Take 7 Minutes / Bengali

Page 1

YÒ\Çö ^Ý£ãEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýãX %ç]Ü—öS EõÌ[ýç FÇ[ýc÷O ac÷L!

%çYXçÌ[ý LÝ[ýåX AEõ %àÇöTö Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX!

%çY×X ^Ý£Ì[ý aㆠEõUç [ý_ãTö YçãÌ[ýX å^]X %çY×X %çYXçÌ[ý ×YÒÌ^ [ýµÇùÌ[ý aㆠEõUç [ýã_X* ^Ý£ãEõ [ý_ÇX å^ %çY×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ %çaãTö »JôçX, %çY×X %çYXçÌ[ý YçãYÌ[ý lù]ç »JôçX C %XÜ™ö LÝ[ýX åYãTö »JôçX* AFXc÷O ×aˆùçÜ™ö ×XX* Töçc÷ã_ ×Tö×X %çYXçãEõ %XÜ™ö LÝ[ýX, YçãYÌ[ý lù]ç C AEõ %ZÇõÌ[ýÜ™ö %çX³V]Ì^ LÝ[ýX åVã[ýX* YÒ\Çö ^Ý£ %çYXçÌ[ý LÝ[ýãX a]Ø™ö ålùäy açc÷ç^î EõÌ[ýã[ýX!

YÒ\Çö ^Ý£ %çYXçãEõ `çÌ[ýÝ×Ì[ýEõ, ]çX×bEõ, YçÌ[ý&×Ì[ýEõ a+Eïõ, »Jôç×Ì[ý×ÅyEõ ãlùäyÌ[ý a]Ø™ö ×VEõ ×VãÌ^ açc÷ç^î EõÌ[ýã[ýX* ^×V %çY×X %aÇØšö, VÇf×FTö, ^×V %çY×X ×Xfa† [ýç Töç×QÍöTö, YÒ\Çö ^Ý£ a[ý a]Ì^ %çYXçÌ[ý açãU UçEõã[ýX! ^×V %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý =å `î Xç FgÇãL YçX, ×XÌ[ýç` c÷ã[ýX Xç, EõçÌ[ýS %çYXçÌ[ý LXî <`ŸãÌ[ýÌ[ý AEõ =wø] Y×Ì[ýEõ”Xç %çä»K÷! %çY×X ^Töc÷O Eõ×PöX Y×Ì[ý×Øšö×TöÌ[ý ]Wýî ×VãÌ^ ^çX Xç åEõX ×Tö×X %çYXçãEõ EõFXC »K÷çQÍöã[ýX Xç*

Ac÷O YÒçUïXç×»RôO EõÌ[ýÓX :

åEõçX »Jôç»JôÛ FÇLÇX å^X %Xî ×[ý`ŸçaÝãVÌ[ý aㆠYÒ\ÇöÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX!

!

%ç×] %çX³V]Ì^ LÝ[ýãXÌ[ý åGçYX Ì[ýc÷aî a¶‘öãµù %çÌ[ýC LçXãTö »Jôçc÷O!

n %ç×] WýçÌ[ýç[ýç×c÷Eõ [ýçc÷Oã[ý_ EõãÌ[ýaYXãQö³RôO åEõçaï %WýîÌ^X EõÌ[ýãTö »Jôçc÷O* n %ç×] ^Ý£ãEõ %ç]çÌ[ý LÝ[ýX ×VãÌ^×»K÷, AFX »Jôçc÷O åEõ= %ç]çãEõ ^Ý£Ì[ý

