatların sayı ve kalite eksikliğinin olması.  Türkçe gruplarda 2 kişiye 1 mikroskop düşerken, İngilizce gruplarda herkese 1 mikroskop düşmesi. Öneriler: Cerrahi Anabilim dalları, veterinerlik fakültesi vb. bağlantılar kullanılarak preparat sayısı kalitesi arttırılabilir. Mikroskop sayısı arttırılabilir veya histoloji laboratuvar grupları A ve B olmak üzere bölünerek kişi başına 1 mikroskop düşmesi şeklinde bir fayda sağlanabilir Amaç: Histoloji laboratuvarlarında ders konusu dokunun sembolik çizimlerinin dersten alınan verimi düşürmesinin önlenmesi. Çözüm Önerileri: 1) Öğrencinin pratik ders süresince mikroskoptan kendi gördüğünü çizmeli ve laboratuvar sonunda çizimlerin değerlendirilip pratik notlarına %25 oranında etki etmesi sağlanmalıdır. 2) Laboratuvar ders anlatım slaytında dokunun ideal çizimi gösterilebilir. Böylece öğrencinin kendi çizimi ile ideal çizim arasındaki farka bakarak konuyu eleştirel öğrenmesi sağlanabilir.

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

5


İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI A.) Beceri Eğitimi Amaç: Temel bilim öğrencilerinin (dönem 1–2–3), kliniğe (dönem 4–5–6) geçmeden önce yeterli pratik bilgiye sahip olmalarını sağlamak. Çözüm Önerileri: 1)Öğretilen beceri ders kurulunun konusu ile paralellik göstermelidir.  Örneğin, Üretral kateterizasyon eğitiminin Endokrin ve Ürogenital Sistem Ders Kurulu süresince yapılması. 2)Eğitim videolarının eksikliklerinin giderilmesi ve bunların öğrencilerle birlikte hazırlanmasının sağlanması olumlu bir etkide bulunabilir. 3)Beceri eğitimlerinin verimliliğinin arttırılması için materyal eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 4)YOKS (Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınavı)’tan önce öğrencilere öğrendikleri becerileri deneme imkânı verilmesi faydalı olacaktır.  Sınav haftası, meslekî beceri laboratuvarlarının açık tutulması B.) Hasta Görüşmeleri Amaç: Klinik öncesi hastayla iletişim becerisinin kazanılması, bu görüşmelerde öğrenilen meslekî becerilerin de uygulanarak pratik kazanılması. Çözüm Önerileri: 1)Hasta görüşmelerinde ateş ölçme, kan basıncı ölçme, nabız sayma gibi temel becerilerin uygulanması sağlanabilir.

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

6


C.) Etik ve Profesyonelizm Oturumları Amaç: Profesyonel değerlerin ve meslek etiğinin hekim adaylarınca içselleştirilmesini ve hekimlik bilincinin geleceğin hekim adaylarına aktarılması sağlamak. Çözüm Önerileri: 1)Her ders kurulu sonunda, ders kurulu konusu ve ders kurulu boyunca öğrenilen kavramlar ile ilgili etik derslerinin konulması sağlanabilir. 2) Etik olgularla eğitim sağlanabilir.  Etik olgu ve değerlendirmeler için bazı basılı yayınlardan faydalanılabilir.4 Amaç: Hekim adaylarının mesleklerini sürdürecekleri sağlık sistemine hâkim olmalarını sağlamak Çözüm Önerileri: 1) Tıp hukuku, hekim hakları, hasta hakları, sağlık sistemi dersleri gibi dersler konulabilir. Bu konuda hukuk fakültesinden destek istenebilir. 2) Sağlık sistemi eğitimlerinin ekip olarak uygulanması sağlanabilir.  Tıp-Hemşirelik öğrencilerinin ortak dersleri 3)Multidisipliner uygulamalar gerçekleştirilebilir. Tıp Merkezi’ndeki bölümlerin (Tıp, Dişçilik, Eczacılık, Hemşirelik, Fizik Tedavi, Beslenme ve Diyetetik) uyumu ile sağlık sistemine yönelik çalışmalar yapılabilir. D.) Tıpta İnsan Bilimleri Amaç: Geleceğin bilim insanları olacak olan hekim adaylarının projelerini desteklemek ve kendilerine olan güvenlerini arttırmak. Çözüm Önerileri: 1)Proje ödüllerinin daha değerli hale getirilmesi sağlanabilir.(Küçük altın, gezi, telefon vb.) 2) Proje hazırlama, poster hazırlama, sunum hazırlama eğitimleri verilebilir.  Daha önce ödül almış poster ve sözlü bildirilerin görselleri 3) Öğrencilerin projeler konusunda özgür bırakılması sağlanabilir.

