__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

I NTRO

ENTRÁNSI TO Fer nandoPér ez

Sobr eelcar ác t ert r ans i t or i o del aAr qui t ec t ur a. Laar qui t ec t ur aent ant oes pac i o cons t r ui doof r eces opor t esconv i da pr opi a,ypores oesneces ar i o ent ender l acomoes cenar i opar al as pr es enc i asmásquecomoes pac i osde per manenc i as ,comol ugarde pr es ent ac i onesmásquede r epr es ent ac i ones .Es t eent endi mi ent o nosper mi t i r ás uper ar ,s i ndes mer ecer ,l a di mens i ónobj et ual del aar qui t ec t ur a, par aent ender l acomounpr oy ec t ode pr oy ec t osyv eral osar qui t ec t oscomo ac t or esopr oduc t or esynos ól ocomo aut or es .

( 1 )RomanSi gner .Ent r ev i s t a Publ i cadael04/ 06/ 2010.ElCul t i r al . es


ENTRÁNSI TO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lej osder es t ari mpor t anc i aal apr oducc i óndepr oy ec t osyes pac i oscons t r ui dos ,y s os t eni endoi ncl us oquees t ospr oduc t os( ys ucal i dad)debens erel obj et of undament al denues t r ohacer ,debemosacept arquel aar qui t ec t ur anoesni acabaconel edi f i c i oo l aobr acons t r ui da.Laar qui t ec t ur aess obr et odol oquepas aant esydes puésdel edi f i c i o. Laf ot odees emoment oent r eel ant esyel des pués ,del hec hoex cl us i v ament emat er i al ygeomét r i coesapenasuni ns t ant edel av i dadel aar qui t ec t ur a,ot al v ezel moment o mási ner t edel ami s ma.Esel pl at or ec i éns er v i doypr es ent ado;esel moment ode s us pens oypudor ,det i empodet eni doenl aadmi r ac i ón.Det r ásquedanl asi deas ,l os pr ocedi mi ent os ,l ast éc ni casyl asher r ami ent asdel acoc i na;del ant e,l adegus t ac i ón ( er udi t a,s ens i bl eos i mpl ement ev or az )yt r asel l al adi ges t i ón. Par al aar qui t ec t ur aesenes t acondi c i ónt r ans i t or i adei nt er f as edonder adi cael may or i nt er ésdel moment oedi f i c i o:es ei ns t ant eenquel aar qui t ec t ur acambi adees t adoyl as i deas ,y adef or madas ,s et r ans f or manenr eal i dadpar as i empr ecambi ant e. Si nosdet enemosenl as el ecc i óndear qui t ec t ur asquees t et ext oacompaña,l o i nt er es ant equi z ás eai ndagarenl oques uby acet r asl asobr asypr oy ec t osques e pr es ent anynospr es ent an. Lospr ocedi mi ent osycondi c i onant esquel aspr ov ocan,l asc i r c uns t anc i asquer odean s upr oducc i ón,l asr eal i dadesconl asquei nt er ac t uanys eaf ec t anr ec í pr ocament e; conf or manunacons t el ac i óndecont ext osenl osquees t aspr opues t ass epr oducen. Ex pl or ares t acons t el ac i ónper mi t i r át r az armapasder ecor r i dosdi v er s osycons t r ui r nuev osenf oquess obr eel v al orc ul t ur al del asar qui t ec t ur asex pues t as . Ent al s ent i dopocaut i l i dadt endr ár ecor r erl asar qui t ec t ur asdees t amues t r a pr et endi endoex pl i cars upr es enc i aenes t aex pos i c i ónmedi ant el abús quedade el ement os“ ar qui t ec t óni cos ”quel asagl ut i neoper mi t aet i quet ar l ascomo“ . uy”másal l á del anac i onal i daddel osaut or es .