×[ýbãÌ^ [ýã_ açc÷ç^î EõÌ[ýÓEõ*

[ýQÍö c÷çãTöÌ[ý %lùãÌ[ý

Xç] : ×PöEõçXç : © 2014 FL Media • www.mediaserve.org

YÒ\Çö ^Ý£ %ç×] ×[ý`Ÿça Eõ×Ì[ý TÇö×] åac÷O LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý* %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý %ç]çÌ[ý LÝ[ýãX Aa* %ç]çÌ[ý aEõ_ %YÌ[ýçWý lù]ç EõÌ[ý, %ç×] %ç]çÌ[ý YçãYÌ[ý LXî %XÇTöŠ* YÒ\Çö ^Ý£ %ç×] åTöç]çãEõ %ç]çÌ[ý =ˆùçÌ[ýEõTöÛç YÒ\ÇöÌ[ýÖãY »Jôçc÷O* %çL åUãEõ %ç×] åTöç]çÌ[ý YãU »Jô_ãTö »Jôçc÷O* %ç]çãEõ åTöç]çÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ Y×Ì[ýYÉSï EõÌ[ý* %ç]çãEõ `×Nþ VçC å^X %ç×] åTöç]çÌ[ý YãU »Jô_ãTö Yç×Ì[ý C %ç×] åTöç]çãEõ %çÌ[ýC LçXãTö Yç×Ì[ý* %Xî ×[ý`ŸçaÝãVÌ[ý aㆠ×]_ãXÌ[ý [ýî[ýØšöç EõÌ[ý, ^çãTö åTöç]çÌ[ý ×[ýbãÌ^ %çãÌ[ýç å[ý`Ý EõãÌ[ý LçXãTö Yç×Ì[ý!

açTö ×]×X»RôO a]Ì^ ×XX...

%çÌ[ýC LçXãTö VÌ^ç EõãÌ[ý ×PöEõçXç×»RôO ×_FÇX: ECS Ministries 75 Elliot Road, Kolkata - 700 016

%U[ýç å^çGçã^çG EõÌ[ýÓX "JBOOKS'' A[ýe %çYXçÌ[ý Xç], [ýÌ^a, ×PöEõçXç C Wý]ï ×_FÇX A[ýe YçPöçX 09474911204 X綑öçãÌ[ý*

...%ç×[ý›õçÌ[ý EõÌ[ýÓX YÒEÊõTö %çX³V]Ì^ LÝ[ýãXÌ[ý åGçYX [Ì ýc÷aî!


<`ŸÌ[ý åUãEõ YÊUEõ

]çXÇb a[ýïVç ×XãLÌ[ý æ»JôrôçÌ^ åac÷O \öç†ç åaTÇö GQÍöãTö æ»Jôrôç EõãÌ[ý »Jôã_ä»K÷ ×[ý×\ö~\öçã[ý:

- ad c÷CÌ^çÌ[ý ¥çÌ[ýç aEõã_ YçY EõãÌ[ýä»K - \öçã_ç EõçãLÌ[ý ¥çÌ[ýç - ×[ý×\ö~ Wý]ÞÌ^ %ç»JôçÌ[ý %ç»JôÌ[ýåSÌ[ý ¥çÌ[ýç aEõã_c÷O YçY EõãÌ[ýä»K÷ C <`ŸãÌ[ýÌ[ý åGìÌ[ýå[ýç# _ ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö %ç]Ì[ýç %çV`ï»JÇôîTö c÷ãÌ^ä»K÷* %aZõ_ c÷ãÌ^×»K÷* <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ (åÌ[ýç]ÝÌ^ 3:23) ^çCÌ^çÌ[ý åEõ[ý_ AEõ×»RôO YU %çä»K÷* ^Ý£ [ýã_X : %ç]çÌ[ý ]çWýîã] Xç åGã_

åEõ= ×YTöç <`Ÿã[Ì ý[Ì ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç* (å^çc÷X 14:6) [ýçc÷Oã[ý_ [ýã_ : - TgöçÌ[ý VÌ^çÌ[ýmãSc÷O åTöç]Ì[ýç FÐÝärôÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý ]Ç×Nþ åYãÌ^»K÷, %çÌ[ý åac÷O ×[ý`Ÿça åTöç]çãVÌ[ý ×XãLãVÌ[ý ]Wýî åUãEõ =dY~ c÷Ì^ ×X, ×EõÜ™Çö Töç <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O VçX* Y×Ì[ýyçS å^ %ç]çãVÌ[ý ad Eõã]ïÌ[ý YÇÌ[ý›õçÌ[ý Töç XÌ^, Töçc÷O AÌ[ý LXî åEõ= G[ýï EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç* (c÷O×ZõbÝÌ^ 2:8-9) - ^Ý£ ×XãL Tgöç[Ì ý åVãc÷[Ì ý CYÌ[ý

%ç]çãVÌ[ý a]Ø™ö YçãYÌ[ý å[ýçMõç TÇöã_ yÇÔã`Ì[ý CYÌ[ý [ýã^Ì ×XãÌ^ åGã_X* (1 ×YTö[Ì ý 2:24)