4

Dünya Hekimler Birliği-Tıp Etiği El Kitabı 2005 Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

7


 Bireysel veya istedikleri öğrencilerle beraber çalışması projelerin niteliğini artıracaktır. 4) Kongrede öğrencilerin bilimsel araştırmalarını (varsa) sunmaları sağlanabilir. 5) Öğrenci projeleri için “Proje Destek Birimi” kurulması sağlanılabilir.  Bu birim, öğrencilere maddi destek ve proje danışmalığı sağlayabilir. Amaç: Öğrencilerin gerçek bir kongre görerek kariyer gelişimlerine yön vermelerini sağlamak. Çözüm Önerileri: 1) Öğrencilerin, tıbba farklı bakış açılarını görmesi amacıyla tıp dışı dallardan (sanatçılar, tarihçiler...) insanların gelip öğrencilerle söyleşi yapması yararlı olabilir. 2) Uluslararası davetliler, bilim ödülü almış hekimler veya duayenler, TÜBİTAK başkanları, TÜBA başkanı gibi öğrencilerinin rol model alabilecekleri bireylerin kongreye davet edilmesi yararlı olabilir. E.) Klinik Ziyaretler Amaç: Hasta-hekim ilişkisinin ve teorik derslerle klinik arasındaki uyumun sağlanması. Çözüm Önerileri: 1) Klinik ziyaretler öğrencilerin motivasyonunu arttırıcı yönde ve hekim olma bilincini aşılayıcı düzeyde olması fayda sağlayacaktır. 2) Her ders kurulu sonunda ders kurulunun konusuyla ilgili klinik birime ziyaret yapılması yararlı olacaktır. Örnek: Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma Ders Kurulu için Gastroenteroloji servisine ziyaretler düzenlenebilir. 3) Usta-çırak ilişkisinin sağlanması adına hasta-hekim görüşmesinin canlı olarak izlenmesi yararlı olabilir. 4) Her öğrenciye bir ailenin sağlık sorunlarının takibinin verilmesi ile öğrenciye Topluma Dayalı Tıp5 yaklaşımı aktarılabilir.  Danışman hocaların gözetiminde ve imkânlar doğrultusunda öğrencilerin hasta gözleminde bulunmaları, hastalarının durum takiplerini yapmaları sağlanabilir.  Sistemin eski Hacettepe tıp eğitimi sisteminde yer aldığı bilinmektedir.6

5 6

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Şevkat BAHAR ÖZVARIŞ TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ • Cilt 26, Sayı 3, Eylül-Aralık 2007 Tıp Eğitiminde SAYEK Etkisi

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

8


Sorun Temelli Yaklaşım (STY) Oturumları Amaç: Etkin bir öğrenme biçimi olan Probleme Dayalı Tıp Eğitimi’nin öğrenci merkezli yaklaşımını geliştirmek. Çözüm Önerileri: 1)STY oturumlarına katılacak öğretim üyelerine, öğrencilerden oturum sonunda beklenen hedeflere yönelik standart bir eğitim verilmesi daha faydalı olacaktır. 2)STY oturumundaki hedeflerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. 3)Usta-çırak ilişkisi adına üst dönemlerin oturumları koordine etmesi sağlanabilir.  Üst döneme kolaylaştırıcılığı isteğe bağlı olarak sunulması  Üst dönemin, yönlendiriciliği için not veya ücret alması sağlanabilir. Amaç: Tıp Eğitiminde Öğrenci merkezli yaklaşımı, hasta-hekim ilişkisiyle güçlendirmek. Çözüm Önerileri: 1)Sanal Hasta uygulamasının STY oturumlarına daha bütünleşmiş hale getirilmesi yararlı olacaktır. 2)Standart Hastanın STY oturumlarına gelip şikâyetini STY ekibine anlatması sağlanabilir.  Ekibin ve yönlendiricinin hastaya sorular sorması ile anamnez almanın önemi klinik öncesi dönem öğrencilerine aktarılabilir.

