Page 1

Bưu thiếp

Tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống?

Tem thư

Bạn có chắc chắn về tương lai của mình?

Kính gửi: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

BÍ MẬT ĐỜI SỐNG

CỦA Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 4:6-7

SUNG MÃN

BÍ MẬT ĐỜI SỐNG

CỦA

Làm sao tôi có thể thật sự được bình an?

SUNG MÃN Bạn có mang nhiều gánh nặng?Tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống? Bạn có chắc chắn về tương lai của mình?

BÍ MẬT ĐỜI SỐNG

CỦA

Làm sao tôi có thể thật sự được bình an?

SUNG MÃN Bạn có mang nhiều gánh nặng?


K hám phá

làm cách nào để có cuộc sống tuyệt vời mà Đấng Tạo hóa muốn dành cho bạn Bạn được dựng nên để có một cuộc sống vui thỏa. Quyển sách nhỏ này sẽ giúp bạn khám phá làm cách nào để có cuộc sống tuyệt vời mà Đấng Tạo hóa muốn dành cho bạn Quyển sách này trích dẫn từ quyển sách bán chạy nhất thế giới, Kinh Thánh. Hàng triệu người trên khắp thế giới đã nhờ quyển sách này mà tìm được câu trả lời cho những câu hỏi sâu xa và những nan đề trong cuộc sống. Từ đầu đến cuối, quyển sách này nói về Đức Chúa Trời-Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất, và đã tạo nên con người theo hình ảnh Ngài để dành cho những mục đích đặc biệt. Sai lầm bắt đầu từ đâu? Quyển sách này lý giải và cũng cho bạn thấy làm cách nào bạn có thể có một mối quan hệ sẽ thay đổi cuộc đời bạn với Đức Chúa Trời Tối cao. 2


Đức Chúa Trời Tối cao tạo dựng nên trời và đất.

Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đức Chúa Trời phán rằng, “Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên trời.” Đức Chúa Trời lại phán rằng, “Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại;” thì có như vậy. Đức Chúa Trời phán rằng, “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.”

THẾ GIỚI CHÚA TẠO DỰNG

Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: “Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng.” Sáng thế ký 1:1, 20, 24, 26-28 3


Đức Chúa Trời Tối cao là một người cha đầy yêu thương “Ta sẽ làm Cha các ngươi, Các ngươi làm con trai con gái ta,” Chúa Toàn năng phán như vậy. II Cô-rinh-tô 6:18

4


Trong các ngươi có ai, khi con mình xin bánh, mà cho đá chăng?

ĐÁ

Hay là con mình xin cá, mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Ma-thi-ơ 7:9-11

Chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài; lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. I Cô-rinh-tô 8:6 5


Thật đáng buồn

là con người đã xa cách Đức Chúa Trời Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Ê-sai 53:6

6


Ý MUỐN CỦA TÔI

Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI M LÀ O Ý E TH TÔI

Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành! Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, Đặng xem thử có ai thông sáng, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế; Chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không. Thi thiên 53:1-3

7


Bạn có thể biết về Đức Chúa Trời tối cao

thông qua Chúa Giê-xu Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Cô-lô-se 1:15-16

8


CON NGƯỜI

ĐỨC CHÚA TRỜI

Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung bảo Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ. I Ti-mô-thê 2:5-6

Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Hê-bơ-rơ 1:3

Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa. I Giăng 2:23 9


Chúa Giê-xu mang đến

Tin Lành

cho những người

nghèo khổ, bị tù tội bị áp bức, và bệnh tật Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. 10

Công vụ 10:38


Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

“Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.” Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, “Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.” Lu-ca 4:16-21

11


Chúa Giê-xu có

Quyền năng Chữa lành Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bịnh và kẻ bị quỉ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bịnh, và đuổi nhiều quỉ, chẳng cho phép các quỉ nói ra, vì chúng nó biết Ngài. Mác 1:32-34

12


Vả, tại đó có một người đàn bà bị bịnh mất huyết đã mười hai năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của, mà không thấy đỡ gì; bịnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Jêsus, bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông, mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng: “Nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành.” Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh. Tức thì Đức Chúa Jêsus tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: Ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta? Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Jêsus phán rằng, “Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con; hãy đi cho bình an và được lành bịnh.” Mác 5:25-34

13


Chúa Giê-xu có

thẩm quyền trên tà ma

ĐÁNG SỢ QUÁ?!

14


Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sabát, tức thì Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng, “Hỡi Jêsus, người Na-xarét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.” Nhưng Đức Chúa Jêsus nghiêm trách nó rằng, “Hãy nín đi, ra khỏi người nầy.” Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng, “Cái gì vậy? Sự dạy mới sao! Người nầy lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời!” Mác 1:21-27

THẬT KỲ DIỆU?!

15


Chúa Giê-xu có

thẩm quyền trên thiên nhiên

16


Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ, mà phán rằng, “Hãy qua bên kia hồ; rồi đi.” Khi thuyền đang chạy, thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đang nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy, rằng, “Thầy ôi, Thầy ôi, chúng ta chết!” Nhưng Ngài, vừa thức dậy, khiến gió và sóng phải bình tịnh thì liền bình tịnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, “Đức tin các ngươi ở đâu?” Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ, nói với nhau rằng, “Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời người?” Lu-ca 8:22-25

17


Chúa Giê-xu có

thẩm quyền tha thứ tội lỗi NGÀI LÀM ĐIỀU ĐÓ NHƯ THẾ NÀO?

18


Bấy giờ, có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách đem vào để trước mặt Đức Chúa Jêsus. Nhân vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài, giữa đám đô hội. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của họ, bèn phán rằng, “Hỡi người, tội lỗi ngươi đã được tha.” Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn nghị luận rằng, “Người nầy là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao?” Nhưng Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, “Các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng: ‘Tội ngươi đã được tha’ hoặc rằng: ‘Ngươi hãy đứng dậy mà đi’ thì bên nào dễ hơn? Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội.” Ngài phán cùng kẻ bại rằng, “Ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà.” Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà, ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời; và sợ sệt lắm mà nói rằng, “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường.” Lu-ca 5:18-26

19


AI LẠI CÓ THỂ YÊU THƯƠNG TÔI… MỘT TỘI NHÂN… VÀ CHẾT THAY CHO TỘI TÔI?

20


Chúa Giê-xu đến

để chết thay cho tội lỗi của tôi Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Rô-ma 5:8

Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu Ngài, một tên bên tả. Lu-ca 23:32-33

Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. I Phi-e-rơ 2:23

Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. I Phi-e-rơ 3:18 21


Chúa Giê-xu

đắc thắng sự chết

và vẫn sống ngày hôm nay. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem đến mồ Ngài. Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa mồ; nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa Jêsus. Đang khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước mặt họ.

22


Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, Ngài đã phán rằng, “Con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ ba phải sống lại.” Lu-ca 24:1-7

Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh; và Ngài đã hiện ra cho Sê-pha, sau lại hiện ra cho mười hai sứ đồ. Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy. I Cô-rinh-tô 15:3-6

23


Chúa Giê-xu

đã chịu thay hình phạt cho tội lỗi của chúng ta

Tiêu chuẩn Cao quý của Đức Chúa Trời

Vì mọi người đều đã phạm tội, THIẾU MẤT sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Rô-ma 3:23-25

Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Giăng 14:6

tiêu chuẩn của Con người

Bạn không thể đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và tự mình nỗ lực để làm hài lòng Ngài; bạn cần Chúa Giê-xu giải cứu bạn. Chúa Giê-xu là cách duy nhất để đến với Đức Chúa Trời

24


Chỉ trong Đấng Christ chúng ta mới có thể đạt đến tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời

Tiêu chuẩn Cao quý của Đức Chúa Trời

Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Nhưng ta đã đội ơn thương xót, hầu cho Đức Chúa Jêsus Christ tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài được sự sống đời đời.” I Ti-mô-thê 1:15-16

Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ 4:12

25


Bạn có thể nhận được

sự sống đời đời

SỰ THA THỨ SỰ

thông qua Chúa Giê-xu

SỐNG

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. Rô-ma 6:23

Nhận lãnh món quà cứu rỗi vô điều kiện từ Đức Chúa Trời

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng 3:16-17 26


Hãy để Chúa Giê-xu bước vào đời sống bạn

Chúa Giê-xu phán, “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.” Khải huyền 3:20

Hãy tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết vì bạn

Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Rô-ma 10:9-10

Hãy biết rằng bạn là con của Đức Chúa Trời! Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Giăng 1:12

Bạn có thể tiếp nhận Chúa Giê-xu ngay bây giờ Hãy chân thành cầu nguyện như sau:

Cảm ơn Chúa đã chết thay cho con trên thập tự giá. Con thừa nhận rằng con không thể tự mình đạt đến những tiêu chuẩn của Ngài. Con cần Chúa. Xin tha thứ tội lỗi của con. Xin cứu con! Con dâng đời sống con cho Chúa từ nay. Cảm tạ Chúa đã yêu thương và tiếp nhận con làm con của Ngài. Cảm tạ Chúa vì từ nay con là con của Chúa! A-men

27


Chúa Giê-xu

quan tâm đến những vấn đề của bạn. Ngài sẽ giúp bạn vượt qua.

