Take 7 Minutes / Hindi

Page 1

AnZo OrdZ _| à^w `rew H$m ñdmJV H$aZm gab H$m`© h¡ !

AmnH$m OrdZ AË`{YH$ loîR> hmo Om`oJm !

AmnHo$ OrdZ Ho$ ha joÌ-ñdmñÏ`, H$m_-H$mO, gå~§Ymo, Ñ{îQH$moU _| AmnHo$ {bE ghm`Vm CnbãY h¡ & `{X Amn AñdñW h¢, `{X Amn Xþ{IV Am¡a AHo$bo h¢, `{X Amn WHo$ hþE Am¡a gVm`o hþE h¢ - `rew gXm hr AmnH$s ghm`Vm Ho$ {bE CnpñWV h¡ ! `{X AmnH$m OrdZ CÔoí` VWm {Xem {dhrZ h¡, na_oída Ho$ nmg AmnHo$ {bE EH$ {gÕ `moOZm h¡ ! dh AmnHo$ gmW h¡, Mmho _mJ© {H$VZm hr H${R>Z Š`m| Z hmo &

Amn à^w `rew go ~mVMrV H$a gH$Vo h¢, Bgr àH$ma O¡go AnZo g~go AÀN>o {_Ì go ~mVMrV H$aVo h¢ & Cgo ~Vm`| {H$ Amn na_oída H$s Amoa AmZm MmhVo h¢, Amn j_m àmßV H$aHo$ AZÝV OrdZ àmßV H$aZm MmhVo h¢ & A^r {ZU©` b| ! {\$a Amn ~hþVm`V H$m OrdZ àmßV H$a|Jo ! ñdV§Ì hmoH$a gwIr hmo Om`|Jo, Amn Ho$ öX` _| AmZÝX hmoJm & `rew AmnHo$ OrdZ Ho$ àË`oH$ joÌ _| Amn H$s ghm`Vm H$aoJm &

Bg àH$ma gabVm go àmW©Zm H$a|

AnZo nmg EH$ {JaOm K«a nm`o Ohm Amn AÝ` {dœ{g`mo Ho$ gmW na_oœa H$s gh^m{JVm H$m AmÝÝX bo gH$Vo h¡ !

!

_¢ Am¡a A{YH$ àgÞVm Ho$ ahñ` H$mo OmZZm MmhVm/MmhVr hÿ± n

_¢ ~mB~b nÌmMma H$mog© (nmR²>`H«$_) Ho$ {bE Zm_m§H$Z H$amZm MmhVm/MmhVr hÿ± & n _¢Zo AnZo OrdZ H$m Ûma à^w `rew Ho$ {bE Imob {X`m h¡, _¢ MmhVm/MmhVr hÿ± {H$ H$moB© _oao Ka AmH$a à^w `rew Ho$ {df` _| Am¡a A{YH$ ~Vm`o & ñnï> Ajam| _|

Zm_: nVm: © 2014 FL Media • www.mediaserve.org

à^w `rew _¢I believe {dídmg H$aVm/H$aVr {H$ Amn Or{dVGod. na_oída h¢ & H¥$nm Jesus, you arehÿ± the Living H$aHo $ _o a o OrdZ _| Am`o & Please come into my life. _oForgive ao Ûmam {H$EmeJEfor àË`omy H$ Xþîsins. H$_© Ho$ {bE _wPo j_m H$a|, CgHo$ {bE {Oggo _¢ b{‚mV hÿ± & _wPo IoX h¢ {H$ _¢Zo nmn {H$E h¢ & Jesus, I want you to be my Lord. à^w `rew _¢ AmnH$mo AnZm à^w ~ZmZm MmhVm/MmhVr hÿ± & A~go AmJo From now on I want to live my life your way. _¢ AnZm OrdZ AmnHo$ _mJm] Ho$ AZwgma OrZm MmhVm/MmhVr hÿ± & H¥$nm Please fill me with your Holy Spirit, H$aHo$ _wPo n{dÌ AmË_m go ^a Xmo, Vm{H$ _¢ AmnH$s Amkm nmbZ H$aZo so I’ll have all the strength I need to obey you. H$s e{ŠV àmßV H$a gHy§$ & Help me togo meet Christians, Xÿgao _gr{h`m| {_bZo _|other _oar ghm`Vm H$a|, Š`m|{H$ _¢ AmnHo$ {df` because I want to know _| Am¡a A{YH$ OmZZm MmhVm/MmhVrmore hÿ± & about you!