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

9


Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin mezun olmadan önce bilimsel çalışmaların nasıl yapılacağına dair fikir sahibi olmalarını sağlamak. Çözüm Önerileri: 1) Ders kurullarının sonuna bilimsel çalışma dersleri konulabilir.  Makale saatleri ders haline getirilebilir. 2) Bilimsel poster hazırlama teknikleri öğretilebilir.  İyi Kongrelerde sunulmuş İyi bilimsel poster örnekleri verilmesi 3) Ders kuruluyla ilgili güncel bilimsel çalışmaların gösterileceği dersler müfredata eklenebilir. Örnek: “Kardiyoloji’de Güncel Yaklaşımlar” dersi eklenebilir.

DERS ANLATIM BİÇİMİ Amaç: Tıp eğitiminin veriminin artırılması, amfi derslerine gelen öğrenci sayısının artırılması, derste aktif dinleyici öğrenci sayısının artırılması. Çözüm Önerileri: 1) Öğretim üyesi, öğrencilerden gelen mikrofon kullanımı ve benzeri talepleri uygun görmesi 2) Öğretim üyelerinin, ders esnasında sorulacak sorulara karşı tutumunu daha önceden belirlemesi ve bunu öğrenciye dersin başında bildirmesi daha faydalı olacaktır. Örnek: “Sorularınızı ders sonunda sorabilirsiniz.” “Ders sırasında söz alarak soru sorabilirsiniz.” 3) Amfi büyüklüğünden ötürü öğrenci tarafından sorulan sorular duyulamamaktadır. Öğretim üyesinin ders esnasında sorulan soruları tüm öğrencilerin duyabileceği şekilde tekrar etmesi daha faydalı olacaktır. Örnek: ” Arkadaşınız, yavaş cevap aksiyon potansiyelin depolarizasyon mekanizmasını soruyor.” 4) Ders sonlarında anlatılan konunun özetinin yapılması ve önemli noktaların belirtilmesi gerekmektedir.

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

10


Amaç: Öğrencilerin etkili öğrenmesini sağlayarak öğrencinin ders kurulu sonu sınavınca ölçülen bilgi düzeyini arttırmak. Çözüm Önerileri: 1) Öğretim üyelerinin ders anlatımında kullandığı sunumların yeterliliğinin arttırılması faydalı olacaktır.(bkz. Ders İçeriği: Amfi Dersi-Sunumlar) 2) Dersin içeriğiyle ilgili, öğrencilerin çalıştığı slaytların daha anlaşılır ve hedefe yönelik olması sağlanabilir.  Öğrencilerin o ders sonunda neyi öğrenmeleri gerektiğinin açıklanması. 3) Sunumların başında dersin amaç ve öğrenim hedeflerinin belirtilmesi ve sınavda sorulacak soruların öğrenim hedeflerine uygun olması sağlanabilir.  Ders kurulu sonu sınavında öğrencinin sorulan soruları yanıtlayabilecek seviyede olabilmesini sağlayacak sunumlar hazırlanması Amaç: Öğrencinin kavram sıkıntısı yaşamasını önlemek. Çözüm Önerileri: 1) Slaytlarda geçen yeni terimlerin açıklanması faydalı olacaktır.  “Hacettepe Tıp Öğrencileri İçin Terimler Sözlüğü” çalışmalarının yürütülmesi 2) Kullanılan kısaltma sayısı azaltılarak bu kısaltmaların açıklamasının sunum içerisinde veya sonunda yer alması faydalı olacaktır.  Sunumların başında veya sonunda “Kısaltmalar” başlığı altında sunum içerisinde kullanılacak tüm kısaltmaların açıklamalarının yapılması