YçåYÌ[ý `ç×Ø™ö ]ÊTÇöî

YçãYÌ[ý Yç×Ì[ý`Ò×]Eõ c÷_ ]ÊTÇöî, ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý EõÌ[ýÓSçÌ[ý VçX, %ç]çãVÌ[ý YÒ\Çö ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîã] `ç`ŸTö LÝ[ýX* (åÌ[ýç]ÝÌ^ 6:23) ]ÊTÇöîÌ[ý YÌ[ý YÒãTöîãEõÌ[ý LXî ×[ý»JôçÌ[ý

]çXÇãbÌ[ý LXî AEõ[ýçÌ[ýc÷O ]ÊTÇöî ×XÌ[ýÖ×YTö %çä»K÷, %çÌ[ý TöçÌ[ýYÌ[ý c÷ä¬K÷ ×[ý»JôçÌ[ý* (c÷O[ýÐÝÌ^ 9:27)

yÇÔ` c÷_ åac÷O åaTÇö

%çY×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ %çaãTö YçãÌ[ýX YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý ]ãWýî ×VãÌ^!

LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý %çYXçãEõ AEõ XTÇöX LÝ[ýX ×VãTö »JôçX* ×Tö×X %çYXçãEõ aÊ×rô EõãÌ[ýä»K÷X* ×Tö×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷c÷O %ç]çãVÌ[ý YçãYÌ[ý lù]ç %çYXçãEõ \öç_[ýçãaX* %çYXçÌ[ý LXî TgöçÌ[ý AEõ Y×Ì[ýEõ”Xç %çä»K÷* ×EõÜ™Çö %ç]Ì[ýç ^×V TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ ×XãLãVÌ[ý YçY ×Tö×X »JôçX å^X %çY×X aEõ_ Ø‘öÝEõçÌ[ý Eõ×Ì[ý, ×Tö×X ×[ý`ŸØ™ö C Wýç×]ïEõ, ×Tö×X ö åUãEõ ]ÇNþ c÷ãÌ^, £×»Jô ]ãX %ç]çãVÌ[ý YçY lù]ç EõÌ[ýã[ýX C a[ý åVçb ]ÇNþ [ýAEõ³Vݱ¼%çX³V]Ì EõãÌ[ý %ç]çãVÌ[ý £×»Jô EõÌ[ýã[ýX* (1] å^çc÷X 1:9) EõãÌ[ýX* ^ LÝ[ýX^çYX <`ŸÌ[ý %çYXçãEõ %çYXçÌ[ý Ø‘öçWýÝX <`Ÿ[Ì ý %çYXçãEõ AFXc÷O `ç`ŸTö C adzVÌ[ý LÝ[ýX åVã[ýX c÷O¬K÷ç å[ýä»K÷ åXCÌ^çÌ[ý LXî ^ä»K÷X* aÇTöÌ[ýçe %çY×X å[ýä»K÷ ""%ç×] VÊ»RÍô\öçã[ý AEõUç [ý_×»K÷, å^ åEõ= %ç]çÌ[ý ×VãÌ ×XX ×Eõ\öçã[ý %çYXçÌ[ý %]É_î [ýçSÝ å`çãX C ×^×X %ç]çãEõ Yç×PöãÌ^ä»K÷X åac÷O LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýã[ýX, %çYXçÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý, åa `ç`ŸTö LÝ[ýX ×XãLÌ[ý YãU Xç <`ŸãÌ[ýÌ[ý YãU* åYãÌ^ä»K÷*'' (å^çc÷X 5:24) ×aˆùçÜ™ö %çYXçÌ[ý* LÝ[ýãXÌ[ý YãU Xç ]ÊTÇöîÌ[ý YãU! YÒ\Çö ^Ý£ãEõ å[ýä»K÷ ×XX!