Ho$db gmV {_ZQ> Ho$ Aën g_` _|

{nZH$mo‹S>:

A{YH$ OmZH$mar Ho$ {bE {bI|:

ECS Ministries BGH, 75 Elliot Road, Kolkata - 700016

Eg.E_.Eg Ho$ Ûmam {bIo: JBOOKS <ñWmZ Xr{OE> <AnZm Z_, Am`w, {bJ, `mo½`Vm, nyam nVm> Am¡a h_o ^oO Xr{OE _mo~mBb Zå~a 9474911204 na; `m h_o B©-_ob ^r H$a gH$Vo h¡ atemmaus@rediffmail.com na Am`w, {bJ Am¡a `mo½`Vm Ho$ gmW

àgÞVm H$m ahñ` Imo{OE !


_Zwî` gXm hr AnZo {bE nwbm| H$m {Z_©mU H$aZo H$m à`mg H$aVm ahm h¡… - ^bm ~ZH$a - ^bo H$m_ H$aHo$ - Y_© Ho$ H$m_ H$aHo$ naÝVw BZ _| go H$moB© ^r H$m`© Cg \$mgbo H$mo Zht nmQ> gH$Vm & gM Vmo `h h¡ {H$ na_oída VH$ nhþ±MZo H$m Ho$db EH$ hr _mJ© h¡ & `rew Zo H$hm- {~Zm _oao Ûmam H$moB© {nVm Ho$ nmg Zht nhþ±M gH$Vm & (`yhÞm 14:6) ~mB~b _| ~Vm`m J`m h¡ : {dídmg Ho$ Ûmam AZwJ«h hr go Vwåhmam CÕma hþAm h¡, `h Vwåhmar Amoa go Zht, daZ na_oída H$m XmZ h¡ & Am¡a Z H$_m] Ho$ H$maU h¡ & (B{\${g`m| 2:8,9) `rew ñd`§ h_mao nmnm| H$mo AnZr Xoh na {bE H«y$g na M‹T> J`m & (1 nVag 2:24)

_Zwî` H$m Or{dV na_oída

go gå~§Y Qy>Q> J`m h¡

g~Zo nmn {H$`m h¡ g~Zo nmn {H$`m h¡ Am¡a do g~ na_oída H$s _{h_m go d§{MV hmo J`o h¢ & (amo{_`m| 3:23)

na_oída go j_m àmßV hmoVr h¡ `{X h_ AnZo nmnm| H$mo _mZ bo Vmo dh h_mao nmnm| H$mo j_m Am¡a h_| g~ AY_© go ewÕ H$aZo _| {dídmg`mo½` Am¡a Y_u h¡ & (1 `yhÞm 1:9)

nmn H$m n[aUm_ _¥Ë`w h¡ Š`m|{H$ nmn H$s _OXÿar Vmo _¥Ë`w h¡, naÝVw na_oída H$m daXmZ h_mao à^w _grh `rew _| AZÝV OrdZ h¡ & (amo{_`m| 6:23)

na_oída Amn H$mo A^r AZÝV OrdZ VWm loîR> OrdZ XoZm MmhVm h¡ _¢ Vw_ go gM H$hVm hÿ± Omo ì`{º$ _oam dMZ gwZH$a _oao ^oOZo dmbo na {dídmg H$aVm h¡, AZÝV OrdZ CgH$m h¡ & (`yhÞm 5:24)

_¥Ë`w Ho$ níMmV _wH$X_m hmoJm _Zwî`m| Ho$ {bE EH$ ~ma _aZm Am¡a CgHo$ ~mX Ý`m` H$m hmoZm {Z`wŠV h¡ & (B~«m{Z`m| 9:27)

