The King / Marathi

Page 1


amOm

_mH©$H¥$V ew^dV©_mZ nwÝhm gm§{JVbo Copyright © 2014 FL Media All rights reserved

{h AmH¥${V àW_ àH$m{eV 2014 amoO_oar Ûmam {b{IV Am{U Q>o[a {b_ Ûmam {dñVmamMo ñnpîQ>H$aU A°Q>bg Egmo{gEeZ Ûmam H$bm {X½Xe©Z {_{S>`mgd© Ûmam àH$m{eV www.mediaserve.org Printed in India ISBN 978 1 906389 37 6 Marathi


Xwgao nw単VH$ qH$dm Xwgao e達X?

egku jktk egku jktk egkujktkjktk egku jktk egku egku jktk egku jktk egku jktk egku jktk egku egku jktk egku jktk jktk egku jktk egku jktk egku jktk egku jktkegku jktk egku jktk egku jktk

egku jktk


Aao!

H

m` Vwåhr amOm {df`r OmUwZ KoUma? EH Iam amOm? EH Agm amOm H r Vwåhr H Yr H ënZm XoIrb Ho br Zgob. Aem àdmgmgmR>r g‚ ìhm, H r Omo Vw_À`m OrdZmMr gwê$dmV EH m {dbjU (gmhg) àg§JmZo hmoBb © ... `m àdmgmMr gwê$dmV nwdH©o Srb _Ü` Xoem§_YwZ Âmmbr. OoWo bmoH OJmVrb gdm©V H R>mao {Z`_ AgUmè`m bîH am§À`m A{YZ hmoVo Vo åhUOo - amo_Z bîH a. BómEb _Yrb EH m bhmZ ehamda amo_Z g¡Ý`mZo ñdmar Ho br. `wXY² H ê$Z g§nU y © OJmbm Vmã`mV KoÊ`mMr Ë`m§Mr `moOZm hmoVr.

H moUVm

àmMrZ nwñVH m§_Ü`o XodmÀ`m `moOZo~ÔÔb {bhyZ Rodbo hmoV.o EH m amOmbm `m OJm_Ü`o nmR{dÊ`mgmR>r XodmZo AmJmoXaM doi Am{U OmJm {ZdSyZ Rodbr hmoVr. BómEb _Yrb Ë`m bhmZ ehamgmRr ho AJXr `mo½` hmoV.o amo_Z gm_ŒmÁ`m _Yrb H m_ Iyn AdKS Am{U H îQXm`H hmoV.o gd© àH maMm {damoY amo_Z g¡{ZH {ZîRw>anUo Imbr nmSV AgV. Ogm, ~mpßVñ_m H aUmam `mohmZ doJiçmM àH maMo dó n{aYmZ H am`Mm Ë`mM nÕVrZo amo_rbmoH gwÕm AmJim doJim nmoemI Kmbm`Mo. `mohmZ EH m AaÊ`m_Ü`o amhUmam ì`Îmr hmoVm. Ë`mÀ`m ~ÔÔb bmoH m§Zr EoH ë`mda nwîH i bmoH Vmo H moU Amho Vo nmhÊ`mgmRr `oV. Vmo EH amZQr _Zwî` hmoVm, C§Qm§À`m Ho gm§nmgwZ ~Zdbobm {d{MÌ nmofmI dmnaV Ago. Oa Vwåhr åhUVm ho {H Vr dmB©Q Amho Va WmoSo Wm§~m Am{U EoH m H r Vmo H m` ImVmo.

Xod?

H m`?

2


Qmoi Am{U _Y er ! `mohmZmbm XodmMr `moOZm _m{hV hmoVr, H$s amOm `oUma Amho.o

Ë`m_wio Vmo bmoH$m§Zm OmJ¥V H$arV Ago. amo_r gm_«mÁ`mV nwîH$i bmoH$ Jwbm_ hmoV,o d Ë`m§Zm _mob Z XoVm godm H$amdr bmJV Ago.o

V`ma, nU H emgmRr?

Ë`m bmoH m§Zm g_OV ZìhVo H r Vo ñdV§Ì AmhoV. nU

H mhr JmoîQtgmRr Vo Jwbm_ AmhoV. Xod Amnë`mH SyZ H m` Anojm H arVmo ho Oa AmnU Xwbj © Ho bo Va AmnU AmO XoIrb Amnë`mgmR>r Jwbm_ Ago AmhoV. Amnë`m OrdZm_Ü`o Oa AmnU XodmMr `moOZm {dgaVmo Va Ë`mbm nmn åhUVmV. Xod Amnë`mgmR>r CÎm_ Vo H arVmo H maU Vmo Amnë`mda ào_ H arVmo. `mohmZmbm ho _m{hV hmoVo H r XodmH So _Zwî`m{df`r Am{U Amnë`m{df`r CÎm_ `moOZm AmhoV. Á`m_wio Ë`m§Zm `mo½` àH mao OrdZ OJVm `oV.o Vmo Ë`mMm nwÌ, `oe,y VmaUmam-amOm nmRdob. 3


~mpßVñ_m H aUmè`m `mohmZmZo Ë`m§Zm gm§{JVbo H r ""EH _hmZ ì`³Vr `oUma Amho.

Ë`mgmRr Vwåhr ñdV…bm V`ma Rodm'' Z§Va Ë`mZo bmoH m§Zm `mXoZ© ZXV ~wSdbo. `m H m`m©bm Ë`mZo "~m[ßVñ_m' Ago Zmd {Xbo. Vo bmoH OrdZmVrb dmB©Q JmoîQr gmo~V nmÊ`mV ~wSmbo Am{U ewÕ hmoD$Z da Ambo. nmÊ`m_wio Zmhr, na§Vw `m àH maÀ`m {MÝhm§XmIb - na_oœamZo Ë`m§Mo öX` ~Xbë`m_wi,o `mohmZmbm nmhÊ`mgmRr Am{U amOm d Ë`mÀ`m amOm~ÔÔb Vmo H m` gm§JVmo ho EoH Ê`mgmRr nwîH i bmoH Ë`mÀ`mOdi O_bo. Vmo _moRçmZo Amamoir _mêZ åhUmbm ""Ahmo! EoH m Vwåhr AOyZ H mhrM nm{hbo Zmhr. amOm `oV Amho! _r Vmo Amho Ago g_Oy ZH m _r Va Ho di Ë`mMm g§Xîo Rm Amho, Ë`mÀ`m nm`VZmMm ~§X gmoS>md`mg XoIrb _r `mo½` Zmhr!''

H m?

H

maU Vmo amOmgmaIm Z {XgVm EImÚm gmYmaU _Zwî`mgmaIm {XgV hmoVm. Vmo ~m{ßVñ_m H aÊ`mgmRr `mohmZmH So Jobm, Voìhm `mohmZ XoIrb Amü`©M{H V Âmmbm. `mohmZ Ë`mg åhUmbm; ""_bmM Vw_À`mH SyZ ~m{ßVñ_m KoVbm nm{hOo, Xwgè`m H moUmH SyZhr Zmhr Am{U Vwåhr Va _mÂ`mH So Ambm AmhmV.''

Z§Va H m`? na§Vw amOmZo ~m{ßVñ_m

KoÊ`mMm AmJŒh Yabm. Ooìhm amOm nmÊ`m_Ü`o CVabm, Voìhm EH M_ËH marH H mhrVar KQZm KSbr. XodmMm n{dÌ AmË_m Ë`mda CVabm Am{U åhUmbm, ""hm _mÂmm na_{à` nwÌ Amho, ømO{df`r _r g§Vîw Q Amho.''

Am{U Xod ~mobbm - ""Iao nmhVm - na_oœa Iyn _hmZ Amho. H mhr JwT JmoîQrdê$Z, EH Xod d VrZ ì`³Vr Amho. Xod Omo {nVm, `oey {¼ñV XodmMm nwÌ (`m H WoMm amOm) Am{U EH CËH¥ îR n{dÌ AmË_m, Ooìhm `oey ~m{ßVñ_m KoV hmoVm Voìhm ho gd©OU VoWo CnpñWV hmoV.o Iao åhUOo, Xod hm VrZ ì`³VtMm EH Ì g_wh.'' 4

{dbjU!


Z§Va amOmbm g_Obo H r Ë`mÀ`m amÁ`m~ÔÔb bmoH m§Zm gm§JÊ`mMr hrM

Iar doi Amho. na§Vw Vo H aÊ`mAmJmoXa, gd© JmoîQr AdKS hmoË`m. Oar Vmo amOm Agbm Var Ë`mbm EH m H R>rU n{ajoVZw Omdo bmJUma hmoV.o Vwåhr Am{U _r H YrM CÎmrU© hmoD$ eH Uma Zmhr.

narjm, nU H gbr?

Aem Ë`m n{ajm. OoWo O§Jbr àmUr amhV hmoVo Aem {RH mUr Vmo EH m§VmV Jobm. AÞ XoIrb KoVbo Zmhr. {Xdgo{§ Xdg Vmo VoWMo Agm`Mm. Xodmbm _m{hV hmoVo H r amOm Ambm Amho, `mohmZmbm _mhrV hmoVo H r amOm Ambm Amho.

H moU?

na§Vw AmUIr EH mbm XoIrb ho _mhrV hmoV,o Vo åhUOo XodmMm eÌy-e¡VmZ. eÌy hm EHo H mir XodmMm Iyn OdiMm Am{U hwema-XodXyV Am{U Img godH Am{U g§Xîo Rm na§V,w e¡VmZ XodmÀ`m {Z`_m§_i w o g§Vîw Q ZìhVm, Ë`mbm Xodmg_mZ e³Vremir ~Zmdo Ago dmQV Ago, Ë`mZo XodmMm {damoY Ho bm Ë`m_wio XodmZo Ë`mbm d Ë`mÀ`m AZw`m`m§Zm ñdJm©VZy hÔÔnma Ho bo.

XodmMr BÀNm Amho H r gd©OU ñdV§Ì Agmdo. _r Ho di amo_r bmoH m§À`m Jwbm_JrarÀ`m gwQHo ~ÔÔb ~mobV ZgyZ H mhr Var doJiçmM JmoîQr~ÔÔb Oo H r amOmM H ê eH Vmo, Vr åhUOo nmnm§Mr Jwbm_Jrar. `mgmRrM XodmZo Ë`mMm nwÌ `oey `mg nmR{dbo. gdmªZr ñdV§Ì amhmdo hr `moOZm hmoVr.

dmB©Q dVwU© Hw r Ûmao Am{U

nwîH i dmB©Q JmoîQtÛmao e¡VmZ gdmªZm Jwbm_m_Ü`o RoD$ nmhVmo. Vmo XodmMm {VañH ma H aVmo. dmB©Q {dMmamÛmao e¡VmZmZo amOmbm XoIrb Jwbm_ ~Z{dÊ`mMm à`ËZ Ho bm. XodmÀ`m `moOZoZg w ma Z MmbVm A{YnVrZo ñdV…À`m JaOm Am{U BÀNm _bm g_{n©V H amdo. Aem àH maMm _moh e¡VmZmZo amOmbm KmVbm. na§Vw amOmbm ho _m{hV hmoVo H r, Oa AmnU Xodmbm àW_, Xwgè`m bmoH m§Zm Xwgao Am{U ñdV…bm eodQMo ñWmZ {Xbo Va Iar ñdmV§Í`mMr Amem OmJ¥V hmoBb © . ho Iyn AdKS Ago hmoV,o na§Vw Ë`mZo Ë`m AmìhmZmbm VmoS§ {Xbo Am{U e¡VmZmÀ`m gd© narjo_YwZ Vmo CÎmrU© Âmmbm.

Z§Va H m`? 5


IamoIa e¡VmZ A{Ve` g§VßV

Âmmbm! Ë`mZo amOmbm EH Qo gmoSbo Am{U AaÊ`mV amhUmè`m `mohmZmH So _moRçm {VañH mamZo dibm.

`mho mZmZo EH m amOmg {Zame Ho bo hmoV.o Am{U

H go?