<`ŸÌ[ý TöçãVÌ[ý ""åVçbÝ'' EõÌ[ýã[ýX Xç

åa %çÌ[ý EõFXC TöçÌ[ý YçãYÌ[ý LXî `ç×Ø™ö Yçã[ý Xç, ×EõÜ™Çö åa ]ÊTÇöîãEõ åY×Ì[ýåÌ^ LÝ[ýãX YÒã[ý` EõãÌ[ýä»K÷* (å^çc÷X 5:24)

EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý LGTöãEõ ATö \öç_ [ýçaã_X, å^ TgöçÌ[ý AEõ]çy YÇyãEõ VçX EõÌ[ýã_X, å^X å^ åEõ= TgöçãTö ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý åa ×[ýXrô Xç c÷Ì^, ×EõÜ™Çö `ç`ŸTö LÝ[ýX YçÌ^* (å^çc÷X 3:16)

LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý %çYXçãEõ \öç_[ýçãaX

]çXÇb YçY EõãÌ[ýä»K÷ C LÝ[ýÜ™ö <`ŸãÌ[ýÌ[ý åUãEõ VÉãÌ[ý aãÌ[ý åGä»K

]çXÇb LÝ[ýÜ™ö

<`ŸÌ[ý ^Ý£ãEõ YçPöçã_X åac÷O a+Eïõ ØšöçYX EõÌ[ýãTö


<`ŸÌ[ý åUãEõ YÊUEõ

]çXÇb a[ýïVç ×XãLÌ[ý æ»JôrôçÌ^ åac÷O \öç†ç åaTÇö GQÍöãTö æ»Jôrôç EõãÌ[ý »Jôã_ä»K÷ ×[ý×\ö~\öçã[ý:

- ad c÷CÌ^çÌ[ý ¥çÌ[ýç aEõã_ YçY EõãÌ[ýä»K - \öçã_ç EõçãLÌ[ý ¥çÌ[ýç - ×[ý×\ö~ Wý]ÞÌ^ %ç»JôçÌ[ý %ç»JôÌ[ýåSÌ[ý ¥çÌ[ýç aEõã_c÷O YçY EõãÌ[ýä»K÷ C <`ŸãÌ[ýÌ[ý åGìÌ[ýå[ýç# _ ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ å^ãTö %ç]Ì[ýç %çV`ï»JÇôîTö c÷ãÌ^ä»K÷* %aZõ_ c÷ãÌ^×»K÷* <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ (åÌ[ýç]ÝÌ^ 3:23) ^çCÌ^çÌ[ý åEõ[ý_ AEõ×»RôO YU %çä»K÷* ^Ý£ [ýã_X : %ç]çÌ[ý ]çWýîã] Xç åGã_

åEõ= ×YTöç <`Ÿã[Ì ý[Ì ý Eõçä»K÷ å^ãTö YçãÌ[ý Xç* (å^çc÷X 14:6) [ýçc÷Oã[ý_ [ýã_ : - TgöçÌ[ý VÌ^çÌ[ýmãSc÷O åTöç]Ì[ýç FÐÝärôÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý ]Ç×Nþ åYãÌ^»K÷, %çÌ[ý åac÷O ×[ý`Ÿça åTöç]çãVÌ[ý ×XãLãVÌ[ý ]Wýî åUãEõ =dY~ c÷Ì^ ×X, ×EõÜ™Çö Töç <`ŸãÌ[ýÌ[ýc÷O VçX* Y×Ì[ýyçS å^ %ç]çãVÌ[ý ad Eõã]ïÌ[ý YÇÌ[ý›õçÌ[ý Töç XÌ^, Töçc÷O AÌ[ý LXî åEõ= G[ýï EõÌ[ýãTö YçãÌ[ý Xç* (c÷O×ZõbÝÌ^ 2:8-9) - ^Ý£ ×XãL Tgöç[Ì ý åVãc÷[Ì ý CYÌ[ý

%ç]çãVÌ[ý a]Ø™ö YçãYÌ[ý å[ýçMõç TÇöã_ yÇÔã`Ì[ý CYÌ[ý [ýã^Ì ×XãÌ^ åGã_X* (1 ×YTö[Ì ý 2:24)

YçåYÌ[ý `ç×Ø™ö ]ÊTÇöî

YçãYÌ[ý Yç×Ì[ý`Ò×]Eõ c÷_ ]ÊTÇöî, ×EõÜ™Çö <`ŸãÌ[ýÌ[ý EõÌ[ýÓSçÌ[ý VçX, %ç]çãVÌ[ý YÒ\Çö ^Ý£ FÐÝärôÌ[ý ]çWýîã] `ç`ŸTö LÝ[ýX* (åÌ[ýç]ÝÌ^ 6:23) ]ÊTÇöîÌ[ý YÌ[ý YÒãTöîãEõÌ[ý LXî ×[ý»JôçÌ[ý

]çXÇãbÌ[ý LXî AEõ[ýçÌ[ýc÷O ]ÊTÇöî ×XÌ[ýÖ×YTö %çä»K÷, %çÌ[ý TöçÌ[ýYÌ[ý c÷ä¬K÷ ×[ý»JôçÌ[ý* (c÷O[ýÐÝÌ^ 9:27)

yÇÔ` c÷_ åac÷O åaTÇö

%çY×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷ %çaãTö YçãÌ[ýX YÒ\Çö ^Ý£Ì[ý ]ãWýî ×VãÌ^!

LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý %çYXçãEõ AEõ XTÇöX LÝ[ýX ×VãTö »JôçX* ×Tö×X %çYXçãEõ aÊ×rô EõãÌ[ýä»K÷X* ×Tö×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý Eõçä»K÷c÷O %ç]çãVÌ[ý YçãYÌ[ý lù]ç %çYXçãEõ \öç_[ýçãaX* %çYXçÌ[ý LXî TgöçÌ[ý AEõ Y×Ì[ýEõ”Xç %çä»K÷* ×EõÜ™Çö %ç]Ì[ýç ^×V TgöçÌ[ý Eõçä»K÷ ×XãLãVÌ[ý YçY ×Tö×X »JôçX å^X %çY×X aEõ_ Ø‘öÝEõçÌ[ý Eõ×Ì[ý, ×Tö×X ×[ý`ŸØ™ö C Wýç×]ïEõ, ×Tö×X ö åUãEõ ]ÇNþ c÷ãÌ^, £×»Jô ]ãX %ç]çãVÌ[ý YçY lù]ç EõÌ[ýã[ýX C a[ý åVçb ]ÇNþ [ýAEõ³Vݱ¼%çX³V]Ì EõãÌ[ý %ç]çãVÌ[ý £×»Jô EõÌ[ýã[ýX* (1] å^çc÷X 1:9) EõãÌ[ýX* ^ LÝ[ýX^çYX <`ŸÌ[ý %çYXçãEõ %çYXçÌ[ý Ø‘öçWýÝX <`Ÿ[Ì ý %çYXçãEõ AFXc÷O `ç`ŸTö C adzVÌ[ý LÝ[ýX åVã[ýX c÷O¬K÷ç å[ýä»K÷ åXCÌ^çÌ[ý LXî ^ä»K÷X* aÇTöÌ[ýçe %çY×X å[ýä»K÷ ""%ç×] VÊ»RÍô\öçã[ý AEõUç [ý_×»K÷, å^ åEõ= %ç]çÌ[ý ×VãÌ ×XX ×Eõ\öçã[ý %çYXçÌ[ý %]É_î [ýçSÝ å`çãX C ×^×X %ç]çãEõ Yç×PöãÌ^ä»K÷X åac÷O LÝ[ýX^çYX EõÌ[ýã[ýX, %çYXçÌ[ý <`ŸãÌ[ýÌ[ý CYÌ[ý ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý, åa `ç`ŸTö LÝ[ýX ×XãLÌ[ý YãU Xç <`ŸãÌ[ýÌ[ý YãU* åYãÌ^ä»K÷*'' (å^çc÷X 5:24) ×aˆùçÜ™ö %çYXçÌ[ý* LÝ[ýãXÌ[ý YãU Xç ]ÊTÇöîÌ[ý YãU! YÒ\Çö ^Ý£ãEõ å[ýä»K÷ ×XX!

<`ŸÌ[ý TöçãVÌ[ý ""åVçbÝ'' EõÌ[ýã[ýX Xç

åa %çÌ[ý EõFXC TöçÌ[ý YçãYÌ[ý LXî `ç×Ø™ö Yçã[ý Xç, ×EõÜ™Çö åa ]ÊTÇöîãEõ åY×Ì[ýåÌ^ LÝ[ýãX YÒã[ý` EõãÌ[ýä»K÷* (å^çc÷X 5:24)

EõçÌ[ýS <`ŸÌ[ý LGTöãEõ ATö \öç_ [ýçaã_X, å^ TgöçÌ[ý AEõ]çy YÇyãEõ VçX EõÌ[ýã_X, å^X å^ åEõ= TgöçãTö ×[ý`Ÿça EõãÌ[ý åa ×[ýXrô Xç c÷Ì^, ×EõÜ™Çö `ç`ŸTö LÝ[ýX YçÌ^* (å^çc÷X 3:16)

LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý %çYXçãEõ \öç_[ýçãaX

]çXÇb YçY EõãÌ[ýä»K÷ C LÝ[ýÜ™ö <`ŸãÌ[ýÌ[ý åUãEõ VÉãÌ[ý aãÌ[ý åGä»K

]çXÇb LÝ[ýÜ™ö

<`ŸÌ[ý ^Ý£ãEõ YçPöçã_X åac÷O a+Eïõ ØšöçYX EõÌ[ýãTö


YÒ\Çö ^Ý£ãEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýãX %ç]Ü—öS EõÌ[ýç FÇ[ýc÷O ac÷L!

%çYXçÌ[ý LÝ[ýåX AEõ %àÇöTö Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX!

%çY×X ^Ý£Ì[ý aㆠEõUç [ý_ãTö YçãÌ[ýX å^]X %çY×X %çYXçÌ[ý ×YÒÌ^ [ýµÇùÌ[ý aㆠEõUç [ýã_X* ^Ý£ãEõ [ý_ÇX å^ %çY×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ %çaãTö »JôçX, %çY×X %çYXçÌ[ý YçãYÌ[ý lù]ç »JôçX C %XÜ™ö LÝ[ýX åYãTö »JôçX* AFXc÷O ×aˆùçÜ™ö ×XX* Töçc÷ã_ ×Tö×X %çYXçãEõ %XÜ™ö LÝ[ýX, YçãYÌ[ý lù]ç C AEõ %ZÇõÌ[ýÜ™ö %çX³V]Ì^ LÝ[ýX åVã[ýX* YÒ\Çö ^Ý£ %çYXçÌ[ý LÝ[ýãX a]Ø™ö ålùäy açc÷ç^î EõÌ[ýã[ýX!

YÒ\Çö ^Ý£ %çYXçãEõ `çÌ[ýÝ×Ì[ýEõ, ]çX×bEõ, YçÌ[ý&×Ì[ýEõ a+Eïõ, »Jôç×Ì[ý×ÅyEõ ãlùäyÌ[ý a]Ø™ö ×VEõ ×VãÌ^ açc÷ç^î EõÌ[ýã[ýX* ^×V %çY×X %aÇØšö, VÇf×FTö, ^×V %çY×X ×Xfa† [ýç Töç×QÍöTö, YÒ\Çö ^Ý£ a[ý a]Ì^ %çYXçÌ[ý açãU UçEõã[ýX! ^×V %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý =å `î Xç FgÇãL YçX, ×XÌ[ýç` c÷ã[ýX Xç, EõçÌ[ýS %çYXçÌ[ý LXî <`ŸãÌ[ýÌ[ý AEõ =wø] Y×Ì[ýEõ”Xç %çä»K÷! %çY×X ^Töc÷O Eõ×PöX Y×Ì[ý×Øšö×TöÌ[ý ]Wýî ×VãÌ^ ^çX Xç åEõX ×Tö×X %çYXçãEõ EõFXC »K÷çQÍöã[ýX Xç*

Ac÷O YÒçUïXç×»RôO EõÌ[ýÓX :

åEõçX »Jôç»JôÛ FÇLÇX å^X %Xî ×[ý`ŸçaÝãVÌ[ý aㆠYÒ\ÇöÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX!

!

%ç×] %çX³V]Ì^ LÝ[ýãXÌ[ý åGçYX Ì[ýc÷aî a¶‘öãµù %çÌ[ýC LçXãTö »Jôçc÷O!

n %ç×] WýçÌ[ýç[ýç×c÷Eõ [ýçc÷Oã[ý_ EõãÌ[ýaYXãQö³RôO åEõçaï %WýîÌ^X EõÌ[ýãTö »Jôçc÷O* n %ç×] ^Ý£ãEõ %ç]çÌ[ý LÝ[ýX ×VãÌ^×»K÷, AFX »Jôçc÷O åEõ= %ç]çãEõ ^Ý£Ì[ý

