Page 1

Førde-pakken - Stamvegkonferansen 2011 Ordførar Nils Gjerland Dato: 31.08.2011


Førde sentrumsområde


Stamvegen og lokale vegar/gater i Førde er under planlegging Mål for arbeidet er: – 

E39 skal bli eit effektivt nord-sør samband på Vestlandet

– 

Sikre eit godt lokalt vegnett på strekninga

– 

Bidra til positiv sentrumsutvikling i Førde Planprosessane vert gjennomført i samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkeskommunen, Gaular og Førde kommunar


15%

55%

30% 100%


10%

60%

30% 100%


100%

70%

15% 15%


•  2 av 3 bilar på stamvegen skal til Førde, den 3. drar forbi •  Det effektive nord-sør sambandet og Førde sitt behov for vegnett må koordinerast


Nokre milepælar for vegplanlegging i Førde 1.  KVU (jan 2008) konkluderte med at E39 må leggast utanom Førde 2.  Botsforkonferansen (sept 2008): Utvikle Førde sentrum på byens premissar – stamvegen er i sentrum på ”lånt” tid 3.  4 MKR til planlegging av E39 4.  Planprogram for ny E39 og lokalvegar i Førde under handsaming – vedtak sept 2011 5.  Kommunedelplanar for E39 og Trafikkplan i Førde under arbeid (2012/2013) 6.  Førde bystyre har gjort prinsippvedtak om delvis brukarfinansiert utbygging under føresetnad av at Førde sine behov vert tilgodesett


Kva er Førde-pakken? – 

Førdepakken er ei rad klart definerte vegtiltak

– 

Førdepakken er både stamveg, riksveg, fylkesvegar og kommunale vegar/gater, gang- og sykkelvegar

– 

Førdepakken har fleire vegeigarar

– 

Kostnadsfordeling


Gjennomføringsprosessen Bystyrevedtak i 2 pkt: (16.06.2011)

• 

Bystyret i Førde vil rå til at nye veg- og gateprosjekt i Førde vert tilleggsfinansiert med bompengeinnkreving slik det går fram av saksutgreiing datert 02.06.2011.

• 

Bystyret ber rådmannen legge fram ei sak som skal vere formelt grunnlag for å søke Stortinget om bompengefinansiering av Førdepakken, og der pakken er klart definert med konkrete prosjekt, kostnadsoverslag, finansieringsplan og plassering av bomstasjonar.


Vidare framdrift Planprosessar (PBL) går sin gang – 2012/2013 innarbeiding i Nasjonal Transportplan Etablering av selskapet Førdepakken AS –  Næringsliv, Fylkeskommune og nabokommunar vert invitert som medeigarar Avklaringar som skal skje: –  Inntektspotensialet gjennom bompengar –  Akseptabelt nivå for bompengar –  Kostnadsvurdering av alle veganlegg –  Statleg – fylkeskommunal - og kommunal eigarskap –  Kva element som endeleg vert med i Førdepakken –  Plassering av bomstasjonar Førde bystyre søkjer om bompengefinansiering av Førdepakken – 2013 Ikkje grunnlag for lokal støtte til berre bompengefinansiering av E39 – føresetnaden er heile pakken!


Førde 2015 ??

NILS_GJERLAND_Stamvegkonferansen 2011-B  

Førde-pakken - Stamvegkonferansen 2011 Ordførar Nils Gjerland Dato: 31.08.2011 Førde sentrumsområde –  Bidra til positiv sentrumsutvikling i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you