Ë`m amOmMo Zmd amOm hoamoX hmoV.o Ë`mZo Amnë`m ^mdmÀ`m ~m`H moer b¾ Ho bo hmoV.o na§Vw Aem àH maÀ`m b¾mbm g§_Vr ZìhVr Am{U øm b¾m ~m~VrV `mohmZmZo amOm hoamoXmg ho ¶mo½¶ Zgë¶mMo åhQbo hmoV.o Ë`m_wio hoamoXmMr ~m`H mo `mohmZmMr {damoYr ~Zbr. VrZo Amnë`m _wbrg gbmo_rbm KoVbo d gm§{JVbo dmT{Xdgm {Xder amOm g_moa Amnbo Z¥Ë` gmXa H amdo. H maU {Vbm _m{hV hmoVo amOm ho Z¥Ë` nmhyZ Iwe hmodZy {VMr _mJUr nyU© H aob. H maU Vr amOmMr H _Omoar AmoiIyZ hmoVr.

hoamoX hm gÎmmYmar hmoVm. Ë`mZo Amnë`m ^mdmÀ`m ~m`H$moer b½Z Ho$bo hmoV.o Ago H$aÊ`mV nadmZJr ZìhVr. øm_wio `mohmZ Ë`mÀ`m~ÔÔb Iyn XþIr hmoVm. EHo$ {Xder hoamoXmÀ`m _wbrZo Ë`mÀ`m g_moa Z¥Ë` Ho$bm. hoamoX Iwe Pmbm d Ë`mZo {Vbm nm{hOo Vo XoÊ`mMo AmœmgZ {Xbo. _wbrZo Amnë`m AmB©g {dMméZ gm§{JVbo, _bm `mohmZmMo {ea EH$m V~H m§V KmbyZ Úm.

H m`?

Zmhr! H m`! hoamoXmZo Vo Ho bo?

hoamoXbm Iyn dmB©Q dmQbo Vmo `mohmZmda Iyn ào_ H am`Mm Á`mZo Ho ìhmhr Xmofmamon Ho bm Zmhr. `mohmZ gË` ~mobV Amho ho hoamoXbm _mhrVr hmoV.o na§Vw AZoH bmoH hoamoXmbm AmoiIV hmoV.o bmoH m§Zm Vmo AmdSV Zgo Ë`m_wio Ë`mZo Ë`mbm _mêZ QmH Ê`mMr {ejm {Xbr.

Amoh! Añg § Zmhr! 6


na§Vw AmZ§XmMr JmoîQ Aer H r, amOm AÚmn VoWMo hmoVm, Am{U gd© JmoîQr VmnVM hmoË`m. EImÚm amOmbm AmUw`m`m§Mr JaO AgVo, OoUo H ê$Z bmoH m§Zm Ë`mMm _mJ© g_Oob. Am{U Ë`mM_wio `oeZy o Ë`mÀ`m AmZw`m`m§Zm H miOrnydH© {ZdSbo. Jmbrb g_ Ðw mOdiyZ OmV AgVm ˶mZo {e_moZ Am{U Am§Ðr`m `m _mgo nH SUmè`m XmoZ ^mdm§Zm nm{hbo. Vmo Ë`m§g åhUmbm, ""_mÂ`m _mJo `m, _r Vwåhmg _mUgo Yamd`mg {eH drVmo''

Am{U H m` Vo?

Am{U hmo, Ë`m§Zr Ë`m§Mo Omio VoWo gmoSbo Am{U amOmÀ`m _mJo Job.o

nwTo {H Zmè`mda Xygao XmoK,o `mH mo~ Am{U `mohmZ ^oQbo Ë`m§Zm Xo{Ib Ë`mZo ~mobm{dbo. Am{U Ë`m§Zrhr Ë`m§À`m d{Sbm§Mm ì`dgm` gmoSZy Ë`mÀ`m _mJo Vo Job.o

Z§Va H m`?

7


amOmH So amÁ` AgVo. na§Vw g_ñ`m Aer Amho H r, {H Ë`oH

bmoH ñdV…bm ñdV…À`m OrdZmMm amOm g_OVmV Am{U Ë`mà_mUo H¥ {V H$s¨dm H$m¶© H aVmV. Iao nmhVm AmnU Xmg AmhmoV ho Ë`m§g g_OV Zmhr. Ë`m_wiMo XodmZo `oeb y m nmRdbo H r, H moUË`m àH maMo amÁ` Ë`m§À`mgmR>r amIyZ Rodbo Amho ho Ë`m§Zm g_Omdo, Ë`m_wio Vo Ë`mMrM godmH Z ~§Y_wº$ hmoVrb.

`mMm AW© H m`?

H

Ooìhm XodmMo amÁ` `oVo Voìhm gd© H mhr ~XbVo. AmOw~mOwÀ`m gd© JmoîQr amOm ~XbV

hmoVm. AmOmar bmoH ~ao hmoV hmoV.o `oeÀy `m Ho di eãXmZoM bmoH m§Mo OrdZ ~XbyZ OmV hmoV,o nwîH i bmoH m§Zm _m{hV ZìhVo H r amOm Ambm Amho. Ë`mbm Vo AmoiIrV ZìhVo. na§Vw Oo H mhr Vmo H arV Ago Ë`mMm R>gm _mÌ bmoH m§Zm {XgV hmoVm. `oey H \ U©h_w ZmdmÀ`m EH m ehamV hmoVm. Vmo `hyXr Agë`mH maUmZo `hw{X`m§À`m {aVr{admOmà_mUo MmbV Ago. àË`oH AmRdSçmÀ`m EH m Img {Xder åhUOo eã~mW {Xder gd© `hyXr Xodmbm OmUwZ KoÊ`mgmRr _§{XamV OmV hmoV.o `oey XoIrb Ë`m§À`m gmo~V VoWo Jobm. Am{U bmoH m§Zm {ejU XoD$ bmJbm. Vmo EH CÎm_ {ejH hmoVm. `oeZy o gm§{JVboë`m JmoîQr bmoH m§Zr `mnydr© H YrM EoH ë`m ZìhË`m. Vmo A{YH mamZo {eH drV Ago. H maU Vmo amOm hmoVm. Ë`mZo Amnë`mgmRr amÁ`mMr {Z{_©Vr Ho br na§Vw XwamËå`mZo Ë`m _Ü`o g_ñ`m {Z_m©U Ho ë`m_wio Ë`mMm H mhr bmoH m§da n{aUm_ Âmmbm. AmVm hoM nhm; gmYmaU ì`º$r, `oey H moU hmoVm hoM AmoiIw eH bo Zmhr. na§Vw XwamËå`mZo Vo AmoiIbo. XwamËå`o qH MmiyZ Ë`mg åhUy bmJbo, ""Vy Am_Mm Zme H amd`mg `oWo Ambm Amhog H m`? Amåhm§bm _m{hV Amho, Vw H moU Amhog, Vy Va XodmZo nmR>[dbobm Ë`mMm EH nyÌ Amhog.''

dm! nwTo H m` KSbo?

8

Ë e Z


H

bo ho b.

H m{hVar {ZamioM KSbo. amOm VoWo Amë`m_wio AmËå`mZo _Zwî`mbm

Ë`mÀ`m nm`mnmer Q>mHy$Z {ZKyZ Jobm. Ooì§ hm XodmMo amÁ` `oBb © Voìhm e¡VmZmbm ni H mTmdm bmJob. Ho di `oey ImÌr H êZ XoUmam JwêM Zmhr. na§Vw XwamË_o Ë`mÀ`mg_moa C^o gwÕm amhy eH V Zmhr.

`oeyZo AmUIr H m` Ho bo? Ë`mZo bmoH m§Zm ~ao Ho bo. g^mñWmZmVyZ

{ZKmë`mda Vmo; Ë`mMo {eî` {e_moZ Am{U Am§{Ð`m `m§À`m Kar Jobm VoWo {e_moZmMr gmgy H SH VmnmZo nS>br hmoVr Vr H mhr H m_ H ê$ eH V ZìhVr; Ooìhm `oeZy o {VMm hmW nH SyZ Vmnmbm XQm{dbo Voìhm [VMm Vmn {ZKmbm. {Vbm ~ao dmQy> bmJbo Am{U {VZo Ë`mgdmªZm ^moOZ ~ZdyZ Am{Ubo.

hm àH ma bmoH m§Zm H iVmM, gw`m©ñVmÀ`m doir doJdoJiçm àH maÀ`m amoJm§Zr nr{Sboë`m ì`º$s¨Zm Ë`m§Zr Ë`mÀ`mH So Am{Ubo. Ë`m_Ü`o H mhr XwîQ AmË_o bmJbobo XoIrb hmoV.o

Amü`©!

`oeyZo H m` Ho bo? 9


Ë`mZo gdmªZm ~ao Ho bo! _J {Xdg CJdë`mda Vmo amZmV

àmW©ZogmRr Jobm.

Ë`mMm H m` AW© Amho? `oey XodmMm nwÌ hmoVm. Vmo Ë`mÀ`m {nË`mda Iyn ào_ H am`Mm. Am{U EH m§VmV Ë`mÀ`mgmo~V Iyn doi Kmbdm`Mm. Vmo Xodmer ~mobm`Mm, `mbmM AmnU àmW©Zm åhUVmo.

Ë`mbm H mhr Var H am`Mo hmoVo Vmo {eî`m§g åhUmbm,

`oey H \ U©hw_ `oWoM am{hbm H m§?

""_bm XodmÀ`m amÁ`mMr gwdmVm© gm§JÊ`mgmRr BVa JmdmVhr {\ am`Mo Amho, Ë`mgmRrM Va _r Ambmo Amho.'' Vmo `mohÚÿ m§À`m g^mñWmZm_Ü`o CnXoe H {aV Am{U bmoH m§Zm ~ao H {aV {\ abm. EH Xm EH Hw îR>amoJr `oey nwTo JwTKo QoHy Z ~ao H aÊ`mgmRr {dZ§Vr H ê bmJbm. nwdr©À`m H mir Hw îR amo½`mg g_mOmV ñdV§Í`nUo {\ aÊ`mg _ZmB© hmoVr. Aem ì`Îmr_wio Hw îRamoJ ngaÊ`mMr {^Vr {Z_m©U hmoV Ago `oeZy o Ë`mg ~ao Ho bo Am{U gm§{JVbo H r `mOH mH So OmD$Z XmId, OoUo H ê$Z Vy `m g_mOmV nwÝhm dmdaerb. nU Vw `m M_ËH mam{df`r H moUmbmhr H idy ZH mog. nU Vmo BVH m AmZ§Xr Âmmbm H r Vmo gdmªZm `m {df`r gm§JV Jobm Am{U gdmªZr Ë`mbm nm{hbo XoIrb. Z§Va gd© bmoH `oeMy m emoY H ê bmJbo. OoWo OoWo `oey OmB© VoWo VoWo bmoH m§Mr JXr© hmoV Ago. Ë`m_wio Vmo ehamnmgyZ Xya amhÊ`mMm à`ËZ H {aV Ago. na§V,w bmoH m§Mm O_md Ë`mÀ`mgmo~V hmoVmM. EHo {Xder Vmo H \ U©h_w `oWo naV Ambm. `oey naV Ambm hr ~mV_r H iVmM `oey Á`m KamV amhV hmoVm Vo Ka nwU© _Zwî`m§Zo ^êZ Job.o Ë`mVrb H mhr bmoH m§Zr `oey gmo~V amhÊ`mMm {ZU©` Ho bobm hmoVm.

10

E

Ë g

"


EH m njKmVr _Zwî`mbm Ë`mÀ`m Mma {_Ìm§Zr ~mOoda Am{Ubo, na§Vw XmQr_wio qH dm JXr©_iw o

Ë`mbm AmV ZoÊ`mg dmQ {_ioZm, åhUwZ Ë`m§Zr Kamda MTwZ Ë`mg ~mOogH Q H m¡bmVwZ `oeÀy `m g_moa Imbr gmoSbo! `oey Ë`mg åhUmbm

H m` Vmo Amü`©H maH JmoîQ åhUmbm

""VwÂ`m nmnm§Mr j_m Âmmbr Amho.''

emór d néer Agm {dMma H aV hmoVo H r hm Va

XodmMr qZXm H aV Amho; Ho di na_oœaM nmnm§Mr j_m H arVmo. Xwgè`m§Zm XoIrb AgoM dmQbo. `hyXr bmoH XodZtXm åhUOo EH J§^ra JmoîQ _mZV AgV. `mMm AW© Agm H r XodmÀ`m ZmdmMm An_mZ. Ë`m_wio Y_©nS§ rV `oeMy m gVV An_mZ H aÊ`mMm ~oV H {aV AgV.

`oeZy o A§VakmZmZo Ë`m§Mo

{dMma AmoiIyZ Ë`mg åhUmbm, ""ho Xw^m©fU Amho H m`? VwÂ`m nmnm§Mr j_m Âmmbr Amho, Ago njKmVr ‘mUgmg åhUUo gmon,o qH dm D$R, Amnbr ~mO CMbyZ Mmb, Ago åhUU gmon?o na§Vw _r Vwåhmbm I{MV gm§JVmo H r, `m n¥Ïdrda nmnm§Mr j_m H aÊ`mMm A{YH ma _bm Amho. `oeZy o njKmVr _Zwî`mH So ~KyZ Ë`mg åhUmbm. ""_r Vwbm gm§JVmo, CR, Amnbr ~mO Ko d Amnë`m Kar Om.'' Am{U Vmo CRbm d Amnbr ~mO CMbyZ gdmªÀ`m XoIV Mmby bmJbm.