H«y$g hr dh nwb h¡

na_oída H$m {ZU©` h¡ ""AnamYr Zht'' CZ na X§S> H$s Amkm Zht hmoVr & do _¥Ë`w H$mo nma H$a OrdZ _| àdoe H$a MwHo$ h¢ & (`yhÞm 5:24)

`rew Ho$ Ûmam Amn na_oída H$s Amoa Am gH$Vo h¢ Or{dV na_oída Amn H$mo Z`m OrdZ XoZm MmhVm h¡ & CgZo Amn H$mo g¥Om h¡ & dh Amngo ß`ma H$aVm h¡ & Amn Ho$ OrdZ Ho$ {bE CgH$s EH$ `moOZm h¡ & dh AmnH$mo ñdV§Ì Am¡a gwIr H$aZm MmhVm h¡, Amn H$mo ewÕ {ddoH$ XoZm MmhVm h¡ & {\$a ^r CgZo Amn H$mo AnZr BÀN>m Ho$ AZwgma H$m`© H$aZo H$s ñdV§ÌVm Xr h¡ & Bg H$maU Amn ñd`§ {ZU©` bo, {H$ Amn H¡$gm OrdZ OrZm MmhVo h¢ AnZo _mJm] _| MbH$a `m CgHo$ _mJm] _| Mb H$a & MwZmd Amn H$mo H$aZm h¡ & `h OrdZ Am¡a _¥Ë`w H$m _m_bm h¡ & &`rew H$m MwZmd H$a| ! Š`m|{H$ na_oída Zo OJV go Eogm ào_ {H$`m {H$ CgZo AnZm BH$bm¡Vm nwÌ Xo {X`m Vm{H$ Omo H$moB© Cg na {dídmg H$ao, dh Zme Z hmo, naÝVw AZÝV OrdZ nm`o & (`yhÞm 3:16)

Or{dV na_oída Amngo ß`ma H$aVm h¡ &

_Zwî` Zo nmn H$aHo$ Or{dV na_oída go nrR \o$a br &

na_oída Zo `rew H$mo gå~§Y nwZ… ñWm{nV H$aZo Ho$ {bE ^oOm &


_Zwî` gXm hr AnZo {bE nwbm| H$m {Z_©mU H$aZo H$m à`mg H$aVm ahm h¡… - ^bm ~ZH$a - ^bo H$m_ H$aHo$ - Y_© Ho$ H$m_ H$aHo$ naÝVw BZ _| go H$moB© ^r H$m`© Cg \$mgbo H$mo Zht nmQ> gH$Vm & gM Vmo `h h¡ {H$ na_oída VH$ nhþ±MZo H$m Ho$db EH$ hr _mJ© h¡ & `rew Zo H$hm- {~Zm _oao Ûmam H$moB© {nVm Ho$ nmg Zht nhþ±M gH$Vm & (`yhÞm 14:6) ~mB~b _| ~Vm`m J`m h¡ : {dídmg Ho$ Ûmam AZwJ«h hr go Vwåhmam CÕma hþAm h¡, `h Vwåhmar Amoa go Zht, daZ na_oída H$m XmZ h¡ & Am¡a Z H$_m] Ho$ H$maU h¡ & (B{\${g`m| 2:8,9) `rew ñd`§ h_mao nmnm| H$mo AnZr Xoh na {bE H«y$g na M‹T> J`m & (1 nVag 2:24)

_Zwî` H$m Or{dV na_oída

go gå~§Y Qy>Q> J`m h¡

g~Zo nmn {H$`m h¡ g~Zo nmn {H$`m h¡ Am¡a do g~ na_oída H$s _{h_m go d§{MV hmo J`o h¢ & (amo{_`m| 3:23)

na_oída go j_m àmßV hmoVr h¡ `{X h_ AnZo nmnm| H$mo _mZ bo Vmo dh h_mao nmnm| H$mo j_m Am¡a h_| g~ AY_© go ewÕ H$aZo _| {dídmg`mo½` Am¡a Y_u h¡ & (1 `yhÞm 1:9)

nmn H$m n[aUm_ _¥Ë`w h¡ Š`m|{H$ nmn H$s _OXÿar Vmo _¥Ë`w h¡, naÝVw na_oída H$m daXmZ h_mao à^w _grh `rew _| AZÝV OrdZ h¡ & (amo{_`m| 6:23)

na_oída Amn H$mo A^r AZÝV OrdZ VWm loîR> OrdZ XoZm MmhVm h¡ _¢ Vw_ go gM H$hVm hÿ± Omo ì`{º$ _oam dMZ gwZH$a _oao ^oOZo dmbo na {dídmg H$aVm h¡, AZÝV OrdZ CgH$m h¡ & (`yhÞm 5:24)