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

11


DERS KAYNAKLARI Amaç: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerin eğitim materyallerine (sunumlar, ders notları, ders amaç ve öğrenim hedefleri, ders kitapları vb.) kolay, güvenli, güvenilir ve sistemli bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Çözüm Önerileri: 1) Ders içeriğinin bölüm kitapçıkları şeklinde öğrencilere verilmesi faydalı olacaktır. 2) Ders kaynakları hazırlanması için:  Zaten oldukça istekli olan öğrencilerin kendi notlarının öğretim üyeleri tarafından kontrol edilmesi  Bu notların bir öğretim yıl boyunca havuzda biriktirilmesi sağlanarak yeni tıp öğrencileri için ders kaynakları sağlanabilir. 3) Anabilim dallarının çıkaracakları bölüm kitapçıklarının güncel tutulmasının sağlanması için:  Dönem 1 kitapçıkları için Dönem 2 öğrencileri- öğretim üyeleri arasında “Ders Kaynakları Toplantıları”nın yapılması yararlı olacaktır.  “Fonksiyonel Anatomi” ve “Nöroloji Staj Notları” kitapları bu çalışmalar için en büyük örnektir. Amaçlar: 1. Öğrencilerin dersten önce dersin içeriği hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması. 2. Derslerin hem öğrenci, hem de öğretim üyeleri için daha verimli geçmesi. Çözüm Önerileri: 1) Sunumların dersin yapılacağı günden en az 1 gün önce öğrencilerle paylaşılması faydalı olacaktır.  Thin Client sistemi veya @hacettepe.edu.tr uzantılı adreslerin üye olabileceği ağ altyapısıyla sunumlara erişimin sağlanması planlanabilir. 2) Derste kullanılacak slaytlara hatırlatıcı kelimeler eklenebilir. Arzu eden öğretim üyesi ders notlarını şekilde görüldüğü üzere Powerpoint sunusunun alt kısmında bulunan “Not Ekleme” kısmına yazarak notlarını paylaşabilir.

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

12


Amaçlar: 1. Öğrencinin kendini değerlendirme sürecine katılmasının sağlanması. 2. Soru yazan öğrenci için konunun daha iyi kavranması ve soru sorma becerisinin gelişmesi.

Çözüm Önerileri: 1) Öğrencilerden sınavda çıkabilecek şekilde sorular hazırlanmasının istenmesi ve bu sorulardan seçilen belirli bir bölümünün sınava dâhil edilmesi sağlanabilir. 2) Öğrencilerin kolay erişimi ve katkıları için ”Öğrenci Soru Havuzu” genel ağı kurulması gerekmektedir.

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

13


Teşekkür… TEÇÖB 2012 Bildirisine yaptıkları katkılardan dolayı sayın Prof. Dr. İskender Sayek’e, Prof. Dr. Mustafa Aldur’a, Doç. Dr. Ayşen Erdem’e, Doç. Dr. Pergin Atilla’ya, Dr. Serkan Karaismailoğlu’na, Stj. Dr. Erdem Yusuf Çamırcıya teşekkürlerimizi sunuyoruz…

TEÇÖB 2012 Katılımcıları Oğuzhan Serin, Dönem 2 Serdar Şen, Dönem 2 Soner Demir, Dönem 2 Sevda Aygün, Dönem 2 Meltem Günaydın, Dönem 1 Ayşe Gülden Gürses, Dönem 1 Tolga Bacak, Dönem 1 Eda Evin, Dönem 2 Ahmet Olgun, Dönem 5 Anıl Cankurt, Dönem 1 Metni Düzenleyen: Oğuzhan Serin, TurkMSIC Hacettepe (MEDISEP) Tıp Eğitimi Sorumlusu 2011–12 Serdar Şen, TurkMSIC Hacettepe (MEDISEP) Üreme Sağlığı ve AIDS Sorumlusu 2011-12

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması(TEÇÖB) 2012

14

TEÇÖB Bildirisi 2012  

Tıp Eğitiminde Çözümler Öğrenci Buluşması Bildirisi 2012