Page 1

KVU SamfunnsmĂĽl for E39

Stamvegkonferanse E 39 i Sogn og Fjordane. Førde 31. august 2011 Ulf Haraldsen VD


Konseptvalgutredning - KVU !   En statlig, faglig utredning for et byområde, en lengre strekning eller et stort prosjekt (større enn 750 mill. kr) !   En utredning før planlegging etter plan- og bygningsloven (kommunedelplan, reguleringsplan) !   Skal kvalitetssikres av eksterne (KS1)


Konsept - Valg - Utredning Hva er et konsept?


Typer konsept !   Korridor !   Transportteknologi

–  Veg, jernbane, buss, sykkel, gange, båt, ferge

!   Fysisk løsningsprinsipp

–  Vegstandard, bru, tunnel

!   System !   Strategi (finansiering, rekkefølge, restriksjoner)


‌til forskjell fra alternativ ‌til forskjell fra alternativ


Utredning Krav til dokumentasjon 1. Behovsanalyse - 

Prosjektutløsende behov

2. Overordnet strategidokument - mål for prosjektet/tiltaket/byområdet 3. Overordnet kravdokument - krav til prosjekt/tiltak - sammenligningskriterier 4. Mulighetsstudie - vurdering av virkemidler og muligheter - utvikling av konsept 5. Konseptanalyse - vurdering av konsept 6. Føringer for videre planlegging og prosess - anbefaling av konsept - rammer for videre planlegging og prosess


Hva er et behov?


Behov – fire innfallsvinkler 1.  Nasjonale behov •  • 

nasjonale mål og vedtak – hva betyr de for området? lover, forskrifter, retningslinjer, normaler

2.  Lokale og regionale behov • 

Sentrale politiske dokumenter og vedtak om samfunnsutvikling - visjoner

3.  Etterspørselsbaserte behov • 

transportetterspørsel (prognoser), betalingsvillighet etc

4.  Interessegruppers behov •  • 

reisende, næringsliv, naboer, verneinteresser osv inkludert dem som har interesse i at det ikke gjøres tiltak


Behovsanalyse !   Drøfting av nasjonale behov mot etterspørsel, interessegruppers behov og regionale/lokale behov !   Hva er det/de aller viktigste behov som er grunnlag for å vurdere tiltak?

Resultat: !   Prosjektutløsende behov !   Viktige behov


Mål !   Samfunnsmål - verdiskapningen samfunnet kan ta ut - ønsket sluttilstand !   Effektmål - effekten for brukerne


Eksempel på mål. KVU E39 Lavik - Skei Samfunnsmål Betre framkomst og reduserte avstandskostnader for gods og persontransport på strekninga Lavik – Skei

Effektmål 1.  Kortere reisetid på strekningen Lavik - Skei 2. Lavere kjørekostnader på strekningen Lavik – Skei 3. Bedre fremkommelighet for gående og syklende


Sammenligning !   Mål- og kravoppnåelse (effekter) !   Samfunnsøkonomisk analyse


En kommunikativ prosess !   Organisering med deltagelse fra offentlige etater interessegrupper !   Verksted – ofte over to dager !   Referat fra verksted !   Bruk av vegveven !   Høring


Konsept Valg

BESLUTNING

KVU

Faglig utredning – transport og samfunn

KS1

Samfunnsøkonomi, kvalitet, konsistens

HØRING

Kommunikativ prosess lokalt og regionalt


Hva besluttes? 1. Valg av konsept 2. Skal man starte planlegging etter plan- og bygningsloven?

Prioritering av prosjekter i NTP og 책rlige budsjetter som tidligere


Hvorfor KS1? Staten ønsker: !   bedre styring på store prosjekter !   å styre ressursbruken på planlegging !   mer strategiske vurderinger i tidlig planfase !   mer helhetlig utvikling av transportnettet


Prosessen BESLUTNING BESLUTN. OM KS1

KVU

KS 1

NEI JA

KOMMUNEDEL PLAN

REGULERINGSPLAN

KS 2

ANLEGG


Føringer for videre planlegging ! ! ! !

       

Valgt konsept Samfunnsmålet Effektene som skal oppnås Mye kunnskap


KVU E39 Lavik - Skei Prosjektutløsende behov: –  Kortere reisetid –  Lavere kjørekostnader –  Bedre fremkommelighet for gående og syklende

Samfunnsmål Betre framkomst og reduserte avstandskostnader for gods og persontransport på strekninga Lavik – Skei Effektmål –  kortere reisetid på strekningen Lavik- Skei –  Lavere kjørekostnader på strekningen Lavik - Skei –  Bedre fremkommelighet for gående og syklende


Valgt konsept


KVU E39 Skei - Ålesund Prosjektutløsende behov –  Redusert reisetid for nærings- og persontransport Skei – Ålesund

Viktige behov –  Trafikktryggleik –  Gode nærmiljø og sentrumsområde –  Omsyn til jordvern, naturmiljø og kulturmiljø


Mål Samfunnsmål I 2040 skal transportsystemet i korridoren vera effektiv, tilgjengeleg, påliteleg og ivareta behovet for kommunikasjon for bu- og arbeidsregionar Effektmål –  –  –  – 

Kortare reisetid 3,5 timer – 2 timer Redusere avstandskostnadene med 100% 10% auke i potensialet for dagpendling Pålitelig og tilgjengelig – fergefrekvens 20min/60 min


Hva er en KVU (konseptvalgutredning)? ! ! ! ! !

         

En faglig, statlig utredning ..som blir kvalitetssikret av eksterne (KS1) ..er til høring lokalt og regionalt ..og besluttes politisk (regjering) ..og gir føringer for videre planlegging

ULF_HARALDSEN_KVU Stamvegkonferanse Sogn 2011  

KVU Samfunnsmål for E39 Stamvegkonferanse E 39 i Sogn og Fjordane. Førde 31. august 2011 Ulf Haraldsen VD Konseptvalgutredning - KVU ! En st...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you