_¥Ë`w Ho$ níMmV _wH$X_m hmoJm _Zwî`m| Ho$ {bE EH$ ~ma _aZm Am¡a CgHo$ ~mX Ý`m` H$m hmoZm {Z`wŠV h¡ & (B~«m{Z`m| 9:27)

H«y$g hr dh nwb h¡

na_oída H$m {ZU©` h¡ ""AnamYr Zht'' CZ na X§S> H$s Amkm Zht hmoVr & do _¥Ë`w H$mo nma H$a OrdZ _| àdoe H$a MwHo$ h¢ & (`yhÞm 5:24)

`rew Ho$ Ûmam Amn na_oída H$s Amoa Am gH$Vo h¢ Or{dV na_oída Amn H$mo Z`m OrdZ XoZm MmhVm h¡ & CgZo Amn H$mo g¥Om h¡ & dh Amngo ß`ma H$aVm h¡ & Amn Ho$ OrdZ Ho$ {bE CgH$s EH$ `moOZm h¡ & dh AmnH$mo ñdV§Ì Am¡a gwIr H$aZm MmhVm h¡, Amn H$mo ewÕ {ddoH$ XoZm MmhVm h¡ & {\$a ^r CgZo Amn H$mo AnZr BÀN>m Ho$ AZwgma H$m`© H$aZo H$s ñdV§ÌVm Xr h¡ & Bg H$maU Amn ñd`§ {ZU©` bo, {H$ Amn H¡$gm OrdZ OrZm MmhVo h¢ AnZo _mJm] _| MbH$a `m CgHo$ _mJm] _| Mb H$a & MwZmd Amn H$mo H$aZm h¡ & `h OrdZ Am¡a _¥Ë`w H$m _m_bm h¡ & &`rew H$m MwZmd H$a| ! Š`m|{H$ na_oída Zo OJV go Eogm ào_ {H$`m {H$ CgZo AnZm BH$bm¡Vm nwÌ Xo {X`m Vm{H$ Omo H$moB© Cg na {dídmg H$ao, dh Zme Z hmo, naÝVw AZÝV OrdZ nm`o & (`yhÞm 3:16)

Or{dV na_oída Amngo ß`ma H$aVm h¡ &

_Zwî` Zo nmn H$aHo$ Or{dV na_oída go nrR \o$a br &

na_oída Zo `rew H$mo gå~§Y nwZ… ñWm{nV H$aZo Ho$ {bE ^oOm &


AnZo OrdZ _| à^w `rew H$m ñdmJV H$aZm gab H$m`© h¡ !

AmnH$m OrdZ AË`{YH$ loîR> hmo Om`oJm !

AmnHo$ OrdZ Ho$ ha joÌ-ñdmñÏ`, H$m_-H$mO, gå~§Ymo, Ñ{îQH$moU _| AmnHo$ {bE ghm`Vm CnbãY h¡ & `{X Amn AñdñW h¢, `{X Amn Xþ{IV Am¡a AHo$bo h¢, `{X Amn WHo$ hþE Am¡a gVm`o hþE h¢ - `rew gXm hr AmnH$s ghm`Vm Ho$ {bE CnpñWV h¡ ! `{X AmnH$m OrdZ CÔoí` VWm {Xem {dhrZ h¡, na_oída Ho$ nmg AmnHo$ {bE EH$ {gÕ `moOZm h¡ ! dh AmnHo$ gmW h¡, Mmho _mJ© {H$VZm hr H${R>Z Š`m| Z hmo &