Amåhr Añg§ Ho ìhmhr nm{hbo Zmhr. M{H V hmoD$Z! 11


Ia|M. nU `oey Ë`m Y‘©Jêw $§gmR>r A{YH$ g‘ñË`m CËnÝZ H$[aV hmoVm. EHo$ {Xder ‘Îm` Zm‘o O³H$mXmambm `oey ^oQ>bm. `oeZy o Amnë`m ~amo~a amhÊ`mg Ë`mbm gwM{dbo. ‘Îm` am{hbm d Ë`m amÌr Ë`mZo `oey d BVa {eî¶mg Oody KmVbo.

H m`? Vmo Ym{_©H bmoH m§gmRr g_ñ`mM H maU hmoVm? VoWo Xwgao OH$mVXmahr hmoV.o Xwgao nmnr bmoH$ Ë`mÀ`m ~mOwbm hmoV.o `oeÀy `m ^modVr nwîH$i bmoH$ hmoV.o ñdJmªMo amÁ` gdmªgmR>r Amho. Ho$di H$mhr Img ì`ŠVrgmR>rM Zìho, nê$em§Zm `mMm YŠH$mM ~gbm. ""Vo Ë`mg åhUmbo'' hm `oey nmnr bmoH$m§~amo~a H$m OodVmo? ho EoH$y Z `oey Ë`m§Zm åhUmbm ""{Zamo½`mg d¡ÚmMr JaO ZgVo Va amo½`mg AgVo'' Ë`mgmR>rM Va _r Ambmo Amho. nmß`m§g ~mobmd`mg-Ë`m§À`mgmR>r Zmhr Oo ñdV:g ZrVr_mZ g_OVmV.

nêer åhUOo H moU? nê$er Y_m©Mo nmbZ H$aVmV Ym{‘©H$ bmoH$ Ë`m {Z`_m§da ào_ H$aVmV.na§Vw `oeb y m ho _m{hV hmoVo H$s {Z`_m§Mo nmbZ H$aUo Iyn gmono Amho nU g§nU w © A§V:H$aUmZo Xodmda ào_ H$aUo Am{U Ë`mMm AmXa H$aUo Iwn H$R>rU Amho. ho nê$í`m§gmR>r AmìhmZ XoUmao hmoV.o AmnU n{dÌ AmhmoV Ago Vo T>mJ| H$aVmV. nU XodmgmaIo n{dÌ OrdZ OJÊ`mg Vo ZmH$maVmV.

`mMm AW© H m`? 12


`m bmoH m§H So gd© JmoîQr_Ü`o {Z`_ Am{U {Z`§ÌU hmoV,o

Vm.

Ë`m§À`m ImÊ`m{nÊ`m_Ü`o XoIrb {Z`§ÌU Ago. `oeMy o AZw`m¶r `m {Z`_m§Zg w ma MmbV ZìhVo Ë`m_wio Ë`m§Zm Vo ^mH V Ago. `oeZy o Ë`m§À`m A§V…H aUmVrb Xmof AmoiIbo.

a a

Mmoa

r

Vmo åhUmbm ""Ahmo Tmo½§ `m§Zmo Vwåhr AZmXanUo XodmMr CnmgZm H aVm,

Vwåhr XodmMo {Z`_ Z {eH {dVm ñdV…Mo {Z`_ {eH drVm XodmMo {Z`_ Z nmiVm Vwåhr ñdV…Mo {Z`_m§Mo Adb§~ H arVm. Vwåhr Vw_À`m AmB©À`m qH dm d{Sbm§À`m JaOm§H So Xwbj © H {aVm. Am{U åhUVm _r _XV H ê eH V Zmhr _r XodmgmR>r An©U Ho bobm Amho. hm gd© _yIn© Um Amho.!''

n{aUm_H maH eãX! O_mdmbm H go AdS>ob?

qZXm

IwZ

Vo

EoH V hmoV,o `oeZy o nwÝhm åhQbo, ""Vwåhr {H Vr ImVm d {H Vr {nVm `mV XodmMo amÁ` Zmhr Va Vwåhr H m` ~mobVm Am{U H m` H aVm ømV Amho.'' Vmo Ë`mÀ`m {_Ìm§Zm g_Ody bmJbm, ""OrdZ _ mUgmbm AewÜX ~Z{dVo hm Vw_Mm {dMma Amho. na§Vw gd© dmB©Q JmoîQr ì`{^Mma, Mmoar, IyZ, XwîQnUm, bmo^, _Ëga, {eì`mJmir, Ah§H ma, Am{U _yIn© Um Vw_À`m AmVyZ {ZKVmV.''

Jd©

13


`oey amOm Agë`m_wio Vmo Ë`mÀ`m amÁ`m_Ü`o H go OJm`Mo `m{df`r Vmo

bmoH m§Zm {ejU Úm`Mm. Ho di `oeÛ y maoM Vwåhm§bm ewÕ A§V…H aU Am{U Mm§Jbo OrdZ {_iob. XodmZo Vwåhm§bm ñdrH mamdo, Ago Vwåhmbm ~Zdmdo `mgmR>r Vmo Ambm Amho. Vwåhr ñdV…hyZ {Z`_ nmiyZ ho H ê eH Uma Zmhr-Va Ho di Ë`mÀ`mM Ûmao. nê$fr Am{U BVa bmoH m§Zm ho EoH mdogo dmQV ZìhVo. Ë`m_wio Vo `oey Oo H mhr H aV Ë`mda Vo gVV {MS{MS H am`Mo. Am{U Ë`mda {QH m H am`Mo.

Vwbm H m` åhUm`Mo Amho?

Ë`mMo {Z`_ eã~mWmda AmYmarV hmoV,o åhUOo H

moUVohr H m_ H am`Mo Zmhr. `oey g^mñWmZmV AgVm EH m byim hmV Agboë`m ì`º$sbm ˶mZo nm{hbo. `oeb y m _m{hVr hmoVo H r nê$er _r H m` H aUma ho nhmÊ`mgmRr QnwZ ~gbo AmhoV. Ë`mZo Ë`m§g ~mobmdwZ åhQbo, eã~mW {Xder ~ao H aUo qH dm dmB©Q H aUo `mn¡H r H moUVo Mm§Jbo? H mo{Uhr CÎma XoD$ eH bm Zmhr. Z§Va Ë`mZo Ë`m _mUgmbm åhQbo, hmV bm§~ H a, Ë`mZo hmV bm§~ Ho bm; Am{U hmV bm§~ H aVmM Vmo ~am Âmmbm.

14

O

A C

\ maM NmZ!

E n n A ~ I O A


hmo`, na§Vw `m JmoîQr_wio nê$er Iyn {MSbo Am{U `oeby m H m`_Mo Xwa H aÊ`mMm H Q H ê bmJbo. Vmo Ë`m§Zm IaoM h¡amU H aV hmoV. Vmo OmB© VoWo bmoH m§Mm O_md Ago, Ë`mbm nhmÊ`mgmRr gd© XoemVrb bmoH `oV hmoV.o Ë`mZo EH m amÁ`mMr {Z_r©Vr Ho br. `mM ~amo~a M_ËH ma, Amamo½` Am{U ñdV§ÌVm hmoVr, Ym{‘©H {Z`_ VoWo ZìhVo.

`oeÀy `m Hw Qw{§ ~`m§Zm XoIrb H m` KSV Amho ho g_OV ZìhVo. AmVmn`ªV, Oar nwîH i bmoH Ë`mÀ`m_mJo Job.o Ë`mZo Ë`m§Zm H miOrnydH© {eH {dbo. ñdJr©` amÁ`mMr H m`o© Am{U Ë`m_Ü`o H em àH mao amhm`Mo `mMo {ejU XoV hmoVm. Ë`mZo Ë`mMm Ë`m§Zm A{YH ma {Xbm. Z§Va Vo Ë`mMo ""{eî`'' ~Zbo åhUOoM ""{dÚmWr©.''

Vo H moU hmoVo.?

`oeÀy `m {eî`m§Mr `m {RH mUr `mXr Amho. {e_moZ (`oeZy o Ë`m§Mo Zmd noÌ Rodb) © _` [\$brn ~Wb A{§ Ð` ` m o ~ ho mZ `mH$m _V` o ObmoVg A {e _m ë\ Z o Ob rM moVg m nwÌ `mH mo~ o Wmo_m `mH mo~mMm _wbJm `hyXm (`hyXm BñH `moV© )

{eî` Ë`mÀ`mH SyZ H m` {eH bo? O

go amOmZo {ejU AmUbo VgoM Amamo½` XoIrb bmoH m§gmRr AmUbo. bmoH m§Zm Ë`mMo {ejU g_Omdo `mgmRr Vmo AZoH H Wm§Mm Cn`moJ Amnë`m {ejUmV H aV Ago. Ë`mZo EH CXmhaU gm§{JVbo EH eoVH ar noaUr H amd`mg {ZKmbm, Ë`mVrb H mhr ~r dmQoda nSbo Vo nmIam§Zr `oD$Z ImD$Z Q>mH bo, H mhr ~r ISH mi O{_{ZV nSbo, nU _mVr Imob Zgë`mZo Vo bmJbrM CJdbo Am{U gw`© da Amë`mda Vo CÝhmZo H anbo d _wi Zgë`m_wio Vo dmiyZ Job.o H mhr ~r H mQoar ÂmwSnm§_Ü`o nSbo d H mQoar ÂmwSnm§ZrM dmTy>Z Ë`m§Mr dmT IwQ§ dbr, åhUwZ Ë`mbm H mhr nrH Ambo Zmhr. H mhr ~r Mm§Jë`m O{_ZrV nSbo Vo CJdbo, _moRo Âmmbo d Ë`mbm e§^a nQ Ago CËnÞ Ambo!

Ë`mMm AW© H m`? 15


`oey Ooìhm Amnë`m ~mam {eî`m§gmo~V EH Qm hmoVm Voìhm Ë`mZo Ë`m

JmoîQrMm AW© gm§{JVbm…

EH bhmZgm _moharMm XmUm

noaUmam dMZ noaVmo? dmQoda dMZ no{abo OmVo. VoWrb bmoH ho

AmhoV H r, Ë`m§Zr EoH ë`m ~amo~a g¡VmZ Ë`m§À`mV noabobo dMZ {hamdyZ KoVmo. ISH mi O{_ZmV noabobo ho AmhoV H r dMZ EoHy Z AmZ§XmZo JŒhU H {aVmV, nU Ë`m§À`m_Ü`o _wi Zgë`mH maUmZo Vo AënH mi {QH md YaVmV. nU dMZm_wio g§H Q Amë`mg Vo ASIiVmV H maU Ë`m§Mm {dœmg H _Omoa AgVmo. H mQoar ÂmwSnm§_ Ü`o noabobr ho AmhoV, H r Vo dMZ EoHy Z KoVmV d Z§Va OrdZmMr qMVm Ðì`mMm _moh Am{U BVa JmoîQtMm bmo^ Âmmë`mZo dMZmMr dmT IwQ§ {dVmV Am{U Vo {Zî\ i hmoVmV. na§Vw Mm§Jë`m O{_ZrV noabobo ho AmhoV H r, Vo dMZ EoHy Z Vo pñdH maVmV, Ë`m_wio Vo ^anya Ago nrH XoVmV. ˶mZ AmUIr H mhr JmoîQr gm§{JVë`m. XodmMo amÁ` ho _moharÀ`m XmÊ`m g_mZ Amho ho `oey dU©Z H arVmo.

{H Vr bhmZ! hmo`, Vo noaë`mda CJdyZ EH _moRo ÂmmS ~ZVo Vo Ago H r, AmH memVrb

nmIao `oD$Z Ë`mÀ`m \ m§ÚmV dñVr H aVmV. {dœmg hm AemM àH maMm Amho A{YnVtÀ`m {eî`m§gmRr hr EH _hmZ g§Yr hmoVr H r Vo Ë`m§À`mÛmao Cn`moJmV AmUmdo.

nwTo H m` KSbo? g§Ü`mH mi Âmmë`mZ§Va `oeZy o Ë`mÀ`m {eî`m§Zm AmnU n{bH So OmD$ Ago gm§{JVbo. Var Ë`mÀ`m ^modVr bmoH m§Mr JXr© hmoVr. H Xm{MV Ë`mbm Ago dmQbo H r ñdV…gmRr WmoSm doi Kmbdmdm. hmoSr_Ü`o Vmo Âmmonr Jobm H maU Vmo Iyn WH bm hmoVm! 16


?