Nếu bạn đã cầu nguyện theo hướng dẫn ở trang 27, tội lỗi của bạn đã được tha. Từ nay bạn là con của Đức Chúa Trời! Thần Linh của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, sống trong bạn. Ngài sẽ giúp bạn trở nên một môn đồ của Chúa Giê-xu-khích lệ bạn, hướng dẫn bạn trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Giê-xu phán, “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.”  Giăng 16:13

Đức Thánh Linh sẽ nhắc nhở bạn về tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho bạn. Bạn không cô đơn khi phải đối diện với các nan đề; bạn có tất cả những lời hứa tuyệt vời từ Đức Chúa Trời, Ngài hứa ban sự an ủi, sự khôn ngoan và sự can đảm cho bạn. Dưới đây là một số lời hứa:

Khi bạn sợ hãi

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ê-sai 41:10

Khi bạn buồn bực

Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe, Và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối. 28

Thi thiên 34:17-18


Khi bạn bệnh tật

Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.  Ê-sai 53:4-5

Khi bạn mệt mỏi

Chúa Giê-xu phán, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Ma-thi-ơ 11:28-30

Khi bạn cận kề cái chết

Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.  I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-14 Đức Chúa Jêsus phán rằng, “Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.” Giăng 11:25-26 29


Khi bạn bất an

Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?  Rô-ma 8:31-32

Khi bạn lo lắng

Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.  I Phi-e-rơ 5:6-7

Khi bạn lo lắng về tiền bạc

Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.”  Phi-líp 4:19

Khi bạn tức giận

Ví bằng anh em đang cơn giận, thì chớ phạm tội; chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Ê-phê-sô 4:26

Khi bạn cô đơn

Chúa Giê-xu phán, “Hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” 30

Ma-thi-ơ 28:20


Khi bạn bị sỉ nhục

Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm.

Ma-thi-ơ 5:10-12

Khi có sự bất công

Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải SỰ BẤT hiền hòa và kính sợ, phải có lương tâm tốt, hầu cho những kẻ gièm chê cách ăn ở lành CÔNG của anh em trong Đấng Christ biết mình xấu hổ trong sự mà anh em đã bị nói hành; vì nếu ý muốn Đức Chúa Trời dường ấy, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ, còn hơn làm điều ác mà chịu khổ vậy.  I Phi-e-rơ 3:15-17

Khi bạn bực tức

Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài. Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của các thời đại!  Ê-sai 26:3-4

Khi bạn cảm thấy tội lỗi

TỘI LỖI

Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài.  I Giăng 1:9 Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”  Ê-sai 1:18

31


Khi bạn mất kiên nhẫn

Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, Hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Thi thiên 37:7

Bản quyền © 2016 FL Media Bản quyền được bảo hộ In tại Việt Nam cho MediaServe, 2016 www.mediaserve.org

Vietnamese

Các câu Kinh Thánh được trích dẫn từ Kinh Thánh, Bản dịch Truyền thống (1926, Bản quyền: Phạm vi Công cộng).

Minh họa bởi Alfred Luther

Lời cầu nguyện cảm tạ Kính lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã cho con được gọi Ngài là Cha. Con mãi mãi biết ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu đến để chết thay cho con, để cứu chuộc con khỏi tội lỗi của con. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương và chăm sóc cho con. Chúa không hề cho rằng bất kỳ một nan đề nào là quá nhỏ nhặt không đáng quan tâm hay quá lớn lao đến mức không thể giải quyết. Cảm ơn Chúa về những lời hứa tuyệt vời trong Kinh Thánh. Con cầu xin Đức Thánh Linh sẽ luôn ở bên con, hướng dẫn và an ủi con mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa đã ban niềm vui và sự bình an khi con đặt lòng tin nơi Ngài. A-men.


BÍ MẬT ĐỜI SỐNG

CỦA

SUNG MÃN

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh, về Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài dành cho bạn, hãy điền vào phiếu bên dưới và gửi về:

(Nếu bạn không muốn xé rời trang này, bạn có thể viết thư hoặc bưu thiếp.)e

Tôi muốn tìm hiểu thêm về Đức Chúa Trời và kế hoạch của Ngài dành cho tôi.

4 Tôi chọn: Tôi muốn đăng ký một lớp học Kinh Thánh từ xa. Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu vào đời sống mình và tôi muốn được thăm viếng và chia sẻ thêm về Ngài. Tôi muốn nhận Kinh Thánh Tân Ước MIỄN PHÍ, phần Kinh Thánh được trích dẫn nhiều trong quyển sách này. Tôi viết (DÙNG CHỮ IN HOA) tên và địa chỉ của mình: Tên:

!

Địa chỉ:

Mã bưu điện:


Bưu thiếp

Tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống?

Tem thư

Bạn có chắc chắn về tương lai của mình?

Kính gửi: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________

BÍ MẬT ĐỜI SỐNG

CỦA Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ. Phi-líp 4:6-7

SUNG MÃN

BÍ MẬT ĐỜI SỐNG

CỦA

Làm sao tôi có thể thật sự được bình an?

SUNG MÃN Bạn có mang nhiều gánh nặng?


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.