ENTRÁNSI TO

Porel cont r ar i o,l oi nt er es ant edees t amues t r a,ademásdel v al ordel omos t r ado,yde l aopor t uni dadder ev i s ar nosqueof r ece,esl apos i bi l i daddecons t at arquel a ar qui t ec t ur acomopr oducc i ónc ul t ur al esun“ f enómenoent r áns i t o” . Ent r áns i t opor quedur ant el asdi s t i nt aset apasdel pr oces odeges t ac i ón, mat er i al i z ac i ónycons umo;odi c hoenot r aspal abr as :dur ant eel pr oy ec t o,l a cons t r ucc i ónyel us ooac t i v ac i ón,cambi al ami r adadequi enl api ens a,qui enl ahace, qui enl av i v eyqui enl av e.Ypor queunav ezmat er i al i z ada,l aar qui t ec t ur aent r ar áen unpr oces odeper manent er econf i gur ac i ónyal t er ac i ónaunques emant engai nt ac t a s uconf or mac i ónf í s i cayes pac i al .Set r at adel osdi f er ent espr oces osdes ubj et i v ac i óny r econt ext ual i z ac i ón( i nt er pr et ac i ón,per cepc i ón,as i mi l ac i ónydi ál ogo )al osquede maner ai nel udi bl eyper manent ees t ar áns omet i dosl oses pac i osyent onoscons t r ui dos . Yeses t acondi c i ónaut ónomaymut ant e,l aquei mpr i meuncar ác t ert r ans i t or i oal a ar qui t ec t ur aynosper mi t eent enderl ospr oy ec t oscomopr oces ospar acons t r ui r cont ext os( s opor t esymecani s moses pac i al est angi bl esyv i v os ) ,ent endi endoquel a ar qui t ec t ur apuedes ert ambi énunmedi odes dedondees t udi arc r í t i cament eel ent or no par ar epr oponerl ar eal i dad. Habl amosdeunaar qui t ec t ur ai nt el i gent e:aquel l a quees t i mul a,ampl í aei nt egr al os v al or esyl ascondi c i onest ec nol ógi casyc ul t ur al esdel l ugardondes ei ns er t a. Ent r áns i t opor queas uv ezl aar qui t ec t ur acomodi s c i pl i naes t áencons t ant er ev i s i óny l aspos i c i onesquet ant odes deel anál i s i s ,l ac r i t i cayel pr oy ec t ohoyadopt amos , ev ol uc i onar ányt ar deot empr anonosdev ol v er ánunami r adadi s t i nt a;i ncl us oaunque nohay amoscambi adonues t r opunt odev i s t a. As í ,l ospr oces osdepr oducc i óndecadapr opues t acons t i t uy enunes t adoocondi c i ón t empor al ,unaet apamásomenosai s l adaypas aj er aenel r ecor r i dopr of es i onal del ar qui t ec t o.La“ obr a”yel pr oy ec t o,másquehi t os ,s ont r ay ec t osdes ur ecor r i do.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RomanSi gner :Acci ónk ur haus .Si et ebancos ,s i et ev ent anas .1992


ENTRÁNSI TO


ENTRÁNSI TO

‘ EXPOSI CI ÓN100OBRASY10AÑOSDEARQUI TECTURACONTEMPORÁNEAENELURUGUAY.Pai s aj esLocal esyPr áct i casGl obal es . ’ ,I AAC,Bar cel ona,2010.