×[ýbãÌ^ [ýã_ açc÷ç^î EõÌ[ýÓEõ*

[ýQÍö c÷çãTöÌ[ý %lùãÌ[ý

Xç] : ×PöEõçXç : © 2014 FL Media • www.mediaserve.org

YÒ\Çö ^Ý£ %ç×] ×[ý`Ÿça Eõ×Ì[ý TÇö×] åac÷O LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý* %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý %ç]çÌ[ý LÝ[ýãX Aa* %ç]çÌ[ý aEõ_ %YÌ[ýçWý lù]ç EõÌ[ý, %ç×] %ç]çÌ[ý YçãYÌ[ý LXî %XÇTöŠ* YÒ\Çö ^Ý£ %ç×] åTöç]çãEõ %ç]çÌ[ý =ˆùçÌ[ýEõTöÛç YÒ\ÇöÌ[ýÖãY »Jôçc÷O* %çL åUãEõ %ç×] åTöç]çÌ[ý YãU »Jô_ãTö »Jôçc÷O* %ç]çãEõ åTöç]çÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ Y×Ì[ýYÉSï EõÌ[ý* %ç]çãEõ `×Nþ VçC å^X %ç×] åTöç]çÌ[ý YãU »Jô_ãTö Yç×Ì[ý C %ç×] åTöç]çãEõ %çÌ[ýC LçXãTö Yç×Ì[ý* %Xî ×[ý`ŸçaÝãVÌ[ý aㆠ×]_ãXÌ[ý [ýî[ýØšöç EõÌ[ý, ^çãTö åTöç]çÌ[ý ×[ýbãÌ^ %çãÌ[ýç å[ý`Ý EõãÌ[ý LçXãTö Yç×Ì[ý!

açTö ×]×X»RôO a]Ì^ ×XX...

%çÌ[ýC LçXãTö VÌ^ç EõãÌ[ý ×PöEõçXç×»RôO ×_FÇX: ECS Ministries 75 Elliot Road, Kolkata - 700 016

%U[ýç å^çGçã^çG EõÌ[ýÓX "JBOOKS'' A[ýe %çYXçÌ[ý Xç], [ýÌ^a, ×PöEõçXç C Wý]ï ×_FÇX A[ýe YçPöçX 09474911204 X綑öçãÌ[ý*

...%ç×[ý›õçÌ[ý EõÌ[ýÓX YÒEÊõTö %çX³V]Ì^ LÝ[ýãXÌ[ý åGçYX [Ì ýc÷aî!


YÒ\Çö ^Ý£ãEõ %çYXçÌ[ý LÝ[ýãX %ç]Ü—öS EõÌ[ýç FÇ[ýc÷O ac÷L!

%çYXçÌ[ý LÝ[ýåX AEõ %àÇöTö Y×Ì[ý[ýTöÛX EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX!

%çY×X ^Ý£Ì[ý aㆠEõUç [ý_ãTö YçãÌ[ýX å^]X %çY×X %çYXçÌ[ý ×YÒÌ^ [ýµÇùÌ[ý aㆠEõUç [ýã_X* ^Ý£ãEõ [ý_ÇX å^ %çY×X <`ŸãÌ[ýÌ[ý ×VãEõ %çaãTö »JôçX, %çY×X %çYXçÌ[ý YçãYÌ[ý lù]ç »JôçX C %XÜ™ö LÝ[ýX åYãTö »JôçX* AFXc÷O ×aˆùçÜ™ö ×XX* Töçc÷ã_ ×Tö×X %çYXçãEõ %XÜ™ö LÝ[ýX, YçãYÌ[ý lù]ç C AEõ %ZÇõÌ[ýÜ™ö %çX³V]Ì^ LÝ[ýX åVã[ýX* YÒ\Çö ^Ý£ %çYXçÌ[ý LÝ[ýãX a]Ø™ö ålùäy açc÷ç^î EõÌ[ýã[ýX!

YÒ\Çö ^Ý£ %çYXçãEõ `çÌ[ýÝ×Ì[ýEõ, ]çX×bEõ, YçÌ[ý&×Ì[ýEõ a+Eïõ, »Jôç×Ì[ý×ÅyEõ ãlùäyÌ[ý a]Ø™ö ×VEõ ×VãÌ^ açc÷ç^î EõÌ[ýã[ýX* ^×V %çY×X %aÇØšö, VÇf×FTö, ^×V %çY×X ×Xfa† [ýç Töç×QÍöTö, YÒ\Çö ^Ý£ a[ý a]Ì^ %çYXçÌ[ý açãU UçEõã[ýX! ^×V %çY×X %çYXçÌ[ý LÝ[ýãXÌ[ý =å `î Xç FgÇãL YçX, ×XÌ[ýç` c÷ã[ýX Xç, EõçÌ[ýS %çYXçÌ[ý LXî <`ŸãÌ[ýÌ[ý AEõ =wø] Y×Ì[ýEõ”Xç %çä»K÷! %çY×X ^Töc÷O Eõ×PöX Y×Ì[ý×Øšö×TöÌ[ý ]Wýî ×VãÌ^ ^çX Xç åEõX ×Tö×X %çYXçãEõ EõFXC »K÷çQÍöã[ýX Xç*