Vo

Xya Jobo ZmhrV VodTçmV g‘wÐmV _moRo dmXi gwQZy hmoSr_Ü`o nmUr ^é bmJbo. `oey JmT {ZÐo_Ü`o hmoVm! {^VrZo erî` _moR _moRçmZo AmoaSy bmJbo; `oeb y m Vo CRdy bmJbo. ""JwêOr, nhm H m` KSV Amho? AmnU ~wSV AmhmoV!'' ""Voìhm `oeZy o CRyZ, dmXimg Am{U bmQm§g Y‘H$mdbo d Ago åhQbo, em§V hmo'' Am{U Vo em§V Âmmbo.

dm!

Vmo Ë`m§Zm åhUmbm ""Vwåhr H m {^Vm? Vw_Mm _mÂ`mda {dœmg Zmhr H m?'' Vo AmnAmngmV Hw O~wOy bmJbo, ""hm Amho Var H moU?,'' ""dmam Am{U g‘wÐ ho XoIrb ˶mMo EoH VmV''! `oey Ë`m§Zm {eH dV hmoVm H r, ""H miOr H ê$ ZH m, Va Xodmda {dœmg Rodm. Vw_À`mZo {dœmg g§nmXZ H aVm `oV Zmhr. na§Vw XodmM§ dMZ ho EH m {~`mgmaI-{dœmg {Z_m©U H aUmar eº$s Amho! Ooìhm Vwåhr {dœmg RoD$Z H m`© H arVm Voìhm M_ËH ma KSVmV. ¶mB©a ho {eH$bm hmoVm eº$s.'' 17


H$moU?

`mB©a hm g^mñWmZmMm A{YH mar hmoVm. Ë`mMr bhmZ _wbJr _amd`mg QoH br hmoVr. na§Vw Ë`mbm ho _mhrV hmoVo H r `oey Vrbm ~ao H arb.

""Vmo `oeb y m åhUmbm _mÂmr _wbJr _aUmg QoH br Amho. H¥ n`m {Vbm ñne© H am åhUOo Vr dmMob,''

Ë`mZo Ho$bo? h

"" mo`'', `oey `mB©am gmo~V Jobm. bmoH g_wXm` Ë`mÀ`m ^modVr JXr© H aV hmoV.o Voìhm ~mam df© aÎmòmd hmoV Agbobr Aer H moUr EH ór hmoVr. VrZo ~è`mM d¡ÚmÀ`m hmVyZ Amnë`mOdi hmoVo VodTo gd© n¡go IM© H ê$Z Q>mH rbo, Var H mhrM JwU Ambm Zmhr. `oey {edm` {Vbm H moUVrM Amem ZìhVr. ''{VÀ`m `m {dMmamZo Vr JXr©_Ü`o Kwgbr Vr åhUV hmoVr H r Ho di `mÀ`m dóm§Zm {edbo Var _r ~ar hmoBZ© ''

Voìhm hmo`! Vr `oeÀy `m dóm§Zm {edbr, {VMm aÎmòmd

~§X Âmmbm Am{U {Vbm H imbo H r Vr ~ar Âmmbr! `oeZy o AmoiIbo H r AmnUm_YyZ e³Vr {ZKmbr Amho Vmo _mJo diyZ åhUmbm; ""_mÂ`m H nSçm§Zm H moUr {edbo?'' Ë`mMo {eî` Ë`mbm åhUmbo bmoH g_wXm` Amnë`m ^modVr JXr© H arV Amho- ""Amåhmbm H go _m{hV Amåhr H go gm§Jy ? H r Vwåhmbm H moUr {edbo'' `oey VoWo Wm§~Zy nmhmV hmoVm Voìhm Vr ór Amnë`m ~m~VrV Oo H mhr KSbo Vo OmUyZ ^rV ^rV d H m§nV Ë`mÀ`mH So Ambr, d Ë`mÀ`m nm`m nSyZ {VZo Ë`mbm gd© IamIwam d¥Îmm§V gm§{JVbm. Vmo Vrbm åhUmbm;'' ""_wbr VwÂ`m {dœmgmZo Vwbm ~ao Ho bo Amho. em§VrZo Om, Vy ~ar Âmmbrg'' 18

hm EH$ {dœmg Amho?


QoH

e© H

ho KSV AgVmZmM `mB©amMm EH ZmoH a _wbJr _oë`mMr

dmVm© KoD$Z Ë`mH So Ambm. `oey `mB©ambm {dœmg RodÊ`mgmRr àmoËgm{hV H aV hmoVm. Z§Va Ë`mZo O_mdmbm Amnë`m~amo~a `oD$ {Xbo Zmhr. noÌ, `mH mo~ Am{U `mohmZ Ë`mÀ`m gmo~V hmoV.o

Ooìhm Vo `mB©amÀ`m Kar Jobo Voìhm gd©OU AmoŠgm~moŠgr aSV

hmoVo Ë`m§À`mH So Xwbj © H ê$Z `oey AmV Jobm. Vmo åhUmbm ""Vwåhr H m aSVm?, _wbJr _obr Zmhr Va Vr Âmmonbr Amho.'' Voìhm bmoH hgw bmJbo, Voìhm Ë`mZo Ë`m gdmªZm ~mhoa KmbdyZ {Xbo Am{U _wbrMo AmB©-~mn Am{U Ë`mÀ`m VrZ {eî`m§Zm KoD$Z Vmo _wbJr hmoVr Ë`m Imobr_Ü`o Jobm. _wbrÀ`m hmVmg YêZ Vmo åhUmbm, ""_wbr D$R!'' Am{U bmJbrM Vr _wbJr D$RyZ Mmby bmJbr! VrMo AmB©-dSrb Amü`©MH rV Âmmbo. Vo H moUmbm H iVm H m_m Z`o Aer Ë`mZo Ë`m§Zm Amkm Ho br Am{U {Vbm Imd`mg XoÊ`mg gm§{JVbo.

`mMm AW© Agm, _wbJr _obr hmoVr na§Vw `oeyZo {Vbm {Od§V Ho bo?

hmo`.

dm! H m` M_ËH ma Amho! 19


hmo`, hm EH XodmÀ`m amÁ`mMmM EH ^mJ Amho. ^rVr hr

{dœmgm{dêÕ Amho Am{U `m_wio Vw_À`m OrdZmVrb KSUmao M_ËH ma ~§X hmoVmV. Ooìhm Vwåhr Km~aVm, Voìhm Vwåhr A{YnVrda {dœmg Rodm.

XodmÀ`m amÁ`mV Amåhmbm {dœmgmMr JaO Amho? hmo`, bmoH m§À`m A{dœmgm_wio `oeb y m AZoH M_ËH ma H aVm Ambo ZmhrV.

`m§Mm H m` AW© Amho?

`mB©amÀ`m KamVrb M_ËH mam Z§Va Vmo VoWZy {ZKyZ Amnbo Jmd

ZmgaoV `oWo Ambm. _J eã~mW {Xder Vmo g^mñWmZmV {eH dy bmJbm Voìhm nwîH i bmoH Ë`mMo ^mfU EoHy Z W¸ Âmmbo. Vo åhUmbo, ""`mbm ho gd© kmZ Am{U M_ËH ma H aUmar e³Vr H moRZy àmßV Âmmbr? hm Va gwVma.'' `mog\o Am{U _ar`oMm _wbJm Ë`mMo ^mD$~§X Am_À`m_ Ü`oM amhVmV. Ë`m§Zr Ë`mÀ`mda {dœmg RodÊ`mg ZmH mabo.

Vì§o hm Vmo Ë`m§Zm åhUmbm, ""g§Xîo Rm§ Amnë`m

`oeyZo H m` Ho bo?

KamV gÝ_mZ nmdV Zmhr. Ë`mÀ`m XoemV, Ë`mÀ`m AmßVoîRm§V AWdm Ë`mMm KaÀ`m _§SirV Ë`mMm gÝ_mZ hmoV ZgVmo.'' Am{U åhUyZ WmoSçmem M_ËH mam{edm` Xwgao H moUVohr _moRo M_ËH ma Ë`m§À`m A{dœmgm_wio Ë`mbm VoWo H arVm Ambo ZmhrV.

nwTo H m` KSbo?

`oey Jobm Am{U Ë`mÀ`m {eî`m§Zm Vmo A{YH ma XoD$Z nmR{dbo Am{U Ë`mg Amkm Ho br H r dmQ>go mRr H mR>r dmMyZ Xwgao H mhr KoD$ ZH m. ^mH ar ÂmmoiUm hr KoD$ ZH m. Vmo Ë`m§Zm AmUIr åhUmbm ""Á`m {RH mUr Vw_Mo ñdmJV hmoUma Zmhr Ë`m_wio Vwåhr H miOr H ê ZH m Amnë`m Vi nm`m§Mr Ywi VoWo ÂmmSyZ nwTo Om.''

J§^ra JmoîQ.


hmo`, XodmM§ amÁ` ho J§^ra Amho. Vo

{eî`m§Zr H m` Ho bo?

gwdmVoM© m àMma H ê$ bmJbo. nmnmnmgyZ Xya amhÊ`mg bmoH m§Zm {eH dy bmJbo. Ë`m§Zr nwîH i bmoH m§Zm ~ao Ho bo Am{U XwamËå`m§Zm XQmdbo. Z§Va `oeZy o Ë`mÀ`mda {dœmg RodUmè`m àË`oH mg ho H aÊ`mg gm§{JVbo.

IaoM! na§

Vw Ë`mgmR>r dmQ nhmdr bmJob. H maU Ë`m_Ü`o doJdoJiçm KQZm KSë`m. `m H WoMr {dbjU g_mßVr Amho. Mbm nwTo Mmby RoD$`m. àdmgmhyZ naV Amë`mda `oeZy o gd© {eî`m§Zm _Mì`m_Ü`o Zob,o Ho di Amam_ H aÊ`mgmRr. na§Vw bmoH m§Mr JXr© VoWo hmoVr. `oey Am{U Ë`mMo {eî` OdiM AmhoV ho g_Oë`mZ§Va gd© bmoH g_wÐ {H Zmè`mda Vo AmhoV Ë`m {RH mUr Job.o _oT§ nmimdmMyZ _oT§ ao Aer Ë`m§Mr JV hmoVr. `oeb y m Ë`m§Mm H idim Ambm Am{U Vmo XodmÀ`m amÁ`m~ÔÔb {ejU XoD$ bmJbm.

. 21


Xwnma Âmmë`mZ§Va {eî` Ë`mg åhUmbo ""{Xdg \ ma CVabm Amho. ^modVmbÀ¶m IoSçmnmSçm_Ü`o Ë`m§Zm

OmD$Z ImÊ`mgmRr H mhr Var {dH V ¿`mdo `mgmRr Ë`m§Zm H m nmRdy Z`o?'' `oey Ë`m§Zm åhUmbm, ""Vwåhr Ë`m§Zm H mhrVar Imd`mg Úm.''

H$go?

{eî` Ë`mg åhUmbo, ""`mgmRr n¡emMr _moRr a¸ _ _moOmdr bmJob.''

`oew Ë`m§Zm åhUmbm, ""Vw_À`m Odi {H$Vr ^mH$ar AmhoV? OmD$Z

nhm.''

nm[hë`mda Vo Ë`mg åhUmbo,""nmM ^mH$ar d XmoZ _mgo Am_À`mH$S>o AmhoV.''

nwTo H m` KSbo?

Voìhm `oeZy o Ë`m§Zm e§^a e§^a d nÞmg nÞmg Ago n§JVr n§JVrZo ~gÊ`mg gm§{JVbo. _J Ë`mZo Vo AÞ KoD$Z na_oœamMr ñVwVr Ho br Am{U YÝ`dmX {Xbm. Z§Va Ë`mZo ^mH ar KoD$Z Ë`m _moSë`m d Ë`m Ë`m§Zm dmTmd`mg Amnë`m {eî`m§Odi {Xë`m.

na§Vw VoWo nyU© ZìhVo,

Amo hmo` AgoM hmoV!o Vo gd©OU OoD$Z V¥ßV Âmmbo Am{U Ë`m§Zr Caboë`m VwH Sçm§da ~mam Qmonë`m ^êZ KoVë`m! Ë`m§À`mH So AmUIr nwîH i hmoV.o XodmÀ`m amÁ`mMm hm Xwgam ^mJ. Vw_À`mH So Oo H mhr Amho Ë`m~ÔÔb Oa Vwåhr Xodmda {dœmg Rodbm Va Xod Vwåhmb Amerdm©X XoD$Z gd© JaOm nwadob. Xodmbm H moUVrhr JmoîQ AeŠ` Zmhr, Vmo ñdJ© Am{U n¥ÏdrMm {Z_m©UH Vm© Amho. {ZgJm©À`m {Z`_m§da Ë`mMm nyUn© Uo A{YH ma Amho.

Amü`©!