Amn à^w `rew go ~mVMrV H$a gH$Vo h¢, Bgr àH$ma O¡go AnZo g~go AÀN>o {_Ì go ~mVMrV H$aVo h¢ & Cgo ~Vm`| {H$ Amn na_oída H$s Amoa AmZm MmhVo h¢, Amn j_m àmßV H$aHo$ AZÝV OrdZ àmßV H$aZm MmhVo h¢ & A^r {ZU©` b| ! {\$a Amn ~hþVm`V H$m OrdZ àmßV H$a|Jo ! ñdV§Ì hmoH$a gwIr hmo Om`|Jo, Amn Ho$ öX` _| AmZÝX hmoJm & `rew AmnHo$ OrdZ Ho$ àË`oH$ joÌ _| Amn H$s ghm`Vm H$aoJm &

Bg àH$ma gabVm go àmW©Zm H$a|

AnZo nmg EH$ {JaOm K«a nm`o Ohm Amn AÝ` {dœ{g`mo Ho$ gmW na_oœa H$s gh^m{JVm H$m AmÝÝX bo gH$Vo h¡ !

!

_¢ Am¡a A{YH$ àgÞVm Ho$ ahñ` H$mo OmZZm MmhVm/MmhVr hÿ± n

_¢ ~mB~b nÌmMma H$mog© (nmR²>`H«$_) Ho$ {bE Zm_m§H$Z H$amZm MmhVm/MmhVr hÿ± & n _¢Zo AnZo OrdZ H$m Ûma à^w `rew Ho$ {bE Imob {X`m h¡, _¢ MmhVm/MmhVr hÿ± {H$ H$moB© _oao Ka AmH$a à^w `rew Ho$ {df` _| Am¡a A{YH$ ~Vm`o & ñnï> Ajam| _|

Zm_: nVm: © 2014 FL Media • www.mediaserve.org

à^w `rew _¢I believe {dídmg H$aVm/H$aVr {H$ Amn Or{dVGod. na_oída h¢ & H¥$nm Jesus, you arehÿ± the Living H$aHo $ _o a o OrdZ _| Am`o & Please come into my life. _oForgive ao Ûmam {H$EmeJEfor àË`omy H$ Xþîsins. H$_© Ho$ {bE _wPo j_m H$a|, CgHo$ {bE {Oggo _¢ b{‚mV hÿ± & _wPo IoX h¢ {H$ _¢Zo nmn {H$E h¢ & Jesus, I want you to be my Lord. à^w `rew _¢ AmnH$mo AnZm à^w ~ZmZm MmhVm/MmhVr hÿ± & A~go AmJo From now on I want to live my life your way. _¢ AnZm OrdZ AmnHo$ _mJm] Ho$ AZwgma OrZm MmhVm/MmhVr hÿ± & H¥$nm Please fill me with your Holy Spirit, H$aHo$ _wPo n{dÌ AmË_m go ^a Xmo, Vm{H$ _¢ AmnH$s Amkm nmbZ H$aZo so I’ll have all the strength I need to obey you. H$s e{ŠV àmßV H$a gHy§$ & Help me togo meet Christians, Xÿgao _gr{h`m| {_bZo _|other _oar ghm`Vm H$a|, Š`m|{H$ _¢ AmnHo$ {df` because I want to know _| Am¡a A{YH$ OmZZm MmhVm/MmhVrmore hÿ± & about you!

Ho$db gmV {_ZQ> Ho$ Aën g_` _|

{nZH$mo‹S>:

A{YH$ OmZH$mar Ho$ {bE {bI|:

ECS Ministries BGH, 75 Elliot Road, Kolkata - 700016

Eg.E_.Eg Ho$ Ûmam {bIo: JBOOKS <ñWmZ Xr{OE> <AnZm Z_, Am`w, {bJ, `mo½`Vm, nyam nVm> Am¡a h_o ^oO Xr{OE _mo~mBb Zå~a 9474911204 na; `m h_o B©-_ob ^r H$a gH$Vo h¡ atemmaus@rediffmail.com na Am`w, {bJ Am¡a `mo½`Vm Ho$ gmW

àgÞVm H$m ahñ` Imo{OE !


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.