Ac÷O YÒçUïXç×»RôO EõÌ[ýÓX :

åEõçX »Jôç»JôÛ FÇLÇX å^X %Xî ×[ý`ŸçaÝãVÌ[ý aㆠYÒ\ÇöÌ[ý %çÌ[ýçWýXç EõÌ[ýãTö YçãÌ[ýX!

!

%ç×] %çX³V]Ì^ LÝ[ýãXÌ[ý åGçYX Ì[ýc÷aî a¶‘öãµù %çÌ[ýC LçXãTö »Jôçc÷O!

n %ç×] WýçÌ[ýç[ýç×c÷Eõ [ýçc÷Oã[ý_ EõãÌ[ýaYXãQö³RôO åEõçaï %WýîÌ^X EõÌ[ýãTö »Jôçc÷O* n %ç×] ^Ý£ãEõ %ç]çÌ[ý LÝ[ýX ×VãÌ^×»K÷, AFX »Jôçc÷O åEõ= %ç]çãEõ ^Ý£Ì[ý

×[ýbãÌ^ [ýã_ açc÷ç^î EõÌ[ýÓEõ*

[ýQÍö c÷çãTöÌ[ý %lùãÌ[ý

Xç] : ×PöEõçXç : © 2014 FL Media • www.mediaserve.org

YÒ\Çö ^Ý£ %ç×] ×[ý`Ÿça Eõ×Ì[ý TÇö×] åac÷O LÝ[ýÜ™ö <`ŸÌ[ý* %XÇGÐc÷ EõãÌ[ý %ç]çÌ[ý LÝ[ýãX Aa* %ç]çÌ[ý aEõ_ %YÌ[ýçWý lù]ç EõÌ[ý, %ç×] %ç]çÌ[ý YçãYÌ[ý LXî %XÇTöŠ* YÒ\Çö ^Ý£ %ç×] åTöç]çãEõ %ç]çÌ[ý =ˆùçÌ[ýEõTöÛç YÒ\ÇöÌ[ýÖãY »Jôçc÷O* %çL åUãEõ %ç×] åTöç]çÌ[ý YãU »Jô_ãTö »Jôçc÷O* %ç]çãEõ åTöç]çÌ[ý Y×[ýy %ç±ÁçÌ^ Y×Ì[ýYÉSï EõÌ[ý* %ç]çãEõ `×Nþ VçC å^X %ç×] åTöç]çÌ[ý YãU »Jô_ãTö Yç×Ì[ý C %ç×] åTöç]çãEõ %çÌ[ýC LçXãTö Yç×Ì[ý* %Xî ×[ý`ŸçaÝãVÌ[ý aㆠ×]_ãXÌ[ý [ýî[ýØšöç EõÌ[ý, ^çãTö åTöç]çÌ[ý ×[ýbãÌ^ %çãÌ[ýç å[ý`Ý EõãÌ[ý LçXãTö Yç×Ì[ý!

açTö ×]×X»RôO a]Ì^ ×XX...

%çÌ[ýC LçXãTö VÌ^ç EõãÌ[ý ×PöEõçXç×»RôO ×_FÇX: ECS Ministries 75 Elliot Road, Kolkata - 700 016

%U[ýç å^çGçã^çG EõÌ[ýÓX "JBOOKS'' A[ýe %çYXçÌ[ý Xç], [ýÌ^a, ×PöEõçXç C Wý]ï ×_FÇX A[ýe YçPöçX 09474911204 X綑öçãÌ[ý*

...%ç×[ý›õçÌ[ý EõÌ[ýÓX YÒEÊõTö %çX³V]Ì^ LÝ[ýãXÌ[ý åGçYX [Ì ýc÷aî!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.