_bm EH Xwgao CXmhaU XoD$ Úm. `m Z§Va bmoH g_wXm`mbm {Zamon XoD$Z `oeZy o {eî`m§g _Mì`mV ~gyZ gamodamÀ`m n{bH So OmÊ`mg gm§{JVbo. Z§Va Vmo àmW©Zg o mRr SmoJ§ amda Jobm. 22

g

A


gH miÀ`m àhar {eî` Iyn h¡amU Âmmbo hmoV.o Vo _moRçm g_ñ`o_Ü`o hmoV,o dmam Am{U bmQm Ë`m§À`m {dêÕ {XeoZo

Agë`m_wio Vo h¡amU Âmmbo hmoV,o `oeZy o Ë`m§Zm nm{hbo Am{U Vmo Ë`m§À`mH So Jobm.

Vw_À`m åhUÊ`mMm AW© H m`?

_bm åhUm`Mo Amho H r Vmo nmÊ`mdêZ MmbV Jobm.

AeŠ`!o {eî`m§Zr Ë`mg nm{hbo d Vo AmoaSy bmJbo, ho

^yV Amho Ago Ë`m§Zm dmQbo. Vmo Ë`mg åhUmbm, ""{Ya Yra _r Amho {^D$ ZH m.''

H m Ë`m§Zr Ë`mÀ`mda {dœmg Rodbm? 23


Vmo `oeMy Amho ho OmUyZ KoÊ`mgmR>r noÌmbm nwamì`mMr JaO ^mgbr. Vmo `oeby m åhUmbm ""Oa Vy `oey

Amhog Va nmÊ`mdê$Z MmbÊ`mg _bm XoIrb Amkm Xo!'' `oey åhUmbm, ''`o Am{U noÌ `oeHy So OmÊ`mg nmÊ`mda Mmby bmJbm''

Aao! ^rVr dmQÊ`mgmaIm AmdmO

na§Vw dmam nmhyZ Vmo ä`mbm! Ogm Ë`mMm {dœmg `oedy ê$Z H _Omoa Âmmbm Vmo ~wSy bmJbm `oeZy o Ë`mM jUr hmV nwTo H ê$Z Ë`mbm Yabo Am{U Aën {dœmgm~ÔÔb Ë`mbm amJm{dbo.

AmVm gd© bmoH EH _oH m§g åhUy bmJbo ""hm `oey H moU Amho? OoWo H moRo hm OmVmo, bmoH ~ao hmoVmV. _wHo Am{U ~{hao, Am§Yio, nm§Jio Ago H moUVohr amoJr ZmhrV H r Vmo Ë`m§Zm ~ao H ê eH V Zmhr.'' EHo {Xder `oeZy o {eî`m§Zm {dMmabo ""_r H moU Amho ho bmoH m§Zm H m` dmQVo?'' Vo åhUmbo, ""H mhr OU åhUVmV Vwåhr _aUmVyZ CRbobm ~m{áñ_m H aUmam `mohmZ AmhmV, H moUr åhUVmo, H r Vwåhr ^{dî` nmhUmam Ebr`m AmhmV.'' `oey Ë`mg åhUmbm, ""Vwåhr H m` åhUVm?'' ""_r H moU Amho.'' bJoM noÌ `oeb y m åhUmbm. ""Vwåhr _grhm AmhmV'' `mMm AW© Agm H r ""A{^foH Ho bobm.''

`mMm AW© H m` Amho? ~m`~b _Yrb n{hë`m ^mJmbm OwZm H ama Ago åhUVmV. XodmZo

dMZ {Xbo H r _r EH CÕmaH$Vm© nmR>[dZ, Agm EH Omo Xodm_Yrb Am{U _Zwî`m_ Yrb g§~Y§ gwairV Rodb o .

24

Vmo amOm

h

n


hmo`, nU H mhr bmoH Ë`mbm _grhm `m ZmdmZo AmoiIVmV - hr VrM ì`³Vr Amho. noÌmZo `oey H moU Amho ho AmoiIbo Am{U `oeZy o Ë`mbm ~OmdyZ gm§{JVbo H r, ""ho H moUmbm gm§Jy ZH mog.''

`oeby m ho _m{hV hmoVo H r EH ^`mZH KQZm KSUma Amho

H$m?

Am{U Vmo AJXr ImÌrZo, na§Vw Vwåhr XodmMr `moOZm AmRdVm? gdmªZm _moH irÎmy {_imdr Aer Ë`mMr `moOZm Am{U Ë`mbm Ë`mgmRr qH _V _moOmdr bmJbr.

na§Vw Ë`mZo nwîH i JmoîQr Mm§Jë`mM Ho ë`m

`oeby m `m gdmªMr OmUrd hmoVr. AmnU _aUma AmhmoV na§Vw

{Vgè`m {Xder Vmo Ord§V hmoBb © .ho Xo{Ib {eî`m§Zm Ë`mZo gm§JZy R>do bo hmoV.o

H m`? hm Va IynM _wI©nUm Amho.

no

Zmhr!

ÌmZo AgmM {dMma Ho bm hmoVm. Ë`mZo `oeb y m EH m~mOybm ~mobmdyZ gm§{JVbo. Vwåhr Ago ~moby ZH m.

25


n

a§Vw `oeb y m ho _m{hV hmoVo H r _r H emgmR>r Ambmo Amho, Vmo noÌmH So diyZ åhUmbm ""Vy Va _Zwî`mÀ`m X¥îQrZo gd© JmoîQr nhmVmog, XodmÀ`m X¥îQrH moUmVyZ Zmhr.'' Ë`m§Zo BVa [eî`m§Zmhr ñdmW©Ë`mJ H amdm bmJob Ago gm§[JVbo. Xwgao H m` Va Vwåhr Vw_Mo OrdZ dmM{dÊ`mMm à`ËZ H amb Va Vo Vwåhr J_dmb. nU Oa Vwåhr Vw_Mo OrdZ _mÂ`mgmRr Am{U XodmÀ`m amÁ`mgmRr g_{n©V Ho bo Va Vwåhmbm EH Iao OrdZ àmßV hmoBb © .'' Z§Va Vmo åhUmbm, ""Oa _Zwî`mZo gd© OJ {_i{dbo Am{U Amnë`m OrdmMm Zme H êZ KoVbm Va Ë`mbm H m` bm^? Á`m H moUmbm _mÂmr bmO dmQob, Ë`mMr bmO _r n{dÌ XodXyVm§g{hV _mÂ`m {nË`mÀ`m Jm¡admZo `oBZ© Voìhm _bm dmQob.''

Vo Iyn AdKS Amho, nU _mÂ`m _Vo ho Iao Amho. `oeÀy `m _mJo OmUo åhUOo ñdmW© Ë`mJ bmJVmo. nU øm_Ü`oM Iao OrdZ àmßV hmoV.o

hmo`, OdiOdi EH AmRdSçmZ§Va `oeZy o noÌ, `mH mo~ Am{U `mohmZmbm gmo~V KoD$Z Vmo SmoJ§ amda Jobm. Vo VoWo EH QoM hmoV,o Am{U VoWo H m{hVar A{dœmg{Z` JmoîQ KSbr. Vo VoWo Wm§~bo AgVmZm, `oeMy o ênm§Va Âmmbo, Ë`mMo dó MH MH rV nm§Tao Âmmbo-EdTo ew^Œ Âmmbo H r Vwåhr H ënZmM Ho br Zgob. Z§Va XmoZ _Zwî` VoWo àH Qbo - Ebr`m Am{U _moe.o

26

H moU?


Ë`m§À`m~ÔÔb OwÝ`m H amam_Ü`o {b{hbo Amho, Am{U Ë`m§Zm Xo{Ib XodmÀ`m _mJm©{df`r _m{hV hmoV.o

noÌmbm H m` åhUm`Mo Amho ho gwMbo Zmhr Vmo åhUmbm, ""Amåhr VwåhmgmRr VrZ _§Sn ~Zdw ho Mm§Jbo Amho.'' nU Vmo H mhrhr ~mobV hmoVm.

Ym{_©H JmoîQr? ~amo~a. Ooìhm Vwåhr EImÚm A{YnVrbm qH dm

Ë`mÀ`m amÁ`mÀ`m g_moa OmVm Voì§ hm Vwåhr ~mobbobo eãX nwae o o ZgVmV.

nwTo H m` KSbo? Ooìhm `oey ~mßVrñ_m KoV hmoVm Vr doi AmRdm?

hmo`

EH àH maMm AmdmO VoWo Ambm. ""hm _mÂmm {à` nwÌ Amho. Vwåhr Ë`mMo EoH m''

dm! Z§Va Ë`m§Zr AmOw~mOwbm nm{hbo `oe{y edm` VoWo

H moUrM ZìhVo. ˶m XmoZ ì`³Vr {ZKyZ Joë¶m hmo˶m. SmoJ§ amdê$Z Imbr `oV AgVm `oey Ë`m§g gm§Jy bmJbm H r _r _aUmVyZ {Vgè`m {Xder CRon`ªV øm JmoîQr H moUmbmhr gm§Jy ZH m.

Ë`mMm åhUÊ`mMm AW© H m` hmoVm?

.

27


Ë`m JmoîQr_wio Vo Xo{Ib H moSçmV nSbo. na§Vw Ë`m JmoîQrMm {dMma H aÊ`mgmRr Ë`m§À`mH So doi ZìhVm H maU Ooì§ hm Vo SmoJ§ amÀ`m nm`Ï`mn`ªV nmohMbo VmoM Ë`m§Zm EH m doJiçmM JmoîQrbm gm_moao Omdo bmJbo.

VoWo bmoH m§Mm EH _moR>m O_md hmoV Ago Am{U, Ë`m {RH mUr

Xwgao {eî` Y_©Jêw $§ er dmX{ddmX H aV hmoV.o

H$m`?

`oey Ë`m§g åhUmbm, ""H m` Mmby Amho?'' H moUr EH AmoaSyZ åhUmbm, ""_mÂ`m nwÌmbm ~ao H amdo Aer _mÂmr BÀN>m Amho, Vmo ~moby eH V Zmhr H maU Vmo XwîQAmËå`mZo JŒmgbm Amho. Vmo Ë`mbm ~moby XoV Zmhr. Vmo OoWo OoWo ømbm Y{aVmo VoWo VoWo Vmo Ë`mbm Imbr AmnQVmo, _J hm VmoS§ mbm \o g AmUyZ H SH S>m XmV ImVmo d {ZnMrV nSVmo. Ë`mbm H mTmdo åhUyZ _r {eî`m§Zm gm§{JVbo na§Vw Vo H mTw eH bo ZmhrV.'' ""`oey Ë`m§g åhUmbm; Ahmo {dœmg{hZ bmoH hmo, {dœmg RodÊ`mg AmUIr {H Vr H mi Vwåhr KoUma? _wbmbm _mÂ`mH So AmUm.'' Ë`m§Zr Ë`mbm Ë`mÀ`mH So Am{Ubo, Voì§ hm Ë`m XwamËå`mZo `oeb y m nmhVmM _wbmbm OmoamV O{_Zrda AmnQbo. `oeZy o Ë`mÀ`m ~mnmbm {dMmabo. "`mbm Ago hmoD$Z {H Vr H mi bmoQbm?' Vmo Ë`mg åhUmbm; "~mbnUmnmgyZ' ""Oa Amnë`m hmVyZ H mhr hmoUo eŠ` Agob Va H¥ n`m H mhrVar H am.'' `oey Ë`mg åhUmbm; ""eŠ` Agob Va Ago H m åhUVmog {dœmg RodUmè`m§Zm gd©H mhr eŠ` Amho.'' Voìhm _wbmMm ~mn _moRçmZo åhUmbm; ""_mÂmm {dœmg Amho nU ‘mPm g§e` _mÂ`m nmgyZ Xya H aÊ`mg _bm _XV H am.''

`oeZy o XwamËå`mg Y_H mdbo, Voì§ hm XwamËå`mZo Ë`m _wbmg XwgarH So AmnQbo d AmoaSyZ {ZKwZ Jobm. Vmo _wbJm _oë`mgmaIm nSbm. H mhrOU åhUy bmJbo H r hm _obm; nU `oeZy o Ë`mÀ`m hmVmg YêZ CR{dbo d Vmo C^m am{hbm - ~am Âmmbm!

28


Ooì§ hm

''

bm

Z§Va {eî`m§Zr `oeby m {dMmabo; ""Amåhr Ë`m XwamËå`mbm H m H mTy eH bmo Zmhr?'' `oeZy o Ë`m§Zm CÎma {Xbo. ''Aem àH maMr OmV Ho di Cndmg Am{U àmW©ZZo Mo {ZKVo'' Ë`m§Zr nwTo àdmg gwê Rodbm {eî`m§gmo~V nyU© doi KmbdÊ`mgmRr `oey bmoH m§À`m O_mdmnmgwZ Xwa amhÊ`mMm à`ËZ H ê bmJbm.

H$m`?

H maU Ë`mbm _m{hV hmoVo H r H moUË`m KQUobm Ë`mbm gm_moao Om`Mo Amho.

Zmhr, EH A§Vr_

nU Vmo EH amOm hmoVm. Vmo gd© n{ajm§_Ü`o {dO`r Âmmbm.

n{ajm, IynM AdKS Am{U XodmZo nmRdboë`m ì`³Vr {edm` H moUrM `m_YyZ OmD$ eH V Zmhr Am{U hoM `oey Ë`mÀ`m {eî`m§Zm g_OdÊ`mMm à`ËZ H arV hmoVm. Vmo Ë`m§g åhUmbm; ""_bm Yê$Z XoÊ`mV `oBb © , na§Vw nwÝhm _r _aUmVwZ {Vgè`m {Xder CRoU.''

_r g_Obmo Zmhr.

Ë`m§Zr gwÕm Vo Ho bo ZgVo. Ë`mÀ`m `m åhUÊ`mMm AW© H m`

ho Xo{Ib Ë`m§Zm {dMmam`bm ng§X dmQbo Zmhr. Ë`m_wio Ë`m§À`m_Ü`o dmX{ddmX {Z_m©U Âmmbm. _mJm©V AgVm XodmÀ`m amÁ`mV H moU _moRm hrM MMm© Mmbw hmoVr, H em~ÔÔb MMm© H aV AmhmV ho `oeZy o Ë`m§Zm {dMmabo na§Vw Vo gm§JÊ`mgmRr JmoY§ iwZ Job.o Ë`m_wio Vmo Imbr ~gbm Am{U gdmªZm Ë`mZo ~mobmdbo. Vmo åhUmbm. ''EoH m Á`m H moUmbm àW_ ñWmZ nm{hOo Ë`mZo eodQMo ñWmZ ¿`mdo Ë`mZo godm H amdr.''

29


Z§Va Ë`mZo EH m ~mbH mg KoVbo d Ë`mbm H dQmiyZ Ë`m§Zm Vmo åhUmbm, ""Omo H moUr

_mÂ`m ZmdmZo Aem ~mbH m§nH¡ r EH mbm ñdrH maVmo, Vmo _bm Am{U _mÂ`m {nË`mbm Á`mZo _bm nmR{dbo Ë`mbm ñdrH maVmo.''

`oey naV Ë`mg åhUmbm; ""øm bhmZmVrb EH mbm Omo H moUr nmnmg àd¥V H arb, Ë`mÀ`m JiçmV _moRçm OmË`mMr Vir ~m§YZy Ë`mbm g_wÐmV QmHy Z Úmdo hoM Ë`mÀ`m {hVmMo Amho!''

Ë`mÀ¶m åhUÊ`mMm AW© H m`? `oey nwU© Jm§{^`m©Zo nmnm~ÔÔb dU©Z H aV hmoVm. Vwåhr

Vw_À`m OrdZmVrb Aem gd© JmoîQtMm Zme H amdm Oo Vwåhmbm XodmÀ`m amÁ`mV `oÊ`mg ASIiU H aVmV.

{_R H m? Vmo {eî`m§g åhUmbm; ""H m Vwåhr _rR>mgmaIo ~mobmdo.'' _rR>mMm

Cn`moJ AÞ gwa{jV RodÊ`mgmR>r Am{U AÞmbm Md AmUÊ`mgmRr hmoVmo. Oa _rR>mMm ImaQnUm M Jobm Va Vwåhr Vmo H emZo naV AmUmb?

hmo`. Oa Vwåhr XodmÀ`m amÁ`mV amhVm Va Vwåhr _rR>mgmaIo AmhmV, OJ Iam~ hmoD$ Z`o `mgmR>r OJm_Ü`o R>odbo Jobm Amhm§V. 30


hmo` {eî`m§Zm H em àH mao OJmdo, _XV H amdr Am{U XodmÀ`m amÁ`m~ÔÔb _mJ©Xe©Z H amdo ho AJmoXa gwMdbo hmoV.o

H maU Vmo EH amOm hmoVm, `oeb y m H m` KSUma Amho `mMr H ënZm hmoVr. OoWo `hyXr bmoH _hËdmÀ`m Ym{_©H {d{Y nma nmSVmV, Or BómEb _Yrb gdm©V ^ì` B_maVrÀ`m {dZmem~ÔÔb `oeZy o nwdr©M gm§JZy Rodbo hmoV.o VoWo `wÕ hmoBb © Am{U bmoH A\ dm ngadVrb. ho hr `oeZy o Ë`m§Zm gm§{JVbo, Vmo åhUmbm ""H mhr ImoQo g§Xîo Q>o `oVrb - ImoQo A{YnVr - Oo nwîH im§Mr {Xem^yb H aVrb. OmJmoOmJr ^w{_H§ n Am{U XwîH mi nSVrb, gmdY amhm.'' Vmo åhUmbm; ""hr Va Ho di gwê$dmV Amho, gmdY ahm! _mÂmo AZw`m`r AmhmV åhUyZ Vo Vwåhmbm Y{aVrb na§Vw Vr doi Vwåhmbm _mÂmr gmj XoÊ`mMr Agob åhUyZ Vo Vwåhmbm Yê$Z ZoD$Z Mm¡H er H arVm ñdmYrZ H arVrb Voìhm AmnU H m` ~mobmdo øm {df`r AJmoXaM qMVm H ê ZH m. Oo eãX Xod Vwåhmbm gwMdob VoM ~mobm. Vr KQH m Iwn ^`mZH Agob. Hw Qw~§ mVrb gXñ` XoIrb EH _oH m§g Yê$Z XoVrb. Vwåhr _mÂmo AmhmV `m_wio gd©OU Vw_Mm {VañH ma H aVrb, na§Vw Omo eodQn`ªV {QHo b VmoM Vaob.'' Vwåhr ñdV…bm nmaIyZ ¿`mdo `mgmRr `oeZy o nwîH i gyMZm Ë`m§Zm {Xë`m.

_r H moRo nmhy? emóm_Yrbo nwñVHo ho XodmÀ`m amÁ`mVrb Amnë`m OrdZmÀ`m

{Z`_m~ÔÔb gm§JVo.

^{dî`m~ÔÔb `oeyZo H m` H m` gm§{JVbo? 31


`o

eZy o Ë`m§Zm AJmoXaM gyMZm {Xbr hmoVr H r eodQÀ`m doir Iyn H RrU {Xdg `oVrb, gw`© A§YH ma_` hmoBb © , gd© H mhr hmXê$Z OmB©b, Voìhm amOm _moRçm eÎmrZo Am{U _moRçm Jm¡admZo `oBb © Am{U {ZdSboë`m Ë`mÀ`m bmoH m§Zm n¥ÏdrÀ`m doJdoJiçm ^mJmdê$Z EH Ì H aob.

ho Ho ìhm KSob?

`o

eZy o Ë`m§Zm gm§{JVbo. H r XodmdmMyZ H moUmbmhr Ë`m{XdgmMr qH dm Ë`m KQHo Mr _m{hVr Zmhr. Ë`mgmRr XodmÀ`m ghdmgmV gX¡d V`ma amhmdo. Ë`mMdoir, `oeb y m ho Xo{Ib _m{hV hmoVo H r Ë`mÀ`m ~m~VrV nwTo H m` hmoUma Amho. Vo gUmMo {Xdg hmoV.o

dëhm§SU åhUOo H m`?

ho {Xdg åhUOo XodmZo `hyXr bmoH m§Zm Iyn dfm©ndy r© {_gar bmoH m§À`m ÌmgmVwZ `mM {Xdgm§V dmMdbo Vo

bmoH `m {XdgmMo ñ_aU H aVmV. Vo {_gar Xoem_Ü`o Xmg hmoV.o na§Vw XodmZo Ë`m§Mr gmoSdUwH Ho br. Ë`m§Mm gUmMmM EH ^mJ åhUwZ Vo Xodmbm H moH ê An©U H aVmV. Ë`mM {Xdgm§_Ü`o Y_©Jêw Am{U nê$er bmoH EH Ì `oD$Z `oeb y m YêZ XoÊ`mMm ~oV H aV hmoV.o 32


Vw_À`m _Vo, Vo Ë`mÀ`m gmo~VM hmoVo H m? ho gd© H mhr KSV AgVm `oey H moRo hmoVm?

dm`m Jobo!

hmo`, Ë`m§Zm ho _m{hV hmoVo H r AmnU `m

gUmÀ`m {XdgmV H mhrM H ê eH V Zmhr. H maU Ë`m {XdgmV X§Jm hmoÊ`mMr eŠ`Vm hmoVr.

`êebo_ Odi Agboë`m ~oWmZr ZmdmÀ`m EH

m ehamV H moUm EH mÀ`m KamV Vmo amhV hmoVm. Vmo VoWo Oodm`bm ~gbm AgVm EH ór _m¡ë`dmZ gwJY§ r VobmZo ^abobr Hw nr KoD$Z Ambr. Vr `oey g_moa Ambr Am{U Vr Hw nr VrZo `oeÀy `m _ñVH mda Amo{Vbr.

Ë`m_wio H mhr bmoH AmnmngmV åhUy bmJbo,

Vo Iyn _moë`dmZ Vob hmoV.o Ë`m§Zr Ë`m órbm gyMdbo H r Vy ho Vob {dHw Z {_imbobo n¡go Jar~m_Ü`o dmQyZ {Xbo AgVog Va ~ao hmoV.o na§Vw `oeMy r H ënZm \ maM doJir hmoVr Vmo åhUmbm; ""{Vbm Ìmg XoD$ ZH m {VZo Ago Ho bo åhUwZ {Vbm H m amJmdVm? JmoaJar~ Vw_À`m gmo~V AgVmV, nU _r Vwåhm ~amo~a gVV Amho Ago Zmhr.''

Ë`mMm åhUÊ`mMm AW© H m`? Vmo nwTo åhUmbm; ""{VZo CÎma H m`m©gmRr _mÂ`m

earambm gwJY§ r Vob bmdbo Amho. {VZo Ho boë`m `m H m`m©~ÔÔb `oUmè`m {XdgmV ~mobbo OmB©b.''

Vmo _aUma `mMr Ë`mbm ImÌr hmoVr. 33


hmo`, Am{U gd© JmoîQr nwU© hmoV hmoË`m. `hyXm Omo `oeMy m {eî` hmoVm Ë`mZo AJmoXaM Y_©Jêw $Mr ^oQ KoVbr Am{U `oeb y m YêZ XoÊ`mgmRr Ë`mbm B©Zm_ Xo{Ib {Xbo hmoV.o

hmo`, `oey Am{U Ë`mMo {eî` gUm{Z{_Îm

H m`? Ë`mÀ`mn¡H r H moUrVar EH {eî`? Zmhr!

^moOZ ~ZdV hmoV.o Ë`mZo XmoKm§Zm nwTo `ê$ebo__Ü`o nmRdbo d åhUmbm; ""Ogo Vwåhr `ê$ebo__Ü`o nmohMmb Vwåhmbm EH _Zwî` _SŠ`mZo nmUr ^aVmZm AmTiob. Ë`mbm Vwåhr ^oQm, Ë`mÀ`m_mJo Om Ooìhm Vmo EH m KamV OmB©b Voìhm Ë`m KaÀ`m YÝ`mbm Ago gm§Jm, ""JwêOr {dMmaVmV _r Amnë`m {eî`m§gh dëhm§SUmMo ^moOZ H amdo Aer _mÂmr CVamd`mMr OmJm H moRo Amho?'' _J Vmo gOdyZ V`ma Ho bobr EH _mSrdaMr _moR>r Imobr Vwåhmbm XmI{db, VoWo Amnë`mgmRr ^moOZ V`ma H am.'' Am{U ho gd© gm§{JVë`mà_mUo Âmmbo.

`oey Am{U Ë`mÀ`m {eî`mZo dëhm§SUmMm gU

{H Vr AØyV! JmoîQ Amhoo

gmOam Ho bm, OodU H aV AgVm `oeZy o Ë`m§Zm gm§{JVbo H r Vwåhmn¡H r H moUr EH OU _bm YêZ XoBb © .

H m` KSUma Amho ho Ë`mg RmD$H Amho Ago Vwåhmbm åhUm`Mo Amho H m?

hmo`!

na§Vw ho Ë`mZo H m Wm§~{dbo Zmhr?

hr XodmMr EH ñdV§Ì H aÊ`mMr `moOZm

34

hmoVr. bjmV Rodm? XodmMm CÔÔoe nwTo gwê RodÊ`mgmRr `oey Ambm Amho.

hrM A§{V_ n{ajm hmoVr H m?

h

Y A


hmo`. gd©H mhr Ë`mÀ`m `moOZoZgw ma KSbo. Ooìhm Vo ^moOZ H aV hmoVo Voìhm `oeZy o ^mH a KoVbr Am{U Xodmbm

YÝ`dmX XoD$Z Vr _moSbr Am{U åhUmbm, ""ho _mÂmo eara Amho.'' Z§Va Vmo Ðmjmag KoD$Z åhUmbm ""ho _mÂmo aº$ Amho, gdmªgmRr gm§Sbo OmB©b, Xod Am{U Ë`m§À`m bmoH m§_Ü`o dmMm ~m§Ybr OmB©b.

H go {dbjU! _mÂ`m _Vo, {eî`m§Zr XoIrb AgmM {dMma Ho bm Agob. na§V,w

H moUr H mhrM åhQbo Zmhr. Ë`mamÌr H m` KSUma Amho ho `oeZy o Ë`m§Zm gm§JÊ`mg gwêdmV Ho br.

""Vwåhr gd©OU _mÂmm Ë`mJ H amb'' Ë`mZo Ë`m§g gyMZm {Xbr. noÌ Ë`mg åhUmbm, ""Oar gdmªZr Ë`mJ Ho bm Agbm Var _r Vwbm Ho ìhmhr gmoSUma Zmhr.''

`o

ey Ë`mg åhUmbm ""Vy, `mM amÌr gmoSerb, H mo~§ S>m XmoZ doim AmadÊ`mnydr© VrZ doim Vw _bm ZmH maerb.''

noÌ AmoaSyZ åhUmbm ""H Yrhr Zmhr!'' Am{U Xwgaohr Ë`mÀ`mer gh_V Âmmbo. Z§Va Vo JoWgo_Zr

ZmdmÀ`m ~mJoV Job.o àmW©Zb o m OmÊ`mnydr© `oeZy o Ë`m§Zm VoWo ~gÊ`mg gm§{JVbo. Ë`mZo noÌ, `mohmZ Am{U `mH mo~mbm gmo~V KoVbo.

_obobr _wbJr {Od§V H aVo doiog `oeyZo gmo~V KoVbobo ˶mM øm ì`³Vr hmo˶m?

35


hmo`, Ë`m§Zm Ë`mÀ`mda {dœmg RodbmM nm{hOo H maU, Vmo {H Vr {Zame hmoVm ho Ë`mZo Ë`m§Zm gm§{JVbo hmoV.o Vmo Ë`mg åhUmbm Vwåhr `oWo ahm d OmJ¥V Agm. _J Vmo nwTo OmD$Z ^w{_da nSbm d Ë`mZo Aer àmW©Zm Ho br H r, Xodm hmoBb © Va hr KQH m _OdêZ QiwZ Omdmo Varhr Ë`mg ho RmD$H hmoVo H r Ë`mbm ñdV…bm XodmÀ`m BÀNoda gmondwZ Úm`Mo Amho. Vmo _mRçmZo AmoaSyZ åhUmbm; ""_mÂ`m BÀNoà_mUo ZH mo, VwÂ`m BÀNoà_mUo hmodmo.''

Vw_À¶m åhUÊ`mMm AW© Agm hr eodQ>Mr KQ>H$m {H$Vr ^`mZH$ Amho ho Ë`mg _m{hV hmoVo H$m, H$s Vmo _aUma?

hmo`!

{H Vr ^`mZH ! Ë`mÀ`m {eî`m§Zr H m` Ho bo? Ooìhm `oey {nË`mbm _moRçmZo AmoaSyZ àmW©Zm H aV hmoVm, Voì§ hmhr Vo ÂmmonVo hmoV.o

H m`? _J Vmo `oD$Z nhmVmo Vmo Vo Âmmonr Jobo AmhoV. Vmo åhUmbm,

""Vwåhmbm KQH m^ahr OmJ¥V amhdbo Zmhr H m`?'' Vmo nwÝhm naV àmW©Zm H aÊ`mg Jobm. naV Vo Âmmonr Job.o Vmo {Vgè`m§Xm `oD$Z Ë`mg nhmVmo Va H m` Vo gd© Âmmonr Jobo AmhoV. Vmo Ë`mg åhUmbm ""{dgmdm KoVm`? nwao Âmmbo!'' KQH m Ambr Amho! _r YêZ {Xbm OmV Amho.

36

Z§Va H m` KSbo?


m Xm

Ë`mZo gm§{JVë`mà_mUo A§YmamVwZ `hyXm Am{U EH _moRm

g_wXm` Vbdmar Am{U gmoQo KoD$Z àH Q Âmmbm. `hyXmZo YêZ XoÊ`mgmRr Aer IyU gm§JZy Ro{dbr hmoVr H r, _r Á`mMo Mw~§ Z KoBZ© VmoM Vmo Amho. `hyXm Jobm Am{U Jwê$Or gbm_ åhUyZ Ë`mZo Ë`mMo Mw~§ Z KoVbo Ë`mH mir {admOmZwgma Mw~§ Z KoD$Z gbm_ H aV AgV. bmJbrM {enm`m§Zr `oeb y m nH Sbo noÌmZo Amnbr Vbdma Cngbr Am{U à_wI `mOH mÀ`m Xmgmda àhma H ê$Z Ë`mMm H mZ H mnyZ Q>mH bm.!

`oeZy o AmoaSwZ gm§{JVbo, ""em§V hmo !'' Ogo

bwQmê§da Vbdmar d gmoQo KoD$Z Omdo, Vgo Vwåhr _bm Yamd`mg Ambm H m`? _r à{V{Xder _§{XamV ~gyZ {ejU XoV Ago, Var VoWo Vwåhr _bm H m Yarbo Zmhr? nU emóboI nyU© ìhmdm åhUyZ ho gd© Âmmbo.

H moUVr nwñVHo AmhoV? ~mB©~b Amho. H mhr àmMrZ nwñVHo Ë`m§À`mH So hmoVr. Amnë`mH So ~mB©~b Amho. `oeÀy `m ~m~VrV H m` KSUma Amho Vo gd© ^{dî`dm{UÛmao {bhyZ R>do bo hmoV.o

Amü`©H maH ! 37


`oeZy o Oo ^m{H V Ho bo AJXr VoM KSbo. gd© {eî` Ë`mbm EH Qo gmoSZy {ZKyZ Job.o Ë`mbm gw^Xo mamÀ`m Kar ZoÊ`mV

Ambo VoWo Ë`mMo {damoYr Ë`mbm _¥Ë`w X§SmMr {ejm {_imdr `m _mJUrgmRr EH Ì O_bo hmoV.o noÌ JwnMwn {ZKyZ Jobm Am{U EH m gwa{jV A§Vamdê$Z H m` KSVo Amho ho Vo nhmV Wm§~bm. VoWo `oedy a gd©àH maMm Amamon bmdÊ`mV Ambm nU H moUrhr Vo Wm§~dbo Zmhr. Var Vo EH _oH m§Mm {damoY H aV hmoV.o Ë`mbm Iyn Ìmg {Xbm. gw^Xo ma Ë`mg åhUmbm ""Vwbm `mda H m` åhUm`Mo Amho H m`?'' na§Vw `oey Jßn am{hbm. Z§Va Vmo Ë`mg åhUmbm ""Vy XodmMm nwÌ _{ghm Amhog H m`?'' ""hmo`, _r Amho'' `oey åhUmbm ""Am{U Vwåhr _bm gd©g_W© XodmÀ`m COdrH So ~gbobm nhmb d TJm§dêZ Imbr `oVmZm nhmb.''

dm!

_w»` `mOH mZo H m{hhr {dMma Z H aVm Ë`mZo amJmZo Amnbo dó \ m{Sbo Am{U _moRçmZo AmoaSyZ åhUmbm; ""AmnU H

emMr dmQ nhmV AmhmoV? hr Va na_oœamMr AdhobZm Amho'' Am{U Ë`mZo `oeb y m "_aUX§SmMr' {ejm RmoRmdbr.

Ë`m§Zr `oeb y m _mahmU Ho br. Ë`mÀ`mda WwH§ bo Varhr `oeZy o Ë`m§Mo H mhr EH dmB©Q Ho bo Zmhr. Smoiçmbm nÅ>r ~m§YZw Ë`mg Ìmg XoD$ bmJbo, Ë`mMr WÅ>m Ho br. 38

í


H

noÌ Imbr A§JUmV AgVm Vmo gd©H mhr EoH V hmoVm. Voì§ hm `mOH mÀ`m Xmgtn¡H r EH VoWo Ambr Am{U Ë`mÀ`mH So

X¥îQr bmdyZ Ë`mg åhUmbr, ""_bm _m{hVr Amho. Vy hr Ë`m ZmgaoWH a `oey ~amo~a hmoVm.''

n

a§Vw Vmo ZmH mê$Z ~mobbm, ""Vy H m` åhUVog ho _bm g_OV Zmhr,'' Vmo ~mhoa XodSrda Jobm. BVŠ`mV H mo~§ Sm Amadbm. _J Ë`m XmgrZo Ë`mbm VoWho r nm{hbo, Ë`m§Zm Vr nwÝhm gm§Jy bmJbr, hm Va Ë`mÀ`mn¡H rM Amho. Var, Ë`mZo nwÝhm ZmH mabo, Odi C^o amhUmao bmoH noÌmbm nwÝhm åhUmbo; IamoIaM Vy Ë`mÀ`mn¡H r Amhog. H maU Vy Jmbrbr Amhog. Vmo enWm dmhyZ åhUy bmJbm ""Á`m _mUgm{df`r Vwåhr ~mobV AmhmV Ë`mbm _r AmoiIV Zmhr.'' Ë`mjUr Xwgè`m§Xm H mo~§ S>m Amadbm. Ë`mbm `oeZy o ~mobbobo AmRdbo Am{U Vmo _moRm Jim H mTwZ aSy> bmJbm.

`oeyZo åhQbo Am{U VoM KSbo. AmVm H$mhrhr H$ê$ ímH$V Zmhr? H$moUVohr H$maU ZgVmZm `oey _aU nmdbm! 39


XodmMr `moOZm bjmV ¿`m? gdmªgmRr _wV³ r Am{U OJmV XodmMo amÁ`? `mgmRr `oeby m `m_YwZ OmdoM

bmJUma hmoVo `mgmRr EH _od _mJ© åhUOo nmnmgmRr _mob XoU.o Vwåhr nm{hbo, Xwgè`m {Xder `oeb y m {nbmVmg_moa hOa H aÊ`mV Ambo. Ë`mZo Ë`mg {dMmabo ""Vw `hw{X`m§Mm amOm Amhog H m?'' `oeZy o Ë`mg CÎma {Xbo, ""hmo`.!'' Voìhm Y_©Jêw A{YH M MdVmibo Am{U Ë`mda Amamon bmdV åhUmbo. ""hm amOm Zmhr.''

`oeyZo H m` åhQbo? ""H mhrhr Zmhr''

H$m`?

40


Vmo H mhr Z ~mobVm Jßn am{hbm Ë`m_wio {nbmVmbm Ë`mMo Amü`© dmQbo. àË`jmV Ë`mZo `oeby m ñdV…Mm

~Mmd H amdm Ago gm§{JVbo, na§Vw `oey em§V am{hbm. AmVm ìhbm§SUmMm {Xdg Agë`mH maUmZo {nbmVmÀ`m {a{VZwgma H moUm EH m H¡ Xrbm gmoSbo OmVo - H moUrhr EH , bmoH m§À`m BÀNodêZ.

Iwn N>mZ! _mÂ`m _Vo O_md `oeybm' _moH$io H$ê$nhmVmo. Y_©Jêw O_mdm_Ü`o Ii~i CSdVmV Am{U ~aã~m ZmdmÀ`m EH m IyZr JwÝhoJma ì`³Vrbm gmoSÊ`mgmRr gm§JVmV.

{nbmVmZo ho AmoiIbo Am{U `oeby m H m` H amdo

`mgmRr Ë`m§Zo Ë`m§Zm Xwgè`m§Xm g§Yr {Xbr.

H$m`? hm Va _wI©nUm Amho!

Am[U...? Vo naV AmoaSy bmJbo, ""Ë`mbm HŒw gmda {Iidm''

`mMm AW© H$m`?Amho!

IwnM dmB©Q>! HŒw

"" gmda {IiUo hr EH àH maMr hË`m AgVo, Or amo_r bmoH m§Zr n{hë`m§XmM gwê Ho br. EH m bmH Sr HŒw gmda EH m ì`³VrÀ`m hmVmV Am{U nm`mV {Iio KwgdVmV. `m {ejobm ~ir nSbobm _Zwî` HŒw gmda Qm§Jë`mg Ë`mbm œmg KoUo ho IynM AdKS hmoVo Am{U œmg KoÊ`mg hdm Z {_imë`mg Vmo _aU nmdVmo ho EH ^`mZH àH maMo _aU hmoV.o {nbmV Ë`m§g åhUmbm; ""`oeZy mo H$moUVm JwÝhm Ho$bm;'' CËVa Z XoVm Vo A{YH$ amJmdbo d AmoaSy> bmJbo. øm dê$Z {nbmVmbm Xwgam n`m©` ‘mJ© ZìhVm. Ë`mbm bmoH$m§Zm Iwe H$am`Mo hmoV,o Ë`m‘wio Ë`mZo ~aã~mbm ‘moH$io Ho$bo d `oeb y m Mm~H$mMo ’$Q>H$o ‘mê$Z dYñV§^mda Irirbo.

ho IynM dmB©Q hmoVo Ooìhm `oey HŒw

gmda Qm§Jbobm AgVmZm XoIrb Iyn ^`mZH n{añWrVr Vmo ghZ H aV hmoVm. {enmB© Ë`mMr WÅm H am`Mo. amOmMm ÂmJm Ë`mbm n{aYmZ H aV Ë`mÀ`m _ñVH mbm H mQoar _wHy Q Kmbm`Mo Am{U Ë`mMr WÅm H aV Ë`mbm gbm_ H aV Ë`mMr _ñH ar H am`Mo. Ë`m§Zr Ë`mg _m{abo, Ë`mda WwH§ bo Am{U Ë`mg HŒw gIm§~mH So KoD$Z Job.o


Ë`mZo gd©H mhr ghZ Ho bo? _r {dœmg RoD$ eH Uma Zmhr H r hr EH gwQHo Mr `moOZm Amho!

ho

hmoVo - Am{U AmVmXoIrb Amho. EH m Ë`m§Zr `oeb y m H dQ>r åhUboë¶m QoH Srda KoD$Z Job.o Z§Va Ë`m§Zr gH miÀ`m ZD$ dmOVm Ë`mg HŒw gIm§~mda Qm§Jbo. "`hyXr`m§Mm amOm' Ago {b{hbobr nmQr Ë`mÀ`m SmoŠ`mda bmdÊ`mV Ambr. `oUmao-OmUmao bmoH nmhÿZ hgm`Mo Am{U _ñH ar H$am¶Mo Am{U åhUm`Mo, ""{gÕ H a H r Vy amOm Amhog HŒw gmdê$Z Imbr CVa!'' Ë`mM{Xder `oeÀy `m ^modVr XmoZ JwÝhoJma Qm§Jbo hmoV.o Vo XoIrb `oeMy m Cnhmg H aV hmoV.o

ho AeŠ` Amho! hm eodQ Amho? 42


Xw

nmar gd©Ì A§Yma ngabm Voìhm `oey _moRçmZo AmoaSyZ åhUmbm, ""_mÂ`m Xodm, _mÂ`m Xodm Vw _mÂmm Ë`mJ H m Ho bm? ''Z§Va _moRm œmg KoD$Z Vmo _aU nmdbm. Ë`mM KQHo g H mhrVar doJioM KSbo.

H$m`?

43


_§{XamÀ`m A{Vn{dÌ ñWmZmV

EH OmS nSXm hmoVm… dfm©VZy EH XmM A{Vn{dÌ ñWmZmV àdoe H aÊ`mg Y_©Jêw $bm nadmZJr hmoVr. `oey _aÊ`mÀ`m KQHo g Vmo nSXm da nmgyZ Imbn`ªV \ mQbm!

dm! gdmªZr Vo {_idbo! hmo`, `oeÀy `m _¥Ë`w_iw o H moUm Y_©Jêw $Mr XodmH So `oÊ`mMr JaO ^mgUma Zmhr.

g§Ü`mH mir A{a_WmB© `oWrb EH m `mog\o ZmdmÀ`m ì`³VrZo `oeMy o _¥V eara H ~aoV RodÊ`mgmRr {nbmVmH Sy>Z nadmZJr KoVbr. g¡{ZH m§Zr `oey _obm Amho `mMr ImÌr Ho br. {nbmVmZo gm¡{ZH mbm `oeMy o eara XoÊ`mMm AmXoe {Xbm. Vmo _obm Amho `mMr ImÌr Ho br. `mog\o mZo Ë`mMo _¥V eara H nSçmV JwS§ mibo Am{U Vmo H ~aoH So Ë`mg KoD$Z Jobm. `oeMy o H mhr AZw`m`r Ë`mMo eara KoD$Z OmVrb `m Y_©Jé w À§ `m gm§JÊ`m_wio {nbmVmZo g¡{ZH m§Zm `oeÀy `m H ~aoÀ`m Ûmamnmer _moRm YmoS§ m RodÊ`mMr Amkm {Xbr.

VoM' eodQ `mo½`? 44


eã~mW {XdgmÀ`m nhmQoM XmoZ ór`m§Zr H ~a

nm{hbr `oeÀy `m _¥V earambm _gmbm bmdÊ`mgmRr Ë`m§Zm g§Ü`mH min`ªV dmQ nhmdr bmJob. AmRdSçmÀ`m n{hë`mM {Xder gH mir ˶m Amnë`m H mhr {_Ìm§gmo~V H ~aoH So OmÊ`mg {ZKmë¶m.

na§Vw Ë`m OS Ymo§Sçm~ÔÔb H m`?

VoWMo Ë`m§Zm Amü`© dmQbo Ooìhm Ë`m§Zr H ~ao_Ü`o

H$m`!?

àdoe Ho bm Voìhm AJmoXaM gd© JwS§ mibobo hmoV.o

45


Ë`m XmoZ [ó`m§Zr KmB©KmB©Zo H ~ao_Ü`o

nm{hbo Va H m` eara Jm`~! VoWo nm§Tao ew^Œ H nSo n{aYmZ Ho bobm XodXwV Ë`mg AmTibm. Vmo Ë`mg åhUmbm ""Amü`©M{H V hmoD$ ZH m! `oey `oWo Zmhr! Vmo _aUmVwZ CRbm Amho! nmhm! `oWo Ë`mMo eara Zmhr. naV Om Am{U {eî`m§Zm H idm H r Vmo Jm{bbm_Ü`o Vwåhmg ^oQmd`mg `oUma Amho Ë`mZo gm§{JVë`mà_mUo Vo Ë`mbm VoWo nmhVrb.''

Z§V

bmJ {dœ

Ë`m {ó`m Iyn Km~aë`m Am{U YmdV Joë`m. Z§Va gH mir Ë`m§À`mVrb EH mg `oey ^oQbm Am{U Vmo {VÀ`mer ~mobbm! {VZo OmD$Z {eî`m§g gd©H mhr gm§{JVbo nU H moUrhr {VÀ`mda {dœmg R>do bm Zmhr.

Iao H moU H aob? na§Vw XodXwVmZo gm§{JVë`mà_mUo `oey _aUmVwZ {Od§V Âmmbm Vmo nwÝhm nwÝhm {eî`m§À`m ZOaog `oD$ bmJbm.

H$go?

H aÊ _aU {dœ

""na Vy _ H a,

Vy A gm§J

{eî`m§nH¡ r XmoKOo U `ê$ebo__YwZ OmV AgVm `oey Ë`m§À`mgmo~V Mmbw bmJbm

Ë`m§Zr Ë`mbm AmoiIbo Zmhr - na§V,w Ooì§ hm Ë`m§Zr Ë`mg AmoiIbo Voì§ hm Vo ËdarV Xwgè`m§Zm H i{dÊ`mg naV {\ abo.

46

hmo`

VwÂm ~br A§V dmQV

Oo H Am{U


Z§Va Cabobo ~mam {eî` Ooìhm EH Ì ~gyZ ^moOZ H {aV hmoVo Voìhm `oey Ë`m§À`mg_moa àH Q Âmmbm. Vmo Ë`mg {dMmê

bmJbm ""H m` KSbo `mda Vo H m§ {dœmg YarV ZmhrV, Om gd© OJmVrb bmoH m§Zm gwdmVoM© r KmofUm H am.! Omo H moUr {dœmg RoD$Z ~mßVrñ_m KoVmo Vmo dm§Mb o . na§Vw Omo H moUr Ë`mMm ZmH ma H arb Vmo {ejog nmÌ amhrb.''

.

dm! IaoM `oey _aUmVyZ CRbm ?

Uo

hmo` - VrM XodmMr `moOZm hmoVr! nmnmnmgwZ Am{U _¥Ë`wnmgwZ bmoH m§Mr gwQH m

H aÊ`mg `oey Ambm hmoVm. Iè`m XodmMr AmoiI bmoH m§Zm ìhmdr `mgmRr `oeÀy `m _aUmÛmao Am{U _aUmVwZ {Od§V hmoÊ`mÛmao EH _mJ© _moH im Ho bm. Ë`mda {dœmg Rodë`m_wio Vw_Mo OrdZ ~XbyZ OmB©b. Vwåhr hr àmW©Zm åhUw eH Vm.

""na_oœa Xodm, _mÂ`mgmRr ñdV…bm Vy àH Q Ho bog, Am{U VwÂ`m~ÔÔb gd© gË` Vy _bm XmIdbog Ë`m~ÔÔb _r VwÂmo Am^ma _m{ZVmo. _mÂ`m gd© nmnm§Mr _bm j_m H a, _r j_m _mJVmo! Vy AmH me Am{U n¥ÏdrMr {Z_r©Vr Ho br; Vy gd©H mhr {Z_m©U Ho bog - AmVm _r Vwbm gm§JVmo H r Vy _mÂ`m_Ü`o EH Z{dZ OrdZ {Z_m©U H a. VwÂmm {à` nwÌ `oey - EH A{YnVr nmRdbmg Ë`m~ÔÔb YÝ`dmX! - Ë`mÀ`m ~brXmZm_wio _bm Z{dZ OrdZmMr gwê$dmV H aÊ`mg {_imbr. AmO, _mÂ`m A§V…H aUmV VwÂmo ñdmJV Amho. VwÂ`m amÁ`m_Ü`o amhwZ _mÂ`m OrdZm~ÔÔb VwÂmr `moOZm _bm nyU© H amdogo dmQVo. n{dÌ AmËå`mbm _XV{Zg åhUwZ nmRdë`m~ÔÔb YÝ`dmX! Oo H mhr Vy H aV Amhog Ë`mda _mÂmr X¥îQr Agy Xo. Oo H mhr Vy gm§JVmog Ë`mda _mÂmo H mZ Agy Xo. _mÂmo öX` Am{U _Z gVV VwÂ`mda Adb§~Zy Agy Xo.''

47


AmVm Vwåhr àmW©Zm Ho br Am{U `oey {¼ñVmÀ`m amÁ`m_Ü`o Vw_Mm àdoe Âmmbm, AmVm AmRdSçmÀ`m àË`oH {Xder Vwåhmbm XodmÀ`m amÁ`mV H go OJm`Mo ho AJmoXa g_OwZ KoVbo nm{hOo. gdmªV _hËdmMo åhUOo, Xod Omo g¥îQrMm A{YnVr Amho. Ë`mÀ`m~amo~a Vw_Mo ZmVog§~§Y dmTdm. Vwåhr ho Aem àH mao H ê eH Vm.

àmW©ZoÛmao Ë`mbm ~mobm. Vwåhr Ë`mbm H m§hrhr gm§Jy eH Vm - H moRohr Am{U Ho§ ìhmhr Vwåhmbm nwU©nUo _moH irH Amho. ~m`~b dmMm - na§Vw `mMr ImÌr H am H r n{dÌ AmË_m Vwåhmbm _XV Am{U _mJ©Xe©Z H aV Amho. OwÝ`m nwñVH m§À`m EH ÌrH aUmVyZ ~m`~b V`ma Âmmbo Amho. Oo§ìhm Vwåhr ho n{dÌ AmËå`mÀ`m _XVrZo dmMVm Vo§ìhm OrdZmÀ`m àË`oH n{apñWVrVrb _mJ©Xe©Z {_iVo. na_oœamZo {ZdSboë`m bmoH m§gmo~V g§JVr RodUo. H r Oo `m n¥ÏdrVbmda à^w `oey {¼ñVmgmo~V g§JVr RodVmV. Vwåhr `m§Zm na_oœamMr ñVwVr AmamYZm H aÊ`mÀ`m {RH mUr ñWm{ZH _§Sir_Ü`o nmhy eH Vm na§Vw ho H moRohr nmhy eH Vm.

YÝ`dmX XoÊ`mÀ`m àd¥ÎmrMo ~Zm. H mhrhr KSbobo Agy Úm. àË`oH {XdgmÀ`m XmZm~Ôb Xodmbm YÝ`dmX Úm Am{U bjm§V Rodm H r Vmo Vwåhm§ ~amo~a gXmgd©H mi Amho.


gy{MV XoUJr … é. 10/-Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.