ENTRÁNSI TO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enel c as odel asar qui t ec t ur asaquípr es ent adas ,l amay or í ades usac t or esyaut or ess e des pl az anos ehandes pl az ado,l oqueagr egaunf ac t ordei t i ner anc i aehi br i dac i ónal a c ons t el ac i óndec ont ex t osdepr oduc c i ónal aquehac í amosr ef er enc i a. Lasc ondi c i onesdel c ont ex t o( t i empo,l ugar ,c ul t ur a )enques eac t úadef or man,oal menos mat i z anl aper c epc i ónyl apos i c i óndel ar qui t ec t o,yenc adac as oi nc or por an f ac t or es par al el osoaj enosal hec hoar qui t ec t óni c oquec ondi c i onanl ospr oc es osdemaner a par t i c ul ar . ¿Has t aquépunt oes t asr eal i dades( t r ans i t or i asyc oy unt ur al es )hans i dodet er mi nant esen l aar qui t ec t ur aquehoys epr es ent a ?Omej ordi c ho,¿c uánt odeper meabl eshans i does t os ar qui t ec t osoc ómohai nf l ui dol ac ondi c i ónf or áneaol oc al del ospr oy ec t i s t as ? Porel l os umandoal odi c hohas t aahor a,t i enees pec i al s ent i dohabl ardees t as ar qui t ec t ur asc omounf enómenoent r áns i t o. ¿Per odónder adi c ael v al ordees t aper c epc i ónt r ans i t or i adel aar qui t ec t ur a ? Porunl ado,par ael c as odel asar qui t ec t ur asdees t amues t r a,es t aper c epc i ónnos per mi t i r áex t r aeral gunosas pec t osdec ar aal r ec onoc i mi ent ooc ons t at ac i óndeunc uer po c ul t ur al i dent i t ar i o,i ndagandoenl ospr oc es osdedes l oc al i z ac i ónyr el oc al i z ac i ónenques e handes ar r ol l adol asdi s t i nt aspr opues t asypr egunt ándos eenc adac as oc ómol osdi s t i nt os ar qui t ec t oshani nc or por adoyt r ans f or madol osdat osdel c ont ex t oenel quehanac t uado. Quej os osdeadol ec erdeunahi s t or i aenl aqueaf i r mars upr es ent eyc r ears uf ut ur o,l os ur uguay oshemoss i doat ent osher eder osyent us i as t ases c uc hasdev oc esex t er nasyc on el l ohemosc ons t r ui donues t r asc i udades ,edi f i c i osyc ont ex t osdeunamaner a dec i di dament e“ nues t r a” . Yt al v ezahí ,enes aper meabi l i dadt ami z ada,enes ahi br i dac i ónei t i ner anc i a,r adi quel a bas ei dent i t ar i ayl apot enc i al i daddenues t r ac ul t ur a. Porot r ol adoydec ar aal af or mac i ónyel ej er c i c i odel apr of es i ón,s i r eal ment el os ar qui t ec t osdej ás emosdev er noss ol oc omoaut or esynosent endi ér amost ambi énc omo ac t or esyc opr oduc t or esdeent or nosyc ont ex t osc onv i dapr opi a,s er í amosc apac esde adopt arnuev aspos t ur asypos i c i onesf r ent eal medi oenel queac t uamos ,podr í amos i nt er ac t uardemaner amasdes pr ej ui c i adapar ai nt r oduc i rnuev osdat osennues t r os pr oy ec t os . Es t eenf oquedemay orper meabi l i dadyel as t i c i dadqueas umeydef i endel ai mpor t anc i a del aar qui t ec t ur amásal l ádel aut or ,nosper mi t i r áex pl or arnuev asdi námi c asmenos j er ár qui c as ,másc ol abor at i v as ,abi er t asyt r ans v er s al es . Nosper mi t i r ádi s poner nosdeot r amaner aoponer nosadi s pos i c i ónei nt r oduc i rl av ozdel ot r oc omomat er i al depr oy ec t o. Es t adi s pos i c i ón,quenodebepr et ender s er edent or a,qui z ánosay udear ec omponerl os puent esdec omuni c ac i ónyent endi mi ent oc onnues t r oc ont ex t oynosper mi t ai nc l us o r ec uper arpar al aar qui t ec t ur apar t edel t er r i t or i ohas t aahor aper di dooabandonado,al que l l amamosar qui t ec t ur as i ni nt er és( os i nar qui t ec t os )yqueoc upaungr anpor c ent aj ede nues t r osent or nos .


ENTRÁNSI TO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¿PODRÍ AMOSLOSARQUI TECTOSDESENMASCARARNOSYDESVELARNOS ENUNANUEVADI MENSI ÓNRECONTEXTUALI ZADA?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RomanSi gner :Acci ónGor r oconcohet e.1983


ENTRÁNSI TO

‘ EXPOSI CI ÓN100OBRASY10AÑOSDEARQUI TECTURACONTEMPORÁNEAENELURUGUAY.Pai s aj esLocal esyPr áct i casGl obal es . ’ ,I AAC,Bar cel ona,2010.


ENTRÁNSI TO

Profile for MEDIOMUNDO arquitectos

EN TRÁNSITO  

EN TRÁNSITO

EN TRÁNSITO  

EN TRÁNSITO

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded